Page 1

ОУ ,,Блаже Конески “-Скопје

I одделение

ГОДИШНО ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ

НА НАСТАВАТА ЗА ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ОД ДЕВЕТОЛЕТКАТА ВО УЧЕБНАТА 2009-2010 god.

ДУБРАВКА ГЕШОВСКА


Содржина:

1. Глобално, годишно распределение по предмети—стр. 2 и 3 2. Општи цели по предмети---стр. 4,5,6 и 7 3. Тематски распределенија: • • • • • • • •

Iва Тема: Моето училиште -стр. 8,9,10,11,12 IIа тема: Јас сум дел од природата - стр. 13,14,15,16 III тема: Јас и другите -стр. 17,18,19,20,21,22 IIб тема: Јас сум дел од природата -стр. 23,24,25,26,27,28,29 IV тема: Мојот дом -стр.30,31,32,33,34 V тема: Местото во кое живеам –стр. 35,36,37,38,39 VI тема: Сообраќај –стр.40,41,42,43,44 Часови за утврдување и анализа на стекнатите знаењастр.45,46,47.48

4.Користена литература -стр.49

2


SEPTEMVRI P

OKTOMVRI

NOEMVRI

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

V

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

S

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

^

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

P

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

S

5

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

N

6

13

20

27

4

11

18

25

8

15

22

29

DEKEMVRI P

1

JANUARI

FEBRUARI

7

14

21

28

4

11

18

25

1

8

15

22

V

1

8

15

22

29

5

12

19

26

2

9

16

23

S

2

9

16

23

30

6

13

20

27

3

10

17

24

^

3

10

17

24

31

7

14

21

28

4

11

18

25

P

4

11

18

25

1

8

15

22

29

5

12

19

26

S

5

12

19

26

2

9

16

23

30

6

13

20

27

N

6

13

20

27

3

10

17

24

31

7

14

21

28

MART

30

APRIL

P

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

V

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

S

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

^

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

P

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

S

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

N

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30

31

JUNI P V

7 8

Nerabotni denovi

1

S

2

9

Rabotni denovi (nenastavni)

^

3

10

P

4

S

5

N

6

3


PONEDELNIK Zapoznavawena okolinata Makedonski 2 jazik 1

3

Matematika

4

Fizi~ko obrazovanie

VTORNIK

SREDA

^ETVRTOK

PETOK

Makedonski jazik

Makedonski jazik Makedonski jazik Zapoznavawe na okolinata

Makedonski jazik

Makedonski jazik

Matematika

Matematika

Likovno obrazovanie Likovno obrazovanie

Muzi~ko obrazovanie Fizi~ko obrazovanie

Matematika Muzi~ko obrazovanie Fizi~ko obrazovanie

5

Национални празници Во 2009 година, за сите граѓани на Република Македонија, неработни денови се следните државни празници како и верски празници во Република Македонија: 1 Јануари (четврток), Нова Година 7 Јануари (среда), прв ден на Божик 20 Април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден 1 Мај (петок), Ден на трудот 24 Мај (недела), “Св.Кирил и Методиј” Ден на сесловенските просветители, односно 25 Мај (понеделник) е неработен ден 2 Август (недела), Ден на Републиката, односно 3 август (понеделник) е неработен ден 8 Септември (вторник), Ден на независноста 20 Септември (недела), Рамзан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам, односно 21 Септември (понеделник) е неработен ден 11 Октомври (недела), Ден на народното востание, односно 12 Октомври (понеделник) е неработен ден 23 Октомври (петок), Ден на Македонската Револуционерна Борба 8 Декември (вторник), “Св.Климент Охридски” Напомена: Доколку државните празници и празниците на РМ се паѓаат во недела, наредниот ден се смета за неработен.

За граѓаните од православна веросиповед: 6 Јануари (вторник), Бадник, ден пред Божик 4


19 Јануари (понеделник), Водици 17 Април (петок), Велики Петок, петок пред Велигден 5 Јуни (петок), Духовден, петок пред Духовден 28 Август (петок), Успение на Пресвета Богородица, (Голема Богородица)

За граѓаните од католичка вероисповед: 13 Април (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден 1 Ноември (недела), Празникот на сите светци 25 Декември (петок), првиот ден на Божик

За граѓаните од муслиманска вероисповед: 27 Ноември (петок), Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам

За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ: 22 Ноември (недела), Ден на албанската азбука

За граѓаните припадници на српската заедница во РМ: 27 Јануари (вторник), Свети Сава

За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ: 8 Април (среда), Меѓународен ден на Ромите

За граѓаните припаници на влашката заедница во РМ: 23 Мај (сабота), Национален ден на Власите

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ: 28 Септември (понеделник), Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур 5


За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ : 28 Септември (понеделник), Меѓународен ден на Бошњаците

За граѓаните припадници на турската заедница во РМ: 21 Декември (понеделник), Ден на настава на турски јазик

Глобално,годишно распределение по предмети Запознавање на околината (2 часа неделно-72 наставни часа годишно) Бр.

Наставни теми

Бр.на часови

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Моето училиште Јас сум дел од природата Јас и другите Мојот дом Местото во кое живеам Сообраќај

8 6+18 12 8 8 10

Време на реализација 09.м. 10.м.;12.м. и 01.м. 10.м. и 11.м. 02.м. и 03.м. 03.м. и 04.м. 04.м.;5м. и 06.м.

Македонски јазик (6 часа неделно – 216 наставни часа годишно) Бр. 1. 2. 3. 4. 5.

Наставни теми Комуникација Литература Изразување и творење Медиумска култура Подготовка за почетно читање и пишување

Број на часови 80 60 26 20 30

6


Математика (4 часа неделно – 144 наставни часа годишно ) Бр. 1. 2. 3. 4

Наставни теми Математиката во непосредната околина и секојдневниот живот Логичко размислување и решавање на проблеми Проценување и мерење Природни броеви до 10

Број на часови 25 50 25 44

Физичко и здравствено образованиe (3 часа неделно – 108 часа годишно) Бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Наставни теми Запознај се Вежби за организирано поставување и движење Вежби за оформување на телото и движењата Основи на атлетиката Основи на гимнастиката Игри

Број на часови

Музичко образование ( 2часа неделно - 72 наставни часа годишно) Бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Наставни единици Пеење Музика и движење Слушање музика Свирење на ДМИ Основи на музичката писменост Основи на детско музичко изразување и творење

Број на часови 20 25 12 4 3 8

Ликовно образование ( 2часа неделно – 72 наставни часа годишно) Бр. 1. 2. 3. 4. 5.

Теми Цртање Сликање Печатење Моделирање и обликување Ликовни истажувачки активности

Број на часови 30 16 8 10 8 7


Општи цели на наставата во I во одделение, по предмети Запознавање на околината Ученикот/ученичката: -да ја запознава непосредната околина; -да ја открива поврзаноста и зависноста меѓу лу|ето,предметите и појавите; -да споредува и да утврдува сличности иразлики меѓу предметите и појавите; -да се поттикнува да ги применува стекнатите знаења во нови ситуации во училишниот и секојдневниот живот; -да се доживува себеси како единствена и неповторлива личност и да развива самодоверба; -да се поттикнува да идентификува,да препознава и да искажува различни емоции; -да стекнува основни културни,здравствено хигиенски и работни навики; -да усвојува основни правила за однесување во сообраќајот; -да учествува во донесувањето на правила за заштита на својата околина и да се навикнува да ги почитува; -да развива чувство на припадност на семејството, одделението, училиштето и родниот крај; -да развива чувство на почит и љубов кон својата татковина Р. Македонија; -да поттикнува замеѓусебно договарање,помагање и соработка со другите; -да развива почит кон сопствената култура и културата на другите; -да се оспособува за ориентирање и снаоѓање во просторот и времето; -да развива интерес и желба за самостојно доаѓање до нови сознанија.

Македонски јазик Ученикот/ученичката: -да го користи говорот во воспоставувањето нови контакти и во меѓусебно разбирање; -да се поттикнува кон рационално и активно слушање; -да се поттикнува кон синхронизирано користење на вербалниот и невербалниот израз; -да се поттикнува кон правилно артикулирање на вербалниот говор; -да се оспособува за користење на јазикот во искажувањето на емоциите,доживувањата и мислите; -да се воведува во светот на литературата и народната книжевност; -да се поттикнува кон говоорно творештво; -да се воведува кон користење на јазикот и медиумите во функција на одржување и користење на националната културна и јазична традиција како основа за хуман однос кон другите култури кај нас; -да се поттикнува кон откривање на значењето на нови претстави и зборови,како и кон нивно користење; -да ја развива фантазијата во говорното творештво; -да ги сознае потребите и вредностите на пишаниот говор во функција на поттикнување потреба од писмено изразување; -да се поттикнува да ја развива графомоториката; 8


-да воочува разлики во говорното изразување на други јазици.

Математика Ученикот/ученичката: -да се оспособува да ги открива основните математички поими во секојдневниот живот и да ги користи во секојдневната комуникција; -да се оспособува да проценува број на предмети; -да се оспособува да мери и да проценува конкретна ситуација сврзана со мерење; -да се оспособува да прави процена со броење или со мерење; -да се поттикнува да решава едноставна проблемска ситуација од секојдневниот живот; -да се поттикнува логички да размислува; -да ги осознава броевите до 10 како квантитативно својство на предметите; -да се воведува во разбирањето на операциите собирање и одземање.

Физичко и здравствено образование Ученикот/ученичката: -да се оспособува да прави објективна процена на своите можности и моторички способности; -да се оспособува за правилно движење на телото преку соодветни вежби; -да ги развива моторичките координирани природни движења со рацете и другите делови на телото; -да ги развива локомоторните способности на различните форми на движења преку игра и танци; -да ја развива моторичката координација и ориентација во просторот; -да се воведува и учествува во тимско изведување на вежбите; -да се оспособува да помага и соработува со другите и да го почитува мислењето и потребите на другите; -да развива способности за конструктивно спречување и решавање на конфликти; -да развива способности за учество во донесување на колективни одлуки за решавање проблеми; -да се оспособува за адекватна моторичка активност при слушање музика; -да развива способности за позитивно емоционално изразување низ игра и адекватни физички активности.

Музичко образование Ученикот/ученичката: -да развива пеачки став(правилно седење,држење на телото,дишење); 9


-да развива навика за култивирано пеење(умерено пеење,без гримаси,дигање на рамена и викање); -да пее песни со разновидна ритмичко-мелодиска линија; -да се оспособува за активно слушање на музиката; -да препознава вокална од инструментална изведба; -да усвојува движења во музичко-ритмичките активности; -да се стимулира развој во ориентација во просторот; -да развива осет за ритам: -да се запознае со некои ДМИ и да прави обиди за нивно користење: -да расвива интерес за изведување на звучни ефекти,спонтани импровизации на кратки музички мотиви и др.; -да прави разлика меѓу основните видови темпа(бавно- брзо); -да прави разлика меѓу основните видови на динамика(силно-тивко); -да се воведува во музичкото творештво; -да се поттикнува за сопствено музичко изразување.

Ликовно образование Ученикот/ученичката: -да го поттикнува љубопитството и интересот за ликовна работа и творење; -да развива способности за примена на разни материјали и техноки за цртање, сликање,моделирање и градење во ликовното изразување; -да го открива и запознава ликовниот јазик-ликовните елементи:линија,боја,форма,плоштина и нивната употреба во ликовното творештво; -да ги искажува самостојно и слободно своите сознанија,доживувања и впечатоци,мисли и фантазија со помош на ликовниот јазик и творештво; -да открива разни постапки на ликовно изразување(со капење,гребење,прскање,туфитирање и др.); -да ги развива графомоторичките способности и координацијата око-рака, -да се оспособува да набљудува и споредува и да утврдува сличности и разлики меѓу предметите и појавите; -да ги применува стекнатите знаења во училишниот живот; -да развива културно-хигиенотехнички и работни навики за одржување на личната хигиена и хигиената на средствата за работа; -да развива потреба за чување и облагодарување на својата училница; -да умее вербално да ја објасни својата ликовна творба; -да се зпознава со компјутерската техника за цртање и боење на површина.

10


I Тема: Моето училиште (8 часа) Запознавање на околината Рб. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Наставни единици Мојот прв училишен ден- разговор Празници во училиштето- 8 септември/34 Мојата училница/28,29 Моите права и обврски/30 Моето одделение/31 Простории во моето училиште/32 Возрасните во училиште/33 Правично-неправично/35

Вр. на реал. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м.

Македонски јазик (23 часа) Рб. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Наставни единици Говор во меѓусебно запознавање и разбирање Мојот прв училишен ден- разговор Мојот прв училишен ден- стихотворба/11,12 Ајде да се запознаеме/5,6 Говор во меѓусебно запознавање и разбирање Роденден на мојата татковина /21 Мојата училница Зошто одиме на училиште /13 Што сакаш да научиш во училиште Приказна „Мравката в училиште“/15 Утврдување на приказната Другарство (расказ по слики) /16 Текст „В училиште“/16 Утврдување на текстот Приказна за лакомиот крт Чипсо/17 Што ти се допаѓа кај твоето другарче-разговор Правила на однесување в училница/18 Цртање правила на однесување во училница Јас сум дежурен/а/19 Одговорност на дежурниот ученик- разговор Драматизација: како ке изгледаме ако не ги почитуваме правилата во нашата училница/20 Кој што работи в училиште (запознавање и разговор)/23 Правично-неправично

Вр. на реал. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м.

11


Математика (13 часа) Рб. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Наставни единици Predmeti vo forma na topka i kocka/10 Rabotni listovi za topka i kocka Predmeti vo forma na kvadar i cilindar/11 Rabotni listovi za kvadar i cilindar Poim za kru`na i kvadratna forma/13 Rabotni listovi za kru`na i kvadratna formi Poim za triagolna i pravoagolna forma/14 Utvrduvawe za LP/15 Polo`ba na predmetite (gore-dole, nad-pod )16 Utvrduvawe Poblisku-podaleku, pred-zad/17 Utvrduvawe Igra - Pogodi kade sum

Вр. на реал. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м.

Физичко образование (11часа) Рб. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Наставни единици Моето тело Мојата висина и тежина Како се движат моите другарчиња Групно поставување на учениците Поставување на учениците во мали групи во обележан простор (колона) Поставување на учениците во врсти по двајца Поставување на учениците во колона по еден и двајца Одскок од место Dvi`ewe vo red, vo kolona i vo krug Правилно одење Одење брзо ибавно Odewe i tr~awe

Вр. на реал. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м.

Музичко образование (8 часа) Рб. 1 2 3 4 5 6 7 8

Наставни единици Звуци Слушање музика: Химната на Р.М. Правилен став при пеење Пеење Движење во ритам Музички игри Слушање звуци (пријатни и непријатни) Слушање вокална музика

Вр. на реал. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м. 09м.

12


Ликовно образование (8 часа) Рб. 1i2 3i4 5i6 . 7i8

Наставни единици Основни својства и елементи на цртањето-moliv Споредува траги од разни моливи Б1- Б2-moliv Црта разни линии по дебелина и ги комбинира-moliv Линии коси, цик цак-moliv Истражуваwe на кои подлоги се црта Mojot prv crte` -drveni boi Likovni elementi vo crtaweto i nivna primena-drveni boi

Вр. на реал. 09м. 09м. 09м. . 09м.

Цели по предмети: Запознавање на околината -

да ја запознае својата училишна средина; да ги запознае своите права и обврски како ученик; да го прославува роденденот на својата татковина; да го почитува распоредот на активностите и да осознава дека правилата се потребни за животот и работата во паралелката; да се доживува себе си како дел од паралелката; да учествува во донесување и применување на правилата во училницата и училиштето; да се воведува во надминување во стереотипи и предрасуди кон другите; да ги запознае вработените во училиштето; да се поттикнува внимателно и безбедно да се учи во училиштето.

Македонски јазик -

да се поттикне кон користење на говорот како средство за нови контакти и меѓусебно разбирање; да се оспособи за воспоставување културен однос со опкружувањето во насока на лично обраќање кон други луѓе; приспособување на говорот во дадена ситуација; културно однесување со други луѓе; да се оспособи за пишување; да се ослободи од чувството на страв, напнатост и несигурност во разговорот; да се оспособи за правилно и разбирливо говорење, со умерено темпо и јазчина на гласот; да се поттикне кон користење на говорот како средстбо за изразување на своите доживувања; да се оспособува за раскажување; да се оспособува да раскажува настани по сеќавање. 13


Математика -

да ги воочува и споредува геометриските тела; да се поттикнува да воочува и именува геометриски форми во непосредната околина; да се поттикнува да ја одредува и вербално да ја искажува положбата на предметите во однос на себе, со примена на соодветна терминологија; да се оспособува за опишување на предметите според нивните карактеристики (боја големина форма и положба); да се поттикнува за класификација (групирање) на предметите и појавите според карактеристичните својства.

odnos na nivniot

da umeat verbalno da ja iska`uvaat polo`bata na predmetite vo sebe so pravilni termini; da umeat verbalano da ja iska`uvaat polo`bata na predmetite vo me|useben odnos;

Физичко образование -

да се поттикне и воведе самиот да ги открива движењата на своето тело; да се запознае со неговата висина; да се запознае со неговата тежина; да се оспособува да применува другарско однесување, да им помага на другарчињата за откривање на моторичките способности, да учи и да се оспособува за помагање, соработка и изразување на позитивни емоции во одделението и групата; да го развие естетското чувство при поставување; да изведува групирање во помали групи; да се оспособува за тимска работа; да се оспобува за мотори~ко координирано движење во просторот; да ги осознае своите способности за скок од место; да го јакне скокалниот зглоб, мускулите на нозете и на карлицата; да развива способности и да искажува позитивни емоции и однесување во дружење, групна реализација на задачи во игра.

Музичко образование -

да да да да да да да да

ги препознава звуците од природата и околината; имитира звуци од природата и околината; стекнува навика правилно да го држи телото при пеење; пее песни различни по содржина и карактер; создаде љубов кон патриотските песни; развива осет за ритам; се поттикнува да ги усогласи своите движења со ритеамот на музиката; слуша и препознава вокална музика.

Ликовно образование 14


-

-

да ги запознае и именува подлогите и цртачките материјали (хартија, молив, дрвени бои); да се оспособи да користи различни моливи за добивање на разновидни линии со различна дебелина, интензитет и прецизност, како и да применува и комбинира различмни линии (хоризонтални, вертикални, коси, брановидни, отворени, затворени, тенки, дебели, долги, куси, цик- цак и други); да се стимулира да ги претставува целосно предметите и објектите од непосредната средина со детали; да ги организира нацртаните објекти на подлогата; да се воведе во цртањето илустрација на дадена содржина (текст, музика, анегдота…); да ги запознае и именува подлогите и сликарските материјали (хартија, темперни бои, четка, платно); stimulirawe na vizuelni sliki izrazuvawe.

po do`iveano,~ueno,videno vo likovnoto

Методи на работа: метод на игра, метод на (вербално) решавање на проблемот, истражувачки метод, метод на практични работи, метод на набљудување, говорен метод, метод на работа со текст, метод на покажување, илустративен метод.

Организациони форми на работа: индивидуална форма, групна форма на работа, заедничка форма на работа, работа во праови (тандеми).

SORABOTKA SO RODITELITE: o Izbor na ~lenovi vo Sovetot na roditeli - pretstavnici od paralelkata; o Zapoznavawe i prifa}awe na ku}niot red na U~ili{teto; o Zapoznavawe so celite, zada~ite i na~inot na realizacija na nastavata; o Zapoznavawe so nastavniot plan i program za I odd. vo u~ebnata 2009/ 2010; o Dogovor za sorabotka i u~estvo vo pomagawe na roditelite vo realizacija na planiranite poseti, aktivnosti i nabqudenija; o Dogovor za roditelski sredbi i odreduvawe priemen den za individualni sredbi.

IIa Teма:Јас сум дел од природата (6 часа) Запознавање на околината Р.бр. 1. 2. 3.

Наставни единици Oвошна градина/58 Истражувачка активност/59 Во зеленчукова градина/55

Време на реал. 09.м 10.м 10.м 15


4. 5. 6.

Истражувачка активност/56 Што научивме/60 Цветна градина/61

10.м 10.м 10.м

Македонски јазик (18часа) Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Наставна единици Текст-Септември/22 Овошје-опис/33 Приказна по слики/33 Есенско овошје-бројалка/34 Есенско овошје-стихотворба/34 Како изгледа зеленчукот/30 Гатанки за зеленчук/30 Приказна по слики-Зеленчук/31 Во зеленчуковата градина“/31 На пазар/32 11Октомври-светол празник-Цртеж на својата улица празнично украсена/35

Време на реал. 09.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Umetni~ka interpretacija na istata

10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м

Приказна по слики- Есенска слика/36 Рана и доцна есен-опис Есенска сликовница стр.109 (прилог слики) Птиците преселници одат на југ Разговор за жолтите лисја и свенатите цвеќиња во есен Имитирање звуци на:ветер,дожд,жолти лисја,птици/36

Математика (17 часа) Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Наставни единици Vnatre-nadvor-na/19 R-l za istite Se dopira -me|u/19 Utvrduvawe Igra-prodavnica- Najdi go natrapnikot/18 Leva i desna strana na moeto telo/20 Igra- frlawe predmeti so leva i desna raka Orientirawe vo poznata okolina-igra-/21,22 Orientacija vo vreme -den,no},utro/23 Denes,v~era,utre,den-sedmica,/24 Mesec,godina-razgovor/25 Isto-sli~no-razli~no /26 Re{avawe na problemi/28,29 Ispraveno-legnato-koso/33 Klasifikacija na predmeti spored 1 ili 2 svojstva/34 Grupirawe na predmeti i pojavi/35 Grupirawe na zelen~uk i ovo{je/36

Време на реал. 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 16


Физичко образование (9 часа) Р:бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Наставни единици Групно поставување Редење во колона Редење по двајца Одскок од залет Скокање Фрлање и фаќање Потскокнување Скокање со јаже(со две нозе) Скокање со јаже(со една нога)

Време на реал. 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м

Музичко образование (6 часа) Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Наставни единици Слушање инструментална музика Слушање вокално-инструментална музика Препознавање звук иглас Пеење Динамика Темпо

Време на реал. 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м

Ликовно образование (8 часа) Р.бр. 1i2 . 3i4

Наставни единици Likovni elementi vo slikaweto-osnovni boi

Време на реал. 10.м

Ovo{je i zelen~uk-modelirawe-plastelin

10.м

5i6

Grozd-pe~atewe

10.м

7i8

Cedewe na boi od sok i sporeduvawe Prir. boi od ovo{je-istra`uvawe

10.м

Цели по предмети: Запознавање на околината -

да знае некои растенија и животни 17


-

да развива хуман однос кон живиот свет; да го запознава надворешниот изглед на некои растенија во својата околина, - да препознава и именува овошни,зеленчукови ицветни растенија, - да препознава и именува одредени плодови и да ги разликува по надворешниот изглед; - да ги препознава растенијата кои се користат во исхраната.

Македонски јазик - да се оспособи за воспоставување културен однос со опкружувањето; - да го збогати речникот со зборови кои означуваат имиња на предмети појави,дејства,состојби,лица; - да се поттикне кон разбирање и користење на нови зборови; - да се воведува во групирање на зборови според конкретно својство; - да се поттикне кон препознавање и имитирање гласови и звуци според различни карактристики; - да се оспособува да опишува; -способност за мемоирање и рецитирање;да се воведува во разликите меѓу илустрација и текст; -да создаде љубов кон својата татковина преку читање текстови и стихови за неа.

Математика -да се поттикнуваат да ја одредуваат и вербално да ја искажуваат положбата на предметите во однос на себе,со примена на соодветна терминологија; -да ја одредуваат и вербално да ја искажуваат положбата на предметите во нивниот меѓусебен однос со примена на соодветна терминологија; -да се оспособуваат да набљудуваат,сознаваат и искажуваат како изглед предмет набљудуван од различна местоположба. - da ja odreduvaat levata i desnata strana na svoeto telo, i levo i desno vo odnos na sebe; - da voo~uvaat objekti vrz koi mo`e da se orientiraat vo poznata okolina; - da imenuvaat i razlikuvaat vremenski sostojbi.

-да ги именуваат,разликуваат и споредуваат состојбите што се однесуваат на траењето на текот на времето

Физичко образование -да го развијат естетското чувство при поставување: -да се оспособат за моторичко координирано движење во просторот: -да ја развиваат моториката со насочено и контролирано движење во просторот: -дада ги усовршуваат природните форми на движења: -да се оспособат за брзо одење: -да ја развиваат способноста за прецизно фрлање: -да се оспособуваат за правилно скокање.

Музичко образование -да слушаат и препознаваат:вокална , инструментална и вокалноинструментална музика: -да ги препознаваат звуците од природата и околината: 18


-да ги препознаваат основните видови на темпо(бавно-брзо): -да ги препознаваат основните видови на динамика.

Ликовно образование -да ги запознаат ,prepoznavaat и именуваат osnovnite boi,likovno da se

izrazuvaat so osnovni boi. -da se steknat so elementarni znaewa za plastelinot kako likovno sredstvo i postapkite za modelirawe so plastelin;

-да сестимулираат да ги претставуваат поцелосно предметите и објектите од непосредната средина со детали: -да se steknat so elementarni iskustva i znaewa za pe~ateweto; - da se vovedat vo istra`uva~kite aktivnosti.

Методи на работа: Метод на игра,метод на (вербално)решавањена проблемот,истражувачки метод,метод на практични работи,метод на набљудување,говорен метод,метод на работа со текст.ж,метод на покашување.илустративен метод.

Организациони форми на работа: Индивидуална форма,групна форма на работа,заедничка форма на работа,работа во парови(тандеми).

III Тема:Јас и другите (12 часа) 19


Запознавање на околината Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Наставни единици Тоа сум јас-Јас како бебе/8,9 Што сум можел,а а што можам сега На која возраст што и одговара/10,11 Што мислам за.../12 Во што сум најдобар/а /13 Радост и љубов/14,15 Страв/16.17 Тага/18 Културно однесување/19 Моите најдобри другарчиња (Нашите сличности и разлики)/21,22 Како помагаме на помалите од нас/23 Решавање на проблемска ситуација/24 Од играчка плачка/25

Време на реал. 10.м 10.м 10.м 10.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м

Македонски јазик (36 часа) Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Наставни единици Кој сум јас/7 Што можев да правам,а што можам да правам сега/7 Што сакам да бидам кога ќе пораснам/8 Ги запознаваме другарчињата/9 Емоции/10 Разговор:Среќно дете,тажно дете Што научив од моите најблиски Како поздравувам/24 Културно однесување/25,26 Следење текст на ЦД Внимателно слушање/27 Како разговараме по телефон/28 Игра:Разговор по телефон Невербален говор/29 Изговор на гласотШ-„Во шума“/37 Утврдување Изговор на гласотЛ-„Млеко“/38 Утврдување Изговор на гласотЗ/39 „Каде е гласотЗ“ Р.Л на ЦД Изговор на гласотЖ „Жабата и жеравот“/39 „Каде е гласотЖ“ Р.Л на ЦД Вежби со изучените гласови:Ш,Л,З,Ж Го слушам гласот/40 Утврдување Испуштени гласови/41 Вежби-слушање:Кој глас е испуштен/41 Опис на предмети/42 Утврдување

Време на реал. 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 20


30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Јас кажувам,а ти погодуваш/43 Koj {to raboti i {to koristi/44

Што прават/45 Компјутерска презентација на говорна игра„Едно и многу Зборови со спротивно значење/46 Компјутерска презентација„ Зборови со спротивно значење!/46 Igra„Најди го парот!/

11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м

Математика (17 часа) Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Наставни единици Grupirawe na pribori /37 Grupirawe na predmeti po boja/38 Grupirawe na predmeti po golemina/39 Grupirawe na predmeti po forma /40 Grupirawe na predmeti po boja i golemina /41 Grupirawe na predmeti po golemina ,боја i forma/42,43 Utvrduvawe za Grupirawe podgrupirawe, zaedni~ki elementi Podreduvawe na predmeti vo niza, malo pomalo najmalo/44 R-l za istite Golemo, pogolemo, najgolemo44 R-l za istite Kuso, pokuso, najkuso/45 R-l za istite Dolgo-podolgo-najdolgo/45 R-l za istite Tesno-potesno-najtesno/49 Utvrduvawe

Време на реал. 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11,м

Физичко образование (18 часа) Ред.бр . 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Наставни единици

Време на реал.

Фрлање, дофрлување Народна топка(префрлање) Фрлање во далечина Фрлање во цел Фрлање во низок кош Префрлување преку ниска мрежа од одбојка

10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 10.м 21


7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Куглање Штафетни игри Штафетни игри Фрлање и фаќање со одбивање Фрлање и фаќање со трчање Фрлање и фаќање со одење и трчање(комбинирано) Гимнастичко одење Греда (одење) Правилно фаќање за рипстол

11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м

Klackawe na stomak Klackawe na grb

Колут напред и назад-тркалање по душек (лево- десно)

Музичко обрзование (12 часа) Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Наставни единици Ритам Звуци Пеење Движење во ритам Музички игри Препознавање на слушаната музика (весела, тажна, брза, бавна)

Време на реал. 10.м 10.м 10.м 10.м 11.м 11.м

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Разговор за слушаната музика Илустрирање на слушаната музика Пеење Пеење Пеење Пеење

11.м 11.м 11.м 11.м 11.м 11.м

Ликовно образование(10 часа) Р. Бр. 1i2 3i4 5i6 7i8 9i10

Наставни единици Ova sum jas

-Drveni boi

Listovi-pe~atewe Mojot grad-slikaweflomaster Esenta kaj nas-slikawe-tempera Rastvorlivost na hartijata -Suvo - mokrokombinirana

Време на реал. 10.м 11.м 11.м 11.м 11м

22


Цели по предмети: Запознавање на околината -

да ги знае основните податоци за себе; да се доживува себеси во континуитет (јас некогаш и сега); да развива способности за набљудивање, опишување, споредување и заклучување; да се поттикнува во размислувањето и во искажувањето свое мислење; да почитува и да подржува мислење на другите; да развива позитивна слика и самодоверба; да ги открива своите интереси и да ги негува; да развива самостојност; да умее да препознава и искажува различни чувства кај себе; да воочува сличности меѓу себе и другите; да ги почитува другите и да помага на помалите и различните од себе; да се оспособува да решава елементарни конфликти со мала помош на возрасните; да развива навики за културно однесување;

Македонски јазик -

да се поттикне кон користење на говорот како средство за меѓусебно разбирање и како средство за изразување на своите мисли и чувства; да се оспособи за воспоставување културен однос со опкружувањето во насока на лично обраќање кон другите луѓе; да го збогати речникот со зборови кои означуваат имиња на предмети, појави, состојба, лица; да се оспособува за опишување, раскажување, прераскажување; да се запознае со правилниот начин за разговор по телефон; да се оспособи за правилен изговор на гласовите; да се ослободи од чувството на страв, напнатост и несигурнос во разговорот; да се охрабрува да дава соодветен одговор на прашања;

Математика 23


-

да се поттикнува за класификација (групирање) на предметите и појавите според карактеристичните дејства; да се оспособува за подредување на објектите според степенот на некое својство во низа што расте или опаѓа; да се оспособи да групира и именува групи логички плочки; da voo~uvaat i sogleduvaat sli~nosti i razliki me|u predmetite; da gi opi{uva predmetite po boja, golemina, forma...; da gi klasificira predmetite spored karakteristi~ni svojstva; da ja voo~uvaat relativnosta na nekoj predmet sporeden so dva ili pove}e srodni;

Физичко образование -

да ја развива способноста за прецизно фрлање; фрлање топче во далечина и цел; фрлање класична топка во низок кош; префрлување топка преку ниска мрежа од одбојка; штафетни игри со елементи на фрлање, прескокнување, дофрлување, префлување; организирање игра- куглање со пластична топка и чунчиња; да усогласува ритам со моторика; да ја развива рамнотежата; да ги запознаат гимнастичките справи; да ги јакне мускулните групи на трупот.

Музичко образование -

да ги препознава звуците од природата и околината; да имитира звуци; да стекнува навика правилно да го држи телото при пеење; да развива осет за ритам; да пее песни различни по содржина и карактер; да се поттикнува да ги усогласи своите движења со ритамот на музиката; да ја препознава слушаната музика (весела, тажна, брза, бавна); да се оспособи за илустрација на слушаната музика; да разговара за музиката што ја слуша;

Ликовно образование -

да се поттикнува фокусирано да ја набqудува непосредната околина; да стекне поголема сигурност и контрола на движењето на раката; да се оспособи да користи различни моливи за добивање на разновидни линии со различна дебелина, интензитет и прецизност; да се стимулира да ги претставува по целосно предметите и објектите од непосредната средина со детали; да se stekne so novi likovni iskustva i znaewa deka odredeni sredstva,tehniki i postapki mo`at da se koristat na poinakov na~in.

24


Методи на работа: Метод на игра, вербално решавање на проблемот, истражувачки метод, набљудување, говор, работа со текст, покажување, илустративен метод, метод на практични работи.

Организациони форми на работа: Заедничка форма на работа, индивидуална групна работа во парови (тандеми).

IIб Тема:Јас сум дел од природата(18 часа)

Запознавање на околината Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Наставни единици Домашни животни/62,63 Диви животни/65,66 Мојот миленик/67 Жива и нежива природа/68,69 Што ке се случи ако.../70 Јас сум дел од живиот свет/71 Годишни времиња/80 Ден-ноќ/81 Нова година Денови во седмицата/82 Што можам со.../72 Рамноправност меѓу половите/73 Кој што може да прави/74 Сличности и разлики меѓу децата и возрасните/75 Јас растам и се развивам/76 Истражување/77 Живо и неживо/78,79 Како да ја заштитиме околината-Здрава и чиста околина/83,84

Време на реал. 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 01.м 01.м 01.м 01.м 02.м 02.м 02.м 02.м 02.м

Македонски јазик (53 часа) Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5.

Наставни единици Домашни животни/49 Домашни животни-утврдување Диви животни/47 Компјутерска презентација на говорна игра-Диви жив. Зборови големо-мало,големо-поголемо,на ЦД

Време на реал. 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 25


6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Хумористични стихови/48 Опис на домашно милениче Кој каде живее/50 Приказна„Трите мечки“ на ЦД Најди пар/51 Најди го парот/51 Вежби:Исти зборови со различно значење Именување според заеднички својства/52 Именување и цртање групи според заеднички својства Од збор до реченица/53 Составување реченици po sliki/59 Кој збор недостасува/54 Игра:Кој збор недостасува Зима/65

12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м

20.

Текст:„Дрвото и птиците“/61

12.м

21.

Драматизација

12.м

22.

Состави приказна/61

12.м

23.

Ден-ноќ/62

12.м

24.

Басна:„Штурецот и мравката“-прилог ЦД/63

12.м

25.

Нова година и Божиќ/67

12.м

26.

Цртање новогодишна честитка

12.м

27.

Новогодишна слика/66

12.м

28.

Разговор за деновите во седмицата

01.м

29.

Стихотворба „Денови“-стр.62

01.м

30.

Приказна по слики-„Трите прасиња“/64

01.м

31.

Прашања и одговори –стр.57

01.м

32.

Прашања и одговори-Кој што сака да јаде?

01.м

33.

Каква храна треба да јадеме?

01.м

34.

На даден одговор постави прашања-стр.58

01.м

35.

На даден одговор постави прашања

01.м

36.

Состави реченици по слики/59

01.м

37.

Редоследот на зборовите во реченицата

01.м

38.

Број на зборови во реченицата-стр.60

01.м

39.

Број на зборoви во реченицата

01.м

40.

На театар-кино-стр.72

02.м

41.

Посета на театар-Како треба да се однесуваме /26

02.м

42.

Јас и моето другарче-стр.73

02.м

43.

Драматизација на цртан филм

02.м

44.

Гледање цртан филм на ТВ

02.м

45.

Разговор за гледаниот цртан филм

02.м

46.

Измисли што недостасува-стр.76

02.м 26


47.

Приказна по слики-стр.77

02.м

48.

„Испревртена песна“-стр.77

02.м

49.

Меморирање и рецитирање на песната

02.м

50.

Што можеме да прочитаме-стр71

02.м

51.

Што можеме да прочитаме

02.м

52.

„Пожар во шумата“стр.68

02.м

53.

Составување слична приказна

02.м

Математика (36 часа) Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Наставни единици [iroko-po{iroko-naj{iroko/49 Rl za izu~enite poimi Utvrduvawe na podreduvawe na predmetite vo niza Relativnost na predmetite pomalo od -/47 R-l za -pomalo odPogolemo od-/47 R-l za pogolemo od-; Pokuso od-podolgo od-;/48 R-l za istite Potesno od-po{iroko od/49 R-l za istite Ponisko od-povisoko od/50 Igra-povisoki i poniski drugari Podebelo od-potenko od/51 R-l za istite Poplitko od-podlaboko od/52 Utvrduvawe IKT-problem re{enie-senki Pronao|awe na del od slagalka-logi~ka igra/54 Poim za najprvin, potoa ,na kraj/55 R-l za istite Patot na mojata u`inka/55 Predtoa-potoa/55 Utvrduvawe IKT-logi~ka igra Brojot 1-otkrivawe/56 Grafi~ki zada~i za br.1/57 Brojot 2/58 Grafi~ki zada~i/59 Brojot 3/60 Grafi~ki zada~i/61 Prepoznavawe na znacite +,-,=;/82 Dodavawe i odzemawe do 3 simboli~ko/83 Utvrduvawe Brojot 4 i grafi~ki zada~i/62,63 Dodavawe i odzemawe do 4 /84

Време на реал. 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 01.м 01.м 01.м 01.м 01.м 01.м 01.м 01.м 02.м 02.м 02.м 02.м 02.м 02.м 02.м 02.м 02.м 02.м 02.м 27


Физичко образование (26 часа) Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Наставни единици Тркалање по надолжна оска на телото на душек(koso) Тркалање по надолжна оска на телото на душек(horiz.) Одење по линии-стесната оовршина Одење и лазење по ниска греда Одење и лазење по ниска греда Прескокнување преку низок шведски сандук Влечење инадвлекување,туркање

Време на реал. 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м

8. 9. 10.

Игри со надвлекување Игри со туркање на предмети Елементарни и штафетни игри составени со совладани елементи

12.м 12.м 12.м

11. 12. 13.

Тркалање,влечење,надвлекување-игри Народни танци Танцови игри пропратени со музика

12.м 12.м 12.м

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Карактерни игри Елементарни игри Што можам со рацете Што можам со моето тело Што можам со нозете Движење по снег(правење патеки) Правење снежни топки Играње по снег Санкање Правење Снешко Правење фигура од снег по избор Санкање-основни елементи Игри на снег

01.м 01.м 01.м 01.м 01.м 01.м 02.м 02.м 02.м 02.м 02.м 02.м 02.м

Музичко образование (18 часа) Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Наставни единици Пеење Пеење Слушање народни песни Слушање народни песни на етнички заедници Музички игри Поврзување движење во ритам

Време на реал. 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 12.м 28


7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Народни ора и танци Народни ора и танци Народни ора и танци Изведба на музичко-ритмичко чекорење Марширање,потскокнување Слушање музика-„Марш на дрвените војничиња“ Маршов ритам во постојано темпо и со промена на темпото

12.м 12.м 12.м 01.м 01.м 01.м 01.м

14. 15. 16. 17. 18.

Слушање музика-„Детски албум“-Чајковски Комбинирање на чекорења и потскокнувања Учество во музички игри Пеење Пеење

02.м 02.м 02.м 02.м 02.м

Ликовно образование (18 часа) 1i 2

Р.бр.

Наставни единици Цртеж-Домашни животни- дрвени бои

Време на реал. 12.м

3i 4

Цртеж Шумски животни- дрвени бои

12.м

5 i 6

Зима-сликање-темпера

12.м

7 i 8

Мојата елка- колаж

12.м

9 i 10

Илустрација на изучен текст

01.м

11i 12

Цртеж-Лик од цртан филм

01.м

13 i 14

Растворливост на боите(мешање)Спектар на бои-Акварел

02.м

Истражување 15 i 16

Светло-тeмно Ден и ноќ-водeни бои

02.м

17i18

Сликање со темперни бои, нијанси на основните бои

02,м

Цели по предмети: Запознавање на околината -да ги зпознаат домашните и дивите животни; 29


-да се зпознаат со некои разлики меѓу домашните и дивите животни; -да развиваат хуман однос кон живиот свет; -да се поттикнуваат да согледуваат примери за поврзаност на растенијата и животните; -да поттикнуваат одговорност кон домашните миленичиња; -да се запознаат со основните карактеристики на живата и неживата природа; -да се запознаат со годишните времиња;месеци;денови во седмицата; -да се запознаат со некои промени и појави во природата низ годишните времиња; -да имаат претстава за основните временски периоди:ден-ноќ; -да го разбираат редоследот на случувањата:вчера,денес и утре: -да стекнат елементарни знаења за изгледот на човечкото тело, -да воочуваат и опишуваат надворешни делови од телото, -да спознаваат сличности иразлики меѓу децата,луѓето; -да се сензилибизира за хумани односи меѓу половите; -да развиваат свест за зачувување на чиста околина

Македонски јазик -да се оспособатза правилно иразбирливо говорење,со умерено темпо ијачина на гласот; -да се воведат во слушање иразбирање во говорот на другите. -да се воведуваат во невербален начин на изразување(гестикулација,мимика,движење); -да семотивираат за поставување прашања поврзани со определена тема,приказна,слика и сл. -да се охрабруваат да даваат соодветен одговор на поставени прашања: -да се поттикнуваат конразликување и користење на различни видови на реченици; -да се поттикнуваат кон разбирање икористење на нови зборови; -да се запознаваат со литературата за деца; -да се запознаваат со творби од македонското народно творештво и народното творештво од другите култури; -да се оспособуваат за слушање,разбирање и доживување на содржината и пораката налитературните творби; -да се зпознаат со поезијата за деца и да се поттикнуваат да ја доживуваат; -да се поттикнуваат да го вежбаат помнењето преку интерпретација на стихотворба,гатанка; -да се оспособуваат за :опишување,раскажување,прераскажување; -да сестекнат елементарни знаења за театарот и драмската уметност; -да се запознаат со видови анимиран филм(куклен и цртан)

Математика

-da se potiknuva za utvrduvawe na logi~nata povrzanost na nastanite.

-да ги запознаат броевите и да ги препознаат цифрите; -да можат да бројат нанапред и наназад; -да ги споредуваат броевите по големина ида ги препознаваат симболите за споредување на броеви; -да го разбираат собирањето и одземањетo како додавање на еден и одземање на еден; -да ги препознаваат знаците плус,минус и еднакво; -да ги употрбува собирањето и одземањето во разни проблемски ситуации; -да ги именуваат,разликуваат и споредуваат состојбите што се однесуваат на траењето на текот на времето. -da se osposobat za re{avawe na ednostavni problemski situacii preku IKT;

Физичко образование -да сеоспособуваат за движење на своето тело во целина на просторот; 30


-да ги јакнат големите мускулни групи на трупот; -да се оспособуваат за естетско и елегантно движење на телото и делови од него; -да се оспособуваат да се движат во определен правец; -да ја развиваат рамнотежата,перцептивните и вестибуларните способности; -да се поттикнуваат да учествуваат во игри; -да се поттикнуваат да ги почитуваат правилата на играта; -да усогласуваат ритам со моторика; -да ги почитуваат правилата на игра,да помагаат,соработуваат,комуницираат идисциплинирано ја реализираат поставената задача; -да се поттикнуваат да учествуваат во активности на снег; -да ја развиваат координацијата за двиѓење по снег; -да се оспособуваат за рамнотежа на телот при лизгањето; -да се оспособуваат за правилно паѓање на снег.

Музичко образование -да стекнуваат навика правилно да го држат телото при пеење;

-да развиваат осет за ритам ичуство за мелодија; -да пеат песни различни по содржина и карактер; -да се поттикнуваат да ги усогласат своите движења со ритамот на музиката; -да се поттикнуваат да ги усогласуваат своите движења со музичките карактеристики(ритам,темпо,динамика); -да се запознаат и изведуваат едноставни народни ора и танци; -да препознаваат народни песни; -да имаат правилни музичко-ритмички чекорења(чекорење,марширање,потскокнување); -да слушаат правилно музика и да ја препознаваат слушаната музика(весела,тажна,брза ,бавна); -да разговараат за музиката што ја слушаат.

Ликовно образование -да се оспособат да користат различни моливи за добивање на разновидни линии со различна дебелина,интензитет и прецизност; -да применуваат и комбинираат различни линии; -да се стимулираат да ги претставуваат поцелосно предметите и објектите од непосредната средина со детали; -да ги организираат нацртаните објекти на подлогата; -да се воведуваат во цртањето илустрација на дадена содржина; -да цртаат самостојно,тандемски и групно; -да ги запознаат и именуваат подлогите и сликарските материјали; -да се поттикнуваат да работат со материјали за сликање; -да ги препознаваат и именуваат основните бои и нивните нијанси; -да сепоттикнуваат креативно да се изразуваат со боја; -да ја одржуваат хигиената на облеката и приборот за сликање.

Методи на работа: Метод на игра,(вербално)решавање на проблемот,истражувачки метод,метод на практични работи,набљудување,говорен метод,работа со текст,покажување,илустративен метод.

31


Организациони форми на работа: Индивидуална ,групна,заедничка, работа во парови(тандеми).

IV Тема: Мојот дом (8 часа) Запознавање на околината Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Наставни единици Мојот дом/36,37 Улогите на членовите во семејството/38 Моите обврски дома/39 Хигиена- истражувачка активност/40,41 Со здрава храна до подобро здравје/42 Опасни игри во домот/43 Семејството и слободното време/44 Празници во семејството/45

Време на реал. 02м. 02м. 02м. 03м. 03м. 03м. 03м. 03м.

Македонски јазик (24 часа) Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Наставни единици Моето семејство- стр.55 Драматизација:„Кој што работи“ Разгледување на семеен албум Стихотворба:„На кого личам“ стр.56 Мемоирање на стихотворбата Рецитирање на стихотворбата Текст:„најубавата куќа“ стр.56 Утврдување на текстот ТВ емисии стр.74 Гледање ТВ емисија Гледање македонска народна приказна Посета на ТВ студио Разговор: кој што јаде? Стр.57- утврдување Драматизација:„Во продавница“ Драматизација:„Во продавница“ Драматизација:„Во ресторан“

Време на.реал. 02м. 02м. 02м. 02м. 02м. 02м. 02м. 02м. 03м. 03м. 03м. 03м. 03м. 03м. 03м. 03м. 32


17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Драматизација:„Во ресторан“ Драматизација:„Во продавница“ и „Во ресторан“ Измислување приказна по слики стр.84 Приказна по слики стр.87 Испревртена песна стр.77 Ликови од познатите приказни Ликови од познатите приказни Препознај ја приказната

03м. 03м. 03м. 03м. 03м. 03м. 03м. 03м.

Математика (16 часа) Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Наставни единици Brojot 5 i grafi~ki zada~i/64,65 Redni broevi 1-5/77 Dodavawe i odzemawe do 5 Brojot 6-otkrivawe/66 Grafi~ki zada~i/67 Dodavawe i odzemawe do 6/86 Utvrduvawe na br.1-6; Brojot 7-otkrivawe/68 Grafi~ki zada~i/69 Dodavawe i odzemawe do 7/87 Brojot 8/70 Grafi~ki zada~i/71 Dodavawe i odzemawe do 8/88 Utvrduvawe na br.1-8 Brojot 9/72 Grafi~ki zada~i/73

Време на реал. 02м. 02м. 02м. 02м. 02м. 02м. 03м. 03м. 03м. 03м. 03м. 03м. 03м. 03м. 03м. 03м.

Физичко образование (12 часа) Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Наставни единици Вежби за правилна изведба на природните форми на движење: правилно одење и трчање Брзо одење и трчање во определен правец Одење на лево, на десно, напред, назад и сл. Одење и трчање во природни услови Залет- затрчување Одскок и доскок Скокања и подскокнувања, топнозе, со една и дуга нога Игри со скокање- скокање со јаже Старт- тргнување, цел пристигнување Натпревар во трчање Штафетни игри со елементи на одење, трчање, скокање, прескокнување, дофрлување и префрлување Фрлање топче во далечина и во цел

Време на реал. 02м. 02м. 02м. 02м. 03м. 03м. 03м. 03м. 03м. 03м. 03м. 03м. 33


Музичко образование (8 часа) Р.бр. 1.

Наставни единици Слушање звуци од природата: пеење на птици, кочење на автомобил, грмотевици, шкрипење на столче и сл. Пријатни и непријатни звуци Слушање вокално- инструментално пеење, песна од детски фестивал Слушање инструментално дело:„Летна бумбарот“ Слушање народна песна: „Билјана платно белеше“ Слишање народно оро: „Право оро“ Изведување ритмички мотиви со плескање со рацете, тропање со нозете, чукање со 2 моливчинња и др. Испитување и отркивање на звучните својства на ДМИ

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Време на реал. 02м. 02м. 02м. 03м. 03м. 03м. 03м. 03м.

Ликовно образование (8 часа) Р.бр.

Наставни единици

1i2

Moeto semejstvo-drveni boi

Време на реал. 02м.

3i4

Izrabotka na ~estitka-kola`

03м.

5i6

Печати на текстил и сл. материјали

03м.

7i8

Grebewe na meki materijali- Riba istra`uvawe

(sapun)

03м.

Цели по предмети: Запознавање на околината -

да ги почитува блиските во семејството и да развива чувства на припадност; да ги запознава правилата на однесување во семејството; да усвојува знаења и вештини за здравјето, односно хигиената и здравиот налина на исхрана; да ги знае на начините на користење на слобдното време во семејството; да знае семејните прослави и празници, и како тие се одбележуваат; да ги запознае и почитува семејните празници на децата од своето опкружување.

Македонски јазик: -

да се поттикне кон користење на говорот како средство за нови контакти и меѓусебно разбирање; да се поттикне кон користење на говорот како средство за изразување на своите мисли, чувства и дожувувања: да се поттикне кон поврзување на невербалното со вербалното поврзување; 34


-

да се оспособи за драматизирање, имитирање на гласови и звуци според различни карактеристики; да се воведува во разликите меѓу илустрациите и текстот; да се запознава со филм за деца и серија за деца; да се запознава со видови на анимиран филм (куклен и цртан); да се запознава со различни видови телевизиски и радио телевизии; да се поттикне да го вежба помнењето преку мемоирање на песна; да се оспособува за откривање и доживување на елементите од литературните творби (простор, време, настан и ликови); да се запознае со приказната како литературна творба; да се ослободи од чувството на страв, напнатост и несигурност во разговорот.

Математика: -

да ги запознае броевите од 1 до 9и да ги препознае цифрите на броевите; da gi prepoznava i imenuva rednite broevi do 5 да формира множества со даден број на елемнти; да ги разбира собирањето и одземањето како додавање на 1 и одземање на 1; да ги препознава знаците +, - и =; да ги споредува броевите по големина и да ги препознава симболите <, > и =.

Физичко образование: -

да ги развива подвижните способности на локомоторниот апарат за правилна изведба на движењата; да ги усовршува природните форми на движење; да ги развива психомоторните способности и да ја јакне скелетната мускулатура поврзана со основите на атлетските елементи; да го јакне скокалниот зглоб, мускулите на нозете и карлицата и агилноста; да ја развива способноста на прецизно фрлање; да развива способности и да искажува позитивни емоции и однесување во дружење, групна реализација на задачи во игра.

Музичко образование: -

да препознава звуци од природата и околината; да илустрита звуци преку апликации; да слуша и препознава воклана и инструментална и воклано- инструментална музика; да ја препознава слушаната музика; да разговара за музиката што ја слуша; да препознава народни песни; да развие осет на ритам; да се запознае со неколку детски музички инструменти.

Ликовно образование: -

да воочи дека со кој било предмет премачкан со боја може да се направи и добие негов отпепечаток; да избира самостојно предмети со кои ке печати; самостојно да печати и делумно да учевствува во изработка на печатите; да заклучи дека со печатењето е можно повторување на истата форма; да се оспособува самостојно да го држи печатот и прави отпечатоци; да ја регулира и контролира силата (притисок, стисок) на дланката и да развие чувство на ритмичко движење на сланката. da se zapoznaat so nekoi materijali za oblikuvawe i modelirawe; da se zapoznaat so tehnikata na rabota

35


Методи на работа: Метод на игра,вербално решавање на проблемот,истражувачки метод,метод на практични работи,метод на набљудување,говорен метод,работа со текст,метод на покажување,илустративен метод.

Организациони форми на работа: Индивидуална форма,групна форма,заедничка форма на работа,работа во парови(тандеми).

V Тема:Местото во кое живеам (8 часа) Запознавање на околината Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Наставни единици Пролетта пристигна Местото во кое живеам (Кој со што работи)/47 Национален и културен идентитет/48 Носиите во Македонија/49 Минато и сегашност/50,51 Мојата татковина/52 Празници во мојата татковина/53 Утврдување на темата

Време на реал. 03.м 03.м 03.м 03.м 04.м 04.м 04.м 04.м

Македонски јазик (24часа) Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Наставни единици Пролетта пристигна-опис/70 Пролетни плодови/70 „Црвенкапа “по слики стр.69 Стихотворба„Весници на пролетта“-анализа Мемоирање и рецитирање на стихотворбата Кој што работи и што користи-стр.44 Дополни ја стихотворбата-стр.80 Зборови што звучат слично-стр80 Слушај и откриј/81 Драматизација на улоги со различни професии-стр.81 Драматизација на улоги со различни професии Драмски текст по желба (читање и драматизирање) Повтори по линиите-стр.86 Препознај буква А-стр.87 Препознај буква А-утврдување

Време на реал. 03.м 03.м 03.м 03.м 03.м 03.м 03.м 03.м 03.м 03.м 03.м 03.м 04.м 04.м 04.м 36


16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Препознај буква Б-стр.87 Препознај буква Б-утврдување Вежби за препознавање на буквите А и Б Препознај буква В/88 Препознај буква В-утврдување Препознај буква Г/88 Препознај буква Г-утврдување Препознај буква Д/89 Вежби со изучените букви

04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м

Математика (16 часа) Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15,. 16.

Наставни единици Sobirawe i odzemawe do 9/89 Utvrduvawe na broevite do 9 Brojot 10/74 Grafi~ki zada~i/75 Sobirawe i odzemawe do 10/90 Utvrduvawe Redni broevi 1-10 Parni neparni broevi 1-10 IKT-ma~e Igra-Domino Broewe objekti pri pro{etka/76 Sporeduvawe-pove}e od ( >) pomalku od (<)/78 Ednakvi mno`estva-isto tolku = Utvrduvawe<,>/79 Utvrduvawe<,>,= /80 R-l za istite/81

Време на реал. 03.м 03.м 03.м 03.м 03.м 03.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м

Физичко образование (12 часа) Р.бр 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Наставни единици Пешачење во блиската околина Физички подготовки за иаведување на физички активности во природа Пешачење по рид Планинарење Излет во блиската околина Подготовки за -Мали олимписки игри Избор на спортови според афинитетите на учениците Поделба по групи Подготовки за мал фудбал Подготовки за Народна топка Подготовки за трчање на 100и200метри Натпревар-Мали олимписки игри

Време на реал. 03.м 03.м 03.м 03.м 03.м 03.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м

Музичко образование (8 часа) 37


Р.бр. 1. 2.

Време на реал. 03.м 03.м

3. 4.

Наставни единици Испитување и откривање на звучните својства на ДМИ Откривање и разликување на детските ритмички инструменти(чука на стапчиња,тропалки) Свирењ на ДМИ направени од природни материјали Изведба со ДМИ(пр.повторува кратки ритмички мотиви)

5. 6.

Создавање сопствена кореографија на избрана песна Учество во музички игри(на пр. Како чука клукајдрвецот)

04.м 04.м

7.

Игри во кои учениците наместо да одговараат со зборови одговараат со пеење Пеење со движење и свирење

04.м

8.

03.м 03.м

04.м

Ликовно образование (6 часа) Р.бр 1i2 3i4 . 5i6

Наставни единици Proletni cve}iwa-voso~ni boi Previtkuvawe- Maska-kombinirana Transformirawe zvuci po ritam- Narodna {ara Akvarel-istra`uvawe

Времена реал. 03.м 04.м 04.м

Цели по предмети Запознавање на околината -да се поттикнува да го запознае местото во кое живее; -да се запознае со позначајните објекти во непосредната околина: -да ја запознае културната различност во местото во кое живее: -да запзнае стари градби,носии,предмети; -да ја именува својата татковина,да ги препознае знамето и химната; Да развие чувство на припадност и љубов кон својата татковина.

Македонски јазик -да се запознае со литературата за деца: Да сезапознае со творби од македонско народно творештво и народното творештво на другите култури; -да се осоособува за слушање,разбирање и доживување на содржината и пораката на литературната творба; -да се запознае со поезијата за деца и да се поттикне да ја доживее; -да го открие значењето на сликовниците,книгите,како извори на знаење; -да се оспособува за опишување,раскажување,прераскажување; -да се оспособи за драматизирање на текстови; -да се запознава со стандардите на македонскиот писмен јазик преку уочување на неговите карактеристики; 38


-да се оспособи за визуелно препознавање на големите печатни букви од македонското кирилично писмо.

Математика -да ги запознае броевите од 1 до 10 и да ги препознае цифрите на броевите; -да формира множества со даден број на елемнти; -да ги разбира собирањето и одземањето како додавање на 1 и одземање на 1; -да ги препознава знаците +, - и =; -da gi prepoznava i imenuva rednite broevi do 10; --da gi prepoznava i imenuva parnite I neparnite broevi do 10; -да ги споредува броевите по големина и да ги препознава симболите <, > и =.

Физичко образование -да го поттикнува интересот за излети и пешачења; -да се оспособи за безбедно однесување во природа: -да ја развива еколошката свест; -да се поттикнува да учествува во училишните спортски активности ; -да се поттикнуваат да учествуваат во натпревари на малите олимписки игри во училиштето.

Музичко образование -да се развиеосет за ритам; -да изведува ритмички мотиви со раце и нозе; -да се запзнаат со детски ритмички инструменти; -да се оспособот за свирење на детски ритмички инструменти; -да изработуваат самостојно детски ритмички инструменти од природни материјали; -да се поттикнуваат за музичко изразување со глас,свирењ,движење; -да стекнува самодоверба и сигурност во сопственото музичко изразување; -да ужива во музичкото изразување

Ликовно образование -да се запознае со некои материјали за моделирање и обликување; -да ја набљудува и истражува околината и да ги забележува различните форми меѓу предметите; -да истражува материјали преку визуелни итактилни сетила: -да моделира со материјали со додавање и одземање:-да се запознава со техниката на работа: -да се поттикнува за работа во група: -да ја развива моториката

Методи на работа: Метод на игра,вербално решавање на проблемот,истражувачки метод,метод на практични работи,метод на набљудување,говорен метод,работа со текст,метод на покажување,илустративен метод. 39


Организациони форми на работа: Индивидуална форма,групна форма,заедничка форма на работа,работа во парови(тандеми).

VI Тема: Сообраќај (10 часа) Запознавање на околината Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Наставни единици Набљудение –Крстосница/85 Како се однесуваме во сообраќајот/86 Каде ни е дозволено да играме/86 Сообраќај/87 Сообраќајни средства/87 Набљудение и работа со податоци Средување на податоците Патот од дома до училиште/87 Кој се грижи за безбедноста во сообраќајот?/88 Семафор,сообраќајни знаци

Време на реал. 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м

Македонски јазик (30 часа) Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Наставни единици Преоознавање буква Ѓ/89 Препознавање буква Е/90 Препознавање буква Ж/90 Вежби со изучените букви Препознавање буква З/91 Препознавање буква Ѕ/91 Вежби Препознавање буква И/92 Препознавање буква Ј/92 Препознавање буква К/93 Препознавање буква Л/93 Вежби Препознавање буква Љ/94 Препознавање буква М/94 Препознавање буква Н/95 Препознавање буква Њ/95 Вежби Препознавање буква О/96 Препознавање буква П/96 Препознавање буква Р/97 Препознавање буква С/97 Вежби

Време на релиз. 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м 40


23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Препознавање буква Т/98 Препознавање буква Ќ/98 Препознавање буква У/99 Препознавање буква Ф/99 Препознавање буква Х/100 Препознавање буква Ц/100 Утврдување Препознавање на буква Ч/101

05.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м

Математика (20 часа) Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Наставни единици Edna polovina , edno cello/91 Utvrduvawe Sporeduvawe i procenuvawe na brzina ( bavnobrzo)/92 Igra so predmeti bavno-brzo Blisku-daleku/93 Igra so demonstrirawe blisku-daleku R-l za bavno-brzo, blisku-daleku IKT vo nastavata po matematika ^ekor, prst, prsti-poimi/94 Igra-merewe so ~ekori Grst-poim/94 Peda, stapalo, dlanka/94 Merewe so dlankite Merka za dol`ina-metar/95 R-l za metar Utvrduvawe Merka za masa-kilogram/96 Igra-Na Pazar/96 R-l za kilogram Utvrduvawe

Време на реали. 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м

Физичко образование (15 часа) Р.бр 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Наставни единици Возење тротинет Возењe велосипед Вежби со рацете Вежби за нозете Правилно одење Правилно редење во колона Правилно редење по двајца Игра (Сообраќајни средства) Игра (Семафор и дете) Штафетни игри

Време на реал. 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 04.м 05.м 05.м 05.м 41


11. 12. 13. 14. 15.

Штафетни игри Детско одење со марширање на такт од воз Утврдување и повторување Игри без граници Игри без граници

05.м 05.м 05.м 05.м 05.м

Музичко образование (10 часа) Р.бр. 1.

Време на реал. 04.м

3. 4.

Наставни единици Слушање музички примери и движење на телото за прикажување основни видови на темпа(бавно,брзо) Препознавање на основните видови на темпа(силно,тивко) Музичка игра-силно и тивко пеење Музичко-ритмички чекорења на музика од Чајковски

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Танцување на дадена музика Марширање-„Марш на дрвените војничиња“ Пеење песна по избор Слушање и пеење детски песни Слушање и пеење народни песни Пеење песна од детски фестивал

04.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м

2.

04.м 04.м 04.м

Ликовно образование (10 часа) Р.бр. 1.

Време на реал. 04.м

2. 3.

Наставни единици Комбинирање со шаблони да прави(автомобил,камион,автобус) Презентација на изработките Конструира мост, градби,патишта од отпадни материјали

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Презентација на изработките Изработка на сообраќајни средства од амбалажа Презентација на изработките Цртање сообраќајни знаци Презентација на изработките Раскрсница-темпера Излoжба и презентација

04.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м

04.м 04.м

Цели по предмети Запознавање на околината -да се запознаат со сообраќајот од домот до училиштето; -да ги спознаваат правилата за безбедно одење по тротоар,преминување преку улица; -да ги запзнаат местата каде е дозволено да се игра и како се обележани; 42


-да ги знаат и опишуваат сообраќајните срдства кои најчесто ги среќаваат; -да ја запознаат улогата на светлосната сигнализација на семафорот; -да ја разберат улогата на сообраќајниот полицаец во регулирање на сообраќајот; -да развиваат навики за почитување на сообраќајните знаци,пешачки премин,преминување преку улица.

Македонски јазик -да се поттикнуваат кон координираност на сите потребни движења кои се ангажирани во пишувањето; -одржување насока во пишувањето; -усогласување на напишаните елементи по големина,еднаков притисок на моливот врз хартијата, -да се поттикнуваат кон воспоставување на координацијата око-рака; -да се оспособат за визуелно препознавање,односно„читање“ цели зборови што ги гледаат најчесто; -да се оспособат за визуелно препознавање на големите печатни букви од македонското кирилично писмо; -да се запознаат со различни материјали и средства за пишување(хартија,молив и сл.).

Математика -да споредува и проценува цело,половина-дел од цело. -да се поттикнуваат за проценување и споредување на брзината на два предмети во движење(бавно-брзо); -да се поттикнуваат за проценување на оддалеченоста меѓу себе и конкретниот предмет(блискудалеку); -да се поттикнуваат за мерње,проценување и споредување на димензии искажани со нестандардни мерки; -да се поттикнуваат сликовито да ги претставуваат резултатите на броењето и мерењето.

Физичко образование -да ги откријат нивните моторички можности со рацете; -да ги развиваат подвижните способности на локомоторниот апарат за правилна изведба на движењата, -да ги усовршуваатприродните форми на движења; -одење во природни услови; -да се оспособа т за моторичко координирано движење во просторот; -одење во определен правец, -одење на лево,на десно,напред,назад, -дасе оспособуваат да се движат во определениот правец; -да се оспособуваат за друштвени и штафетни игри.

Музичко образование 43


-да се развие осет за ритам, -да се поттикнуваат да ги усогласат своите движења со ритамот на музиката; -да сепоттикнуваат да ги усогласт своите движења со музичките карактњристики(ритам,темпо,динамика), -да се оспособат да изведат различни видови чекорења,марширње; -желба и интерес за слушање и пеење различни видови на музика.

Ликовно образование -да истражува материјали преку визуелни и тактилни сетила; -да се зпознава со техниката на работа; -да се запознаваат со обликувањето преку спојување,градење и конструирање со помош на разни форми и материјали; -да се истражува дека одредени материјали можат да се користат на начин поинаков од вообичаениот; -да се привикнуваат да работат во група,

Методи на работа: Игра,вербално решавање на проблемот,истажувачки метод,метод на практични работи,набљудување,говорен метод,работа со текст,метод на истражување,илустративен метод.

Организациони форми на работа: Индивидуална форма,групна форма на работа,заедничка форма на работа,работа во парови(тандеми).

Часови за утврдување и анализа на стекнатите знаења Запознавање на околината (2+3 часа) Р.бр.. 1. 2. 3. 4. 5.

Наставни единици Утврдување на темата:Јас и другите Утврдување на темата:Мојот дом Утврдување на темата:Местото во кое живеам Утврдување на темата:Јас сум дел од природата Утврдување на темата:Сообраќај

Време на рењл.

05.м 05.м 06.м 06.м 06.м

Македонски јазик (8+7 часа) Р.бр. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Наставни единици Препознавање на буквата Џ/101 Утврдување на знаењата Препознавање на буквата Ш/102 Утврдување на знаењата Вежби со буквите Вежби со буквите

Време на реал. 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м 05.м 44


7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Пронајди големи букви стр.103 Сликички и букви стр.104 Колку букви има во зборот стр107 Пронајди ги и обој скриените букви стр.108 Цртаме букви Направи своја книга стр.113 Состави приказна стр.115 Летото ни доаѓа стр.85 Разговор за правилно кристење на летниот распуст

06.м 06.м 06.м 06.м 06.м 06.м 06.м 06.м 06.м

Математика (8+2 часа) Р.бр. 1.

Наставни единици Deteto i ekonomijata (denar, cena, proda`ba..)/97

Време на реал. 05м

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Poseta na prodavnica Igra-Nie sme prodava~i-kupuva~i Utvrduvawe za dol`ina i masa. IKT-vo nastavata po matematika Moneti-utvrduvawe Merewe visina i masa individualno na sekoj u~enik

05.м 05.м 05.м 06.м 06.м 06.м

8. 9.

Составување логички едноставни задачи Додавање на 1 и одземање на 1 во конкретни проблемски ситуации Редослед на настаните

06.м 06.м

10.

06.м

Физичко образование (8+2часа) Р.бр 1. 2. 3. 4. 5. 6,. 7.

Наставни единици Вежби за правилен развој на детскиот организам Правилно редење во колона по двајца,четворица,пребројување и вежби Правилно движење во колона Гимнастички вежби на справи:душеци,рипстоли,шведски греди Штафетни игри Игри со топка Натпревари

Време на реал.. 05.м 05.м 05.м 06.м 06.м 06.м 06.м

Музичко образование (2+3 часа) Р.бр. 1.

Наставни единици Слушање.препознавање и емитирање различни звуци од природата

Време на реал. 05.м 45


2. 3. 4. 5.

Слушање музика и илустрирање на слушаното Пеење песни од различен карактер Пеење песна за распустот што следува Пеење песна за распустот што следува

05.м 06.м 06.м 06.м

Ликовно образование (2+2 часа) Р.бр. 1. 2. 3. 4.

Наставни единици Сликање мотив по избор-гваш Анализа и излoжба на изработките Сликање летен мотив-темпера Изложба,избор и анализа на сите изработки

Време на реал. 05.м 05.м 06.м 06.м

Цели по предмети Запознавање на околината -да се проверат и утврдат стекнатите знаења по теми и целосно; -знаењата да бидат усвоени и трајни

Македонски јазик -да се оспособат за визуелно препознавање на големите печатни букви од македонското кирилично писмо; -да се поттикнуваат кон воспоставување на координацијата око-рака; -да се оспособат за визуелно препознавање,односно„читање“ цели зборови што ги гледаат најчесто; -да се оспособуваат за изработка на книга; -да се создаде љубов и интерс за книга.

Математика -да се запознае со елементарните термини од економијата (денар, цена, продажба, купување, плаќање); -да се поттикнуваат сликовито да ги претставуваат резултатите на броењето и мерњето. -да споредуваат предмети; -да решаваат едноставни проблемски ситуации; -да составуваат логички едноставни задачи; -да го воочуваат редоследот на настаните.

46


Физичко образование -

правилен правилно правилно правилно желба за

развој на детскиот организам; редење во колона по двајца,четворица,пребројување и вежби; движење во колона; изведување на гимнастички вежби: штафетни игри,игри со топка и натпревари.

Музичко образование -да слушаат,препознаваат и емитираат различни звуци од природата; -правилно слушање вокална, инструментална и вокалноинструментална музика; -да можат да ја илустрираат слушаната музика; -желба и интерес за пеење песни од различен карактер.

Ликовно образование -да се создаде желба и интерес за сликање со водени и темперни бои; -да се оспособуваат да ги анализираат и проценуваат изработките; -да се оспособуваат да поставуваат и следат изложба.

Методи

на работа:

Игра,вербално решавање на проблемот,истажувачки метод,метод на практични работи,набљудување,говорен метод,работа со текст,метод на истражување,илустративен метод.

Организациони форми на работа: Индивидуална форма,групна форма на работа,заедничка форма на работа,работа во парови(тандеми).

47


Тематските распределенија се изработени со помош на Наставната програма од Министерството за образование и наука-Биро за развој на образованието и учебниците:

Запознавање на околината Автори:Проф.др.Билјана Камчевска Александра Митровска Татјана Неческа Шотаровска Издавачка куќа:Топер-Скопје

Македонски јазик Автори:Елеонора Стрезовска Јадранка Симитковска Татјана Неческа Александра Митровска Издавачка куќа:Топер-Скопје

Математика Елисавета С Киковиќ Издавачка куќа:Интеа прес Новак-Скопје 48


PROGRAMA ZA SLOBODNITE U^ENI^KI AKTIVNOSTI NA AKTIVOT NA PRVITE ODDELENIJA SEPTEMVRI : 1.Formirawe na sekciite: - ritmi~ka; - dramsko - recitatorska; - pea~ka; - literaturna; 2.Recitatorska: Obrabotka na pesna " Prva~e". 3.Recitirawe na pesnata " Prva~e". OKTOMVRI : 1.Pea~ka - obrabotka na pesna po sluh " Esen". 2.Peewe na pesna " Esen". 3.Ritmi~ka - postavuvawe na ritmi~ka ve`ba " Tanc na vetrot". 4.Uve`buvawe na ritmi~ka igra. NOEMVRI : 1.Uve`buvawe na ritmi~ka igra. 2.Uve`buvawe na ritmi~ka igra. 3.Dramska - obrabotka na tekst " Prviot `olt list". 4.Dramatizacija na tekstot. DEKEMVRI : 1.Izrazno ~itawe na tekstot " Prviot sneg". 2.Literaturna ~itawe na stihovi za zima. 49


3.Pea~ka - obrabotka na pesna po sluh " Dedo Sne{ko zimski car". 4.Dramska - tekst " Elen~eto na Dedo Mraz". JANUARI : 1.Pea~ka - peewe na pesna " Dedo Sne{ko zimski car". 2.Literaturna - izrazno ~itawe na tekstovi za zima.

FEVRUARI : 1.Ritmi~ka - ritmi~ka igra " Semafor". 2.Uve`buvawe na ritmi~ka igra. 3.Dramski tekst " Koj e najglavniot". 4.Dramatizacija na tekstot. MART : 1.Recitatorska - Pesna za mama 2.Recitirawe na pesni za mama. 3.Pea~ka - Pesna " Grst topli `elbi". 4.Peewe na pesnata. APRIL : 1.Literaturna - tvorewe za prolet. 2.^itawe na li~nite tvorbi. 3.Ritmi~ka - izbor na muzika za ritmi~ka 4.Postavuvawe na dvi`ewa za ritmi~ka. MAJ : 1.U~estvo na priredba po povod patroniot praznik na u~ili[teto. 2.Uve`buvawe na ritmi~ka igra. 3.Dramska - obrabotka na tekst " Lo[ drugar". 4.Dramatizacija na tekstot. JUNI : 50


1. Vesel ~as .

51

Програма за прво одделение-наставник Дубравка Гешовска  
Програма за прво одделение-наставник Дубравка Гешовска  

Програма за прво одделение-Наставник Дубравка Гешовска

Advertisement