Page 1

Haven Maasbracht D E H AV E N WO R DT W E E R H E T K LO PPEN D H A R T

Havenboulevard wordt een parel in Midden-Limburg De opwaardering en verfraaiing van de Haven Maasbracht heeft lang geduurd, geeft wethouder Johan Lalieu van de gemeente Maasgouw ronduit toe. “Maar nu is het dan toch zover. Over een paar weken, in de loop van september, starten de werkzaamheden. Eind 2014 is alles gereed.” Decennia lang wordt er al gesproken over plannen en een nieuwe look voor de haven. Concrete plannen zijn in 2011 gepresenteerd. Dat de inwoners van de gemeente Maasgouw zich afvragen waaróm het zo lang heeft geduurd, kan wethouder Lalieu zich goed voorstellen. “Bij een groot project heb je te maken met een langdurig traject, zeker als daar ook nog eens vele partijen bij betrokken zijn.” Vooruitkijken is vanaf nu het motto. “Over anderhalf jaar is de Havenboulevard Maasbracht een sprankelend gebied en een unieke locatie, sterker, de haven is straks weer het kloppend hart.” Drie bijzondere projecten Het project gaat veel verder dan ‘alleen maar’ de upgrading van de haven, benadrukt de wethouder. “In het gebied tussen de sluizen en het kerkplein worden drie bijzondere projecten gerealiseerd.” (zie de volgende pagina’s). Hamvraag: wat gaan de inwoners van Maasbracht het komende anderhalf jaar merken van de bouw- en renovatiewerkzaamheden?

Lalieu: “We hebben alle mogelijke maatregelen en voorzieningen getroffen zodat er zo min mogelijk overlast ontstaat. Alle werkzaamheden zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd, steeds met het in achterhoofd: beperking van de overlast.” Met de aannemers die de projecten uitvoeren, wordt alles goed doorgesproken. Het ‘normale’ leven in Maasbracht moet gedurende die anderhalf jaar uiteraard gewoon door kunnen gaan. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor de omliggende bedrijven in het havengebied. “We hebben daar uitvoerig over gesproken met de ondernemers.” Communiceren en informeren zijn essentieel bij een project van deze omvang. Naast een website (www.havenmaasbracht. nl) kunnen geïnteresseerden zich – om de voortgang per project te volgen– abonneren op een digitale nieuwsbrief. Flaneren, winkelen en van het water genieten Eind 2014 is Maasbracht, met de havenboulevard als topic, een pareltje in Midden-Limburg, stelt wethouder Lalieu, met name vanwege het unieke concept. ”Waar elders in Limburg vind je zo’n perfecte combinatie van beroepsvaart en pleziervaart? – ook nog met bedrijvigheid op het water én aan wal.” Kortom, goed nieuws voor de plaatselijke ondernemers, voor het toerisme en niet te vergeten voor de inwoners van Maasbracht

die straks over ‘hun’ havenboulevard kunnen flaneren en waar ze terecht kunnen om te winkelen, te eten of een terrasje te pikken. Wat de komende anderhalf jaar staat te gebeuren is heel wat meer dan ‘zomaar’ een opknapbeurt. Er komen o.a. nieuwe wegen en riolen, terrasfaciliteiten worden uitgebreid en kunstobjecten krijgen een nieuwe plek. De havenboulevard wordt niet autovrij maar wel autoluw gemaakt. Wat de plannen betreft is zoveel mogelijk in gezamenlijkheid besloten, aldus de wethouder. “Met Rijkswaterstaat, eigenaar van de haven en het aangrenzende watergebied, hebben wij, als gemeente, jarenlang overleg gevoerd. Maar ook met vele andere instanties en belangengroeperingen die alle, in meer of mindere mate, betrokken zijn bij dit gebied.” Die fase is nu achter de rug, zegt hij. “Hoogste tijd voor de bouwstart.” “Straks staat de Haven Maasbracht bekend vanwege de aantrekkelijkheid om er met je jacht of binnenvaartschip aan te leggen. Het wordt een mooie binnenhaven die nadrukkelijk uitnodigt om aan te meren, met of zonder boot…” Johan Lalieu - Wethouder


Drie grote projecten: wat, waar, wanneer? De facelift van de Haven Maasbracht telt drie grote projecten die onder eindverantwoordelijkheid van de gemeente Maasgouw worden gerealiseerd: Havenboulevard, Passantenhaven en Parkeerplaats Maasstraat. Na een intensieve voorbereiding starten de werkzaamheden in september. Voor de drie projecten zijn twee hoofdaannemers gecontracteerd: Heijmans Wegen BV en Van den Herik Kust- en Oeverwerken BV. Heijmans heeft de opdracht gekregen voor de renovatie van de Havenstraat en de aanleg van de nieuwe parkeerplaats aan de Maasstraat. Van den Herik legt de nieuwe passantenhaven aan.

Havenboulevard De Havenstraat en directe omgeving zien er straks heel anders uit. De reconstructie verhoogt de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de aantrekkelijkheid, zodat (water)recreanten er maar wat graag willen verblijven. De ambiance van Maasbracht, ook aan de waterkant, krijgt kortom een forse kwaliteitsimpuls.

Wat staat er precies te gebeuren? Gestart wordt met het opknappen van het rioolstelsel. Daarnaast wordt, om meer loop- en terrasruimte te creĂŤren de Havenstraat gedeeltelijk verlegd. De looppaden en rijbaan worden vernieuwd. Aan de waterkant komen twee grote terrassen te liggen. Verder worden er nieuwe lichtmasten, bankjes en prullenbakken en (bestaande en nieuwe) kunstobjecten geplaatst. De parkeersituatie wijzigt, er komen parkeervakken en twee kleine parkeerplaatsen. Tot slot krijgt ook het groen een opknapbeurt. Dit alles zorgt voor een metamorfose van de Havenstraat. De locatie wordt zo ingericht dat deze geschikt is voor evenementen.

n aa

at ra

al in m

st el nt Si

el ilh W

Brachtertuinen

3

1 2

traat

Havens

7 Ponton Fransbergen

6B 1 Waterpolitie

Hoofd s

traat

4


Wanneer starten deze werkzaamheden? De renovatie gebeurt gefaseerd. Door de werkzaamheden in fases uit te voeren, wordt de overlast voor bedrijven en omwonenden beperkt. De Havenstraat is opgedeeld in 7 fases. In september start de aannemer met fase 0 en 1, in de Maasstraat en bij het grasveld ter hoogte van Havenstraat 19. Tijdens iedere fase vindt er een explosievenonderzoek plaats. De werkzaamheden zijn eind 2014 afgerond. Planning fases Fase Gebied 0 Haven, ter hoogte van Havenstraat 29 1 Maasstraat 1 t/m 9, Havenstraat 16, 17, gedeelte Sintelstraat en talud Waterpolitie 2 Havenstraat 6a t/m 15 en gedeelte Wilhelminalaan 3 Havenstraat 19 t/m 22 en gedeelte Kruchterstraat 4 Havenstraat 24 t/m 31 5 Kruising Maasstraat en Tipstraat 1 t/m 15b 6A Tipstraat 15b t/m 35 6B Hoofdstraat 2 t/m Hoofdstraat 10 7 Hoofdstaat 2 t/m Havenstraat 6A Nieuwe parkeerplaats

1 M

Legenda

Voorjaar 2014 Voorjaar 2014 Voorjaar 2014 Voorjaar 2014 Najaar 2014 Najaar 2014

at

tra

s as

a

Wanneer September t/m december 2013 September t/m oktober 2013 Oktober t/m december 2013

Nieuwe parkeervoorzieningen Bij een havenboulevard horen voldoende overzichtelijke parkeervoorzieningen die ook nog eens de verkeersveiligheid bevorderen. Het aantal parkeerplaatsen aan de Havenstraat wordt, ten opzichte van de oude situatie, gereduceerd. Daar staat tegenover dat er een nieuwe parkeerplaats (voor ruim 60 auto’s) wordt aangelegd aan de nabij gelegen Maasstraat (ter hoogte van huisnummer 5). Na de herinrichting zijn er meer parkeerplaatsen dan voorheen. Wanneer starten deze werkzaamheden? Met de aanleg van de nieuwe parkeerplaats aan de Maasstraat is dit voorjaar een begin gemaakt. Het grondwerk voor de fundering is gelegd. Ook is er een nieuwe muur gebouwd. De muur dient als grondkering en zorgt ook voor een goede perceelafsluiting. In september 2013 brengen de wegenbouwers de verhardingen aan. Vóór het eind van dit jaar is de parkeerplaats aan de Maasstraat gereed. Tegelijkertijd wordt een gedeelte van de Maasstraat gereconstrueerd. Startdatum: derde kwartaal 2013. Eind 2013 is de parkeerplaats aan de Maasstraat klaar voor gebruik. De parkeervoorzieningen in de Havenstraat zijn uiterlijk 2014 gereed.

6A 5

Tipstraat De Kolentip

0 Nieuwe passantenhaven

Explosievenonderzoek De gemeente laat een explosievenonderzoek doen omdat in het havengebeid mogelijk nog (resten van) explosieven uit de Tweede Wereldoorlog liggen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door REASeuro, een bedrijf dat gespecialiseerd is in explosievenonderzoek en – opruiming.


Ook Rijkswaterstaat is volop aan het werk

Nieuwe Passantenhaven biedt plezier- en beroepsvaart royale aanmeergelegenheid Maasbracht krijgt een passantenhaven en een rederijsteiger waar plezierjachten en rederijboten graag aanmeren. De nieuwe passantenhaven (ter hoogte van Havenstraat 23) biedt aanmeergelegenheid voor 20 plezierjachten en een aantal rederijboten. De passantenhaven fungeert tevens als sfeervolle ontmoetingsplek voor recreanten op het water en aan wal. De ‘oude’ passantenhaven (ter hoogte van Oude Sluis 12) is als gevolg van de werkzaamheden inmiddels buiten gebruik gesteld. Wel is er, bij het ponton van Fransbergen Recreatie & Toerisme bv (ter hoogte van Havenstraat 19), een tijdelijke aanmeergelegenheid voor pleziervaart in Maasbracht. (voor meer informatie: www.passantenhaven-maasbracht.nl)

Naast de projecten die in Maasbracht worden uitgevoerd onder de eindverantwoordelijkheid van de gemeente Maasgouw, levert ook Rijkswaterstaat een belangrijke bijdrage aan het opknappen van het havengebied. Zo voert Rijkswaterstaat de regie over de renovatie van de drielingsluis, de verlenging van één van de drie sluiskolken (om het schutten van langere schepen mogelijk te maken) alsmede de bouw van een nieuwe scheepvaartverkeerscentrale. Deze drie projecten zijn nagenoeg afgerond. Op dit moment is Rijkswaterstaat nog bezig met het opknappen van de bestaande aanmeervoorzieningen in de haven. Deze werkzaamheden worden naar verwachting dit najaar afgerond.

Wanneer starten deze werkzaamheden? De realisatie van de passantenhaven start in september 2013. De verwachting is dat de aanleg eind 2013 is afgerond.

Meer informatie De werkzaamheden in de haven duren anderhalf jaar, tot eind 2014. Gemeente Maasgouw wil u gedurende deze periode goed informeren over de werkzaamheden. Op de website www.havenmaasbracht.nl vindt u actuele informatie over de voortgang van de 3 projecten. Via deze website kunt u zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt gedurende het project enkele keren verstuurd. Als u vragen of klachten heeft dan kunt u contact opnemen met de gemeente Maasgouw. Dit kan via de website www.havenmaasbracht. nl of telefonisch met de heer Meuwissen of de heer van der Sligte. De heer Meuwissen is de projectleider en bereikbaar via (0475) 85 25 00 en de heer van der Sligte is toezichthouder en bereikbaar via 06- 53 66 64 76.

Colofon Haven Maasbracht is een uitgave van de gemeente Maasgouw i.s.m. Vinda Media Fotografie: Peter Kessels Illustraties: Adviesbureau Tauw Accountmanagement en vormgeving: Vinda Media Havenstraat 2a, Maasbracht telefoon 0475-463465 www.vindamedia.nl Redactie: Jos van Wersch Verspreiding: Huis-aan-huis in Maasbracht en Brachterbeek Gemeente Maasgouw Postbus 7000, 6050 AA Maasbracht, telefoon 0475-852500


PASSANTEN- EN REDERIJHAVEN HAVENFRONT MIDDEN MAASBR ACHT

Ons werk zit erop. De aanleg kan beginnen.

Op welke manier geef je een nieuwe invulling aan de Haven Maasbracht en: hoe sluit je deze haven aan op de Havenstraat? Die twee vragen zaten verweven in de opdracht die ons bedrijf kreeg van de Gemeente Maasgouw in het kader van het zogeheten Havenfront Midden Maasbracht. In nauw overleg met de Gemeente en Rederij Fransbergen hebben wij daartoe plannen ontwikkeld. Plannen die niet alleen vorm en inhoud geven aan het nautische gedeelte (de passanten- en rederijhaven) maar ook aan de herinrichting van de Havenstraat en omgeving. In de voorbije twee jaar hebben we onderzoek gedaan en de plannen getoetst op technische haalbaarheid. Met als resultaat dat de aanleg van de passanten- en rederijhaven kan beginnen. Die haven biedt straks aanmeerruimte voor circa 20 pleziervaartuigen alsmede het ponton van Rederij Fransbergen (dat recentelijk al is verplaatst naar de nieuwe locatie).

De passantenhaven wordt geconstrueerd via drijvende steigers en bestaat uit een golfbreker (constructie om een haveningang te beschermen tegen weersinvloeden), een aanlegsteiger voor rondvaartboten, een aanlegsteiger voor de aanleg van pleziervaartuigen alsmede vingerpieren (drijvende steigers). De steigers, gemaakt van hoogwaardige materialen, worden met paalbeugels aan meerpalen vastgemaakt. Daardoor kunnen zij omhoog en omlaag schuiven, afhankelijk van de waterstand. Op de steigers worden voorzieningen aangebracht voor elektriciteit, drinkwater en oriëntatieverlichting in de vorm van grondspots op zonne-energie. Tussen de steigers en de vaste wal komen twee loopbruggen en twee ‘tribune’-trappen. Deze trappen zorgen niet alleen voor ontsluiting van de steiger, zij fungeren ook als zitelement bij festiviteiten vanaf het water. Mensen met een fysieke beperking kunnen de steigers bereiken via een traplift. We horen u denken: wat een technisch verhaal! Dat is ook zo. Maar dat is nu eenmaal ons vakgebied. Nu ons gedeelte van de werkzaamheden is afgerond, wenst Ducot Engineering & Advies BV alle betrokken partijen veel succes bij de aanleg van dit vijfsterrenproject in Maasbracht, voorwaar een nautische parel binnen de Gemeente Maasgouw. Business Center Roerpoort Boven de Wolfskuil 3.D30 6049 LX Roermond tel. 0475-71 13 90 E: www.ducot.nl

Ook Maasbracht zegt: Eindelijk glasvezel! Vele duizenden inwoners van de gemeente Maasgouw hebben inmiddels ja gezegd tegen de voordelen van het supersnelle glasvezelnetwerk. Michel Dolmans, projectmanager bij Reggefiber, het bedrijf onder wiens supervisie de glasvezelaansluitingen worden gerealiseerd, meldt dat steeds meer inwoners van Maasgouw zich aanmelden voor zo’n kosteloze aansluiting. “Voor zover ze dat al niet hebben gedaan”, zegt hij. “Steeds meer mensen geven aan dat zij zo’n aansluiting per se willen.” De aanleg van het glasvezelnetwerk staat ‘los’ van de herontwikkeling van het havengebied in Maasbracht. Maar ergens ‘passen’ ze ook wel weer bij elkaar; beide projecten horen bij de nieuwe ‘look’ van Maasbracht: een authentiek, historisch kerkdorp dat ook nog eens voorzien is van alle hedendaagse voorzieningen en faciliteiten. “Daar hoort een glasvezelaansluiting haast als vanzelfsprekend bij.” In de gemeente Maasgouw worden – binnen het aansluitgebied - circa 10.500 woningen voorzien van deze kosteloze glasvezelaansluiting. “Daarvoor graven we, alleen al in de gemeente Maasgouw, circa 150 kilometer geul”, zo heeft Dolmans becijferd. Tegen de tijd dat deze Nieuwsbrief huis-aan-huis wordt verspreid in Maasbracht, rond medio augustus, zijn al 4500 aansluitingen in Maasgouw gerealiseerd. “En bewoners van circa 1500 woningen ervaren al de mogelijkheden van het supersnelle netwerk.” Glasvezelwinkel in Maasbracht De glasvezelwinkel van Reggefiber aan de Molenweg 20A in

Maasbracht, het kerkdorp dat centraal staat in deze Nieuwsbrief, heeft nog steeds veel aanloop. Deskundige medewerkers staan daar klaar om uitleg te verschaffen over de mogelijkheden van glasvezel. Ook geven zij (onafhankelijk) advies over de abonnementen van de diverse serviceproviders. Dolmans: “De supersnelle infrastructuur die Reggefiber in Nederland realiseert, betekent dat ook de gemeente Maasgouw berekend is op de almaar toenemende vraag naar meer bandbreedte ten behoeve van internet, televisie en telefonie.” Eind 2013 zijn de civiele werkzaamheden in Maasgouw afgerond. Medio februari 2014 zijn de laatste woningen aangesloten op het netwerk. Wie zich nog niet heeft aangemeld maar de boot niet wil missen, kan zich nog altijd aanmelden voor de aansluiting op het lichtsnelle netwerk van Reggefiber. Dat kan via de website (www.eindelijkglasvezel.nl/maasgouw) of, bij de glasvezelwinkel van Reggefiber (Molenweg 20A, Maasbracht, tel. 0475-799111).


HEIJMANS WEGENBOUW BV ÉÉN VAN DE ‘HOOFDROLSPELERS’ IN MAASBRACHT

Al meer dan 50 jaar actief in Limburg ROERMOND/MAASBRACHT - Net als in vele andere steden en dorpen in Limburg is de firma Heijmans vanaf september ook aan de slag in de gemeente Maasgouw, in dit geval in Maasbracht. De gemeente Maasgouw heeft Heijmans Wegenbouw, een aparte divisie van deze beursgenoteerde onderneming, geselecteerd als een van de twee hoofdaannemers van het project Haven Maasbracht. “We zijn maar wat blij dat ons bedrijf een groot deel van dit project mag uitvoeren”, zegt Lars Vincken, bedrijfsleider bij Heijmans Wegenbouw, Regio Zuid. Heijmans is een groot, internationaal opererend concern. Het telt ruim 8.000 medewerkers en draaide in 2012 een jaaromzet van 2,3 miljard euro. Tegelijkertijd is Heijmans ‘thuis’ in vele regio’s in ons land, waaronder nadrukkelijk in Limburg. Vincken: “We hebben o.a. een eigen vestiging in Roermond, op amper zeventien kilometer van het havengebeid in Maasbracht waar we vanaf september 2013 met ons team aan de slag zijn.” Heijmans is een innovatieve bouwer en ontwikkelaar die van alle markten thuis is. Het bedrijf bedenkt slimme oplossingen voor concrete vraagstukken en kan deze van a tot z verzorgen, van de ontwikkeling en realisatie van woningen en de aanleg van sportvelden tot de bouw van een ziekenhuis of een nieuwe (rond)weg. De Heijmans-organisatie heeft ook een eigen ingenieursbureau. De specialisten van dit bureau zitten bij voorkeur in een vroeg stadium bij de opdrachtgevers van Heijmans aan tafel om (samen) tot de beste oplossing te komen. Actief in de hele provincie Heijmans is actief in heel Limburg. Vincken: “Ofwel we starten met een project, zoals in Maasgouw/Maasbracht, ofwel we zijn of waren recentelijk ‘ergens in Limburg’ aan de slag.” Waar zoal? “In de gemeenten Beek, Heerlen, Sittard-Geleen, Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Venlo, Peel en Maas, tja, waar eigenlijk niet?” Vincken betitelt Heijmans als een lokale partner die kan terugvallen op een

landelijk netwerk, met alle kennis en expertise van dien. “Dat is één van onze toegevoegde waarden.” Heijmans Regio Zuid bestrijkt een groot gebied, globaal gesteld: de regio’s Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Cuyck en verder de hele provincie Limburg. Het hoofdkantoor van de Regio Zuid ligt in Eindhoven, de satellietvestiging in Roermond (Westhoven 14, op bedrijventerrein Spickerhoven aan de rand van de stad). Op die locatie is ook de uitvoering van het project Haven Maasbracht minutieus voorbereid. “We hanteren een strakke planning, waarbij ons gedeelte van de werkzaamheden in fases wordt uitgevoerd.” Vincken noemt het project in Maasbracht een ‘qua omvang stevige klus’. Grote affiniteit met Limburg De historie van Heijmans gaat terug tot het jaar 1923, toen Jan Heijmans in Rosmalen zijn stratenmakersbedrijf startte.Vincken: “Ons bedrijf heeft weliswaar geen Limburgse roots, we hebben wel grote affiniteit met Limburg. We werken namelijk al meer dan vijftig jaar in deze provincie. In die halve eeuw hebben we een groot netwerk opgebouwd.” En, niet te vergeten: voor veel werkgelegenheid gezorgd. “In Limburg zijn we gemiddeld met zo’n zestig eigen werknemers aan de slag. Tel daar bij op het personeel van Limburgse onderaannemers bij die wij bij voorkeur inschakelen, en dan kom je al gauw uit op het tienvoudige.” (www.heijmans.nl)


PETER HENDRIKS, IN MAASBRACHT PROJECTLEIDER NAMENS HEIJMANS WEGENBOUW:

‘We proberen de overlast tot een minimum te beperken’ ROERMOND/MAASBRACHT – “Een goede voorbereiding is het halve werk. Die voorbereiding is inmiddels afgerond.” Dat zegt Peter Hendriks, projectleider Regio Zuid bij Heijmans Wegenbouw. Belangrijk onderdeel van die voorbereiding: in een zo vroeg mogelijk stadium communiceren, o.a. met omwonenden en ondernemers, over wat er te gebeuren staat. Zeker in een tijd dat velen gebruik maken van sociale media, is tijdige informatievoorziening essentieel.” Dat is inmiddels gebeurd.

Hendriks coördineert en begeleidt het ‘project Maasbracht’ voor wat betreft de werkzaamheden die Heijmans bij het Maasbrachtse havengebied uit gaat voeren. “Het is veel méér dan een opknapbeurt. Het is een heuse facelift waar vele partijen bij betrokken zijn.” (zie de interviews in deze Nieuwsbrief ). Bij dit project in Maasbracht gaat het, gemakshalve gezegd, om natte en droge werkzaamheden. De natte werkzaamheden hebben betrekking op de watergerelateerde activiteiten. “Die worden uitgevoerd door andere bedrijven. De firma Heijmans concentreert zich met name op de boven- en ondergrondse infra.” Dan moeten we denken aan wegen, riolering, trottoirs, aanleg terrassen etcetera. Eigenlijk alles wat met mobiliteit te maken heeft, zeg maar het samenspel tussen asfalt en techniek, tussen weg en weggebruiker, inclusief voetganger. Strakke planning Er zijn weinig andere bedrijven in ons land die zoveel ervaring hebben met infrastructurele projecten als Heijmans. Hendriks: “Heel belangrijk: de planning van een project. Alles moet op elkaar zijn afgestemd.” Bedrijf A kan namelijk pas ‘verder’ als bedrijf B zijn werkzaamheden heeft afgerond. “In het draaiboek staat exact aangegeven wanneer wát te gebeuren staat.” Hij zei het al: tijdig – dat wil zeggen ruim vóórdat de werkzaamheden gepland staan - communiceren met omwonenden en bedrijven. “Opdat er begrip ontstaat voor het feit dat een project van deze grootte nu eenmaal overlast met zich meebrengt. Uiteraard proberen we de overlast tot een minimum te beperken.” Maar het omleggen van een riolering, om maar eens wat te noemen, doe je niet even van de ene op de andere dag. “Als je uitlegt wát daar allemaal bij komt kijken, dan heeft men ook begrip voor het feit dat er tijdelijke overlast is.” Bovendien: beter een korte hevige pijn, dan een lange, zeurende pijn, stelt Hendriks. “Eind 2014 moet alles gereed zijn.” Onvoorziene omstandigheden daargelaten, bijvoorbeeld als de winter 2013/2014 een extreem lange en strenge vorstperiode in petto zou hebben. “Daar gaan we echter niet van uit.” Vanaf medio september zijn gemiddeld zo’n tien à vijftien medewerkers van de firma Heijmans aan het werk in Maasbracht (rioolploeg, stratenmakers etc.). “Op piekmomenten zijn we met méér mensen, soms ook met minder, al naargelang de werkzaamheden.” Kranen, graafmachines en veelsoortig rijdend materieel van de firma Heijmans dan wel onderaannemers, maken de komende tijd deel uit van het havengebied. “We werken overigens niet op alle locaties tegelijk maar gefaseerd en per locatie, juist om zoveel mogelijk overlast te voorkomen.” Hij kent het project in Maasbracht uiteraard van a tot z. “Straks, als alles afgerond en gereed is, ziet het havengebied er geweldig uit!” (www.heijmans.nl)


R E A S E U R O, S P E C I A L I S T I N E X P LO S I E V E N O N D E R ZO E K , I N S P E C T E E R T H AV E N M A A S B R AC H T

‘Ons motto: veiligheid voor alles’ Het Nederlandse bedrijf REASeuro houdt zich bezig met het opsporen van explosieven. “Jaarlijks gaat het om duizenden Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog, alleen al in de Nederlandse bodem”, zegt oprichter/directeur Ad van Riel. Net zoals in tientallen andere gemeenten in Nederland, doet zijn bedrijf ook in de haven van Maasbracht explosievenonderzoek. Want daar veranderde in 1944 de grootste binnenvaarthaven van Nederland in een schepenkerkhof. Tevens heeft Maasbracht enige tijd in de frontlinie gelegen.”Daardoor kunnen er nog explosieven liggen uit WO II.” Bejaarde Maasbrachtenaren kunnen het zich nog als de dag van gisteren herinneren. Dat op 29 september 1944, zeven maanden voor de bevrijding van Maasbracht, het Duitse ‘Sprengcommando’ het bevel gaf dat alle opvarenden van de 240 schepen die op dat moment in de haven lagen, moesten vertrekken. De dag erna werden de schepen één voor één tot zinken gebracht via een bommentapijt. Ad van Riel kent het drama Maasbracht uit 1944; hij combineert namelijk een passie voor de geschiedenis van WO II met een schat aan kennis over munitietechniek, onder andere opgedaan tijdens zijn jaren als beroepsmilitair bij de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Later, inmiddels ondernemer, bedacht hij een concept hoe je doelmatig en efficiënt aan explosievenonderzoek kunt doen. Om kort te gaan: REASeuro in Riel, vlakbij Tilburg, is anno 2013 toonaangevend in deze sector.

G AG DA 0133 O PE8NseepD mbbeerr2201 em ptte

2 s erddaagg 28 --1166.0 .000uuuurr ZZaatte .00 1100.0 3, Riel enbaan Vijfhuiz

HEEFT U EEN VRAAGSTUK RONDOM EXPLOSIEVEN? Wij ondersteunen u hierbij door het: · geven van advies · compleet uitvoeren van explosieven opsporingsprojecten · opleiden van uw medewerkers Dit doen wij op het gebied van conventionele explosieven en bij (geïmproviseerde) explosieven die worden gebruikt door terroristen. Meer info? Kijk op www.reaseuro.com of bel 013-5186076

Explosieven Experts!

Met name overheden, waaronder de gemeente Maasgouw, maken veelvuldig gebruik van de kennis en expertise die REASeuro in huis heeft. “We hebben 35 medewerkers in vaste dienst, daarnaast schakelen we ook onderaannemers in. Niet alleen in Nederland, ook internationaal. Op vele plaatsen in de wereld waar ooit een oorlog heeft gewoed, is ons bedrijf aan het werk of aan het werk geweest om een gebied veilig te maken.” Geen reden om ongerust te zijn Veiligheid voor alles. Die uitdrukking hanteert Van Riel nadrukkelijk tijdens het interview. “Het laatste wat ik wil: inwoners van Maasbracht onnodig ongerust maken, wij beogen juist het tegenovergestelde. “ Maar toch, stel nou dat er toch nog Niet Gesprongen Explosieven (NGE) in de haven van Maasbracht of de directe nabijheid liggen…. “Ja, dan worden die door onze experts opgespoord, geïdentificeerd en tijdelijk veiliggesteld. Waarna de EOD, de Explosieven Opruimingsdienst van het ministerie van Defensie, de explosieven ruimt.” REASeuro draait zo’n 150 projecten op jaarbasis.” We barsten van het werk.” Dit bedrijf heeft een slimme methode ontwikkeld om risico’s in kaart te brengen waarmee de veiligheid, doorlooptijd en kosten van bouwprojecten beheersbaar blijven. Bouwprojecten, zegt Van Riel, kunnen flinke vertraging oplopen als tijdens het project explosieven worden aangetroffen. “Het werk moet dan worden stilgelegd om het explosief veilig te verwijderen en om verder onderzoek te doen.” Want als er één explosief in de grond zit of op de waterbodem ligt, dan zitten er vaak meer, zo leert de ervaring. REASeuro zit aan de ‘voorkant’ van het project Haven Maasbracht. “Eerst het explosievenonderzoek, daarna kan pas gestart worden met de geplande werkzaamheden. En alles in fases” Projectrisicoanalyse en uitvoeringsplan Net als bij alle andere projecten heeft REASeuro inzake ‘Maasbracht’ eerst een projectrisicoanalyse gemaakt en vervolgens een uitvoeringsplan opgesteld. “Iedereen die het weten moet is op de hoogte gebracht van het feit dat wij op deze locatie explosievenonderzoek gaan doen.” Gaan de inwoners van Maasbracht ‘er’ nog iets van merken? Normaliter zijn de experts van het bedrijf dan al op weg naar een volgende opdracht, ‘nog voordat de plaatselijke bevolking er erg in had dat we er geweest zijn’, aldus Van Riel. Het kan natuurlijk zijn, je weet het maar nooit, dat er in de haven van Maasbracht nog een (of meerdere) grotere ‘niet gesprongen explosieven’ liggen. “Dan worden ook die opgespoord en vervolgens geruimd. Al komt daar dan wel, wat veiligheidsmaatregelen betreft, het een en ander bij kijken.” (www.reaseuro.com)

Nieuwsbrief Haven Maasbracht 14 augustus 2013  

Informatieve nieuwsbrief over de facelift van de Haven Maasbracht (Havenboulevard, Passantenhaven en Parkeerplaats Maasstraat). Werkzaamhede...