Page 1

obscura

camera

Camera Obscura Team wish you a Happy New Y ear and a lot of professional achievements!

Don’t pity a vagabond

9 January 2009 | #003 | www.cameraobscura.ro


Team Senior editor:

Laurenţiu NICA laurentiu.nica@cameraobscura.ro lnphotography@yahoo.com http://lnphotography.ro

Art director:

Victor ŞOŞEA victor.sosea@cameraobscura.ro victor.sosea@ymail.com http://victorsosea.gds.ro

Essayist:

Iulian FIRA iulian.fira@gmail.com http://iulianfira.wordpress.com

Editors:

Bogdan DĂNESCU bogdan_danescu@yahoo.com www.photoblog.com/bogdandanescu

Alex PRIPAS alex_pripas@yahoo.com www.olteniafoto.com

Translator:

Flori-Alina SOLOMONESCU florcsita@yahoo.com

Last issue

© Camera Obscura, 2008-2009 Camera Obscura is a monthly photography magazine started November 2008 in Craiova, Romania. The objective of the magazine is to promote great photographers and great photography, both amateur and professional. It portrays “pictures that tell a story”, themed shots of people, places, photojournalism and nature with minimal accompanying descriptive text. *free download **secured pdf Cover: Mihaela Cojocaru

For submission guidelines please visit: http://cameraobscura.ro/submit.php

w w w . c a m e ra o b s c u ra . r o


Content The redemption of failed artists

4

Mihaela Cojocariu

5-15

Fotografia de noapte

17

Dave Coba

18-26

George Grădinaru

28-38

James Morgan

40-49

Marius Popovici

51-61

Remus Badea

63-79

Dennis Cordell

80-91

Şerban Mestecăneanu

93-101

Claudia Săndoi

102-105

Valerio Berdini

106-114

Funny flickr

115-122

Contest

123


The redemption

of failed artists

Visăm să fim cineva. Visăm să însemnăm ceva. Visăm ca rodul fermenţilor interni ai sensibilităţii noastre să ajungă la ceilalţi.

condeiul, pensula sau dalta nu ascultă. Cu un simplu aparat poţi emoţiona, înveseli sau întrista, poţi îndemna la reflecţie sau la acţiune, poţi crea tragedii sau comedii. Uitaţi-vă în paginile revistei la profesiile celor care împărtăşesc această pasiune şi veţi constata că fotografia este arta democratizată.

Sunt sigur că şi cel mai exact dintre oameni îşi doreşte în adâncul sufletului să fie artist. Ce faci însă când fierberea lăuntrică nu are instrumentele necesare pentru a se proiecta în exterior? Mulţi îşi revendicau numele de ”sculptor” în vremea lui Michelangelo. În timpul lui Monet, mulţi răspundeau la apelativul de ”pictor”. Un contemporan şi admirator al lui Dostoievski îl definea pe ”scriitor” ca fiind omul care ştie să exprime mai bine ceea ce alţii simt mai bine.

Mihaela Cojocariu a profitat din plin de această egalitate de şanse. Fotografiile sale sunt compoziţii lucrate cu migala unui bijutier. Nu surprind viaţa în mişcare, ci decupează fragmente ale acesteia, pe care apoi le supune unor incantaţii poetice. Titlurile sunt cuvintele-cheie care deschid cutia interpretărilor. Tot ceea ce extragem de aici este darul pe care Mihaela Cojocaru ni-l oferă: libertatea de a alege.

Fotografia este arta care sprijină lupta împotriva acestei nedreptăţi. Tehnologia devine debuşeul celor care simt enorm, văd monstruos, dar de care

We dream to be somebody. We dream to mean something. We dream that the fruit of our sensitivity’s internal ferments would reach the others. Iulian FIRA iulian.fira@gmail.com http://iulianfira.wordpress.com/

I am sure that even the most precise of men has a secret desire to be an artist. But what do you do when the inner struggle lacks the instruments to project itself outside? Many claimed the title of ”sculptor” during Michelangelo’s age. In the time of Monet, many answered to the name of ”painter”. A contemporary and admirer of Dostoyevsky defined ”the writer” as the person who knows to express better what others feel better. Photography is the art that supports the fight against this injustice. Technology becomes the outlet of those

4

”Artist” este un titlu pe care oricine îl poate oferi, dar care nu are acreditare unanimă. Eu mă încumet să i-l acord Mihaelei Cojocariu, ştiind că voi avea susţinerea voastră.

who feel enormously, see monstrously, but who do not master the quill, the brush or the chisel. With just a device you can move, cheer or sadden, you can create comedies or tragedies. Look into the pages of this magazine the jobs of those sharing this passion and you will notice that photography is democratized art. Mihaela Cojocariu took full advantage of this equality of chances. Her pictures are compositions worked with the scrupilousness of a jeweler. They do not capture life in motion, but they cut pieces of it, which are afterwards imbued with poetic incantations. The titles are the words that open the magical box of interpretations. All we get out of it is the gift Mihaela Cojocaru offers us: the freedom of choice. ”Artist” is a title anyone can grant, but which is not unanimously accepted. I adventure myself in offering it to Mihaela Cojocariu, knowing I will have your support.

w w w .ca m e ra o b s c u ra .ro


MIHAELA COJOCARIU http://mihaelacojocariu.blogspot.com

30 de ani, jurnalist

30 years old, journalist

Echipament foto: Nikon D80, Nikon D100

Photo equipment: Nikon D80, Nikon D100

Email: mihaelacojocariu@gmail.com

Email: mihaelacojocariu@gmail.com

2008 - Premiul III Salonul Naţional de Fotografie Turistică

2008 - Third Prize National Touristic Saloon

2007 – Menţiune concurs Orange - Expoziţie personală de fotografie „Dorul călător”, Braşov 2007-2008 - lucrări acceptate la diverse concursuri naţionale şi internaţionale; Expoziţii de grup Orice lucru are frumuseţea lui. Dar nu oricine o vede. M-am îndreptat spre fotografie pentru simplul motiv că nu sunt în stare să pictez ceva mai sus de mediocru. Am pornit la drum în 2006 şi nu vreau să mă opresc. Nu mă pasionează decat acea fotografie pe care o poţi numi artă. Nu văd fotografia doar ca pe o “surprindere a clipei”, ci mai degrabă ca pe o zămislire a unei clipe, care uneori nu există decât în mintea mea. Arta adevarată este cea care se ascunde. Artistul trebuie să iubească viaţa şi să ne arate că viaţa este un miracol. Fără el poate că ne-am îndoi de frumuseţea ei. Aş vrea să ajung în acel punct. Mai am mult de urcat. Sper să am timp.

5

2007 - Honorary mention Orange - Personal photo exhibition „Dorul călător” Braşov 2007-2008 - accepted works in different national and international contests; group exhibitions Every little thing has its own beauty. But not everyone can see it. I stepped towards photography for the simple reason that I was unable to paint something upper than mediocrity. I set on this road in 2006 and I’m not going to stop so soon. I am interested in nothing else but that kind of photography which you can call art. I can’t see photography just as a ”catch of the moment”, but as a beget of a moment which sometimes can exist only in my mind. The true art is that one that hides itself. The artist must love life and show us that life is a miracle. Without him, maybe we would doubt the beauty of life. I wish I could reach that point. I have a lot to climb up. I hope I have enough time.


© Mihaela Cojocariu

We follow a way that we do not know. But we know for sure that somebody is guiding us. Italy, March 2008

Urmărim o cale pe care nu o cunoaştem. Dar ştim sigur că cineva ne ghidează. Italia, martie 2008


© Mihaela Cojocariu

About those wishes that reality refuses us and they remain as forbbiden dreams. Santorini, Greece, July 2008

Despre acele dorinţe pe care realitatea ni le refuză şi rămân la stadiul de vise interzise. Santorini, Grecia, iulie 2008


© Mihaela Cojocariu

Frida Kahlo painted pain. Her art of suffering made her famous. Before she died she said she would never return here. Brasov, August 2008

Frida Kahlo picta suferinţa. Arta suferinţei ei a făcut-o celebră. Când a murit a spus că nu s-ar mai întoarce niciodată aici. Braşov, august 2008


© Mihaela Cojocariu

Don’t pity a vagabond. He is happier and more free than you, slaves of your own principles and material whims. Santorini, Greece, June 2008

Nu compătimiţi un vagabond. E mai liber şi mai fericit uneori decât voi, sclavii propriilor principii şi capricii materiale. Santorini, Grecia, iunie 2008


© Mihaela Cojocariu

When I first met Ilinca, I couldn’t remember her name...But I would have recognised her eyes from thousands... they were those kind of eyes that have within a self-made fairytale... like every kid should have... Santorini, Greece, july 2008

Când am cunoscut-o pe Ilinca, nu-mi aminteam numele ei... Dar i-aş fi recunoscut ochii dintr-o mie... are acei ochi care au în ei o poveste proprie... aşa cum orice copil ar trebui să aibă. Santorini, Grecia, iulie 2008


Tribute to a dream. Her big dream was to cure people through music. Now she plays for angels. (Alexandra Mihu, 4 oct. 1981 - 25 nov. 2008, pianist). Sibiu, March 2008.

Omagiu pentru un vis. Îşi dorea să vindece oamenii prin muzică. Acum le cântă îngerilor. (Alexandra Mihu, 4 oct. 1981 - 25 nov. 2008, pianistă). Sibiu, martie 2008.

© Mihaela Cojocariu


Unconventional show. The main actors are the memories. Racos Galleries, Braşov, August 2008 Spectacol neconvenţional. Actorii principali sunt amintirile. Galeriile Racoş, Braşov, august 2008

© Mihaela Cojocariu


Transylvania, the way it was, it still is and how it will be only in our stories when we become grandparents. Magura, Braşov, August 2007 Transilvania, aşa cum a fost, cum încă mai este şi cum va mai fi doar în poveştile spuse de noi, când vom fi bunici. Măgura, Braşov, august 2007

© Mihaela Cojocariu


It’s that time when you can forever hear those “One thousands and one nights”... Santorini, Greece, June 2008

E momentul când poţi asculta la nesfârşit cele “O mie şi una de nopţi”... Santorini, Grecia, iunie 2008

© Mihaela Cojocariu


© Mihaela Cojocariu

In a paradise looking land, a ship from other times, with white sails, gave me the feeling it goes to the kingdom of dark Hades. And that it will never return. Santorini, Greece, June 2008

Într-un ţinut de paradis, o corabie din alte vremuri, cu pânze albe, mi-a dat senzaţia că se îndreaptă spre ţinutul întunecatului Hades. Şi că nu se va mai întoarce niciodată. Santorini, Grecia, iunie 2008


http://anunturi.gds.ro


Fotografia de noapte Fotografia de noapte este una dintre cele mai problematice tipuri de fotografie. Lipsa luminii face ca tonurile culorilor să se apropie unul de celălalt, devenind, de cele mai multe ori, neutre. Pentru compensarea luminii insuficiente obţinerii unei fotografii corect expuse există alte câteva metode la îndemână. Una dintre acestea este folosirea unei aperturi mai mari, aceasta reducând profunzimea de câmp, însă permite ca mai multă lumină să ajungă la senzorul camerei. O altă metodă este reprezentată de folosirea unei viteze a declanşatorului mai lentă. Prin aceasta se obţine mai multă lumină, însă există riscul apariţiei frecvente a neplăcutului blur. Una dintre cele mai îndemână tehnici este folosirea flash-ului. Deşi produce lumina necesară obţinerii unei fotografii, apare riscul ca acesta să umple fotografia de lumină, spălând astfel culorile. După cum am prezentat în ediţia trecută, o altă tehnică este folosirea unei valori ISO mai mari. Însă, folosirea acestei metode de compensare a lipsei de lumină produce zgomotul de imagine. Deşi tentaţia este mare, chiar şi noaptea, valoarea ISO 400, de cele mai multe ori reprezintă limita superioară la care aceasta poate fi folosită. Toate aceste metode pot fi combinate între ele, în vederea obţinerii unei fotografii nocturne reuşite.

Folosirea unei expuneri sensibil mai lungă pentru a arăta acţiunea O expunere mai mare poate fi folosită pentru fotografierea artificiilor explodând pe cer şi pentru a urmării mişcarea descendentă a acestora. În această situaţie, necesară este folosirea unui

17

trepied sau a oricărui alt suport pentru cameră. Neutilizarea unui trepied în condiţii de lumină slabă produce blur în fotografie, datorită mişcării mâinii. Folosirea unui trepied mic este indicată în situaţiile în care camera trebuie plasată foarte aproape de nivelul solului. Folosirea unei expuneri îndelungate pentru a arăta mişcarea face ca luminile maşinilor, sau orice altă lumină a unui obiect aflat în mişcare să devină o linie de culoare. Este cazul maşinilor aflate în mişcare sau a parcurilor de distracţie. Folosirea unei serii de scurte expuneri, în timp, pentru a reda progresia. O astfel de serie de fotografii pot reda senzaţia de mişcare, precum traseul Lunii pe cerul nopţii.

Utilizaţi lumina ambientală Pentru a realiza o fotografie artistică, utilizând lumina ambientală a străzii, regula cea mai importantă este aceea de a rescrie setările camerei. În aceste cazuri este interzisă utilizarea flash-ului, fiind necesară dezactivarea acestuia, pentru a suprinde lumina nopţii. Prezentăm în continuare bazele expunerii care pot fi utilizate cu succes în fotografia de noapte:

Shutter priority: Aceasta este o modalitate de expunere care controlează timpul de deschidere a declanşatorului, în timp ce camera setează automat deschiderea aperturii pentru a capta lumina necesară obţinerii unei fotografii bune. Pentru transformarea luminilor maşinilor în dungi luminoase, trebuie folosit un timp de expunere mai lung.

Aperture priority: Acest mod de expunere permite controlarea

Bogdan DĂNESCU bogdan_danescu@yahoo.com www.photoblog.com/bogdan danescu

aperturii lentilei, în timp ce camera setează automat timpul de deschidere a declanşatorului, pentru a obţine cantitatea de lumină necesară. Una din problemele frecvente în urma deschiderii aperturii este reprezntată de faptul că prea multă lumină ajunge la senzorul camerei, în special atunci când declanşatorul este deschis pentru o perioadă mare de timp. Acest mod este preferabil pentru fotografiile de aproape a firmelor luminoase, în timp ce modul TV este preferabil pentru celelalte situaţii ale fotografiei de noapte.

Există numeroase situaţii de iluminare slabă cu care fotografii se pot întîlni.

Modul manual:

Apusurile târzii

Acest mod permite controlarea celor două setări (apertură şi viteza de declanşare), oferind un control total asupra expunerii. După efectuarea tuturor setărilor, butonul declanşatorului trebuie apăsat jumătate pentru auto-focus, permiţând astfel camerei să evalueze lumina existentă. În viewfinder se va vedea o scală a expunerii, indicând dacă setările realizate (f-stop şi viteza declanşatorului) vor produce o fotografie subexpusă, normală sau supraexpusă.

Aceasta este situaţia când soarele este sub linia orizontului, cerul fiind puternic iluminat. În aceste situaţii este preferabilă utilizarea unei surse de lumină artificială. De obicei, aceste fotografii beneficiază de o atmosferă aparte; culorile obiectelor, în această situaţie, nu sunt cele reale.

De amintit este faptul că termenii sub- şi suprasunt termeni relativi în fotografia de noapte.

Metering: Aceasta este setarea prin care camera măsoară cantitatea de lumină dintr-un fragment al fotografiei. Această setare funcţionează la fel, indiferent de lumină sau întuneric. Atunci când setarea se face manual, atât pentru apertură, cît şi pentru viteza declanşatorului, setarea bracket este ideală. Aceasta constă în fotografierea succesivă, la viteze ale declanşatorului progresive, până când expunerea dorită este obţinută. Majoritatea camerelor oferă opţiunea bracket drept o setare.

Apusul Este momentul când soarele începe să apună. În aceste situaţii, lumina este îndestulătoare, soarele fiind încă deasupra liniei orizontului, nefiind necesare foarte multe setări pentru realizarea unei fotografii. Însă, în aceste situaţii, umbrele lungi ale obiectelor pot produce efecte negative în fotografie.

Utilizarea siluetelor Această situaţie apare atunci când încă există lumină ambientală, însă, diferenţele de expunere între cer şi pământ fac imposibilă înregistrarea detaliilor subiectelor.

Fotografierea artificiilor Nu există o regulă precisă de fotografiere a jocurilor de artificii. Cea mai bună modalitate, şi necesară în acelaşi timp, este utilizarea unui trepied şi a unei expuneri cât mai lungi, pentru obţinerea a mai multor explozii. Însă, expunerea mai îndelungată, face ca mai multă lumină să ajungă la senzor, culoarea cerului devenind astfel una mult mai deschisă.

w w w .ca m e ra o b s c u ra .ro


DAVE COBA www.dave-coba.de

Born in Germany, 1981. Son of the artist Pia Sarda. Studies of philosophy. During the last two years Dave Coba had exhibitions through Europe from Berlin and Paris to New York. In spring 2008 his series broken is nominated by the world photography awards – the Oscar of photography - as one of the worlds top ten nude series. Dave Coba is invited to the ceremony in Cannes. Afterwards results a collaboration with the London-based photographers agency OneRedEye - wich is renowned for outstanding photography. Dave Coba studied philosophy with main focus on ethics and far-eastern wisdom. Since then he completely centered on photography. Beeing motivated by the wish of both human and artistic search for sense, he went on first expeditions through Europe, Central America, and Asia. At present he is working on an unusual, exceptional series of portraits, already including some prominent faces - like Michail Gorbatschow for example. 2008 - Cannes: Sony World Photography Awards the series broken is choosen out of

18

44.000 entries as one of the worlds top 10 nude-series. - Collaboration with OneRedEye London - Aachen, Erholungsgesellschaft - Aachen, Galerie Freitag 18:30 - Abdij Rolduc (Ausstellung Gorbatschow) - Herzogenrath, Enwor Galerie exhibitions 2007 (choice) - New York, Vivaldi - New York, Manahatta - Paris, Maison & Objet* - Cologne, Designpost* - Cologne, tstad* exhibitions 2006 (choice) - Aachen, Gallery ASC - Merseburg, Kunsthaus Tiefer Keller* - Maastricht, Kunsttour 2006 - Aachen, Jakobshof - Aachen, Viva Capelli exhibitions 2005 Aachen, Berlin *group-exhibition

Este născut în Germania, în 1981. Este fiul artistului Pia Sarda. Studiază filosofia. În ultimii 2 ani Dave Coba a expus exhibiţii în Europa de la Berlin până la Paris la New Zork. În primăvara lui 2008 seriile lui “spart” sunt nominalizate la premiile internaţionale de fotografie – echivalentul Oscarului – făcând parte din top 10 nuduri artistice din lume. Dave Coba este invitat la ceremonia de la Cannes. După aceasta, a avut o colaborare cu agenţia OneRedEye din Londra – care este renumită pentru fotografiile de calitate. Dave Coba studiat filosofia, în special etica şi înţelepciunea din Estul îndepărtat. De la terminarea studiilor s-a concentrat pe fotografie. Motivat de dorinţa cercetării sensului uman şi artistic, a făcut primele expediţii în Europa, America Centrală şi Asia. În prezent lucrează la o serie neobişnuită, excepţională de portrete incluzând câteva figuri proeminente – precum Michail Gorbatschow. 2008 - Cannes: Sony World Photography Awards seria “spart” a fost aleasă din 44.000 în

top 10 nuduri. - Colaborare cu OneRedEye London - Aachen, Erholungsgesellschaft - Aachen, Galerie Freitag 18:30 - Abdij Rolduc (Ausstellung Gorbatschow) - Herzogenrath, Enwor Galerie expoziţii 2007 (choice) - New York, Vivaldi - New York, Manahatta - Paris, Maison & Objet* - Cologne, Designpost* - Cologne, tstad* expoziţii 2006 (choice) - Aachen, Gallery ASC - Merseburg, Kunsthaus Tiefer Keller* - Maastricht, Kunsttour 2006 - Aachen, Jakobshof - Aachen, Viva Capelli expoziţii 2005 Aachen, Berlin *expoziţii de grup


The series ‚broken’ Dave Coba’s nudes series „broken“ was created by photographing his models in front of broken, partly “blind” mirrors. Aside from a correction of brightness and contrast the pictures were not altered. This “naturalness” is an essential aspect of his technique. Thematically we’re talking about dreamlike rapture – self awareness in a reality that’s altered, twisted, broken and reflected in an enigmatic way. It means a lot to me that the models wanted to see themselves as they were portrayed: played their dicive part by into the mirror”

They

“putting themselves

the photographer

documents. States of tension between the “whole and broken”, the “obvious and the ambiguous” (broken obviousness/

Din seria “spart” Nudurile lui Dave Coba din seria “spart” au fost realizate fotografiind fotomodelele în faţa unor oglinzi sparte, parţial “mate”. Nu a modificat decât contrastul şi lumina. Acestă “naturaleţe” este un aspect esenţial al acestei tehnici. Din punct de vedere tematic este vorba despre un extaz iluzoriu – conştiinţa de sine într-o realitate modificată, deformată, spartă, prezentat într-o manieră enigmatică. Faptul că modelele au dorit sa se vadă exact aşa cum au fost

Şiau jucat rolul decisiv “privindu-se în oglidă”, © Dave Coba

fotografiate a însemnat mult pentru mine.

mărturiseşte fotograful. Stările de tensiune între “intact şi spart”, “clar şi ambiguu”, (claritate spartărealiate), între “direct şi indirect”, proximitate şi distanţă, se intensifică

reality) between “direct and indirect”, nearness and distance are growing out of this created dream world. Thus the pictures are playing with ambiguity, raise questions, dreamlike. Dave Coba’s working method is accordingly: “Pictures like these mustn’t be technically planned/constructed… this would mean superficiality.”

Similar to the “écriture automatique” the series “broken” emerged spontaneously from the unconscious in a subtle mood of day-dreaming. Getting to this state of mind often involves more energy than the photography itself.

“Thus the pictures are dreams: never obvious, never finally explainable – full of inexhaustible profundity – more than anything planned could ever produce. Not even I myself know all what it’s made of.”

îm acestă lume de vis inventată. Astfel, fotografiile se joacă cu ambiguitatea, pun întrebări, ca într-un vis. Tehnica de lucru a lui Dave Coba este după cum urmează : “Asemenea fotografii nu trebuie să fie plănuite din punct de vedere tehnic... pentru că ar denota superficialitatea.”

Asemenea “ écriture automatique” seriile “spart” au izbucnit spontan din inconştient printr-o subtilă fantezie. De obicei, intrarea în această stare implică mai multă energie decât fotografia însăşi.

“Astfel, aceste fotografii sunt vise : niciodată clare, niciodată explicabile în totalitate – pline de o profunzime inepuizabilă – mai mult decât orice altceva plănuit ar fi putut crea. Nici măcar eu nu ştiu întrutotul din ce sunt realizate”


Š Dave Coba


Š Dave Coba


Š Dave Coba


Š Dave Coba


Š Dave Coba


Š Dave Coba


Š Dave Coba


email: ggradinaru@dcibv.ro

GEORGE GRĂDINARU

28

32 ani, grafician Braşov, Romania Email: ggradinaru@dcibv.ro

32 years old, graphician Braşov, Romania Email: ggradinaru@dcibv.ro

Echipament: pentax k20d, nikon d100, kodak dsc pro dslr

Equipment: pentax k20d, nikon d100, kodak dsc pro dslr

Obiective: m42, takumar, zeiss, danubia

Lenses: m42, takumar, zeiss, danubia

Apreciez foarte mult faptul că prin fotografie în particular şi prin artă în general, ne putem exprima, exterioriza stările, sentimentele, frustrările...până la un nivel chiar semiconştient. Apreciez că fotografia te educă să priveşti lumea cu alţi ochi, să acorzi atenţie atât macro cât şi microdetaliilor, să vezi lucrurile aşa cum sunt şi în multe din cazuri aşa cum îţi doreşti să fie. Fotografia te ţine ancorat în lumea ta, în realitate, dar la fel de bine îţi creează portiţa de evadare către alte lumi, alte timpuri şi universuri. Te lasă să îţi creezi o lume a ta şi ce e mai important... te lasă să ţi-o desăvârşeşti prin artă.

I appreciate the fact that we can express ourselves, our feelings, conditions and stews using art and especially photography. I appreciate that photography teaches you to see the real world, to pay attention both to macroand microdetails, to see things as they are and, in many cases, as you want it to be. Photography keeps you anchored into your world, into reality and, as well, it creates a gateway to other worlds, other times and universes. It allows you to create your own world and, most importantly... lets you fulfill it through art.


© George Grădinaru

The sky is trembling. I’ll see you in a while. Valea Alba, Neamţ, Moldova

Cerul vibrează. O să ne vedem în curand. Valea Alba, Neamt, Moldova


© George Grădinaru

The wind is singing a song that only lovers can hear and dance ..and dance... Viscri, Braşov

Vântul cântă o melodie pe care doar îndrăgostiţii o pot auzi şi dansează... dansează... Viscri, Braşov


Misterious, fragile, half-hidden. A woman of the past, present and future in the same time. Măgura, Braşov Misterioasă, fragilă, pe jumătate ascunsă. Femeia trecutului, a prezentului şi viitorului în acelaşi timp. Măgura, Braşov

© George Grădinaru


Sometimes our souls look like a dusty and empty room where memories are the tenants. Roşia Montană Uneori, sufletele noastre arată ca nişte încăperi prăfuite şi pustii unde amintirile sunt chiriaşii. Roşia Montană

© George Grădinaru


The sheppard is the one that knows the most how to read the nature. Codlea, Braşov. Păstorul este cel care ştie cel mai bine să citească natura. Codlea, Braşov.

© George Grădinaru


The sheppard is the one that knows the most how to read the nature. Codlea, Braşov Păstorul este cel care ştie cel mai bine să citească natura. Codlea, Braşov

© George Grădinaru


About directions that we choose. We rush to some destinations that seem so clear but turn to be just like an endless sea. Sf. Gheorge, Delta Dunării Despre direcţiile pe care le alegem. Ne grăbim către anumite destinaţii care par a fi clar trasate, dar care devin apoi ca o mare infinită. Sf. Gheorghe, Delta Dunării

© George Grădinaru


When a slave tastes the freedom, he prefers to die there than to return. Braşov Când un sclav gustă libertatea, preferă să moară acolo decât să se întoarcă. Braşov

© George Grădinaru


The final victory against life is death. Braşov Victoria finală asupra vieţii este moartea. Braşov

© George Grădinaru


The sky is changing color and I must go where it’s quiet. Valea Albă, Neamţ, Moldova Cerul îşi schimbă culoarea, iar eu trebuie să merg unde e linişte. Valea Albă, Neamţ, Moldova

© George Grădinaru


www.gdo.ro


JAMES MORGAN www.jamesmorganphotography.co.uk

James Morgan Născut pe 16 august 1986

James Morgan Born 16 august 1986 I am currently traveling the world working as a documentary and travel photographer. I take a very personal approach to photography, never shooting at focal lengths longer than 100mm and always ensuring a personal connection with both the landscapes and individuals that I photograph. I have photographed in a number of countries including: Iceland, Morocco, Antigua and England. Over the next year i have plans to work in Russia/ Siberia/Mongolia/China/Indonesia/Japan/ TIbet/Bhutan/Laos/Cambodia/Australia/New Zealand/Thailand/India/USA/Ecuador/Galapagos/ Vietnam/Malaysia and Nepal. I am available for commissions year round and world wide. Best contact method is through my website: www. jamesmorganphotography.co.uk or directly via email: james@jamesmorganphotography.co.uk.

40

În prezent, călătoresc prin lume şi lucrez ca fotograf de călătorii şi de documentare. Am o abordare foarte personală a fotografiei, niciodată nu utilizez lungimi focale mai mari de 100 mm şi întotdeauna asigur o legătura proprie cu peisajele şi cu personajele pe care le pozez. Am făcut fotografii în mai multe ţări precum Islanda, Maroc, Antigua şi Anglia. Pentru următorii ani intenţionez să lucrez în Rusia, Siberia, Mongolia, China, Indonezia, Japonia, Tibet, Bhutan, Laos, Cambodgia, Australia, Noua Zeelanda, Thailanda, India, SUA, Ecuador, Galapagos, Vietnam, Malaiezia şi Nepal. Sunt disponibil pentru contracte întreg anul şi pretutindeni în lume. Cea mai bună metodă de contact este prin site-ul meu: www. jamesmorganphotography.co.uk sau pe adresa de mail james@jamesmorganphotography.co.uk.

w w w . c a m e ra o b s c u ra . r o


© James Morgan

A street scene in chefchaouen, Morocco

O scenă de stradă din Chefchaouen, Maroc


© James Morgan

A young boy peers through the window to the imam’s house, Igarem, Morocco

Un băiat se uită prin fereastra casei imamului, Igarem, Maroc


© James Morgan

A marijuana farmer outside his house in Chefchaouen, Morocco

Cultivator de marijuana în faţa casei sale din Chefchaouen, Morocco.


Š James Morgan

Centre of Marrakech at night time, Medina

Centrul Marrakech ĂŽn timpul nopĹŁii, Medina


© James Morgan

Siesta in Ain Leu, Morocco

Siestă în Ain Leu, Maroc


ツゥ James Morgan

Portrait of Omar by candlelight

Portretul lui Omar la lumina lumテ「nトビii


© James Morgan

A street scene in Chefchaouen, Morocco

O scenă de stradă din Chefchaouen, Maroc


© James Morgan

Camels walk into the sunset, Sahara Desert

Cămile la răsărit de soare, deşertul Sahara


© James Morgan

A young girl in Igarem, Morocco

Fetiţă din Igarem, Maroc


Submissions

For submission guidelines please visit: http://cameraobscura.ro/submit.php

Sponsorship

Would you like to help us? Mail to: victor.sosea@cameraobscura.ro


www.popovici.net

MARIUS POPOVICI 28 ani, IT Project Manager Hollywood, FL, USA Echipament Canon EOS 5D / Canon 17-40mm f/4L / Canon 50mm f/1.8 II / Canon 70-200mm f/4L IS Nikon D80 / Nikkor 18-200mm VR E-Mail: marius@popovici.net La început am fost atras de fotografie din dorinţa de a documenta locurile pe care le vizitez şi oamenii pe care îi întâlnesc. Pe masură ce viziunea mea creativă a început să prindă contur, aparatul foto s-a transformat, dintr-o simplă unealtă, într-o extensie a imaginaţiei mele şi a devenit modalitatea mea de a reprezenta lumea aşa cum o văd şi o visez, în culori vii şi forme captivante. Sunt născut, crescut şi mi-am petrecut mare parte din viaţă în Cluj-Napoca, Romania iar în prezent sunt stabilit în Hollywood, Florida, Statele Unite. Deşi sunt programator prin formare, fotografia devine pe zi ce trece o parte mai importantă din viaţa mea şi din planurile mele pentru viitor.

51

28 years old, IT Project Manager Hollywood, FL, USA Equipment Canon EOS 5D / Canon 17-40mm f/4L / Canon 50mm f/1.8 II / Canon 70-200mm f/4L IS Nikon D80 / Nikkor 18-200mm VR E-Mail: marius@popovici.net At first, I was drawn to photography by the desire to document the places I visit and the people I meet. As my creative vision began to take shape, my camera also transformed from a simple tool to an extension of my imagination, becoming my way to channel and record the world as I see and dream of it, in vivid colors and captivating patterns. I was born, raised and educated in Cluj-Napoca, Romania and I am currently located in Hollywood, Florida, USA. Though originally trained as a software engineer and currently an IT project manager, photography increasingly becomes an important part of my life and what my real aspirations and dreams for the future are.


© Marius Popovici

Petroglyphs. Reversed reflection of El Capitan into the Merced River. Yosemite Valley, California

Pietroglife. Reflexie răsturnată a masivului El Capitan. Yosemite Valley, California


ツゥ Marius Popovici

Barn lock. Foresta, California

Lacトフ de hambar. Foresta, California


© Marius Popovici

Late October autumn light. Yosemite Valley, California

Culori de toamnă accentuate de lumina blânda a soarelui la sfârşit de octombrie. Yosemite Valley, California


Š Marius Popovici

Barn interior, long exposure. Foresta, California

Interior de hambar, expunere lungă. Foresta, California


© Marius Popovici

Bodie Church. Old town church as seen through the weathered window of an abandoned house. Bodie, California

Biserica “oraşului fantomă”, văzută prin fereastra veche a unei case părăsite. Bodie, California


© Marius Popovici

Abandoned town’s church. Bodie, California

Biserica oraş “fantomă”, Bodie, California


© Marius Popovici

Silver Lake. Picnic table by the lake, in the early morning light. Gull Lake, June Lake Loop, Eastern Sierra Nevada, California

Gull Lake. Masă de picnic la marginea lacului, în lumina soarelui de dimineaţă. Gull Lake, June Lake Loop, Eastern Sierra Nevada, California


© Marius Popovici

Last light on Yosemite’s Half Dome. Tunnel View, Yosemite National Park, California

Ultimele raze de lumină ale zilei asupra Yosemite Valley (masivul Half Dome în dreapta). Tunnel View, Yosemite National Park, California


© Marius Popovici

Photographer & Half Dome. Photographer’s silhouette (my wife, Mirela) against Half Dome as it was lit up by the warm light of the setting Sun. A long telephoto lens was used here to compress the background giving a surprising sense of proportions to the image. Glacier Point, Yosemite National Park, California

Fotograf & Half Dome – Joc al proporţiilor. Silueta fotografului (soţia mea, Mirela) în faţa masivului Half Dome luminat de către apusul de soare. Am folosit un obiectiv telephoto-zoom la ~300mm pentru a comprima în spaţiu această stâncă masivă aflată la distanţă de câţiva kilometri buni. Glacier Point, Yosemite National Park, California


Š Marius Popovici

Artist painting an autumn scene in Yosemite Valley. Yosemite Valley, California

Un pictor surprinde peisajul de toamnă din Yosemite Valley. Yosemite Valley, California


Online portfolio: http://victorsosea.gds.ro/portofoliu

+40 728 019 675 victor.sosea@ymail.com www.cameraobscura.ro


REMUS BADEA http://foto.rompres.ro/index.php?q=&a=nicolae%20badea&d=-1

63

43 ani, fotojurnalist Craiova remus_badea@yahoo.com

43 years old, photojournalist Craiova remus_badea@yahoo.com

Fotojurnalist corespondent la Agenţia Naţională de Presă AGERPRES şi Agenţia de Ştiri NEWSIN Corespondent în anii ’90 cu presa locală craioveană şi cu cotidiane centrale precum Academia Caţavencu, Jurnalul Naţional, Adevărul. După 1995 am avut participări la Saloanele Naţionale World Press Photo din Olanda. Primul contact cu aparatura foto a avut loc în 1986, cu unul dintre primele modele de Zenit. Cu banii strânşi pe două salarii, am reuşit să-mi cumpăr un Zenit 11 nou, aparat foto cu care aveam să lucrez pentru prima dată ca fotojurnalist, la evenimentele din Revoluţia din decembrie 1989 din Craiova. Obiectivul şi filmele folosite au fost: Helios 50 mm f/2, respectiv Azomures 21 DIN (ISO 100).

Photojournalist at the National Press Agency AGERPRES and the News Agency NEWSIN I was a correspondent in ‘90s at the local press of Craiova with centrals journals as Academia Catavencu, Jurnalul National, Adevarul. After 1995, I participated at the National World Press Salons from Holland. My first contact with photo equipment was in 1986, with one of the firs models of Zenit. With my savings on two salaries, I managed to buy a brand new Zenit 11. With this camera I worked for the first time as a photojournalist at the events of the Revolution from December 1989, Craiova. I used the following lens and films: Helios 50 mm f/2 and Azomures 21 DIN (ISO 100).


© Remus Badea

People gathered in front of the County Hall of Craiova, 22 December 1989

Mulţimea adunată în faţa Prefecturii din Craiova, 22 Decembrie 1989


© Remus Badea

People gathered in front of the County Hall of Craiova, 22 December 1989

Mulţimea adunată în faţa Prefecturii din Craiova, 22 Decembrie 1989


© Remus Badea

A soldier assures the guard from the Post Office of Craiova, 25 December 1989

Un soldat asigură paza din sediul Poştei craiovene, 25 Decembrie 1989


© Remus Badea

People gathered in front of the County Hall of Craiova, 22 December 1989

Mulţimea adunată în faţa Prefecturii din Craiova, 22 Decembrie 1989


© Remus Badea

People gathered in front of the County Hall of Craiova, 22 December 1989

Mulţimea adunată în faţa Prefecturii din Craiova, 22 Decembrie 1989


© Remus Badea

A soldier with a machine gun assures the guard from the Post Office of Craiova, 25 December 1989

Un soldat cu mitralieră asigură paza din sediul Poştei craiovene, 25 Decembrie 1989


© Remus Badea

Photojournalists from Yugoslavia are stopped at a control center of Craiova, 24 December 1989

Fotojurnalişti din Iugoslavia sunt opriţi la un punct de control craiovean, 24 Decembrie 1989


© Remus Badea

Photojournalists from Yugoslavia are stopped at a control center of Craiova, 24 December 1989

Fotojurnalişti din Iugoslavia sunt opriţi la un punct de control craiovean, 24 Decembrie 1989


© Remus Badea

A woman, fallen in the street, faint with fear, is helped by the other people around, 25 December 1989

O femeie căzută în stradă, leşinată de frică, este ajutată de către ceilalţi oameni din zonă, 25 Decembrie 1989


© Remus Badea

People gathered in front of the County Hall of Craiova pray to God, saying “The Lord’s Prayer”, 22 December 1989

Mulţimea adunată în faţa Prefecturii din Craiova se roagă la Dumnezeu, rostind “Tatăl Nostru” în genunchi, 22 Decembrie 1989


© Remus Badea

People gathered in front of the County Hall of Craiova, 22 December 1989 (photo made at one of the City Hall’s windows)

Mulţimea adunată în faţa Prefecturii din Craiova, 22 Decembrie 1989 (fotografie realizată de la una dintre ferestrele Prefecturii)


© Remus Badea

People gathered in front of the County Hall of Craiova, 22 December 1989

Mulţimea adunată în faţa Prefecturii din Craiova, 22 Decembrie 1989


Communist propaganda materials thrown in front of the City Hall by revolutionary of Craiova which were burn after all, 22 December 1989 Materiale de propagandă comuniste aruncate în faţa Prefecturii de către revoluţionarii craioveni şi, ulterior, arse, 22 Decembrie 1989

© Remus Badea


A civil assure the passing through a control center of Craiova, situated at Casa Universitarilor, 24 December 1989 Un civil asigură trecerea printr-un punct de control craiovean, punct situat la Casa Universitarilor, 24 Decembrie 1989

Š Remus Badea


Photo asked by the soldier, 25 December 1989 Fotografie realizată la cererea soldatului, 25 Decembrie 1989

Š Remus Badea


People gathered in front of the County Hall of Craiova, 22 December 1989 Mulţimea adunată în faţa Prefecturii din Craiova, 22 Decembrie 1989

© Remus Badea


DENNIS CORDELL DENN IScO RDe LL http://www.flickr.com/photos/bde_gnas/

Numele meu este Denis Cordell. Am 58 de ani. Fac fotografii de prin 1980. Studiez de mult Budismul tibetan şi traduc texte ale acestei religii. Folosesc un Hasselblad 501CM şi Hasselblad 903 SWC. Folosesc film, deoarece nu-mi place imaginea creată de senzorii digitali. Marca de film preferată este Kodak Tri-X, pe care îmi place s-o împing până la 1600. Email-ul meu este: bde_gnas@yahoo.com. Fotografiile mele pot fi văzute la: http://www.flickr.com/photos/bde_gnas/

Toate fotografiile au fost realizate în iulie 2008, la Mânăstirea Tashi Lumpo în Bylakuppe, India. Tashi Lumpo este compusă din membri ai mânăstirii tibetane budiste, din originala Tashi Lumpodin Shigatse. În timpul invaziei chineze a Tibetului multe din mânăstirile originale au fost distruse, mulţi dintre membri acestui cler fiind nevoiţi să fugă în taberele de refugiaţi din India. În fruntea Tashi Lumpo este Panchen Lama. Totuşi, actualul Panchen Lama, care a fost recunoscut de Sfinţia Sa Dalai Lama, a fost răpit la vârsta de 7 ani de chinezi şi un Lama marionetă comunist a fost pus în locul său. Aceasta s-a petrecut în 1995, iar de atunci, nici Panchen Lama, nici familia sa nu au mai fost văzuţi. Tibetanii nu îl recunosc pe acest Lama marionetă, care, deşi tibetan, se află la Beijing, fiind instruit potrivit propagandei chineze.

80

My name is Dennis Cordell. I am 58 years old. I have been taking photographs since around 1980. I am a long time student of Tibetan Buddhism and a translator of Tibetan Buddhist texts. I use a Hasselblad 501CM and a Hasselblad 903 SWC. I shoot film because I really don’t like the look created by digital sensors. My favorite film is Kodak Tri-X which I like to push to 1600. My email is: bde_ gnas@yahoo.com. My photos can be seen at: http://www.flickr.com/photos/bde_gnas/

All the shots were taken in July of 2008 at Tashi Lhunpo monastery in Bylakuppe India. Tashi Lhunpo is an exiled Tibetan Buddhist monastery formed by monks from the original Tashi Lhunpo in Shigatse, Tibet. During the Chinese invasion of Tibet many of the original monasteries were destroyed leaving many of the clergy to flee to refugee camps in India. The head of Tashi Lhunpo is the Panchen Lama. However the current Panchen Lama who was recognized by HH the Dalai Lama, was kidnapped at the age of seven by China and a communist puppet “lama” was put in his place. This occurred in 1995 and the Panchen Lama nor his family have been seen since. Tibetans do not recognize the puppet lama and this person, although Tibetan, spends his time in Beijing being tutored in Chinese propaganda.

w w w . c a m e ra o b s c u ra . r o


6 AM puja (prayer service) at Tashi Lhunpo Monastery

6 AM – puja (ritual religios) la mânăstirea Tashi Lhunpo

© Dennis Cordell


A young novice monk studying Buddhism at Tashi Lhunpo Monastery

Tânăr novice studiind budismul la mânăstirea Tashi Lhunpo

© Dennis Cordell


Monks returning home to Tashi Lhunpo Monastery

Călugări întorcându-se acasă la mânăstirea Tashi Lhunpo

© Dennis Cordell


A kitchen monk preparing chapattis (flat bread) at Tashi Lhunpo Monastery

Un călugăr bucătar preparând chapattis (lipii) la mânăstirea Tashi Lhunpo

© Dennis Cordell


Young monk drying Tsampa (barley) at Tashi Lhunpo Monastery

Tânăr călugăr uscând orz la Mânăstirea Tashi Lhunpo

© Dennis Cordell


Young novice monks studying Buddhist texts at Tashi Lhunpo Monastery

Tineri novice studiind texte budiste la mテ「nトピtirea Tashi Lhunpo

ツゥ Dennis Cordell


Tashi Lhunpo is in Bylakuppe India, a largely agricultural Tibetan refugee camp. These are Tashi Lhunpo monks in a corn field

Tashi Lumpo este în Bylakuppe India, o întinsă tabără agricolă pentru refugiaţi tibetani. Aceştia sunt călugări Tashi Lumpo într-un lan de porumb

© Dennis Cordell


Group portrait of monks at Tashi Lhunpo Monastery

Imagine de grup a unor călugări de la mânăstirea Tashi Lhunpo

© Dennis Cordell


Portrait of a young novice monk from Tashi Lhunpo Monastery

Portet al unui novice de la mテ「nトピtirea Tashi Lhunpo

ツゥ Dennis Cordell


A novice monk at Tashi Lhunpo Monastery

Călugăr novice la mânăstirea Tashi Lhunpo

© Dennis Cordell


Monks in the forest near Tashi Lhunpo Monastery

Călugări în pădure la mânăstirea Tashi Lhunpo

© Dennis Cordell


www.meste.ro

ŞERBAN MESTECĂNEANU 39 ani, născut în Bucureşti, fotograf independent site: http://www.meste.ro email: serbanmeste@gmail.com Am pornit în viaţa adultă ca inginer, apoi am lucrat 15 ani într-o multinaţională în domeniul cultural iar de curând am decis să profesez ca fotograf independent. Fotografiez mult pe stradă dar mă implic şi în proiecte culturale şi pot să mă laud cu publicarea a două albume de fotografie alb-negru: “Sonoro - Imagining music” apărut în octombrie 2008 şi “Faţa nevăzută a Operei” care a intrat in tipar in decembrie 2008. Îmi place să folosesc lumina existentă pe care o captez cu aparatura Nikon de cele mai multe ori, dar mai folosesc şi un Hasselblad Xpan, format panoramic, pe film, pe care îl îndragesc enorm. 39 year’s old, born in Bucharest, freelance photographer Site: http://www.meste.ro email: serbanmeste@gmail.com I started in the grown-up world as an engineer, then I worked for 15 years in the cultural field in a multinational company and, not long ago, I decided to work as a freelance photographer. I take a lot of pictures in the street, but I also involve in cultural projects and I take great pride in publishing two black and white photo albums: Sonoro – Imagining music (appeared October 2008) and The Unseen Face of The Opera (which went to print in December 2008). I like using natural light which I capture most of the times with my Nikon devices, but I also use a Hasselblad Xpan, landscape format, that I’m very fond of.

93

w w w . c a m e ra o b s c u ra . r o


Gânduri împrăştiate pe o fereastră Toate imaginile sunt realizate în două zile, 11-12 februarie 2008 în Chişinău, în mai multe staţii de autobuz din centrul oraşului, pe un frig demn de mijloc de iarnă în Moldova, dar şi cu câteva raze de soare de asfinţit care să îmi mai dezmorţească degetele îngheţate pe cameră. Numitorul comun al acestor fotografii este dat de faptul că subiecţii nu au băgat de seamă că sunt fotografiaţi şi sunt toţi cufundaţi în problemele, gândurile şi visele lor. Chiar şi acele persoane care par că privesc către obiectiv sunt de fapt undeva departe, cu gândurile duse aiurea. Mai există un numitor comun, pentru fiecare cadru, fiecare situaţie, am putut folosi doar primul clişeu, restul au fost alterate de descoperirea că sunt fotografiaţi iar expresia sau limbajul trupului s-a schimbat, de cele mai multe ori cu un zâmbet, alteori prin schimbări aproape imperceptibile dar care arată că persoana a devenit conştientă de mediul înconjurator. Îmi place să surprind oamenii în această stare de reverie, în care fizionomiile lor devin atemporale, şi la fel de bine ar putea fi de acum 10, 100 sau 1.000 de ani.

Thoughts spread on a window All the pictures were taken during two days, 11 and 12 of February, in Chisinau, in several bus stations from the city center, on a cold worthy of a mid-winter in Moldova, but with several dusk sun beams meant to thaw my fingers frozen on the camera. The central idea of these pictures is the fact the subjects didn’t notice they were being photographed and they are all deepened is their problems, thoughts and dreams. Even those that seem to look at the camera are actually somewhere far away with their thoughts. There is another common issue – for each set, for each situation, I could use only the first negative, as the rest were altered by the discovery they were being photographed and the appearance and the body language changed, usually with a smile or almost imperceptible moves that show the person had become aware of the surroundings. I like capturing in this dreamlike trance, in which their facial expressions become timeless and they could as well be since 10, 100 or 1.000 years ago.

© Şerban Mestecăneanu


© Şerban Mestecăneanu


© Şerban Mestecăneanu


© Şerban Mestecăneanu


© Şerban Mestecăneanu


© Şerban Mestecăneanu


© Şerban Mestecăneanu


© Şerban Mestecăneanu


CLAUDIA SĂNDOI http://dark-clauds.deviantart.com/

25 ani București, România Studii: Universitatea din Pitești, Facultatea de Litere Ocupația: Consultant SI Aparat: Sony H7 E-mail: claudia_sandoi@yahoo.com

25 years old Bucharest, Romania Studies: University of pitest, Faculty of Letters Job: SI Consultant Camera: Sony H7 E-mail: claudia_sandoi@yahoo.com

102

w w w . c a m e ra o b s c u ra . r o


© Claudia Săndoi

My favourite photo of the series. Raw passion

Preferata mea din serie. Pasiune în stare pură.


© Claudia Săndoi

Always close to the abbys when in love, isn’t it?

Întotdeauna aproape de abis în iubire, nu-i aşa?


© Claudia Săndoi

The classic story of the unfit characters in love

Clasica poveste a „pieselor nepotrivite” care se iubesc


www.liveon35mm.com

VALERIO BERDINI Italian Fotograf liber profesionist Trăiesc şi muncesc în Anglia Echipament: Camere Contax, lentile principale Carl Zeiss, film ILFORD Delta 400

Italian Freelance photographer Live and Work in England Equipment - Contax cameras, Carl Zeiss prime lenses, ILFORD Delta 400 film

Am început prin a fotografia concerte rock în 1999. Fotografii nu aveau o alternativă pentru filme. Camerele digitale de-abia apăruseră şi nu se puteau folosi în scopuri profesionale.

I began photographing rock concerts in 1999. Photographers did not have alternative to film. Digital cameras were just born and not yet suitable for a professional use.

Pe măsură ce camere digitale profesioniste SLR au început să pătrundă pe piaţă şi eu am început să intru la din ce în ce mai multe spectacole cu aparatele mele cu film.

As professional digital SLRs started entering the market I started entering more and more shows with my film cameras.

“Live on 35 mm”, ca proiect, a debutat acum 5 ani, când participarea la evenimente a devenit o activitate regulată. Mi-am păstrat camerele cu film când cei mai mulţi dintre fotografi treceau la cele digitale. După acest timp, sunt unul dintre ultimi fotografi de muzică live care acoperă show-uri rock gigantice exclusiv prin fotografii alb-negru.

106

Aşa cum îi arată şi numele, “Live on 35 mm” are o dublă ambiţie. Să înfăţişeze concerte cu seturi cuprinzătoare de fotografii care transmit vizual, emoţia unică a unui concert rock. Să menţină tradiţia fotografiei chimice: transparenţa acetatului; strălucirea print-ului de gelatină de argint, granularea derivaţilor halogenaţi de argint. Cu o arhivă de muzică rock contemporană în permanentă creştere, acum un an, am extins proiectul la un blog. liveon35mm.com a devenit un nume de referinţă pentru mulţi fani ai muzicii rock, ca şi pentru mulţi fotografi care utilizează filmul, dar şi digitalul.

“Live on 35 mm”, as a project set off about five years ago when covering the music scene became a regular activity. I kept using my film cameras while most concert photographers were moving to digital. Ten years on, I am one of the last live music photographers still covering rock gigs exclusively on black and white negatives. As “live on 35mm” suggests I have a double ambition. To cover concerts with comprehensive photo sets that convey, visually, the unique emotion of a rock show beyond the limit of a single picture. To maintain the tradition of chemical photography: the transparency of the acetate, the brightness of a silver gelatin print, the silver halides’ grain. With an ever growing archive of contemporary rock music, just over a year ago I extended the project to an on-line blog. liveon35mm.com has become a reference for many music fans as well as a lot of film (and digital) photographers since.

w w w . c a m e ra o b s c u ra . r o


Š Valerio Berdini

Isobel Campbell & Mark Lanegan - December 2008 - London, UK (Union Chapel)

Isobel Campbell & Mark Lanegan - Decembrie 2008 - Londra, UK (Union Chapel)


Š Valerio Berdini

Ian Brown - October 2007 - Cambridge, UK (Corn Exchange)

Ian Brown - Octombrie 2007 - Cambridge, UK (Corn Exchange)


Š Valerio Berdini

Jaz Coleman (Killing Joke) - May 2006 - Cambridge, UK (The Junction)

Jaz Coleman (Killing Joke) - Mai 2006 - Cambridge, UK (The Junction)


Š Valerio Berdini

Alison Mosshart (The Kills) - November 2008 - Cambridge, Uk (The Junction)

Alison Mosshart (The Kills) - Noiembrie 2008 - Cambridge, Uk (The Junction)


Š Valerio Berdini

Morrissey - May 2006 - Kings Lynn, UK (Corn Exchange)

Morrissey - Mai 2006 - Kings Lynn, UK (Corn Exchange)


Š Valerio Berdini

Patti Smith - October 2007 - Cambridge, UK (The Junction)

Patti Smith - Octombrie 2007 - Cambridge, UK (The Junction)


Š Valerio Berdini

Kelly Jones (Stereophonics) - August 2008 - Cambridge, UK (Corn Exchange)

Kelly Jones (Stereophonics) - August 2008 - Cambridge, UK (Corn Exchange)


Lovefoxxx (CSS) - December 2007 - Cambridge, UK (Corn Exchange) Lovefoxxx (CSS) - Decembrie 2007 - Cambridge, UK (Corn Exchange)

Š Valerio Berdini


FUNNY FLICKR


“Photography is truth.” Jean-Luc Godard


Š www.davidgg.com - David Gardiner Garcia


© http://www.flickr.com/photos/22911005@N06/ Ian Boyd


Š http://www.flickr.com/photos/prozac74/ Prozac74


Š http://www.flickr.com/photos/dornrade/ Sean Warner


Š http://www.flickr.com/photos/puffinart/ Vanda Malvig


Š http://www.flickr.com/photos/25400184@N07/ Zoe Street


contest Theme: ABSTRACT

2nd prize - Diaconu Octaviana-Maria - Iaşi, Romania

Winner - Sergiu Mîţa - Craiova, Romania

No. 4 theme: PORTRAIT Submission deadline: january 22nd Submission limit: none

123

3rd prize - Victor Pavel - Craiova, Romania For more submission guidelines please visit: http://cameraobscura.ro/submit.php

w w w . c a m e ra o b s c u ra . r o


For submission guidelines please visit: http://cameraobscura.ro/submit.php

w w w . c a m e ra o b s c u ra . r o

Camera Obscura No. 3  

Photography magazine.

Camera Obscura No. 3  

Photography magazine.

Advertisement