Page 1

tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992 Nhãm H

Th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, s|ëi Êm - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Ventilating, air-conditioning, heating - Design standard 1. Quy ®Þnh chung 1.1 Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi vµ c¶i t¹o. 1.2 Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông. a. Cho c¸c lo¹i. - Nhµ vµ c«ng tr×nh thÝ nghiÖm, hoÆc c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt - Nhµ vµ c«ng tr×nh chuyªn dông (hÇm ngÇm, cã chÊt næ, chÊt phãng x¹...); - C¸c c«ng tr×nh khai th¸c má ngÇm; - C¸c nhµ vµ c«ng tr×nh sö dông ng¾n h¹n (hoÆc theo mïa); b. §Ó thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng th«ng giã nh»m chèng khãi cho nhµ vµ c«ng tr×nh khi bÞ ch¸y; c. §Ó thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, lµm m¸t, lµm nãng dïng trong thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ ®iÖn (hÖ thèng hót bôi vÖ sinh), quÐt dän nhµ vµ thiÕt bÞ, hÖ thèng sÊy kh«, lµm l¹nh, khö bôi cho vËt liÖu vµ thµnh phÈm, hÖ thèng vËn chuyÓn thµnh phÈm vµ chÊt th¶i c«ng nghiÖp, hÖ thèng thæi giã lµm m¸t ®éng c¬ cïng thiÕt bÞ ®iÖn v.v...); d. §Ó thiÕt kÕ c¸c chôp che ch¾n thiÕt bÞ c«ng nghÖ hoÆc c¸c phÇn c«ng ®o¹n c«ng nghÖ (t¹i nh÷ng vïng ph¸t sinh ra chÊt ®éc h¹i trong s¶n xuÊt) ®Çu nèi vµo c¸c hÖ thèng t¶i giã côc bé. 1.3 Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng gi¶i ph¸p kÜ thuËt nh»m ®¶m b¶o c¶ nh÷ng tiªu chuÈn vÖ sinh, phßng chèng ch¸y vµ kÜ thuËt an toµn cÇn ph¶i ®|îc tu©n thñ trong kh©u thiÕt kÕ th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm cho nhµ vµ c«ng tr×nh. 1.4 Khi thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm cÇn ph¶i tæ hîp mét c¸ch hîp lÝ c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ vµ c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu kiÕn tróc, nh»m ®¶m b¶o yªu cÇu vÖ sinh, tiªu chuÈn kÜ thuËt vµ tiÕt kiÖm, kinh tÕ. 1.5 ThiÕt bÞ, ®|êng èng, èng dÉn giã ®Æt trong c¸c gian x|ëng cã m«i tr|êng ¨n mßn, còng nh| c¸c thiÕt bÞ vËn chuyÓn kh«ng khÝ cã khÝ, bôi, h¬i ¨n mßn ph¶i ®|îc lµm tõ vËt liÖu chèng ¨n mßn hoÆc ®|îc phñ líp b¶o vÖ chèng ¨n mßn. §èi víi b×nh d·n në, hoÆc c¸c thïng, bÓ chøa n|íc d¹ng kh¸c cÇn cã líp b¶o vÖ chèng ¨n mßn c¶ bªn trong vµ bªn ngoµi. 1.6 Lo¹i ®éng c¬ dïng cho c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm cÇn ®|îc chän phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña phÇn thiÕt kÕ cÊp ®iÖn xÝ nghiÖp, nhµ vµ c«ng tr×nh hoÆc ghi râ trong phÇn thiÕt kÕ nµy. 1.7 §èi víi nhµ vµ gian s¶n xuÊt nhãm A, B, C vµ F vµ nhµ c«ng céng cÇn t¹o ®iÒu kiÖn c¾t tõ b¶ng ®iÒu khiÓn, tñ ®iÒu khiÓn hay tõ nót bÊm c¸c hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ hay s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ trong c¸c phßng ®ang x¶y ra háa ho¹n, trõ nh÷ng hÖ thèng cÊp giã vµo phßng ®Öm cña gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F lµ c¸c hÖ thèng kh«ng ngõng cÊp giã khi cã háa ho¹n.


tiªu chuÈn viÖt nam

1.8

1.9

1.10

tcvn 5687 : 1992

§èi víi nhµ vµ gian s¶n xuÊt nhãm C cho phÐp chØ c¾t nh÷ng hÖ thèng phôc vô nh÷ng d©y chuyÒn riªng rÏ hoÆc nh÷ng vïng cã diÖn tÝch kh«ng d|íi 2500 m2 ë nh÷ng phßng cã diÖn tÝch lín h¬n. §èi víi nhµ, c«ng tr×nh vµ gian s¶n xuÊt cã thiÕt bÞ b¸o ch¸y tù ®éng hoÆc hÖ thèng ch÷a ch¸y, cÇn ®Êu nèi c¸c hÖ thèng nµy víi c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ ®Ó tù ®éng c¾t c¸c hÖ thèng nµy khi hÖ thèng b¸o ch¸y hoÆc ch÷a ch¸y ho¹t ®éng. Trong b¶n thiÕt kÕ th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ cÇn chØ râ yªu cÇu nèi ®Êt toµn bé thiÕt bÞ th«ng giã - s|ëi, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, c¸c èng dÉn giã b»ng kim lo¹i, c¸c èng kim lo¹i phôc vô cho nh÷ng gian x|ëng s¶n xuÊt A, B vµ F còng nh| c¸c èng dÉn giã, c¸c èng vµ c¸c hÖ thèng dïng ®Ó th¶i chÊt dÔ næ tõ c¸c c¬ cÊu hót giã côc bé. a. B»ng c¸ch ®Êu hÖ thèng nµy trªn toµn bé chiÒu dµi cña nã thµnh mét m¹ch liªn tôc; b. B»ng c¸ch ®Êu mçi hÖ thèng Ýt nhÊt ë hai ®iÓm vµo m¹ng nèi ®Êt cña thiÕt bÞ vµ hÖ thèng chèng sÐt theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh. §èi víi c¸c bÒ mÆt nãng cña ®|êng èng, èng dÉn giã, thiÕt bÞ th«ng giã - s|ëi ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, ®Æt t¹i nh÷ng gian x|ëng (kÓ c¶ tÇng kÜ thuËt), mµ ë ®ã nh÷ng mÆt nãng cã thÓ g©y ra ch¸y hoÆc næ, th× nhÊt thiÕt ph¶i ®|îc bäc c¸ch nhiÖt nh»m h¹ nhiÖt ®é bÒ mÆt líp c¸ch nhiÖt xuèng tíi møc an toµn bÊt kÓ nhu cÇu tËn dông nhiÖt d| táa ra tõ nh÷ng bÒ mÆt nµy. Kh«ng ®|îc sö dông thiÕt bÞ (qu¹t, phim läc bôi, van khãa...) ®|êng èng dÉn giã, bé tiªu ©m, vËt liÖu c¸ch nhiÖt, vËt liÖu ®Öm lµm tõ nh÷ng s¶n phÈm cã thÓ t¹o ra nh÷ng chÊt ®éc h¹i cÊp 1 vµ cÊp 2 khi cã háa ho¹n còng nh| trong vËn hµnh. Chó thÝch: Nªó kh«ng cã ®Æc tr|ng ®éc h¹i cña vËt liÖu th× tr|íc khi sö dông trong thiÕt kÕ cÇn tiÕn hµnh kh¶o nghiÖm c¸c vËt liÖu nµy.

1.11 1.12

1.13

1.14

1.15

Bé tiªu ©m cña c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ph¶i ®|îc lµm tõ vËt liÖu kh«ng ch¸y. C¸c gi¶i ph¸p kh«ng gian - mÆt b»ng nhµ vµ c«ng tr×nh s¶n xuÊt thuéc nhãm A, B vµ F n¬i cã kh¶ n¨ng t¹o thµnh c¸c chÊt næ vµ ch¸y (h¬i, khÝ vµ bôi), còng nh| nhµ vµ c«ng tr×nh cã nguån ®éc h¹i vµ nhiÖt d| bèc ra trªn 20 kcal/m3.h ph¶i ®|îc cÊu t¹o sao cho trong nhµ kh«ng h×nh thµnh nh÷ng vïng, nh÷ng "tói" kh«ng th«ng tho¸ng. C¸c cöa sæ, cöa trêi cÇn ®|îc bè trÝ, tÝnh to¸n ®Ó lo¹i trõ hiÖn t|îng lan truyÒn chÊt ®éc h¹i tõ phßng nµy sang phßng kh¸c. C¸c cöa nµy, nÕu n»m trong tÇm víi cña ng|êi ph¶i cã c¬ cÊu cho phÐp ®ãng më b»ng tay, ngoµi nh÷ng c¬ cÊu ®ãng më c¬ khÝ kh¸c. Khi thiÕt kÕ ®|êng èng dÉn giã cïng c¸c c¬ cÊu kh¸c lµm b»ng vËt liÖu x©y dùng (g¹ch x©y.v.v...) cÇn dù tÝnh c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o ®é kÝn cña ®|êng èng, biÖn ph¸p lµm gi¶m ®é nh¸m bÒ mÆt bªn trong vµ ®iÒu kiÖn lµm vÖ sinh khi cÇn. Trong phÇn thiÕt kÕ x©y l¾p vµ c«ng nghÖ cÇn bè trÝ c¸c ph|¬ng tiÖn n©ng cÈu cè ®Þnh hoÆc di ®éng (rßng räc, têi, cÇn trôc - trong tr|êng hîp cã thiÕt bÞ lín) t¹i c¸c gian bè trÝ thiÕt bÞ th«ng giã - s|ëi Êm vµ thiÕt bÞ l¹nh, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, ®Ó söa ch÷a vµ gi¸m ®Þnh kÜ thuËt nh÷ng c¬ cÊu ®éng cña thiÕt bÞ (qu¹t, ®éng c¬...) nÕu träng l|îng cña mét ®¬n vÞ thiÕt bÞ v|ît trªn 50 kg.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

Chó thÝch: Kh«ng cÇn dù kiÕn bè trÝ c¸c thiÕt bÞ vËn t¶i - n©ng cÈu nÕu cã thÓ sö dông thiÕt bÞ n©ng cÈu - vËn t¶i trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña xÝ nghiÖp, gian x|ëng ®Ó phôc vô c¸c hÖ thèng th«ng giã, s|ëi Êm - ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ.

1.16

1.17

1.18

2. 2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

ViÖc chän hÖ thèng th«ng giã, s|ëi Êm, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, chän thiÕt bÞ, kÕt cÊu vµ vËt liÖu cho c¸c hÖ thèng nµy cÇn thùc hiÖn dùa trªn nguån vËt liÖu vµ c¬ së s¶n xuÊt cña vïng, tr¸nh viÖc vËn chuyÓn vËt t| thiÕt bÞ ®i xa. Trong b¶n thiÕt kÕ th«ng giã, s|ëi, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cña nhµ, xÝ nghiÖp vµ c«ng tr×nh cÇn dù trï nh©n lùc cho vËn hµnh, söa ch÷a theo nh÷ng chØ dÉn, quy ®Þnh cÇn dù trï nh©n lùc cho vËn hµnh, söa ch÷a theo nh÷ng chØ dÉn, quy ®Þnh hiÖn hµnh. Trong thiÕt kÕ th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, s|ëi Êm cña nhµ vµ c«ng tr×nh ®Æt trªn ®Êt lón tr|ît cÇn v¹ch ra nh÷ng biÖn ph¸p chèng |ít nÒn ®Êt n»m d|íi c«ng tr×nh b»ng biÖn ph¸p th¸o n|íc trong c¸c m|¬ng ngÇm, hè ngÇm còng nh| nh÷ng ®iÓm tô n|íc kh¸c. §iÒu kiÖn vi khÝ hËu vµ ®é s¹ch cña m«i tr|êng kh«ng khÝ trong nhµ, th«ng sè khÝ hËu tÝnh to¸n bªn ngoµi nhµ. §èi víi nhµ ë nhµ c«ng céng (nhµ hµnh chÝnh, líp häc v.v...) nhµ phô trî trong c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp hoÆc nhµ c«ng nghiÖp mµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ bªn trong kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ c¸c th«ng sè cña m«i tr|êng kh«ng khÝ th× chñ yÕu cÇn sö dông c¸c gi¶i ph¸p kiÕn tróc vµ vËt lÝ x©y dùng ®Ó thiÕt kÕ kÕt cÊu bao che nh»m gi÷ ®|îc nhiÖt, tr¸nh giã l¹nh vÒ mïa ®«ng; ®¶m b¶o th«ng tho¸ng tËn dông th«ng giã tù nhiªn, giã xuyªn phßng mïa hÌ, kÕt hîp víi sö dông qu¹t bµn, qu¹t trÇn... theo ®óng TCVN 4605: 1988 "NhiÖt kÜ thuËt kÕt cÊu ng¨n che - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ" nh»m ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn tiÖn nghi m«i tr|êng trong nhµ. Trong tr|êng hîp sö dông nh÷ng biÖn ph¸p kÜ thuËt th«ng giã - ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ s|ëi Êm ®Ó ®¶m b¶o tiÖn nghi m«i tr|êng th× c¸c th«ng sè vi khÝ hËu tiÖn nghi tham kh¶o theo phô lôc l. §èi víi nhµ d©n dông, giíi h¹n tiÖn nghi vi khÝ hËu ®|îc quy ®Þnh trong phô lôc 2. Trong nh÷ng tr|êng hîp sö dông th«ng giã vµ th«ng giã tù nhiªn kh«ng thÓ ®¶m b¶o ®|îc ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu tiÖn nghi th× ®Ó bï vµo ®é gia t¨ng nhiÖt ®é m«i tr|êng cÇn t¨ng tèc ®é chuyÓn ®éng kh«ng khÝ ®Ó gi÷ ®|îc chØ tiªu c¶m gi¸c nhiÖt trong ph¹m vi cho phÐp. øng víi loC t¨ng nhiÖt ®é cÇn t¨ng thªm tèc ®é giã 0,5 - lm/s, kh«ng nªn v|ît qu¸ 3 - 4m/s ®èi víi nhµ d©n dông vµ 5 - 6m/s ®èi víi nhµ c«ng nghiÖp. Giíi h¹n trªn cho kh¶ n¨ng chÞu ®ùng cã thÓ nhËn b»ng t = 37,5oC víi ®é Èm M = 80% cho ®iÒu kiÖn tÜnh t¹i. §iÒu kiÖn vi khÝ hËu tiÖn nghi ë phô lôc 1 Ên ®Þnh cho ng|êi mÆc quÇn ¸o b×nh th|êng vµ l|u l¹i trong nhµ trªn 2 giê. Khi thêi gian l|u l¹i trong nhµ ng¾n h¬n th× cã thÓ t¨ng chØ sè nhiÖt ®é ë phô lôc nµy (øng víi mïa nãng) lªn 0,40C cho mçi mét ®é v|ît trªn 300C cña nhiÖt ®é kh«ng khÝ tÝnh to¸n bªn ngoµi (nh|ng kh«ng v|ît qu¸ giíi h¹n tiÖn nghi ®èi víi vi khÝ hËu tù nhiªn theo phô lôc 2). §iÒu kiÖn vi khÝ hËu (NhiÖt ®é, ®é Èm t|¬ng ®èi, vËn tèc giã) trong c¸c chuång tr¹i ch¨n nu«i vµ trong c¸c c«ng tr×nh n«ng nghiÖp, còng nh| trong c¸c nhµ b¶o qu¶n s¶n phÈm n«ng nghiÖp (kho h¹t, kho l¹nh...) th× lÊy theo c¸c tiªu chuÈn c«ng nghÖ chuyªn dông ®· ®|îc duyÖt.


tiªu chuÈn viÖt nam 2.6

2.7

2.8

tcvn 5687 : 1992

§iÒu kiÖn vi khÝ hËu ë nh÷ng vÞ trÝ lµm viÖc th|êng xuyªn cña ph©n x|ëng cã c|êng ®é bøc x¹ lín trªn 300 kcal/m2.h th|êng chØ cã thÓ ®¶m b¶o phÇn nµo b»ng biÖn ph¸p chØ dÉn trong ®iÒu 3.l.7 Nång ®é giíi h¹n cho phÐp cña c¸c chÊt ®éc h¹i (h¬i, khÝ, bôi...) trong m«i tr|êng lµm viÖc cña c¸c gian s¶n xuÊt thuéc xÝ nghiÖp hoÆc trong c¸c c«ng tr×nh kh¸c ®|îc giíi h¹n theo phô lôc 4. Ngoµi giê lµm viÖc, cho phÐp kh«ng ph¶i duy tr× ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu theo tiªu chuÈn nÕu nh÷ng ®iÒu nµy kh«ng vi ph¹m nh÷ng tiªu chuÈn kh¸c ®· ®|îc duyÖt. Khi tÝnh to¸n ph©n phèi kh«ng khÝ qua hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ cÇn ®¶m b¶o sao cho gi¸ trÞ cùc trÞ (tèi ®a hay tèi thiÓu) cña tèc ®é giã Wx, nhiÖt ®é tx0 vµ ®é Èm kh«ng khÝ Mx n»m trong giíi h¹n cho phÐp cña tiªu chuÈn vÖ sinh ë ®o¹n luång giã nhËp vµo vïng lµm viÖc hay vïng phôc vô; ®èi víi tr|êng hîp dßng hoa sen kh«ng khÝ th× tÝnh ë vïng ngùc ng|êi lµm viÖc. Chó thÝch: 1. Nång ®é chÊt ®éc h¹i trong luång kh«ng khÝ cÊp vµo nhµ, x¸c ®Þnh ë miÖng cÊp giã, kh«ng ®|îc v|ît qu¸ 30% nång ®é giíi h¹n cho phÐp. 2. Vïng t¸c ®éng trùc tiÕp cña luång ®|îc quy ®Þnh lµ vïng ph¹m vi luång cã vËn tèc giã tõ cùc ®¹i Wx ®Õn 0,5Wx 3. Khi ®Æt cöa ph©n phèi giã trong vïng lµm viÖc th× nhiÖt ®é, ®é Èm t|¬ng ®èi vµ vËn tèc bªn ngoµi nh÷ng khu vùc lµm viÖc th|êng xuyªn cã thÓ kh«ng cÇn theo ®óng tiªu chuÈn trong c¸c tr|êng hîp sau ®©y : a. ë kho¶ng c¸ch 1m c¸ch miÖng cÊp giã nÕu luång cÊp n»m ngang hay nghiªng. b. ë kho¶ng c¸ch 0,5m c¸ch miÖng cÊp giã nÕu luång cÊp thæi d|íi lªn theo ph|¬ng th¼ng ®øng.

2.9

Khi tÝnh to¸n ph©n phèi kh«ng khÝ nh»m ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu t¹i vÞ trÝ lµm viÖc vµ t¹i vïng th|êng xuyªn cã ng|êi ngoµi ph¹m vi t¸c ®éng trùc tiÕp cña luång thæi th× cÇn lÊy tèc ®é 0,5Wx lµm chuÈn, cßn nhiÖt ®é vµ ®é Èm th× lÊy b»ng trung b×nh sè häc cña c¸c ®¹i l|îng nµy ë ®o¹n luång nhËp vµo vïng lµm viÖc. chó thÝch: Khi thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng cÇn tÝnh kÜ ®Õn nh÷ng chØ dÉn cña ®iÒu 2.8

2.10

2.11

Vïng lµm viÖc vµ vïng phôc vô trong nhµ ë, nhµ c«ng céng vµ nhµ phô trî kh«ng gian cao 2m c¸ch sµn; trong kh«ng gian cã ng|êi ngåi lµ chÝnh (nhµ h¸t, phßng lµm viÖc, gi¶ng ®|êng...) th× cã thÓ tÝnh b»ng l,5m c¸ch sµn. Vïng lµm viÖc trong nhµ c«ng nghiÖp lÊy theo c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ c«ng nghiÖp vµ yªu cÇu c«ng nghÖ. Th«ng sè khÝ hËu tÝnh to¸n bªn ngoµi nhµ lÊy theo TCVN 4088: 1985 vµ xö lÝ theo c¸c cÊp I, II, III ¸p dông cho c¸c cÊp quan träng cña c«ng tr×nh (Phô lôc 3). Th«ng sè tÝnh to¸n cÊp I dïng ®Ó thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt quan träng, n¬i mµ thêi gian cho phÐp kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm tÝnh to¸n bªn trong c«ng tr×nh lµ nhá (d|íi 50h/n¨m). Th«ng sè tÝnh to¸n cÊp II dïng ®Ó thiÕt kÕ hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp khi thêi gian cho phÐp kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt Èm tÝnh to¸n bªn trong c«ng tr×nh n»m trong kho¶ng 200 - 300h/n¨m. C¸c th«ng sè nµy cã thÓ dïng ®Ó tÝnh to¸n c¸c hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cÊp II vµ s|ëi Êm (mïa ®«ng).


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

Th«ng sè tÝnh to¸n cÊp III dïng ®Ó thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh khi thêi gian kh«ng ®¶m b¶o chÕ ®é nhiÖt lªn tíi 400 - 500 h/n¨m. 3. Th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ. 3.1 C¸c chØ dÉn chung. 3.1.1. HÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ph¶i ®|îc tæ chøc ®Ó ®¶m b¶o ®é s¹ch cña m«i tr|êng khÝ vµ ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu bªn trong nhµ vµ c«ng tr×nh theo c¸c tiªu chuÈn vÖ sinh, c«ng nghÖ vµ tiÖn nghi. 3.1.2. Th«ng giã tù nhiªn (kÓ c¶ th«ng tho¸ng xuyªn phßng theo chu k×) cÇn ®|îc tæ chøc, nÕu kh«ng ¶nh h|ëng ®Õn qu¸ tr×nh c«ng nghÖ, ®Õn c¶m gi¸c nhiÖt cña ng|êi hoÆc ®Õn sù b¶o vÖ vËt t|, thiÕt bÞ trong c«ng tr×nh. 3.1.3. Th«ng giã c¬ khÝ cÇn ®|îc thiÕt kÕ khi nh÷ng ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu vµ tiªu chuÈn vÖ sinh kh«ng thÓ ®|îc ®¶m b¶o b»ng ph|¬ng tiÖn th«ng giã tù nhiªn. Trong c¸c gian phßng cã ng|êi sinh ho¹t, nÕu kh«ng cã hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, cÇn l¾p qu¹t trÇn hoÆc qu¹t bµn phô trî cho th«ng giã tù nhiªn nÕu kh«ng ¶nh h|ëng tíi c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ hoÆc yªu cÇu vÖ sinh. Chó thÝch: Sè l|îng qu¹t bè trÝ trong phßng cÇn ®|îc tÝnh chän ®ñ ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu vËn tèc giã theo c¶m gi¸c nhiÖt. Trong ®iÒu kiÖn ch|a ®ñ sè liÖu tÝnh to¸n , cã thÓ chän 1 qu¹t cho 16-25m2 diÖn tÝch sµn. Qu¹t ph¶i cã c¬ cÊu thay ®æi vËn tèc giã nh»m ®¸p øng yªu cÇu sö dông. Kho¶ng c¸ch tõ c¸nh qu¹t ®Õn mÆt sµn kh«ng nªn nhá d|íi 2,3m.

3.1.4. 3.1.5.

Th«ng giã hçn hîp c¬ khÝ vµ tù nhiªn cÇn ®|îc thiÕt kÕ khi cã thÓ vµ ®|îc phÐp sö dông mét phÇn th«ng giã tù nhiªn ®Ó th¶i hoÆc cÊp kh«ng khÝ. §iÒu tiÕt kh«ng khÝ cÇn ®|îc thiÕt kÕ ®Ó : a. §¶m b¶o ®iÒu kiÖn vÖ sinh vµ vi khÝ hËu theo tiªu chuÈn, khi nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn kh«ng thÓ ®¶m b¶o b»ng c¸c biÖn ph¸p th«ng giã c¬ khÝ hay tù nhiªn, kÓ c¶ b»ng lµm m¸t bèc h¬i (qu¸ tr×nh ®o¹n nhiÖt); b. §¶m b¶o vµ duy tr× ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu vµ vÖ sinh kh«ng khÝ trong nhµ hoÆc trong mét phÇn nhµ theo yªu cÇu c«ng nghÖ; c. §¶m b¶o vµ duy tr× trong c¸c gian s¶n xuÊt ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu tiÖn nghi hoÆc ®iÒu kiÖn trung gian gi÷a ®iÒu kiÖn tiÖn nghi vµ ®iÒu kiÖn cho phÐp ghi trong c¸c phô lôc l, 2, nÕu ®iÒu nµy lµ hîp lÝ vÒ mÆt kinh tÕ. d. §¶m b¶o vµ duy tr× ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu tiÖn nghi vµ vÖ sinh kh«ng khÝ quy ®Þnh cho c¸c nhµ ë vµ nhµ c«ng céng hoÆc nhµ phô trî khi cã nhu cÇu. Chó thÝch: 1. NÕu c¸c quy ph¹m tiªu chuÈn c«ng nghÖ kh«ng Ên ®Þnh th«ng sè vi khÝ hËu cÇn ®¶m b¶o khi thiÕt kÕ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ th× lÊy ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu tèi |u. 2. §é chÝnh x¸c duy tr× ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu tiÖn nghi nÕu kh«ng cã nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt cÇn cè g¾ng duy tr× ë møc r10C theo nhiÖt ®é vµ r7% theo ®é Èm (quanh vïng ®Æt ®Çu ®o c¶m nhiÖt vµ Èm).

3.1.6.

§é chÝnh x¸c duy tr× nhiÖt ®é tiÖn nghi khi sö dông m¸y ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ côc bé hoÆc bé hßa trén côc bé cã ®Çu c¶m nhiÖt t¸c ®éng trùc tiÕp th× cho phÐp gi÷ ë møc r2oC. Khi nguån bøc x¹ lªn ng|êi cã c|êng ®é tõ 150 ®Õn 300 kcal/m2.h vµ diÖn tÝch mÆt bøc x¹ trong khi lµm viÖc trªn 0,2m2 khi kh«ng ®¶m b¶o nhiÖt ®é kh«ng khÝ


tiªu chuÈn viÖt nam

3.1.7.

tcvn 5687 : 1992

theo phô lôc 1 vµ 2, th× vËn tèc kh«ng khÝ cã thÓ t¨ng thªm theo yªu cÇu cña ®iÒu 2.3. §Ó ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu kÓ trªn cho phÐp ®Æt c¸c qu¹t thæi giã côc bé. HÖ thèng tÊm kh«ng khÝ cÊp giã vµo vÞ trÝ cã ng|êi lµm viÖc th|êng xuyªn cÇn ®|îc tæ chøc: a. Khi c|êng ®é bøc x¹ trªn 300 kcal/m2.h: cÊp giã ngoµi trêi ®Ó ®¶m b¶o c¸c th«ng sè m«i tr|êng (nhiÖt ®é vµ vËn tèc giã) theo "Tiªu chuÈn vÖ sinh thiÕt kÕ nhµ c«ng nghiÖp". b. Víi c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thö lµm lan táa ®éc h¹i mµ kh«ng cã kh¶ n¨ng cÊu t¹o chôp che ch¾n vµ hót côc bé: cÊp giã ngoµi trêi ®Ó ®¶m b¶o th«ng sè m«i tr|êng (nhiÖt ®é, vËn tèc giã, nång ®é ®éc h¹i) theo phô lôc l, 2, 4 cña tiªu chuÈn nµy. Chó thÝch: Khi thiÕt kÕ hÖ thèng tÊm kh«ng khÝ ph¶i dù tÝnh c¶ nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n ngõa hiÖn t|îng thæi tr|ît c¸c khÝ ®éc h¹i sang c¸c vÞ trÝ lµm viÖc gÇn ®ã.

3.1.8.

3.1.9.

S|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ chØ cÇn thùc hiÖn kÕt hîp víi ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ hoÆc víi nhu cÇu c«ng nghÖ nÕu cã. Trong tr|êng hîp cÇn s|ëi Êm (chèng l¹nh) cho vïng khÝ hËu x©y dùng AI, AII (xem TCVN 4088: 1985) th× cÇn cã c¬ së luËn chøng kinh tÕ - kÜ thuËt. Khi tÝnh to¸n c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng khÝ th× tïy thuéc vµo thÓ lo¹i vµ môc tiªu mµ: a. TÝnh to¸n theo th«ng sè cÊp III - khi thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng th«ng giã chung (dïng lùc ®Èy tù nhiªn hay c¬ khÝ) nh»m nhiÖm vô th¶i nhiÖt, Èm d|, gåm c¶ nh÷ng tr|êng hîp lµm m¸t ®¬n gi¶n b»ng qu¸ tr×nh ®o¹n nhiÖt. b. TÝnh to¸n theo th«ng sè cÊp III cho mïa nãng, th«ng sè cÊp II cho mïa l¹nh cña n¨m - khi thiÕt kÕ th«ng giã chung nh»m th¶i chÊt ®éc h¹i cÊp l, 2, 3, 4 hoÆc ®Ó c©n b»ng l|îng giã th¶i ra qua c¸c hÖ thèng hót côc bé hoÆc hót theo gi©y chuyÒn c«ng nghÖ (qu¸ tr×nh ch¸y, vËn chuyÓn b»ng khÝ nÐn, sÊy...), kÓ c¶ khi thiÕt kÕ th«ng giã lµm m¸t b»ng bay h¬i ®o¹n nhiÖt (phun n|íc trong phßng, trong ®|êng èng hoÆc trong buång phun) còng nh| tÊm kh«ng khÝ b»ng kh«ng khÝ ngoµi trêi. c. TÝnh to¸n theo th«ng sè cÊp II - thiÕt kÕ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ; d. TÝnh to¸n theo th«ng sè cÊp II cho mïa l¹nh - thiÕt kÕ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ còng nh| c¸c mµn giã, mµn nhiÖt; e. TÝnh to¸n theo th«ng sè cÊp I - chØ khi thiÕt kÕ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ víi nh÷ng yªu cÇu c«ng nghÖ cã c¬ së. Chó thÝch: 1. Khi thiÕt kÕ th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ chØ dïng cho mét phÇn thêi gian trong ngµy (chØ dïng buæi tèi hoÆc vµo mét sè giê nhÊt ®Þnh trong ngµy) hoÆc mét sè th¸ng trong n¨m, th× cho phÐp lÊy nh÷ng th«ng sè kh¸c víi nh÷ng chØ dÉn kÓ trªn. 2. L|îng kh«ng khÝ cÇn ®Ó hßa lo·ng nång ®é ch¸y næ trong m«i tr|êng kh«ng khÝ trong nhµ ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh theo th«ng sè kh«ng khÝ ngoµi nhµ cÊp I vµ II dïng ®Ó tÝnh to¸n hÖ thèng.

3.1.10. CÇn tæ chøc th«ng giã xuyªn phßng tù nhiªn nhÊt lµ vÒ ban ®ªm ®Ó lµm m¸t nhµ kÓ c¶ tÇng trÇn m¸i vµ c¸c tÇng kÜ thuËt nÕu ®iÒu kiÖn vËn hµnh cho phÐp.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

3.1.11. §èi víi buång l¸i cÇn trôc trong c¸c gian s¶n xuÊt cã nhiÖt d| lín, còng nh| khi c|êng ®é bøc x¹ trªn 330 kcal/m2.h, hoÆc khi nång ®é chÊt ®éc h¹i trong kh«ng khÝ bao quanh buång l¸i v|ît qu¸ nång ®é giíi h¹n cho phÐp, th× ph¶i tæ chøc th«ng giã t¾m khÝ hoÆc ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ. §èi víi buång l¸i ë nh÷ng n¬i thuéc nhãm s¶n xuÊtA, B vµ F còng nh| khi cã chÊt ®éc cÊp l, 2 bèc ra song kh«ng cã ph|¬ng tiÖn ®Ó läc chóng trong kh«ng khÝ th× ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp giã t¾m kh«ng khÝ hoÆc ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ b»ng giã ngoµi trêi ®· qua läc bôi. Cho phÐp ®|îc dïng tuÇn hoµn toµn phÇn khi m«i tr|êng khÝ quanh buång l¸i kh«ng cã khÝ ®éc h¹i hoÆc chØ cã chÊt ®éc h¹i cÊp 3, 4 víi nång ®é thÊp h¬n nång ®é giíi h¹n cho phÐp. 3.1.12. C¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ t¾m kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ ®|îc thiÕt kÕ víi nh÷ng biÖn ph¸p chèng rung, chèng ån ®¶m b¶o tiªu chuÈn ån cho phÐp. 3.1.13. Trong c¸c gian phßng thÓ tÝch lín h¬n 40m3 cho mçi ng|êi lµm viÖc vµ cã cöa sæ hoÆc cöa trêi, nÕu kh«ng cã chÊt ®éc h¹i hoÆc chÊt cã mïi khã chÞu bèc ra th× cã thÓ cho phÐp sö dông biÖn ph¸p th«ng giã tù nhiªn qua cöa sæ hoÆc cöa trêi. Chó thÝch: CÇn hiÓu kh¸i niÖm "kh«ng cã chÊt ®éc h¹i bèc ra" lµ l|îng chÊt ®éc h¹i bèc ra ®ång thêi tõ thiÕt bÞ c«ng nghÖ kh«ng lµm t¨ng nång ®é ®éc h¹i trong m«i tr|êng qu¸ nång ®é giíi h¹n cho phÐp.

3.1.14. Khi thiÕt kÕ th«ng giã ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ cÇn tÝnh kÓ ®Õn ®iÒu kiÖn lan táa nhiÖt ®é, Èm vµ chÊt ®éc h¹i bªn trong nhµ (ph|¬ng thøc lan táa vµ sù ph©n bè) còng nh| ®iÒu kiÖn sö dông nhµ. Khi thiÕt kÕ cÇn ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n ngõa sù lan táa khÝ ®éc h¹i bªn trong nhµ cïng hiÖn t|îng truyÒn giã tõ phßng cã nång ®é ®éc h¹i cao tíi nh÷ng phßng cã Ýt hoÆc kh«ng cã chÊt ®éc h¹i bèc ra. 3.1.15. Trong thiÕt kÕ th|êng cÇn kÕt hîp th«ng giã cÊp vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ víi s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ. §èi víi nhµ ë, nhµ c«ng céng vµ nhµ phô trî cña c¸c xÝ nghiÖp, n¬i chØ ho¹t ®éng cã mét ca th× viÖc kÕt hîp th«ng giã cÊp vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ víi s|ëi Çm b»ng kh«ng khÝ cÇn ®|îc thùc hiÖn víi ®Çy ®ñ c¬ së. 3.2 Trong th«ng giã ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ. 3.2.1. C¸c hÖ thèng th«ng giã cÊp - th¶i chung, hoÆc ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ c¸c gian s¶n xuÊt kh«ng cã hÖ thèng th«ng giã tù nhiªn cÇn ®|îc thiÕt kÕ Ýt nhÊt b»ng hai hÖ thèng th¶i vµ hai hÖ thèng cÊp ®Ó ®¶m b¶o kh«ng d|íi 50% l|u l|îng giã trao ®æi khi ngõng mét hÖ thèng. Khi thiÕt kÕ chØ mét hÖ thèng cÊp vµ mét hÖ thèng th¶i hoÆc mét côm m¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ th× cÇn l¾p ®Æt qu¹t giã dù phßng cã ®éng c¬ ®iÖn tù ®éng khëi ®éng khi qu¹t giã chñ yÕu ngõng ch¹y hoÆc nèi qua èng gãp víi c¸c hÖ thèng l©n cËn nh»m b¶o ®¶m Ýt nhÊt 50% l|u l|îng giã trao ®æi khi hÖ thèng qu¹t giã chÝnh ngõng ch¹y. Chó thÝch: Nh÷ng nhµ vµ phßng ®|îc coi lµ kh«ng ®|îc th«ng giã tù nhiªn nÕu kh«ng khÝ ngoµi trêi chØ ®|îc cÊp bëi hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ hoÆc hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ kh«ng cã lç cöa chuyªn dông cho môc dÝch th«ng tho¸ng. C¸c phÇn nhµ kh«ng ®|îc th«ng giã tù nhiªn (th«ng tho¸ng) lµ nh÷ng phÇn n»m c¸ch xa t|êng ngoµi cã lç cöa th«ng tho¸ng trªn 30m.


tiªu chuÈn viÖt nam 3.2.2.

3.2.3.

tcvn 5687 : 1992

NÕu c¸c phßng c¸ch biÖt v× ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ kh«ng ®|îc th«ng tho¸ng tù nhiªn khi qu¹t cÊp giã vµ th¶i giã ngõng ho¹t ®éng l¹i cã lç cöa ®ãng më th«ng víi c¸c phßng bªn ®¶m b¶o ®ñ l|îng giã cÊp vµo hoÆc th¶i ra th× cho phÐp kh«ng ®Æt thªm qu¹t giã dù tr÷ cho c¸c phßng nµy nh| ®· ghi trong ®iÒu 3.16 mµ chØ cÇn cã s½n thiÕt bÞ dù tr÷ ®Ó thay thÕ qu¹t giã bÞ háng trong kho¶ng thêi gian 24 giê. C¸c hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ (c¶ trung t©m lÉn côc bé) cã nhiÖm vô duy tr× th«ng sè vi khÝ hËu trong nhµ suèt n¨m vµ suèt ngµy cÇn ®|îc thiÕt kÕ Ýt nhÊt 2 m¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ. C«ng suÊt m¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ ®|îc x¸c ®Þnh sao cho khi mét m¸y bÞ háng l|u l|îng kh«ng khÝ cßn l¹i ®¶m b¶o kh«ng d|íi 50% l|u l|îng tÝnh to¸n, cßn n¨ng suÊt l¹nh ®ñ ®¶m b¶o nhiÖt ®é trong phßng ë giíi h¹n trªn cña vïng tiÖn nghi (t = 29,40C) khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ ngoµi trêi b»ng nhiÖt ®é tÝnh to¸n theo ®iÒu 3.l.9 Chó thÝch: Khi cã ®ñ c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ c¬ së ®èi víi sù æn ®Þnh c¸c th«ng sè kh«ng khÝ trong nhµ suèt ngµy vµ suèt n¨m th× cho phÐp ®Æt m¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ dù tr÷.

3.2.4.

§èi víi nh÷ng gian phßng mµ trong ®ã cã thÓ xuÊt hiÖn l|îng ®éc h¹i giai ®o¹n ng¾n (bÕp trong nhµ ë, líp häc v.v...) cÇn thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng giã cã c¬ cÊu ®Ó t¨ng l|îng giã trao ®æi trong tõng giai ®o¹n ng¾n nÕu thËt sù cã nhu cÇu b¶o ®¶m m«i tr|êng theo tiªu chuÈn. 3.2.5. C¸c hÖ thèng cÊp giã t¾m kh«ng khÝ kh«ng ®|îc ghÐp cïng víi hÖ thèng th«ng giã cÊp. 3.2.6. §èi víi nhµ ë, nhµ c«ng céng, nhµ phô trî cÇn chó ý tæ chøc th«ng tho¸ng song cÇn cã biÖn ph¸p chèng giã lïa. §èi víi nhµ nhiÒu tÇng (cã hoÆc kh«ng cã hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ) dïng èng th«ng giã ®øng cho bÕp vµ khu vÖ sinh th× hÖ thèng èng nµy ph¶i cã qu¹t hót c¬ khÝ. 3.2.7. C¸c hÖ thèng th«ng giã tù nhiªn trong nhµ x|ëng s¶n xuÊt cã nhiÖt hiÖn d| trong mïa nãng cÇn ®|îc tÝnh to¸n theo chªnh lÖch ¸p lùc nhiÖt øng víi chªnh lÖch nhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn trong vµ bªn ngoµi ë th«ng sè III, cã kÓ tíi møc gia t¨ng nhiÖt ®é kh«ng khÝ theo chiÒu cao gian x|ëng. Khi tÝnh to¸n th«ng giã tù nhiªn cÇn tÝnh ®Õn t¸c ®éng cña c¸c hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ vµ t¸c ®éng c¶n cña giã. 3.2.8. C¸c hÖ thèng th«ng giã tù nhiªn c¸c ph©n x|ëng kh«ng cã nhiÖt hiÖn d| trong mïa nãng cña n¨m cÇn ®|îc tÝnh to¸n theo t¸c ®éng cña giã. Tèc ®é giã tÝnh to¸n trong mïa nãng cña n¨m lÊy theo TCVN 4088: 1985. 3.2.9. C¸c hÖ thèng th«ng giã côc bé hoÆc th«ng giã chung ph¶i ®|îc thiÕt kÕ ®Ó th¶i s¶n phÈm ch¸y cña c¸c giµn s|ëi bøc x¹ dïng nhiªn liÖu khÝ ®èt nh»m ®¶m b¶o ®é trong s¹ch m«i tr|êng kh«ng khÝ cña vïng lµm viÖc hoÆc vïng phôc vô. 3.2.10. §èi víi bé sÊy kh«ng khÝ cÊp hai hoÆc bé sÊy côc bé trong hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cÇn cung cÊp chÊt mang nhiÖt lµ n|íc cã th«ng sè nhiÖt kh«ng ®æi. 3.2.11. C¸c hÖ thèng hót côc bé vµ th«ng giã th¶i chung ph¶i t¸ch rêi nhau. 3.2.12. C¸c hÖ thèng hót côc bé tñ thiÕt bÞ c«ng nghÖ cÇn ®|îc cÊu t¹o riªng rÏ, nÕu trong kh«ng khÝ hót th¶i cã chøa :


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

a. C¸c chÊt mµ ph¶n øng hãa häc hay hçn hîp c¬ häc gi÷a chóng lµm t¨ng nhiÖt ®é vµ cã thÓ g©y ch¸y, næ (hçn hîp ®Êt ®Ìn víi h¬i n|íc, bét nh«m víi h¬i n|íc.v.v...) hoÆc t¹o thµnh hçn hîp næ; b. C¸c chÊt mµ khi hßa trén cã thÓ t¹o nªn hçn hîp hoÆc chÊt hãa häc ®éc h¹i h¬n. Chó thÝch: Trong nhiÖm vô thiÕt kÕ vÒ mÆt b»ng c«ng nghÖ ph¶i ghi râ quy ®Þnh vµ tr×nh tù cho phÐp ghÐp c¸c hÖ thèng hót côc bé c¸c chÊt dÔ næ vµ ch¸y.

3.2.13. C¸c hÖ thèng hót côc bé c¸c chÊt dÔ næ vµ ch¸y, mét khi cã kh¶ n¨ng l¾ng ®äng hoÆc ng|ng tô nh÷ng chÊt nµy trong ®|êng èng dÉn giã hoÆc trong thiÕt bÞ th«ng giã (thÝ dô: hÖ thèng hót côc bé c¸c buång s¬n v. v...), ph¶i ®|îc thiÕt kÕ riªng rÏ cho mçi mét phßng hoÆc mçi mét ®¬n vÞ thiÕt bÞ. 3.2.14. C¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ cÇn ®|îc thiÕt kÕ riªng rÏ cho mçi nhãm phßng bÞ c¸ch ly bëi t|êng ch¾n löa; cßn ®èi víi s¶n xuÊt thuéc nhãm A, B, C vµ F th× cÇn ®|îc cÊu t¹o riªng rÏ cho mçi tÇng. Cho phÐp thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng chung cho c¸c nhãm phßng kÕ cËn (trªn cïng mét tÇng) thuéc mét trong c¸c nhãm s¶n xuÊt A, B, C hoÆc F n»m ë c¸c tÇng kh¸c nhau (trõ khi vËt liÖu vµ s¶n phÈm dÔ ch¸y hoÆc vËt liÖu vµ s¶n phÈm kh«ng ch¸y chøa trong bao b× dÔ ch¸y) khi cã ®ång thêi nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y : a. Cïng mét qu¸ tr×nh c«ng nghÖ; b. Trong c¸c gian s¶n xuÊt thuéc nhãm A, B hoÆc F cã sö dông c¸c chÊt dÔ ch¸y, næ thuéc cïng mét d¹ng hoÆc c¸c gian s¶n xuÊt ®Òu thuéc nhãm C; c. C¸c gian s¶n xuÊt n»m ë kh«ng qu¸ 3 tÇng kÕ tiÕp;

3.2.15.

3.2.16.

3.2.17.

3.2.18.

3.2.19.

d. èng dÉn giã cña c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B, C vµ F ®|îc thi c«ng theo yªu cÇu cña ®iÒu 3.l0.23 vµ 3. l0.24. C¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ nªn thiÕt kÕ chung cho c¸c gian s¶n xuÊt nhãm D vµ E n»m trªn cïng mét tÇng hoÆc kh¸c tÇng trong cïng mét khu vùc giíi h¹n bëi t|êng ng¨n löa. C¸c hÖ thèng th¶i kh«ng khÝ tõ c¸c khu vùc quanh thiÕt bÞ dÔ næ (c¸c khu vùc s¶n xuÊt nhãm A, B hoÆc F) n»m trong c¸c gian s¶n xuÊt nhãm C, D hoÆc E, cÇn ®|îc cÊu t¹o c¸ch biÖt víi c¸c hÖ thèng th«ng h¬i hót th¶i chung cña c¸c gian s¶n xuÊt nµy. C¸c hÖ thèng th«ng giã ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ th|êng ®|îc cÊu t¹o chung cho sè l|îng bÊt kÓ c¸c gian phô trî cïng chñng lo¹i n»m cïng tÇng hoÆc kh¸c tÇng. C¸c hÖ thèng riªng rÏ ®|îc thiÕt kÕ theo c¸c chØ dÉn riªng biÖt cña c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ nhµ phô trî hoÆc nhµ c«ng nghiÖp. C¸c hÖ thèng th«ng h¬i chung vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt nhãm C, cho phÐp ®ång thêi phôc vô cho c¸c gian lÎ n»m trªn mÆt b»ng s¶n xuÊt chÝnh (phßng tr|ëng kÝp v.v...) HÖ thèng th«ng h¬i c¬ khÝ ph¶i ®|îc thiÕt kÕ riªng rÏ cho c¸c kho chøa chÊt láng vµ khÝ dÔ b¾t löa vµ g©y ch¸y cña mçi nhãm s¶n xuÊt A, B, C hay F dïng qu¹t hót dù phßng kÌm ®éng c¬ tù ®ãng m¹ch khi qu¹t chÝnh ngõng ho¹t ®éng. NÕu h¬i, khÝ bèc vµo m«i tr|êng cña nh÷ng gian kho nµy nhÑ h¬n kh«ng khÝ vµ nÕu l|îng kh«ng khÝ thay ®æi theo tiªu chuÈn hoÆc theo ®iÒu kiÖn kÜ thuËt kh«ng v|ît qu¸ hai lÇn thÓ tÝch phßng mçi giê, th× cho phÐp sö dông biÖn ph¸p hót tù nhiªn cho mçi gian kho riªng rÏ.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

3.2.20. HÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ chung hay s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ ®|îc phÐp thiÕt kÕ cho mét nhãm phßng cña nhµ s¶n xuÊt mét tÇng hoÆc kho mét tÇng cã lèi tho¸t ra ngoµi, cho tæ hîp bÊt k× cña c¸c nhãm a, B, C hoÆc f, khi tæng diÖn tÝch c¸c phßng kh«ng qu¸ l.l00 m2 trong ph¹m vi ng¨n c¸ch cña c¸c t|êng ch¾n löa. Trong tr|êng hîp nµy cÇn ®Æt qu¹t dù phßng cho hÖ thèng hót, khëi ®éng tù ®éng khi qu¹t chÝnh ngõng ch¹y. èng dÉn giã ph¶i ®|îc thiÕt kÕ theo yªu cÇu cña ®iÒu 3.l0.20. 3.2.21. HÖ thèng hót cho kho chøa dÞch vµ khÝ dÔ b¾t löa, dÔ ch¸y cña c¸c nhãm s¶n xuÊt A, B, C hay F ®|îc dïng lùc hót tù nhiªn nÕu tiªu chuÈn cho phÐp. §èi víi kho thuéc nhãm s¶n xuÊt A, B hay F nÕu khèi l|îng dÞch vµ khÝ dÔ b¾t löa, dÔ ch¸y v|ît qu¸ l0T, th× ngoµi hÖ thèng hót tù nhiªn theo tiªu chuÈn, cßn cÇn cÊu t¹o c¶ hÖ thèng hót c¬ khÝ. 3.2.22. §èi víi c¸c hè s©u qu¸ 0,5m trong c¸c gian s¶n xuÊt thuéc nhãm A, B hay F, khi sö dông khÝ, h¬i ch¸y còng nh| khi sö dông dÞch dÔ ch¸y, dÔ b¾t löa, th× cÇn tæ chøc hÖ thèng cÊp giã c¬ khÝ. §èi víi nh÷ng hè cã ng|êi lµm viÖc th|êng k× th× cßn cÇn c¶ hÖ thèng hót c¬ khÝ. Chó thÝch: Cho phÐp sö dông hÖ thèng th«ng h¬i chung cña gian s¶n xuÊt ®Ó th«ng tho¸ng c¸c hè, hèc nªu trªn.

3.2.23. Trong c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F vµ trong c¸c gian cã h¬i khÝ ®éc cÊp 1,2,3 nÕu cã tiÕp gi¸p víi nh÷ng gian s¶n xuÊt vµ gian phô trî kh¸c th× cÇn ®¶m b¶o l|u l|îng hÖ thèng cÊp ph¶i nhá h¬n 5% so víi l|u l|îng hÖ thèng hót. Quy ®Þnh trªn kh«ng cÇn ®¶m b¶o nÕu c¸c gian tiÕp gi¸p nhau ®|îc c¸ch ly bëi v¸ch ng¨n kÝn kh«ng cã cöa ®i hoÆc c¸c lç kh¸c. 3.2.24. C¸c thiÕt bÞ th«ng giã, ®|êng èng dÉn giã, ®|êng èng dÉn nhiÖt, dÉn l¹nh... cÇn thiÕt ph¶i bäc c¸ch nhiÖt bÒ mÆt nÕu cÇn gi÷ cho nhiÖt ®é chÊt mang nhiÖt (kh«ng khÝ, n|íc, h¬i n|íc...) kh«ng biÕn ®éng nhiÒu h¬n giíi h¹n cho phÐp. Còng cÇn ph¶i cÊu t¹o bäc c¸ch nhiÖt bÒ mÆt ®Ó lo¹i trõ hiÖn t|îng ®äng s|¬ng trªn bÒ mÆt hoÆc gi¶m nhiÖt ®é bøc x¹ cña bÒ mÆt, ®|êng èng, èng dÉn giã v.v... NhiÖt trë cña líp c¸ch nhiÖt kÓ trªn ph¶i nhá h¬n lm2.h.0C/kcal nÕu kh«ng cã nh÷ng yªu cÇu kh¸c. Líp c¸ch nhiÖt cña thiÕt bÞ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, èng dÉn giã l¹nh, èng dÉn l¹nh (n|íc l¹nh) cÇn cã líp b¶o vÖ c¸ch n|íc, chèng Èm. Chó thÝch: ViÖc bäc c¸ch nhiÖt èng giã tuÇn hoµn cña hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ph¶i cã luËn cø.

3.2.25. Líp bäc c¸ch nhiÖt thiÕt bÞ th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, ®|êng èng dÉn giã trong c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F còng nh| líp c¸ch nhiÖt thiÕt bÞ vµ ®|êng èng dÉn giã ®Æt trong tÇng trÇn m¸i, tÇng hÇm, ph¶i lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, trõ líp s¬n cho phÐp dïng vËt liÖu ch¸y. Trong c¸c tr|êng hîp cßn l¹i cho phÐp lµm b»ng vËt liÖu khã ch¸y. ë nh÷ng chç c¾t ngang t|êng, v¸ch, trÇn, cã ®é chÞu löa trªn 0,75h th× kh«ng nªn cÊu t¹o líp c¸ch nhiÖt, mµ chÌn kÝn khe b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. Trong cÊu t¹o cña líp c¸ch nhiÖt bÒ mÆt l¹nh cña hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ (®|êng èng dÉn l¹nh, èng dÉn giã, thiÕt bÞ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ...) cho phÐp lµm líp c¸ch Èm b»ng vËt liÖu ch¸y phñ ngoµi mét líp b¶o vÖ b»ng v¶i thñy tinh ®èi víi


tiªu chuÈn viÖt nam

3.2.26.

3.2.27. 3.2.28.

3.2.29.

3.2.30.

tcvn 5687 : 1992

®èi víi èng dÉn l¹nh vµ dÉn giã vµ b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y ®èi víi m¸y ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ. Buång phun, bé phun Èm còng nh| mòi phun Èm bæ sung ph¶i dïng n|íc cã chÊt l|îng cña n|íc sinh ho¹t. Khi tÝnh to¸n l|u l|îng n|íc cho buång phun ph¶i tÝnh c¶ l|îng n|íc hay h¬i, l|îng n|íc bÞ cuèn theo giã vµ l|îng n|íc x¶ ®¸y buång phun. C«ng viÖc thay vµ x¶ n|íc trong hÖ thèng cÇn ®|îc thùc hiÖn vµo giai ®o¹n Ýt t¶i cña m¹ng èng cÊp n|íc. MiÖng thu giã ngoµi trêi cÇn ®|îc bè trÝ ë nh÷ng vÞ trÝ Ýt bÞ nhiÔm bÈn nhÊt cña c«ng tr×nh. MiÖng lÊy giã ngoµi cña c¸c hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ cÇn ®Æt ë ®é cao kh«ng d|íi 2m, c¸ch mÆt ®Êt tÝnh tõ ®¸y miÖng lÊy giã, vµ kh«ng d|íi lm nÕu miÖng lÊy giã ®Æt ë vïng cã th¶m c©y xanh. §èi víi c¸c hÖ thèng th«ng giã tù nhiªn, cöa lÊy giã ph¶i ®|îc bè trÝ theo ®iÒu 3.4.7 MiÖng lÊy giã ngoµi cña c¸c hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ cho phÐp ®Æt xa nhµ nÕu nång ®é ®éc h¹i ë vÞ trÝ gÇn nhµ v|ît qu¸ 30% nång ®é giíi h¹n cho phÐp trong vïng lµm viÖc. NÕu ®éc h¹i lµ bôi th× cã thÓ ®Æt miÖng lÊy giã gÇn nhµ, song ph¶i läc bôi khi nång ®é bôi t¹i ®iÓm lÊy giã v|ît qu¸ 30% tiªu chuÈn cho phÐp cho vïng lµm viÖc. C¸c nguån ®éc h¹i kh¸c còng ph¶i läc nÕu cã thiÕt bÞ läc thÝch hîp vµ nÕu cho phÐp vÒ mÆt luËn chøng kinh tÕ - kÜ thuËt. MiÖng lÊy giã ngoµi ®|îc phÐp bè trÝ trªn m¸i nhµ vµ c«ng tr×nh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sau : a. NÕu trªn m¸i kh«ng cã èng th¶i c«ng nghÖ vµ èng th¶i c¸c khÝ ®éc h¹i tõ c¸c hÖ thèng hót côc bé hoÆc nh÷ng èng th¶i nµy n»m ngoµi vïng bãng rîp khÝ ®éng do luång giã tíi g©y ra, hoÆc nÕu kh«ng khÝ th¶i tõ c¸c thiÕt bÞ g©y bôi ®· ®|îc läc ®Õn nång ®é ghi trong ®iÒu 3.2.42. b. NÕu nång ®é chÊt ®éc h¹i ë vÞ trÝ ®Æt miÖng lÊy giã ngoµi kh«ng v|ît qu¸ 30% nång ®é giíi h¹n cho phÐp quy ®Þnh cho vïng lµm viÖc cña gian s¶n xuÊt. Chó thÝch: Trªn c¸c m¸i b»ng víi ®é dèc 25% cho phÐp bè trÝ c¸c miÖng lÊy giã ngoµi ë ®é cao kh«ng d|íi 3m so víi mÆt m¸i kÕ cËn hoÆc cöa trêi, nÕu miÖng lÊy giã n»m c¸ch mÆt t|êng ngoµi trªn 20m.

3.2.31. Khi ®¶m b¶o ®|îc yªu cÇu 3.2.30 th× ®|îc phÐp bè trÝ miÖng lÊy giã ngoµi trªn cïng mét ®é cao víi miÖng th¶i giã cña hÖ thèng th«ng h¬i chung, nÕu kho¶ng c¸ch theo chiÒu n»m ngang gi÷a miÖng lÊy giã vµ miÖng th¶i giã v|ît qu¸ l0 lÇn ®|êng kÝnh t|¬ng ®|¬ng (theo diÖn tÝch) cña miÖng th¶i gÇn nhÊt, song kh«ng d|íi 20m. ë kho¶ng c¸ch nhá h¬n tíi miÖng th¶i cña hÖ thèng th«ng h¬i chung th¶i giã qua èng theo ph|¬ng th¼ng ®øng th× cho phÐp bè trÝ miÖng lÊy giã ngoµi trong ph¹m vi vßng trßn cã b¸n kÝnh b»ng chiÒu cao h¬n mÐp trªn cña miÖng lÊy giã Ýt nhÊt 2m. 3.2.32. MiÖng lÊy giã ngoµi ph¶i ®|îc bè trÝ ë nh÷ng n¬i tr¸nh ®|îc tµn löa bay vµo hoÆc cã biÖn ph¸p phßng ngõa tµn löa còng nh| khÝ, h¬i ch¸y næ xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh vËn hµnh hay khi cã sù cè c¸c bÓ chøa, thïng chøa vµ ®|êng èng.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

3.2.33. MiÖng lÊy giã ngoµi cña c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ thuéc c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F ®|îc phÐp cÊu t¹o chung bÊt k× tæ hîp nµo song ph¶i t¸ch riªng víi c¸c miÖng lÊy giã cÊp cho gian s¶n xuÊt nhãm C, D vµ E vµ c¸c gian phô trî cña s¶n xuÊt. 3.2.34. MiÖng lÊy giã ngoµi cÊp cho c¸c phßng cã thiÕt bÞ ®iÖn n»m kÒ c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F trong ®ã sö dông khÝ ch¸y (kÓ c¶ khÝ ng|ng tô) cÇn ®|îc bè trÝ ë nh÷ng n¬i lo¹i trõ ®|îc hçn hîp ch¸y næ cña c¸c khÝ trªn trong kh«ng khÝ. 3.2.35. Kh«ng khÝ ngoµi trêi vµ tuÇn hoµn ph¶i qua läc bôi tr|íc khi cÊp vµo nhµ. a. §èi víi c¸c hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ. b. §èi víi c¸c hÖ thèng th«ng giã, s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ trong nhµ ë, nhµ c«ng céng, phßng phô trî cña nhµ s¶n xuÊt ph¶i cã luËn cø. c. §èi víi c¸c hÖ thèng th«ng giã, s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ cña c¸c nhµ s¶n xuÊt nÕu cã yªu cÇu kÜ thuËt vµ trong tr|êng hîp nång ®é bôi cña giã ngoµi hoÆc giã tuÇn hoµn v|ît qu¸ 30% nång ®é bôi giíi h¹n cho phÐp trong vïng lµm viÖc. Trong c¸c hÖ thèng cÊp giã c¬ khÝ, s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ cña nhµ ë, nhµ c«ng céng còng nh| nhµ phô trî thuéc xÝ nghiÖp kh«ng ph¶i läc bôi nÕu l|u l|îng th«ng giã chñ yÕu cÊp qua cöa trêi b»ng ph|¬ng thøc th«ng giã tù nhiªn. Kh«ng cÇn läc bôi trong c¸c hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ, s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ cña nhµ ë, nhµ c«ng céng vµ phô trî nÕu cöa lÊy giã ngoµi n»m trong vïng c©y xanh. 3.2.36. Trong c¸c hÖ thèng t¾m kh«ng khÝ vµ c¸c hÖ thèng cÊp khÝ trùc tiÕp vµo vïng thë cña ng|êi lao ®éng (mÆt n¹, mò phßng ®éc che ch¾n ®Çu vµ mÆt ng|êi lao ®éng...) cÇn ph¶i läc bôi. 3.2.37. NhÊt thiÕt ¸p dông c¸c biÖn ph¸p c«ng nghÖ tiªn tiÕn nh»m gi¶m l|îng ®éc h¹i trµn táa ra m«i tr|êng xung quanh còng nh| nh»m gi¶m l|u l|îng th«ng giã cÇn thiÕt. 3.2.38. Kh«ng khÝ th¶i ra m«i tr|êng tõ hÖ thèng th«ng giã qua giÕng th¶i, chôp th¶i giã, qua cöa trêi th«ng giã v.v... NÕu cã chøa chÊt ®éc h¹i th× cÇn ph¶i dù ®o¸n vµ tÝnh to¸n sù ph©n t¸n ®éc h¹i sao cho nång ®é cña chóng kh«ng v|ît : a. Nång ®é ®éc h¹i tèi ®a tøc thêi - ®èi víi m«i tr|êng khu d©n c|. b. 30% nång ®é giíi h¹n cho phÐp trong vïng lµm viÖc cña x|ëng s¶n xuÊt - ®èi víi c¸c miÒn ngoµi nhµ s¶n xuÊt, n¬i bè trÝ cöa lÊy giã ngoµi cña c¸c hÖ thèng th«ng giã ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ còng nh| c¸c cöa lÊy giã th«ng tho¸ng tù nhiªn. 3.2.39. Trong b¶n tÝnh to¸n b¶o vÖ m«i tr|êng kh«ng khÝ khái bÞ nhiÔm bÈn do c¸c miÖng th¶i cña hÖ thèng th«ng h¬i trong khu d©n c| vµ trªn ph¹m vi xÝ nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh kÓ tæng l|îng th¶i tèi ®a c¸c chÊt ®éc h¹i trong l|u l|îng kh«ng khÝ th¶i ra, nång ®é c¸c chÊt ®éc h¹i nµy trong m«i tr|êng do « nhiÔm c«ng nghiÖp theo c¸c sè liÖu c«ng nghÖ còng nh| nång ®é nÒn (nång ®é hiÖn cã) trong vïng x©y dùng. Chó thÝch: B¶n tÝnh to¸n ph©n t¸n ®éc h¹i trong m«i tr|êng kh«ng khÝ do luång th¶i th«ng giã t¹o ra ®|îc ®|a vµo c¬ cÊu thiÕt kÕ th«ng giã cña c«ng tr×nh hoÆc lËp thµnh mét ch|¬ng riªng cña thiÕt kÕ phÇn c«ng nghÖ.

3.2.40. NÕu trong kh«ng khÝ th¶i tõ c¸c hÖ thèng hót côc bé cã chøa c¸c chÊt ®éc h¹i vµ cã mïi khã chÞu, th× tr|íc khi x¶ ra m«i tr|êng xung quanh nhÊt thiÕt ph¶i läc s¹ch ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu cña c¸c ®iÒu 3.2.38; 3.2.39 vµ 3.2.42 còng nh| c¸c tiªu chuÈn chuyªn ngµnh kh¸c ®· ®|îc duyÖt.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

§èi víi c¸c chÊt ®éc h¹i cßn chøa trong luång khÝ th¶i sau khi läc, còng nh| khi kh«ng cã ph|¬ng tiÖn kÜ thuËt ®Ó läc th× ph¶i cã biÖn ph¸p ph©n t¸n chóng trong m«i tr|êng theo yªu cÇu cña c¸c ®iÒu 3.2.38; 3.2.39 vµ 3.2.42. NÕu ch|a cã ph|¬ng tiÖn kÜ thuËt ®Ó läc kh«ng khÝ th¶i th× ph¶i dù kiÕn kh¶ n¨ng x©y l¾p thiÕt bÞ läc ë xÝ nghiÖp hay c«ng tr×nh trong t|¬ng lai. Khi tæng l|îng khÝ th¶i chøa ®éc h¹i kh«ng lín hoÆc khi nång ®é cña chóng lµ nhá trong khÝ th¶i cho phÐp kh«ng tæ chøc läc nÕu b»ng ph|¬ng ph¸p ph©n t¸n chóng trong kh«ng gian ë nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng thuËn lîi nhÊt (chiÒu giã vµ lùc giã, l|îng m|a, khÝ ¸p v.v...) mµ vÉn ®¶m b¶o ®|îc c¸c yªu cÇu trªn ®©y. §èi víi c¸c chÊt ®éc h¹i cã kh¶ n¨ng tån t¹i l©u trong kh«ng gian vµ g©y t¸c h¹i lín ®èi víi m«i tr|êng (khÝ Re vµ nhãm Re, phãng x¹ nguyªn tö...) nhÊt thiÕt ph¶i trõ khö b»ng c¸c ph|¬ng tiÖn kÜ thuËt. NÕu ch|a cã ph|¬ng tiÖn kÜ thuËt ®Ó läc trõ th× cÇn kiÕn nghÞ thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ hoÆc xin phÐp duyÖt qua c¬ quan b¶o vÖ m«i tr|êng cã thÈm quyÒn. 3.2.41. Nång ®é bôi cho phÐp trong kh«ng khÝ th¶i ra m«i tr|êng xung quanh tÝnh b»ng mg/m3 ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc sau : a. NÕu l|îng kh«ng khÝ th¶i ra ngoµi nhµ lín h¬n 15 ngµn mÐt khèi mçi giê: C1 = 100K b. NÕu l|îng kh«ng khÝ th¶i ra b»ng hoÆc nhá hîn 15 ngµn m3 mçi giê: C2 = (160 - 4L)K K - HÖ sè, phô thuéc vµo nång ®é bôi giíi h¹n cho phÐp trong m«i tr|êng vïng lµm viÖc, lÊy theo phô lôc No6. L - L|u l|îng kh«ng khÝ th¶i ra (ngµn m3/h) Chó thÝch: 1. NÕu nång ®é bôi trong kh«ng khÝ th¶i ra kh«ng v|ît qu¸ ®¹i l|îng C1 vµ C2 th× cho phÐp th¶i kh«ng khÝ kh«ng ph¶i läc; 2. HiÖu qu¶ läc bôi cã cì h¹t 20M vµ lín h¬n ph¶i ®¹t Ýt nhÊt 90%

MiÖng th¶i khÝ tõ c¸c hÖ thèng hót bôi côc bé cã chøa chÊt dÔ næ ch¸y hoÆc chÊt ®éc h¹i thuéc cÊp l vµ 2 hoÆc chøa chÊt cã mïi khã chÞu cÇn ®|îc ®Æt cao h¬n vïng bãng rîp khÝ ®éng cña ng«i nhµ nhê c¸c èng cao hoÆc th¶i b»ng luång cao tèc. Luång th¶i kh«ng khÝ cã chøa chÊt dÔ næ ch¸y, chÊt ®éc h¹i hay chÊt cã mïi khã chÞu kh«ng ®|îc x¶ trong vïng cã ¸p lùc d|¬ng do giã g©y ra. Luång th¶i cã chÊt dÔ næ ch¸y kh«ng ®|îc x¶ vµo khu vùc gÇn luång x¶ s¶n phÈm ch¸y. Cho phÐp x¶ kh«ng khÝ ®éc h¹i vµo vïng bãng rîp khÝ ®éng cña nhµ, nÕu kÕt qu¶ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®|îc r»ng nång ®é chÊt th¶i trong m«i tr|êng n»m trong giíi h¹n quy ®Þnh cña ®iÒu 3.2.38. 3.2.42. ViÖc th¶i kh«ng khÝ b»ng ¸p lùc tù nhiªn (¸p lùc träng tr|êng), hoÆc ¸p lùc d| trong nhµ do c¸c hÖ thèng th«ng h¬i c¬ khÝ, cÇn ®|îc tæ chøc qua c¸c cöa sæ, cöa trêi, chôp th¶i giã cã c¬ cÊu ®¶m b¶o søc hót æn ®Þnh kh«ng phô thuéc vµo chiÒu giã vµ lùc giã, trõ nh÷ng tr|êng hîp mµ luËn cø kinh tÕ - kÜ thuËt kh¼ng ®Þnh sù cÇn thiÕt ph¶i dïng biÖn ph¸p hót th¶i c¬, khÝ (qu¹t giã ®Æt trªn m¸i...). GiÕng th¶i giã, chôp th¶i giã vµ qu¹t m¸i cÇn cã van ®iÒu chØnh ®|îc ®iÒu khiÓn tõ vïng lµm viÖc.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

Cho phÐp th¶i giã qua cöa sæ trêi lÊy ¸nh s¸ng chÞu t¹t giã víi ®iÒu kiÖn bè trÝ chung ë c¶ hai phÝa cña t|êng däc sao cho tæng diÖn tÝch lç cöa sæ ë mçi bªn ®ñ ®¶m b¶o l|îng giã trao ®æi. C¸c hÖ thèng th¶i giã c¬ khÝ cã thÓ th¶i giã qua lç cöa trªn t|êng ngoµi cã giÕng th¶i ®|a cao qu¸ m¸i. Trong tr|êng hîp ®Æc biÖt cho phÐp th¶i giã tõ hÖ thèng th«ng h¬i hót chóng qua lç vµ qua cöa sæ trªn t|êng, sao cho chÊt ®éc h¹i vµ chÊt cã mïi khã chÞu kh«ng lan trë l¹i phßng hoÆc c¸c phßng kh¸c, c¸c nhµ kh¸c n»m gÇn. 3.2.43. Luång th¶i cña c¸c hÖ thèng th«ng giã chung cña c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F ph¶i ®|îc cÊu t¹o vµ tÝnh to¸n ®Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña ®iÒu 3.2.28. C¸c luång th¶i nªu trªn ph¶i bè trÝ ë ®é cao kh«ng d|íi lm so víi ®iÓm cao nhÊt cña m¸i vµ c¸ch xa c¸c lç cöa lÊy giã ngoµi kh«ng d|íi 20m theo chiÒu n»m ngang hoÆc cao h¬n lç cöa lÊy giã ngoµi 6m nÕu kho¶ng c¸ch theo chiÒu n»m ngang d|íi 20m. èng hoÆc giÕng th¶i giã tõ hai hÖ thèng th«ng giã trë lªn víi bÊt k× lo¹i s¶n xuÊt nµo ph¶i ®|îc cÊu t¹o riªng rÏ nÕu ë mét trong c¸c hÖ thèng trªn cã thÓ cã sù ng|ng ®äng s¶n phÈm dÔ ch¸y hoÆc nÕu hßa trén khÝ th¶i cña hai hÖ thèng cã thÓ h×nh thµnh hçn hîp næ. Khi cã yªu cÇu kÜ thuËt ph¶i ®Êu vµo mét giÕng th¶i nhiÒu hÖ thèng nh| trªn th× ph¶i cÊu t¹o v¸ch ng¨n chia c¾t gi÷a chóng b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y kÓ tõ ®iÓm ®Êu chung cho tíi miÖng x¶ cña giÕng th¶i hay cña èng th¶i. C¸c giÕng th¶i hay èng x¶ tõ c¸c hÖ thèng th«ng giã côc bé hay th«ng giã chung cã chøa c¸c hîp chÊt dÔ næ hoÆc hîp chÊt cã mïi khã chÞu hoÆc hîp chÊt ®éc h¹i ph¶i cÊu t¹o kh«ng cã chôp c¶n (nãn, chôp v.v...) 3.3 X¸c ®Þnh l|îng kh«ng khÝ th«ng giã vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ - §iÒu kiÖn sö dông tuÇn hoµn giã. 3.3.1. L|îng kh«ng khÝ cÇn ®|a vµo phßng ®Ó ®¶m b¶o c¸c th«ng sè m«i tr|êng kh«ng khÝ trong vïng lµm viÖc hoÆc khu vùc phôc vô cÇn ®|îc x¸c ®Þnh qua tÝnh to¸n dùa trªn c¬ së l|îng nhiÖt, l|îng Èm hoÆc l|îng ®éc h¹i lan táa vµo gian phßng cã tÝnh ®Õn sù ph©n bè chóng kh«ng ®ång ®Òu theo chiÒu cao hay theo mÆt b»ng, còng nh| tÝnh ®Õn viÖc hót th¶i khÝ qua c¸c hÖ thèng th«ng giã, hÖ thèng th¶i côc bé, c¸c hÖ thèng kÜ thuËt kh¸c (sÊy, ®èt nhiªn liÖu v.v...). TÝnh to¸n ph¶i tiÕn hµnh theo nh÷ng c«ng thøc trong phô lôc 13. Chó thÝch: 1. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã th«ng tho¸ng tù nhiªn hoÆc kh«ng cã nhu cÇu ®¶m b¶o th«ng sè vi khÝ hËu hoÆc ®é kÝn cña nhµ th× ®|îc phÐp kh«ng ph¶i c©n b»ng l|u l|îng th¶i b»ng hÖ thèng cÊp giã. 2. Kh«ng ®|îc phÐp x¸c ®Þnh l|u l|îng th«ng giã cÇn ®¶m b¶o theo béi sè trao ®æi kh«ng khÝ, trõ nh÷ng tr|êng hîp quy ®Þnh trong c¸c tµi liÖu tiªu chuÈn ®· ®|îc xÐt duyÖt theo ®óng thÓ lÖ. Khi thiÕu sè liÖu vÒ l|îng ®éc h¹i lan táa vµo phßng s¶n xuÊt th× cho phÐp x¸c ®Þnh l|u l|îng th«ng giã theo béi sè trao ®æi kh«ng khÝ ®|îc duyÖt theo ®óng tiªu chuÈn cÊp ngµnh. 3. DiÖn tÝch khu sµn trong phßng do hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ phôc vô cÇn ®|îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n. NÕu l|îng nhiÖt táa trong phßng ph©n bè kh«ng ®Òu th× diÖn tÝch khu sµn cÇn ®|îc x¸c ®Þnh c¨n cø theo khu vùc cã ph©n bè nhiÖt ®ång ®Òu.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

4. Khi thiÕt kÕ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cÇn ®|îc sö dông tèi ®a chªnh lÖch nhiÖt ®é gi÷a kh«ng khÝ cÊp vµ kh«ng khÝ trong phßng.

3.3.2.

NÕu trong phßng cã h¬i - khÝ ch¸y cã thÓ h×nh thµnh hçn hîp næ víi kh«ng khÝ th× cÇn thùc hiÖn tÝnh to¸n kiÓm tra l|îng kh«ng khÝ cÊp vµo (l|u l|îng trao ®æi) sao cho nång ®é h¬i, khÝ nµy trong phßng kh«ng v|ît qu¸ 5% giíi h¹n d|íi cña næ ë ®iÒu kiÖn th«ng sè kh«ng khÝ bªn ngoµi dïng trong tÝnh to¸n hÖ thèng. L|u l|îng giã cÊp qua c¸c hÖ thèng th«ng giã lÊy b»ng ®¹i l|îng lín nhÊt thu ®|îc theo c¸c ®iÒu 3.3. l vµ 3.3.2. 3.3.3. Khi x¸c ®Þnh l|u l|îng giã cña c¸c hÖ thèng cÊp giã, hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, hÖ thèng cÊp giã c¬ khÝ cho s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ th× cÇn tÝnh kÓ c¶ ®|¬ng l|îng nhiÖt t|¬ng ®|¬ng do qu¹t cÊp vµ qu¹t tuÇn hoµn mang vµo (hiÖn t|îng lµm nãng kh«ng khÝ trong c¸c qu¹t giã trªn m¹ng ®|êng èng). 3.3.4. Khi thiÕt kÕ cÇn dù kiÕn kh¶ n¨ng t¨ng l|u l|îng giã hay sè l|îng hÖ thèng trong tr|êng hîp t¨ng c|êng ®é s¶n xuÊt hay më réng s¶n xuÊt. 3.3.5. NÕu kh«ng cã yªu cÇu g× ®Æc biÖt ®èi víi th«ng sè kh«ng khÝ th× khi thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ cÇn tÝnh to¸n kiÓm tra hiÖn t|îng ®äng s|¬ng vµ t¹o vµ t¹o s|¬ng mï khi cÊp giã l¹nh kh«ng xö lÝ vµo m«i tr|êng trong nhµ. 3.3.6. L|u l|îng kh«ng khÝ bªn ngoµi tèi thiÓu cÇn cÊp vµo nhµ qua c¸c hÖ thèng th«ng giã vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ph¶i lÊy theo phô lôc 7. 3.3.7. Khi thiÕt kÕ th«ng giã cho c¸c gian s¶n xuÊt cÇn tæ chøc tuÇn hoµn giã vµo mïa l¹nh, cßn khi thiÕt kÕ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ th× cÇn tæ chøc tuÇn hoµn giã trong c¸c mïa ®Ó tiÕt kiÖm l¹nh vµ nhiÖt, nÕu viÖc lµm nµy kh«ng ®i ng|îc l¹i nh÷ng chØ dÉn ë ®iÒu 3.3.8 - 3.3.10. Kh¶ n¨ng tuÇn hoµn giã trong nhµ c«ng céng vµ nhµ phô trî cÇn x¸c ®Þnh theo nh÷ng tiªu chuÈn thiÕt kÕ c«ng tr×nh nµy. Trong nhµ ë chØ cho phÐp tuÇn hoµn giã trong ph¹m vi mét gian phßng. Trong c¸c hÖ thèng cã tuÇn hoµn giã cÇn cÊu t¹o thiÕt bÞ kh«ng cho phÐp cÊp giã ngoµi trêi mét l|u l|îng nhá d|íi møc tiªu chuÈn. C¸c hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ tuÇn hoµn giã trung t©m th|êng ph¶i ®|îc thiÕt kÕ ®Ó cã thÓ thay ®æi tØ lÖ hßa trén giã tuÇn hoµn vµ giã ngoµi trêi tuú thuéc th«ng sè kh«ng khÝ bªn ngoµi. Trong nh÷ng tr|êng hîp nµy th|êng ph¶i ®Æt mét qu¹t giã tuÇn hoµn riªng. 3.3.8. C¸c phßng sau ®©y kh«ng ®|îc tuÇn hoµn giã trong c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ. a. Trong m«i tr|êng kh«ng khÝ cã c¸c chÊt ®éc h¹i thuéc cÊp nguy hiÓm l, 2 vµ 3, trõ nh÷ng phßng mµ l|îng ®éc h¹i chøa trong thiÕt bÞ c«ng nghÖ Ýt tíi møc dï lan táa ®ång thêi vµo m«i tr|êng còng kh«ng lµm cho nång ®é ®éc h¹i v|ît nång ®é giíi h¹n cho phÐp ®èi víi vïng lµm viÖc. b. Trong m«i tr|êng kh«ng khÝ cã chøa vi khuÈn, siªu vi trïng g©y bÖnh vµ nÊm g©y bÖnh; c. Trong m«i tr|êng kh«ng khÝ cã nh÷ng chÊt g©y mïi khã chÞu. Trong c¸c phßng, gian nªu trªn, ngoµi giê lµm viÖc, chØ cho phÐp tuÇn hoµn kh«ng khÝ nÕu quy tr×nh s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn c¸c chÊt ®éc h¹i thuéc cÊp 3 vµ 4, hoÆc lo¹i trõ ®|îc hoµn toµn kh¶ n¨ng lan táa c¸c chÊt ®éc h¹i cÊp l, 2 cßn d| l¹i.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

3.3.9.

Trong c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cho phÐp tuÇn hoµn kh«ng khÝ tõ c¸c phßng kh¸c nÕu ë ®ã kh«ng lan táa nh÷ng chÊt ®éc h¹i vµ nh÷ng chÊt cã mïi khã chÞu. Trong c¸c nhµ s¶n xuÊt cho phÐp tuÇn hoµn kh«ng khÝ tõ c¸c gian kh¸c, nÕu c¸c chÊt ®éc h¹i tõ c¸c gian nµy thuéc cÊp 4, vµ nång ®é cña chóng trong kh«ng khÝ lÊy ®i kh«ng v|ît qu¸ 30% nång ®é giíi h¹n cho phÐp trong khu vùc lµm viÖc. §Ó tuÇn hoµn kh«ng khÝ, kh«ng ®|îc cÊu t¹o c¸c cöa, lç chuyªn dông nh»m cho kh«ng khÝ trµn tù nhiªn tõ phßng nµy qua phßng kh¸c mµ ph¶i ®¶m b¶o c©n b»ng l|u l|îng kh«ng khÝ vÒ cÊp vµ tuÇn hoµn cã tæ chøc gi÷a c¸c phßng cã quan hÖ víi nhau b»ng c¸c hÖ thèng th«ng giã nµy. 3.3.10. Trong c¸c gian s¶n xuÊt thuéc nhãm A, B vµ F kh«ng ®|îc dïng tuÇn hoµn kh«ng khÝ trong c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ, còng nh| tuÇn hoµn kh«ng khÝ tõ c¸c hÖ thèng hót côc bé chÊt ch¸y næ n»m trong c¸c gian s¶n xuÊt thuéc c¸c nhãm kh¸c kÓ c¶ trong giê vµ ngoµi giê lµm viÖc. 3.3.11. §èi víi s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ kh«ng kÕt hîp víi th«ng giã th× ®|îc tuÇn hoµn giã trong ph¹m vi mét gian s¶n xuÊt nÕu trong ®ã kh«ng cã c¸c chÊt ®éc h¹i cã thÓ ch¸y khi tiÕp xóc víi bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt cña thiÕt bÞ sÊy kh«ng khÝ. Cã thÓ dïng kh«ng khÝ lÊy tõ c¸c gian s¶n xuÊt kh¸c ®Ó s|ëi nÕu ®¶m b¶o ®|îc c¸c yªu cÇu trong ®iÒu 3.3.8 vµ 3.3.9. 3.4 CÊp kh«ng khÝ vµo phßng. 3.4.1. Kh«ng khÝ cÊp tõ c¸c hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ thuéc c¸c nhµ phô trî cÇn ®|îc ®|a trùc tiÕp vµo vïng th|êng xuyªn cã ng|êi. §|îc phÐp tæ chøc cÊp giã nh| sau : a. CÊp mét phÇn kh«ng khÝ tõ c¸c hÖ thèng cÊp c¬ khÝ vµo hµnh lang hoÆc c¸c gian kÕ cËn cña nhµ s¶n xuÊt, nÕu gian kÕ cËn nµy lµ phßng thÝ nghiÖm. L|îng kh«ng khÝ cÊp vµo c¸c gian kÕ cËn vµ hµnh lang ®|îc phÐp lÊy ®Õn l0% tæng l|u l|îng trao ®æi giã cña nhµ s¶n xuÊt chÝnh, song kh«ng v|ît qu¸ l,5 lÇn béi sè trao ®æi kh«ng khÝ (trõ nh÷ng nhµ s¶n xuÊt cã quy ho¹ch mÆt b»ng c¸c phßng kiÓu khèi blèc vµ c¸c gian s¶n xuÊt ghi theo ®iÒu 3.2.23). b. CÊp kh«ng khÝ vµo hµnh lang nhµ ë vµ nhµ c«ng céng còng nh| nhµ phô trî nÕu l|îng giã th«ng tho¸ng cho c¸c gian nµy chØ quy ®Þnh vÒ mÆt hót vµ kh«ng v|ît 1,5 lÇn trao ®æi kh«ng khÝ (trõ phßng vÖ sinh). Chó thÝch: Kh«ng ®|îc phÐp thiÕt kÕ lç vµ cöa ®Ó tho¸t giã ë kÕt cÊu ng¨n che gi÷a c¸c phßng hoÆc hµnh lang vµ c¸c phßng.

3.4.2.

Giã cÊp cho c¸c khu vùc n»m c¸ch cöa sæ vµ cöa th«ng giã tù nhiªn n»m ë t|êng ngoµi trªn 30m ph¶i thùc hiÖn b»ng ph|¬ng ph¸p tiÖn c¬ khÝ. Chó thÝch: Cho phÐp tæ chøc th«ng tho¸ng tù nhiªn cho c¸c gian hoÆc nhµ n»m s©u h¬n nÕu cã ®ñ c¬ së luËn cø.

3.4.3.

C¸c ng¨n ®Öm cña c¸c phßng s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F n¬i cã khÝ vµ h¬i ch¸y, ph¶i ®|îc cÊp giã kh«ng d|íi 5 lÇn trao ®æi kh«ng khÝ song kh«ng nhá h¬n 250m3/h. C¸c ng¨n ®Öm cã thÓ tÝch trªn l00m3 th× kh«ng d|íi 500m3/h. Kh«ng khÝ ph¶i ®|îc cÊp ë phÝa trªn cöa ®i th«ng sang gian s¶n xuÊt vµ cã chiÒu thæi h|íng xuèng d|íi. NÕu ng¨n ®Öm cã sè cöa ®i lín h¬n 2 th× cø cho mçi cöa bæ sung ph¶i cÊp thªm 250m3/h kh«ng khÝ.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

Kh«ng khÝ cÊp cho mét ng¨n ®Öm hay mét nhãm ng¨n ®Öm ®|îc cÊp tõ mét hÖ thèng riªng cã qu¹t dù phßng (kÌm ®éng c¬) ®ãng tù ®éng khi qu¹t chÝnh dõng ch¹y. Cho phÐp tæ chøc cÊp giã tõ mét hÖ thèng cho nhiÒu ng¨n ®Öm cña cïng nhãm hay nhiÒu nhãm kh¸c nhau vÒ an toµn ch¸y næ. Ng¨n ®Öm thuéc gian s¶n xuÊt cã diÖn tÝch d|íi 50m2 cã thÓ ®|îc cÊp giã tõ hÖ thèng th«ng giã cña chÝnh gian s¶n xuÊt nµy víi c¸c ®iÒu kiÖn sau : a. HÖ thèng nµy cã qu¹t dù phßng, tù ®éng ®ãng m¹ch khi qu¹t chÝnh ngõng ch¹y; b. §|êng èng dÉn giã vµo phßng cã van tù ®éng ng¾t khi trong phßng cã háa ho¹n. Chó thÝch: 1.¸p lùc kh«ng khÝ trong ng¨n ®Öm so víi trong gian s¶n xuÊt mµ ng¨n ®Öm ®|îc dïng kh«ng v|ît qu¸ 3kg/m2 hoÆc kh«ng qu¸ 5kg lùc cho mét cöa. 2. CÇn tæ chøc cÊp giã cho ng¨n ®Öm thuéc c¸c phßng s¶n xuÊt cã bôi dÔ næ ch¸y thuéc c¸c nhãm s¶n xuÊt A, B vµ F nÕu cã c¸c yªu cÇu theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ c«ng nghÖ.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

CÇn c¸ch ly lan truyÒn chÊt ®éc h¹i cÊp l, 2 tõ phßng nµy qua phßng kh¸c, hoÆc khi cÇn ®¶m b¶o c¸c th«ng sè vi khÝ hËu trong phßng th× cÇn tæ chøc cÊp giã cho ng¨n ®Öm dùa theo c¸c chØ dÉn cña ®iÒu 3.4.3 nÕu kh«ng cã nh÷ng yªu cÇu g× ®Æc biÖt. Kh«ng khÝ cÊp vµo ng¨n ®Öm lÊy tõ c¸c hÖ thèng th«ng giã vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ dïng cho nh÷ng phßng s¶n xuÊt nµy; kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®Æt qu¹t dù phßng. NhiÖt ®é, ®é Èm vµ tèc ®é x¶ kh«ng khÝ tõ c¸c miÖng cÊp giã cÇn ®|îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n sao cho ®¶m b¶o ®|îc ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu ®· ®Þnh ë vïng lµm viÖc hoÆc vïng phôc vô víi sè l|îng miÖng cÊp giã Ýt nhÊt. NhiÖt ®é kh«ng khÝ x¶ ra tõ c¸c miÖng thæi n»m trong ph¹m vi vïng lµm viÖc hoÆc vïng phôc vô kh«ng v|ît qu¸ 45oC vµ d|íi 5oC (nÕu c¸c sè liÖu kh¶o s¸t trªn m« h×nh vµ trªn tùc tÕ chøng minh ®|îc kh¶ n¨ng cÊp giã víi nhiÖt ®é cao h¬n hoÆc thÊp h¬n gi¸ trÞ nªu trªn). Khi thiÕt kÕ ph©n bè kh«ng khÝ trong phßng cÇn tÝnh kÓ tíi tèc ®é chiÒu vµ l|îng giã trong c¸c luång giã do ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ c«ng nghÖ g©y ra (theo sè liÖu cña c«ng nghÖ). CÇn tÝnh to¸n ph©n bæ kh«ng khÝ cÊp, sao cho tr¸nh ®|îc hiÖn t|îng t¨ng côc bé tèc ®é hay nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong vïng lµm viÖc nÕu hiÖu øng trªn lµm t¨ng l|îng ®éc h¹i lan táa vµo phßng. Kh«ng khÝ cÊp vµo phßng trong th«ng giã tù nhiªn cÇn ®|îc tæ chøc tèt ®Ó t¹o hiÖu qu¶ lµm m¸t tèi ®a cho ng|êi lao ®éng vµo mïa nãng trong n¨m vµ tr¸nh luång giã l¹nh trong mïa l¹nh. Khi thiÕt kÕ th«ng giã tù nhiªn, cÇn tÝnh to¸n cöa më th«ng giã (cö¹ trêi, cöa nan chíp...) trong cÊu t¹o phÇn kiÕn tróc cña c«ng tr×nh dµnh cho môc ®Ých th«ng giã kÓ trªn, song kh«ng Ýt h¬n 20% tæng l|îng diÖn tÝch cöa lÊy ¸nh s¸ng. CÇn cã c¬ cÊu h|íng luång giã nµy nh»m ®¹t hiÖu qu¶ lµm m¸t hoÆc chèng l¹nh ®èi víi ng|êi lao ®éng. Trong mïa l¹nh, khi lÊy giã ngoµi bï cho l|îng giã hót th¶i c¬ khÝ cã tæ chøc cÇn l|u y c¸c biÖn ph¸p phßng l¹nh, ®Æc biÖt ®èi víi vïng A cña b¶n ®å ph©n vïng khÝ hËu trong TCVN 4088: 1985. Khi lÊy giã, ngoµi môc ®Ých th«ng giã tù nhiªn trong mïa l¹nh cÇn dù kiÕn c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa gi¶m nhiÖt ®é qu¸ møc trong vïng lµm viÖc, phßng ngõa hiÖn


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

t|îng ®äng s|¬ng, t¹o s|¬ng mï trong nhµ, trªn c¸c bÒ mÆt thiÕt bÞ, kÕt cÊu bao che v.v... 3.4.10. Kh«ng khÝ cÊp vµo b»ng th«ng giã c¬ khÝ vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cho c¸c phßng cã nhiÖt hiÖn d| ®i kÌm h¬i n|íc hoÆc c¸c chÊt ®éc h¹i lan táa cÇn thùc hiÖn trùc tiÕp vµo vïng lµm viÖc hay vïng phôc vô. Luång cÊp theo ph|¬ng th¼ng ®øng tõ trªn xuèng tõ c¸c miÖng thæi ®Æt ë ®é cao kh«ng qu¸ 6m, còng nh| c¸c luång cÊp theo ph|¬ng ngang hoÆc chÐo ë cao ®é d|íi 4m ®|îc coi lµ cÊp trùc tiÕp vµo vïng lµm viÖc. 3.4.11. Kh«ng khÝ cÇn ®|îc cÊp vµo qua c¸c èng ph©n khèi ®ôc lç ®Æt cao h¬n vïng lµm viÖc cho c¸c phßng: a. Cã bôi bèc ra; b. Cã h¬i vµ khÝ nÆng h¬n kh«ng khÝ bèc ra, nÕu qu¸ tr×nh nµy kh«ng ®i kÌm nhiÖt táa lín : c. Cã nhiÖt hiÖn d| kh«ng lín, nÕu kh«ng khÝ th¶i ®i qua c¸c hÖ thèng hót côc bé hoÆc hÖ thèng th«ng giã chung cã miÖng hót ®Æt thÊp; d. Cã l|îng Èm táa ra kh«ng lín kÌm l|îng nhiÖt hiÖn kh«ng lín (tØ sè nhiÖt Èm trªn 2000 kcal/kg); hoÆc chØ cã l|îng Èm táa ra kh«ng lín; e. Thuéc nhµ c«ng céng, nhµ ë vµ nhµ phô trî cña xÝ nghiÖp; f. Khèi phô trî n»m trªn ph¹m vi sµn cña x|ëng s¶n xuÊt chÝnh. Chó thÝch: 1. Trong ®iÒu 3.4.11, khi cã luËn cø, cho phÐp cÊp mét phÇn kh«ng khÝ qua miÖng thæi ®Æt trong vïng lµm viÖc. 2. §èi víi c¸c ®iÒu 3.4.11 c, f: cho phÐp cÊp kh«ng khÝ qua c¸c èng ®ôc lç trong vïng lµm viÖc nÕu luång cÊp h|íng tõ d|íi lªn trªn vµ tho¸t theo ®|êng ng¾n nhÊt ra khãi vïng lµm viÖc. 3. Trong c¸c gian lín cña nhµ c«ng céng cã thÓ cÊp giã vµo vïng phôc vô (theo s¬ ®å "cÊp tõ d|íi, th¶i ë trªn").

3.4.12. §èi víi c¸c phßng cã l|îng Èm lín táa ra kÌm nhiÖt (tØ sè nhiÖt Èm d|íi 2000 kcal/kg, cÇn ®|a kh«ng khÝ cÊp qua miÖng thæi. a. §Æt cao h¬n vïng lµm viÖc, víi sè luång tèi thiÓu khi ph©n bè Èm ph©n t¸n, nhiÖt ®é h¬i n|íc táa ra d|íi 40oC vµ kh«ng cã nhiÖt hiÖn ®¸ng kÓ; b. §Æt trong vïng lµm viÖc, khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ cÊp gÇn ngang nhiÖt ®é trong phßng vµ ®Æt trªn cao nÕu kh«ng khÝ cÊp ®|îc sÊy vµ khÝ Èm táa tËp trung tõ c¸c nguån Èm cã nhiÖt ®é cao h¬n 400C. 3.4.13. CÇn tæ chøc cÊp giã gÇn vµo vÞ trÝ lµm viÖc nÕu vÞ trÝ lµm viÖc n»m kÒ nguån ®éc h¹i (hµn, s¬n v.v...) vµ nÕu kh«ng thÓ tæ chøc hót côc bé cã hiÖu qu¶. 3.4.14. CÇn tæ chøc cÊp giã sao cho tr¸nh ®|îc hiÖn t|îng kh«ng khÝ lan truyÒn tõ khu vùc cã nång ®é ®éc h¹i lín sang khu vùc Ýt ®éc h¹i. 3.4.15. C¸c miÖng t¾m kh«ng khÝ cÇn ®|îc cÊu t¹o ®Ó cã thÓ xoay quanh trôc ®øng vµ thay ®æi gãc x¶ kh«ng d|íi 30oC, ®ång thêi cã luång giã xo¸y tèi thiÓu. 3.4.16. Ph¶i tæ chøc luång cÊp giã trong phßng ®Ó kh«ng g©y nhiÔu cho c¸c ho¹t ®éng cña hÖ thèng hót côc bé, hoÆc g©y c¸c luång giã lµm ¶nh h|ëng ®Õn lao ®éng cña con ng|êi. 3.4.17. Tèc ®é giã ë miÖng x¶ cÇn chän theo yªu cÇu chèng ån trong c«ng tr×nh.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

3.4.18. §èi víi nhµ ë, nhµ c«ng céng, bÖnh viÖn vµ c¸c c«ng tr×nh lo¹i t|¬ng tù cÇn giíi h¹n tèc ®é cÊp giã d|íi 3m/sec. 3.4.19. C¬ cÊu ®iÒu khiÓn b»ng tay c¸c hÖ thèng th|êng ®|îc ®Æt ë cao ®é kh«ng qu¸ l,8m so víi sµn c«ng t¸c. 3.4.20. Khi thiÕt kÕ cÊp giã, th¶i giã cho c¸c phßng do hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ®¶m nhiÖm, nÕu cã ®ñ luËn cø, cho phÐp lµm kh¸c víi yªu cÇu cña c¸c ®iÒu 3.4.l0 3.4.19 vµ ®iÒu 3.5.9 - 3.5.l1. 3.5 Hót th¶i kh«ng khÝ 3.5.1. ViÖc hót th¶i kh«ng khÝ qua c¸c hÖ thèng th«ng giã côc bé vµ th«ng giã chung cÇn ®|îc tæ chøc trùc tiÕp tõ n¬i ph¸t sinh ra ®éc h¹i hoÆc tõ vïng « nhiÔm lín nhÊt trong phßng sao cho dßng kh«ng khÝ bÈn kh«ng ®i qua vïng ng|êi thë khi ®ang lao ®éng hoÆc kh«ng qua vïng giao l|u cña ng|êi. 3.5.2. §Ó th¶i chÊt ®éc h¹i, chÊt dÔ ch¸y, dÔ næ (khÝ, h¬i, bôi) còng nh| ®Ó th¶i nhiÖt vµ h¬i n|íc tõ nguån ph¸t sinh ra chóng cÇn tæ chøc c¸c hÖ thèng hót côc bé. 3.5.3. L|îng kh«ng khÝ cÇn thiÕt ®Ó th¶i chÊt ®éc h¹i, chÊt dÔ ch¸y dÔ næ qua c¸c hÖ thèng côc bé, hoÆc tèc ®é hót, hoÆc ¸p lùc ©m trong c¸c chôp che ch¾n, t¹i c¸c miÖng lç cña thiÕt bÞ v.v... cÇn ®|îc lÊy theo sè liÖu phÇn c«ng nghÖ. Chó thÝch: C¬ cÊu hót côc bé ph¶i lµ thµnh phÇn cÊu t¹o cña thiÕt bÞ c«ng nghÖ. 3.5.4. Trong c¸c phßng, nÕu cã khÝ, h¬i, dÔ ch¸y næ hay ®éc h¹i cã träng l|îng riªng nÆng h¬n träng l|îng riªng cña kh«ng khÝ, cßn nhiÖt hiÖn kh«ng ®ñ t¹o ra dßng ®èi l|u æn ®Þnh trong mäi mïa, th× cÇn tæ chøc th¶i nh| sau (h×nh 1) : a) Th¶i ë vïng d|íi 2/3 l|îng kh«ng khÝ th«ng giã tÝnh cho hßa lo·ng l|îng h¬i khÝ nãi trªn gåm c¶ l|îng kh«ng khÝ cÊp cho hÖ thèng hót côc bé ë cao ®é d|íi 2m vµ th«ng giã th¶i chung ë ®é cao 0,3m. b) Th¶i l/3 l|îng kh«ng khÝ th«ng giã cßn l¹i ë vïng trªn (trªn 2m so víi s©n), song kh«ng d|íi l lÇn béi sè trao ®æi khÝ, hót ra tõ d|íi mÆt trÇn nhµ. NÕu h¬i khÝ nµy cã thÓ t¹o nªn hçn hîp næ víi kh«ng khÝ th× cöa th¶i kh«ng ®|îc thÊp h¬n 0,4m so víi trÇn. c) Th¶i mét l|îng kh«ng khÝ bæ sung (ngoµi l|îng cÇn thiÕt ®Ó hoµ lo·ng khÝ, h¬i) ®ñ ®Ó khö nhiÖt d| vµ Èm d| hoÆc c¸c chÊt ®éc h¹i kh¸c tõ vïng cã nång ®é cña chóng cao nhÊt, hoÆc nhiÖt ®é cña m«i tr|êng cao nhÊt. Chó thÝch: 1. §èi víi c¸c phßng cao trªn 6m th× l|îng kh«ng khÝ th¶i tèi thiÓu cho vïng trªn, hót tõ s¸t trÇn cho phÐp x¸c ®Þnh theo chi sè 6m3/h trªn 1m2 diÖn tÝch sµn.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

2. Trong nhµ x|ëng nhiÒu khÈu ®é chØ cã khÝ ®éc h¹i (kh«ng ch¸y, næ) th× viÖc chia vïng hót th¶i trªn ®©y chØ ¸p dông cho khÈu ®é cã ®éc h¹i to¶ ra.

3.5.5.

Trong c¸c phßng cã h¬i, khÝ dÔ ch¸y næ hoÆc khÝ ®éc h¹i cã träng l|îng riªng nhá h¬n träng l|îng riªng cña kh«ng khÝ, hoÆc khi träng l|îng riªng cña chóng tuy lín h¬n song lu«n cã luång nhiÖt - giã æn ®Þnh mäi mïa th× cÇn tæ chøc th¶i hót nh| sau (h×nh 2). a) Th¶i ë vïng trªn 2/3 l|îng kh«ng khÝ th«ng giã dïng ®Ó khö l|îng h¬i, khÝ nµy, bao gåm c¶ l|îng kh«ng khÝ th¶i qua c¸c hÖ thèng hót côc bé, c¸c hÖ thèng th«ng giã th¶i chung, song kh«ng Ýt h¬n mét lÇn béi sè trao ®æi kh«ng khÝ; trong tr|êng hîp cã thÓ h×nh thµnh hçn hîp næ víi kh«ng khÝ th× ph¶i hót ë cao ®é kh«ng d|íi 0,4m so víi trÇn; b. Th¶i phÇn l/3 cßn l¹i bao gåm c¶ l|îng kh«ng khÝ th¶i qua c¸c hÖ thèng hót côc bé ë ®é cao d|íi 2m vµ c¸c hÖ thèng th«ng giã th¶i chung ë cao ®é 0,3m c¸ch sµn; c. Th¶i mét l|îng kh«ng khÝ bæ sung (ngoµi l|îng kh«ng khÝ cÇn ®Ó khö l|îng h¬i, khÝ) nÕu cÇn ®Ó th¶i nhiÖt Èm d| hay c¸c ®éc h¹i kh¸c tõ khu vùc cã nång ®é cña chóng lín nhÊt. Chó thÝch: Khi thiÕt kÕ c¸c hÖ thèng hót cÇn tÝnh kÓ nh÷ng ghi chó cña ®iÒu 3.5.4.

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

3.5.9.

§èi víi c¸c hÖ thèng hót th¶i c¸c chÊt ®éc h¹i thuéc cÊp l vµ cÊp 2 còng nh| khi th¶i c¸c chÊt dÔ næ cÇn ®Êu liªn hoµn ®éng c¬ ®iÖn cña qu¹t hót víi khëi ®éng tõ cña thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®Ó ®¶m b¶o cho chóng kh«ng thÓ ho¹t ®éng khi qu¹t th¶i kh«ng ch¹y. NÕu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng thÓ ngõng l¹i, khi c¾t c¸c hÖ thèng hót hoÆc khi dõng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ vÉn tiÕp tôc cã ®éc h¹i bèc ra víi l|îng v|ît c¸c chØ dÉn trong ghi chó cña ®iÒu 3.l.13, hoÆc cã chÊt dÔ næ th× cÇn ph¶i bè trÝ qu¹t dù phßng kÌm ®éng c¬ cho hÖ thèng hót côc bé ch¹y tù ®éng khi hÖ thèng qu¹t hót chÝnh ngõng ch¹y. C¸c hÖ thèng th«ng giã th¶i chung cã nhiÖm vô th¶i khÝ vµ h¬i dÔ næ trong c¸c gian s¶n xuÊt thuéc nhãm A, C vµ F ph¶i ®|îc thiÕt kÕ víi qu¹t hót c¬ khÝ. Cho phÐp sö dông th«ng giã tù nhiªn ho¹t ®éng do chªnh lÖch ¸p lùc träng tr|êng hoÆc th«ng giã hçn hîp víi ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o c¸c ®ßi hái cña ®iÒu 3.5.4 vµ 3.5.5. C¸c hÖ thèng hót côc bé chÊt dÔ næ còng nh| c¸c hÖ thèng hót th¶i chung cã nhiÖm vô ®¶m b¶o nång ®é næ cña h¬i khÝ kh«ng v|ît qu¸ 5% giíi h¹n næ d|íi ph¶i ®|îc cÊu t¹o víi qu¹t dù phßng khëi ®éng tù ®éng khi qu¹t chÝnh ngõng ch¹y, nÕu kh«ng thÓ dõng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc c¾t nguån lan to¶ chÊt dÔ ch¸y bèc ra khi qu¹t bèc ra khi qu¹t th«ng giã gÆp sù cè. ViÖc th¶i kh«ng khÝ qua c¸c hÖ thèng hót th¶i chung th|êng lÊy tõ vïng trªn cña gian phßng (cao h¬n vïng lµm viÖc hoÆc vïng phôc vô) ®èi víi c¸c c«ng tr×nh sau : a) Nhµ ë vµ nhµ c«ng céng còng nh| nhµ phô trî cña xÝ nghiÖp;


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

b) Nhµ s¶n xuÊt trong ®ã cã nhiÖt hiÖn d| vµ Èm d|, cã tÝnh kÓ ®Õn c¸c ®iÒu 3.5.4 vµ 3.5.5; c) Nhµ s¶n xuÊt trong ®ã cã bôi bèc ra cïng víi nhiÖt bèc ra tõ c¸c nguån tËp trung cã nhiÖt ®é cao (ph©n x|ëng ®óc vµ c¸c ph©n x|ëng cã nhiÖt d| cïng d¹ng). Chó thÝch: Trong c¸c phßng kh¸n gi¶ hoÆc c¸c phßng t|¬ng tù cho phÐp thiÕt kÕ th¶i kh«ng khÝ ë phÇn d|íi cña gian. 3.5.10. ViÖc th¶i kh«ng khÝ qua c¸c hÖ thèng hót th¶i chung trong c¸c ph©n x|ëng s¶n xuÊt cã bôi, song kh«ng cã nguån nhiÖt tËp trung cã nhiÖt ®é cao, cÇn ®|îc tæ chøc ë vïng d|íi cña gian x|ëng. 3.5.11. ViÖc th¶i kh«ng khÝ qua c¸c hÖ thèng hót th¶i chung cÇn ®|îc tæ chøc ë phÇn d|íi cña x|ëng s¶n xuÊt ë gÇn ngay nguån nhiÖt cã nhiÖt ®é thÊp (®éng c¬ m¸y dÖt hay c¸c m¸y cïng lo¹i), ph©n bè ®ång ®Òu trªn mÆt sµn, nÕu ®iÒu nµy lµ hîp lÝ vÒ kinh tÕ vµ nÕu kh«ng khÝ cÊp vµo ë phÇn trªn cña ph©n x|ëng. 3.5.12. Tèc ®é chuyÓn ®éng cña kh«ng khÝ t¹i c¸c cöa hót giã vµ tuÇn hoµn giã cÇn ®|îc chän cho phï hîp víi yªu cÇu chèng ån trong nhµ. Tèc ®é giã cña c¸c cöa hót giã cña c¸c hÖ thèng trong nhµ ë, bÖnh viÖn, nhµ lµm viÖc vµ c¸c nhµ t|¬ng tù kh«ng ®|îc qu¸ 3m/sec. 3.6 Th«ng giã sù cè. 3.6.1. HÖ thèng th«ng giã sù cè cÇn ®|îc bè trÝ ë nh÷ng gian s¶n xuÊt cã thÓ bÊt th|êng ph¸t sinh mét l|îng lín chÊt ®éc h¹i hoÆc chÊt ch¸y næ theo ®óng víi ®ßi hái cña phÇn c«ng nghÖ trong thiÕt kÕ vµ nh÷ng tµi liÖu tiªu chuÈn ®· ®|îc duyÖt. 3.6.2. L|u l|îng th«ng giã sù cè ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n trong phÇn c«ng nghÖ cña thiÕt kÕ hoÆc ®|îc Ên ®Þnh theo ®óng ®ßi hái cña c¸c tµi liÖu tiªu chuÈn ®· ®|îc duyÖt. L|îng kh«ng khÝ trao ®æi ph¶i ®|îc ®¶m b¶o bëi ho¹t ®éng ®ång thêi cña c¸c hÖ thèng th«ng giã chÝnh vµ th«ng giã sù cè. NÕu trong phÇn thiÕt kÕ c«ng nghÖ kh«ng cã tÝnh to¸n l|u l|îng hoÆc thiÕu chØ dÉn cÇn thiÕt vÒ l|îng kh«ng khÝ trao ®æi cÇn cã cña th«ng giã sù cè, th× ph¶i ®¶m b¶o sao cho khi ho¹t ®éng ®ång thêi víi c¸c hÖ thèng chñ yÕu, l|îng kh«ng khÝ trao ®æi tæng céng cña c¶ th«ng giã chñ yÕu vµ th«ng giã sù cè ®¹t kh«ng d|íi 8 lÇn thÓ tÝch toµn thÓ cña phßng trong mét giê. §èi víi c¸c phßng ®Æt b¬m vµ m¸y nÐn víi nhãm s¶n xuÊt A, B vµ F th× cÇn ®¶m b¶o 8 lÇn trao ®æi kh«ng khÝ mçi giê b»ng hÖ thèng th«ng giã sù cè kh«ng kÓ ®Õn th«ng giã chñ yÕu. Chó thÝch: CÊp an toµn cung cÊp ®iÖn cho c¸c hÖ thèng th«ng giã sù cè ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh trong phÇn thiÕt kÕ c«ng nghÖ.

3.6.3.

C¸c hÖ thèng th«ng giã sù cè hót th¶i ®Æt t¹i c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F ph¶i lµ th«ng giã c¬ khÝ dïng qu¹t lo¹i chèng næ kÌm ®éng c¬ øng víi yªu cÇu l¾p ®Æt ®iÖn. Trong c¸c gian s¶n xuÊt nhãm C, D vµ E th× cho phÐp th«ng giã sù cè dïng lùc hót tù nhiªn víi ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o l|u l|îng kh«ng khÝ ë bÊt k× th«ng sè kh«ng khÝ ngoµi trêi nµo. NÕu tÝnh chÊt cña m«i tr|êng khÝ kh«ng cho phÐp vËn chuyÓn chóng qua qu¹t th× cÇn cÊu t¹o hÖ thèng th«ng giã sù cè b»ng b¬m phun; cßn ®èi víi nhµ s¶n xuÊt


tiªu chuÈn viÖt nam

3.6.4.

3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

3.6.8.

tcvn 5687 : 1992

mét tÇng cã cöa trêi th«ng giã th× cho phÐp thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng giã sù cè cÊp giã vµo nhµ nÕu khÝ tho¸t ra trong tr|êng hîp sù cè nhÑ h¬n kh«ng khÝ. Khi sö dông mét hÖ thèng th«ng giã côc bé hoÆc th«ng giã chung lµm chøc n¨ng th«ng giã sù cè víi l|u l|îng ®ñ cho th«ng tho¸ng sù cè th× hÖ thèng nµy ph¶i cÊu t¹o kÌm mét qu¹t dù phßng (cã ®éng c¬ riªng) ®¶m b¶o ®ñ l|u l|îng th«ng giã sù cè. NÕu l|u l|îng cña hÖ thèng chÝnh nãi trªn nhá h¬n l|u l|îng th«ng giã sù cè th× cÇn bè trÝ mét qu¹t dù phßng (cã ®éng c¬ riªng) cho hÖ thèng nµy vµ mét hÖ thèng th«ng giã sù cè víi l|u l|îng chªnh lÖch bæ sung hoÆc chØ lµm riªng mét hÖ thèng th«ng giã sù cè víi l|u l|îng sù cè. C¸c qu¹t dù phßng ph¶i khëi ®éng tù ®éng khi qu¹t chÝnh dõng. §Ó th«ng giã sù cè cho phÐp sö dông hai hoÆc nhiÒu hÖ thèng th«ng giã côc bé hoÆc th«ng giã chung cã qu¹t dù phßng. NÕu c¸c hÖ thèng chñ yÕu nµy cã tæng l|u l|îng ®ñ cho th«ng giã sù cè mµ ch|a cã qu¹t dù phßng th× cÇn thiÕt kÕ qu¹t dù phßng hoÆc cÊu t¹o thªm mét hÖ thèng th«ng giã sù cè ®¶m b¶o l|u l|îng kh«ng khÝ trao ®æi hoÆc cÊu t¹o thªm mét hÖ thèng cã l|u l|îng lín nhÊt ngõng ch¹y. HÖ thèng th«ng giã sù cè ph¶i khëi ®éng tù ®éng khi bÊt k× hÖ thèng giã nµo ngõng ch¹y. NÕu tæng l|u l|îng cña c¸c hÖ thèng th«ng giã chÝnh (kh«ng cã qu¹t dù phßng) nhá h¬n nhu cÇu th«ng giã sù cè th× cÇn cÊu t¹o qu¹t dù phßng cho c¸c hÖ thèng chÝnh (cã kÌm ®éng c¬ riªng) vµ thªm mét hÖ thèng th«ng giã sù cè bï cho l|îng kh«ng khÝ thiÕu hôt, hoÆc chØ thiÕt kÕ mét hÖ thèng th«ng giã sù cè ®¶m b¶o ®ñ l|u l|îng th«ng giã sù cè khi hÖ thèng cã l|u l|îng lín nhÊt ngõng ch¹y. C¸c qu¹t dù phßng (trong mäi tr|êng hîp) ®Òu ph¶i khëi ®éng tù ®éng khi qu¹t chÝnh ngõng ch¹y. Cöa thu giã (cöa l|íi, miÖng èng v.v...) dïng ®Ó th¶i kh«ng khÝ qua hÖ thèng th«ng giã sù cè cÇn ®|îc ®Æt ë nh÷ng vïng cã kh¶ n¨ng tÝch tô nhiÒu nhÊt c¸c chÊt ®éc hoÆc chÊt ch¸y næ. Khi cã sù cè lan to¶ h¬i, khÝ ®éc h¹i nÆng h¬n kh«ng khÝ trong phßng (cã tÝnh kÓ c¶ nhiÖt ®é cña m«i tr|êng khÝ) th× cÇn bè trÝ cöa thu giã ë ®é cao 0,3 - lm c¸ch sµn, cßn trong tr|êng hîp khÝ ®éc h¹i nhÑ h¬n kh«ng khÝ th× bè trÝ ë vïng trªn. Riªng ®èi víi h¬i khÝ ch¸y næ th× cÇn bè trÝ ngay s¸t trÇn hoÆc kh«ng thÊp h¬n 0,4m c¸ch trÇn (tÝnh ®Õn mÐp trªn cña lç cöa). Khi sö dông c¸c hÖ thèng th«ng giã chñ yÕu ®Ó lµm th«ng giã sù cè th× viÖc th¶i khÝ ®éc trong tr|êng hîp sù cè ph¶i thùc hiÖn qua c¸c cöa thu giã ®Ó cã theo yªu cÇu kÜ thuËt cña c¸c hÖ thèng th«ng giã chñ yÕu. ViÖc x¶ khÝ trong th«ng giã sù cè ph¶i ®|îc thùc hiÖn qua c¸c èng x¶ vµ giÕng x¶ kh«ng cã nãn, m¸i che, nÕu c¸c lç x¶ cña nh÷ng hÖ thèng th«ng giã chñ yÕu kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng th¶i. Trong thiÕt kÕ th«ng giã sù cè th¶i b»ng c¬ khÝ cho phÐp cÊu t¹o qu¹t trôc l¾p trªn kÕt cÊu bao che bªn ngoµi (trªn lç cöa, cöa sæ...) vµ x¶ kh«ng khÝ ra ngoµi kh«ng qua èng vµ giÕng th¶i. Trong c¸c èng x¶ hoÆc c¸c c¬ cÊu th¶i giã kiÓu kh¸c hoÆc trªn c¸c èng dÉn giã cña hÖ thèng th«ng giã sù cè cÇn cÊu t¹o van tù ®éng më khi hÖ thèng th«ng giã sù cè nµy ho¹t ®éng.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

3.6.9.

MiÖng th¶i giã cña hÖ thèng th«ng giã sù cè (lç th¶i. miÖng giÕng v. v...) ®Ó x¶ kh«ng khÝ tõ hÖ thèng th«ng giã sù cè kh«ng ®|îc bè trÝ ë nh÷ng n¬i cã nhiÒu ng|êi hoÆc ë lèi ®i l¹i cña nhiÒu ng|êi. MiÖng th¶i nµy cÇn ®Æt ë ®é cao kh«ng d|íi 3m so víi vïng ®Êt kÕ cËn, kh«ng c¸ch d|íi 20m vµ cao h¬n 6m (khi kho¶ng c¸cn d|íi 20m) so víi lç lÊy giã cña hÖ thèng cÊp giã cho ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ hoÆc s|ëi Êm hoÆc s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ. MiÖng th¶i còng ph¶i ®Æt cao h¬n c¸c b·i s¶n xuÊt vµ ®Æt thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, nÕu b·i nµy n»m c¸ch vÞ trÝ miÖng x¶ d|íi 20m. MiÖng x¶ khÝ cña hÖ thèng th«ng giã sù cè cã chøa khÝ, h¬i ch¸y næ ph¶i ®Æt xa kh«ng Ýt h¬n 20 m c¸ch nguån ch¸y (c¸c lß löa, èng th¶i khãi v.v...) ViÖc th¶i khÝ cÇn ®|îc thiÕt kÕ cã tÝnh kÓ ®Õn kh¶ n¨ng ph©n t¸n tèi ®a chÊt ®éc h¹i vµ ch¸y næ trong m«i tr|êng. Kh«ng ®|îc x¶ kh«ng khÝ vµo vïng ®Êt l©n cËn kh«ng cã giã th«ng tho¸ng. 3.6.10. §Ó bï l|îng giã x¶ qua hÖ thèng th«ng giã sù cè kh«ng cÇn cÊu t¹o hÖ thèng cÊp giã bæ sung. 3.7 Mµn giã 3.7.1. Mµn giã ®|îc cÊu t¹o trong c¸c tr|êng hîp sau : a) Dïng cho cöa ®i l¹i vµ lç cöa c«ng nghÖ: khi cã ®ñ luËn cø; b) §èi víi cöa ra vµo cña nhµ s¶n xuÊt vµ nhµ c«ng nghÖ cã hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ th× cÇn so s¸nh gi÷a c¸c ph|¬ng ¸n: - Mµn giã - Cöa ra vµo qua phßng ®Öm, cöa quay... -T¹o ¸p lùc d|¬ng trong s¶nh ®Ó bï vµo l|îng giã mÊt qua cöa - C¸c ph|¬ng ¸n ®Ò xuÊt kh¸c c) §èi víi thiÕt bÞ c«ng nghÖ (kho l¹nh...) cÇn theo c¸c chØ dÉn chuyªn m«n riªng cho lo¹i thiÕt bÞ nµy. 3.8 ThiÕt bÞ - m¸y ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ - §éng c¬ ®iÖn. 3.8.1. ViÖc chän qu¹t, bé läc bôi, m¸y ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, ®éng c¬ ®Ön v v...trong khi thiÕt kÕ th«ng giã vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cÇn thùc hiÖn theo nh÷ng yªu cÇu cña ch|¬ng 1. Chó thÝch: ChÕ ®é c«ng t¸c cña qu¹t cÇn ph¶i ®|îc chän sao cho hiÖu suÊt qu¹t kh«ng lÖch qu¸ 10 % so víi hiÖu suÊt tèi ®a. Nh»m tr¸nh hiÖu øng suy gi¶m ®|êng ®Æc tÝnh cña qu¹t, kh«ng nªn bè trÝ cót, ngoÆt, nh¸nh rÏ tr|íc qu¹t 5D trªn ®|êng hót. NÕu kh«ng tr¸nh ®|îc hiÖn t|îng trªn th× cÇn tÝnh kÓ ®Õn hiÖn t|îng gi¶m hiÖu suÊt qu¹t trong tÝnh to¸n.

3.8.2.

CÇn chän qu¹t theo ®Æc tr|ng do nhµ m¸y s¶n xuÊt ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn quèc gia. Tïy theo ¸p lùc mµ ph©n chia ra: - ¸p lùc thÊp: d|íi 1000 kg/m2 - ¸p lùc trung b×nh: tõ l00 ®Õn 300 kg/m2 - ¸p lùc cao: tõ 300 ®Õn 1200 kg/m2 Qu¹t giã ®|îc sö dông trong c¸c ®iÒu kiÖn m«i tr|êng sau ®©y: nhiÖt ®é m«i tr|êng khi vËn chuyÓn qua qu¹t d|íi 80 0C; chÊt dÝnh (nÕu cã), bôi, h¹t cøng kh«ng qu¸ 100mg/m3.


tiÂŞu chuĂˆn viĂ–t nam

3.8.3.

tcvn 5687 : 1992

§Ó vĂ‹n chuyĂ“n mÂŤi tr|ĂŞng khĂ? xŠm thĂšc cÇn sĂś dĂ´ng qušt chèng rĂ˜. §èi vĂ­i mÂŤi tr|ĂŞng ch¸y, nĂŚ - dĂŻng qušt chèng nĂŚ. Trong tr|ĂŞng hĂŽp vĂ‹n chuyĂ“n khĂ? cĂŁ chøa bĂ´i, chøa hšt rĂŞi vĂ­i nĂĽng ÂŽĂŠ trÂŞn 100 mg/m3 hoÆc chøa bĂ´i sĂŽi thĂ— phÂśi dĂŻng qušt bĂ´i. Khi nhiĂ–t ÂŽĂŠ mÂŤi tr|ĂŞng khĂ? - vĂ‹n chuyĂ“n v|ĂŽt qu¸ 800C thĂ— cÇn dĂŻng qušt chĂžu nhiĂ–t ŽÆc biĂ–t. Khi chän qušt, ŽÆc biĂ–t qušt cho hĂ– thèng hĂłt cĂ´c bĂŠ, cÇn tĂ?nh kĂ“ cÂś l|ĂŽng giĂŁ lät thÂŞm vÂľo mšng èng trong hĂ– thèng hĂłt vÂľ l|ĂŽng giĂŁ rĂ&#x; rĂ˜ trong hĂ– thèng cĂŠp giĂŁ bÂťng c¸ch ÂŽ|a thÂŞm hĂ– sè t¨ng l|u l|ĂŽng so vĂ­i l|u l|ĂŽng tĂ?nh to¸n cĂąa qušt nh| sau: 1,1 §èi vĂ­i c¸c hĂ– thèng ÂŽ|ĂŞng èng giĂŁ bÂťng kim loši, chĂŠt dĂŽo hay bÂŞ tÂŤng ami¨ng dÂľi tĂ­i 50m; 1,15 - §èi vĂ­i c¸c hĂ– thèng ÂŽ|ĂŞng èng lÂľm bÂťng vĂ‹t liĂ–u kh¸c, hoÆc Žèi vĂ­i c¸c ÂŽ|ĂŞng èng lÂľm bÂťng kim loši, chĂŠt dĂŽo hoÆc bÂŞ tÂŤng ami¨ng dÂľi trÂŞn 50m. ChĂł thĂ?ch: 1. ChiĂ’u dÂľi ÂŽ|ĂŞng èng cÇn tĂ?nh theo chiĂ’u dÂľi ÂŽošn èng hĂłt vÂľ ÂŽĂˆy Žèi vĂ­i c¸c hĂ– thèng thÂŤng giĂŁ hĂłt hay thĂŚi chung nÂťm bÂŞn ngoÂľi phšm vi gian phĂ&#x;ng mÂľ hĂ– thèng nÂľy phĂ´c vĂ´; cĂ&#x;n Žèi vĂ­i c¸c hĂ– thèng hĂłt cĂ´c bĂŠ thĂ— tĂ?nh tĂľ ÂŽiĂ“m xa nhĂŠt tĂ­i qušt. 2. L|ĂŽng giĂŁ rĂ&#x; rĂ˜ trong thiĂ•t bĂž ÂŽiĂ’u tiĂ•t khÂŤng khĂ?, thiĂ•t bĂž s|ĂŤi khÂŤng khĂ? vÂľ c¸c thiĂ•t bĂž kh¸c - lĂŠy theo lĂ? lĂžch m¸y cĂąa nÂŹi chĂ• tšo. NÂŞĂł thiĂ•u nháng sè liĂ–u nÂľy, l|ĂŽng giĂŁ rĂ&#x; rĂ˜ hoÆc mĂŠt m¸t qua c¸c cĂśa van ÂŽĂŁng kĂ?n Lk cĂŁ thĂ“ ÂŽ|ĂŽc x¸c ÂŽĂžnh theo cÂŤng thøc : LK

Lmax

[ km [c [ k , d [c

ĂŤ ŽŠy : Lmax - L|u l|ĂŽng giĂŁ tèi ÂŽa ÂŽi qua van: m3/h; [kÂŽ , [km - HĂ– sè søc cÂśn thuĂť lĂšc cĂąa van ĂŤ tĂ—nh tršng ÂŽĂŁng vÂľ mĂŤ (quy cho ¸p lĂšc ÂŽĂŠng Žèi vĂ­i tiĂ•t diĂ–n van mĂŤ). NĂ•u khÂŤng cĂŁ c¸c sè liĂ–u nÂľy, ÂŽ|ĂŽc phĂ?p nhĂ‹n [km = 0,2 cĂ&#x;n lĂŠy [k,ÂŽ theo phĂ´ lĂ´c No8; [c - HĂ– sè søc cÂśn thuĂť lĂšc cĂąa hĂ– thèng hoÆc cĂąa phÇn mšng l|Ă­i èng ÂŽang ÂŽ|ĂŽc khèng chĂ•, ÂŽ|ĂŽc x¸c ÂŽĂžnh nh| tĂ˜ sè giáa søc cÂśn cĂąa hĂ– thèng (hoÆc cĂąa phÇn mšng l|Ă­i) vĂ­i ¸p lĂšc ÂŽĂŠng trÂŞn tiĂ•t diĂ–n cĂśa van mĂŤ; 3.8.4. Trong tr|ĂŞng hĂŽp dĂŻng s|ĂŤi ĂŠm bÂťng khÂŤng khĂ?, cĂŁ thĂ“ dĂŻng c¸c nguĂĽn nhiĂ–t hiĂ–n cĂŁ cĂąa cÂŤng trĂ—nh (hÂŹi n|Ă­c, n|Ă­c nĂŁng...). Trong tr|ĂŞng hĂŽp cÇn sĂś dĂ´ng nguĂĽn n¨ng l|ĂŽng kh¸c nh| ÂŽiĂ–n, nÂŞn cĂŁ ÂŽĂą luĂ‹n cø. 3.8.5. Trong tr|ĂŞng hĂŽp dĂŻng n|Ă­c nĂŁng cho bĂŠ sĂŠy khÂŤng khĂ? th|ĂŞng nÂŞn dĂŻng bĂŠ sĂŠy khÂŤng khĂ? ÂŽĂŠu nèi tiĂ•p vĂ’ phĂ?a ÂŽ|ĂŞng n|Ă­c ÂŽĂ“ tiĂ•t kiĂ–m n¨ng l|ĂŽng. CĂŁ thĂ“ ÂŽĂŠu bĂŠ sĂŠy khÂŤng khĂ? song song vĂ’ ÂŽ|ĂŞng n|Ă­c vÂľ ÂŽĂŠu nèi tiĂ•p vĂ’ ÂŽ|ĂŞng giĂŁ. Van kho¸ c¸c bĂŠ sĂŠy khÂŤng khĂ? cÇn ÂŽÂśm bÂśo cĂŁ ÂŽĂą ÂŽĂ“ cĂŁ thĂ“ ÂŽiĂ’u chĂ˜nh ÂŽ|ĂŽc cÂŤng suĂŠt nhiĂ–t theo yÂŞu cÇu. 3.8.6. ThiĂ•t bĂž thÂŤng giĂŁ, phin läc bĂ´i, van giĂŁ cĂŻng c¸c thiĂ•t bĂž phĂ´ kh¸c cĂąa hĂ– thèng cĂŠp giĂŁ, hĂ– thèng ÂŽiĂ’u tiĂ•t khÂŤng khĂ?, s|ĂŤi ĂŠm bÂťng khÂŤng khĂ? dĂŻng cho c¸c gian sÂśn xuĂŠt nhĂŁm A, B vÂľ F; c¸c hĂ– thèng hĂłt thÂśi chĂŠt dĂ” ch¸y ŽÆt trong c¸c gian sÂśn xuĂŠt thuĂŠc nhĂŁm kh¸c ÂŽĂ’u phÂśi lÂľ loši thiĂ•t bĂž nhĂŁm chèng ch¸y nĂŚ.


tiªu chuÈn viÖt nam 3.8.7.

3.8.8.

tcvn 5687 : 1992

ThiÕt bÞ th«ng giã, van, phin läc bôi cïng c¸c thiÕt bÞ phô kh¸c cña hÖ thèng cÊp giã, hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ dïng cho c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F ®Æt trong gian kÜ thuËt dµnh riªng cho thiÕt bÞ th«ng giã ®|îc phÐp lµm b»ng vËt liÖu b×nh th|êng víi ®iÒu kiÖn l¾p van mét chiÒu tù ®ãng ë vÞ trÝ ®|a èng dÉn giã ra bªn ngoµi ph¹m vi gian kÜ thuËt nªu trªn. ThiÕt bÞ th«ng giã trªn m¹ng èng (van khãa v.v...) cña c¸c hÖ thèng cÊp giã trong c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F cÇn dïng lo¹i chèng ch¸y næ. §éng c¬ ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÖn lùc vµ ®iÒu khiÓn ch¹y ®iÖn dïng trong th«ng giã - ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ph¶i ®¸p øng c¸c ®ßi hái cña "Quy ®Þnh l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn". CÊp an toµn ch¸y næ cña m«i tr|êng theo quy ®Þnh l¾p r¸p thiÕt bÞ ®iÖn còng nh| lo¹i thiÕt bÞ vµ c¬ cÊu c«ng nghÖ bè trÝ trùc tiÕp trong c¸c gian giµnh riªng cho thiÕt bÞ th«ng giã - ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ph¶i ®|îc quy ®Þnh trong phÇn c«ng nghÖ vµ phÇn ®iÖn cña b¶n thiÕt kÕ. Chó thÝch: Khi chän ®éng c¬ cho qu¹t cÇn tÝnh thªm hÖ sè c«ng suÊt lÊy theo phô lôc 9.

3.8.9.

§éng c¬ kÐo qu¹t bè trÝ ngay trong c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F cÇn ®|îc nèi cïng trôc víi qu¹t. §éng c¬ ®iÖn cña c¸c hÖ thèng phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt kÓ trªn song ®Æt ë gian m¸y th«ng giã, cho phÐp nèi víi qu¹t qua cuaroa h×nh nªm. HÖ thèng hót ph¶i dïng Ýt nhÊt 4 sîi cuaroa h×nh nªm. 3.8.10. §éng c¬ kÐo qu¹t cña c¸c hÖ thèng th¶i giã cho c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F cã thÓ lµ ®éng c¬ b×nh th|êng nÕu bè trÝ ®éng c¬ trong c¸c gian riªng biÖt ®|îc ng¨n c¸ch bëi t|êng ch¾n b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y víi gian ®Æt qu¹t.

3.8.11.

3.8.12.

3.8.13.

3.8.14.

3.8.15.

ë vÞ trÝ trôc nèi qu¹t víi ®éng c¬ xuyªn qua t|êng ch¾n ph¶i cã vßng ch¾n kiÓu phít dÇu. Phßng ®Æt ®éng c¬ ®|îc cÊp giã nh»m khö nhiÖt d| do ®éng c¬ s¶n ra song kh«ng d|íi 3 lÇn béi sè trao ®æi thÓ tÝch mçi giê. §Ó läc bôi do c¸c hÖ thèng hót x¶ ra th|êng nªn dïng bé läc |ít nÕu kh«ng cã g× vi ph¹m yªu cÇu c«ng nghÖ vµ nÕu phin läc |ít dïng n|íc kh«ng lµm t¨ng hiÓm ho¹ ch¸y næ. C¸c qu¹t trôc ®Æt trªn t|êng, cöa sæ ph¶i ®|îc cÊu t¹o van kho¸ ®|îc ®iÒu khiÓn trong nhµ. Qu¹t trôc cña hÖ thèng giã sù cè ph¶i cã van mét chiÒu tù ®ãng më. Trªn lç hót vµ x¶ cña qu¹t trôc cÇn l¾p l|íi ch¾n b¶o vÖ nÕu qu¹t kh«ng ®Êu trùc tiÕp vµo hÖ thèng èng. NÕu cã van ®iÒu chØnh tù ®éng cho bé sÊy th×: a) §Æt van trªn ®|êng cÊp, nÕu nguån nhiÖt lµ h¬i n|íc. b) §Æt van trªn ®|êng n|íc håi nÕu nguån nhiÖt lµ n|íc. NÕu ¸p lùc n|íc khi van ®ãng vµ cã thÓ v|ît ¸p lùc chÞu t¶i cña bé sÊy th× ph¶i ®Æt van nµy trªn ®|êng cÊp. Van kho¸ cïng c¸c thiÕt bÞ ®iÒu chØnh l|u l|îng giã cã thÓ dïng lo¹i th|êng nÕu m«i tr|êng kh«ng khÝ vËn chuyÓn lµ kh«ng ¨n mßn, hoÆc ph¶i ®|îc phñ líp b¶o vÖ chèng rØ nÕu lµ m«i tr|êng ¨n mßn. Khi chän c¬ cÊu ph©n phèi giã vµ tÝnh to¸n ph©n bè giã trong nhµ, cÇn sö dông c¸c sè liÖu ®Æc tr|ng c|êng ®é thay ®æi th«ng sè kh«ng khÝ theo chiÒu dµi luång thæi.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

3.8.16. C¬ cÊu ph©n phèi giã th|êng ph¶i ®|îc cÊu t¹o ®i kÌm c¬ cÊu h|íng dßng, cho phÐp thay ®æi luång giã x¶ vµo phßng theo tÝnh chÊt cña phßng. 3.8.17. C¬ cÊu ®iÒu chØnh l|u l|îng giã cÇn ®|îc cÊu t¹o khi cã ®ñ luËn cø. §èi víi nhµ ë nhµ trÎ c¬ së ®iÒu trÞ bÖnh vµ c«ng tr×nh c«ng céng cÇn bè trÝ c¬ cÊu ph©n phèi giã vµ miÖng hót giã cã van ®iÒu chØnh l|u l|îng. §èi víi bÕp nÊu vµ c¸c gian phßng cã bÕp nÊu dïng khÝ ®èt th× van trªn cöa hót giã ph¶i cã c¬ cÊu lo¹i trõ kh¶ n¨ng ®ãng hÕt. 3.9 Bè trÝ thiÕt bÞ th«ng giã vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ. 3.9.1. ThiÕt bÞ th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ ph¶i ®|îc bè trÝ bªn ngoµi c¸c kh«ng gian mµ nh÷ng hÖ thèng nµy cã nhiÖm vô phôc vô nghÜa lµ trong c¸c gian riªng biÖt, trong tÇng kÜ thuËt hay hÇm kÜ thuËt hoÆc bªn ngoµi nhµ trong c¸c tr|êng hîp sau ®©y : a) NÕu thiÕt bÞ th«ng giã dïng cho c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F víi bÊt k× c«ng suÊt nµo, cã kÓ ®Õn yªu cÇu cña ®iÒu 3.9.4 vµ 3.9.5. b) NÕu thiÕt bÞ dµnh cho c¸c gian s¶n xuÊt nhãm C vµ c«ng suÊt cña mét hÖ thèng v|ît trªn 40 ngµn m3/h; c) NÕu thiÕt bÞ g©y møc ån trong phßng cao h¬n tiªu chuÈn cho phÐp; d) NÕu yªu cÇu c«ng nghÖ kh«ng cho phÐp ®Æt thiÕt bÞ th«ng giã ngay trong gian s¶n xuÊt; e) NÕu thiÕt bÞ ®· cã kh«ng gian trong tÇng hÇm hoÆc tÇng m¸i chung; f) NÕu thiÕt bÞ th«ng giã - ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ dïng cho c¸c gian phô trî cña xÝ nghiÖp s¶n xuÊt hoÆc cho c¸c gian cña nhµ ë, nhµ c«ng céng, trõ c¸c hÖ thèng th«ng giã nhá, côc bé hoÆc m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ côc bé vµ nÕu møc ån do chóng t¹o ra kh«ng v|ît chuÈn quy ®Þnh. 3.9.2. ThiÕt bÞ thuéc c¸c hÖ thèng ®ßi hái ph¶i vËn hµnh theo dâi vµ b¶o d|ìng th|êng xuyªn cÇn ®|îc ®Æt bªn ngoµi nh÷ng kh«ng gian Ýt ra vµo (thÝ dô: kho vËt t|...), trõ thiÕt bÞ mµ giã cho chÝnh kh«ng gian nµy. 3.9.3. ThiÕt bÞ giã vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ kh«ng nªn bè trÝ ë c¸c gian phßng kh«ng ®|îc phÐp tuÇn hoµn kh«ng khÝ. 3.9.4. ThiÕt bÞ th«ng giã, hót côc bé vµ hót th¶i khÝ ch¸y næ còng nh| th«ng giã sù cè cÇn ®|îc bè trÝ bªn ngoµi nhµ. Cho phÐp bè trÝ nh÷ng lo¹i thiÕt bÞ nµy trong gian x|ëng do chÝnh c¸c hÖ thèng nµy phôc vô hoÆc trong gian m¸y th«ng giã song song víi viÖc ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy.

3.9.5.

3.9.6.

ë c¸c vïng dÔ ch¸y næ cña s¶n xuÊt C, § vµ E ®|îc phÐp bè trÝ thiÕt bÞ th«ng giã hót côc bé tõ thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña chÝnh c¸c vïng nµy. ThiÕt bÞ hÖ thèng cÊp vµ th¶i giã cña c¸c hÖ thèng th«ng giã vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ cho c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F cïng thiÕt bÞ hª thèng hót côc bé th¶i khÝ dÔ næ ch¸y kh«ng ®|îc bè trÝ trong tÇng hÇm. ThiÕt bÞ th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ®Æt ngoµi nhµ vµ c«ng tr×nh ph¶i ®|îc b¶o vÖ khái ®äng s|¬ng bªn trong thiÕt bÞ. Xung quanh thiÕt bÞ ®Æt trªn ®Êt hay trªn tÇng g¸c ph¶i cã lan can b¶o vÖ.


tiªu chuÈn viÖt nam

3.9.7.

3.9.8. 3.9.9. 3.9.10.

3.9.11.

3.9.12.

3.9.13.

3.9.14.

3.9.15.

tcvn 5687 : 1992

NÕu ®Æt thiÕt bÞ trªn ®é cao tõ l,2m trë lªn cÇn lµm sµn vµ tÇng g¸c. Khi cÇn thiÕt ph¶i lµm m¸i che trªn thiÕt bÞ. §Ó phôc vô vµ vËn hµnh thiÕt bÞ ®Æt trªn tÇng, cÇn cã cÇu thang cè ®Þnh. NÕu cã ®ñ c¬ së cho phÐp dïng thang di ®éng hoÆc c¸c c¬ cÊu kh¸c. §èi víi thiÕt bÞ th«ng giã ®Æt trong nhµ, trªn sµn hoÆc tÇng löng, cÇn cã ®|êng lèi ®Ó vËn hµnh, b¶o d|ìng. Riªng c¸c thiÕt bÞ cì nhá, cã thÓ dïng c¸c c¬ cÊu di ®éng ®Ó phôc vô vµ b¶o d|ìng. Dµn läc bôi cho c¸c hÖ thèng cÊp giã vµo nhµ cÇn ®|îc bè trÝ ë ®Çu qu¸ tr×nh xö lÝ kh«ng khÝ. CÇn b¶o vÖ dµn läc bôi khái ¶nh h|ëng cña n|íc m|a. Dµn läc bôi thø cÊp cÇn ®|îc ®Æt gÇn c¬ cÊu ph©n phèi giã vµo phßng. Kh«ng khÝ ®|a qua dµn läc bôi thø cÊp nhÊt thiÕt ph¶i qua dµn läc s¬ cÊp. Bé läc |ít vµ phin läc |ít dïng läc kh«ng khÝ th¶i tõ c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F hoÆc läc kh«ng khÝ hót côc bé kÌm chÊt ch¸y næ cÇn ph¶i ®Æt bªn trong gian s¶n xuÊt, nÕu ®iÒu nµy kh«ng ®i ng|îc l¹i c¸c yªu cÇu c«ng nghÖ. Cho phÐp l¾p ®Æt thiÕt bÞ läc bôi nµy bªn trong gian m¸y th«ng giã. Bïn l¾ng ®äng trong c¸c c¬ cÊu läc bôi ph¶i ®|îc x¶ ra ngoµi kh«ng gian nhµ. Khi cã ®iÒu kiÖn b¶o vÖ an toµn cho thiÕt bÞ läc bôi th× cã thÓ bè trÝ chóng bªn ngoµi gian s¶n xuÊt. C¸c bé läc kh« trªn ®|êng th¶i bôi dÔ ch¸y, næ (bôi ch¸y, bôi sîi vµ phÕ liÖu sîi cã giíi h¹n næ d|íi b»ng 65g/m3 hoÆc thÊp h¬n) cÇn cÊu t¹o cã van chèng næ më ra kh«ng gian ngoµi trêi. C¸c bé läc kiÓu nµy ph¶i cã c¬ cÊu chøa bôi cho phÐp c¬ giíi ho¸ kh©u x¶ bôi vµ th¶i bôi vµo ph|¬ng tiÖn vËn chuyÓn. Bé läc kh« trªn tuyÕn èng hót côc bé th¶i bôi dÔ ch¸y næ t¹i bÊt k× lo¹i xÝ nghiÖp nµo còng nh| bé läc kh« dïng cho phÕ liÖu dÔ ch¸y ë xÝ nghiÖp xö lÝ c©y cã sîi cÇn ph¶i ®|îc bè trÝ tr|íc qu¹t. Bé läc kh« dïng läc bôi dÔ ch¸y (nh|ng kh«ng g©y næ) vµ läc sîi, phÕ liÖu dÔ ch¸y cã giíi h¹n næ d|íi 65g/m3 trë lªn khi ®Æt trong nhµ, ph¶i bè trÝ cïng víi qu¹t hót (cña hÖ thèng hót bôi) trong mét gian riªng c¸ch biÖt khái thiÕt bÞ th«ng giã lo¹i kh¸c. Cho phÐp bè trÝ bé läc nµy trong gian chung víi thiÕt bÞ c¸c hÖ thèng hót còng cã chøc n¨ng läc lo¹i bôi cïng d¹ng kÓ trªn. Cho phÐp bè trÝ thiÕt bÞ nµy trong tÇng hÇm víi ®iÒu kiÖn th¶i bôi c¬ giíi hãa, hoÆc th¶i bôi b»ng ph|¬ng tiÖn th« s¬ (tay ch©n) nÕu tæng l|îng bôi hoÆc l|îng sîi, phÕ liÖu trong phßng kh«ng v|ît qu¸ 200kg. Bé läc kh« dïng läc bôi dÔ næ ph¶i ®Æt bªn ngoµi nhµ. Cho phÐp ®Æt c¸c bé läc trªn cïng qu¹t hót ë mét gian riªng c¸ch li h¼n víi thiÕt bÞ th«ng giã kh¸c trong nhµ (trõ tÇng hÇm) hoÆc trong phßng ch¸i x©y kÒ nhµ s¶n xuÊt (trõ tÇng hÇm) khi thiÕt bÞ läc cã c¬ cÊu th¶i liªn tôc l|îng bôi tÝch lòy l¹i. Bé läc kh« vµ bé läc kh« x¶ bôi theo chu k× nÕu l|îng kh«ng khÝ qua phin läc kh«ng qu¸ 15 ngµn m3/h vµ l|îng bôi tÝch l¹i trong hép chøa kh«ng qu¸ 60 kg th× cã thÓ ®Æt trong ph©n x|ëng do c¸c hÖ thèng nµy phôc vô ë mét gian riªng biÖt (trõ tÇng hÇm) t¸ch h¼n c¸c thiÕt bÞ th«ng giã kh¸c.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

3.9.16. Khi bè trÝ bé läc kh« vµ phin läc bôi dÔ næ ë bªn ngoµi nhµ vµ c«ng tr×nh, cÇn ®Æt chóng ë kho¶ng c¸ch kh«ng nhá h¬n l0m c¸ch t|êng ë ngoµi trêi hoÆc trong mét nhµ riªng biÖt. Nhµ ®Æt thiÕt bÞ th«ng giã ®i cïng víi bé läc kh« nãi trªn cho phÐp bè trÝ bªn c¹nh bé läc bôi ®Ó trÇn ngoµi trêi. Chó thÝch: Nh÷ng giíi h¹n ghi ë ®iÒu 3.9.15 vµ 3.9.14 vÒ ph|¬ng thøc th¶i bôi cïng l|îng bôi trong gian kh«ng ¸p dông ®èi víi ®iÒu 3.9.16. 3.9.17. Khi bè trÝ bé läc bôi kh« vµ phin läc bôi ch¸y (kh«ng næ) bªn ngoµi nhµ, cÇn ®Æt chóng ngay s¸t t|êng (cã cÊp chÞu löa I vµ II) cña c¸c gian s¶n xuÊt mµ chóng phôc vô khi cã c¸c ®iÒu kiÖn: - NÕu trªn toµn chiÒu cao t|êng vµ ë kho¶ng c¸ch 2m bªn ngoµi giíi h¹n thiÕt bÞ läc bôi (theo chiÒu ngang) kh«ng cã cöa sæ. - HoÆc nÕu cã cöa lÊy ¸nh s¸ng th× ph¶i lµ cöa chÕt, khung thÐp ®èi, l¾p kÝnh cèt thÐp hoÆc blèc g¹ch thñy tinh. Khi kh«ng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn trªn, hay khi t|êng ng¨n c¸ch cã cÊp chÞu löa III, IV vµ V th× ph¶i ®Æt bé läc c¸ch xa nhµ trªn l0m. 3.9.18. ThiÕt bÞ cña hÖ thèng cÊp giã, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ kh«ng dïng tuÇn hoµn giã, phôc vô cho c¸c nhµ vµ gian s¶n xuÊt, ®|îc phÐp bè trÝ trong cïng mét gian m¸y. Trong cïng mét gian m¸y cã thÓ ®Æt thiÕt bÞ th«ng giã cña c¸c nhµ phô trî thuéc xÝ nghiÖp vµ c¸c thiÕt bÞ th«ng giã cho c¸c gian s¶n xuÊt nhãm § vµ E. Trong gian m¸y dµnh cho c¸c hÖ thèng th«ng giã phôc vô cho nhµ s¶n xuÊt nhãm A, B, C vµ F cã thÓ ®Æt thiÕt bÞ th«ng giã cho phßng nghØ, phßng lµm viÖc cña qu¶n ®èc vµ kÜ thuËt viªn trªn cïng b·i s¶n xuÊt. NÕu mét phÇn thiÕt bÞ th«ng giã trong gian m¸y phôc vô cho c¸c phßng s¶n xuÊt nhãm A, B, hoÆc F trong ®ã cã sinh s¶n khÝ ®éc thuéc cÊp l, 2 th× trªn vÞ trÝ cña tÊt c¶ c¸c èng cÊp giã xuyªn qua t|êng gian m¸y cÇn ®Æt van mét chiÒu tù ®ãng (h×nh 3).

1. HÖ thèng cÊp giã vµo (th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ…). 2. Gian s¶n xuÊt nhãm A, hay B hay F, hoÆc cã chÊt ®éc cÊp 1, 2 bèc ra. 3. Gian s¶n xuÊt nhãm C.4. Gian s¶n xuÊt nhãm D. 5. Gian s¶n xuÊt nhãm E.6. Gian phô trî cña xÝ nghiÖp. 7. Phßng m¸y th«ng giã. 8. Van mét chiÒu tù ®éng. 9. Sµn. 10. M¸i. 11. V¸ch ng¨n

3.9.19. ThiÕt bÞ th«ng giã cÊp giã, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ cã tuÇn hoµn giã, cÇn bè trÝ theo nguyªn t¾c sau (h×nh 4) :


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

a) Bè trÝ trong c¸c gian phßng riªng, nÕu thiÕt bÞ nµy phôc vô c¸c gian s¶n xuÊt nhãm C; b) Th|êng ®|îc bè trÝ trong c¸c phßng chung nÕu thiÕt bÞ nµy dµnh cho c¸c gian s¶n xuÊt nhãm D vµ E hoÆc cho nhãm E vµ c¸c nhµ gian phô trî. ThiÕt bÞ vµ c¬ cÊu tuÇn hoµn giã kh«ng ®|îc phÐp ®Æt trong phßng chung víi thiÕt bÞ cña hÖ thèng cÊp giã, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ cho c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B hoÆc F hoÆc cho c¸c gian s¶n xuÊt trong ®ã cã sinh ra khÝ ®éc h¹i cÊp 1, 2, hay 3. 3.9.20. ThiÕt bÞ hÖ thèng cÊp giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ cho c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F hoÆc cho c¸c phßng trong ®ã cã s¶n sinh c¸c chÊt ®éc h¹i cÊp 1,2 hoÆc 3 kh«ng ®|îc ®Æt trong phßng m¸y chung víi thiÕt bÞ hót th¶i giã (h×nh 4).

3.9.21. ThiÕt bÞ cña hÖ thèng cÊp giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ ®|îc phÐp ®Æt trong cïng mét gian m¸y víi thiÕt bÞ hót th¶i chung (h×nh 4) : a) Phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt chØ cã nhãm C; b) Phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt nhãm B vµ E. c) Phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt nhãm E vµ c¸c gian phô trî (trõ khu vÖ sinh, phßng hót thuèc l¸ cïng c¸c phßng t|¬ng tù). 3.9.22. ThiÕt bÞ th«ng giã cña nhµ c«ng céng cÇn bè trÝ c¸ch li víi thiÕt bÞ th«ng giã cña nhµ ë hoÆc c¸c gian ë. ThiÕt bÞ cña c¸c hÖ thèng hót th¶i kh«ng ®|îc bè trÝ trong cïng gian m¸y chung víi thiÕt bÞ cña hÖ thèng cÊp, hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ cña nhµ ë, nhµ c«ng céng trõ thiÕt bÞ hót giã cña c¸c hÖ thèng cÊp giã cã tuÇn hoµn.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

3.9.23. HÖ thèng hót th¶i cña c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F vµ c¸c hÖ thèng hót côc bé khÝ dÔ ch¸y hoÆc dÔ næ ®|îc phÐp ®Æt chung trong cïng mét gian m¸y th«ng giã (h×nh 5). ThiÕt bÞ th¶i khÝ dÔ næ, dÔ ch¸y (qu¹t, b¬m phun...) cÇn ®|îc bè trÝ trong c¸c phßng m¸y riªng rÏ nÕu trong ®|êng èng giã hoÆc trong thiÕt bÞ, thÝ dô nh| trong bé phin läc cã thÓ h×nh thµnh líp c¾n ®äng.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

3.10 §|êng èng dÉn giã 3.10.1. VËt liÖu lµm ®|êng èng dÉn giã cÇn chän tïy thuéc theo m«i tr|êng khi vËn chuyÓn (theo phô lôc 16) cã kÓ tÝnh ®Õn nh÷ng yªu cÇu cña an toµn chèng ch¸y, chèng næ. 3.10.2. §|êng èng dÉn giã vµ èng gãp giã cÊu t¹o tõ c¸c tÊm l¾p ghÐp (bª t«ng, bª t«ng xØ, th¹ch cao...) l¾p ®Æt song song ph¶i cã v¸ch ng¨n riªng cho mçi èng vµ kh«ng ®|îc cã khíp nèi bÝch n»m trong chiÒu dµy cña kÕt cÊu ng¨n che (t|êng, v¸ch ng¨n, sµn...) ë vÞ trÝ èng xuyªn qua kÕt cÊu. 3.10.3. Cã thÓ dïng kÕt cÊu kh«ng ch¸y cña nhµ vµ c«ng tr×nh lµm c¸ch èng dÉn giã víi ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o giíi h¹n chÞu löa cña kÕt cÊu x©y dùng vµ chèng ¨n mßn cho kÕt cÊu. Kh«ng ®|îc sö dông kÕt cÊu ch¸y hoÆc dÔ ch¸y vµo môc ®Ých kÓ trªn. Kh«ng ®|îc phÐp dïng kÕt cÊu x©y dùng cña nhµ vµ c«ng tr×nh lµm chøc n¨ng v¸ch èng dÉn giã nÕu m«i tr|êng khÝ vËn chuyÓn cã h¬i ng|ng tô. 3.10.4. Trong c¸c t|êng ng¨n löa cho phÐp ®Æt èng dÉn giã nÕu ë c¸c chç èng giã ®i vÉn ®¶m b¶o ®|îc ®é chÞu löa theo yªu cÇu. 3.10.5. §|êng èng dÉn giã ph¶i cÊu t¹o b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y ®èi víi phßng s¶n xuÊt nhãm A, B, C vµ F còng nh| trong tr|êng hîp vËn chuyÓn kh«ng khÝ, hçn hîp khÝ - bôi cã nhiÖt ®é trªn 800C hoÆc cã chøa chÊt dÔ ch¸y dÔ næ. 3.10.6. §|êng èng dÉn giã b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y cÇn ®|îc cÊu t¹o cho nhµ ë, nhµ c«ng céng, nhµ vµ gian phô trî cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, trõ nhµ mét tÇng - ë ®©y cã thÓ dïng vËt liÖu khã ch¸y ®Ó lµm èng dÉn giã. 3.10.7. §èi víi nhµ ë vµ nhµ c«ng céng, ®èi víi c¸c phßng cña nhµ phô trî, th× èng dÉn giã c¾t qua t|êng vµ v¸ch cã giíi h¹n chÞu löa trªn 0,75h còng nh| èng c¾t qua sµn, èng gãp ph¶i ®|îc lµm tõ vËt liÖu cã giíi h¹n chÞu löa 0,5h hoÆc cã líp b¶o vÖ v¸ch èng ®ñ ®¶m b¶o giíi h¹n chÞu löa kÓ trªn. Khi èng dÉn giã ®|îc cÊu tróc thµnh mét nhãm, th× cho phÐp cÊu t¹o chóng cã c¸ch ng¨n víi giíi h¹n chÞu löa nhá h¬n b»ng c¸ch b¶o vÖ c¶ nhãm èng nhê t|êng ng¨n hoÆc xÕp chóng trong kho¶ng giÕng cã t|êng ng¨n víi giíi h¹n chÞu löa 0,5h. 3.10.8. §|êng èng dÉn giã ®Æt bªn trong gian m¸y th«ng giã, kÓ c¶ trong tÇng kÜ thuËt vµ tÇng hÇm kÜ thuËt, ph¶i cÊu t¹o b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. èng mÒm vµ gio¨ng ®Öm ®|îc phÐp lµm b»ng vËt liÖu ch¸y. 3.10.9. èng dÉn giã b»ng vËt liÖu khã ch¸y (trõ èng gãp vµ c¸c èng chuyÓn tiÕp) ®|îc phÐp sö dông trong nhµ s¶n xuÊt nhãm D vµ E, còng nh| dïng cho nhµ phô trî mét tÇng thuéc xÝ nghiÖp, thuéc nhµ ë hoÆc nhµ c«ng céng. èng gãp vµ c¸c ®o¹n èng chuyÓn tiÕp trong c¸c nhµ nãi trªn vµ trong c¸c c«ng tr×nh cã bËc chÞu löa I - V ph¶i ®|îc cÊu t¹o b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, cßn c¸c ®o¹n èng chuyÓn tiÕp c¾t qua sµn nhµ bËc chÞu löa III - V th× cßn ph¶i ®|îc cÊu t¹o víi v¸ch ng¨n cã giíi h¹n chÞu löa 0,5h. §|êng èng dÉn giã cho nhµ h¸t, r¹p chiÕu phim c¸c phßng kh¸n gi¶ vµ c¸c phßng cho sinh ho¹t ®«ng ng|êi cÇn ph¶i ®|îc thiÕt kÕ theo c¸c yªu cÇu cña ®iÒu 3.10.7. 3.10.10. §|êng èng dÉn giã b»ng vËt liÖu khã ch¸y vµ khi cã ®ñ c¬ së, th× b»ng vËt liÖu ch¸y (nÕu ®iÒu nµy lµ cÇn theo yªu cÇu chèng gØ hoÆc theo c¸c yªu cÇu kh¸c) cã


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

thÓ ®|îc cÊu t¹o cho kh«ng gian mét gian phßng, kh«ng c¾t qua t|êng vµ v¸ch sµn. Khi cÇn kÐo tuyÕn èng b»ng vËt liÖu ch¸y hoÆc khã ch¸y (b»ng chÊt dÎo hoÆc vËt liÖu kh¸c) xuyªn qua c¸c gian phßng kh¸c th× mçi èng nh| vËy ph¶i ®|îc b¶o vÖ b»ng mét vá bäc cã giíi h¹n chÞu löa 0,5h. 3.10.11. ë vÞ trÝ èng dÉn giã chuyÓn tiÕp c¾t qua sµn nhµ vµ sµn c«ng tr×nh cÇn cÊu t¹o chÌn khe b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y cã chiÒu dµy ®¶m b¶o ®ñ ®é chÞu löa b»ng giíi h¹n chÞu löa cña tÊm sµn. 3.10.12. ë vÞ trÝ èng dÉn giã xuyªn qua sµn lµm b»ng vËt liÖu dÔ ch¸y vµ khã ch¸y, trong èng dÉn giã l¹i lµ m«i tr|êng khÝ cã nhiÖt ®é trªn 80oC, th× ph¶i lµm v¸ch c¸ch li b¨ng vËt liÖu c¸ch nhiÖt kh«ng ch¸y. §é dµy líp c¸ch nhiÖt nµy ph¶i ®|îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n. 3.10.13. C¬ cÊu ph©n phèi giã cña hÖ thèng cÊp, còng nh| cöa thu giã cña hÖ thèng hót th¶i ®|îc phÐp lµm b»ng vËt liÖu ch¸y. C¬ cÊu ph©n phèi giã ®ång thêi lµ èng dÉn giã (èng ph©n phèi giã ®ôc lç) còng nh| èng hót giã cã khe hoÆc cöa tr|ît, ph¶i ®|îc cÊu t¹o tõ vËt liÖu cã giíi h¹n chÞu löa quy ®Þnh cho èng dÉn giã. 3.10.14. VÒ nguyªn t¾c, ®|êng èng dÉn giã cña hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ ph¶i ®|îc cÊu t¹o tiÕt diÖn trßn. Cho phÐp lµm èng dÉn giã cã tiÕt diÖn ch÷ nhËt hoÆc tiÕt diÖn kiÓu kh¸c nÕu cã ®ñ luËn cø. Khi thiÕt kÕ èng dÉn giã, cÇn tÝnh kÓ ®Õn kh¶ n¨ng gia c«ng b»ng ph|¬ng tiÖn c¬ giíi hãa. KÝch th|íc èng dÉn giã tiÕt diÖn ch÷ nhËt b»ng thÐp, b»ng fibr« xi m¨ng vµ b»ng chÊt dÎo cã thÓ tham kh¶o phô lôc 11. 3.10.15. L|u l|îng giã vËn chuyÓn trong èng dÉn giã hót th¶i khÝ h¬i ch¸y næ, hoÆc bôi ch¸y næ cÇn ph¶i ®|îc tÝnh to¸n sao cho nång ®é m«i tr|êng vËn chuyÓn kh«ng v|ît qu¸ 50% giíi h¹n næ d|íi. 3.10.16. èng dÉn giã cña c¸c hÖ thèng hót th¶i vËn chuyÓn hçn hîp kh«ng khÝ cã lÉn hy®r« cÇn ®|îc ®Æt cao dÇn theo chiÒu di chuyÒn cña dßng khÝ. 3.10.17. §|êng èng dÉn giã vËn chuyÓn kh«ng khÝ Èm hoÆc hçn hîp khÝ dÔ ng|ng tù ph¶i ®|îc bè trÝ ®øng hoÆc cã ®é dèc. Cßn khi ®Æt èng trong m«i tr|êng cã nhiÖt ®é kh«ng khÝ thÊp h¬n nhiÖt ®é ®äng s|¬ng cña hçn hîp khÝ vËn chuyÓn th× ph¶i dù kiÕn ®é dèc vµ c¬ cÊu th¶i n|íc ng|ng tù hoÆc bäc c¸ch nhiÖt. §é dèc ®|êng èng dÉn giã cÇn quy ®Þnh chñ yÕu theo chiÒu vËn chuyÓn cña luång khÝ vµ cã gi¸ trÞ kho¶ng 0,005 - 0,01. Trong nhµ ë, nhµ c«ng céng còng nh| nhµ phô trî cña xÝ nghiÖp, khi bè trÝ ®|êng èng ®Én cÇn l|u ý ®Õn biÖn ph¸p chèng ®äng s|¬ng bªn trong vµ bªn ngoµi v¸ch èng. 3.10.18. §|êng èng ph¶i ®|îc tÝnh to¸n thñy lùc sao cho sai lÖch tæn thÊt ¸p lùc trªn c¸c nh¸nh riªng biÖt kh«ng v|ît qu¸ l0%. NÕu cÇn l¾p c¸c c¬ cÊu tiªu ¸p lùc ®Ó c©n b»ng tæn thÊt gi÷a c¸c nh¸nh th× ph¶i ghi râ ®iÒu nµy trong thiÕt kÕ.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

Khi cÇn thiÕt ph¶i thay ®æi l|u l|îng giã trªn c¸c nh¸nh ®|êng èng riªng rÏ trong qu¸ tr×nh vËn hµnh th× ngoµi c¬ cÊu tiªu ¸p lùc, cÇn ph¶i ®Æt thªm van ®iÒu chØnh. 3.10.19. CÇn thiÕt kÕ èng dÉn giã riªng rÏ cho mçi nhãm s¶n xuÊt A, B vµ F. èng dÉn giã cho c¸c gian s¶n xuÊt thuéc mét nhãm trong c¸c nhãm kÓ trªn n»m trªn cïng mét tÇng, song kh«ng qu¸ 3 tÇng liªn tiÕp, cho phÐp ®Êu chung vµo mét èng gãp (nÕu kh«ng nghÞch víi ®iÒu 3.2.14) ®Æt ngoµi nhµ vµ c«ng tr×nh, hoÆc trong gian m¸y th«ng giã hoÆc trong kh«ng qu¸ hai gian liÒn kÒ do cïng mét hÖ thèng ®¶m nhiÖm (h×nh 7).


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

3. Trªn c¸c nh¸nh èng giã mµ qua ®ã s¶n phÈm ch¸y khi háa ho¹n cã thÓ lan truyÒn tõ tÇng d|íi lªn tÇng trªn cÇn ph¶i l¾p van mét chiÒu tù ®éng.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

3.10.20. §|êng èng dÉn giã dµnh cho nh÷ng phßng ®éc lËp vµ kho cña s¶n xuÊt nhãm A, B, vµ F trong bÊt k× tæ hîp nµo víi tæng diÖn tÝch kh«ng qu¸ 1100m2 (®iÒu 3.2.l0) trong nhµ mét tÇng víi cöa tho¸t chØ më ra ngoµi nhµ, cÇn ®|îc thiÕt kÕ riªng rÏ cho mçi phßng vµ kÐo èng qua c¸c phßng kh¸c nh| nh÷ng ®o¹n èng chuyÓn tiÕp víi v¸ch ng¨n cã giíi h¹n chÞu löa 0,5h. §|êng èng dÉn giã ph¶i ®|îc liªn kÕt qua èng gãp ®Æt trong phßng m¸y th«ng giã (h×nh 9), vµ cã l¾p van mét chiÒu tù ®éng trªn tÊt c¶ c¸c nh¸nh.

3.10.21. §|êng èng th«ng giã cho c¸c gian s¶n xuÊt nhãm D vµ E (®iÒu 3.2.15) cho phÐp cÊu t¹o chung cho c¸c gian cïng tÇng, khi cÇn cã thÓ ghÐp chóng vµo èng gãp. Trong c¸c nhµ cÊp chÞu löa I vµ II cho phÐp ®Æt èng gãp ë bÊt k× tÇng nµo (nªn ®Æt ë tÇng d|íi cïng hoÆc trªn cïng) còng nh| sö dông èng gãp th¼ng ®øng qua tÊt c¶ c¸c tÇng cña nhµ hoÆc ®Æt èng gãp bªn ngoµi nhµ (h×nh l0- a). Trong c¸c nhµ cÊp chÞu löa III vµ IV th× èng gãp ph¶i ®Æt trong ph¹m vi mét tÇng hoÆc ®Æt ngoµi nhµ (h×nh l0 - b). 3.10.22. Khi thiÕt kÕ èng gãp ®Æt trªn cao cho èng dÉn giã th¼ng ®øng ®Çu ë d|íi (h×nh 11) trong nhµ ë nhµ c«ng céng hay nhµ phô trî cao trªn l0 tÇng, cÇn cÊu t¹o èng nh¸nh vßng quanh qu¹t cho tr|êng hîp háa ho¹n ®Ó chuyÓn hÖ thèng sang lùc hót tù nhiªn khi qu¹t ngõng vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ trong èng ®¹t tíi 50oC. 3.10.23. §|êng èng giã cña c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B, C vµ F còng nh| ®|êng èng hót côc bé c¸c chÊt dÓ næ th|êng kh«ng ®|îc kÐo qua c¸c gian s¶n xuÊt víi bÊt k× cÊp nguy hiÓm ch¸y - næ nµo kh¸c. Khi cã ®ñ luËn cø th× cho phÐp, trong ph¹m vi giíi h¹n gi÷a hai t|êng ch¾n löa, bè trÝ èng dÉn giã chuyÓn tiÕp c¾t qua t|êng, v¸ch vµ tÊm sµn víi giíi h¹n chÞu löa 0,75h trë lªn. §èi víi c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F vµ c¸c gian cã hót côc bé c¸c chÊt dÔ næ th× èng dÉn giã chuyÓn tiÕp ph¶i ®|îc cÊu t¹o hîp víi yªu cÇu cña ®iÒu 3.10.24


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

§èi víi c¸c gian s¶n xuÊt nhãm C cÇn ®Æt van ng¨n löa ë vÞ trÝ c¾t qua t|êng, v¸ch hay sµn hoÆc cÊu t¹o líp b¶o vÖ èng giã chuyÓn tiÕp ®¶m b¶o giíi h¹n chÞu löa nh| yªu cÇu cña ®iÒu 3.l0.24.

3.10.24. §|êng èng giã chuyÓn tiÕp cho c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F còng nh| ®èi víi c¸c hÖ thèng hót th¶i côc bé chÊt dÔ næ ph¶i ®|îc cÊu t¹o kÝn, kh«ng cã c¬ cÊu th¸o l¾p. Khi cã nhu cÇu th¸o l¾p èng dÉn giã ®Ó lµm vÖ sinh vµ s¬n chèng rØ bªn trong th× cho phÐp thiÕt kÕ èng giã chuyÓn tiÕp cã mÆt bÝch th¸o l¾p cã gio¨ng kh«ng ch¸y (gio¨ng b»ng ami¨ng hoÆc vËt liÖu kh«ng ch¸y kh¸c), ®ång thêi ph¶i : - CÊu t¹o èng dÉn giã b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y víi giíi h¹n chÞu löa 0,25h trë lªn ®èi víi nhµ mét tÇng hoÆc trong ph¹m vi mét tÇng cña nhµ nhiÒu tÇng.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

- Trong nhµ nhiÒu tÇng: phÇn ång giã chuyÓn tiÕp n»m ngoµi ph¹m vi tÇng vµ c¾t qua sµn nhµ ph¶i lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y cã giíi h¹n chÞu löa kh«ng d|íi 0,5h. Giíi h¹n chÞu löa cña v¸ch èng dÉn giã chuyÓn tiÕp ®i qua gian s¶n xuÊt nhãm F th|êng kh«ng ®Þnh chuÈn nÕu èng dÉn giã nµy còng dïng cho c¸c gian s¶n xuÊt cïng nhãm.

3.10.25. 3.10.26.

3.10.27.

3.10.28.

èng gãp ®Æt bªn trong c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F cã nhiÖm vô nèi c¸c èng thu tõ nhiÒu tÇng kh¸c nhau ph¶i ®|îc thiÕt kÕ víi vËt liÖu kh«ng ch¸y cã giíi h¹n chÞu löa ®óng nh| quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy. Kh«ng ®|îc phÐp cho èng dÉn giã xuyªn c¾t t|êng ng¨n löa, ngoµi tr|êng hîp ghi trong ®iÒu 3.12. Kh«ng ®|îc phÐp kÐo èng dÉn giã chuyÓn tiÕp xuyªn qua hÇm tró Èn, khung cÇu thang, n¬i dïng ®Ó s¬ t¸n ng|êi trong tr|êng hîp sù cè (trõ nh÷ng èng dÉn giã cÊp giã t¹o ¸p lùc d|¬ng trong khung cÇu thang), vµ nãi chung, kh«ng ®|îc dÉn giã chuyÓn tiÕp qua kho vËt liÖu dÔ ch¸y hoÆc vËt liÖu kh«ng chøa trong bao b× dÔ ch¸y. §o¹n èng ®Èy cã ¸p lùc d| cña hÖ thèng hót côc bî h¬i vµ khÝ cã thÓ t¹o hçn hîp næ víi kh«ng khÝ, hoÆc hót côc bé khÝ ®éc h¹i cÊp 1, 2 kh«ng ®|îc kÐo qua c¸c phßng kh¸c, trõ nh÷ng tr|êng hîp ngo¹i lÖ ®|îc x¸c nhËn trong c¸c tiªu chuÈn ngµnh ®· ®|îc duyÖt. §o¹n èng ®Èy cã ¸p lùc d| th¶i khÝ ®éc cÊp 3 vµ 4, th¶i nhiÖt vµ Èm th|êng kh«ng ®|îc kÐo qua c¸c gian phßng kh¸c. Khi cã nhu cÇu ph¶i kÐo tuyÕn èng nh| vËy, th× ph¶i dù kiÕn c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa ®éc h¹i lät vµo nh÷ng phßng nµy. §èi víi nhµ ë, nhµ c«ng céng vµ nhµ phô trî cña xÝ nghiÖp s¶n xuÊt cã sè tÇng tõ 3 trë lªn cÇn cÊu t¹o ®|êng èng dÉn giã cña hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ víi èng giã th¼ng ®øng ®Ó th¶i giã vµ cÊp giã kh«ng ®|îc phÐp ¸p dông s¬ ®å nµy cho bÖnh viÖn - phßng ®iÒu trÞ). C¸c èng gãp nµy ghÐp nèi c¸c nh¸nh èng giã cho mçi tÇng cho mçi côm kh«ng qu¸ l0 tÇng nÕu dïng søc ®Èy c¬ khÝ vµ kh«ng qu¸ 25 tÇng nÕu dïng søc ®Èy tù nhiªn. Nh¸nh èng m«i tÇng cÇn ®|îc nèi vµo èng gãp ®øng ë s¸t trÇn tÇng trªn hoÆc tÇng d|íi (h×nh 12a) so víi tÇng cã nh¸nh èng. §èi víi nhµ 2 - 5 tÇng còng nh| ®èi víi mçi 5 tÇng cña nhµ nhiÒu tÇng ®|îc phÐp ghÐp vµo mét èng gãp chung n»m ngang (h×nh 12h). èng gãp ngung ghÐp c¸c èng ®øng tõ c¸c tÇng kh¸c nhau kh«ng ®|îc bè trÝ trong hµnh lang, trong khung cÇu thang hoÆc ë nh÷ng n¬i dïng lµm ®|êng tho¸t cho ng|êi trong nhµ. Trong nhµ cao tõ l0 tÇng trë lªn, trªn nh¸nh èng giã hót cña 2 tÇng trªn cïng ë vÞ trÝ ®Çu vµo èng ngang ph¶i l¾p van mét chiÒu tù ®éng.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

3.10.29. Kho¶ng c¸ch gi÷a v¸ch èng hót dÉn giã cã nhiÖt ®é bÒ mÆt trªn 800C vµ v¸ch èng dÉn giã t¶i hçn hîp khÝ vµ bôi dÔ næ ph¶i kh«ng nhá h¬n 0,3m (®èi víi èng dÉn giã vµ èng cã b¶o «n th× tÝnh tõ mÆt ngoµi cña líp c¸ch nhiÖt). Khi bè trÝ èng n»m chång lªn nhau th× èng cã nhiÖt ®é cao ph¶i ®Æt ë trªn.

3.10.30. èng dÉn khÝ ®èt hoÆc chÊt ®èt láng kh«ng ®|îc ®i xuyªn qua èng dÉn giã hoÆc treo trªn v¸ch èng dÉn giã. Còng kh«ng ®|îc bè trÝ c¸c èng kÓ trªn trong phßng m¸y th«ng giã. 3.10.31. Kh«ng ®|îc phÐp ®|a èng cÊp nhiÖt c¾t qua èng th«ng giã dÉn hçn hîp bôi, khÝ dÔ ch¸y næ nÕu nhiÖt ®é chÊt mang nhiÖt cao h¬n 80% nhiÖt ®é bèc löa (tÝnh b»ng 0C)


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

cña m«i tr|êng trong èng th«ng giã. Trong tr|êng hîp nµy còng kh«ng ®|îc treo èng cÊp nhiÖt trªn v¸ch èng dÉn th«ng giã. 3.10.32. èng hót giã th¶i cña c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F kh«ng ®|îc ®Æt ngÇm. èng dÉn giã trong ®ã cã thÓ l¾ng ®äng chÊt ch¸y ph¶i ®|îc cÊu t¹o cã cöa lµm vÖ sinh theo chu k×. 3.10.33. èng dÉn giã trong c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F còng nh| èng dÉn giã hót th¶i côc bé chÊt ch¸y næ kh«ng ®|îc ®Æt trong tÇng hÇm, trong m|¬ng ngÇm, trõ nh÷ng tr|êng hîp ®|îc kÓ nh| ngo¹i lÖ trong c¸c tiªu chuÈn ngµnh ®· ®|îc duyÖt. 3.10.34. CÊu t¹o treo èng dÉn giã ph¶i ®|îc thùc hiÖn sao cho t¶i träng cña èng dÉn giã kh«ng truyÒn xuèng qu¹t, còng nh| tíi c¸c thiÕt bÞ th«ng giã kh¸c. èng dÉn giã nèi víi qu¹t th|êng ph¶i qua c¬ cÊu èng mÒm (èng c¸ch ng¨n rung ®éng) 3.10.35. §Ó ®o th«ng giã m«i tr|êng dßng khÝ cÇn cÊu t¹o lç, èng... trªn v¸ch èng dÉn giã vµ thiÕt bÞ th«ng giã, thiÕt bÞ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ. 3.11 §|êng èng cÊp nhiÖt. 3.11.1. §|êng èng cÊp nhiÖt vµ tuÇn hoµn cho hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vµ s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ (kÓ c¶ ®|êng èng dÉn h¬i n|íc vµ n|íc ng|ng tô) kh«ng ®|îc phÐp nèi víi c¸c tuyÕn èng cÊp nhiÖt cho hÖ thèng trao ®æi nhiÖt cña m¹ng l|íi cÊp n|íc nãng sinh ho¹t hoÆc n|íc nãng cho nhu cÇu s¶n xuÊt. CÇn thiÕt ph¶i cÊu t¹o c¸c tuyÕn èng riªng rÏ cho : a) Bé sÊy kh«ng khÝ b) HÖ thèng tiªu thu nhiÖt cã chu k×, nÕu ho¹t ®éng cña hÖ thèng nµy pha chÕ ®é nhiÖt cña nh÷ng hé dïng nhiÖt ho¹t ®éng th|êng xuyªn. 3.11.2. Khi kÐo èng cÊp nhiÖt qua t|êng ng¨n löa cÇn chÌn chÆt vµ khÝt khe èng ®i qua vµ ®¶m b¶o gi·n në èng vÒ hai phÝa cöa t|êng. 3.11.3. èng cÊp nhiÖt ph¶i chän theo phô lôc N05 (nÕu dïng èng thÐp s¶n xuÊt t¹i Liªn X« cò ). Trong tr|êng hîp sö dông s¶n phÈm kh¸c th× cÇn theo c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt t|¬ng øng cña s¶n phÈm Êy. 3.11.4. Kh«ng ®|îc phÐp ®Æt èng cÊp nhiÖt (n|íc nãng, n|íc ng|ng tù, h¬i n|íc), trong cïng mét m|¬ng hoÆc cÊt qua m|¬ng cã ®|êng èng dÉn chÊt láng ®· ch¶y cã nhiÖt ®é bïng ch¸y tõ 120oC trë xuèng hoÆc ®|êng èng dÉn khÝ ch¸y boÆc h¬i khÝ ¨n mßn. 3.11.5. §|êng èng dÉn nhiÖt ph¶i ®|îc bäc b¶o «n nh»m : a) Gi÷ æn ®Þnh th«ng sè nhiÖt ®ång thêi tr¸nh lµm nãng m«i tr|êng kh«ng khÝ c¸c gian cã ®|êng èng ®i qua. b) Tr¸nh háa ho¹n trong c¸c gian s¶n xuÊt vµ phßng lµm viÖc, n¬i mµ ®|êng èng cã nhiÖt ®é bÒ mÆt cao cã thÓ lµ nguån g©y ch¸y. 3.11.6. ChiÒu dµy líp c¸ch nhiÖt ph¶i nhËn theo c¸c tiªu chuÈn ®· duyÖt hoÆc ph¶i ®|îc tÝnh to¸n nh»m ®¶m b¶o yªu cÇu kinh tÕ-kÜ thuËt. 3.11.7. Líp bäc c¸ch nhiÖt bÒ mÆt kÓ c¶ líp phñ b¶o vÖ èng vµ c¸c thiÕt bÞ táa nhiÖt trong c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B, C, F còng nh| trªn tÇng trÇn m¸i, d|íi tÇng hÇm ph¶i b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, trõ n|íc s¬n cã thÓ b»ng vËt liÖu ch¸y.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

Trong c¸c tr|êng hîp kh¸c, kÓ c¶ khi ®Æt èng vµ thiÕt bÞ trong tÇng kÜ thuËt, líp c¸ch nhiÖt cã thÓ lµm b»ng vËt liÖu khã ch¸y vµ líp s¬n phñ b»ng vËt liÖu ch¸y. 3.11.8. ViÖc tÝnh to¸n thñy lùc ®|êng èng cÊp nhiÖt cÇn thùc biÖn theo ®é dµy nhãm èng nh| d|íi ®©y : - èng dÉn h¬i n|íc vµ n|íc 0,2mm - èng dÉn n|íc ng|ng tô l,0mm 3.12 Phßng m¸y th«ng giã 3.12.1. Khi thiÕt kÕ phÇn kÕt cÊu - x©y dùng cña gian m¸y th«ng giã cÇn theo c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ thuéc c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m cã liªn quan: nhµ c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh c«ng céng, nhµ ë... vµ c¸c tiªu chuÈn quy ph¹m chèng ch¸y, an toµn vÖ sinh vµ c¸c phÇn quy ph¹m liªn quan kh¸c. 3.12.2. Gian m¸y th«ng giã (th«ng gÝo hót côc bé, th«ng giã sù cè vµ th«ng giã chung) ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu chèng ch¸y - chèng næ ®èi víi c¸c gian s¶n xuÊt vµ c«ng ®o¹n s¶n xuÊt vµ hÖ thèng nµy phôc vô tïy thuéc vµo cÊp vµ nhãm s¶n xuÊt bè trÝ trong ®ã hoÆc t|¬ng xøng ®èi víi nhµ ë, nhµ c«ng céng vµ nhµ phô trî cña xÝ nghiÖp. Chó thÝch: §èi víi gian m¸y th«ng giã phôc vô cho nhiÒu gian s¶n xuÊt cã c¸c cÊp an toµn chèng ch¸y - chèng næ kh¸c nhau th× cÇn ®¶m b¶o c¸c ®ßi hái chèng ch¸y chèng næ cña nhãm s¶n xuÊt nguy hiÓm nhÊt.

3.12.3. Phßng m¸y th«ng giã cho c¸c hÖ thèng cÊp giã ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu chèng ch¸y nh| c¸c gian s¶n xuÊt theo cÊp sau : a) CÊp C: nÕu trong gian m¸y cã phin läc bôi ch¹y dÇu chøa trªn 60kg dÇu trong 1 phin läc. b) CÊp E: nÕu c¸c hÖ thèng th«ng giã kh«ng dïng tuÇn hoµn giã, nÕu trong gian m¸y kh«ng cã phin läc bôi dïng dÇu hoÆc l|îng dÇu trong 1 phin läc d|íi 60kg. c) Cïng cÊp víi gian s¶n xuÊt do c¸c hÖ thèng th«ng giã phôc vô nÕu c¸c hÖ thèng nµy cã dïng tuÇn hoµn giã, trõ tr|êng hîp kÓ trong ®iÓm a) trªn ®©y. Gian m¸y cho c¸c hª thèng cÊp giã trong nhµ ë, nhµ c«ng céng vµ nhµ phô trî cßn ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu phßng ch¸y cña c¸c phßng do hÖ thèng cÊp giã phôc vô. Gian m¸y cho c¸c hÖ thèng cÊp giã phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt ®Æt trong nhµ ë, nhµ c«ng céng vµ nhµ phô trî cÇn ®|îc thiÕt kÕ theo c¸c yªu cÇu cña ®iÒu 3.12.3. 3.12.4. Gian m¸y phôc vô c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F còng nh| gian m¸y ®Æt qu¹t hót côc bé th¶i c¸c chÊt dÔ næ kh«ng ®|îc sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c hoÆc dµnh mét kho¶ng diÖn tÝch trong gian m¸y cho chøc n¨ng söa ch÷a hay t¸i sinh dÇu. Trong c¸c gian m¸y th«ng giã cho hÖ thèng cÊp giã phôc vô c¸c gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F cã thÓ ®|îc bè trÝ côm dÇu vµo cho m¹ng cÊp nhiÖt, phßng chøa bé trao ®æi nhiÖt vµ phßng b¬m n|íc. 3.12.5. Trong nhµ s¶n xuÊt, nhµ c«ng céng, khi cã sè l|îng hÖ thèng th«ng giã tõ 5 trë lªn cÇn dù kiÕn gian söa ch÷a thiÕt bÞ th«ng giã vµ t¸i sinh dÇu, nÕu trong c«ng tr×nh kh«ng cã x|ëng c¬ khÝ söa ch÷a hoÆc thiÕt bÞ t¸i sinh dÇu trung t©m. 3.12.6. Gian thiÕt bÞ th«ng giã phôc vô cho c¸c gian s¶n xuÊt thuéc tÊt c¶ c¸c nhãm nguy hiÓm ch¸y næ ®|îc phÐp bè trÝ phÝa bªn kia t|êng ch¾n löa chØ trong c¸c nhµ chÞu löa cÊp I vµ II víi c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y (h×nh 13).


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

a) Gian thiÕt bÞ th«ng giã ph¶i n»m kÒ trùc tiÕp t|êng ch¾n löa; b) T|êng vµ sµn cña gian chøa thiÕt bÞ th«ng giã ng¨n chia víi c¸c gian kh¸c thuéc phÇn bªn kia t|êng ng¨n löa ph¶i cã giíi h¹n chÞu löa l,5h; cßn sµn vµ cöa ®i giíi h¹n chÞu löa 1h. ë vÞ trÝ èng dÉn giã c¾t qua t|êng chÞu löa ph¶i ®Æt van phßng löa. C¸c gian thiÕt bÞ th«ng giã phôc vô cho c¸c gian n»m bªn kia t|êng ch¾n löa kh«ng ®|îc chøa c¸c thiÕt bÞ th«ng giã cho c¸c gian n»m bªn nµy t|êng ch¾n löa. 3.12.7. Phßng ®Æt thiÕt bÞ läc bôi kh«, phin läc kh« ®Ó läc chÊt dÔ ch¸y kh«ng ®|îc phÐp ®Æt bªn d|íi c¸c gian tËp trung ®«ng ng|êi th|êng xuyªn hoÆc t¹m thêi (phßng nghØ, phßng ¨n, tr¹m y tÕ, phßng häp, héi tr|êng v. v...) 3.12.8. ChiÒu cao phßng ®Æt thiÕt bÞ th«ng giã ph¶i cao h¬n thiÕt bÞ Ýt nhÊt 0,8m song kh«ng thÊp h¬n l,9m tÝnh tõ sµn tíi phÇn thÊp nhÊt cña kÕt cÊu trÇn ë lèi qua l¹i cña nh©n viªn kÜ thuËt phôc vô. ChiÒu réng lèi ®i cña nh©n viªn phôc vô tÝnh gi÷a c¸c phÇn nh« ra cña thiÕt bÞ hoÆc gi÷a thiÕt bÞ vµ cét hay t|êng kh«ng ®|îc nhá h¬n 0,7m. Chó thÝch: 1. ChiÒu réng lèi ®i ®Ó quan s¸t vµ söa ch÷a thiÕt bÞ theo ®Þnh k× cã thÓ gi¶m xuèng tíi 0,6m (tÝnh gi÷a c¸c thiÕt bÞ hoÆc gi÷a thiÕt bÞ víi kÕt cÊu nhµ). 2. Quy ®Þnh trªn ch|a tÝnh ®Õn kh«ng gian thi c«ng vµ th¸o l¾p thiÕt bÞ ®Ó b¶o d|ìng vµ söa ch÷a ®Þnh k×.

3.12.9. Phßng m¸y ®Æt thiÕt bÞ th«ng giã phôc vô hót th¶i c¸c gian s¶n xuÊt cã chÊt ®éc h¹i cÊp l, 2 hoÆc gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F ph¶i ®|îc tæ chøc th«ng giã sao cho l|îng giã hót v|ît l|îng giã cÊp Ýt nhÊt l lÇn thÓ tÝch trao ®æi, hoÆc chØ cÇn t¹o hÖ thèng hót th¶i víi l|u l|îng kh«ng d|íi l lÇn trao ®æi thÓ tÝch.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

Cã thÓ sö dông th«ng giã tù nhiªn hoÆc c¬ khÝ vµo môc ®Ých trªn; hÖ thèng nµy ®|îc ®Æt ngay trong gian m¸y th«ng giã. 3.12.10. Gian m¸y th«ng giã ®Æt hÖ thèng cÊp giã cho c¸c gian s¶n xuÊt cã chÊt ®éc h¹i cÊp l, 2 hoÆc gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F cÇn cã hÖ thèng cÊp giã víi l|u l|îng th«ng th|êng Ýt nhÊt 2 lÇn thÓ tÝch phßng m¸y. L|îng giã cÊp cã thÓ: a) LÊy tõ hÖ thèng cÊp giã hoÆc hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ phôc vô gian s¶n xuÊt bÊt k× nhãm nµo ®Æt trong cïng phßng m¸y nµy. §|êng èng trÝch giã cho môc ®Ých nµy ph¶i n»m tr|íc vÞ trÝ van mét chiÒu tù ®ãng. b) LÊy tõ hÖ thèng cÊp giã chuyªn dông riªng n»m ngay trong gian m¸y th«ng giã nµy. 3.12.11. NÕu cÇn, phßng m¸y th«ng giã ph¶i ®|îc cÊp n|íc vµ cã miÖng thu n|íc ®Ó röa thiÕt bÞ vµ röa sµn. 4. CÊp l¹nh 4.1 C¸c chØ dÉn chung 4.1.1. C¸c yªu cÇu kÜ thuËt trong ch|¬ng nµy chØ ¸p dông cho c¸c tr¹m l¹nh phôc vô c¸c hÖ thèng th«ng giã vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ. ë c¸c vïng khÝ hËu m¸t, vïng nói cÇn tranh thñ sö dông nguån n|íc l¹nh thiªn nhiªn lÊy tõ s«ng suèi, giÕng s©u hoÆc kÕt hîp nguån l¹nh tù nhiªn víi m¸y l¹nh nh»m tiÕt kiÖm n¨ng l|îng. 4.1.3. ViÖc sö dông n|íc ®¸ lµm nguån l¹nh ph¶i dùa trªn c¬ së kinh tÕ - kÜ thuËt. 4.1.4. Nh»m môc ®Ých gãp phÇn b¶o vÖ m«i tr|êng, trong ®ã kÓ c¶ viÖc b¶o vÖ tÇng «z«n, cÇn coi träng viÖc chän t¸c nh©n l¹nh v« h¹i hoÆc Ýt h¹i ®èi víi m«i tr|êng thiªn nhiªn. 4.1.5. Kh©u chän m¸y l¹nh ®Ó lµm m¸t kh«ng khÝ cÇn ®|îc tiÕn hµnh dùa trªn c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ cña nguån n¨ng l|îng t¹i chç (®iÖn, n|íc, h¬i n|íc, nhiÖt d| thõa...) vµ tÝnh to¸n kinh tÕ - kÜ thuËt. 4.1.6. Tr¹m l¹nh dïng m¸y nÐn pÝt- t«ng vµ m¸y nÐn trôc vÝt cã tæng c«ng suÊt d|íi 1,5 triÖu kcal/h (tÝnh ë ®iÒu kiÖn c«ng t¸c) cÇn ®|îc tæ hîp tõ 2 ®Õn 3 m¸y cïng c«ng suÊt cã thÓ dïng l m¸y nÕu cã c¬ cÊu ®iÒu chØnh c«ng suÊt. 4.1.7. Tr¹m l¹nh dïng m¸y nÐn tabin nªn thiÕt kÕ dïng mét hay nhiÒu m¸y cã cïng c«ng suÊt cì l triÖu kcal/h mçi m¸y trë lªn. KÌm vµo ®ã cã thÓ bè trÝ l - 2 m¸y c«ng suÊt nhá h¬n (kÓ c¶ dïng m¸y nÐn pÝt- t«ng hoÆc m¸y trôc vÝt) nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña phô t¶i l¹nh biÕn ®æi vµ nh»m t¨ng sè giê ho¹t ®éng liªn tôc cña m¸y nÐn tuabin. 4.1.8. Khi cã nhiÒu hé tiªu thô l¹nh trªn mét khu b·i c«ng nghiÖp hoÆc tiÓu khu nhµ ë, nhµ c«ng céng th× nªn tËp trung nguån l¹nh thµnh mét tr¹m l¹nh chung. 4.1.9. M¸y l¹nh dù phßng chØ cho phÐp dù kiÕn cho c¸c hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ phôc vô nhu cÇu c«ng nghÖ. 4.1.10. §Ó hîp lÝ hãa kh©u vËn hµnh m¸y l¹nh cÇn sö dông bÓ dù tr÷ l¹nh. Kh¶ n¨ng dù tr÷ l¹nh (thïng chøa, bÓ...) cña hÖ thèng cÊp l¹nh, kh«ng ®|îc lÊy nhá h¬n c«ng suÊt l5 phót ho¹t ®éng cña m¸y nhá nhÊt trong tr¹m l¹nh. Khi tÝnh to¸n bÓ dù tr÷ l¹nh (kÓ c¶ kh¶ n¨ng tr÷ l¹nh cña hÖ thèng cÊp l¹nh) cho m¸y nÐn tuabin th× cÇn tÝnh bÓ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng liªn tôc cña m¸y nÐn kh«ng Ýt 4.1.2.


tiªu chuÈn viÖt nam

4.1.11.

4.1.12. 4.1.13. 4.1.14.

tcvn 5687 : 1992

h¬n 7 tiÕng ®ång hå víi kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh c«ng suÊt m¸y (giíi h¹n ®iÒu chØnh c«ng suÊt m¸y do nhµ m¸y s¶n xuÊt quy ®Þnh). CÇn cÊu t¹o m¹ch tuÇn hoµn chÊt mang nhiÖt (n|íc, dung dÞch muèi...) qua bé bay h¬i kÝn ®Ó ho¹t ®éng ®éc lËp víi m¹ch cÊp l¹nh tíi c¸c hé tiªu thô l¹nh. Khi cã ®ñ c¬ së th× cho phÐp thiÕt kÕ truyÒn cÊp l¹nh tíi c¸c hé dïng l¹nh lÊy trùc tiÕp tõ b¬m cÊp ®|a chÊt mang nhiÖt vµo bé bay h¬i. Líp c¸ch nhiÖt thiÕt bÞ l¹nh vµ c¬ cÊu tiªu ©m dïng trong tr¹m l¹nh ph¶i lµm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y vµ khã ch¸y. Víi luËn chøng kinh tÕ - kÜ thuËt ®ñ c¨n cø, cÇn sö dông m¸y l¹nh theo chu tr×nh b¬m nhiÖt. Khi thiÕt kÕ cÊp n|íc lµm nguéi dµn ng|ng vµ bé hÊp thô (®èi víi m¸y l¹nh hÊp thô) cÇn cã ®¶m b¶o nhiÖt ®é n|íc d|íi giíi h¹n d|íi ®©y : 300C - m¸y l¹nh b¬m phun h¬i - n|íc víi bé ng|ng d|íi ¸p lùc khÝ quyÓn. 320C - m¸y nÐn dïng R - 12

300C - m¸y nÐn dïng R - 22 vµ m¸y l¹nh hÊp thô Br - Li 280C - m¸y l¹nh b¬m phun h¬i - n|íc víi bé ng|ng kÝn. 250C - m¸y l¹nh hÊp thô NH3 Chó thÝch: Khi t¨ng nhiÖt ®é n|íc ng|ng tô cÇn cã nh÷ng tinh to¸n kinh tÕ - kü thuËt ®Ó ®¶m tÝnh kinh tÕ vµ sù an toµn vÒ kü thuËt. 4.1.15. N|íc lµm nguéi bé dµn ng|ng vµ bé hÊp thô m¸y l¹nh khi cÇn xö lÝ chèng ®äng c¾n, chèng sinh vËt kÝ sinh vµ bïn bÈn th× ph¶i thùc hiÖn c¸c chØ dÉn vÒ xö lÝ cÊp n|íc. 4.1.16. NhiÖt ®é s«i cña c¸c t¸c nh©n l¹nh trong bé bay h¬i kÝn kh«ng ®|îc thÊp h¬n 6oC so víi nhiÖt ®é trung b×nh cña m«i tr|êng t¶i l¹nh song kh«ng d|íi 2oC víi nhiÖt ®é n|íc ra khái bé bay h¬i kh«ng ®|îc d|íi 6oC. §Ó lµm l¹nh n|íc xuèng nhiÖt ®é thÊp h¬n cÇn sö dông c¸c c¬ cÊu bé bay h¬i kh«ng lµm vì giµn èng khi ®ãng b¨ng, thÝ dô nh| giµn bay h¬i n»m trong bÓ hë v.v... 4.1.17 Khi x¸c ®Þnh phô t¶i cho tr¹m l¹nh cÇn tÝnh kÓ c¶ nh÷ng tæn thÊt l¹nh sau ®©y: a) Tæn thÊt l¹nh bªn trong m¸y xuÊt x|ëng tõng phÇn tæ hîp ( tæn thÊt tiÕt l|u); Chó thÝch: §èi víi c¸c côm m¸y tæ hîp ®ång bé (m¸y l¹nh frª«n, m¸y l¹nh hÊp thô Br - Li) c«ng suÊt h÷u Ých cña m¸y trong lÝ lÞch ®· kÓ c¶ tæn thÊt bªn trong m¸y. b) Tæn thÊt l¹nh trong hÖ thèng t¶i l¹nh, kÓ c¶ hiÖu øng t¨ng nhiÖt ®é chÊt t¶i l¹nh trong b¬m tuÇn hoµn, song kh«ng ®|îc qu¸ 12% c«ng suÊt h÷u Ých cña m¸y l¹nh. 4.1.17. Tr¹m l¹nh dïng cho môc ®Ých ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ vÉn ph¶i ®¸p øng c¸c ®ßi hái vÒ an toµn cña TCVN 4206: 1986 "hÖ thèng l¹nh - kÜ thuËt an toµn". 4.2 M¸y l¹nh frª«n. 4.2.1. Tr¹m l¹nh frª«n cã thÓ ®|îc bè trÝ trong c¸c nhµ s¶n xuÊt, nhµ c«ng céng, nhµ ë vµ nhµ phô trî cña xÝ nghiÖp nÕu kh«ng v|íng nh÷ng giíi h¹n trong ®iÒu 4.l.14


tiªu chuÈn viÖt nam 4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6. 4.2.7. 4.2.8. 4.3 4.3.1.

4.3.2.

tcvn 5687 : 1992

Tr¹m l¹nh frª«n vµ m¸y l¹nh lÎ bÊt k× cïng lo¹i c«ng suÊt nµo kh«ng ®|îc bè trÝ trùc tiÕp trong phßng ë, trong khung cÇu thang (gÇm cÇu thang, chiÕu nghØ) hoÆc trong hµnh lang, s¶nh vµ ®|êng, lèi gi¶i táa cña nhµ vµ c«ng tr×nh c¸c lo¹i. Chó thÝch: Giíi h¹n trªn ®©y kh«ng ¸p dông cho m¸y l¹nh trong m¸y ®iÒu hßa côc bé (trõ quan hÖ víi cÇu thang). Tr¹m l¹nh hoÆc m¸y l¹nh lÎ c«ng suÊt trªn 300 ngµn kcal/h kh«ng ®|îc ®Æt trong tÇng hÇm cña nhµ vµ c«ng tr×nh. Cho phÐp ®Æt tr¹m l¹nh hoÆc m¸y l¹nh lÎ c«ng suÊt tíi 600 ngµn kcal/h trong tÇng hÇm (trõ tÇng hÇm nhµ ë) nÕu tÇng trªn kh«ng lµ ®iÓm tËp trung ®«ng ng|êi th|êng xuyªn hay t¹m thêi. Cho phÐp bè trÝ tr¹m l¹nh c«ng suÊt trªn 600 ngµn kcal/h trong gian m¸y n»m kª c«ng tr×nh sö dông m¸y, trong nhµ s¶n xuÊt, trong c¸c gian nöa ngÇm ®øng riªng rÏ hoÆc trong tÇng hÇm ®a ra ngoµi t|êng bao cña c«ng tr×nh. M¸y l¹nh frª«n c«ng suÊt d|íi 150 ngµn kcal/h, cã c¬ cÊu ®iÒu chØnh, c«ng suÊt ®|îc phÐp ®Êu trùc tiÕp vµo gian lµm l¹nh kh«ng khÝ víi c¸c ®iÒu kiÖn sau : a) Mçi m¸y ph¶i ®Êu víi mét nhãm giµn lµm l¹nh kh«ng khÝ b»ng ®|êng èng ®éc lËp kh«ng nèi víi c¸c m¸y kh¸c; b) Tæ m¸y nÐn - giµn ng|ng ph¶i n»m c¸ch giµn lµm l¹nh kh«ng khÝ kh«ng qu¸ 10m; c) Trong m¸y l¹nh vµ thiÕt bÞ l¹nh phôc vô cho khèi c«ng tr×nh chøa mét l|îng frª«n tÝnh cho lm3 thÓ tÝch phßng kh«ng ®|îc v|ît 0,5kg ®èi víi R - 12 vµ 0,35 kg ®èi víi R - 22. Trong tr|êng hîp dïng m¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ tæ hîp cã giµn lµm l¹nh bay h¬i trùc tiÕp th× thùc hiÖn l¾p r¸p theo quy ®Þnh cña h·ng s¶n xuÊt, ®ång thêi : a) KiÓm tra yªu cÇu an toµn theo 4.2.4 c) b) Nªn |u tiªn c¸c m¸y cã van x¶ an toµn. c) Khi kh«ng ®¶m b¶o ®iÒu 4.2.4 c) cÇn dÉn ®|êng x¶ an toµn ra ngoµi kh«ng khÝ. M¸y l¹nh frª«n dïng pÝt t«ng hoÆc kiÓu dung trôc vÝt c«ng suÊt d|íi 600 ngµn kcal/h th|êng chØ sö dông khi nhu cÇu l¹nh d|íi l,5 triÖu kcal/h. Kh«ng ®Êu nèi ®|êng dÉn frª«n gi÷a c¸c m¸y l¹nh víi nhau, trõ ®|êng nèi m¸y víi b×nh chøa frª«n chung. Khi chän ®éng c¬ ch¹y m¸y nÐn l¹nh, cÇn tu©n thñ c¸c chØ dÉn l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn. M¸y l¹nh am«ni¾c M¸y l¹nh am«ni¾c kiÓu pitt«ng ®|îc phÐp ¸p dông ®Ó cÊp l¹nh cho c¸c hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ nhµ s¶n xuÊt khi cã c¸c hé tiªu thô l¹nh cña c«ng nghÖ. M¸y l¹nh am«ni¾c kiÓu tuabin ®|îc phÐp dïng cÊp l¹nh cho môc ®Ých ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ nhµ s¶n xuÊt khi tæng nhu cÇu l¹nh kh«ng qu¸ 9 triÖu kcal/h. TuyÖt ®èi kh«ng dïng m¸y l¹nh am«ni¾c cho nhµ ë, nhµ c«ng céng vµ nhµ phô trî cña xÝ nghiÖp. M¸y l¹nh am«ni¾c ph¶i ®|îc bè trÝ trong gian riªng biÖt hoÆc nhµ riªng biÖt. ThiÕt bÞ l¹nh cÇn ®|îc ®Æt ngoµi trêi.


tiªu chuÈn viÖt nam 4.3.3.

4.3.4. 4.4 4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4. 4.4.5. 4.5 4.5.1.

4.5.2.

4.5.3. 4.5.4.

tcvn 5687 : 1992

Nguån cÊp l¹nh cho hÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ lÊy tõ m¸y l¹nh am«ni¾c ph¶i dïng qua bé trao ®æi nhiÖt kÝn dïng n|íc. Cho phÐp dïng ph|¬ng ph¸p trao ®æi nhiÖt hë (kiÓu buång phun) Víi ®iÒu kiÖn ®Æt thªm bé trao ®æi nhiÖt trung gian n|íc - n|íc hoÆc n|íc - dÞch muèi. §éng c¬ kÐo m¸y l¹nh am«ni¾c cïng c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña tr¹m l¹nh am«ni¾c cÇn ®|îc ®Æt vµ chän theo c¸c yªu cÇu l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn. M¸y l¹nh dïng nguån nhiÖt. M¸y l¹nh Br - Li cÇn ®|îc sö dông khi cã nguån h¬i n|íc ¸p lùc trªn 0,3kg/m2 nguån n|íc nãng cã nhiÖt ®é trªn 80oC, nguån khÝ ®èt vµ nhu cÇu l¹nh kh«ng d|íi 250 ngµn kcal/h. Chó thÝch: Nguån n|íc nãng cã nhiÖt ®é d|íi 80oC ®|îc phÐp dïng khi cã ®ñ c¬ së luËn chøng kinh tÕ - kÜ thuËt. M¸y l¹nh hÊp thô Am«ni¾c cã thÓ ®|îc dïng lµm nguéi l¹nh cho nhµ s¶n xuÊt khi cã nhu cÇu chÊt t¶i l¹nh d|íi 2oC vµ ®ång thêi ®¶m b¶o ®|îc ®ßi hái cña ®iÒu 4.3.3. Tr¹m m¸y l¹nh vµ m¸y l¹nh hÊp thô am«ni¾c kh«ng ®|îc dïng lµm nguån l¹nh cho nhµ ë, nhµ c«ng céng hay nhµ phô trî cña s¶n xuÊt hoÆc bè trÝ trong c¸c nhµ kÓ trªn. M¸y l¹nh hÊp thô Br- Li, hÊp thô am«ni¾c vµ m¸y l¹nh b¬m phun ®|îc phÐp bè trÝ trªn b·i trèng ngoµi trêi trõ b¶ng ®iÖn vµ b¶ng ®iÒu khiÓn ph¶i ®Æt trong nhµ. M¸y l¹nh, hÊp thô Br- Li vµ m¸y b¬m phun h¬i n|íc ®|îc phÐp bè trÝ trong nhµ s¶n xuÊt, nhµ ë vµ nhµ c«ng céng hoÆc nhµ phô trî trong xÝ nghiÖp. Phßng m¸y vµ b·i ®Æt thiÕt bÞ cña tr¹m l¹nh Tr¹m l¹nh khi thiÕt kÕ cÇn ®|îc coi lµ thuéc nhãm c«ng tr×nh nguy hiÓm ch¸y vµ ch¸y - næ theo quy ®Þnh cña phô lôc N012. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu - x©y dùng tr¹m l¹nh vµ m¸y l¹nh øng víi møc an toµn phßng ch¸y, næ ph¶i ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái vÒ x©y cÊt c¸c nhãm c«ng tr×nh t|¬ng tù. ChiÒu cao gian m¸y cho c¶ tr¹m l¹nh còng nh| m¸y lµ ph¶i ®¶m b¶o tèi thiÓu nh| sau : 4,8m - ®èi víi m¸y l¹nh am«ni¾c 3,6m - ®èi víi m¸y l¹nh frª«n Lèi ®i l¹i gi÷a b¶ng ®iÒu khiÓn vµ phÇn tråi ra cña thiÕt bÞ, m¸y mãc kh«ng ®|îc nhá h¬n l,5m; gi÷a c¸c phÇn c¬ cÊu m¸y, thiÕt bÞ vµ t|êng - kh«ng d|íi 0,8m; gi÷a c¬ cÊu m¸y vµ cét - kh«ng d|íi 0,7m. §Ó phôc vô vµ vËn hµnh c¸c côm thiÕt bÞ lín cña m¸y l¹nh cÇn cÊu t¹o hÖ thèng sµn g¸c vµ cÇu thang. Mäi m¸y mãc vµ thiÕt bÞ tr¹m l¹nh chøa t¸c nh©n l¹nh chÞu ¸p lùc ph¶i ®|îc cÊu t¹o van an toµn.. ¸p lùc khi më hÕt van an toµn trong bÊt k× tr|êng hîp nµo ®Òu kh«ng ®|îc v|ît tiªu chuÈn quy ®Þnh. Chó thÝch: §Ó x¶ am«ni¾c cÇn cã èng x¶ ®|a lªn cao trªn 5m so víi chám m¸i cña ng«i nhµ cao nhÊt trong vßng b¸n kÝnh 50m.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

4.5.5.

§èi víi m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ nhËp ®ång bé gåm c¶ tæ m¸y l¹nh th× cÇn l|u ý thªm ®iÒu 4.2.5. Kh«ng gian ®i l¹i, phôc vô cã thÓ theo ®iÒu 4.5.2. vµ c¸c chØ dÉn l¾p r¸p cña h·ng s¶n xuÊt ®Æc biÖt l|u ý ®Õn nh÷ng yªu cÇu cña h·ng s¶n xuÊt, nhÊt lµ kh«ng gian trèng ®Ó b¶o d|ìng, th¸o l¾p, vËn hµnh (giµn ng|ng tô, giµn bay h¬i, phin läc bôi, van an toµn...). 4.5.6. Trong gian m¸y l¹nh am«ni¾c cÇn dù tÝnh hai cöa tho¸t c¸ch xa nhau tíi tèi ®a. Mét trong hai cöa tho¸t nµy ph¶i dÉn ra ngoµi trêi, c¸nh cöa ph¶i më ra phÝa ngoµi. Trong gian m¸y l¹nh am«ni¾c kh«ng ®|îc cã hèc hè. 4.5.7. Khi bè trÝ ®Æt thiÕt bÞ am«ni¾c trªn b·i trèng th× kho¶ng c¸ch th«ng thuû gi÷a t|êng ngoµi cã lç cöa cña tr¹m l¹nh víi bÒ mÆt cña thiÕt bÞ cã mèi liªn hÖ c«ng nghÖ víi tr¹m l¹nh ph¶i lín h¬n 2m. Trong tr|êng hîp nµy lèi tho¸t tõ nhµ ra tr¹m l¹nh ph¶i ®Æt ë phÝa ®èi l¹i. Trong c¸c tr|êng hîp kh¸c ®èi víi thiÕt bÞ am«ni¾c, còng nh| ®èi víi thiÕt bÞ frª«n th× kho¶ng c¸ch nµy kh«ng cÇn quy ®Þnh. 4.5.8. Trªn mÆt m¸i b»ng cña gian m¸y vµ gian thiÕt bÞ cña tr¹m l¹nh ®|îc phÐp bè trÝ : - Giµn ng|ng tô lµm nguéi b»ng giã. - Giµn bay h¬i lµm nguéi t¸c nh©n l¹nh. - Bé t¸ch dÞch - Th¸p phun n|íc DiÖn tÝch chiÕm gi÷ bëi thiÕt bÞ phô trªn m¸i gian m¸y l¹nh am«ni¾c kh«ng nªn v|ît qu¸ 25% diÖn tÝch m¸i. 4.5.9. Trong gian l¹nh am«ni¾c vµ frª«n cÇn bè trÝ thiÕt bÞ n©ng cÇu ch¹y ®iÖn hay quay tay ®|îc ®iÒu khiÓn tõ mÆt sµn; ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu l¾p r¸p thiÕt bÞ ®iÖn trong c«ng tr×nh lo¹i nµy. 4.5.10. §|êng èng dÉn, c«ng nghÖ dÉn t¸c nh©n l¹nh vµ dÇu l¹nh cã chøa t¸c nh©n l¹nh cÇn ®|îc thiÕt kÕ theo ®óng c¸c ®ßi hái cña tiªu chuÈn thiÕt kÕ c«ng nghÖ ®· ®|îc duyÖt. 4.5.11. MÇu s¬n ®|êng èng c«ng nghÖ trong tr¹m l¹nh, trõ èng dÉn t¸c nh©n l¹nh, ph¶i theo ®óng nh÷ng chØ dÉn vÒ trang trÝ mÇu trong néi thÊt nhµ s¶n xuÊt. MÇu s¬n èng dÉn t¸c nh©n l¹nh trong ph¹m vi tr¹m l¹nh thùc thi theo TCVN 4206: 1986. 4.5.12. Trªn b·i trèng bè trÝ thiÕt bÞ tr¹m l¹nh ph¶i cã hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng. 5. S|ëi Êm 5.1 BiÖn ph¸p s|ëi Êm ®|îc sö dông nh| mét biÖn ph¸p h¹n h÷u ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn tiÖn nghi trong mét sè giê trong n¨m cho mét sè vïng khi kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng tæ chøc ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ. 5.2 NÕu kh«ng cã yªu cÇu g× kh¸c th× cÇn |u tiªn thiÕt kÕ s|ëi Êm cho c¸c d¹ng c«ng tr×nh ®iÒu trÞ bÖnh, nu«i d|ìng trÎ s¬ sinh, bµ mÑ sinh në, nhµ trÎ v|ên trÎ... 5.3 NhiÖt ®é tÝnh to¸n ngoµi trêi lÊy theo th«ng sè cÊp IIcho mïa l¹nh. 5.4 Khi thiÕt kÕ s|ëi Êm cÇn tÝnh to¸n kinh tÕ - kÜ thuËt ®Ó: a) Chän nguån nhiÖt: do nhiªn liÖu cung cÊp (than, dÇu, cñi v.v...) vµ do ®iÖn cung cÊp.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

b) Chän ph|¬ng ¸n s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ nh»m tËn dông hÖ thèng nµy vµo môc ®Ých th«ng giã trong mïa nãng, hoÆc ph|¬ng ¸n s|ëi Êm côc bé dïng lß s|ëi ®iÖn. Kh«ng nªn dïng hÖ thèng s|ëi Êm trung t©m (n|íc, h¬i n|íc...) v× thêi gian sö dông trong n¨m lµ Ýt, v× chi phÝ kim lo¹i lín vµ qu¸n tÝnh nhiÖt lín. 5.5 Trong tr|êng hîp sö dông hÖ thèng ®iÒu tiÒt kh«ng khÝ vµo môc ®Ých s|ëi Êm trong mïa l¹nh cã thÓ dïng m¸y l¹nh theo chÕ ®é b¬m nhiÖt lµm nguån nhiÖt khi cã ®ñ c¬ së kinh tÕ - kÜ thuËt theo ®iÒu 4.l.13 6. §iÒu khiÓn, kiÓm tra 6.1 ChØ dÉn chung 6.1.1. HÖ thèng ®iÒu khiÓn, kiÓm tra (®iÒu khiÓn, kiÓm tra th«ng sè kÜ thuËt, b¶o vÖ thiÕt bÞ, th«ng tin...) cña c¸c hÖ thèng th«ng giã, s|ëi Êm, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ ®|îc thiÕt kÕ ®Ó nh»m c¸c môc ®Ých: a) §¶m b¶o c¸c th«ng sè m«i tr|êng, n©ng cao ®é tin cËy cña hÖ thèng, ®ãng, c¾t c¸c hÖ thèng theo yªu cÇu vËn hµnh hoÆc khi gÆp sù cè. b) §¬n gi¶n hãa kh©u vËn hµnh, gi¶m sè ng|êi phôc vô, tiÕt kiÖm n¨ng l|îng, tèi |u hãa qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®iÒu khiÓn. 6.1.2. Møc ®é hiÖn ®¹i vµ phøc t¹p cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn phô thuéc vµo cÊp cña nhµ vµ c«ng tr×nh, tÝnh chÊt cña hÖ thèng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. 6.1.3. HÖ thèng ®iÒu khiÓn, kiÓm tra cÇn ®|îc thùc hiÖn trªn c¬ së c¸c s¬ ®å vµ gi¶i ph¸p ®¬n gi¶n nhÊt, sö dông tèi thiÓu c¸c thiÕt bÞ ®iÓu khiÓn, ®o ®¹c vµ th«ng tin. 6.1.4. ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn, khèng chÕ ®o ®¹c cÇn thèng nhÊt hãa vµ cïng cÊp, cïng chñng lo¹i ®óng yªu cÇu kÜ thuËt cho m«i tr|êng ®o vµ vi trÝ l¾p r¸p: trong phßng hay nhµ ngoµi, chèng ¨n mßn hoÆc chèng ch¸y, chèng næ, hoÆc b×nh th|êng. 6.2 KiÓm tra 6.2.1. C¸c th«ng sè cÇn kiÓm tra: a) Trong hÖ thèng s|ëi Êm b»ng kh«ng khÝ : - NhiÖt ®é trong phßng - NhiÖt ®é kh«ng khÝ cÊp vµo. b) HÖ thèng ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ : - NhiÖt ®é vµ ®é Èm t|¬ng ®èi kh«ng khÝ trong phßng - NhiÖt ®é vµ ®é Èm t|¬ng ®èi kh«ng khÝ sau thiÕt bÞ xö lÝ - NhiÖt ®é vµ ®é Èm t|¬ng ®èi m«i tr|êng bªn ngoµi nhµ. c) HÖ thèng hót côc bé m«i tr|êng ch¸y næ. - Nång ®é ch¸y næ. 6.2.2. C¸c hÖ thèng phôc vô c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt nguy hiÓm: gian s¶n xuÊt nhãm A, B vµ F c¸c hÖ thèng hót th¶i chÊt ®éc h¹i cÊp l, 2, c¸c hÖ thèng th«ng giã sù cè, c¸c hÖ thèng th«ng giã kÜ thuËt n»m xa ngoµi tÇm kiÓm tra th|êng k×... ph¶i cã cÊu t¹o thiÕt bÞ b¸o tÝn hiÖu ngõng ho¹t ®éng. Chó thÝch: Yªu cÇu cña ®iÒu nµy kh«ng ¸p dông víi c¸c hÖ thèng th«ng giã nhµ phô trî (khu vÖ sinh, phßng hót thuèc, kho tµng...)


tiªu chuÈn viÖt nam 6.2.3.

tcvn 5687 : 1992

C¸c th«ng sè kÜ thuËt cã ý nghÜa vÒ mÆt an toµn cã thÓ g©y sù cè kÜ thuËt khi kh«ng ®¶m b¶o th× ph¶i ®|îc m¾c kÌm thiÕt bÞ ®o ®¹c kiÓm tra cã ph¸t tÝn hiÖu b¸o ®éng. Phô lôc 1 Th«ng sè vi khÝ hËu tèi |u thÝch øng víi c¸c tr¹ng th¸i lao ®éng Mïa l¹nh

Tr¹ng th¸i lao ®éng

t0C

NghØ ng¬i Lao ®éng nhÑ Lao ®éng võa Lao ®éng nÆng

22 - 24 22 - 24 20 - 22 18 - 20

M% 60 - 75 60 - 75 60 - 75 60 -75

Mïa nãng Vm/sec

t0C

0,1- 0,3 0,3- 0,5 0,3- 0,5 0,3- 0,5

24 - 27 24 - 27 23 - 26 22 - 25

M% 60 - 75 60 - 75 60 - 75 60 - 75

Vm/sec 0,3- 0,5 0,5- 0,7 0,7- 1,0 0,7- 1,5

Phô lôc 2 Giíi h¹n tiÖn nghi vi khÝ hËu bªn trong nhµ Mïa hÌ

Mïa ®«ng

§é Èm %

Tèc ®é kh«ng khÝ m/sec

NhiÖt ®é bÒ mÆt kÕt cÊu tR0C

NhiÖt ®é kh«ng khÝ 0 C

§é Èm %

Tèc ®é kh«ng khÝ m/sec

d29,5

d80

t0,5

29+4/B

t21,5

d80

d0,1

25,5

60-70

0,3

-

24,5

60-70

0,05

Lo¹i h×nh vi khÝ hËu

NhiÖt ®é kh«ng khÝ 0C

- Vi khÝ hËu tù nhiªn - Vi khÝ hËu nh©n t¹o

Chó thÝch: B - gãc bøc x¹ gi÷a bÒ mÆt kÕt cÊu víi ®Çu ng|êi B=1 - 0,8x/1 x - kho¶ng c¸ch gi÷a ®Çu ng|êi ®Õn mÆt kÕt cÊu bao che (t|êng, m¸i) 1 =; F - diÖn tÝch mÆt kÕt cÊu bao che

Phô lôc 3 Th«ng sè tÝnh to¸n cña kh«ng khÝ bªn ngoµi Mïa

CÊp

L¹nh

I II

tt o NhiÖt ®é tÝnh to¸n t N C

B

T§ tmin

tt §é Èm t|¬ng ®èi tÝnh to¸n M N %

MTB 1315 TLN

-nt-


tiÂŞu chuĂˆn viĂ–t nam III

-nt-

T§ TB tmin tmin .TLN 2

TB tmin

A NĂŁng

tcvn 5687 : 1992

I II III

T§ tmax

MTB 1315 TNN

T§ tmax t TB 13 15 .TNN 2

-nt-nt-

t TB 1315 .TNN

ChĂł thĂ?ch:

t Ntt , MttN - NhiĂ–t ÂŽĂŠ (0C), ÂŽĂŠ Ăˆm t|ÂŹng Žèi (%) tĂ?nh to¸n cĂąa khÂŤng khĂ? bÂŞn ngoÂľi. T§ T§ tmin , Mmax - NhiĂ–t ÂŽĂŠ tĂ­i thĂŠp tuyĂ–t Žèi, tèi cao tuyĂ–t Žèi cĂąa khÂŤng khĂ? bÂŞn ngoÂľi. TB t TB 1315 TLN , t 1315 TNN - NhiĂ–t ÂŽĂŠ trung bĂ—nh lĂłc 13 - 15 giĂŞ th¸ng lšnh nhĂŠt, th¸ng nĂŁng nhĂŠt cĂąa khÂŤng khĂ? bÂŞn ngoÂľi. TB MTB 1315 TLN , M 1315 TNN - §Ê Ăˆm t|ÂŹng Žèi, trung bĂ—nh lĂłc 13 - 15 giĂŞ th¸ng lšnh nhĂŠt, th¸ng nĂŁng nhĂŠt

cĂąa khÂŤng khĂ? bÂŞn ngoÂľi. tt TCVN 4088: 1985 khÂŤng cho sè liĂ–u Mtt13-15 cho nÂŞn, ÂŽĂ“ x¸c ÂŽĂžnh ÂŽĂŠ Ăˆm M1315 cĂŁ thĂ“ ¸p dĂ´ng ph|ÂŹng ph¸p sau : min - X¸c ÂŽĂžnh tTB cĂąa th¸ng tĂ?nh to¸n theo biĂ“u N.3 cĂąa TCVN 4088: 1985;

o - X¸c ÂŽĂžnh ÂŽĂŠ Ăˆm t|ÂŹng Žèi trung bĂ—nh Mtb theo kiĂ“u A1 cĂąa TCVN: 4088 :1985; max

- X¸c ŽÞnh tTB cùa th¸ng t�nh to¸n theo bœng N.2 cùa TCVN 4088: 1985; o min - C¨n cø v¾o cÆp thng sè ( tTB , Mtb ) trªn biÓu Žü J - d giãng theo Ž|êng d -const ŽÕn gi¸ trÞ

t

max min tTB tTB tt 2 ÂŽĂ“ tĂ—m ra M1315

Phô lôc 4 Nüng ŽÊ giíi hšn cho ph�p (NGCP) c¸c chÊt hi, kh�, dn kh� ŽÊc hši trong gian sœn xuÊt - (Theo CH - 245 - 71) Tªn chÊt 1 Kh� v¾ hi (Mg/l) Acrolein Amilaxetat Amnižc Anilin Axªtandehit

NGCP 2 mg/l 0,0007 0,1 0,02 0,003 0,005

TÂŞn chĂŠt 3

NGCP 4 0,0001

M-31 (0,0 dmetyl Eetylmelapatanditionfotphat 0,02 B¨ng phiÕn R|Îu khng no thuÊc chuçi b�o 0,002 (alilic, crotorylic...) Nitryl cùa axit acylic 0,0005 C¸c hÎp chÊt cùa nitrobenzn


tiªu chuÈn viÖt nam Axªt«n Dung m«i x¨ng X¨ng nhiªn liÖu Benzen Butyl axªtat Vinyl axªtat Hexaghen (nhãm xiclotriaxªtilen) Hexamªtilen diizoxiznat §i«xin Diclobenz«n Diclostir«n Diclofiniltricloxilan Dicloªtan 1,1 - dicloªtilen Diªtilamin Iz«pr«pilnitrat Ièt Camfora (long n·o) Caprolactam DÇu háa Xilidin Xilen (dimetil benzen) Ligz«in Hªxamªtilen diamin Hycrazin, hidrathydrazin vµ s¶n phÈm cïng nhãm Dªcalin Divinyl, gi¶ butilen Dimªtilamin Dimªtilformemid Danil Dinitrobenz«n Dinitrotolu Hydroasen Tereametyl ch× Touluudin Toluylendizoxianat Toluen Trinytrotoluen Tricmhenz«n

0,2 0,3 0,1 0,02 0,2 0,01 0,001

tcvn 5687 : 1992

Nitrobutan Nitrometan Nitropropa Nitroªtan Nitrobenz«n Oz«n Oxit Nit¬ tÝnh sang N2O5 Oxit cacbon 0,00005 Oxit etylen 0,01 Picalin 0,02 Axit suynfusric, anhydrid suynfua 0,05 Anhydrid suynfuar¬ 0,001 Hydro suynfua 0,01 Metafos 0,05 Mety axetat 0,03 Metyl hexylxeton 0,005 Ete metylic cña axt aoxylic 0,001 Metyl propilxeton 0,003 Metylsyt«c 0,01 Metyletylketon 0,3 Mon«butilamin 0,093 Mon«metylamin Mon«clostyr«n 0,05 R|îu butilic 0,3 R|îu metylic 0,001 R|îu propylic 0,0001 R|îu etylic Xtyr«n 0,1 Tetralin 0,1 0,001 Tetrauytrometan 0,01 Tetracloheptan Tetraclopentan 0,01 Tetraclopropan 0,001 Bôi cã nguån gèc thùc vËt vµ 0,001 ®éng vËt cã chøa d|íi l0% SiO2 0,0003 0,000005 Bôi bét Ðp vµ chÊt dÎo amin C¸c lo¹i bôi kh¸c 0,003 Clorua mªtilen Clomªtyltricloxinlan 0,0005 Clor«pen 0,05 Tªtra clorua cacbon CCI4 0,001

0,001 0,03 0,03 0,03 0,03 0,003 0,0001 0,005 0,02 0,001 0,005 0,001 0,01 0,01 0,0001 0,01 0,2 0,02 0,2 0,0001 0,2 0,01 0,005 0,05 0,2 0,005 0,2 1,0 0,05 0,1 0,0003 0,001 0,001 0,001 4,0 6,0 10,0 0,05


tiªu chuÈn viÖt nam Tricloentylen Spilit tr¾ng

0,1 0,05 Nhãm hydro cachua quy ra C 0,3 0,3 Axit axetic 0,005 FªnylmÑtyldicloxilan 0,001 Fen«n 0,005 Focmandehid 0,001 Fosghen 0,0005 Suynfua cacbon 0,01 Sylvan 0,001 DÇu th«ng 0,3 DÇu salven 0,1 Rîu amylic 0,01 Fuafurol 0,01 Clo 0,001 Clobenz«n 0,05 Difenyl clo hãa 0,001 Oxit difenyl clo hãa B¨ng phiÕn clo hãa (b¨ng 0,0005 phiÕn hÖ cao) 0,001 Clorua vinyl Hydro clorua vµ axit clohydric 0,03 tÝnh chuyÓn sang hydroclorua Pirydin Propil axªtat 0,01 Thñy ng©n Hydro xianua vµ c¸c muèi 0,005 xianmhidric quy vÒ HCN 0,2 Xiclohecxanon 0,00001 Xiclohecxaronocxin 0,0003 Bôi vµ d«n khÝ Bôi kho¸ng vµ bôi h÷u c¬ Bôi chøa trªn 70% SiO2 0,01 Bôi chøa tõ l0% ®Õn 70% SiO2 0,01 Bôi ami¨ng vµ bôi hçn hîp mg/m3 chøa trªn l0% ami¨ng Hydro ph«t pho Anhydrid ph«tpho 1,0 Phètpho vµng 2,0 Muèi axit florua quy ra HF Hydro fiorua 2,0

tcvn 5687 : 1992 Extralin Epiclohydrin Etilaxetat Ete ªtilic Hªcxacloxicl«hexan (hçn hîp c¸c ®ång ph©n) Hªxacloxicl«henxan (®ång ph©n J) Hªcxaclobªnz«n Heptaclo Dinitrorodanbenz«n Octametil P«liclopinen Pentaclonitr«benz«n Dinitroxotocriz«n Tiofèt Clorindan Clotan Etilphètphat thñy ng©n Etil clorid thñy ng©n D«n khÝ kim lo¹i, A vµ hîp chÊtcña chóng Nh«m, «xit nh«m, hîp chÊt nh«m Berilli vµ hîp chÊt Vanadi vµ hîp chÊt: khèi oxit vanadi Bôi oxit vanadi Fer«vanadi V«nfram, calbid v«nfram Oxit s¾t Oxit c¸tmi C«ban («xit c«ban) Macgan Molipden Asen vµ anhydrid As KÒn, oxit kÒn Ch×, hîp chÊt v« c¬ cña ch× Xelen Anhydrid xelua Clorua thñy ng©n HgCl2 Oxit tantali Telua

0,001 0,002 0,02 0,003 0,001 0,2 0,3 0,1 0,05 0,9 0,01 2,0 0,02 0,2 0,5 3,0 0,05 0,01 0,2 0,005 0,005 mg/m3 2,0 0,001 0,1 0,5 1,0 6,0 4,0 0,1 0,5 0,3 4,0 0,3 0,5 0,01


tiªu chuÈn viÖt nam Bôi sîi thñy tinh vµ sîi kho¸ng Bôi xilic¸t (bét tan, olivin...) cã chøa d|íi l0%) SiO2 tù do Bôi borit, apatit, fosforit xim¨ng chøa d|íi l0%) SiO2 Bôi ®¸ mµi nh©n t¹o (corund, carborund) Bôi xim¨ng, ®Êt sÐt, ®¸ kho¸ng vµ hçn hîp cña chóng kh«ng chøa SiO2 Bôi than vµ bôi than - ®Êt, chøa trªn l0% SiO2 Bôi than chøa d|íi l0% SiO2 Bôi thuèc l¸ vµ bôi chÌ Bôi nguån gèc thùc vËt (bôi b«ng, ®ay, bét ¸n, bôi h¹t, bni gç, bôi len l«ng v.v...) cã chøa trªn l0%SiO2

tcvn 5687 : 1992

0,0001 0,001 0,00003 0,001 0,0005 30

Oxit tatan Tori Triclophenoliat ®ång Uran (hçn hîp hßa tan) Uran (hçn hîp kh«ng hßa tan) Anhydrid Cr«m, cr«met, bicr«mat quy ra Cr2O3 Oxit kÏm Ziniconi D«n bari quy ra NaOH

2,0 0,1 0,1 10,0 0,01 10,0 0,05 0,1 0,015 0,075

4,0 0,1 5,0

5,0 5,0 0,5

5,0 6,0

2,0 10,0 30 2,0

Phô lôc 5 èng thÐp dïng trong cÊp nhiÖt th«ng giã ChÊt mang nhiÖt

Lo¹i èng (®|êng kÝnh quy |íc) D|íi 50

Trªn 50

N|íc nãng

èng thÐp ®en, nhÑ, dÉn n|íc, khÝ ®èt TOCT 3262: 1962

H¬i n|íc vµ h¬i ng|ng tô

èng thÐp ®en, b×nh th|êng, èng thÐp hµn TOCT 10704: 1963 dÉn n|íc, khÝ ®èt TOCT 3262: 1962


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

Chó thÝch: 1. èng dÉn n|íc nãng ®Æt ngÇm trong kÕt cÊu c«ng tr×nh ph¶i t¨ng lªn 1 cÊp: dïng èng b×nh th|êng. 2. Khi thiÕu èng nhÑ, ®|îc phÐp dïng èng b×nh th|êng thay thÕ (t¨ng cÊp èng). 3. Khi dïng c¸c lo¹i èng thuéc hÖ kh¸c cÇn ®¶m b¶o nh÷ng ®ßi hái cña tiªu chuÈn nµy 4. èng thÐp cã ®|êng kÝnh trªn 100mm ph¶i theo TCVN 2979- 79 - TCVN 3007 - 79

Phô lôc 6 (¸p dông cho ®iÒu 3.2.42) HÖ sè K, dïng ®Ó x¸c ®Þnh nång ®é bôi cho phÐp trong kh«ng khÝ th¶i ra m«i tr|êng Nång ®é giíi h¹n (N§CP) cña bôi trong vïng lµm viÖc (mg/m3) 2 vµ nhá h¬n 2 Tõ 2 ®Õn 4

HÖ sè K

Nång ®é giíi h¹n (N§CP) cña bôi trong vïng lµm viÖc (mg/m3)

HÖ sè K

0,3 0,6

Tõ 4 ®Õn 6 Trªn 6

0,8 1,0

Phô lôc 7 L|îng kh«ng khÝ ngoµi trêi tèi thiÓu cÊp vµo nhµ qua hÖ thèng th«ng giã, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ Lo¹i c«ng tr×nh

ThÓ tÝch phßng cho 1 ng|êi (m3)

S¶n xuÊt

- D|íi 20 m3 - Trªn 20 m3 - BÊt k×

Nhµ c«ng céng vµ c¸c lo¹i kh¸c

L|îng giã ngoµi cho 1 ng|êi (m3/h) Khi cã ®iÒu kiÖn th«ng tho¸ng tù nhiªn

Khi kh«ng cã ®iÒu kiÖn th«ng tho¸ng tù nhiªn

Ghi chó

30 20 60, song kh«ng d|íi C¸c hÖ thèng th«ng giã 1V (1 lÇn trao ®æi thÓ cã tuÇn hoµn ph¶i ®¶m tÝch) b¶o 10 lÇn trao ®æi thÓ tÝch. 60, song kh«ng d|íi 20% trao ®æi thÓ tÝch, 75, song kh«ng d|íi 17,5% trao ®æi thÓ tÝch, 90, song kh«ng d|íi 15% trao ®æi thÓ tÝch. 105, song kh«ng d|íi 12,5% trao ®æi thÓ tÝch. 120, song kh«ng d|íi 10% trao ®æi thÓ tÝch. Theo c¸c tiªu chuÈn 60 §èi víi nhµ chiÕu phim, t|¬ng øng mµ lo¹i nhµ h¸t, CLB, v.v...,khi c«ng tr×nh thêi gian tró ngô d|íi 3h th× cã thÓ lÊy b»ng 20m3h.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

Phô lôc 8 HÖ sè søc c¶n cña van ®ãng kÝn ®Ó x¸c ®Þnh tæn thÊt kh«ng khÝ HÖ sè søc c¶n øng víi diÖn tÝch van khi më (m3)

K

< 0,5

0,5-1

1-2

>2

2000

1000

600

400

Phô lôc 9 HÖ sè dù tr÷ c«ng suÊt ®éng c¬ K C«ng suÊt trªn trôc ®éng c¬ (KW) D|íi 0,5 Tõ 0,5 ®Õn 1 Tõ 1 ®Õn 2 Tõ 2 ®Õn 5 Trªn 5

HÖ sè K øng víi lo¹i qu¹t Qu¹t ly t©m

Qu¹t treo

1,5 1,3 1,2 1,15 1,1

1,2 1,15 1,1 1,05 1,05

Phô lôc 10 VËt liÖu lµm èng dÉn giã §Æc tÝnh m«i tr|êng vËn chuyÓn trong èng giã - Kh«ng khÝ cã t<800C vµ M < 60% - Nh| trªn, song ®é Èm

M > 60% - M«i tr|êng hçn hîp kh«ng khÝ víi mßn vµ bôi - M«i tr|êng hçn hîp kh«ng khÝ víi bôi vµ khÝ trung kÝnh

VËt liÖu lµm èng - èng vµ khèi bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp; èng xi m¨ng ami¨ng; tÊm v«i - th¹ch cao, tÊm th¹ch cao... cïng c¸c lo¹i tÊm b»ng vËt liÖu kim lo¹i; thÐp l¸; giÊy vµ b×a. - èng vµ khèi bª t«ng, bª t«ng cèt thÐp, èng xi m¨ng ami¨ng; èng vµ khèi chÊt dÎo, nh«m l¸; tÊm b»ng vËt liÖu x©y dùng chÞu Èm; èng sµnh sø; thÐp tr¸ng kÏm; giÊy vµ b×a cã ng©m tÈm.

- èng sµnh sø; èng cã tÈm chÊt dÎo; vËt liÖu x©y dùng chÞu hãa chÊt, ¨n thÐp l¸, giÊy vµ b×a ®|îc ng©m tÈm hoÆc s¬n b¶o vÖ t|¬ng xøng víi m«i tr|êng vËn chuyÓn, bª t«ng chÞu axit vµ bª t«ng chuyªn dông cho m«i tr|êng ¨n mßn. - èng sµnh sø; giÊy vµ b×a ®|îc ng©m tÈm t|¬ng xøng (víi m«i tr|êng khÝ); èng xi m¨ng ami¨ng (cho m«i tr|êng khÝ); èng vµ tÊm chÊt dÎo (cho khÝ); èng vµ tÊm bª t«ng bª t«ng cèt thÐp (cho m«i tr|êng khÝ); tÊm th¹ch cao v«i, xØ - th¹ch cao (cho m«i tr|êng khÝ); thÐp l¸ (cho m«i tr|êng khÝ vµ bôi); nh«m l¸ (cho khÝ); khèi bª t«ng dÎo (cho m«i tr|êng khÝ).

Chó thÝch: 1. Khi ®é Èm kh«ng khÝ trªn 60% th× thÐp l¸ ph¶i ®|îc s¬n chÞu Èm vµ chèng gØ. 2. §èi víi nhµ ë, nhµ c«ng céng còng nh| nhµ phô trî khuyÕn khÝch sö dông èng dÉn giã b»ng vËt liÖu kh«ng kim lo¹i.


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

Phô lôc 11 KÝch th|íc ®|êng èng chuÈn §|êng kÝnh èng trßn

KÝch th|íc ®|êng èng ch÷ nhËt 80 x 80 80 x 100 80 x 125 80 x 160 80 x 200 80 x 250 100 x 100 100 x 125 100 x 160 100 x 200 100 x 250 100 x 315 125 x 125 125 x 160 125 x 200 125 x 250 125 x 315 125 x 400 160 x 160 160 x 200 160 x 250 160 x 315 160 x 400 160 x 500

80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1400 1600 1800 2000

500 x 500 500 x 630 500 x 800 500 x 1000 500 x 1250 630 x 630 630 x 800 630 x 1000 630 x 1250 800 x 800 800 x 1000 800 x 1250 800 x 1600 1000 x 1000 1000 x 1250 1000 x 1600 1000 x 2000 1250 x 1250 1250 x 1600 1250 x 2000 1600 x 1600 1600 x 2000

200 x 200 200 x 250 200 x 315 200 x 400 200 x 500 200 x 630 250 x 250 250 x 315 250 x 400 250 x 500 250 x 630 315 x 315 315 x 400 315 x 500 315 x 630 315 x 800 316 x 1000 400 x 400 400 x 500 400 x 630 400 x 800 400 x 1000 400 x 1250

Phô lôc 12 CÊp phßng ch¸y vµ phßng ch¸y næ cña tr¹m l¹nh T¸c nh©n l¹nh - Frª«n 12 vµ 22 - Am«ni¾c - N|íc trong m¸y l¹nh Br - Li vµ m¸y b¬m phun dïng h¬i

N¬i bè trÝ phßng m¸y vµ phßng ®Æt thiÕt bÞ l¹nh

CÊp phßng ch¸y vµ phßng ch¸y, næ

Trong nhµ Trong nhµ vµ ngoµi trêi Trong nhµ vµ ngoµi trêi

E(*) B E

(*) DÇu m¸y kh«ng ®|îc l|u gi÷ trong gian m¸y


tiÂŞu chuĂ&#x2C6;n viĂ&#x2013;t nam

tcvn 5687 : 1992

Phu lĂ´c 13 L|u l|ĂŽng khÂŤng khĂ? cĂ&#x2021;n cĂ&#x160;p vÂľo phĂ&#x;ng ÂŽĂ&#x201C; ÂŽÂśm bÂśo ÂŽiĂ&#x2019;u kiĂ&#x2013;n vĂ&#x2013; sinh yÂŞu cĂ&#x2021;u L|u l|ĂŽng khÂŤng khĂ? cĂ&#x160;p vÂľo cĂ&#x2021;n lĂ&#x160;y bÂťng gi¸ trĂ&#x17E; tèi ÂŽa theo c¸c cÂŤng thøc d|Ă­i ŽŠy song khÂŤng ÂŽ|ĂŽc nhĂĄ hÂŹn theo yÂŞu cĂ&#x2021;u c¸c ÂŽiĂ&#x2019;u 3.3.2; 3.3.6; 3.3.10 vÂľ phĂ´ lĂ´c N07 : a) §Ă&#x201C; khĂś l|ĂŽng nhiĂ&#x2013;t thĂľa ĂŤ dšng nhiĂ&#x2013;t biĂ&#x2013;n : LV 1

Lc.b 

Qh 0,29 Lc.b tc.b tV

0,29 tr tV

b) §Ă&#x201C; khĂś l|ĂŽng Ă&#x2C6;m (hÂŹi n|Ă­c) d| : LV 2

Lc.b 

W 1,2 Lc.b d c.b dV

1,2 d r dV

c) §Ă&#x201C; khĂś l|ĂŽng nhiĂ&#x2013;t toÂľn phĂ&#x2021;n : LV 3

Lc.b 

Qo 1,2 Lc.b tc.b tV

1,2 Z r ZV

d) §Ă&#x201C; khĂś l|ĂŽng ÂŽĂŠc hši hay bĂ´i : LV 4

Lc.b 

G Lc.b Z c.b ZV

Z r Z V

ChĂł thĂ?ch :Trong c¸c cÂŤng thøc trÂŞn LV1 - LV4 - L|u l|ĂŽng khÂŤng khĂ? thĂŚi vÂľo (m3/h) Lc,b - L|u l|ĂŽng khÂŤng khĂ? hĂłt cĂ´c bĂŠ (m3/h) Qh , Q0 - L|ĂŽng nhiĂ&#x2013;t d| ĂŤ dšng nhiĂ&#x2013;t hiĂ&#x2013;n vÂľ nhiĂ&#x2013;t toÂľn phĂ&#x2021;n (Kcal/h) 1,2 - Träng lڏng riÂŞng cĂąa khÂŤng khĂ? (kg/m3) tc.b , tr , tv - LĂ&#x2021;n l|ĂŽt lÂľ: nhiĂ&#x2013;t ÂŽĂŠ khÂŤng khĂ? tši miĂ&#x2013;ng hĂłt cĂ´c bĂŠ, nhiĂ&#x2013;t ÂŽĂŠ khÂŤng khĂ? thÂśi ra vÂľ nhiĂ&#x2013;t ÂŽĂŠ khÂŤng khĂ? thĂŚi vÂľo W - L|ĂŽng Ă&#x2C6;m thĂľa trong phĂ&#x;ng(g/h) dc.b , dr , dv - LĂ&#x2021;n l|ĂŽt lÂľ: nhiĂ&#x2013;t ÂŽĂŠ khÂŤng khĂ? tši miĂ&#x2013;ng hĂłt cĂ´c bĂŠ, dung Ă&#x2C6;m cĂąa khÂŤng khĂ? thÂśi ra vÂľ khÂŤng khĂ? thĂŚi vÂľo Ic.b , Ir , Iv - LĂ&#x2021;n l|ĂŽt lÂľ: nhiĂ&#x2013;t dung cĂąa khÂŤng khĂ? ĂŤ miĂ&#x2013;ng hĂłt cĂ´c bĂŠ, nhiĂ&#x2013;t dung cĂąa khÂŤng khĂ? thÂśi ra vÂľ khÂŤng khĂ? vÂľo. G - L|ĂŽng ÂŽĂŠc hši (hoĂ&#x2020;c bĂ´i) tĂĄa ra bÂŞn trong phĂ&#x;ng (mg/h) Zc.b , Zr , Zv - LĂ&#x2021;n l|ĂŽt lÂľ: nĂĽng ÂŽĂŠ ÂŽĂŠc hši (hoĂ&#x2020;c bĂ´i) tši miĂ&#x2013;ng hĂłt cĂ´c bĂŠ, nĂĽng ÂŽĂŠ ÂŽĂŠc hši (hoĂ&#x2020;c bĂ´i) trong khÂŤng khĂ? thÂśi ra vÂľ khÂŤng khĂ? cĂ&#x160;p vÂľo (mg/m3)


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992

Phô lôc 14 B¶ng ph©n cÊp an toµn chÊt næ Ngµnh s¶n xuÊt 1

§Æc §Æc tÝnh nguy hiÓm vµ ch¸y næ tÝnh cña cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt

Tªn ngµnh s¶n xuÊt (thÝ dô)

A

2 Nguy hiÓm ch¸y næ

3 Trong s¶n xuÊt cã sö dông nh÷ng chÊt khÝ mµ giíi h¹n næ d|íi tõ 10% khèi tÝch kh«ng khÝ trong phßng trë xuèng hoÆc sö dông c¸c chÊt láng cã nhiÖt ®é bèc ch¸y ë thÓ h¬i tõ 280C trë xuèng, hoÆc trong tr|êng hîp c¸c chÊt khÝ vµ chÊt láng nãi trªn cã thÓ t¹o thµnh hçn hîp nguy hiÓm vÒ næ v|ît qu¸ 5% thÓ tÝch cña phßng c¸c chÊt cã kh¶ n¨ng ch¸y vµ næ khÝ t¸c dông víi n|íc, víi oxy trong kh«ng khÝ hay lµ t¸c dông víi nhau.

4 Nh÷ng ph©n x|ëng ®iÒu chÕ vµ sö dông natriom vµ kaliom; c¸c ph©n x|ëng cña c¸c nhµ m¸y lµm sîi nh©n t¹o, cao su nh©n t¹o; Nh÷ng tr¹m s¶n xuÊt hy®r« c¸c ph©n x|ëng hãa chÊt cña nhµ m¸y t¬ nh©n t¹o; nh÷ng ph©n x|ëng s¶n xuÊt nhiªn liÖu láng nh©n t¹o, thu håi vµ ch|ng cÊt c¸c chÊt láng hßa tan h÷u c¬ víi nhiÖt ®é bèc ch¸y ë thÓ h¬i tõ 280C trë xuèng, nh÷ng kho chøa c¸c b×nh ®ùng h¬i ®èt, nh÷ng kho x¨ng, nh÷ng c¨n phßng chøa ¾c quy kiÒm vµ axit cña nh÷ng nhµ m¸y ®iÖn nh÷ng tr¹m b¬m chÊt láng cã nhiÖt ®é bèc ch¸y ë thÓ h¬i tõ 280C trë xuèng.

B

Nguy hiÓm ch¸y næ

Trong s¶n xuÊt cã sö dông nh÷ng chÊt khÝ dÔ ch¸y mµ giíi h¹n næ d|íi v|ît trªn 10% khèi tÝch kh«ng khÝ trong phßng, nh÷ng chÊt láng mµ ®é bèc ch¸y ë thÓ h¬i tõ 280C ®Õn 610C, nh÷ng chÊt láng ch¸y ®|îc mµ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®|îc nung nãng tíi hoÆc qu¸ nhiÖt ®é bèc ch¸y, c¸c chÊt khÝ bôi vµ chÊt láng víi mét l|îng ®ñ ®Ó t¹o thµnh hçn hîp næ v|ît qu¸ 5% khèi tÝch kh«ng khÝ c¶u phßng. ViÖc s¶n xuÊt cã bay táa ra nh÷ng bôi hay x¬, sîi ®Ó ch¸y víi hµm l|îng giíi h¹n næ d|íi b»ng hay nhá h¬n 65g/m3 kh«ng khÝ trong phßng.

Nh÷ng ph©n x|ëng s¶n xuÊt vµ vËn chuyÓn than c¸m, mïn c|a, nh÷ng tr¹m tÈy röa c¸c thïng chÊt láng kh¸c cã nhiÖt ®é bèc ch¸y ë thÓ h¬i tõ 280C ®Õn 610C, nh÷ng gian nghiÒn vµ xay c¸c chÊt r¾n, nh÷ng ph©n x|ëng chÕ biÕn cao su nh©n t¹o, nh÷ng ph©n x|ëng s¶n xuÊt ®|êng, nh÷ng thiÕt bÞ nghiÒn than bïn, nh÷ng kho chøa dÇu ma dót cña c¸c nhµ m¸y ®iÖn, nh÷ng tr¹m b¬m chÊt láng cã nhiÖt ®é bèc ch¸y ë thÓ h¬i tõ 280C ®Õn 610C.

Nguy hiÓm ch¸y

Trong s¶n xuÊt cã sö dông c¸c chÊt láng cã nhiÖt ®é bèc ch¸y ë thÓ h¬i trªn 610C c¸c chÊt r¾n vµ vËt liÖu dÔ ch¸y, c¸c s¬, sîi hay bôi dÔ ch¸y trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bay táa ra víi hµm l|îng giíi h¹n næ d|íi v|ît trªn 65g/m3 kh«ng khÝ trong phßng.

Nh÷ng ph©n x|ëng xÎ gç, nh÷ng ph©n x|ëng lµm ®å mü nghÖ b»ng gç, nh÷ng ph©n x|ëng lµm m« h×nh, nh÷ng ph©n x|ëng ®ãng ®å gç, nh÷ng nhµ m¸y dÖt kim vµ may mÆc, c¸c ph©n x|ëng cña c«ng nghiÖp dÖt vµ giÊy víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«, nh÷ng xÝ nghiÖp chÕ biÕn s¬ bé sîi, b«ng nh÷ng nhµ m¸y chÕ biÕn s¬ bé sîi, gai ®ay vµ nh÷ng chÊt sîi kh¸c, nh÷ng bé phËn sµng, s¶y h¹t cña c¸c nhµ

C


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992 m¸y xay vµ c¸c kho chøa h¹t nh÷ng ph©n x|ëng t¸i sinh dÇu mì, nh÷ng ph©n x|ëng nÊu l¹i dÇu mì vµ ch|ng cÊt nhùa ®|êng, nh÷ng kho chøa vËt liÖu ch¸y vµ dÇu mì, nh÷ng kho dÇu lé thiªn vµ nh÷ng thiÕt bÞ chøa dÇu mì cña nhµ m¸y ®iÖn, nh÷ng thiÕt bÞ ph©n phèi ®iÖn cã m¸y ng¾t ®iÖn vµ thiÕt bÞ ®iÖn víi l|îng dÇu mì lín h¬n 60 kg cho mét ®¬n vÞ thiÕt bÞ, nh÷ng cÇu v|ît vµ nh÷ng hµnh lang dïng ®Ó vËn chuyÓn than ®¸, than bïn, nh÷ng kho kÝn chøa than nh÷ng kho chøa hµng hçn hîp, nh÷ng tr¹m b¬m chÊt láng cã nhiÖt ®é bèc ch¸y cña h¬i ch¸y trªn 610C.

D

E

Nguy hiÓm ch¸y

Nguy hiÓm ch¸y

Trong s¶n xuÊt cã sö dông c¸c chÊt vµ vËt liÖu kh«ng ch¸y ë tr¹ng th¸i nung ch¸y ë tr¹ng th¸i nung nãng hay nãng ch¶y mµ qu¸ tr×nh gia c«ng cã hiÖn t|îng ph¸t nhiÖt hay ph¸t tia löa vµ ngän löa, c¸c chÊt r¾n, chÊt láng, chÊt t¹o khÝ dïng ®Ó ®èt ch¸y hay sö dông lµm chÊt ®èt.

Nh÷ng ph©n x|ëng ®óc vµ luyÖn kim, nh÷ng bé phËn lß cña c¸c tr¹m s¶n xuÊt h¬i ®èt, nh÷ng ph©n x|ëng rÌn, nh÷ng ph©n x|ëng hµn, nh÷ng tr¹m söa ch÷a ®Çu m¸y xe löa ch¹y b»ng h¬i vµ b»ng ®éng c¬ næ, nh÷ng ph©n x|ëng c¸n nãng kim lo¹i, nh÷ng tram thö ®éng c¬ næ, nh÷ng gian nhµ ®Æt ®éng c¬ ®èt trong, nh÷ng ph©n x|ëng gia c«ng kim lo¹i b»ng nhiÖt, nh÷ng nhµ chÝnh cña nhµ m¸y ®iÖn tøc lµ nhµ gåm gian lß, gian tuèc bin v.v... , nh÷ng thiÕt bÞ ph©n phèi ®iÖn víi l|îng dÇu mì lín h¬n 60 kg cho mét ®¬n vÞ thiÕt bÞ, nh÷ng phßng thÝ nghiÖm ®iÖn cao thÕ, nh÷ng tr¹m nåi h¬i v.v...

Trong s¶n xuÊt cã sö dông c¸c Nh÷ng ph©n x|ëng c¬ khÝ gia c«ng chÊt vµ vËt liÖu kh«ng ch¸y ë nguéi kim lo¹i (Trõ hîp kim ma-nhª-diom) nh÷ng s©n chøa nhiÖt liÖu (quang). tr¹ng th¸i nguéi. X|ëng s¶n xuÊt xót (trõ bé phËn lß), nh÷ng tr¹m qu¹t giã, nh÷ng tr¹m m¸y Ðp kh«ng khÝ vµ c¸c chÊt khÝ kh«ng ch¸y kh¸c, nh÷ng ph©n x|ëng t¸i sinh axÝt, nh÷ng tr¹m söa ch÷a xe ®iÖn vµ ®Çu m¸y xe ®iÖn, nh÷ng ph©n x|ëng s¶n xuÊt dông cô ®å nghÒ, nh÷ng ph©n x|ëng dËp khu«n vµ c¸n nguéi kim lo¹i, nh÷ng c¬ së khai th¸c vµ gia c«ng nguéi c¸c kho¸ng chÊt, quÆng ami¨ng muèi vµ c¸c nguyªn liÖu kh«ng ch¸y kh¸c, nh÷ng ph©n x|ëng thuéc c«ng nghiÖp dÖt vµ c«ng nghiÖp giÊy cã c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt |ít, c¸c ph©n x|ëng chÕ biÕn thùc phÈm, c¸ thÞt vµ söa nh÷ng b¶ng ®iÒu khiÓn ®iÖn, nh÷ng c«ng tr×nh lµm s¹ch


tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 5687 : 1992 n|íc (l¾ng läc, tÈy v.v...), nh÷ng tr¹m b¬m n|íc vµ hót n|íc cña nhµ m¸y ®iÖn, nh÷ng bé phËn chøa axÝt cacbonÝc vµ Clo c¸c th¸p lµm s¹ch nh÷ng tr¹m b¬m chÊt láng kh«ng ch¸y v.v...

F

Nguy hiÓm næ

Trong s¶n xuÊt cã sö dông c¸c chÊt khÝ ch¸y kh«ng qu¸ giai ®o¹n láng vµ trng ®ã bôi nguy hiÓm vÒ næ mµ hµm l|îng cã thÓ t¹o thµnh hçn hîp næ trªn 5% khèi tÝch kh«ng khÝ trong phßng khi trong phßng cã qu¸ tr×nh c«ng nghÖ chØ cã thÓ næ (kh«ng ch¸y tiÕp theo), hay khi t¸c dông víi n|íc, «xy trong kh«ng khÝ vµ t¸c dông víi nhau c¸c chÊt cã thÓ næ (kh«ng ch¸y tiÕp theo).

16 5687 1992 thong gio dieu tiet khong khi suoi am  
Advertisement