Page 1

GRATUIT!

16 PAGINI

ANUL IV NR. 212 (469)

24 SEPTEMBRIE - 30 SEPTEMBRIE 2010

ORADEA

www.24fun.ro


S UMAR

24 septembrie - 30 septembrie 2010

editorial Mircea Chiril[ Gabriela Goudenhooft Maria Vesa Aursulesei Claudia Ignat

3 4 5 6

info film evenimente expo

8-9 10 11

diverse unde fugim de-acas[ sport auto

12-13 14 15

Hot Bank Mircea Chiril[ Ca s[ parafrazez un banc cu avoca\i: Ce `nseamn[ 50 de directori de banc[ pe fundul m[rii? R[spuns: un bun `nceput. ~n aceast[ perioad[ cea mai hulit[ meserie, dup[ cea de politician este de §ef de banc[. ±i `n timp s-ar putea s[ devin[ §i cea mai periculoas[. ~n general rom]nii au avut `ntotdeauna probleme cu b[ncile. Privi\i `n parcuri dac[ g[si\i vreo banc[ `ntreag[. Dac[ `ns[ neru§inarea celor din sistemul bancar se va men\ine s-ar putea ca §i b[ncile lor s[ arate la fel de devastate. ±mecherii cu cotiere s-au g]ndit c[ dac[ tot au venit la negrii de rom]ni s[ le v]nd[ m[rgele, s[ o fac[ `n a§a fel `nc]t ace§tia s[ devin[ sclavi pe via\[. Or abuzul acesta se petrece sub ochii bl]nzi §i umezi ai B[ncii Na\ionale care n-are cum s[ intervin[ pentru c[ niciodat[ corb la corb nu scoate ochii.

C[ sumele scoase din \ar[ de b[nci sunt uria§e, e de domeniul eviden\ei. C[ `ntr-un sat f[r[ c]ini b[ncile repatriaz[ profituri colosale pe baza unor contracte oneroase de consultan\[. Nici nu mai §tii c]t e interes §i c]t tic[lo§ie `n cazul institu\iilor care ar trebui s[ vegheze la reducerea evaziunii fiscale `n domeniul bancar. Ungaria a anun\at c[ anul viitor nu mai cre§te cota de TVA §i nici nu mai are nevoie de bani de la FMI. Ei au explicat c[ pentru a face rost de bani vor impozita suplimentar b[ncile. ±i e normal s[ o fac[ pentru c[ s-au prins c[ de fapt acolo este cea mai mare escrocherie pe care statele occidentale le-au aplicat \[rilor ie§ite din comunism. Totu§i cum nu to\i rom]nii sunt fraieri, §i mai ales iner\i, oamenii au `nceput s[ se organizeze §i s[ se lupte cu atotputernicul §i tic[lo§itul sistem

bancar. Din acest r[zboi al banilor §i nervilor se `ntrez[re§te `ns[ `nving[torul. Sunt prea mul\i rom]ni care au de suferit de pe urma m[surilor abuzive luate de b[nci pentru ca justi\ia s[ r[m]n[ bleag[. Ca s[ nu mai spunem c[ nu exist[ judec[tor care s[ nu aib[ un credit §i implicit s[ nu fie atins direct de nesim\irea multina\ionalelor. Prin urmare se anun\[ un r[zboi `n care nu se vor lua prizonieri §i `n care Statul Rom]n, dac[ ar exista a§a ceva ar trebui s[ intervin[ `nc[ de pe acum. Pentru c[ aici nu e vorba de un joc piramidal gen Caritas sau FNI ci de o lupt[ `ntre milioane de cet[\eni contra unui sistem care dup[ ce c[ ne-a adus criza pe cap tot pe noi ne pune s[ tragem ponoasele.

Editor: BAZAR MEDIA BIHOR S.R.L Redac\ie: Tel. 0359 401 562; 0259 431 488 Adresa: str. Iasomiei, nr. 4 Cod po§tal: 410174 Director: Ovidiu D. Pop email: ovi@durans.ro Redactor-§ef: Doru Sicoe e-mail: dsicoe@yahoo.com DTP: Tudor Croitoru Publicitate: Cristina Lup§e, Mirela Kovács email: durans@rdsor.ro Distribu\ie: Duran’s Director General: Alex. S[ndulescu email: alex@catavencu.ro Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[!

Tiraj: 15.000 de exemplare


editorial „Andrisant necunoscut“? Gabriela Goudenhooft Sau cum s[ cau\i un concert în Oradea

Zvonul „erei glaciare“, ne-a f[cut s[ mai cump[r[m un camion de lemne, pe care ne-am apucat viteje§te s[ le t[iem singuri, considerând c[ mi§carea face bine la fizic, iar a§ezarea stabil[ a câtorva metri cubi de lemne exerseaz[ logica. Dar duminic[, s[tui de zgomotul drujbei §i de rumegu§ul care ne umpluse pân[ §i §osetele, cu o febr[ muscular[ s[n[toas[ (?!), dac[ semn de s[n[tate este s[ nu te po\i ridica din pat f[r[ s[ urli, ne-am gândit s[ ne oferim o sear[ cultural[. Pe u§a Bazilicii romano-catolice v[zusem un afi§ care semnala un concert „Ave Maria“ a§a c[, la \ol festiv peste mu§chii greu încerca\i, ne-am prezentat la 18,40. Dar în catedral[ se oficia mesa. Ne-am gândit c[ vine §i concertul dup[, a§a c[ am a§teptat cumin\i afar[ pân[ când ne-am dat seama c[ am gre§it loca\ia. Am privit mai atent afi§ul §i am v[zut o indica\ie: „Baratok temploma“, dar nici o adres[. Bun obicei în Occident de a înso\i orice nume de institu\ie de adresa exact[, în vreme ce la noi se practic[ înc[ indica\ii de genul „se \ine acas[ la Gheorghe“ sau „peste drum de biseric[“, dar într-un ora§ ca Oradea, cu zeci de biserici, catedrale, bazilici, sinagogi, temple §i case de rug[ciuni, ar fi util[ o adres[. Salvarea noastr[ a venit de la femeia din u§a Bazilicii, despre care n-am §tiut sigur dac[ este „doamn[ de serviciu“ sau cer§e§te de la cei ce ies de la slujb[, dar am riscat o întrebare despre afi§. A zâmbit bilingv §i ne-a spus c[ nu e acolo, ceea ce deja aproape c[ în\elesesem §i noi §i c[ trebuie „s[ urc[m în ora§“. Indica\ia cu urcatul nu ne-a luminat §i am cerut alte repere iar femeia a bolmojit ceva de Szent László a§a c[ am am zbughit-o spre biserica de vizavi de Prim[rie, dar nici acolo nu era „Baratok temploma“, ci doar afi§ul concertului pe u§[. Aici am dat de „doamna de la lumân[ri“ care avea repere mai solide: „§ti\i Policlinica aia care s-a închis?“. Am zâmbit strâmb §i am fugit spre urm[toarea loca\ie, pe str. Republicii nr.28 (am[nunt aflat dup[). Am intrat ru§ina\i de întârziere, exersând pasul piticului, ne-am a§ezat oftând de durere §i bucurie, în vreme ce muzica divin[ r[suna pentru noi, pentru urm[torii întârzia\i, pe care-i puteam privi mustr[tor la rându-ne, pentru feti\a superb[ de pe rândul din fa\a noastr[ care se amuza f[când turti\e §i bastona§e din guma de mestecat, cu mânu\ele ei mici §i nevinovate. Concertul ne-a r[spl[tit pe to\i cu prisosin\[. Ave Maria!

gabriela_gou@yahoo.com

4 T www.24fun.ro


editorial Stateau aplecate deasupra balustradei de pe noua falez[, aproape de podul de pontoane. Priveau curgerea domoal[ a Cri§ului §i cine §tie ce amintiri dep[nau c[ci aveau pe chip un z]mbet cald. Erau indience. Perfect integrate `n decor, dar §i-n „peisajul“ uman al ora§ului, ca §i colegii lor arabi sau afro-asiatici. Sunt, de regul[, studen\i la medicina si au venit aici din dorinta lor sau a parintilor. Îi privesc cu simpatie, cu intelegere, dar §i cu oarecare compasiune, prin reverbera\ia t] rzie a primului meu an de studen\ie c]nd am `mp[r\it camera de la C[minul Groz[ve§ti din Bucure§ti, cu o vietnamez[. Fapt ce mi se p[rea pe atunci o adev[rat[ tragedie, datorit[ v]rstei, dar mai ales felului `n care eram obi§nui\i s[ privim str[inii. Eu venisem dintr-un cap[t de \ar[, de la 600 de km distan\[, ea de la un cap[t de lume, de la peste 6000 de km. Eu, singura student[ din Ardeal, venit[ `n capital[ s[ studiez cu marii profesori ai vremii: Nicolae Balot[, Alexandru Piru, Zoe Dumitrescu Bu§ulenga, Irina Mavrodin etc. Ea, ateriz]nd aici de peste m[ri §i \[ri `mpreun[ cu înc[ vreo 5 vietnamezi, ca s[ `nve\e limba rom]n[. Cine §tie din ce interese statale, sau uzan\e diplomatice. Dar atunci, la 18 ani nu aveam habar de asta §i nici nu m[ interesa. ±tiu doar c[ m[ cuprisese o mil[ imens[ c]nd `mi spusese c[ timp de §ase ani nu-§i va vedea p[rin\ii, nici \ara, c]nd mie mi se p[rea o ve§nicie p]n[ la vacan\a de iarn[. Cum f[cuse deja un an preg[titor de limb[, comunicam bini§or. Nu cred c[ ne agream prea mult la `nceput. Eu m[ `ntrebam de ce trebuia ca tocmai eu s[ conve\uiesc cu o tip[ cu fizionomie at]t de diferit[, cu obiceiuri culinare ciudate, c]nd eu `ns[mi m[ sim\eam o str[in[ `n Bucure§ti? Avea p[rul negru, lung §i foarte bogat, pe care §i-l piept[na `ndelung uneori §i nu scotea o vorb[. Cred c[ atunci `i era foarte dor de cas[, dar nu se exterioriza defel. Cu timpul am avut §i momente de pl[cut[ comunicare §i amuzament. Eu m[ `ntorceam din vacan\e cu plasele doldora de bucate, g[tite de mama, din care refuza sistematic s[ m[n]nce, strâmb]nd din nas. „Nu place“ `mi spunea §i m[ servea, la r]ndul ei, cu conserve primite din Vietnam. Era r]ndul meu s[ refuz m]ncarea cu arome puternice, neobi§nuite. Le era greu s[ se obi§nuiasc[ cu gastronomia noastr[, motiv pentru care `§i g[teau `n c[min. Astfel c[, uneori, ne priveam ca dou[ ciud[\enii. La `nceputul anului doi, c]nd am revenit din vacan\[, am aflat c[ se `ncheiase convie\u-irea cu Vuy, c[ci filologia fusese mutat[ `n c[minul de l]ng[ Oper[. Drumurile noastre s-au mai `ntret[iat episodic pe culoarele facult[\ii. Dar, inevitabil, simpatia nem[rturisit[ §i compasiunea pentru ea m-au acompaniat ani la r]nd. Alt[ percep\ie am acum §i ceea ce mi se p[rea artunci un ghinion, cred c[ a fost o mare §ans[, pe care nu m-am priceput s-o valorific. De la ea am aflat gustul ananasului autentic §i aroma at]tor mirodenii rafinate. Sper s[-i fie bine acolo unde este, iar pentru mine va r[m]ne, mereu, Vuy colega mea din Vietnam...

Vuy Maria Vesa Aursulesei Colega mea din Vietnam

mariavesaursulesei@yahoo.com

www.24fun.ro

T5


editorial

Aplauze Claudia Ignat Festivalul Teatrului Scurt – Oradea 2010

Cadoul cel mai de pre\ al actorului sunt aplauzele. Privesc afi§ul de pezentare al Festivalului de Teatru Scurt din Oradea ce va avea loc anul acesta începând cu data de 25 septembrie. Nu–mi pot închipui o imagine mai potrivit[ pentru acest eveniment. Conceptul e simplu, dar înc[rcat de simbol. Sunt mâini care se bucur[, se manifest[, tr[iesc... Sunt mâini care aplaud[. Pe data de 19 septembrie s-a jucat primul act din piesa care se nume§te Festivalul Teatrului Scurt. Pentru a fi de bun augur, actorii or[deni s-au adresat pentru început copiilor cu piesa „Feti\a cu chibrituri“. Cine a spus c[ nu-i plac cozile? Ast[zi, rândul lung de la ghi§eul cu bilete a bucurat pe toat[ lumea. A fost o atmosfer[ deosebit[ în holul mare a Casei de Cultur[ a Sindicatelor. Gl[sciorul copiilor a vibrat cu o energie minunat[. S-au bucurat de personajele de basm care-i întâmpinau la intrare §i s-au înghesuit s[-§i picteze fe\i§oarele în col\ul magic. Da, sala a fost plin[. Sunt un om care cunoa§te îndeaproape atât via\a de pe scen[ sau din spatele ei, cât §i din sala de spectacol. Am ocupat pe rând toate aceste locuri §i §tiu ce a§tept de la cel[lalt. Ast[zi am fost un spectator care a dat pu\in la o parte cortina s[ vad[ personajele înainte de a intra pe scen[. Atmosfera din culise a fost parc[ o punte de trecere între actorul-om §i actorulpersonaj. Actorii joac[ un rol delicat. Ei trebuie s[ g[seasc[ calea spre sufletul spectatorului. Actorii or[deni au ar[tat c[ §tiu s[ fac[ asta, a§a c[ la finalul piesei au primit cadoul binemeritat: aplauzele. Ei nu cer mult de la public. În timp ce î§i las[ de fiecare dat[ o buc[\ic[ de suflet pe scen[, noi, cei din sal[ trebuie doar s[ le ar[t[m c[ am în\eles mesajul §i s[ le mul\umim aplaudând. Merit[ s[ facem asta. Chiar dac[ nu sunte\i oameni de teatru, iar s[lile de spectacol nu v[ sunt familiare, în sâpt[mâna dintre 25 septembrie §i 2 octombrie ave\i ocazia deosebit[ de a urm[ri jocul actorilor §i în spa\ii necoven\ionale – pub-uri, cluburi. Totul e s[ existe o deschidere spre art[. Nu trebuie s[ face\i niciun efort. Trebuie doar s[ fi\i acolo. Trupei de teatru din Oradea i se al[tur[ trupe de teatru din Sibiu, Arad, Bac[u, Bra§ov, Bucure§ti. În aceast[ s[pt[mân[ nu ne dorim s[ fim în alt[ parte decât la Oradea.

teodorain@yahoo.co.in

6 T www.24fun.ro


24 - 30 SEPTEMBRIE 2010 DANSUL DRAGOSTEI 3-D Luke este un dansator de street-dance orfan, care încearc[ cu disperare s[ nu fie evacuat din ad[postul s[u: un depozit d[r[p[nat care constituie refugiul dansatorilor din întreaga lume. Aceast[ familie de conjunctur[ are o trup[ de dans, House of Pirates (Casa Pira\ilor). Pentru ca trupa s[ supravie\uiasc[, trebuie s[ î§i înving[ rivalii consacra\i, House of Samurai (Casa Samurailor) în cadrul Competi\iei World Jam, unde cele mai bune trupe din lume concureaz[ pentru un premiu uria§ în bani. Pira\ii pun la cale un num[r de dans senza\ional, îns[ le este furat de c[tre Samurai. Cum timpul este împotriva lor, Moose apeleaz[ la MSA, fosta sa trup[ de dans, pentru ajutor... Step Up 3-D, 2010, 107 min. Regia: Jon Chu Cu: Adam G. Sevani, Harry Shum Jr., Christopher Scott Gen: Dram[, Muzical, Romantic, Dragoste Hollywood Multiplex Oradea MARMADUKE Marmaduke, cel mai adorabil Mare Danez din lume, sare de la faima din benzi desenate (care apar în 600 de ziare, în peste 20 de \[ri) la statutul de vedet[ pe marele ecran. În aceast[ comedie de familie, uria§ul câine, care nu s-a adaptat niciodat[, g[se§te, în sfâr§it, un loc unde poate ie§i în eviden\[. Acum, tr[ind pe picior mare în Orange County, California, Marmaduke î§i ajut[ familia s[ fac[ marea tranzi\ie din Midwest în O.C., dar descoper[, de asemenea, c[ integrarea cu cei patru prieteni patrupezi ai lui nu e întotdeauna u§oar[ pentru un câine adolescent de 90 kg. Din fericire pentru Marmaduke, nu e nevoit s[ fac[ pasul singur deoarece e întotdeauna înso\it de fratele s[u vitreg §i cel mai bun prieten, Carlos, un motan... Marmaduke, 2010, 87 min. Regia: Tom Dey Cu: Owen Wilson Gen: Comedie, Familie Hollywood Multiplex Oradea

8 T www.24fun.ro

UCENICUL VR{JITOR Câ§tig[tor a 6 premii Oscar §i 5 premii Grammy, filmul prezint[ povestea lui Balthazar Blake (Nicholas Cage), un maestru vr[jitor §i ucenic al faimosului Merlin, care vrea s[ salveze Manhattan-ul contemporan de planurile malefice ale inamicului s[u, Maxim Horvath (Alfred Molina). Deoarece nu îi poate face fa\[ lui Horvath singur, Blake îl recruteaz[ pe timidul descendent al lui Merlin, Dave Stuller (Jay Baruchel). Cu toate c[ la început Dave pare sa fie neîndem]natic §i mediocru în arta magiei, î§i dovede§te în cele

din urm[ adev[ratul poten\ial de erou §i puterile mo§tenite de la predecesorul s[u. Astfel, al[turi de ucenicul s[u talentat §i bine instruit, Blake este preg[tit s[-l înfrunte pe Horvath §i for\ele malefice. Produc\ia are ca punct de pornire poemul „Ucenicul Vr[jitor”, scris în anul 1797 de Johann Wolfgang von Goethe, bine cunoscut scriitor german, gânditor §i fizician. The Sorcerer's Apprentice, 2010, 111 min., Regia: Jon Turteltaub Cu: Jay Baruchel, Nicolas Cage, Monica Bellucci Gen: Ac\iune, Aventuri, Dram[, Fantastic Hollywood Multiplex Oradea OAMENI MARI ±I F{R{ MINTE Au trecut treizeci de ani de când cei cinci buni prieteni: Lenny, Rob, Eric, Kurt §i Marcus nu s-au mai v[zut. Adic[ din ziua absolvirii liceului. Acum, cu trista ocazia a funeraliilor fostului lor antrenor de baschet, cei cinci s-au întors, împreun[ cu so\iile lor, în ora§ul natal. Reunindu-se cu prilejul acestui eveniment trist, dup[ atâ\ia ani de desp[r\ire, grupul celor cinci amici decide s[ petreac[ un sfâr§it de s[pt[mân[ pl[cut la casa de pe lac, în care s[rb[toriser[ cu ani în urm[ câ§tigarea campionatului de c[tre echipa lor de baschet, convin§i fiind c[ acesta este cel mai potrivit mod de a celebra via\a §i cariera regretatului antrenor. Întrucât revederea lor coincide cu ziua de 4 iulie, s[rb[toarea na\ional[ a SUA, împreun[ cu familiile lor rememoreaz[ aventurile din trecut §i intr[ în tot felul de încurc[turi amuzante în prezent. Regia: Dennis Dugan Cu: Kevin James, Rob Schneider, Salma Hayek, Adam Sandler, Chris Rock, Maria Bello Gen: Comedie Hollywood Multiplex Oradea

Box Office România 1. Resident Evil: Via\a de apoi 426.905,00 lei 2. Dansul dragostei 3D 195.033,90 lei 3. ~nceputul 89.447,00 lei

Box Office S.U.A. 1. Ora§ul 23.800.000,00 USD 2. Easy A 18.200.000,00 USD 3. Demon 12.584.320,00 USD


24 - 30 SEPTEMBRIE 2010 RESIDENT EVIL: VIA|A DE APOI Este un horror science-fiction al c[rui personaj principal e Alice, o supravie\uitoare a periculosului virus care a lovit §i devastat ora§ul Los Angeles cu cinci ani în urm[ §i care a transformat pe to\i cei infecta\i în zombi. Luptându-se în continuare cu Albert Wesker,

pre§edintele corpora\iei Umbrella, care §i-a stabilit cartierul general la Tokyo §i comunic[ prin intermediul hologramelor cu subalternii s[i, curajoasa Alice beneficiaz[ de sprijinul nea§teptat al vechii ei prietene Claire Redfield pentru a-i c[uta pe supravie\uitori §i a-i conduce spre un loc în care s[ se simt[ în siguran\[. Atunci

când Alice §i camarazii ei ajung în Los Angeles, constat[ faptul c[ metropola este condus[ de c[tre o armat[ format[ din mii de mor\i-vii care vor s[ îi atrag[ într-o capcan[ mortal[. Alice reu§e§te îns[ s[ elibereze din închisoare o serie de persoane necontaminate de virus, printre care §i Chris Redfield, fratele mai mare al lui Claire. Resident Evil: Afterlife, 2010, 90 min. Regia: Paul W.S. Anderson Cu: Ali Larter, Milla Jovovich Gen: Ac\iune, Horror, SF, Thriller PREMIER{ Hollywood Multiplex Oradea WALL STREET: BANII SUNT F{CU|I S{ CIRCULE În continuarea dramei din 1987, câ§tig[toare a unui premiu Oscar, Michael Douglas (actor care tocmai ne-a anun\at c[ are cancer, la o emisiune TV!) revine pentru a-l interpreta pe Gordon Gekko, care iese din închisoare pentru a încerca s[-§i spele reputa\ia într-o lume a bursei mult mai dur[ decât cu dou[ decenii în urm[. Drumul lui se va încruci§a cu cel al mult mai tân[rului Jacob (Shia LaBeouf), un dealer extrem de ambi\ios. Wall Street: Money Never Sleeps , 2010, 136 min. Regia: Oliver Stone Cu: Carey Mulligan, Shia LaBeouf, Michael Douglas

Gen: Dram[ PREMIER{ Hollywood Multiplex Oradea

EROI DE SACRIFICIU Au mu§chi lucra\i, replici tari, femeile roiesc în jurul lor, b[rba\ii îi invidiaz[. Sunt cei mai mari eroi de ac\iune ai tuturor timpurilor. ±i, în premier[ absolut[, joac[ împreun[ în acela§i film. Echipa lui Sylvester Stallone se înarmeaz[ din cap pân[ în picioare §i aduce pe marile ecrane o opera\iune exploziv[, întrun film dur §i plin de ac\iune. Barney Ross (Sylvester Stallone) este un om care nu mai are nimic de pierdut. Controlându-§i perfect emo\iile, el nu a §tiut niciodat[ ce înseamn[ frica. Este liderul §i prin-

cipalul strateg al celei mai temute echipe de §oc alc[tuit[ din r[zboinici perfec\i, care tr[iesc pe muchie de cu\it. Atunci când un personaj misterios pe nume Church (Bruce Willis) le ofer[ o misiune pe care to\i o refuzaser[ pân[ atunci, Barney §i mercenarii s[i `ns[ accept[ f[r[ ezitare. The Expendables, 2010, 103 min., Regia: Sylvester Stallone Cu: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Randy Couture, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis §i Terry Crews Gen: Ac\iune, Aventuri, Thriller PREMIER{ Hollywood Multiplex Oradea

www.24fun.ro  9


Teatrul de Stat

Pia\a Regele Ferdinand, nr. 4-6 tel. 0259-436.592, 0259417.864; Casa de bilete: 0359436381, 0259-436592 www.teatruloradea.ro

PROGRAMUL FESTIVALULUI DE TEATRU SCURT 25 septembrie-2 octombrie SÂMB{T{, 25 septembrie Ora 18: Girodina (premier[), Teatrul de Stat Oradea, Trupa „Iosif Vulcan”, Sala Studio (spectacol în afara selec\iei oficiale). Ora 20: Parada costumelor actorilor Teatrului de Stat Oradea, pe traseul str. Republicii, Parcul 1 Decembrie, Pasajul Vulturul Negru. Ora 21: Iubire de clovn, Teatrul de Stat Oradea, Trupa „Iosif Vulcan”, Str. Republicii sau Pasajul Vulturul Negru. Ora 23: Carnaval în pasaj Pasajul Vulturul NegruColumbus Cafe. DUMINIC{, 26 septembrie Ora 17: Masca, atelier §i expozi\ie handmade, Cloud Factory, Pasajul Vulturul Negru Ora 17,30: Demoni, Teatrul de Nord Satu Mare, Teatrul de Stat Oradea (spectacol cu publicul pe scen[) Ora 19,30: Stand de carte Editura Humanitas, Casa de Cultur[ a Sindicatelor Ora 20: Deschiderea oficial[ FTS 2010, Casa de Cultur[ a Sindicatelor. Ora 20: Varia\iuni enigmatice, Teatrul „Nottara” Bucure§ti §i Teatrul „Sic[ Alexandrescu” Bra§ov, Casa de Cultur[ a Sindicatelor Ora 22: Bufonul regelui, Teatrul de Nord Satu Mare Escape Club Ora 23,30: Petrecere de deschidere, Hotel Dacia Continental LUNI, 27 septembrie Ora 13,30: Statui vivante, Teatrul de Stat Oradea, Trupa „Iosif Vulcan”, Str. Republicii Ora 14: Concert Hakeshet Klezmer Band, Str. Republicii Ora 17: Insigna, atelier §i expozi\ie handmade, Cloud Factory, Pasajul Vulturul Negru Ora 18: Codrii, Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, Arad, Teatrul de Stat Oradea (spectacol cu publicul pe scen[) Ora 19,30: Stand de carte Editura Humanitas, Casa de Cultur[ a Sindicatelor Ora 20: True West, Teatrul „Nottara” Bucure§ti, Casa de Cultur[ a Sindicatelor (spectacol cu publicul pe scen[) Ora 22: A fi la timpul pe... trecut, Teatrul de Stat Constan\a, Queens Pub (spec-

10  www.24fun.ro

tacol în afara selec\iei oficiale) Ora 22: Sfâr§it de concert, Experiment. Teatru Clandestin Oradea, Escape Club (spectacol în afara selec\iei oficiale) MAR|I, 28 septembrie Ora 16,30 §i 19: Mady-baby, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, Timi§oara, Spectacol itinerant în microbuz, cu plecare din fa\a Teatrului de Stat Oradea. Ora 17: Atelierul de p[pu§i, atelier §i expozi\ie handmade, Cloud Factory, Pasajul Vulturul Negru Ora 19: Happening, c[s[torii scurte, divor\uri §i mai scurte, Teatrul de Stat Oradea, Trupa „Iosif Vulcan” Pasajul Vulturul Negru Ora 17,30: lansare de carte, 2009 - un an teatral a§a cum l-am v[zut, autor Mircea Morariu, Casa de Cultur[ a Sindicatelor Ora 18: Amalia respir[ adânc, Teatrul „Bacovia” Bac[u, Casa de Cultur[ a Sindicatelor (spectacol cu publicul pe scen[) Ora 20: Proorocul Ilie, Teatrul Municipal Baia Mare, Teatrul de Stat Oradea (spectacol cu publicul pe scen[) Ora 22: Cu flori în gar[, Teatrul de Art[ Bucure§ti Queens Pub (spectacol în afara selec\iei oficiale) Ora 22: Strip-tease, produc\ie independent[ Baia Mare, Hotel Continental-Forum Oradea (spectacol în afara selec\iei oficiale) MIERCURI, 29 septembrie Ora 16,30 §i 19: Mady- baby, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, Timi§oara, Spectacol itinerant în microbuz, cu plecare din fa\a Teatrului de Stat Oradea Ora 18: Terorism, Teatrul de Stat Oradea, Trupa „Iosif Vulcan”, Teatrul de Stat Oradea (spectacol cu publicul pe scen[) Ora 20: Cele zece porunci ale vagabonzilor, Földes László - Hobo (Ungaria), Filarmonica Oradea Ora 19,30: stand de carte, Editura Humanitas, Casa de Cultur[ a Sindicatelor Ora 20: Autostrada, Teatrul „Sic[ Alexandrescu” Bra§ov Casa de Cultur[ a Sindicatelor (spectacol cu publicul pe scen[) Ora 22: Gunoierul, Asocia\ia Artemotion Oradea, Escape Club (spectacol în afara selec\ iei oficiale) JOI, 30 septembrie Ora 14: Suflet de statuie, Teatrul Vostru Sibiu, Str. Republicii §i Pasajul Vulturul Negru Ora 18: Tu cine e§ti? Teatrul de Vest Re§i\a, Teatrul de Stat Oradea (spectacol cu publicul pe scen[, în afara selec\iei oficiale) Ora 19: lansare de carte, Funda\ia Cultural[ Camil Petrescu §i Revista Teatrul Azi

Casa de Cultur[ a Sindicatelor Ora 19,30: stand de carte, Editura Humanitas, Casa de Cultur[ a Sindicatelor Ora 20: Copilul acesta, Teatrul de Stat Oradea, Trupa „Iosif Vulcan”, Casa de Cultur[ a Sindicatelor (spectacol cu publicul pe scen[) Ora 20: Concert Lajkó F élix Moszkva Café Ora 22: Stand-up Comedy, Nicu Bendea din Trupa Comedica, Cluj-Napoca Queens Pub (în afara selec\iei oficiale) Sec\ia maghiar[, trupa Szigligeti, www.szigligeti.ro -szept. 25. szombat, 18, Áni Máni, bemutató, Fekete Saspalota - Szabadság mozi. -szept. 28. kedd, 16:30 óra: Mady-baby, A Rövid Dráma Fesztivál keretében, Mikrobusz, indulás a színház parkolójából. -szept. 28. kedd, 19 óra: Madybaby, A Rövid Dráma Fesztivál keretében, Mikrobusz, indulás a színház parkolójából. -szept. 29. szerda, 16:30 óra: Mady-baby, A Rövid Dráma Fesztivál keretében, Mikrobusz indulás a színház parkolójából. -szept. 29.szerda, 19 óra: Mady-baby, A Rövid Dráma Fesztivál keretében, Fekete Saspalota - Szabadság mozi. -szept. 29. szerda, 20 óra: Csavargók tízparancsolata, A Rövid Dráma Fesztivál keretében.

Filarmonica de Stat

str. Moscovei, nr. 5, tel. 0259430.853, fax:40-259 431 740 E-mail: filarmonica-oradea@ cjbihor.ro; www.oradeaphilharmony.com 410001-Oradea, jud. Bihor Joi, 30 septembrie, de la ora 19, `n sala Filarmonicii:

Concert vocal-simfonic Particip[ Corul Filarmonicii Dirijor: ROMEO RÎMBU Solist: PETRUS BÖLÖNI ÁRON Dirijor de cor: LÁSZLÓFFY ZSOLT Program: V. Timaru: Varia\iuni pe un cântec poular – Solist vocal: NICOLAE BEJAN J. Haydn: Concert pentru violoncel §i orchestr[ în Do major J. Brahms: Uvertura tragic[, op. 81 J. Brahms: Cântecul destinului, op. 54 – pentru cor §i orchestr[

Teatrul Arcadia

pentru copii §i tineret Pasajul Vulturul Negru - str. Vasile Alecsandri, nr. 8, tel. 0259-433.398, 0745-642.305 www.teatrularcadia.ro

- Vineri, ora 11, Roszcsont Peti (N[zdr[vanul Peti) - Duminic[, ora 11: Pomádé király új ruhája -Luni, ora 10: Apolodor, pinguinul c[l[tor - Mar\i, ora 11: Pomádé király új ruhája - Miercuri, ora 11: Pomádé király új ruhája - Joi, ora 11: Chei\a de aur.VINERI

24 septembrie -Toamna Or[dean[, TOP EXPO 2010, orar: 12 – 20, la Sala Sporturilor. -Festivalul de Teatru Scurt - Terenul din Bor§, ora 17, Liga a III-a, Seria a V-a, etapa a V-a: LUCEAF{RUL ORADEA – UNIREA SÂNNICOLAUL MARE. - Gr[dina de var[ Oradea, Pove§ti de demult pentru a redescoperi Oradea de altadat[. - Blue Monday, ora 22, Concert Alive. - Cafeneux, ora 20, Concert Noris. - CLUB LORD’S, ora 22, Chef a la Lord’s. - Club Dark B[ile Felix, ora 22, party. - Queen's Music Pub, ora 20, Concert cu trupa casei.S}MB{T{

25 septembrie -Toamna Or[dean[, TOP EXPO 2010, orar: 9 – 20, la Sala Sporturilor. - Parcul B[lcescu, ora 10: Târg de antichit[\i. -Festivalul de Teatru Scurt - Stadionul Municipal „Iuliu Bodola”, ora 11, Liga a II-a, Seria a II-a (Vest), etapa a V-a: FC BIHOR – ACS MUNICIPAL UNIVERSITATEA POLITEHNICA IA±I. -Festivalul de Teatru Scurt, ora 18, sala Studio: GIRODINA. - Pasajul Vulturul Negru, ora 20, reprezenta\ii teatrale. - Blue Monday, ora 22, Concert Alive. - Bali Club, ora 22, party. - CLUB LORD’S, ora 22, Chef a la Lord’s. - Queen's Music Pub, ora 20, Concert cu cu trupa casei.DUMINIC{

26 septembrie

- Terenul sintetic al LPS Bihorul,

ora 9, turneul de fobal pentru copii: CUPA DE TOAMN{.


-Toamna Or[dean[, TOP EXPO 2010, orar: 9 – 18, la Sala Sporturilor.- Stadionul Motorul din Oradea - ora 11, Liga I de fotbal feminin, etapa a II-a: CS MOTORUL ORADEA – FC „NICOLAE DOBRIN” PITE±TI. -Festivalul de Teatru Scurt - Club Downtown, ora 21, Night in Downtown. - Queen's Music Pub, ora 20, Concert cu cu trupa casei. - CLUB LORD’S, ora 22, Chef la Lord’s.LUNI

27 septembrie

- Casa de Cultur[ a Municipiului, ora 19, concert Intermezzo & Sotto Voce: Concert: De la clasic la Beatles. - CLUB LORD’S, ora 22: Chef a la Lord’s.Galeria de Arte Vizuale Str. Republicii, nr.15, Orar: 10-18, S-D `nchis! Tel.0745-331191 0788-487279

-Expozi\ia personal[ de pictur[ Aproape galben[ a artistului Muranyi Mihaly, Pictur[ `n ulei §i tehnic[ mixt[.

Teatrul Arcadia Pasajul Vulturul Negru - str. Vasile Alecsandri, nr. 8, tel. 0259-433.398, 0745-642.305 www.teatrularcadia.ro

- Expozi\ia m[§tilor vene\iene.

MAR|I

Muzeul Aurel Laz[r str. Aurel Laz[r, nr 13, tel 463.755 Orar: L-închis, Ma-J-S: 10 - 15, Mi - V- D 10 -14 §i 16 - 18

-Expozi\ia „Prim[vara ~ntregirii“, vernisat[ cu prilejul `mplinirii a 90 de ani de la eliberarea Oradiei de c[tre trupele conduse de generalul Traian Mo§oiu. Expozi\ia cuprinde fotografii documentare, arme, decora\ii, costume militare §i populare, diverse obiecte, toate din epoca Primului R[zboi Mondial. -Expozi\ia de pictur[ Florian Heredea, `n sala de expozi\ii a muzeului

28 septembrie - CLUB LORD’S, ora 22, Chef a la Lord’s.Galeria „Euro Foto Art”

MIERCURI

Pia\a 1 Decembrie, nr. 12, parter mobil: 0770/119720 Orar: L - V 9 - 19, S 10 - 13, D `nchis

29 septembrie

-Festivalul de Teatru Scurt: Ora 16,30 §i 19: Mady-baby, Spectacol itinerant în microbuz, cu plecare din fa\a Teatrului de Stat Oradea, Ora 18: Terorism, Teatrul de Stat Oradea (spectacol cu publicul pe scen[), Ora 20: Cele zece porunci ale vagabonzilor, Filarmonica Oradea, Ora 19,30: stand de carte, Editura Humanitas, Casa de Cultur[ a Sindica-telor Ora 20: Autostrada, Ora 22: Gunoierul, Escape Club.JOI

30 septembrie

- „Dup[ 20 de ani”, expozi\ia artistului fotograf Cornel Hlupina.

-Festivalul de Teatru Scurt -Concert vocal-simfonic, ora 19 la Filarmonica de Stat. - Blue Monday, ora 22, Karaoke & Retro Dancing. - CLUB LORD’S, ora 22, Chef a la Lord’s.

Muzeul |[rii Cri§urilor

Galeria Tibor Ernõ Str. ±irul Canonicilor, nr. 11 tel. 0359-451.713, Orar: Ma-S 11-16 Expozi\ie de fotografii: Ciperci

B-dul Dacia, nr. 1-3, tel. 412.724; 412.725, Orar: 9-14, luni închis! http://www.mtariicrisurilor.ro/

Muzeul Iosif Vulcan Parcul Traian, nr. 1 Orar: L-închis, Ma-J-S 10 - 15, Mi - V- D 10 -14 §i 16 - 18

Muzeul Ady Endre str. Iosif Vulcan 14, tel 463.755 Orar: L-închis, Ma-J-D: 10-15, Mi - V- S 10-14 §i 16-18

www.24fun.ro  11


unde fugim de-acas[ááá Călători pe creste ascuţite (IV) foto & text: Moni şi Cristi Davidovici www.ferestresprenatura.blogspot.com Savur[m un minunat ceai din muguri de jneap[n §i l[mâie în aceast[ diminea\[ r[coroas[, în fa\a cabanei Curm[tura, din Piatra Craiului. Ne mai juc[m pu\in cu cei doi câini Saint-Bernard, tare simpatici, dup[ care ne strângem cortul, d[m „bun[ ziua” la caban[ §i plec[m în drumul nostru. Ast[zi coborâm de tot de pe munte, iar traseul nostru care leag[ cabana de gar[ trece printr-o frumoas[ poian[, numit[ Poiana Z[noaga.

Parcurgem poteca prin p[dure în\esat[ de zeci de pârâia§e §i alte zeci de r[d[cini uria§e de conifere, iar în scurt timp orizonturile se deschid

12 T www.24fun.ro

iar noi ajungem în poiana cu pricina. Soarele c[ldu\ ne mole§e§te §i ne oblig[ la o pauz[ de leneveal[ pe iarba verde §i proasp[t[. Spre est, privirile ne sunt satisf[cute cu versan\ii vestici ai mun\ilor Bucegi §i cu `n[l\imile molcome ale culoarului Ruc[r-Bran, îns[ adev[rata priveli§te spectaculoas[ pe care o a§teptam este atunci


unde fugim de-acas[ááá când ne întoarcem privirile spre direc\ia din care venim, z[rind, în prim-plan, splendida creasta a Pietrei Craiului. Priveli§tea asta e unic[ în \ar[ §i, cu siguran\[, printre cele mai frumoase. Ne continu[m traseul de str[batere a poienii Z[noaga, îns[ ne oprim repede când auzim, din dep[rtare, un l[trat de câine. Ne d[m seama c[ nu e unul, ci mai mul\i, vreo 4-5, iar mai apoi, apar de dup[ deal, gonind cu o iu\eal[ de neoprit spre noi. Erau 5 câini ciob[ne§ti care probabil apar\ineau stânei din poian[. Speria\i, ne lu[m „pozi\ia de atac”, cu rucsacurile pe post de scut §i a§tept[m s[ vedem ce avea s[ fie. A§teptarea ne-a fost curmat[ la fel de rapid de un fluierat deja tot mai mare. Trecem §i de aceast[ zon[ pu\in mai nepl[cut[ §i ajungem în gar[. În timp ce ne odihneam a§teptând trenul spre cas[, ne cinstim pentru aceste patru zile de vis pe creste alpine, cu ultima gur[ de ap[ rece §i proasp[t[ de izvor r[mas[. O scurt[ oprire în Râ§nov ne duce cu gândul la vremurile medievale, atunci când z[rim falnica cetate Râ§nov, coco\at[ pe un vârf împ[durit. În Bra§ov vizit[m Biserica Neagr[ §i o mic[ parte din cetate, dup[ care ne lu[m r[mas bun de la aceasta zon[ frumoas[ a \[rii. Au fost câteva zile de vis, câteva zile în care am fost când cu capu-n nori, când pe o crestu\[ de ferm §i puternic al ciobanului care era st[pânul lor, iar ace§tia s-au oprit imediat. Ciobanul s-a apropiat de noi, iar pe m[sur[ ce discu\ia noastr[ cu el avansa, caracterul ofensiv al câinilor s-a mai cizelat pu\in. Ba chiar mai mult, unul dintre ei s-a gudurat pe lâng[ noi, în speran\a c[ îi vom da ceva de mâncare. Ne lu[m la revedere de la aceast[ creast[ minunat[ §i intr[m în p[dure, pentru a coborî pe marginea unui mic pârâia§, pân[ în valea care ne scoate în Z[rne§ti, de unde urmeaz[ s[ lu[m trenul. Ajun§i aici, pe lâng[ mul\imea de turi§ti care st[teau §i „sfârâiau” la soare, c[ldura era doar câ\iva zeci de cm, ne-am bucurat de ging[§ia unei flori-de-col\ sau de frumuse\ea unor poieni însorite, ne-am relaxat §i am fost pu§i la încercare de diferite pasaje dificile §i, nu în ultimul rând, ne-am bucurat de minunatele priveli§ti oferite de aceste zone. Aceast[ creast[ minunat[, numit[ de „cei de-a casei” Crai, cu siguran\[ a câ§tigat un loc important în inimile noastre!

www.24fun.ro  13


PROGRAMUL SPORTIV 24 SEPTEMBRIE - 30 SEPTEMBRIE FOTBAL

Terenul din Bor§, vineri, 24 septembrie, ora 17, Liga a III-a, Seria a V-a, etapa a V-a: LUCEAF{RUL ORADEA – UNIREA SÂNNICOLAUL MARE Luceaf[rul a ob\inut trei victorii în primele trei etape, dar seria fast[ a fost întrerupt[ chiar în meciul cu colega de jude\, CF Bihorul Beiu§, pe care beiu§enii l-au câ§tigat cu 1-0. Or[denii doresc s[-§i reia §irul victoriilor în partida cu Unirea, o forma\ie incomod[. Luceaf[rul de\ine totu§i prima §ans[, promi\ând un nou succes. FC Bihor vizeaz[ primul succes de acas[

Terenul sintetic al LPS Bihorul, duminic[, 25 septembrie, ora 9, turneul de fobal pentru copii dotat cu: CUPA DE TOAMN{ Competi\ia este organizat[ de Direc\ia pentru Sport a Jude\ului Bihor §i Liceul cu Program Sportiv Bihorul §i se adreseaz[ echipelor formate din copii n[scu\i în anul 2000. Cea de-a doua faz[ a turneului se va desf[§ura duminic[, 3 octombrie, cu participarea forma\iilor de copii n[scu\i în anul 2001. Competi\ia are un caracter interna\ional, reunind la start, pe lâng[ echipe de la cluburi or[dene §i echipe din Debrecen (Ungaria).

Luceaf[rul dore§te s[-§i reia §irul victoriilor

Stadionul Municipal „Iuliu Bodola” din Oradea, sâmb[t[, 25 septembrie, ora 11, Liga a II-a, Seria a II-a (Vest), etapa a V-a: FC BIHOR – ACS MUNICIPAL UNIVERSITATEA POLITEHNICA IA±I FC Bihor nu reu§e§te s[ înscrie sau s[ câ§tige pe propriul teren. Dup[ un start bun, în care nu au primit gol în primele trei etape, ro§-alba§trii au suferit prima înfrângere din acest campionat, fiind învin§i acas[ de Dacia Mioveni, scor 0-2. Or[denii sper[ s[ întrerup[ acest veritabil „blestem” al meciurilor de pe teren propriu, unde nu au marcat înc[ niciun gol. Partida de sâmb[t[ nu este deloc facil[, Poli Ia§i fiind o echip[ retrogradat[, cu ambi\ii de revenire în primul e§alon. Se anun\[ un meci echilibrat, în care gazdele trebuie s[ lupte pentru reabilitare în fa\a propriilor suporteri. Organizatorii partidei promit s[ continue seria surprizelor pentru spectatorii care vor fi prezen\i la stadion.

Antrenorul Gheorghe Ghi\, al[turi de directorul de marketing, Andrei Bondor

14 T www.24fun.ro

Turneele de copii sunt viu disputate

FOTBAL FEMININ

Stadionul Motorul din Oradea, duminic[, 26 septembrie, ora 11, Liga I de fotbal feminin, etapa a II-a: CS MOTORUL ORADEA – FC „NICOLAE DOBRIN” PITE±TI Motorul a avut un start bun de sezon, remizând în prima etap[ pe terenul campioanei na\ionale en titre, FC Municipal Târgu Mure§, scor 1-1. Duminic[, or[dencele primesc acas[ vizita forma\iei FC „Nicolae Dobrin”, sperând s[ ob\in[ prima victorie din noua edi\ie de campionat.

Fotbalistele or[dene debuteaz[ duminic[ pe teren propriu în noua edi\ie


26 septembrie: Marele Premiu al Singapore

Primul Grand Prix: 28/09/2008 Capacitate spectatori: circa 110.000 Lungime: 5.073 km Num[rul de tururi: 61 (309.316 km) Num[rul de curbe: 24 (stânga: 14) (dreapta: 10) Viteza de v]rf: ~300 km/h Organizator: Singapore GP Pte Informa\ii la surs[: Singapore street circuit, Marina Bay, Singapore Tel: (+65) 6738 6738 Fax: (+65) 6735 9912 info@singaporegp.sg Cel mai bun tur: K. Raikkonen 1'45''599 (2008, Ferrari) 2008 Podium: 1. Lewis Hamilton 2. Timo Glock 3. Fernando Alonso

O nou[ reprezentan\[ BMW

Dup[ aproape un an de business BMW în Oradea, Grup West Premium s-a mutat într-un sediu nou, conform ultimelor standarde BMW, o investi\ie de 2,5 milioane euro. Cu o investi\ie de 2,5 milioane de euro, Grup West Premium a inaugurat `n 17 septembrie la Oradea, cea mai nou[ reprezentan\[ BMW din România. În prezen\a autorit[\ilor locale §i a oficialilor BMW România, Grup West Premium a deschis oficial por\ ile noii reprezentan\e, care este la cele mai înalte standarde impuse de produc[torul german. Situat[ în Grup West, Calea Clujului 300, are o suprafa\[ total[ de 13.000 m2, ce cuprinde un showroom de 900 m2 §i un service de 2100 m2, noua reprezentan\[ le ofer[ clien\ilor s[i toat[ gama de servicii BMW - vânz[ri de autoturisme, service - echipat cu cele mai noi tehnologii originale BMW, vopsitorie §i tinichigerie, accesorii §i echipamente BMW, servicii financiare. A§a cum a subliniat dl Lájos Szekely, proprietarul Grup West Premium, „Am reu§it s[ finaliz[m acest proiect într-un timp record, în acela§i timp oferind deja clien\ilor BMW o gam[ larg[ de servicii”. Iar acesta este doar începutul, urmând ca în 2011, Grup West Premium s[ deschid[ o asemenea reprezentan\[ §i în Arad. În cadrul evenimentului, Grup West Premium a dezv[luit publicului noul model al Seriei 5 Touring, cel mai proasp[t lansat model BMW. Celor prezen\i li s-a dat ocazia s[ exploreze frumuse\ea combina\iei dintre elegan\[ §i versatilitate. Cu dimensiuni remarcabile §i forme suple, dar puternice, noul Seria 5

Touring impresioneaz[ prin performan\e extraordinare, f[r[ a sacrifica din siguran\a §i confortul pasagerilor s[i. Dl Marco Schulz, director general BMW România, a urat un bun venit în selecta familie BMW celui mai tân[r membru din România: „Grup West Premium are de acum §ansa de a reprezenta cel mai bine vândut brand premium la nivel mondial, dar §i în România”. De asemenea, dl Schulz a vorbit despre ce înseamn[ s[ reprezin\i un brand permanent preocupat de evolu\ia în domeniul tehnologiei, dar §i cel al eficien\ei §i respectului fa\[ de mediu, un brand care în ultimii 12 ani a câ§tigat nu mai pu\in de 50 de distinc\ii interna\ionale la capitolul motoare, de dou[ ori mai multe decât competitorii direc\i. „A vorbi despre motoare, performan\e §i cifre nu o s[ î\i dea niciodat[ experien\a extraordinar[ pe care o vei avea la volanul unui BMW Pl[cerea de a Conduce”.

www.24fun.ro  15


24 Fun Oradea  

Ghidul saptamanal al judetului Bihor

24 Fun Oradea  

Ghidul saptamanal al judetului Bihor