Page 1

04.2013

#1

INTERViEW

Tatsuo Suzuki

JAPAN

SERiES

Guy Cohen POLAND Paweł Dmochewicz POLAND Marek Lapis TURKEY Serkan Çolak & Sinan KiliÇ ISRAEL

STREET

Elizabeth Char GERMANY Achim Katzberg SERBIA Sasha Ivanovic POLAND Wojtek Krajnik FRANCE


Editor in Chief, Photo Editor, DTP & Design ADRIAN MIRGOS Translators EWELINA STANIASZEK MICHAŁ BOBOWSKI

COVER: Tatsuo Suzuki

Photographs published on Vieworld are the property of the photographer. None of the photographs may be downloaded, stored, printed, manipulated, distributed, or used in any form without prior written permission from the copyright holder. Works published on this website are protected under domestic and international copyright laws and are not considered to be public domain. Vieworld assumes no legal liability whatsoever for the works of its contributors. Fotografie zamieszczone w Vieworld są własnością fotografów. Żadne ze zdjęć nie może być pobierane, przechowywane, drukowane, manipulowane, rozpowszechniane lub używane w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Prace publikowane na tej stronie są chronione na podstawie krajowych i międzynarodowych przepisów prawa autorskiego i nie są uważane za domeny publiczne. Vieworld nie ponosi prawnej odpowiedzialności za uczestników. Wszystkie prace przedstawione muszą mieć wyłączność o oryginalną własność uczestnika (-ów).


series Serkan

Çolak & Sinan KiliÇ CHARCOAL WORKERS street Achim series Guy

series Marek

Katzberg

Cohen SHADOWS

04 30 54

Lapis MISS BIKINI INTERNATIONAL MODEL

62

street Sasha

78

Ivanovic

INTERViEW Tatsuo series Paweł

Suzuki

Dmochewicz PEOPLE ARE PEOPLE

street Elizabeth street Wojtek

94 120

Char

138

Krajnik

158

Join us

170


4

ViEWORLD.pl


INTERViEW SERiES STREET

ViEWORLD.pl

5


Serkan Çolak & Sinan KiliÇ CHARCOAL WORKERS [Turkey 2012]

6

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

7


Serkan Çolak

MAIL WEBSITE

Serkan Çolak

Born in 1979. He is a teacher at a public school in Turkey. He has been interested in photography since 2004. For him, photography means a kind of expression and witnessing the period he lives in. Within this responsibility and awareness, he takes documentary photos on social issues such as urbanization, immigration, cultural identities and education. He is a member of İzmir Photography Art Association (IFOD). As a photographer whose photos have participated in many exhibitions, he won various awards in national and international photography contests.

Serkan ÇOLAK urodził się w roku 1979. Pracuje jako nauczyciel w jednej z publicznych szkół w Turcji. Fotografią interesuje się od roku 2004, jest dla niego sposobem uwiecznienia i wyrażenia czasów, w których żyje. W ramach tejże świadomości skupia się na fotografii dokumentalnej i społecznej; miejskiej, migracyjnej, kulturowej i edukacyjnej. Serkan jest członkiem Izmir Photography Art Association (IFOD). Jego prace prezentowane są na wielu wystawach, Serkan jest również laureatem wielu krajowych i międzynarodowych konkursów fotograficznych.

Sinan KiliÇ

MAIL FACEBOOK

Born in 1979 in Tincili. He is a member of Izmir Photo Art Association (IFOD). Since 2008 he has chosen a way of life for himself; began a way of thinking and expressing in his works. In 2011, he participated in the coordination of the IFOD in Birol ÜZMEZ Subject Documentary Photography Workshop. His photographs were presented in many exhibitions. He wants to continue his work in documentary photography. In his opinion important is time and idea; both of them form the social consciousness.

8

Sinan KiliÇ

Sinan KILIÇ urodził się w 1979r. w Tincili. Jest członkiem Izmir Photo Art Association (IFOD). W roku 2008 obrał nową drogę w swoim życiu; zmienił tok myślenia i ekspresji w swojej fotografii. W roku 2011 uczestniczył z ramienia IFOD w warsztatach organizowanych przez Birol ÜZMEZ “Documentary Photography Workshop”. Prace Sinan’a prezentowane były na wielu wystawach. Sinan chce kontynuować przygodę z fotografią dokumentalną. Jego zdaniem najważniejszy jest właściwy moment i pomysł; spełnienie obu warunków buduje społeczną świadomość. ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

9


10

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

11


Charcoal workers live in tents in difficult conditions in Turkey, wihout electricity and water. Children are unable to attend school. They migrated to the east of the country and live as Kurdish nomads. This is an overview of documentary photography of their lives.

12

ViEWORLD.pl


Pracownicy produkujący węgiel drzewny żyją w namiotach w bardzo trudnych warunkach w Turcji; bez elektryczności i bieżącej wody. Dzieci nie uczęszczają do szkół. Wyemigrowali na wschód kraju i prowadzą koczowniczy tryb życia, podobnie jak kurdyjscy nomadowie. Jest to prezentacja zdjęć dokumentujących ich codzienne życie.

ViEWORLD.pl

13


14

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

15


16

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

17


18

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

19


20

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

21


22

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

23


24

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

25


26

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

27


28

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

29


30

ViEWORLD.pl


INTERViEW SERiES STREET

ViEWORLD.pl

31


Achim Katzberg Achim Katzberg street photography [germany] Street photography [germany]

32

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

33


WEBSITE FANPAGE FLICKR GOOGLE+ 500PX

Born and raised in 1965 in Zweibrücken. Since the early 90s, he was working in the Rhine-Main region and now lives in Mainz. Since his early youth he has taken pictures with analog cameras. Even though he has collected some experience with image editing software in his own laboratory.

Urodzony w 1965r. w Zweibrücken, tam również dorastał. Od wczesnych lat 90-tych pracował w regionie Rhine-Main, obecnie mieszka w Mainz. Fotografią analogową zajmuje się już od czasów nastoletnich, posiada również doświadczenie w obróbce zdjęć, którą wykonuje we własnym laboratorium.

After a work-related “Künstlerischen Pause”, since the turn of the century he is shooting with digital SLR cameras and small screen. With digital cameras, the SW lab was replaced by Lightroom in Photoshop by exceptions.

Po pracy dla “Künstlerischen Pause”, od początku XXI wieku fotografuje również aparatami typu SLR oraz z małymi wyświetlaczami. Wraz z użytkowaniem aparatów cyfrowych, laboratorium czasami zastępuje Lightroom’em w Photoshop’ie.

Achim Katzberg is a photographer specialized in street and reportage photography at weddings and events, as well as in architecture photography. Achim’s street photography reflects his great love for people and life in general as well as his fascination in architecture. He loves to show people in the urban environment in strong compositions.

Achim Katzberg specjalizuje się w fotografii ulicznej oraz reportażowej ślubów, eventów, jak również zajmuje się fotografią architektury. Fotografia uliczna Achima odzwierciedla jego wielką miłość do ludzi i życia, równocześnie fascynację architekturą. Lubi pokazywać ludzi w środowisku miejskim w istotnych ujęciach.

2012 September

Wrzesień 2012

Exhibition “Motorcycle Worlds”, Photokina, Cologne - participant and finalist photo contest and photo community.

Wystawa “Motorcycle Worlds”, Photokina, Cologne – uczestnik i finalista konkursu fotograficznego.

34

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

35


36

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

37


38

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

39


40

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

41


42

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

43


44

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

45


46

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

47


48

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

49


50

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

51


52

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

53


54

ViEWORLD.pl


INTERViEW SERiES STREET

ViEWORLD.pl

55


56

ViEWORLD.pl


Guy Cohen

shadows [israel]

ViEWORLD.pl

Playground 57

10mm, ISO 100, 1/1000, f/4.2, Nikon D7000


Shadows

Cienie

When heading out to shoot shadows and silhouettes, I am looking for interesting spots and places. Crowded places are best for this, as there’s a better chance several subjects will pass by and appear in the frame simultaneously.

Gdy planuję ujęcie cieni i sylwetek, szukam interesująch punktów oraz miejsc. Najlepsze są miejsca zatłoczone, ponieważ dają większą szansę uchwycenia kilku obiektów – ich przejścia czy pojawienia się równocześnie w jednym ujęciu.

One should pay attention to the surrounding objects – such as street lights, signposts, plants, and more – so as to create a world of shadows comprising still objects and live characters. The sidewalk, its textures and shapes, is also an important detail to consider. After all, it will be the background to our captured shadows. Our subjects must be shot against the sun, preferably during the golden hour (right before sundown), when the sun is close to the horizon. This way the subjects and their shadows will appear very similar in size.

Fotograf powinien zwracać uwagę na otaczające go przedmioty, np. światła uliczne, drogowskazy, rośliny i wszystkie inne. Niezbędne są one w kreowaniu cieni, a równocześnie nie ujmują fotografowanym obiektom ich charakteru. Na przykład chodnik; jego struktura, kształt, jest ważnym detalem do rozważenia - może być tłem dla naszych cieni. Nasze przedmioty muszą zostać uchwycone za słońcem, najlepiej podczas tzw. złotej godziny, czyli gdy Słońce zbliża się ku horyzontowi, tuż przed jego zachodem. Wówczas obiekty i ich cienie będą miały podobne rozmiary.

If the moment for good spot is chosen, we’ll set the shutter speed to a high value, and choose a low ISO and shoot with closed aperture. As the sun goes down and the available light lessens, we will raise the ISO while gradually opening the aperture. The focal range of the shot should be chosen according to the look and feel you’d like to achieve. Longer focal length will capture less of the environment and perhaps cause a few rough crops in the frame, making it look quite abstract. On the other hand, using a wide lens, you will be able to capture more of the surroundings and tell a story to the viewer.

58

Jeśli wybraliśmy właściwy moment na wykonanie ujęcia, ustawiamy wartość zasłony na bardzo wysoką, wybieramy niskie ISO i fotografujemy z bliską przysłoną. W miarę obniżania słońca, a co się z tym wiąże, mniejszą ilością naturalnego światła, podwyższamy ISO równocześnie stopniowo otwierając przysłonę. Wartość ogniskowej powinna zostać wybrana zgodnie z intencją fotografa. Dłuższa ogniskowa uchwyci mniej otoczenia i prawdopodobnie spowoduje pojawienie się w ujęciu kilku crops, co spowoduje że zdjęcie będzie abstrakcyjne. Z drugiej strony, szerokie ustawienie soczewki pozwoli na ujęcie szerszego tła i opowiedzenia widowni historii.

ViEWORLD.pl


Got Ya

FANPAGE

Guy Cohen is 24 year old photographer from Israel. His passion for the world of photography began 7 years ago while traveling through Europe. Guy has a unique way of looking at the world through the camera. Guy focuses on creating an interesting and intriguing experience for his audience while frequently using elements of silhouettes and shadow. Furthermore using inversion of his frames and playing with colors adds the finale touch the creation of magical pictures with Guy’s personal signatory form of art.

10mm, ISO 100, 1/1000, f/6.3, Nikon D80

ViEWORLD.pl

Guy Cohen jest 24-letnim fotografem z Izraela. Jego miłość do fotografii narodziła się 7 lat temu poczas podróży po Europie. Guy posiada unikalne spojrzenie na świat przez obiektyw aparatu. Koncentruje się na stworzeniu interesującego i intrygującego doświadczenia dla widzów, poprzez częste stosowanie elementów cienia na sylwetkach. Ponadto użycie inwersji w ujęciu oraz gra kolorami dodają finalnej kreacji i dodają zdjęciom magii.

59


60

ViEWORLD.pl


Why Does It Always Rain On Me 10mm, ISO 100, 1s, f/4, Nikon D80

ViEWORLD.pl

61


62

ViEWORLD.pl


INTERViEW SERiES STREET

ViEWORLD.pl

63


Marek Lapis

MISS BIKINI INTERNATIONAL MODEL [POLAND]

64

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

65


66

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

67


Born in 1968 in Klecko near Poznan, Poland. He finished Training Photo-Technical College in Warsaw. In 1992 he participated in workshop with Ryszard Horowitz „Art and computers”. Documentary and reportage photographer works in Poland and other Europe countries. His works were published in many magazines, e.g. .”The Sunday Telegraph”, „Reuters”, „Playboy”, „National Geographic Poland”, „Newsweek”, „Forbes”, „The Times Poland”.

„I am experienced photographer and photo-journalist with 25 years of practice. I was permanently employed in weekly magazine „WPROST”, next I established my own Photographic -Advertising Agency ARTMEDIA Marek Lapis. I was succeed in prestige photographic contests, I took photographs for many companies, too. Since 2002 I collaborate with one of the biggest photographic agencies in Poland - Polish Photographers Agency „FORUM” in Warsaw. I was official photographer UN on COP 14 World Conferency about Climate Changes in Poznan in 2008, I took also photographs for Ministry of Interior and Administration and Ministry of Health in 2012 during Polish presidency in European Union. My experience and involvement in photographic tasks (advertising, coverage and image) for many companies, I guarantee high essential level and visual appearance of my works.”

FACEBOOK WE

Awards

DESIGN FACTORY | PRO (curator: Toma 3rd p

BZWBK PRES 1st place (categ

Awards

II LEICA STREET PHOT double

Awards

I LEICA STREET PHOT fina

Awards

GREAT PHOTO CONTEST NATI finalist (categ 68

ViEWORLD.pl


EBSITE FORUM

s 2013

OJEKT PRZETWÓRNIA asz Gudzowaty) place

SS FOTO 2013 gory: reportage)

s 2012

TOGRAPHY CONTEST finalist

s 2011

TOGRAPHY CONTEST alist

Urodzony w 1968 roku w Kłecku obok Poznania. Ukończył Pomaturalne Studium Fototechniczne w Warszawie. W 1992 roku brał udział na warsztatach z Ryszardem Horowitz’em „Sztuka i Komputery”. Fotograf dokumentalny i reportażowy. Pracuje w Poznaniu i w wielu innych krajach w Europie. Publikował w wielu magazynach np. ”The Sunday Telegraph”, „Reuters”, „Playboy”, „National Geographic Polska”, „Newsweek”, „Forbes”, „The Times Polska”.

„Jestem doświadczonym fotografem i fotoreporterem, w zawodzie pracuję od 25 lat. Pracowałem na etacie w tygodniku „WPROST”, a później założyłem własną Agencję Fotograficzno-Reklamową ARTMEDIA Marek Lapis. Odnosiłem duże sukcesy w prestiżowych konkursach fotograficznych, wykonywałem również zdjęcia dla wielu firm. Od 2002 roku współpracuję z jedną z największych agencji fotograficznych w Polsce - Polską Agencją Fotografów „FORUM” w Warszawie. Byłem oficjalnym fotografem ONZ na COP 14 Światowej Konferencji w sprawie Zmian Klimatycznych w Poznaniu w 2008 roku, wykonywałem również zdjęcia dla MSWiA i dla Ministerstwa Zdrowia w 2012 roku podczas polskiej prezydencji w UE. Swoim doświadczeniem i zaangażowaniem w zleceniach fotograficznych (reklamowych, reportażowych i wizerunkowych) dla wielu firm, gwarantuję wysoki poziom merytoryczny i wizualną estetykę prac.”

s 2007

IONAL GEOGRAPHIC POLAND gory: people) ViEWORLD.pl

69


70

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

71


72

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

73


74

ViEWORLD.pl


Marek about himself and his photography: „For a long time besides reportage pgotography, I concern on greater street projects and photo document. I endeavour on photographing niche circles, alienated from society. One of them is large project „To become the Miss”. Project was realised during last 5 years, last chord of it was election of Miss Bikini International Model in Czerwonak near Poznan. In modern society youth and beauty cult is prevailed. Other values are subordinated to the cult; are being sent to the background. I am mainly interested in photography of Man and his Emotions. I show things on which most of us look at but do not notice them. I took my pictures directly on matrix or negative, transfering my visual experience to the final photograph image. I am looking for inspiration in daily life; I love to observe people in their daily activities and find in them image essences, not to make unreal world in computer. I am looking for many visual meanings of given situation, composition, in order to one picture says more than 1000 words. Taking photographs of other people, I get to know myself better.”

Marek o sobie i o fotografii: „Od dawna oprócz fotografii typowo reportażowej zajmuję się realizacją większych projektów streetowych i photo document. Staram się fotografować środowiska niszowe, wyalienowane z ogólnie pojmowanego społeczeństwa. Jednym z nich jest duży projekt – „Zostać Miss”. Realizowałem go od 5 lat, ostatnim jego akordem były wybory Miss Bikini International Model w Czerwonaku koło Poznania. We współczesnym społeczeństwie panuje kult młodości i piękna; podporządkowuje mu się inne wartości w życiu, te schodzą na dalszy plan. W fotografii interesuję mnie przede wszystkim Człowiek i jego Emocje. Pokazuję to, na co większość patrzy, a jednocześnie nie zauważa. Swoje obrazy tworzę bezpośrednio na matrycy czy negatywie aparatu, przelewając swój bagaż doświadczeń wizualnych na ostateczny obraz fotograficzny. Szukam inspiracji w zwykłym życiu; uwielbiam obserwować ludzi w codziennych czynnościach i w nich znajdować esencje obrazu, a nie tworzyć nierealny świat w komputerze. Poszukuję wielu wizualnych znaczeń danej sytuacji, kompozycji, tak ażeby jeden obraz powiedział więcej niż tysiąc słów. Fotografując innych, coraz bardziej poznaję siebie.”

ViEWORLD.pl

75


76

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

77


78

ViEWORLD.pl


INTERViEW SERiES STREET

ViEWORLD.pl

79


Sasha Ivanovic

Street photography [serbia]

80

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

81


Civil disobediance

82

ViEWORLD.pl


Invisible dream

ViEWORLD.pl

83


Purifying

84

ViEWORLD.pl


Concrete ride ViEWORLD.pl

85


I was born in 1968, originally I come from Belgrade, Serbia but during my lifetime I lived and worked in Switzerland, Austria, Cyprus, New Zealand and currently I am working and living in Brisbane, Australia. I hope one day I will be able to live just from photography or at least have photography as my main source of income. Dreams sometimes come true... I can’t say I practice any specific type of photography (street, landscape, wildlife, portrait etc.). I am not professional photographer and therefore not bound by the business requirements to shoot something on demand. For the last two years I have taken photos of anything that catches the attention of my eyes at certain moment and time. When I do street photography I usually and completely unintentionally, find myself capturing the moments of loneliness in the big city. When photographing people in nature I see calming solitude. Loneliness and solitude are two different beasts. Solitude is voluntary and clarifying, and loneliness is dark and depressing. Both are great source of inspiration. I won few local photography competitions but nothing worth bragging about. I registered recently my facebook photography page.

86

ViEWORLD.pl

FACEBOOK PIX


XOTO VIEWBUG

Urodziłem się w 1968r. w Belgradzie w Serbii, jednak mieszkałem i pracowałem w różnych krajach; Szwajcarii, Austrii, Cyprze, Nowej Zelandii, a obecnie przebywam w Brisbane w Australii. Mam nadzieję, że pewnego dnia będę w stanie utrzymać się z fotografii albo chociaż żeby dochód z niej stanowił gówne źrodło mojego utrzymania. Marzenia czasem się spełniają… Nie mogę powiedzieć, że uprawiam określony typ fotografii (uliczną, krajobrazową, przyrodniczą, czy portretową). Nie jestem zawodowym fotografem, zatem nie jestem biznesowo zobowiązany do fotografowania czegokolwiek na dżądanie. W ciągu ostatnich dwóch lat fotografowałem wszystko to, co w danym momencie przykuwało moją uwagę. Gdy zajmuję się fotografią uliczną, zazwyczaj instynktownie staram się uchwycić chwile samotności w wielkim mieście. Podczas fotografowania ludzi w plenerze dostrzegam spokój oraz osamotnienie. Samotność i osamotnienie to dwie różne rzeczy; samotność jest dobrowolna i jasna, natomiast osamotnienie jest ciemne i przygnębiające. Oba zjawiska są doskonałym źródłem inspiracji. Wygrałem kilka lokalnych konkursów fotograficznych, ale nie będę się chwalił. Ostatnio założyłem na facebook’u stronę dotyczącą mojej fotografii.

ViEWORLD.pl

87


Music time machine

88

ViEWORLD.pl


Original picker

Paradox

ViEWORLD.pl

89


Music is hard work

90

ViEWORLD.pl


Bad business

Road less travelled

ViEWORLD.pl

91


92

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

93


94

ViEWORLD.pl


INTERViEW SERiES STREET

ViEWORLD.pl

95


96

ViEWORLD.pl


Tatsuo Suzuki INTERVIEW [JAPAN]

ViEWORLD.pl

97


98

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

99


BLOG WEBSITE 1X FANPAGE FLICKR

Tatsuo Born in 1965, lives in Tokyo. Started shooting in 2008. Tatsuo ur. w 1965, mieszka w Tokio. Fotografować zaczął w 2008. Awards 2011 Photo Awards - Honorable Mention (Street) Awards 2012 PX3 - Gold Awards (Press) Israel Harvanism Street Contest - 1st Place Black and White Spider Awards - 2nd Place (Portrait), Honorable Mention (Fashion) Awards 2013 Urban Picnic Street Photography - Finalist top30

“Hesitation is enemy in case of street photography” “Wahanie się jest wrogiem w przypadku fotografii ulicznej” ( Tatsuo Suzuki )

100

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

101


ViEWORLD:

You started in 2008. Why so late? Just 5 years ago? What had happened that you reached for the camera? TATSUO:

Before shooting my hobby was music and playing the guitar, kind of Punk Rock. But I got Nikon D70 vaguely, and it fits me very much. Shooting is very flexible for me; I am not dependent on other people, I can spend my time indulgently for shooting. It’s very comfortable for me.

102

ViEWORLD.pl


ViEWORLD:

Zacząłeś w 2008r. Dlaczego tak późno? Zaledwie 5 lat temu? Co spowodowało, że chwyciłeś za aparat? TATSUO:

Przed fotografią moją pasją była muzyka i gra na gitarze, w stylu Punk Rock. Ale przypadkowo otrzymałem Nikon’a D70 i bardzo mi przypasował. Fotografowanie bardzo mi odpowiada; nie jestem zależny od nikogo, mogę pobłażliwie spędzać swój wolny czas. To bardzo wygodne.

ViEWORLD.pl

103


104

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

105


Who are the ones who inspired and inspire you still? Did they have a big impact on your photography? I am self-taught person in taking pictures. I would like to express on photographs my inner feelings, daily passion and more. Nobody inspired me but I like William Klein very much. What impact has photography on your life? Now thanks to photography I found my life-work balance.

106

ViEWORLD.pl


Kim są osoby, które Cię zainspirowały i inspirują nadal? Czy miały duży wpływ na Twój styl? Jestem samoukiem. Chcę w swoich pracach wyrażać swoje subiektywne odczucia, codzienną pasję i więcej. Nikt mnie nie inspirował, ale muszę przyznać, że bardzo lubię William’a Klein’a. Jaki wpływ na Twoje życie ma fotografia? Obecnie, dzięki fotografii, odnalazłem równowagę między życiem prywatnym i zawodowym.

ViEWORLD.pl

107


Why did you decide mainly on black and white photography? In my opinion colours speak to much. I think Black & White is more emotional and more aggressive, so I decide to shoot mainly B&W. Do you think you have your own style in photography? Can you describe it? No, I have not. I only shoot on the street. I am prepared to be able to instantly take the subject attractive. How would you describe street photography? Crossing of people, I cut the moment instantly. When the photo has a universality also for others, this is maybe street photography.

108

ViEWORLD.pl


Dlaczego zdecydowałeś się głównie na uprawianie fotografii czarnobiałej? Moim zdaniem kolory zbyt wiele wyrażają. Myślę że fotografia czarno-biała jest bardziej emocjonalna i agresywna, dlatego też zadecydowałem o uprawianiu głównie jej. Uważasz, że masz swój własny styl? Możesz go opisać? Nie, nie mam własnego stylu. Ja jedynie focę na ulicy. Jestem gotów, aby natychmiast sfotografować dany obiekt i nadać mu atrakcyjność. Jak opisałbyś fotografię uliczną? To mijanie ludzi i natychmiastowe uchwycenie chwili. Jeśli zdjęcie jest uniwersalne również zdaniem innych, wówczas uważam je za fotografię uliczną.

ViEWORLD.pl

109


110

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

111


In 2012 you got the first podium in the competition. What were your feelings? I’m happy of course. But I do not feel accompanied by so much. Why? Because I am sure a lot of photographers are greater than me. I need to strive for my pictures will be better than yesterday. What is your goal in photography? What do you want to show? It is the subject, my view, my feelings, all match. And I want to instill a sense of Beat Rock in my photos.

112

ViEWORLD.pl


W roku 2012 zająłeś pierwsze miejsce w konkursie. Jakie były Twoje wrażenia? Oczywiście jestem szczęśliwy, ale nie czuję się dobrze w towarzystwie. Dlaczego? Ponieważ uważam, że wielu fotografów jest znacznie lepszych ode mnie. Muszę cały czas dążyć, aby moje zdjęcia codziennie były lepsze od tych wykonanych wczoraj. Jaki jest Twój cel? Co chcesz pokazać na zdjęciach? Oto główne kwestie; moje spojrzenie, uczucia; wszystko musi pasować. Chcę w moich pracach zaszczepić sens Beat Rock’a.

ViEWORLD.pl

113


114

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

115


116

ViEWORLD.pl


What can you advise people starting in photography? Please believe in yourself and your eyes. And keep shooting everyday.

Co radzisz osobom zaczynającym przygodę z fotografią? Ufajcie sobie i swojemu wzrokowi. I fotografujcie codziennie.

ViEWORLD.pl

117


118

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

119


120

ViEWORLD.pl


INTERViEW SERiES STREET

ViEWORLD.pl

121


Paweł Dmochewicz

People are people [poland]

122

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

123


Paweł Dmochewicz, born in 1989 in Gdańsk. At present he lives also in Warsaw. He photographs since 2006, professionaly since 2010-2011. He finished several courses: cameraman’s, lightman’s, producer’s. In 2012 he was certified in artistic photography in European Photography Academy in Warsaw, currently he studies at Warsaw Film University on Photography Department. Paweł photographs only things which move, frighten or surprise him. He loves uncharacteristic aesthetic, unusual characters, people from other space-time. He interests in psychology of vision, classical films, old motorization. He is convinced that everything can be done better, and any photographic project cannot be simply finished. People are People „I photograph people I pass on the street, and who intrigued me. I often make an appointment with them in order to make photo session. Every single photography has its own history, often undefinied, from not real world in which I live, too.”

WEBSITE

Paweł Dmochewicz, rocznik 1989. Urodzony w Gdańsku, obecnie mieszkający również w Warszawie. Fotografuje od 2006, zawodowo od około 2010-2011r. Ukończył kursy: operatorski, oświetleniowca, produkcji. W 2012 uzyskał dyplom fotografii artystycznej w Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie, obecnie studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej na Wydziale Fotografii. Fotografuje tylko to, co go porusza, straszy, dziwi. Uwielbia nietypową estetykę, niezwyczajne charaktery, ludzi z innej czasoprzestrzeni. Interesuje się psychologią widzenia, klasyką gatunku w filmie, zabytkową motoryzacją. Wie, że zawsze wszystko można zrobić lepiej, a żadnego projektu fotograficznego nie można tak po prostu zakończyć. Ludzie są Ludźmi „Robię zdjęcia ludziom, których mijam na ulicy, a którzy mnie zaintrygowali. Często później umawiam się z nimi na sesję. Każda fotografia ma jakąś historię, często bliżej nieokreśloną, z oderwanego od rzeczywistości świata, w którym sam żyję.” 124

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

125


126

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

127


128

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

129


130

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

131


132

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

133


134

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

135


136

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

137


138

ViEWORLD.pl


INTERViEW SERiES STREET

ViEWORLD.pl

139


Elizabeth Char STREET [France]

140

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

141


142

ViEWORLD.pl


photo by Gérard Dubois

FANPAGE 500PX FLICKR BLURB

Je suis née et vis à Paris. (née en 1956). Je travaille pour une télévision française on timelable broadcasts. Ne pas vivre de la photographie m’offre une liberté d’approche inestimable. Je me dédis à la photo de rue depuis 2011, poussée par un ami photographe professionnel. Depuis, un appareil photo ne me quitte jamais. Je n’ai suivi aucune formation technique, par choix. Mon travail photographique est instinctif, brut et sans concession. Je m’intéresse au travail d’autres photographes de rue contemporains et ai eu la chance de pouvoir faire des shooting avec certains, à Paris, Marseille et Buenos Aires. J’ai récemment publié avec un photographe de Toulon, un livre : “Lieux de rencontres”. Mes photos sont en exposition permanente à Bagnolet, une ville proche de Paris. D’autres projets sont en préparation.

I was born and live in Paris (born in 1956). I work for a French television broadcasts timetable. Not having to make a living with photography gives me a priceless freedom of approach. Since 2011, emulated by a professional photographer and friend of mine, I have dedicated myself to street photography. Since then, I always have camera with me. I have not been trained to techniques, only by choice. My work is instinctive, raw and uncompromising. I am interested in the work of other contemporary street photographers and I had the chance to do some shooting with some of them in Paris, Marseille and Buenos Aires. With a photographer from Toulon I recently published a book: “Lieux de rencontres” (Meetings places). My photos are on permanent display in Bagnolet, a city near Paris. Other projects are in preparation.

ViEWORLD.pl

Jestem Francuzką, urodziłam się w 1956r. Mieszkam w Paryżu, pracuję dla francuskiej telewizji gdzie odpowiadam za harmonogram emisji programów. Fakt, że nie muszę żyć z fotografii daje mi bezcenne wolne podejście do niej. Od roku 2011 podążam śladem profesjonalnego fotografa a zarazem mojego serdecznego przyjaciela i zdecydowałam się na uprawianie fotografii ulicznej. Od tego czasu zawsze mam przy sobie aparat. Nigdy nie byłam szkolona technicznie, fotografuję z wyboru, instynktownie. Mój warsztat jest surowy i bezkompromisowy. Interesuję się pracami innych współczesnych fotografów ulicznych, miałam również okazję współpracować z nimi w Paryżu, Marsylii i Buenos Aires. Wraz z fotografem z Tulonu niedawno wydałam książkę fotograficzną “Lieux de rencontre” (Miejsca spotkań). Obecnie moje zdjęcia prezentowane są na wystawie w Bagnolet, niewielkim miasteczku niedaleko Paryża. Kolejne projekty przygotowuję.

143


144

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

145


146

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

147


148

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

149


150

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

151


152

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

153


154

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

155


156

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

157


158

ViEWORLD.pl


INTERViEW SERiES STREET

ViEWORLD.pl

159


160

ViEWORLD.pl


Wojtek Krajnik

Street photography [poland] ViEWORLD.pl

161


162

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

163


Wojtek Krajnik was born in 1963 in Bogdaniec. He lives and works in Gorzów Wielkopolski. He practises artistics, documentary and press photography. His photographs are taken in digital and analog technology. He focuses mainly on B&W photography. Wojtek worked for Press Agency Pocket Press, he was member of Gorzow Photographic Society and Poznan Photographic Group. He cooperated with local and national press; „Gorzow Land”, „Szczecin Herald”, „Lubuska Daily”, „Law and Life”. Currently he is independent photograph, cooperates with Regional Media and FORUM Polish Photographers Agency. Urodził się w 1963 roku w Bogdańcu. Mieszka i pracuje w Gorzowie Wielkopolskim. Zajmuje się fotografią artystyczną, dokumentalną i prasową. Zdjęcia wykonuje w technologii cyfrowej oraz analogowej. Uprawia głównie fotografię czarno-białą. Były pracownik Agencji Prasowej Pocket Press, członek Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego i Poznańskiej Grupy Fotograficznej. Współpracował z prasą lokalną i ogólnopolską, m.in. „Ziemia Gorzowska”, „Kurier Szczeciński”, „Gazeta Lubuska”, „Prawo i Życie”. Aktualnie fotograf niezależny współpracujący z Mediami Regionalnymi oraz FORUM Polską Agencją Fotografów.

BLOG FACEBOOK

164

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

165


166

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

167


168

ViEWORLD.pl


ViEWORLD.pl

169


Join! Every of the photographers will be presented on the website in the “Contributors� section and on the Facebook fanpage. Vieworld is focused mainly on street photography, documentary and photo stories presented in black and white. Vieworld is a non-profit magazine!

Please create archive rar/zip (label with your name and last name) and send us with content: - 10-20 photos in .jpg format and resolution 1000px in long edge (RGB), - description of the material and captions to your photos (if necessary), - your profile photo, biography (awards?) and link to your website or fanpage.

From #2 issue we need something more text with photos. We want from everyone in a few sentences (min: 10-20), in addition to the biography described his photography. Let each photographer while application will pause beside their photos.

join@vieworld.pl

170

ViEWORLD.pl


Dołącz! Każdy fotograf będzie zaprezentowany na stronie internetowej w zakładce “Contributors” i na fanpejdżu. Vieworld skupia się głównie na fotografii ulicznej, dokumentalnej i reportażowej prezentowanej w czerni i bieli. Vieworld jest magazynem non-profit!

Proszę utworzyć archiwum rar/zip (w nazwie imię i nazwisko) i prześlij je do nas z zawartością: - 10-20 zdjęć w formacie .jpg i rozdzielczością 1000px po dłuższym boku (RGB), - opis materiału i nagłówki do zdjęć (jeśli konieczne), - Twoje zdjęcie profilowe, biografia (nagrody?) i link do strony lub fanpejdżu.

Od #2 numeru potrzebujemy więcej tekstu prócz fotografii. Oczekujemy od każdego, aby w kilku zdaniach (min: 10-20), w dodatku do biografii opisał swoją fotografię. Niech każdy fotograf podczas zgłoszenia zatrzyma się obok swoich zdjęć.

www.vieworld.pl/join

ViEWORLD.pl

171

Vieworld #1  
Vieworld #1  

Vieworld is a photo magazine focusing mainly on street photography, documentary and photo stories presented in black and white. In this issu...