Page 1

Методичний центр бібліотек

1


ББК П

Портфоліо бібліотекаря – Ваша візитна картка : метод. рек. / уклад. М. І. Мельник, відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2016. – 36 с.

2


Ніхто не може продемонструвати світу, який я є яскравіше, ніж це зміг зробити я сам. Ніхто не може заховати себе від собі подібних, оскільки кожний вчинок людини, кожний акт творчості говорить про його автора. Ернест Хемінгуей

Вступ Термін «портфоліо» є одним з методів професійного розвитку. Він прийшов у педагогіку і бібліотечну справу з політики, бізнесу, журналістики. Нині діапазон його застосування постійно розширюється: від початкової освіти до вищої школи і ринку праці. Основний сенс портфоліо — накопичення та упорядкування досягнень, відображення динаміки професійного зростання особистості. Бібліотека ВНЗ як структурний підрозділ навчального закладу, має свої специфічні властивості, що помітно вирізняє її серед інших типів бібліотек. А відтак і професія бібліотекаря — особлива професія. Працюючи у навчальному закладі, підпорядковуючись його регламенту, бібліотекар усе частіше долучається до напрямків роботи притаманних працівникам освітянської галузі: акредитація ВНЗ, участь у функціонуванні підрозділів, атестація працівників, участь у професійних і творчих конкурсах, виставках і презентаціях, які зобов’язують бібліотекаря узагальнювати, систематизувати і представляти свою діяльність, демонструвати її результативність. Як альтернативний спосіб узагальнення досвіду бібліотекарів використовується метод портфоліо. Багатогранна за змістом, напружена і водночас творча за характером праця бібліотекаря щоденно вимагає від нього значних зусиль. Проте дехто із тих, для кого бібліотекар і 3


бібліотека існують, цю працю не бачить. Метод портфоліо дозволяє трохи підняти завісу професійних «таємниць» і на високому організаційному рівні представити досягнення бібліотекаря та його напрацювання, пов’язати воєдино окремі аспекти його діяльності, представити велику, трудомістку і здебільшого невидиму для інших роботу найбільш повно і ефективно. Відображаючи динаміку професійного розвитку, портфоліо дозволяє самостійно проаналізувати діяльність бібліотекаря, оцінити досягнення, виявити результативність та зробити відповідні висновки, окреслити перспективи професійного зростання та подальшого розвитку бібліотеки ВНЗ.

Три дороги ведуть до знань: шлях розмірковування – це шлях найблагородніший, шлях наслідування – це шлях найлегший, і шлях досвіду – цей шлях самий гіркий. Конфуцій

Концепція бібліотечного портфоліо

Професія бібліотекаря — професія творча. У процесі своєї діяльності бібліотекар постійно щось створює, розробляє, укладає... Упорядкувати напрацьоване допоможе методика формування професійного портфоліо. У повсякденному житті кожна людина оцінює або себе, або ж інших людей і, навпаки, оцінюють її. І дуже прикро буває в 4


ті моменти, коли, здається, усе зробив для успіху, а тебе не помітили. В даний час ідеальним засобом самооцінки діяльності бібліотечного фахівця є створення індивідуального «Портфоліо». Формування портфоліо — крок для руху вперед. Ця робота розвиває професійну, організаційну та дослідницьку культуру бібліотекаря, вдосконалюючи особистісну, соціальну та професійну компетентність: уміння самостійно здобувати, аналізувати й ефективно використовувати інформацію, раціонально працювати в умовах, що постійно змінюються. Створення професійного портфоліо — кропітка праця, але ці зусилля виправдають себе творчим зростанням, визнанням колег, зростанням авторитету бібліотеки в цілому. Портфоліо дає можливість також створити індивідуальний портрет бібліотекаря, кваліфіковано представивши його професійні досягнення та напрацювання. По суті, це один із способів самопрезентації як фахівця певного рівня. Практична значимість портфоліо виражається при проходженні атестації, систематизації діяльності фахівців бібліотек і, як фактор, стимулює професійний розвиток. Грамотно складене портфоліо відображає власні погляди на свою професію, плани на реалізацію власних проектів та особистий внесок в розвиток бібліотеки. Остаточний вид портфоліо залежить від самого бібліотекаря, оскільки він сам вибирає форму, модель і структуру роботи, сам вирішує, які документи (роботи) і в якому порядку включати. На будь-яку сторінку можна помістити доповнення, зауваження, роздуми і самоаналіз.

5


Усередині нас криються потенційні творчі можливості, і ми повинні працювати щосили, щоб розкрити цей потенціал. Мартін Лютер Кінг

Сутність поняття З метою визначення змісту поняття «портфоліо» необхідно з’ясувати його сутність. Однозначного тлумачення терміна не існує. Кожен із дослідників і У перекладі з англійської практиків пропонує своє портфоліо — папка, справа, посада; визначення: «візитна картка з італійської — папка з документами, папка спеціаліста; людини чи організації», з французької — викладати, «індивідуальна папка формулювати, зібрання досягнень. досягнень», «спосіб фіксування і накопичення матеріалів, що демонструють професійний рівень» і т.п. Загальне визначення терміна зі словника іншомовних слів і виразів вказує на дві основні закономірності портфоліо: ❖ візитна картка (інформація, яка дає уявлення про особу і в широкому сенсі — людину як особистість); ❖ досьє (сукупність документів, які формують уявлення про здобутки у професійній діяльності цієї особистості). Отже, портфоліо – це комплект документів, який знайомить з сукупністю індивідуальних досягнень бібліотекарів, який може розглядатися як альтернативна форма оцінювання роботи бібліотекаря при атестації на відповідність кваліфікаційній категорії.

6


Людину нічому не можна навчити, їй можна тільки допомогти знайти це в собі Галілео Галілей

Портфоліо бібліотекаря ВНЗ Зважаючи на Основний зміст портфоліо полягає в загальні підходи до тому, щоб показати все на що здатен визначення сутності професіонал на практиці. Портфоліо – це портфоліо і беручи спланована заздалегідь, індивідуальна добірка до уваги специфіку професійних досягнень, досьє досягнень людини – по типу самопрезентації. та особливий характер діяльності бібліотекаря навчального закладу, можна вважати, що портфоліо бібліотекаря — це: ❖ робоча файлова тека, що містить різноманітну документовану інформацію, яка ілюструє набутий досвід і особисті професійні досягнення бібліотекаря, результати бібліотечно-інформаційної і освітньої діяльності, його особистий внесок у розвиток навчального закладу, освіти і бібліотечної справи; ❖ візитка бібліотекаря, що містить певні анкетні дані, інформацію про підвищення кваліфікації, досягнення, бібліотечні технології і методи, які використовує бібліотекар, творчі роботи й методичні матеріали, відгуки про його роботу і публікації; ❖ спосіб фіксування й накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму бібліотекаря, його вміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності в умовах навчального закладу, показує рівень

7


❖ ❖

❖ ❖

підготовленості фахівця і його активності в різних видах своєї праці; спосіб організації та систематизації інформації про діяльність бібліотекаря і бібліотеки в цілому; засіб бібліотечної діагностики, метод оцінки професіоналізму бібліотекаря, що дозволяє продемонструвати усі його досягнення, зміщуючи акцент з оцінки на самооцінку власних досягнень за певний період; форма рефлексії, що дозволяє бібліотекареві проаналізувати власну діяльність, здійснити якісну оцінку результатів і вибудувати план подальшої роботи, підвищити її ефективність; інструмент для забезпечення моніторингу професійного зростання бібліотечного фахівця; один із способів самопрезентації.

Портфоліо - це спосіб фіксування, накопичення, оцінки та самооцінки особистих досягнень за певний період часу. Цей спосіб дозволяє звести воєдино і систематизувати свої розробки, доповнювати їх за потребою і видавати на першу вимогу. Портфоліо найбільш повно і ефективно дозволяє представити свій досвід роботи. Іншими словами - це індивідуальна папка, в якій зафіксовані особисті професійні досягнення в методичній діяльності, результати самоосвіти, власний внесок в розвиток бібліотечної справи.

8


Переваги портфоліо Портфоліо можна назвати інструментом проектування професійного розвитку працівника, оскільки воно:  Чітко визначає напрями самоосвіти;  Дає змогу об’єктивно оцінювати професійні уміння, планувати роботу;  Може позитивно вплинути на результат атестації, сприяти отриманню більш високої категорії;  Сприяє обміну розробками та ідеями з колегами;  Може стати основою для участі в конкурсах. Результатом освіченості людини є її здатність продовжувати навчатися. Джон Дьюї

Загальні засади

Створення портфоліо базується на визначених принципах і може бути представлене у різних видах і формах, його створюють з відповідною метою, воно Філософія портфоліо полягає в тому, виконує певні функції і що передбачається зсув акценту з завдання, має свої оцінки на самооцінку, з того, чого особливості. бібліотекар не знає, на те, що він знає і вміє досить добре. Основний сенс Мета: портфоліо – показати все, на що ти накопичення здатний. індивідуальних досягнень, відстеження професійного зростання, представлення діяльності і результативності роботи за окремий проміжок часу. 9


Завдання: ❖ опанувати навички самопрезентації; ❖ навчитися критично оцінювати результати своєї праці, відбирати значиме; ❖ документувати виконану роботу, оформлювати її якісно і професійно; ❖ представити досвід своєї роботи. Функції: ❖ діагностична — фіксує зміни за певний проміжок часу; ❖ змістовна — розкриває спектр виконуваних робіт; ❖ розвивальна — забезпечує безперервний процес освіти і самоосвіти; ❖ мотиваційна — стимулює результативність діяльності; ❖ рейтингова — дозволяє виявити кількісні та якісні індивідуальні досягнення. Принципи: ❖ об’єктивність відображення інформації та матеріалів; ❖ цілісність, тематична завершеність поданих матеріалів; ❖ структурованість, логічність та грамотність ведення усіх супровідних матеріалів; ❖ систематичність і послідовність ведення; ❖ регулярність самомоніторингу; ❖ культура ведення документації; ❖ естетичність оформлення; ❖ обґрунованість презентації. Особливості: ❖ метод портфоліо дає можливість бібліотекарю самому обирати його структуру, вид, форму, визначати методику відбору матеріалів тощо; 10


❖ портфоліо завжди знаходиться у робочому стані, дозволяє узагальнити всі напрацювання, доповнювати і корегувати їх за потреби і видавати за запитом; ❖ портфоліо дає можливість створити індивідуальний портрет бібліотекаря, систематизувати, аналізувати і кваліфіковано представити його професійні досягнення. Форми (залежно від носія інформації):  паперова (тека з документами).  електронна (файли на електронному носії інформації: презентація (Microsoft PowerPoint), відеоролик; Практичне значення: ❖ відображення динаміки професійного зростання; ❖ систематизація результатів діяльності бібліотекаря і бібліотеки; ❖ аналіз і узагальнення діяльності; ❖ моніторинг та експертна оцінка діяльності бібліотекаря і бібліотеки під час атестації навчального закладу, тематичних вивчень тощо; ❖ кваліфіковане узагальнення та презентація досвіду на професійних конкурсах і заходах; ❖ демонстрування професійного рівня і досягнень у ході кваліфікаційних випробувань та атестації; ❖ найбільш повне й ефективне представлення досвіду своєї роботи; ❖ фактор, який стимулює професійний розвиток.

11


Будь-яка справжня освіта здобувається лише шляхом самоосвіти. М. Рубакін

Класифікація типів портфоліо Розробляючи структуру портфоліо, варто орієнтуватися на три його основних типи: Портфоліо документів – портфель сертифікованих (документованих) індивідуальних досягнень. Подібна модель передбачає можливість як якісної, так і кількісної оцінки матеріалів. Містить перелік і оцінки сертифікатів, що входять до його складу. Документи або їх копії можуть бути розміщенні в додатку до порт фоліо. Переваги:

Недоліки:

Можливість як якісної, так і кількісної оцінки матеріалів портфоліо

Не видно процесу індивідуального розвитку, різноманітності творчої активності, інтересів тощо.

Вміщує документи, офіційно визнані на міжнародному, державному чи регіональному рівнях, які засвідчують результати участі у конкурсах, турнірах тощо, документи про участь у соціальних чи науково-дослідницьких проектах, сертифікати про участь у тренінгах, здобуття певної кваліфікації тощо: ❏ дипломи; ❏ грамоти; ❏ посвідчення; ❏ свідоцтва; ❏ сертифікати. 12


Портфоліо робіт (процесу або показовий) – збірка різних творчих, проектних, дослідницьких робіт, а також опис основних форм і напрямків професійної і творчої активності: участь у конференціях, конкурсах, проектах тощо. Переваги:

Недоліки:

якісна оцінка по параметрах повноти, різноманітності і переконливості матеріалів, якості представлених робіт; уявлення про динаміку професійної й творчої активності, спрямованості інтересів

якісна оцінка порт фоліо доповнює підсумкову, але не може входити до рейтингу як сумарна складова

Вміщує матеріали, які відображають основні напрями та види діяльності, опис основних форм творчої активності працівника. Виконується групуванням різних творчих, проектних, дослідницьких робіт бібліотекаря в єдиний масив документів. До нього можуть входити: ❏ конкурсні роботи; ❏ проекти розвитку бібліотеки; ❏ тексти виступів на заходах з системи підвищення кваліфікації (семінарах, конференціях та інших методичних заходах); ❏ розробки, програми, сценарії різних бібліотечних заходів; ❏ відеозаписи, фотоальбоми; ❏ друковані роботи та електронні продукти (презентації, публікації, мультимедіа, сайти, блоги); ❏ зразки інформаційної продукції (бібліографічні посібники, бюлетені, буклети, перелік виставок тощо); ❏ навчальні проекти (програми гуртків, спецкурсів з формування інформаційної культури користувачів та ін.). 13


Портфоліо відгуків – включає  самооцінку своїх досягнень, самоаналіз різних видів професійної діяльності і її результатів, резюме, планування майбутніх освітніх етапів;  відгуки, представлені колегами, керівництвом та ін. Може бути представлений у вигляді текстів висновків, відгуків, рецензій, есе, резюме, рекомендаційних листів. Переваги:

Недоліки:

можливість включення механізмів самооцінки, що підвищує міру усвідомленого вибору подальших напрямів як професійного, так і самовдосконалення.

складність формалізації і обліку зібраної інформації. Не видно процесу індивідуального розвитку, різноманітності творчої активності, інтересів тощо.

Портфоліо відгуків має на меті накопичення різноманітних підтверджень рівня професійних досягнень бібліотечного працівника сторонніми особами (колегами, методистами, керівниками курсів підвищення кваліфікації, адміністрацією ВНЗ, рецензентами). В ньому дається письмовий аналіз ставлення бібліотекаря до своєї діяльності і її результатів, характеристика професійних, ділових і особистісних якостей бібліотекаря. Важливою складовою портфоліо відгуків є також самооцінка бібліотекаря. У практиці моделювання портфоліо використовуються прості моделі (три варіанти, наприклад, лише «портфоліо документів», «портфоліо робіт» або «портфоліо відгуків»). Найбільш ефективні і затребувані практикою комплексні моделі портфоліо (вміщують усі три описані вище моделі ). 14


Класифікація портфоліо за складом  прості – це тематичні порт фоліо: документальні, процесуальні  комплексні – відображають декілька позицій: відгуки і результати; процеси і результати. Практика роботи установ свідчить про те, що бібліотекарі найчастіше використовують комплексні портфоліо, що дозволяє їм забезпечувати системність того або іншого виду діяльності, який реалізовується. Склад портфоліо визначається конкретними завданнями, які ставить перед собою або сам бібліотекар, або керівництво.

Звичайно освіта підготує тебе до життя, самоосвіта – підготує тебе до майбутнього. (Джим Рон, американський філософ)

Види портфоліо

Портфоліо в професійній сфері діяльності, за характером і структурою представлених в ньому матеріалів, може бути таких видів:

15


❖ документальне, або «папка досягнень», що спрямоване на підвищення власної значимості бібліотекаря і відображає його успіхи; ❖ рефлексивне, яке простежує динаміку особистісного розвитку працівника, допомагає проаналізувати результативність його діяльності як у кількісному, так і якісному вимірах протягом певного періоду;  презентаційне, що містить стислий виклад основних досягнень бібліотекаря, які відображають індивідуальність, креативність та компетентність автора. Також містить відомості про освіту, професійний досвід, наукові й методичні інтереси. ❖ підсумкове, що вміщує документи і матеріали завершеної роботи (діяльності): виконаного проекту, проведеного дослідження, заходу, акції тощо; ❖ методичне, містить авторські методичні розробки, ідеї, рекомендації, створені самостійно чи у співпраці з іншими фахівцями;  проблемно-тематичне, що зазвичай представляє результати роботи над певною темою (проблемою). Тематичне портфоліо доцільно формувати бібліотекарю, який постійно і цілеспрямовано займається певною темою. Тематичне портфоліо може включати: ❏ пояснювальну записку з інформацією про автора, форми і методи дослідження, форму презентації результатів роботи над темою тощо; ❏ обґрунтування теми, своє бачення теми, очікування результатів; ❏ програму роботи над вивченням теми; ❏ бібліографію, огляд джерел з теми; ❏ фактографічні матеріали; 16


❏ аналіз досвіду роботи бібліотек з теми; ❏ методичний інструментарій (анкети, тести, пам’ятки, алгоритми тощо); ❏ роботи, які ілюструють реалізацію теми (програми, навчальні проекти, розробки, сценарії, інформаційні продукти); ❏ самоаналіз проведеної роботи; ❏ підбиття підсумків, визначення перспектив; ❏ презентаційні матеріали (електронна презентація, публікація, книжка, веб-сайт тощо). ❖ комплексне — об’єднує елементи всіх попередніх портфоліо або декількох із них. Комплексне портфоліо може мати наступну структуру: - портрет — паспорт — персональний блок. Цей розділ характеризує особистість власника портфоліо. Тут розміщується основна інформація про власника, фотографії, автобіографія, резюме, інформація й документи про захоплення, інтереси, супроводжувальний лист, а також зміст, який розкриває призначення й наповнення портфоліо; - колектор — індивідуальна освітня карта. В цьому розділі збираються результати тестувань, підсумкових атестацій, атестати, дипломи, інформація про навчальні заклади тощо; робочі матеріали. Тут формується банк ідей, реалізованих проектів, вибудовуються плани на майбутнє: програма діяльності, есе, роздуми; фіксується корисна інформація (посилання на ресурси Інтернет, різні джерела інформації, висловлювання великих людей тощо); 17


- досягнення, офіційні документи, відгуки. В цей розділ збираються всі документи, які підтверджують наявність результатів у різних сферах діяльності. Це можуть бути сертифікати й дипломи, відгуки, свідоцтва про закінчення курсів, грамоти тощо.  робоче портфоліо складається з систематизованої збірки матеріалів (теоретичного та практичного характеру) з певної проблеми та зразків використання (перенесення) набутих знань у практичну діяльність. В робочому портфоліо розмішуються різноманітні додатки без скорочень (сторінки з індивідуальних планів роботи, самостійно розроблені навчальні матеріали для занять, плани занять, фотоматеріали та відеозаписи проведених заходів тощо. Отож, портфоліо є одночасно продуктом та процесом: портфоліо як допоміжний засіб в (само)навчанні та портфоліо як інструмент оцінки результативності своєї діяльності, або діагностичний інструмент для визначення динаміки та стимулювання професійного розвитку. Тому найчастіше в практиці використовують два види портфоліо: робоче (процес) та презентаційне (продукт) портфоліо. Вибір виду портфоліо залежить також і від творчого характеру бібліотекаря, рівня його професіоналізму, досвіду роботи, специфіки навчального закладу, в якому функціонує бібліотека.  особисте портфоліо є найбільш затребуваним у практиці

бібліотекаря Особисте портфоліо – це своєрідний професійний портрет бібліотекаря. Воно презентує особистість бібліотекаря, акцентує увагу на особливостях 18


його досвіду, самоосвіті, інноваційній діяльності, використанні у своїй практиці сучасних інформаційних технологій, проектних технологій тощо. Особливу цінність в особистому портфоліо бібліотекаря мають матеріали про його участь у професійних та творчих конкурсах, виступи на конференціях, проведення майстер-класів, результати кваліфікаційних випробувань, відгуки про творчу або експериментальну роботу, аналізи проведених заходів (занять), рецензії на публікації у фахових виданнях тощо. Обов’язково до особистого портфоліо слід включити бібліографію публікацій бібліотекаря. В особистому портфоліо можна представити свої роздуми у формі есе або виконати його у формі резюме. Таке портфоліо можна виконувати у формі резюме. Резюме — це коротке узагальнення найважливіших даних про особу. Зокрема в ньому зазначають дані про освіту, професійний досвід, а також основні біографічні дані. На відміну від автобіографії, резюме характеризується лаконізмом і дає людині можливість повідомити про себе те, що вона вважає за найнеобхідніше, аби справити приємне враження про себе як фахівця. Правильно та грамотно складене резюме — запорука успіху. Вимоги до складання резюме: ❏ обсяг не має перевищувати однієї-двох сторінок; ❏ вичерпність інформації з акцентом на основні елементи; ❏ грамотність, бездоганний друк, єдиний стиль викладу і написання; ❏ чітке оформлення; ❏ персоніфікація резюме (при бажанні можна перелічити назви установ, організацій, де бібліотекар працював раніше, та зазначити імена його керівників). 19


Існує три основні форми резюме: ❏ хронологічне — висвітлює досвід за роками, уся інформація представлена стисло і в хронологічному порядку, добре відслідковується кар’єрне зростання; ❏ функціональне — демонструє освіту й потенціал автора, увиразнює професійні здібності, підтверджені попередніми роками діяльності; ❏ комбіноване — є комбінацією функціонального і хронологічного резюме. Зазвичай бібліотекарі складають функціональне резюме, у якому висвітлюються уміння та навички, професіоналізм, визначається коло професійних інтересів. Резюме, складене бібліотекарем, допоможе йому представити власну траєкторію професійного зростання за певний період. У ньому можна відобразити: ❏ опанування нових прийомів і методів роботи; ❏ освоєння нового обладнання і нових комп’ютерних програм; ❏ проведення відкритих заходів для колег; ❏ відвідування інших бібліотек з метою ознайомлення з передовим досвідом; ❏ участь у проектній діяльності; ❏ участь у професійних конкурсах; ❏ підготовку публікацій для ЗМІ і фахових видань; ❏ навчання на курсах підвищення кваліфікації; ❏ самоосвіта (тема, матеріали, результати).

20


Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре, що справжньою освітою є тільки самоосвіта... Треба вчитися в школі, але набагато більше треба вчитися після виходу зі школи, і це друге уміння за своїми результатами, за своїм впливом на людину й на суспільство незрівнянно важливіше, ніж перше. Д. Писарєв

Структура портфоліо Структура портфоліо може бути індивідуальна, але в практиці склалися деякі загальні підходи. Титульний лист. Зміст. Розділ 1.Загальні відомості про бібліотекаря. • прізвище, ім’я, по батькові, рік народження; • освіта(що і коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом); • стаж(загальний трудовий, стаж бібліотечної роботи у даному закладі); • кваліфікаційна категорія (рік) • підвищення кваліфікації і додаткова освіта (назва структури, де проходила перепідготовка, рік, місяць, тематика навчання);  список публікацій в ЗМІ і професійних виданнях. • участь у діяльності громадських та професійних організацій; • копії документів, які підтверджують кваліфікаційний рівень (дипломи, сертифікати, грамоти, листи подяки); • інші документи на розсуд бібліотекаря 21


Розділ 2. Результати професійної діяльності  матеріали про результати діяльності бібліотекаря за певний період (звітний рік, порівняльний аналіз показників декілька років);  результати атестації бібліотекаря; Розділ 3. Виховна діяльність  сценарії масових заходів;  програми днів інформації, тематичних і предметних тижнів.  програми, анкети, вікторини та інше;  фотографії, відеозаписи проведених заходів;  комп’ютерні презентації заходів  програми гуртків, клубів читачів. Розділ 4. Методична діяльність • робота в методичному об’єднанні бібліотекарів; • співпраця із бібліотекарями міста; • участь у професійних конкурсах; • проведення відкритих масових заходів; • маркетингові, моніторингові заходи; • зразки створених бібліографічних покажчиків, списків літератури; • творчий звіт, методичні посібники, узагальнення досвіду роботи. Розділ 5. Оцінка діяльності. • характеристики бібліотекаря; • відгуки методиста, адміністрації .

22


Сутність набутого знання полягає у вмінні його застосовувати; якщо ж не маєш знань, визнай своє неуцтво. Конфуцій

Ведення портфоліо Накопичення та систематизація документів портфоліо здійснюється протягом усієї професійної діяльності бібліотекаря у навчальному закладі. Ведення портфоліо передбачає надання звіту бібліотекаря, бачення „картини” вагомих професійних досягнень загалом, забезпечення відстеження його індивідуального прогресу, демонстрація результативності його роботи.

Принцип створення портфоліо ● Системність і регулярність самомоніторингу (постійне поновлення даних). ● Достовірність. ● Об’єктивність. ● Націленість автора на самовдосконалення. ● Структуризація матеріалів, логічність і лаконічність всіх письмових пояснень ● Акуратність і естетичність оформлення. ● Цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів. ● Наочність результатів.

23


Щоб здивуватись, потрібна мить, а щоб зробити дивовижну річ, потрібні роки терпіння й наполегливої праці. Д.Гельвецій.

Загальні вимоги до оформлення портфоліо Нині не існує єдиних стандартів і вимог до організації та оформлення бібліотечного портфоліо. Кожен обирає для себе найбільш оптимальний варіант групування матеріалів, головне — логічна послідовність. Декілька рекомендацій:

Загальні вимоги до оформлення портфоліо в паперовому вигляді ❖ наявність змісту-переліку матеріалів ❖ наявність пояснювальної записки-вступ або мета створення та девіз роботи або кредо тощо (рекомендовано 3-6 сторінок) ❖ загальний обсяг матеріалів порт фоліо – еквівалент 30-70 сторінок формату А4 (шрифт 12пт, міжрядковий інтервал 1,5) ❖ кожну роботу, документ, добірку кладіть в окремий файл; ❖ кожен окремий матеріал повинен датуватися, щоб прослідкувати динаміку; ❖ тека та зібрані матеріали повинні мати естетичний вигляд; ❖ у друкованому варіанті обов’язково робіть посилання на документи чи їх копії, зазначивши номер додатка; ❖ бібліотекар має право (за власним розсудом) включати до теки додаткові розділи, матеріали, елементи оформлення та інше, що відображає його індивідуальність. 24


Орієнтовні вимоги та рекомендації до оформлення в електронному вигляді  загальна кількість слайдів 10-25 шт;  наявність титульного слайду з указанням теми, автора,

   

   

дати; оформляйте гіперпосилання на документи та інші матеріали з презентації портфоліо; наявність для кожного слайду: заголовків, дати, автора (розміщується у нижньому колонтитулі); чітка структура кожного слайду; зручність сприйняття інформації; оптимальність обсягу інформації на слайдах (уникати перевантаження слайдів інформацією); дотримання принципу "необхідно і достатньо" у відбору інформації для слайдів; єдиний стиль в оформленні; час на публічне представлення презентації (проговорення тексту всіх слайдів) – 10 хвилин. у разі необхідності розміщення в презентації великої кількості грамот, фотографій тощо, винесіть їх до окремої презентації (тобто щоб можна було проглянути за бажанням). День, у який ви не дізналися для себе нічого нового, минув даремно. Н. С. Станіславський.

Алгоритм створення портфоліо 1. Визначте мету створення портфоліо. 25


2. Визначте форму (паперова чи електронна; якщо електронна, то у якому форматі). 3. Визначте тип і вид вашого портфоліо. 4. Змоделюйте структуру (проста чи комплексна модель; розділи, підрозділи; принцип групування матеріалів: у прямій чи зворотній хронології, чи за видами матеріалів тощо). 5. Визначте критерії відбору матеріалів (професійне портфоліо бажано формувати за останні 3–5 років). 6. Складіть перелік матеріалів кожного розділу. 7. Визначтеся із місцем зберігання портфоліо та режимом і умовами доступу до нього зовнішніх користувачів. (Варіантів декілька: у себе, методичному кабінеті, адміністрації бібліотеки. Якщо у себе, то можна представити оригінали, якщо в іншому місці, то краще представити копії. Електронне портфоліо може зберігатись на персональному комп’ютері, у локальних мережах (буде доступним лише визначеному колу людей) та в мережі Інтернет — буде доступним для усіх користувачів мережі — вебпортфоліо.) 8. Складіть коментар до портфоліо (коментар може бути представлений у вигляді вступу, пояснювальної записки, есе тощо). 9. Визначте форму презентації портфоліо (доповідь, мультимедійна презентація, відеопоказ тощо).

Презентація портфоліо Презентація портфоліо – форма атестаційного випробування, у процесі якого бібліотекар подає комісії 26


свідчення свого професіоналізму та результати бібліотечної діяльності у формі портфоліо. Презентація може проходити у вигляді слайд-шоу, доповіді, яка супроводжується комп’ютерним показом презентації Power Poіnt та ін. Головна мета презентації – за короткий час представити результати У всі періоди розвитку суспільства процеси, які виконаної роботи відбувалися, вимагали оцінювання. Найбільших за певний період успіхів досягали тоді, коли враховувалися минулі та теперішні результати, досліджувалися часу (щороку – як впливи позитивних та негативних моментів звіт про роботу, даного явища, коли процес розглядався не в окремо взятому ізольованому вигляді, а у міжатестаційний комплексі. Будь-яка діяльність, в якій людина період – як самовдосконалюється, має потребу в оцінці. Оцінювання – дуже об’ємне поняття: воно підтвердження включає в себе як сам процес, так і результат своєї кваліфікації). роботи. Захист портфоліо проводиться публічно. Якість презентації при захисті портфоліо оцінюється за такими показниками: ● структура (складові портфоліо); ● дизайн та якість викладання матеріалу; ● можливість оперативного внесення змін; ● збереження актуальності протягом тривалого часу; ● рефлексія (здатність людини до самопізнання, вміння аналізувати свої власні дії, вчинки, мотиви й зіставляти їх із суспільно значущими цінностями, а також діями та вчинками інших людей); ● повнота даних про власника; ● зворотний зв'язок; ● зручність у використанні. ● відповідність презентації змісту портфоліо 27


Будь-яке навчання людини, є не що інше, як мистецтво сприяти прагненню природи до свого власного розвитку. І.Г. Песталоцці

В наш час неможливо здобути хорошу роботу, повагу оточуючих і певне соціальне становище без самоосвіти та постійної роботи над собою. Школа, університет – навіть якщо вони найкращі – не спроможні дати гарну освіту, якщо ви не захочете взяти її самі! Отже, пропоную вам декілька простих правил: Правило 1. Заводьте знайомства і спілкуйтесь з авторитетними, відомими і досвідченими фахівцями у вашій галузі. Правило 2. Регулярно читайте найновішу літературу (книги, журнали) з вашої майбутньої/теперішньої професії. Правило 3. Створюйте власну бібліотечку професіонала, де будуть зібрані найнеобхідніші і цікаві матеріали та книги, що стосуються вашої професії. Правило 4. Спілкуйтесь із колегами на професійних Інтернетресурсах – форумах, блогаг, спеціалізованих соціальних мережах тощо. Правило 5. Беріть участь у фахових конкурсах: навіть якщо ви не переможете, ви здобудете безцінний досвід. Правило 6. Створіть на робочому столі папку «Мої досягнення!» і ви підсвідомо не захочете залишити її порожньою. Правило 7. Працюйте та самовдосконалюйтеся щодня!

28


Найкраще, що є у освіти - це те, що ніхто не відбере її у вас. Бі Бі Кінг

Крок 1 Настанови 1. Постав перед собою завдання самостійно поліпшувати свої досягнення в навчанні, виявляй при цьому наполегливість. 2. Подумай, які риси характеру потрібні тобі в самостійному житті, які з них ти можеш сформувати в себе під час навчання. 3. Проаналізуй, як ти виконуєш навчальні завдання. Дай собі відповідь на запитання: - Для чого ти вчишся? - Чи вмієш ти самостійно виконувати навчальні завдання? - Як ти перевіряєш себе: під час виконування домашнього завдання; коли вже все виконаєш; плануєш, який буде результат? - Як довго ти можеш бути працездатним і уважним? - У який час дня ти працюєш краще? - Чи вмієш ти зосередитися на навчальному завданні, коли тобі щось заважає? - Чи користуєшся ти допомогою під час виконання домашнього завдання? - Які недоліки у твоїй навчальній діяльності можуть тобі заважати самостійно працювати, здобувати знання? - Відповідаючи на подані вище запитання, спробуй поставити перед собою завдання поліпшити самостійне здобуття знань.

29


Крок 2 Організовую своє робоче місце 1. Підготуй усе необхідне для роботи. 2. Прибери з робочого місця все зайве. 3.Навчальні посібники розклади за порядком. 4. Розпочавши роботу, не поспішай. 5. Не працюй до цілковитої втоми, роби перерви. 6. Під час роботи не їж, не пий. Роби це під час перерви. 7. Будь зосередженим під час роботи. 8. Якщо не виходить, не хвилюйся, зроби перерву, заспокойся й продовжуй роботу. 9. Вдало виконавши роботу, не хвалися. Закінчивши її, впорядкуй своє робоче місце. Крок 3 Читаю книгу 1. Визнач мету читання. 2. Читаючи, виявляй активність, зафіксовуй ключові слова та фрази, ідеї та образи. 3. Усвідомлюй, чим зачіпає тебе цей текст. 4. Закінчивши читання, знову переглянь і оціни місця, які тебе найбільше зацікавили в прочитаній книзі, визнач основні переваги та недоліки. Алгоритм читання Прочитати → усвідомити → засвоїти → продумати → виписати → оцінити Крок 4 Працюю з текстом 1. Встанови за назвою тему тексту. 2. Ознайомся зі змістом. Не поспішай під час читання. 30


3. Уточни значення незнайомих слів. 4. Відтвори зміст прочитаного за запитаннями. 5. Склади свої запитання. 6. Проаналізуй прочитане. Крок 5 Працюю з параграфом підручника 1. Прочитай параграф. Склади цілісне уявлення про описані події, явища. Уважно розглянь карти, схеми, ілюстрації, запропоновані у підручнику. 2. Зверни увагу на виділені в підручнику факти, ідеї, дати, підсумки, висновки, джерела. 3. Склади план міркування щодо прочитаного. 4. Проаналізуй прочитане. 5. Постарайся зв’язати з матеріалом параграфа те, що пояснював викладач. 6. Пригадай, що ти читав, бачив у музеї, кінофільмах по цій темі раніше. 7. Інколи необхідно переглянути параграфи, що вивчали раніше. 8. Обов’язково заглянь до додаткових джерел інформації, словника. 9. Підготуй відповіді на питання і завдання, розміщені в кінці параграфа. Виконай усі завдання, запропоновані викладачем. Крок 6 Складаю простий план 1.Уважно прочитай текст. 2. Поділи текст на об’єднані спільним змістом логічні ланки. 3. Добери заголовок до кожного уривка. Крок 7 Складаю складний план 31


1. Уважно прочитай матеріал. 2. Розділи його на основні смислові частини, назви їх (пункти плану). 3. Розділи на смислові частини зміст кожного пункту, також назви їх (підпункти плану). 4. Перевір, чи не збігаються пункти та підпункти плану, чи повністю в них відображено основний зміст прочитаного тексту. Крок 8 Складаю конспект 1. Прочитай текст. Визнач його основні смислові частини, визнач головну думку. 2. Якщо треба скласти план-конспект, сформулюй його пункти, підпункти, визнач, що саме слід включити в план-конспект для розкриття кожного з них. 3. Найважливіші положення (тези) послідовно і стисло виклади своїми словами або у вигляді цитат. 4. У конспект слід включити й докази, що обґрунтовують основні положення, конкретні факти, приклади. 5. Окремі слова пиши скорочено, виписуй лише ключові слова, застосовуй умовні позначки. 6. Роби широкі поля: це дасть змогу доповнювати конспект. 7. Застосовуй різні способи підкреслення, використовуй олівці та ручки різного кольору. Крок 9 Готую доповідь, реферат 1. Продумай тему, загалом визнач її зміст, склади простий чи складний план. 2. Склади список літератури; читаючи її, виписуй усе, що слід включити в роботу. 32


3. Дороби план, проти кожного пункту познач, з якої книги слід узяти матеріал. 4. У вступі до роботи розкрий значення її теми. 5. Послідовно розкрий усі передбачені планом питання, обґрунтуй, підкріпи прикладами, фактами. 6. Вислови своє особисте ставлення до теми. 7. Пиши грамотно, стисло, не припускайся повторень. 8. Вкажи, звідки взято наведені цитати, факти. 9. Наприкінці роботи зроби узагальнені висновки. 10. Самокритично прочитай роботу, відкоригуй, перепиши начисто. Крок 10 Працюю з цитатою 1. Цитатою користуються для підтвердження, уточнення власних думок. 2. Для цитування вибирай ті місця, які найбільш повно і точно відображають основні думки автора. 3. Не можна зловживати цитатами. 4. Цитата повинна нести закінчену та узагальнену думку автора. 5. Виписуй цитату уважно, без зміни слів, з дотриманням орфографічних правил. 6. Кожна цитата береться в лапки. 7. Після цитати вкажи джерело наданої інформації. Крок 11 Складаю тези 1. Поділи матеріал на змістові блоки, встанови взаємозв’язок між ними. 2. Постав запитання до цих блоків з метою виділення основних положень. 33


3. Сформулюй та запиши конкретні відповіді на загадані запитання. 4. Виділи ті слова, які несуть найбільшу смислову інформацію. 5. Перевір, чи можливо, користуючись складеними тезами, точно і вичерпно передати зміст опрацьованого тексту. Крок 12 Проводжу просте порівняння 1. Прочитай завдання. 2. Усвідом суть завдання, тобто сформулюй речення, у якому сказано, що потрібно зробити. 3. Отримай від учителя (або обери самостійно) ознаку для простого порівняння. 4. Зроби висновок порівняння, який відбиває подібність або відмінність. 5. За вимогою вчителя поясни причину подібності або відмінності. Крок 13 Проводжу повне порівняння 1. Усвідом суть завдання. 2. Пригадай усі ознаки, які потрібно порівняти. 3. Зістав ці ознаки з ознаками іншого об’єкта порівняння. 4. Зроби висновок про наявність або відсутність ознак у об’єктів порівняння. 5. Зроби висновок. 6. Поясни причини (на вимогу учителя).

34


Крок 14 Проводжу аналіз джерела інформації 1.Уважно прочитай зміст джерела інформації. 2. Виділи в тексті головне і другорядне. 3. Зверни увагу на час написання джерела. 4. Порівняй свої знання про подію (факт) з інформацією, яку містить джерело. 5. Вислови власну думку щодо даного інформаційного джерела. Крок 15 Запам’ятовую термін 1. Запиши і вірно прочитай термін. 2. Визнач смислове значення (семантику) та походження (етимологію) терміна. 3. Дізнайся, хто перший ввів термін у науку. 4. Добери синоніми до цього терміна. 5. Перекажи значення терміна своїми словами. 6. Запам’ятай та вживай термін у власному мовленні. Крок 16 Міркую і аргументую 1. Я – позиція. - вислови свою власну думку, поясни в чому полягає твоя точка зору: Я ВВАЖАЮ, ЩО … 2. Обґрунтування. - наведи причину появи цієї думки, тобто, на чому ґрунтуються твої докази: ТОМУ, ЩО … 3. Приклад. 35


- наведи приклади, факти, які демонструють докази і підтверджують позицію : НАПРИКЛАД, … 4. Висновки. - узагальнюй свою думку на основі висновків: ОТЖЕ, Я ВВАЖАЮ, ЩО … Крок 17 Успішно навчаюся 1. Відповідай за себе. 2. Сконцентруйся на своїх цінностях і принципах. 3. Постав першочергові речі першими. 4. Показуй себе з кращого боку. 5. Спочатку зрозумій інших, а потім намагайся, щоб зрозуміли тебе. 6. Шукай найкраще рішення розв’язання поставленої проблеми. 7. Будь вимогливим до себе.

36

portfolio  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you