Kystmuseets årsrapport 2019/2020

Page 1

ÅRSRAPPORT 2019 OG 2020 For Kystmuseet i Sør-Trøndelag


Kystmuseet

Dolm kirke og prestegård Foto: Vindfang Reklame

2

ÅRSRAPPORT 2019/20


Kystmuseet

3

ÅRSRAPPORT 2019/20

1. INNLEDNING

1.1 Forord

Kystkultur – vilje og evne til utvikling Når dette skrives, er det 40 år siden museet ble opprettet gjennom vedtak i Hitra kommunestyre. Året etter, i 1982, åpna Hitra Bygdesamling sin første utstilling i egne lokaler med tittelen «Sei på kvar ein grunn, skrei på kvart eit med». Siden har museet vært igjennom en rivende utvikling, hovedsakelig drevet av pensjonert museumsdirektør Svein Bertil Sæther. Svein Bertil har vært helt sentral i hele museets historie og for oss ansatte var det spesielt da han i mai 2019 velfortjent ble pensjonist. Utviklingen fra vedtaket i 1981 til den aktiviteten som du kan lese om i denne årsrapporten er formidabel. Og nettopp utvikling har vært et viktig stikkord, i flere lag. Utfordringer som skiftende rammebetingelser og forutsetninger har man løst ved å utvikle og tilpasse seg. Den franske filosofen Simone Weil sa «Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme fremtiden». Selv om kanskje noen i våre omgivelser ønsker at museet skal konsentrere seg kun om «gammeltia», har det aldri vært et

alternativ for Kystmuseet. Vårt slagord «Vi forteller historien» handler ikke bare om fortia eller en bestemt historie, selv om det kan gjøre det også. I tillegg til å fortelle historien skal vi også utfordre samtida og prege fremtida. Akkurat det faller oss naturlig her på Kystmuseet. De to siste årene har både organisatoriske endringer, endringer i staben og global pandemi gitt oss utfordringer som vi har løst, igjen ved å utvikle- og tilpasse oss. Her har vi gjort det som våre omgivelser langs kysten har lært oss igjennom flere århundrer. På mange måter kan man si at utviklingen til Kystmuseet har vært kystkultur i sin pureste form; viljen og evnen til å utvikle seg.

Hitra, mars 2021 Jørgen Fjeldvær museumsdirektør


Kystmuseet

4

ÅRSRAPPORT 2019/20

1.2 Innholdsliste Side

3

1. Innledning

Side

3

1.1 Forord

Side

4

1.2 Innholdsliste

Side

22

5. Trondhjems Sjøfartsmuseum og SDS Hansteen

Side

22

5.1 Vår historie til sjøs

Side

22

5.2 Utstillingene på Sjøfartsmuseet

Side

6

2. Nøkkeldata

Side

22

5.3 Vår målgruppe

Side

6

2.1 Dette er MiST avd 70 Kystmuseet

Side

23

5.4 Torsdagstreff

Side

23

5.5 Arrangement

Side

6

2.2 Mål og strategi

Side

23

5.6 SDS Hansteen

Side

7

2.3 Ansatte

Side

23

5.6.1 Driftsåret for SDS "Hansteen"

Side

10

2.4 Besøkstall

Side

23

5.6.2 Tilsagn 2019

Side

11

2.5 Økonomi

Side

24

5.6.3 Dekksarbeid på "Hansteen"

Side

24

5.6.4 Seilinger med "Hansteen"

Side

12

3. Formidling

Side

24

5.6.5 Vinteropplag 2019/2020

Side

12

3.1 Basisutstillinger

Side

25

Side

12

3.2 Skiftende utstillinger

5.6.6 Inspeksjon og godkjenning ved Sjøfartsdirektoratet

Side

14

3.3 Arrangementer

Side

25

5.7 Markedsføring

Side

14

3.3.1 Lørdagstreff

Side

15

3.3.2 Øvrige arrangementer

Side

26

6. Havbruksavdelingen - Ægir

Side

17

3.4 Utlån og eksterne foredrag

Side

26

6.1 Ægir

Side

17

3.5 Omvisning og sommersesong

Side

26

6.2 Pionerene

Side

18

3.6 Barn og skole

Side

27

6.3 Dokumentasjon og minner.no

Side

27

6.4 Publikumsutvikling Ægir

Side

20

4. Forskning og dokumentasjon

Side

20

4.1 Publikasjoner

Side

30

7. Forvaltning

Side

20

4.2 Bygdebok og lokalhistorisk arbeide

Side

30

7.1 Samlingene

Side

30

7.1.1 Samlingsutvikling

4.3 Prosjekter

Side

31

7.1.2 Dokumentasjon

Side

32

7.1.3 Bevaring

Side

20


Kystmuseet

Side

34

7.2 MS VITA

Side

35

7.3 Dolm

Side

35

7.3.1 Bygninger

Side

36

7.3.2 Kulturlandskapet

Side

37

7.3.3 Hage og trepleie

Side

38

7.4 Annet vedlikehold

Side

39

8. Fornying

Side

39

8.1 Kompetanseheving

Side

39

8.2 Nettverksamarbeid

Side

39

8.3 Partneskap og samarbeid

Side

40

9. Helse miljø og sikkerhet (HMS)

Side

40

9.1 Håndbok

Side

40

9.2 Tiltak

Side

41

9.3 Raportering

Side

41

9.4 Avvik

Side

42

10. Markedsføring

Forside foto: 2019: Omvisning i maskinrommet på SDS Hansteen. Maskinist Olav Sagmyr forklarer neste generasjon hvordan en dampmaskin fungerer. Foto: Visit Innherred. Hermetikkutstillingen. 2020: Bernt og elevene gjør seg klare til å mate laks. Bente og Bjørg magasinerer stadig nye gjenstander inn på Dora-magasinet

5

ÅRSRAPPORT 2019/20


Kystmuseet

6

ÅRSRAPPORT 2019/20

2. Nøkkeldata 2.1 Dette er MiST avd 70 Kystmuseet Kystmuseet i Sør-Trøndelag var en av de enhetene som høsten 2008 var med å danne Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST). All drift vart gjennom en avtale overført til MiST, mens samlinger og eiendommer på Hitra eies av Stiftelsen Kystmuseet i Sør-Trøndelag. Kystmuseet legger MiSTs visjoner og verdier til grunn for virksomheten. Visjon: Vi forteller historien, utfordrer samtida og preger framtida. Verdier: I MiST skal vi være modige, inkluderende, skapende og troverdige. I løpet av de to siste åra har Kystmuseets avdelinger endret seg. Dette er et resultat både av interne struktureringer i MiST, samt naturlige omstruktureringer som følge av pensjonsavgang. Til og med 2019 var Trondheim Sjøfartsmuseum en avdeling under Kystmuseet, men fra og med 01.01.2020 ble ansvaret overført til Sverresborg Folkemuseum. Ægir er fremdeles museets havbruksavdeling, men ledes av avdelingsleder for fag, og ikke gjennom egen avdelingsleder.

Kystmuseet har ansatte fordelt på tre forskjellige steder. Fillan er museets hovedbase, her er det faste- og skiftende utstillinger, museumsbutikk, turistinformasjon, sal med plass til vel 100 personer og kontorplass til de fleste av våre ansatte. Ægir, museets havbruksavdeling har sin virksomhet i terminalbygget på Sandstad. Her har vi skiftende og faste utstillinger, butikk og på sommeren har vi også en betjent turistinformasjon. Det er fra Sandstad vi kjører våre visningsturer og gjennomfører opplegg om havbruksnæringa. Vår gjenstandssamling befinner seg på Dora, sammen med to av våre samlingsforvaltere. I fellesmagasinet Ulrichallen, blir museets gjenstandssamling forvaltet. Her har vi kontorlokaler, mottakssystem og magasineringsfasiliteter. Her har museet også lånt et arbeidsrom for organisering av havbruksarkivet som er fjernlagret hos Trondheim Statsarkiv. I Kystmuseets portefølje ligger også Dolm prestegård og kulturlandskap, Hemnskjela krigsminneutstilling, Shetlandskøyta Vita I og Skagestua.

2.2 Mål og strategi MiST har i 2019 utformet en mål- og strategiplan for 2019-2022. Plana tar for seg utfordringsbildet som musea står framfor i samtida. Spesielt er det tre områder som musea må forholde seg til med tanke på samtidas utfordringer og MiST sin visjon som en modig aktør som tør å utfordre samtida. De tre områdene er kampen om ordskiftet, demografi og miljø og politikk. I tillegg består plana av flere utviklingsmål som har vært førende for hvordan Kystmuseet har utviklet sin egen strategiplan. Januar 2020 startet Kystmuseet en prosess for utvikling av en egen mål- og strategiplan for perioden 2020-2023. Arbeidsgruppa besto av både avdelingsledere, direktøren og representanter for fag og drift. Planen inneholder også en handlingsdel som fordeler våre mål utover årene fram til 2023. Viktige mål i denne plana er:

- Publikumsmottaket endres for å forbedre publikumsflyten, dette ferdigstilles høsten 2021. - Museet skal jobbe frem en helhetlig plan for fornying av våre to basisutstillinger, samt se på muligheten for å utvide vårt utstillingsareal. Plana skal være ferdig i 2023, slik at arbeidet med en ny utstilling skal kunne begynne våren 2024. - Museets samling skal organiseres bedre, og i utgangen av 2023 skal vår samling være søkbar gjennom digitale systemer. - Tilstedeværelse og konseptutvikling er viktige stikkord i årene som kommer. Vi skal skape flere tilbud, og skal være mer til stede i helger og i ferier.


Kystmuseet

7

ÅRSRAPPORT 2019/20

2.3 Ansatte

Ansatte på tur til Dyrøya.

Ansatte og arbeidsområder 2019 Magnar Ansnes Avdelingsleder fag

Jørgen Fjeldvær Avdelingsleder havbruk /konstituert museumsdirektør fra juni 2019. Ansatt som direktør fra 1.desember 2019

Administrasjon ved den museumsfaglige virksomheten, formidling og utstilling, aktiviteter, utvikling

Administrasjon, økonomi og personal for arbeidsfeltet havbruk, formidling, utvikling

Ingjerd O. Haugan Medarbeider

Samlingsforvaltning

Bernt Fjeldvær Formidler havbruk

Formidling havbruk, samlingsforvaltning innen havbruk

Svein Bertil Sæther Museumsdirektør gikk av med pensjon mai 2019

Ledelse, FoU-arbeid, kulturvern, formidling

Lene Serine Strøm Avdelingsleder Sjøfartsmuseet

Drift, FoU, administrasjon, forvaltning, økonomi og personal for museet og det daglige ansvaret for seildampskipet Hansteen

Lill Mona Kjerringvåg Avdelingsleder drift

Administrasjon, økonomi og personal, markedsføring, oppgaver innen samlingsforvaltning

Sølvi Næss Fagarbeider

Publikumsmottaket med turistkontor, resepsjon og museumsbutikk, drift av Meierisalen, brannvernleder

Kirsten J. Kjørsvik Konsulent

Kulturlandskap og bygninger på Dolm prestegård, museets bygg og anlegg i Fillan, faste og temporære utstillinger

Hans Jakob Westermann Farstad Fagkonsulent

Formidling, forsking, markedsføring, nettside

Helene Ottestad Sekretær

Publikumsmottaket, turistkontoret, resepsjonen, museumsbutikken, formidling

Magne Haugen Driftstekniker

Daglig vedlikehold og ettersyn av museets bygg og anlegg, utstillingsarbeid, forvalte museets kjøretøy og utstyr

Kristin Bjørnerås Svendsen Fagkonsulent

Samlingsforvaltning, formidling, utvikling

Willy Eide Prosjektmedarbeider

Tilsyn og diverse oppdrag på «M/S Vita»

Bente Heggvik Samlingsforvalter

Samlingsforvaltning, lokalisert på Dora

Bjørg Alise Antonsen Konsulent

Tom. Juli: Sjøfartsmuseet: Publikumsmottak, museumsbutikk, statistikk, markedsføring og verneombud. F.om. august: Samlingsforvaltning lokalisert på Dora

Gunnar Lossius Medarbeider

Bygdabok, lokalhistorie, Hitterslekt, slektsgransking

Mia Broholm Ekstrahjelp helg vår 2019

Turistkontoret, museumsvert i Fillan


Kystmuseet

Malin Ottesen Tilkalling

Turistkontoret, museumsvert i Fillan

Alisa Mellemsæther Ekstrahjelp sommer og helg

Turistkontoret Fillan og Sandstad, museumsvert i Fillan

Frida Berget Ekstrahjelp helg vår 2019

Turistkontoret, museumsvert i Fillan

Ida Ulvan Lervåg Ekstrahjelp sommer og helg

Turistkontoret på Sandstad

Thea Sofie Lund Ekstrahjelp sommer

8

ÅRSRAPPORT 2019/20

Edmund Eilertsen

Skipper Hansteen

Jan Olav Storli

Skipper Hansteen

Kjell Vandsvik

Maskinsjef Hansteen

Olav Sagmyr

Mannskap Hansteen

Bjørn Ove Sandvik

Mannskap Hansteen

Arve Andersen

Mannskap Hansteen

Turistkontoret på Sandstad

Tore Wiggen

Mannskap Hansteen

Bage Aleksander Ulvan Lervåg Ekstrahjelp sommer og helg

Turistkontoret, museumsvert i Fillan

Bjarne Aune

Mannskap Hansteen

Knut Sagmyr

Mannskap Hansteen

Kristian Antonsen Ekstrahjelp sommer og helg

Turistkontoret, museumsvert i Fillan

Jan Dyrø

Mannskap Hansteen

Nedas Bliudzius Ekstrahjelp sommer og helg

Turistkontoret, museumsvert i Fillan

Vladimir Voracek

Mannskap Hansteen

Museumsvert ved Trondhjems Sjøfartsmuseum

Trygve Gjermstad

Mannskap Hansteen

Einar K Holt

Robin Sagmyr

Mannskap Hansteen

Ingrid Fongen

Museumsvert ved Trondhjems Sjøfartsmuseum

Svein Arne Sjømark

Mannskap Hansteen

Museumsvert ved Trondhjems Sjøfartsmuseum

Olav Prestjord

Mannskap Hansteen

Jakob K Skogan

Bernt Jørgen Stranden

Mannskap Hansteen

Liv Lingborn

Museumsvert ved Trondhjems Sjøfartsmuseum

Hans Rendal

Mannskap Hansteen

Karsten Schroeder

Guide/omviser Hansteen

Edgar Johansen

Mannskap Hansteen

Per Kristian Rognes

Rådgiver/fartøyvernansvarlig Hansteen

Helene Ottestad Sekretær

Publikumsmottaket, turistkontoret, resepsjonen, museumsbutikken, formidling

Ansatte og arbeidsområder 2020 Magnar Ansnes Avdelingsleder fag. Gikk av med pensjon september 2020

Administrasjon ved den museumsfaglige virksomheten, formidling og utstilling, aktiviteter, utvikling

Jørgen Fjeldvær Museumsdirektør

Ledelse, økonomi og personal

Magne Haugen Driftstekniker

Daglig vedlikehold og ettersyn av museets bygg og anlegg, utstillingsarbeid, forvalte museets kjøretøy og utstyr

Ingjerd O. Haugan Medarbeider

Samlingsforvaltning

Bernt Fjeldvær Formidler havbruk

Formidling havbruk, samlingsforvaltning innen havbruk

Kristin Bjørnerås Svendsen Fagkonsulent Foreldrepermisjon fra mai

Samlingsforvaltning, formidling, utvikling

Willy Eide Prosjektmedarbeider

Tilsyn og diverse oppdrag på «M/S Vita»

Lill Mona Kjerringvåg Avdelingsleder drift

Administrasjon, økonomi og personal, oppgaver innen samlingsforvaltning

Bente Heggvik Samlingsforvalter

Samlingsforvaltning, lokalisert på Dora

Bjørg Alise Antonsen

Samlingsforvaltning lokalisert på Dora

Gunnar Lossius Medarbeider

Bygdabok, lokalhistorie, Hitterslekt, slektsgransking

Lina Selvåg Prosjektstilling

Havbruksformidler og markedføring

Mia Broholm Ekstrahjelp sommer og helg

Turistkontoret, museumsvert i Fillan

Sima B Slettås Ekstrahjelp sommer

Turistkontoret på Sandstad

Tord Rømo Ekstrahjelp sommer

Turistkontoret på Sandstad

Sølvi Næss Fagarbeider

Kirsten J. Kjørsvik Konsulent

Hans Jakob Westermann Farstad. Fagkonsulent Begynte som avdelingsleder for fag september 2020

Publikumsmottaket med turistkontor, resepsjon og museumsbutikk, drift av Meierisalen, brannvernleder Kulturlandskap og bygninger på Dolm prestegård, museets bygg og anlegg i Fillan, faste og temporære utstillinger Formidling, forsking, markedsføring, nettside


Kystmuseet

Brage Aleksander Ulvan Lervåg Ekstrahjelp sommer og helg

Turistkontoret Sandstad, museumsvert i Fillan

Kristian Antonsen Ekstrahjelp sommer og helg

Turistkontoret, museumsvert i Fillan

Nedas Bliudzius Ekstrahjelp sommer og helg

Turistkontoret, museumsvert i Fillan

Ridas Bliudzius Ekstrahjelp helg

Turistkontoret, museumsvert i Fillan

9

ÅRSRAPPORT 2019/20

Praksisplasser på Dora MIST har en avtale med NTNU om praksisplass for bachelorstudenter i studieretning for Arkiv og Samlingsforvaltning. I både 2019 og 2020 hadde vi studenter i praksis i 2 uker på våren og to uker på høsten. I løpet av 2019 og 2020 har vi hatt 16 studenter innom for arbeidspraksis. De har fått generell innføring i rengjøring, registrering og foto av museumsgjenstander. I løpet disse praksisukene var studentene også innom flere avdelinger og museer i MIST. I tillegg til studenter hadde vi også en person i arbeidstrening i 2 måneder i 2019. Personen jobbet en dag i uka og fikk opplæring i bruk av Primus og generelt magasinarbeid.

Studenter fra NTNU får praksis i bevaringsarbeide på Dora


Kystmuseet

10

ÅRSRAPPORT 2019/20

Leirskoleelever 2019

2.4 Besøkstall Avdeling 70 Kystmuseets besøkstall de siste tre årene ser slik ut:

2018

2019

2020

23016

32803

20205

Ægir

1835

4356

3000

Sjøfartsmuseet

4976

5236

(Flyttet til Sverresborg)

29827

42395

23205

Kystmuseet

Samlet

Besøkstallene omfatter alle som bruker museets arenaer; utleie, betalende og ikke-betalende, cafebesøk ol.


Kystmuseet

Besøkende

11

ÅRSRAPPORT 2019/20

2018

2019

2020

Betalende

2912

3881

1148

Ikke betalende

3300

7193

4406

Betalende

1613

1844

255

Ikke betalende

926

989

83

Total

8751

13907

5892

Betalende

195

117

1

Ikke betalende

1221

1108

656

Betalende

697

805

397

Ikke betalende

1833

1515

437

Total

3946

3545

1491

12697

17452

7383

Utleiebesøkende

13483

10105

4814

Cafebesøk ol.

3662

14838

11008

Total

29827

42395

23205

Museumsbesøkende Enkeltbesøkende

Voksne Gruppe

Enkeltbesøk

Barn Gruppe

Total museumsbesøkende

Tabbelen viser de ulike besøkskattegoriene på museet.

Det er store variasjoner på besøkstallene mellom de tre årene i tabellen. Den markante forskjellen mellom 2018 og 2019 skyldes i stor grad at vi endret tellemåte hos havbruksavdelinga på Sandstad. 1.april 2019 ble det montert automatiske besøkstellere på deres utstillinger og butikk. Dette vises som «ikke betalende engangsbesøk voksne» og «cafebesøk ol.».

Avd. 70 har hatt en publikumsnedgang på 45% fra 2019 til 2020. Nedgangen skyldes i hovedsak at museet var stengt 12. mars – 12. juni og 21. desember – ut året pga. covid-19. Sjøfartsmuseets organisatoriske flytting vises også på besøkstallene i 2020

2.5 Økonomi Økonomi 2019

Økonomi 2020

Avdeling 70 Kystmuseet oppfylte i 2019 de økonomiske forventninger som styret for MiST har stilt. Drifta hadde ei ramme på 16,5 millioner kroner. Avdelingas egeninntjening var på 54%, og lønns- og personalkostnadene var på 42% - langt under den ønskelige maksimumsgrensa på 60%. Dette bidro til å gi Kystmuseet et fornuftig driftsmessig handlingsrom i 2019, og det legger til rette for at dette kan videreføres også i 2020.

Avdeling 70 Kystmuseet oppfylte i 2020 de økonomiske forventninger som styret for MiST har stilt. Drifta hadde ei ramme på 12,3 millioner kroner. Avdelingas egeninntjening var på 55%, og lønns- og personalkostnadene var på 43% - langt under den ønskelige maksimumsgrensa på 60%. Dette bidro til å gi Kystmuseet et fornuftig driftsmessig handlingsrom i 2020, og det legger til rette for at dette kan videreføres også i 2021.


Kystmuseet

12

ÅRSRAPPORT 2019/20

3. Formidling

Åpning av utstillingen «Bustestrøk av Mia»

3.1 Basisutstillinger Museet har sine faste basisutstillinger: «Folket i flatvika», «Russerforliset» og «Pionerene». Utstillingene på vår avdeling på Fillan har vært åpne og tilgjengelig for publikum gjennom hele 2019 og i de periodene museet har vært åpent i 2020. Med «Pionerne» har vi derimot opplevd litt nedetid grunnet tekniske utfordringer mer Ægirs Hall. Mer om dette i kapittel om Havbruk.

3.2 Skiftende utstillinger

Elever i «Folket i Flatvika» 2019

Museet har to arealer for skiftende utstillinger. Dette være seg museumsgalleriet på Fillan og området på Sandstad omtalt som «langs leia». I tillegg har museet tatt i bruk hjorten kjøpesenter som utstillingsareal for vår utstilling «Havet i en tynn tråd» som ble produsert i 2018.


Kystmuseet

13

ÅRSRAPPORT 2019/20

Sigmund Falck - utstillingen Publikum kunne selv komme med forslag til tekst på tre bilder fra kystmuseet

2019 Skiftende utstillinger 2018 mars 19 Sandstad

Havet i en tynn tråd- Utstillinga tar for seg miljøutfordringa som syntetiske fibre i tau og tekstiler utgjør i dag, både på dyreliv og mennesker. Utstillinga er produsert som ei vandreutstilling og gikk videre til Skarøya leirskole

Februar juni Fillan

Sigmund Falch – en humorutstilling Falch er Regissør, manusforfatter og forfatter, som er blitt godt kjent for sine bøker med humoristiske kommentarer til gamle bilder. Utstillinga ble lånt fra Museet Kystens Arv, og ble stående fram til juni 2019. I tillegg til bildene fra Falch, ble det hengt opp tre lokale bilder som publikum kunne skrive sin alternative tekst til.

April Sandstad

Mitt kystparadis - Ei utstilling laga av Fillan skole. I samarbeide med skolens kunst- og handtverkslærere skulle elevene lage ei kunstutstilling med temaet kystkultur. Utstillingen stod først på Fillan.

Juni Sept Fillan

En fargefest – Bustestrøk av Mia Mia Sørensen er en lokal kunstner som lager bilder i stilarten popart. Utstillinga var en todelt salgsutstilling, men en bildeserie i perioden Juni-august, etterfulgt av en ny bildeserie fra august og ut til september. I siste bildeserie ble for første gang også veggene i publikumsmottaket tatt i bruk. Over 80 personer møtte opp for utstillingsåpningen, som besto av både avduking, servering og mulighet for publikum å skape sitt eget pop-art utrykk.

Sept - Nov Fillan

Familieliv på fyr – Janne Robberstad Kunstneren Robberstad har tatt utgangspunkt i liva til fyrvokteren og hans familie. Da fyra var bemanna bodde ofte heile fyrvokterfamilien på stedet, med de utfordringer og gleder det fulgte med seg. Ved hjelp av falma familiebilder fra forskjellige fyrstasjoner har Robbestad laget grafiske kunstutrykk som sammen gir et innblikk og en følelse i hvordan det livet på fyret kunne utfolde seg. Besøkende kunne kjøpe både bildene og mindre kopier av bildene. Til tross for god mottakelse var det lite salg.

November Fillan

Hermetikkfabrikk – På hvert et skjær Ei utstilling basert på forskningsprosjektet «i hermetikkens tid», om den omfattende hermetikkindustrien i området Hitra, Frøya og Snillfjord. Utstillinga er konstruert som ei vandreutstilling, og flere aktører har allerede meldt sin interesse.

Familieliv på fyr

Utstillinga «hermetikkfabrikk – På hvert et skjær» Foto: Vindfang

Sigmund Falck-utstillingen


Kystmuseet

14

ÅRSRAPPORT 2019/20

2020 Skiftende utstillinger Nov 2019 – sept 2020 Fillan

Hermetikkfabrikk på hvert et skjær Selvprodusert utstilling om hermetikkindustrien på Hitra og Frøya. Ble i september flyttet til Mausund Kysthistoriske museum.

Sept-nov Fillan

HIPPS – en rusten historie produsert av den lokale kunstneren Lise Andrine Hauge. Ved hjelp av materialer, form og farge forteller hun en personlig historie om gamle, rustne følelser. Salgsutstilling.

Oktober< Sandstad

LOS 300 – Jubileumsutstilling for 300-års markeringen for losvesenet. Selvprodusert utstilling med fokus på lostjenestens 300 års jubileum i Norge. Vi valgte samtidig en lokal tilnærming med fokus på losskøyta som var stasjonert i Hestvika på Hitra. Utstillinga sto i terminalbygget på Sandstad. Utstillinga skulle egentlig åpnes i april men ble utsatt på grunn av Covid-19

Okt - nov Hjorten Kjøpesenter

Havet i en tynn tråd - Selvprodusert utstilling fra 2018 ble satt opp igjen i vrimleområdet til Hjorten Kjøpesenter i tilknytning TV-aksjonen med fokus på marin forsøpling.

Des Fillan

Peppervika - En pepperkakelandsby produsert av hitterværingene selv. Spesielt rettet mot barn og unge. Flere titalls pepperkakehus ble produsert og satt i flotte omgivelser.

Peppervika

Los 300

3.3 Arrangementer 3.3.1 Lørdagstreff - 2019 I løpet av året ble det holdt sju lørdagstreff. Foredragsholderne har bestått av både innleide og museets egne ansatte. Totalt hadde vi 215 besøkende på lørdagstreff, en svak økning fra i fjor. Ett forfall blant foredragsholderne førte til at lørdagstreffet i oktober ble avlyst.

Formidler Hans Jakob Farstad holder lørdagstreff om Brugde- og Størjefske. Foto: Hitra Frøya

Januar Clamer Meltzer

72 år og 672 nautiske mil - Den store styrkeprøven på kjøl

Februar Eli Johanne Ellingsve

Karvebakken, Reklingskjæra, Parelistolen -Navneminner og minneverdige navn

Mars Per Anders Todal

Soga om havlandet - Norsk historie sett frå sjøsida

April Jørgen og Bernt Fjeldvær

Havbrukets historie - Bilder og film fra pionertiden

Mai Bjørn Sagdahl

Torpedo på babord - Krigsseilerne glemte helter

September Hans Jakob Farstad

Storfesk! - Brugdefiske og Størjefiske

Oktober Terningens venner

Familieliv på fyr - Dagliglivet på terningen fyr (Avlyst)

November Kystmuseet og Hitra historielag

Skarvsetta 2019 – Hermetikkens tid


Kystmuseet

15

ÅRSRAPPORT 2019/20

Lanseringa av skarvsetta 2019 «I hermetikkens tid»

2020 Det ble gjennomført sju av ni lørdagstreff i året 2020. Dette har igjen med nedstenginga i mars og april som følge av Covid19. I år tok museet i bruk live-sending av to av sine foredrag. Dette ble godt mottatt, og det ble gjort en del nyttige erfaringer. Antall personer som kom til våre foredrag i 2020 er noenlunde jevnt med 2019. Dette ser vi positivt på, med tanke på de utfordringer som året har bydd på. Januar Bente Merete Heggvik

Krigsseilere i hjemmeflåten - En hvit flekk i etterkrigshistorien

Februar Nattseilerne

Margrethe av Hopsjø - Restaureringa av vengbåten Sara Kjerstine

Mars Guttorm Reppe

Gulltransporten - Utgikk på grunn av Covid19

April Kystmuseets havbruksavdeling

Fra Grøntvedtmerda til Havmerda - Et tilbakeblikk på 50 år med havbrukshistorie Utgikk på grunn av Covid 19

Mai Geir Romundseth og Hans Jakob Farstad

Det var en gang en prins og en prinsesse..som led skipbrudd utenfor Hemnskjela

August Dyrlege, forfatter og bonde Erik Stenvik

Bondevett - Ei historie om industrialiseringa av landbruket og avfolking av bygde-Norge

September Bernt Fjeldvær

Jakteskipperne fra Fjellværsøya - Streamet på Facebook

Oktober Tidligere redaktør i Hitra-Frøya Lokalavis Svend Sivertsen, og nåværende redaktør Bjørn Rønningen

Den lokale avishistoria

November Hitra Historielag og Kystmuseet

Presentasjon av Skarvsetta 2020

Kystmuseets egen Bernt Fjeldvær holder lørdagsreff om jekteskippere på Fjeldvær. Lørdagsreffet ble livestreamet på Facebook

3.3.2 Øvrige arrangementer - 2019 • Kystmuseets Påskerebus For å trekke besøkende til museet i påskeferien, utformet museet en påskerebus for barn. Barna skulle finne ut hvem som hadde stjålet gullegget, noe som ville lede dem på en løype fult av oppgaver og gåter. Dessverre var det få som prøvde seg på rebusen, ettersom museet ble lite besøkt i påskeferien.

Påskekrim 2019. For å få ekstra oppmerksomhet rundt rebusen, ble «åstedet» sperret av med sperrebånd som museet fikk låne av lensmannen.


Kystmuseet

16

ÅRSRAPPORT 2019/20

• Åpning av hermetikkutstillinga

• Jul på museet

Utstillinga med tittel «Hermetikkfabrikk – på hvert et skjær» åpnet 30. november i museumsgalleriet på Fillan. Utstillinga ble åpnet av ordførerne fra både Hitra og Frøya, og ble innledet med både taler og sang. Hitterklang framførte krabbesanger fra to forskjellige fabrikker, og det ble servert krabbe fra Ansnes Brygger. Det ble også holdt foredrag om hermetikkindustrien i regionen, samtidig som årboka for Hitra Historielag og Kystmuseet ble presentert. Temaet for året var hermetikkindustrien på Hitra og Frøya, og fungerte både som katalog for utstillinga og som publikasjon av forskningsmateriale. Mellom 70-80 personer dukket opp for å få med seg utstillingsåpninga.

7. desember arrangerte museet for tredje gang «jul på museet». Antall besøkende var på 146, en nedgang fra i fjor. I år valgte museet å prøve ut flere nye aktiviteter og løsninger, som førte til en langt mer avslappet stemning, og en bedre opplevelse for de besøkende. Museet opplevde også at flere personer som aldri har vært på museet tidligere, kom på besøk. Til tross for synkende besøkstall kan museet være fornøyd med resultatet.

Hitterklang synger krabbeviser

2020 Med unntak av lørdagstreff og utstillingsåpninger har Kystmuseet måtte kansellere mange av sine planlagte arrangement på grunn av smittesituasjonen. I romjula laget vi en enkel rebus i en mørklagt og julepyntet Flatvika. Det ble også laget selvgående tilbud for barn i påskeferien. VI deltok også i den digitale tv-aksjonen.

De ansatte oppfordret våre digitale følgere til å støtte årets TV-aksjon


Kystmuseet

17

ÅRSRAPPORT 2019/20

3.4 Utlån og eksterne foredrag Eksterne foredrag: Museets fagavdeling har i løpet av året holdt flere foredrag for andre institusjoner og foreninger. Blant annet: Foredrag

Bestiller

Titran-ulykka – Silda, stormen og døden

Trondheims Historiske forening

Titran-ulykka – Silda, stormen og døden

Averøya Pensjonistforening

Titran-ulykka – Silda, stormen og døden

Smøla museum

Storfesk! Fiske etter Brugde og Størje

Mausund Kysthistoriske museum

Hermetikkhistorie på boks - Historia om hermetikkfabrikken på Hopsjø

Hopsjø Kyst- og kultursenter

Skråblikk på hermetikk

Mausund Kysthistoriske Museum

Utlån av gjenstander:

Hans Jakob på Dolm med ledere i kommunen på besøk

I juli 2019 lånte Kystmuseet ut 40 av våre Trygve Thorsø malerier til Kvenværsdagan. Utstillinga «Trygve Thorsø – en kystens kulturbærer», var holdt i bedehuset og hadde ca.300 besøkende fordelt på tre åpningsdager. Dette var en annerledes måte å formidle våre samlinger på. Maleriene forteller om en tid der både Bispøyan og Kvenværsøyan enda var bebodd/befolket. Og gjennom utstillingen fikk Thorsøbildene på en måte kommet hjem en tur.

3.5 Omvisninger og sommersesong 2019

2020

Museet har hatt imot grupper for omvisninger på alle våre arenaer. I tillegg til bestilte omvisninger hadde vi også åpne omvisninger på faste tidspunkter gjennom sommersesongen. Det ble gjennomført 8 omvisninger i Dolm kirke og prestegårdshage, og 8 omvisninger i krigsminneutstillinga på Hemnskjela. Totalt utgjorde dette 127 personer. Vi opplevde en nedgang i antall besøkende i krigsminneutstillinga, men en liten økning i interessen på Dolm. Vi har derfor prøvd å heve kvaliteten på våre omvisninger. Både på Dolm og i krigsminneutstillinga tok vi i bruk prosjektor for å vise bilder fra de aktuelle periodene.

Museet har i 2020 gjennomført faste omvisninger på alle våre arenaer. I sommersesongen ble det tilbudt omvisninger i Dolm kirke og i Krigsminneutstillinga på Hemnskjela to ganger i uka. Det ble også satt opp tre visningsturer i uka fra Sandstad, dette er en økning fra i fjor. Nytt fra i år var at museet også hadde faste tidspunkt to ganger i uka for omvisninger i våre faste utstillinger på Fillan. Erfaringer fra året viser seg at dette ble lite nyttet. Samtidig skal vi være forsiktige med å dra konklusjoner på et år som 2020, hvor Covid-19 har satt sitt spor.

Museets ansatte har også tatt på seg flere bussguider for reiselivsaktører og pensjonistgrupper.


Kystmuseet

18

ÅRSRAPPORT 2019/20

10-trinn undersøker gjenstander i skoleopplegget «Kilden forteller»

3.6 Barn og skole 2019 Kystmuseet har opplevd en sterk tilbakegang i antall skolebesøk i året 2019. Dette var venta. I 2018 ble det nemlig gjennomført flere prosjekt knytta til barn og unge, som ga stort utslag i form av besøkstall. I 2019 har museet prioritert andre prosjekter og målgrupper. Antall skolebesøk har dermed sunket fra 921 elever i 2018, til 389 elever i 2019.

Arbeidet med skole og barnehage har likevel vært i utvikling. I løpet av året har stadig flere skoler fra Frøya tatt museet i bruk. Skoler som Mausund, Dyrøya og Sistranda har vært på besøk for første gang på flere år. Museet har også gjort seg en del erfaringer i forhold til skoleopplegg, og har gjort store forbedringer både i form av pedagogiske virkemidler og kommunikasjon utad mot skolene. Vårt DKS tilbud er blitt videreført, noe som har fått gode tilbakemeldinger fra elever og lærere.


Kystmuseet

19

ÅRSRAPPORT 2019/20

2020 Grunnet permisjoner i stabben har det vært mindre skolebesøk i 2020 enn tidligere. Dette skyldes både nedstengingen og mindre fokus på skoler i året som gikk. Flere av våre leirskolebesøk har også falt fra under nedstengningen i mars/april. Likevel har museet tatt imot skolegrupper, barnehager og videregående fra både Hitra og Frøya i perioden etter nedstengingen. DKS-uka i februar ble gjennomført som vanlig, hvor skoleelever fra hele Hitra kommer til museet for undervisning og kino. Vi ser også at enkelte skoler på Frøya tar mer i bruk DKS-ordningen om skoleskyss til museet, og vi håper dette blir del av deres årsplan. Museet har også jobbet med å bli mer aktivt brukt også utenom DKS-uka. Museet var i kontakt med oppvekstsjefen i kommunen, og har bistått henne i utviklingen av ny lokal tilnærming «Ta hele kommunen i bruk».

Her vil museet være en viktig brikke som støttespiller for opplegg i lokalområdet. Vi ser samtidig at våre skoleopplegg også må samkjøres med den nye læreplanen. Vi satser på å gjennomføre dette i 2021.

Besøk på Hemnskjela, Ragnar Volden forteller, og Bernt har ordnet ulike løyper på området

Skoleklasse under DKS-uka.


Kystmuseet

20

ÅRSRAPPORT 2019/20

4 Forskning og dokumentasjon 4.1 Publikasjoner

4.3 Prosjekter

2019

2019

I samarbeid med Hitra Historielag ga Kystmuseet ut den lokalhistoriske årboka «Skarvsetta» i 2019. Dette var den tolvte i rekka, og kom ut samtidig med utstillingsåpninga av «Hermetikkfabrikk – på hvert et skjær». Temaet i år var hermetikkindustrien på Hitra, Frøya og Snillfjord, og besto i hovedsak av innsamlet materiale fra hermetikkprosjektet. Skarvsetta i 2019 ble på totalt 170 sider, med 115 forskjellige illustrasjoner. Historia til 18 forskjellige fabrikker ble bragt fram i lyset, og 117 år med hermetikkhistorie ble presentert. Med tanke på publikasjonens funksjon som katalog til utstillinga, ble antall bøker økt fra 500 til 800.

Hermetikkens tid – Et forskningog formidlingsprosjekt

2020 I samarbeid med Hitra historielag ga Kystmuseet ut den lokalhistoriske årboka «Skarvsetta» i 2020. Dette var den trettende i rekken, og var på hele 185 sider. Utviklingen viser at årbøkene bare blir tykkere og tykkere, noe som vi ser på som et sunnhetstegn. I år ble årboken for første gang på flere år uten et fastsatt tema. Dette er en bevist handling for å øke antall bidragsytere. Fra hermetikkutstillinga

4.2 Bygdebok og lokalhistorisk arbeide Museet arbeider videre med det som vil bli den digitale bygdeboken for Hitra, nemlig Hitterslekt.no. I løpet av 2020 rundet databasen nærmere 75 000 registreringer. I løpet av årene 2019 og 2020 er det dermed lagt inn rundt 13 000 navn og registreringer. Det er Gunnar Lossius som arbeider utelukkende med Hitterslekt, og kvalitet sikrer de opplysninger som kommer inn.

Kystmuseet begynte allerede i 2018 å dokumentere den omfattende hermetikkindustrien på Hitra, Frøya og Snillfjord. Hermetikken innleda på mange måter en ny tidsalder hver ved vår del av kysten. Den brakte for alvor industrien inn i fiskeforedlinga, og den åpnet for at kvinner mer enn tidligere ble etterspurt arbeidskraft utenfor heimen. Prosjektet ble fullført i 2019, og resulterte i både en utstilling og en publikasjon. Dette er bygget på et godt dokumentert og gjennomarbeidet forskningsmateriale.


Kystmuseet

21

ÅRSRAPPORT 2019/20

Forskningsdel Historia om hermetikkindustrien er ikke én enkelthistorie, men mange forskjellige. I tillegg til en generell beskrivelse av utviklinga, ble det også nødvendig å skrive 18 forskjellige bedriftshistorier. I den sammenheng ble det gjennomført flere intervjuer av arbeidere og bedriftsledere. I tillegg ble det gjennomgått en rekke forskjellige årsrapporter, inspeksjoner, brev, protokoller og arbeidsreglement. Noe av det skriftlige materielt ble hentet fra gjenlevende fra familiebedriftene, mens andre er hentet fra statsarkivet i Trondheim. I tillegg er det gjort en systematisk innsamling av fotografi, etiketter og gjenstander. Det innsamlede råmaterialet består av flere hundre sider med dokumenter, Rundt 200 bilder og mellom 30-50 forskjellige etiketter.

oss. I dag er disse navna på vei inn i glemmeboka. Utmarka blir ikke lenger brukt slik som det ble før, og mange av del eldre navna har gått i generasjon til generasjon. Museet er derfor i gang med å samle inn de gamle stedsnavna, og få de inn i en nasjonal database. Grunnet endring i museets stabb har prosjektet skiftet prosjektleder, og arbeidet fikk igjen et hardt tilbakeslag under pandemien. Likevel har museet gode støttespillere fra Hitra kommune og Hitra historielag, og har troa på mye vil bli gjennomført i 2021. Museet har også arbeidet med å registrere og kartlegge allerede eksisterende materiale. Det er derfor innsamlet flere hundre stedsnavn allerede gjennom avdøde entusiaster eller tidligere skoleoppgaver. Minner.no

Museet var tidlig ute for å søke midler til prosjektet. Totalt ble det bevilget 105 000 kr fra forskjellige bidragsytere. Dette være seg lokale bedrifter, banker og gavefond. Resterende midler ble finansiert gjennom eget budsjett.

2020

Prosjektet minner.no er ble til i 2019, hvor museet sa seg villig til å bidra til minneinnsamlingen. Prosjektet er ledet av norsk folkemuseum, med støtte fra Kulturrådet. Museet har i 2020 vært med på en digital konferanse for å drøfte videre utvikling av plattformen. Museet har også startet sin innsamling av minner, gjennom intervju av personer tilknyttet oppstartsfasen til havbruket. Prosjektet skal ferdigstilles høsten 2021.

Stedsnavn Kulturminneplan Museet fikk i 2020 innvilget støtte fra Språkrådet for et innsamlingsprosjekt for stedsnavn på Hitra. Stedsnavna våre er noen av de få levende immaterielle kulturminnene vi har i landet, og de kan fortelle mye tidligere bruk og nyttegjøring av landskapet rundt

Hjemmesiden minner.no

Museet deltok i Hitra kommunes arbeide med kulturminneplan som rådgivende organ. Planen er oppstarten på et lengre arbeide med kulturminner i kommunen og ble lagt ut til høring i 2020.


Kystmuseet

22

ÅRSRAPPORT 2019/20

5 Trondhjems Sjøfartsmuseum og SDS Hansteen 5.1 Vår historie til sjøs Trondhjems Sjøfartsmuseum ble opprettet i 1919, og vi har derfor hatt et år med jubileumsmarkeringer, herunder teaterforestillinger for ungdomskolen og åpning av en helt ny utstilling vi har kalt «Fra seil til damp». Sjøfartsmuseet er en underavdeling av Kystmuseet. Samlingen ved Sjøfartsmuseet eies i all hovedsak av Trondhjems Sjømannsforening, men forvaltes av Sverresborg Trøndelag Folkemuseum gjennom en tidligere inngått deponiavtale. Arbeidet med flytting av gjenstander fra loftet på Sjøfartsmuseet og til Dora fortsatte frem til sommeren 2019. her gjenstår fortsatt noe. Sjøfartsmuseet holder til i «Slaveriet», eller Brattørvakta, som ble bygget i 1784, og fredet i 1941. Huset eies i dag av Trondheim Havn, men driftes av Museene i Sør-Trøndelag gjennom en langsiktig leieavtale.

5.2 Utstillingene på Sjøfartsmuseet Sjøfartsmuseet har bestått av to basisutstillinger fra henholdsvis 2006 og 2010. Utstillingen fra 2006 var moden for utskifting, og det har vært jobbet med ekstern finansiering i lengre tid slik at dette kunne realiseres i jubileumsåret. «Fra seil til damp» omhandler perioden fra ca. 1850 til 1950 og består av ulike temaer knyttet til industrialiseringa til sjøs. Sentrale «overskrifter» er Dampen kommer – teknologisk utvikling og nye yrker til sjøs, Trondhjems Mekaniske Verksted (TMV) – produksjon og arbeidsplass i 140 år, Midnattssolens land – de første hurtigruteturister, Sjømannshjemmet – de der hjemme, og til slutt sjøfolk i krig. Innholdet er produsert av ansatte ved Sjøfartsmuseet, og tilrettelegging av utstillingen har vært utført med hjelp fra utviklingsenheten i MiST, og ansatte fra Sverresborg og Rockheim. Ekstern finansiering ble gitt fra Stiftelsen Skoleskipet Tordenskjold og Arild og Emilie Backhes fond. Utstillingen ble offisielt åpnet av vår adm.dir. Nina Refseth 27.11.19 med inviterte gjester. Vår andre faste utstilling er «Seilskutetid» med et eget

lek- og læranlegg for barn (fra 2010) med særlig fokus på skoleskipet Tordenskjold. Utstillingen ble i sin tid produsert av ansatte ved Sverresborg. Av skiftende utstillinger har vi gjenbrukt en tidligere utstilling som omhandler «førstereisgutten», med hovedvekt på de som reiste til sjøs etter andre verdenskrig.

5.3 Våre målgrupper Vi ved Trondhjems Sjøfartsmuseum har siden vi overtok driften av museet, hatt et særlig fokus på barn og barnefamilier, samt eldre/pensjonister. I 2019 ser vi også en økning av drop-in turister fra hurtigrute og cruise. Dette skyldes ikke endret markedsføring, men snarer at disse turistene antagelig har endret egne rutiner rundt besøk og det kan se ut som om denne kategorien av besøkende nå ønsker å oppleve byens attraksjoner selv, snarere enn å være med på organiserte turer. Den langsiktige tenkingen rundt etablering av ny utstilling (Fra seil til damp), har hele tiden vært å lage et godt tilbud for skoleklasser gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS). Dette vil bli en hovedprioritet i 2020. Museet er fortsatt ikke godt nok tilrettelagt for bevegelseshemmede, da det ikke er heis opp til andre etasje, kun trapp.

Fra den nye utstillingen «Fra seil til damp» som åpnet i forbindelse med museets hundreårsjubileum. Foto: Sjøfartsmuseet/MiST


Kystmuseet

23

ÅRSRAPPORT 2019/20

5.5 Arrangement Barnas bylørdag Midtbyen management jobber for en attraktiv og levende midtby i Trondheim, og de tilrettelegger for ulike arrangement hele året igjennom. Et av arrangementene er Barnas bylørdag som Sjøfartsmuseet deltok i våren 2019. Museet var åpent for alle (gratis inngang) med omvisninger, dukketeater og servering av boller og saft. Museet opplevde dette som et svært positivt arrangement hvor vi nådde ut til barnefamilier som kanskje ikke går så mye på museum til vanlig. Kystens dag

Fra den nye utstillingen «Fra seil til damp» som åpnet i forbindelse med museets hundreårsjubileum. Foto: Sjøfartsmuseet/MiST

5.4 Torsdagstreff Torsdagstreffene er en foredragsserie med tema knyttet til sjøfarten, sjømannsliv, kystkultur og Trondheim som handelsby. Foredragene holdes den siste torsdag i månedene januar til april, og fra september til november. Treffene er også et tiltak for å synliggjøre at museet er åpent hele året, og for å gjenoppbygge et nettverk av brukere rundt museet. På grunn av bygging av ny utstilling ble det ikke arrangert torsdagstreff i hele høst. Følgende foredrag ble holdt våren 2019:

Dato

Tema og foredragsholder

31.01.19

«Norsk koloni- og slavehistorie» ved forfatter Fartein Horgar

28.02.19

«Trondhjems Sjøfartsmuseum 100 år!» ved avdelingsleder og arkeolog Lene S. Strøm (MiST)

28.03.19

«Da fjorden var landeveien – jektefarten på indre del av Trondheimsfjorden gjennom 1800-tallet» ved historiker og forfatter Astrid Wale

25.04.19

«Vrakberging på Trøndelagskysten» ved Ph.d.-stipendiat Sarah D. Hermanstad (NTNU)

26.09.19

«Sjøfartsmuseets samling – vår kollektive hukommelse» ved seniorrådgiver og konservator Ann Siri Garberg (MiST). Utsatt til januar

Kystens Dag ble arrangert lørdag i samarbeid med Kystlaget Trondhjem på Fosenkaia og Arkivsenteret Dora. Kystens dag er en gratis familiedag med aktiviteter for store og små. På Sjøfartsmuseet hadde vi åpent museum i museets åpningstid med omvisning og salg av kaffe og kake, samt dukketeater for barn; Skipsrotta Sivert og farfars hemmelighet. Seildampskipet Hansteen gikk ut på fjordtur kl. 10.00 og kl. 14.00. På Fosenkaia er skurene med aktiviteter og utstillinger åpne. Barna kan bygge sin egen båt og prøve i båtdammen, motorgruppa starter opp motorer, håndverksrommet og smia er åpen, salg av varme fiskekaker, pluss mye mer. På Dora hadde de laget en liten utstilling og tok med besøkende på omvisning i bunkeren. Det ble også holdt foredrag og vist film.

5.6 SDS Hansteen 5.6.1 Driftsåret for SDS «Hansteen» Seildampskipet Hansteen er et flytende kulturminne og ble bygget ved Nylands Mekaniske verksted i 1866. Siden 2015har skipet vært en del av ansvaret til Sjøfartsmuseet/Kystmuseet. Skipet brukes til å formidle sjøfartshistorie i overgangstiden mellom seil og damp, og går ut på turer hvor man kan kjøpe enkeltbillett, eller man kan booke Hansteen for en tur på fjorden. Guide er alltid med slik at skipets historie blir formidlet på en god måte. Det er Stiftelsen DS Hansteen som fortsatt står som eier av SDS Hansteen.

5.6.2 Tilsagn 2019 I søknad til Riksantikvaren for 2019 ble det søkt om tilskudd pålydende 1 534 459,- med hovedvekt på fem delprosjekt: kjelarbeid 2018, dekksarbeid, maskinarbeid, fyrrist og forprosjekt rigg.


Kystmuseet

I tilsagnsbrev av 11.03.19 ble det gitt tilskudd på 1 104 505,- til kostnader til ferdigstilling arbeid med kjel (som ble ferdigstilt i 2018) og dekksarbeid i forbindelse med utbedringer på kjel. Arbeidet knyttet til årets tilsagn har vært pågående dekksarbeid på SDS Hansteen, og fakturaer knyttet til kjelarbeid ved BDF i 2018. Rapport for dette arbeidet ble levert Riksantikvaren i januar 2019. Dekksarbeidet har vært gjort av Midtnorsk Trebåtverksted og Voracek ren smie (og eget mannskap). Mannskapet har også stått for generelt vedlikehold og oppgradering av Hansteen i henhold til antikvariske prinsipper. Dette har vært finansiert gjennom frivillig arbeid og over interne midler i MiST. Alle fredningstiltak hos Riksantikvaren er fortsatt stoppet opp, og dette er utfordrende for Hansteen da fredningsvedtaket var en forutsetning for samarbeidsavtalen som ble inngått mellom MiST og Stiftelsen DS Hansteen i 2015.

24

ÅRSRAPPORT 2019/20

seum. Dette har vært hensiktsmessig særlig i den første tiden da MiST overtok ansvaret for Hansteen for å blant annet tydeliggjøre at Hansteen nå var en del av MiST og at ansvaret var lagt til Sjøfartsmuseet. De senere årene har vi opplevd store utfordringer ved slep av Hansteen inn til Honnørbrygga på høsten og videre ut til Brattørabassenget på våren/forsommeren. Dette skyldes problemer rundt diverse bruåpninger, ikke minst Nidelv bru som både består av jernbane og vei. På grunn av dette, ble det i år bestemt at Hansteens vinteropplag måtte bli i kanalen. Da er det kun Skansenbrua som må passeres. Etter nærmere avtale med Trondheim Havn og 3T-eiendom ble det klart at Hansteen i år kunne ligge ved den gamle Erling Haug brygga. Dette er en fast brygge, og gir oss noen utfordringer i forhold til lav- og høyvann, men ellers et fint sted hvor skipet får forholdsvis god beskyttelse når det er dårlig vær.

5.6.3 Dekksarbeid på Hansteen Midtnorsk Trebåtverksted hadde fått i oppdrag å skifte ut og reparere randplank på bakkdekk, reparasjon av randplank på brodekket og nedgangskappe og utbedring av råteskade i poopdekk. Arbeidet ble utført våren 2019. Poopdekket er i svært dårlig forfatning og er lappet og reparert mange ganger. Det må snart foretas utskifting av dette. Dette har vi fått beskjed om av Midtnorsk ved flere anledninger, men er å anse som et stort arbeid da også deler av innredningen under dekk vil måtte rives.

5.6.4 Seilinger med «Hansteen» SDS «Hansteen» var i full drift i sesongen 2019, og var med på 12 turer med passasjerer, samt en firedagers seilas i august kalt «Eventyrlig seilas». Dette er et samarbeid med Visit Innherred. Noen av turene arrangerte vi selv, andre turer ble vi booket av firma, eller privatpersoner. I forbindelse med Kystens landsstevne som i år ble arrangert i Trondheim i juli, gjennomførte vi fire fjordturer med guide om bord. I forbindelse med landsstevnet mottok Hansteen også juryens åpne pris. 686 voksne har vært med på tur og omvisning ombord i «Hansteen» i 2019, og det samme har 111 barn.

5.6.5 Vinteropplag 2019/2020 Hansteen har i flere år ligget i vinteropplag ved Honnørbrygga, altså brygga ved Trondhjems Sjøfartsmu-

Hansteen til kai i forbindelse med Eventyrlig seilas sommeren 2019. Foto: Visit Innherred


Kystmuseet

25

ÅRSRAPPORT 2019/20

5.6.6 Inspeksjon og godkjenning

5.7 Markedsføring

ved Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsmuseet markedsføres gjennom de kanalene vi har tilgjengelig, det vil si gjennom fellesannonser i MiST-sammenheng, spalta i Adressa, flyer for Sjøfartsmuseet samt utvidet bruk av Facebook, enten ved vanlige annonser, eller også ved bruk av fremming (betalt annonsering).

Vi begjærte kontroll og hadde Sjøfartsdirektoratet om bord i «Hansteen» 06.06.2019. Sjøfartsdirektoratet var om bord i omtrent fem timer og gjorde en grundig kontroll. Det ble satt fokus på sikkerhet, men også spesielt på det nye sikkerhetsstyringssystemet. Sikkerhetsstyringssystemet ble godkjent og direktoratet var godt fornøyde. Ingen pålegg ble skrevet ut, og «Hansteen» ble klarert for en sesong i drift. Blueye Robotics bistod oss i forbindelse med inspeksjon av skroget ved hjelp av undervannsdrone.

Barnehagene nås gjennom den kommunale barnehagekatalogen hvor vi alltid har informasjon om tilbud og tilgjengelighet.

Skoleklasse om bord på SDS Hansteen. Foto: Klipp og Lim.


Kystmuseet

26

ÅRSRAPPORT 2019/20

6 Havbruksavdelingen - Ægir 6.1 Ægir Ægir er Kystmuseets havbruksavdeling. I 2020 styrket vi avdelingen med en formidlerstilling og ansatte Lina Selvåg. Ægir har mesteparten av sin virksomhet i terminalbygget på Sandstad, men selve formidlingsarenaene er ute på matfiskanlegg og settefiskanlegg. Museet har også bistått som formidlere på slakteriet, som åpnet for publikum i september 2019. Dette gjør at Ægir er det eneste visningsstedet i Norge som kan vise hele prosessen fra rogn til tallerken i direkte nærhet.

ÆGIR I norrøn mytologi måtte gudene holde orden på naturen og på menneskene. Havguden Ægir hadde ansvaret for havet rikdommer, og nede på havbotnen sto Ægirs hall, opplyst av gull. Gullet symboliserte havets rikdommer. Ægir representerer store ressurser, men det forutsetter at naturen holdes i balanse. Rikdommen og balansen er to viktige aspekt når historia om norsk havbruk skal formidles. Samtidig minner navnet oss om at vi har en tusenårig sterk og frodig kultur å bygge videre på. Derfor har museet valgt navnet Ægir til å representere vårt arbeid innen norsk havbrukshistorie og samtid.

Bernt på visningstur med 7. klasse fra Strand opv.

Nabeita skole, havbruksdag, opplegg både på museet og på visningsanlegget

6.2 Pionerene Utstillinga «Pionerene» sto ferdig i 2018 og omhandler 18 utvalgte pionerer innen næringen langs hele kysten, fra Rogaland i sør til Finnmark i nord. Utstillinga ble produsert av danske Kvorning Design & Kommunikasjon, med støtte fra det lokale firmaet Vindfang. I løpet av 2019 og 2020 har det dessverre kommet opp en del problemer med denne utstillingen, blant annet er rommet Ægirs Hall ikke designet for lang avspilling av den nye 360 graders filmen som Kvorning har produsert. Dette førte til kortslutning i pærene til prosjektorene, og museet måtte i 2020 ta ned prosjektorene å tenke nytt. En annen del av utstillingen måtte også byttes ut, og her har museet valgt å trekke fram noe av gjenstandssamlinga knyttet til pionerhistoria. Det ble også laget en rekonstruksjon av en av de mange spissfindige forløsningene som enkelte pionerer tok i bruk.


Kystmuseet

27

ÅRSRAPPORT 2019/20

6.3 Dokumentasjon og minner.no Innen det nasjonale nettverket for fiskerihistorie og kystkultur har MIST avd. Kystmuseet tildelt et særlig ansvar for temaet dokumentasjon av den framvekst og utvikling av norsk havbruk. Dette er et arbeid som det jobbes med daglig, spesielt med tanke på fotografi fra havbrukets oppstartsfase. I 2020 var Kystmuseet på besøk hos Vidar Vassvik, en svært aktiv fotograf innen havbrukets pionertid. Her fikk museet overført flere hundre bilder, samt verdifull informasjon om hans arbeid og virke. Ægir har også arbeidet med intervju av flere personer som var tidlig i gang med havbruk på kysten vår. Flere intervju måtte settes på vent med tanke på pandemien, men det ble gjennomført et lengre intervju med tidligere driver av Uttian Laks – Harald Reppe. I tillegg fikk også Ægir flere amatørfilmer fra Reppes arbeidsperiode på 70,80 og 90-tallet.

Havbruksformidler Bernt går igjennom bilder sammen med Vidar Vassvik for å samle mer informasjon.

6.4 Publikumsutvikling Ægir 2019 I 2018 ble det satt et mål om 2500 besøkende på visningsanlegget i 2019. Det klarte vi ikke, men vi har hatt en økning. Fra 1835 besøkende i 2018, til 1883 besøkende i 2019. Trenden med store grupper har fortsatt også i 2019, og vi har hatt ei økning på over 100 leirskoleelever. I månedsskiftet mars/april fikk vi levert skyssbåten Dufa fra Kaasbøll Boats. Vi opplever fortsatt at det må vurderes å utvide transportordningen ytterligere. Med én båt til vil det bli enklere å tilby et bedre og rimeligere tilbud til større grupper. Omdømmet vårt fortsetter å vokse. Ægir fikk egen facebookside i 2019, og vi ser at vi når ut til mange med havbruksrelatert innhold. I løpet av bare 6 mnd. nådde vi 1000 følgere. Målet for 2020 er å øke antall følgere og engasjement på facebooksiden. I august hadde vi filming på visningslokaliteten på oppdrag fra MiST og Opplev Trøndelag. Samme dag hadde vi besøk fra Nekton på Smøla, interessant å diskutere fag og formidling med andre i samme bransje. I september var vi med som formidlere da slakteriet åpnet foran 800 barn og unge fra Hitra. Under Aqua Nor 2019 hadde vi mange besøkende, fra hele 10 ulike nasjoner. Senere hadde vi også besøk fra internasjonale studenter ved NTNU, da også med over 10 ulike nasjonaliteter.

Besøk fra NTNU på visningslokalitetens flåte


Kystmuseet

Filmteam

28

ÅRSRAPPORT 2019/20

Nekton på besøk

2020 Det er ikke en overraskelse at besøkstallene ble mye lavere i 2020 enn i 2019. Året startet med 101 besøkende i januar-mars. Så ble Covid 19 et faktum, og landet måtte stenges ned. Dette har selvfølgelig påvirket besøkstallene ganske betraktelig. Vi hadde stengt og ingen besøkende fra 12. mars-20. juni. Juni-august ble også preget av pandemien, men vi så at det var flere lokale øyværinger med besøk utenifra som ble med på visningstur. Tallet for besøkende i 2. tertial er 343, 129stk av de var leirskoleelever i slutten av august. Det var få utenlandske besøkende i år, som et resultat av pandemien. Gjennomsnittbesøkeren sommeren 2020 var norske familier med barn i alderen 5-12 år. Vi håper på å få på plass en familieomvisning, bedre tilrettelagt for aldersgruppen 4-12 år i løpet av 2021. I 3. tertial hadde vi 372 besøkende, i hovedsak leirskoleelever. November og desember ble uten besøk på visningslokaliteten på grunn av økt smittepress. I november slaktet Storskogøya ut all fisken sin, og vi bruker Reitholmen som visningslokalitet til ca. mai 2021. Ved kjøring til reitholmen blir vi ved vanlige visningsturer nødt til å øke visningsturens varighet fra 1,5t til 2t. Vi ser også at det ved besøk av større grupper oppstår en utfordring ift. tid og kostnad som følge av at vi kun har én skyssbåt (på reitholmen). Filming på visningslokaliteten, for digital visningstur.


Kystmuseet

Dissekering av laks, Nabeita skole

Leirskolebesøk, elevene lager ei Grøntvedtmærd

29

ÅRSRAPPORT 2019/20

Visningstur med stor gruppe fra et firma i Stjørdal, 3 båter med folk


Kystmuseet

30

ÅRSRAPPORT 2019/20

7 Forvaltning 7.1 Samlingene Kystmuseets fremste arbeidsområde er nyere tids kystkultur og samtidsdokumentasjon, og våre ansvarsområder fordeler seg slik: Vi har et nasjonalt ansvar for å sikre historien om fremvekst av den moderne havbruksnæringen i Norge. Vi har et regionalt ansvar for nyere tids kystkultur, og er et lokalmuseum for kommunen Hitra.

Evinrude påhengsmotor, i museets samling

Rutiner Hovedfokus innenfor samlingsforvaltning har i 2019/2020 vært: - Havbruksfoto - Havbruksarkiv - Samle størstedelen av våre objekter på Doramagasinet - Få bedre oversikt og dokumentasjon av våre gjenstander De to siste oppgavene har vi prøvd å samkjøre i flyttingen til Dora. Hvor vi får oversikt og går igjennom objektene før flytting og når de kommer til Dora blir de rengjort, dokumentert, fotografert og magasinert etter Spectrum standard. Pr. 31.12.2020 består Kystmuseet samlinger av:

Vi anser det som en kontinuerlig jobb å oppdatere rutiner for samlingene i henhold til gjeldene lovverk og praksis. I forbindelse med innføring av «Spectrum Standard», som er en internasjonal standard for samlingsforvaltning i museer, har Kystmuseet oppdatert sine interne rutiner. I 2019 utarbeidet vi samlingsutviklingsplan for MIST avd.70 Kystmuseet i Sør-Trøndelag 2019-2023. Dokumentet tar for seg ett av de fire arbeidsområdene inne samlingsforvaltning; utvikling av samlingene. Her inngår inntak til-, prioritering i-, og uttak fra museets samlinger. Planen inneholder en faglig plattform, prosedyrer og en handlingsplan for feltet.

7.1.1 Samlingsutvikling Inntakskomiteen

• Arkiv: 330 hyllemeter • Kulturhistoriske gjenstander: 4500 • Kunsthistoriske gjenstander: 0 • Foto: 21.325 • Flytende farkoster: 3 • Farkoster, som ligger på land: 9 • Kulturhistoriske bygninger: 6 • Andre bygninger: 4 • Kulturlandskap: 1 • Hageanlegg: 1

En velkjent utfordring for mange museer er fulle magasiner og en noe uoversiktlig samling. I arbeidet med å få større oversiktlighet og bedre system har vi fått på plass gode rutiner. I regi av MIST (Museene i SørTrøndelag) er det utarbeidet en håndbok som beskriver gode arbeidsrutiner i samlingsforvaltningen. Denne er i henhold til Spectrum Standard og ICOM (International Council of Museums) sine anbefalinger. Dette er et nyttig verktøy for oss i saksbehandlingen når vi blir tilbudt gjenstander, fotomateriale og arkiver. Med denne håndboken i tillegg til vårt eget dokument: Samlingsutviklingsplan for MIST avd.70 Kystmuseet i Sør-Trøndelag 2019-2023 har vi gode verktøy for å utvikle og ivareta våre samlinger. Inntakskomiteen har i 2019 og 2020 bestått av Ingjerd O. Haugan (medarbeider samling), Lill-Mona Kjerringvåg (avdelingsleder drift) og Bente M Heggvik (samlingsforvalter).


Kystmuseet

31

ÅRSRAPPORT 2019/20

Møtefrekvens og saksbehandling i inntakskomiteen oppsummeres i henhold til tabell under: Avhending I dagens museumspolitikk stilles økt krav til dokumentasjon, bærekraft og en mer spisset samlingsstrategi. Sammen med mindre økonomiske bevilgninger gir dette sterke signaler til museene om at samlingene må gjennomgås og prioriteres. Vi har startet med å evaluere deler av samlingene, da dette er en jobb som vil ta noe tid. Hvert enkelt objekt skal vurderes og i løpet av 2019 og 2020 har 33 objekter blitt tatt ut av samlingene.

Samlingsforvalter Bente tar imot en Gyldenlærstol til museets samlinger

I 2019 hadde museet to oversendinger med materiale angående Monsøy landhandel som skal inngå i IKA (interkommunalt arkiv)

År

Antall møter

Saker

Gjenstander til samlingen

Avslag

Rekvisita

2019

4

16

12

6

19

2020

7

18

5

5

3

7.1.2 Dokumentasjon Målet for Kystmuseet er at alle gjenstander og foto skal være registrert i Primus. Vi er kommet et godt stykke på vei, men mangler ennå noe før vi er helt i mål. De fleste gjenstander og foto skal også være tilgjengelig for publikum ved at de blir publisert på Digitalt Museum. Her mangler vi noe og det skyldes etterslep på fotografering og rydding i magasinene. I tillegg må det

nevnes at noe materiale kan være klausulert. Våren 2020 fikk vi med en fotograf på laget. Det betyr at vi har progress i arbeidet og full oversikt over hele prosessen fra objektene kommer inn, til de er ferdig registrert og fotografert, klare for publisering og til å legges på magasin. Det er i perioden 2019-2020 tre hovedfokus på dokumentasjon av gjenstander; gjenstander flyttet fra Dora, havbruksarkivet og havbruksfoto.

Registreringer i 2019-2020 Hvor

Hva

2019

2020

Primus

Gjenstand registrert

1969

309

Foto registrert

493

504

Registreringer korrigert Digitaltmuseum

907

Gjenstand publisert

1592

155

Foto -publisert

385

489

Artikkel publisert

1


Kystmuseet

32

ÅRSRAPPORT 2019/20

Dokumentasjon av gjenstander flyttet til Dora

Havbruksfoto

Det jobbes fortløpende med fotografering og nyregistrering eller oppdatert registrering av alle gjenstander som flyttes til Dora. I 2020 er det gjort en god del korrigeringer og retting av feil og dobbeltregistreringer i Primus. Dette er et tidkrevende arbeide, noe som vises på tabelltallene.

Kystmuseet har i sitt havbruksarkiv flere store bildesamlinger. Disse samlingene består nesten utelukkende av dias. Vi har Andersensamlingen på ca. 2800 dias som ble digitalisert av Dino Makridis på Sverresborg i 2019. Denne er vi i gang med å registrere på Primus og legge ut på Digitaltmuseum. I 2020 ble det lagt ut 393 bilder fra denne samlingen. I 2020 har vi prioritert å få digitalisert våre øvrige havbruksbilder. Våre helge- og sommervikarer har lagt ned et stort arbeid og i løpet av året er ca. 8000 dias blitt digitalisert. Et godt grunnlag for vider registrering.

Havbruksarkivene Kystmuseet og Ægir har i lang tid samlet inn arkivmateriale fra havbruksaktører. I uordnet tilstand består arkivene av 230 hyllemeter. Materiale omfatter både personarkiv, organisasjonsarkiv og bedriftsarkiv. Alle arkivene er deponert hos Statsarkivet i Trondheim. På høsten 2020 fikk museet bevilget midler til ordning av havbruksarkivene, og vi har siden hatt en person engasjert i ordningsarkivet. Ved oppstarten så vi at flere flyttinger av materialet hadde skapt en viss uorden og manglende systematikk. Vi innså derfor at det vil gå med en del tid til systematisering for å samle de enkelte arkivskapere. I alt er det mer enn 70 aktører, eller arkivskapere som har levert materiale. Hver av aktørene samles og registreres for seg, slik blir det enkelt for publikum, forskere og andre å finne frem i materialet. Arbeidet startet høsten 2020 og er beregnet ferdigstilt i 2023.

Den største delen er den såkalte Vassviksamlingen på ca. 5000 bilder. Denne overtok kystmuseet i 2004. Høsten 2020 var vi på besøk hos Vidar Vassvik og mottok ytterligere noen hundre dias. En god del av disse er dubletter. Disse vil bli sortert og digitalisert i løpet av 2021. Vassviksamlingen har i årenes løp blitt ganske sammenblandet og skal nå gjennom en grundig sortering før den blir lagt inn i Primus.

7.1.3 Bevaring Flytting av gjenstander til Dora, fra magasin 1 på Fillan og fra Dolm Kystmuseet har hatt flere magasiner for samlingene sine på Hitra. Det har lenge vært planlagt å samordne magasinene slik at alle gjenstander, som ikke inngår i noen utstilling, skal ha fast magasinplass på Dora i Trondheim. Dette både fordi vi ønsker en bedre oversikt, og å øke kvaliteten på en del av magasinforholdene. Derfor har mye av aktiviteten innenfor samlingsforvaltningen i perioden 2019 - 2020 dreid seg om å rydde og flytte gjenstandene til Trondheim. På Dolm har det lenge vært kjent at magasinforholdene har vært til dels mangelfulle. Her er nå alt ryddet og tømt. Det som står igjen er rekvisita, som er tenkt brukt i en fremtidig formidling på Dolm. Også på Fillan har vi ryddet i magasinene. Her er magasinforholdene gode, men ønsket om bedre utnytting av arealene har vært viktig. Derfor har det meste som har hatt plassering i Magasin 1 blitt pakket ned og sendt til Dora. Det resterende blir sendt våre 2021 Gjenstandene som flyttes blir gjennomgått, rengjort, får behovsprøvd tilsyn av teknisk konservator og magasinert i tilpasset emballasje. Med andre ord så heves bevaringsforholdene for gjenstandene ved flytting til Doramagasinet.

Havbruksarkivet deponert på statsarkivet Dora

Magasinet på Dora deles med Sverresborg, et samarbeid som har gått bra.


Kystmuseet

Gjenstander på Dolm pakket for transport

Bjørg og Bente i magasinet på Dora

33

ÅRSRAPPORT 2019/20


Kystmuseet

34

ÅRSRAPPORT 2019/20

7.2 MS VITA I 2017 tok museet over daglig drift og vedlikeholdsansvaret for VITA I. Det er båtbygger Willy Eide som i en delstilling utfører dette oppdraget. Fartøyet ligger ved kai på Ansnes, med presenning og avfuktere som går kontinuerlig. Med utgangspunkt i museets tekniskhistorisk dokumentasjonsrapport, samt rapporten fra Nordnorsk fartøyvernsenter fra 2019, har museet utformet en firedelt framtidsplan for fartøyet. Søknader til Riksantikvaren har ikke ført til noen støtte de siste 4-5 årene, verken til større eller mindre tiltak. Samtidig har verken synfaringer fra Nordnorsk fartøyvernsenter eller midtnorsk trebåtverksted klart å gi noe estimat om hvor mye en istandsetting vil koste. For å få skikkelig innblikk i skadene og timeforbruket har museet i 2020 søkt Riksantikvaren midler for et forprosjekt for restaurering. Dette har en prisramme på litt over en halv million, men vil kunne gi oss et reelt beslutningsgrunnlag, samt nødvendige opplysninger for å sette opp en detaljert restaureringsplan. Vi har vært i tett dialog med Fylkeskommunen, som i stor grad forvalter saksbehandlingen i fartøyvernet i 2021. Svar på søknaden vil komme i løpet av Mars 2021. Museet har parallelt arbeidet for å se etter frivillige entusiaster som kunne vært med som frivillig i arbeidet med båten, men har ikke lykkes med dette. Derimot har museet tatt imot besøkende og interesserte fra andre deler av landet som viser interesse for båten. Blant annet tok vi imot Sven R. Gundersen som er oldebarnet til stifteren av verftet hvor VITA ble bygget. I 2020 skrev Gundersen en artikkel om verftet i årbok for Søndeled og Risør Historielag, med stoff og bildemateriale fra Kystmuseet.

Nordnorsk fartøyvernsenter på befaring

Reisverket til presenning blir montert


Kystmuseet

35

ÅRSRAPPORT 2019/20

7.3 Dolm Det er gjennomført vanlig vedlikehold og landskapspleie på Dolm i 2019 og 2020. Dolmdugnaden som vi bruker å avholde på våren med egne ansatte og frivillige ble i 2019 avlyst på grunn av været og i 2020 kun avholdt med egne ansatte på grunn av Covid-19. Dette året ble det fokus på å rydde i ruinene etter prestegården da arkeologiprosjektet hadde sitt siste år i 2019. Formålet er å bruke ruinene som en formidlingsarena. Hvert år søker vi Fylkesmannen om midler under tilskudd for «Verdifulle Kulturlandskap» og har til tider fått betydelige midler overført. I 2019 og 2020 fikk vi kun 50 000,- pr år til vedlikehold av de gamle trærne. Noe som har begrenset vårt handlingsrom. Ett ekstratilskudd på 19 650,- (2019) og 12 000,- (2020) kom på tampen av året.

Vaktmester Magne Haugen i full sving med landskapspleie. Det er en stor jobb å holde Dolm kulturlandskap ved like gjennom sesongen.

I 2020 ble det lagt vann til Dolm. Prosjektet var et samarbeid mellom Hitra kommune, Hitra kirkekontor og Kystmuseet i Sør – Trøndelag. Hitra kommune fikk godkjent søknad om legging av vannledning fra sjøen og opp til bårehus/kirkegård samt nedgraving av vanntank. Kystmuseet søkte og fikk innvilget søknad om legging av vannledning fra bårehus opp til prestegårdslåven. Anne Haug hos Statsforvalteren i Trøndelag, fagruppekoorinator for eldre Kulturminner, skisserte traseene der vannledning skulle legges med krav om grøfter på 30 dybde og 20 cm bredde. Entreprenøren som fikk oppdraget, gjorde jobben slik det var påkrevd, og inngrepene i prestegårdshagen og det øvrige kulturlandskapet ble derfor lite synlige. Dolm er et nøkkelsted i Kystpilgrimsleia og leia ble i 2020 merket fra RV714 til Dolm kirke. Hvor det er montert postkasse med stempel og bønnekort. I 2019 var åttende og siste gang studenter fra NTNU hadde arkeologi feltkurs på prestegårdsruinene. De er nå kommet så langt ned i kulturlagene at det ikke lengre kan graves ut av studenter.

7.3.1 Bygninger På Dolm prestegård står det fire opprinnelige bygninger datert til midten av 1800 – tallet; Naust, låve, stabbur og stall. I tillegg står et bårehus, oppført i nyere tid. Naustet En gammel syllstokk under naustet var ødelagt og fundament sklidd ut. Firmaet «Bakken og Magnussen» fikk oppdraget å skifte ut denne. Firmaet har spesialisert

Arkeologistudenter fra NTNU


Kystmuseet

36

ÅRSRAPPORT 2019/20

seg på reparasjon og restaurering av gamle bygg, og har blitt brukt i flere av Kystmuseet sine restaureringsprosjekter.

Fundamentet er reparert på Naustet Stabbur og stall Byggene ble i 2020 ryddet for gjenstander, rekvisita og diverse, og gjort klar til å eventuelt brukes som formidlingsarena. Låven Første etasje ble tømt for gjenstander, gammelt rot og ryddet Videre arbeide Den gamle «Dolm kvinnelige kirkeforening» startet opp igjen i 2020. Medlemmene er privatpersoner som har et spesielt ønske om å bevare det spesielle med Dolm. Alt av inventar i Dolm kirke er betalt av den gamle foreningen der inntektene kom gjennom aktiviteter de gjennomførte. Det finns fortsatt en del penger igjen etter den gamle foreningen, og den nye foreningen ønsker å bidra økonomisk til diverse tiltak som er med på å gjenopprette Dolm som samlingssted. Medlemmene ønsker også å bidra med praktisk arbeid som reparasjoner, innsetting av nye vinduer, montering av nytt kjøkken. I 2020 ble det opprettet kontakt med foreningen og utarbeidet en plan for arbeidet som skal utføres i 2021 og årene framover.

Sølvi og Magne merker skreddarøystien Kystmuseets skiltplan for Dolm Kystmuseet har gjennom flere år jobbet med en skiltplan for Dolm. Vår/sommer 2020 kom seks skilt på plass: Et Hovedskilt med oversiktsbilde over området med informasjon om Dolm kirke og prestegård. Her finner du også oversikt over de tre kulturstiene Kystmuseet har anlagt i området. Skilt på prestegårdsruinene, med informasjon om prestegården som brant i 1963, samt bilder fra prestegårdens tid Skilt i prestegårdshagen, med informasjon om hagen slik den var da prestegården var i hevd med gamle bilder av hagen Et skilt foran kirka, som forteller om kirkas historie og viser bilder før og etter brann og av inventar.

7.3.2 Kulturlandskapet

Et skilt er satt opp i åkervikstien med informasjon om kulturlandskapet og stien

Kulturstier Det finns nå tre kulturstier på Dolm; en til bronsealdergrava på Dolmvarden, en sti rundt kulturlandskapet Åkervika, og i 2020 ble det anlagt og merket sti til Skreddarøya som var en gammel husmannsplass under Dolm.

Et skilt er satt opp i skreddarøystien om den gamle husmannsplassen på Skreddarøya. Langs den nye stien er det også satt ned merkepåler.


Kystmuseet

37

ÅRSRAPPORT 2019/20

På Dolm blir du møtt med nytt hovedskilt, hvor du kan orientere deg i området.

7.3.3 Hagen og trepleie 2019 Trøndelag Trepleie kontrollerte alle trærne i «hagen», det vil si fra låven og ett godt stykke forbi naustet. Det ble montert trekantbardunering på aska ved bårehuset, og de øvrige barduneringene ble sjekket og justert. Disse begrenser trærnes mulighet for brekkasjer, men stiver ikke av trærne statisk og ødelegger ikke deres naturlige reaksjoner på ytre påkjenninger som vind og snø. De har gjort en kronerensk i de trærne hvor det har vært tørre og brekt greiner. Kystmuseet har selv ryddet vekk vegetasjon ved humlehagen, og snøbærkrattet nærmest fjøset er fjernet. Nå har vi klar sikt i hele området der husa en gang sto.

Arboristene i arbeide


Kystmuseet

38

ÅRSRAPPORT 2019/20

2020 Mesteparten av midlene fra fylkeskommunen ble i år brukt til å få registrert alle trærne i Geodata. Her vil tilstanden for hvert enkelt tre beskrives og hvordan og hva som må gjøres for at de skal være friske lengst mulig. De siste midlene på 12 000,- blir benyttet våren 2021 for å selv skaffe oss en bruker av Geodata, og da bedre kunne følge med tærnes tilstand. Trøndelag Trepleie la inn alle trærne med GPS- posisjon i Geodata. De kontroll trærnes tilstand, gjorde noen korrigeringer av beskjæringssnitt ved trær sør-øst for kirken da noen greiner hadde blitt fjernet i forbindelse med anleggstrafikk for traseen til vannrør. (Her må sies at Hitra Kommunes arbeid med traseen ble gjort med stor presisjon. De tok hensyn til trærnes greiner og røtter. Store røtter ble gravd under og ikke skåret over!) Skråningen ned mot sjøen foran kirka ble ryddet for trær, busk og kratt. Dette for at kirka skal synes bedre fra sjøveien. Arboristene gjorde en vurdering av et almetre på toppen av berget der det har gått ett steinras, da det har kommet forslag på at dette treet må fjernes for å hindre ytterligere ras. De skriver i sin rapport; «Vi anser det som lite sannsynlig at rotveksten til almetreet er årsaken til at steinblokker har løsnet. Det

Museumsbygget på Fillan

er ikke synlige røtter i fjellsprekken der steinblokker har rast ut. Almetreet har estetisk sett en flott plassering oppe på bergknausen. Vi er ingen geologer, men mener det vil være forhastet å fjerne treet uten å undersøke andre årsaker. Vann som fryser og tiner i fjellsprekker vil kunne løsne steinblokker».

7.4 Annet vedlikehold Skagestua Det ble montert ny takrenne og nedløp i 2019 Museumsbyggene Her er det gjort fortløpende vedlikehold de to årene. På Fillan ble det i 2019 bygd hems i garasjen for bedre lagringsplass. I 2020 ble det bygd et kontor i garasjen. Det gjennomført restaurering av fabrikkpipa og det ble også satt inn nye varmepumper i bygget På Sandstad er det blitt gjort en ombygging i området med museumsbutikk og «lags leia», samt satt opp en oppbevaringsbod.


Kystmuseet

39

ÅRSRAPPORT 2019/20

8 Fornying 8.1 Kompetanseheving 2019 Personale på samlingsforvaltning har deltatt på to seminar om privatarkiv i 2019.Begge var i regi av IKA Trøndelag (Interkommunalt arkiv). De har også deltatt på intern opplæring i Primus i regi av MIST. Hans Jakob og Bernt deltok på et todagers intervjukurs om teknikk og bruk av videointervju. Dette ble arrangert av minner.no, et innsamlingsprosjekt som Kystmuseet også er delaktig i.

Rørvik, hvor det ble debattert fordeling av et særlige ansvarsområder innad i nettverket. Både Hans Jakob Farstad og Jørgen Fjeldvær deltok på samlingen. Museet fikk i dette møtet stadfestet sitt ansvarsområde innenfor dokumentasjon og formidling av norsk havbruksnæring. Alle samlinger har i 2020 vært avlyst på grunn av pandemien. Museet har også vært involvert i samtidsnettverket, i hovedsak gjennom sitt felles prosjekt: Minner.no. I november 2019 ble det avholdt utviklingsmøte i Minner.no, hvor Hans Jakob Farstad deltok på vegne av MIST.

8.3 Partnerskap og samarbeid

Hans og Bernt på intervjukurs

2020 Avdelingslederne Hans Jacob Farstad og Lill Mona Kjerringvåg har startet på lederutviklingskurs. Lina Selvåg har tatt flere skipperkurs for å kunne kjøre visningsturer med Dufa.

8.2 Nettverksamarbeid Museet deltar i to nasjonale museumsnettverk, Samtidsnettverket og Nettverk for fiskerihistorie og kystkultur. I januar og august 2019 ble det avholdt samling i nettverket for fiskerihistorie og kystkultur. I januar ble møtet avholdt i Oslo, hvor det ble drøftet nettverkets formål og utvikling. Her deltok Hans Jakob Farstad. Samlingen i august ble lagt til Kystmuseet i

I henholdtil MiSTs åttende strategi, partnerskapsutvikling, har Kystmuseet utvikla samarbeid med både næringslivet, frivillige foreninger, andre museer og kulturaktører. Samarbeidet med næringslivet er i hovedsak museets samarbeidsavtale med Lerøy Midt sin visningskonsesjon. Innen kulturlivet har museet et tett samarbeid med Hitra historielag, og god dialog med både Frøya og Fosen historielag. Museet har også arbeidet sammen med Trøndelag Kysthistoriske museum på Mausund med tanke på innsamling av Hermetikkhistoria, og i 2020 ble utstillinga lånt ut til nevnte museum. Gjennom samme prosjekt har museet knyttet kontakt med Norsk Hermetikkmuseum, samt bistått med informasjon til forskere fra Møreforskning og konservatorer ved Helgeland Museum. I 2020 signerte museet en intensjonsavtale med Hopsjø- Kyst og Kultursenter for utlån av utstillingen om hermetikkhistoria. Museet har samtidig bistått som rådgiver for restaurering av det tidligere røykerommet til aktørene på Hopsjøen. I arbeide med Hitra kommunes kulturminneplan har også museet bistått.


Kystmuseet

40

ÅRSRAPPORT 2019/20

9 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) I MiST har vi en felles HMS-koordinator og et arbeidsmiljøutvalg, som blant annet følger opp HMS-arbeidet i organisasjonen. Ved hver enhet er det et verneombud, som samarbeider med museumsdirektørene på dette feltet. Bernt Fjeldvær er verneombud for MiST avdeling 70.

I 2019 har vi hatt tre personalsamlinger, hvorav en var felles for MiST, og to personalturer. Personalsamlingene var 21. januar, 6. mars og 12. desember. Personalturene var besøk hos bl.a. Titanicmuseet i Belfast 7 -10. mai, og tur til Røros 11.-12. desember inklusive besøk hos Rørosmuseet.

9.1 Håndbok Hver enhet i MiST har sin egen HMS-handbok, der alt relevant materiale finnes omtalt. Denne boka er et hjelpeverktøy for alle ansatte og er til stor nytte i ulike situasjoner. Kystmuseets HMS-handbok har vært under revidering og vart gjort ferdig i 2016 og 2017. Denne oppdateres hvert år.

9.2 Tiltak

Vi får et innblikk i arbeidet ved bygningsværnsenteret under vår personaltur til Rørosmuseet 2019.

2019 HMS-tiltakene for 2019 har fulgt den planen som ble lagt ved inngangen til året. Av de tiltakene som det er jobbet med i 2019 kan nevnes: - Kursing av ansatte og spesielt av nye ansatte.

Medarbeidersamtaler ble gjennomført i oktober og november 2019. Avdelingslederne arbeider videre med beredskap- og sikringsplaner.

- Arbeidet med et stoffkartotek for Kystmuseet er godt i gang. - Sikkerhetsstyringssystem for SDS Hansteen er under utarbeidelse. - Sosiale tiltak: Tur til Belfast og Røros.

2020 HMS-tiltakene for 2020 har fulgt den planen som ble lagt ved inngangen til året. Av de tiltakene som er gjennomført i 2020 kan nevnes:

Vernerunder ble gjennomført 6. desember i Fillan, 12. desember på Sandstad og 16. desember på Dora og Sjøfartsmuseet.

- I Fillan er en del eldre belysning er byttet ut med LED lys.

Avfallshåndtering skjer gjennom de respektive renovasjonsordningene på Hitra og i Trondheim.

- Risikovurderinger for Dolm og båtkjøring i regi av Ægir er ferdigstilt.


Kystmuseet

Vernerunde i Fillan ble gjennomført 14. desember, Sandstad 18.desember og magasinet på Dora 21. desember 2020. Avfallshåndtering skjer gjennom de respektive renovasjonsordningene på Hitra og i Trondheim. I 2020 har vi hatt en personalsamling og to sosiale tilstelninger, hvorav en forgikk på Dolm og en var fottur og museumsbesøk på Frøya med etterfølgende middag i Fillan. Arrangementene var 9.april og 11. 12.september. Medarbeidersamtaler ble gjennomført i desember 2020. Avdelingslederne arbeider videre med beredskapsplaner.

Personaltur til Belfast, besøk på Titanic museet.

41

ÅRSRAPPORT 2019/20

9.3 Rapportering Avd. 70 Kystmuseet har gjennomført HMS-rapportering for hvert tertial i 2019 og 2020, og vi har levert årsrapport for HMS-arbeidet.

9.4 Avvik Ved MiST avd. 70 er det registrert tre uønskede hendelser eller avvik i 2019 og fire i 2020.


Kystmuseet

42

ÅRSRAPPORT 2019/20

10 Markedsføring 2019 I starten av 2019 ble det utformet en egen markedsføringsplan og Sosiale medier strategi, i tråd med føringer fra MIST sentralt. Planen besto av både en generell beskrivelse av rutiner og mål, samt en handlingsplan. Til tross for enkelte mangler, kan Kystmuseet se seg fornøyd med hva som er utrettet i løpet av året. Spesielt ser vi en økning innen sosiale medier, i hovedsak Facebook. Her har vi hatt en økning på over 500 følgere. Fra 1803 i januar til 2324 i desember. Som grafen viser har de fleste kommet på høsten, samtidig som museet la ut en bildeserie – «Ukas Hermetikkfabrikk». I tillegg ble det opprettet en egen facebookside for museets havbruksavdeling: Ægir. Denne siden ble opprettet i juni 2019, og har allerede oppnådd over 1000 følgere. Museumsbutikkens Instagramprofil har nå 282 følgere, men har holdt seg noen lune jevnt. Kystmuseet har også fått eget filter på Snapchat, men har valgt å ikke opprette egen kanal ettersom det krever mye tid å følge opp alle sosiale medier. Det ble ikke produsert en ny brosjyre i år, men det ble produsert en «flyer» hvor kystmuseets foredragsrekke og sommertilbud ble presentert. Denne ble trykt opp i 150 eksemplar, og ble fordelt på forskjellige steder i nærområdet. Det er i løpet av året også arbeidet med direktekontakt opp mot forskjellige grupper. Det er sendt ut tilbud og informasjon om våre pakker til de fleste busselskap, reisebedrifter og pensjonistforeninger i regionen. I tillegg er det jobbet godt opp mot hotell og reiselivet i lokalmiljøet. Museet har valgt å nedprioritere bruken av nyhetsbrev. Det var for få påmeldte til at en kunne forsvare tidsbruken. Kystmuseet har fått god dekning i lokalavisene, både i forhold til annonseringer, forhåndsomtaler og tilstedeværelse under aktivitetene. I januar ble det gjort avtale for fast annonsering i lokalavisa, dette førte til mer forutsigbarhet for begge parter, samt redusert pris. Museets hjemmeside er blitt fulgt opp og oppdatert.

Totalt hadde hjemmesiden 7232 brukere i løpet av 2019, dette er en økning på 11% siden 2018. Vi ser også at de som besøker hjemmesiden bruker lengre tid på siden når de er innpå.

2020 Kystmuseet har også i år utarbeidet en markedsplan samt et årshjul. Markedsplanen er overordnet for valg av strategier vi bruker for å nå våre mål som er mer synlighet i det lokale, regionale og nasjonale markedet vårt. Det er også jobbet med identifisering av kundegrupper (Peronas), og plan for å nå nye kundegrupper. Årshjulet er et godt planleggingsverktøy for å ha oversikt over tidsfrister for markedsføring av arrangement og aktiviteter i vår regi. Vi har fortsatt samarbeidet med Markedsgruppa i MiST. Dyktige kolleger gjør at dette er ei gruppe Kystmuseet har stort utbytte av å jobbe med. Sommeren 2020 deltok vi i MiST markedsundersøkelse. Lav deltagelse fra våre brukere kan være valg av plattform (QR kode). Våre visningsarenaer er stort sett utendørs noe som vanskeliggjør formidling av denne type undersøkelser til våre besøkende. De svarene vi fikk inn understøtter allikevel svarene som kom inn fra de andre museene. Samarbeidet med lokal presse er godt. Vi får god pressedekning ved arrangementer, og vi har en god avtale på annonsering. For økt synlighet i lokal presse sender vi selv inn stoff til Hitra – Frøya, Froya.no og Hitra24, og vi er fornøyde med dekningen vi får hos disse. Grunnet Koronapandemien i 2020 har vi måttet jobbe litt annerledes med markedsføring. Under nedstengingen fra 12. mars – 20. juni ble jobbing på hjemmekontor tvunget fram. Vi så det som viktig å formidle at vi jobbet med andre oppgaver når vi ikke hadde publikum, noe som førte til en serie innlegg i SoMe som omhandlet museenes indre liv, som samlingsforvaltning og registrering i Primus. Sommeren 2020 ble det viktig å formidle at våre formidlingsarenaer var trygge. MiST sørget for felles profilering med informasjon om smittevernregler og trygg formidling.


Kystmuseet

SoMe I mai ble det lagd ett nytt interndokument for SoMe. I det ble det presisert at det er gunstig for Kystmuseet å være aktiv i SoMe for å (1) bygge omdømme, (2) ha god kommunikasjon med besøkende, og (3) drive markedsføring som leder til direkte salg. Det ble også delegert arbeidsansvar og bestemt hvilken opptreden som ønskes i de ulike kanalene. Facebook Kystmuseet ønsker vi at skal være ordentlig og opplysende, og inneholde tekst, film og bilder. Vi har sett at jo mer tekst et innlegg inneholder, desto mindre engasjement. Vi kan likevel bruke mer tekst på FB enn på Instagram. Vi har god rekkevidde og engasjement (liker, kommentarer og delinger) på innleggene. Video, historiske bilder og kjente ansikt er det som har fungert best i år, men vi ser fortsatt at det på forhand er vanskelig å si om et innlegg slår an hos leserne eller ikke. Facebook kystmuseet fikk i løpet av 2020; 457 nye følgere, dvs. en økning på nesten 20%. Vi nådde ikke målet om 3000 følgere, men har fortsatt hatt god økning. 109 publiserte innlegg i 2020.

43

ÅRSRAPPORT 2019/20

Facebook Ægir ønsker vi også at skal være ordentlig og opplysende, og inneholde tekst, film og bilder. Det er tydelig at historiske bilder og informasjon om de er det som tiltrekker seg mest engasjement. Man ser også at slike innlegg godt kan ha en del tekst, uten at engasjementet synker. Konklusjonen må være at så lenge teksten og innholdet er preget av kvalitet, spiller mengde mindre rolle. Facebook Ægir fikk i løpet av 2020; 592 nye følgere, dvs. en økning på 57%. Vi nådde ikke målet om 1800 følgere, men med en økning på nesten 60% må vi si oss fornøyd. Å sette mål om antall følgere har vært hjelpsomt og motiverende. 68 publiserte innlegg i 2020. På Instagram ønsker vi å være litt lettbeint, og ha fokus på bilder framfor tekst. Det skal være høy kvalitet på det vi poster, men det kan også postes bilder hyppig. Vi kunne vært mye flinkere og mer aktiv på Instagram. Det ble postet 55 innlegg på Instagram i 2020. Det har ført til 196 nye følgere fra mai-desember 2020. Det utgjør en økning på 54%, som jo er veldig bra. Tenk hva vi kunne fått til om vi hadde vært mer aktiv. Det må være målet for 2021.

Kanal/side

Antall Følgere pr. 01.01.20

Målsetning pr. 31.12.20

Følgere pr. 31.12.20

Økning i antall

Økning i %

Facebook Kystmuseet

2327

3000

2784

457

20%

Facebook Ægir

1024

1800

1616

592

57%

Instagram

Mai: 364

500

560

196

54%

Oversikt økning i SoMe 2020


Design/trykk: vindfang.no

Magasinet på Dora

Museene i Sør-Trøndelag avd Kystmuseet

Nettside:

Besøksadresser: Museumsplassen, 7240 Hitra Terminalbygget, 7246 Sandstad

Postadresse: MiST avd Kystmuseet Felles postmottak, Postboks 6289 Sluppen, 7489 Trondheim

www.kystmuseet.no

E-postadresse: post@kystmuseet.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.