Page 1

 ! !

%12 *034$0"'"0%,%$1+"' $! !%  

 

 &   ((#

  (AB)

 

!    

 

;&;0$3 $%-0:22" 4)-2"'% *:-1+" 

7''"32 20:$:#*%2 ;&)6"0$3 1*"04%

 

2"+12)/1( &5554))4)++"1%

 89

 (  %

 

"-1.+&;-'"0% 1:-*"&3*2("+2%- )*07/'03-$%-

%!&"

' ! 


Kompletta uterum! Välj säsong och därefter ditt uterum. SOMMAR 1

SOMMAR 2

INNE IN NNE NEHĂ… HĂ…LL HĂ… LL:: LL Utter erum umss um s to ss omm mme e UL U 4x4 x4* * C assi Cl asssi s c na atu t r sk skju ju utd tdĂśr Ăśrrs Ăśr Ăśrrs rspa part pa rtie rt i r ie Kana Ka Kana nalp lp pla last stta st ta ak 10 mm

IN NNE NEHĂ… HĂ…LL HĂ… LLL: Uterrum Ut umss s to ss omm mme eU ULL 4x4 4* S 0 Op S3 ptit ma mall OD viti a sk s ju j tdĂśr td dĂśr Ăśrrs r pa rs part rtie rt ierr ie Ka K analp na alp pla last ssttta takk 10 0 mm

PR RIS S FĂ–R Ă–R DETTTA A UTE TERU ERU RUM: M: M: Ordi Or dina di nari na riie pr pris is is 36.4 36 .4 475 75::-Finalpris 27.032:DU SPARAR 9.443:-

PRIS PR IS S FĂ–R R DEETTTA A UTE TERU RUM: RU M: Ordi Or dina di dina n ri rie p prriss 40.855 40.8 40 .8 855 5 :Finalpris 32.027:DU SPARAR 8.828:-

FĂ–RLĂ„NGD SOMMAR

VĂ…R/HĂ–ST

INNE IN N HĂ… NE HĂ…LL LL:: LL Uter Ut erum er umss um s to ss tomm mm me UL 4x4 x4* * S30 S3 30 Ex E ce ellllen entt OD en OD vita itta sk skju ju utd tdĂśr Ăśrrs Ăśr rsspa arttie ierr Kana Ka nalp na lp pla last stta st tta ak 16 mm

INNE IN N HĂ… NE HĂ…LL LL:: LL U er Ut e um umss sssto ssto tomm mme UL U 4x4 x * S30 S3 0 Issol o en entt OD vita iitta skkju jutd td dĂś Ăśrrrsspa part rtie rt er Ka ana n lp pla last s ta st ak 32 2 mm

P IS PR S FĂ–R DET ETTA TA UTE TERU RUM: RU M:: Ordi Or dina di na nari ariie pr pris iss 50.2 50 .2 205 0 :Finalpris 39.767:DU SPARAR 10.438:-

PR RIS S FĂ–R R DET ETTA TA UTEERU RUM: M M: Ordi Or dina di na ari rie ep prris i 59 5 9.0 025 5:Finalpris 46.607:DU SPARAR 12.418:-

VINTERTRÄDGÅRD S äve Se ävven vürt vürt so orti t men entt av av vintert in int n ert erträd er räd ädgür ädgür gürdsp dsprod dsp rodukt rod uk er. ukt e er Natur V vikp Natur Nat vikp ikpart part r ier er, IIsom er, somax som ax skj ax skjutp utpart ar ier art ier oc o h5 50 0 mm mm kanalp kan pllas astta ak, k jus ju t nu till i ka ampa mpanjp njpris njp ris!! ris

* Pulp ul ett t aks ak k tom tomme, omme, ma m xmĂĽ mĂĽtt mĂĽtt t br b 38 385 855 mm x dj dj 36 3 75 mm

Vi har gjort det  att kĂśpa uterum.

  Välj Vä lj mod odel elll el

Välj Vä ljj säs äson o g on

Välj Vä ljj par arti tier ti er er

Kllar Klar a t! Res esul sul ulta tatt ta oc ch pr pris is dir irek ektt ek

Sätt Sä tt iho hop p di ditt ttt ute eru rum m me med nü ügr gra a mu musk skli sk lick li och oc h se det di dire rekt re kt pü sk skär ärme är me m en. en. n

 

B sÜ Be sÜkk ww www. w.sk w. skan sk ansk an s ab sk a yg y gv gvar aror ar or.s or .sse oc och h sä sätt t iho tt op ditt di tt ute teru rum ru m me med d nüügr graa kllicck. Vililll du jus uste ste eraa nüg ügon deta de taljljj sü hj ta hjäl älpe äl älpe p r gä gärn rnaa vü rn vüra vüra a rüd üdgi giva gi vare dig va g. De et ha harr al aldr d ig var dr arit iitt enk nkla la are re!!

SE HELA VĂ…RT SORTIMENT OCH BESTĂ„LL DIREKT PĂ…

WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE


CLASSIC

S30 OPTIMAL

Perfekt P f k fför ö den d svenska k sommaren F För en naturnära känsla Et t en Et enke keltl , vä ke välb lb lbep b ep eprö rrö öva vatt occh ge geno nomt no mttän ä kt k bas a alte allte tern rn rnat nat ativ ivv i allum a u in i iu i m, m, nässta t n he elltt und nder erhå er h lllsf hå sfri r tt så nä ri när är so om på van anlililig g fö föns önste te erp puttsnin sn nin ing. g Fin g. nnss i natturran a od odis isser iser e ad ellller e vit it.. ORD. OR D PRI D. R IS RIS Fa ast st par arti t frå ti rån n S ju Sk utffön önst s erpa st errpa part rtti frrån å S ju Sk j tdör td dör örrs rsspa p rt rtii fr från å ån

Perf Pe r ek ektt un unde de er de d t hä härl r ig rl iga a sv svensk sven ska a so omm mmar arrha halv lvår lv vå årret et.. Gl Glas ass utan ut an n spr pröj öjs, öj ss,, kra r fttig igar are ar e pr p ofi ofile ler oc le o ha an nna nna n n lå åsn ning in ng än Cla asssic ic.. F nn Fi n s i vit, vit, vin vi inrö r d occh an rö ntr trac acit citgr itgrrå it å.. ORD. OR D PR D. RIIS IS

JUST NU!

795: 79 7 95: 51..0 1 095: 09 95: 5:-1..69 1 695: 5:5:

626:626:-1.121:--

UPP TILL

Fast Fa st par st arti t frå ti rån n Skkju jutf utf tfön önst ön steerpa st erpa part r i frrån rt S jutd Sk ju utd dörrs örrrrsspa part rtii fr rt från ån

495: 495: 49 5:-5 5: 2..11 2 1 5: 5:5 :3..11 3 115: 11 15: 5-

JUST NU! 401:1.526:2.336:-

35% RABATT mot ord. pris

S30 EXCELLENT

S30 ISOLENT

För F ö en llängre ä utekänsla kä l

Design D i och h förlängd fö lä d säsong ä

So om S3 S 0 Op O ti tima ma mal al me men n me m d et et t en enerrg giibe ela ag gtt gla as vilk vilkke vi ett görr at gö a t so olvvär ä me m n st sa an nna ar lä äng gre e o ch ris iske ske ken n för för ko fö kond nden nd e s en m nsska mi k r. Fin inns n i vit ns it,, vi vinr nröd nr öd d och ant ntra ra aci c tg grå rå. å.

So om S3 30 Op Opti tima ti mall me men en med me ed et et t 22 gl glas las iso ole ergla rg gla lass vviilkket et ge err e riikktiigt en gt lång ång uter ån uter ut eu um mssssäs äson o g ffrrån rån tiid dig g vår år tilll se en hö höst stt. Finn Fi n s i vi vit, t vin t, nrrö öd oc o ch an antr trraccittg grrå. å

ORD. OR D PR RIIS Fast Fa st par st a tii frrå ån Skkju uttffön önst ster st erpa part pa art r i fr f ån n Skkju jutd td dör ö rs r pa art r i fr f ån å

79 95: 5:5 :3.11 3 115: 15: 5::-4..61 4 615: 61 15:55:

SE HELA VÅRT SORTIMENT OCH BESTÄLL DIREKT PÅ

JUST NU! 626:2.336:3.506:-

OR O RD D.. PRIS R IS RI Fast Fa st par a ti t frå ån Skju Sk utffön nsstter e pa part rtii från rt frrån Skkju jutd tdör td örrrs ö rspa art r i fr från ån n

995: 99 5::3..56 3 565: 56 5::5 5..41 5 415: 4 41 15 5::-

JUST NU! 761:2.696:4.136:-

WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE


Isomax vinterträdgürd

50 mm kanalplasttak

FINALPRIS ISOMAX

pĂĽ 10 mm, m 16 mm &3 32 mm!

KANALPLASTTAK

Vinterträdgürd med skjutpartier

HĂĽllbart, skyddande och isolerande

H lil so He sole le era ratt oc och ge och ed diige gett sy s sttem m fÜrr anvvän ä dn dnin ing üret in ürret et run unt. t. U-- vä U värd r e pü rd ü he ella kon kons ko nstr truk ukti uk to ti on nen n 1,9. ,9 9. Fi Finn nn ns i vi v tt,, vin inrÜ rÜ Üd oc o h an a ntr trac accittgr grü. ü. ü.

Stab St ab bilila, a, tät ä a oc o h av a hĂśg Ăśgst sstta kval k va kv allittet – nĂĽg ĂĽgra ra av ma mark rkna rk n de na d ns abso ab so olu ut bä bäst sta! st a!! Väl a äljj tjjocckkllek e och c län ä gd d efter ftter b eh ehov ov. ov ov. Opal Op allfä ärg rgat at. Al at. at A ltt ing ngĂĽr ĂĽrr – pri r s in inkl k . pr kl p oďŹ ls oďŹ ďŹ ls lsys ysste tem! m m!

ORD. OR D PRI D. RS Fast Fa ast par arti ti frĂĽ ĂĽn 2.79 2 7 5::795: Skju Sk ju utffĂśn Ăś st ster errpa part r ti frrĂĽn 9 rt 9..7 9.79 795: 79 95 5::S ju Sk jutd t Ăśrrrs td rspa pa art r i fr frĂĽn ĂĽ ĂĽn 13.7 13 .7 795 5:-

2.395:8.495:11.995:-

NATUR V

10 0 mm fr f ĂĽn ĂĽ 16 6 mm fr frĂĽn frĂĽn 3 mm ffrrĂĽn 32 n 5 mm fr 50 frĂĽn ĂĽ ĂĽn

2..29 2 295: 29 5:-3..19 3 195: 54..59 4 595: 595: 59 56..44 6 445: 45: 5::--

LIMTRĂ„

VinterträdgĂĽrd med vikpartier In ngl g assniingss ng gss s ys y te em fĂś fĂśr utter fĂśr e um m som m p as a sar sar al sa alla la a ĂĽrsstiide d r. r Vitm Vi tm mĂĽllat a trä ä med e ellller e uta an al alum min i iu iumb m ek eklä lä ädd d utssid da. a. Alum Al um min niu iumb mbe mb ekklä e lädd dd uts dd tsid id da ďŹ n ďŹ ns n i vit, it, vi it v nr n Ăśd elll e err ant ntra tra r ci citg tgrĂĽ grĂĽ rĂĽ.. F stt par Fa a ti t frrĂĽ ĂĽn En nkeeld ldĂśr Ăś r fr Ăśr f ĂĽn ĂĽ Pard Pa rdĂśr rd dĂśr Ăśrrr fr f ĂĽn Vikp Vi k ar kp a ti t frĂĽ r n

ORD. OR D PRI D. R IS RIS

JUST NU!

ORD. OR D PRI D. RIS IS

JUST NU!

3.89 3. 3 895: 895: 89 5:4.39 4 395: 5:5: 7.49 7 495: 5:-10.5 10.5 10 .595 595 9 :95::

3.395:3.795:6.495:9.195:-

)  M(- ) 15-19 WWW.%". ) T 042-25 30 00

JUST NU! 1.616:2.516:3.596:5.595:-

Färdigkapade stommar

Välj mellan 15 färdiga stommar eller bygg din egen med lÜsa delar Va V arm mtt,, lju just s och h beh ehagli agliligt ag gt mat at e erria al so om är otrol trrol olig gt hüll hüllba hü lllba art och ch s ür st ür emo mot ot ür ü et ets ts te temp per erat attu urr vä äxl xlin in nga gar. r. 4 gru undmo nd dmo mode dellllller de e i 15 er ollikka st o stor tor orle ekka ar pü fär ärdiig ga a sto tomm mmar ar,, ka ar apa pade de e eller lller er oka kapa pa p ade d ! ORD. ORD. OR D PRI R IS Pulp Pu lpet lp peett ta taks k to ks omm mmar ar frü rün n Sade Sa deltltta de akksttomma om mm ma ar frrün LÜ Üssa a deellar larr frü r n

8.09 8 095: 5::-5: 13.7 13 1 3.7 795:95:95 5::345: 34 5::5

JUST NU! 6.995:10.995:295:-

! !&% )& &) & "'$ !& '(%&&! !&&&! ) & ! )"


TH O R N R E K L AM BYR RÅ

Beställ nu med

FINALPRISER! PASSA PÅ!

Uterumsfinal! UPP TILL

mot ord. pris

FINALPRISER! PASSA PÅ!

HANDLA DIREKT!

Kampanj!

WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE

På fönster och ytterdörrar.

FINALPRISER! PASSA PÅ!

35% RABATT

Energismarta, snygga, trygga och säkra. Se nästa uppslag! Med Me d rre ese s rvat rvat rv atio ion för io fö ör sl s ut u fö örs rsäl ä jn äl jnin in ng

ALLTID FRAKTFRITT I HELA SVERIGE ALLTID 30 DAGARS ÖPPET KÖP OCH FRI RETUR PRISERNA PÅ UTERUM GÄLLER T.O.M. 29 SEPTEMBER 2013 PRISERNA PÅ YTTERDÖRRAR OCH FÖNSTER GÄLLER T.O.M. 1 SEPTEMBER 2013 EXPEDITIONSAVGIFT 195:- TILLKOMMER

BESTÄLL GRATIS KATALOGER TEL 042 - 25 30 00 WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE


Kvalitetsfönster

UPP TILL

30%

- säkra och funktionella

Energi Trä & Aluminium

RABATT

P-mä Pmä m ärk rkta ta k va ta valiliite tets tsfö ts fö önsste ter er me med d du dubb b la bb a ene erg rgig ig glas la as

mot ord. pris

Utmärkt kvalitet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut www.sp.se

Gäller våra fönster Energi

PRISSÄNKNING!

Nu äve Nu ven n me ed UU vä värd rd de fr från ån 0,7 ,77 7 och ko oc kond nden nd ensm en sm min insk skan sk a de gla an lass (a ant ntif iffog og)) so som m ti tilllll va val! l!! Se w ww ww.s .ska .s kans ka nska ns ka aby bygg ggva gg varo va ro ror. or. r.se se e

Förs Fö rstt satt rs sa atte ttt e vi ett t t ka am mpa panj njpr nj pris pr is - och sen sä änk nkte te e vi de d t än ännu nu mer er.. Pa P ss ssa a på på att t t han andl dl a dl dla tilllll det ti e ext x ra a låg åga a pr p is iset ett! Gä Gälllll er allla vå våra ra a föns fö öns nste te er En E er e gi gi.. 9x12

10x12 10

1.945:-

4.445:-

2.545:2 5 545:-

5.399:5 3 399:-

10x12 10

3.565:4.422:4 4 422:FRÅN FR

5.645:6.645:6 6 645:-

FAST FA FAS A T FÖNS ÖNSTER TE TRÄ VIIT

VRI RIDFÖ DFÖNST DFÖ ÖNST NS ER R BRUNRÖ BRU NRÖD NRÖ D ALUM UMINI INI N UM U

FAST FAS AST FFÖNS ÖN Ö ÖNS NSTER M MED M MITT ITTPOS ITT TTPOS PO O T OS A MIN ALU NIUM UM AS ASKGR KGRÅ KGR Å FÖ STE FÖ FÖN STERDÖ RD DÖRR R TR TRÄ R VI VT

FASADPARTIER

1 års pr 10 produ d ktg duktg ktgara tgara aranti nti sa samt m mt 10 0 års år ga g ran nti t mot m ko kondens nde dens mel me llan a g gllase a n

WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE PRISEXEMPEL ENERGI (VITT) TRÄ 5x5 5 10xx5 10x5 10x10 10x 10 0 12xx12 2 5x15 5x1 15 6x6 xx6 6 1 10 10 10x 12x 1 12 2x12 2

KAMPANJ fas asstt föns a nster te ter err e fasst fön ön terr öns önster fa fas a t föns nster ter fa fas a t föns ön n ter err vriidfö vridfö dfönst nster nst er er v dfö vr vri dfönst önst nster se err vridfö vri dfönst dfö ns er nst e vridfö vri vridfö dfönst nster nst e er

995:1.345:1.795:2.345:2.795:2.065:2.945:3.445:-

ORD 1.445: 1.4 1 .445: 45 51.8 1 895: 95 52.3 2 395: 3 95 95: 52.9 2 995: 9 95:95 95: 3.995: 3.9 3 995 95:95: 52.7 2 795 795: 95 95: 3.7 3 745: 45 5:4.3 4 395: 395: 95 5-

ALUMINIUMBEKLÄTT* KAMPANJ

ORD

5x 5x5 10x5 10x 5 10 10 10x 0 10x12 10x 12 5x 6 5x1 6x6 6 10x 10x10 0 10 0 12x12 12x

1.745: 1.7 1 745: 45 45 2.195: 2.1 2 19 195: 95 95: 55: 2.6 2 .695 95 95: 2.9 2 995: 95:-95 4.8 4 895 95:95: 2.9 2 995: 95 95 4.2 4 295: 2 295 95:95: 95 5:4.9 4 995: 95: 5-

fas ast st föns ön önster nster er fastt fö fas önsster fastt fföns fas önster öns ter er fas a t föns föns önster ter te er vr dfö vri dfönst nster nst e er vridfö vr vri d ns dfö nst ster er vridfö vri dfönst dfö nster nst er v dfö vri dfönst df nst ster er

1.210:1.665:2.065:2.245:3.685:2.335:3.595:4.195:-

8.595:2- fä fältt sparti ffrån rå 25.495:Fas ast pa part rtii från

Alla Energi fönster finns även med fast mittpost. Frostat glas och spröjs finns som tillval. val. *Brunr *Br unröd unr öd elll er öd er ask skgrå sk grå al a umi um uminiu miniu niumbe mbeklä mbe k dna klä dnad d finns nn so som om tillllval val! val

ALLTID FRAKTFRITT I HELA SVERIGE ALLTID 30 DAGARS ÖPPET KÖP OCH FRI RETUR PRISERNA PÅ UTERUM GÄLLER T.O.M. 29 SEPTEMBER 2013 PRISERNA PÅ YTTERDÖRRAR OCH FÖNSTER GÄLLER T.O.M. 1 SEPTEMBER EMBER 2013 3 EXPEDITIONSAVGIFT 195:- TILLKOMMER

BESTÄLL GRATIS KATALOGER TEL 042 - 25 30 00 WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE WW


Säkra och prisvärda ytterdörrar - med hög g kvalitet och snygg design BORGA NYHAMN BRUNRÖD

5.995:6.595:-

Borga B g 3.795:-

LERVIK LER VIK IK VI VT

5.495 :-

5.995 :-

6.095:-

6.595:-

ARILD AR ARI LD D OLI OL VGR GRÖN ÖN ÖN

MÖLLE MÖ MÖL L STE LE STTENGR GRÅ GR Å

5.495:-

FALSTE FAL STERBO STE R O VI RBO VT

Borga klimat HANDLA INNAN DEN 1 SEPTEMBER SÅ BJUDER VI PÅ KULÖREN VÄRDE UPP TILL

6.995:-

8.995 :9.595:-

1.000:GÄLLER VID KÖP AV BORGA YTTERDÖRR

Ädel 7.795:-

Odal Oda Od al 8.895:-

8.995:-

MALÖ MAL M Ö VIT VITT

1.995:-

TJÖRN BRU TJÖ UNRÖ RÖD ÖD

. . . t s s Ps

3.495:-

NYHET PÅ VÅR HEMSIDA Brand- och ljud ud dklassad ytterd erdör rd dör örrr

SIREN SI SIR EN N

PÅL ÅLSJÖ SJÖ Ö VIT VIT VI

www.sp.se

HOVDA HOV DAL ALA MÖR MÖRKGR ÖRKG KGR GR G RÅ

EK EKE K NÄ NÄS ÄS HA HAL ALLON ONRÖ O RÖD ÖD D

Al a våra All våra år Bo B rga & Äde Ädell y tte tterdö rdörra rdö rrrarr är rra är des esssut sutom om m P-m märk är ta. ta a De Detta tta ta in inneb e är att de e är tes är testad te tad ta ade och och certifi ce cer e tifi fiera ade d hos hos Sv Sveri eriges eri ges Te Tek e nisska ka For Fo orskn or ning gsin sinsti stitut st sti tut ut (S u SP) P) avs avseen nde U -värd UU-v U-värd ä e, e luf lu u ttä tä äthe het, he t, reg regntä ntä äthe et, t säkkerh erhet et och ch ma manöv növrer rer rre e bar er barhet het. het. het

ÖPPETTIDER TELEFON & CHATT MÅNDAG-FREDAG 8-19 SÖNDAGAR 15-19 WWW.SKANSKABYGGVAROR.SE ALLTID ÖPPET! TEL 042-25 30 00

VIK K OM O ÅLA Å D

TOR TO ORP VITT

al a våra all våra yt y ter terdör te dör ö rarr

Se alla modeller och tillbehör på www.skanskabyggvaror.se

Inbrottsförstärkt slutbleck Bakkantssäkrade gångjärn

A a våra Al All år yt y ter e rdör dör örrar rarr är CECE mär m kta mä

Godkänd låskista


"     !! %       %' ' %  !   ' '     %       &&   $           ""   %! %! %! %  ""    '   ! % ! %   %% % ! % !! !& "        ' '  

 %      !%%          '  '  '      %%           #' '     %              !& !& " "      ' '  & 

 


 

    

"

Snipp snapp slut så var *%# ()+!"* ,)&$*** sommaren faktiskt slut. "%(1&# "*&#(%)% ,1( Nästan. I den lena augustikväl- 2(%)*2" ##,$)%&($ len gör jag långa listor över 0##( ,1()$(*+) saker som måste grejas med. 4-(+ )&$4%%)'1www. *0(%1&*, ))*$2)**( viivilla.se2()2"(, +*(2% $ %%)2(!%,() $%0( '1**+%0(+(&*$%2( (%##(,+-%*."(! 2(*+%(1##)&$**+) ,*)"&(%) **#,$ "(0,( ('(*%(1(% * .(1()* (0(."# )"* %&$)!0#, *0( %*('1 Mejla )&$$(%)&$##* ig på m # (1*(2**(! "$! %.1()* ($2! # ** ##%*.# %%# %.)*(*$#+)*& 0( %)*&(&$$% )1, ##1$ %# )*)*1(!+)* %+**#0($ #(&# ($* &(%$($ ($& ,0%%($1#&#,%&(%) 2((1*&(12(# )*&(1(!+ 4"**($!#(1%% #0)( !  ##)"( ,(% &* **$%)".( **%&* * *%  $%) $(#+%* %$% )'#(&#(#+%*-% ,(* -(## 1##($##*0()1 $."*$%+''$%)2(( #+%* )))"(/ $(0%%(&# (0($ +''%(*** *+$0( (0)*2(!(# 2(2*"# ''( $%%0(, %)" ,&(%3%( $1#($%%0( %'(*%(2( !(# 2(%0## 0(*)%%&# "* )2(# *"(0*#) *0( Camilla von Otter &")1#0**0%***(#+%%

ChefredaktĂśr

INNEHĂ…LL $")    

          ! !     '& !      (% %!"      

#$     

               

       !  

      ! !             

Augusti 2013 www.viivilla.se

7


t Enkelt och flexibelt montage t TopSafe™ – extra skydd mot inbrott och genomtrampning

t Brett utbud av solskydd t 10 års garanti på funktion, kondens mellan glasen och mot röta

Ta fram ljuset. Fakro takfönster får dig att upptäcka nya sidor av ditt hem. Genom att släppa in mer dagsljus förvandlar du mörka, oanvända delar av huset till ljusa platser för hela familjen. Satsa på en trygg fönsterlösning i stabilt trä. Fakro takfönster är gedigna, välisolerade och har en aluminiumklädd utsida för att minimera ditt underhåll. Gör det bästa av ditt hem – fyll på med dagsljus.

Fakro takfönster säljs där du köper dina Elitfönster. Hitta närmaste återförsäljare på www.elitfonster.se


'&#-6C4=17+5'C4038+56 =.17+5'614038+56?8++8+..#5'

 +))#=)4','4=6+..= 2.7))57)0#= $#40

     

- 

-#=&7=$:6#='..'4=4'018'4#=6#-'6 =B0)#=.A))'4= /#5514=#8=6+&=1%*='0'4)+=2B=:65-+-6'6=/'0=(70 &'4#4=+06'=5B=/:%-'6=2B=&'6=51/=A4=A007=8+-6+ )#4'=;=70&'4.#)'6 Set med olika klämmor Clip Clip, 49 kronor, Hay.

FĂśrvaringslĂĽda Paisley, 35x16x17 cm, 199 kronor, Zara Home/Ellos. Bilderbokhylla, 60 x 60 cm, 199 kronor, Ă…hlĂŠns.

Ă„

4=&+0=8+..#=$:))&= '..'4=6+&+)#4'=A4=&'6=(C4 /1&.+)'0=&#)5=#66=4'018'4#= 6#-'6==1/=&7=+06'=4'&#0=),146 &'6=66=$:6#=6#-=A4=(C4=/B0)# '0=5614=-1560#&=1%*=&'6=A4= 8+-6+)6=#66=4'57.6#6'6=$.+4=$4# #05-'=5,A.8#=$'-.A&0#&'0 A4=+=(+0=(14/=;='0=6')'.2#00# -#0=*#='0=.+85.A0)&=2B==B4 /'0=70&'4.#)52#22'0=*#4= '0=$'6:&.+)6=-146#4'=.+85.A0)& )'0'4'..6= =B4 ;=756=/#6'4+#.8#.'0=A4 8+-6+)#=0A4=&7=5-#=4'018'4# '..'4=$:6#=&+66=6#-=5A)'4='6'4

4#66=:))5-#&'52'%+#.+56=2B A05(C45A-4+0)#4=1%*=!+=+=!+..#5 '92'46 ;=B0)#=8'6=+06'=#66=&'6=5-+. ,'4=8A.&+)6=/:%-'6=+=-8#.+6'6=2B 6#-2#22=7=(B4=8#&=&7=$'6#.#4 (C4=1%*=&7=$C4=(C.,#=722=&'66#= 1/=&'6=A4=&+0=*#068'4-#4'=51/ -C2'4=/#6'4+#.'6

!= " !@

 

  =%""-&."%-) ) '%"-0%-"-&#!-, %-",''- %-,%-#! ('"-, #) -A.'6=A4=#66 #8)+(6'40#=+$.#0&=*#4=8+5#6 5+)=$.+=14+/.+)6=*C)# A..# =***%%""&

Peter Bratts tips fÜr tätt tak!

  www.viivilla.se 

  Har sem mestern gjort hĂĽl i plĂĽnboken?

Pennfodral Animix, 34,90 kro-nor, ICA Maxi.

HĂĽll koll pĂĽ!

= %/"-"--( --& !/"-,$%#('% -"-$%&'" % '#"-#-)% !.%'0%-''-/-&. &--)% '66#=4').'4#5=+= 5 $:))241&7-6(C414&0+0) 04= >=:(6'6=/'& $:))241&7-6(C414&0+0)'0 A4=#66=70&'4.A66#=*#0&'.0 /'..#0= .A0&'40#=5#/6=+= 5'9=.A0&'4=6+..=$.#0&=#00#6 14)'='66#=)A..'4=0:6+.. 8'4-0+0)=#8=$:))241&7-6'4 A5=/'4=2B=***)) &===

Stül-lüdhurts Helmer i ny färg, 299 kronor, Ikea.

Anteckningsbok Homework A5, 49 kronor fĂśr tvĂĽ, Lagerhaus.

  

A56#=55A66'6=#66=B6'4(B=$#.#05=+='-101/+0='(6'4 5'/'56'40=A4=#66=&4#=+=*#0&$41/5'0=1%*=6#='0= <8+6 '-101/+5-=/B0#&<=B..=+)'0=2B=#..6=51/ &7=+06'=8'4-.+)'0=/B56'=*#=64:2=#..#=10C &+)#=5/B=+0-C2=1%*=6#=/'&=/#6.B&#=+56A..'6= & (C4=#66=.70%*#=76'=//='05#=(C44B&'0= 1%*=5A.,=24:.#4=&7=+06'=#08A0&'4=.A0)4'= '%- %! ("-) #"#!-#$%#%! %-0%-,+. $ "--

= #$-, #)'-0%-!" %-' ,"%='6=A4 '66=(C45.#)=51/=4')'4+0)'05 $156#&5764'&#4'=#45 #)075510=24'5'06'4#6 /=(C45.#)'6=)B4=+)'01/= $.+4=&'6=(4+66=(4#/=#66=$:))# '0=6+..=68B=/+0&4'=6#--7214 1%*='0=/+0&4'=6+..$:))0#&= 1/=/#9= =-8#&4#6/'6'4 76#0=$:)).18='55761/ #66=+=$'(+06.+)=$:))0#&= '..'4=-1/2.'/'06$:)) 0#&=+04'&#=:66'4.+)#4'='0 $156#& Augusti 2013 www.viivilla.se

9


   *$''*&.)),))$,))!/!'$%+''*##) ""'/'%#$.%)$$)##$!"".$)!$*".$ 

 

!'%$%') ""+*+ ""

/'(.-'/'))$(/! Ǘ. $&.(( $!""$) Ǘ $76657665432212 Ǘ%# $&.$-'#()!%$)%'

$!""

.$)

062 '.$

'/'" ' -$)

 Ǔ†—ˆ¤”„‡•‡†‘…ŠŠŒ¡Ž’‡†ƒ†—˜¡–ƒ”ǁ

Ǧ‹–‹ŽŽ¡’ƒ”‹†‹˜‹†—‡ŽŽ’”‹••¡––‹‰ǚ”¡–ƒˆÚ”¡”˜ƒ”ƒ†‡ȈƺȋȉəƿȅȆƺȌȊəǛ‘…Š‡•‡†˜ƒŽ‹‰”‡†‹–’”Ú˜‹‰‰Ú”•ƒŽŽ–‹†ƽ ‡–ˆ¤”‹–‡ƌƒ•¤‰”ƒ„‡–ƒŽ‹‰•ƒ¡”‹‰ƒ”‘…ŠŽ¡‰•–ƒ¤”•‹‘•–¡”ȏȖȎƽȎȎȎ”ƽ †‡”Ú”Ž‹‰ƒ¤”•”¡–ƒ¡”ȉƺȊȈəƺ„Ž‹”†‡‡Ƌ‡–‹˜ƒ”¡–ƒȉƺȍȆəˆÚ”‡––ƒ—‹–‡–•Ž¤’¤ȅȄȄƽȄȄȄ”‘‘”—’’Žƒ‰–’¤ȉ¤”ƺ‡†—’’Ž¡‰‰‹‰•ƒ˜‰‹ˆ– ȇȄȄ”‘‘”ƺ•ƒ–—†‡”ˆÚ”—–•¡––‹‰ƒ––„‡–ƒŽ‹‰•‡”˜‹ƒƒ—–‘‰‹”‘ƽ‡––‘–ƒŽƒ„‡Ž‘’’‡–ƒ––„‡–ƒŽƒƺ—†‡”ˆÚ”—–•¡––‹‰ƒ––”¡–ƒ¡”‘ˆÚ”¡†”ƒ†ƺ „Ž‹”ȅȅȉƽȆȍȉ”‘‘”‘…Š†‹¤ƒ†•‘•–ƒ†„Ž‹”ȅȍȅȊ”‘‘”ƽ%”•”¡–ƒ’‡”ȆȄȅȇƿȄȅƿȄȌƽ


"   " % "#  

 

%

  "' 

%  % 

 " !# " # ! 


$C30>0<1H< /49,1H9=>0<

 

<

  AAA 8:.615,</= =0

$?7,9=0<,<#:.615F</=><09C30>0<1H<0>>F99?-F>><01H9=>0<-C>0(:7=6C//=27,= &<084?870,<@40A:.3",80772,</490< 0=>F770</?1H9=>0<80/8:9>,20499,9

=0;>08-0<492G<0>>6,80<,7,<81<G9)<C22,08@F</0 6< 0==?>:8 20<@4/4209<,-,>>=:88:>=@,<,<3,7@,,<-0>=6:=>9,/09 3:;80/'%),@/<,20> 20</0>/420>>6:8;70>>1H9=>0<-C>080/8:9>,20>;G6H;0>

# 

2/5.:''5*/$54(0,70<0/?.0<,< @F<80=><G7949209494<?880>=,8 >4/42>=:8=46>09-4-03G77=

# 

/($48,(920<0>>@F7/42>7G2> *@F</0:.3<0/?.0<,<=,8>4/42> <4=6091H<?>@F9/426:9/09=

# 

$0(//*$4',1(4F<0>>1?96>4:9077> =:7=6C//80/>0B>476F9=7,1H</H<< :.31H9=>0<;,<>40<

>>-C>,1H9=>0<=6,@,<,09607>:.3><C22> #0/H@0< 80/,<-0>,<04307,7,9/0>:.3.4<6, 1H9=>0<-C>09 ;0<G<6,9@40<-5?/,09?946><C2230>1H</42=:86?9/ #:.615F</=>,<,77>4/3,9/:8/4>>1H9=>0<-C>01<G9-H<5,9 >477=7?> #0/0>>=G20/420>6:9.0;>F</0>49>0=G6:9=>42> ,>>@4F<(@0<420=70/,9/01H9=>0<-C>,<0

.,&.$,1.7321*(14,1*  (//(4%2.$3>99902&.)-$4'55()?4 (66.2561$'5)4,66+(0%(5?.

(#')#$6$&.5,2@4772F<9,1G0>>2<,>4=308-0=H6,@09H9=>0<8F=>,<0 $6$&.5,2@4772F<9,7F=,80<41H9=>0<:.3/H<<6,>,7:20<9,

7,960>>097F=0=:;>4=6> @,<2:/,9@F9/+'("'

$+ + 

&%')% )")

E' )'$#$

#:.615F</= H9=>0<8F=>,<09

'((

)") 

(+'(&%() !?9/9?880<  $

%')

&%()$*##'!+D""
?4'$*5?33(6 ";"! 

< !! 4>>,/49-?>46;GAAA 8:.615,</= =0

$0(4$/$40)4>1 4:**$(0 < ; !' +D' )<C22,08=6,80<,7,<8F<8C.60>09607> ,>>,9@F9/,1H<,77,41,847509 ",<80>F< ><G/7H=>:.349=>,770<,=?>,96,-07/<,29492 ,@)<C22,08=6?9942,7,<8>069460< ",<80>F<,9=7?>0>>477(%(7,<8:.3@4/ 7,<86:880<-<,9/6G< @F6>,<0/4<06> 308>477/42 <-5?/,9/0>49901,>>,<0>>6,80<,7,<81<G9 )<C22,0880/ 6<4=>,<>6:=>9,/:.3><0 6:=>9,/=1<4,8G9,/0< 1>0<><08G9,/0< -0>,7,</?=:86?9/ 6< 8G9 %</49,<0;<4= 6< 8G9 =50(43> AAA ><C22,308 =0 8:.615,</= AAA 8:.615,</= =0 )"#""$$# $#&"" &"$# #$ )"&#$) &#$#$+#$" $ %%#$ #!$" )"&#$)&#$#$+#$" $ %%#$ #!$" )"!* $ ! #$%" "*# +""!*  $"%"&$$"!$ "*"( $ "#" "%)#"!*''' "## % !$$""$($$"" $"%$*"*# #$!*&"$ #$$$$$ ""*!"$

 AAA 8:.615,</= =0
"

-#*-#*-$# $*%"$*0#* %%*0#*&$'%*-%%#*

* */*%* $#,''$

Hur slipper vi katterna? Hej, jag och min fru är verkligen djurvänner, men nügot som hüller pü att gÜra oss vansinniga är kvarterets katter som använder vür trädgürd till büde det ena och det andra andra. Har ni pü Vi i Villa nügon idÊ om hur man kan gÜra fÜr att bli av med dem? Hans i Värmland Hej det här är faktiskt nügot som münga hÜr Hej, av sigg om lite dü och dü. Vi har därfÜr sammanställt en artikel kring detta och där stür att lä läsa att büde büd citronskal, i k l vitlÜk, i lÜk timjan, i j lavendel och rosmarin i rabatterna kan avskräcka kissemissarna. Artikeln hittar du pü www.viivilla.se "Sü motar du bort ovälkomna katter". Lycka till! Camilla von Otter, Otter chefredaktÜr

! #!

*.#%'-%%*0#$% * *$"$'"*$0* $ *# %**'%% /,&$,/!$, , !, ',#!%,!.$,*&!,($ $"$, &,&"$$,' ' '!$$,"%/,$,-$,*&!, $%,0(%,!,.& $'!,0$, /!!, .%,.$!, $,#/ %%"++# $ $"#%! $ !$+ # 

   *#0 $#*#)!#* !*!!# ,!,%$"& &$' ,$/!,!,&(.&& %! !, 0$$%!$," $, /&,%!,",,/!,(.)$ !,'&,

 #% &$$! * 

    

   # *-#*!#*)%%# #*0#$*".*'*$%" #* * '- $*% $./$% 0$,&, !%,%!,+,'!$$& #* !###!* 0" 14 viivilla Augusti 2013

.#%*$!#**'#$ #&%**$0 #*!*'* %%* %*$!*'*%)% !,,,&&, & ("$,%" ,,%&&,&(/,&$. #!"$,'!$,(&,$.& '##,"$%%(!, .$&$ 0#&,,%&!#&&"$,%" ,, ,"#, , &,%/,&,&$/&,'&,$/!,0$ !,%/, ,&,!%#$&"!,$/! '$!!,"$%",%/,($,,&&,(, !!,!!!,, ,%&, %&!$! 

   #  &*-#*# *#*! - *-#*%*. *-#*# '-#*%%*$*#*!% !,$!0$!!,(,$ $&,.$,!&,' ,$,&&,&&,&#%, &&,&, (!&, %$"%.$!,.$,& #$&,$%#& -$ #* *

  -#*-#*'.#%**'-(%&$ *#*'*'.#* &$ *! %#*!%* *$"/, %!,&.&& 0($!,",$ %! 0##!!%$, ,!" %&&,#%&#$%!!!,% %!,&,&&,!,*, *&&$,'!$.,&$!&(& %&.!%!.&,0$,&&,!,'##, #!&"$,(,"(, &,'!$$ '& .$& %#* #


"

) )!,)) # ")!,) $) )#() $"#$#))+")",)$$) &")))") ), $) ")$)$"#$#)",) )&"))$$")

$28' -#+ 08.,820$-#$-8 22 4:0 8,;!+$082 08 ++28,$08/+ 218 +(*1.,8 2284:0 803,8!+(4(28 12;00$ $#.0#$28%;08$228,(+);49-+( & 0$8+(48908 2284(81* 8*.-13,$0 8 ,$08':++! 028 $22 8(--$!908 22 4(8#$+181* 8' -#+ 8,(+);49-+( & 0$8/0.#3*2$08#$+18 2284(81* *;/ 8%900$81 *$08

$284(8* ++ 08%;08".,/ "2 +(4(-&81* 8(-2$81$181.,8$-;#+;1-(-&8%;080$130114 & 32 -81.,8$228,$#4$2$284 +8%;0 ,(+);1, 02 

  Anmäl dig!

)%) #,)$))&)&,")##$)($" $!#) )"% 8 :8* -8#38/0$-3,$0$0 8 /:84:028-6'$21!0$4 +")#"&")&) )$)# )"-")&&$) )%)")#)$$) ,))%!!$") )&)# )+" 38%:08."*1:8(-%.0 , 2(.-8."'8$0!)3# -#$-8%0:-84:0 8 --.-1;0$086'$21!0$4$2 *.,,$08"(0* 824:8&:-&$08(84$"* -8$++$08-9084(8' 08-:&.281/9- - -#$8 228!$0922 -,9+8#(&8/:)'''&&#*($#"&

#!"% +$$)-")",)$$ * -8*.,!(-$0 18,$#8*+30(& 8 ,.#$0- 8+;1-(-& 08%0:-8$5$, /$+4(18*$ 81.,8' 08,:-& 8%(% %(& 8%;04 0(-&1+;1-(-& 08'./ %9++! 0 8!.0#8."'8+.%219-& 0

 )%(! )-&")%)#$+) ) ##8,$-8' 08(-&$28!$'.48 4824 03,812.0 81.,82$--(1/+ -$0 3,81.,8(-2$8 -49-#18* -8 #:8&;0 1814 + 0$84(+*$281/ 0 08 $-$0&(

0"" "&$%%"# $)#)$$)$"$$ $) -" .,83206,,$11, 028 !.$-#$8/:8!(!+(.2$*$-

!#    

 

!%' $%, " 8 8 

 !

  ***)) &

  -"&"))#") )&$" (8$-8%(%%(&8'9-& 0$ 48* 11$0 #$8& 0#(-0(-& 08$#8-:&0 826&0$,1.0 ."'8%90&8!+(08#$-8$-8%(-8')9+/0$# 8(8' ++$-

-

. 0#(-0(-& 08(8%3038$++$0 /+ 12 8 -8!(2826& 8 5

$".3/ &$+(,8."'8/$-1$+ %(--18(8'.!!6 %%90$8 -8& +&$ 8/0 6%90&

$$""%))%',' &#!0''"!"'(!!% /% " ("#% &"%# /% 1%'' ,'" '%"# ! 7 &8%("*8.%2 81:08/:8%(-& 0 0- 8-908) &8 0!$2 #$8,$#8 .+(* 8!6&&1*(4.08(11 8(--$ ':++$08&+ 1%(!$08."'8908$520$,2 4 11 8.-2 &$' -#1* 08 ')9+/2$8-:&0 82(,, 082(++18#$2 4 08':+84(#8/$*%(-&0$28 :849"* 2$18(#$-82(++8/0.#3*2$-819&$0

-($+83-#!.0&

-%"" ''")/" 1%)" !!+% 78:0 82$12/(+.2$08%0:-8'$, , 0%(5 01$&,$-2$283//+$4$0 2284$0*26&$283-#$0+922 0 ,6"*$284(#81*90-(-&8."' ,90*-(-&8 48 ++ 81*(4.08 $11 ,.,$-289084 -+(&24(18$32, -(-&8%;08#$-81.,8(-2$ ).!! 08,$#8#$22 8# &+(&$- 0(18"(0* 88*0.-.089+)1 /:8!6&&4 03'318$++$084( 8 '''%"#

0/%1%( 8+(//80$,1.08 4826& +984 0)$80(-&8,$#826&8."' -49-#80(*+(&28,$#8#$".3 / &$+(, (-# 81 ,, -80(-& 0- 8 ,$#8%+$0826&0$,1.082(++8$228 1).* /0 6,:+ 8$-8& +&$8(8$-8 *3+8%90& 9128#$8;40$80(-& 0- 8(81). *$28(8& +&$-8,$#826&0$,1.0 ."'8+(,8:282.0*  8 88  

 

 

       !          Augusti 2013 www.viivilla.se

15


Det är lockande att handla billigt – men lönar det sig? Billigt betyder ofta att färg och träskydd inte täcker ordentligt eller håller särskilt länge, vilket betyder att du får köpa mer och måla oftare.

Hitta närmaste Flügger färg-butikk på flugger.se eller scanna koden en

Flügger grundades år 1783. I dag har kedjan 600 butiker i Skandinavien och är de professionella målarnas förstaval.

Aqua 100 träskydd Aqu ger en mycket robust väder- och kulörbeständig väd yta som håller i många år.


! re da ĂĽr kv ta e ad lit an t es m es ig er Sv

nj! a p m a k r a Somm - 400 kr Boka takvĂĽrd fĂśre 30 augusti.

p el

Prisexem ustt nu titill Ju 0 kvm 70 c 17 tak ca ta er! Snititta prrisser panj p kamp k 25 kr 42 94 rs ĂĽrt pri Ăś e VĂĽ v rd fĂśr kr Boka takkvĂĽ Bo 63 6 4 4 a drag avvd Ta OTRO R gussti.. r kr 0 30 aug 30 0 4 40 a j Kampan ĂĽ ger vi sĂĽ Ditt priss: Di t a t. bat ab 00 kr ra 40 4

Moss Mos Mo ossa ssa, sa, a, al allge alg gger er ooch er cchh lla lav av ppüü ta tak take aket ket? et? t? LA takvürd AB Tjärnavägen 16 785 30 GAGNEF 0243-28 26 30

www.takvĂĽrd.se

         CMJSSFOUPDImOU EFUJOHĂ&#x152;SJLĂ&#x161;QFU

Dalarna 070-471 90 97, Värmland & Ă&#x2013;rebro 070-200 71 34, Västmanland 076-026 51 12, Gävle & Uppsala 076-314 55 67, SĂśdermanland 070-266 75 28 Eskilstuna 070-490 66 51, Stockholm Norra 073-876 43 57 Mellersta 076-0508091 SĂśdra 070- 769 59 75, NorrkĂśping 076-886 62 66, LinkĂśping 070-524 43 40, Kronoberg & Kalmar 070-941 44 66, SkĂĽne 070-147 15 67, Bohuslän 070-734 15 48, GĂśteborg 070-736 74 21, Halland 070-270 61 96


             

         

    

        

  

A

%#% %(%* ##** .*)"%,( 6( %)"1(*)**** 3+'',1($% %)"&)*% (%*** ##1) )&#(#( (#* ##**%$#)% $2)*()1**)

##(&")21(**%"%'2 1%%+%)&$$($'%)# %%)&$( ,().** /+''#,(**%.%( %(* &%%&*1( %%'2** $ % $(+%(2##* 1(3( )3"() $&*)*%$*( # ##()1(*((**

18 viivilla Augusti 2013

.&%*(&##('21%)3()1" ( %(&  ##).)" -'(* (1&'+*)1(&$ %(% )$*( #'2%..%* & %( $%%+*((2) &")2##* &*(# *(%* , ) $*( # 1,%21#(+)(%&,() #%0%.0)$*( #% 5%%)#%%%*)" 4(5( $%*($&(&& %"#)) "()&$"%)"1('2

,1**2%(%1))%)/$- )*%% %'))(%*# %## )&(*())('2##+) *((**$%(**$% %*%(*)"%( )' ( %& +%"* &% 2*%"+*% &")2* )** )" / )%,3(+)*)" ("*1(&!*."(**$% )",1#!$&$)&( ) $*( #*3($*+)*) 2#(%%()# (*# *)&$**

       

)1**1* 1#('2%$ $#&#,& +)*2##() ** ,1(1)*&$$%,2((##( 2*()*1##(+)*)&$*)2+* %2% * %"&%)**((% +$(5%%)&"6( )$*( #/)&$5($%* &/)&$* ##,(")$ %.*)*(+"*+()&$3(**) (%# (*(1# "%% " % #)&%'2##&- )&$)1#!()()1( ***'2* &$*()2##1(%1) *%&$3!# ***,3(&$* 1(%%.$2#*(1,1##(% ) / 1(*'&'+#1() *)$*( #*'2)$2+) &!*(&(**, "&$$(**2 )##*$(,* ,2(*("*(


!>$

 !!" ! 

!>#!> 

 "! ! !     !

" ! ! !

!# " # #

%!(00'$!*$'(%#' "($)&0))#0"%#($*( %0/'())$)(0"0$) )""))*$'0""('))#)'" (/' $"(%$ *"($((%$&0%'(!5' #$'))$%'%'$2' '" "")#'2&&$2'(#) '"(%#"/$'+')+$" 2+' *'%&%%'# '! -0$/'*))'))0$ *$'0""('%/'()/$ ((%#((*)%#/'#" 2 +/$""/#$'$'$)) &00'#$"+("/$$/' #$())*"(/'%$%# )((!5'(%#2')) (/" '$'%"!$,$(' 4'""$"')"")(0 %#&'2+#)'"(%# $*2'$)'1&0''%$)$ 3$$()/$0$"$$)) !/$$%'%$/'#$2+'')'/ ""')"('2'")'$)+ #)'"

'()''',((%$%!)%' ,)!$!%&'%((%'+ .''%$+'())#$')) )3$$()+0'*$"/$ '"'))0""()""%+())

+"!)(#)'"#$+/" ' -+0()()/)$$%"*) (&")/')+0(!'(%##$ "'(!!%#&'%#((# (/'$ +0()()/)$$$$/')) )$)/'$0%$!)()'%%# ("'$""'($2")'($ $%#0"($(0"/$) %!(03$$($"*)(&")!%# /'*!)$0'$$())'/ $'(""'+$)"'(%')

%#))$*!)%#2 "&'%"#(%#'') $,,*(#(0!"" $()()/)&*)((' /'#$'&*)()'!)&0 (%"'$$%)""&"()' 0))#,!)!')!"$$$) + '()''',((%$ -2'))+'&0(/!'($ (!#$)/)""%')+0() %"'("%&"*)(&")$ '!%()$$2'))/' %),"(/' '()'' ',((%$

Av Markus Wilhelmson  >>> !@> >A> !!>%!> >@>!>#!!>!!>> A !> A>%#> >" >% !

#&31.,8>.>7846&>)*1&6>&:> 9645&>4(->46)&2*6.0&> "3)*6-C117+6.88>4(->+B6,'* 78B3).,8>#.08.,8>&88>7*>8.11>&88> 70.++*63>2&3>0D5*6>B6>(*6 8.+.*6&)>4(->+6478'*78B3).,> *8>+.337>'.11.,>70.++*6>8.11:*6 0&)>.>.3&>742>06&(0*1*6&6> *+8*6>*3>:.38*6>.>346).708> 01.2&8>!:C>41.0&>7<78*2>+.337> 42>2&3>:.11>7B88&>70.++*6>5C> :*38.1*6&8>+&7&)7<78*2>*8> *3&>B6>2*6>86&).8.43*118>2*)> 7096*3>78*3>4(->)418>243 8&,*>2*)>&30&6'918>5C>'&0 7.)&3>&:>78*3*3>*8>&3)6&> &18*63&8.:*8>B6>8&070.++*6>5C> +&7&)>C>0&3>2&3>&3:B3)&> 7.,>&:>86B1B08>4(->6478+6.> 784620640 "" " #> 46)70.++*6>> > "" > >064346? 0:&)6&82*8*6

 4591B6&78*>+&7&)2&8*6.& 1*8>.>" >)B6> >564(*38>&:> 72C-97*3>B6>01B))&>.>#> &8*6.&1*8>B6>"#'*78B3).,8> 4(->'1*03.3,*3>B6>*3)&78>8.4> 564(*38>5C>8.4>C6>5C>)*3>2*78> *;543*6&)*>-977.)&3>*31.,8> 1*:*6&38D6*3>114;>92*6&> 8.11:*60&7>#+&7&)*3>2*)> .2.8*6&)>86B78690896>:.10*8> ,D6>&88>)*3>0B337>2.3)6*> 51&78.,>B3>8.).,&6*>1&3)> +D6)*1&63&>+.337>)*3>1B88&> :.08*3>*30*1>2438*6.3,>&88> +&7&)*3>B6>:B)*6'*78B3).,> 4(->*3>+D6:B38&)>1.:71B3,)> 5C>2.378> >C6 "" " #> 114;>  """ > >064 346?0:&)6&82*8*6>.3019 7.:*>2427>(.60&>>564 (*38>+D6>1.78*6>4(->8.11'*-D6> 8.110422*6>8.11>56.7*8

 

+468+&6&3)*>1<7*6>2*)>7.3> +6C3:&64>.>'<,,-&3)*13>*3> 39>8<(07>2*;.78*3*3>5C>:B,> &88>+C>*3>6*3B77&37>!.11:*6 0&)>&:>0&107&3)78*3>+1.38&> 741.)>,6&3.8>4(->3&8967&3)>B6> )*8>*3>3&8961.,>564)908>742> :.7&8>7.,>78C>*248>:B)*6>4(-> :.3)>4(->742>B6>7C>,488>742> 93)*6-C117+6.> "" " #> %;-918>! "" > >064346? 0:&)6&82*8*6

  .'*6(*2*3870.:46>742>-&6> *67&88>)*>,&21&>-B174:C)1.,&> *8*63.851&88463&>-&6>+1*6&> +D6)*1&6>*>B6>24878C3)7 06&+8.,&>248>6D8&>4(->2D,*1> 4(->'6&3)7B06&>386*77*8> +6C3>:.11&B,&6*>=>4(->.38*> 2.378>&60.8*08*6>=>-&6>D0&8>+D6> :&6/*>C6>.'*6(*2*3870.:463&> )*7.,3&7>392*6&>2*)>41.0&> 78690896*6>7C>&88>)*>'1.6>86B1.0 3&3)*>.337>.>2C3,&>:.11&&3 5&77&)*>091D6*6>742>&196D)> 4(-> &3)>4(->,C6>B:*3>&88> 2C1&>42 "" " #> :&67743>  "" > >064346? 0:&)6&82*8*6

 3>93)*6-C117+6.>+&7&)78*3> 8.11:*60&)>&:>:.8>(*2*38>4(-> 06477&)>2&6246>,*381.,*3> .3,*3>3<>564)908>)C>)*8> +D678&>-97*8>.>46)*3>2*)> &62464(+&7&)>7&88*7>955> 6*)&3> >D6)*1&6>B6>&88> )*3>0&3>2C1&7>42>4(->&88> )*3>B6>*30*1>&88>2438*6&>5C> 2*8&11564+.1*6>&35&77&)*>+D6> 8.11B,,7.741*6.3,>.337>.>)6<,8> >41.0&>+B6,*6 "" #>&62464(>   "" > >064346? 0:&)6&82*8*6

3>,&22&1>01&77.0*6>742> +D67:&33>98>.>0<1&3>4(->742>

# 

Augusti 2013 www.viivilla.se

19


   

            

  

   

          A

**, )&$&( , ##1("&%)(,* , &1(%()1**(,2($# *#'%%&($%/+*%** (6"*(3,(#*(%* ,%*2##( %* #) +( %'(&+"*'2*"#,(% *3(%&% ($&$ 0%(("%)"*1(%*,("(% )&$1("&%)(,* ,&1(%!&($ $*( #)&$%1(,%, +''#,( **, ##1(%# (##*$(( *%"% ($3(##*%1($%)"/%/**)1( #) +( % &% (#,((*"&)&###(* ## %3()*%$ #!), ## ,( )&$( (* 5(*))&$')) ,+) &"*&(  2*"** ##, ##%#1% ''#%) 1)/%&((&$*&"&#$# (*%/ &($'())*"*#*+($# %$** $&(%*#))/)*$)&$3(*$3!# ***

20 viivilla Augusti 2013

%,1%(%, (()*"#+*% % * ##)" ##%(2%*( * &%##*"*#)&$ "(1,($ %)* (( %1,%&$*"*#*1(%/)"'% ) )21(*3()*2), ##%)"&%)*(+"* &% &)&###(%'2*"*)&$ ((* ##** , ##%1()!1#,3()3(!%'2#

 

 *"1('2)*(" ($$()1(%2&*)&$&")2%( & #*&(*+$(* *)*'2 0 )(%,1.%$("%3(%( 4"* , )( %( , ##&(&*(&(**!+)* *"*"&$$(**)'#%, "* (&## %1($)*2(%1($%#1(%/***")2 "&$$(***# %%*+(# #** %* (()$(*%( #3)% %()1(( #%* %41()+*,"#('2&(*+$ *&"&#$)&$(2*(!+(&(*+$

)% !+%  %#*)#3)% %0** )&###)'"*0)&$ %"#+(()&#'%#( %*-/)&$, )+# )((#'(&+"* & %% (#* $&%*( %& %)*##* &% )$*%)3"%* ###1%))*/(#)%3(**2 ( 0 **$%"%3#!) %#'(&+"* &% &"&%)+$* &% (#* 3(**$%# ( $($,*%&'))('2**"3() % *,1**$)" %%1()&#%)" %()1(( #%* % &(*+$+'')"**(***$%+, (% ((2%#1%))*/(#)%&%) #'( )(*(+%1( 2(**(1"%$) % %,)*( % **)&###)'"* %*5%%)&")2)&#%( #3)% %( )&$1( %*(( *"*& %*"(1,( $&%*( %,)&#'%#( &#/)*$3(!)&$**+*,"


66  

 ("'   

 

 

      

       

%"' +)*(#$,)4-' %" $'"+$ 5 +$(%'(!+,4*. '-,.$% ,$)''(*" %+ -' **+(&,*","('%%,$)''(* &'+%3))*" '(&%#-+,"%%'+(**' 0,-'* %+)''(*'3* '**+ '* ""(*&..3*&+(&."*5*%+'* ,"%%'$-&-%,(*,'$%%*%$,*"",, +(&$''+%-,+,"%%%'3,, 24*-, 4' +)-'$,3*,,%5+'"' '+$ .*!4%%*(!%4' +"$," +&,"" ,+(& '+$.*$('(&"+$,5*+.**-,' "* +3 *(%!+73*+-,.$%* '*"$ 4 (%'* "+0+,&,+%".+%3' *3$'+ ,"%%&"'+, 4*(!,$)''(*',0%" , %3' *3'+4(+,''5*,,*&"+$ +0+,&,)%-+$-&-%,(*,'$'3**4' $*('(*)%-+&(&+5*''&"%#+ ."%% 2-*&4' 4*,,*,,4,"%%$+"' "'.+,*)' *3*.3%" ,.!3' " , ."%$''* "$3%%&'!*" &'*3$' &&%%'(! 4*+3 *'*"$ 4 

%(,,"%++(')*(-$,!)4()% (/",,$'&"'+$*%%,+4&3' ' %-,5*(*'"' *"'$%-+".'+$%" &*$'3*(1('' 2',*++,3*+,(*, 5&*,, !3%,'.&+(&.3%#*,$, 5*,5* &"%#57$,'++$-%%(!*+,'5*,,,$, 3*+,,"+$,,"%%,%',0$*(&' %#-+ *43* '"+*'%%,+,5**&4' % "!-*!-++*-,(!,5))'*($+45*,, &4' " $',3'$+" ,,.3%#'',3' +.*,,(' )''(*+3 * ''!*%(,, "%++('

$!!('#+''&$%'%#%0 +&, "(*'"#3&5*%+&/&)%."+" 0+$%',*(,+,,.""(*',$.* %4' +(&&* *'!*%"$+,(*+(%"' +,*4%'"' +(&%3'*'$*"' %!., ''0+&*,)*(-$,&&"%#5'"($-+ 3*(/",,$'*4'()% $&,*"%,*'*%-,'*4'+$%" $.3.(/"*+(&(*+$*+,(*&"%#5(! !3%+()*(%&3*+(%'+-%,*."(%,, +,*4%*,*37*,$0,'+(&3*% & ,",'"(/"$,".*+')*(+++(&(& .'%*$.3.(/")*,"$%*',"%%(*%" , '",*,",'"(/"'-' **+(&$,%0 +,(*")*(++'(!*0,+"','-,' 6''+$.*-'*,$,+!%%".+%3' 2+,*."+*,,,, $.*,&,* +,(*,,$)4,,4*'-,*%"+**-,+%3))' *4'&"%+"%$5*'"' +3 * ''!*

Av Markus Wilhelmson

.%!#&/%&'#'%% &$!).%"' /%)!!$%

***))!!&   ,   6   , % ,*2+!).6"+".$&+6!&."(060&))6")6".( +&+$/$.!".+6)&.6))06:00."6, %6& !$6.:(+.6*+6*"!6*"))+66, %6 6-., "+0 6   :.*"+6(+6/"!+62&62.* 200"+"."!."6"))".6 (1*1)0,. 0+(6+2:+!/60&))60--2.*200"+6 "))".60&))61--2:.*+&+$626%1/"06,* *+6%.6200"+1."+62:.*"  6 86 6 6 

6 9 6 696  

 69 676   6 6  6 9  6    6 6 7 

   

  :.6-;62:$6006 )&6))06*".6-,-1):.60 (62."62&!." 102" ()&+$6, %6+-//+&+$60&))6!$"+/6 #<.10/:00+&+$.6, %6"%,2 "+,*6%&/0,.&"+6%.60(626$.:/6, %6 0,.262.&06-,-1):.6-;62;.6."!!$. !".6)+!6++060 (62."6006!"6&/,)" ..6.6-;62&+0".+ "+6$.:/6, %60,.26(.:2".6"0060', (06 ',.!)$".62&)("06")/0.60((,+/0.1( 0&,+"+6 006/"!1*0(6!:."*,06"%< 2".6&+0"62.6*".6:+6#4.6 "+0&*"0".6 0', (06"#0"./,*6!"06"/0;.626"30."*06 0,.(0;)&$6, %6%:.!!"6-"."++". 56:.6/"!1*0("06:.6200"+*:0006 2:$".6!"06&+0"6*".6:+66(&),6-".6(2 !.0*"0".6, %6!"06:.6&+0"6*4 ("06*".6 :+6"0,+$-++,.6(,+/00"..6&(")6 ,//,+60"(+&/(6/:)'."6-;6"$6" %6 /,*60&))2".(.6, %6)"2"."..6/2"+/(,! )!"6/"!1**00,.  &6/0,.06/"0061+!". %;))/#.&006 ))06/,*6(.:2/6:.6$<!/)&+$6 2.0++06"))".62.60."!'"6;. <.!").+6*"!6"006/"!1*0(6:.6 #)".6#<.10,*6006!"06&/,)"..6*,06(4)6 -;62&+0".+6, %62:.*"6-;6/,**."+6/;6 /(4!!.6!"060(---"+6*,06/0.;) +&+$6!:*-.6*,061))".6/,."..6 )1#0#<.,."+&+$.6, %6(+6061--66-., "+0626;./+"!".<.!"+6/,*6++./6 /(1))"6.&++6106&6!$200"++:0"0 56"+6#.:*/06+)"!+&+$"+60&))6006 ))06#)".62:)'".6/"!1*0(6:.6006!"604 (".6 006!"6:.62 (.6(,+/00"..6&(")6 ,//,+

 - - Augusti 2013 www.viivilla.se

21


vi i villa

fönster

Upp till en tredjedel av husets värme kan försvinna genom fönster som är dåligt isolerade, felaktigt monterade eller dåligt underhållna. Vi bjuder på några hantverkartips inför ditt fönsterbyte!

13

tips för dina nya fönster Målade dörrar och fönster håller

3.

Det lönar sig nästan alltid att beställa fönster och dörrar färdigmålade från fabrik. Samtliga delar har då målats under optimala förhållanden, vilket gör att de målade ytorna håller sig snygga under längre tid och att du kan skjuta upp ommålning kanske ytterligare några år. Du kan heller aldrig få samma finish – inte ens om du sprutmålar.

Av Gör det själv

ANVÄND RÄTT UTTRYCK Vad heter delarna? Fönstersmyg Spröjs Karm Båge Fönsterbänk

Trä, aluminium eller plast?

Låt leverantören ta mått

1.

5.

Ett träfönster har både båge och karm av trä och delarna är målade på både in- och utsida. Träfönster är ett klassiskt val, men fönstren kräver regelbunden ommålning var 5–7 år. Numera finns det träfönster som är klädda med aluminium på utsidan. Aluminium är i stort sett underhållsfritt, eftersom metallen inte bryts ner av vare sig sol eller regn. Aluminiumet kan levereras pulverlackerat och du bestämmer själv vilken kulör du vill ha. Plastfönster tillverkas av stark plast, som ofta har förstärkts med metallprofiler. Plastfönster är i stort sett underhållsfria, men ska hållas rena.

Kolla genast de nya fönstren

2.

Innan du tar bort de gamla fönstren, ska du kontrollera måtten på de nyss levererade fönstren extra noga. Kolla att de verkligen får plats i fönsteröppningen och att du har plats att foga runt om. Det känns bittert att ha en öppning i väggen och ett fönster som är för stort. Du kan ju ha mätt fel – eller skrivit fel när du sände in din beställning…

24 viivilla Augusti 2013

När du tar in offerter för att senare beställa nya fönster ska du helst låta leverantörerna mäta. På så sätt garderar du dig emot att ett eventuellt mätningsfel resulterar i för stora eller för små fönster. Ja, även en leverantör kan mäta fel, men det är inte ditt ansvar. När fönstren sedan kommer kollar du dem så fort som möjligt så att du ser om de kan användas.

Täta och snygga skarvar

4.

Exakt geringssågning är förutsättningen för snygga och täta skarvar när foderlisterna sätts upp. För att få perfekt finish kan du göra så här: Fäst fodret på ena sidan. Mät och såga till den övre listen och fäst den med en spik i den ände som vänder mot den lodräta listen. Såga till nästa lodräta foderlist och fäst den med en spik nertill. Tryck ihop den vågräta och lodräta listen och spika ihop dem.

Uppblåsbara kuddar är smartare än kilar

6.

Det är viktigt att en karm sitter lod- och vågrätt. Det gör du oftast med hjälp av kilar som knackas in vid sidan av och under karmen. Men det kan vara lättare om du använder winbags. Det är små fyrkantiga, uppblåsbara kuddar som du lätt kan justera karmen med. Mer info på www.baratools.com


vi i villa Karmskruvar justerar karmen

Måla kittet men inte gummilisten

7.

Den justerbara karmskruven har en enda funktion: att hålla fast en fönster- eller dörrkarm i lodrätt läge. Skruven skiljer sig från alla andra skruvar genom att den har en hylsa som sitter i ena änden. Karmar från svenska fabriker är försedda med hål för karmskruvar. När skruven har dragits i kan karmens placering justeras med en insexnyckel, som sticks in i hylsan och drar.

Måla kittet men inte gummilisten

Smart målning som ger dig en perfekt yta

Det är svårt att maskera vid målning av moderna fönster. I regel används en gummilist mellan spröjsar och glas och även mellan båge och glas och mellan lister och glas. Du kan lätt täcka glaset med plast eller papper, men tänk på att även maskera gummilisterna när du ska måla. Om de får färg på sig blir de stela och förlorar smidigheten. Det ser dessutom fult ut. Om det ingår ett kittat glas i fönstret så är det en fördel om färgen täcker kittet.

Med ett äkta målarknep kan du få en perfekt målad yta när du målar dina fönster. När du har grundmålat en gång och färgen har torkat, blandar du 4 delar grundfärg och 6 delar färdigfärg till en mellanstrykningsfärg. Då räcker det att färdigmåla en gång.

10.

Glöm inte ventilationen

Satsa på energiglas

8.

Ska du byta ut alla isolerglasfönster mot nya energifönster? Nej, det är knappast troligt att det lönar sig förrän efter många år, men om du ändå ska byta ut ett fönster, är det givet att du ska satsa på energiglas. Merkostnaden för ett energifönster jämfört med ett standardfönster är blygsam och du tjänar snabbt in beloppet.

Börja med gångjärnssidan

9.

När du monterar en dörr eller ett sidohängt fönster ska du alltid börja med att skruva fast karmen på gångjärnssidan, men först när du är säker på att den är lodrät och vågrät. Justera in karmen, fäst den med karmskruvar på gångjärnssidan och haka på fönstret eller dörren. Justera karmen en gång till och fäst karmen på låssidan.

12 .

13. Om du själv mäter

11.

När du beställer ett nytt fönster eller en ny dörr ska du ange önskat karmyttermått eller det exakta måttet i fönster- eller dörröppningen. Det lättaste är förstås att mäta storleken på den gamla karmen och ange denna i din beställning. Om du bygger själv och beställer ett nytt fönster eller en ny dörr kan du lika gärna ange modulmåttet, alltså öppningens mått. Orsaken är att branschen har kommit överens om en standard för modulmått, där t.ex. 9 x 20 betyder 9 x 20 decimeter (90 x 200 cm). Karmen runt en dörr med det modulmåttet är 12–20 mm mindre i både bredd och höjd (exakt mått beror lite på var tillverkningen sker), och en sådan karm passar alltid i öppningen. Vid beställning ska du tänka på att det första måttet alltid är bredden, det andra höjden Tänk också på att du ska ange var gångjärnen ska placeras och om dörren eller fönstret ska vara inåt- eller utåtgående.

I takt med att vi isolerar våra bostäder och sätter upp ångspärrar blir de tätare och tätare. När du beställer nya fönster bör du överväga att beställa dem med ventiler, som i viss mån kan ersätta den naturliga ventilation som en modern bostad saknar. Det finns olika slags ventiler.

ANVÄND RÄTT UTTRYCK Modulmått: Är minsta mått på öppningen i väggen för fönster eller dörr och anges alltid i hela decimeter, t.ex. 9 x 20. Karmyttermått: Karmens totala bredd och höjd. Uttrycks alltid i millimeter. Karmyttermåttet är 12–20 mm mindre än modulmåttet. Dörrbladsmått: Avser endast själva dörrbladets storlek. Med modulmått 9 x 20 är karmyttermåttet cirka 885 x 1985 mm och dörrbladsmåttet cirka 824 x 1940 mm. Pardörrar: Benämning för två dörrar med gångjärn på var sin sida och som öppnar åt höger respektive vänster. Augusti 2013 www.viivilla.se

25


STORMARKNAD FÖR NATUR- OCH BETONGSTEN I TÄBY BEKLÄDNADSGRANIT

GNEJS

645:-

NY HE T

GATSTEN

/M2

GRANIT

580:/M2

FR.

OREGELBUNDEN GNEJS

FÄRGER

250x500x15/40 - 300x600x15/40

Grå gråmix .................fr. 395 :- m2

Grå, Svart, Vit & Röd

BLOCKSTEG GRANIT

SKIFFERHÄLLAR

SKIFFER

KRYSSHAMRAD 1000x350x140 .......... fr. 395 :- m

2

PRISEXEMPEL fallande längder

PRISEX

Bredd 300....................... 395:- m

Oregelbunden Skiffer . fr. 259:- m2

2

DEKORSTEN

10%

Rabatt

kar

10st Säc

ck fr.

25kg Sä

: 9 9

/st Fogdevägen 3, Täby • Telefon 08-732 87 00 www.stenmagasinet.se


ÖPPETTIDER Mån–fre: 08-18 Lör: 10-15 KANTSTEN

 

KALKSTEN

GRANIT

KALKSTEN

Granit 700x200x60 ........... 95:- /st

Oregelbunden Röd

Vi har marknadens bredaste sortiment av natursten, betong och dekorsten. Utöver vårt stora utbud av standardproduker i sten, kan du även måttbeställa det mesta i natursten hos oss. Vår kunniga personal hjälper dig att hitta rätt väg i dina trädgårds- och anläggningsprojekt.

TUMLAD MARKSTEN

MARKSTEN TROJA ANTIK

STÖDMURAR

330:/M2

FR.

KAMPAN J-

PRIS 149:/M2

Grå 21x14X4cm .............. 119:- m2 Grå 21x14X5cm .............. 159:- m2

Grå 21x14x5cm ............. 149:- m2

Stödmurar ................ fr. 719:- m2 Tumlade murblock

ENTRÉTRAPPOR I GRANIT

GRANITHÄLLAR

TRAPPBEKLÄDNAD

PRISEX

GRÅ,FLAMMADE

PRISEX

1steg + entréplan............... 7950:-

40x40x3cm 40x60x3cm .. fr. 395:- m2

Plansteg 300x1000x25 ..... 245:-/st

Fogdevägen 3, Täby • Telefon 08-732 87 00 www.stenmagasinet.se


  )2,,*3**

 

$3), 1*  

 %"#" #! #*"" " " 11#113"#3')1'%01# #0*21#,-+"'11&20-!&%8/"#1#,)#*1$8/"'% '**-/2.0/#+'2+&/3'3*1"# 601)-+.-,#,1#/,$/7,"#*#","# *#3#/,18/#/,-!&1'**3#/)1'37/#%#,$ /')#02*11#1:#,./#+'2+./-"2)1 +#"+/),"#,0 601$2,)1'-,#/#,#/%'$8/1(6,01#/-!&+-"#/,"#0'%, 7.00.711%8/#,/')1'%1 /$8,01#/$$6/201,2$7/"2,6+*'%#,#, ,5511#/"8//,6/"2 51#/1'**-/2.0/#+'2+

1&3*(++ 1*'5 3**&"-&,+,,)2///&(*-)++ 11#/"8//.7)8.#1%6**#/3'")8.3+',01 $8,01#/:%6**#/1'**-!&+#" 0#.1#+ #/ 

-))-01,"0$/'11 &#+ #08).7 % 

1!)(%3'** -)#11)-01,"0$/'11&#+ #08) ')-++#/&#+1'**"'%-!&+61#/*500,/.73""2&/16,)1"'%-!&%#/"'%#11 )-,)2//#,0)/$1'%1$01./'0#08)#11/2,%#$6/#,1'++#-!&)-01/',%#,1',%

(*-)+.10*+',(!""'* "('+$'*."+1%#$*, !( !  ""( & $"!"" % #"""( "!"( '!! *$*,,"',*++',5!3*." ,"%%(++*'" **04',%6/#,,5 %#,#/1'-,$8,01#/ #0*% ,'*)2(*-)+*&"-&

:+/),"0*#","#3 1)$8,01#/.703#,0)+/),"#, *$'+3*+ '(&(*-)+#",1'-%),"236*(#11*6%/# 36/"#21,/'0)$8/)-,"#,0 ,'*)2(*-)+*&"-&

 %$'*

',,0'#//"'11$8,01#/ 51#


trädgård

vi i villa

Av Susanna Rosén

Under augusti mognar trädgården Att göra i augusti (om du vill)

Växtligheten övergår nu i en ny, mustigare fas i en varm färgskala. Nu är det också dags att skörda det arbete som man har lagt ner tidigare i sommar.

1/ Skörda bär och njut Vinbär i olika färger och krusbär mognar nu, även hallon. Beskär vinbärsbuskarna efter skörd genom att ta bort de äldsta grenarna nere vid marken.

2/ Förbättra gräsmattan Nu ökar luftfuktigheten. Man ser det genom daggen i gräset på morgonen. Augusti är en bra tid att reparera gräsmattan.

3/ Beskär fruktträden JAS-beskärning (juliaugusti-september) är perfekt om man vill minska antalet vattenskott. Vårbeskärning av äpplen stimulerar istället nya vattenskott. Körsbär och plommon beskärs bara vid sensommar/ höst, efter skörd.

U

nder sensommaren kan man på ett helt annat sätt luta sig tillbaka och njuta av frukterna. Då menar jag bokstavligt. Det är nu bärbuskar dignar av bär att skörda. Ät dem färska i nyttiga vitaminspäckade efterrätter eller frys in. Då kan man göra pajer eller sylt, allt efter behov under hela vinterhalvåret.

Det bästa jag vet är att småäta svarta vinbär och röda krusbär. Det blir lite som att ha en skål med smågodis stående framme, fast mycket godare och nyttigare. På något sätt är bären inte lika goda på en kall tallrik som solvarma direkt från busken. Grönsakerna är stora och välvuxna, till och med broc-

växthus

colin blommar. Morötterna är söta och mjälla och lagom stora. Visserligen skördar jag späda babyblad en stor del av sommaren men nu är det dags att skörda på riktigt. Lycka är att kunna göra generösa, smakrika och garanterat ekologiska sallader till varje måltid. Och inte behöva snåla för att det ska räcka till nästa veckohandling. Än dröjer det lite innan frukten mognar på träden men de tidigaste sorterna är på gång. Gallra gärna bland frukten i träden så att de vackraste frukterna hänger ljust och luftigt och får möjlighet att mogna i solen. Ett äpple med solrodnad blir så mycket godare än ett grönt från skuggsidan.

TRÄDGÅRDSDRÖM

Som så många andra drömmer jag om ett växthus. Då skulle jag välja något av de här tre.

Boktips Att välja växthus är en snårskog. Odling eller rekreation, blommor eller tomater och vindruvor? Boken Växthus och uterum av Eva Robild med foto av Görgen Persson ger en lätt introduktion om man vill förverkliga drömmen om ett glasat rum.

Nytt växthus i aluminium lackerat i antracitgrått och svart. Stalldörren ventilerar och hindrar ovälkomna fyrbenta gäster. Modellen heter Juliana Premium och är på 13 kvm, 29 995 kronor. Finns i olika storlekar och utan lackering. Sockel kostar extra. Willab Garden.

Trädgårdslider med växthus. ”Spira” är en grundmodul med en förrådsdel och en växthusdel för 26 500 kronor. Förråd och växthus kan förlängas åt varsitt håll. Varje extra växthusmodul kostar 7 000 kronor, extra förrådsmodul, 10 000 kronor. Huset på bilden kostar 43 500 kronor. Hasselfors Garden.

Svenskt träväxthus efter gammal förebild. Modellen, som produceras i samarbete med Organowood, är i ett virke som står emot rötangrepp bättre. Mått 3,5 x 6 m, 181 000 kronor, Sweden Green House.

Augusti 2013 www.viivilla.se

29


KÜp ett rejält litet hus frün hjärtat av Lappland. Till kampanjpris! jpris! Kampan m2 5 1 o Sverg kr 18 450

Basecos friggebodar är tillverkade av senvuxen lappländsk fura, nügot som garanterar büde kvalitet och stabilitet. Med gedigna golv- och taküsar klarar alla modeller även riktigt hürda krav. Basecos friggebodar levereras obehandlade, virket är rejält dimensionerat och de färdigkapade komponenterna gÜr monteringen enkel.

kr 20 5 0 0 ord pris PN (Ă&#x2026;MMFSU od ampanjk Uppge k ing. beställn â&#x20AC;?vivâ&#x20AC;? vid

r5BLFUVUHĂ&#x2022;STBWFOTMĂ&#x2026;UTQPOUTQBOFMTPNĂ&#x2026;SĂ&#x2026;OETQPOUBE r(PMWFUPDIUBLQBOFMFOĂ&#x2026;SNĂ&#x2022;CFMUPSSGĂ&#x2022;SHPEGPSNTUBCJMJUFU r7JSLFUĂ&#x2026;SBWUĂ&#x2021;MJHTFOWVYFOGVSBPDISFKĂ&#x2026;MUEJNFOTJPOFSBU

Erbjudandet gäller t o m 30/9 2013. Uppge kampanjkod â&#x20AC;?vivâ&#x20AC;?. Ă&#x201E;ven kampanjpris pĂĽ alla tillbehĂśr. Leverans innan ĂĽrsskiftet.

+IPPEWJYROMWFEWXY 15 kvm Pris 44 910 kr ord pris 49 900 kr

&VmWOEWXYKEFEWXY 10 kvm Pris 26 910 kr ord pris 29 900 kr

hVRmWWXYKE 15 kvm Pris 24 210 kr ord pris 26 900 kr

Kontakta oss pü 0952-550 14 eller fritid@baseco.se. 0mWQIVSGLWIžIVWXYKSVSGLFEWXYVTo[[[FEWIGSWI

""+$,(#%)!&$'%%"4 Ç&#x2020;ĹŹĹŻĆľĆ?Ĺ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Í&#x2022;ŏŽžĆ&#x2030;ĹŻÄ&#x17E;ĆŠÄ&#x201A;Ć&#x2030;ŽŽůĆ&#x2030;Ä&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x161;ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;Ć?Ć&#x161;ŽžžÄ&#x17E;Ĺ?Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĆŠĆ?Ć&#x161;Ä&#x160;ĹŻÄ&#x17E;ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĹ?Ć?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ć?Ć&#x161;Ä&#x160;ĹŻĆ&#x2030;ĹŻÄ&#x160;Ć&#x161;Ä&#x161;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŹĆ&#x161;ĨĆ&#x152;Ä&#x160;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x160;Ć&#x152;ĨÄ&#x201A;Ä?Ć&#x152;Ĺ?ĹŹĹ?>ƾůÄ&#x17E;Ä&#x160;Í&#x2DC;<ŽžĹ˝Ä?Ĺ&#x161; Ć&#x;ĆŠÄ&#x201A;Ć&#x2030;Ä&#x160;Ç&#x20AC;Ä&#x160;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x2030;ŽŽůÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ˝Ä?Ĺ&#x161;Ć?ĹśÄ&#x201A;Ä?ĹŹÄ&#x201A;Ć&#x2030;ŽŽůĆ&#x2030;Ä&#x160;Ç&#x20AC;Ä&#x160;Ć&#x152;Ä&#x201A;ŜůÄ&#x2021;Ĺ?Ĺ?ĹśĹ?ĹśĹ?Ć?ŽžÄ&#x2021;Ć&#x152;^Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E;Ć?Ć?Ć&#x161;Ć&#x201A;Ć&#x152;Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ĺ?Ć?ĹśĹ?ĹśĹ?Ć?Ä&#x201A;ŜůÄ&#x2021;Ĺ?Ĺ?ĹśĹ?ĹśĹ?ĨĆ&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x2030;ŽŽůÄ&#x17E;Ć&#x152;Í&#x2DC;   

 

 3

  

 =?8=@+ 

''"$)+)* ). ĎŻ

ĎŹĐšZÄ&#x201A;Ä?Ä&#x201A;ĆŠ 

!%#'"** '%% ϭϹКĆ&#x152;Ä&#x201A;Ä?Ä&#x201A;ĆŠ "'!*%*""&( WŽŽůĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŹÎ&#x2DC; ^Ć&#x2030;Ä&#x201A;

(!7&()" $$  (),$>5 +"6 ;B=;8=>A;@;

30 viivilla Augusti 2013

sĹ?Ć?ĹśĹ?ĹśĹ?ÍŹĆľĆ&#x;ĹŹ^dK<,K>D ^ĹŹÄ&#x201A;ĆŠÄ?ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x2021;Ĺ?Ä&#x17E;ŜϭϴÍ&#x2022;hĆ&#x2030;Ć&#x2030;ĹŻÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ć?sÄ&#x2021;Ć?Ä?Ç&#x2021; ;A8@B?<;A>;

---6""')'%%"6) $%9""')'%%"6)


Fönsterbyte NorLux Style

MYCKET FÖNSTER FÖR PENGARNA OCH DU BEHÖVER INTE GÖRA NÅGOT SJÄLV! Vi erbjuder svensk- och norsktillverkade fönster och dörrar i absolut toppklass. Hög kvalitet på produkter och montage samt god service till ett fast NETTO pris (dvs. rätt pris från början). Givetvis lämnar vi garanti på såväl produkter som installation. Så prata med oss innan ni byter fönster.

fri offert NorLux Fönster Stockholm

Titta på referenshus nära dig www.norlux.se

NorLux PRISGARANTI! Har du fått ett lägre pris på produkter och montage i lika antal,utförande, kvalitet (U värde mm) som vår offert, från annan leverantör, får du samma pris från oss mot uppvisande av offertunderlaget.

Dick Hellström, 0725-14 62 13 Tobias Skoglund, 0725-14 61 62 Sören Trygg, 0768-17 83 83

www.norlux.se


vi i villa

expertfrågan

Tvätta för hand eller med högtryck? Krävs bygglov och får man använda stege? När det är dags att måla om fasaden kan det dyka upp många frågor. Här ger Vi i Villas målaremästare, Ken Kennard, sina bästa tips.

FOTO ISTOCKPHOTO

8 frågor om att måla fasad Med noggrant förarbete och rätt målning kan du höja värdet på ditt hus.

förutsätter att du inte väsentligt ska ändra husets karaktär. Är du osäker, prata med stadsbyggnadskontoret där du bor. Prata även med närmaste grannar.

Tvätta med grovrent eller fasadtvätt. Jag rekommenderar att alltid använda grundfärg som har som egenskap att sugas in i småsprickor du inte nödvändigtvis ser med ögat. Måla sedan en, helst två gånger med toppfärg. Det är viktigt att du väljer ett fabrikat och sedan håller dig till detta system. Satsa på kvalitetsfärg från en färghandlare så har du lättare att få hjälp och råd om något går galet.

Som företagare vore det fel av mig att prissätta utan att ha sett huset, men generellt kan jag säga att det kan kosta en hel del. Det kan kosta nästan lika mycket att bygga ställning som att måla. Jag tycker själv att man ska ta in 3-5 offerter, och vara noga med att kolla att alla räknar på samma sak: antal strykningar, typ av färg, osv. Om du sedan tar bort den som är billigast och dyrast så har du kvar ett prisspann på vad det rimligen ska kosta. Tänk på att kostnaden ska slås ut på 10-12 år och att du förmodligen har rätt till rot-avdrag, vilket kan halvera arbetskostnaden inklusive moms.

6. Måste jag fixa byggställning?

8. När är bästa tiden att måla?

Nej absolut inte, men företaget ska följa arbetsmiljölagar och det är inte tillåtet att arbeta från stege. Företaget ska bygga ställning eller använda skylift och kommer att ta betalt för det. Om du väljer att själv tillhandahålla ställning ska den vara godkänd och besiktigad. Det händer tack och lov sällan olyckor men när det inträffar kan det ha svåra konsekvenser för målaren, men även för dig som kund.

I den bästa av världar kanske du har möjlighet att avsätta en semestervecka till målning i maj eller i juni. Då slipper du fuktigheten och kan se fram emot en målningsfri semester tillsammans med familjen.

5. Blekt färg– hur görs förarbetet?

1. Måla om eller tvätta huset? Underhållsfrekvensen beror på vad huset är målat med. Slamfärg håller ca 6 år, lasyr 6-8 år, linoljefärg/alkydfärg ca 10 år och akrylatfärg 10-12 år. Sedan påverkar sol och regn husets fasader olika så det kan vara smart att dela upp arbetet på ett par år eller som jag, en fasad om året om man målar själv. Är färgskiktet intakt kan det räcka med att tvätta fasaden. Använd i så fall produkter avsedda för hustvätt. Vi vill inte ha exempelvis tensider kvar på ytan. Dessa finns i många produkter, som till exempel diskmedel.

2. Vilken slags fasad kan högtrycktvättas? Fasader med bundna färgtyper som olja eller akrylat. 2 Stockholm Norr viivilla Augusti 2013

Men var försiktig, använd inte maxtryck. Det finns risk att fukt pressas in i små sprickor och hål som du kanske inte ser med blotta ögat. Fasaden måste torka helt innan målning. Detta kan ta upp till en vecka om fukt har trängt in. Kontrollera med fuktmätare.

3. Alternativ till högtryck ? Jag föredrar att tvätta fasadytor för hand. Använd i så fall fasadtvättmedel som till exempel Alcros grovrent. Använd mögeldödande produkter om du har drabbats av mögel. Följ anvisningarna på förpackningen noga.

4. Krävs bygglov för kulörbyte? Generellt behöver du inte bygglov för att måla om. Det

7. Vad kostar en ommålning?

Av Ken Kennard

Vill du fråga om målning? Ställ din fråga till Ken Kennard på

www.viivilla.se


     

Arlanda snickerifabrik AB , Ă&#x160;UĂ&#x160;-/Ă&#x160;UĂ&#x160;/-/",

   

Â&#x2021;*/$6+27(//(7Â&#x2021;

-iĂ&#x160;Ă&#x203A;FĂ&#x20AC;> specialerbjudanden ÂŤFĂ&#x160;Ă&#x153;Ă&#x153;Ă&#x153;°

>Ă&#x20AC;Â?>Â&#x2DC;`>Ă&#x192;Â&#x2DC;Â&#x2C6;V

Â&#x17D;iĂ&#x20AC;Â&#x2C6;°Ă&#x192;i

Ă&#x160;Ă&#x160;6Â&#x2C6;Ă&#x160;Ă&#x152;Â&#x2C6;Â?Â?Ă&#x203A;iĂ&#x20AC;Â&#x17D;>Ă&#x20AC; UĂ&#x160;Â&#x153;Â&#x201C;ÂŤÂ?iĂ&#x152;Ă&#x152;>Ă&#x160;}>Ă&#x20AC;>}iLĂ&#x17E;}}Ă&#x192;>Ă&#x152;Ă&#x192;iĂ&#x20AC; UĂ&#x160; Â&#x2021;Â&#x201C;BĂ&#x20AC;Â&#x17D;Ă&#x152;>Ă&#x160;Ă&#x152;>Â&#x17D;Ă&#x192;Ă&#x152;Â&#x153;Â?>Ă&#x20AC;Ă&#x160;sadeltakstol, valmtakstol, saxtakstol, ramtakstol UĂ&#x160;-Ă&#x152;>Â?Â? UĂ&#x160;>Ă&#x20AC;>}iÂŤÂ&#x153;Ă&#x20AC;Ă&#x152;>Ă&#x20AC;Ă&#x160;slagportar, vipportar, takskjutportar UĂ&#x160; Ă&#x17E;}}`iÂ?>Ă&#x20AC;Ă&#x160;väggmoduler, rĂĽspontluckor, limträ, bjälklag

Vi är CE-märkta och certifierade takstolstillverkare samt medlemmar i STAK

-Ă&#x152;iv>Â&#x2DC;Ă&#x160;,>Ă&#x192;VÂ&#x2026;Â&#x17D;i

-Â&#x;Ă&#x20AC;iÂ&#x2DC;Ă&#x160;,>Ă&#x192;VÂ&#x2026;Â&#x17D;i

stefan@arlandasnickeri.se 070--511 03 56

soren@arlandasnickeri.se 070--557 18 66

KlimatfĂśrändringar â&#x20AC;&#x201C; hur pĂĽverkar de dig som villaägare?

   Â&#x2021;7UHUlWWHUVYLOWVXSpÂ&#x2021;(Q|YHUQDWWQLQJ GHOLGXEEHOUXP

Â&#x2021;+lUOLJIUXNRVWEXIIpÂ&#x2021;)ULDWUlQLQJVSDVV Â&#x2021;(QWUpWLOOYnUWVSD SRROUHOD[EDVWXRFKJ\P

Â&#x2021;0RUJRQURFNRFKWRIIORUSnUXPPHW Â&#x2021;UDEDWWLJODVVKRSSHQSn.RVWD%RGD$UW+RWHO .RVWD%RGDEXWLNHQ.RVWD2XWOHW+HPRFK,LWWDOD2XWOHW XQGHUYLVWHOVHQ

SHUSHUVRQLGXEEHOUXP

)UnQ

(QNHOUXPNU*lOOHU

    

  + 27 (/

 / 3$ . ( 7  +(0 6 , '$

Â&#x2021;9DOIULEHKDQGOLQJPLQXWHU Â&#x2021;(Q|YHUQDWWQLQJ GHOLGXEEHOUXP

Â&#x2021;+lUOLJIUXNRVWEXIIpÂ&#x2021;9DOIULEHKDQGOLQJPLQXWHU Â&#x2021;(QWUpWLOOYnUWVSD SRROUHOD[EDVWXJ\P Â&#x2021;(IWHUPLGGDJVVPRRWKLHÂ&#x2021;/nQDYO\[LJEDGURFN Â&#x2021;7RIIORUVRPGXInUWDPHGKHPÂ&#x2021;)ULDWUlQLQJVSDVV Â&#x2021;)UlVFKOXQFKEXIIpÂ&#x2021;7UHUlWWHUVVXSpSnNYlOOHQ Â&#x2021;UDEDWWLJODVVKRSSHQSn.RVWD%RGD$UW+RWHO .RVWD%RGDEXWLNHQ.RVWD2XWOHW+HPRFK,LWWDOD2XWOHW XQGHUYLVWHOVHQ

SHUSHUVRQLGXEEHOUXP

)UnQ

Gü med i villapanelen och besvara enkäten som handlar om just dessa frügor!

(QNHOUXPNU

viivilla.se/villapanelen Augusti 2013 www.viivilla.se Stockholm Norr 3


AKUTA PROBLEM?

(0$-.4$0 0$0 & ,+ 20 //1: 22#$-!+(01.,-6

LĂśs dem lĂĽngsiktigt!

$4:0.%%$02&3(#$/: 55520 //0$-.4$0 1$

VĂĽr relining gĂśr trasiga rĂśr som nya. PĂĽ ett väl beprĂśvat sätt, ofta till en betydligt mindre kostnad och med minimala ingrepp i beďŹ ntliga ytor renoverar vi rĂśren pĂĽ plats.

0 //0$-.4$0(-& *$2/0(1"   *0 ,.-2$0 2."'*+ 02(-*+, 2$0( + $%2$0 4#0 &$2

LĂĽt oss tillsammans se Ăśver Era rĂśrbekymmer.

    

3' 04(;4$0 -;)# 20 //9& 0$ (++#3."*1:!+($-

Solna Relining Service AB

87

 s "RUTTOVĂ&#x2039;GEN"s*Ă&#x2039;RFĂ&#x2039;LLAsWWWSOLNARELININGSE 

  T,Ć&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E;ÄŤÄ&#x17E;ĹŹĆ&#x;Ç&#x20AC;ĨĆ&#x152;Ä&#x160;ŜůƾĹ&#x152;Ć?Ç&#x20AC;Ä&#x2021;Ć&#x152;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x2030;ƾžĆ&#x2030; TdÇ&#x2021;Ć?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x160;ĹśĹ? T>Ä&#x2021;ĆŞ Ć&#x201A;Ć&#x152;Ć?Ć&#x161;Ä&#x160;Ä&#x17E;ĹŻĹ?Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x2021;ĹśÄ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x2021;ĹśĆ?Ć?ĹśĹ?ĆŠ TsĹ?ŜŜÄ&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć?Ĺ?Ĺ?Ĺś^Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x;Ĺ?Ä&#x17E;ĨÇ&#x2021;ĹŻĹŻÄ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ?Ć?ĎŽĎŹĎ­ĎŽ T^Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśĆ?ĹŹĆ&#x2030;Ć&#x152;Ĺ˝Ä&#x161;ƾŏĆ&#x161;ͲĆ?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;ĹśĆ?ĹŹĆ&#x;ĹŻĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹĹśĹ?ĹśĹ?

   Ć&#x2030;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x;Ĺ?Ä&#x17E;ĨÇ&#x2021;ĹŻĹŻÄ&#x161;Ä&#x201A; Ć&#x2030;Ć&#x152;Ĺ?Ć?ĎŽĎŹĎ­ĎŽ

ŽžĨŽĆ&#x152;Ć&#x161;ŽŜÄ&#x17E;Í&#x2022;<Ä&#x17E;ĹľĹ?Ć?Ć&#x161;Ç&#x20AC;Ď­ĎŹÍ&#x2022;dÄ&#x2021;Ä?Ç&#x2021;

  4 Stockholm Norr viivilla Augusti 2013


'^ddK<d/&PZ

&PE^dZzd͊

s/ ZWZK&&^W &PE^dZͳK,PZZDKEdZ/E'͊ ͲsŝďLJƚĞƌćǀĞŶŝŶŶĞƌĚƂƌƌĂƌͲ

^ǀĞŶƐŬĂŬǀĂůŝƚĞƚƐͲ ĨƂŶƐƚĞƌŽĐŚĚƂƌƌĂƌ ĨƌĊŶdƌĂƌLJĚ͘

 Ă ũ Ʃ LJ Ŷ

 ƚ Ğ Ő ĂǀĚƌĂ

<ŽŶƚĂŬƚĂŽƐƐĨƂƌ ŬŽƐƚŶĂĚƐĨƌŝƩŚĞŵͲ ďĞƐƂŬŽĐŚŽīĞƌƚ͊

' E / E > > hd^d 

#"!"" 

    

Region/Zone Name

month year www.viivilla.se

PNR


vi i villa

trädgård

Det finns blommor som är som glänsande guld. De förgyller trädgården från vårens första krokus till höstens sista solros, och sprider ljus och glädje över den kulnaste dag. Solen tycks alltid lysa där det finns gula blommor.

Den gyllene trädgården

D

å och då hör jag någon som inte tycker om gula blommor. Erkännas skall att, jag i min gröna trädgårdsungdom, inte heller tyckte att de var så vidare värst. Men så läste jag om den legendariske mästaren Nori Pope, som revolutionerat det konventionella engelska blomstermodet, och är specialist på färgsättning i trädgården: ”Jag älskar gula blommor, skriver Nori i sin bok Färg & Design. ”De symboliserar vår livskraft. Gult återspeglar mer av ljuset än någon annan färg, och får ibland en nästan övernaturlig lyster. Med tanke på lyskraften hos gult, samt att solens sken mestadels färgas i olika gyllene nyanser, så är det inte konstigt att så många blommor är gula.” Hans ord fick mig att se gula blommor i ett nytt ljus. Jag upptäckte hur fängslande de kan skifta nyans i takt med olika årstider. Vårens och försommarens skira ljus framhäver den gyllene lystern hos gula blommor. Högsommarens starka sol förhöjer klargula blommors glans. Och på hösten fångar den lågt stående solen upp de mättade och hetare nyanser som den årstidens blommor ofta har. Med ens blev det inspirerande att börja experimentera, och testa växter i olika gula

nyanser. Jag kom på att sätta månskensgula narcisser bland gullvivorna i min lilla blomsteräng. En syn jag aldrig vill vara utan! Jag fick idén till en höstlig rabatt, där perenner i naturens höstnyanser, som orange, koppar och brons, lyfter fram varmgula rudbeckior och dagliljor. Jag upptäckte underbara rosor, inte minst bland de engelska Austin-rosorna, i glänsande gyllengult. Och gula pioner. Två tidiga är ”vårpionerna” ’Claire de Lune’ och svavelpionen. Blomsterskatter som borde finnas i varje trädgård, speciellt som de är så härdiga att de tål bistert vinterklimat. Man kan åstadkomma tilltalande syner genom att framhäva husets färg med en passande blomnyans. Varmoch klargult till gula och vita fasader. Mörkgult och sprakande orangegult till bruna och tegelfärgade hus. Limegult till gröna och blå väggar. Och tänk vilket lyft de nu så moderna svarta husen skulle få om gyllene rosor klängde uppåt fasaderna, i sällskap med lägre rabattrosor i bländande vitt! Jag drömmer om en blomsterrabatt, där blommorna går i hela skalan av gult, från skimrande månskensgult, över solgult till djupt guld. Jag kan inte tänka mig vackrare sällskap till dem än blommor i olika nyanser av blått: ljusblått, lavendel

"Gult återspeglar mer av ljuset än någon annan färg"

6 Stockholm Norr viivilla Augusti 2013

och mörkviolett. En rabatt ton i ton med naturens skiftande sinnesstämningar – från sommarhimlens ljusa leenden till åsk-ovädrens mörka vrede! Så där kan man hålla på och fantisera när man blir förälskad i en blomfärg! Så gå ut och botanisera bland alla vackra gula

Berusande vårglädje med den lysande busken forsythia, som blommar på bar kvist, samtidigt med medeltidiga narcisser och tulpaner.

blommor som finns, och du kommer att få lust till att skapa trädgårdsmiljöer som håller dig på gott humör – från vår till höst!

Av Lisa Winnerlid Foto Sven-Gösta Johansson/ Lisas Blommor

Pärlor bland gyllene blommor: Det finns mycket vackert att upptäcka bland gula blommor. Leta bland följande arter: Gullvivor, krokus, narcisser,tulpaner. Tidigt blommande pioner och buskpioner. Buskrosor och engelska Austin-rosor. Dagliljor, iris, kungsljus, liljor, rudbeckior, solhattar, solrosor.

Några av mina favoritsorter: Flocktulpan. Narcissen ’Pipit’. Pionerna” ’Claire de Lune’ och svavelpion. Austinrosen ’Graham Thomas’. Buskrosorna ’Aicha’, ’Fruhlingsgold’, ’Golden Wings’ och ’Maigold’. Perenn solros ’Lemon Queen’. Färgkulla ’Wargrave’. Guldakleja. Höstrudbeckia ’Juligold’. Kejsarlilja ’Golden Splendour’. Solhatt ’Sunrise’.


vi i villa

Generösa solskensgula höstblommare är perenna solrosor, rudbeckor och gullris. Av dem kan man unna sig buketter i stora fång.

Irisen slår ut sin raffinerade blomma när sommaren gör sitt intåg. Det finns utsökta gula hybrider. Iris älskar ett soligt och varmt läge.

När den vanliga ettåriga solrosen blommar så skiner solen i trädgården även den kulnaste höstdag! En blomster-jätte som sås på frö på våren.

Den engelska Austin-rosen ’Graham Thomas’ har fått guldmedalj för sin varmgula skönhet, fina doft, och långa blomning till långt in på hösten.

Unna dig en liten blomsteräng i trädgården, där vårens gullivivor får sällskap med guldgula småblommiga narcisser!

Påsk- och pingstliljor finns i otaliga sorter i olika nyanser av gult. Den underbara sorten ’Pipit’ tillhör gruppen jonkviller, och doftar ljuvligt.

Den ovanliga guldaklejan (Aquilegia chrysantha) från sydvästra USA blir mest långlivad i varmt klimat. Läcker till gula buskrosor!

En skönhet bland gula buskrosor som tål kallt klimat är solskensgula pimpinellifolia-hybriden ’Fruhlingsgold’.

"Jag drömmer om en blomsterrabatt där blommorna går i hela skalan av gult"

Min favorit bland liljor är kejsarliljan ’Golden Splendour’. Får många stora klockor på meterhöga stjälkar och sänder sin doft vida omkring.

Pärla bland pioner: den tidigt blommande blekgula ”månskenspionen” ’Claire de Lune’ (Mlokosewitschii-gruppen). Sällsynt – leta på internet.

Den eleganta höstrudbeckian ’Juligold’ (Rudbeckia laciniata) har nästan självlysande gyllengula blommor och bildar stora höga bestånd.

Vårens löftesrika budbärare är krokusen som skyndar sig att blomma redan i snösmältningen. Det finns många förtjusande gula sorter.

Augusti 2013 www.viivilla.se Stockholm Norr 7


vi i villa

pyssel

Gamla tråkiga korgar i olika modeller och färger kan snabbt få ett piggt och fräscht utseende med lite sprayfärg. Lätt som en plätt!

Förnya loppisfyndet:

GÖR DET SJÄLV!

Mattsvarta korgar

Text Carro Wendt Foto Anna Jeppsson

DETTA BEHÖVER DU:

FÖRE

Olika korgar Matt svart sprayfärg. (En burk räcker till ca 2 korgar.)

Så gör du:

1. 2. 3.

Häng upp korgarna i ett träd. Spraya korgarna enligt anvisningar på burken. Låt torka.

Det är inga större problem att fynda korgar på loppisar. Ofta är de lite slitna och blekta.

Spabad hemma? Med ett eget spabad är det inte konstigt att man längtar hem. Vi på Folkpool är stolta över att vara Sveriges största leverantör av spabad och oavsett vilken av våra 34 modeller du väljer får du ett kvalitetsbad, byggt för att tåla vårt nordiska klimat. Går du i spabadstankar? Läs Goda råd för spaköpare på folkpool.se

Folkpool Täby

Folkpool Stockholm

Folkpool Upplands Väsby

Hantverkarvägen 2, Täby Tel 08-630 06 20 Vard 11-18, helg 11-15 gäller t.o.m 26 aug

Försäljningskontor Kungsängen Tel 08-581 718 00

Kranvägen 4, Upplands Väsby Tel 08-590 365 21 mån, ons-fre 11-18, lör 11-15

8 Stockholm Norr viivilla Augusti 2013

PASSA PÅ

!

Spaba kampadsnj folk pool.se


9 1

5 4

Varfรถr nรถja sig med mindre? %%(%, $%#*# $%!#!'% '$%# %%+#*%% !#%! 

 $&%%

*#',# $%# $ &$'$++#& !$% $#, $%#*% ! GPURGEKฦ‚EGTCFQHHGTVFร€TCNNVKPIรT-QORNGVVKPUVCNNCVKQPWVHร’TUCXGTHCTPCUPKEMCTG+PIC %*#,'##$ #+(% #!$+(%%#(#

    $%# $! $%#%#%

     #$%!#"$'*  !   

Familjefรถretag med egen tillverkning sedan 1945.


Lyft blicken

Nyhet! Flexibel takpanna för nordiskt klimat. plannja.se från Plannja Närproducerat Produkt:

Plannja Flex

plannja.se Ursprung: Tillverkad i . Warszawa, Polen

ngtad Det är en efterlä Beskrivning: ter Plannja Flex. he en nt tt får ro lä kf e ta ig på nyhet m den händ Årets smidigaste r modulstorlek so ba er nt ngen ha ni en gg i lä lverkas hållbara be takpanna! Den til nja Flex har den an Pl t. ke sta hu dig. upp på bygghandel nära med sig hem och ckad på pall i en pa r stå h oc sy, os Hard Coat Gl


hustips

vi i villa

Av Roger Nyström

Favoriten!

Att göra just nu:

Mysiga minibord av träkubbar Än kan det bli fina soldagar i trädgården och än kan det behövas bord för saftglaset.

GÖR DET SJÄLV!

En extra hand

Förläng trädäcket

FOTO ANNE SYDQVIST

En tving ger dig en extra hand under arbetet. Enhandstvingen manövreras med en hand så att du kan hålla i med den andra. Fat Max från Stanley, 30 cm, ca 399 kronor.

PROFFSTIPSET!

3, 4, 5 för rät vinkel Det går lätt att mäta sig fram till en rät vinkel. En triangel med proportionerna 3, 4 och 5 är rätvinklig. Smart är att tillverka en stor byggvinkel att använda vid stora byggprojekt som trädäck och tillbyggnader. Den här byggvinkelns ben är 120 cm långa.

H

är är världens enklaste gör-det-själv-idé: Minibord av träkubbar. Det enda knepiga är att såga till ett par lagom tjocka träkubbar. Den som inte själv har stor vedsåg eller motorsåg kanske kan passa på att be en

Nyttiga prylar En snabbmonterad 12-volts fasadbelysning med fästen för hängrännan. LEDspotlighten kräver varken elektriker eller stor händighet. Säljs på Bauhaus, Hammarlunda LED spot 1 W, vit eller svart, 499 kronor/st. Tillkommer transformator 10 W (för 10 st lampor) 109 kronor och förgreningskabel 8 uttag, 149 kronor.

granne om hjälp. Eller be vedleverantören om några lagom stora träkubbar. Skala av barken och måla kanten med utegrundfärg och ett eller två lager ytfärg i en kulör som du gillar.

Så här fixar du skarven när trädäcket byggs ut. Bygg en ny ram och fäst i den gamla stommen. Palla upp så att den ligger i våg. Skruva loss frisbrädorna. Geringssåga den ena till en spets. Kapa den andra mitt i geringen. Skruva tillbaks frisbrädorna och såga till en fortsättningsbräda till frisen. Fäst övriga trallbrädor och försök att få de nya att linjera med de gamla. Trädäcket kan strykas med svart- eller brunpigmenterad träolja för utebruk för att dölja färgskillnaden.

Bensindrivna gräsklippare ska alltid köras med alkylatbensin. Det är bättre för miljön och för din egen hälsa. Aspen 4 för fyrtaktsmotorer, ca 150 kronor/5 liter. Hopfällbar gipsvinkel på 120 cm som förstås med fördel kan användas även till annat där du behöver räta vinklar. PS 120, från Hultafors, ca 400 kronor.

Augusti 2013 www.viivilla.se

33


  

 ++++CLARION COLLECTION HOTEL TAPTO t Ă&#x161;WFSOBUUOJOHBSNFEGSVLPTUCVGGĂ? t LWĂ&#x160;MMTCVGGĂ?FSNFELBGGF t 3FMBYBWEFMOJOH

1.099:/person i dubbelrum

SPARA UPP TILL 551:-

Clarion Collection Hotel Tapto är en riktig hotellpärla, lugnt men centralt beläget pĂĽ Ă&#x2013;stermalm med promenadavstĂĽnd till bl.a. Ă&#x2013;stermalmstorg. Läget är perfekt vare sig du vill shoppa, gĂĽ pĂĽ sightseeing eller utforska Stockholms nĂśjesliv!      " #!!

 

  

1.399:-

1.090:-

fr.

fr.

/person i dubbelrum

/person i dubbelrum

SPARA UPP TILL 541:-

SPARA UPP TILL 2.188:-

++++PARKHOTEL RĂ&#x153;GEN, Bergen

+++BAIA DEL SORRISO, Castiglioncello

t Ă&#x161;WFSOBUUOJOHBSNFEGSVLPTUCVGGĂ? t USFSĂ&#x160;UUFSTNJEEBHBSNFELBGGF t 8FMMOFTTBWEFMOJOH

t Ă&#x161;WFSOBUUOJOHBSNFEGSVLPTU t USFSĂ&#x160;UUFSTNJEEBHBS t 1SJWBUTUSBOE

Parkhotel Rßgen ligger i Bergen, mitt pü den vackra semesterÜn Rßgen. Här väntar kilometervis av gyllene stränder, perfekta fÜr skÜna lüngpromenader. Passa pü att beundra kritklipporna vid KÜnigstuhl i nationalparken Jasmund eller besÜk Kap Arkona, som ocksü kallas Tysklands Nordkap. Till Sassnitz är det 25 km.

Baia Del Sorriso lämnar ingen oberÜrd där det ligger ovanfÜr den lillla byn Castiglioncello, med hänfÜrande utsikt Üver Quercatonobukten. Den privata stranden som har solstolar och parasoller, nüs via en trappa eller hiss. Hotellet ligger perfekt till fÜr utflykter till Toscanas alla pittoreska byar och sevärdheter. Till Pisa och det lutande tornet tar det 45 min med bil.

Ankomst: valfri dag 1/9-20/12.

Ankomst: lĂśrdagar 21/9-19/10.

Boka nu pĂĽ dtf-travel.se eller 040-30 30 01 Fyll i eller uppge annonskoden: VIIVILLA

Sparbeloppet är i fÜrhüllande till hotellets ord. riktpris. Med reservation fÜr utsülda datum och tryckfel. Expeditionsavgift max. 99 kr. Se villkor pü www.dtf-travel.se.


VÄRMANDE VEDERBJUDANDE! Passa på och köp din braskamin för minst 15.000 kr så får du en vedcheck i samband med beställningen. Vedchecken berättigar dig att hämta ut 1 kbm torr fin björkved från vårt lager. Bättre kan det inte bli än att premiärelda din nya spis med fin björkved. Du kommer att imponeras av värmeeffekten och den miljövänliga förbränningen. Erbjudandet är begränsat ”först till kvarn”...

VED PÅ KÖPET!

Contura 750 Utrymmessnål braskamin med glas på tre sidor. Sidoplåtar av aluminium finns som tillval. Kampanjpris NU 14.900:- (ord. pris 17.900:-). Delbetala med 699:-/mån. Priset gäller t o m 30 september 2013.

Contura i41T Elegant murspis från Contura med många valmöjligheter. Insats med hisslucka som ger den rätta öppen spis-känslan. Välj rak eller vinklad lucka. Omramning av sandsten, täljsten eller Contura art stone. Prisex. Contura 41 med täljstensmantel Pris 41.400:-. Delbetala med 1.850:-/mån.

Tylö Impression

Tulikivi 1450/1 En genuin täljstenspis som väger 1.340 kg och värmelagrar minst 20 timmar. Pris med skorstensanslutning bakåt 43.900:Delbetala med 1.960:-/mån.

Alla våra spisar och bastur kan köpas med installation, klara för brasa och bad. Vi erbjuder bekväm finanisering utan ränta på 24 månader. Endast uppläggningsavgift 495 kr och avisering 30 kr/mån tillkommer. Keddy K 816 Braskamin av gediget gjutjärn med uppmärksammad design och teknik. Finns med sidor av gjutjärn, betong eller täljsten. Prisex. 19.900:Delbetala med 916:-/mån.

Jøtul I 520 Ny spiskassett från Jøtul med tillvalsmöjlighet glas på en eller två sidor. Kassetten har imponerande kvalitet i alla detaljer och förbränning måste ses! Pris med sidoglas en sida 20.490:Delbetala med 942:-/mån.

Scanspis 83 Ny spismodell med stor mjukstängande glaslucka. Finns i flera utföranden och även vridsockel. Pris 20.990:Delbetala med 964:-/mån.

Se alla våra kampanjer på www.bastuspecialisten.se Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10. E-post: info@bastuspecialisten.se Öppettider: måndag 10-19, tisdag-fredag 9-18, lördagar 10-15. (Lör stängt under skolornas sommarlov.)


Det bästa är gott nog! Vi är proffs på installationer av luftvärmepumpar. Vår erfarenhet tillsammans med den senaste tekniken, är en oslagbar kombination för ditt hus.

LG

  

Bäst i test när det är som kallast. Bäst i test när det gäller besparing – oavsett var du bor. Testet genomfört av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

2012

SUPERIOR TWIN SCOP

A+++

NYHET! En unik patentlösning som lagrar spillvärme och återanvänder den, för att ge dig en ännu jämnare inomhustemperatur, till exempel under avfrostning.

Vi finns runt hörnet ! Ring oss och få ett kostnadsfritt hembesök. Då får du veta hur mycket du kan spara ! MÄRSTA Comfort Sigtuna, 08-592 596 60. NORRTÄLJE Friska Fläktar Kyl & Värme, 0176-108 40, RIMBO ON Kyl, 0733-92 66 00. STOCKHOLM Luftmiljöbutiken i Stockholm, 08-612 87 70. Svensk Energispar, 08-579 282 00. Kyla vs Värme, 08-585 008 17. TÄBY Värmepumpsgruppen 08-540 610 99. UPPLANDS BRO Ekolsunds Rör, 0171-530 21. ÅKERSBERGA Värmepumpsgruppen i Åkersberga, 08-540 610 99.


SUPER-SNABB PORTĂ&#x2013;PPNING

Sveriges mest prisvärda Luft/Vattenvärmepump! Energimyndigheten har testat! Nu kan du som har el-, olja-, ved- eller pelletspanna

15.000

kWh/ĂĽr

Spara upp till .

med en 9 kW dockningspump frĂĽn ES!

Vid kÜp av AW 9-V5 für du z Snabbast üterbetalningstid z Trygg och säker installation av fackman z 5 ürs kompressorgaranti z System anpassat fÜr svenskt klimat och tuffa ff fÜ hüll d fÜrhüllanden

Insta o c h l l e ra t k la M reko odell AW r t ! mm 9 -V ende

5, irk ap

46 90 0 vid g

odk ä

rat c

nt RO T-avd

ris:

.-

rag

     Ĺ?(XURSDVQUPHGĂšYHUĂ&#x2020;UVHUIDUHQKHW DYSRUWNRQVWUXNWLRQ

Ĺ?8SSWLOOVQDEEDUHSRUWĂšSSQLQJ PHG6XSUD0DWLFPDVNLQHUL

Ĺ?)MĂ&#x192;UUV\VWHP%L6HFXUIĂšUEHNYĂ&#x192;PDYOĂ&#x192;VQLQJ DYSRUWOĂ&#x192;JHW

5 Ă&#x2026;RS

KOMPRESSOR GARANTI

ZZZKRHUPDQQVHĹ?7IQĹ?(3RVWLQIR#KRHUPDQQVH www.energysave.se Bad & Värme, FinspĂĽng t GTS Energi, Tullinge 0706-38 02 20 Kalinka Kyl, SkogĂĽs t Trof AB, RĂśnninge 08-530 327 75 JK RĂśr AB, Ă&#x201E;lvsjĂś t TĂśrnbergs VVS, Fjärdhundra 073-67 36 291 JR Effektiv Energi Direkt AB, Märsta t Bad & Värme, BĂĽlsta 0171-51101 Vistaberg Kyl & Värme, Huddinge t Ă&#x2013;stervĂĽla Kyl & Värmeteknik k 070 642 22 50 Klimatteknik i Solsta, Karlstad t Energi4U Sverige AB, Stockholm 072-25 28 210 Bad & Värme FrĂśdins RĂśr Ă&#x2026;kersberga t Bemico Energi AB 08-622 50 80 FrĂśsunda Kakel & VVS AB, TärnsjĂś, Uppsala, Solnat Bad & Värme Trosa 0156-127 01

Augusti 2013 www.viivilla.se

37


vi i villa

experthjälpen

Har du en fråga om stort eller smått som rör ditt hus och din trädgård? Vår expertpanel har svaret!

Fråga våra experter! Fråga: Vilken uppvärmningsform ska vi välja?

Tveksamt att låta solen värma krypgrunden.

FOTO ISTOCKPHOTO

Vi står i begrepp att installera en värmepump då vår gamla olje-, ved- och elpatronspanna är sönder. Försäljare vi talat med förordar inte samma pump. En säger bergvärme är bäst den andra luft/vatten. Där är vi som åsnan mellan hötapparna. Villan är byggd 1958, 1 1/2 plan uppvärmd yta 140 kvadratmeter. Den ligger i Västmanland, Kolbäck. Tacksam för råd! Makarna Villrådiga

Fråga: Kan solfångare sänka fukthalten i krypgrunden? Vi har ett fritidshus med krypgrund, Där är lite för hög fukthalt huvudsakligen under sommaren, cirka 80 procent. Har lagt plastfolie över marken med ett sandlager ovanpå. Sanden är torr så det dammar när man rör i den. Har två »torrbollar« som det blir lite vätska i på en vecka. Det finns även en trygghetsvakt som hänger i blindbottnen. Jag undrar om man kan åtgärda detta med en solfångare och någon fläkt som blåser in värme i krypgrunden? Eller är det något annat sätt som är bättre? Gunnar

Svar: Om fuktmängden är låg. Jag får en bild av att du har en välskött krypgrund. Trygghetsvakten kommer, om den är rätt installerad, att sköta ventilationen på ett tillfredsställande sätt. Det kan finnas en risk med att låta en luftburen solfångare driva in värmd luft i krypgrunden eftersom varm luft kan bära med sig fukt. Luftsolfångaren ökar luftomsättningen i krypgrunden (vilket är bra) och går det att säkerställa att den luft som förs in inte ökar fuktmängden i krypgrunden är det en bra lösning. Det finns några olika sätt att minska luftfuktigheten i en krypgrund och olika sakkunniga har sina favoritlösningar. Lars Andrén

Miljö

Trädgård

Energi

Johan Tell

Susanna Rosén

Jan-Erik Nowacki Ken Tekn lic. SVEP, Kennard

Skribent och föreläsare

Trädgårds- Svenska värmeskribent pumpsföreningen

Målning

Målaremästare

Ekonomi

Svar: Beror på hur länge ni ska bo. Kära makarna Villrådiga! Om ni tänker bo kvar länge (7 år) eller huset har ett högt värde vid försäljning eller om era barn tänker ta över, skulle jag förorda att ni ser på sjö-, mark-, eller bergvärme i den ordningen. Sjövärme förutsätter att man ligger nära lämpligt vatten, markvärme förutsätter att man har en plätt lämplig mark (våt jord t ex lera) och bergvärme förutsätter att man har berg på rimligt djup. Om man ser det på lite kortare sikt än 7 år skulle jag nog välja uteluftalternativet. Jan-Erik Nowacki

Juridik

Patrick Grimlund

Isabel Areskoug Civilekonom Jantzen Advokat

Fråga: Får jag göra rot-avdrag? Min make avled i mars 2011. Han stod som ensam ägare på lagfarten till huset men jag har giftorätt till huset. Har bott i huset sedan 1987. Renoverade ett rum i oktober 2011 och trodde jag skulle få rot-avdrag på arbetskostnaderna. Skatteverket säger nej därför att jag inte står på lagfarten som ägare. Bouppteckningen är ännu inte klar. Ebba

Svar: Nej, tyvärr, det får du inte. När det gäller rot-avdrag ska man stå som lagfaren ägare för att erhålla avdrag och det måste även vara fråga om en fysisk person. Vare sig du eller dödsboet kan således erhålla rot-avdrag. Du kommer därför att bli tvungen att betala hantverkskostnaderna i sin helhet. Isabel Areskoug Jantzen

Har du frågor? Gå in på www.viivilla.se och välj Experter. Där ställer du dina frågor och kan också titta på tidigare expertsvar.

Energi

Byggskador

Bygg

Köpa & sälja hus

Lars Andrén

Peter Bratt

Roger Nyström

Titti Öhrn

Skribent och föreläsare

Byggskadespecialist Länsförsäkringar

Kundombudsman Gör-det-själv- Mäklarsamfundet redaktör


Skön kamin-värme till vardagspris var g p

Just nu ger vi dig

25% skorstenen

rabatt på *Kampanjen gäller mellan 15/8-15/9 2013 och på utvalda modeller. Fullständiga kampanjuppgifter hittar du på www.kaminexperten.se.

Brasvärme för alla helt enkelt!

Pris:

9.995 kr

KE 3010

F LUN FA

I Sverige har vi ca 100 regndagar på ett år och h en medeltemp d lt lägre lä än ä +10 10 C°. C° Därför tycker vi på Kaminexperten att alla förtjänaar en egen braskamin. Vi har ett stort sortiment i flera prisklasser. För hus i alla storlekar och stilar.

ANDORRA

när du köper kamin

i

Nytt bättre pris:

9.995 kr

Nytt bättre pris:

14.990 kr

Se hela vårt sortiment samt hitta återfärsäljare på www.kaminexperten.se

Just nu! Specialpriser tom 8 sep, kan inte kombineras med andra erbjudanden. Uterum

Nu är bästa tiden att bygga uterum. Förläng säsongen och njut av tillvaron. Besök din Santex specialist nära dig, www.santex.se Augusti 2013 www.viivilla.se

39


Crawford Satin Ett mütt pü elegans. Slät som siden, stark som stül.

KAMPANJ!

VALFRI DES IG

N-

UTAN EXTR A KOSTNAD!

oavset t vilken modell av Craw ford Sa tin-por t du väljer!

â&#x2C6;&#x161; Line â&#x2C6;&#x161; Style

Allt som gÜr en garageport sü värdefull ingür i Satin - t.ex:  6 eleganta modeller - 10 trendiga standardfärger  Välisolerad med 42 mm paneler - bästa skydd genom bl.a täckta skenor

â&#x2C6;&#x161; Classic â&#x2C6;&#x161; Micro

â&#x2C6;&#x161; Trend â&#x2C6;&#x161; Flair

Beställ senast den 15 nov 2013 och du für välja fritt utan pristillägg - bland vüra 6 olika, exklusiva designer fÜr Crawford Satin! Gäller endast hos deltagande üterfÜrsäljare. Mer information om vüra produkter samt vilken üterfÜrsäljare som är närmast dig hittar du pü www.crawfordgarageportar.se

 $

,$$$ $#,$$%-"" " $$#"$#(#$# -" $" "#$$$,## ""$$&$$ $"+"%"!,$ ,"#"$" '$"$"($ #$+$$,$$!## $ #("" $"$&+!" "

,""$!" "!,$-"$ #""-#$ %$$$$!! " " #,$$$ $)#$# -"""" #$"!! $$$"($&&,"$ "#$

40 viivilla Augusti 2013

      ,"+"+ #$$$"     

  

  

www.armat.se

$&"&$$#(#$ -"$$#&#+ +&"$+"&,"+"+ " #$%!"-"# -&" $-"+$$$$ $" # #+&$$


Bada ute året runt... Tel. 08 - 704 00 77 www.hotspring.se Ulvsundavägen 25 167 32 Bromma / Stockholm

DU KAN INTE BADA BILLIGARE HotSpring har ca 2-4 gånger lägre energiförbrukning än konkurrenterna.. Endast 190:- per månad med konstant 39oC och dagligt badande.

Följ oss på facebook

Badet står varmt, härligt och klart, 365 dagar om året till en minimal daglig kostnad.

NYHET

Diamanter är din bästa vän

Ho otSprings produktion av aktivt k syre med ed diamantteknik k belönades nyligen med priset för bästa reningsanläggning på världens största spamässa i Lyon. ACE klyver automatiskt vattenmolekyler till aktivt syre och du slipper använda tid till vattenkemi. Hotspring är ensam om den prisbelönta diamanttekniken och visar igen inte bara att vi säljer mest och är störst i branschen, utan även, än en gång, att vi är mest innovativa.

B

Vi

13

BÄST I TEST IGEN!

E T I T ST 20 ÄS

v a n n ig e n

Bara det bästa är gott nog t

100% filtrering

t

Livslång hållbarhet

t

Ljudlöst

t

Design som håller

t

Lägst elförbrukning

t

Längst i Sverige

t

1 miljon sålda

t

Bäst i test 7 år i rad

* Längst och ledande i Sverige. Vi firar vårt 15:e år på Ulvsundavägen 25 i Bromma.

Mycket bad för pengarna

Sveriges mest sålda!

Om hygien är viktigt för dig väljer du ACE!

4 pers. 183 x 183 cm Ord. 74.000:-

6 pers. 213 x 213 cm Ord. 110.400:-

Vi ger 50% rabatt på ACE automatisk reningsanläggning vid beställning av nytt bad under hela juni/juli 2013.

Nu 49.000:-

Nu 79.000:-
 

!%&.%'% *&') .%&( &'%(!#/)%$%&#"% '#'-) ""$.)) &       

  

" +%.&+#+#%

"  .  +

%,"&'%/!+!+%""+" "+ "'#"+#+#"'"

+# !&("+('"/%+! %.&+,%+/%, % ,%&'("'+#% +,%+!#"'/%+ $-+# )#+ &')"%+ # +''+%(! &#!+'- +)''"+++ +#+ "&+"+(&"+&-+'' %""+"+(&+&, )+

     

   

 %''&+"%'( &' %(!!')% (%-""&' &&"(!" " "$#"* """ "($#(! "#$(" ) (! ""!"""!

#! ( !($ " !$(" "" !( $ "" (!)# " "!) &* )""$(#! ( ( ) "$(""!!"("( $ !"( $ ""$( ""!""

42 viivilla Augusti 2013

!'-) ""

-%)-%&'! %'%(! &"""( !)* ""( " !""! #'" !" #"! #$ #""  # #!!)"!" ( ! "$) " ( !!#" )",  (!!!"" ) !( #" ) "!&"( )!! ) )"" !()!

&%)%% !  ' &%'%#&.'/% & .%, "&' -"'%" '%''&0"( 

&$$("( )" #!" *$ #!" $#! $( (" " ! #"$ # ! # %"!!"# * "(" $" "" #!")$""'

 "!$!) ""$! !"#!$ ""! * "" $ !" $((""" $!%#"$( * *  "!" """")("" """+*! & "!#$ !)"" $'

Av Pauline Josephson

"       !+,%+ ) ,%+($$!"&+''+ +($$+ %+$-+&"+( + %(!+$-+ +#' '+ &+

 %+($$+)+ +#'#% %+ '+)"""+%'+ ('&-&+)+"+(%*+%-"+ ++ +#++ %(!++ +"&'"+,%+%(!&$%# ('%+!#'&)%"+''+ ),%+)+++%#"#%+%-"+ + %(!

''$. /)% '-) "&%

''$ #'#)) &


     #

 "  

 "# $" '$&  $ $ &$ $ $$'$$'#

 !  " $!$$ $$ $ $ $ $ #

  $ " $ $ $( $! $$ %( $%$($ $'$ $$ #

    $" $ $&$'$$$'$$ ($$( $ # Augusti 2013 www.viivilla.se

43


$(!!% ((!!!( $(&$!%&'&2

# $# 

   

  

    

  !  ! "

 $ % %  # Q  #"    Q ! Q  

   

 Q    Q  Q  

Q

Q

Q

Q

 

   

! #  !  !"! 

 

 !   

  

 "  

     

Q

    Q   Q  

Q    

Q

Q

Q

  

    

   

     Q    QÞWBUUFOWBUUFOQ™SVNNFU Q'SJFOUSUJMMXFMMOFTTPNS™EFU

"*"#   #' %"#" #! )"## ( $! ! !"&#!"#'  

 4QBSBVQQUJMM                     Q!   Q  Q    Q Q   !   

&'&#/&%&%&'$#)!&)"&&#&((&,%($#'*(&0# %&1&0!!#(!!$(!!('#%&'& 1&0!!1&)('0!()"(&- !$%&'1&/#&#& $(!!1*&!)&$%

.%%("0#($&' & $'1#

+++&'' $*'(! +++&'' $*'


  

 

 Av Charlotte Frey SvidĂŠn Foto Jonas Gustavsson

Tre snabba tips med experterna pĂĽ lantligt och vintage! Elsa Billgren ""# " " ;<(65$<(1<8$1 /,*<64@5.,8$<0(' '< -24'<2&+<.$))( *4@8<1(4<'(1<, 64@'*A4'(1<(66 6$*<5A<$66<64@(6<57*(4 57*(4 A6<5,*<$8<3,*0(16(1<$55$4 760@4.6<3A<56A/%(1<520<5@1* %24'<(//(4<3A<(1<64@/A'$<0(' +-7/<)4$0)B4<52))$1

 < " > ! 

Det nÜtta och rustika ger hemmet karaktär. Och det är detaljerna som ger den där riktigt lantliga känslan.Clara â&#x20AC;?Under-baraClaraâ&#x20AC;? LidstrĂśm

Emma Sundh h

$3(6<,/(16<$674(< <.4>47//($ $66" /,1*$<</$0324 <.4< "$1(/ /8$< %4B56<<0< <.4<  @4* :0)21,< .4:/$6</$&.)@4*<$5<<0$66< <.4>+$/8/,6(4< 

24'<5$%(//(<,<0$55,8<(.< &0<%4('< <<.4 <A*(/ +2/.<,<)/@6$'<4266,1*<<.4 !< 7'')2'4$/<0('<)-@4,/<  .4< " ,16)@4*$6< .7'')2'4$/<<.4 " A*(/ ,<-@41< <.4<

  24*< <.4 4,&.,*6< .7'')2'4$/< <.4 " $66$<(4'$< 9 &0<< <.4 $4',1/@1*'<2%%( <.4>3$4(6

 "  ;<?33(//A'24< $0/$<@33(/ /A'24<,<64@ @4<8@4/'(15< %@56$<,14(' 1,1*5'(6$/-< 6@//<3A<*2/8(6<2&+<)://<0(' *$0/$<8,1:/5.,824<(//(4<8@1'<3A< @33(//A'$1<2&+<$18@1'<520 5.2+://$<0<'7<8,//<)A<733<'(1 /,6(<)4A1<*2/8(6<;<5@66<+-7/<3A '(1<//(4<8$4)B4<,16(<5.478$ 733<(1<@33(//A'$<3A<8@**(1< 2&+<$18@1'<520<%2.+://$

 < < #< #  < 

 " %  ;<,66<6,35<@4 $66<6$<,1<4756,.$ 5$.(4<76,)4A1 2&+<$18@1'$<,120+75 20+75 624$</,6(<4256,*$<(0$/-+,1.$4 2&+<.47.24<520<71'(4<520 0$4(1<56A66<,<64@'*A4'(1<@4 /,.$<),1$<$66<3/2&.$<,1<3A<+B56(1< 2&+<5@66$<(1<5624<%/200$<, 1<76(0B%(/<520<.@115<47)),* .$1<8$4$<@117<),1$4(<,11(<&+< 8,//<'7<*(<3$6,1$<A6<5$.(4<520 5(4</,6(<)B4<=1:$<2&+<),1$=<76< A6<'(0</,**$<7620+75<1A*4$< 8(&.24

HĂ&#x201E;R Ă&#x201E;R PRYLARNA SOM FIXAR STILEN! Augusti 2013 www.viivilla.se

45


')*$%(0 $!-)0%0*#3)%0 !-!&&0 010 0#)'&')  , /$$0!0%&'+)300. % #)'&') 0%0 0#)'&') (+0)&0)+/00 #)'&')2),$$ 

')*+'$00 0 #)'&')

)6')%0#&*&06 0#)'&')0 

,$$') 4*#'0 0#)'&')0 

Retroradio R t di och h mässing ä i 4",)*()/&0 %!0!)#0 0#)'&')0 !'0')+*0!'0!0)5%-!+0 0#)'&')0  %(0 %)!00 0#)'&') 

!'') ')+ 0.00.00% 0#)'&')!

% %$ %$"#*+),$$ $""# $ #* * 0$!+) 0 0#)'&')  

!+)!&*#4( !+')(0  0#)'&') 

Soffa )+000#)'&')0 

,')$ 3-&0)*#)0 0#)'&')0 46 viivilla Augusti 2013

&+0!-!0 ,++)$!*0 #)'&') 


  

    %..#- %*5 5355)5 5'-+*+-5 #'

7##(), %+ -..55 5'-+ *+-##++

),.'7-)5 5'-+*+-5 "+ "

#+#!!##!$!+ ","+(!#++"(+ $#!5)!*5 05'*5.&7(15 .'4* 5,858( -* !/515 *4%*'9,/5'-0'+-5(9/5*!-5 '-0'*5,!*.(5,86 -7*'5%5 "%()&9('5(8/5./85%5!*5)8* %*+)$0.5+$51%,.5.85$-5 0 /#%/5!*5#!*17#5/%((51%*/#! '7*.(*5+$5'-0'+-*5$"8//5!*5)+..%#5!'(7 * 

   !/5$7*#!-5)4'!/5,8 )/!-%(!* !"#+#!,+ "#+!+$#,!+$+ +!.+#!+" ,""57-5)/!-%(5.+) #!-5!*5(*/(%#5'7*.(53+ /%.'5/-7.(#5#0))%5+$ $9#(*'/5./8(57-5%*/!5 !/5

-%'+- 5

5'-+*+-"

 +%-!+"#!,%+#!+*$"# +!,"#*517(&!-5)8*#5 (&0.5"+#5)!((*5 !51%/ ''!(,(//+-*5%5'9'!/5!((! -0))!/57(&5!*5)9-' #-85"+#5%./7((!/5+)5 051%((5$ !*5)!-5(*/(%#5'7*.(

'8,.!.(# ++,50 !5

'-+*+-6./4'5 $ !!#

(/5!((!-5 , ,!,,-'1-*5  5'-+*+-6./4'

+!$"#

  

7*#-)5"9-5!*'!(.7*# 5'-+*+-"

. 5'-+*+-55$+)! 0(.,!/.,!**5-!*5 5'-6./ &&&#)"" " !-)%')0##515-#-!/$5((%*5 

5'-+*+-"#!#+ '"/5!/-+5'!5./* 5.)((5 '-+*+-&&&"!"#!"

* 1%.,5 5'-+*+- "+ "

%(/"9-1-%*#5!*+5 535 535 5)5 5'-+*+-5 ##

/+( &5)! "(7/ 5.&9#-7.5 !((!-5.*9-!

5'-+*+- !+ 

-%'+- 50#.5 +""2$%/!5 5) %5 %)!/!-5 5 '-+*+- + Augusti 2013 www.viivilla.se

47


SommarďŹ na postlĂĽdor Flexbox postlĂĽdor är snygga, hĂĽllbara och uppskattade av grannar och brevbärare. Skylten som pryder lĂĽdan designar du själv. Barnsligt enkelt pĂĽ vĂĽr hemsida. Med en egen bild som bakgrund, om du vill.

     # Sju olika modeller â&#x20AC;&#x201C; sju färger! # Tre ĂĽrs funktionsgaranti! # Beställ i dag! PĂĽ ĂĽ www.ďŹ&#x201A;exbox.se eller telefon 040--418 445

Designa din egen skylt utan extra kostnad (värde 200 kronor).

      

  

 

)VSGVLUJHjSHSVOEFO JEJUUGSJUJETIVT .&3`/7"3"//"/,3:1(36/% IBS

GVLUTLBEPSJHSVOEFO4LBEPSOBNjSLT PGUBJOUFGzSSjOEFUCzSKBSMVLUBN NzHFM H 1SPCMFNFOQlWFSLBSJOPNIVTNJMKzO OFHBUJWUPDILBOEFTTVUPNPSTBBLB TLBEPSTPNjSEZSBBUUlUHjSEB #0,"#&4*,5/*/(BWEJOLSZQHSVOE Karolina 1.295:inklusive skylt och frakt

TI

SK Ă&#x2026;R V

3

ARAN SG

TE ALI T

Albert 745:inklusive skylt och frakt

PDIJOTUBMMBUJPOBWFOEJHJUBM PDI JOTUBMMBUJPO BW FO EJHJUBM G LUNjjUBSFUJMMMMLBNQBOKQSJT GV LS PSEQS Q JTLS ,POUBLUBEJUUOjSNBTUF "OUJDJNFY "O Y LP L OU OUPS PS FMMMMFS FS MjT NFS F Ql l XXX XX X BO X BOUJ UJDJ UJ DJNF DJ NFY NF YYDP DP DPN NLS N LSZQ LS ZQHS ZQ HSVO HS VOE VO E E 

,BNQBOKQSJT

LS &SCKVEBOEFUHjMMFS UPN

48 viivilla Augusti 2013


R IE

R

R

LO

TE

K

B O C N

IK

E-

R

A

D

LI

O

A

N

A

K

LU

M

IN

IU

M

ID

A

R

SE

Branschledande sedan 1994

     

   + ++&+ )1 ) &&& ),&&#&!&& 1$$1+&' ' +&) 4&-%),&&)!-)! )+!$$' ) %'+"0&$!+-++&1)+#''*+&*)! )'-+*+)*-)(1(-0)"00)& $+ 1) +*)%%' 0)++2))*+ *+%'+)&+' )!*#+-++& www.jms-vattenrening.se

   *$2- 3&*+ 30-$  32+')')) 3$%*+ 3$*!&')  3)$*+  +)!& '$%  3!&#2(!& 3'))#2(!& 3'))+0$" 

30**"2 

3'&&.

 3#2-   +'# '$% 3-$$ 3%1 3((*$  30)&%' 30*+)1* 3/))'

 

 Har du direktverkande nde el e ? Vill du spara pengar? DĂĽ ärr det en pelletskamin du ska ha â&#x20AC;&#x201C; en miljĂś pel iljĂśsmart värmema askin so om sänk kerr din värmekostnad rejält. VĂĽra pelle ets tskaminer har magasin som räc rä ker nästan etthelt dygn. Rätt placer cerad värmer kaminen en sstorr del av husett.

 

Fy yll pĂĽ pellets, aska ur en gĂĽng g i veckan och gĂśr se ervice en n

 

gĂĽng g per ĂĽrr â&#x20AC;&#x201C; sĂĽ enkelt fĂĽr du billig llig komfortvä k värm me. De en trivse el som en eld ger fĂĽr du pĂĽ kĂśpet. Kompletttera med Mod dulex stĂĽlskorsten - den n säkra a skorstenen med d 30 ĂĽrs garanti.       

Varmahembutikerna är en ny fackbutikskedja med ett heltäckande sortiment av pellets- kamin- och täljstenskaminer, eldningstillbehÜr av alla slag samt skorstenar.

Augusti 2013 www.viivilla.se

49


&$


 & 

'   '

 # &  &   

  # %  %# 

%  !  # #  

% $ $# ! $ $  $  # % ! $  #     % # $ !# $  $ $#  # " $ $! (! "%&  ' !$ !


 ,&#*))"(+,(($)#  

     

   

       

&(($)#

F

 !  ! #"  " $ %!!  !# %     !  %    # $ %# $  $ ! !  

!# % ! # $# 

$ ! !  #     " #" ! # % # & $  !  !! !# 

3("(1,%+'' *(Av GÜr det själv 3 3

21(!&()*)**

43 1'/./-) 43 !.3%1).'

43 381+!

43 4.+3)/.

*.(",1(, %$ '(&%*: ):"/11!1:-%$: :--:#%.314-"/11:):%.: :--:1%'%,:/#(:5):"/11!1: -%$: :--:"/11:):3%'%,:/#(: "%3/.':,,!:"/11-!2+).%1: &<1:.8!:"/11:!2+).%1.!:2+!: +,!1!:$%:$)-%.2)/.%1:3),,5%1 +!1%.:,/5!1:43!.:01/",%-: ): 4.$%12=+%1:/#+2<:"!33%1)%32: 43(<,,)'(%3:/#(:$%:-!3%1)!,: 2+145$1!'!1.!:;1:'*/1$!:!5

%*( %,1(, % $'(&%*<1:$%3:

(!,+2;+%1:"%,;''.).':-: -!2+).%.:;1:34.':;1:"!,!. 2%.:-8#+%3:5)+3)':41:,;33: ;1:$%3:!33:2+=3!:+.!00!1:/#(: 1%',!'%

+%"* &%,1(, %$ '(&%* ):+/.31/,,%1!1: (41:"1!:$%:/,)+!:&4.+3)/.%1.!: ;1:%23!1:2,!':"/11.).': /#(:2+145.).':.$%12=+%1: /-:$%3:;1:2+),,.!$:-%,,!.: -/-%.323%'%.:%3:2+!: $%3:5!1!:9:*4:23=11%:$%23/: ";331%:.:"1!:!1"%32,!-0!: 2/-:,82%1:$;1:-!.:"/11!1:;1: %.:&=1$%,:%.:2+!:(%,23:2)33!: /5!.0<:"!33%1)%3

0/   

,;33:!33:&;23!:"/11:/#(:")32: !22!1:"!33%1)%1.!:!.$1!: -!2+).%1:&1<.:3),,5%1+!1%.: !1:2+145$1!'!1%.:%731!: &).%22%1:2/-:4.$%1,;33!1

:

(&%&$ ,1(, % $'(&%*41:

: :

"%+5;-3:;1:$%3:!33:(<,,!: -!2+).%.:!1:(!.$3!'%3:

:

52 viivilla Augusti 2013

3( (2%##%(

:

 3*++&0'$. .33 :.'!:!.-;1+.).'!1  32& .3,3 3-;1+3:+5!,)3%3 3 '3: %./-2.)33201/$4+3 36'$"33 .$%1:-%$%,: "=1:4.$5)+!2 3- ' <3:",):9:+=0:).3%

3 3

 #-+" '3(-&$) )3-&0'',,3 *(3..3 .35,3./!!3/++"$! . ,3-*(35,3$3!*&/-3 )35,3 -.*,3./)"33&,!.!/''3*#3- ,3 ,*/-.3/.3%/ ,3 --/.*(3 +63(6)"3!$) -- ,3

!! &.$03-.,&3*#3/.#6''$"3 *,-.'7-3(*.*,3-*(3 )'$".3 .$''0 ,&, )3" ,3'6)"3'$0- '5)"3*#3/) ,#6''-!,$# .3 /) ,3.$ )3)-.3*#3 !! &.$0-.3$3''3 '. -. ,

.2,& 33)''%1:):3/002+)+3%3: .;1:$%3:(!.$,!1:/-:+1!&3: <1$:"%,!23.).':0<5%1+!1:).3%: -/3/15!15%3:.;-.5;13:%, (%3:/#(:$%3!,*%1:5%1+!1:5!1!:!5: (=':+5!,)3%3:

.2,& ::3!1+:/#(:%&&%+3)5: -/3/1:2/-:):23;,,%3:&=1:"/123!1: (!1:-!'.%3%1:5),+%3:'%1:3823: '<.':,!1!1:(<1$:"%,!23.).': 43!.:!33:",):5!1-:

). ,$)" 3:,,!:+1!&3)'!: -!2+).%1:,%5%1%1!2:-%$: 23=$(!.$3!':/#(:$%3:2+!:2;3 3!2:0<:-!2+).+1/00%.:%3: (*;,0%1:5)$:34&&!:400')&3%1:-: -!.:(<,,%1:0<:$%.:,=2!:1).'%.: ,;.'23:43:0<:#(4#+%.:;1:$%3:,;33: !33:2381!:-!2+).%.:.;1:-!.: 2+145!1 ,"*)*($ 3:!2+).%.:;1:$%,5)2: +,;$$:-%$:'4--):;5%.:"!33% 1)%3:%3:'%1:%33:&).3:'1%00:/#(: 2+8$$!1:&1<.:2,!':/#(:23=3!1 *).,*''(5..30$&. : :+' :,$- : : :+1/./1 111 "+*1 ,.**'- : :

/)&.$*) 3:1!:-/-%.3).23;,, .).':!33%1),!$$!1%.:0!22!1: %.:1!$:/,)+!:"!33%1)%1:&1<.: ),6!4+%%: ). ,$)" ::1!:/#(:38$,)'!: 1%',!'%:2<:-!.:%.+%,3:2%1:(41: -!2+).%.:2+!:23;,,!2:).:&=1: !+34%,,3:!1"%3%:!33%1)).$)+! 3/1:;,3%2+1/+:'=1:!33:$4:+!.: (!:(;.$%1.!:&1)!:.;1:$4:3%7: +,;331!1:0<:%.:23%'%:(4#+%.: 2+4''!1:,*42%3:&1<.:,!-0!. ,"*)*($ 3:!2+).%.:;1: '!.2+!:34.':/#(:$%3:"%,!23!1: (;.$%1:/#(:!1-!1:!.$3!'%3: ;1:"1!:/#(:-!.:+!.:-/.3%1!: %33:23=$(!.$3!' *).,*''(5..30$&. : :+' :,$- : :+1/./1 111($'1/& .**' : :
!; !!

 

           

  

.. 

 ./+$.)(.(!'*+''. 1'.$.&'%(#(!$. $.'. %.&'!)(!).)" .1'.)). #$.!$.".))').'2$. "$(.*)).#$.).1'.'. $.+."'.$(('.

  

 ..

 .(('"$.$.)" .#$. &"'$$.+."#&$. %+$3'.))').'.)).'. (!*'))." *(..0$(!+1'). 1+$.&2.$'.#(!$'. 

 .

 (!$$.!"''.+..%"!. )()*&&)'$.$).1+$. %#.!')$.$).1'. 1#3''. #..-''..)()). $. 1'".(!'*+''.(%#. 1+$.!$.%''.

 

 . 

   '.(%#.#*")#(!$. .'%*().#."#&.( 1"+ "2($.*!.%.!'). 1))(!3)) )-'!.;/$4$4;8?4$;6(56(4; 0(1;'(6;>4;/,6(;5(*6;1>4;%(/$56 1,1*(1;>4;5624;2&+;0$6(4,$/(6; >4;+?46;(6;,16(;/>66;$66;+>8'$; 5,*;%/$1';'(;5624$;0(1;34,5(6; >4;0:&.(6;/>*4(

)-'!;;=4;%/$1';'(;)4>056$; 1>4;'(6;+$1'/$4;20;56:4.$;2&+; ())(.6,8,6(6;#,;%244$'(;6(56 +?/(1;51$%%6;2&+;76$1;1?*4$; 3426(56(4;)4?1;0$5.,1(1;

)-'!;;$66(4,(6;>4;3?;; ;+; 0(1;'(6;)@/-(4;0(';68?;%$6 6(4,(4;5?;$4%(6(6;%(+@8(4;,16(; $8%4:6$5;#,';+?4';%(/$561,1*; 5/?4;@8(4%(/$561,1*55.:''(6; ,)4?1;1;./(1;0$5.,1

*$!)%$.;4$;020(16;0('; 6:'/,*;5.,//1$';0(//$1;'(;2/,.$; 56(*(1;$03$1;5,66(4;71'(4; &+7&.(1;2&+;'(6;245$.$4; 5.7**24;'>4;0$1;5.$;%244$;

*$!)%$;;1;5.478'4$*$4(; 0(';)@40?*$;$66;%244$;,;/,6(; 67))$4(;0$6(4,$/;,%/$1';1;%4$; $//4271'0$5.,1;(4)(.6;/-75; )4?1;/$03$1;28$1)@4;%$66(4,(6

$)'$.;>1*56;)4$0;3?; &+7&.(1;),115;(1;0(6$//4,1*; 520;0$1;.$1;+?//$;,;1>4;0$1; 5.478$4;(6;*(4;56$%,/;5.478 1,1*;(8(4(4$5;0(';%>/6(5 .42.;2&+;+$1'/('5%$1';

$)'$;; ->/8/?5$1'(; &+7&.;0(';(1.(/;2&+;6:'/,*; 020(16,156>//1,1*;5?;$66; .4$)6(1;.$1;$13$55$5;()6(4; 733*,)6(1;(/$;0$5.,1(1;.$1; 56>//$5;,;/$''$4(1

'%$%#.;/$1';6(56(65; 6:1*56$;:*(/1;.42.(1;>4; %4$;)@4;'?;.$1;0$1;+>1*$;,)4?1; 5,*;0$5.,1(1;71'(4;-2%%(6; 20(16(6;>4;64@*6;0(1;'(6; 5/,65;5>.(46;0(';6,'(1;964$; +$1'6$*;0(')@/-(4;

'%$%#;;1;/>66;2&+;50,',*; 0$5.,1;3(4)(.6;)@4;/,6(;0,1'4(; .4>8$1'(;733*,)6(4;>8(1;20; '(1;./$4$4;67))$4(;-2%%;(+$* /,*6;+$1'6$*;0(';+$/.5>.(4; %(/>**1,1*;4$;(4*2120,; 0(1;50?;075./(4

'%$%#.;(/$6,86;/>66; 0$5.,1;2&+;'(6;*@4;$4%(6(6; 0,1'4(;3?)4(56$1'(;4$; *700,./>66;5.$)6;,6(;8$556; 4(*/$*(;)@4;8$484,.61,1*;>66; $66;%:6$;%$66(4,

'%$%#;;?*;8,.6;2&+;%4$; *4(33;520;3$55$4;>8(1;0,1 '4(;+>1'(4;1*(6;56@'+$1' 6$*;0(1;'(6;%(+@85;,16(;0('; 6$1.(;3?;0$5.,156:4.$1

%$)'%""#1)).+!); ;.*;

%$)'%""#1)).+!); ;.*

%$)'%""#1)).+!);;.*

%$)'%""#1)).+!); ;.*

;'(; ;;.42124 ,,,)&%,')%%"((. ;;

;'(;; ;.42124 ,,,%((. ;;

;'(;; ;.42124 ,,,'-%)%%"((. ; ; 

;'(;;;.42124 ,,,"!!'(  ; ; 

)-'!.;#,';+?4';%(/$561,1*; 5$.6$4;026241;,1;0(1;)2465>6 6(4;"6+?//,*+(6(1;$8*@45;$8; %$66(4,(6;2&+; ;+;>4;,16(; 0:&.(6;>4; ;00%244(1; )$561$'(;.71'(;0$5.,1(1;,16(; /255$;'(1 *$!)%$;;1;),1;$//4271'0$ 5.,1;520;>4;%4$;6,//;0?1*$;733 *,)6(4;'2&.;,16(;$//6)@4;67))$ $)'$;; ->/8/?5$1'(; &+7&.;1*(1;/$03$;700, %(/>**1,1*(1;)?4;0$5.,1(1;$66; /,**$;56,//;>8(1;20;'(1;/>**5; 3?;(1;5/766$1'(;:6$;$66(4,(6; 3$55$4;6,//;$1'4$;0$5.,1(4;,; 5(4,(1;1(<;

*$!)%$.; 20;07/6,0$5.,1; ,;+(00(6;./$4$4;'(1;$66;%244$; 2&+;5.478$;,;'(;)/(56$;0$6(4,$/; +7&.(1;*4,3(4; ;00;5.$)6; 2&+;'(1;.$1;%244$; ;00;+?/;,; 64>;(6;>4;./$4;5.,//1$';0(//$1; 020(16/>*(1$;2&+;0$1;.$1; '>4)@4;56>//$;,1;/$*20;56:4.$; )@4;$66;)@45>1.$;(1;*,355.478; 76$1;$66;'(1;%4:6(4;*,35.$4 621*(1 $)'$;;>665.@66;5.478 '4$*$4(;0(';)@417)6,*6;/?*;8,.6; 2&+;%4$;.1$33$4;2&+;4(*/$*(

Augusti 2013 www.viivilla.se

53


Behaglig, hälsosam och effektiv luftväxling

Rek. pris

1.849 kr

SMART 100/125 šb]b`kZd_l\hd'-Z87šb][d[h]_\hXhkad_d])".M šicWhjW\kdaj_ed[hš[b[]WdjeY^bjjfbWY[hWZš'&hi]WhWdj_

Värme & Ventilation Oljefyllda elradiatorer, handdukstorkar, golvvärme, värmeflyttare, genomföringar, fläktar, ventiler, galler, slangar och kanaler. Hitta din närmaste återförsäljare på myson.se Rettig Sweden AB, Myson, 531 75 Järpås Tel 0510–910 68 t info@myson.se t www.myson.se

Tel: 0913-105 40 www.lovangersbygg.se

Fri frakt på smartare fönsterval – Underhållsfria och skräddarsydda PVCfönster från 418 kr – Lång livslängd och lågt U-värde, ett bra miljöval

Just nu:

– Snabba leveranser

KÖP FÖNSTER FRAKTFRITT Vid köp över 10 000:Gäller till 8 sept 2013

Pris

52.800:- exkl. yttertak

Storlek 6,0 x 6,0 H=2,5

NYHET! Prova vårt nya kalkylprogram Pris

104.900:- exkl. yttertak

Storlek 7,2 x 9,6 H= 2,70

www.mentafönster.se Kundsupport 0346–932 10

54 viivilla Augusti 2013

GARAGE

MASKINHALL

STALL

STUGOR


VarfĂśr vittrar din skorsten sĂśnder? Svaret är enkelt â&#x20AC;&#x201C; FUKT! Regn och snĂś kommer ner i din skorsten! Med Värmepump eller Fjärrvärme sĂĽ torkas inte skorstenen av pannan längre. Installera marknadens bästa skydd, som ger din skorsten bĂĽde en ny krona samt en skyddande huv pĂĽ en och samma gĂĽng. Huven Ăśkar draget i skorstenen genom sĂĽ kallad Ejektorverkan samt är enkelt Ă&#x2013;ppningsbar vid sotning. Ring nu! Vid beställning kommer vi fĂśrst och mäter din skorsten.

Reservdelar och tillbehĂśr till vedspisar och kaminer.

Pris frĂĽn 3900:- inkl. moms, montering ingĂĽr i priset.

Vi har Sveriges bredaste reservdelssortiment till Ăśver tusen modeller av vedeldade kĂśksspisar, kaminer och kakelugnar. Titta in pĂĽ hemsidan eller ring oss, sĂĽ hjälper vi dig. Region Ă&#x2013;ster: Stockholm Uppsala, VästerĂĽs, Ă&#x2013;stergĂśtland, SĂśdermanland, Dalarna, Ă&#x2013;rebro och Värmland Tel: 0392-100 38

Skorstensspararen AB Forellstigen 10, 565 32 MullsjĂś Hemsida: www.skorsten.nu

Region Väster: GÜteborg/Sküne Västra GÜtaland, Halland, Smüland, Blekinge Tel: 0392-100 07

Tel 0371-200 01 www.vedspis.se

#&&/#( 0,')"-%*(+))&8

%TTHANTVERK FRÂťN$ALARNA

 

 Ç&#x2020;ĹŹĹŻĆľĆ?Ĺ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Í&#x2022;ŏŽžĆ&#x2030;ĹŻÄ&#x17E;ĆŠÄ&#x201A;Ć&#x2030;ŽŽůĆ&#x2030;Ä&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;Ć&#x161;ĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;Ć?Ć&#x161;ŽžžÄ&#x17E;Ĺ?Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Ć&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?ĆŠĆ?Ć&#x161;Ä&#x160;ĹŻÄ&#x17E;ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;ĹŻÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĹ?Ć?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x161; Ć?Ć&#x161;Ä&#x160;ĹŻĆ&#x2030;ĹŻÄ&#x160;Ć&#x161;Ä&#x161;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x17E;ĹŹĆ&#x161;ĨĆ&#x152;Ä&#x160;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x160;Ć&#x152;ĨÄ&#x201A;Ä?Ć&#x152;Ĺ?ĹŹĹ?>ƾůÄ&#x17E;Ä&#x160;Í&#x2DC;sÄ&#x2021;ůŏŽžžÄ&#x17E;ĹśĆ&#x;ĹŻĹŻ^Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E;Ć?Ć?Ć&#x161;Ć&#x201A;Ć&#x152;Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ĺ?Ć?ĹśĹ?ĹśĹ?Ć?Ͳ Ä&#x201A;ŜůÄ&#x2021;Ĺ?Ĺ?ĹśĹ?ĹśĹ?ĨĆ&#x201A;Ć&#x152;Ć&#x2030;ŽŽůÄ&#x17E;Ć&#x152;Í&#x2DC;     7 AC<AD/

! / ++&(- -.# -2 ĎŻĎŹĐšZÄ&#x201A;Ä?Ä&#x201A; ĆŠ

%)'+&. .+)) ϭϹКĆ&#x152;Ä&#x201A;Ä?Ä&#x201A;ĆŠ &+%.)".#&&"*, WŽŽůĆ&#x161;Ä&#x201A;ĹŹÎ&#x2DC; ^Ć&#x2030;Ä&#x201A;

2ž..¯3 0+ '

,#%; *,-&$(#(!  #!,-0!(B9 /&: ?FA?<ABE?D? sĹ?Ć?ĹśĹ?ĹśĹ?ÍŹĆľĆ&#x;ĹŹ  ^ĹŹÄ&#x201A;ĆŠÄ?ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x2021;Ĺ?Ä&#x17E;ŜϭϴÍ&#x2022; ?E<DFC@?EB?

'2!."%2' + ' %NKELDĂ&#x161;RR MED PARDĂ&#x161;RRSKĂ&#x2039;NSLA

"LI INSPIRERAD

111:&&#+-+))&:- #( )=&&#+-+))&:-

"ESTĂ&#x2039;LL NYA KATALOGEN OCH HITTA Ă?TERFĂ&#x161;RSĂ&#x2039;LJARE PĂ? VĂ?R HEMSIDA WWWLEKSANDSDORRENSE ELLER RING 

Augusti 2013 www.viivilla.se

55


Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2C6;Â&#x201D;¤Â? ÍťÂ?Ă°Â&#x2039;Â?Â?Â&#x17D;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;ÇĄÂ&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x192;ÇĄÂ?Â&#x2018;Â?Â&#x2022;

Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;ǤͲ͝ʹʹnj͸ͳ͜ͲͲ Â?Â&#x2018;Â&#x201E;ǤͲ͚Ͳnj;͜ʹ͸ʹ͸ʹ Â&#x2021;ÇŚÂ&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2039;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;̡Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2021;ǤÂ&#x2026;Â&#x2018;Â?

ÂĄÂ?Â&#x2030;Â&#x2020;ÇŁÍ´ÇĄÍšÂ?;ǥͲÂ?;ǥ;Â? ;ǥ͸Â?;ǥ͝Â?͜ǥʹÂ?

SKYDDA DIN SKORSTEN INNAN DEN VITTRAR SĂ&#x2013;NDER! Har du problem med fĂĽglar i skorstenen? Som tillbehĂśr kan du fĂĽ ett effektivt skydd mot kajor och duvor fĂśr att fĂśrhindra att dessa bygger bon och utfĂśr sina behov i ventilations- och skorstenskanaler. Ring gärna fĂśr mer info!

Nu är det viktigare än nügonsin med ett skydd Üver skorstenen. Dagens effektiva pannor och vedspisar torkar inte upp skorstenen utan den fÜrblir fuktig och vittrar ganska snart sÜnder. Har du ventilationskanaler i skorstenen finns dessutom risk fÜr mÜgelsvamp som fÜrorsakar hälsovüdlig lukt i bostaden.Vi tillverkar skorstenskronor med Üppningsbart regnskydd som stür emot väder och vind samt hindrar dessa problem frün att uppstü. Mät längd, bredd och tjocklek pü skorstenskronan (om südan finnes) fÜre beställning, självmontage.

FABRIKSFĂ&#x2013;RSĂ&#x201E;LJNING

Kan du bygga Lego? Dü kan du bygga garage! gsatser är lika Att montera vüra garagebyg o. Leg ga enkelt som att byg 41029 lundqvisttravaru.se / 0911-2

Tel 0670 - 61 13 70 fax 0670 - 101 35 www.skorstensskydd.se

Pool hemma? V pĂĽ Fo Vi Folk lkpo lk pool ol har sp prrid dit i badgl g äd ädje till svven ensk ska sk a f lkkett i 45 ĂĽr och fo h ärr stollta t Ăśve ver a att vara Sve eri r ge gess s Ăśr st Ăś st s a leverantĂśr av bĂĽ bĂĽde d poo de oole olle er oc och h sp spab abad aba ab ad. ad a d V kan Vi ka erb bju j da ad dig ig llokal o service och ett tryggt yyggt kĂś kĂśp. Varm mt vä välk lkom lk o men till Folkpool. Folkpool lk PA S SA PĂ&#x2026;

!

Spaba kampadsnj folkpoo l.sse

Ă&#x2013;ver 30 ĂĽr i branschen! Europe ďŹ ltersystem stĂĽr fĂśr naturlig vattenrening utan giftiga kemikalier. Vi har vattenďŹ lter fĂśr alla vattenproblem: VĂĽra kompletta järn & manganďŹ lter ďŹ nns fĂśr bĂĽde hydrofor & hydropress. VĂĽrt luftnings-system i syrafast rostfritt fäller ut metallerna sĂĽ att de enkelt avskiljs i ďŹ lterutrustningen! Vi har även: Avsaltning, Avhärdning, Ph-hĂśjning, Nitrit â&#x20AC;&#x201C; Nitrat â&#x20AC;&#x201C; & HumusďŹ lter som inte ger pH-sänkning, vilket är helt unikt!

VĂĽr Patenterade Radonavskiljare VĂĽr patenterade RadonoutÂŽ tar bort ca 98â&#x20AC;&#x201C;99,9 % radon. Enkel installation: vatten IN vatten UT & anslut stickkontakten. Monteras efter Er beďŹ ntliga trycktank. Ingen dyr trycktank behĂśver monteras efter RadonoutÂŽ. EL: endast ett jordat vägguttag behĂśvs. Installationskostnaden bĂśr vara den lägsta pĂĽ marknaden. Vi erbjuder fĂśrmĂĽnliga ackrediterade analyserbjudanden. Bra vatten eller pengarna ĂĽter!

EUROPE VATTENRENING AB Centralgatan 16, 360 51 Hovmantorp Tel. 0478-100 17 Fax. 0478-122 13 www.europevattenrening.com E-post: europe.vattenrening@tele2.se

56 viivilla Augusti 2013


6HKHPVLGDQI|UDNWXHOOD VSHFLDOHUEMXGDQGHQ

6YHULJHVPHVW VnOGD SRRO

Efter FĂśre

6WRUSRRO 5XQG2YDOIUnQ

'LUHNWOHYHUDQVZZZMIIULWLGVH

         !"## "

www.gysinge.nu

#$" 

Tak med tegelpannor, tvü ür efter behandling av ett avgränsat parti. Inget efterarbete.

Spruta taket med GrÜn-Fri. Sen är alger och mossa borta inom ett ür, laven inom ca tvü ür. Früga efter GrÜn-Fri i din färg- eller byggbutik. Läs mer pü www.jape.se

LĂĽt ett proffs gĂśra jobbet.

Nu ďŹ nns mĂśjligheten att fĂĽ rena tak och ďŹ na fasader genom att lĂĽta vĂĽra auktoriserade entreprenĂśrer gĂśra jobbet. Mer info och referensbilder pĂĽ www.grĂśn-fri.se

Augusti 2013 www.viivilla.se

57
 

   ===! "

       ! "! #%" & #% 

 % !$# !$ % % ! &! 

 !!!" #!! !!   %!  ! 

TEST: FÃ&#x201E;RGSPRUTOR

%!! !% "! % $!   $%#%

  $ %

!% 

  "+=+"+..#=4'&#-6+10'0 1:= = = =+&+0)B=  4'&#-6+10'0>8++8+..#5'   =105== "! B-=$.#0&=#..#=8@4#=#46+- .#4=6+25=1%*=+&A'4=2@= @=8@4=5#,6=-#0=&7=1%-5@=56?..#=(4@)14= 6+..=:2'46*,?.2'0='..'4=&+5-76'4#=+=8@46= (147/="+=(+005=1%-5@=2@=#%'$11- 

58 viivilla Augusti 2013

 "    #/+..#=810=66'4

  '00'6*=+0&$.#&

  #7.+0'15'2*510

  1*0=#4.+0)

 " 17+5' B4038+56

  .+#5=#4.8'&

  +%*#'. !../#0

= +'.5'52'45'0

'! %# "" #" # ! ! " ! %

$$$## "  '.'0# #7$'='*0/#4-=+-5=4')+10=$+.#)14=1%* 9'$$=8?:'.= = =  '65;='*.+0='04+- ,?&'4-.1 

 =4+018+5=6<'*1'=/$= =%'46+(+'4#&


NIBE BERGVĂ&#x201E;RMEPUMPAR

 

 

   NIBE F1245 â&#x20AC;&#x201C; en avancerad bergvärmepump som alla kan använda och som sänker din n energikostnad med upp till 80%. Energimyndighetens test av bergvärmepumpar visar att a NIBE F1245 är det bästa valet fĂśr villaägare med vattenburet radiatorsystem, även i kom m mbination med golvvärme. NIBE F1245 har bästa ĂĽrsvärmefaktor och en verkningsgrad pĂĽ hela CO O 5.2 fĂśr OP dessa hus. Dessutom ger NIBE F1245 varmast och mest varmvatten, hela 258 liter. Läs mer om vĂĽra bergvärmepumpar och testet pĂĽ www.nibe.se

ALUNDA: RĂ&#x2013;RFIRMAN HEDENSKOG & PETTERSSON AB TEL 070 - 579 65 73 BJĂ&#x2013;RKLINGE: BJĂ&#x2013;RKLINGE EN NER ERG GI TEL 018 - 67 84 00 BROMMA: JGS RĂ&#x2013;R & V VĂ&#x201E;RME AB TELL 073 - 206 50 00 RĂ&#x2013;RMANNEN I BROMMA AB TEL 08 - 36 28 61 EK KERĂ&#x2013;: KJELLINS RĂ&#x2013;R TEL 08 - 560 200 39 ENKĂ&#x2013;PING: LINDEVALLS V RĂ&#x2013;R AB TEL 0171 - 212 03 HALLSTAVIK A : LARS NORDSTRĂ&#x2013;MS RĂ&#x2013;R AB TEL 070 - 651 14 88 HĂ&#x201E;GERSTEN: VI VĂ&#x201E;RMER SVERIGE AB TEL 08 - 708 75 00 KNIVSTA: TA A BRUNNSBORRNING & VVS AB TEL 018 - 34 55 20 UPPLANDS KYL & VĂ&#x201E; V RME AB TELL 018 - 444 40 40 NACKA: TUREX RĂ&#x2013;R AB TEL 08 - 715 56 16 NORRTĂ&#x201E;LJE: WA W HLGREN RĂ&#x2013;R AB TEL 072-711 51 37 PETER MATTSSON RĂ&#x2013;R I ROSLAGEN AB TEL 073 - 545 21 86 SOLLENTUNA: ORION AB TEL 08 - 21 03 03 VI VĂ&#x201E;RMER SVERIGE AB TEL 08 - 708 75 00 SPĂ&#x2026;NGA: RĂ&#x2013;RMANNEN I BROMMA AB TEL 08 - 36 28 61 THORĂ&#x2C6;N FĂ&#x2013;RSĂ&#x201E;LJNING & INSTALLATIO A N HB TEL 08 - 777 71 59 STOCKHOLM: ENERGIVĂ&#x201E;RME AB TEL 08 - 664 81 00 STRANDBERGS ENERGIKONSULT AB TEL 08 - 464 81 60 TA A BRUNNSBORRNING & VVS AB TEL 018 - 34 55 20 VALLENTUNA VĂ&#x201E; V RME VVS AB TEL 073 - 595 92 96 TĂ&#x201E;BY: Y VENTILATIONSUTV T ECKLING AB TEL 08-630 30 00 VILLAVĂ&#x201E; A RMETEKNIK AB TEL 08 - 594 305 15 UPPSALA L : BJĂ&#x2013;RKLINGE ENERGI TEL 018 - 67 84 00 RĂ&#x2013;RFIRMAN HEDENSKOG & PETTERSSON AB TEL 070 - 579 65 73 VENTILATIONSUTV T ECKLING AB TEL 018-69 46 00 VILLAVĂ&#x201E; A RMETEKNIK AB TEL 08 - 594 305 15 Ă&#x2013;STERVĂ&#x2026; R LA A VVS-SERV R ICE AB TEL 018 - 50 02 45 VALLENTUNA: VALLENTUNA VĂ&#x201E; V RME VVS AB TEL 073 - 595 92 96 VĂ&#x201E;RMDĂ&#x2013;: V TUREX RĂ&#x2013;R AB TEL 08 - 715 56 16 Ă&#x2013;REGRUND: Ă&#x2013;REGRUNDS VVS AB TEL 0173 - 308 00 Ă&#x2013;STERBYBRUK: RĂ&#x2013;RFIRMAN HEDENSKOG & PETTERSSON AB TEL 070 - 579 65 73 Ă&#x2013;STERVĂ&#x2026;LA L : Ă&#x2013;STERVĂ&#x2026; R LA A VVS SERV R ICE AB TEL 0292 - 711 60
Ställ mig i källaren och glÜm bort mig. Smartare avfuktning!

8FS R2

odâ&#x20AC;&#x2122;s TD Wo

Woodâ&#x20AC;&#x2122;s nya avfuktare TDR28FS är en fjärrstyrd och mycket smart avfuktare. Placera fjärrpanelen i ett rum och avfuktaren i ett annat och TDR28FS kommer att avfukta till jämn fuktighetsnivĂĽ i bĂĽda utrymmena. Det innebär att den själv ställer in rätt fuktighetsnivĂĽ i hela källaren, utan att du behĂśver kolla till den. Istället kan du ägna dig ĂĽt roligare saker än att tänka pĂĽ fukt- och mĂśgelproblem!

NY HE T! Ma rk avfu naden s se kta frĂĽn re kom naste m Wo odâ&#x20AC;&#x2122;s er .

TDR28FS stänger dessutom av sig automatiskt när temperaturen sjunker under 5oC och startar igen när temperaturen stiger. Det innebär att du nu med fĂśrdel kan glĂśmma bort Woodâ&#x20AC;&#x2122;s avfuktare även i sommarstugan, bĂĽten eller husvagnen!

Woodâ&#x20AC;&#x2122;s TDR28FS

Källare DS 28F Rek. pris: 4995:-

Badrum MRD-14 Rek. pris: 2695:-

Torkrum DS-40FS Rek. pris: 5995:-

r k 5 5.99

uk tare

Energisnül! Fjärrstyrd Tar bort ÜverflÜdig fukt och unken lukt! Renar luften frün damm, pollen och mÜgelsporer! 30 dagars Üppet kÜp! 6 ürs garanti! Registrera pü www.woods.se. Användarvänlig och lättskÜtt! Frostfunktion!

Woo

r r r r r r r r

DR28FS sT â&#x20AC;&#x2122; d

Fjä f rrstyrd av

AV F U K TA R E F RO M CA NA DA

  

 - ,'#&$3-,#%( *&&+  01*( 1*! .!' )' )*, 0 ,()(    & -+"2&& &!(,* 1*(.!!1*(.!!  )!(*+/ 1*(.!! 1*(.!!1*(.!! 1*(.!!   1*(.!!  )!(*+


 &:"$= # #! /D:.7-*;<

 98:<8 

"$= $<  $#!  ! 

 #! # $< 

 #! $< 
&(A

642&1/972*))4+8&:7422&64(-741 #+ /#$".#!.$%!" # !" " !#.!!

@%&!'$ $" '%

97*2* $ !!"*!#!  -!"$ # / # $ , * ! "! !+"# "!"$* $* #$,  !%/(  %/(+# % / +#" +

98:<8 

  7:*>=;.68:-9:2; & &>C5>B:-. B;<1*7--=4*:>B:-. :86*53=;>B:-. 6'/9)&3)*87848&1&:>6)* #" !"

#! 

    

 

/90-&3)8:?14(-,>78-&3))90&6 +6?34,.-42* !!#"+ #!, "$+* '!#!"$+&*!" # ,!"! !0   # ) 98:<8 

 

!$ =% ;;;56*37*6:.(*7* 04)  

 *11*62*)7:&670468*8

"70.(0&2., 36&:97*2+@6*3)&78 98:<8 *0;>*:*:2786-*0*:8,1/C:=<*7.?<:*48;<7*- 8:?14(-,>78 -&3))90&6+6?34,.-42*&642&1/97*0;9*:*:1.5* 

:*74.:*;.3 =;.6 +3=-.:9C 98:<8<*0D7;4*:.7.?<:*<2-72702;<B55.</D:<>C5.7 1*7--=4*:7*8,153=;.<8,1/C:7:/D: 98:<8 3-!"/!-"4-&#0.!)%!'13)/%((.1% -!,-!*0)!-/%+*,+-/+"-%// %-!'/$!)%-!1(4 * #!/(- *-%!"/!-.'+//)! %*!/(*%*#.'+-/.+))! "5(&!-1-***/% *%*#)! -!.!-1/%+* "5-!1,-%."5-3* -%*#-#'**3-.+)$!(./)! !(+)&#%*/!5*.'-7!-/% *%*#-

! !

$%%

#"%&$%%

#"%&$%%

(@!!&)&

-&0 * !/#3((!-/+)  +$!* ./ *2,-!*0)!-*/!-%1!-%#!!1!-*./% "5- ,-!)%!-*3-1!'+-!"/!-%*'+))!* !/(*%*#0* %*"+-)/%+*!*(#-.$+.+-) 0(%.$%*#-+0,.+)3#!-0. !)+$'* *13* ."5-)-'* ."5-%*#.3* )4(3- 0 (3)*-!,+./ -!..+$!((!-)+%(*0))!- .)/2'!- 0/%((//"4%*"+-)/%+*.)%('-%*# %*,-!*0)!-/%+*+$/-31!* !(1.,3** * !!-&0 * !*"-4*+-)0(%.$%*#-+0, ,+./ -!..!*)+%(*0)-!/*13* .!* ./ 1+-)0(%.$%*#-+0,+$(3)*.%*/!0/ /%((***,-/ 0. !)'0* /&3*./ 6  

 " " %($%#"%& %&""


 6  

 

Välkommen till Tara är tidningen som vill büde inspirera och berÜra. Vi skriver om mode, mat, hälsa, skÜnhet, relationer och psykologi. Allt skräddarsytt fÜr kvinnan mitt i livet! Trevlig läsning med tara!

Ann Fredlund ChefredaktĂśr, tara

PS. Skicka in svarskortet redan idag! Portot är redan betalt.

3

NUMMER AV

+ SKINNHANDSKAR + SKĂ&#x2013;N SJAL


SVARA ENKELT PĂ&#x2026; INTERNET!

!5 

www.tara.se/viivilla7

 6

!

Stor sjal med härligt mÜnster. 100% polyester, ca 180 x 80 mm. Värde 199 kr. Mjuka, bekväma handskar med dekorativ detalj. Välj mellan tvü storlekar! Värde 349 kr.

FRANKERAS EJ

BETALAR PORTOT

 

 

! 8*(..21%4**(-#'.-01"(,-+ $"&"/

JA TACK! Jag vill gärna prenumerera pü tara och für 3 nr fÜr endast 59 kr (+ porto 34:50). Dessutom für jag utan extra kostnad skinnhandskar + vacker sjal. Totalt värde 689 kr! Skinnhandskar storlek 7 eller 13083401 13083402 Skinnhandskar storlek 8. Jag vill hellre ha en extra tidning istället fÜr premierna. Dü behÜver jag inte betala nügot porto.

FRANKERAS EJ

 BETALAR PORTOT

13083405

Efter dina intronummer fortsätter din tillsvidareprenumeration pü Tara, portofritt direkt hem i brevlüdan. Du betalar dü 47 kr per nummer (med reservation fÜr moms- och prisändringar) vilket du betalar med inbetalningskort som medfÜljer var tredje tidning. Om du en dag vill avsluta din prenumeration kontaktar du oss senast fem dagar efter det att du fütt ditt senaste nummer. Kontaktar du oss senare gäller uppsägningen fÜrst frün nästkommande nummer. Tara utkommer med 14 utgüvor per ür.

FĂśrnamn:

Efternamn:

  

tara 3 nr ĂĄ 47 kr Vacker sjal Skinnhandskar TOTALT VĂ&#x201E;RDE

 

VAR GOD TEXTA MED STORA BOKSTĂ&#x201E;VER!

 141 kr 199 kr 349 kr 689 kr

 + porto 34:50

Adress:

Postnr:

Ort:

3"/0.-01  

1-#)'-*+

E-postadress: (ej obligatoriskt)

Mobilnr: (ej obligatoriskt)

TAR 13083401

Erbjudandet gäller tom 31/12 2013 och endast nya prenumeranter i Sverige. Har du inte kryssat i nĂĽgon ruta fĂĽr du automatiskt erbjudandet pĂĽ 3 nr. Premierna skickas hem till dig inom 3â&#x20AC;&#x201C;5 veckor efter det att din betalning är registrerad. Inbetalningskort medfĂśljer din fĂśrsta tidning. All kundinformation sĂĽsom namn- och adressuppgifter m m behandlas elektroniskt och lagras hos Bonnier AB som äger Tara. När du lämnar e-postadress och/ eller mobilnummer samtycker du till att fĂĽ del av spännande erbjudanden frĂĽn Bonnier Tidskrifter. Du samtycker samtidigt till att fĂĽ informationsmail kring din prenumeration via e-post. Information som du lĂśpande alltid kan välja bort. E-postadress används endast av Bonnier Tidskrifter och lämnas inte ut till annan. Se vidare www.kunddata.bonnier.se

Vi i Villa nr 7 2013  
Vi i Villa nr 7 2013