Page 1

Að eiga barn í vímuefnaneyslu er eins og að eiga langveikt barn sem vill ekki taka lyfin sín. Maður lifir í angist og vanlíðan sem enginn skilur.

Vel skipulagt, faglegt, metnaðarfullt starf sem skilaði heilmiklum árangri með minn ungling. Við erum hæstánægðar mæðgurnar.

Næstu námskeið Sjálfsstyrkingarnámskeið Sjálfstyrkingarnámskeið fyrir unglingsstúlkur í 8.-10. bekk hefst 22. apríl n.k. Námskeiðið (18 klst.) stendur yfir í 9 skipti og verður á þriðjudögum og fimmtudögum kl:17.30 - 19.30 í Borgartúni 6. Leiðbeinandi: Elísabet Lorange listmeðferðarfræðingur.

Kristján Guðmundsson formaður stjórnar Vímulausrar æsku, Guðbjörg Erlingsdóttir ICADC vímuefnaráðgjafi og Hrafndís Tekla Pétursdóttir framkvæmdastjóri Foreldrahúss.

Fjölskylduráðgjöfin í Foreldrahúsi er ætluð foreldrum, börnum og ungu fólki í vanda. Vandamálin eru oft ólík þrátt fyrir að flestir séu að takast á við einhvers konar vanlíðan sem birtist í ótal myndum. Í fjölskylduráðgjöfinni starfa sálfræðingur, vímuefnaráðgjafar, fjölskylduráðgjafar og annað fagfólk og lögð er áhersla á einstaklingsmiðaða ráðgjöf. Boðið er upp á meðferð og ráðgjöf vegna almennrar vanlíðunar, depurðar, kvíða, eineltis, samskiptaerfiðleika í fjölskyldunni og fleiru. Einnig er í boði sálfræðileg ráðgjöf og meðferð fullorðinna, sálfræðilegar greiningar á börnum og fullorðnum.

Sumarnámskeið 2014 Þriggja vikna sumarnámskeið fyrir börn sem eru að ljúka 4.- 7.bekk í skóla í vor. Námskeiðið hefst 10. júní n.k. og verður haldið á þriðjudögum og fimmtudögum kl: 13 - 16 í Borgartúni 6. Leiðbeinandi: Elísabet Lorange listmeðferðarfræðingur

Nánari upplýsingar og skráningar á námskeiðin á vefnum www.vimulaus.is


2 Vímulaus æska

17. apríl 2014

Foreldrar eru fyrirmyndir. Tökum afstöðu gegn vímuefnum Kristján Guðmundsson formaður stjórnar Vímulausrar æsku Það eru bjartir tímar fram undan í mörgu tilliti. Sumarið er á næsta leiti, vetur og myrkur víkja og það birtir líka í sálunni. Æska landsins heldur á vit nýrra verkefna að lokinni skólagöngu þetta vorið og lífið brosir við henni. En vítin eru mörg og við foreldrar þurfum að halda vöku okkar. Við erum fyrirmyndir æskunnar, við eigum að leiða hana réttan veg út í lífið. Því hlutverki verðum við að sinna af alvöru. Forvarnarstarf er mikilvægt nú líkt og fyrr en blikur eru á lofti. Raddir heyrast um tilslökun þegar kemur að fíkniefnum. Undir slík sjónarmið getur Vímulaus æska – Foreldrahús ekki tekið. Ef við slökum hið minnsta á í baráttu gegn fíkniefnum, er hætta á að við missum tökin. Öflugt forvarnarstarf hefur skilað umtalsverðum árangri, hvort heldur litið er til reykinga, áfengisneyslu eða annarrar vímuefnanotkunar ungmenna. Forvarnir eru viðvarandi viðfangsefni og á ábyrgð okkar allra. Kosningar til sveitarstjórna fara fram í lok maí. Mig langar að höfða til ábyrgðar

Starfsfólk Foreldrahúss Hrafndís Tekla Pétursdóttir Framkvæmdastjóri Foreldrahúss. Hrafndís Tekla er klínískur sálfræðingur að mennt. Hún hefur um áraraðir unnið að meðferðarmálum ungmenna og sinnt ráðgjöf fyrir fjölskyldur. Hrafndís Tekla hefur starfað við fjölskylduráðgjöf Foreldrahúss frá árinu 2008 og sinnir þar sálfræðiþjónustu og ráðgjöf, auk annarra úrræða.

Guðbjörg Erlingsdóttir ICADC vímuefnaráðgjafi sinnir áfengis- og vímuefnaráðgjöf í Foreldrahúsi fyrir unglinga og fjölskyldur þeirra. Hún hefur starfað í Foreldrahús frá árinu 2009 og býr að langri reynslu í meðferðarmálum unglinga með hegðunarog vímuefnavanda.

stjórnmálamanna sem bjóða fram krafta sína í þágu almennings og hvetja þá til að gefa forvörnum enn meiri gaum en gert hefur verið. Myndarleg aukning á fjárframlögum til forvarna í þágu æskunnar er trúlega ein besta fjárfesting sem þjóðin getur lagt í. Úrræði þurfa líka að vera til staðar fyrir þann hóp sem lendir í vanda, m.a. vegna vímuefnanotkunar. Foreldrahús sinnir, auk annars, námskeiðahaldi og ráðgjafaþjónustu fyrir fjölskyldur sem eiga börn og unglinga í einhverskonar vanda. Álag á starfsfólk Foreldrahúss í að veita ráðgjöf, viðtöl og stuðning við foreldra og börn vegna margþættra vandamála, vex stöðugt. Þá er mikil spurn eftir sjálfsstyrkingarnámskeiðum. Heilbrigð og sterk sjálfsmynd er lykillinn að velgengni í lífinu öllu og ábyrgð okkar foreldra er mikil í þeim efnum. Vímulaus æska – Foreldrahús gæti ekki haldið úti öflugu starfi sínu ef ekki kæmi til velvild og öflugur stuðningur einstaklinga, fyrirtækja og stofnana. Mig langar fyrir hönd Vímulausrar æsku, að þakka fyrir þann stuðning og velvild sem samtökin njóta. Þá færi ég starfsfólki einlægar þakkir fyrir framlag þess. Gætum æsku landsins. Verum óhrædd við að taka afstöðu gegn vímuefnum. Gleðilegt sumar.

Aðalfundur Vímulausrar æsku – Foreldrahúss 30. apríl Aðalfundur Vímulausrar æsku – Foreldrahúss verður haldinn miðvikudaginn 30. apríl nk. kl: 17, að Borgartúni 6. Venjuleg aðalfundarstörf. Samkvæmt lögum samtakanna hafa félagsmenn Vímulausrar æsku rétt til setu á aðalfundi með atkvæðarétt og kjörgengi hafi þeir verið á félagsskrá minnst 3 mánuði fyrir aðalfund og greitt félagsgjöld minnst 7 dögum fyrir aðalfund. Stjórn Vímulausrar æsku – Foreldrahúss.

Guðrún Ágústsdóttir ADC vímuefnaráðgjafi og foreldraráðgjafi hefur unnið um áraraðir í meðferðarmálum unglinga og fullorðna með áfengis- og fíkniefnavanda.

Sjálfsstyrkingarnámskeið Foreldrahúss Sjálfsstyrkingarnámskeið Foreldrahúss var sett á laggirnar árið 2001 af Ólöfu Ástu Farestveit, þáverandi ráðgjafa hjá samtökunum. Námskeiðið hefur verið í stöðugri þróun síðan en ætíð hefur verið stuðst við megin tilgang námskeiðsins, sem er að styrkja sjálfsmynd barna og unglinga og bæta líðan þeirra, út frá þeirra eigin forsendum. Hugmyndafræðin byggist á: Forvörn – Sjálfsskoðun – Tilfinningaleg úrvinnsla Framkvæmdin er eftirfarandi: · Forvörn fer fram í gegnum fræðslu og almenna umræður. · Sjálfsskoðun fer fram í gegnum verkefnavinnu, sköpun og leiki. · Tilfinningaleg úrvinnsla fer fram í gegnum hlustun og tjáningu. Nálgunin á námskeiðinu felst í að veita öruggt umhverfi, byggja upp traust innan hópsins og að allir fá tækifæri til þess að njóta sín á sinn hátt. Leiðbeinendur sameina hæfni á sviði sköpunar og mannlegra samskipta og þannig aðstoða börnin og unglingana til að nýta sér sitt eigið innsæi, getu, reynslu og tjáningu til að ná félagslegri og tilfinningalegri kjölfestu. Lagt er upp úr að trúnaður ríki meðal allra, bæði meðal þátttakenda og leiðbeinenda. En það þýðir að það sem opnað er á og unnið er með fer ekki út fyrir hópinn. Það getur komið upp sú staða að leiðbeinendur telji vera þörf á að vinna frekar með mál og er það þá alltaf gert með samþykki og samvinnu þess sem í hlut á. Allt sem kemur upp á námskeiðinu er unnið vandlega með og ef þess þarf, bæði fyrir utan námskeiðið og/eða eftir lok þess. Traust er byggt upp með því að nálgast hvern og einn út frá þeirra forsendum og fær hver og einn að vinna þau verkefni sem lögð eru fyrir á sinn hátt. Þau viðfangsefni sem þátttakendurnir fá tækifæri til vinna með og skoða eru samskipti, tilfinningar og

tengsl sín við sitt nánasta umhverfi, fjölskyldu, vini og skóla. Boðið er upp á margar leiðir til þess að opna sig og tjá sig út frá ofangreindum v iðfangsef num eins og t.d. með myndlist, tónlist, leikrænni tjáningu, hreyfingu og orðlist. Með því er verið að efla sjálfstæði, sköpun, tengsl, sjálfsþekkingu og samvinnu. Hlustun og munnleg tjáning eru mikilvægir þættir sem haldið er vel utan um hjá hverjum og einum innan hópavinnunnar. Þannig fá allir að upplifa þá virðingu, vinsemd og viðurkenningu sem þeir þurfa og eiga skilið. Námskeiðið er fyrir börn og unglinga á aldrinum 10 ára til 17 ára eða frá 5. bekk í grunnskóla til 1. bekkjar í framhaldsskóla. Hóparnir eru aldursskiptir og er kynjaskipt frá 13 ára aldri. Fjöldi í hóp er frá 1216 og eru tveir ráðgjafar með hvern hóp. Lengd námskeiðanna er 15-20 klukkustundir sem dreifast yfirleitt yfir 10-15 vikna tímabil. Á miðju námskeiðstímabilinu er foreldrum boðið upp á foreldrakvöld þar sem farið er ítarlega í gegnum þá hugmyndafræði og nálgun sem unnið er eftir. Þeir ráðgjafar sem hafa komið að námskeiðinu hafa mikla fagþekkingu í formi reynslu og menntunar í tenglsum við börn og unglinga, eins og t.d. í sálfræði, listmeðferð, sálfræði, uppeldisfræði og félagsfræði. Undanfarin ár hefur Elísabet Lorange, kennari og listmeðferðarfræðingur, haldið utan um námskeiðið, þróun þess, leið-

beinendur og samstarf við stofnanir og samtök. Tvisvar á ári hverju hittast ráðgjafarnir til þess að fara yfir stöðuna með það að leiðarljósi að efla bæði samvinnu og þróun námskeiðsins, sem miðast út frá þörfum þeirra sem nýta sér námskeiðið. Gæðin hafa verið metin út frá aðsókn og ummælum þátttakenda og aðstandendum þeirra, sem og þeim fagaðilum sem hafa vísað á námskeiðið í gegnum árin. Frá upphafi hafa nokkur þúsund börn og unglingar sótt námskeiðin og eykst aðsókn ár hvert. Samstarf hefur verið við ýmis samtök, stofnanir og skóla um allt land eins og t.d. Ljósið, VáVest og Námsflokka Reykjavíkur. Metnaður okkar felst í því að sinna þörfum í samfélaginu og þá hefur ytra form námskeiðsins, eins og lengd, aldur og fleira, vikið. Er þá innihald námskeiðsins sniðið að því formi sem fyrir er, t.d. í skólum, stofnunum eða samtökum. Það er okkar mat að sjálfsstyrking sem þessi sé mikilvægt úrræði til þess að sinna þeirri sjálfsrækt sem öllum er holl og mörgum nauðsynleg.

Elísabet Lorange

Umsagnir um sjálfsstyrkingarnámskeið Vímulaus æska Foreldrahús Borgartúni 6 105 Reykjavík s. 511 6160 vimulaus@vimulaus.is www.vimulaus.is Kynningarblað Vímulausrar æsku – Foreldrahúss 1. tbl. – 28. árgangur – apríl 2014 Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Hrafndís Tekla Pétursdóttir Prentun: Landsprent Upplag: 82.000

„Vel skipulagt, faglegt, metnaðarfullt starf sem skilaði heilmiklum árangri með minn ungling. Við erum hæstánægðar mæðgurnar.“ „Námskeiðið bjargaði og styrkti mína dóttur.“

„Þetta námskeið er eitthvað sem öll börn eiga að fara á.“ „Foreldrahús er stórkostlegur staður. Dóttir mín hefur sótt 3 námskeið þar og árangurinn ótrúlegur. Hún hlakkar til í hverri viku að mæta og hitta stelpurnar.

Þessi námskeið hafa kennt henni svo ótrúlega margt og fengið hana til að opna sig og vera meðvituð um sjálfa sig. Starfsfólkið er líka svo yndislegt og býður upp á opna arma. Hún getur ekki beðið eftir næsta námskeiði.“


Vímulaus æska 3

17. apríl 2014

Fjölskylduráðgjöf Foreldrahúss Fjölskylduráðgjöfin í Foreldrahúsi er ætluð foreldrum, börnum og ungu fólki í vanda. Hver einstaklingur og hver fjölskylda fyrir sig hefur mismunandi vandamál og bregst við vandanum á mismunandi hátt. Vandamálin eru því oft ólík þrátt fyrir að flestir séu að takast á við einhvers konar vanlíðan sem birtist í ótal myndum. Oft er álagið orðið það mikið að foreldrar missa tökin og þurfa stuðning til að sinna öðrum börnum á heimilinu sem og til að sinna sjálfum sér. Leitast er við að mæta þeim vanda sem fjölskyldan glímir við og efla hana til bættra lífsgæða. Í fjölskylduráðgjöfinni starfa sálfræðingur, vímuefnaráðgjafar, fjölskylduráðgjafar og annað fagfólk. Lögð er áhersla á einstaklingsmiðaða ráðgjöf. Boðið er upp á sálfræðiþjónustu, ráðgjöf og meðferð barna og unglinga með hegðunar-

og /eða áfengis- og fíkniefnavanda. Meðferð og ráðgjöf vegna almennrar vanlíðunar, depurðar, kvíða, félagslegrar einangrunar, eineltis, samskiptaerfiðleika í fjölskyldunni o.fl. Einnig er í boði sálfræðileg ráðgjöf og meðferð fullorðinna, sálfræðilegar greiningar á börnum og fullorðnum.

Foreldrastarf og stuðningshópar foreldra

Foreldrastarfið felur í sér viðtöl þar sem unnið er með tilfinningar og sjálseflingu foreldra. Stór hluti af foreldrastarfinu er stuðnings/meðferðarhópar fyrir foreldra sem eiga eða hafa átt börn í vímuefnavanda. Hóparnir hittast undir handleiðslu ráðgjafa þar sem unnið er að því að efla foreldra og styðja við þá. Foreldrar verða fyrir miklu áfalli

þegar í ljós kemur að barn þeirra er að nota fíkniefni. Erfiðar tilfinningar eins og sorg, reiði og ótti eru tilfinningar sem foreldrar upplifa, ásamt skömm og því að vita ekki hvernig eigi að bregðast við vandanum. Markmiðið með stuðningshópunum er að styðja við foreldra og að efla þá í að takast á við það að eiga barn eða hafa átt barn sem notar fíkniefni. Í stuðningshópunum er unnið með þær erfiðu tilfinningar sem foreldrar fara í gegnum, sjálfsmynd foreldra efld og foreldrum veittar þær upplýsingar sem þeir þurfa varðandi úrræði fyrir barn í vímuefnaneyslu. Í stuðningshópunum er leitast við að mæta hverjum og einum á einstaklingsmiðaðan hátt. Því þó allir séu að takast á við sama vandann, eru einstaklingar ólíkir og með ólíkar þarfir.

V.E.R.A.

(Virðing–Efling–Reynsla–Auður) Úrræði Foreldrahúss fyrir börn og unglinga með áhættuhegðun og fjölskyldur þeirra. V.E.R.A. er fyrir börn og unglinga frá aldrinum 10-17 ára með áhættuhegðun; einstaklinga sem eiga við hegðunarerfiðleika að stríða sem og tilfinningalega vanlíðan og þurfa mikinn stuðning.

Meðferðin er í formi hópastarfs sem á sér stað einu sinni í viku, 1,5 klukkustund í senn, auk vikulegra einstaklings- og fjölskylduviðtala og eftirfylgni eftir meðferð. Allir foreldrar barna í VERU sækja auk þess sex vikna námskeið (12 klst.) í sjálfsstyrkingu fyrir foreldra.

Umsjón með VERA hafa Elísabet Lorange listmeðferðarfræðingur og Hrafndís Tekla Pétursdóttir sálfræðingur. Nánari upplýsingar og skráning í úrræðið í síma: 511 6160 og á vefnum www.vimulaus.is

Foreldrastarf og stuðningshópar foreldra Foreldrastarfið felur í sér viðtöl þar sem unnið er með tilfinningar og sjálfseflingu foreldra. Stór hluti af foreldrastarfinu er stuðnings/meðferðarhópar fyrir foreldra sem eiga eða hafa átt börn í vímuefnavanda.

Verndarengill æskunnar Vímulaus æska – Foreldrahús lét fyrir nokkru framleiða fyrir sig „Verndarengla“ sem seldir eru í fjáröflunarskyni fyrir starfsemina. Englarnir eru táknrænir fyrir eðli þess starfs sem unnið er í Foreldrahúsinu.

Vímulausrar æsku – Foreldrahúss. Engillinn er tilvalin gjafavara fyrir fjölskyldu, vini og fyrirtæki til að sýna samhug og samstöðu með málefnum unga fólksins. Jafnframt minnir hann okkur á gildi forvarnastarfsins.

Engillinn er vandaður, handunninn gripur sem gaman er að eiga. Það er einlæg von okkar að sem flestir vilji eignast þennan kjörgrip til stuðnings starfsemi

Engillinn er til sölu hjá okkur í Borgartúni 6 í Reykjavík, 2. hæð (sími 511 6160). Söluverð á einum verndarengli er aðeins kr. 1.500,-

Hóparnir hittast undir handleiðslu ráðgjafa þar sem unnið er að því að efla foreldra og styðja við þá. Foreldrar verða fyrir miklu áfalli þegar í ljós kemur að barn þeirra er að nota fíkniefni. Erfiðar tilfinningar eins og sorg, reiði og ótti eru tilfinningar sem foreldrar upplifa, ásamt skömm og því að vita ekki hvernig eigi að bregðast við vandanum. Markmiðið með stuðningshópunum er að styðja við foreldra og að efla þá í að takast á við það að eiga barn eða hafa átt barn sem notar fíkniefni. Í stuðningshópunum er unnið með þær erfiðu tilfinningar sem foreldrar fara í gegnum, sjálfsmynd foreldra efld og foreldrum veittar þær upplýsingar sem þeir þurfa varðandi úrræði fyrir barn í vímuefnaneyslu. Í stuðningshópunum er leitast við að mæta hverjum og einum á einstaklingsmiðaðan hátt. Því þó allir séu að takast á við sama vandann, eru einstaklingar ólíkir og með ólíkar þarfir.

Sjálfsstyrkingarnámskeið foreldra Aukin færni í foreldrahlutverkinu. Í rúman áratug hafa samtökin haldið sjálfsstyrkingarnámskeið fyrir börn og unglinga og í gegnum árin komu reglulega fyrirspurnir um foreldranámskeið út frá þeim árangri sem uppalendur og fagaðilar námu hjá þeim sem sóttu námskeiðin. Í kjölfarið var sett á laggirnar Sjálfsstyrkingarnámskeið fyrir foreldra af þeim Berglindi Gunnarsdóttur, MA í uppeldissálfræði, og Elísabetu Lorange, listmeðferðarfræðingi og kennara. Námskeiðið er ætlað öllum foreldrum barna og unglinga. Meginmarkmið námskeiðsins er að styrkja sjálfsmynd foreldra og efla vitund þeirra í hlutverkinu, sem og færni til þess að skapa og viðhalda heilbrigðum og nánum tengslum við börnin sín. Þannig er hægt að koma í veg fyrir og/eða grípa inn í óæskilega hegðun og samskiptaerfiðleika milli foreldra og barna. Unnið er út frá aðferðafærði húmanískrar meðferðar en einnig er notast við hugmyndir út frá gjörhygli, jákvæðri sálfræði og lausnamiðaðri meðferð

(solution focused therapy). Nálgunin á námskeiðinu er þríþætt: Forvörn: Opnar umræður um hvað sé æskilegt og uppbyggjandi í uppeldi, samskiptum og tengslum. Mikilvæg er að foreldrarnir verði meðvitaðir um vægi sitt í forvarnarhlutverkinu. Inngrip: Leiðbeiningar og tillögur um hvað hægt sé að gera þegar óæskileg samskipta-og eða hegðunarmunstur eru farin að myndast í fjölskyldunni. Úrvinnsla: Hlustun og viðurkenning á þeim tilfinningum og upplifunum sem tjáðar eru í hópnum og hver og einn leiddur áfram eftir þörfum og getu. Framkvæmd nálgunarinnar fer fram í gegnum umræður, sköpun og verkefnavinnu. Áhersla er lögð á traust og öryggi í hópnum og að allir foreldrar fái tækifæri til þess að tjá sig í uppbyggilega og stuðningsríku umhverfi. Næsta foreldranámskeið mun hefjast 29. apríl og standa yfir 6 vikur (12 klst.) á mánudögum klukkan 18-20. Skráning er á vefnum www.vimulaus.is

Umsagnir foreldra Að mæta í Foreldrahús til að fá handleiðslu ráðgjafa og stuðning annarra foreldra í sömu sporum, hefur breytt lífi mínu. Ég hef fengið ýmis verkfæri sem hjálpa mér að takast á við það að eiga barn í neyslu, bæði sem varða það að hjálpa barninu mínu og ekki síður sem veita mér styrk til að lifa mínu lífi sem einstaklingur. Hópurinn sem ég er í er góður vinkvennahópur sem gleðst yfir sigrunum og styður í erfiðleikunum. Ég kom fyrst inn i foreldrahóp í Foreldrahúsi haustið 2012. Sonur minn sem er fæddur 1994 var búinn að vera í óreglu í nokkur ár. Hann var ýmist inni á Stuðlum í neyðarvistun síðan langtímameðferð, fór í fóstur til skamms tíma og eftir að hann varð 18 ára tók við geðdeild Landsspítalans og Vogur. Ég var orðin mjög veik sjálf af áhyggjum og kvíða út af honum og þetta var farið að hafa mikil áhrif á alla fjölskylduna. Hann var bæði í neyslu og neyslutengdum afbrotum sem hefur farið stigvaxandi. Líðan mín var mjög slæm þegar mér var bent á að fara í viðtöl í Foreldrahús. Ég pantaði mér tíma snemma árs 2012 og fékk viðtal við Rúnu foreldraráðgjafa sem kom mér síðan inn í foreldrahóp. Það að hitta aðra foreldra sem voru í sömu sporum og ég breytti lífi mínu algjörlega. Ég fann að ég var ekki eina foreldrið sem var að glíma við þennan vanda, sem maður vissi svo sem, en maður upplifir sig svo einan og vanmáttugan. Ég upplifið mikið frelsi við það að geta komið reglulega og spjallað við foreldra sem skildu mig og þekktu þá stöðu sem ég var í. Ég fékk stuðning við það sem ég var að gera. Rúna var líka alveg einstök og mjög gott að ræða við hana og gat

hún frætt mann og ráðlagt manni ýmislegt. Ég mæli svo sannarlega með því að allir foreldrar sem eiga barn í fíknivanda leiti þangað, það breytti minni stöðu svo um munar og mun gera það fyrir þig líka. NN Starfsfólk Foreldrahússins hefur bjargað minni heilsu í gegnum árin. Ég á tvær dætur sem fallið hafa fyrir fíkniefnadjöflinum. Fyrir 17 árum byrjuðu martraðirnar með eldri dóttur mína og þá fékk ég alla þá hjálp og stuðning sem ég þurfti frá hetjunum mínum úr Foreldrahúsi. Nú fyrir ári síðan fékk ég svo aftur hjálp úr Foreldrahúsi með yngri dóttur mína sem varð til þess að hún sneri við blaðinu. Starfið sem unnið er í Foreldrahúsi er frábært fyrir fíklana okkar og ekki síður fyrir okkur foreldrana. Foreldrasíminn sefur aldrei og getur gert kraftaverk á ögurstundum, fyrsta hjálpin í þessum aðstæðum er mjög mikilvæg og mín reynsla er sú að hún geri gæfumuninn. Ég hef stundað fundi í Foreldrahúsi reglulega síðustu ár, eignast þar góða vini sem alltaf er hægt að leita til og skilja mig og mínar aðstæður best af öllum. Halldóra Ingibergsdóttir Að eiga barn í vímuefnaneyslu er eins og að eiga langveikt barn sem vill ekki taka lyfin sín. Maður lifir í angist og vanlíðan sem enginn skilur, nema þeir se m eru á sama stað. Það bjargaði mínu sálartetri að koma í Foreldrahús. Þar upplifði ég samkennd og skilning á tilfinningum, sem ég skildi ekki og gat ekki höndlað ein. Takk fyrir frábært starf. Svava Svavarsdóttir


Kynningarblað Vímulausrar æsku-Foreldrahúss 17. apríl 2014  
Kynningarblað Vímulausrar æsku-Foreldrahúss 17. apríl 2014  

Kynningarblað Vímulausrar æsku - Foreldrahúss 17. apríl 2014

Advertisement