Page 1

ANUL IV NR. 190 (447)

GRATUIT!

16 PAGINI

ORADEA

www.24fun.ro 23 APRILIE - 29 APRILIE 2010


S UMAR

23 aprilie - 29 aprilie 2010 info

I. editorial Maria Vesa Aursulesei Gabriela Goudenhooft Mihai Dobrovolschi Mircea Chiril[

3 4 6 7

film evenimente expo

II. diverse 8-9 10 11

sport unde fugim de-acas[

3 4-5

Fragilitatea fiin\ei Maria Vesa Aursulesei Fragilitatea fiin\ei Un scriitor indian, Ansara Ali, autohtonizat în Canada, a scris în 1995 o carte intitulat[ „Omul care l-a v[zut pe Dumnezeu“. O carte captivant[, nu doar despre extraordinara personalitate a primului pap[ polonez, Ioan Paul al II-lea, ci §i de pre\uire a poporului care a dat lumii personalit[\i de prim rang în: §tiin\[, literatur[, muzic[, film, istorie, politic[. Era admira\ia §i pre\uirea unui om, extrapolate acum, în virtutea dramaticilor evenimente, marcate de durere, consternare §i nenum[rate întreb[ri, la nivel planetar. N-a fost nevoie de un recurs la memorie, pentru c[ ea a func\ionat irepro§abil, indiferent de regimuri politice, ca un arc dureros peste timp, legând un masacru de o tragedie: Katyn 1940, când o elit[ a Poloniei de 22 de mii de suflete a fost decimat[; Katyn 2010, loc blestemat, din alt[ \ar[, când o parte din actuala elit[ polonez[ a disp[rut tragic, în drumul

ei comemorativ, într-un demers de reconciliere istoric[. De ce? s-a întrebat consternat[ omenirea? Fragilitatea fiin\ei în fa\a destinului! Sau poate c[ acesta era pre\ul ca istoria s[ fie repus[ în drepturi §i ca lumea întreag[ s[ afle despre groz[via unui masacru, pus la cale de Stalin, dar aruncat de serviciile sale de propagand[, în cârca lui Hitler. Poate era nevoie de o nou[ tragedie na\ional[ pentru ca lumea s[ afle din nou: ce înseamn[ onoarea, demnitatea §i noble\ea unei na\iuni; ce înseamn[ pentru un popor reperul de moralitate al pre§edintelui s[u §i cum poate uni un popor într-un moment în care se credea c[ Polonia e din nou îngenunchiat[. Poate c[ §i în acest mod, Polonia trebuia s[-§i etaleze, din nou, splendorile arhitecturale, profunda spiritualitate, cultura secular[, într-o ceremonie funerar[ grandioas[, solemn[ §i impresionant[,

„regizat[“ impecabil de corelarea unor valori fundamentale: iubire, credin\[, mândrie na\ional[. Zeci de mii de oameni, în pia\a din fa\a superbei catedrale din Cracovia §i pe traseul procesiunii funerare; reculegerea într-o t[cere des[vâr§it[, onorurile militare: garda §i fanfara militar[, marea de flori aruncate peste sicriele fostului pre§edinte Lech Kaczynski §i al so\iei sale Maria în deplasarea lor pe afete de tun pe Calea regal[, spre Pantheonul din cripta Catedralei Wawel, unde-§i dorm somnul de veci, al[turi de regi: istorici, c[rturari, personalit[\i de prim rang, ne-au ar[tat o Polonie puternic[, unit[ din nou, prin tragedie, prin spiritul sacrificiului, prin capacitatea de pre\uire a valorilor sale, prin patriotism. În fa\a unei asemenea na\iuni, nu po\i decât s[-\i pleci fruntea... mariavesaursulesei@yahoo.com

Editor: BAZAR MEDIA BIHOR S.R.L Redac\ie: Tel. 0359 401 562; 0259 431 488 Adresa: str. Iasomiei, nr. 4 Cod po§tal: 410174 Director: Ovidiu D. Pop email: ovi@durans.ro Redactor-§ef: Doru Sicoe e-mail: dsicoe@yahoo.com DTP: Tudor Croitoru Publicitate: Cristina Lup§e, Mirela Kovács email: durans@rdsor.ro Distribu\ie: Duran’s Director General: Alex. S[ndulescu email: alex@catavencu.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[!

Tiraj: 15.000 de exemplare


editorial Cei care s-au pierdut pe drum Gabriela Goudenhooft Iar destinul se distreaz[

Am cunoscut oameni extrem de talenta\i, care ar fi trebuit s[ fac[ minuni cu via\a lor. Îmi vin în minte dou[ exemple, cred c[ a\i putea ad[uga multe altele: Colega mea de liceu era de o frumus\e uimitoare, ba§ca inteligent[ §i sensibil[. Am crezut mereu c[ pentru ea via\a va fi un platou cu bun[t[\i spre care trebuia doar s[ întind[ mâna ei ginga§[. B[ie\ii cei mai frumo§i se îndr[gosteau inevitabil de ea §i nici profesorii nu se puteau ab\ine s[-i dea târcoale. Toate u§ile i se deschideau, era invitat[ pretutindeni §i tratat[ ca o prin\es[. ±i pentru asta nu trebuia s[ fac[ sau s[ spun[ nimic. O scurt[ b[taie din genele sale prelungi, un oftat u§or §i lumea nu §tia ce s[ mai fac[ ca s[ îi intre în voie. V[rul meu primar fusese numit „n[zdr[vanul gr[dini\ei“; era un fel de copil minune, un mic Da Vinci care desena fabulos cu mâna stâng[ §i ne umilea pe to\i în copil[rie, §tiind într-un minut poeziile pe care noi, cu ani mai mari ca el, ne chinuiam zile-ntregi s[ le memor[m pentru §coal[. Familia §tia c[ el va avea un destin str[lucit, micul geniu al familiei, frumos foc §i talentat, ce mai, visul oric[rui p[rinte. Dar via\a nu e deloc previzibil[. N-am s[ în\eleg niciodat[ ce se întâmpl[, ce am[nunt oarecare le r[suce§te drumul în mod dureros §i fiin\ele acestea miraculoase nu reu§esc s[-§i împlineasc[ destinul. Fosta mea coleg[ vegeteaz[ la limita subzisten\ei, uitat[ într-un mic or[§el, îmb[trânit[ prea devreme, nereu§ind s[ se decid[ asupra unui job §i asupra unui singur b[rbat. V[rul meu §i-a ratat sistematic §ansele, a renun\at demult la §coal[, iar acum tr[ie§te de pe-o zi pe alta, zug[vind câte o cas[ sau un panou publicitar, pierzând pu\inii bani la jocuri de noroc, bând ca s[ uite §i de boal[, pentru c[ nu are asigurare §i de familia numeroas[ care îl a§teapt[ §i-l rabd[ acolo unde a ajuns, mult prea departe de tot ce ar fi putut deveni. Uneori îmi vine s[ întreb Destinul: Te distrezi?

gabriela_gou@yahoo.com

4 T www.24fun.ro


smartass

3D Mihai Dobrovolschi ±i toate trei. Poate ca o compensare pentru sculatul cu noaptea-n cap de-at]\ia ani, meseria mea are avantaje certe. Unul dintre ele: oamenii `mi aduc produse, lansate de cur]nd sau deloc, `n speran\a c[ le voi men\iona `n fa\a zecilor de mii de cititori §i ascult[tori. Calculul nu e gre§it: novofil cum sunt, despachetez totul ca pe-un cadou, rup]nd z]mbind ambalajele (s[ \in minte expresia `n via\[, `n general) §i

6 T www.24fun.ro

povestind a doua zi totul cu entuziasm. Ultima preocupare de genul [sta mi-a m]ncat c]teva zile. Este mult tr]mbi\atul televizor 3D. E mare. Asta `n primul r]nd. Diametru de aproape un metru §i jum[tate. L-am conectat la bluray, la cinci plus unu, mi-am pus ochelarii pe ochi, le-am dat drumul, am pornit filmul. Nu aveam cum s[ m[ a§tept la mai mult dec]t de la 3D-urile de la cinema.

±i nici nu a fost mai mult. Dar s[-l ai la tine-acas[? Priceless. Av]nd doar un sample 3D am ie§it din lumea asta dup[ ce l-am tocit bine. Surpriza `ns[ abia aici a venit. La c]t e de mare televizorul, la c]t de aproape `\i permite o camer[ normal[ s[-l a§ezi, la c]t de clar[ este imaginea pe LED, filmele mele high definition au c[p[tat, hai s[ fiu `n ton cu titlul, o nou[ dimensiune. Revela\ia a fost urm[toarea: mersul la cinema, a§a cum `l §tim noi sau Tornatore, va disparea. Da, doar c]nd vei g[si mai multe produc\ii 3D. Da, c]nd ochelarii o s[ fie mai discre\i. Da, atunci c]nd canalele vor emite `n trei dimensiuni. Dar `n cele din urm[, toat[ lumea va prefera s[ pl[teasc[ premierele de-acas[ §i s[-§i soarb[ lini§tit[ vinul `n timp ce-§i r[sfa\[ sim\urile `n imax-ul din living. Va mai dura, dar a§a va fi. ±i, pentru c[ nu ne-aud copiii: am `ncercat pe ditamai ecranul un HD adult. M[rimea natural[ conteaz[.


bihoreanul Dac[ nu se iau în calcul bolile mentale, guvernan\ii consider[ c[ noi suntem un popor foarte s[n[tos. De aceea cel care cade la pat, §i nu neap[rat cu nevasta sau amanta, devine atât un du§man al poporului cât §i al partidului de guvern[mânt. M[ §i mir ce tupeu pe românii lovi\i de cancer sau infarct, de a da fuga la medic pentru tratament. În viziunea celor care ne-au b[gat în criz[ suntem un popor lene§ care nu poate merge la servici decât mânat cu biciul din spate. De aceea li s-a cerut medicilor s[ nu mai dea concedii medicale, pentru c[ nici m[car pentru a§a ceva nu sunt bani, paralele primite de la FMI având cu totul alt[ destina\ie. A§a cum pe vremuri medicii ginecologi munceau cu securi§tii în spate ca nu care cumva s[ fac[ vreun avort, tot a§a acum doctorii sunt nevoi\i s[ dea diagnostice exclusiv dup[ cum dicteaz[ primul ministru. Boala e un lux pe care \ara asta sec[tuit[ nu §i-l mai permite. Iar cum munca e izvor de s[n[tate cel mai bun tratament pentru pacien\i este s[ mearg[ la servici chiar dac[ de exemplu sunt mor\i de câteva zile sau numai muribunzi. Totul e ca pacientul s[ fie îmb[ls[mat în mod corespunz[tor, s[ nu strice ambian\a de la locul de munc[. Poli\i§tii au primit deja indica\ii pre\ioase prin care vor trebui s[ se deplaseze la domiciliul bolnavilor sau deceda\ilor §i, dup[ caz, s[-i aresteze pe cei care nu doresc s[ participe la efortul de ie§ire din criz[. Parc[-l §i v[d vajnicul purt[tor de porthart cum se a§eaz[ la c[p[tâiul bolnavului §i, dup[ ce-i aplic[ câteva lovituri bine \intite de pulan, îl aduce pe nesim\itul de beteag la servici. De fapt aceste m[suri care l-ar fi f[cut gelos §i pe Himmler merg mân[ în mân[ cu alte decizii aberante n[scocite de bravii no§tri conduc[tori. Vârsta de pensionare deja a dep[§it speran\a de via\[ a§a c[ practic de acum înainte românii vor avea certitudinea c[ vor fi îngropa\i la locul de munc[. N-ar strica s[ se elimine §i excep\iile, adic[ cei care se înc[p[\âneaz[ s[ tr[iasc[ §i dup[ ce au ie§it la pensie. E un act profund antipatriotic s[ m[nânci din pensia statului tocmai acum când \ara e în nevoie. N-au decât s[ mearg[ la loc cu verdea\[, m[car acolo se zvone§te c[ a disp[rut durerea §i întristarea. Oricum mult nu va mai dura nici cu scandalul acesta al concediilor medicale. Dac[ tendin\a se men\ine, în mai pu\in de 5 ani nu vom mai avea nici un medic §i prin urmare nici cine s[ mai scrie concedii medicale.

Boala Mircea Chiril[ X

www.24fun.ro T 7


23 aprilie 2010 - 29 aprilie 2010 POKER Poker spune povestea a patru prieteni ale c[ror destine se intersecteaz[ în copil[rie §i care, o dat[ ajun§i la maturitate, întruchipeaz[ tipologii reprezentative pentru societatea româneasc[ actual[: politicianul veros, mafiotul care î§i dore§te, prin orice mijloace, s[ accead[ în politic[ sau medicul f[r[ con§tiin\[. Cei patru se întâlnesc la partide de poker pentru a pune \ara la cale. Cred c[ subiectul e mai actual ca niciodat[ §i reflect[ întocmai realitatea - mai ales cea politic[ - a României de ast[zi, declar[ regizorul. Filmul prezint[ imoralitatea §i intrigile ascunse ale liderilor societ[\ii, care au creat o jungl[ cotidian[ unde legile sunt f[cute de cei care de\in puterea. Poker, 2010, 112 min., Regia: Sergiu Nicolaescu Cu: Valentin Teodosiu, Vladimir G[itan Gen: Comedie Hollywood Multiplex Oradea ~NFRUNTAREA TITANILOR N[scut din zei, dar crescut ca un muritor de rând, Perseu (Sam Worthington) nu reu§e§te s[-§i salveze familia de furia lui Hades (Ralph Fiennes), r[zbun[torul zeu al Infernului. Nemaiavând nimic de pierdut, Perseu se ofer[ voluntar s[ conduc[ o misiune periculoas[ pentru a-l înfrânge pe Hades înainte ca acesta s[ ia puterea din mâinile lui Zeus (Liam Neeson), împiedicând astfel venirea Iadului pe P[mânt. Lupta pentru suprema\ie îi aduce fa\[ în fa\[ pe oameni, regi §i zei, iar confruntarea dintre zei amenin\[ s[ distrug[ p[mântul. Perseu începe o c[l[torie plin[ de pericole pe t[râmuri interzise, în fruntea unei cete de r[zboinici curajo§i, printre care Draco (Mads Mikkelsen), care îl încurajeaz[ s[-§i foloseasc[ abilit[\ile deosebite datorate descenden\ei sale divine... Clash of the Titans, 2010, 106 min., Regia: Louis Leterrier Cu: Liam Neeson, Sam Worthington, Ralph Fiennes Gen: Ac\iune, Aventuri, Dram[, Fantastic Hollywood Multiplex Oradea JOHN LENNON: ~NCEPUTUL UNEI LEGENDE Filmul este despre via\a de adolescent a lui John Lennon în perioada când s-a apucat de cântat §i a înfiin\at Beatles-ul. El se bazeaz[ pe o carte scris[ de sora vitreg[ a lui John Lennon, Julia Baird : Imagine This: Growing Up With My Brother John Lennon.

8 T www.24fun.ro

John Lennon a fost un tân[r curios §i amuzant, care a crescut în suburbiile ora§ului Liverpool. Familia lui era format[ din cele dou[ surori extraordinare ale sale, care erau în permanen\[ în competi\ie pentru dragostea lui, Mimi - m[tu§a formidabil[ care l-a crescut de la vârsta de 5 ani §i Julia, mama care l-a abandonat l[sându-l în grija m[tu§ii. Tânjind la o familie normal[, John se refugiaz[ în art[ §i în noua muzic[ ce p[trundea din Statele Unite. Geniul s[u tân[r g[se§te un spirit similar în tân[rul Paul McCartney. Nowhere Boy, 2009, 98 min., Regia: Sam Taylor Wood Cu: Aaron Johnson Gen: Dram[ Hollywood Multiplex Oradea POLI|AI ÎN MISIUNE Filmul ne prezint[ doi vechi colegi de echip[ de la NYPD, care se afl[ pe urmele unui baseball-card extrem de valoros, trezindu-se în competi\ie cu un adversar f[r[ scrupule, un gangster obsedat de obiecte de colec\ie. Dar, înainte de a recupera mult râvnitul card, reprezentându-l pe mijloca§ul de baseball Andy Pafko în meciul din 1952, ei trebuie s[ o salveze pe o frumoas[ mexican[ care de\ine cheia c[tre ni§te milioane bune de dolari afla\i în conturile unei b[nci off-shore §i care devine, din cauza lor, martora unei crime notorii. Detectiv cu experien\[, Jimmy Monroe (Bruce Willis), are nevoie s[ încaseze banii pentru vestitul card Pafko ’52 pentru a pl[ti nunta fiicei sale, dar conform legilor lui Murphy, cartela îi este subtilizat[, înainte de a o putea valorifica... Cop Out, 2010, 107 min., Regia: Kevin Smith Cu: Tracy Morgan, Bruce Willis Gen: Ac\iune, Comedie, Crim[ Hollywood Multiplex Oradea

Box Office România 1. Înfruntarea titanilor 925.681,00 lei 2. Cum s[ î\i dresezi dragonul 95.509,50 lei 3. Recompens[ cu bucluc 76.598,00 lei

Box Office S.U.A.

1. Cum s[ î\i dresezi dragonul 20.000.000,00 USD 2. Kick-Ass 19.750.000,00 USD 3. Întâlnire cu surprize 17.300.000,00 USD


23 aprilie 2010 - 29 aprilie 2010 KICK-ASS Dave Lizewski este un student nepopular, cu pu\ini prieteni, care tr[ie§te `mpreun[ cu tat[l s[u. Via\a sa nu este foarte complicat[ §i nici ambi\iile lui nu sunt at]t de mari. Totu§i, `ntr-o zi el ia decizia s[ devin[ un super-erou, chiar dac[ nu de\ine nicio putere §i nu str[luce§te la vreun sport. Aten\ie, ecranizarea are la baza unele dintre cele mai violente benzi desenate ale lui Mark Millar, creatorul celebrului Wanted.

Kick-Ass, 2010, Regia: Matthew Vaughn Cu: Nicolas Cage Gen: Ac\iune, Aventuri, Comedie, Fantastic PREMIER{ Hollywood Multiplex Oradea

AN BISECT Amy Adams §i Matthew Goode sunt protagoni§tii comediei romantice An bisect, în care o tân[r[ e decis[ s[ plece în c[l[toria vie\ii ei pentru a-l cere în c[s[torie pe dl. Perfect, pentru a descoperi pe parcurs c[ destinul îi preg[tise cu totul altceva. Dup[ ce trece §i al patrulea an de când sunt împreun[ f[r[ nicio cerere în c[s[torie, (Amy Adams) se hot[r[§te s[ se ocupe personal de problem[. ±tiind c[ o tradi\ie irlandez[ d[ voie fetelor s[-§i cear[ în c[s[torie iubi\ii pe data de 29 februarie, Anna î§i urmeaz[ iubitul plecat într-o delega\ie la Dublin, decis[ s[ fie ea cea care va îngenunchea în fa\a lui pentru marea propunere. Dar avioanele, vremea §i…. soarta o arunc[ pe Anna în celalalt[ parte a Irlandei, într-un col\ uitat de lume §i i-l scoate în cale pe ar[tosul dar foarte moroc[nosul Declan (Matthew Goode), care se ofer[ s[-i fie ghid pentru a traversa \ara spre Dublin. Pe drumul plin de peripe\ii, cei doi descoper[ c[, uneori, calea spre dragoste te duce în locuri extrem de nea§teptate. Leap Year, 2010, 100 min., Regia: Anand Tucker Cu: Amy Adams, Matthew Goode Gen: Comedie, Romantic, Dragoste PREMIER{ Hollywood Multiplex Oradea

care îl conduce spre o descoperire medical[ uluitoare. Înarmat acum cu cuno§tin\e pentru care §i oamenii, dar §i vampirii ar ucide, Ed trebuie s[ duc[ propria sa b[t[lie extrem de periculoas[ care va decide soarte rasei umane. Aflându-se acum în vârful lan\ului trofic, vampirii au de suportat §i reversul. Fiin\ele umane, unica sursa de hran[ a vampirilor, reprezint[ acum numai 5% din popula\ia total[ a P[mântului §i num[rul lor scade vertiginos.

DAYBREAKERS: V}N{TOAREA A ~NCEPUT Suntem în 2019. O epidemie misterioas[ a atacat Terra, transformând majoritatea popula\iei în vampiri. Oamenii sunt acum o specie pe cale de dispari\ie, transforma\i în prad[ pentru hrana vampirilor de care sunt for\a\i s[ se ascund[. Totul st[ în mâinile lui Edward Dalton (Ethan Hawke), un cercet[tor devenit §i el vampir, care refuz[ s[ se hr[neasc[ cu sânge uman §i încearc[ s[ creeze un substitut pentru sânge care s[ poat[ fi folosit de vampiri, salvând astfel pu\inii oameni r[ma§i. Dar timpul trece f[r[ success, pân[ în ziua în care Edward o întâlne§te pe Audrey (Claudia Karvan), supravie\uitoare a pandemiei,

Daybreakers, 2009, 98 min., Regia: Peter Spierig, Michael Spierig Cu: Willem Dafoe, Sam Neill, Ethan Hawke Gen: Ac\iune, Dram[, Horror, SF, Thriller PREMIER{ Hollywood Multiplex

www.24fun.ro  9


23 aprilie 2010 - 29 aprilie 2010 Teatrul de Stat

Biblioteca Jude\ean[ „Gheorghe ±incai”

Pia\a Regele Ferdinand, nr. 4-6 tel. 0259-436.592, 0259417.864; Casa de bilete: 0359436381, 0259-436592 www.teatruloradea.ro festiv[, op.80 Béla Bartók: Concert nr.3 pentru pian §i orchestr[, op. 34 J. Brahms: Simfonia a IV-a în mi minor, op. 98 Sec\ia rom]n[, trupa Iosif Vulcan: -Vineri, 23 aprilie, ora 18, laTeatrul Arcadia:„DESCUL| ÎN PARC”, adaptare dup[ un scenariu de Neil Simon, regia artistic[ Sebastian Lupu. -Sâmb[t[, 24 aprilie, ora 18, la Casa de Cultur[ a Sindicatelor: „COPILUL ACESTA” de Joël Pommerat, regia artistic[ Vlad Massaci. -Duminic[, 25 aprilie, ora18, la Casa de Cultur[ a Sindicatelor: „UCIDEREA LUI GONZAGO” de Nedialko Yordanov, regia artistic[ Petru Vutc[r[u. -Mar\i, 27 aprilie, ora 18, la Casa de Cultur[ a Sindicatelor: „±I MINI±TRII CALC{ STRÂMB” de Ray Cooney, regia artistic[ Daniel Vulcu. -Miercuri, 28 aprilie, ora 11, la Casa de Cultur[ a Sindicatelor: „CENU±{REASA” de Charles Perrault §i Fra\ii Grimm, regia artistic[ Eugen |ugulea -Joi, 29 aprilie, ora 13, deplasare la Beiu§: „O NOAPTE FURTUNOAS{” de I. L. Caragiale, regia artistic[ Chris Nedeea. -Vineri, 30 aprilie, ora 18, la Teatrul Arcadia: „DESCUL| ÎN PARC”, adaptare dup[ un scenariu de Neil Simon, regia artistic[ Sebastian Lupu. Sec\ia maghiar[, trupa Szigligeti, www.szigligeti.ro: -ápr. 24, szombat, 17 óra: Hej páva, hej páva, Gábor József bérlet, Színpadi stúdió. -ápr. 24, szombat, 20 óra: Hej páva, hej páva, Gróf László bérlet, Színpadi stúdió. -ápr. 25, vasárnap, 18 óra: Ahol ringott a bölcsom..., Stúdióterem. -ápr. 29, csütörtök, 19 óra: Klamm háborúja, Ady Endre Líceum. -ápr. 30, péntek, 18 óra: Ahol ringott a bölcs[m..., Stúdióterem.

Filarmonica de Stat

str. Moscovei, nr. 5, tel. 0259430.853, fax:40-259 431 740 E-mail: filarmonica-oradea@ cjbihor.ro; www.oradeaphilharmony.com Joi, 29 aprilie, ora 19, `n Sala Filarmonicii: CONCERT SIMFONIC Dirijor: Ligeti András (Ungaria) Solist: Demény Balázs Program: J. Brahms: Uvertura academic[

10  www.24fun.ro

Ansamblul Artistic Profesionist Cri§ana prezint[ vineri, 30 aprilie, ora 18, la sala Filarmonicii de Stat Oradea: Concert Folcloric cu: Simona Costin, Felicia Costin, Cornelia Covaciu, Luminita Tomu\a Baba, Vochi\a Mihoc, Florin Bontu, St]ngaciu, Mitic[ Negrean, Gheorghe Rada §i urm[torii tineri interpre\i: Dana Ionela Jurju\, Florina Pu§c[u, Ionel Ban. Conducerea muzical[: Liviu Bu\iu.

Teatrul Arcadia

pentru copii §i tineret Pasajul Vulturul Negru - str. Vasile Alecsandri, nr. 8, tel. 0259-433.398, 0745-642.305 www.teatrularcadia.ro

Oradea, Str. Armatei Române nr. 1/A, Program L: 12 -19, M-V: 8 - 19, S 9 -13, D închis www.bibliobihor.ro bibliobihor@yahoo.com Vineri, 23 aprilie: -Biblioteca „Constantin Pavel” din Beiu§: „Din lumea pove§tilor” Concurs de crea\ie; Participan\i: pre§colari, educatoare. -Biblioteca comunal[ Cefa: Cel mai fidel cititor. Premiere în cadru festiv la Centrul de afaceri din comuna Cefa. -Biblioteca comunal[ Sântandrei: Vizionarea filmului artistic Dumbrava Minunat[ - pentru copiii de etnie rom[ de la gr[dini\a din localitate. -Biblioteca comunal[ M[d[rasleg[tura dintre Bibliotec[ §i internet-Vizionare §i dezbatere. Participan\i: elevii din comuna M[d[ras. Popularizarea bibliotecii §i a serviciilor ei în medii neconven\ionale. Biserica Sf. Ladislau Pia\a Unirii Duminic[, 25 aprilie, ora 19: Concert de Muzic[ Clasic[ Va a§tept[m cu mult drag. Intrarea este liber[.VINERI

23 aprilie

- Vineri, ora 11: Janos Vitez. -Duminic[, ora 11: CSILLAGLÉPO CSODASZARVAS. -Duminic[, ora 14: filmul documentar FENOMENUL BRUNO GRÖNING -Luni, ora 10: Chei\a de aur. -Mar\i, ora 10: Chei\a de aur. -Miercuri, ora 10: Chei\a de aur. - Joi, ora 11: CSILLAGLÉPO CSODASZARVAS.

Casa de Cultur[ a Sindicatelor

Parcul 1 Decembrie, nr.1, tel 0259-468468, 0359-401283 www.ccsoradea.ro, e-mail: office@ccsoradea.ro -24 aprilie, ora 18, Spectacol de teatru: Copilul acesta de Joel Pommerat. -25 aprilie, ora 18, Spectacol de teatru Uciderea lui Gonzago de Nedialko Yordanov. -28 aprilie-2 mai: EXPOZI|IE CU V}NZARE DE TEXTILE, PIEL{RIE, CONFEC|II, ~NC{L|{MINTE ETC. Organizat[ de EXPO CONFINTEX din Bucure§ti. PRODUSE LA PRE| DE PRODUC{TOR. -28 aprilie, ora 11: Spectacol de teatru pentru copii: Cenu§[reasa.

- P[durea din B[ile Felix, ora 10: CAMPIONATUL EUROPEAN DE CROS PENTRU SURZI. - Era Shopping Park, ora 10, DecoFlora. - Arena „Antonio Alexe”, ora 11: Top Travel, târg de turism. - Stadionul Bihorul din Beiu§, ora 17: CF BIHORUL BEIU± – SESO CÂMPIA TURZII. -Concert Folcloric, ora 18, Sala Filarmonicii de Stat. - Blue Monday, ora 22, party. - CLUB LORD’S, ora 22, Chef a la Lord’s. - Abyss, ora 20, Concert Teaflow. - Heat Club, ora 23, party. - Bali Club, ora 22, party.S}MB{T{

24 aprilie - Club Downtown, ora 21, Downtown Show. - P[durea din B[ile Felix, ora 10, CAMPIONATUL EUROPEAN DE CROS PENTRU SURZI. - Arena „Antonio Alexe”, ora 11, Top Travel, târg de turism. - Era Shopping Park, ora 10, DecoFlora. - Arena „Antonio Alexe”, ora 11, Divizia A de baschet feminin, Grupa A1: CSM UNIVERSITATEA ORADEA – SCM UNIVERSITATEA CRAIOVA. - Blue Monday, ora 22, party. - Bali Club, ora 22, party. - CLUB LORD’S, ora 22, Chef a la Lord’s.DUMINIC{

25 aprilie - Arena „Antonio Alexe”, ora 11, Top Travel, târg de turism. - Arena „Antonio Alexe”, ora 11, Divizia A de handbal masculin, Seria D, etapa a XXV-a: CSM ORADEA – EXTREM BAIA MARE. - Posticum, ora 17, Corul cameral Canticum Novum.

-Concert de Muzic[ Clasic[, ora 19, la Biserica Sf. Ladislau.

- Club Downtown, ora 21, Night in Downtown. - CLUB LORD’S, ora 22, Chef a la Lord’s. - Blue Monday, ora 22, Stand up in the city.LUNI

26 aprilie -Vernisaj de expozi\ie foto, la Galeria EuroFotoArt, ora 11. -Vernisaj de expozi\ie foto, la Palatul Vulturul Negru, sediul Fotoclubului Nuf[rul, ora 17. - CLUB LORD’S, ora 22, Chef a la Lord’s.MAR|I

27 aprilie - CLUB LORD’S, ora 22, Chef a la Lord’s.MIERCURI

28 aprilie - CLUB LORD’S, ora 22, Chef a la Lord’s.JOI

29 aprilie - Concert simfonic, ora 19, la Filarmonica de Stat. - CLUB LORD’S, ora 22, Chef a la Lord’s.


23 aprilie 2010 - 29 aprilie 2010 Galeria „Euro Foto Art” Pia\a 1 Decembrie, nr. 12, parter (în vecin[tatea Facult[\ii de Medicin[ §i Farmacie), intrarea din partea Gr[dinii de var[ a Hotelului „Grand Palace”. mobil:0770/119720 Orar: L - V 9 - 19, S 10 - 13, D `nchis

Galeria de Arte Vizuale

Ceain[ria Kokoon

Muzeul Ady Endre

Str. Republicii, nr.15, Orar: 10-18, S-D `nchis! Tel.0745-331191 0788-487279

str. Republicii, nr 27a

str. Iosif Vulcan 14, tel 463.755 Orar: L-închis, Ma-J-D: 10-15, Mi - V- S 10-14 §i 16-18

Expozi\ia personal[ de pictur[ Radu P[m]nt: UNIVERSURI

Muzeul Iosif Vulcan Parcul Traian, nr. 1 Orar: L-închis, Ma-J-S 10 - 15, Mi - V- D 10 -14 §i 16 - 18

-Expozi\ia de pictur[ `n email expozi\ie interna\ional[ organizat[ de Atelierul de Crea\ie de Email din Kecskemét, Ungaria.

Muzeul Aurel Laz[r str. Aurel LAz[r, nr 13, tel 463.755 Orar: L-închis, Ma-J-S: 10 - 15, Mi - V- D 10 -14 §i 16 - 18

- Festum VARADINUM 2010 Oradea în alb §i negru Expune: Attila Kovács (Rimavská Sec - Slovacia), Vernisaj: 26.04.2010, ora 11

Expozi\ia „Prim[vara ~ntregirii“, vernisat[ cu prilejul `mplinirii a 90 de ani de la eliberarea Oradiei de c[tre trupele conduse de generalul Traian Mo§oiu. Expozi\ia cuprinde fotografii documentare, arme, decora\ii, costume militare §i populare, diverse obiecte, toate din epoca Primului R[zboi Mondial.

Clubul Fotografic Nuf[rul Oradea Expo Foto „DEBUT“ Expun: absolven\ii seriei B/ 2010 Palatul Vulturul Negru - Sala Studio 26.04 - 15.05.2010, Vernisaj: 26.04.2010, ora 17. Colaboreaz[: Cvartetul Varadinum Oradea

Teatrul Arcadia

Muzeul |[rii Cri§urilor

Pasajul Vulturul Negru - str. Vasile Alecsandri, nr. 8, tel. 0259-433.398, 0745-642.305 www.teatrularcadia.ro

B-dul Dacia, nr. 1-3, tel. 412.724; 412.725, Orar: 9-14, luni închis! http://www.mtariicrisurilor.ro/

- Expozi\ia de art[ plastic[ S[rb[toare luminat[ Hristos a înviat! Krisztus feltámadt! - Expozi\ia î§i propune s[ valorifice bunuri patrimonia-le §i documentare aflate în proprietatea celor dou[ institu\ii - icoane pe sticl[ ortodoxe, pictur[ religioas[ catolic[, obiecte proprii ritualului liturgic din cele dou[ biserici, carte veche apar\inînd ambelor culte -, care ilustreaz[, pe de-o parte, tradi\iile cre§tine comune cu privire la s[rb[torile pascale §i nu numai, iar, pe de alt[ parte, specificitatea exprim[rii tr[irilor întru credin\[ ortodox[ sau romano-catolic[ prin crea\ii care relev[ profunzimea sentimentelor cre§tinilor fa\[ de sacrificiul suprem al lui Iisus, sacrificiu asumat pentru m]ntuirea omenirii.

Galeria Tibor Ernõ Str. ±irul Canonicilor, nr. 11 tel. 0359-451.713, Orar: Ma-S 11-16

-Expozi\ia membrilor galeriei 20 de ani de existen\[!

www.24fun.ro  11


unde fugim de-acas[ááá castru roman din \ar[. Imaginea oferit[ de aceasta, o imagine cople§itoare a unui portal a§ezat pe vârf de deal, ne uime§te §i ne las[ gur[-casc[. „Porolissum a fost un ora§ roman din Dacia, stabilit ca tab[r[ militar[ în anul 106. Arheologii români au început s[p[turile la începutul anilor 1970. Excava-

\iile au dus la descoperirea r[m[§i\elor, atât ale instala\iilor militare cât §i ale ora§ului civil, între ele cu b[i publice, un templu, un amfiteatru, case de locuit §i cl[direa comandamentului. În amfiteatru se organizau lupte între gladiatori, vân[toare de animale, acroba\ii sau chiar execu\ii publice”. La plecare, o imagine interesant[ ne este oferit[ atunci când,

probabil una din pu\inele d[\i când plaiurile romane au fost invadate, un grup de ar[t[ri mioritice se strecoar[ pe poarta principal[, având în plan s[ „devoreze” acest t[râm de-un verde crud. Facem un mic ocol pân[ în comuna Creaca, în centrul c[reia se afl[ o alt[ minunat[ biseric[ de lemn. Aceasta dateaz[ din secolul XVIII, având o mic[ poart[ de acces în curtea bisericii, iar lâng[ intrare are o b[ncu\[ de lemn numai bun[ pentru a ne trage suflul în amiaza acestei zile toride. Ne reîntoarcem pe meleagurile antice ale castrului roman Porolissum, unde ne mont[m corturile §i petrecem o sear[ r[coroas[ de prim[var[, în apropierea str[vechilor r[m[§i\e c[l[uzitoare prin negurile timpurilor de mult apuse. - va urma -

www.24fun.ro  5


unde fugim de-acas[ááá Printre castre romane, biserici de lemn şi delicate cascade foto & text: Moni şi Cristi Davidovici www.ferestresprenatura.blogspot.com Pe când s[ hot[râm destina\ia noastr[ pentru urm[toarele trei zile, începe o aprig[ b[t[lie între „Focul cel Ve§nic” (Focul Viu, din Padi§) §i Zmeii Înver§una\i (Gr[dina Zmeilor, din S[laj), aceasta fiind câ§tigat[ de cei în num[r mai mare. A§a începe weekendul nostru în care urmeaz[ s[ vizit[m frumoasele obiective turistice din jude\ul S[laj. Din Ale§d trecem culmea Mun\ilor Plopi§ prin ±inteu, unde privirile ne sunt încântate de prezen\a unor frumoase brându§e. Odat[ coborâ\i din culme, ne începem interesanta §i fascinanta c[l[torie pe Dealurile Crasnei §i Mun\ii Mese§.

Prima oprire o facem la biserica de lemn din Cehei, sat aflat în cap[tul din amonte al Defileului Crasnei, în apropiere de ±imleu Silvaniei. Biserica de lemn ce st[ falnic pe un deal dateaz[ din secolul XVIII, dar a fost restaurat[ în anii preceden\i, ar[tând ca nou[. Avem ocazia de a p[trunde în tainele ei §i chiar de a ne urca în turnul unei biserici de lemn autentice, o ocazie mai rar întâlnit[. Dup[ istorisirea povestit[ de localnicul care ne-a dat voie în[untru, pornim mai

4 T www.24fun.ro

departe, iar urm[toarea oprire o facem în ora§ul ±imleu Silvaniei, la Cetatea Bathory, mul\umindu-ne doar cu unul din turnurile acesteia, admirat de afar[, deoarece în[untru se realizau s[p[turi arheologice iar turi§tii nu aveau acces. Ne continu[m drumul spre localitatea Moigrad, a§ezat[ la o arunc[tur[ de b[\ de ora§ul Zal[u, sat în perimetrul c[ruia se afl[ castrul roman Porolissum. Ajun§i la intrare, l[s[m ma§ina §i pornim per pedes, spre Poarta Praetoria, pe vechiul drum roman despre care se spune c[ înc[ mai con\ine pietrele autentice ale acelei perioade str[vechi. Dup[ ce studiem câteva areale aflate pe marginea drumului, care semnific[ diferite înc[peri de pe vremea aceea, ajungem în fa\a Por\ii Praetoria, probabil una dintre cele mai impozante ale vreunui


PROGRAMUL SPORTIV 23 APRILIE - 29 APRILIE CROSS

P[durea din B[ile Felix, vineri, 23 aprilie, ora 10, sâmb[t[, 24 aprilie, ora 10: CAMPIONATUL EUROPEAN DE CROS PENTRU SURZI Competi\ia este organizat[ de DSJ Bihor, Asocia\ia Jude\ean[ a Surzilor Bihor §i CS al Surzilor „T[cerea” Oradea, sub egida European Deaf Sport Association. Competi\ia se afl[ la cea de-a IX-a edi\ie §i va reuni circa 90 de participan\i din 13 \[ri ale continentului. Întrecerile au loc la categoriile de vârst[ juniori §i seniori, masculin §i feminin. Concursul se va disputa pe distan\e variind între 4 §i 12 km. Oradea va avea un singur reprezentant la aceast[ competi\ie, Elisabeta Purda, care va concura la senioare.

P[durea din B[ile Felix va g[zdui CE de cros pentru surzi

FOTBAL

Stadionul Bihorul din Beiu§, vineri, 23 aprilie, ora 17, Liga a III-a, Seria a VI-a, etapa a XXVI-a: CF BIHORUL BEIU± – SESO CÂMPIA TURZII Beiu§enii au parte de un meci dificil, în compania echipei situate pe locul secund al clasamentului.

BASCHET

Arena „Antonio Alexe”, sâmb[t[, 24 aprilie, ora 11, Divizia A de baschet feminin, Grupa A1: CSM UNIVERSITATEA ORADEA – SCM UNIVERSITATEA CRAIOVA Baschetbalistele or[dene au ob\inut o singur[ victorie în Grupa A1 §i vizeaz[ acum un succes în fa\a forma\iei craiovene. Partida conteaz[ pentru ultima etap[ din grup[. Elevele antrenoarelor Adriana Niculescu §i Ioana Croitoru doresc s[ încheie sezonul cu o victorie în fa\a propriilor suporteri.

CSM Universitatea sus\ine ultimul joc de pe teren propriu din Grupa A1

Handbali§tii or[deni au un meci facil cu Extrem Baia Mare

HANDBAL

Arena „Antonio Alexe”, duminic[, 25 aprilie, ora 11, Divizia A de handbal masculin, Seria D, etapa a XXV-a: CSM ORADEA – EXTREM BAIA MARE Handbali§tii or[deni sunt deja califica\i la barajul pentru promovarea în Liga Na\ional[, nemaiputând pierde primul loc în Seria D a Diviziei A. Extrem Baia Mare era considerat[ la începutul campionatului drept contracandidata echipei noastre la §efia seriei, dar se afl[ acum abia pe locul V. Meciul cu b[im[renii nu poate constitui a§adar decât un simplu antrenament cu public pentru or[deni. Elevii antrenorului Sebastian Tudor se gândesc acum cu prec[dere la „dubla” de la baraj, unde Portarul or[denilor, vor întâlni câ§tig[toarea Seriei C, Eugen Leu Universitatea Craiova.

FC Bihor a mai atras un sponsor

Pre§edintele FC Bihor, Ioan Lucain, a anun\at c[ a reu§it s[ atrag[ un nou sponsor pentru clubul pe care îl conduce, FC Bihor. Este vorba de grupul SC Arise Hotel, care cuprinde Restaurantul Hotel Scorilo, Magazinele King Art §i Queens Pub. Obiectul sponsoriz[rii îl va constitui masa fotbali§tilor echipei. Prin aceast[ sponsorizare, clubul va economisi circa 80.000 lei, declar[ pre§edintele Ioan Lucian, adic[ jum[tate din suma cheltuit[ pân[ acum cu masa zilnic[ a componen\ilor lotului. În plus, fotbali§tii FC Bihor vor mai beneficia de o reducere de 15% la restaurantele §i magazinele grupului, prin intermediul unor carduri de fidelitate. Festivitatea de semnare a contractului de sponsorizare s-a desf[§urat la Restaurantul Pizzeria Il Calcio. La festivitate a fost prezent §i celebrul antrenor Emeric Ienei, cu care Steaua a câ§tigat Cupa Campionilor Europeni în anul 1986.

www.24fun.ro  3


ANUL IV NR. 190 (447)

GRATUIT!

16 PAGINI

ORADEA

www.24fun.ro 23 APRILIE - 29 APRILIE 2010

Editia 190 a revistei 24 Fun Oradea  

Editia din perioada 23 - 29 aprilie 2010