Page 1

Ă…rsrapport 2010


UDGIVER Vestforsyning A/S Nupark 51 7500 Holstebro Telefon: 96 12 73 00 Fax: 96 12 73 01 Vestforsyning@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk LAYOUT OG PRODUKTION Grafisk værksted FOTO Pressefotograf Jens Bach


ÅRSRAPPORT 2010

Indholdsfortegnelse

Side

Selskabsoplysninger

2

Ledelsespåtegning

3

Den uafhængige revisors påtegning

4

Ledelsesberetning

6

Anvendt regnskabspraksis

16

Resultatopgørelse for 2010

24

Balance pr. 31.12.2010

25

Egenkapitalopgørelse for 2010

27

Pengestrømsopgørelse for 2010

28

Noter

29

1


Selskabsoplysninger Selskab Vestforsyning A/S CVR-nr. 25 95 22 00 Hjemstedskommune: Holstebro Telefon: 96 12 73 00 Telefax: 96 12 73 01 Internet: www.vestforsyning.dk E-mail: vestforsyning@vestforsyning.dk

Bestyrelse Arne Lægaard, formand Eli Vium Nielsen, næstformand Jørgen Boelstoft Andersen Kim Bendt Lorentz Bendtsen Pernille Rüsz Bloch Aage Juhl Jørgensen Niels Erik Krawack Annette Harbo Lind John Gjørup Madsen Johnny Møller Finn Orvad

Direktion Jørgen Udby

Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2011

Dirigent

2


ÅRSRAPPORT 2010

Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 for Vestforsyning A/S Årsrappor ten aflægges i overensstem­melse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 og resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler, herunder også forhold beskrevet i afsnittet “usikkerhed ved indregning og måling”. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god­kendelse. Holstebro, den 10. maj 2011

Direktion

Jørgen Udby direktør

Bestyrelse

Arne Lægaard formand

Eli Vium Nielsen

Jørgen Boelstoft Andersen

næstformand

Kim Bendt Lorentz Bendtsen

Pernille Rüsz Bloch

Aage Juhl Jørgensen

Niels Erik Krawack

Annette Harbo Lind

John Gjørup Madsen

Johnny Møller

Finn Orvad

3


Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Vestforsyning A/S Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Vestforsyning A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som moderselskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er, at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er

4

passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.


ÅRSRAPPORT 2010

Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henvise til note 20 og ledelsesberetningens afsnit “Usikkerhed ved indregning og måling”, hvoraf det fremgår, at igangværende drøftelser med SKAT om principperne for opgørelse af de skattemæssige indgangsværdier kan få effekt for moderselskabet og koncernen. Ledelsen har ved indregning af udskudt skat taget udgangspunkt i selskabernes selvangivne værdier. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf.

Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Kolding, den 10. maj 2011

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Johnny Krogh

Per Schøtt

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor

5


Ledelsesberetning Koncernoversigt Vestforsyning A/S CVR-nr. 25 95 22 00

100%

Vestforsyning Erhverv A/S

100%

CVR-nr. 26 35 06 97

100%

Danish Energy and Environmental Center A/S CVR-nr. 18 93 70 77

Vestforsyning Datanet A/S CVR-nr. 28 86 16 99

100%

Vestforsyning Belysning A/S CVR-nr. 27 44 63 02 14,7%

Scanenergi Elsalg A/S CVR-nr. 25 11 32 84

100%

Vestforsyning Net A/S CVR-nr. 10 07 69 51 6,3%

Vestjyske Net 150 kV A/S CVR-nr. 28 10 65 72

10,4% 100%

Vestjyske Net 60 kV A/S CVR-nr. 28 10 65 48

Vestforsyning Vand A/S CVR-nr. 26 70 40 22

100%

Vestforsyning Spildevand A/S CVR-nr. 26 70 40 06 31,3%

Maabjerg BioEnergy A/S CVR-nr. 27 77 92 20

100%

Vestforsyning Varme A/S CVR-nr. 26 70 40 65 71,4%

Maabjerg BioEnergy Drift A/S CVR-nr. 32 26 62 66

8,6%

Scanenergi A/S CVR-nr. 21 19 18 09

6

51%

Energy Saving Agency S.A. (Rumænien)


ÅRSRAPPORT 2010

Ledelsesberetning 2010 t.kr.

2009 t.kr.

2008 t.kr.

2007 t.kr.

2006 t.kr.

Hovedtal Nettoomsætning 500.392 Bruttoresultat 53.281 Resultat af primær drift 38.596 Driftsresultat 34.035 Resultat af finansielle poster 5.356 Årets resultat 43.749 Egenkapital 1.141.737 Balancesum 1.567.239 Operationelle aktiver 1.229.925 Investeringer i materielle anlægsaktiver 203.655

457.500 52.228 33.180 31.150 5.636 41.539 1.098.723 1.426.543 1.059.353 121.636

452.859 44.669 27.879 27.035 (3.100) 31.242 1.057.654 1.344.291 1.048.529 126.717

433.895 30.025 15.422 12.894 1.280 11.087 1.027.738 1.331.425 996.248 95.522

369.346 37.735 23.241 22.914 (1.376) 19.161 942.272 1.245.557 975.387 113.412

11,4% 6,8% 3,0% 3,9% 77,0%

9,9% 6,0% 2,6% 3,0% 78,7%

6,9% 3,0% 1,3% 1,1% 77,2%

10,2% 6,2% 2,4% 2,0% 75,7%

Koncernens hoved- og nøgletal

Nøgletal Bruttomargin Overskudsgrad Afkastningsgrad Egenkapitalens forrentning Egenkapitalandel

10,6% 6,8% 3,0% 3,9% 72,9%

Udvikling i økonomiske forhold Koncernen har realiseret et overskud på 43.749 mio.kr., hvilket af bestyrelsen anses for et tilfredsstillende resultat. Koncernen har i 2010 haft en samlet stigning i nettoomsætningen til 500 mio.kr. Salget af varme er steget 40 mio.kr. i forhold til 2009 som følge af den meget kolde vinter. Der er et fald i viderefaktureringen af transmission af el m.v. på 7 mio.kr.

den samlede udgift på 2,96%, svarende til KL’s prisfremskrivning på 3,00%. I stigningen er indregnet stigninger i energiafgifterne på El. Stigningen i Vestforsyning’s egne tariffer har været på i alt 2,35%.

Omsætningen i koncernens serviceselskab er steget 8 mio.kr. i forhold til 2009. For det kommende år forventes en moderat byggemodningsaktivitet som følge af den samfundsøkonomiske udvikling, men dette forventes delvist modsvaret af en stigning i renoveringsaktiviteterne. Resultatet i serviceselskabet forventes i 2011 på samme niveau som i 2010. Taksterne for kunderne i koncernens forsyningsselskaber har haft en tilfredsstillende udvikling i 2010. En gennemsnitsforbruger af el, vand, varme og spildevand har haft en stigning i

7


Ledelsesberetning Koncernen har haft en tilfredsstillende udvikling i resultatet af den primære drift.

Koncernen besidder desuden kapitalandele i følgende selskaber :

Hovedaktivitet og koncernforhold

Selskabet ejer koncernens domicilbygninger.

• Scanenergi A/S, ejerandel 8,6% • Scanenergi Elsalg A/S, ejerandel 14,7% • Vestjyske Net 150 kV, ejerandel 6,3% • Vestjyske Net 60 kV, ejerandel 10,4% • Maabjerg BioEnergy A/S, ejerandel 31,3%

Koncernen består af moderselskabet og følgende datterselskaber, jf. foranstående koncerndiagram:

Holstebro Kommune ejer 100% af moderselskabets selskabskapital.

• Vestforsyning Erhverv A/S, ejerandel 100% • Vestforsyning Net A/S, ejerandel 100% • Vestforsyning Varme A/S, ejerandel 100% • Vestforsyning Vand A/S, ejerandel 100% • Vestforsyning Spildevand A/S, ejerandel 100% • Vestforsyning Belysning A/S, ejerandel 100% • Danish Energy and Environmental Center A/S, ejerandel 100% • Vestforsyning Datanet A/S, ejerandel 100% (hvilende selskab) • Energy Saving Agency SA, Rumænien, ejerandel 51% • International Energy Saving Centre, Rusland, ejerandel 50% (likvideret i 2010) • Maabjerg BioEnergy Drift A/S 71%

Idegrundlag og målsætning

Vestforsyning A/S er moderselskab og varetager koncernledelsen for hele Vestforsyning-koncernen.

8

Vestforsyning er en multiforsyningskoncern, der ejer, producerer, driver og leverer forsyningsydelser og udøver sideordnet virksomhed i tilknytning hertil. Kerneopgaverne er indenfor produktion, distribution og levering af el, vand, varme, distribution og rensning af spildevand, samt belysning og trafikanlæg.


ÅRSRAPPORT 2010

Ledelsesberetning Koncernen har det helt overordnede mål, at udnytte de horisontale stordriftsfordele som multiforsyningsvirksomhed. Ydermere varetages el-handelsvirksomhed og el-transmissionsvirksomhed gennem associerede selskaber, og varmetransmissionsvirksomhed gennem administration og drift af fælleskommunal virksomhed.

Koncernens strategi er at kunne opretholde den hidtidige offensive udviklings- og vækststrategi med udgangspunkt i koncernens kerneaktiviteter indenfor rammebetingelserne for kommunalt ejede forsyningsselskaber. Strategiplanen gennemgår en række basale emner for Koncernen som anført nedenstående

Virksomheden udøver derudover salg af know how, serviceydelser og energispareaktiviteter.

Det er vores mission: • At eje og drive en effektiv, miljøbevist og innovativ multiforsyningsvirksomhed, med høj forsyningssikkerhed, god service og til konkurrencedygtige priser.

Visionen er: • At være en førende videns og teknologibaseret multiforsyningsvirksomhed, som naturligt påkalder os vore kunders og omverdenens respekt for kvaliteten af vore leverancer og resultater indenfor forsyning, serviceleverancer, miljø og klima.

Vores værdigrundlag er at være: Serviceminded Vi behandler kunderne individuelt, hurtigt, respektfuldt og kompetent. Miljøbevidst Vi tænker miljø- og klimapåvirkning ind i alle vore dispositioner. Innovativ Vi har modet og viljen til at afprøve muligheder. Dialogbaseret Vi skaber resultater gennem åben dialog og medinddragelse

9


Ledelsesberetning Vore mål er at: • • • •

Øge forsyningssikkerheden Effektivisere forsyningen Øge serviceleverancerne Forbedre miljøet og klimaet.

Koncernen vil til stadighed udvikle den opbyggede infrastruktur ved indførelse af ny teknologi og nye styringsformer, med henblik på at nå vore mål. I tilknytning til kerneopgaven vil der blive udviklet og leveret service- og rådgivningsopgaver, således at kundernes efterspørgsel herpå til stadighed tilfredsstilles. Som sideordnet aktivitet vil koncernen nyttiggøre den opsparede kapital og den tilstedeværende know how gennem salg og udvikling af nye aktiviteter. Udviklingen af koncernens omsætning, forretningsområder og services, vil i nødvendigt omfang ske i samarbejde med andre, for at styrke koncernens markedsposition og indtjeningsevne, med det mål for øje til stadighed at højne kvaliteten, effektiviteten og produktiviteten i kerneydelserne. Koncernen har som mål at fremme bæredygtige energi- og miljøløsninger i egen og kundernes adfærd og teknologivalg. Kunderne vil blive tilbudt kompetent service og rådgivning herom. Som et led i strategiplanens implementering, har hele organisationen været inddraget i at formulere de mål og handleplaner, som den enkelte funktion eller afdeling kunne bidrage med, for at opfylde målene i planen.

dig vækststrategi for koncernen. Det er herunder besluttet, målrettet at anvende en del af koncernens kapital, som i dag er placeret som passive investeringer, til at drive udviklingen gennem målrettede investeringer i bla. klima- og miljø i lokalområdet. Udgangspunktet for vækststrategien er taget i koncernens styrkepositioner, holdt op mod de muligheder der er i samfundsudviklingen. Vestforsyning er stærk indenfor energi, miljø og klima, og der er et velfungerende landbrugserhverv i lokalområdet, som der er et godt samarbejde med. Og da samfundsudviklingen går mod, at de fossile brændsler skal erstattes med biomasse, vind og evt. sol, er det nærliggende, at disse emneområder er i fokus i vækststrategien. Koncernen råder allerede over faciliteterne: Måbjergværket, Maabjerg BioEnergy, brintproduktionsanlæg og fjernkøling, og en veludbygget og effektiv forsyning/infrastruktur, som er faciliteter det nye “klimasamfund” uden fossile brændsler, bygger videre på. Det er hensigten, at disse initiativer skal skabe vækst både i Vestforsyning og i det øvrige lokale erhvervsliv, og medføre tilvækst af nye videns- og grønne arbejdspladser.

Årets drift Målene og handleplanerne er indgået som væsentlige elementer i budgetlægningsprocessen for 2010 og 2011. Opfølgningen på de enkelte mål for 2010 er nærmere omtalt i datterselskabernes årsrapporter, hvortil der henvises. Vestforsynings bestyrelse har i foråret 2011, i samarbejde med hovedaktionæren, færdiggjort arbejdet med en fremti-

10

Årets drift har også i 2010 været præget af stor travlhed som følge af udbygningen og renoveringen af infrastrukturerne. Den hårde vinter har haft stor betydning for de opgaver som personalet har kunnet løse, og der har været flere skader og fejl til udbedring som følge af den lange frostperiode. Byggeriet af Nibsbjerg Vandcenter, som afløser vandværket i


ÅRSRAPPORT 2010

Ledelsesberetning Helgolandsgade, har været en stor opgave i året. Nibsbjerg Vandcenter er tildelt Holstebro kommunes arkitekturpris, og vandt “in situ betonprisen” i marts 2011. Der er i året arbejdet med implementering af tiltagene fra strukturplanen for den langsigtede udvikling og investering i varmeområdet, samt sket en ajourføring af strukturplanerne for renseanlæg og vandværker. Koncernens bidrag til Holstebro Kommunes Belysningsplan er færdiggjort. Der arbejdes fortsat på tilsvarende udviklingsplaner for ledningsnettene på vand og spildevand, samt på den overordnede strategiplan på eldistributionsområdet. Disse udviklings- og strukturplaner lægger rammerne for, hvorledes infrastrukturen skal udvikles i de næste årtier. Koncernen har i året deltaget i etablering af et brinttankanlæg på Bisgårdsmark. Tankanlægget etableres således, at det bliver muligt for private at tanke brintbiler.

Arbejdet med koncernens “organisatoriske it-projekt” er fortsat i året. Projektet danner rammen for koncernens fremtidige it-investeringer på både det tekniske, det administrative og det kunderelaterede område, baseret på en fælles platform for hele koncernen. Som led i projektet er der pr. 1. oktober 2010 implementeret et nyt økonomistyringssystem. Implementeringen heraf er forløbet efter planen, og budgettet herfor er overholdt. Samtidig er selskabets nye GIS platform under implementering. Implementeringen heraf sker løbende ved idriftsættelse og konvertering af delprogrammer. Implementeringen forventes færdig medio 2011. Koncernen har for tsat aktiviteterne med at indføre fjernaflæsning ved kunderne på alle forsyningsområder, og der er i april måned 2011 indgået kontrakt med Kamstrup om levering af målere og kommunikationsplatform. Hen over sommeren 2011 afholdes udbud af opgaven med montering af målerne hos kunderne. De samlede investeringer i projektet er budgetteret til 92 mio.kr. over de kommende 4 år. Målet for fjernaflæsningen, er at samtlige kunder skal være tilkoblet i år 2016.

11


Ledelsesberetning Der er i året fortsat udviklet på en ny forbrugerweb, som skal sikre optimal forbrugerbetjening, herunder med aflæsning, afregning, energistyring, serviceleverancer m.v.. Forbrugerwebben forventes at kunne sættes i drift medio 2011. Koncernen har siden primo 2010 indgået aktøraftaler med ca. 100 håndværksfirmaer, hvorved der gives tilskud til koncernens kunder i forbindelse med energibesparende investeringer hos kunderne. Konceptet er blevet en stor succes, og resultaterne har oversteget forventningerne. Ordningen er siden blevet kopieret af flere forsyningsselskaber - hvilket viser, at konceptet er helt rigtigt. Ordningen har medvirket til, at de samlede mål for energibesparelser er nået med god margin. Energispareaktiviteterne i det rumænske selskab Energy Saving Agency SA er sat på “stand by”, således at der fremover alene foregår aktiviteter, der vedrører administration af allerede indgåede og leverede kontrakter. Som følge af usikkerheden med betaling fra kunderne, er ejerandelen i ESA ekstraordinært nedskrevet med 3 mio. kr. pr. 31. december 2010.

12

Planlægningsselskabet International Energy Saving Company (IESC) i Voronezh, Rusland er likvideret i efteråret 2010 og likvidationsprovenuet er modtaget i starten af 2011. Der henvises i øvrigt til ledelsesberetningerne for koncernens datterselskaber.

Ledelse, organisation og personale På det organisatoriske og personalemæssige område er året forløbet stabilt og godt. Et vedvarende lavt sygefravær på kun 2,02% (1,94% i 2009) vidner om et godt arbejdsmiljø.

Maabjerg BioEnergy Drift A/S Efter en lang projekterings- samt udbuds- og forhandlingsfase, kunne bestyrelsen i Maabjerg BioEnergy Drift A/S den 4. juni 2010 igangsætte byggeriet af Maabjerg BioEnergy- anlægget. Den samlede byggesum er budgetteret til 374 mio.kr. inkl. afholdte udgifter i projekteringsfasen, samt renter i byggeperioden. Den 16. august 2010 blev der afholdt første spadestik med besøg af fødevareministeren og indbudte gæster. Samme dag


ÅRSRAPPORT 2010

Ledelsesberetning var der åbent hus for offentligheden med mulighed for at se byggeriet og få en orientering om projektet. Anlægsfasen forløber planmæssigt, og anlægget forventes klar til kommerciel drift den 1. april 2012. Der er ansat en driftschef, som deltager i byggeledelsen, og der arbejdes på opbygningen af den IT-platform som skal medvirke til en optimal styring og drift af anlægget – herunder koordinering af logistikken i forhold til landmændene.

Udviklingstendenser Koncernen har, i perioden fra sin stiftelse i 2001 og frem til 2008, gennemgået store strukturelle, organisatoriske og personalemæssige omstruktureringer, samtidig med at perioden har været præget af en stor vækst i omsætningen. Fra 2009 er koncernen gået ind i en mere stabil fase, hvor yderligere vækst og udvikling vil ske som led i forretningsmodning af nye tiltag i relation til kerneydelserne, eller som led i ændrede rammevilkår. Der foreligger nu langsigtede strukturplaner for alle koncernens kerneaktiviteter, der beskriver udviklingen i infrastrukturen i de næste 20 til 25 år. Strukturplanernes basis udgøres af omfattende tilstandsvurderinger af hele infrastrukturen, samt analyser, vurderinger og prioriteringer af de mest økonomisk optimale løsninger ud fra koncernens målsætninger. Strukturplanerne medvirker dermed til at skabe en ensartet infrastruktur, forsyningssikkerhed og miljøstandard i hele forsyningsområdet, og der er således tilvejebragt et optimalt samlet beslutningsgrundlag for udbygningen af infrastrukturen for en meget lang periode. Med en velovervejet investerings- renoverings- og driftsstrategi i strukturplanerne forventes det, at tariffen på alle forsyningsområder kan holdes stabil og på et attraktivt niveau i årene fremover, selv om strukturplanerne indeholder forbedringer af forsyningssikkerheden, en højere klima- og miljøstandard, samt øgede serviceleverancer.

Usikkerhed ved indregning og måling Der er usikkerhed omkring målingen af koncernens ejerandel i Vestjyske Net 150 kV A/S. Selskabet driver transmissionsvirksomhed ved drift af transmissionsnet, hvor til det i forbindelse med energiforliget stiftede systemansvarlige selskab, Energinet.dk, har forkøbsret og –pligt ved fremtidige direkte eller indirekte overdragelser af transmissionsnettet. Ved en udøvelse af forkøbsretten fastsættes værdien af nettet som ved ekspropriation. Der pågår i øjeblikket forhandlinger mellem den samlede elbranche på den ene side og Energinet.dk på den anden side om en frivillig overdragelse af 150/132 kV i hele landet til Energinet.dk. Da principperne for værdiansættelse ikke kendes endnu, er der usikkerhed omkring målingen af selskabets ejerandel i Vestjyske Net 150 kV A/S. Som følge af usikkerheden er ejerandelen ikke indregnet og målt til dagsværdi, men i stedet til andelen af Vestjyske Net 150 kV A/S’ nominelle selskabskapital. Der er en vis usikkerhed tilknyttet de fortsatte aktiviteter i Rumænien, og dermed en vis usikkerhed ved indregning og måling af de her til relaterede aktiver i årsrappor ten. Den bogførte værdi af aktiverne udgør ca. 2.400 t.kr. I koncernens vand- og spildevandsselskaber og i koncernens varmeselskab er der usikkerhed omkring de skattemæssige indgangsværdier. Vandsektorens interesseorganisationer drøfter i øjeblikket principperne for opgørelse af skattemæssige indgangsværdier med SKAT. Koncernens vand- og spildevandsselskaber har i forbindelse med selvangivelsen for 2009 opgjort de skattemæssige indgangsværdier efter SKAT’s tidligere afgørelser og der er ved indregningen af udskudt skat i årsrapporten taget udgangspunkt i de selvangivne værdier. Skulle SKAT’s endelige udmelding ende i, at det skattemæssige grundlag skal opgøres på et andet grundlag, der er væsentligt forskelligt fra det, som er lagt til grund ved regnskabsaflæggelsen, kan dette have den konsekvens, at årets resultat og den udskudte skat skal indregnes med et andet beløb, og dette kan ændre koncernens resultat og egenkapital.

13


Ledelsesberetning Herudover er koncernens varmeselskab er skattepligtigt fra 01.01.2010. SKAT arbejder i øjeblikket på fortolkningsbidrag/ vejledning til de principper for opgørelse af skattemæssige indgangsværdier, som selskabet skal anvende ved overgangen til skattepligt. Varmeselskabet har på nuværende tidspunkt ikke opgjort det skattemæssige afskrivningsgrundlag endeligt i forbindelse med selskabets overgang til skattepligt. På baggrund af tidligere afgørelser fra SKAT forventes det skattemæssige afskrivningsgrundlag dog at overstige den regnskabsmæssige værdi i et sådant omfang, at selskabet har et ikke indregnet skatteaktiv. Der er dog usikkerhed herom, jf. at SKAT arbejder på fortolkningsbidrag/vejledning til principper. Herudover er der ikke usikkerhed ved indregning og måling.

Koncernen har endvidere et mål for likviditetsberedskabet i form af overskudslikviditet og kreditrammer i pengeinstitutter.

Miljø- og klimaforhold Ledelsen vurderer, at koncernens aktiviteter målt i forhold til branchen udviser gode resultater i forhold til det eksterne miljø og ligger fint under, hvad myndighederne har af kravværdier hertil. Koncernen har gennemfør t væsentlige miljøforbedringer i tilrettelæggelsen af infrastrukturen og i sin drift og produktion og er til stadighed aktivt involveret i yderligere forbedringer. Koncernen er aktiv i påvirkning af kundernes adfærd gennem energi- og miljørådgivningstjenester, samt gennem medvirken i konkrete energispareprojekter. Med etableringen af et samlet kundecenter er et af målene, at forstærke indsatsen i forhold til kundernes påvirkning af klimaet og miljøet.

Usædvanlige forhold Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Særlige risici Ledelsen vurderer, at der ikke er særlige driftsmæssige eller finansielle risici, som ligger ud over, hvad der må anses for at være almindelige for branchen.

Koncernens selskaber for varmeforsyning og elforsyning, som via lovgivningen hver t år er underlagt konkrete krav til at gennemføre energibesparelser i forbrugerleddet, har begge opfyldt målene for energibesparelser i 2010, hvilket anses for meget tilfredsstillende.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter Finansielle risici Selskabet er ikke eksponeret over for ændringer i valutakurser og renteniveau i stor udstrækning. Koncernen følger en bestyrelsesgodkendt finanspolitik, der opererer med en lav risikoprofil, således at valuta-, rente- og kreditrisici minimeres og styres centralt i form af en koordineret likviditetsstyring og låneoptagelse, herunder kapitalfrembringelse og placering af overskudslikviditet. Koncernens anvendelse af afledte finansielle instrumenter er reguleret gennem en skriftlig politik vedtaget af bestyrelsen samt af interne forretningsgange, der bl.a. fastlægger beløbsgrænser og hvilke afledte finansielle instrumenter, der kan anvendes.

Likviditet Det er koncernens politik, at kapitalfrembringelse samt placering af overskudslikviditet styres centralt og koordineret.

14

Koncernen har ikke særlige forskningsaktiviteter. Som det er beskrevet ovenfor indeholder koncernens strategiplan en innovativ tilgang til opgaveløsningen, med klare mål for bl.a. klima og miljøforbedringer, samt øgede serviceleverancer. For at forfølge disse mål deltager Vestforsyning i en række udviklingsopgaver, hvoraf de mest betydende er : • Brint – produktion og anvendelse af brint som energibærer • Fjernkøling – demonstrationsanlæg i egne lokaler • Solceller og andre vedvarende energiformer – etablering af demonstrationsanlæg Arbejdet med etablering og efterfølgende drift af disse anlæg giver værdifuld erfaring og kompetence i organisationen. Disse kompetencer og erfaringer forventes fremadrettet at kunne bruges til udvikling af disse områder til såvel nye forretnings-


ÅRSRAPPORT 2010

Ledelsesberetning områder for koncernen som til effektivisering og udvikling af forsyningerne.

Samfundsansvar Koncernen har endnu ikke fået udarbejdet politikker for samfundsansvar.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt yderligere forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Forventet økonomisk udvikling Ledelsen forventer generelt en positiv udvikling i koncernen med stabil aktivitet og omsætning i det kommende år på niveau med 2010. Det forventes også på lidt længere sigt en stabilisering af omsætningen på 2010 niveau, med mindre der optages nye forretningsområder, sker omlægninger via lovgivningen eller via planmyndighedernes vedtagelser. Idriftsættelse af Maabjerg BioEnergy vil øge aktivitetsniveauet og omsætningen væsentligt fra år 2012. På de indtægtsregulerede og “hvile i sig selv” forretningsområder, forventes en stabil forbrugerprisudvikling, under forudsætning af, at der ikke sker påvirkninger fra udefrakommende tiltag.

15


Anvendt regnskabspraksis Årsrappor ten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (stor).

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Ændring i regnskabsmæssige skøn Koncernen har i regnskabsåret ændret sin vurdering af levetiden på Vestforsyning Net A/S’ afregningsmålere. Resultat før skat er reduceret med 1.232 t.kr. som følge heraf. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

16

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter Vestforsyning A/S (modervirksomheden) og de virksomheder (tilknyttede virksomheder), som kontrolleres af modervirksomheden (jf. foranstående koncernoversigt). Kontrol opnås ved, at moderselskabet enten direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller rent faktisk udøver bestemmende indflydelse. Virk­somheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associ­erede virksom­heder.


ÅRSRAPPORT 2010

Anvendt regnskabspraksis Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af årsrapporter for Vestforsyning A/S og dets dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis.

og indregnes i resultat­opgø­rel­sen i takt med, at den ugunstige udvikling reali­se­res.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af kapitalandele Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne på afhændelses- henholdsvis afviklingstidspunktet, in­klusive ikke afskrevet goodwill samt forventede om­kostninger til salg eller af­vik­ling.

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100%. Minoritets­interessernes forholdsmæssige andel af resultatet og nettoaktiverne præsenteres som særskilte poster i henholdsvis resultatopgørelsen og balancen. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes nettoaktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi.

Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra henholdsvis over tagelses­tidspunktet og stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der hensættes, til dækning af omkost­ninger, ved besluttede og offentliggjorte omstruk­tu­re­r inger, i den erhvervede virksomhed i forbindelse med overtagelsen. Der tages hensyn til skatte­effekten af de foretagne omvurderinger. Positive for­skels­beløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de over tagne ak­tiver og forplig­tel­ser indregnes under im­ma­terielle anlægsaktiver og afskrives sy­stematisk over re­sultatop­gø­relsen efter en indi­vi­duel vurdering af brugstiden, dog mak­simalt 20 år. Negative for­skels­beløb (negativ goodwill), der modsvarer en forven­tet ugun­stig ud­vikling i de på­gældende virk­som­heder, indregnes i balancen som en særskilt periodeafgrænsningspost

17


Anvendt regnskabspraksis Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder, der er selvstæn­dige enheder, omregnes resultatopgørelserne til gen­ nem­snitlige valutakurser for månederne, som ikke afviger væsentligt fra transaktionsdagens kurser. Balanceposterne omregnes til balancedagens va­lutakurser. Kursdifferencer, opstået ved omregning af udenlandske datter­virksomheders egenkapital ved årets begyndelse til balancedagens valutakur­ ser samt ved omregning af resultatopgørelser fra gennemsnitskurser til ba­lancedagens valutakurser, indregnes direkte på egenkapitalen. Kursregulering af mellemværender med selvstændige udenlandske dattervirksomheder, der an­ses for en del af den samlede investering i den pågældende dattervirksomhed, indregnes direkte på egenkapitalen. Ved indregning af udenlandske dattervirksomheder, der er integrerede enheder, omregnes monetære aktiver og forpligtelser til balancedagens kurs. Ikke-monetære aktiver og forpligtelser omregnes til kursen på anskaffelsestidspunktet eller på tidspunktet for eventuelle efterfølgende op- eller nedskrivninger. Resultatopgørelsens poster omregnes til gennemsnitlige valutakurser for månederne, idet poster afledt af ikke-monetære aktiver og forpligtelser dog omregnes til historiske kurser gældende for de pågældende ikke-monetære poster.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter. For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som anvendes til sikring af nettoinvesteringer i selvstændige udenlandske datter- eller associerede selskaber, indregnes direkte på egenkapitalen.

Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede salg. Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen i takt med, at produk­tionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgs­­værdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).

Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen. I produktionsomkostninger indregnes omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og produktionspersonale samt afskrivninger på produktionsanlæg.

Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.

18

Produktionsomkostninger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning indregnes på tidspunktet for deres afholdelse.


ÅRSRAPPORT 2010

Anvendt regnskabspraksis Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til distribution af solgte varer, reklameomkostninger mv.

terede gældsmetode af alle midler tidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af koncernen, herunder omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger og af­skrivninger.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Moderselskabet er sambeskattet med dets skattepligtige danske datterselskaber. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter i forhold til koncernens hovedaktiviteter.

Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdi­pa­pirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg vedrørende prioritetsgæld, kontantrabatter m.v.

Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under koncernens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde eller på anlæg under opførelse. Modtagne investeringsbidrag passiveres og indtægtsføres over produktions- og distributionsanlæggets skønnede middellevetid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraor­di­nære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Finansielle omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen, såfremt de vedrører fremstillingsperioden.

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorien-

19


Anvendt regnskabspraksis Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi, efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider : Bygninger Produktions- og distributionsanlæg Investeringsbidrag (gæld) Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

10-30 15-75 20-30 3-10

år år år år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktionsomkostninger, distributionsomkostninger og administrationsomkostninger. Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. For tjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgs­pri­sen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabs­mæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resul­ tatopgørelsen sammen med af- og nedskrivninger.

Kapitalandele dattervirksomheder og associerede virksomheder Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene i balancen måles til den forholdsmæssige andel af virk­somhe­ der­nes regnskabsmæssige indre værdi. I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester. Dattervirksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virk­somheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. Så­fremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger til­gode­havendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk

20

forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virk­som­heder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.

Andre kapitalandele Andre kapitalandele indregnes og måles til dagsværdi, hvis denne kan skønnes, eller alternativt til forholdsmæssig andel af nominel selskabskapital eller til kostpris.


ÅRSRAPPORT 2010

Anvendt regnskabspraksis Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris, opgjor t efter FIFOmetoden, eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden for det enkelte projekt er normalt beregnet som forholdet mellem det anvendte ressource-

forbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. For enkelte projekter, hvor ressourceforbruget ikke kan anvendes som grundlag, er der i stedet benyttet forholdet mellem afsluttede delaktiviteter og de samlede delaktiviteter for det enkelte projekt. Såfremt salgsværdien af en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, hvis denne er lavere. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af, om nettoværdien, opgjort som salgssummen med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

21


Anvendt regnskabspraksis Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og kapitalandele, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

separat under pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet

Udbytte Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Andre hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til pensionsforpligtelser, tab på igangværende arbej­der m.v. Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de udgifter, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne.

Prioritetsgæld Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen for koncernen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Der er ikke udarbejdet særskilt pengestrømsopgørelse for moderselskabet, da denne er indeholdt i pen­ge­strøms­op­gø­rel­sen for koncernen. Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises

22

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i drifts­­kapit­al samt betalt selskabsskat.


ÅRSRAPPORT 2010

Anvendt regnskabspraksis Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld.

Hoved- og nøgletal Nøgletal er udarbejdet således: Bruttomargin = Bruttoresultat x 100 Nettoomsætning Overskudsgrad

= Driftsresultat x 100 Nettoomsætning

Afkastningsgrad = Driftsresultat x 100 Gennemsnitlige operationelle aktiver Egenkapitalens forrentning = Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Egenkapitalandel

=

Egenkapital x 100 Balancesum

Operationelle aktiver beregnes som balancesummen fratrukket likvide beholdninger, rentebærende aktiver (herunder aktier) samt kapitalandele.

23


Resultatopgørelse for 2010

Moderselskab Koncern

2009 t.kr. _______ 8.754 (3.182) ______ 5.572

2010 t.kr. Note _______ ____ 8.528 Nettoomsætning 1 (3.205) Produktionsomkostninger 2,3 _______ 5.323 Bruttoresultat

2010 t.kr. _______ 500.392 (447.111) _______ 53.281

2009 t.kr. _______ 457.500 (405.272) _______ 52.228

(21) (4.383) _______ 1.168

(18) (3.988) _______ 1.317

Distributionsomkostninger 2,3 Administrationsomkostninger 2,3,4 Resultat af primær drift

(1.087) (13.598) _______ 38.596

(1.480) (17.568) _______ 33.180

0 0 _______ 1.168

0 Andre driftsindtægter 0 Andre driftsomkostninger _______ 1.317 Driftsresultat

1.349 (5.910) _______ 34.035

1.227 (3.257) _______ 31.150

38.491 0 3.281 1.323 (2.728) _______ 41.535

41.753 0 2.328 1.099 (2.775) _______ 43.722

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 5 Indtægter af kapitalandel i associeret virksomhed 6 Indtægter af andre kapitalandele 7 Finansielle indtægter 8 Finansielle omkostninger 9 Resultat før skat

0 41 3.138 14.342 (8.986)( _______ 42.570

0 972 5.242 15.000 9.364) _______ 43.000

4 _______ 41.539

27 Skat af årets resultat 10 _______ 43.749 Koncernens resultat

894 _______ 43.464

(4.253) _______ 38.747

0 _______ 41.539 _______ _______

0 _______ 43.749 _______ _______

285 _______ 43.749 _______ _______

2.792 _______ 41.539 _______ _______

Minoritetsinteressers andel af resultatet 20 Årets resultat

Forslag til resultatdisponering 43.749 Årets resultat _______ 43.749 Disponibelt resultat _______

24

0 41.754 1.995 _______ 43.749 _______

Ordinært udbytte for regnskabsåret Overført til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele Overført resultat


ÅRSRAPPORT 2010

Balance pr. 31.12.2010

Moderselskab Koncern

2009 t.kr. _______ 0 ________ 0 ________

2010 t.kr. Note _______ ____ 0 Igangværende udviklingsprojekt ________ 0 Immaterielle anlægsaktiver 11 ________

58.431 0 39 0 0 ________ 58.470 ________

56.207 0 29 0 0 ________ 56.236 ________

1.049.919 0 13.521 0 ________ 1.063.440 ________

2010 t.kr. _______ 0 _______ 0 _______

2009 t.kr. _______ 26.318 _______ 26.318 _______

12

65.307 881.410 7.960 1.688 174.597 _______ 1.130.962 _______

58.584 900.307 2.306 1.589 22.668 _______ 985.454 _______

1.091.672 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 13 0 Kapitalandel i associeret virksomhed 14 15.849 Andre kapitalandele 15 0 Depositum ________ 1.107.521 Finansielle anlægsaktiver ________

0 412 65.538 18 _______ 65.968 _______

0 371 62.400 18 _______ 62.789 _______

Anlægsaktiver

1.196.930 _______

1.074.561 _______

Grunde og bygninger Produktions- og distributionsanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Anlægsaktiver under opførelse Materielle anlægsaktiver

1.121.910 ________

1.163.757 ________

0 ________

0 ________

Varebeholdninger

16

5.796 _______

5.297 _______

0 0 0 21.554 0 246 579 ________ 22.379 ________

0 0 33 21.710 0 156 355 ________ 22.254 ________

Tilgodehavender fra salg Igangværende arbejder 17 Selskabsskat Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende hos associeret virksomhed Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 18 Tilgodehavender

45.987 2.642 607 0 0 32.022 11.909 _______ 93.167 _______

21.429 727 0 0 7.996 10.491 1.641 _______ 42.284 _______

0 ________

9.836 ________

Værdipapirer

199.685 _______

115.585 _______

16.150 ________

7.153 Likvide beholdninger ________

71.661 _______

188.816 _______

38.529 ________

39.243 ________

Omsætningsaktiver

370.309 _______

351.982 _______

1.160.439 ________ ________

1.203.000 ________ ________

Aktiver

1.567.239 _______ _______

1.426.543 _______ _______

25


Balance pr. 31.12.2010

Moderselskab Koncern

2009 t.kr. _______ 10.919 877.093 210.711 0 ________ 1.098.723 ________

2010 t.kr. Note _______ ____ 10.919 Aktiekapital 19 918.847 Reserve for nettoopskrivning af kapitalandele 211.971 Overført resultat 0 Andre reserver ________ 1.141.737 Egenkapital ________

2010 t.kr. _______ 10.919 0 504.576 626.242 _________ 1.141.737 _________

2009 t.kr. _______ 10.919 0 461.562 626.242 ________ 1.098.723 ________

0 ________

0 ________

20

12.849 _________

10.298 ________

1.341 170 ________ 1.511 ________

1.272 149 ________ 1.421 ________

Udskudt skat 21 Andre hensatte forpligtelser 22 Hensatte forpligtelser

16.374 753 _________ 17.127 _________

17.408 764 ________ 18.172 ________

55.814 0 ________ 55.814 ________

54.007 Lån KommuneKredit 0 Anden gæld ________ 54.007 Langfristede gældsforpligtelser ________

23

168.502 1.512 _________ 170.014 _________

189.301 4.171 ________ 193.472 ________

1.715 0 560 0 0 2.116 0 0 ________ 4.391 ________

1.798 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 23 0 Bankgæld 107 Leverandørgæld 584 Gæld til tilknyttede virksomheder 0 Selskabsskat 3.346 Anden gæld 24 0 Periodeafgrænsningsposter 25 0 Periodiseret EU-tilskud ________ 5.835 Kortfristede gældsforpligtelser ________

23.565 76.120 54.735 0 0 49.133 5.815 16.144 _________ 225.512 _________

22.692 10.264 30.606 0 0 40.989 1.327 0 ________ 105.878 ________

60.205 ________

59.842 ________

Gældsforpligtelser

395.526 _________

299.350 ________

1.160.439 ________ ________

1.203.000 ________ ________

Passiver

1.567.239 _________ _________

1.426.543 ________ ________

26

Minoritetsinteresser

Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. Øvrige noter

26-29 30-35


ÅRSRAPPORT 2010

Egenkapitalopgørelse for 2010 Koncern Aktie- kapital t.kr. _______ 10.919 0 0 0 _______ 10.919 _______ _______

Andre reserver t.kr. _______ 626.242 0 0 0 _______ 626.242 _______ _______

Overført resultat t.kr. _______ 461.562 43.749 (980) 245 _______ 504.576 _______ _______

I alt t.kr. _______ 1.098.723 43.749 (980) 245 ________ 1.141.737 ________ ________

Aktie- kapital t.kr. _______ Egenkapital 01.01.2010 10.919 Årets resultat 0 Værdiregulering, sikringsinstrumenter 0 Skat, sikringsinstrumenter 0 _______ Egenkapital 31.12.2010 10.919 _______ _______

Reserve for opskriv- ninger t.kr. _______ 877.093 41.754 0 0 _______ 918.847 _______ _______

Overført resultat t.kr. _______ 210.711 1.995 (980) 245 _______ 211.971 _______ _______

I alt t.kr. ________ 1.098.723 43.749 (980) 245 ________ 1.141.737 ________ ________

Egenkapital 01.01.2010 Årets resultat Værdiregulering, sikringsinstrumenter Skat, sikringsinstrumenter Egenkapital 31.12.2010

Moderselskab

27


Pengestrømsopgørelse for 2010 Koncern Note ____ Driftsresultat Reguleringer 30 Ændring i driftskapital 31 Betalte renteomkostninger mv., netto Betalt selskabsskat Pengestrømme vedrørende drift

2010 kr. ___________ 34.035 71.348 (17.071) _______ 88.312 5.149 (502) _______ 92.959 _______

2009 t.kr. _______ 31.150 71.240 8.635 _______ 111.025 7.001 253 _______ 118.279 _______

Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Salg af finansielle anlægsaktiver Regulering af deposita Modtagne investeringsbidrag Pengestrømme vedrørende investeringer

(7.877) (195.778) 444 0 (28) 11.682 _______ (191.557) _______

(26.318) (95.318) 434 610 65 23.385 _______ (97.142) _______

Indskud af selskabskapital i datterselskab Provenu ved optagelse af langfristede gældsforpligtelser EU-tilskud Afdrag på langfristede gældsforpligtelser Pengestrømme vedrørende finansiering

3.143 2.925 16.144 (22.525) _______ (313) _______

8.580 63.780 0 (20.938) _______ 51.422 _______

Ændring i likvider

(98.911)

72.559

Likvider 01.01.2010 Kursregulering af likvider 01.01.2010 Likvider 31.12.2010

294.137 0 _______ 195.226 _______ _______

221.739 (161) _______ 294.137 _______ _______

28

32


ÅRSRAPPORT 2010

Noter

Moderselskab Koncern

2009 t.kr. _______

2010 t.kr. _______

2010 t.kr. _______

2009 t.kr. _______

0 8.754 _______ 8.754 _______

0 Salg af forsyningsrelaterede ydelser 8.528 Anden omsætning _______ 8.528 _______

370.317 130.075 _______ 500.392 _______

338.049 119.451 _______ 457.500 _______

Fordelt på aktiviteter : Elforsyning Varmeforsyning Vandforsyning Rensning af spildevand Gadebelysning Entreprisevirksomhed mv. Ikke fordelt

75.645 196.057 24.202 74.413 18.056 111.418 601 _______ 500.392 _______

82.428 155.995 23.821 75.805 14.595 104.271 585 _______ 457.500 _______

1. Nettoomsætning

2. Personaleomkostninger

1.953 _______

1.997 _______

Lønninger og gager, pensionsbidrag samt andre sociale omkostninger

59.500 _______

58.646 _______

1.953 _______

1.997 _______

Heraf samlet vederlag til direktion og bestyrelse

1.997 _______

1.953 _______

1 _______

1 _______

Gennemsnitlige antal medarbejdere

127 _______

128 _______

2.224 Bygninger 0 Produktions- og distributionsanlæg 10 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 Indretning lejede lokaler 0 Tab/(fortjeneste) ved salg af anlægsaktiver _______ 2.234 _______

2.225 68.769 1.185 201 (41) _______ 72.339 _______

3.024 64.579 1.157 198 296 _______ 69.254 _______

2.223 0 10 0 0 _______ 2.233 _______

3. Af- og nedskrivninger

29


Noter

Moderselskab Koncern

2009 t.kr. _______

2010 t.kr. _______

4. Administrationsomkostninger

2010 t.kr. _______

2009 t.kr. _______

0 _______

0 _______

Tab og hensættelser til tab på debitorer indgår i administrationsomkostninger med

641 _______

3.971 _______

5.888 14.998 388 2.372 4.491 10.349 5 _______ 38.491 _______

Andel af resultat efter skat: 6.004 Vestforsyning Erhverv A/S 14.435 Vestforsyning Net A/S 409 Vestforsyning Belysning A/S 5.758 Vestforsyning Vand A/S 11.971 Vestforsyning Spildevand A/S 3.175 Vestforsyning Varme A/S 1 Vestforsyning Datanet A/S _______ 41.753 _______

0 0 0 0 0 0 0 _______ 0 _______

0 0 0 0 0 0 0 _______ 0 _______

41 _______

972 _______

3.138 _______

5.242 _______

855 Renter tilknyttede virksomheder 0 Udbytte Vestjyske Net 60 kV A/S 0 Udbytte Vestjyske Net 150 kV A/S 244 Finansielle indtægter i øvrigt _______ 1.099 _______

0 1.043 2.346 10.953 _______ 14.342 _______

0 730 0 14.270 _______ 15.000 _______

0 _______

0 _______

3.281 _______

2.328 _______

467 0 0 856 _______ 1.323 _______

30

5. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

6. Indtægter af kapitalandel i associeret virksomhed Maabjerg BioEnergy A/S

7. Indtægter af andre kapitalandele Regulering af dagsværdi

8. Finansielle indtægter


ÅRSRAPPORT 2010

Noter

Moderselskab Koncern

2009 t.kr. _______

2010 t.kr. _______

2010 t.kr. _______

2009 t.kr. _______

2.728 _______

2.775 _______

8.986 _______

9.364 _______

(33) Aktuel skat 6 Ændring af udskudt skat _______ (27) _______

0 894 _______ 894 _______

0 4.253 _______ 4.253 _______

(104) 100 _______ (4) _______

9. Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger i øvrigt

10. Skat af årets resultat

Koncern Igangværende udviklings projekt t.kr. ___________

10. Immaterielle anlægsaktiver

Kostpris 01.01.2010 26.318 Tilgang 7.877 Afgang (overført til anlæg under opførelse) (34.195) ___________ Kostpris 31.12.2010 0 ___________

31


Noter Koncern Grunde og byg- ninger t.kr. _______

Produktions- og distribu- Andre tions- anlæg anlæg mv. t.kr. t.kr. _________ _______

Indret- ning af lejede lokaler t.kr. _______

Andre anlæg under opførelse t.kr. _______

Kostpris 01.01.2010 Tilgang Afgang Kostpris 31.12.2010

75.615 8.948 0 _______ 84.563 _______

1.589.057 49.588 (541) _________ 1.638.104 _________

12.828 6.854 (4.792) _______ 14.890 _______

2.154 300 0 _______ 2.454 _______

22.668 153.593 (1.664) _______ 174.597 _______

Af- og nedskrivninger 01.01.2010 Tilgang Afgang Af- og nedskrivninger 31.12.2010

(17.031) (2.225) 0 _______ (19.256) _______

(688.750) (68.757) 813 _________ (756.694) _________

(10.522) (1.185) 4.777 _______ (6.930) _______

(565) (201) 0 _______ (766) _______

0 0 0 _______ 0 _______

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010

65.307 _______

881.410 _________

7.960 _______

1.688 _______

174.597 _______

Kostpris 01.01.2010 Tilgang Afgang Kostpris 31.12.2010

Grunde og bygninger t.kr. _______ 68.254 0 0 _______ 68.254 _______

Andre anlæg t.kr. _______ 52 0 0 _______ 52 _______

11. Materielle anlægsaktiver

Moderselskab

Af- og nedskrivninger 01.01.2010 Tilgang Afgang Af- og nedskrivninger 31.12.2010

(9.823) (2.224) 0 _______ (12.047) _______

(13) (10) 0 _______ (23) _______

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010

56.207 _______

29 _______

32


ÅRSRAPPORT 2010

Noter Moderselskab

t.kr. _______

Kostpris 01.01.2010 Tilgang Kostpris 31.12.2010

172.825 0 ________ 172.825 ________

Nettoopskrivninger 01.01.2010 Andel i årets resultat, netto Nettoopskrivninger 31.12.2010

877.094 41.753 ________ 918.847 ________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010

1.091.672 ________

12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter : Moderselskab Vestforsyning Erhverv A/S, Holstebro, ejerandel 100% Vestforsyning Net A/S, Holstebro, ejerandel 100% Vestforsyning Varme A/S, Holstebro, ejerandel 100% Vestforsyning Vand A/S, Holstebro, ejerandel 100% Vestforsyning Spildevand A/S, Holstebro, ejerandel 100% Vestforsyning Belysning A/S, Holstebro, ejerandel 100% Vestforsyning Datanet A/S, Holstebro, ejerandel 100%

33


Noter Koncern

t.kr. _______

Kostpris 01.01.2010 Kostpris 31.12.2010

350 _______ 350 _______

Nettoopskrivninger 01.01.2010 Andel i ĂĽrets resultat, netto Nettoopskrivninger 31.12.2010

21 41 _______ 62 _______

RegnskabsmĂŚssig vĂŚrdi 31.12.2010

412 _______

14. Kapitalandel i associeret virksomhed

Kapitalandel i associeret virksomhed omfatter : Maabjerg BioEnergy A/S, Holstebro, ejerandel 31,3%

34


ÅRSRAPPORT 2010

Noter Moderselskab Koncern

2010 t.kr. _______

2010 t.kr. _______

Kostpris 01.01.2010 Tilgang Afgang Kostpris 31.12.2010

9.445 0 0 _______ 9.445 _______

18.273 0 0 _______ 18.273 _______

Op- og nedskrivninger 01.01.2010 Regulering Afgang Op- og nedskrivninger 31.12.2010

4.076 2.328 0 _______ 6.404 _______

44.127 3.138 0 _______ 47.265 _______

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010

15.849 _______

65.538 _______

15. Andre kapitalandele

Moderselskab Kapitalandele omfatter : Scanenergi A/S, Herning, ejerandel 8,6% Koncern Kapitalandele omfatter : Scanenergi A/S, Herning, ejerandel 8,6% Scanenergi Elsalg A/S, Herning, ejerandel 14,7% Vestjyske Net 150 kV A/S, Herning, ejerandel 6,3% Vestjyske Net 60 kV A/S, Herning, ejerandel 10,4%

35


Noter

Moderselskab Koncern

2009 t.kr. _______

2010 t.kr. _______

2010 t.kr. _______

2009 t.kr. _______

0 0 _______ 0 _______

0 Råvarer og hjælpematerialer 0 Brændsel _______ 0 _______

5.033 763 _______ 5.796 _______

4.765 532 _______ 5.297 _______

0 0 _______ 0 _______

2.642 0 _______ 2.642 _______

727 0 _______ 727 _______

11.909 _______

1.641 _______

20. Minoritetsinteresser

Minoritetsinteresser 01.01.2010 Regulering Energy Saving Agency S.A. Afgang International Energy Saving Centre Tilgang Maabjerg BioEnergy Drift A/S Andel af årets resultat Regulering Minoritetsinteresser 31.12.2010

10.298 0 (300) 3.143 (285) (7) _______ 12.849 _______

2.818 1.692 0 8.580 (2.792) 0 ________ 10.298 ________

579 _______

17. Igangværende arbejder for fremmed regning

0 Salgsværdi af udførte arbejder 0 Foretagne acontofaktureringer _______ 0 _______

16. Varebeholdninger

355 _______

18. Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte omkostninger

19. Aktiekapital

Aktiekapitalen består af aktier a 1.000 kr. og multipla heraf. Aktierne er ikke opdelt i klasser. Ændring i aktiekapitalen i regnskabsårene 2006-2010: Aktiekapital 01.01.2006 Tilgang 2006

36

10.907 12 _______ 10.919 _______

Aktiekapital 31.12.2010


ÅRSRAPPORT 2010

Noter

Moderselskab Koncern

2009 t.kr. _______

2010 t.kr. _______

6.043 0 0 0 (679) _______ 5.364 _______

Udskudt skat hviler på følgende poster : 6.441 Materielle anlægsaktiver 0 Udviklingsprojekter 0 Debitorer mv. 0 Finansielle anlægsaktiver (1.353) Fremførbart underskud _______ 5.088 Beregningsgrundlag _______

(2.548.513) (1.968.678) 0 6.803 0 (3.582) (1.960) (1.960) (297.957) (679) _________ ________ (2.848.430) (1.968.096) _________ ________

1.341 _______

1.272 _______

Beregnet udskudt skat, 25%

(712.886) _________

(492.024) ________

1.341 _______

1.272 _______

Heraf indregnet

16.374 _________

17.408 ________

Udskudte skatteaktiver i “hvile-i-sig-selv”selskaber indregnes ikke, da disse selskaber ikke genererer overskud set over en årrække.

For koncernens vand-, spildevand- og varmeselskaber er der usikkerhed om SKAT’s stillingtagen til principperne for opgørele af skattemæssige indgangsværdier. Såfremt SKAT’s endelige stillingtagen afviger fra selskabernes opgørelsesmetoder, kan det påvirke koncernens resultat, det udskudte skatteaktiv og egenkapitalen.

Der henvises til omtale af usikkerhed ved indregning og måling i ledelsesberetningen.

21. Udskudt skat

2010 t.kr. _______

2009 t.kr. _______

37


Noter

Moderselskab Koncern

2009 t.kr. _______

2010 t.kr. _______

2010 t.kr. _______

2009 t.kr. _______

226 (56) _______ 170 _______

170 Hensat til tjenestemandspensioner 01.01.2010 (21) Regulering _______ 149 Hensat til tjenestemandspensioner 31.12.2010 _______

764 (11) _________ 753 _________

790 (26) ________ 764 ________

170 _______

149 _______

753 _________

764 ________

22. Andre hensatte forpligtelser

Andre hensatte forpligtelser 31.12.2010

Koncern Forfald Forfald inden efter 1 år 1 år t.kr. t.kr. _______ _______

Amortiseret Nom. gæld gæld i alt i alt t.kr. t.kr. _______ _______

Lån KommmuneKredit Anden gæld Langfristede gældsforpligtelser 31.12.2010

192.067 1.512 _______ 193.579 _______

23. Langfristede gældsforpligtelser

23.565 0 _______ 23.565 _______

168.502 1.512 _______ 170.014 _______

Efter mere end 5 år forfalder : Lån KommuneKredit Anden gæld

102.835 0 _______ 102.835 _______

194.956 1.512 _______ 196.468 _______

Moderselskab Forfald Forfald inden efter 1 år 1 år t.kr. t.kr. _______ _______ Lån KommuneKredit 1.798 54.007 _______ _______ Langfristede gældsforpligtelser 31.12.2010 1.798 54.007 _______ _______ Efter mere end 5 år forfalder : Lån Kommunekredit

38

45.899 _______

Amortiseret Nom. gæld gæld i alt i alt t.kr. t.kr. _______ _______ 55.805 58.694 _______ _______ 55.805 58.694 _______ _______


ÅRSRAPPORT 2010

Noter

Moderselskab Koncern

2009 t.kr. _______

2010 t.kr. _______

2010 t.kr. _______

2009 t.kr. _______

269 302 110 161 1.274 _______ 2.116 _______

181 Feriepenge- og afspadseringsforpligtelser 562 Moms og afgifter 107 Skyldige renter 242 Andre skyldige omkostninger 2.254 Finansielle instrumenter _______ 3.346 _______

9.470 18.175 1.114 18.120 2.254 _______ 49.133 _______

9.353 15.703 3.703 10.956 1.274 _______ 40.989 _______

1.603 4.212 _______ 5.815 _______

1.327 0 _______ 1.327 _______

0 0 _______ 0 _______

24. Anden gæld

25. Periodeafgrænsningsposter

0 Periodiseret energisalg 0 Modtagne forudbetalinger _______ 0 _______

26. Pantsætninger

Ingen.

27. Kontraktlige forpligtelser

Der er indgået aftale om varmeleverancer til og med 2030

Herudover er der kun almindelige forpligtelser vedrørende lejemål.

28. Leasingforpligtelser

Der er indgået aftale om leasing af kopimaskiner frem til 01.04.2015.

39


Noter

Moderselskab Koncern

2009 t.kr. _______

2010 t.kr. _______

29. Kautions- og eventualforpligtelser

Moderselskabet har stillet selvskyldnerkaution for følgende datterselskabers bankforbindelse: • Vestforsyning Varme A/S • Vestforsyning Erhverv A/S • Danish Energy and Environmental Center A/S • Vestforsyning Belysning A/S

10.264 _______

6.925 _______

69.254 (26) 2.274 (262) _______ 71.240 _______

(56.116) 39.045 _______ (17.071) _______

5.411 3.224 _______ 8.635 _______

71.661 199.685 (76.120) _______ 195.226

188.816 115.585 (10.264) _______ 294.137

31. Ændring i driftskapital

32. Likvider

Likvide beholdninger Værdipapirer Bankgæld Likvide beholdninger, netto

40

72.339 (11) 0 (980) _______ 71.348 _______

Moderselskabet har stillet selvskyldnerkaution begrænset til 4.523 t.kr. for Scanenergi A/S’ bankforbindelse.

Ændring i tilgodehavender mv. Ændring i leverandørgæld mv.

2009 t.kr. _______

Bankgæld i de nævnte datterselskaber

30. Reguleringer Af- og nedskrivninger Regulering af hensættelse til tjenestemandspensioner Regulering af hensættelse til tab på debitorer Værdiregulering sikringsinstrumenter

2010 t.kr. _______


ÅRSRAPPORT 2010

Noter

Moderselskab Koncern 2010 t.kr. _______

2010 t.kr. _______

2009 t.kr. _______

I administrationsomkostninger er indeholdt koncernens honorar til moderselskabets generalforsamlingsvalgte revisor med: Lovpligtig revision Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Skatterådgivning Andre ydelser

833 28 249 274 _______ 1.384 _______

924 29 102 692 _______ 1.747 _______

2009 t.kr. _______

33. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor

34. Nærtstående parter

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Vestforsyning A/S-koncernen: • Holstebro Kommune, der er virksomhedsdeltager

35. Aktionærforhold

Følgende aktionærer ejer mere end 5% af selskabets aktiekapital: • Holstebro Kommune

41


42


Ã…RSRAPPORT 2010

43


44


Vi forsyner dig - hver dag


Vestforsyning A/S . Nupark 51 . 7500 Holstebro Tlf. 9612 7300 . fax 9612 7301 . vestforsyning@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk

Årsrapport 2010  
Årsrapport 2010  

Vestforsyning årsrapport for 2010