__MAIN_TEXT__

Page 3

Vidzemes reģions Jebkuras attīstības pamatā ir redzējums, plānošana un turēšanās pie mērķu sasniegšanas. Tas ir ceļš, kuru bruģējot šodien, liekam pamatus labklājībai nākotnē. Jūsu rokās nododam Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējas attīstības stratēģiju 2030. gadam un VPR Attīstības programmu 2015.–2020. gadam. Šie dokumenti ir kā rokasgrāmata, kas nostiprina Vidzemē dzīvojošo un strādājošo nodomus un spējas veicināt reģiona ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību. Vidzemes stratēģiskie virzieni ir, pirmkārt, vesels, darbīgs un talantīgs cilvēks, otrkārt, konkurētspējīga ekonomika un, treškārt, ģimenēm piemērota teritorija.

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs

Hardijs Vents

Īstenosim šos attīstības risinājumus kopā! Strādāsim, lai pašiem ir lepnums par savu darbu un to vēlētos turpināt arī nākamās paaudzes! Vidzeme – ceļš ved augšup.

Fotogrāfiju autori: Agris Semēvics, Smiltenes novada pašvaldība, Jurijs Smirnovs, Cēsu novada pašvaldība, Zane Butlere, Valdis Vanags. VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS AT TĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2030. GADAM

5

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030  

Stratēģija ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts reģiona ilgtermiņa attīstība...

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030  

Stratēģija ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts reģiona ilgtermiņa attīstība...

Advertisement