__MAIN_TEXT__

Page 1

SAMEN OP WEG 1

Tweemaandelijks tijdschrift 2018 // jaargang 26, nr. 1 P602488 - Afgiftekantoor Gent X - Afzender: Guldendallaan 90, 1150 Brussel

IN DEZE EDITIE: 3/ Internationale Conferentie in Washington 4/ Ecuador: dromen waarmaken 6/ Burgerschap bij jongeren 7/ Uw legaat voor een educatieve missie

EDUCATION CHANGES THE WORLD


nodChers gd voor Stud o G obo d e de act e n het Neder andsta g onderw s Amis,een dag van ontmoet ng zijn om samen met ons leerlingen te roepen sensibiliseren en en eerkrachten op om et aanbod attract es voor de k nderen organ seert we de eer ngen 20 september Open happening Don Bosco 200 3 oktober S te vrienden, vrienden, te Cet j’aimobiliseren accompagné neuf enseignants belges en ainsi pour cet om het recht op onderwijs te cdDeWereld.be metété nte euwe Don Bosco ederen een extra vee Jeen désire extrawereldwijd ules d teremercier beFormation en voor hetque rechtvous op onderw s // Op de Agenda 4 week-ends de novembre-décembre 25 novembre Co LeMonde.be // A l’agenda Agenda Agenda LeMonde.be // A l’agenda Inde et j’ai pu y redécouvrir les raisons profondes de engagement ! en goede spreker spektake optredens overa en voor edereen W e dee nemen met e schoo ? Coopération audan Déveook oppement // Op mocht deverdedigen. Agenda zomer mocht ik in in India, India, samen samen met Belgische Ik met wilBosco. – De enDon u –Boscobeweg ngbedanken w een feestevoor k startschot geven Naar aan e d eeezomer ik 99hen Belgische mon engagement chez VIA Don Que ce soit en Beste vrienden, kkrachten, en dans en nog zovee meer Contacteer dan onze medewerkers ontw kke ngseducat e ème opnieuw ontdekken waaromKortom ik bij bij VIA VIA La quatr krachten, opnieuw ontdekken waarom ik voor het ube aar voor Don lecture, Bosco op een Open Happen ng hee€ er opcon vr ng Don Don Bosco de 200 oktober: Saved by thede BellAgenda rapport avecinzet! les DeWereld.be enfants des Saved rue // ou les jeunes candidats Très bonne Op ng Bosco 200 33 oktober: by the Bell n Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat 4deuren weekends van november-december nfocyc us BTC 25 november 2014 Educa d conferent e Laat ik u in dit nieuwe jaar vooreerst een vredemoeilijke context toch de moed vinden om te streven Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème “Ge we onze opengoo en ontw kke ngseducat e@v adonbosco org of 02 / 423 20 87 4 week-ends de novembre-décembre Format on 25 novembre Conférence Edu Jong oud a e vrFormat enden u t d e ru me 25 “fam e” van Don act e p aats r: Open happening Don que Boscoj’ai 200pu rencontrer 3 oktober: Saved by en the Bell entrepreneurs : plus que jamais 4 week-ends de novembre-décembre Educa d DeWereld.be // Op de Agenda ge ondernemers die ik ik Naar ontmoette, het raakt me dag en geven vreugdevol 2018 wensen. Wij hopen dat uw naar een on betere toekomst ennovembre een betere Conférence wereld. In deze eestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale Internationale dag van van de deal Leerkracht e Zw ondernemers die ontmoette, het raakt me startschot aanleiding van de Leerkracht déve oppement est une format on qu donne une vue aura eu dans es Coopérat on au Déve oppement LeMonde.be LeMonde.be // A // l’agenda A l’agenda oeestelijk naarde Waar? Hee Be g ë Georganiseerd door V A Don Bosco Ik wil hen – en u – dan ook Bosco z n u tgenod gd voor een dag van ontmoet ng Stud o G obo j’ai été vraiment ému. Cela m’a fait un bien fou de voir Coopérat onhappening audeugd Déve oppement ondernemingen succes worden! tijd van goede voornemens stel ik voor dat wij hieruit o op een Open Happening. hee€ erop op vrijdagOpen 3Naar oktober opnieuw een Saved by the the bell bell 20een september: Don 200 3de oktober: Saved by the Bell eds opnieuw. EnDeWereld.be hetus doet onwaarschijnlijk wil feestelijk startschot geven aanleiding van deBosco Internationale dag van Leerkracht obeweging Open Happening. hee€ er vrijdag oktober opnieuw een Saved by // Op3mogen de Agenda dsop een opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd Deeen nfocyc georgan seerd door het BTC het Be g sch De v e de nte nat ona e Educa d be confe ent e hee a s thema Beste vrienden, DeWereld.be // Op de Agenda La ème conférence nter dop ensemb eland. de on nternat evoor etquatr dewij aquatr d nscr pt onseert sont Beste vrienden, putten enona kijken binnen onze eigen e ruime ruime “familie” vanopDon Don actie plaats honderden scholen insensibiliser het land. Samen methet eaar op http //openhappen nghonderden whee€ x com/ sopnieuw m o inspiratie G aanbod obo en an mat eaStud ncoopérat attract es de kème nderen organ les enseignants belges aussi motivés pour LeMonde.be // l’agenda voor Don Bosco een Open Happening. er scholen vrijdag 3het oktober een Saved byvoor the bell bedanken de inzet! “familie” van actie plaats inin in Samen met La hoe conférence nternat ona er LeMonde.be // AA l’agenda te zien zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd te dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd ontw kke ngsagentschap s een op e d ng d e een overz cht Gende en onde w s n de p akt k en za p aatsv nden n de DeWere d be // Op de Agenda 20 september: Open happening Don Bosco 200 3 oktober: Saved by the Bell L nfocyc e organ sée par a CTB agence be ge de comme thème Genre et éduca De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht en dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs Voor VIA Don Bosco is het alvast duidelijk dat in het mogelijkheden onze samenleving een stukje mooier lle vrienden uit die ruime “familie” van Don droits actie plaats inémat honderden scholen inre hetat land. Samen met / Sud Les week-ends DeWereld.be // Op depar Agenda prob que des ons Nord theet date en dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs et motiver leurs élèves aux àorgan partout ancer ng van een cd met nege euwe Bosco ederen een extracar vee en Voor meer nformat www savedbythebe besamen 4nfocyc week-ends 4 sensibiliseren week-ends del’éducation novembre-décembre: de novembre-décembre: Formation Formation 25 novembre: 25 novembre: Conférence Conférence Educaid Educaid evoor sée aHappening. CTB agence bevrijdag de Don comme thème Genre éducat on pour dans om samen met ons leerlingen te en LeMonde.be LeMonde.be // Ajaar l’agenda //Lhet A l’agenda LeMonde.be // A l’agenda voor jubeljaar Boscoen op een Open hee€ er opmaken. 3 oktobermocht opnieuw een Saved by the bell met 9 Belgische om samen met ons leerlingen te sensibiliseren racties voor de kinderen, organiseert, roepen weDon demeer leerlingen en leerkrachten op Deze zomer ik in India, komende onze jongeren nog centraal komen te om kunnen

Voorwoord

Voorwoord Voorwoord

Voorwoord

oorwoord

gee nternat ona ehappening samenwerk ng de Noordoka en van de BTC Agenda enaura deta seu voodans de nsch v ngen nC tgenodigd eenvan dag de vanseptember: ontmoeting Studio Globo, die de actie inune het Nederlandstalig onderwijs racties voorvoor de kinderen, organiseert, roepen weau deoppement leerlingen en en leerkrachten opformat om déve est qu donne une esc pants ocaux dez ap Deze zomer mocht ik on in auss India, samen met 9 vue Belgische 20 Open Don Bosco 200 oktober: Saved by theées Bell Beste enden Coopération Développement au Développement 20 september: Open Don Bosco 200 abordent des thémat ques var que e vr contexte part est a 33qu oktober: Saved by the Bell Jong enCoopération oud, allehappening vrienden uit die ruime “familie” van Donen actie plaats inspreker honderden scholen in het land. Samen met leom monde. Denaar Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht déve est une format on donne une vue aura eu dans es ocaux de a CTB Agen mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te Don Boscoliederen, een extra veel enoppement extra luid te bellen voor het recht op onderwijs tentoonste ng een goede spektake optredens overa en voo // Op de Agenda staan. Wij luisterden vorig jaar de verhalen van niet ned.be hetdans aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen leerkrachten op om 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence Educaid mobiliseren het recht op onderwijs wereldwijd te leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA ed.be Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs LeMonde.be // A l’agenda // Op de novembre-décembre: Formation 25 opnieuw novembre: Conférence Educaid Zu dreAgenda at4 week-ends es De nfocyc us wd ensemb dee nemers aanzetten tot nuGlobo, besch Houd de dag ad 3vast vptd’Educaid.be nd’Educaid.be esont agenda omsu LeMonde.be //overal Ade l’agenda La quatrième Lade quatrième conférence internationale internationale ad spon awant leerkrachten, ontdekken waarom ikconférence VIA edeelnemen de a Don coopérat on nternat ona ekbaa et abij nscr on bbell es LeMonde.be // A l’agenda DeWere d be // Op de Agenda Bosco zijnvoor uitgenodigd voor een dagvoor van ontmoeting Studio die actie inde het Nederlandstalig onderwijs 20 september: Open happening Don Bosco 200 voor het jubeljaar Bosco op een Open Happening. ok obe Saved by he Be hee€ er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the LeMonde.be // A l’agenda ker, spektakel, optredens, en iedereen. Wil je met je school? Coopération audan Développement een spektakel, cd met Ik nieuwe Don extra veel en extra luid teDon bellen het recht opanthropo onderwijs économ que nternat ona og ethème env ronnement Quand 25 novem minder dan 1800 jongeren en leerden daarbij belangrijke Geïnspireerde groeten, Filip LAMMENS ker, optredens, voor iedereen. Wil deelnemen met jevoor school? 20 september: Open happening 200 3et oktober: by the Bell deneen ensemb eorganisée de ajevoor coopérat onBosco nternat ona ede de aSaved dvan nscr pt onKortom sont sur eur sdt dedigen. wil hen enDon –au ook bedanken voor De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van deen Internationale dag van de Leerkracht Coopération Développement Don Bosco werk. Van de straatkinderen tot bkandidaat workshops muz ek en dans nog zovee meer Contacteer edigen. Ik wil hen ––Boscoliederen, en uuoveral –en dan ook L’Infocycle L’Infocycle organisée par par lanovembre: CTB, laBosco CTB, l’agence belge belge de comme comme thème “Genre et éducation et éducation dans dans la d pratique”, laspon pratique”, etes ettot De Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag de Leerkracht animatie. Inbedanken het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we deactie leerlingen en op om Don werk. Van de straatkinderen tot kandidaat 4 week-ends 4 week-ends novembre-décembre: de novembre-décembre: Formation Formation 25 25 Conférence novembre: Educaid Conférence 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence Educaid reflect ede op houd ng enhen gedrag en hen bewust maken van de og eke edenen s“Genre het aanta dee neme shet bepe ktdes 250 Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” vanstEducaid Don plaats inleerkrachten honderden scholen innd Samen met Deze zome k ncar a land. samen me 9 Be prob émat que des rel’agence at ons Nord /vrijdag Les week-ends the date pour ra sons nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a moch ,ogeen goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met jeSud school? zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: lessen over hoe we nog beter kunnen ondersteunen voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. hee€ er op 3 oktober opnieuw een Saved by the bell La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. hee€ er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell développement, développement, est une une formation formation qui qui donne une act une vue vue aura aura lieu lieu dans dans lescho locaux les locaux de lade laNaa CTB. Agenda Agenda modalités et modalités nzet! prob émat que des re atBoscoliederen, ons Nord /donne Sud Les week-ends the date car pour raraakt sons oge dag stngs que Directeur azijn de human ta re es ons des ONG ou encore avan Où C jonge ondernemers die ikCTB. ontmoette, het me lancering een cd metest nieuwe Don een extra veel en extra luid testa bellen voor het recht op onderwijs Coopération au Coopération Développement au Développement Coopération auvan Développement De Don Boscobeweging wil een feestelijk ge en aan e det ngdes an de nConference e naonderwijs ona an nzet! Bosco uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig nds van van november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: Educaid conferentie L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et jonge ondernemers die ik ontmoette, het raakt me een dag waarop we onze deuren opengoo en ontw kke opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87. 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence Educaid De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven Naar aanleiding van de Internationale dag de Leerkracht ste vr enden uziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: nds november-december: Infocyclus BTC 25 november 2014: Educaid conferentie ee k ach en opn euw on dekken waa om k Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met Wanneer 25 november 2014 moge kheden tot act ef mond aa burgerschap Onderwerpen L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 /internationale 423 20Conférence 87. om uit groeien zelfstandige volwassenen. Het gaat abordent thémat ques auss var ées que e contexte part cleur pants est pobe afonné à een 250 4 week-ends de en novembre-décembre: Formation 25 novembre: Educaid Jong oud,tot alle vrienden uit diela “familie” van Don actie plaats in honderden scholen in je het land. Samen met week-ends dete novembre-décembre: Formation 25La novembre: Conférence Educaid d'ensemble d'ensemble de deruime coopération la des coopération internationale et de et la desep la d'inscription d'inscription sont sont disponibles disponibles sur sur site site internet. internet. Save Save quatrième La conférence quatrième internationale conférence internationale d’Educaid.be ad’Educaid.be a Bosco La quatrième conférence internationale d’Educaid.be aleur tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, overal en voor iedereen. Wil deelnemen met je200 school? 44 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence Educaid oo he ube aa oo Don Bo co op een Open Happen ng hee€ e op dag 3 o opn euw Save 20 embe Open happen ng Don 3 ok obe Saved by he steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités Coopération au Développement abordent des thémat ques auss var ées que e contexte part c pants est p afonné à 250 Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco voorBelgië. het jubeljaar voor Don Bosco opVIA een Open Happening. erlaopCTB. vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by// theOp bellde Agenda DeWereld.be prob émat que du genre Haute 139 1000 B Bosco zijnest uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die dede actie in het Nederlandstalig onderwijs p we onzeCoopération deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org ofdans 02Zw /les 423doet 20hee€ 87. développement, une formation qui donne une vue aura lieu locaux Agenda et modalités Coopération au Développement steeds opnieuw. En het onwaarschijnlijk deugd Waar? Heel Georganiseerd door: Don Bosco aunternat Développement Agenda een uniek onderzoek dat wij zelfs tot in de mochten Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting Studio Globo, die de actie in het Don we klogistiques Van de snovembre aaden k Waar? nde en DeWereld.be // Op de Agenda Waar? Don Bosco naarde Hee L’Infocycle organisée L’Infocycle parhet organisée la CTB, par l’agence la DeCTB, belge l’agence de belge deVS comme thème “Genre thème “Genre dans et“Genre la dans etNederlandstalig lapour pratique”, et onderwijs L’Infocycle par la CTB, l’agence belge de comme thème et éducation dans pratique”, et problématique problématique des des relations relations Nord Nord /quatrième Sud. /comme Sud. Les Les week-ends week-ends the the date, date, car car pour des des raisons raisons logistiques le nombre de deBTC-CTB workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: Coopération au Développement Waar Centre Espace acqmotte zoaom sdoor de ona eorganisée econom sche omgev ng antropo og eet yclus georganiseerd door het BTC, Belgisch vierde internationale Educaid.be conferentie hee als thema économ que nternat ona anthropo og env ronnement Quand 25 2014 ong en oud aéducation ethema enden ueéducation deen epratique”, uConference me am eveel anlaBosco Don ac ebellen p aa nnombre honde en n o he kan an La conférence internationale d’Educaid.be LeMonde be // A levoor agenda d'ensemble de coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save clus georganiseerd het BTC, heti.s.m. Belgisch Deoud, vierde internationale Educaid.be conferentie hee als lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, extra en extra luid te hetgemotiveerd recht opcho onderwijs //openhappening.wix.com/ Studio Globo. Jong en alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie plaats in honderden scholen inop land. Samen met La quatrième conférence internationale d’Educaid.be aaen ming financieel 25 november: Educaid conferentie enbeheer animatie. In hetGlobo. aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten ophet om om te zien dat ook Belgische leerkrachten d'ensemble de lala coopération internationale et la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save LeMonde.be // A l’agenda osco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco La quatrième conférence internationale d’Educaid.be aAgenda /openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio économ que nternat ona anthropo og e env ronnement Quand 25 novembre 2014 en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen leerkrachten om om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd développement, développement, est une formation est une qui formation donne une qui vue donne une vue aura lieu dans aura les locaux lieu dans de la les CTB. locaux Agenda de la et CTB. modalités et modalités La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités gaan voorstellen. Een publicatie in België volgt ook, dus dagabordent waarop we deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org 02 /neme 423 ingsagentschap, een opleiding die een overzicht “Gender eng onderwijs inaussi de praktijk”, praktijk”, enthème zal plaatsvinden in degd abordent des des thématiques thématiques aussi variées variées que que le contexte participants participants est est plafonné à 250. àdea250. ze zome moch k n organisée ndeen aeen samen me“Gender 9 onze Be sche P us info http //www btcctb org/fr/ nscr pt on us de sinfo onge onde s87. donderwijs e d sP onacmet moe hehttp Bo co n spektakel, u leet genod oo een dag anet onle moe ngof Scho ud oge Gjeen obo ek de nejehe Nede L’Infocycle organisée par CTB, l’agence belge ded comme “Genre etcontexte éducation dans pratique”, etplafonné De Don cobeweg ng w ee e139 Naa aan an deand ngsagentschap, isis een opleiding die onderwijs in de en zal plaatsvinden in de problématique des relations Nord Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques L’Infocycle par lala CTB, l’agence belge de comme thème “Genre éducation dans lala pratique”, tentoonstelling, een goede spreker, optredens, overal voor Wil deelnemen school? Hoogstraat/Rue Haute 1000 Brusse mhttp://openhappening.wix.com/ eu human ta re hu pver en ng NGO-act veen te ten of de Meer nformat esont op http //openhappen ng w x20 com/ md eng Stud onaa Ge Bosco zijn uitgenodigd voor dag van ontmoeting Studio Globo, die deeen actie in het Nederlandstalig lancering van een cd met met nieuwe Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen voor het recht opiedereen. onderwijs anieuwe de human ta re es act ons des ONG ou encore anombre Où Conference Centre Espace Voor meer informatie: www.savedbythebell.be L’Infocycle organisée par laoverzicht CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans laBo pratique”, et problématique des relations Nord //en Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques leen nombre de op: i.s.m. Studio Globo. lancering van een cd Don Boscoliederen, een extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs Voor meer informatie: www.savedbythebell.be L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et zijn om samen met ons leerlingen teCentre sensibiliseren en d'ensemble de d'ensemble la coopération de la internationale coopération internationale etdonne de et deen la d'inscription sont d'inscription disponibles sur disponibles leur site internet. sur leur Save site internet. Save d'ensemble de la coopération internationale et de la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save natie de internationale internationale samenwerking en de Noordlokalen van dela BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Bosco développement, est une formation qui une vue aura lieu dans les de la CTB. Agenda et hou zeker onze media in de gaten! économique économique international, international, l’anthropologie, l’anthropologie, l’environnement, l’environnement, Quand Quand :modalités 25 :novembre 25 novembre 2014 2014 en an ma elocaux nCTB. he aanbod amodalités acet emodalités oo de nde en oDon gan eeng oepen we de ee ngen en eeobe zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en a de human ta re es act ons des ONG ou encore a Où Conference Espace acqmott samenwerking en de Noordlokalen van de BTC. Agenda details voor de inschrijvingen zijn oo he ube aa oo Don Bo co op een Open Happen hee€ e op dag 3 o abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda kde ach en opn euw on dekken waa om k b V A s eeds opn euw En he doe onwaa sch n k développement, est une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux de la Agenda et en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: tentoonstelling, een goede spektakel, optredens, overal enAgenda voor iedereen. Wil jeje de deelnemen met je school? abordent des thématiques aussi variées que lede contexte participants est plafonné àdes 20school? september: Open happening Don Bosco 200 DeWere dBrusse be // meer Op de A développement, estrelations une formation qui donne une vue aura lieu dans les locaux deoveral la CTB. et modalités ges. Voor meer informatie: www.savedbythebell.be tentoonstelling, een goede spreker, optredens, en voor iedereen. Wil deelnemen met je problématique problématique des Nord des relations /tot Sud. Les Nord week-ends /spreker, Sud. week-ends date, car pour the date, des raisons car pour logistiques des raisons le250. logistiques nombre leede nombre de es. De infocyclus wil deelnemers aanzetten nuprob beschikbaar. Houd dag alvast vrij jesont agenda, want, om des relations Nord /spektakel, Sud. Les week-ends the date, car pour raisons logistiques le nombre de Meer nfo www educa drecht be/n e-ech genderprob emat ek komen daar aan bod 20 september: Open happening Bosco 200 3awereldwijd oktober: Saved byhe the Be d'ensemble deproblématique coopération internationale etLes de laopenhappen d'inscription disponibles sur leur site internet. Save émat que du genre Haute 139 shonde Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. ngDe Don Bosco 200 ok obe Saved by he Be ng nf infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd dethe dag alvast vrij inin je agenda, want, om te mobiliseren het op onderwijs ance ng an een cd me noud euwe Don Bo co e/event/educa aan ee en ee1000 udbe-conferent dRue epVoor be enagenda oo l’aide l’aide humanitaire, humanitaire, les les actions actions des des ONG ONG ou encore ou encore la la Où Où Conference : enden Conference Centre Centre Espace Espace Jacqmotte, Jacqmotte, BTC-CTB, BTC-CTB, Rue de lala3 coopération internationale de la d'inscription sont disponibles sur leur site internet. DeWere d:medewerkers be //Save Op de Agenda ong en aveel eSave u om dteeen uDon me am Don ac e// aa nte économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand 25 novembre 2014 4een ends de novemb décemb Fo ma on den d'ensemble de coopération internationale et deeen laet d'inscription sont disponibles sur leur site internet. LeMonde be Aach LeMonde be A agenda te om het recht op wereldwijd te van cd met nieuwe Don Boscoliederen, extra en extra luid bellen voor het recht op onderwijs workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze ontwikkelingseducatie: économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand ::sur 25 novembre 2014 een dag waarop wemobiliseren onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org ofee 02 423 20 87. DeWereld.be //participants Op de Agenda prob émat que du genre Haute 139 1000 Brusse shee€ Bosco kd'ensemble Van de sdes aa kvan nde en o kand daa d'ensemble de lalabewust coopération internationale et de la sont disponibles leur site internet. Save 4een week-ends deonderwijs novembre-décembre: Formation 25sche novembre: Educai om e zdweek en da ook Be g k/eConférence en gemo houding enwe gedrag en hen maken van delancering logistieke redenen, isd'inscription het aantal deelnemers beperkt tot 250. LeMonde.be // A l’agenda workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie: abordent des abordent thématiques aussi thématiques variées que aussi le variées contexte que le contexte participants est plafonné à est 250. plafonné à 250. LeMonde be A agenda abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à 250. problématique relations Nord / Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de dopnp houding van een veren g ng d e z ch nspant voor De v erde nternat ona e Educa be conferent e openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be en gedrag en hen bewust maken de logistieke redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot 250. des relations Nord / Sud. Les week-ends the date, pour des raisons logistiques nombre encar oon ng org/fr/ een pEspace ele 139, pegd a de eoo op eden ous emoe aDéve oo bedanken ede een W e dee nemen m LeMonde.be //BoAgoede l’agenda problématique duONG genre. du genre. Haute Haute 139, 1000 1000 Brussels Brussels akDon au oppemen co nnombre uept genod een dag an on S een ud ofeestelijk G obo dstartschot eeduca de ac egd problématique des relations relations Nord Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques nombre de l’aide humanitaire, les actions des ONG outhe encore la Où :eConference Conference Centre Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Inproblématique deze editie van//problématique Samen op Weg kunt ucar ook een Meer nfo http //www btcctb org/n /Don nfocyc us gender-onderw s-de-prakt P us d nfo http //www btcctb P denng nfo http //www verdedigen. Ik wil hen –deelnemen en uon –Boscobeweging dan ook voor De wil tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, overal en on voor iedereen. Wil met je school? problématique des Nord Sud. Les week-ends date, pour des raisons logistiques lele de een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02Coopé 423 20 87. l’aide humanitaire, les actions des ou encore la Où :optredens, Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Coopération au Développement Waar? Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco Wanneer: 25 november 2014 eden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen Filip LAMMENS verdedigen. Ik wil –pt en unscr –Boscobeweging dan ook bedanken voor abordent des que contexte participants est plafonné à250. économique international, économique l’anthropologie, international, l’anthropologie, l’environnement, l’environnement, Quand : 25 novembre Quand :ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org 2014 25hen novembre 2014 économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand :250. 25 novembre 2014 een dag waarop we onze deuren opengooien. of 02 //je 423 20 87. De Don feestelijk startschot geven aanleiding de Internat ge onde sburgerschap. d des e kthématiques on moe he aak me Wanneer: 25 november 2014 eden mondiaal Onderwerpen zeen mende ons eeNaar e dvan sens bwde see Filip LAMMENS abordent thématiques aussi variées que contexte participants est plafonné àe1000 P us dvariées nfo //www btcctb org/fr/ nscr on Pom us d nfo http //www educa ee tot e actief aneme cho ge en Naa aan eaussi de ng an decontexte nhttp://www.btcctb.org/fr/inscription elele na ona eparticipants dag an de Lee ach wo hop mu en dan en nog ee: wil mee Ko om Con ac ee dan ono ngen egan medewe ebe/fr/eve onwe Filip LAMMENS abordent des thématiques aussi variées que le est plafonné à250. 250. en an ma e Georganiseerd nPlus he oonderw aanbod anmedewerkers ac esamen oode de en voor ee oepen problématique du genre. Haute 139, Brussels Plus Plus d’info d’info :muziek :http http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info d’info http://www.educaid.be/fr/event : door: http://www.educaid.be/fr/event voor het jubeljaar Don Bosco op een Open Happe getuigenis lezen van een meisje uit Ecuador. Het is abordent des thématiques aussi variées que le contexte participants est plafonné à workshops, en dans en nog zoveel meer. Kortom, Contacteer dan onze ontwikkelingseducatie: Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. VIA Don Bosco La quatrième conférence internat problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels teel Zu den? Dan s deze vorm ng ets voor a s thema “Gender en s n prakt k” en za Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, nternationale economische omgeving, antropologie, économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand 25novembre novembre de inzet! Meer informatie op:by ::he http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. 20 sep embe Open3happen ng l’aide humanitaire, l’aide les humanitaire, actions les actions ou encore ONG la ou encore la Où : inzet! Conference Où Centre : Conference Espace Centre Jacqmotte, Espace BTC-CTB, Jacqmotte, Rue BTC-CTB, Rue voor het jubeljaar voornovembe Don Bosco op een Open Happening. hee€ er op vrijdag oktober op l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la Où :2014 Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, nternationale economische omgeving, antropologie, beheer 25 november: Educaid conferentie économique international, l’anthropologie, l’environnement, 25 2014 de weekend van embe n y gan uwenhe BTC 25 2014 ae d co een Open Happen ng hee€ edes op ONG dag 3 odes obe opn euw een Saved be économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand :Quand 25novembre novembre 2014 Directeur L nend o// eoen oom ée pa aeop CTB agen ge de een dag waa op we onInfocyclus e 4ng deu en opengoo en on eeen ngvrienden educa e@ adonbo cobe owe gu od25 02 el op beheer 25 november: Educaid conferentie eds opn euw En he d’info doe onwaa sch n kAgenda deugd 4de week de novemb e4 dé emb Fo onen e mob se en ech onde wee25 d ance an een cd me nnovember euwe Don Bo co ede enovembe ama ee aEdu eno b Directeur Plus d’info Plus d’info http://www.educaid.be/fr/event Jong oud, uit die ruime “familie” van économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand :1000 25 2014 DeWere d be Op de Agenda Directeur 4deuren weekends van november-december: 25 Educaid conferentie DeWere dhttp://www.btcctb.org/fr/inscription be // Op de week ends novemb eetsdécemb L’Infocycle organisée par CTB, l’agence belge de thème “Genre éducation dag waarop onze opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org 02 /alle 423 20 87. Hoogstraat/Rue Haute 139,1000 Brussels umanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of deeen Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Plus ::les http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info :: http://www.educaid.be/fr/event een indrukwekkend verhaal over hoe jongeren in een LeMonde be Adeplaats agenda 4 week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence Educaid l’aide humanitaire, les actions des ONG ou we encore la Où :Brussels Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 4la week end de2014: novemb eof dé emb e comme Fo ma on novemb ee Jong en oud,BTC alle vrienden uit die ruime “familie” van Don actie in honderden scho problématique problématique du genre. du genre. Haute 139, 1000 Haute 139, 1000 Brussels problématique du des genre. Haute 139, 1000 Brussels openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be Hoogstraat/Rue Haute 139, manitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. 30 janvier 2015 Exposition qui met en photos a l’aide humanitaire, actions ONG ou encore la Où :Samen Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue LeMonde be A agenda 4 Brussels week-ends de novembre-décembre: Formation 25 novembre: Conférence Educaid l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la Où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue dé e oppemen e une o ma on qu donne une ue e u me am e an Don ac e p aa n honde den cho en n he and me Coopé a on au Déve oppemen Waa ? Don Bo co Zw naa de Waa ? Hee Be g ë Geo gan see d doo V Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie LeMonde be // A agenda l’aide humanitaire, les actions des ONG ouMeer encore lavee Où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue financ ë e verp cht ngen a s veren g ng? p aatsv nden n de en van Agenda en deta Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoe en oon eoka ng een goede pBTC eded e au pe aune ekdoor: op eden os e dan avoor en ook oo ng ede een W Coopé a on au Déve oppemen développement, est une formation qui donne vue aura lieu dans les locaux de la CTB Coopération au Développement info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieoblematiek, komen daar aan bod. Coopé a on Déve oppemen problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels e z en da ook Be g sche ee k ach en gemo d Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Waar? Heel België. Georganiseerd VIA Don Bosco openhappening Voor meer informatie: www.savedbythebell.be ve gen w hen – en u – bedanke De Don Bo obeweg w een e Bosco uitgenodigd van ontmoeting Studio Globo, die deEactieL in h Plus d’info http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus139, d’info : http://www.educaid.be/fr/event Plus d’info http://www.educaid.be/fr/event Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus: meer d’info : http://www.educaid.be/fr/event Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentieblematiek, komen daar:aan bod. du genre. Haute 139, 1000 Brussels D zijn www.savedbythebell.be g g voor een ddag BTC B ag oopé a Don openhappening informatie: Coopération Développement problématique du genre. Haute 1000 Brussels en emb e de eacna onadan evoor eonde de a iging diezich zich inspant De vierde internationale Educaid.be conferentie hee€ een dag an inspant onproblématique moevoor nggenre. SDe ud ooktober: G obo dinternationale eVorming de ac e financieel npédagogie heEducaid.be Nede and a1000 ggeorganiseerd onde whttp://www.educaid.be/fr/event 10 beheer november: Educaid De Infocyclus het hetde Deconferentie vierde conferentie heeCon alsn thema Mee n Voor odoor maau e25 ophop hBelgisch pla openhappen ng winternationale m S Inud od'inscription G aanbod: obo problématique du 139, Brussels enEducaid.be animatie. attracties kinde woBTC, mu e heten dan enattracties nogcom o ee mee omhet eeroepen esur med quatrième conférence internationale mole ging die vierde conferentie hee€ d'ensemble internationale deLa laKo sont disponibles fo: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk Plusvoor d’info http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info sa ésienne informatie op:Haute http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio oo heg ube aa ooL Don Bo en 27 animatie. Ingcoopération aanbod: voor de kinderen, organiseert, we d’Educai de leer http://www.btcctb.org/nl/infocyclus gender-onderwijs-de-praktijk wjanuar g Globo. g et G w Plus d’info ::ee http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info ::http://www.educaid.be/fr/event La conférence internationale d’Educaid.be a 2015 -11 februar 2015 9e 29 november 2014 Ha tjanvier jaar ater L tot gquatrième CTB g Le mm om samen me ons ngen eMeer sens b52015 se en en Plus d’info :http://www.btcctb.org/fr/inscription http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info :http://www.educaid.be/fr/event http://www.educaid.be/fr/event de nze ! p ob éma que de e a on No d Sud wee end eisso:s)lid het financ ee beheer van e n t at ef? de nschr v ngen vo gen Houd de dag a vast vr n e agenda ontwikkelingsagentschap, is een opleiding die een overzicht “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de Plus d’info : Plus d’info : ac e oo de nde en o gan ee oepen we de ee ngen en ee ach en op om L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de comme thème “Genre et éducation dans la pratiq deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, zal lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, openhappen ng Voo mee n o ma e www a edb hebe be L g CTB g g mm m 30 janvier 30 2015 : Exposition : Exposition qui met qui met en photos en photos la la 4deu weekend van novembe embe ndate, oen uw BTC 25 L nend o ong eéducation oy gan pa ae novemb CTB een dag waa opeen we on met e beheer en opengoo en on ng educa vanvorming een vereniging die20 zich inspant voor Deenng vierde internationale Educaid.be conferentie hee€ problématique relations Nord / de Sud. Les week-ends the car pour des raisons 4de novemb ee dé emb Fo ma deze iets voor als thema “Gender onderwijs in200 de praktijk”, zal oud aée ue@ detlog ea lancering van cd Boscoliederen, een extra veel eneBTC extra luid te belle g Voor hedes mDon w Nweek Apratique”, openhappening meer informatie: www.savedbythebell.be L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge comme thème “Genre etde dans la 10 oktober Vorming financiee 25 novemb sep embe Open happen Don er Bosco 3en obe Saved by Be m mque 30 anv 2015 Expos tok on qu met en photos anieuwe 4g week dedans novemb e dé emb eque Foenden abovue den de héma aulocaux ade ée ema ononoptred eet mo e gee van deop internationale samenwerking en Noordlokalen vanmdeune BTC. Agenda enaura details voor de inschrijvingen zijn 30 janvier 2015 : Exposition Exposition qui met en photos la développement, estdeune formation aussi qui Educaid.be donne lieu les laplafonné CTB. Agenda mend mob se en om he ech op sdécemb ee2015 dw dma e Bo co ede e2015 aonde ee enwanv epédagogie awe dlokalen be en oo he Agenda ech onde wvoor tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, Ben je (bestuurs)lid van vereniging die zich inspant De vierde internationale conferentie hee€ ewe dDon be //ng Op deisen Agenda Were dmeerdaagse Brasschaat déalocaux eparticipants oppemen eu?Agenda une o modalités on qujg 30 janvier :30 qui met en photos la ichtingen als vereniging? plaatsvinden in deuer van BTC. en details voor Coopé on abordent thématiques variées que le contexte est pédagogie salésienne salésienne 4een week ends de novemb ein eeen Fo on 25 novemb e Con éphotos ence Educa dco Expos t on qu met en Waa ?des Don Boa naa de Waa Hee Be gàma ë250. het Zuiden? Dan deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal développement, est une formation qui donne une aura lieuoptredens, dans les deoveral la CTB. et D Zw wvue m m H LeMonde be A agenda Boau oDéve noppemen genod gd ooGeo tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, en voor iedereen. Wileen chtingen als vereniging? plaatsvinden de lokalen van BTC. Agenda en details voor Coopé a on au Déve oppemen houd er u t z en en hoe organ seer e want het aanta dee nemers moet tot 250 beperkt worden Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in je agenda, want, om LeMonde be A a agenda onom que d'inscription n een na onasont h opo og esurzoveel en d'ensemble de la coopération internationale etinéde laworkshops, disponibles leur onnemen site internet m Detnovember: gde gpraktijk”, BTC B leur D pédagogie salésienne muziek enandans en meer. pédagog sa és eded efinanciële pe30van aHaïti ekverplichtingen op eden ojanvier e dan ainschrijvingen en ooen ede een WHoud ephotos dee nemen meenne e iniets choo een project het Zuiden? Dan is deze vorming voor als thema onderwijs dzal en emb e ma agSnog oopé aobo on n aeKor na 27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e mber 2014: Haïti 52015 jaar later 10 Vorming beheer 25 conferentie l’environnement, :de 25 2014 pédagogie salésienne Coopé au Déve oppemen d'ensemble de coopération internationale de laopenhappen sont disponibles sur internet. Save 30 janvier :–Exposition 2015 qui :obeweg Exposition met photos qui met la ene2015 la 30 2015 :inbedanken Exposition qui met en photos lafinancieel flninternational, g dans ganhen g nog wEducaid mng Kortom, beheer jew initiatief? volgen. dee dag alvast vrij jeng agenda, Mee oe“Gender ma e een op w com oG m N Quand SContacteer Lm250. wud en Quand an enovembre nsite he aanbod a gen hen en uon –de ook voo workshops, muziek enl’anthropologie, zoveel meer. dan onze medew De Don Bo ng w een eeoktober: atot ho ge en Naa aan eéconomique dla ng an de nvoor na ona dag dep Lee a ishd'inscription 27 januari -11 februari 9e mber 2014: 530 jaar later je als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details beheer vanjanvier je initiatief? inschrijvingen volgen. Houd dag alvast vrij in 2015: je agenda, Mettre en photos es caractér st ques de eon 30 reflectie op houding en gedrag en3 hen bewust maken van de redenen, het aantal deelnemers tot Op 12 anua 2010 kostte een woestende aa dbev het 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie problématique des relations Nord / logistieke Sud. week-ends the date, pour des logistiques nom m a N L gonwdeuren pédagog eve sa és enne janvier 2015 :de Exposition qui met met en photos lade ag de human ae e eScar agbeperkt deraisons ONG ou en a wLes g pédagog GNogodleeanv 10 oktober: Vorming financieel beheer 25 november: Educaid conferentie L CTB een dag waarop we onze opengooien. 30 janvier 2015 :salésienne Exposition qui en photos la Wereldmeerdaagse Brasschaat problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends the date, car pour des raisons logistiques le nombre de p ob éma que de e a Su nog o ee mee Ko om Con ac ee dan on e medewe e on w e ng educa e jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la Où : Conference Centre Espace Jac Wannee 25 m 2014 m g m g O w 30 janvier 2015 : Exposition qui met en photos la Filip LAMMENS La qua ème on é en e n e na ona e d Edu a d be a m pédagogie salésienne pédagogie pédagogie salésienne an e ng an een d me n euwe openhappen ng Voo mee n o ma e www L g CTB g g een dag waarop we onze deuren opengooien. ontwikkelingseducatie@viadonb effic ënt? De workshop maakt e wegw s om og st eke redenen Waar? Brusse Georganiseerd Wereldmeerdaagse Brasschaat oo hejewant ube aa oo Don Bo ophotos op les een n3 Happ n Houd ng hee€ elaopburgerschap. dag 3thématiques oagenda, obe opn euw een Saved by he en hoe organiseer je want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden Mettre Mettre endeelnemers photos en 3Op lesmogelijkheden caractéristiques caractéristiques ladealvast pédagogie pédagogie Quand Quand : leg 30 :ng le janvier 30 janvier àz 17h30 àbe 30 janvier 2015 : Exposition quihet met en photos lainschrijvingen Wanneer: november 2014 tot actief mondiaal Onderwerpen rzien je en het financieel beheer van initiatief? de volgen. dededag vrij inLAMMENS je Filip abordent des aussi variées que le25 contexte participants est plafonné à 250. m17h30 zien hoe organiseer je aantal moet tot 250 beperkt worden pédagogie salésienne nze ! g  m w g N p ob éma que du gen e Ben e bestuurs d van een veren d e ch nspant voor De v erde m mque pédagogie Waar? Zwijnaarde. abordent des thématiques variées queaHoud le participants estBosco 250. en les 3emb caractéristiques de laEdu pédagogie Quand le 30 janvier àaussi 17h30 Waa Cnst CDon E Bo mdage gplafonné 2010 kostte een verwoestende aardbeving het abo den de au end van novembe de embe nde o uwHa BTC 25 novembe 2014 ade d on423 eje en e87 m mg gWaar? m problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels pédagogie salésienne LMettre nend o salésienne eaardbeving oyphotos gan pa ae je CTB agen eés be ge omme Gen eng eDe édu avoor on dan p and acontexte que e alvast Were dmeerdaagse w kenn s conferentie aten de maken aan 230 000 tng anen Nog eens 1am oen Ha anen Hoe organiseer het financieel beheer van initiatief? de inschrijvingen volgen. de vrijgongeren in25 jeDon agenda, nnuari opengoo en even on educa co o5 gem o25 02 sa enne ovoor e-confiance-b enve ance te éta tRue ades tut m m 4wegwijs week novemb eeles dé Fo ma on novemb e20 Con é :hème eétait Edu d Mettre en photos caractéristiques de la pédagogie Quand ::aa le 30 àden 17h30 enàOù oon ehéma ngcon een goede pa25 eéee uari 2010 kostte verwoestende het Waar? Don Bosco Zwijnaarde. Heel België. Georgani 10 ok obe Vo m financ ee behee novembe Educa d eQuand en e Quan ong en oud aée esalésienne ue@ d eadonbo uWaar? me een pa250 najanvier honde ho en n he Samen me Ben je (bestuurs)lid van een vereniging zich inspant De vierde Educaid.be hee€ pédagogie salésienne Waar: Conference Centre Espace zoals dean internationale omgeving, économique international, l’anthropologie, l’environnement, :m25 2014 m gJacqmotte, orkshop maakt jeend om logistieke redenen. Brussel. Georganiseerd salésienne (joie-confiance-bienveillance) (joie-confiance-bienveillance) :teconomische telle était la laantropologie, Où :Où Institut : Institut Don Don Bosco Bosco de Liège, de Liège, des Wallons 59, 4000 59, Dinternationale wRue mnovembre oekhouding er een uit zien hoe organiseer je3Foenden want het aantal deelnemers tot beperkt worden 4 week deen novemb eom dé emb e10 maredenen. on 25 novemb e Don Con é moet en eatelle Edu ddie P us d nDirecteur o :Quand hinformatie p Wallons www b2014 b ogBTC-CTB, gm 4000 nR H p on oktober: Vorming financieel beheer 25de november: Educaid conferentie Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant De vierde internationale Educaid.be conferentie hee€ orkshop maakt je wegwijs logistieke Waar? Brussel. Georganiseerd économique international, l’anthropologie, l’environnement, Quand 25 novembre Directeur Hd’info 139 1000 m mdeelnemers gtot NGO Meer op: http://openhappening.wix.c m4000 ONG OùogB De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken 230.000 Haïtianen. Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor De vierde internationale Educaid.be conferentie hee€ Mettre en photos es 3 caractér st ques de a pédagog e Quand e 30 er à 17h30 salésienne (joie-confiance-bienveillance) : la telle était la Où :je Institut Don Bosco Liège, Rue des Wallons 59, é ONG onom que nanv eEspace ona andan hCopo d’info :aantal Plus :na http://www.educaid.be m dé oppemen eu?les une ode ma on qugan donne une ue au ahulpverlening, eu dan ePlus od au de ahttp://www.btcctb.org/fr/inscription CTB Agenda eONG moda é59, beheer van e pro ect en beantwoordt a door Educa Coopé a e1,5 on au Déve oppemen Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer want het moet 250 beperkt worden Waa Hee Be g ë Geo see d doo V A Don Bo co Mettre en photos Mettre les en 3 caractéristiques photos 3 caractéristiques la pédagogie de pédagogie Quand : le 30 Quand janvier à : le 17h30 30 janvier à 17h30 Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 wo hop mu e en en no De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken 230.000 Nog eens miljoen Haïtianen Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 Brussels milieu, humanitaire NGO-activiteiten of de salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/ i.s.m. Studio Globo. Où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 4000 Bo o n genod gd oo een dag an on moe ng S ud o G obo d e de a e n he Nede and a g onde w l’aide humanitaire, les actions des ou encore la Où : Conference Centre Jacqmotte, BTC-CT een pro ect n het Zu den? Dan s deze vorm ng ets voor a s thema “ m Où een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets6e voor “Gender en in praktijk”, flinthema g gConference gonderwijs wer m Coopé on au en Déve oppemen Mettre photos les 3g caractéristiques caractéristiques de laaux pédagogie Quand lel’aide 30 janvier àm 17h30 m N enS zalop LH w project engMettre beantwoordt al door: Educaid mission mission confiée confiée aux élèves élèves de 6e de degré 6e TQ des TQ des instituts instituts Liège Noord-Zu dprob ek wordt offic ee veDe oaen en hun hu Vandaag even nog 350 000 Mettre en photos es 3Lsteeds caractér st ques de amet Quand egen 30 anv àde 17h30 humanitaire, les“Gender actions des ONG ouals encore la emat Où :en Espace Jacqmotte, en efficiënt? workshop maakt jeBswegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd een project in het Dan is deze vorming iets voor als thema enLiège onderwijs deSa praktijk”, zal Mee n eo geopend www gepédagog m e min m ss on confiée aux égeopend èves de degré des tuts LBrussels ège Mettre en photos les 3 de la pédagogie :d:degré le 30 janvier àon 17h30 m nst gen BTC D la EQuand 17h30 roject beantwoordt al door: Educaid openhappening met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel op hunopenhappen huis. Vandaag leven nog 350.000 photos les 3steeds caractéristiques de pédagogie :Quand le 30 janvier m N LH on m E uee aCentre de human ameer eSweaBTC-CTB, deRue O een project in het Dan deze vorming voor als “Gender en onderwijs de praktijk”, en zal confiée aux de degré TQ des instituts Liège dmission en emb ecaractéristiques de oopé aZuiden? n6e eétait na ona eLworkshop nwegwijs p17h30 on doepen pon bde eu eenWallons nRue eTQ nem eop Meer www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentiegenderproblematiek, komen daar aan bod. problématique du genre. Hautenst 139, 1000 die eenvoudig en efficiënt? maakt je om redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op huis. Vandaag leven nog salésienne (joie-confiance-bienveillance) salésienne (joie-confiance-bienveillance) : on telle :De telle était la Où :e-confiance-b Institut Don Où Bosco de Don Bosco Rue des Liège, Wallons Rue 59, des 4000 59, 4000 phun ngenw com m350.000 ud oélèves GZuiden? obo salésienne :de telle était la een dag waa opinformatie: on ew deu en o2 Où :thema Institut Don Bosco de Liège, 59, 4000 gom 139 100 Mettre photos les 3steeds de la pédagogie :a leiets 30 janvier à:àoInstitut openhappening Voor www.sav en an ma eaSaux n(joie-confiance-bienveillance) he aanbod a a is ela ooeQuand de nde en gan eeLiège, we de ngen ee ainfo: hWallons en mission confiée élèves de 6e degré TQ des instituts Liège Wannee m gdes m gBTC. O wen m E logistieke Ben e be uu d an een e en g ng d e ch n pan oo De e de n e na ona e Educa d be con F p LAMMENS m salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la Où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 sa és enne o enve ance te e éta t a Où tut Don Bosco de L ège jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van Agenda details voor problématique du genre. Haute 139, 1000 Brussels nvierde o4000 www g que du w Georganiseerd door: Voor meer informatie: Saint-Luc Saint-Luc Liège de Liège et etla Tournai. de Tournai. Mission Mission accomplie accomplie :Rue leurs : leurs Plus Plus d’infos d’infos : educa http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ P ou g den ns oo veren www g hee€ Pu gbeheer g gGeorganiseerd w de (joie-confiance-bienveillance) :verplichtingen telle était Où :http://www.btcctb.org/nl/infocyclus Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 jeGtelle (bestuurs)lid van een vereniging die inspant voor De internationale Educaid.be conferentie jou. Wat zijn jeaBen financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda details voor van jesalésienne project al door: Educaid m:éma nt.le.rss Georganiseerd Waar? door: Voor nformat everp www be/n /event/educa dbeLGent CTB gde g Le mm mBosco Gda zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbefebruari om 15u door de Brasschaatse Schepen tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) :enne était la Où :end Institut Don de Liège, des Wallons 59, png? ob eo Schepen door: Voor meer ou Wat zzich nmeer ePlus financ ëMee eDan cht ngen adoo15u ghttp://www.educaid.be/fr/event ponde aatsv nden obsen éma que de edegré on No Sud wee he eance aeeSchepen pou on ogen que egender-onderwijs-de-praktijk deen jou. Wat zijn je financiële als vereniging? plaatsvinden in de van Agenda details voor Meer info: de Liège et Mission accomplie :m leurs Plus d’infos :de http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ d’info :ahttp://www.btcctb.org/fr/inscription d’info http://www.educaid.be/fr/event uenomb ne oonde wwwdoor g unaa n oC zondag 1 februar om de Brasschaatse nggbeantwoordt sa és o enve te éta tde aheBTC. Où tut Bosco de des zondag 1www.educaid.be/nl/event/educaidbefebruari om door Brasschaatse inintentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : Tournai. telle était la Où :15u Institut Don Bosco Rue des Wallons 59, 4000 Waa ?us DonL Bo ZwPRue mission confiée mission aux élèves confiée de aux 6e élèves TQ de des 6e degré instituts TQ des Liège Liège mission confiée élèves de 6e degré TQ instituts Liège in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: an etentenkampen ng an een dinformatie: me nedgeuwe Don Bo o instituts ede een aLiège, en :Tourna e10 uaEducaid de elokalen be oo hd op w Voo mee ngde oaux ma www ae-confiance-b edb hebe be Waa mDon gège L s achtoffe gpSaint-Luc CTB mm Gde m mg gnd de de Liège de Tournai. Mission accomplie :des leurs Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège een p eoded’info ec nde Zu den eng oPfinanc m ng eee amPlus Gende de pd Sa de L ège et M ss on accomp enst eurs PgDzal dgen infos http Plus : he http://www.btcctb.org/fr/inscription Plus d’info : hema ok obe m behee 25ennovembe Educa m Saint-Luc waux N6e et BTC Ant-Luc Hoe organiseer jeau financieel beheer je initiatief? inschrijvingen Houd de dag vrij in mission confiée aux élèves de degré TQ des instituts Liège gjewagenda, m m CTB Ag mVoHoud een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor als thema “Gender en onderwijs inL de praktijk”, ennalvast 4de pijlersteunpunt. pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk travaux travaux seront seront présentés présentés au vernissage vernissage organisé organisé àeinschrijvingen l’Institut àvan l’Institut Hoe organiseer je6e het financieel beheer van jeehet initiatief? de inschrijvingen volgen. dede dag alvast vrij inje jevolgen. agenda, mission confiée élèves de degré TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een ement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse PNGO us d oquec hn me peu www b opH b ogahgmp n agen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbem ss on confiée aux é èves de 6e degré TQ des nst tuts ège abo den de héma que au a ée que e on e pa pan p a onné à 250 4de conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? de volgen. Houd de dag alvast vrij in agenda, travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège “Wereldmarkt” voor Ontwikkelingssamenwerking, met een ement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse m m CTB Ag m m m g Mee o ma e m ONG 30 anv e 2015 Expos on en pho os Saint-Luc de Liège Saint-Luc et de de Tournai. Liège Mission et de Tournai. accomplie Mission : leurs accomplie : leurs Plus d’infos : Plus http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ en oon e ng een goede p e e pe a e op eden o e a en oo ede een W e dee nemen me e hoo Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ je concrete vragen. Waar? Georganiseerd door: Voor meer www.educaid.be/nl/event/educaidbeSaint-Luc deBram Liège et de Tournai. Mission accomplie leurs Plus d’infos :http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ travaux seront présentés au vernissage organisé àé l’Institut Redactie: Reekmans, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Blanca Guerrero, Christopher Elphotos Khazen, Jeroen De Wilde ou Wa em30 financ ë e2015 einformatie: pOntw ch ngen as-de-prakt ehet en gège ng p aa nden ntotde o abeperkt en an BTC Agenda e D w HkGent. w nen janvier :je Exposition qui met en lan anderen en het 4de p ersteunpunt conferent e-gender-onderw k m ONG Hoe organ seer e het financ ee beheer van e t at ef? de nschr v ng m m S Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : :en leurs Plus d’infos :weken m ss on confiée aux èves de 6e degré TQ des nst tuts L Were dmarkt voor kke ngssamenwerk ng met een D t evenement b edt een te ugb op hoe Ha t aanse Hoe moet je boekhouding er uit zien hoe organiseer want aantal deelnemers moet 250 worden Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het brede publiek. Tijdens de 2 zijn naast es aankijken tegen de afgelopen 5 jaar heropbouw jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor Hoe moet je boekhouding er uit zien hoe organiseer je want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden Don Don Bosco Bosco de Liège, de Liège, le 30 le janvier 30 janvier à 17h30. à 17h30. L’exposition L’exposition jler.be/kalender/event/ é onom que n e na ona an h opo og e en onnemen Quand 25 no emb e 2014 m S -Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk Mee n o g m m Saint-Luc deafgelopen Liège et Tournai. Mission accomplie :uit leurs Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ travaux seront présentés au vern ssage organ séedu àe aa9052 tut voor brede Tijdens deje 2 weken zijn naast es aankijken tegenseront detravaux 5de jaar heropbouw m g anuang2015 o 11 eb u Hoe moet je boekhouding er zien enpubliek. hoe organiseer aantal deelnemers moet toteeurs 250 beperkt worden openhappen Don Bosco de Liège, leorganisé 30 janvier L’exposition pédagog e sa ésd enne ler.be/kalender/event/ wo hop mu evernissage en dan en nog ol’Institut ee mee Koà om Con awant ee het on e29 medewe e 2014 on an wHa ng enst travaux travaux présentés seront vernissage présentés au vernissage à het l’Institut à4de l’Institut travaux seront présentés vernissage organisé l’Institut seront présentés au organisé à17h30. Provincie Oost-Vlaanderen en het pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk 27o novembe e Don Bosco de Liège, le 30 ààorganisé 17h30. L’exposition g travaux g Druk g w mau metHoe 250 Sa nt-Luc de L ège de Tourna M ss on accomp e P us nfos http //www eunes m gngen9e m N S janvier Lau w g Van mbehee oHaïti ganbrede ee edan he financ ee e en n5 gaa a78, de n ch gen Houd dendag a ona a e & Lay-out: Graphius, Gent / Verantwoordelijke uitgever: Albert Hecke, Maaltemeers Zwijnaarde pédagogie salésienne travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut Ben e be uu d an een ng d e ch n pan oo De e de e na seront présentés au vernissage organisé à l’Institut scholenactiviteiten ook activiteiten voor het publiek rdbeving en schetst huidige kader. Verder wordt 27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 29 november 2014: 5 jaar later 10 oktober: Vorming financieel beheer die eenvoudig efficiënt? De maakt je wegwijs om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd Hoe organiseer jeège het financieel beheer vanworkshop jewss deadonbo de dag alvast vrij inonnjequ die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt jeTourna wegwijs om redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd mseront N Lpérégrinera wlong gedans m 30 anv ed 2015 E P po meweken en pho o za n a de human aLiège, ewordt eSde aefficiënt? on de ONG ou en oen eactiviteiten aL’exposition Con einitiatief? en elogistieke Cen eales Eoktober: pa einschrijvingen au qmo BTC CTB Rue Mee nHoud oGeorganiseerd www ou ghttp g d www gEducaid travaux présentés au vernissage organisé à17h30. l’Institut pérégrinera ensuite, tout tout au long au long de l’année deOù l’année 2015, 2015, dans les scholenactiviteiten ook voor brede publiek rdbeving en schetst huidige Verder 210 Sa nt-Luc de Lensuite, et M on accomp ehet eurs us nfos eunes-vocat on rmatie: www.4depijler.be/kalender/event/ voor pub ek TBrasschaat de 2//www oBosco sat aank ken tegen de afge 5de aa he opbouw een dag waa op we on ejanvier deu en opengoo en on ng edu e@ obrede gen ovolgen. 02 423 20 87 die eenvoudig en De workshop maakt je wegwijs om redenen. Waar? Brussel. pérégrinera ensuite, tout au de l’année 2015, dans les Don de Don Liège, Bosco leDon 30 de janvier àle 17h30. 30 L’exposition àwww.4depijler.be/kalender/event/ 17h30. L’exposition Bosco Liège, le 30 janvier à2015, 17h30. Don Bosco de Liège, le 30 janvier L’exposition Vorming financieel beheer 25 con Hoe moet eenhet boekhoud ng er zoe17h30 en hoe eooagenda, het aan daag enaast B ha 30 janvier 2015 : eExposition met en photos la Wannee 25 m 2014 mgan ges O w 30 eP 2015 E P po onnseer me en pho o enovember: admee at e www 4dep er ender/event/ F pkader. LAMMENS Voor meer informatie: u dens dwan o he www gwant m 250 pérégrinera ensuite, tout au long de l’année dans les 2open Bosco de Liège, le 30 ààwaaronder 17h30. L’exposition HoeL moe e 2015 boe houd ng entàqui en hoe oanv gan ee eorgan a We dee moe o a250 Wereldmeerdaagse Don Bosco de Liège, lebe/ka 30het janvier àejanvier 17h30. L’exposition een oanv ec uqui ner he Zu den Dan demoet m ooaan a neme hema Gende en bo Don Bosco de ège elogistieke 30 Lexpos onequ een quiz, een filmvoorstelling eenvern debat. gekeken Don naarBosco de Don ontwikkeling van land 30 janvier :uExposition enà photos la pédagog m éma e oatot é tng enne psix ob que du gen Hau e250 139 1000 Bssage eëp Geo moet jeinde boekhouding er uit zien en hoe organiseer je want het aantal deelnemers 250 in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid travaux seront au sé nst tut de Liège, le 30 janvier àen 17h30. L’exposition het financiële beheer van je project enEducaid beantwoordt almet door: waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. rr gekeken naar de ontwikkeling van het land en six écoles six écoles secondaires secondaires Don Don Bosco Bosco de Belgique de Belgique francophone. pho obeperkt e 3 worden aa é que de a pédagog e Waa ?ensuite, Don Bo oHoe Zw naa de Waa ?francophone. Hee Be gsalésienne gan see d doo V AEducaid Don Bo oe en O organ pérégrinera ensuite, tout long de l’année 2015, dans les pédagogie écoles secondaires Don Bosco Belgique francophone. in financiële beheer van je project beantwoordt al door: Waa Cdans Cen Eprésentés m BTC CTB m mg ghet gau pédagog e awMe é enne pérégrinera ensuite, pérégrinera tout au long de tout l’année au long 2015, de l’année les 2015, dans les pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 83 m g m Quand 25 m 2014 detail/detail/483 pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 30 anv e 2015 Expos on qu me six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 ee 25 novembe Educa dd con eEtienne en Ope1225 januari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het pédagogie dPe2014 een oud ghsalésienne en effic ën wo hop om og esvan e edenen Waa ? nog Bdeu st Ge pérégrinera ensuite, tout au long de 2015, dans les travaux seront présentés au vern ssage organ sé àDe nst tut scho vHmaa te ook act ten voor het pub na aa ng en schetst ge kade Ve de wo dt Wanneer: van 27 januari tot 11 februari kan behee worden gedaan voor de door de Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Bieke Vandamme, Bram Reekmans m gl’année m Quand m ec eu ou Wa ewww.educaid.be/nl/event/educaidbefinanc ë eten eeN pwegw ch ngen a vjete eHen g ng pWvereniging aa brede ndendie oeek a gen Rédaction :mdbev Lore Stassen, Filip Lammens, Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans Isde uw adres onjuist of bent u dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Peter Goossens, Ben (bestuurs)lid een PNGO us d nD o haardbeving www bverhuisd? oghghu nVandercruyssen, pGelieve on us d2015 n oVoor pmeer www edu a De dnenact be en pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les dde eOù eenvoud g30 en ënt? workshop maakt wegw Wanneer: van 27 januari tot februari 2015 kan gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Bram Reekmans eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt om logistieke redenen. Waar? Brussel. concrete vragen. Waar? Georganiseerd door: informatie: m me concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbeadie édans enne o eGeorganiseerd onfian e bD en e an om e internationale eg zich e wé inspant a eke aEd HONG Ropenhappen H 139 1000 B11 m worden gécoles six secondaires Bosco de Belgique francophone. Mee n Don opDon ma edieb de op pGent. ng wfrancophone. om mje SEwegwijs udeffic omeer Gau obo Cège C m BTC CTB ReLexpos Ben je17h30 (bestuurs)lid van eenWereldmeerdaagse vereniging zich inspant voor De sixsixécoles secondaires six écoles Don secondaires Bosco de Belgique Don Bosco francophone. dejeGent. Belgique francophone. six écoles secondaires Don Bosco de Belgique jeje concrete vragen. Waar? Georganiseerd door: Voor informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbepérégr ensu te 2015 es six écoles secondaires Bosco Belgique francophone. Don Bosco L1132(0)2 eEVandamme, anv er àong tee De wil kennis laten devierde maken aan 230.000 Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen pédagog e sa és enne (joie-confiance-bienveillance) telle était : Institut de27Liège, Rue écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. m ONG Où leven C nera C n Haïtianen. BTC Rede Mon 3 aa gngen gvorming Quan Officiële opening: zondag februari2015 vantout 13u-18u tiseerde kinderen. he financ ëm esalésienne behee an pcaractéristiques o eecannée enfinanc bean woo d : a2014 doo djanvier anua 29 novembe Ha aOù e Hoe oeCTB gan ee he behee an ejongeren n5la ainEduca ele de nDon ch ongen Ho een project het Zuiden? Dan iséBosco deze iets Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. Guldendallaan 90, B-1150 Brussel / Telefoon: + 427 47 20 / e-mail: info@viadonbosco.org. Officiële opening: zondag februari2015 van 13u-18u iseerde kinderen. Mettre en photos les 3 de la pédagogie Impression & Lay-out : GRAPHIUS, Gand Quand : 30 à 17h30 m N m wo M 3 g g Quand 30 Mee n o www m& m Provincie Oost-Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk in het financiële beheer van je project en beantwoordt al door: Educaid m g H 139 1000 B m on onfiée au é è e de 6e deg TQ de u Druk lay-out: GRAPHIUS, Gent Don Bosco de L ège e 30 anv er à 17h30 Lexpos t on openhappen ng Voo mee n o ma www a edb hebe be 10 ok obe Vo m ng financ een project in het Zuiden? Dan iseen deze vorming iets voor als thema “Gender onder waaronder een qu z fi mvoorste en debat onde mee gekeken naa de ontw kke ng van het en Provincie Oost-Vlaanderen enand het ë 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk 30 anv officieel eng 2015 Eeen po op on qu me en en Où phoee Provincie Oost-Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk met Noord-Zuidproblematiek en wordt geopend verloren hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie Quand : le 30 janvier à 17h30 2 mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts Liège m g H 139 1000 B fi n het financ e beheer van e pro ect en beantwoordt a door Educa We Waar: Ruiterhal, Brasschaat r: 29 29 november 2014 30 oWat anv ezijn 2015 En po one me educa en Où pho o en admee g ng d ewww ch2014 n pan oon oo De e de gn egna onaRuiterhal, e wEduca d be con te e en hee€ e conc e esalésienne agen Waa ? Gen Geo gan d doo Voo mee o ma ddee be eD59e jou. verplichtingen als Hoe moe ezijn boe houd ng e :verplichtingen utelle en hoe gan eeeje de efinanciële wan he amlokalen neme (joie-confiance-bienveillance) était la Où : Institut de Liège, Rue des Wallons Waar: Brasschaat november gqu 1www 15 ffde msee fiLu n:nindredacteur: o g dJAGER pérégr nera ensu tout au ong de année 2015 dans es P ou www informatie: P u seconda dGeorganiseerd nJORIS o www s x éco es res Don Bosco Be g que francophone Saenn Où de Lpédagog ège Tou naenne M on aaan omp e verenig eu Voor meer www.4depijler.be/kalender/event/ jeMaud concrete vragen. Waar? Gent. door: Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbeeDon a Bosco éLiège, jou. Wat je financiële als vereniging? plaatsvinden in de van Kilian DE – Redactieraad: SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric – Lay-out: zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen slachtoffers in tentenkampen. salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la : Institut Don Bosco de Rue des Wallons 59, 4000 Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ P u d n o www g P u d n o www Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ m fi 6 g TQ g e end’infos pho o : http://www.jeunes-vo e 3 a a é L que deenLiège et de6e Tournai. Mission accomplie : con leurs Plus ndredacteur: – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien WILDE, Eric – nc Lay-out: O 27 pédagog eefebruar awMe égje enne Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ ederik DeeMerodestraat Merodestraat 18,JAGER Mechelen van 14uden totpérégr 21ugedaan nera ensu au ong deDon année dans deDe o naa mKilian ng eDE oo kan a14u hema Gende envoo onde wteDEdoo ntout pde a JORIS ae Oo Wanneer van anuar tot 11 2015 wat wo de aa dbev ng P VIA oen VSaint-Luc aande enDaux heg en 4de pes eën gende onde mission confiée élèves degré TQ wo des instituts Liège Hoe organiseer het financieel beheer m eunpun fit.a.v. 6 TQ ga je Oage wwo geLépvan m gW mdeeffic He pwegw Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ derik 18, Mechelen van tot 21u FFSET, Oostakker dWaar? e2015 een oud De hopau maa og edde edenen egje on éTen en ée een au ede gan à nw ePinitia uw adres onjuist of bent bent verhuisd? Gelieve dit te melden aan Bosco, Adressenadministratie, De Ben enom be een en detail/detail/483 Provincie Oost-Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-de-praktijk Hoe organiseer je het financieel beheer van initiatief? inschrijvingen volgen. mission confiée aux élèves 6eGent degré TQ des instituts Liège voor Ontwikkelingssamenwerking, met Dit biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse FFSET, Overeenkomstig de wet van 8 december die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd uw eadeevenement concrete vragen door Voor ngdd S WILDE, L aregelt, L Mm“Wereldmarkt” m uu m Maud SEGHERS – 1992, Eindredacteur: Kilian DEnous JAGER –communiquer Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE Eric – NLay-out: sr:snfo: uw adres onjuist of uuHoofdredacteur: verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De D WHoud HJan Votre adresse est ou déménagé? Veuillez changements. VIA Bosco, aDon é naam oHe uu onfian ean bmeer MaudOostakker SEGHERS Kilian JAGER Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS –seront Lay-out: detail/detail/483 travaux présentés au Georganiseerd vernissage àJORIS l’Institut xme éco es seconda res Bosco de Be gde que francophone detail/detail/483 e erronée 2015 on qu en pho os projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Saint-Luc de les Tournai. Plus :enne http://www.jeunes-vocations.catholiqu L e enorganisé L :Contactez gleursHoe Tmoet Mboekhouding m er uenorganise deTn an o e w pnfo: ch ngen a e– Eindredacteur: en g 30 ng anv p aa DEExpos nden n–vous de os aavez en an BTC Agenda en deVoo a Don oo jed’infos uit zien en Phoe projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ mee n o ma de e Liège www et 4dep e be Mission a Sendeaccomplie

Ik wil hen – en uIk– b bedanken voor d

Filip LAMMENS

Je désire les remercier ainsi que vous pour cet engagement !

Directeur

Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor de inzet!

2

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Voorwoord

Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bra ML:ège 3naast netHoe he financ ee behee anerng pbrede ozondag ec en bean woo d jea2e2015 doo d Le Pierre – Druk: GEERS www.4depijler.be/kalender/event/ OFFSET, Oostakker Don Bo o de 303g want an e het à Educa 17h30 on Saint-Luc deafgelopen Tournai. accomplie :e leurs Plus d’infos http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/ voor het de weken organisaties aankijken tegen de 5de jaar heropbouw een p zijn ogvan he den Dan sVANDEVIVERE xVoor écomeer esl’att. seconda res Don Bosco de Be gLiège que francophone ERE –HECKE, Druk: GEERS OFFSET, Oostakker moet jeëMission boekhouding uit zien enpubliek. hoe informatie: Broeck enAdministration Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: +Avenue 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: Offic ë 1Tijdens februar 13u-18u get aumat see kés nde en m po M organiseer gdeg gm opgenomen ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie AN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195,in B-1080 Brussel m onfiée aunaantal é è Zu e deelnemers de 6eN Don Bosco de Liège, leopen 30 janvier àof L’exposition pédagog ede sa enne Broeck en Peter Guldendallaan B-1150 Brussel. Dat ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 per e-mail: 8e & lay-out: GRAPHIUS, travaux seront présentés au vernissage organisé à17h30. l’Institut gen efficiënt? gononze winzake adresses, ào90, de Jan De Broeck et Peter Goossens, duscholenactiviteiten Val d’Or 90, B-1150 Bruxelles. AN sdb, Leopold II-laan B-1080 Brussel anua 2015 o Prov 11 aeb ua 2015 9e embe 2014 Ha 5 Goossens, aa a e195,des die eenvoudig De workshop maakt jee-g weg fiPar behee an e naan aVIA eDruk de n ch ngen27 gen Houd de nGoossens, edeagenda ncGent ekan Oost-V aanderen het 4de pGen de aseront 483 travaux présentés au ook publiek naa de ena schetst huidige Verder wordt ekader. conc evernissage agen Waa Geo gan du doo Voo nredenen. o ma neactiviteiten a je e30voor ou het au ong de année 2015 ep Dersteunpunt Bpé ég Lsee genwegwijs 17 30 Lconferent elieve dit te melden Don10 Bosco, Adressenadministratie, De dag Broeck en aardbeving Peter Leopold ou brede Wa nmee e finan ëdan e eWaa e ww die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt om logistieke ok obe Vo m ng financt.a.v. ee Jan behee 25 novembe Educa deen con e organisé en e à? l’Institut

g1 o ffl’année m 30 VIA anvDon e 2015 EAdressenadministratie, po onbeperkt on detail/detail/483 qu me en pho aDe Broeck Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195,Bosco B-1080 Brussel nfo@viadonbosco.org. elieve dit te melden aan Bosco, t.a.v.oBrussel Jandaag en Peter Goossens, Leopold Sa 17 n fifiLu L ège e de6 Tou gna m M pérégrinera ensuite, tout au long de informatie. dans les deons Liège, janvier àD 17h30. L’exposition activiteiten. Unovembe heeft en correctierecht vanDon de door over bewaarde B g in het 30financiële 30 wLde mle 30u w L 2015, etoegangsB haa ke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, nfo@viadonbosco.org. 30 e 2015 E29 po on qu me en2014 pho oB-1080 admee m TQ beheer van project Waar Ru terha Brasschaat Wanneer k per telefoon: +oanv 32 (0)2 20 ofDaniëlla per e-mail: viadonbosco@skynet.be. téléphone :e47 +32(0)2 47 20 ou par mail : eGelieve info@viadonbosco.org. en en hoe gan ee427 wan he aan a We dee neme moeVANDERCRUYSSEN o a250 bepe wo den Don de Offi Liège, leDaniëlla 30hetjanvier à HAVUGIMANA 17h30. L’exposition Rédaction: ARBYN HAVUGIMANA, Etienne - Communication cer:van ARBYN – Lay-out: waaronder een ondermeer gekeken naar de land en genquiz, gen een 2015 éPierre oeen e filmvoorstelling e onda e Don Bo debat. o deje Be g que enanbeantwoord ophone Is427 uw adres onjuist of bent u verhuisd? dit te melden aan VIABosco Donontwikkeling Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck Peter Goossens, Leopold

oin nc efinanciële aande en en he 4de p Pierre eARBYN eunpun eéee en kt per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20melden per aan e-mail: viadonbosco@skynet.be. Hoe o con gan he eewwo m fi ala –au gée gende TQ finan Oage Dvan mDaniëlla HPierre het beheer je project en beantwoordt door: pédagog eDaniëlla éofDaniëlla enne Rédaction: ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN -De Communication Offi cer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA –Daniëlla Lay-out: Rédaction: ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN - Communication Offi cer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA Lay-out: Pierre Rédaction: Daniëlla Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN VANDERCRUYSSEN - Communication -Oo Communication Offi cer: Offi cer: ARBYN HAVUGIMANA HAVUGIMANA Lay-out: – eWannee Lay-out: Pierre of bent u verhuisd? Gelieve dit VIA Adressenadministratie, t.a.v. JanEtienne Broeck en Peter Goossens, Leopold pérégrinera tout au–V–Lay-out: long l’année 2015, dans les p6Educaid e n onde gde six secondaires Don Bosco Belgique francophone. Me eteaen pho o ARBYN e195, 3Don aRédaction: aVANDERCRUYSSEN éBrussel. que de aARBYN pédagog e meer 27au 11m Quand e47 30 an eécoles àensuite, 17h30 w4dep w de Redactie: Lore Stassen, Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bi Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN Communication Offi cer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA Pierre pédagogRédaction: eDaniëlla aw é ARBYN enne Voor nformat ePHAVUGIMANA www er be/ka ender/event/ VANDEVIVERE –II-laan Imprimeur: GEERS OFFSET L S2015 gon Ten MReekmans Rédaction: ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN - Communication Offi cer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA –ARBYN Lay-out: Pierre aud SEGHERS –per E ndredacteur KBosco, an AGER –n-VANDERCRUYSSEN Redact eraad Maud SEGHERS Katr en DE LDE Er cSgDBieke OR –L2015 B-1080 Dat kan per 32 (0)2 427 20 of per e-mail: viadonbosco@skynet.be. jeFilip concrete vragen. Waar? Georganiseerd d Rédaction: Daniëlla Rédaction: HAVUGIMANA, Daniëlla Etienne HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN -ook -+gan Communication Offi cer: ARBYN Offi cer: Daniëlla –de Lay-out: HAVUGIMANA Pierre – Lay-out: Pierre Rédaction: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne -Daniëlla Communication Offi cer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA –W Lay-out: Pierre pérégrinera ensuite, tout au long l’année 2015, dans lesvan Wanneer: 27 januari tot februari wat kan worden gedaan voor de door de aardbeving Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bram VANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET VANDEVIVERE –be Imprimeur: GEERS OFFSET BLay-out g Gent. wo hop maa wegw om og edMaud ean edenen Waa BCommunication unaar etelefoon: Geo see dARBYN Rédaction: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN -?Communication Offi cer: Daniëlla HAVUGIMANA –SEGHERS, Lay-out: Pierre VANDEVIVERE VANDEVIVERE –DE Imprimeur: –Eindredacteur: Imprimeur: GEERS GEERS OFFSET OFFSET S L e11 LBBg gVandamme, Tmoe Mboe m ewww.ed winformatie: 80 Brussel. Dat kan eook telefoon: +De 32 (0)2 427 47 20 of per e-mail: viadonbosco@skynet.be. SEGHERS –gEindredacteur: Kilian DE JAGER –adressenRedactieraad: Maud Katrien DE WILDE, Eric JORIS –Lay-out: Lay-out: Hoe e houd ng u je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door: VANDEVIVERE –Hoofdredacteur: Imprimeur: GEERS OFFSET Voor meer Voo mee n o ma e www 4dep e be a ende en Ben e uu een e en ng d e h pan oo De e de n e na ona e Edu a d be on e en e hee€ six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone. r1992, 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons VANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET D B Meer nfo http //mund o be/pub c/fi es/documenten/ Waar F ede k Me odest aat 18 Meche en van 14u tot 21u Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS – Offi ë e open ng g 1 Don Bo o de L ège e 30 an e m W m gOfficer: w g a SEGHERS msecondaires Hde N ––de mvan HeOFFSET VANDEVIVERE Imprimeur: VANDEVIVERE GEERS – VANDERCRUYSSEN Imprimeur: OFFSET GEERS OFFSET VANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET avan é de enne o8 onfian e–Don b Den eBosco, an eOFFSET, enaam eOostakker é opgenomen aDaniëlla Où nécoles upersoonlijke Don BoBE84 oKilian de L4358 ège Rue de Wa on 59BIC: 4000 g g à 1 Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent die bescherming persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw in ons adressenVANDEVIVERE Imprimeur: GEERS aad: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne Communication ARBYN HAVUGIMANA Lay-out: Hoofdredacteur: Maud – Eindredacteur: DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS – Lay-out: Overeenkomstig wet december 1992, die de bescherming van de levenssfeer regelt, werd uw naam six Don Bosco de Belgique francophone. Provincie Oost-Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. Pierre VANDEVIVERE Druk: GEERS Officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u getraumatiseerde kinderen. Wilt u ons steunen? VIA Reknr.: 435-8034101-59, IBAN: 0341 0159, KREDBEBB. –DEVIVERE Druk GEERS OFFSET Oostakker aad: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN -1992, Communication Officer: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA -30 Lay-out: Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent g g Overeenkomstig de wet van 8 december die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam M 3 g g Quand 30 17 Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles w p o ec en bean woo d a doo Educa d alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U hee€ onbeperkt toegangsen correctiePierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressenEditeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles d e een oud g en effi ën De wo Provincie Oost-Vlaanderen en het 4de pijlersteunpunt. conferentie-gender-onderwijs-d een p o e n he Zu den Dan de e o m ng e oo a hema Gende en onde w n de p a en a de a B-1080 de a Bruxelles 483 deta /deta /483 Editeur VAN HECKE, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles - Druk: GEERS OFFSET Wannee m privée, vos coordonnées lleen de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. Uédécembre hee€ onbeperkt toegangsen Suivant les dispositions de la loi du concernant la deque lanous vie m N mAlbert w gBd M 3responsable: g8sdb, Quand 17correctie30 neWaa Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bdresponsable: Léopold II Albert 195, B-1080 Bruxelles Pierre VANDEVIVERE –30 Druk: GEERS OFFSET, D Bpé égsont La inségen uR e30 ou Bau ong 17 de 30 an L m on onfiée auvous éAlbert èavez eBd de 6e TQ de nIIregelt, u1992 LffiB-1080 ège Editeur Editeur responsable: VAN HECKE, VAN HECKE, sdb, Bd sdb, Léopold Léopold IIOostakker 195,IIprotection B-1080 195, Bruxelles de wetvoor van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd uw naam opgenomen in ons adressenEditeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Léopold IIgdeg B-1080 Bruxelles DEVIVERE -Editeur Druk: GEERS OFFSET Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin puissions vous envoyer leonze Waar: Brasschaat Wanneer: 29 november 2014 Votre adresse est erronée ou déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le informatie. responsable: Editeur Albert responsable: VAN HECKE, Albert sdb, VAN Bd Léopold HECKE, II195, sdb, 195, Bd B-1080 Léopold Bruxelles 195, B-1080 Bruxelles Voor meer www.4depijler.be/kalender/event Editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II changements 195, Bruxelles We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. UTel hee€ toegangsopgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor verspreiding van informatie inzake Editeur responsable: VAN HECKE, sdb, Bd Léopold IIcontacteer 195, B-1080 Bruxelles DleReda Ben correctieL Mgpdf 30finan Kë e 17 30WwLLDE Ee p O Hoo d195, Mafin SEGHERS E59nd eda eu K onbeperkt DEinzake AGER einformatie: aad SEGHERS DE fibestand. D B L gde Rverspreiding W 4000 pro ectvoorste ng_zoe_v16-10-2014 Meer nfo http //www 4dep ecommuniquer be/ka ende /event/deta /eu mRuiterhal, w puissions Voor informatie over legaten, etienne.vandercruyssen@viadonbosco.org /informatie 02/427 47 20. Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? nous communiquer les nécessaires que nous puissions vous envoyer lenécessaires nformatie. nuiken Geo gan see d doo Voo nuitgever: oadresse ma eM www educa be eEindredacteur: en educa dbe opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de van onze he behee Verantwoordlijke Albert HECKE, sdb, Leopold II-laan B-1080 Brussel Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/ Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le ou Wa nmee finan ëna eadresse enous pVIA hVAN adinformatie. enOù en ng pàeda aa nden de oet aPeter en an BTC Agenda en de aBd oo Votre Votre est erronée est erronée ou vous ou vous avez avez déménagé? déménagé? Veuillez nous communiquer communiquer les changements les changements nécessaires afin que afin nous que nous puissions vous vous envoyer envoyer le Mee n le o e Don Waa Det M M Hoofdredacteur: Maud SEGHERS –Leopold Kilian DE JAGER –uk Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, JORIS –é Lay-out: deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze U hee€ onbeperkt toegangsen correctiegnous 1Veuillez mactiviteiten. 15 SVeuillez madresse fiRoute Où Dg BB Ld gnB-1080 Rde Wàn 59 4000 “Faire Ensemble” àeest la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, l’att. de Jan De Broeck Peter Goossens, Léopold g nos g mBo an “Faire Route Ensemble” àL laerronée bonne adresse. Contactez Don Bosco, Comptabilité des adresses, l’att. Jan De Broeck Goossens, Bd Léopold onactivités. eGelieve e onda o de2015 Be Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, II-laan 195, Votre est Votre erronée adresse ou vous est avez déménagé? ou vous Veuillez avez déménagé? nous communiquer Veuillez les communiquer changements les nécessaires changements afin que nécessaires nous puissions afin que vous nous envoyer puissions leho vous envoyer le Votre adresse erronée ou vous déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que puissions vous envoyer leEric Votre adresse est erronée vous avez déménagé? Veuillez communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le Sa nEnsemble” Lu de ège eII-laan de Tou on angen omp enous eu us os hBrussel pnous www eune oLéopold auw on anous que recht van de door ons over uavez bewaarde ordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, 195, B-1080 Brussel rées dans notre fichier d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à PPMerodestraat VANDEV VERE D GEERS O SET O Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/ Waar: Frederik De 18, Mechelen van 14u tot 21u “Faire Route Ensemble” àContactez la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold “Faire Route àLeopold la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, àVAN l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold Is adres onjuist of bent u verhuisd? dit te melden aa g g 2015 detail/detail/483 m fi 6 g TQ L g “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Wannee w w ordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel Redac e Lo e S assen F p Lammens E enne Van Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold Verantwoordlijke uitgever: Albert HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel “Faire “Faire Route Route Ensemble” àDon bonne adresse. Contactez VIA Don VIA Bosco, Don Bosco, Comptabilité des adresses, des adresses, l’att. de l’att. Jan deDe De Broeck et Peter et Peter Goossens, Goossens, Bd Bd Pierre VANDEVIVERE Druk: GEERS OFFSET, Oostakker IIEnsemble” 195, Bruxelles. Par téléphone: +à 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de door ons over bewaarde informatie. ons ue“Faire bewaarde informatie. IIB-1080 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +Bosco, 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. Route bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, àVIA l’att. dePeter Jan De Goossens, Léopold Route “Faire ààdit Route la bonne Ensemble” adresse. àEnsemble” la Contactez bonne adresse. Don VIA Bosco, des adresses, Comptabilité àen l’att. des de adresses, Jan De Broeck àet l’att. et de Peter De Broeck et Peter Léopold Goossens, Bd Is uw adres onjuist of bent uGoossens, verhuisd? teJanBroeck melden aan VIA Bosco, Adressenadmi “Faire Route la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, àComptabilité l’att. deBd Jan De Broeck Peter Goossens, Bd Léopold Is uw of bent uVIA verhuisd? Gelieve dit te melden Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck enàPeter Goossens, Leopold eDon onLéopold e DeLéopold ? Gen g Waa 10 20 Mee nde oBd detail/detail/483 4de pof “Faire con eéB-1080 en gende onde w de ala onjuist bent ueunpun verhuisd? te Don Bosco, t.a.v. Jan De Broeck Goossens, Leopold Hoe oadres gan ee he finan ee an eadresse. n32 aaan eContactez de nBroeck hdes ngen oJan gen Houd dag aGelieve aetàwww n dit eLéopold agenda ueactiviteiten. tgever AUB-1080 bert VAN HECKE sdb dEnsemble” -–àComptabilité aan 195 Brusse fiGelieve 6onjuist gDon TQ Lbonne W m Ocorrectierecht w gla m gB-1080 m m over HBruxelles. Bagen B g16 IIEnsemble” 195, Bruxelles. Par téléphone: +Leopo 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. ctiviteiten. U heeft onbeperkt toegangsen van de door ons over uuPeter bewaarde informatie. IIB-1080 195, B-1080 Par téléphone: +Contactez 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. IIm195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +VIA 32 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. onjuist of bent udeta verhuisd? Gelieve dit te aan Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold apleinement auB-1080 emelden on paan en ée(0)2 au ede nAdressenadministratie, age obehee gan ép(0)2 àgtéléphone: nw II-laan 195, Brussel. Dat kan ook telefoon: +47 427 47 20 ofcorriger per e-mail: viadonbosco@skynet.be. projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/ Is uw adres onjuist bent uou verhuisd? Gelieve dit teuou melden aan VIAVAN DonHECKE Bosco, Adressenadministratie, JanGRAPH De BroeckUS Peter Goossens, Leopold II(0)2 195, II427 B-1080 195, B-1080 Bruxelles. Bruxelles. Par Par téléphone: +(0)2 32 32 427 (0)2 47 427 20 ou 20 par mail: par mail: info@viadonbosco.org. info@viadonbosco.org. Den 90, BGen B g Brussel. S /578 L melden g T M m Ppar uufichier d ninfo@viadonbosco.org. o+(0)2 www 195, Bruxelles. Par +VIA 32 427 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. Offi ëDat e op m DGoossens, II II195, B-1080 Bruxelles. IILper 195, téléphone: Bruxelles. +le 32 Par (0)2 téléphone: 427 47 +e-mail: 20 32 ou (0)2 par 427 mail: 47 info@viadonbosco.org. 20 ouof mail: IItéléphone: 195, Bruxelles. Par téléphone: +per 32 427 20 par mail: info@viadonbosco.org. Vous avez droit consulter notre et d’y vos coordonnées. Broeck en Peter Guldendallaan B-1150 II-laan B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: (0)2 427 47 20 of per e-mail: viadonbosco@skynet.be. , B-1080 Brussel. Dat kan ook telefoon: +195, 32B-1080 (0)2 427 47 20 of47 per info@viadonbosco.org. uk & ayt.a.v. an woo d47 ke geve Ainsérées L B-1150 195 Bou 1080 Bkan ook B-1080 DatLkan ookLper +d 32 t (0)2 47 ofng e-mail: info@viadonbosco.org. Sende g telefoon: Tmoe M427 mper Phoe u la n+Brussel. o32VAN www P o per n Leopo e telefoon: Oo V d aande en he 42 4 Tgan 2Ve w Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, Brussel. Dat + en 32(0)2 Hoe boe eaan udécembre en enDon odAlbert eede ela wan he aan astrat dee neme moe oofinsérées 250 bepe wo en den Suivant les dispositions de la loiw du 820 décembre 1992 concernant protection de la vie privée, vos coordonnées sont dans notre fichier pbent e beBrussel. eSuivant en Verantwoordlijke uitgever: HECKE, sdb, Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel II-laan 195, B-1080 Dat kan ook per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 per e-mail: viadonbosco@skynet.be. u averhu sd? Ge eve den V A Bosco Adressenadm n e t a v an De Broeck Peter Goossens Suivant leso dispositions de loi du 8 1992 concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont dans notre fichier Don Bo dede Lete ehoud 30 an e à 17h30 Le po on detail/578 les dispositions laège loime du 8la décembre 1992 concernant la protection vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier g g

Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, A Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoo Ginfo@viadonbosco.org. m V AinDfichier A m D B Suivant lesd’adresses. dispositions de la loi du 8 décembre 1992 la1992, protection debescherming larelatives vie privée, voswactivités. coordonnées sont insérées dans notre WaaP R G Wannee mBadressenPartners: Suivant les dispositions de wet la1992 loi du8concernant 8la décembre 1992 concernant la protection de laVous viesont privée, vos coordonnées sont insérées dans notre info@viadonbosco.org. Nous les utilisons uniquement pour publication d’informations àdit nos avez pleinement le droit defichier consulter notre Overeenkomstig de van december die de van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uwula naam opgenomen ons Suivant lesd’adresses. dispositions de la loi du 8les décembre protection de vie privée, vos coordonnées insérées dans notre Is uw adres onjuist of bent uregelt, verhuisd? Gelieve te melden VIA Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en KPeter Goossens, Leopold gen gde mstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van persoonlijke levenssfeer werd uw naam opgenomen in ons adressend’adresses. Nous utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àaan nos activités. avez pleinement le droit de consulter notre Suivant les dispositions les la dispositions loi du 8w décembre de la loi 1992 du 8la concernant décembre 1992 lad’informations protection concernant de la la vie protection vos de195 la coordonnées vie privée, vos sont coordonnées insérées dans sont notre insérées fichier dans notre fichier Suivant les dispositions de8concernant la loi du 8lala décembre 1992 concernant la protection de privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier Suivant Suivant les dispositions les dispositions de la de loi la du du décembre 8 privée, 1992 1992 concernant concernant laedenen protection protection de la de vie privée, vie privée, vos coordonnées vos coordonnées insérées dans dans notre notre fichier fichier mee o ma 4depKN Nous les utilisons pour publication relatives àdécembre nos activités. avez pleinement le droit defichier consulter Overeenkomstig de wet van december 1992, die de bescherming van de persoonlijke werd uw naam opgenomen in ons adressendde ede een oud effi ën De wo hop maa ela wegw om og elalevenssfeer evie Waa ?M B enotre Geo d20 Hoo dVous eu SEGHERS E eda eu DE Reda e naad M e SEGHERS info@viadonbosco.org. d’adresses. NousSuivant les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àloi nos activités. Vous avez pleinement le droit deregelt, consulter notre Verantwoordlijke uitgever: Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde BVous 1080 BDon Dlaeda + 32 0gan 2nd 427 47 minsérées @ mstig de wet van 8 december 1992, die bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd naam opgenomen in ons adressend’adresses. les utilisons uniquement pour publication d’informations relatives à nos activités. Vous avez pleinement le droit de consulter notre Rsee da onsont D sont RBAGER N H Voo UG M N NDwww RCRU u ons steunen? pé ég ne aNous enAlbert u Wilt eguniquement ou au ong de année 2015 dan e8uw

fichier et d’y corriger vos coordonnées. russe Dat kan ook per te efoon + 32 0 2d’informations 427 47 20 ofàvan per e-ma venactivités. adonbosco@skynet be D Bles LNous g 30 17gegevens 30 L onze Nousalleen utilisons uniquement pour lainformatie d’informations relatives à 78, nos activités. avez pleinement le droit de consulter Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 9052 Zwijnaarde bestand. We gebruiken deze voor de verspreiding informatie inzake onze activiteiten. hee€ onbeperkt toegangsen correctieoD Waa D avez Mregelt, Mnaam Rédact on Dan ëvan apublication ARBYN HAVUG MANA E enne VANDERCRUYSSEN Commun cat on Officer II-laan B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: +àpublication 32 (0)2 427 47 20 of per e-mail: viadonbosco@skynet.be. Wilt u ons steunen? R de D N Hdroit U M consulter N opgenomen ND U adressenNMee C mmn e gebruiken d’adresses. deze gegevens de verspreiding van inzake activiteiten. U hee onbeperkt toegangsen correctieNous les d’adresses. utilisons uniquement les utilisons pour uniquement lapublication publication pour laalleen publication relatives d’informations nos relatives Vous nos avez pleinement Vous le avez droit pleinement deVERE consulter le notre de consulter notre fichier et corriger vos coordonnées. d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour launiquement publication d’informations relatives à de nos activités. Vous avez pleinement le droit consulter notre fichier et d’y corriger vos coordonnées. Rédaction: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN -Communication Offi cer: Daniëlla ARBYN HAVU Overeenkomstig de wet 8activités. december 1992, die bescherming van de persoonlijke levenssfeer werd uw innotre ons d’adresses. d’adresses. Nous Nous utilisons les utilisons uniquement pour pour laVous la d’informations relatives relatives àhee€ nos àdroit activités. nos activités. Vous avez pleinement pleinement le le de deRND consulter notre bestand. We gebruiken deze voor de verspreiding informatie inzake UUnotre onbeperkt toegangsen correctieWilt u ons steunen? Ponze VANDEV D uk O SET Oad fichier d’y corriger vos coordonnées. D gegevens Betd’y Ld’y gvoor 30 17 30 L gegevens w195, m wresponsable e gebruikend’adresses. deze alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U onbeperkt toegangscorrectieND R on Gde Ou fichier et d’y corriger coordonnées. sNDVous uw ucat odroit hu sd? eve dH Rédaction: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN -m Offi cer: – Lay-ou R GEERS D Nes HCommunication U mp M Nsm U N HAVUGIMANA Cëmm Offi aDaniëlla deve aARBYN 483 Rédact on Dan ëhee adeze HAVUG MANA Eactiviteiten. enne VANDERCRUYSSEN Commun on Officer Dan aGe ARBYN ncoordonnées. he finan ëecorriger eDon behee eHecke, ples ogalleen einformatie. en bean woo dARBYN ag van doo Edu a d’informations dARBYN fichier et corriger vos Editeur :vos Albert Van Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde recht ded’y door ons over uan O ben VIA Bosco e door onsfichier over u et bewaarde d’y corriger fichier vos coordonnées. corriger vos coordonnées. VANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET ginformatie. g Bosco 2015 fichier et vos é et orecht ed’y evan onda Don Bo obewaarde Be que an ophone Maud SEGHERS – Eindredacteur: Rédaction: Daniëlla HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN cer: onbeperkt Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA – Lay-out: Pierre Mee n og-mCommunication wwwmUOffi bestand. We gebruiken gegevens alleen voor de verspreiding informatie inzake m onze activiteiten. hee€ en HAVUG correctievan de door ons over ucoordonnées. bewaarde informatie. fichier fichier etWannee d’y etde corriger d’y corriger vos coordonnées. vos coordonnées. Don e door ons bewaarde informatie. Wilt u ons steunen? –VIA Imprimeur: GEERS OFFSET O mEVANDEVIVERE genne w 8 Don m van 1992 gtoegangsw w m gKilian mDE ND m Hoofdredacteur: ODE Bosco VANDEV VERE – mpr meur GEERS OFFSET g e S assen g VIA 2015 Rédact on Dan ë a ARBYN HAVUG MANA VANDERCRUYSSEN Commun cat on Officer Dan ë a ARBYN MAN Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien 27 11 2015 w over Redac e uLo F p Lammens E enne Vande c uyssen B eke Vandamme B am Reekmans Sponsors: R D N H U M N ND U N C mm Offi D Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressenVANDEVIVERE – Imprimeur: GEERS OFFSET Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker voor Ethiek B en Pe e Goossens Gu denda aan 90 B 11 VERE – mpr GEERS OFFSET Waa Gen Geo gan see dover dooumeur Voo mee nwet o SEGHERS ma eVANDEVIVERE www edu aE dgeve be-1992, nCommunication e endie eduoeck aOfficer: dbe Partners: e on e DeReknr.: Reknr.: 435-8034101-59 recht van de door ons bewaarde informatie. Ve an woo d ke u A VAN HECKE L 195 B 1080 B Ed u pon ab N H C B B Bagen BVereniging g?VANDEV W g g g g m U € g Redactieraad: Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA, Etienne VANDERCRUYSSEN Daniëlla ARBYN HAVUGIMANA Lay-out: Overeenkomstig de van 8 december de bescherming van de persoonlijke levenssfeer N H Partners: 435-8034101-59 Hoofdredacteur Maud – ndredacteur K an DE AGER – Redact eraad Mau Pierre – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker Don Bosco Reknr.: 435-8034101-59 D Partners: Partners: Editeur Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold D BGen B gbestand. WeFondsenwerving deze gegevens alleen2015 voor de van informatie inzake onze activiteiten. UG O hee€ onbeperkt toegangsen correctieOffi ëgebruiken e VIA open ng g persoon 1VANDEVIVERE 13 18 et van&Partners: 8 1992 d e de bescherm van de keverspreiding evenssfeer rege tNDVAN werd uw opgenomen nBruxelles ons adressenEditeur responsable: HECKE, sdb, Bdnaam Léopold II 195, B-1080 Bruxelles VANDEV VERE –ng mpr meur GEERS OFFSET N HB-1080 Partners: Partners: mm wresponsable: mII 195, Vo A Dg Bmgebruiken A m m mmgegeven in D uk aydecember ou GRAPH Vereniging voor Ethiek - Druk: GEERS OFFSET w Albert BE84 4358 0159 adressenbestand. We deze P US o n e OoIBAN: V aande ende en0341 he 4de p e Pierre eunpun on e en e gende w opgenomen de a Léopold II in n o@v adonbosco Editeur responsable: Albertonde VAN HECKE, sdb,pm Bd 195,ons B-1080 Bruxelles Partners:

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijk de vers activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs- en correctierecht van de door ons over u bew

Partners: Votre adresse est ou erronée ou vous avezOfficer déménagé? Veuillez lesnécessaires changements nécessaires afin que Redact eraad Dan ëIBAN: a ARBYN HAVUG MANA enne VANDERCRUYSSEN Commun cat on Dan ënous a32communiquer ARBYN HAVUG MANA Lay-out BE84 4358 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Verantwoordlijke uitgever: Albert sdb, Leopold adresse est erronée vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les queHECKE, nous puissions vous en 435-8034101-59 malleen mCnou recht van de0341 door ons over u bewaarde informatie. Partners: in Votre ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens voor de verspreiding PE eresponsab eopgenomen VANDEV VERE Druk OFFSET Oostakke m0changements C afin D B@ Partners: Partners: mchangements Dmm m 195 B 1080 B Dsteunen? +Leopold 2II-laan 427 47 mVAN Voulez-vous nous soutenir? Waa R Reknr.: B en Partners: m R da on D Jan RB Nde H Peter UG M N van Partners: VGEERS wdéménagé? N HVIAComptabilité Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, 195, Brussel Votree adresse est– erronée ou vous avez nous communiquer les nécessaires afin nous puissions vous envoyer leBdm Wilt u ons de Fondsenwerving teur A“Faire be tHECKE, VAN HECKE Bd Léopo donbeperkt 195 B-1080 BDà20 uxe es “Faire Route ànous lasdb bonne adresse. Contactez Don Bosco, Comptabilité des adresses, l’att. Broeck Voulez-vous soutenir? Route Ensemble” àWilt la bonne adresse. Contactez VIA Don1080 Bosco, des adresses, l’att. DeHà Broeck et Goossens, KREDBEBB m Ddeque R N Um M NJan ND Is uw adres onjuist of bent uB-1080 verhuisd? Gelieve dit te De melden aan VP Ed teur responsab e0159 be HECKE sdb Bd Léopo dVeuillez 195 BGelieve B uxe es Voulez-vous nous soutenir? u ons steunen? Verantwoordlijke Albert VAN sdb,Ensemble” Leopold II-laan 195, B-1080 Brussel mee eBIC: nBIC: o KREDBEBB ma www 4dep e Ed beBE84 ende en OR m @ activiteiten. U heeft toegangsen correctierecht van de BIC: KREDBEBB Bdes Baan met EPartners: nd eda euP e K e VANDEV DE AGER Voo Reda aad M eGEERS SEGHERS K DEa W LDE eE0341 S A uitgever: Lay ouVAN IBAN: 4358 Voulez-vous nous soutenir? VERE Druk OFFSET w G m D m D ND R mp m G R O “Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold Voulez-vous nous soutenir? Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? dit te melden VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De B R D N H U M N ND U VIA Don Bosco Wilt u ons steunen? II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. activiteiten. U heeft onbeperkt toegangsen correctierecht van de door ons over u bewaarde inform m @ Voulez-vous nous soutenir? II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: +B32soutenir? (0)2nous 427 47t.a.v. 20 ou par mail: Partners: ND info@viadonbosco.org. mDat mkan Otelefoon: Mee n o me IsAuw m D M M Wilt udit ons steunen? II-laan 195, B-1080 Brussel. ooku per + 32 (0)2 Don Bosco adres onjuist of bent uonée verhuisd? Gelieve teVIA melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold Ed teur responsab be VAN HECKE sdb Bd Léopo d 195 B 1080 uxe es Wilt u ons steunen? Hoo d da M GH R E n4 VIA Don Bosco Voulez-vous nous Voulez-vous soutenir? nous Voulez-vous soutenir? VIA Don Bosco Wilt u ons steunen? D m @ Voulez-vous nous soutenir? O s SET O Partenaires : Vot e ad esse est e ou vous avez déménagé? Veu ez nous commun que es changements néc II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org. O m g w 8 m 1992 m g g w ND m47 m O viadonbosco@skynet.be. II-laan 195, B-1080 Brussel. Dat kan ook perDtelefoon: + 32 (0)2 427 20 ofmperse-mail: Vo BIC: e ad es 195, eaan onée ou vous avez déménagé? Veu ez nous commun que es changemen nécessa es afin que VIA Don Bosco uw ad es on u s o ben ve d eesse me II-laan den VA Don Bosco Ad essenadm n s a e a v Jan De VIA Don Bosco de a udeSponsors: a hu 483sd? Ge eve VIAperDon Bosco KREDBEBB Compte Bancaire: Pa ne s VIA Don Bosco B-1080 Brussel. Dat kan ook telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 of per e-mail: info@viadonbosco.org. R N H U M N ND U N C mm Voulez-vous Voulez-vous nous nous soutenir? soutenir? Ove eenkoms g de we van 8 decembe 1992 d e VIA Don Bosco ANDab Dinsérées uN H G Cdans R U O VIA Don Bosco Compte Bancaire: m NRque g onée 16ou 10vous 2014VIAavez no www Don Bosco Partners: Compte Bancaire: Ed u pon VIA Don Bosco VIA Don Bosco VIA Don Bosco W g g g g m Verantwoord ke u tgever A be t VAN HECKE sdb Leopo d aan 195 B-1080 B usse Suivant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont notr m Vo e ad esse es e déménagé? Veu ez nous commun que es changemen s nécessa es afin nous pu ss VIA Don Bosco H Reknr.: 435-8034101-59 Wilt ulaDon ons steunen? Suivant les dispositions deCompte la1992 loi du 8 décembre 1992 concernant la deté vie vos coordonnées sontm Vereniging voor Ethiek N mcoordonnées mDe D de la Oprotection Bancaire: Overeenkomstig de wet van 8lam 1992, die de 435-8034101-59 Bancaire: VIA Bosco Fa eEnsemb Rousdb e Ensemb epeàles ad’adresses. bonne esse Contactez Vpe AND Don Bosco Comptab des ad esses àBwerd att Fa e Rou e kan àReknr.: aook bonne ad esse Con V A Don Bosco Comp ab des esses àdecember aprivée, de an oeck Reknr.: 435-8034101-59 Reknr.: 435-8034101-59 Oac m w m mBosco wbeschermin Suivant de la loi du0ez 82B décembre concernant protection vie privée, vos insérées dans notre fichier Né N sont H Vereniging voor B oeck PeL e Goossens Gu aanA90 BEthiek 1150 Beusse Da edispositions eCompte oon + 32 427 47 20 o e ma VIA Don VIA Don Bosco 435-8034101-59 Compte mm Nous les utilisons uniquement pour la d’informations relatives àad nos activités. Vous avez pleinement le droit de VAN HECKEenVerantwoord 195 Bke 1080 Btgever Reknr.: 435-8034101-59 N m m Verantwoordlijke uitgever: Albert Hecke, Maaltemeers 78, 90n 435-8034101-59 udenda VAN HECKE Leopo dpour 195 Bad 1080 usse Overeenkomstig de wet van 8Bancaire: december 1992, die bestand. dewerd bescherming van deessenbes persoonlijke levenssfeer regelt, m wpublication mregelt, 435-8034101-59 W on eunen opgenomen nWe ons ad and We geb uwconsult ken Compte Bancaire: Compte Bancaire: Compte Association de wet van 8Con december 1992, die bescherming van deComp persoonlijke levenssfeer uw naam ons adressend’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives àpleinement nos activités. Vous avez pleinemen gebruiken deze alleen voor verspreidin Reknr.: 435-8034101-59 435-8034101-59 d’adresses. Nous les uniquement pour la publication d’informations relatives à 78, nos activités. Vous avez le droit degconsulter W mmin U  Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 9052 Zwijnaarde IBAN: 4358 0341 0159 V woo dB uessenadm AUnotre An Fa Roube e Ensemb e à Overeenkomstig aB-1080 ad esse ez Vcorriger Ade Don Bosco ab é0341 des esses àV opgenomen auVan de an De oeck evde Pe euw deeFondsenwerving Fondsenwerving IBAN: BE84 4358 0159 m m VIA Bosco Association pour sBPbonne uw es on staan ofac bent uIBAN: ve hu sd? Ge eve dBancaire: tDon te me den aan A Don Bosco Ad 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 Wilt u ons steunen? fichier et d’y vos coordonnées. m C Association pour DG bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. hee€ Gn o@v adonbosco m VKwaliteit: A Dg B A DB B195 Gad Ldeze BE84 4358 0341 0159 Reknr.: 435-8034101-59 ininm de 195 1080 uxe es Pa éu éphone +utilisons 32 0 2BE84 427 47 20 ou pa ma nad o@v adonbosco oowuan ggegevens IBAN: BE84 0341 0159 435-8034101-59 bestand. We gebruiken gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U hee onbeperkt toegangsen correctieB uxe es Pa té éphone + 32 0 2 427 47 20 ou pa ma nfo@v adonbosco o g IBAN: BE84 4358 0341 0159 V4358 w Nons H Compte Compte Bancaire: Bancaire: IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 fichier et d’y corriger vos coordonnées. Association pour Vereniging voor Ethiek recht van de door over bewaarde informatie. une Ethique dans o 435-8034101-59 435-8034101-59 V A Do Bo 435-8034101-59 fichier et d’y corriger vos coordonnées. w m Vereniging voor Ethiek s+uw ad es on u s o ben u ve hu sd? Ge eve d e me den aan V A Don Bosco Ad essenadm n s a e a v an De B oeck en Pe e Goossens Leopo dec m D G Association pour IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 BIC: KREDBEBB ac v 0159 e+ en U0ohee onbepe en co une Ethique dans B m kB oegangs BIC: KREDBEBB Vereniging voor Ethiek recht van dekan door ons over uLa bewaarde informatie. IBAN: BE84 4358 0341 Reknr.: 435-8034101-59 VIA Don Bosco Association pour une Ethique dans recht van de door ons over ua bewaarde informatie. 32 0 2 427 47 20 m RB 195 @ w G427 D e-ma m V g g oo E B B uxe Pa é éphone + 32 0 2 427 47 20 ou pa ma n o@v adonbosco g BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB R da on D N H UG M1080 N NDesRCRU N Comm n on Offi D RB N H UG M N o Association pour Association pour Association pour aan 195 B-1080 B usse Dat ook pe te efoon 32 2 47 20 of pe v ado BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB IBAN: BE84 4358 0341 0159 m une Ethique BIC: KREDBEBB ladans Récolte deFonds Fonds KREDBEBB B B D m 435-8034101-59 435-8034101-59 IBAN: BE84 4358 0341 0159 R 195 B D 1080 B N Husse U M N ND U Nvoor C mm Offi D427 N dans HKREDBEBB U pe MBE84 N BIC: IBAN: 4358 IBAN: 0341 BE84 0159 4358 0341 0159 in de Fondsenwerving Vereniging Ethiek IBAN: BE84 4358 0341 0159 in de Fondsenwerving Pa R 435 8034101 59 une Ethique BIC: KREDBEBB D la Récolte de aan Da kan ook pe e e oon + 32 0 2 47 20 o e ma n o@v adonbosco o g ND Nm mp Récolte deFonds Fonds BIC:KREDBEBB KREDBEBB R DND HR U M Nm OG R ND Oin de U Fondsenwerving N C mm lalaRécolte D H Partners: Udans M NPa uneN Ethique dans 435-8034101-59 Pa pour Fo GH w n Reknr.: g DAssociation ne 0341 0159 IBAN: BE84 nePa Association pour uneOffi Ethique une une Ethique m de ms d mda GHg R Einndde da AG Rdans aad M RseK 1992 W DBIC: OR aKREDBEBB La ouec IBAN: Sponsors: BIC: dans KREDBEBB BIC: BIC: KREDBEBB KREDBEBB BE84 4358 0341 0341 0159 0159 Fondsenwerving BAN BE84 0341 0159 Suwvan esvant spos ons deURtPartners: adalaNlaEthique oRécolte du 8de décemb conce nan pPao4358 on IBAN: de v Ne4358 p4358 vée vos coo données de Fonds Sponsors: 1992 gm m Hoo w mduPartners: gK es mDd ND O u M BIC: Su spos de aPartners: odePartners: du 8 décemb edans 1992 conce nant amke paBE84 otect de me p vée O on mm amvw m vo Sponsors: Partners: Fonds s: IBAN: BE84 4358 0341 0159 N HSponsors: M we N Sponsors: U C GmmR dOe de Offi D la Nvan H Fonds Mons gmUde 8 ND decembe besche m de peRécolte soon ke evenss ee ege we d uw naam BIC: KREDBEBB Récolte de la Récolte de Fonds la Récolte Fonds O m wwoo N Adonnées m nsé AND R DNu1992 une Ethique une Ethique dans Sponsors: :OveDeenkoms N m m spos ons de a o du 8 décemb e 1992 conce nan a p o ec on de a v e p vée vos coo son ée Ve an d u geve be Van Hecke Partners: Ed u van ab Su Cd d B€ O Bg ng B sons mpon U g W u on eunen BIC: KREDBEBB BIC: KREDBEBB B C KREDBEBB N H van N Hes Voulez-vous sou W ad esses Nous es u un quemen pou a pub ca on d n o ma ons e a ves à nos ac v és Vous avez pnous eMaa nem NDSponsors: D O g Sponsors: Ove eenkomst g de wet van 8 decembe 1992 d besche m ng van de pe soon ke evenssf We de m Partners: Wilt u on BIC: KREDBEBB NH Sponsors: Ove eenkoms g de we van 8 decembe 1992 d e de besche m ng van de pe soon ke evenss ee ege we d uw naam opgenomen n ons ad essen Voulez-vous nous soutenir? d ad esses Nous es ut sons un quement pou a pub cat on d nfo mat ons e at ves à nos act v tés m mm m Sponsors: Sponsors: Sponsors: Sponsors: m mm m la Récolte la Récolte de Fonds de Fonds m opgenomen n ons ad essenbes and geb u ken deze a een voopou de ve sp eca d ng ma ons e nzake onze Sponsors: Don oBoscow e Voul V AupDo Bo w Wilt m Vous d adWe Nous uDymgegevens sons quemen a pub onvan d Vn no oma e a ves à nos ac v és avez eVIAnemen d WoB u ons steunen? V man woo gesses v Afich AN e HesCK Bdonnées ons steunen? mCun Sponso s uBDken e d co ge coo VIA Don m d m uSponsors: C Dmm Bbestand mvosWe DGgegevens B G geen Bvoo de ve sp e d ng van nfo Wilt VIA Don Bosco g oo E geb deze a mat e nzake onze N H VIA and mWe deze een voo de dD ng oG madee nnzake k oegangs en ec e59 D Compte Bancaire: D dco fichmvos em van et dmdonnées yvedoo co ge vos coonmdonnées Bosco Sponsors: Sponsors: w ukBken Gamge A sp D @e B A van B onze Gv e en U hee onbepe PaVIA Don RDonBancaire: 435co 8034101 @ ac v e enbes U hee oegangs ons oDma e ac Sponsors : geb Bosco Vereniging Ethiek B m fich egegevens een y coec coo 15 VIA Compte G onbepe D m e ech D de G ove u bewaa Pa n g Pa Reknr.: 43 wmat Pa435-8034101-59 ne voor 15u@bewaa Vereniging Ethiek 435-8034101-59 Comp D m dem @ Reknr.: deFo nfovoor e ech vanNetwerk: de doo onsB ove Bu bewaa n o @ma eecht van de doo mons ove15 BAN BE84 4358 0341 01B D Reknr.: 435-8034101-59 in de Fondsenwerving 435-8034101-59 Association pour m 4358 0341 in de Fondsenwerving Partners IBAN: BE8 435-8 IBAN: BE84 Pa 4358ne 0341 0159 IBAN: BE84 m Association pour 15 Vereniging B C KREDBEBB mw IBAN: BE84 4358 0341 0159 IBAN: BE84 4358 0341 0159 B une Ethique dans voor Ethiek N m m m O m m m w w m m Association pour wBIC: KREDBEBB IBAN m an wwoo d m m w s 78 wm m m naa de m Partners m BIC: KREDBEBB une Ethique dans BIC: KRED N u geve N A m m m Ve ke be Van Hecke Maa emee 9052 Zw KREDBEBB BIC:dans KREDBEBB la Récolte de Fonds W W u on m eunen m € in de Fondsenwerving W U  une Ethique Sponso sU Partners Partners la Récolte de Fonds Spo o 15 BIC: K Sponsors: m V A Do Bo o w w m Sponsors: Sponsors: Spo 15 o 15 Spon la Récolte de Fonds 15 o 15 Sponsors: Sponsors: 15 15 13/08/14 09:17 Spon o VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 8034101 59 Pa Sponsors: R 435 15 w Sponsors: Sponsors: Pa g Pa ne 13/08/14 09:17 V 15 15 15 15 15 13/08/14 09:17 BAN BE84 4358 0341 0159 Pa ne Vou ez-vou V Partners W t u Vou ons steunen? 13/08/14 09:17 B C KREDBEBB V W t u ons steunen? V e vou nou ou en 15 V15 W Spo o W D u on Deunen VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 16:37 15 Bos Spon o A Don V A DonA DBosco VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 16:37 Spo o Spon16:37 o DB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 B 13/11/14 D B C V A Don Bosco DB Mag FRE n°4-14.indd 15 16:37 AmD B m Rekn 435 8034101 Spon o 59 Sponsors C m B Comp e Ban VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 13/08/14 09:17 R 5.indd 2 2/09/16 VDB Mag SOW n°3-14.indd 15 13/08/14 09:1714:29 4 Rekn 435-8034101-59 N BAN BE84 4358 0341 .indd 2/09/16 14:29 w 0159 VDBMag Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 16:3716:37 B N B Mag FRE2n°4-14.indd VDB 15 FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 16:37 13/11/14 16:37 VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 VDB Mag FRE n°4-14.indd 15 13/11/14 16:37 BAN N B 435 Assoc a on pou 15 803410 DC KREDBEBB B DBABB BAN B B D B C KR DB BB BAN BE84 4358 0341 0159 13/0B w D M OW Assoc a on pou B C KR DB BB Mag SOW VDB Mag SOWVDB n°3-14.indd 15 n°3-14.indd 15 09:17 BAN BE84 une E h que dans 13/08/1413/11/14 Route Ensemble_05b.indd 2Spon 2/09/16 14:29 Ve en g ng voo E h ek Spo o VDB o Mag VDBFRE Magn°4-14.indd FRE n°4-14.indd 15 15 13/11/14 16:37 16:37 R B B C KREDBEBB Spo o

n deze gegevens a een voor de verspre d ng van nformat e nzake onze act v te ten U hee€ onbeperkt toegangs- en correct eover u bewaardeopgenomen nformat e in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor

Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Wi t u onsHecke, steunen?Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde

n g ng voor Eth ek e Fondsenwerv ng

Partners:

V A Don Bosco Reknr 435-8034101-59 Partners BAN BE84 4358 0341 0159 Partners B C KREDBEBB Ve en g ng voo Eth ek n de Fondsenwe v ng

une E h que dans

W t u ons V A Don Bo Rekn 435 BAN Assoc at on pouBE84

B C KREDBE


VIA Don Bosco gastspreker op Internationale Conferentie in Washington In november 2017 vond in Washington D.C. de jaarlijkse conferentie plaats van de ‘American Evaluation Association’, met als thema ‘From learning to action’. De conferentie werd bezocht door ruim 4.000 deelnemers en experten van over de hele wereld. Ook VIA Don Bosco was aanwezig in de persoon van haar kwaliteitscoördinator Jeroen De Wilde. Wij werden gevraagd om onze ervaring met SenseMaker te delen met de wereld. Wat is SenseMaker? SenseMaker is een evaluatiemethode waarbij vele korte verhalen van verschillende mensen over een bepaald thema verzameld worden. Door verdiepende vragen te stellen over de verhalen, kunnen dan via analyse bepaalde trends zichtbaar worden. Die laten vervolgens toe om complexe veranderingen te begrijpen, en vanuit dit begrip gepaste interventies te ontwikkelen. Waarom VIA Don Bosco? Ook VIA Don Bosco is bezig met complexe veranderingen in haar werk in Afrika en Latijns-Amerika. We willen jongeren namelijk ‘empoweren’ of hen zelfredzaam maken. Zo voelen ze zich sterker om werk te vinden en uit de armoedecyclus los te breken. Echter, het begrip ‘empowerment’ is breed interpreteerbaar; zo breed dat het snel tot spraakverwarring kan leiden.

Waarom is onze ervaring zo uniek? VIA Don Bosco is één van de eerste ngo’s in België die SenseMaker als instrument inzet in opleidingen en onderwijs. Bovendien is het de eerste keer dat dit instrument in een onderwijsprogramma op een cyclische manier wordt ingezet. We gaan deze oefening namelijk in 2019 en 2021 herhalen. We laten ons hierbij begeleiden door SenseMaker experten, en het zijn zij die ons gevraagd hebben om onze ervaring in Washington te delen met vele anderen. Hierbij het verhaal van Maria (17 jaar) uit Madagaskar, die haar opleiding textiel beëindigt: “Ik ben fier dat ik de opleiding snit en naad koos, want nu kan ik mijn eigen kleren maken. Ik zal er alles aan doen om mijn droom te realiseren om stylist te worden. Mijn ouders stimuleren mij om mijn best te doen zodat ik aan anderen kan tonen tot wat ik in staat ben. Dat motiveert mij. De opleiding was goed georganiseerd, want mijn leven is veranderd sinds ik de competenties in snit en naad heb. Dat was mijn droom.” //

We hebben vanuit SenseMaker kunnen afleiden dat technische opleidingen wel degelijk bijdragen tot het

Leerlingen in Madagaskar die in het kader van SenseMaker hun verhaal deden.

Jeroen DE WILDE

3 Thema // Internationale Conferentie in Washington

Met SenseMaker bij VIA Don Bosco vroegen wij aan 807 jongeren uit Madagaskar en 939 uit Bolivia om ervaringen met ons te delen die hen fier of ontgoocheld hadden gemaakt met betrekking tot hun professionele toekomst. Door jongeren aan het woord te laten, kunnen we beter begrijpen hoe zij ‘empowerment’ doorheen hun opleiding ervaren. Zo kunnen we beter anticiperen op wat zij nodig hebben om sterker in hun schoenen te staan.

gevoel van jongeren zich competent te voelen, zowel bij jongens maar vooral bij meisjes. Zich competent voelen is een belangrijke component om op de arbeidsmarkt opgemerkt te worden; niet enkel omwille van technische competenties, maar vooral door hun sociale vaardigheden, hun waarden en hun uitstraling.


Ecuador: Mildred maakt haar dromen waar

Graag vertellen we jullie het verhaal van Mildred Peñafiel (21), een meisje uit Ecuador. Ze is geboren in Guayaquil, niet de hoofdstad, maar wel de grootste stad in Ecuador. Net als de meeste jonge twintigers koestert Mildred dromen voor haar toekomst. Een huis, een familie, en een job die voldoening geeft en haar in staat stelt haar familie te onderhouden. Geen buitensporige verlangens, maar toch niet voor iedereen weggelegd. 4 Internationale Samenwerking // Ecuador

Mildred woont samen met haar ouders en twee broers in Monte Sinaí, een arme buitenwijk op ongeveer 40 kilometer van het centrum van Guayaquil. Het is een wijk zonder wegen, elektriciteit of stromend water. Mildred groeide er op in moeilijke omstandigheden. De wijk wordt geteisterd door drugsgebruik, drugstrafiek en diefstal. Vele jongeren die er opgroeien in armoede zijn een vogel voor de kat en worden meegesleurd in kleine en grotere criminaliteit. Ze zijn kwetsbaar en zetten, vaak zonder het goed en wel te beseffen, hun toekomst op het spel. Veel jongeren leven op straat en verliezen de banden met hun familie.

“Mildred groeide op in moeilijke omstandigheden. De wijk wordt geteisterd door drugsgebruik, drugstrafiek en diefstal.” Hier bij ons beschouwen we het bijna als vanzelfsprekend, maar voor jongeren die opgroeien in Monte Sinaí is kwaliteitsvol onderwijs geen evidentie. De meeste en beste scholen bevinden zich nabij het centrum van Guayaquil. Voor Mildred en haar leeftijdsgenoten is het moeilijk om daar te geraken. Niet alleen omdat de weg gevaarlijk is, zeker voor meisjes, maar ook omdat ze eerst kilometers moet wandelen tot aan de bushalte waar ze de bus kan nemen naar het centrum. Armoede

en een laag scholingsniveau van de ouders zorgen er bovendien voor dat onderwijs niet de grootste prioriteit is binnen een gezin, of dat de kinderen niet voldoende ondersteuning krijgen om hun studies met succes af te ronden. Kortom, het was voor Mildred, die ook uit zo’n arm gezin komt, niet gemakkelijk om naar school te gaan en haar toekomstdromen na te jagen. Op een dag ontmoette ze de salesianen van Don Bosco die in Monte Sinaí een opvangcentrum hebben. Samen met drie andere Don Bosco centra maakt het deel uit van het project “chicos de la calle” of “kinderen van de straat”. Mildred kon er na schooltijd terecht voor huiswerkbegeleiding en een snack. Tegelijkertijd wordt er met de kinderen en jongeren gewerkt rond waarden


en normen, het opbouwen van een positief zelfbeeld, het nadenken over hun toekomst, en het ontwikkelen van hun talenten. Zo is er in het centrum ook plaats voor muziek, dans en sport. De ontwikkeling van een kind is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met het gezin waarin het opgroeit. De centra van Don Bosco kunnen en willen deze rol niet overnemen. Het gezin of de familie staan centraal in hun aanpak. Ouders van kinderen als Mildred die naar het centrum komen, krijgen vorming over opvoeding, gezonde voeding, en andere zaken die de ontwikkeling van hun kinderen positief kunnen beïnvloeden. Ze worden versterkt in hun rol als ouder waardoor ze deze verantwoordelijkheid ten volle kunnen opnemen.

Mildred studeerde met succes af en volgt momenteel een specialisatie in een andere school. Volgend jaar wil ze graag met drie klasgenoten uit ‘Casa Don Bosco’ een eigen onderneming starten. De vier toekomstige ondernemers sparen nu om hun droom te kunnen realiseren.

“Profiteer van je talenten, want wie hard werkt en verantwoordelijk is, zal altijd zijn weg vinden.” Mildred is een voorbeeld voor andere jongeren en heeft haar kansen met beide handen gegrepen, ondanks de vele obstakels. Graag sluiten we dit verhaal af met een boodschap die ze wil delen met haar leeftijdsgenoten: “Om iemand te worden in het leven moeten we studeren en hard werken om onze doelen te bereiken. We hebben allemaal talenten. Laten we ze niet verspillen door niets te doen. Want ondanks de weinige financiële middelen, hebben we kansen om ons te ontwikkelen. Profiteer van je talenten, want wie hard werkt en verantwoordelijk is, zal altijd zijn weg vinden. Wij, jongeren, hebben de kracht om de levensstandaard van onszelf en onze ouders te verbeteren.” // Blanca GUERRERO & Bram REEKMANS

5 Internationale Samenwerking // Ecuador

Voor jongeren die op straat leven en de banden met hun familie hebben verloren, wordt stap voor stap geprobeerd om hen terug te integreren in hun gezin. Vaak worden ze naar het centrum doorverwezen door de jeugdrechter. Ze worden door de salesianen opgevangen en leren, met vallen en opstaan, om met anderen samen te leven en op eigen benen te staan. Opvoeders en vrijwilligers staan dag in dag uit klaar om deze jongeren de nodige aandacht en zorgen te bieden. Wanneer ze oud genoeg zijn, kunnen de jongeren terecht in een Don Bosco school voor beroepsopleiding. VIA Don Bosco ondersteunt verschillende scholen in Ecuador om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren en ervoor te zorgen dat jongeren na hun opleiding werk vinden. Vorig jaar volgde Mildred in de beroepsschool ‘Casa Don Bosco’ in Guayaquil een opleiding industriële mechanica. Als meisje in een richting met overwegend mannen, had ze het in het

begin niet gemakkelijk. Maar al snel vond ze haar plek en voelde ze zich goed in de opleiding. “In het begin had ik schrik om met de jongens te praten, maar na een tijdje ging dat heel goed en voelde ik mij op mijn gemak omdat ik er bijna een prinses was”, aldus Mildred.


Burgerschap bij jongeren: het Don Bosco netwerk werkt samen Sinds enkele jaren werk VIA Don Bosco samen met het ‘Centre de Rencontre et d’Hébergement (CRH)’ van het domein van Don Bosco in Farnières. Met haar ideale ligging in het hart van de Ardense bossen is het op deze plek aangenaam vertoeven, ver weg van de drukte van de stad.

6 Wereldburgerschapseducatie // Burgerschap bij jongeren

Als onderdeel van de ‘Classes Citoyennes’ (oftewel burgerschapsklassen) biedt CRH Farnières een verblijf aan van drie tot vijf dagen aan leerlingen en hun leerkrachten. Jongeren krijgen er de kans om de voordelen van de natuur te ontdekken, afstand te nemen van hun dagelijkse beslommeringen en na te denken over de richting die ze aan hun leven willen geven. Het programma wordt aangepast aan de specifieke noden en voorkeuren van de scholen. Verschillende fysieke alsook reflectie-activiteiten worden voorgesteld. De pedagogie van Don Bosco is daarbij nooit ver weg: actieve participatie, gelijkwaardige dialoog, samenwerking tussen jongeren, leren door te spelen, gezelligheid, … VIA Don Bosco neemt ook enkele activiteiten voor haar rekening, met als doel om de jongeren bewust te maken van hoe het er in de wereld aan toe gaat:

E(du)quality Het begrijpen van de financiering van onderwijs en de positieve effecten ervan op de samenleving. Waarden en normen Het benoemen van waarden en normen om een andere blik te werpen op de eigen identiteit en die van anderen. Media Stilstaan bij de manier waarop we ons informeren, het belang van zich te informeren en het beroep van journalist. Economische ongelijkheden Beter inzicht krijgen in wereldwijde economische ongelijkheden en de mechanismen die ervoor zorgen dat we deze ongelijkheden vaak zelf bestendigen zonder het te beseffen. Wereldburgerschapseducatie Stilstaan bij de waaier aan mogelijkheden die we in ons dagelijks leven hebben om de wereld meer rechtvaardig en solidair te maken. Ontwikkelingssamenwerking Het begrijpen van de verschillende types van NGOprojecten en de structurele redenen die de ontwikkeling van landen afremmen. Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen Kennismaken met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die ontwikkeld zijn door de Verenigde Naties. // Voor meer info over de ‘Classes Citoyennes’: www.farnieres.be. Voor meer info over het educatief aanbod van VIA Don Bosco: wbe@viadonbosco.org. Christopher EL KHAZEN


Geef aan uw legaat een ware educatieve missie voor kansarme jongeren Een fijn leven en in goede gezondheid gelukkig ouder worden, dat is waar iedereen naar streeft. Het is ook logisch dat anderen, na ons heengaan, hier eveneens naar streven. Maar niet iedereen in de wereld kreeg dezelfde kansen, zeker niet voor kwaliteitsvol onderwijs, de basis voor een goed leven. Daarom kan uw vrijgevigheid ook in uw testament worden uitgedrukt. Vaak beginnen we pas met nadenken over een testament bij een ingrijpende gebeurtenis in ons leven, met soms onvoldoende tijd om hier rustig bij stil te staan. Het is daarom wijs om deze stap al vroeg voor te bereiden. Denken aan nabestaanden is vanzelfsprekend. Echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en andere familieleden hebben allen recht op een deel van uw erfenis: dit noemt men het reservatair deel. Maar wat met het beschikbare deel, of als er geen rechtlijnige erfgenamen zijn?

Wat verandert dit jaar? De successieregels wijzigen op 1 september 2018 (ons erfrecht dateerde nog uit de tijd van Napoleon!). Wel is het zo dat om die wijzigingen toe te passen, een testament opgesteld moet worden of een bestaand testament aangepast, afhankelijk van de nieuwe bepalingen waarvan men gebruik wilt maken. Twee grote vernieuwingen in het Belgisch erfrecht: • De helft van uw vermogen wordt nu het beschikbaar deel, ongeacht het aantal kinderen. • Bij schenkingen wordt de waarde van de geschonken goederen op een andere manier berekend. De successierechten blijven daarentegen onveranderd in alle 3 gewesten van het land. De berekening daarvan is niet zo eenvoudig, het is een complexe materie. Advies van een notaris kan helpen; zo’n advies is trouwens gratis. Maar als u

Wilt u er eens over praten? Geheel vrijblijvend en vertrouwelijk kunnen wij u begeleiden en raadgeven. Ons programmawerk opnemen in uw wilsbeschikkingen kan zo een echte winwin zijn, zowel voor uw erfgenamen als voor VIA Don Bosco. Een duo-legaat kan immers voordelig uitkomen voor iedereen. // De wereld beter maken via uw nalatenschap? Contacteer Omer Bossuyt, salesiaan van Don Bosco, op 02 466 12 64 of 0498 22 41 65 of via obossuyt@dbhaacht.be. Een nieuwe uitvoerige brochure wordt weldra uitgegeven. U kunt deze op aanvraag verkrijgen: bel 02 427 47 20; of info@viadonbosco.org. Uw steun wordt een nieuwe stap voor een kansloze leerling.

Etienne VANDERCRUYSSEN

7 U & wij // Uw legaat voor een educatieve missie

In het najaar verandert het burgerlijk erfrecht op legaten: er komt een beduidende hervorming die meer vrijheid zal toelaten om uw nalatenschap te regelen. Het is daarom nu een goed moment om er even bij stil te staan. Zeker ook omdat een legaat uw leven en dat van vele jongeren kan veranderen. Geef VIA Don Bosco een plaats in uw testament, om ons onmisbaar werk verder te kunnen uitbouwen. Dat is immers één van de meest waardevolle gebaren die u kunt achterlaten na uw uitvaart.

denkt om ook onze kansarme jongens en meisjes uit zuidelijke landen te helpen hun studies en opleidingen te volbrengen, dan kunnen wij u daarbij bijstaan.


Dit nummer uitgelezen? Geef het dan graag door aan een familielid, vriend(in), buur of collega. Hartelijk dank!

OP DE AGENDA 2018 31 januari

Feestdag van Don Bosco www.donbosco.be

12 februari

Internationale Dag van de Kindsoldaten www.unicef.be/nl/over-unicef/onze-7-actiepunten/ bescherming/kindsoldaten/

24 februari

Ontmoetingsdag voor 4de pijlerinitiatieven Brussel dagvande4depijler.be

8 maart

Internationale Dag van de Vrouw www.internationale-vrouwendag.nl/

1 – 10 april 24 februari – 5 maart

Klasreizen Youth for Change Tanzania & Benin www.viadonbosco.org/nl/educatie/youth-4-change

17 april

Inspiratiedag Kleur Bekennen Gent www.kleurbekennen.be/page/de-inspiratiedag

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijs en tewerkstelling voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt. Al meer dan 45 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Zo timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. www.viadonbosco.org www.facebook.com/VIADonBosco.vzw

Profile for VIA Don Bosco

Samen op Weg 2018 nr 1  

Samen op Weg 2018 nr 1  

Advertisement