Page 1

Cng ng K S C in L nh Vit Nam

B n tin k thu t

S KT HP CA VPF VĂ€ CHILLERS MC NI TIP CĂł l cĂĄc k s HVAC ĂŁ rt quen thuc vĂłi h th ng chiller VPF vĂ nh ng u i m c a nĂł, nĂł c ng c cho lĂ  mt h th ng hin i cĂł th thay th hu ht cĂĄc h th ng chiller trc ây nh h ‘constant water flow’ ; h ‘decouple’. Ln nĂ y chĂşng ta cĂšng tho lun mt Ă˝ tng mi, s kt hp c a VPF vĂ  chiller mc n i tip. BĂ i nĂ y kt hp 3 concept: low flow-flow temperature – VPF vĂ  sierial chillers. Low Flow Systems:

Low flow ĂŁ c nĂłi nhiu nh ng bĂ i trc, vi cĂšng mt cĂ´ng sut lnh chĂşng ta thit k deltaT ln ( 7~10) giĂşp gim lng nc lu chuy n lĂŞn toĂ n nhĂ , thĂĄp gii nhit. ng ngha vi vic gim c chi phĂ­ u t cho bm, thĂĄp, ng ng vĂ  c chi phĂ­ vn hĂ nh. iu nĂ y khĂ´ng còn mang tĂ­nh lĂ˝ thuyt n a mĂ  nĂł ĂŁ c chng minh t cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh thc t tphcm nh Center point; Sân bay tân sn nht‌ Ch u t coop-mart phn hi t cĂ´ng trĂŹnh Coop-mart Rch Mi!u trong s cĂĄc coop mart trc r"ng h# tit kim 6% chi phĂ­ u t cho thit b$ gm Bm, ThĂĄp, AHU, FCU cha k ng ng vĂ  valve. Trong n&m u tiĂŞn hot ng h# tit kim c gn 23,000$ so vi cĂĄc chi nhĂĄnh khĂĄc cĂšng cĂ´ng sut lnh tng ng 320RT. C* th iu kin thit k cho h low-flow lĂ  5~12 n 5~14 cho phĂ­a nc lnh; 32~39 n 32~42 cho phĂ­a nc gii nhit ( nhit nc gii nhit vĂ o chiller www.hvacr.vn1


Cng ng K S C in L nh Vit Nam

B n tin k thu t

còn tÚy thuc và o nhit bu t c a môi trng, nh tphcm là 29.5 Hà Ni là 30.5‌.). 3 khåi nim sai c a h th ng low-flow 1. Low flow ch+ åp d*ng cho phía có ng ng dài Low flow không ph* thuc vào dài ng ng, nó tit kim da trên gim tr lc trên ng ng và công sut in c a bm và thåp. 2. Low flow ch+ åp d*ng cho mt nhà cung cp chiller iu này bn hãy t chng minh b"ng cåch ch#n thông s c a tng nhà cung cp mt và t so sånh vi nhau. Tit kim nhiu hay ít là do hiu sut chiller c a m/i hãng. 3. Low flow ch+ åp d*ng cho h th ng mi. i vi h th ng c , do ng ng ã có s8n nên nu bn gim lu lng thÏ tr lc gim bc hai ln lu lng do ó in n&ng tiêu th* cho bm gim rt ång k . VPF system:

Mt nhc i m c a cåc h th ng c là cåc chiller trc ây không cho phÊp lu lng qua bÏnh bay hi thay <i. M=c dÚ bn thân chiller có kh n&ng gim ti vô cp, tuy nhiên bm v>n phi cp 100% lu lng qua h th ng bt k? i m ti nào. Mt ý tng khc ph*c iu này trong giai on này là thit k hai h bm nh decouple. DÚng VSD cho bm th cp thay <i lu lng theo ti trong khi v>n c $nh lu lng bm s cp. Tuy nhiên do ct åp bm s cp rt nh@ ( ch+ www.hvacr.vn2


Cng ng K S C in L nh Vit Nam

B n tin k thu t

cn thng tr lc qua chiller, c*m valve vĂ ng ng ngn khu vc phòng mĂĄy). Khi h iu khi n c a chiller ĂŁ phĂĄt tri n, vic cho phĂŠp thay <i lu lng qua chiller giĂşp tit kim chi phĂ­ rt nhiu cho c*m bm s cp, khĂ´ng gian lp =t phòng mĂĄyâ&#x20AC;Ś Mt s k s cho r"ng v>n phi ĂĄp d*ng h decouple cho cĂĄc cĂ´ng trĂŹnh nhiu block. LĂ˝ do a ra lĂ  do khong cĂĄch ng ng t phòng mĂĄy n cĂĄc block khĂĄc nhau nĂŞn ĂĄp d*ng VPF s khĂ´ng cĂł li v ct ĂĄp bm. Tuy nhiĂŞn cĂĄc bn nĂŞn xem xĂŠt r"ng ct ĂĄp bm chi khĂĄc nhau do tr lc ng dĂ i, cho dĂš chĂşng khĂĄc nhau 100m thĂŹ ct ĂĄp bm c ng ch+ khĂĄc nhau 1~2m H20 ( vi tr lc 100Pa/m). NĂł ch+ Ăşng trong trng hp bn thit k district-cooling khi mĂ  cĂĄc building rt cĂĄch xa nhau. Series Chiller:

Mt s thc mc v h nĂ y nh sau -

Kt n i 2 chiller n i tip lĂ m tr lc h th ng rt cao. LĂ m sao iu khi n cĂĄc chiller khi t&ng gim ti. Hiu sut c a h th ng th nĂ o trong khi rt Ă­t ĂĄp d*ng trĂŞn thc t.

Ăł chĂ­nh lĂ vic ta phi kt hp li 3 Ă˝ tng

www.hvacr.vn3


Cng ng K S C in L nh Vit Nam

B n tin k thu t

Serries-Low flow- gim lu lng c a cĂĄc chiller lĂ m gim tr lc toĂ n h th ng, vi cĂšng mt cĂ´ng sut chiller bn thit k iu kin 7~12/32~37 so vi 5~3/32~40 thĂŹ tr lc ch chiller gim mt nGa, khi o ct ĂĄp bm t&ng do chiller n i tip t&ng khĂ´ng ĂĄng k

Serries -VPF: Khi ti gim bm gim lu lng qua h th ng khi ó tr lc c a h th ng gim rt nhanh theo lu lng trong khi mt tòa nhà t 100% công sut là rt ít cha nói n vic nhà thit k có h s d phòng.

Các nhà thit k thng ngi vic dùng serries do h# cha chc vic iu khi n h th ng th nào. Thc ra h series ch+ khác h m&c song song vic cân b"ng ti c a các chiller. h song song khi các chiller cùng chy thì lu lng s chia u cho m/i chiller do ó vic cân b"ng ti c a h th ng xy ra t nhiên. h series, khi ti gim nu dùng VPF thì lu lng bm qua 2 chiller là nh nhau và cung gim, do ó 2 chiller c ng t cân b"ng ti. Tuy nhiên i vi các h th ng nh@ ( dùng chiller gió n i tip) constant flow, khi gim ti chiller phía sau s có công sut ln hn , ví d* Lu lng qua h th ng 200RT là 21l/s vi 5 oC nc cp và 13 oC nc hi, khi gim ti nhit nc hi v là 10 oC, chiller 1 (100RT: vào 13 ra 9 ) chy ra 21x(10-9)x4.184= 87RT, chiller 2 (100RT: vào 9 ra 5) v>n chy 100RT. Phng pháp gii quyt là reset nhit nc ra c a chiller 1 theo công thc sau: www.hvacr.vn4


Cng ng K S C in L nh Vit Nam

B n tin k thu t

Setpointupstream = System Return Water Temp â&#x20AC;&#x201C; 0.5(System Return Water Temp - System Supply Water Temp).

Trong trng hp nà y chiller 1 reset nhit nc cp là 10-0.5x(10-5) =7.5 oC, khi ó 2 chiller s cân bng ti. Vy iu khi n h serries có 3 concept: 1. Nu 1 trong bt k? cåc chiller chy, nó s chy ra nhit setpoint c a h th ng ( ví d* 5 oC). 2. Nu 2 chiller cÚng chy, trong h VPF nó t ng cân b"ng ti. trong h lu lng không <i chiller trc s reset nhit nc cp theo công thc trên. 3. Nu 1 h@ng ho=c bo trÏ, cåc chiller còn là m=c $nh chy theo nhit nc cp c a h th ng. Vy li ích ca h serries chiller là gÏ ?

CĂĄc bn u bit lĂ khi chiller cp nc lnh 5 oC s t n in hn cp 7 oC. Nu DeltaT lĂ  8 (13~5/32~42), nu n i song song m/i chiller phi chy t 13 ra 5 vĂ  32 ra 42. Nu ta n i tip li m/i chiller chi cn chy ½ khong nhit trĂŞn, cĂ´ng mĂ  chiller cn h th ng tao ra 5 oC cho m/i chiller nh@ i. H th ng bm, valveâ&#x20AC;Ś c ng Ă­t hn ½ so vi h song song ( tuy nhiĂŞn bm s ln hn do lu lng ln).

www.hvacr.vn5


Cng ng K S C in L nh Vit Nam

B n tin k thu t

Lift- còn g#i là công cn thit máy nén nén lên mt áp sut ( nhit ), khi deltaT c chia ra, m/i chiller to ra deltaT nh@ hn bình thng nên hiu sut c t&ng lên. Chúng ta v>n có h th ng có deltaT ln, và ó chính là i m =t bit trong s kt hp này. Sau là mt ví d* v công trình 2600RT, ta so sánh 4 phng án bng sau

No

ALT

Q'TY

EEWT ELWT CEWT

CLWT

CHILLER KW

TOTALCHILLERKW

1

650RTCON

4

12

7

32

37

390

1560

2

650RTEWS

4

12

5

32

39

410

1640

650SERRIESUPTREAM

2

12

8.5

36

40

357.6

650SERRIESDNTREAM 650COUNTERUP TREAM

2

8.5

5

32

36

404.3

2

12

8.5

36

40

370

3 4

CHILLED PUMPS

Q'TY

ml/s(kW)

22109

4

www.hvacr.vn

TOTAL CHILLED PUMPS kW

148

1524 1480

COOLED PUMPS

TOTAL Q'TY COOLED PUMPS kW ml/s(kW)

20128

4

148 

COOLING COOLING TOWER TOWER

4x22

88

TOTAL

kW/RT

1944

0.75 6


Cng ng K S C in L nh Vit Nam (37) 2078 (27) 21155 (45) 20155 (45)

B n tin k thu t

(37) 4

108

2

90

2

90

1694 (27) 2294 (29) 22161 (50)

4

108

4x18.5

74

1930

0.74

4

116

4x18.5

74

1803.8

0.694

2

100

2x33

66

1736.8

0.668

Tt c cĂĄc phng ĂĄn trĂŞn u dung VPF, bin tn cho thĂĄp vi nguyĂŞn lĂ˝ cân b"ng in n&ng gi a chiller-thĂĄp gii nhit ( Trane g#i lĂ CTO). ng ng nc c tĂ­nh toĂĄn gii hn tr lc 100Pa/m. Nu bn nhĂŹn t phng ĂĄn 1 n 4 lĂ  quĂĄ trĂŹnh <i t concept c Ă&#x2020; h lowflowĂ&#x2020; h flow Evap series Ă&#x2020; low flow- serries counter flow. Mt h th ng vi 0.668kw/RT lĂ  cc k? khĂł thc hin i vi cĂĄc ki u thit k bĂŹnh thng. Ta va cĂł c h th ng vi lu lng thp, tit kim cho bm, khĂ´ng gian phòng mĂĄy vĂ  hiu sut c a â&#x20AC;&#x2DC;h th ngâ&#x20AC;&#x2122; cc k? cao.

www.hvacr.vn7


Cng ng K S C in L nh Vit Nam

B n tin k thu t

Mt h th ng chiller ( chiller, bm, thĂĄp) g#i lĂ hiu sut cao khi nĂł n"m trong khong 0.7~0.8kw/RT theo tiĂŞu chuWn Ashrae.

Vic kt hp 3 Ă˝ tng : low flow-flow temperature â&#x20AC;&#x201C; VPF vĂ sierial chillers to nĂŞn h th ng cc k? tit kim c v chi phĂ­ u t vĂ  chi phĂ­ vn hĂ nh. Tuy nhiĂŞn, khĂ´ng luĂ´n cĂł mt h th ng hoĂ n ho. H serries c cân nhc vĂ  thit k mt cĂĄch rt thn tr#ng. Nu ĂĄp d*ng vĂ  tĂ­nh toĂĄn hp lĂ˝ s mang n h th ng tit kim vĂ  ngc li. Peanut butter & jelly, Bacon & eggs, Table & chairs, Series chillers & VPF...

Tham kho [1] M. Schwedler, 1997. "How Low-Flow Systems Can Help You Give Your Customers What They Want." Engineers Newsletter, volume 26-2. [2] M. Schwedler, 2002. "Variable-Primary-Flow Systems Revisited." Engineers Newsletter, volume 31-4 [3] Seriesâ&#x20AC;&#x201C;Series Counterflow for Central Chilled Water Plants, Ahrae jounal 2002.

www.hvacr.vn8


Cng ng K S C in L nh Vit Nam

B n tin k thu t

M#i ý kin óng góp xin liên lac: Nguyn Hu Luân K s ng dng Trane Vit Nam Thành viên ban c vn k thu t HVACR.VN Email: luan.nguyen@hvacr.vn HP: 0937 913 001www.hvacr.vn9

Hvacr vpf and serries  
Hvacr vpf and serries  
Advertisement