Page 1

ОУ Кочо Рацин с.Ивањевци


Затоа што ШАРКИ БАРКИ е името кое сосема прилега на овие наши весели страници. Уште за време на првите чекори шаренилата и нашите весели фотографии ни го шепнаа ова необично име.

Посакавме весел, шарен, разигран и жив училишен весник кој ќе биде сликовница на нашето секојдневие. Нашето училиште е шарено катче во кое насекаде се шаренеат најубавите бои на светот. Фотографиите често зборуваат повеќе од многу кажани зборови.

Па нели е весело кога е шарено? И нели е шарено кога е весело?


ОУ„Кочо Рацин“ - Ивањевци Од моментот на основање до денес – повеќе од половина век развој на училиштето во духот на неговиот Патрон:само со работа, со труд до високи резултати. Од 1945 година па до денес и во иднина ова училиште се стреми кон успех во секој поглед.Секогаш отворено за промени и секогаш во чекор со предизвиците на новото време.Тука секогаш се спојувала традицијата со новите текови. Директор Тасевска Слободанка

Во нашето училиште работат искусни и вредни наставници кои несебично им го даваат своето знаење на учениците и ги прошируваат нивните видици. Се стремиме кон тоа да во нашето училиште учениците се чуствуваат безбедно како во свој втор дом. Наставата е ефикасна, квалитетна и прилагодена на потребите на самите ученици, наставниците и опшеството

ОУ„Кочо Рацин“ - Ивањевци


GRANDMA'S GAMES -PROJECT Нашето училиште дел од големата победа Проектот -Бабини Игри, пролетта 2011 година го освои првото место на мегународниот натпревар во Русија со што ја освои Европа. Нашето одделение беше покането да учествува и придонесе за проширување на активностите на проектот и примена на игрите во наставна пракса и кај нас. Иако имавме малку време бидејки школската година веќе беше на самиот крај,се обидоме и навистина се уверивме во моќта на овие игри во кои не се знае дали повеке се радуваат децата или возрасните а заедно учат едни од други и едни со други.Ги подготвивме, одржавме и снимивме часовите со примена на игрите со што дадовме свој голем придонес во подготовката на проектот за настап на Глобал Форум Вашингтон 2011. Ученикот Антонио Спирковски под менторство на наставник Весела Богдановиќ, ја освои третата награда на конкурсот за постер објавен за време на припремата на проектот за настап на Глобал Форум Вашингтон 2011.

ПРОЕКТОТ ОСВОИ ВТОРА НАГРАДА- Educator's choice на Светскиот Форум во Вашингтон организиран од Partners in learning, Microsoft. Прославувањето на овој голем успех на македонското образование се одржа на 22.11.2011 во Владата на РМ каде беа доделени дипломи на заслужните учесници.

GRANDMA'S GAMES -PROJECT Нашето училиште дел од големата победа


GRANDMA'S GAMES -PROJECT Нашетп училиште дел пд гплемата ппбеда Преку игрите кпи ги играле нашите баби и дедпвци ние сега учиме математика, заппзнаваое на пкплината, македпнски јазик. Кпга се учи преку игра сите сме среќни.

Гплема благпдарнпст дп учениците-ментпри за нивната активна вклученпст вп активнпстите вп рамките на прпектпт.

Царица

Прстенче

Челик

Бзззз Можи баба

Петкамци


Шарено катче-ПРВООДДЕЛЕНЧИЊА)) претпоставуваме експериментираме проучуваме прашуваме заклучуваме знаеме

драматизираме

Игра-Погоди по вкус

Припремаме супа

Се грижиме за околината, природата, нашето здравје Посетете го начиот најнов еко- веб сајт каде ќе можете да ги погледнете сите наши еко активности-

www.sitezazemjata.ucoz.com Наставник Весела Богдановиќ


Шарено катче Ние сме налмалчеките, највеселите и највредните ученичиња. Нашето мото е УЧИМЕ НИЗ ИГРА. Така се вика и нашата интернет стана на која ве покануваме да бидете наши редовни гости.

Нашите врати се ширум отворени за сите Вас. Камерата неуморно ги лови сите наши активности и сите можете да гледате како ние си учиме.

Иако сме малечки учествуваме на конкусот – Училишта без насилство , организиран од УНЦЕФ, МОН и Министерството за труд и социјална политика.

Учиме по пат на истражувања


Macedoine pays de mes reves МАКЕДОНИЈА, ЗЕМЈА ОД СОНИШТАТА Нашето учество на Државниот натпревар-Macedoine pays de mes reves-организиран од страната на Здружение на наставници по француски јазик од Македонија, ни донесе прво место за видео запис во кој е прикажан животот во нашето село и истиот беше презентиран во Прага, септември 2011 година, каде ја претставуваше нашата земја на Светски форум на наставници. Во рамките на истиот конкурс истовремено конкуриравме и со веб страна со која го освоивме второто место. Во видео записот како и на веб сајтот прикажан е животот на населението во нашето село.За подобро да се запознаете со начиот проект ве покануваме на

Одгпвпрни наставнициЕлизабета Дамева, Весела Бпгданпвиќ, Никплче Циунпвски, Кате Кутлешевска

Ученици спрабптнициАнтпнип Спиркпски, Марија Мартинпвска, Сара Лазарпвска, Христина Циунпвска, Кирил Мургпвски, Марија Мицевска, Арбелина Бајрампвска.

ПРОЕКТ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ -СНИМАЊЕ НА ДОБРИ УЧИЛИШНИ ПРАКТИКИ-

Какп круна на залагаоетп и активната рабпта на пгрпмен брпј на наставници ширум нашата земја сп штп се спздаде пгрпмна збирка на видеп записи пд часпви за самп некплку месеци,на 06.07.2011 вп Скппје -Кинптека на Македпнија, беше пдржан Државен Филмски фестивал а жири кпмисијата имаше верувам претешка задача да реши кпи пд видеата ќе бидат прикажани пвпј ден ппради исклучителнипт квалитет на сите изгптвени и испратени видеп записи .Од прикажаните 19 прекрасни часпви,првата награда дпјде вп наши раце и сеуште се радуваме))

Winner of the Audience Choice Award at the PEP Film Festival, Весела Бпгданпвиќ, Кпчп Рацин, с.Иваоевци, Мпгила,за снимен час-Какп птиците прават гнездп

Часпт мпжете да гп ппгледнете на www.ucimenizigra.ucoz.com или на страната на ПЕП


Еве неколку фотографии од нашите победници. Честитки до нив. Ева, Давид, Димитар, Анастасија, Ивона.

Ајде да погледнеме како нашите победници прават гнездо.

Истражување на интернет

Моделирање и обликување

Учење по пат на истражување и практична примена


Nie sme vredni de~iwa od na{eto u~ili{te a ova {to Ńœe go vidite se na{ite izrabotki koi gi pravime za vreme na ~asovite po angliski jazik so na{ata nastavni~ka Kate Kutle{ovska. Na eden od organiziranite maskenbali vo na{eto u~ili{te nie izgledavme vaka, neli sme prekrasni?

Za Veligdenskite praznici oganizirame Veligdenski pana|ur a Veleigdenskite jajca gi dekorirame na najrazli~ni na~ini, a na{iot trud voop{to ne be{e zaluden zo{to rezultatite ni se poveke od zavidni.

Mnogu ~esto se vklu~uvame vo aktivnosite na nastavni~kata Vesela Bogdanovi}, pa eve ne i tuka, oble~eni vo narodna nosija, da pomogneme i nie pri realizacija na aktivnostite za primena na Babinite Igri vo nastavna praksa. Koga be{e periodot na odr`uvawe na Detskata Nedela nie izrabotivme eden proekt, site detski prava gi napi{avme na angliski jazik a potoa napi{avme ubavi zborovi i kako cel proekt go istaknavme vo angliskoto kat~e vo u~ili{niot hodnik. Eve kako izgleda{e na{eto delo:

Za nokta na ve{terkite napravivme tikvi od hartija , ~itavme i pi{uvavme stra{n. i prikazni i nacrtavmenajrazli~ni crte`i. Eve kako izgleda toa vo na{iot u~ili{en hodnik. POGLEDNETE! S e gordeeme so na{eto u~ili{te koe izobiluva so {arenilo i najrazli~ni izrabotki i srekni sme i gordi {to e taka...tvorbi od na{ite vredni race i umni glavi, sekako vodeni od na{ata nasavni~ka po angliski jazik.

Nastavnik po angliski jazik Kutle{ovska Kate


Одбележување на ДЕТСКА НЕДЕЛА 2011/2012 с. Долно Српци Одделенски наставник Соња Лазаровска По овој повод во нашето одделение се одржаа повеќе активности на темата :

„ДА СЕ БОРИМЕ ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“.

Вклучени беа учениците од прво, трето и петто одделение. Еве крток осврт на нив 5.10.2011-Читање на текст со наслов. „ПРАВО“од кои учениците сватија кои се нивните права. На 6.10. 2011год. извршивме разгледување и избор на соодветни слики ,,ЗА БОРБАТА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“ На 7.10.2011год заедно со учениците го изработивме U.N.I.C.E.F и го ставивме над сликите со соодветен наслов.

знакот на

При изработката на ѕидниот весник изработен од хамер учениците пишуваа разни пораки, ја нацртаа земјината топка , ги нацртаа сите своите подадени рачиња (бели, жолти, црни),напишаа поединечно секој ученик по една желба од правата кои ги изучивме ,од „КОНВЕНЦИЈАТА НА U N I C E F “.

Ја ставивме и сликата на ТОШЕ ПРОЕСКИ, амбасадор на УНИЦЕФ. Тој беше наш најголем хуманист за правата на децата и секогаш ги поджуваше гладните , сиромашните и болните.

На 08.10.2011 год. Сите од рецитаторската секција изрецитираа по една песничка со соодветна содржина, пееја песнички, и беа многу среќни и радосни. На крајот на сите првачиња им беа доделени ученичките пасоши и секое од нив даде свечено ветување.


АКТИВНОСТИ ОД ПРОЕКТОТ: ИНТЕГРАЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ВОСПТНО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Точка на акција –Редовно чистење на училишниот двор ЕКО СТАНДАРД 4

Активностите ги изведоа учениците од I,II,III и IV одд. од с.Трновци заедно со наставниците:Ленче Стојановска и Дунавка Коштревска


ДЕН НА ДРВОТО Засади дрво,засади ја својата иднина

Подобро денес активен , отколку утре радиоактивен

Господ им простува на сите, човекот на некого, а природата на никого!

Учениците од с.Трновци


ЗАЕДНИЧКА ПРИРЕДБА ПОМЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ ОД О.У „КОЧО РАЦИН“ с. ТРНОВЦИ И О.У„КИРИЛ И МЕТОДИЈ “с.ПРЕСИЛ DUA Dua me gjithe boten Te jetojme ne liri, Dua lojrat feminore Te mos kene kufi. Dua te gjithe femijet Te kene babe e nene, Per te gjithe njesoj Te ndrise diell e hene.

Vv Ringe xHinge V ne Mos eja kaq vone Ne valle varguar Te lozim te gezuar. Eja, eja djale Te hame buken vale Detit vale vale Te notojme ngadale

толеранција медуетничка – tolerim nderetnik ALFABETI I GJUHES SHQIPE Aa Bb Cc Cc Dh dh Ee Ee Ff Gg Gj gj Hh Ii Jj Kk Ll Ll ll Mm Nn Njnj Oo Pp Qq Rr Rr rr Ss Sh sh Tt Th th Uu Vv Xx Xh xh Yy Zz Zh zh

ЧЕСНА ПЕСНА Јас сум добар другар Со сите сум чесен Денот ми е весел Сонот ми е лесен Никому лошо Несакам да сторам За арно за добро Секогаш се борам

Учениците од с. Трновци и с.Пресил

Има една мисла Која пат ми злати Ако правиш добро Добро ќе ти се врати.


Литературнп катше Снежната зима Зимата е мнпгу убавп гпдищнп време.Нащите дедпвци и баби не се мнпгу дружељубиви,па на щега знаат да решат:леле мајко,како ќе се врви оваа долга и студена зима.Ние децата ја сакаме затпа щтп ќе има мнпгу снег,санкаое,лизгаоеи тепаое сп снежни тппки.Му се радуваме на првипт снег,кпј пплека пристигнува на делешните виспки врвпви,нежен и бел какп де е насликан сп сликарска шетка.Лека пплека слегува на бллиските падини и вп белп ги бпи ппкривите пд куќите,дпдека самп виспките пчаци шадат какп лулиоа на стари дедпвци.Тука е Нпвата гпдина и зимскипт распуст,е па дали мпже Нпва гпдина да биде без снег? Сара Кптевска Наставник Филип Јовановски Книгата е извпр на знаеоетп Книгата е извпр на знаеоетп.Таа е мпјпт најдпбар пријател.Сп книгата се дружам ущте пд малешка.Ме ппдпушува на нпви рабпти и ми дава знаеое.Кпга шитам книга,се пренесувам вп еден шудесен свет,вп еден неппзнат свет ,пд кпј не би сакала да излезам.Без книгата сум псамена и тажна.Книгата е бпгатствп.Таа е мајка на знаеоетп.Ме впди низ шудесни патеки на светлината и мудрпста.Сп книгата секпј ден ушиме,спнуваме и медусебнп другаруваме.Книгата е нащ бпжји дар кпј ппстпјанп не впди низ тунел на шиј крај не шека светлина.Вп бпгатствп и сирпмащтија,вп тага и радпст,вп љубпв и бплка,никпгащ не ја забправај книгата,бидејќи таа е тука и кпга ти е тещкп да те насмее и да те развесели.И каде и да пдищ,не забправај дека книгата е извпр на знаеоетп и дека таа е твпјпт најдпбар другар. Јпвана Петкпвска УСПЕШЕН СПОРТИСТ

Стефан Ќебаковски - роден 2001 година, ученик во ОУ „Кочо Рацин“ с. Долно Српци одличен гимнастичар - досега има освоено 7 медали на државни натпревари од кои неколку златни, сребрени и бронзени медали тренира гимнастика од својата петта година.Тренер Михајло Костовски Наставник Ѕала Трајковска

Септемвриска гпрдпст Ех,Македпнијп мпја убава си сп реки,езера,планини вп тебе се мнпгу. Ти си наща мајка Какп да сме вп бајка Македпнијп наща мила Ти си убава и нежна какп свила Натали Ралевска


СНЕГУЛКИ Снегулка сп снегулка се гпнеше, снегулка пп снегулка се рпнеше: една-две, една-две, и за два ури мига избелија сè. Избелија дплини дпмпви и двпрпви, избелија планини, пплиоа и рамнини, вп градпу улициуе, пградиуе, пџациуе, пп куќиуе ппкривиуе елкиуе и брезиуе. Саоа Гајдпвска VI пдд. Д.Српци

ДРУГАРСТВО Другарсувпуп е нешуп свеуп, какп најнежнпуп деуе на свеупв. Другарсувпуп е пуица шуп леуа, какп цвеќе нежнп шуп цвеуа. Другарсувпуп е спнце милп, и секпгаш е какп нежнп крилп. Другарсувпуп е твезда небпуп шуп гп краси. Заупа чувај гп за да не згаси. Дијана Груевска VII пдд Д.Српци

ТАТКОВИНО МОЈА ДРАГА Тебе уе сакаме земјп наша драга вп бплка и уага, мнпгу ппрпбувачи псуавиле урага. Твпеуп минауп е бплнп за уебе се изгубени глави пплнп. Вп уебе мнпгу крвави уајни се кријау и вп сппмен за упа, нашиуе лица вп сплзи се мијау. Слпбпдауа наша да е урајна, иднинауа наша да е сјајна! Земјп мпја мила уи на секпј гнездп си му свила, вп уебе секпј псуавил урага уаукпвинп мпја драга. Далевски Суефан VI пдд. Д.Српци

ТАТКОВИНА Таукпвинп мила, прекрасна вилп, уи си мпјауа мајка, најубава си бајка. уаукпвинп мила, среќа ми дариш, пд љубпв за уебе гпрам, самп за уебе збпрам. Марија Глигурпвска VII пдд. Д.Српци


С

едам вп упплауа спба и гледам низ прпзпрецпу. Еден жплу лису се пукинува пд виспкауа гранка на веќе ппжплуенпуп дрвп. На вла жнауа земја ја гледам негпвауа сенка какп мала упшка, кпја сè ппвеќе се згплемува, дпбива срцева фпрма. И вп еден мпмену лисупу ја ппкрива сенкауа и пада на мрувауа земја. Сенкауа исшезнува, лисупу умира. Сивилп гп преппкрива небпуп. Дпждпу ја кваси земјауа. Сè е мрашнп, заспанп, умренп... Нп умира самп дел пд прирпдауа. Заспива самп дел пд неа, нп псуанува пнпј невидлив спк кпј суруи вп секпе гранше, вп секпја

ЕСЕН

груука земја, пнпј живпуен спк кпј ја шини сущуинауа на есенуа. Ја пбпјува, ја замрашува, ја шини уаинсувена и велишенсувена. Секпгащ е ппдгпувена да не прешека вп свпиуе преграуки, секпгащ спремна да пддели дел пд себе за нащауа инуима. Ја сакам есенуа, ја сакам нејзинауа науаженпсу. Тплку е прекрасен пнпј мирис на изгниени лисја, засиуен сп влага. Се шувсувуващ некакп ппсебнп. И сè пкплу уебе уе уера да размислуващ. Да ја раскинещ пнаа невидлива завеса ппмеду уебе и есенуа, да навлезещ вп неа, да ги дпзнаещ нејзиниуе уајни. Габриела Ауанаспвска VIII пдд. Д.Српци

Д

ЉУБОВ

а живеещ... Да кппнеещ... Да се будищ секпе уурп сп ппмислауа дека си некпму ппуребен... Најубавпуп шувсувп. Тпа щуп нè испплнува. Ни гп прави живпупу ппсебен и единсувен. Единсувен, на нашин на кпј некпгащ бил самп дел пд нащиуе спнпви. Шуп е упа? Кпе е упа шувсувп кпе мпже да ги ппмине сиуе препреки самп за да сппи две срца? Да, упа е љубпвуа! Љубпв – уплку малп збпрше, а сепак испплнеуп сп пгрпмни емпции и шувсува... Испплнеуп сп свеулина и радпсу, нп ппнекпгащ и уага. Љубпвуа ппсупела пусекпгащ и преусуавувала шувсувп без кпе, акп размислам, шпвешкипу рпд не би мпжел да ппсуане. Без разлика на времеуп, месупуп и пплпжбауа вп кпја се напдале, лудеуп секпгащ биле сппспбни да дадау љубпв, па дури и да гп дадау свпјпу живпу за пние щуп ги сакаау. Љубпвуа е најубавпуп нещуп вп свеупу. Кпга сум вљубена шувсувувам дека целипу свеу е мпј. Не се пукажав пд љубпвуа бидејќи уаа дпада кпн пние кпи веруваау вп неа, и секпј пау кпга ќе ги ппшувсувувам пеперуукиуе вп супмакпу ја шувсувувам љубпвуа на свпја кпжа, сиуе убави мпгпви, се шувсурвувам најубавп. Љубпвуа е најсилна сила. Сила кпја гп вруи свеупу. Вп ушилищуеуп нè ушау за гравиуаципна, елекурпсуауишка и други сили кпи не ппкружувау, нп дали се уие и најважни? Тие се сили кпи ги прпушуваау некпи наушници, кпи гп урпщау свпјпу живпу заувпрени вп свпјауа рабпуна спба, прпушувајќи ги закпниуе на пна щуп не ппкружува. Нп ниуу еден шпвек, ниуу еден наушник не мпже, не е сппспбен да ги пукрие закпниуе на љубпвуа. Секпгащ нпсеуе љубпв вп ващиуе срца, заупа щуп самп уака ќе бидеуе среќни и сиуе ќе ве сакаау. Билјана Велјанпвска VIII пдд. Д.Српци


Н

РАЗГОВОР СО ОБЛАКОТ

ебесна щир, бескрај на видикпу. Разбрануванп мпре кпе се пени пд миг вп миг кпга ќе гп ппсеуи некпе непшекуванп кајше. Кајше кпе е пфпрменп пд пблакпу кпј пд миг вп миг нпси и радпсу и уага. Тпгащ непшекуванп дпада пауникпу кпј гп спслущува негпвипу збпр. Пауникпу сум јас, а кајшеуп е еден пд пблациуе кпи гп красау небпуп. И вп упј миг заппшнува разгпвпр кпј гп бранува веуерпу и гп нпси далеку. Гп мплам пблакпу да ја слущне мпјауа мплба. Да ме земе виспкп гпре кај негп, барем за миг да гп видам и псеуам ппгледпу пд негпвауа сурана.

П

Да ја видам длабпшинауа, да гп видам щирпкпуп ппле кпе се прпуега дп бескрај, да гп псеуам свежипу впздух и мирпу вп виспшинауа. Облакпу ми пдгпвара дека е силен самп кпга нпси сплзи пд дпжд, да гп крие спнцеуп и да гп бранува веуерпу. -„Кпга би мпжел да ја испплнам увпјауа желба самп за миг да ја видащ пваа небесна убавина. Нп упе е невпзмпжнп. Ти ја имащ дарбауа да се движищ меду лудеуп, а јас да бранувам сп небпуп.“ми реше пблакпу. Марија Талевска VI девеууплеука Д.Српци

КАКО СИ ГО ПОМИНАВ ЛЕТНИОТ РАСПУСТ

рекрасен ден. Ппследнипу ден пд ушилищнауа гпдина. Вп нащауа ушилница какп спнцеуп најсилнп да пешеще. Насуавнишкауа ни ппсака пријауен леуен распусу... Пппплека се ппздравивме сп насуавнишкауа дпдека гп шекавме ппследнпуп твпнше. И ппупа сиуе исуршавме надвпр. Распусупу ппшна. Сп мпиуе другари игравме надвпр пд уурп дп вешер сè дп ппследен здив, ппупа денпвиуе суануваа се ппжещки и ппдплги и беще висуинскп време за пдмпр на плажа. Јас заминав на пдмпр сп уеуин ми и уеука ми вп Охрид. Таму се капавме, се спншавме, а навешер игравме забавни игри. Вп Охрид ги ппсеуивме и ппзнашајниуе исуприски знамениупсуи на пр: Пануелемпн, Плапщник, пуидпвме дп Билјаниниуе извпри и секакп најубавп беще вп Св.Наум. А среќауа беще ущуе ппгплема заупа щуп на упа месуп се пдржуваще пливашкипу мараупн кпј се пдржува вп Охрид. Јас упј насуан гп следев сп гплемп љубппиусувп, беще мнпгу убавп. Од Охрид пуидпвме вп Биупла на ладнауа Баба планина на виспкипу Пелисуер. Таму наушив за Мпликауа, упа е реукп дрвп кпе расуе самп на Пелисуер. Осуанауиуе денпви ги ппминав вп шиуаое на книги еднауа пд нив беще лекуирауа „Срце’ щуп ни ја даде нащауа насуавнишка, а другауа пп мпј избпр „Црнауа сурела“ пд Рпберу Луис Суивенспн. И уака приврщуваще леунипу распусу. Ппследниуе денпви најппвеќе се забавував сп мпиуе другари. Еуе уака си гп ппминав леунипу распусу. Бпбан Мауиќ VI пдд. Д.Српци


ЕДЕН ПРЕУБАВО ПОМИНАТ ДЕН ОД МОЈОТ ЛЕТЕН РАСПУСТ

Б

еще 6ти август. Распуст. Утрптп сите станавме, ги пригптвивме ранците сп храна, бикини, крпи и тргнавме кпн Охридскптп езерп, заеднп сп семејствптп на мпите братушеди, Стефанија и Андреј, кпи беа дпјдени пд

Австралија. Пред да пристигнеме на плажата Љубанищта се птвпри шист ппглед кпн езерптп. Сјаеще какп пгледалп. Сите се израдувавме, бидејќи нè шекаще

В

гплемп забавуваое вп впдата. Пристигнавме. Најпрвп рушавме и пдма заминавме кпн езерптп да се капиме и забавуваме. Имаще мнпгу нарпд кпј блескаще пд среќа. Влегпвме вп впдата – Уууу, ... ама бащ беще студена, нп шиста и сјајна. Спнцетп не галеще сп свпите тппли ппгледи. Се капевме, правевме зампци, и ущте мнпгу лудприи. Дпјде 17 шаспт, а сакавме да пдиме и вп градпт Охрид да се прпщетаме. Се спакпвавме и тргнавме кпн градпт. Кпга пристигнавме вп Охрид најпрвп птидпвме кај сппменикпт на нащипт најгплем прпсветител Климент Охридски. Пптпа птидпвме вп рестпран, јадевме и тргнавме кпн патпт за Ресен, да ги ппсетиме нащите баба и дедп. Се напивме спк за малп псвежуваое пд дплгипт и зампрен пат. Тргнавме за дпма. Така заврщи мпјпт најубав ден пд летнипт распуст. Сара Ристеска VI пдд. Д.Српци

ЗЕМЈАТА ИЗМИСЛЕНИЈА

п земјата Измисленија не е какп вп другите земји. Измисленија е мнпгу ппразлишна пд кпја и да е друга земја на пваа планета. Таа, всущнпст се напда на планетата Чиста. Вп Измисленија сите луде се дпбри, убави, талентирани и интелигентни. Таму врне шпкпладп, не пада град, туку бпмбпншиоа, пд шещмите теше млекп, растат смпки и шипс, таму сè е шистп, птпадпците се фрлаат вп кпрпа за птпадпци. Таму има автпмпбили на ппгпн на впда, вп фабришките пчаци има филтри, се щтедат прирпдните бпгатства... Градските улици и таму имаат име и брпј, нп имиоата им се Јпвана Ралевска VII пдд. Д.Српци

Наставник Виолета Шундовска

малку непбишни: „Ещли Грин“, „Мајкл Даглас“, „Магдалена Цветкпвска – Ена“... Таму збпруваат англиски јазик. Јас имам другарка пд Измисленија, се вика Ивпна. Таа живее на улица „Никпл Шерцингер“ брпј 53 вп градпт Сјаен. Ивпна има дпјденп некплку пати на Земјата и вели дека разликата ппмеду Земјата и Чиста е гплема.


,,Ние мпжеме да ги менуваме училишниуе фпрми, часпвиуе и насуавниуе планпви, мпжеме да изградиме мпдерни училишуа,пдделенија и училишна ппрема сппред ппследнипу збпр на уехникауа...Акп не се свруиме кпн лудеуп – учиуелиуe, ученициуе, рпдиуелиуе – уие сами да се менуваау, да се наспчуваау кпн прпцесиуе на урајнапсмислена приенуација,сиуе прганизирани настпјуваоа се залудни,, - Сингер Педагог Анета Николовска

Спвременипу начин на живееое бара прпмени вп сиуе сфери на живпупу, па и вп сферауа на впспиуаниеуп и пбразпваниеуп.Ппуребауа за прпмена на насуавнипу прпцесе важна акп се има вп предвид дека упа е прашаое за инфпрмираое вп секпјдневнипу живпу, прпмена на улпгауа вп урадиципналнитуе пбразпвни инсуиууции и применуваое на уекпвниуе спвремени пукриуија вп живпупу. Вп нашеуп училишуе се реализирани ппвеќе семинари и прпекуи за насуавнициуе и пд предмеуна и пд пдделенска насуава.И упа семинари вп учебнауа 2010/2011 гпдина: ,,Впведуваое вп нпвиуе насуавни прпграми за учебнауа 2010/2011 гпдина,, ,,Семинар за ОЖВ,, ,, Снимаое на часпви за дпбра училишна пракса,, ,,Инпвауивна насуава и развиваое на вешуини на 21 век,, ,,Сумауивнп пценуваое,, ,,Кприсуеое на едубунуу пбразпвни апликации,, ,,Кприсуеое на пбразпвен спфувер Тулкид,, Семинари вп учебнауа 2011/2012 гпдина : ,,Впведуваое вп нпвиуе насуавни прпграми за учебнауа 2011/2012 гпдина,, ,, Семинари за насуавнициуе пп англиски јазик,, ,, Училишуе без насилсувп,, ,,Кприсуеое на едукауивнипу спфувер G compris,, ,, Мпдернизација на насуавауа пп ТО,, Нашеуп училишуе е вклученп и вп ппвеќе прпекуи: Бабини игри, ЕКО прпекупу,Пеп прпекупу Прпекупу за Училишуе без насилсувп, Прпекупу за прпфесипнална приенуација на ученициуе и др. Вп рамкиуе на ПЕП прпекупу ппвеќе насуавници се здпбија сп серуификауи за некпја пд ПЕП кпмппненуиуе. Вп нашеуп училишуе ппкрај редпвнауа насуава има и други акуивнпсуи вп кпи акуивнп учесувп земаау гплем брпј ученици.Меду нив значајнп месуп сп свпјауа успешна рабпуа има и училишнауа заедница.Членпвиуе на Училишнауа заедница сп гплема љубпв ги извршуваау задачиуе предвидени сп прпграмауа, кпја ппфаќа рабпуа преку целауа гпдина. Вп перипдпу пд 03 дп 09 пкупмври ученициуе и насуавнициуе акуивнп се вклучија вп акуивнпсуиуе за ДЕТСКАТА НЕДЕЛА на уема БОРЕТЕ СЕ ЗА ДЕТСКИТЕ ПРАВА. Вп склпп на гпдишнауа прпграма се реализираау планирани ппсеуи на часпви вп ценуралнпуп и ппдрачниуе училишуа.Редпвнп се вршау уесуираоа на ученициуе за дпсегашниуе суекнауи знаеоа и ппууик за ппнауампшнп прпшируваое на знаеоауа.


ПЕДАГОГ: СОРАБОТКА СО УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И НАСТАВНИЦИ

Бидете пример за ппзитивнп пднесуваое и ппставете граници вп пднесуваоетп, дпдека ја градите сампдпвербата кај истпвременп вашетп дете ЕДУКАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ БЕЗ НАСИЛСТВО

РЕЦИКЛИРАЈ И НАПРАВИ САМ – ВО РАМКИТЕ НА ЕКО ПРОЕКТОТ ИЗРАБОТКА НА ПОДАРОЦИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД УЧИЛИШТЕТО ВО ПРЕСИЛ ОПШТИНА КРУШЕВО


Ефекупу на суакленауа градина

Вп загрпзени видпви има мнпгу живпуни нп ние ќе ги сппменеме пние кпи сурадаау заради ппследициуе пд глпбалнпуп заупплуваое и чпвечкиуе ппсуапки.Тука спадаау: Белауа мечка Белауа лисица Пингвиниуе Фпкиуе Белипу зајак и сиуе пние кпи живеау на сануиуе мраз.

Ефекупу на суакленауа градина е прирпдна ппјава дп кпја се дпада кпга некпи гаспви и пареауа кпи се присууни вп аумпсверауа спздаваау нешуп какп ,,прптирнп суаклп’’.Какп кај суаклениуе градини, упплинауа псуанува зарпбена вп аумпсферауа и Земјауа се загрева.Всушнпсу без пвпј ефеку би исчезнал живпупу на нашауа планеуа.Прпсечнауа уемперауура на земјауа е 16C, при шуп без прпблем се пдвива кружеоеуп на впдауа.Акп гп нема ефекупу на суакленауа градина уемперауурауа би ппаднала на -17C, при шуп целауа впда би замрзнала.Вп спрпуивнп акп уемперауурауа се згплеми впдауа ќе испари.Тука е ппаснпсуа пд згплемуваое на пвпј ефеку

Некпи живпуни мпже да мигрираау вп пбласуи кпи се ппблагппријауни за нив , нп кпи не се вп рамкиуе на наципналниуе паркпви каде шуп уие се зашуиуени. Темперауурауа на кпја јајцауа се инкубираау гп деуерминираау пплпу на алигауприуе И мнпгу видпви желки. Ппвиспкиуе уемперауури мпже да предизвикаау прпмени вп прпппрципналнипу пднпс на пплпу кај пвие видпви. Некпи видпви мпже да се адапуираау нп другиуе мпже да се исуребау на пвпј начин.

Вп нашеуп училишуе акуивнп функципнира и училишнипу уим

Наставник Маргарита Колевска

за уехничка ппддрша UTTP тимот, кпј несебичнп се вкллучува и е акуивен на пплеуп на уехникауа вп израбпуки на училишен весник, флаер за најмалиуе првачиоа и пдржуваое на кпмпјууерскауа ппрема ппд менторство на наставниците: Весела Богдановиќ и Николче Циуновски

Работа со природни материјали

мпделираое на риби моделирање на овошни плодови од пластелин

Наставник Тала Урајковска

ГРАДЕОЕ САМПДПВЕРБА


Глпбалнптп затпплуваое претставува згплемуваое на прпсечната

температура на впздухпт вп близина на ппвршината на Земјата и пкеаните. Глпбалнптп затпплуваое се случувалп вп минатптп и се случува и сега. Температурата на Земјата варира уште пд самптп спздаваое на нашата планета. Нп вистинскипт прпблем не е тпа штп таа се загрева, туку стпката сп кпја тпа загреваое се случува. Најтпплите 10 гпдини кпи се измерени, пткакп е ппчнатп сп мереое на температурата на земјата, се случиле вп изминатипт 12 гпдишен перипд пд 1997- 2008. Ова значи дека земјата се загрева сп сп прпгресивна стапка. Медувладинипт панел за климатски прпмени (IPCC) сугерира дека згплемуваоата на температурите пд средината на 20 век мнпгу верпјатнп се предизвикани пд згплемуваое на кпнцентрациите на стакленички гаспви кпи прпизлегуваат пд чпвечката активнпст какп штп се спгпруваоетп на фпсилни гприва и уништуваоетп на шумите. IPCC прпектира дека максималнптп згплемуваое на прпсечната температура do 2 ° C е граница над кпја неппвратни ппследици врз екп-системите на Земјата мпже да се ппјават. Стапката со која земјата се загрева е веројатно најголемиот предизвик со кој некогаш се соочило човештвото. Последиците најверојато ке бидат катастрофални и потребно е да се дејствува веднаш.


Ппрастпт на температурата на земјата ке има пгрпмни ефекти и прпмени врз климатските мпдели на земјата и на сите живи суштества. Мнпгу пд пвие прпмени веке заппчнаа.

Временски непогоди

Зголемен број на суши и пожари - Пптпплите температури мпже да гп згплеми верпјатнпста пд сушата. Ппгплемп испаруваое, пспбенп вп текпт на летптп и есента, ппттикнуваат услпви на суша и гп згплемуваат ризикпт пд ппжари. Тппли, суви временски услпви, дпведпа дп рекпрднипт брпј на ппжари сп близу дп 100.000 ппжари пријавени и речиси 10 милипни хектари, изгпрени, 125 птстп над прпсекпт на деценија.

Поопасни и пострашни урагани - Пптпплата впдата вп пкеаните пумпа ппвеќе енергија вп трппски бури, штп ги прави ппсилни и пптенцијалнп ппвеќе деструктивни.

Поплави - Пптпплите температури ги згплемуваат врнежите и предизвикуваат мнпгу ппвеќе ппплави вп некпи пбласти.

Влијание врз здравјето на лугето Смртоносните топлотни бранови Ппчестите и тешки тпплптни бранпви ќе резултира сп ппгплем брпј на смртни случаи.

Лош воздух, алергии и астма Глпбалнптп затпплуваое мпже да гп згплеми загадуваоетп сп смпг вп некпи пбласти и интензивираое на алергии на пплен и астма. Пптпплите услпви, истп така мпже да гп влпши квалитетпт на впздухпт и да предизвика ппнатампшни прпблеми


IT технплпгии на иднината Овпј тренд беше присутен вп 2010 гпдина, нп идната гпдина значителнп ќе се забрза. Секпј уред, пд телевизпр, мпбилен, па дп фрижидер ќе има свпја веб адреса. Вп иднина и бпца винп ќе има адреса. Тпа значи дека ќе ви прати ппрака дека денес е најдпбар ден да гп птвприте. Сличнп на тпа, куќната автпматизација ќе пвпзмпжи светлата, грееоетп и пстанатптп да се кпнтрплира далечински, без пптреба пд кабли.

Лпгираое на facebook сп скенираое на пкптп Она штп вп филмпвите сме гп виделе безбрпј пати наскпрп ќе стане дпстапнп и за населениетп - за некплку месеци ќе се ппјави на пазарпт скенер на ириспт на пкптп за перспналните кпмпјутери

.

Откакп ќе се инсталира спфтверпт се штп треба кприсникпт да направи е да трепне пред скенерпт и автпматски ќе мпже да се лпгира на сите заштитени апликации или интернет страници. „Секпј пат кпга ќе се лпгирате спздавате 'уникатен клуч' кпј се спстпи пд серии на брпеви. Тие брпеви се менуваат секпј пат кпга се лпгирате така штп никпј немпже да ги хакира“

Ова е нпвипт изглед на Windows 8

Microsoft на D9 кпнференцијата претстави фптпграфии пд нпвипт Windows 8 пперативен систем. Какп штп мпже да се види пд демптп ппдплу, Windows 8, нпвипт пперативен систем се кпристи сп дппир. Microsoft не пчекува кприсниците да имаат екрани на дппир, туку Windows 8 е наменет за таблет кпмпјутерите, истп какп и за десктпп кпмпјутерите и лаптппите. Целта е да се креира еден пперативен систем за сите уреди

Наставник Никплче Циунпвски

UTTP тим за техничка ппддршка


Активности во ПОУ„Кочо Рацин“ - Беранци

Детска недела

Детска недела

Детска недела

Ден на дрвото


Вицотека Виделе две птици ракета и едната и вели на другата: -Иии, гледај колку е брза онаа птица! -Е, па и ти би била брза кога би ти горела опашката. Во зоолошка градина пред кафезот на папагалите еден посетител нападно гледа во најголемиот папагал. Папагалот: -Шо е бе, шо сакаш? - Извини: Те сторив дека си птица! Докторе помагај! Слушам гласови, а ништо не гледам. - Смиретесе господине! Прво, кажетеми од кога ви се случува ова? -Секогаш кога телефонирам! •Муабетот го слушнавме во една колонијална продавница. Реџеп: -Госпоѓо, госпоѓо рибите свински се? Продавачката: -Кај се видело сардина свинска? Реџеп: -Абе госпоѓо, јас јадам, ама брат ми е џимрија зато прашвам. Летаат два комарци покрај некој пијан човек. Ајде касни го! -Благодарам. Додека возам не пијам.

Двајца студенти прават муабет: - Ќе одиме на кафе или ќе одиме на предавање? - Ајде ќе фрламе паричка, ако остане во воздух одиме на предавање

Ловџија уловил мечка: -Како ја уловил го прашале? -Многу лесно, пукав 20 пати ... -Колку пати ја погоди? -Ни еднаш, умре од смеење. Слуго! Ја запале ли колата? Да, господине веќе и гражата гори.

Таткото: Синко, како помина на испитот? Синот: Свечено и побожно. Таткото: Како бе така? Синот: Е така бе. Јас дотеран свечено,а професорот уште посвечено. Тој ми постави прашање, јас почнав да се крстам. Кога го слушна одговорот професорот се прекрсти два пати.

Полицаец застанува еден возач и му прави контрола. (Сообраќајна, возачка итн). Меѓу другото го прашува. -Господине, да не сте пијани? -Не -А да не сте трезни? -Не -Епа тогаш какви сте? -Таман. Се возат двајца студенти од факултет за физичка култура во градскиот сообраќај. Гледаат на тротоарот трча еден нивни колега. -Гледај го бе колега – бубалица! Во зоолошка градина детето некако успеало да ја протни раката низ решетката за да го фати лавот за опашка.Мајката извикала: Сине, Внимавај, доаѓа чуварот.

Пациентот го прашува матичниот лекар: -Докторе дали имаш нешто, против кашлање? -Докторот: Немам ништо против, ти само кашлај си.


Уредување и техничка обработка Николче Циуновски Весела Богдановиќ и учениците од UTTP тимот Соработници: Педагог Анета Николовска Наставниците при ОУ “Кочо Рацин”

Голема Благодарност до печатница КИРО ДАНДАРО - Битола

Училишен весник ОУ Кочо Рацин с.Ивањевци  

Училишен весник ОУ Кочо Рацин с.Ивањевци

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you