Page 1

*1)'(+ JKL;<EK$ K@;E@E><E

D8>ELJ=%9<I>JKI{D#J@;(01

Regnmiljöerna kommer till sin fulla rätt och den mörka färg­ paletten späder på känslan av ondska och hopplöshet.

=IwEBwI?LJK@CCBwI?LJRJ@;8E((Æ(*T1

B w I M8 C < E    R J @ ; 8 E - Æ . T 1

< O : ? 8 E > < J K L ; < E K J  R G% / T 1

EvIBMvCC<E >wIDFKE8KK

FC@B8JPJK<D EvIBwI<I >wIK@CCM8C

D8EP><ID8EJ 9LKEF><ID8E JL9$:LCKLI<

?li€ic€^\kg‚b‚i_lj\e\eÉmXec`^Éci[X^e€idibi\k YiaXic€^^Xj`^6M\ik\o[if^`m€^]iXkkg\acXjk€de`e^\e fZ_giXkXd\[]fcbg‚Fi`^f#M`ccXefZ_B‚i_lj\k%

J\ogXik`\ijk€cc\ilgg`mXc\kk`cc Ld\‚jkl[\ekb‚ij]lccd€bk`^\%=i EKB_Xe[cXimXc\kfdg\ijfe\i%

*,flkf]),'\oZ_Xe^\jkl[\ekj `eLd\‚k_`jjgi`e^Zfd\]ifd >\idXep%M\ik\od\kknff]k_\d%


={IJK GwM<IK<O%EL

9CF>>1B8I@EAF?8EJJFEFD8KK D@E@D<I88EK8C<KJK@DLC@@K<JKD@CA{E1

,'JKL;<EK<I @D@EBC8JJ På föreläsningen idag skulle vi lära oss om hur man lär sig. Det är sånt man gör på universitetet. Tror, det gör man i kyrkan. Förra kursen var det BXi`eAf_Xejjfe% 9cf^^Xig‚m\ik\o%el%

annorlunda. Där fick vi lära oss om WAIS-het och WISC-ande.

=FKF18D8E;8FCF=JJFE

M@=@:BCvI8FJJ

att det är viktigt att

minimera antalet stimuli i testmiljön, eftersom detta kan påverka testresultatet. Testmaterialet vi hade fick absolut inte lämna testrummet, eftersom detta var Copydentiellt. I testrummet fick max tjugo personer vistas samtidigt. Vi är femtio studenter i min klass. Jag tror

<k`jbkfZ_bc`dXkjdXik%?XeeXIeehm`jk€i\eXmjkl[\ek\ieXjfd[\ckXi`blij\e%

att det fanns tio kompletta manualer i

?€icX^XjYXiX i`bk`^ki€kkm`j fZ_^f[dXk

början av kursen. Jag behövde ingen för att räkna ihop att min poäng på kursen skulle bli noll. JFD<KKI<JLCK8Kav

min egen-

diagnosticerade problematik; koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetsstörning och bristande initieringsförmåga, tillbringade jag helgerna med att sitta i testrummet. Detta eftersom det då inte var översvämmat av andra studenter, halsdukar, vantar, mössor... CvJ?<C8K<OK<E GwM<IK<O%EL&9CF>>

n Kyrkan på campus bjuder in studenter för att laga mat, prata och inspirera varandra att leva mera hållbart. De ska inte äta kinesiskt eller indiskt – utan etiskt. Susanne Dahl, studentpräst på campus, menar att alla har ett ansvar för omvärlden och att alla kan göra lite för att förbättra den globala orättvisan. Det är i synnerhet västvärlden som orsakar miljöförstöringen, men de som drabbas av den i form av över-

svämningar och torka är ofta länder i tredje världen. Det etiska förhållningssättet i kursen sträcker sig längre än till ett stort utbud av ekologiska och rättvisemärkta råvaror och all mat som lagas i cirkeln är vegetarisk. Umeåstudenten Hanna Rönnqvist gillar idén med hållbarhet och etik och har nu under våren tillräckligt

mycket tid över från studierna för att hinna delta. Hon betonar också vikten av att som konsument göra bra val. – Det finns många skäl att äta vegetariskt och ett skäl att äta kött, och det är att det är gott. Men väger det upp mot de andra skälen? säger hon. Läs mer på vertex.nu RglYc`Z\iXk(.dXij)'(+T

JKI@G1K@E8?<BN8CC

 )

vertex 1:  2014 M<IK<O(1)'(+


*1)'(+

<eki\jk\^jiXb\k jfdi€Zb\i\kk_Xcm‚i

9<IK@CA8EJFEZ_\]i\[XbkiM\ik\o

■J<I@<;<9LK8EK%@C`jX <nXc[j[\YlkYfb8cckbfdd\i Yc`YiXlki\[j]i‚^fifdmXi b`ccXij^$glebkj`kk\i#[\em`bk`^X mXc]i`_\k\efZ_\edXjjXXeeXk `j\i`\$fZ_jb€dkk\Zbe`e^j]fid% C`jX<nXc[€i][[(0/.fZ_ YfjXkk`DXcd%M\ik\ocfkkXilk\kk \oXmYfb\e%D\acXi\[7m\ik\o%el j‚_Xi[lZ_Xej\e%

M<IK<O^\jlkXmB‚id\[`XLd\‚89#jfd €^jXmLd\‚jkl[\ekb‚ifZ_Ld\‚eXkli$ m\kXi$fZ_k\befcf^b‚i%D\[c\ddXi`[\j$ jXb‚i\i]‚ik`[e`e^\em`XGfjk\e\cc\ik`[$ e`e^jjk€ccg‚ZXdglj%8e[iX`eki\jj\iX[\ bXeY\jk€ccXgi\eld\iXk`fe#j\e\[Xe% :?<=I<;8BK{IfZ_XejmXi`^lk^`mXi\1 9\ik`cAXejfe#k\c'0'$./-0')'# aXejfe7m\ik\o%el I<GFIK<I18e[\ijJXdl\cjjfe k\c'0'$./-0')(#Xe[\ij7m\ik\o%el 8EEFEJ<I`M\ik\oYfbXjm`X;`jgcXp# G\k\iBXicjjfe#k\c'0'$.((,(* g\k\i%bXicjjfe7[`jgcXp$ld\X%j\ GI<ELD<I8K@FE1()'bifefi]i 0eldd\i#i`e^'0'$./-0')' €m\elk\Yc`m\ek`[e`e^ 

vertex 1:  2014 M<IK<O(1)'(+

=FKF18E;<I JJ8DL<C JJFE

”I demokratier förekommer vanligtvis val på ett flertal olika nivåer – och olika val tillmäts olika betydelse i olika länder.” Så överskådligt sammanfattas läget i scb:s rapport Svenskt valdeltagande under hundra år. Den kom 2012 och innehåller en del intressanta upplysningar, till exempel att valdeltagandet bland riktigt unga väljare, alltså de som precis uppnått rösträttsåldern, är något högre än bland dem som är några år äldre, då det alltså sjunker. Därefter ökar deltagandet stadigt med stigande ålder, med en liten avmattning mot slutet av livet. Annat som berörs i rapporten är att kvinnor röstar i något högre grad än män och att valdeltagandet i Sverige i ett internationellt perspektiv är förhållandevis högt. En fråga som inte berörs i scb::s digra rapport är varför man ska rösta. Ett riktigt bra svar på den frågan – ett svar som känns ända in i benmärgen – skulle man kanske få först i en djupintervju med någon fängslad dissident i Nordkorea eller annan diktatur där all opposition är totalförbjuden och fria val en högst avlägsen utopi. Den umeåstudent som vill träna sig i demokratiskt deltagande har en fin möjlighet det närmaste halvåret. Kårval, EU-val och riksdagsval – inklusive val till kommunfullmäktige och landsting – avlöser då varandra som en trestegsraket. I detta nummer kollar Vertex in preludiet: kårvalen i vår. De andra valen återkommer vi till framöver.

)'1B{B<K;<KJMvE><IFD% LI@EE<?wCC<K@BFIK?<K1 ,%GIFK<JK<IJFD>8M<==<BK% Jkl[\ek\i`Ld\‚fZ__\cXcXe[\k gifk\jk\iX[\dfk]ijcX^\kXkkj€ebX jkl[`\Y`[iX^\k%<kkgXim\Zbfij\eXi\ [if^i\^\i`e^\ek`ccYXbX]ijcX^\k%

((%J<EBMvCC@BwI<IE8J?LJ% ?li€ic€^\kg‚b‚i_lj\e6D\[[\e \ebcX]i‚^Xe`YX^X^\kkf^M\ik\o i\gfik\ifZ_]fkf^iX]\eile[X]iXkk bfccXc€^\k\eci[X^jbm€cc`dXij%

-%EL>wIBwI<IE8K@CCM8C% J\ogXik`\ijbX^iXlggfddXbk\e` Ld\‚jkl[\ekb‚i%@Ld\‚eXklim\kXi$ fZ_k\befcf^b‚im€caj`jk€cc\kg\ijfe\i%

)'%B{B<K;<KJMvE><IFD% @\kk_ljm`[9XZb\em€^\ec`^^\i_lj\k [€iki\ld\‚YXj\iX[\YXe[_Xij`kk e€jk\fZ_bb\k]lebXijfdi\gcfbXc%

/%8><ID8EJL9$:LCKLI<6 K_`jj\d\jk\i),'\oZ_Xe^\jkl[\ekj Xii`m\[`eLd\‚#k_\cXi^\jkeldY\if] k_\d]ifd>\idXep%

*,%M<IK<O={I+,wIJ<;8E% wi\k€i(0-0fZ_jkl[\ek\iYf\e[\ g‚Jk`g\e[`\^i€e[bi€m\iXkk]‚\e d‚eX[j_piXk`ccYXbX\]k\iYp^^jkilc%

FDJC8>J=FKF1DXk`c[XJXe[Y\i^K@GJ8I<;8BK@FE<E1I`e^'0'$ ./-0')'\cc\id\acXi\[7m\ik\o%el 8;I<JJ1M\ik\o#JXd_€ccjm\kXi_lj\k# 9`Yc`fk\bj^i€e[-9M#0'.*-Ld\‚ K\c1'0'$./-0')'% N<99K@;E@E>1m\ik\o%el 9<J{B1I\[Xbk`fe\e`JXd_€ccjm\kXi_lj\k# bfii`[fie€iXZX]„Kfie\k KIP:B<I@1;X`cpGi`ek`Ld\‚89)'(+ @JJE1'*+-$+(-+ EvJK8ELDD<I1lkbfdd\i))Xgi`c D8ELJJKFGG1d‚e[X^.Xgi`c I<;8BK@FEJD{K<1d\[[\cXjm`Xd\ac

D<;8I9<K8I<`[\kkXeldd\i1 <c`Xj8^i\cck\ok]fkf DX^elj=%9\i^jkidk\ok >ljkXm9fij^‚i[k\ok 8eeX$BXi`e;il^^\Y`c[Y\_Xe[c`e^ K`eX_<bnXccj\i`\jki`g KXeaX=i\e\cck\ok <i`b?`ccYfdk\ok <d\c`\Bc\`ebfii\bkli :Xcc\<bYcfdB€Zbk\ok G\kiXDXiaXd€b`k\ok 8ee\c`\DXib^i\ek\okbfii\bkli 8dXe[XFcf]jjfe]fkf DXk`c[XJXe[Y\i^]fkf M\ife`ZXN`dXeE`cjjfebfii\bkli

<D<C@<BC<@E€i]€ijb]i‚e^pdeXj`\kfZ_

gcl^^XidXeljlkY`c[e`e^\e]iÔcd#KMfZ_epX d\[`\i%G‚]i`k`[\eki€eXi_fe_\XmpZfdYXk# \ebXdgjgfik`ejg`i\iX[Xmd\[\ck`[Xjki`[j$ bfejk%Aljkeljbi`m\i_fe\emXdgpiÔcdfZ_ lggdXeXiXccd€e_\k\eXkkYc`Ycf[^`mXi\%

 *


  

Ä&#x2026;

      

 

 +

vertex 3:â&#x20AC;&#x2030;â&#x20AC;&#x2030;2014 M<IK<O*1)'(+


EP?<KJK@GJ1 '0'$./-0')' ep_\k\i7m\ik\o%el

ÉMX[kpZb\i[lfd]ijcX^\kXkk]i$ €e[iXjkl[`\c‚efZ_jkl[`\Y`[iX^6É JmXiXe[\1.'jkl[\ek\i`Ld\‚%

9I8 R-jkT

ÉFifXi[l[`^]i_li[ljbXbleeXY\kXcX k`ccYXbXjkl[`\c‚e\k6É JmXiXe[\1+.jkl[\ek\i`Ld\‚jfd_Xijkl[`\c‚e%

;wC@>K R-+jkT

E<A R*jkT

n <eg\ijfed`jjk€ebk]ijkc[^i\gj\]k\i m`jj[iXdXk`bg‚ZXdglj`m\ZbXe%Le[\i cleZ_ilje`e^\eYc\m[\ed`jjk€ebk\g‚$ bfdd\ee€i_XeifkX[\ilekYcXe[]fcbj jXb\i%?Xe^i\gjj\eXi\Xmgfc`j% ;\kmXile[\icleZ_ilje`e^\ejfd[\e d`jjk€ebk\Yc\mg‚bfdd\ee€i_Xeif$ kX[\ilekYcXe[jkl[\ek\ijk`cc_i`^_\$ k\i%?XeYc\mbfe]ifek\iX[fZ_]ijbk\Õp# d\ejkl[\ek\ikf^lggaXbk\e^\efdle`$ m\ij`k\k\k% M`[C`e[\cc_Xcc\e#`e]iepÔbeX‚jb‚[Xi\# Yc\m[\ed`jjk€ebk\`bXggjgile^\efZ_ j\[XebmXi_‚cc\e`m€ekXeg‚k`ccbXccX[gfc`j% ),$‚i`e^\eiXggfik\iXj_Xjklc`kdfY`c$ k\c\]fe\ifZ_jli]gcXkkfi% Jkl[\ek\ieXjfd^i\g[\ed`jjk€ebk\ Xem€e[\j`^Xm\emXij^i`gXe[\jfd€i[\e i€kk`^_\kjfdXccX_XiXkk^i`gX\eg\ijfe jfdY\^‚kkYifkk%<emXij^i`gXe[\kd‚jk\ mXiXjb€c`^kfZ_gfc`jk`ccbXccXjjbpe[jXdk% ;\ejfdbmXi_‚cc`ke‚^feg‚\egcXkjbXe XeeXij[dXj]ifcX^X]i`_\kjY\imXe[\ fZ_d`jj_Xe[\c% <eg\ijfejfd^i`gjXmXeeXe€egfc`j fZ_fi[e`e^jmXbkbXe€^Xi€kkk`cce[m€ie m`[lggc\mk_fk% 8EE<C@<D8IB>I<E

A8 R++jkT

Jkl[\ekijk\i%9Xb^ile[jY`c[]i‚edXe`]\jkXk`fe\e`C`e[\cc_Xcc\e%<eb€k\e^afi[\jle[\iXe[iX[X^XifZ_`Xe[iX_ljg‚ZXdglj%

DXjj`mXgifk\jk\iÔZb i\^\i`e^\eXkkYXZbX ;‚c`^k;\kkpZbk\[ip^ke`fXmk`fjkl[\ek\ijfd jmXiX[\g‚M\ik\o\eb€kle[\ijbe`e^fd i\^\i`e^\ej]ijcX^Xkkj€ebXjkl[`\Y`[iX^\k% Jkl[\ek\i`Ld\‚fZ__\cXcXe[\kgifk\jk\iX[\% E‚^iXm\Zbfij\eXi\[if^j]ijcX^\kk`ccYXbX% En torsdag i slutet av februari samlades ett hundratal studenter i Lindellhallen för att delta i en manifestation mot regeringens förslag om förändrat studiemedel. Liknande studentprotester anordnade på flera andra orter i landet. Regeringens förslag handlade om att höja studiemedlets totalbelopp från 9 004 kronor till 10 004 kronor genom att höja lånedelen med 1 300 kronor, samtidigt som bidragsdelen skulle sänkas med 300 kronor. 9FI<JB{C;#<E8Minitiativtagarna

till manifestationen i Umeå, skrädde inte på orden om vad han tyckte om förslaget. – Det här är ett taktlöst förslag som inte går hem hos någon. Det går inte att ge sig på en enad studentrörelse hur som helst. Bore Sköld, som är aktiv i Vänsterns studentförbund, sa att det inte

vertex 3: 2014 M<IK<O*1)'(+

var svårt att samla folk till manifestationen, som pågick i de flesta av Sveriges studentstäder den 27 februari. Han menade att det var en brännande fråga för studenter landet runt. – Det är ett fullkomligt idiotiskt förslag och den kritik som väckts är spontan, vilket är viktigt att komma ihåg, för det är så djupt rotat i studentlivet att man inte sänker ett redan lågt bidrag. ?lim`cc[lXkkjkl[`\d\[c\kjbX]i$ [\cXj6

– I framtiden hoppas vi att det ska bli studielön, där utbildning ska generera samma rättigheter för en löntagare. Idag når beloppet inte ens upp till fattigdomsgränsen så till en början bör man höja bidragsdelen till dagens totalsumma på drygt 9 000 kronor. studenter som besvarade Vertex enkät tycktes instämma i Bore Skölds kritik. Vertex delade

JKL;<EK<I>I<G D@JJKvEBKKALM

ut 70 enkäter i Samhällsvetarhuset, Lärarutbildningshuset och mit-huset för att få reda på vad studenterna tycker om förslaget. Av de tillfrågade svarade 64 studenter (91 procent) att de tyckte att förslaget var dåligt. Endast 6 studenter tyckte att förslaget var bra. Av de 47 studenter som uppgav att de tog studielån visste knappt hälften om de kommer att fortsätta låna. 44 av de 47 studenter som hade studielån uppgav att de oroade sig för hur de skulle kunna betala tillbaka de lån de samlat på sig. sa finansminister Anders Borg att fler och fler studenter jobbar under sin utbildning och således tjänar pengar som drygar ut studiekassan. Men en knapp månad efter att förslaget las fram, strax innan Vertex pressläggning, backade alltså regeringen och drog tillbaka förslaget, efter massiv kritik från landets studenter. – Regeringen missbedömde totalt den politiska sprängkraft som finns i det här förlaget, sa svt:s Mats Knutson i en kommentar i Rapport. =IwE I<><I@E><EJ J@;8

D8AFI@K<K<E8M;<

8E;<IJJ8DL<CJJFE

LD<wLK9@C;E@E>8I =wI>F;BvEK8MLBv n Le`m\ij`k\kjbXejc\ij€dY\k\k_Xi ^iXejbXkbmXc`k\k\eg‚lkY`c[e`e^Xi`efd fdi‚[\eXf[fekfcf^`#_`jkfi`XfZ_c€e[\i$ jkl[`\i%KfkXck_Xim\i-'lkY`c[e`e^Xi` cXe[\k^iXejbXkj#mXiXm.`Ld\‚% 8m[\)-lkY`c[e`e^Xi`Jm\i`^\jfdc\$ [\ik`cc\ekXe[c€bXi\oXd\e#kXe[_p^`\e`jk$ \oXd\e#kXe[k\be`b\i\oXd\e\cc\i\e^\$ e\i\cc\oXd\e`efdf[fekfcf^`]‚ie€jkXe _€c]k\e#((lkY`c[e`e^Xi#fd[d\kÉYi`jkXe$ [\bmXc`k\kÉ%9i`jk\ieX_Xe[cXi]i€djkfdXkk jkl[\ek\ieXjXbeXiblejbXgfZ_]ijk‚\c$ j\]igif[lbk\ifZ_dXk\i`XcjfdXem€e[j `efdkXe[m‚i[\efZ_[\iXjg‚m\ibXeg‚ Xccd€e_€cjXe#dle_€cjXefZ_d`cae% =iLd\‚j[\clk]Xcc\ibmXc`k\kj^iXejb$ e`e^\ed\[Y€kki\i\jlckXk%8ccX[\jal ^iXejbX[\lkY`c[e`e^XieX]‚i^f[b€ek#[\k m`ccj€^Xfd[d\kÉ_^bmXc`k\kÉ%;\k$ kX^€cc\iXcckj‚lkY`c[e`e^Xijfdc\[\idfk kXe[c€bXi\oXd\e#kXe[_p^`\e`jk\oXd\e# kXe[k\be`b\i\oXd\e#kXe[k\be`bÆbXe[`$ [Xk\oXd\e#fiXc_€cjXÆbXe[`[Xk\oXd\e# _`jkfi`XÆbXe[`[Xk\oXd\efZ__`jkfi`XÆ dX^`jk\i\oXd\e%

JB8;8;KIF<E> KM@E>8;<JJKvCC8@E n KfiKif\e^#DD8$Ô^_k\iejfdM\ik\o jbi\mfd`]iiXeldi\k#jbX[X[\Xo\cele$ [\iki€e`e^fZ_km`e^X[\jjk€ccX`edXkZ_$ \edfk9lYYXDZ;Xe`\c`Lck`dXk\=`^_$ k`e^:_Xdg`fej_`g#jfdmXigcXe\iX[k`cc [\e(,dXij%É@eali\[dpj_flc[\i`ekiX`e$ `e^%=`ijkÔ^_k`edpc`]\@_Xm\kfZXeZ\c# _Xk\kf[`jXggf`ekXcck_\]Xej#7l]ZXe[f] Zflij\7YlYYXk_\d\eXZ\É#jbi`m\iKif$ \e^g‚Kn`kk\i%E€iepdXkZ_gcXe\iXjmXi fbcXikm`[M\ik\ogi\jjc€^^e`e^%

9<IK@CA8EJFE

 ,


G8IK@<IE8FDM8C<KJ?<K

Studentförening (f.d. Liberala Studenter) går till val på vad Christian Oskarsson tycker är viktigast för studenterna och som berör universitetet, nämligen studenthälsan. – Vi vill se en tillgänglig kontakt mellan ungdomar och sjukvård för att garantera att snitthälsan bland Umeås studenter är bäst i landet. LD<wJC@9<I8C8

nykomlingar i fjol, gjorde ett så pass bra val att de fick  fem  mandat  och  tog  sig  in  i  kårstyrelsen. I år vill de främst arbeta för ett studiesocialt och kulturellt aktivt campus där studenter från samtliga sektioner kan mötas och interagera över sektionsgränserna. – Det ska bli lättare för enskilda studenter och sektioner att arrangera och ={I<E8;< JKL;<EK<I#

ÆDXem€ca\i`ek\c€iXipib\k]i XkkYc`i`b%;\kd‚jk\]`eeXj\kk ^\el`ek`eki\jj\XmXkkc€iXlk% ;\kj€^\iJ\YXjk`Xe[\NXcc# jkl[\ekg‚c€iXilkY`c[e`e^\e#fd Xkk[\k`[X^`ek\]`eejk`cci€Zbc`^k d‚e^Xjkl[\ek\ijfdm€ca\i[\e k`[`^Xi\j‚_‚ikbi`k`j\iX[\ c€iXilkY`c[e`e^\e% Lärarutbildningen har genom åren fått utstå mycket kritik, både i Umeå och nationellt, och gjordes därför om så sent som 2011. Detta innebär att de båda lärarstudenterna Petronella Riby och Sebastian de Wall hör till de första studenterna som kommer ta sin examen från

 -

JF:@8C;<DFBI8K<IE8J

(f.d. Centerstudenter) tycker inte att det ska vara någon skillnad mellan olika campus vad gäller studiemiljö och studiemöjligheter. – Fler än 600 av Umu:s studenter studerar på annan ort, vi vill stärka deras samhörighet till Umeå. Idag känner inte alla distansstudenter någon gemenskap  med  de  studenter  som  finns  på campus Umeå, det vill vi ändra på, säger gruppledare Maja Westling. BwI:<EK<IE

Studentfackliga Alternativ (f.d. Arbetarpartiet) säger via  Lars-Erik  Utberg  att  de  vill  se  fler  lärarledda timmar inom grundutbildningen. De stöder tco:s krav på minst 15 lärarledda timmar i veckan. – Hälften av alla heltidsstudenter har mindre än nio timmar lärarledd tid i veckan. Bristerna är värst inom humaniora och samhällsvetenskap, tätt följt av ekonomi-, jurist- och lärarutbildningarna. De som drabbas hårdast är studenter som saknar studievana. 8I9<K8IG8IK@<KJ

8E;<IJJ8DL<CJJFE

N<991C€j^ilggc\[XieXj\eb€k$ jmXi`j`e_\c_\kg‚m\ik\o%el

2)

0'

:<EK<IJKL;<EK<I1(

4+

DF;<I8K8JKL;<EK<I1+

gruppledare ser jobben som den viktigaste frågan. – Att höja kvaliten på utbildningarna så att de matchar arbetsmarknadens behov samt på sikt utöka antalet studieplatser  så  fler  får  möjligheten  att studera på universitetet/högskola, säger Andreas Wilemoll.

6-

Df[\iXkX jkl[\ek\ijk€cc\i`ek\ lgg`‚i\kjb‚imXc%

C@9<I8C8JKL;<EK<I1+

går till val med bostadssituationen som huvudfråga. Gruppledaren Linus Lundström säger att de vill bidra till att fler lämpliga bostäder byggs, att studentkorridorer rustas upp och att införa ett separat kösystem för studenter. – Den stress det innebär att inte ha en god bostadssituation är inte acceptabel, säger Linus Lundström. MvEJK<IJKL;<EK<IE8

bidra till ett aktivare campus, säger gruppledaren Joakim Skogberg.

8/

={I<E8;<JKL;<EK<I1,

I fjol stod Vänsterns studentförbund, numera Vänsterstudenterna, som vinnare i Umeå studentkårs kårval, då partiet fick 9 av de 31 mandaten i kårfullmäktige. Den 31 mars till 24 april är det åter dags för medlemmarna i Umeå studentkår att göra sin röst hörd. Vertex frågade de sex kårpartierna vilken fråga de anser viktigast i år.

D8E;8K={I;<CE@E><E@EE8EM8C<K ;\*(dXe[Xk\e`Ld\‚jkl[\ekb‚ij]lccd€bk`^\ ]i[\cX[\j\]k\i]afc‚i\kjmXc\ec`^k[`X^iXdd\k%

JKL;<EKG8IK@<KJF:@8C;<DFBI8K<IE81/

9fjk€[\i#c€iXic\[[Xk`ddXifZ_bXkjXdXiY\k\ m\ij\bk`fej^i€ej\ieX%;\k€ie‚^iXXm[\]i‚^fi jfdb‚igXik`\idceXj^ilggc\[Xi\kpZb\i€im`bk`^X `e]i‚i\kjmXck`ccLd\‚jkl[\ekb‚ij]lccd€bk`^\%

DXe[Xk

MvEJK<IEJJKL;<EK={I9LE;10

BwIM8C1J<OG8IK@<I >{ILGGFDD8BK<E

>ILGGC<;8IE8%;<C<;<IG8IK@<IE8JFDJKvCC<ILGG@L

EXde1C`eljCle[jkid GXik`1M€ejk\i$ jkl[\ek\ieX% wc[\i1*(% Gcl^^Xi1?Xic€jkgfc% bXe[&jkXkjm\k\ejbXg% Elfi[]iXe[\]iLJ%

EXde1DXaXN\jkc`e^% GXik`1B‚iZ\ek\ie% wc[\i1))% Gcl^^Xi1:`m`c\bfefd$ gif^iXdd\kd\[`e$ i`bke`e^dfk_Xe[\c fZ_cf^`jk`b%

EXde1:_i`jk`Xe FjbXijjfe% GXik`1Ld\‚jc`Y\iXcX jkl[\ek]i\e`e^% wc[\i1)) Gcl^^Xi1JXd_€ccj$ m\kXigif^if^iXdd\k%

EXde18e[i\Xj N`c\dfcc% GXik`1Jkl[\ekgXik`\k JfZ`Xc[\dfbiXk\ieX% wc[\i1)0% Gcl^^Xi1D\[`\bfd$ dle`bXk`fejm\k\ejb%

={II8wI<KJGIF9C<DD<;M8CJv JB8M8I8wK>vI;8KEvII{JK8E E€iLd\‚jkl[\ekb‚ijb‚imXc jldd\iX[\j]ijeXik\kk‚ij\[Xe [`jblk\iX[\jXcck]i‚e\m\ekl\cck mXc]ljbk`ccc‚^kmXc[\ckX^Xe[\% wi\kjmXce€de[_Xi`ek\k€ebk^‚` jXddX]€ccfi% Uppgifter om röstfusk och lågt valdeltagande och ett parti (Arbetar-

partiet) som valde att hoppa av fjolårets kårval, eftersom de menade att röstsäkerheten inte kunde garanteras, gör att frågorna är många inför årets upplaga. Umeå studentkårs inspektor, Ulrika Haake, menade efter en utredning av förra årets val att det inte kunde konstateras att systematiskt valfusk

É;<JFDLKK8C8IJ@>@D<;@8 ?8I@EK<AF998K@JBFC8EÉ den reviderade utbildningen. Och att det är en ny utbildning märks i vissa fall. – Jag är nöjd, men om jag fick ändra  något så är det den första riktiga praktikperioden som vi hade först under tredje året. Det kändes ganska sent, säger Petronella. – Att det är en helt ny utbildning gör att det finns detaljer som kan förbättras. Men i och med att det är första gången varje kurs går så kan det bara bli bättre allteftersom. Men överlag är jag jättenöjd, säger Sebastian.

Om lärarutbildningen fått utstå kritik så är det inget mot den debatt som förts i medierna angående läraryrket som sådant. Låga löner, stort administrativt ansvar och dåliga arbetsförhållanden har rapporterats, samtidigt som den svenska skolan rasade i den omtalade PISA-undersökningen där europeiska skolresultat rankas. ?li k€eb\i dXe jfd c€iXijkl[\ek e€i\ee\^Xk`mY`c[[fd`e\iXi`d\[`X6

– Jag blir irriterad när jag ser hur skolan speglas i media. Det generalise-

C€iXijkl[\ek\i%J\YXjk`Xe[\NXcc fZ_G\kife\ccXI`Yp% ras något enormt och ju mer sådant snack, desto sämre rykte får skolan. Jag  tycker  det  borde  finnas  utrymme  att även skriva om vad som faktiskt

vertex 3:  2014 M<IK<O*1)'(+


K8=Iw>FI att samtliga kårmedlemmar i år kommer få en personlig kod som endast kan användas med det egna personnumret. – Umeå studentkår har köpt in ett nytt valsystem som vi kommer använda oss av. Det kommer att bli näst intill stensäkert och det ska inte vara möjligt att fuska. När Vertex pratar med Liss Jonasson i början av mars säger hon att arbetet med valet går bra. – Det är inte så länge kvar nu och arbetet går in i slutspurten.

Le[\ic€j‚i\k)'(*&)'(+_XiLd\‚ jkl[\ekb‚ijb‚ijkpi\cj\Y\jk‚kkXmM€ejk\iej jkl[\ek]iYle[elM€ejk\ijkl[\ek\i # C`Y\iXcXjkl[\ek\ielLd\‚jc`Y\iXcX jkl[\ek]i\e`e^ fZ_=i\eX[\jkl[\ek\i%

LD<wJKL;<EKBwIJM8C1%

$

röstberättigade medlemmar i Umeå studentkår var det 717 som röstade, vilket motsvarar ett valdeltagande 15,8 procent. – Får  vi  fler  röstande  än  förra  året är vi nöjda, säger Liss Jonasson. Vi har ingen mer exakt målsiffra än så. 8M ={II8 wI<KJ +,+*

EXde1AfXb`d Jbf^Y\i^% GXik`1=i\eX[\ jkl[\ek\i% wc[\i1)+‚i% Gcl^^Xi1>pdeXj`\$ c€iXi\_`jk%&i\c`^`fe%

EXde1CXij$<i`b LkY\i^% GXik`18iY\kXigXik`\kj jkl[\ek]XZbc`^X Xck\ieXk`m% wc[\i1).‚i% Gcl^^Xi1JkXkjm\k%8

vB<I?<K<E E;<K;I8I@>wE> förekommit, varför det inte krävdes något omval. Däremot, menade kårens inspektor, var det ett problem att valsäkerheten inte var bättre. att justeringar gjorts för att förra årets debatt inte ska upprepas. Valnämndens ordförande Liss Jonasson säger @ wI LGG><I M8CEvDE;<E

fungerar och de positiva delarna med yrket, säger Petronella. – Det är ingen chock att det är ett tungt yrke, det visste man när man sökte. Men de som uttrycker sig i media är inte utbildade lärare och har inte jobbat i skolan. De ser den bara utifrån och när folk läser det så får de bilden av att allt är dåligt och att det är dags för panik, säger Sebastian. EvJK8E(0'''G<IJFE<Ii

landet sökte till de nya lärarprogrammen inför höstterminen 2013, en ökning med 20 procent. Men precis som bland sökande till andra utbildningar är inte alla behöriga. En fjärdedel av de sö-

vertex 3: 2014 M<IK<O*1)'(+

?li jbX e` ^iX ]i Xkk ]‚ ]c\i ijkXe[\6

– Vi har ökat antalet debatter från en förra året till två i år. Vi ska synas på sociala medier och webben på ett bättre sätt. Partierna kommer själva vara mer aktiva och vi från valnämnden kommer främst bidra med information. ?li jbX e` cfZbX jkl[\ek\i k`cc [\YXkk\ieX6

–Vi kommer försöka synas på campus samt bedriva intressekampanjer på sociala medier, vilket är ett bra sätt att locka folks intresse idag. Debatterna kommer äga rum den 8 och 23 april i Hörsal A i Lindellhallen. Den 21–24 april går Umeå studentkårs kårval av stapeln på campus. Internetröstningen kommer vara öppen från den 31 mars till den 24 april. Vilka partier som från och med den 1 juli bildar ny kårstyrelse beslutas, utifrån valresultatet, på konstituerande fullmäktige senare i vår. 8E;<IJJ8DL<CJJFE

kande till lärarprogrammen var inte behöriga. Bland dem som blev antagna var det dessutom tio procent som aldrig påbörjade studierna. Av de 19 000 förstahandssökande var det alltså till slut knappt hälften som började studera. ;<K 9<KP;<I 8KK 8EK8C<K nya

lärarstudenter är i stort sett på samma nivå som hösten 2012. Den kraftiga ökningen av antal sökande innbar alltså inte fler  nybörjare  på  lärarprogrammen.  Faktum är, skriver universitetskansler Lars Haikola, att det inte finns ett tillräckligt stort intresse bland presumtiva studenter för att kunna förse skolan

J\YXjk`XeAfejjfe%Ld\‚eXklim\kXi$fZ_k\befcf^b‚ijjelmXiXe[\fi[]iXe[\% M\djfdYc`iepfi[]iXe[\]i‚efZ_d\[(alc`jbXYc`bcXikle[\im‚i\e%

CvDGC@>8B8E;@;8K<I JB8M8JB8J=I8D K@CCEKB1JEP8JKPI<CJ< @Xgi`cbfdd\iLd\‚eXklim\kXi$fZ_ k\befcf^b‚iXkk_Xlkj\kk\eepb‚ijkpi\cj\ ]ic€j‚i\k)'(+&)'(,%;\kkXjb\im`X\kk jpjk\djfdjb`ca\ij`^Xmj\m€ik]i‚eLd\‚ jkl[\ekb‚ijgXik`mXcjjpjk\d% Umeå naturvetar- och teknologkår väljer sin kårstyrelse på ett helt annorlunda sätt än Umeå studentkårs partivalssystem. Fram till 20 mars har nomineringar samlats in till nästa års kårstyrelse – där nomineringarna helt enkelt är förslag på namn på lämpliga kandidater. medlemmar nominera personer, eller sig själva, till posterna som kårordförande, studiesocialt ansvarig, utbildningsbevakare, arbetsmarknadsansvarig, informationsansvarig och studerandeledamot. @EFDEKB=wI8CC8

är klara kontaktar en valberedning de nominerade för att bekräfta deras intresse. DärefEvI EFD@E<I@E>8IE8

med så många lärare som behövs. Det gäller framför allt förskolelärare och matematik- och NO-lärare i årskurs 7– 9 och på gymnasiet. ?likpZb\ie`XkkdXe]‚Õ\iXkkm€caX c€iXipib\k6

– Jag tror man måste lyfta fram de positiva sidorna av yrket på ett tydligare sätt. Då kan man få de som inte funderat på läraryrket att faktiskt börja fundera, säger Petronella. – Det är klart att lönen kan spela in. Väljer man mellan mattelärare och civilingenjör väljer man kanske bort läraryrket på grund av lönen. I slutändan är det ett kall. Har man inget intresse så blir man ingen bra lärare,

ter intervjuar valberedningen de nominerade och presenterar ett styrelseförslag som sektionsrepresentanter tar ställning till på valfullmäktige. blir ntk:s representanter under det kommande läsåret beslutas på det avslutande styrelsemötet. När detta ska hållas är inte fastställt då datumet för mötet, vid tiden för Vertex pressläggning, ej var fastställt. – Den information jag har är att detta, om inget oväntat inträffar, ska ske under april månad, säger ntk:s ordförande Sebastian Jonsson. Den nya styrelsen för ntk tillträder formellt den 1 juli 2014. M@CB8 JFD JCLKC@><E

8E;<IJJ8DL<CJJFE

hur mycket man än får i lön, säger Sebastian. att saknas lärare i framtiden ser både Sebastian och Petronella som en möjlighet att faktiskt kunna förhandla upp lönen. – Det ska bli kul att få välja och vraka. Vi är de första som kommer ut med den nya utbildningen som är anpassad  efter  de  läroplaner  som  finns  idag, säger Petronella. – Man hör att det är brist så jag är inte orolig, säger Sebastian. Man får flytta  om  man  måste,  men  jobb  kommer det att finnas. 8KK ;<K BFDD<I

8E;<IJJ8DL<CJJFE

 .


EXd\1;XeX<cjk\i%8^\1))%Jkl[`\j19`fcf^p#\oZ_Xe^\jkl[\ek%=ifd1N•iqYli^#>\idXep%9\jkk_`e^ XYflkLd\‚1É?Xm`e^XÔbXn`k_dp]i`\e[j#`kËjjfi\cXo`e^%:X]„C`e[\cc`jX^i\Xkjgfk]fiXÔbXÉ%

É@KËJ;@==@:LCKKF><KKFBEFN K_`jj\d\jk\i),'\oZ_Xe^\jkl[\ekjXii`m\[`e Ld\‚#k_\cXi^\jkeldY\if]k_\d]ifd>\idXep% Efkk_XkeXk`feXc`kpdXkk\ijk_XkdlZ_k_fl^_#Xj `kj\\djk_\i\`jXjkife^le`kpXdfe^Xcck_\dXep `ek\ieXk`feXcjkl[\ekjfeZXdglj% Apart from the 250 exchange students, 835 international students are also starting their studies at Umeå University as free movers, meaning they have applied on their own instead of taking

/ 

part in an exchange program. Vertex sat down and had a chat with the two German students Barbara Cremer and Dana Elster, asking about their life as international students in Umeå.

– We’re German so we usually have bratwurst and beer for breakfast, they joke when we meet in the MITbuilding’s café. 98I98I8 8E; ;8E8 are

not the only Germans on campus. Of the 250 new exchange students that arrived in Umeå at the beginning of this spring semester, 35 were from Germany – making German students the biggest group of international students. –They told us in the beginning (last se-

mester) that a quarter of all the exchange students here are German, Dana says. psychology and chose Umeå University because of the range of detached courses she could choose from. For Dana, who studies biology, it was the reputation of Swedish universities’ high level of education that got her attention. They think that one reason why so many come to Umeå is because many German universities have Erasmus agree98I98I8JKL;@<J

M<IK<O*1)'(+ vertex 3:  2014


K?@JJGI@E>J<D<JK<I#\oZ_Xe^\ jkl[\ekj]ifd*-[`]]\i\ekZfleki`\j jkl[`\jXkLd\‚Le`m\ij`kp% K?<9@>><JKELD9<IJf]\oZ_Xe^\ jkl[\ekj`eLd\‚Zfd\]ifd>\idXep *, #8ljkiXc`X). #=iXeZ\)' Xe[ =`ecXe[(- % K?<<O:?8E><JKL;<EKJ `eLd\‚Zfd\]ifd1 8ljkiXc`X$).jkl[\ekj`eZcl[`e^ jkl[\ekj[f`e^k_\`i`ek\iej_`g_\i\ # 9\c^`ld$+#9iXq`c$(#:pgilj$(# ;\edXib$*#<e^cXe[$('#<jkfe`X$(# =`ecXe[$(-#=iXeZ\$)'#@e[`X$-# @i\cXe[$(#@Z\cXe[$(#@kXcp$('# :XeX[X$.#:_`eX$()#CXkm`X$*# C`k_lXe`X$)#K_\E\k_\icXe[j$.# E\nQ\XcXe[$(#IfdXe`X$+# Iljj`X$)#Jn`kq\icXe[$)# J`e^Xgfi\$*#JZfkcXe[$*# JcfmXb`X$(#Jcfm\e`X$(#JgX`e$)# Jflk_8]i`ZX$)#Jflk_Bfi\X$/# KX`nXe$)#KXeqXe`X$+#:q\Z_`X$/# Klib\p$('#>\idXep$*,# LJ8$(+#8ljki`X$/% K_\`ek\ieXk`feXc]i\\dfm\i$ jkl[\ekj`eLd\‚Xi\efk`eZcl[\[`e k_\eldY\ij%

– Having a barbeque at the Nydala lake is really nice. That’s so special about Sweden, that you can just go somewhere and have a barbeque. We also go to karaoke nights at Lokal sometimes, and we’re a group of international students who always have lunch together at the MIT-café, says Dana. – We often meet in the student corridors, and sometimes have dinners together. We’ve also been on a few trips, to Jokkmokk for example, says Barbara. =@B8#CFKJF=FG<EJG8:< and

EXd\19XiYXiX:i\d\i%8^\1)*%Jkl[`\j1GjpZ_fcf^p#]i\\dfm\i%=ifd1Dle`Z_#>\idXep%9\jkXYflkLd\‚1ÉK_Xkk_\ZXdglj Xi\X`jjfZfeZ\ekiXk\[Xe[efkjgi\X[flk#\m\ipk_`e^`j`efe\gcXZ\jf`kËj\Xjpkfd\\k]i`\e[j[li`e^k_\[Xp]ficleZ_fiXÔbXÉ%

NK?<JN<;<JÉ ments with Umeå University, like Dana’s. In Germany, the Swedish level of education is also considered to be high.

Usually Germans try to get away from each other

students from the same country, the question is: are they one big happy family? Is there perhaps a German community in Umeå that few know of ? The answer is: no, not really. – We always hang out in groups of N@K? K?8K D8EP

M<IK<O*1)'(+ vertex 3: 2014

mixed nationalities. We never say ”hey, let’s meet just us Germans”. Usually Germans try to get away from each other, Barbara laughs. – We want to get to know other countries and cultures, and not just stick together. When we’re in a group of people we don’t even speak German with each other, Dana adds. However, when the German low-

cost store Lidl opened in Umeå a while ago the girls admit they were very happy. – We went to buy pretzels – that was amazing! We actually ended up having a Lidl-party, Barbara says. N_Xk`jXC`[c$gXikp6 –We just ate random food that we bought from Lidl. We like it because it’s cheap and they have a lot of products that you can’t find anywhere else. N_Xk [f pfl c`b\ kf [f n_\e pfl _Xe^flk6

days like ”cinnamon bun day” are things that the girls appreciate about their new country. On the negative side they mention expensive alcohol, food and transportation – and reserved Swedes. – I get surprised when Swedes tell me that they think Germans are so open and friendly, we’re not! But it seems Swedes are even more introvert. That’s why we mostly hang out with other internationals, because it’s difficult to get to know Swedish people, Barbara says. JFN?@C<K?<I< might

not be a German subculture in Umeå, there is definitely a strong unity among the many international students on campus. They enjoy each other’s company, have fun together and of course – have fikas together. We are in Sweden, after all. G<KI8D8IA8DvB@ =FKF1<C@8J8>I<CC

0 


Vad vill du bli?

Vill du fördjupa dina kunskaper i arbetsrätt för att bli en bättre förhandlare? Brinner du för mänskliga rättigheter? Då har vi kurserna för dig! Juridiska institutionen har ett brett utbud av fristående kurser inom de flesta rättsområden. Se vårt kursutbud på: http://www.jus.umu.se/utbildning/fristaende_kurser/

Kompetens i juridik är alltid efterfrågad!

IT MANAGEMENT Skapa affärsnytta med IT I en värld med snabb teknikutveckling ökar kraven på förändring och strategiskt agerande. En masterexamen i IT Management hjälper dig att fylla dessa krav och gör dig konkurrenskraftig på en tuff arbetsmarknad. Institutionen för tillämpad IT erbjuder ett masterprogram som omfattar 120 hp fördelat på ett examensjobb och sex delkurser: - Värdering av IT-investeringar - Verksamhetsutveckling - IT-infrastruktur

- Förändringsledning - Strategiutveckling - Arkitekturdesign

Sök senast 15 april www.ait.gu.se/itm

10 ('

vertex 3:  2014 M<IK<O*1)'(+


KI<BwI?LJ Gw<EBMvCC

M<IK<O*1)'(+ vertex 3:â&#x20AC;&#x2030;2014

(( 11


B‚i_lj\k%=iXd‚kbm€cc\eYiaXi[Xej^fcm\kmXbeXk`ccc`m%

B‚i_lj\kFi`^f%BfikgXljlkXe]i`e]i]fikj€kke`e^\e[€i`ee\%

BMvCC<E>wIDFKE8KK%%% Ld\‚jjkl[\ekb‚i\i_XimXij`kkb‚i_ljjfdle[\i _\c^\ieXYc`ieXkkc`^Xk`cc_‚cc]ijkl[\ek\i% M\ik\o^i\eile[XfZ_Y\jb\iB‚i_lj\kFi`^f# B‚i_lj\kM`ccXefZ_b‚i_lj\kB‚i_lj\k%;\kYc`iki\ ]ibm€cc\e_\ckfc`bXlggc\m\cj\i% Vertex utsända beger sig först till Kårhuset Origo – en enplansvilla i trä nära iksu Sportcenter. iksu är stängt och nersläckt och området är alldeles tyst och fridfullt sånär som på den grupp studenter som hänger utanför Origo. De är klädda ”som vanligt” men plötsligt öppnas dörren och ut kommer en kvinna förklädd till en blå Cheshirekatt. Det är My Björgvinsdóttir som ska tända en cigarett. Hon studerar industriell ekonomi och är en av arrangörerna för kvällens fest med temat Wonderland. – Tänk att du är Alice och trillar ner i Underlandet, förtydligar My. Temat förklarar de påkostade och ganska dramatiska utstyrslar vi möts av när studenterna börjar anlända till Origo lite i sänder. Mys mål med kvällen är att besökarna ska känna att kvällen inte liknat något de tidigare varit med om. <EB@CC<JFD?vE><I utanför

ingången säger att stämningen är bäst med Origo och där ingår den trevliga personalen. Något han ogillar är den långa

() 12

kö som kan uppstå då det bara finns en kassa vid ingången och ID-kontrollanterna är noggranna. Vi går in och ser oss omkring. Alla är utklädda och håller till i foajén eller roar sig i strålkastarljuset på dansgolvet. Men än är inte röjet riktigt igång. Tilläggas kan att vi är ute redan kring öppningstid – vi gissar att det är knökfullt inom någon timme. mot Kårhuset Villan. I plusgrader och på barmark lämnar vi det nersläckta universitetet och möts av höga sjukhusbyggnader med tända fönster och lysande skyltar. Längst ner, en bit från Akutmottagningen, ligger Kårhuset Villan, ett gammalt och anrikt stenhus mitt i sjukhusparken. Man ser redan på håll att stämningen där inne är sansad. Inga strålkastare, och ingen hög musik når oss. Vi blir väl emottagna av personalen i dörren, men också upplysta om att det väntas bli en ovanligt lugn kväll. Vi vandrar från rum till rum. Runt baren är det riktigt livat, men käns<=K<IFI@>F:PBC8IM@

Fi`^ffZ_B‚i_lj\k%Dp9ai^m`ej$ [kk`ik%m% g‚Fi`^ffZ_8c\oXe[iX ?\`efe\eg‚B‚i_lj\k% lan just ikväll är lite cafémässig. Levande ljus på borden, lite lugnare musik och folk som kan kommunicera utan att behöva vråla. läkarstudenten Hugo Alfredsson. Han läser första terminen på Läkarprogrammet och intygar att det är en väldigt lugn kväll på Villan och att det brukar vara betydligt mer drag. Men det är sportlovstider just nu, påminner han om. – Många åker till Alperna. Men det finns de som åker hem under ledigheten också, förklarar han. Hugo gillar Villans lokaler med det lite äldre stuket, det känns hemtrevligt, tycker han. Han planerar att stanna där så länge under kvällen som det fortfarande känns kul. Ett band kommer att spela någon timme senare så han väntar in det och ser hur kvällen artar sig. @ 98I<E JKwI

för kvällens sista cykeltur, nu tillbaka upp till hjärtat av campus där Kårhuset (som det helt

enkelt heter) ligger. Det har hunnit gå ett tag sedan vi påbörjade vår pubcrawl och det har blivit betydligt råare och kyligare i luften. På övervåningen i Kårhuset spelar färgade strålkastare över dansgolvet och det syns och hörs att dansgolvet vaknat till liv, musiken dånar ut genom de stora glasfönstren. Det är trots det ordning och reda inne på Kårhuset. Det är gott om personal i US-tröjor och ordningsvakter i omlopp. De har bra koll på läget och småpratar med anländande gäster. det mest uppsluppna stället av de tre just denna kväll. På dansgolvet släpper en drös med studenter loss och runtom vid borden sitter andra och tittar förnöjt på dem som dansar. Musiken är så hög att vätskan i glasen hoppar. Alla därinne verkar ha jättekul. Alexandra Heinonen kommer från Nykarleby i Finland, men är numera bosatt i Umeå. Hon läser till religionslärare på gymnasienivå och trivs ”suveränt” i Sverige. Hon upplever att folk är lite öppnare och mer tillgängliga här, medan det kan vara svårare att nå okända människor i Finland. – Människor är skönare här i Sverige, säger hon glatt. BwI?LJ<K vI LK8E KM<B8E

M@ CvDE8I M@CC8E

8EE<C@<D8IB>I<E =FKF1D8K@C;8J8E;9<I>

M<IK<O*1)'(+ vertex 3:  2014


B‚i_lj\kFi`^f%K\dXk]ibm€cc\ej]\jk€iNfe[\icXe[%

B‚i_lj\kM`ccXe%?l^f8c]i\[jjfek%m% fZ_DXik`e9\i^dXe%

B‚i_lj\kM`ccXe%C€bXijkl[\ek\ieX:Xifc`eX8cY\i^fZ_8im`[<bafYYXi`M`ccXejYXi%

BwI?LJ=8BK8

BwI?LJ<KFI@>F Ld\‚eXklim\kXi$fZ_k\befcf^b‚ijb‚i_lj

BwI?LJ<KM@CC8E Ld\‚d\[`Z`ejbXjkl[\ekb‚ijb‚i_lj

BwI?LJ<K Ld\‚jkl[\ekb‚ijb‚i_lj

{gg\kk`[\i1

K`j[X^Xibc%(.Æ)'#]i\[X^Xibc%(,%''Æ(.%*'% =i\[X^XifZ_ci[X^Xibc%))Æ')%

DXoXekXc^€jk\ibm€ccjk`[1

dXo*''g\ij%

D‚eÆci(/Æ'(GlYfdYfbe`e^^afikj % =i\[X^XifZ_ci[X^Xi1))Æ')% dXo)+'g\ij%

MXi[X^Xi10%''fZ_]iXd‚k% =i\[X^Xi1(,Æ')%Ci[X^Xi1))Æ')% dXo,''g\ij%(*/'`ebc%Ifkle[Xe %

8ekXc[Xej^fcm1

([Xej^fcm%

([Xej^fcm%

)[Xej^fcm"(d\[Ifkle[Xe %

KfkXc^fcmpkXd) 1

ZX+''d)%

ZX)+'d)%

(()-d)\obc%Ifkle[Xe %

8ekXcjkl[`\gcXkj\i1

:X,'jkl[`\gcXkj\i%

:X(('jkl[`\gcXkj\i%

:X(*'jkl[`\gcXkj\i%

;X^\ejcleZ_1

@e^\e[X^\ejcleZ_%

@e^\e[X^\ejcleZ_%

;X^\ejcleZ_1.0bi.(d\[%ZXdgljbfik

<]k\igcl^^$glY1

<GG1K`j[X^XifZ_]i\[X^Xi%

<GG1=i\[X^Xi%

<GG1=i\[X^Xi%

JkfijkXib&Xcbf_fc]i`kkXck%gi`j&Zc 1

@e^\elgg^`]k%

{c1'#-'Æ'#.'bi&Zc%8cb%]i`kk1'#)+$'#*'bi&Zc%

9‚[XZX(#*'bi&Zc%

M\dbfdd\i`eg‚ci[X^Xi1

)'bi]iEKB$d\[c%d%b‚ic\^%+,bimi`^Xjkl[% d%b‚ic\^%-,bi^€jkk`ccjkl[%d%b‚ic\^%

D\[c\d`e‚^fejkl[\ekb‚i1+'bi"`eki€[\ g‚('Æ*'bi%{mi`^XbXebgX^€jkc\^%

(/‚i%/'bi]i`Zb\$b‚id\[c\ddXi#+']i LJ$d\[c\ddXi%

N\YYX[i\jj1

nnn%ekb%ldl%j\&fi`^f&

_kkg1&&bXi_lj\km`ccXe%Zfd&

_kkgj1&&nnn%]XZ\Yffb%Zfd&bXi_lj\kld\X

M<IK<O*1)'(+ vertex 3: 2014

(*13


YOGA

istockphoto.com/Mari

GLĂ&#x2013;M DET SOM DU TRODDE DU VISSTE OM MENSSKYDD.

  !%%!!% % !"#$ 

NybÜrjarkurser, fortsättningskurser och gravidyoga. Kursen innehüller: Fysiska Üvningar andningsÜvningar, avslappning & meditation. FÜr anmälan och information

menskoppen.se

UMEĂ&#x2026; YOGASKOLA info@umeayogaskola.se www.yogasys.se

   

 

  

!"!!!"!!" %#! " !

  

Ă&#x2013;VERSĂ&#x201E;TTARPROGRAMMET, 120 hp MASTER HT 2014

Källsprük Engelska

Vill du jobba med sprĂĽk pĂĽ ett mĂĽngsidigt och kreativt sätt? DĂĽ är Ăśversättaryrket nĂĽgot fĂśr dig. Ă&#x2013;versättarprogrammet i Uppsala utbildar Ăśversättare frĂĽn engelska till svenska. Du kan ocksĂĽ sĂśka tvĂĽ fristĂĽende kurser inom programmet: r4LSJWBOEF UFYUBOBMZTPDITJUVBUJPOFMMWBSJBUJPO r,POUSBTUJWBOBMZTVSFUUĂ&#x2022;WFSTĂ&#x2026;UUOJOHTQFSTQFLUJW Institutionen fĂśr nordiska sprĂĽk Engelska parken, Thunbergsvägen 3L 018-471 12 71 www.nordiska.uu.se info@nordiska.uu.se

Mer information finns pü www.nordiska.uu.se/utbildning/oversattarprogrammet/ Intresserad? Kontakta vür studievägledare: Tel: 018-471 12 76 eller vür programsamordnare: oversattarprogrammet@nordiska.uu.se

AnsĂśkan fĂśre 15 april pĂĽ www.antagning.se

DrĂśmmer du om ett jobb i mediebranschen?

     

              

Vi har utbildningarna inom journalistik, film & TV

  " 

"

"

 ! 

" "$-"# ""%&"#$$#! ++# *## $%"-"-#$%$$&# !!"$" ",+""($"$$," -","#%"# '''%%# ! -")## '''%%# ! 

"  

(+ 14

M<IK<O*1)'(+ vertex 3:â&#x20AC;&#x2030;â&#x20AC;&#x2030;2014


    Ă&#x201E;r du intresserad av varfĂśr människor gĂśr som de gĂśr? Vill du kunna fĂśrklara och fĂśrstĂĽ dig pĂĽ vĂĽrt samhälle? DĂĽ NDQ Sociologiprogrammet YDUDnĂĽgot fĂśr dig. PĂĽ Sociologiprogrammet studerar du samhället i stort, sociala relationer och mänskligt beteende. Du läser om varfĂśr människors livsvillkor, handlingsmĂśjligheter, relationer och värderingar skiljer sig ĂĽt. Som färdigutbildad kan dina arbetsuppgifter vara att utreda och utvärdera, ta fram underlag fĂśr beslutsfattande, leda projekt, samordna och koordinera olika verksamheter, handlägga ärenden samt arbetDmed fĂśrändrings- och utvecklingsarbete. Anmälan senast 15 april 201 Grundläggande behĂśrighet. Välj mellan programmets tvĂĽ inriktningar â&#x20AC;&#x201C; sociologi och socialpsykologi. Mer information Välkommen in pĂĽ webben ZZZVRFXPXVHXWELOGQLQJSURJUDP Erika Antill, studievägledare, 090-786 59 62 / erika.antill@soc.umu.se

!""!"  !(" ! TreĂĽrig journalistutbildning. Jobba pĂĽ tidning/tidskrift, med radio, tv eller webb.

"!"% ! Arbeta med jämställdhetsfrågor, integration, mångfald, makt och demokrati.

!! "! Programmet fĂśr medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation. Jobba som informatĂśr, kommunikatĂśr eller i PR-branschen.

!(" "!"# Arbeta med utställningar, dokumentation, museipedagogik och kulturvård. Inför höstterminen 2014 kan även söka Magisterprogrammet för museer och kulturarv, 60 hp. !!"! & %$ !'" Hösten 2014 ger vi även kurser i medie- och kommunikationsvetenskap, konstvetenskap, museologi, kulturanalys, litteraturvetenskap och etnologi. Läs mer om våra utbildningar på www.kultmed.umu.se. ( !  !!"!("!"#! www.kultmed.umu.se

M<IK<O*1)'(+ vertex 3:â&#x20AC;&#x2030;2014

(, 15


'%* %-# ! ++ ! '($#

   # #! %# $ !%#! 

  

#$%# ! $$! &( , ! %$ $%'!( !## $"# 

Behüll känslan...

Välkommen till Citysol dropin-solarium. Hos oss kan du sola i Sveriges stÜrsta solariesängar i härligt fräscha lokaler, centralt belägna nära USM och järnvägsstationen.

  #' !  *#$! $'$&% $ ! $#%!%+ )# %%%

VĂ&#x201E;LKOMMEN! JärnvägsallĂŠn 3 090-12 22 84 www.citysol.net

Systraskap Fredag 4 april, Kl. 12:10 â&#x20AC;&#x201C; 12:50 LjusgĂĽrden, Lärarutbildningshuset I samarbete med UmeĂĽ Feministfestival

)))("++&'($&

 

  

          â&#x20AC;˘  â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ 

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘    â&#x20AC;˘! 

    !    

Trainee norra Norrland är ett samarbete mellan kommunerna Nordmaling, NorsjĂś, PiteĂĽ, Robertsfors, SkellefteĂĽ, Storuman, UmeĂĽ, Vindeln, Vännäs, Ă&#x201E;lvsbyn och Ă&#x2013;rnskĂśldsvik.

(- 16

VĂ&#x201E;LKOMMEN! 130(3".t6545­--/*/("3t,"'²t#65*,t'3*558*'* ,7­--4½11&50/4%"("3t4".*4,"7&$,"/o."34 WWW.VBM.SE

5JTEBHoGSFEBH o 0OTEBHBS o -Ă&#x161;SEBHoTĂ&#x161;OEBH o

M<IK<O*1)'(+ vertex 3:â&#x20AC;&#x2030;â&#x20AC;&#x2030;2014


BLCKLI1 K`gji\Xbk`fe\i1 blckli7m\ik\o%el

EFIIC8E;JFG<I8E =@I8I+'D<;BFEJ<IK

ÉD`Z_X\cDfik`d\iÉ%9Xbfd[\e`ek\ieXk`fe\cckbc`e^Xe[\gj\l[fepd\ejk‚i;Xe`\cJac`ek%m% fZ_A\ib\iM`i[Yfi^%

M€c[`^km\ikp[c`^k€m\ekpi Redan i höstas började det tisslas och tasslas i kultursverige om pseudonymen Michael Mortimer, som stod i begrepp att lansera en serie äventyrsromaner. Mortimer uttalade sig kryptiskt i media om att han tidigare hade räknats som en ”finlitterär” författare, men nu hade fått lust att lägga armbågarna på bordet och skriva publiktillvänt. Pseudonymen avslöjades relativt omgående och Daniel Sjölin och Jerker Virdborg trädde fram i ljuset, men vid det laget hade tisslet lagt sig. Detta upprörde Michael Mortimer så till den milda grad att han skrev ett öppet brev i SvD där han frågade sig om ”svenska författare hade glömt bort äventyret?”. gör Virdborg och Sjölin ett försök att skriva en bred äventyrsroman för samtiden, med en tydlig koppling till dagens teknologiska landvinningar inom naturvetenskap. I romanen får vi följa studenten Ida Nordlund som dras in i en thrillerartad historia om en stundande ekologisk katastrof, som har ett samband med en D<;ALE>=ILJK<E<E

ALE>=ILJK<E<E

D`Z_X\cDfik`d\i REfijk\[kjT

mystisk artefakt kallad ”jungfrustenen”. Berättelsen om Ida varvas med tvärsnitt ur historien där tidigare (kända) människor – Frank Sinatra, Greta Garbo, Carl von Linnés lärjunge Daniel Solander – kommer i kontakt med den gåtfulla stenen. Romanen slutar abrupt, vilket inte är så oväntat eftersom ytterligare fem böcker är på väg. att Daniel Sjölin skulle skriva en äventyrsroman blev jag munter. Sjölin är en stilsäker och uppfinningsrik författare som alldeles säkert, tänkte jag, skulle gjuta nytt liv i äventyrsromanen. Det dröjer dock bara några sidor innan jag EvIA8>=@:BEPJFD

frågar mig varför romanen måste vara så ohyggligt övertydlig och, ja, illa skriven. Är det själva genren ”äventyrsroman” som tarvar en stel bruksprosa? Inte heller karaktärerna träder fram som annat än spelpjäser för intrigen. Jag har lika svårt att tro på Ida som hon har svårt att tro på det osannolika Dan Brown-äventyr hon slungas in i. Har författarna glömt bort karaktärsgestaltningen? visserligen fem böcker till på sig att utveckla och fördjupa sina figurer, men för egen del tror jag att jag kommer att lämna Ida Nordlund bakom mig redan nu. Romanen glimtar stundvis till – bifiguren Michael Matsson, en vresig författare, gör en del komiska iakttagelser – men är i det stora hela alldeles för språkligt ointressant för att jag ska orka med den. Svaret till Michael Mortimer måste tyvärr bli: nej, det är ingen som har glömt äventyret. Vi kräver bara mer av det. ALE>=ILJK<E<E ?8I

>LJK8M9FIJ>wI;

■ Att sammanfatta 40 år är inte det lättaste, men Norrlandsoperans symfoniorkester gör sitt bästa för att kunna erbjuda de saftigaste russinen ur kakan under den jubileumskonsert som stundar i slutet av mars. Det blir intensiva dagar på Norrlandsoperan när 40-årsfirandet drar igång. 27, 29 och 30 mars kommer jubileumskonserten spelas. Frida Grassman, projektledare för jubileumskonserten, säger att mycket kommer täckas in under 40-årsmanteln. – Vi firar 40 år som opera och det kommer att porla ut vår historia. Vi kommer att framföra stycken från valda delar av de föreställningar som vi anordnat genom åren, som Tosca och Othello. Det kommer att bli pampigt och jag tror att de flesta kommer att kunna plocka sina russin ur kakan vi erbjuder. Pia Johansson, som bland annat är känd från Parlamentet, kommer att vara presentatör under kvällen. ?li_Xie`mXcklkmX[jfdjbXÔe$ eXjd\[g‚alY`c\ldjbfej\ik\e6

– Vi har haft ett råd bestående av folk som varit involverade och är involverade idag och därigenom kunnat samla olika perspektiv. Solisterna under konserten, Susanna Levonen, Kosma Ranuer och Ronald Samm, har naturligtvis fått säga sitt. Norrlandsoperan kommer också att synas på campus i samband med Madefestivalen senare i vår. 8E;<IJJ8DL<CJJFE

BLCKLIBI{E@B8E1&&>LJK8M9FIJ>wI;FDFJ:8IMvI;@>8IFCCGI<JK8K@FE<I1 Med facit på hand noterar jag att årets Oscarsgala fick två virala effekter: dels en hiskeligt överskattad selfie av Ellen DeGeneres och Bradley Cooper, dels en våg av hemmasnickrade skämtbilder som gjorde sig lustiga över att Leonardo DiCaprio än en gång gick lottlös från tillställningen. Trots att Leo genom åren blivit nominerad fyra gånger för rollprestationer i uppmärksammade filmer fick han även denna gång öva sig i att le stelt när kollegan Matthew McConaughey mottog statyetten för bästa skådis. Somliga befarar nu att Leo ska

M<IK<O*1)'(+ vertex 3: 2014

;@:8GI@FJJK8KP<KKBFDD<I

bli en ny Martin Scorsese, som fick vänta fyrtio år och sex nomineringar innan han fick sin första guldgubbe för Departed år 2007.

oscarstatyetten som en belöning för ett samlat livsverk är det förstås orimligt att Matthew McConaughey – vars rollprestationer överlag mest har sträckt sig till att porträttera ”snygg strandhunk” – ska snuva den mångförslagne Leo på priset. Å andra sidan kan McConaugFDD8EJB8J<

hey mycket väl ha haft en lyckoträff, medan Leo konsekvent levererar oscarvärdiga rollprestationer år efter år. Leo är ännu bara 39 år gammal, hans tid kommer – det gäller bara att hitta den typ av rolltolkning som oscarjuryn tenderar att belöna. Och eftersom Leo redan har porträtterat en utvecklingsstörd i Gilbert Grape råder jag honom att inför sin nästa roll gå ner jävligt mycket i vikt. >LJK8M9FIJ>wI;

N<991=ca>ljkXmjYcf^^g‚m\ik\o%el

EXde1>ljkXm9fij^‚i[%wc[\i1)0% >i1C€j\im`[9`jbfgj$8iej]i]XkkXi$ jbfcX#i\Z\ej\iXiYZb\i]iM\ik\o fZ_Ycf^^Xig‚m\ik\o%el

(. 17


Motion OCH gemenskap? Ă&#x2013;sterländsk kampkonst OCH kul?

Prova aikido!

KURSLITTERATUR

Aikido är en japansk självfÜrsvarsstil som lägger stor vikt vid att büda parter ska ta sig frün mÜtet utan att nügon blir skadad.

Psykologmottagningen vid Institutionen fĂśr psykologi erbjuder mĂśjligheter till psykoterapeutiska samtal

Exempel pü lämplig problematik är relationssvürigheter, identitetsproblematik, lindrig depressivitet /nedstämdhet och üngestbesvär. Samtalen ges av psykologkandidater under handledning av erfarna leg. psykoterapeuter.

Ă&#x201E;r du intresserad? Fyll i en intresseanmälan pĂĽ vĂĽr hemsida: www.psy.umu.se/ psykologmottagningen

Inga tävlingar och ett fokus pü glad gemenskap gÜr att vi har bland de jämnaste kÜnsfÜrdelningarna inom alla kampkonster. Träningen kan vara kardioträning med mild akrobatik, ett sätt att Üva smidighet eller en stund av meditation i rÜrelse fÜr att slappna av. Vi har büde barn- och vuxenträning. BesÜk www.tränaaikido.se fÜr mer information om nybÜrjarstart m.m.

3¯%)64503(&56.&¯t 7"3%"("3t-½3%"("3

www.tränaaikido.se

#DSpp JQD@SHU@pp E@BJDS

VĂ&#x201E;LKOMMEN!

$MC@ pJ RSp QN pEĂ&#x161;QpG MNQp RSTCH DK@pp DSHCD M

p½*in!qi+'%i+,-no*k*i#-$,-* i #'%%-&!#k,!'&io$$o*i$'q'(on! +Ă&#x160;Q_KCP_MAF_@JG_KCBJCK_p_UUU BGI QCQRSBCLR

Heavy Tiger Fredag 16 maj Kl. 12:10 â&#x20AC;&#x201C; 12:50 LjusgĂĽrden, Lärarutbildningshuset

(/ 18

M<IK<O*1)'(+ vertex 3:â&#x20AC;&#x2030;â&#x20AC;&#x2030;2014


Gi`jfe\ij#epg‚;M;#€i\eXm]iiX‚i\kjbcXikY€jkXÔcd\i#kpZb\iM\ik\oi\Z\ej\ek% G‚dlj`b]ifek\e€i[\kM€€ikjepXXcYld#;\kbfdd\i\kkjbXcm#jfd]‚iY€jkY\kp^%

=@CDDLJ@B1

DwE8;<EJDLJ@B1 DwE8;<EJDLJ@B1 ;<KBFDD<I<KKJB8CM 8IK@JK1MvvIK 9<KP>1 G‚[\kki\[a\XcYld\kd\[j\odXeeXYXe[\k M€€ik#d\[d\[c\ddXi]i‚eLd\‚fZ_ DXcdY\i^\k#€ig\ijg\bk`m\eYi\[Xi\€ek`$ [`^Xi\%;\kkXij`^`lkkipZb`cal[Y`c[\ejfd €i]pcc`^Xi\€e`]i\^‚\e[\XcYld#d\[d\i ]iXdki€[Xe[\^`kXii\ifZ_kilddfi#d\e€m\e `k\ok\ieX%EXkliifdXek`b\efZ_k`[`^Xi\k\o$ k\i#jfd`YcXe[]iXdjk‚kkjfd`ei\[`Xcf^\i ]i‚ej‚e^Xi\efZ_k\ok]i]XkkXi\eG€i@jc`e^ GfifdXX#_Xi]‚kkjk‚k`ccYXbX\eXe`e^%?€i€i Yc`Zb\ei`bkX[d\ilk‚kfZ_k\ok\ieXY€iY‚[\ kp[c`^fZ_jbXigbi`k`bdfk^ilm\ogcfXk\i`e^ fZ_\eXcckd\ik`[jbi€mXe[\XiY\kjdXibeX[% ;\kbfdd\i\kkjbXcm€i\kkXcYldd\[m€c$ cal[Xe[\gfgdlj`b[€iXccmXi\kf]i‚ebfdc`^\e ^ij`^g‚d`ek%;\k^iXcYld\kY‚[\Xe^\c€$ ^\kfZ_mXjjk% <I@B?@CC9FD =fkefk1J\€m\eXik`b\cg‚j`[Xe*,% 9<8LKP@JG8@E 8IK@JK1I<9<::8=@FE8 9<KP>1

Gi`jfe\ij%AXb\>pcc\e_XXcjfdjdecjbi`d`eXcXi\fZ_?l^_AXZbdXejfd[\jg\iXk]Xi%

<e[\ZbXi\jfd_XiXcck DwE8;<EJ=@CD1 GI@JFE<IJ ><EI<1K?I@CC<I I<>@1;<E@JM@CC<E<LM< D<;1A8B<>PCC<E?88C# ?L>?A8:BD8ED%=C% 9<KP>1

Två flickor försvinner spårlöst och polisen famlar i mörkret efter ledtrådar. Samtidigt tar en av fäderna saken i egna händer och börjar förfölja en av de misstänkta i fallet. Här är en deckare som har allt. Övertygande skådespelare, en intensiv och dyster stämning, men framför allt ett väldigt engagerande mysterium. Filmen lyckas sprida ut

pusslet så väl att vi som tittare effektivt bjuds in att sätta ihop bitarna, men ändå inte ser helheten förrän vid upplösningen. Berättelsen i sig är egentligen väldigt rak och hade inte alls nått upp till högre nivåer om det inte varit för det otroligt fina hantverket. Fotot är fantastiskt, de för deckargåtor så klassiska regnmiljöerna kommer till sin fulla rätt och den mörka färgpaletten späder på känslan av ondska och hopplöshet. Hugh Jackman övertygar som desperat far, men det är kanske framför allt Jake Gyllenhaal som briljerar med sin subtila framställ-

ning av den överarbetande, sömnlöse kriminalpolisen Loki. Sammanlagt den kanske bästa spänningsthrillern som gjorts sedan David Finchers Zodiac och en av förra årets bästa filmer. Villeneuve visar med denna och sin tidigare film Nawals hemlighet att han vill utmana tittaren med gåtor. Något han mer än gärna får fortsätta med. D8>ELJ=%9<I>JKI{D M<IK<O9<K P>JJB8C 81

ÆLj\c Æ?Xcm[‚c`^ Æ?\ckFB ÆBcXikYiX ÆCpjXe[\

Gif[lZ\ek$fZ_ [a$[lfeI\Y\Z$ ZXJZ_\aXfZ_ =`feX=`kqgXki`Zb Yp^^\im`[X$ i\g‚j`ed\cXe$ bfc`jbX\c\bkif$ e`jbX[Xejdlj`b jfd[\cm`j‚k\i$ ]Xeejg‚[\Yl$ k\e@Cfm\Pfl#DXe]i‚e)'((%vm\efd`eÕl$ \ej\ieX]fik]XiXe[\€i[fd`e\iXe[\]i‚e[\e [Xejdlj`bjfdjXdcXjle[\iY\e€de`e^$ \e<;D#j‚€i[\ei[Xki‚[\eg‚lgg]caX$ i\ed\cf[`jkXibgfg%=iXd]iXcck_Xe[cXi[\k fdՐikXid\[[\egfgdlj`bjfd[fd`e\$ iX[\c`jkfieXle[\i0'$kXc\k%@[\kXmj\\e[\k _Xi[lfecpZbXkjXkk]iÔeXj`kklkkipZbg‚[\k m\icX^jep^^kgif[lZ\iX[\XcYld\k%vm\e fd[\k]afikfejg‚ic‚e^XXcYld\k_\cjkjbX i\Z\ej\iXj`[\kjXddXe_Xe^[€i[\k^ij`^ Y€jk#[\km`ccj€^Xg‚\kk[Xej^fcm%D\eÉ9\Xl$ kp`jgX`eÉ€i\kkXcYldjfd^ij`^d`ejkc`bX YiX`\kkgXi_icliXijfdg‚\ebclYY% <I@B?@CC9FD

=@CDI{E@B8E1D8>ELJ=9<I>JKI{DFD<E=8EK8JK@JB=FKF>I8=LK8EGI@J1 Filmprissäsongen är den tid när Hollywoods filmelit för en kort stund blir mänsklig. Personer som lever i överflöd framstår plötsligt som ovanligt sköra och sårbara. En tid då även jag har väldigt lätt för att både glädjas och sörja med dem. Mest påtagligt är det när personliga favoriter gång på gång snubblar på mållinjen. Martin Scorsese hade exempelvis nominerats till sju Oscars innan han för sju år sen till slut tog hem en guldstatyett för The Departed. Inte hans bästa film, men kanske var lättnaden för honom värt det.

M<IK<O*1)'(+ vertex 3: 2014

JELM8;={I<C=K<>wE><E

På sociala medier har det på liknande vis, sedan årets Oscarsgala, pågått en sympatistorm av lovord och -bilder för Leonardo DiCaprio. En av vår tids klart bästa och största skådespelare, med fem nomineringar på meritlistan. Men inte en enda vinst. I år fick han istället se Matthew McConaughey snatta åt sig priset, för sin första nominering någonsin. En skådespelare som dessutom förr var helt borträknad från filmindustrins finrum.

Men just denna gång sörjde jag inte, McConaugheys prestation och karriärsomvandling är värd alla priser. Nej, ska jag gråta så gör jag det för Roger Deakins. Fotografen som plåtat så ikoniska rullar som Nyckeln till frihet och No Country for Old Men. I år nominerades han för elfte gången, för sitt fenomenala arbete i Prisoners. Och för elfte gången fick han se sig besegrad. På mållinjen. D8>ELJ=%9<I>JKI{D

EXde1DX^elj=%9\i^jkid%wc[\i1 )/‚i%>i1Le[\im`jXialjkel _^jkX[`\\c\m\i`\e^\cjbXfZ_kpjbX%

(0 19


Bfcc\bk`m\kC€ibki€[\k%JXdc`e^`bb\k#fZ_dlj`bjfdmXec`^k#]i]i%m% Af_Xe?X^\e#ClZXj<ehl`jk#<c`Xj?€i\jbf^#=i\pi=cf[^i\efZ_G\kk\iAXbfYjjfe%

?LJ<K;vIDLJ@B<ECAL;<I Æ<e[X^_€i`ee\j\ief^`ek\lkjfd`Xe[iX_lj% ;\k€idlj`bd\i\cc\id`e[i\_\cXk`[\efZ_`ek\ [`i\bke‚^iX]XjkXd`[[X^jk`[\ibcfZbXe]\d% ;\kj€^\iG\kk\iAXbfYjjfe#\eXm[\dlj`b\i jfdYfi`bfcc\bk`m\kC€ibki€[\k% )' 20

Längs Backenvägen ligger det rymliga huset, som till det yttre ser ut som vilket hus som helst på området. Men bakom det röda staketet och innanför den vita fasaden ryms musikkollektivet Lärkträdet, där tre umeåbaserade band har sitt näste: Lärkträdet, Brot-

her North och bandet vi ska lyssna på ikväll, Högkvarteret. Banden har under den senaste tiden spelat flitigt på ställen runt om i stan, bland annat på 5ive, Scharinska, Jazzfestivalen och Norrlandsoperan. Freyr Flodgren är den som figurerar i alla tre banden.

M<IK<O*1)'(+ vertex 3:  2014


?lj\k%Bfcc\bk`m\kg‚9XZb\em€^\e% – Vi vill visa att det går skilja rap från hip-hop och att det inte bara behöver vara hårt och macho, förklarar Petter. Högkvarterets musik visar att det passar i vilken musik som helst och bör räknas som vilken annan sångstil som helst. 98J<EK<AG8J# kablar

pluggas in i den lilla förstärkaren som står mitt på köksbordet för att sedan bytas ut mot en annan. I brist på ett rytmägg plockas saltburken ned för att ge lite takt. Freyr sitter i fönstret och spelar på sin gitarr medan barndomsvännen Lucas Enquist stämmer sin. Det är ständigt liv och rörelse i det kök som fungerar som replokal för bandet. – Ofta har vi inte fasta tider för rep, utan det börjar med att någon sitter och spelar och sen kommer någon annan med sin idé och sen är det igång. Väldigt spontant. 9c`i dXe `ek\ jl^\e g‚ Xkk _X [\k kpjk`YcXe[6

– Jo, säger Freyr, men ofta sitter man på sitt rum och spelar så då hörs det inte så mycket. Och vi har en regel att man faktiskt får bli arg på de andra. Gw9FI;<KC@>><I sladdar,

slutsteg, öl och kaffekoppar. Två av kollektivets medlemmar har precis gått ut för att köpa glödlampor för att få lite ljus i köket. När lamporna är fastskruvade och ljuset slagits på ställer de upp sig i köket för att spela den första låten för kvällen. De två mikrofonerna delas broderligt och under några minuter glömmer man att det är ett kök man befinner sig i. När musiken tystnar diskuteras vad de just spelade – och nästa låt ska precis ta sin början. BcX^Xi`ek\^iXeeXieX6

– Nejdå, säger Johan. På ena sidan gården bor en tant som brukar komma ut på balkongen för att lyssna på oss när vi spelar. – På andra sidan bor också folk som gillar musiken. Så vi vill passa på att hälsa att vi älskar dem. fram till för ett år sedan Freds- och konflikthantering vid Umeå universitet, men hoppade av för att kunna lägga mer tid på musiken. Och det verkar ha betalat sig då samtliga tre band han är med i kommer släppa fullängdare inom ett par månader. Något som han hoppas kommer ge fler spelningar, och även lite mer uppmärksamhet i hemstaden. – Här i Umeå verkar ingen riktigt lägga märke till oss, samtidigt som det skrivs om oss på bloggar i Brasilien, säger Freyr. Det känns roligt, men samtidigt lite underligt. =I<PI GCL>>8;<

D<JK?<C8K@;<E Han har bott i huset i sex år och säger att det sedan två år tillbaka utvecklats till ett musikkollektiv bestående av fyra musiker och en konstnär. – Det är musiker man träffat på under åren som inte haft någonstans att bo. Så det har blivit ett ställe där vi,

M<IK<O*1)'(+ vertex 3: 2014

och säkert 30 andra musiker från länet som kommit förbi för att spela, skapar musik dagarna i ända. betecknas av dem själva som akustisk funk med rap. Förutom Freyr, Lucas Enquist, ?{>BM8IK<IKJ DLJ@B

Hampus Larsson Bojtikken, Elias Häreskog och Sebastian Jonsson finns rapparna Von Hagen (Johan Hagen) och Stinsen (Petter Jakobsson) som båda bor i kollektivet. De är inflyttade från Malmö och har sin egen filosofi vad gäller den genre de verkar inom.

K<OKF:?=FKF1 8E;<IJJ8DL<CJJFE

)( 21


Prova VK i 20 dagar fÜr 20 kronor! SMS:a till 72090 skriv STUD mellanslag namn och adress. Ev trafikavgift tillkommer. Erbjudandet gäller endast de hushüll i Västerbotten som inte redan har VK eller har prenumererat pü VK de senaste tre münaderna.

  !%%!!% % !"#$    

GĂśtgatan 2, UmeĂĽ www.armyshopen.se 070-30 60 839 Ă&#x2013;ppettider: Vardagar 11 - 17 l LĂśrdag 11 - 15 l SĂśndag Stängt

 

  

!"!!!"!!" %#! " !

  

Kvinno- och tjejjouren i umeĂĽ StĂśd och rĂĽdgivning fĂśr Dig som har varit utsatt fĂśr +RWÂ&#x2021;9nOGÂ&#x2021;gYHUJUHSS

Kontakta oss!

.YLQQRMRXUHQ 7MHMMRXUHQ

www.kvinnojoureniumea.se umea.tjejjouren.se

När biluthyrning är som den borde vara! (Boka din hyrbil pü 090-12 45 04 eller www.sixt.se)

ALLT fĂśr vinterfisket â&#x20AC;˘ BesĂśk vĂĽr fritidsavdelning Vi erbjuder dig som student â&#x20AC;˘ Bli klubbmedlem och 10% rabatt mot uppvisande ta del av vĂĽra klubbkortserbjudanden! av giltigt studentlegitimation.

Vill du bli donator? BarnlÜsa par behÜver din hjälp.

Idag är 10â&#x20AC;&#x201C;15 procent av alla par ofrivilligt barnlĂśsa. ProvrĂśrsbefruktning är sedan länge en mycket framgĂĽngsrik metod och hjälper idag mĂĽnga par till sitt efterlängtade barn. Ibland behĂśvs dock ytterligare hjälp i form av donerade ägg eller spermier. Som donator av ägg eller spermier kan du hjälpa andra att uppnĂĽ drĂśmmen om en familj. Den kvinnliga donatorn kan vara upp till 36 ĂĽr medan mannen kan vara mellan 18 och 45 ĂĽr. Vill du hjälpa andra genom att bli donator? Kontakta oss fĂśr mer information pĂĽ 090-785 91 59 eller maila pĂĽ umea@ivfkliniken.se www.ivfkliniken.se/umea. Du kan ocksĂĽ läsa mer om vad en donation innebär pĂĽ www.ivfsverige.se

22 ))

vertex 3:â&#x20AC;&#x2030;â&#x20AC;&#x2030;2014 M<IK<O*1)'(+


The Bar & Restaurant Vasagatan 20, Umeå guitarsthemuseum.com

CAMPUS ENDA BOKHANDEL

- SÄLJ DIN KURSLITTERATUR HÄR REGISTRERA ONLINE & LÄMNA IN I BUTIKEN

- KÖP DIN KURSLITTERATUR HÄR RESERVERA ONLINE & KÖP I BUTIKEN

- KÖP DITT KONTORSMATERIAL HÄR ________________________________ - KOLLEGIEBLOCK OLINJERAT (10 ST) 49 KR - KOLLEGIEBLOCK LINJERAT (10 ST) 199 KR - KOLLEGIEBLOCK RUTAT (10 ST) 199 KR -

20% RABATT ________________________________ GÄLLER KÖP AV KONTORSMATERIAL ÖVER 500 KR

- PENNA + VÄSSARE 29 KR - PENNA + RADERGUMMI 19 KR - KULPENNA 4 FÄRG 39 KR - FIBERPENNA 9 KR - MÄRKFLIKAR 39 KR - LINJAL 19 KR -

S amhällsvetarhuset- S103 ____________________________________

www.campusbokhandeln.se vertex 3: 2014 M<IK<O*1)'(+

23 )*


Cmj!cmpehjwbsf-!s‹eeb!mjw" Q!xxx/hfcmpe/ov!ßoot!bmm!jogpsnbujpo!ev!cfi›wfs/ W‹mlpnnfo!ujmm!cmpedfousbmfo!! q!Opssmboet!vojwfstjufuttkvlivt!j!Vnf"!

Det naturligaste och effektivaste sättet att få D-vitamin är att sola. Lbaecc[dj_bbIkdJWdiebWh_kc www.suntan.se www.suntan.se

zff[jWbbWZW]Wh ,$&&#('$*+

H_ail][d("J[]" >Wch_dil]("zijfijWd

När biluthyrning är som den borde vara! (Boka din hyrbil på 090-12 45 04 eller www.sixt.se)

Umeå Gymnastikförening har glädjen att presenterna en ny träningsform... Cross-Nature® är träningsformen för dig som gillar att träna ute i naturen. Med naturen och den egna kroppen som redskap tränar du både styrka och kondition. Passen hålls utomhus året om, varje pass är unikt och anpassat efter årstid och väderförhållanden. Passen som körs under våren med start den 26 mars.

L_j_bb^WdZW^bb[h^]alWb_jWj_lW^bieX[\hc`WdZ[fheZkaj[h fheZkY[hWZ[\hdbeaWbjj_bb]d]b_]WhlWheh"c[Z_\hijW^WdZl_bZW Xh\hddehhWIl[h_][$LhWfheZkaj[h_dd[^bb[hc_d_cWbjc[Z j_bbiWji[h_dabki_l[ieYa[h$L_ldZ[heiiXZ[j_bb]heii_ij[heY^Xkj_a[h" c[dib`[heYaiZ_h[ajj_bbaedikc[dj$8[ijbb]hdWZ_h[ajl_Wj[b[\ed [bb[hcW_b$L_ia_YaWhfh_ib_ijWl_Z\h\h]d_d]Wh"[bb[hi[lh^[ci_ZW$ L_WhX[jWhaedj_dk[hb_]jc[ZfheZkajkjl[Yab_d]$ I[lh^[ci_ZW\h[dWajk[bbX_bZWlfheZkajkjXkZeY^j[h\hib`Wh[$

Samling vid Umedalens skidspår. Medtag liggunderlag, tunnare vantar då många av övningarna görs direkt på marken och så klart kläder efter väder!

Har ni funderingar så kontakta kansliet 090-12 39 19 eller Hanna; hanna.uvell@gmail.com eller 070-241 86 67. Mer information finns på www.crossnature.se eller www.starkute.se

VÄLKOMNA!

UMEÅ GYMNASTIKFÖRENING

(

AWchei[IYWdZ_dWl_Wd8[hh_[i78 Kja[hil][d'+"/'*))DehZcWb_d] mmm$aWchei[$Yecš_d\e6aWchei[$Yecšj[b&-)&Å)'((/&

Cross-Nature® Onsdagar kl. 19.00 Pågår ca 75 minuter Instruktör Hanna Uvell

Ta med din vän på fika

VI BJUDER!

Vid köp av valfritt fika bjuder vi din vän på en likadan mot denna kupong. (Gäller allt på menyn utom alkohol tom 21/4.)

Öst på Stan, Storgatan 62 I www.cafegbg.se I 090-12 76 46

)+ 24

M<IK<O*1)'(+ vertex 3:  2014


% () *! % %& % #" '$ !#$ &

 "%  

 &  

M<IK<O*1)'(+ vertex 3:â&#x20AC;&#x2030;2014

), 25


D{KJKL;<EK<IE8 Æ;<K>{I;L?vI ✔ DwE>8M@CC8EEFEJ<I8 Æ;8>J8KK9FB8GC8KJ1 ■M\ik\olkbfdd\id\[0eldd\ig\i‚ifZ_n\YYk`[e`e^\em\ik\o%ellgg[Xk\iXj cgXe[\%Km‚eldd\iXmgXgg\ijk`[e`e^\e‚k\ijk‚iXmm‚ilk^`me`e^\e1 LK>wM81 9FBE@E>JJKFGG1

LKBFDD<I1

M\ik\oei+$)'(++Xgi`c

))Xgi`c

M\ik\oei,$)'(+.dXa

)*dXa

9fbXXeefejgcXkj`^f[k`[1GiXkXd\[G\k\iBXicjjfe# k\c'0'$.((,(*#g\k\i%bXicjjfe7[`jgcXp$ld\X%j\

✔ FD=8KK8E;< ;@JKI@9LK@FE1 ■M\ik\o[\cXjlkd\[Gfjk\ek`ccd\[c\ddXieX`Ld\‚ jkl[\ekb‚ifZ_Ld\‚eXklim\kXi$fZ_k\befcf^b‚i%;\jjlkfd [\cXi\e`[ifkkj]i\e`e^lkk`[e`e^\e`XccXYi\mc‚[fi`Ld\‚j jkl[\ekYfjkX[jfdi‚[\e%MXia\epkkeldd\ic€^^jfZbj‚lk `k`[e`e^jjk€ccg‚ZXdgljfdi‚[\k`Ld\‚%K`cc[\kkXbfdd\i XkkM\ik\ojb`ZbXjd\[`ek\iegfjk\ek`ccXccX`ejk`klk`fe\ifZ_ Z\ekildY`c[e`e^Xim`[Ld\‚le`m\ij`k\k%A€d]ikd\[d‚e^X Xe[iXÉ^iXk`jk`[e`e^XiÉ€i[\e_€ifd]XkkXe[\[`jki`Ylk`fe\e \ebcXi]i[\c]iXeefeji\eÆdXem\kXkkk`[e`e^\efZ_[\ Xeefej\i[\e`ee\_‚cc\im\ibc`^\ee‚ic€jXieX%

✔ ?FDF><EF:? KP;C@>DwC>ILGG1 ■ M\ik\oc€jXi\€igi`d€ikjkl[\ek\ifZ_]fijbjkl[\ek\im`[ Ld\‚le`m\ij`k\k%D\[\c‚c[\ie]i^ile[lkY`c[e`e^jjkl[\ek\i€i ).#/‚i%-(gifZ\ekXmjkl[\ek\ieX€ibm`eefi#*0gifZ\ekd€e%

✔ <EFDKP:BK JKL;<EKK@;E@E>1 ■ @[\ej\eXjk\c€jXile[\ijbe`e^\em`Xjlim\pdfeb\p%Zfd lgg^Xm./#/gifZ\ekXm[\jmXiXe[\jkl[\ek\ieXXkk[\kpZb\i XkkM\ik\o€iÉYiXÉ\cc\iÉdpZb\kYiXÉ%

✔ M8IB<EDFDJ <C%I<BC8DJB8KK1 ■ 8eefej\i`M\ik\o€iY\]i`X[\]i‚edfdjfZ_i\bcXdjbXkk%

26 )-

vertex 3:  2014 M<IK<O*1)'(+


BI{E@B8E1

KXeaX=i\e\cc_Xi_X]kjm‚ikXkk]i_‚ccXj`^k`ccfi[\kÉ_`gjk\iÉ% 8em€e[j[\kd\jke\^Xk`mk6M`cbXjp]kXi[\kg‚6viaX^\ej‚e6

vEKC@><E={IJKwIA8> Lillasyster som nyss var min älskade bäbis som man skulle vagga i armarna för att få att somna har gått och blivit en söt långsmal tonårshipster. 13 år och klädd från topp till tå i Gudrun Sjödén tittar hon ner på mig när vi kramas gonatt. När nya begrepp kommer i omlopp bland folket är det ibland svårt att förstå dem och deras plats i samhället. Men ord fortsätter att nyskapas, omskapas från gamla och mest av allt just nu kanske, lånas in, i det svenska språket. Det svenska språket som av några i alla tider hållits för heligt. Heligt och det ska inte ska röras och förstöras utan bevaras och hållas rent. ;<KJB<I<EBFEJK8EKutveckling

i vårt moderna samhälle – utveckling på det medicinska, på det energitekniska och språkliga planet. När människan kommer på hur man kan använda vindens energi och när andra språk blandas in i svenskars uttrycksrepertoar – då finns det

M8;9C@IEvJK8JKFI8>I<A1

¿`efddlj`b\e1B€eej`ek\jlg\i$ g\gg[Xejm€ec`^dlj`b^afikel6 ¿`efdki€e`e^fZ__€cjX1 ,$)fZ_ZifjjÔk#bcXikjclk6 

alltid någon som ska gå och bli sur och tycka att det är fördömt hemskt med hur saker förändras.

Språk är något människa och djur använder sig av för att kommunicera. Meddela sig genom. Överföra budskap. Om de budskap som vi behöver överföra förändras i innehåll tack vare ny teknik eller utveckling på andra områden, då kommer onekligen det språk som vi kommunicerar genom också att behöva förändras. Det krävs nya ord och uttryck och det skapas därför helt logiskt spontana förändringar, förenklingar och utvecklingar. D<EJw>wIA8>till

;<KD<JK8Gwutvecklingsfronten

blir kritiserat. Ett sätt att sålla bland bra och dålig utveckling kanske, men också ett automatiskt försvarsställningsintagande förmodligen. En ställning som intags utan att egentligen ha tänkt igenom det eller kanske mer medvetet i försök att höja sin röst som personligt drabbad av den fruktansvärda förändringen, omvälvningen i vardagen.

mig själv och tänker på min relation med ordet hipster. Jag har haft så svårt att förhålla mig till det. Används det mest negativt? Vilka syftar det på? Är jag en sån? Jag diskuterade ordet ett par gånger med lite olika folk. Jag trodde jag förstod det. Sen kommer jag hem till mina föräldrar och möter min lillasyster. Jag drar mig till minnes en diskussion med storasyster och förstår äntligen vad en

EXde1KXeaX=i\e\cc%wc[\i1)+‚i%9fi1 D\[bfdg`j%Gcl^^Xi1C€iXilkY`c[e`e^$ \e‚i($-%8eeXk1=ijb\iafYYXYfik Y\if\e[\kXm\edib[ipZbjXdk`[`^k jfdjde\ef]kXj€kkj‚kj`[Xe]iXkk jfZ`Xc`Z\iX#XiY\kX\cc\iki€eX%AfYYXig‚ XkkYc`Y€kki\g‚Xkkj`kkXjk`cc% hipster är. En söt tonårshipster står framför mig och jag förstår äntligen ett av de nya ord jag uppfattat. K8EA8=I<E<CC

Bok a Sit tni nge n nu!

från Vi erbjuder två- eller trerättersmiddagar ingår Rex ag lörd en du ar 265 kr/335 kr. Bok takta Kon r. bare och golv Full House med dj:s, dans 60 53, -70 090 t offer & Anders Karlsson för mer info m ar.co rexb 070-307 60 53, anders@

Ålidhem Tre våningar, tre DJ:s, fyra barer & två dansgolv. Halv entré med kårleg. 21 år. Fri entré 21–22.

If you download our ”app” att the App Store or android market you will recive benifits with exclusive offers, useful information and delicious recipes... What are you waiting for? Download our app today!

Ålidhem CFOUSVNt Tel 090-19 05 00 Opening hours every day 9-22

www.icaalidhem.se vertex 3: 2014 M<IK<O*1)'(+

27 ).


Nyhetssida från Umeå studentkår

Kårexpeditionens öppettider: Mån, tis, tors 09.30-15.00 Ons, fre 12.30-15.00 Lunchstängt 11.30-12.30 telefon: 090-786 90 00 • umeastudentkar.se Telefontid: Mån, tis, tors 09.30-11.30

campusapoteket receptfria läkemedel på campus

tfria Recep l till ede läkem tpris studen

Bli medlem i r å k t n e d u t s å e m U

Nu har du möjligheten att köpa receptfria apoteksprodukter på campus. Kårmedlemmar har reducerade priser. Övriga handlar till marknadspriser. Campusapoteket finner du i Umeå studentkårs expedition, Lindellhallen. Öppettider: Måndag, tisdag, torsdag 09.30 - 15.00 Onsdag , fredag 12.30 - 15.00, lunchstängt 11.30 - 12.30 Campusapoteket är en del av Umeå studentkår. Du måste vara över 18 år för att handla apoteksprodukter.

Lös ditt medlemskap

medlem.umeastudentkar.se

Vill du också jobba med Johan?

Skicka din ansökan till

JOBBA@KARHUSET.NU

KÅRHUSET. T. )/

M<IK<O*1)'(+

28

vertex 3:  2014


5% rabatt

student-

UmeĂĽs nya heta

sushiställe â&#x20AC;&#x201C; mitt emot Peppes bar!

" ! 

   

Ä&#x2018;Ĺ? #    Ä&#x2018;Ĺ? !   Ä&#x2018;Ĺ?  ! 

 

Vi bjuder pĂĽ miso och kaffe! Kom till Tokyo mitt i stan!

 

 

Ä&#x2018;Ĺ? !  Ä&#x2018;Ĺ?   

Lilla Tokyo www.facebook.com/lillatokyo.nu

 

lillatokyo.nu

!    

 

Vi lär dig dyka! Vi har nybÜrjarkurser fÜr dykning där du efter godkänd kurs füs ett internationellt dykcertifikat, PADI open water diver. Vi har även fortsättningskurser, specialkurser t.ex.avancerad, rescue, is-dyk m.m. Välkommen att kontakta oss!

Butiken finns pĂĽ Nipvägen 3, UmeĂĽ. Fredrik 070-665 04 57 â&#x20AC;˘ Olov 070-218 37 93

www.umeadykcenter.se

M<IK<O*1)'(+ vertex 3:â&#x20AC;&#x2030;2014

)0 29


HELA SIDAN ÄR EN ANNONS FRÅN UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR

NTK 2013/2014

Kärlek och engagemang Vi skulle vilja slå ett enormt slag för engagemang av alla dess slag. Att engagera sig handlar om att hitta någonting som får hjärtat att slå lite snabbare, någonting man verkligen brinner för och väljer att ägna sin tid och kärlek åt. Det är värdefullt att hitta andra att dela sitt intresse med för att gemensamt stärka och utveckla sina intressen och engagemang. Drivkraften är passion, något som bidrar till nya erfarenheter. Har du något som får din mage att pirra genom att bara tänka på det? Satsa på det!

Det som får våra magar att pirra är tanken att studenterna på Umeå universitet just nu upplever den absolut bästa tiden i sina liv, att varje dag på campus överträffar deras vildaste förväntningar. Det är vad som driver oss och håller oss i arbete varje dag. Ingen ska känna sig orättvist behandlad av en lärare, ingen ska behöva stå ut med orättvisa tentarättningar, ingen ska må dåligt av luften i klassrummet, ingen ska behöva känna sig maktlös inom utbildningsväsendets väggar. Tillsammans med stödet från alla våra medlemmar är vi starka nog att uppfylla vår vision att studenternas

studietid och utbildning ska överträffa allas förväntningar. Den brinnande passionen som driver våra steg och ger oss energi kommer aldrig att släckas, så länge det finns en student i nöd. Vi finns där, likt en superhjälte i skuggorna, redo att rycka in då någon behöver vår hjälp. Vi hoppas att alla ni läsare har något som ni brinner för, och vågar satsa på det, oavsett om det är kårengagemang, fotboll, schack, grafisk design, tv-spel, syjuntor, aktier eller båtar. Följ din passion och njut av dina upplevelser under resans gång!

NTK 090 - 786 92 90 ntk@ntk.umu.se

www.ntk.umu.se

*' 30

M<IK<O*1)'(+ vertex 3:  2014


© 2014 KPMG AB, Sweden.

    

Audit Academy

              

5`Ã&#x201E;RLUWrLURHYYPpYPUVTYL]PZPVU&=pSQYp[[]pN 274.(\KP[(JHKLT`pYL[[WYHR[PRWYVNYHTKpYK\ WHYHSSLSS[TLKKPUHZ[\KPLYMrYLUPUISPJRPYL]PZVYZ`YRL[Z HSSHKLSHY+\MrYPUNrPL[[YL]PZPVUZ[LHTVJOYLKHUMYrU Z[HY[KLS[HWr]rYHR\UK\WWKYHNOVZPU[LYUH[PVULSSHVJO Z[VYHUH[PVULSSHMÂ&#x20AC;YL[HN0UVTWYVNYHTTL[MrYK\[HKLS H]ZLTPUHYPLYVJO^VYRZOVWZPUVTVTYrKL[YL]PZPVU TLUp]LUPUVTHUKYHVTYrKLUZVTSLKHYZRHWVJO WYLZLU[H[PVUZ[LRUPR

 "% '! 

 

'&!" 

4PZZHPU[LTÂ&#x20AC;QSPNOL[LU[PSS\UPRIYHUZJOR\UZRHW VJO`YRLZLYMHYLUOL[SLKHYZRHWZ\[]LJRSPUNVJO L[[Up[]LYRZVTRHUWr]LYRHOLSHKPURHYYPpY =pSRVTTLU[PSS274.VJOHSSMYHT[PKP]pYSKLU 3pZTLYVJOHUZÂ&#x20AC;RZLUHZ[HWYPSWr RWTNZLH\KP[HJHKLT`

  (& $  

" 

 

###!!!

 %'!!!#!)# % !!) " & !)(("(!& ' ! !)& ! "  $

            

vertex 3:â&#x20AC;&#x2030;2014 M<IK<O*1)'(+

31 *(


• Var alltid beredd att visa legitimation i dörren • Personalen får inte servera dig om du anses för berusad • Du kan bli avvisad från krogen om du är alltför onykter eller stör andra • Personalen får aldrig dricka med dig eller bjuda dig på alkohol • Du får inte ta med dig drycker till eller från krogen • Inga formar av våld, hot eller trakasserier tolereras – varken mot personal eller andra gäster • En person som langar/köper eller bjuder minderårig på alkohol avvisas och polisanmäls • Inga narkotikapåverkade personer släpps in på krogen • Du kan alltid köpa lagad mat och alkoholfri dryck • Du kan alltid förvänta dig att bli rättvist behandlad

www.gandhi.se

Indisk restaurang

Exotisk mat från kryddornas hemland INDIEN! Välkommen! Rådhusesplanaden 17 C, Bågenhuset, Järnvägstorget

Öppettider mån-tors 11-22 fre 11-23, lör 12-23 sön 15-21 Lunch 85:mån fre 11-14 Lunchbuffé lör 12-15

verade Nyreno lokaler

Alla rätte r finns även för avhämtn ing

Tfn 090-12 50 75 Mobil 070-77 89 998

Studenter har alltid 10% rabatt Student Discount 10% off Gäller ej alkohol. Alcohol not included

*) 32

Ålidhems Centrum Call 090-19 33 33

20% student discount upon valid ID

Opening hours: Mon–fri 10–20 Sat 11–18 Centrum Västra Esplanaden 7, E4:an: 090-77 33 33 /PENINGHOURS-ONnFRIns3ATn

http://dilanssalong.se

  

 M8Ë Jv> ;L6 MX[m`cc[lc€jX`M\ik\o6MX[kpZb\i [lXkkjkl[\ekk`[e`e^\ejbXjbi`mXfd6 ?Xi[lk`gjg‚ep_\k\i#i\gfikX^\\cc\i fdi‚[\eXkk^iXejbX6MX[kpZb\i[l fdk`[e`e^\e6vi[ld`jjea[\cc\i ea[6M\ik\om`cc^€ieXm\kXmX[aljk[l kpZb\i?iXm[`^k`cci\[7m\ik\o%el\cc\i '0'$./-0')'\cc\ij€^k`ccg‚=XZ\Yffb% vi[ljl^\eg‚XkkYiaX]i`cXejX]i M\ik\o€i[\kfZbj‚YXiXXkk_iXXmj`^% Aljkeljb\im`]fkf^iX]\ifZ_jbi`Y\ek\i%

M<IK<O*1)'(+ vertex 3:  2014


{GG<K=FILD1 JgXck\ik`cc[`kk]i]f^Xe[\% D\acXk`cc]fild7m\ik\o%el

M`m`ccjXkjXg‚_^jbfcXej‚XkkÕ\ijbXbleeXYc` c€iXi\#`e^\eai\i#jalbjbk\ijbfi\cc\iÔcfjf]\i# jbi`m\i>ieXjkl[\ek\ifZ_D`cagXik`\k%

<EFDJKvCCE@E>9<?{MJ Sverige står inför omfattande utmaningar. Skolresultaten sjunker, ungdomsarbetslösheten biter sig fast kring 20 procent och allt fler unga och äldre slås ut i en allt hårdare arbetsmarknad. Samtidigt finns mycket arbete att göra för att ställa om Sverige, för att leda arbetet för ett bättre klimat. Det finns arbete att utföra.

planeringsförutsättningar, ökad anknytning mellan utbildning och forskning samt bättre villkor för såväl lärosätenas personal som deras studenter. Vi vill satsa på högskolan för att Sverige ska kunna ställa om. För att fler ska bli lärare, för att fler ska bli ingenjörer, sjuksköterskor eller filosofer. Vi satsar i vårt budgetförslag 471 miljoner kronor mer än regeringen till Umeå universitet åren 2014–2017. Genom våra satsningar möjliggörs följande:

Vi satsar 417 miljoner mer än regeringen till Umeå universitet

regeringen att minska på utbildningsplatserna på högskolor och universitet. Fram till år 2016 vill regeringen minska antalet utbildningsplatser med 10 300, vilket medför att färre kan läsa vidare på högskola och färre kan förverkliga sina livsdrömmar. Samtidigt har anslagen till grundutbildningar urholkats med närmare sju miljarder kronor i jämförelse med 1993 års nivå. Regeringens prioriteringar leder till färre utbildningsplatser, sämre bredd i utbildningssystemet samt regional utarmning. @;<EE8K@;MvCA<I

annorlunda. Vi anser att den högre utbildningen i Sverige är i behov av långsiktiga D@CA{G8IK@<KM@CC

>XddXc[X^jm\ij€kke`e^j$ me`e^XifZ_^iXddXk`bgcl^^ \ij€kkjeld\[df[\iebfddl$ e`bXk`fejki€e`e^%Le`m\ij`k\kfZ_ jbfcfijk‚i`e]ijkfiX]i€e[i`e^Xi% D\ejm\ejbXdpe[`^_\k\im\ibXi j`kkXd\[XidXieX`bfij#d\eXi >iXe9\i^\ifZ_8e[i\Xj<iXpYXi% Alla som i skol- eller högskolemiljö försökt lära sig ett främmande språk har fått göra det med hjälp av undervisningsmetoder som har sina rötter i medeltidens latinundervisning. Fokus har legat på grammatik, glosor och att översättning av texter. Upprinnelsen till en ny syn på språkinlärning kom egentligen från det brittiska samväldet där tjänstemän från världens alla hörn var tvungna att lära sig engelska. Där var det inte så viktigt med grammatiska regler bara man förstod varandra någorlunda. Denna rebelliska språkpedagogik med tonvikten på kommunikation i tal och skrift växte fram under 1900-

M<IK<O*1)'(+ vertex 3: 2014

( <ele[\im`je`e^j^XiXek`%Tid med

lärare är den enskilt viktigaste frågan för många studenter. Miljöpartiet vill garantera lägst tio timmars lärarledd undervisningstid varje vecka för studenter i grundutbildning. ) GiXbk`b`XccXlkY`c[e`e^Xi% Det

saknas idag konkret arbetsmarknadsanknytning i många utbildningar. Även samhällsvetare, naturvetare och humanister ska ges möjlighet att möta den kommande arbetsmarknaden under utbildningstiden i form av praktik. Alla studenter och

forskare ska även erbjudas stöd i karriärutveckling.

högkvalitativa utbildningar och sparka lärare.

* Le`m\ij`k\kfZ__^jbfcfiggeX ]iÕ\i%Utbildningen fungerar bäst

D@CA{G8IK@<KJKFK8C8

när människor från olika bakgrund träffar varandra. Vi vill förändra resursfördelningssystemet till högskolan så det bättre stimulerar en rekrytering från socialt, etniskt och geografiskt underrepresenterade grupper och återinföra rätten för alla att studera gratis på svenska lärosäten.

har denna kommunikativa syn vunnit en avgörande seger och förpassat den gamla grammatiska metoden till historiens skräpkammare. Vad som skett är att Europarådet ställt sig bakom en gemensam referensram för språk som tar fasta på hur väl språkbrukaren kommunicerar. Fokus ligger alltså på läs- och hörförståelse samt förmåga att göra sig förstådd i tal och skrift. Referensramen har blivit en succé av oanade mått. Den påverkar och effektiviserar språkundervisningen – inte bara i Europa utan också i den övriga världen. Språkinstitutioner vid svenska universitet och högskolor får följaktligen se över sina kursplaner <=K<ID@CC<E@<JB@=K<K

<DD8?LCK

jgi‚bii]i>ieXJkl[\ek\i

+ =c\igcXkj\ig‚_^jbfcXfZ_ le`m\ij`k\k% Vi motsäger oss alliansre-

jgi‚bii]i>ieXJkl[\ek\i

geringens nedskärningar på antalet utbildningsplatser. Lärosäten ska inte behöva lägga ner välfungerande

i`bj[X^jc\[XdfkDG # lkY`c[e`e^jgfc`k`jbkXc\jg\ijfe

ÉEPKKJvKK8KKGCL>>8JGIwB J:?899C8J9FIK@JM<I@><É talet, mestadels utanför de formella utbildningssystemen.

satsningar på den högre utbildningen uppgår till totalt till 9,5 miljarder kronor under de kommande fyra åren. Satsningar av avgörande vikt för såväl nuet som framtiden. En väl fungerande högre utbildning och forskning är avgörande för Sveriges omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle.

och intensifiera kommunikationsträning på bekostnad av undervisning om det främmande språkets regler och egenskaper. För lärarutbildningar gäller att förbereda språklärare för en förändrad roll i klassrummet, där kommunikation i mycket större utsträckning kommer att ske på ett främmande språk. JBFCM<IB<K?8Inyligen skrivit om

kursplanerna för svenska för invandrare, SFI, enligt referensramens riktlinjer – men sedan gjort halt! Gymnasiekurserna i svenska förblir vid det gamla. Och för de omfattande fortbildningsinsatser av lärare och skolledare som skulle behövas finns inga pengar. Någon utvärdering av nationella provresultat för att säkerställa att de nya intentionerna trängt ända fram till de studerande finns inte ens på ritbordet.

G8KI@:@FIL@QM<I>8I8 A898I8D@E

Det går därför att slinka igenom gymnasiekurserna, eller klara av dem genom särskild prövning, utan att sedan kunna fungera som student på en högskola. Alternativt kan utländska personer genomgå svensktestet TISUS som inte heller bygger på referensramen, bland annat saknas test av hörförståelse, men som i övriga avseenden ligger på en högre nivå än gymnasiekurserna. för Utbildningsdepartementet att ta ett helhetsgrepp på referensramen så att språkreformen inte fuskas bort. Skolverket och Universitetskanslersämbetet borde åläggas att ta ett helhetsgrepp på genomförandet inom utbildningsväsendet. Som det nu är riskerar reformen att i Sverige stanna på papperet. ;<KvIJwC<;<J;8>J

>{I8E9<I><I 8E;I<8J<I8P98I

=fcble`m\ij`k\k\k>k\Yfi^

N<991C€jd\ig‚m\ik\o%el

** 33


;<K?vE;<IGw:8DGLJ1

KMw;8>8ID<;;8EJ @K<FI@F:?GI8BK@B NJeXikbfdd\i[\kXkkiiXg‚j`^`C€iXi$ lkY`c[e`e^j_lj\k%FZ_`9`c[dlj\\kfZbj‚% ;\e).Æ)/dXij_‚ccj\ej\i`\km€im\k\e$ jbXgc`^Xj\d`eXi`\ig‚k\dXk;Xej#bifgg fZ_kXeb\#d\[Xcck]i‚e]i\c€je`e^Xi]i‚e ]fijbe`e^\e`efd[Xejbfejkk`cci\eX[Xej$ lggm`je`e^Xi% <eXm]i\c€jXieX€i9aieJ€]jk\e#bfi\f$ ^iX]YcXe[XeeXk]iJb‚e\j;Xejk\Xk\ifZ_ :lccY\i^YXc\kk\e%J€]jk\eY\[i`m\ifZbj‚\kk ]fijbe`e^jgifa\bkk`ccjXddXejd\[Ôcfjf]\e G\iE`cjjfem`[Ld\‚Bfejk_^jbfcX%=i\$ c€j\i^i€m\e:\Z`c`XIffj#jfd€i[XejXi\# gif]\jjfi``ek\igi\kXk`fefZ_gi\]\bkg‚`e$ jk`klk`fe\e]i[Xejg‚;XejfZ_:`iblj$ _^jbfcXe`JkfZb_fcd% ;\e).dXij#_‚cc\idXek`cc`C€iXilkY`c[$ e`e^j_lj\kfZ_[\e)/dXij`9`c[dlj\\k% Gif^iXdd\k€igg\kfZ_^iXk`jfZ_i`bkXi j`^k`ccXccd€e_\k\e#jkl[\ek\ifZ_[Xej$ `eki\jj\iX[\% C€jd\ig‚nnn%\jk\k%ldl%j\

J<E8JK<EPKK=IwE =E1JBC@D8KG8E<C N*(D8IJ1=E1JBC@D8KG8E<C%JXddX [X^jfd[\e`ek\ieXk`fe\ccX=E$iXggfik\e jc€ggj`AXgXebXe[l`JXd_€ccjm\kXi_lj\k# Ld\‚le`m\ij`k\k#_iX\egi\j\ekXk`feXm _lijXd_€cc\#\bfjpjk\dfZ_d€ee`jbfij _€cjXg‚m\ibXjXmbc`dXk]i€e[i`e^\e% =i]XkkXi\]i‚e=E1jBc`dXkgXe\c@G::[\c$ kXi%J\d`eXi`\k_‚ccjg‚\e^\cjbX`_ijXc8# C`e[\cc_Xcc\e#bc%()%''$(*%''%8ccX€im€c$ bfdeXd\eXekXc\kgcXkj\iY\^i€ejXkÆ Xed€cXe]icleZ_dXZbXbi€mjj\eXjk[\e ),dXij#Xed€cm`Xnnn%ldl%j\& fd$le`m\ij`k\k\k&Xbkl\cck&bXc\e[Xi`ld&%

JeXikjbX]fcbdlj`b\e cal[X`=fijbe`e^jXib`m\k Æ;\kÔeej^fkkfdcfbXc]fcbdl$ j`bjfd€ijgi`[[m\ijkfiX[\cXi XmefiiXJm\i`^\#j€^\i8ekfe K€ca\Y€Zb#jfdk`ccjXddXejd\[ Af_XeeX9\i^_$;ifkkjg\cXi]fcb$ dlj`bd\[cfbXcXebepke`e^g‚ Le`m\ij`k\kjY`Yc`fk\b\k[\e0Xgi`c% Fiolspelande duon Anton Täljebäck och Johanna Bergh-Drott är välkända profiler inom folkmusikgenren i Umeå. Vertex fick en pratstund med Anton inför spelningen i Universitetsbiblioteket, Forskningsarkivet, klockan 19.00–20.00 den 9 april, där inträdet är fritt och alla intresserade välkomna. Under kvällen kommer Anton och Johanna att framföra folkmusik med lokal anknytning, bland annat stycken

signerade Sören Johansson, riksspelmannen från Dorotea, som haft stor inverkan på Antons musicerande. – Han gick tyvärr bort i somras. Han var en otrolig inspirationskälla för mig. En anekdot är att jag en gång i tiden köpte en fiol av honom men sålde den vidare till just Johanna. Så det kommer framföras musik av Sören Johansson på en fiol som tillhört honom. ?lid‚i]fcbdlj`bjZ\e\e`Ld\‚6

– Den mår bra. Det är en rolig stad att bo i som musiker då det händer mycket. Under folkmusikfestivalen, som är årets höjdpunkt, kommer det alltid fram nya musiker som dittills spelat på sin kammare och nu vill börja spela med andra. När man pratar med musiker från andra ställen i lan-

G8E<C<E1?Xi[lYiaXk]‚m‚ib€ejcfi6

det är de imponerade över hur levande folkmusikscenen är här i Umeå. =`eej[\kd‚e^XXbk`mX]fcbdlj`b\i `Ld\‚6

– Absolut. Eftersom det är en studentstad så kommer det hela tiden nya unga människor som vill lira. De kanske inte har spelat på ett tag men eftersom det finns spelmanslag, bland annat Fårfiolerna som repar på campus, så fylls det på allteftersom. ?li d€ib\i [l Xkk [\k €i blckli_l$ ml[jkX[j‚i6

– Jag är med och arrangerar en spelmansträff som består av musiker från Europa där vi via buss reser runt i Europa och spelar på torg. Den resan avslutas i Umeå och är en följd av kulturhuvudstadsåret. 8E;<IJJ8DL<CJJFE

K<OK=FKF1<C@8J8>I<CC

JPJKI8JB8G><I >I8K@JBFEJ<IK N+8GI@C1JPJKI8JB8G% JpjkiXjbXgj bclYYdlj`bm`kkeXifd\kkjkXibkd`jjea\ d\[[\ei‚[Xe[\jXd_€ccjjkilbkli\e% Bfej\ik\e`Calj^‚i[\e#C€iXilkY`c[e`e^j$ _lj\k#bc%()%('$()%,'€i^iXk`jfZ_XiiXe^$ \iXjXmBlcklig‚ZXdglj`jXdXiY\k\d\[ Ld\‚=\d`e`jk]\jk`mXc%

8e[i\Xj>i•e\nXc[#Z`m`c`e^\eaij$ gif^iXdd\k#``ek\iXbk`fefZ_[\j`^e1 ÆAX#m`ek\iaXZbXe€ielle[Xe_€e^[# dXe^‚ik`cc<$glY\efZ_bg\ibX]]\lkXe aXZbXjXdkZpbcXig‚Xj]Xck%D\e[\kjbXal Yc`bXcck`^\ek`ccm\ZbXe%

<ddXKXcclj#_^jbfc\`e^\eaij$ gif^iXdd\k`\e\i^`k\be`b1 ÆAX#aX^_XiYc`m`kjl^\eg‚^cXjj%AX^ ^`ccXiXccX‚ijk`[\ij‚[\k€ijm‚ikXkkj€^X m`cb\ejfd€iY€jk#[\kÔeej]i[\cXi d\[XccX‚ijk`[\i%

KfY`XjD\c`e#_^jbfc\`e^\eaij$ gif^iXdd\k`\e\i^`k\be`b1 ÆAX#[\k€ijbekele€ijfc\e_Xik`kkXk ]iXdfZ_dXejc`gg\i_XcbXg‚m€^k`cc ZXdglj%AX^kf^]iXdm‚iaXZbXe]iiX m\ZbXe%JfddXi\e€iY€jk]i[\k€icaljk%

EXde18ie^i`dli9fi^k_fijjfe%wc[\i1*+% 8bkl\cc1?Xiepc`^\ekX^`kbfejke€ic`^dXj$ k\i\oXd\e%>iel1M\ibjXdjfdbfejke€i `DXcd%

NXc[\kf]k#Ld\‚2<c`eN\eeY\i^#Ld\‚2 DX[\c\e\;Xm`[jjfeBXicjjfe#Jb\cc\]k\‚2 8im`[?Xcc\i[#Ld\‚2<i`ZX<[cle[#Ld\‚2 I\Y\ZZXG\Y\#Ld\‚2?\ei`bAf_Xejjfe# 9fi‚j2AXm`[Afl#Ld\‚2Af_XeeXCXijjfe# Ld\‚2C`jXM`bjkid#Jb\cc\]k\‚% =`cfjfÔ\dX^`jk\i\oXd\e1DXi`XE`cjjfe# Clc\‚2K``eXBlcal2AfeXjC`caX#Ld\‚2If^\i C\`jje\i#Ld\‚2:Xd`ccXAf_Xejjfe#{i\Yif2 AfeXjE`cjjfe#G`k\‚2=i`[X8e[\ijjfe# 9li\‚% =`cfjfÔ\dXjk\i\oXd\e1C`e[XDcc\i# Jb\cc\]k\_Xde2A\jj`ZXBi`jkf]]\ijjfe# 9lccdXib28eeX$DXi`X>ljkX]jjfe#{i\Yif2 @[X$DXaXC`e[jkid#Ld\‚% =`cfjfÔ\[fbkfij\oXd\e1<c`jXY\k_ ?Xcc^i\eJaY\i^#Ld\‚2O`d\eX8^l`cXi @klii`#Ld\‚28Xife;_XpX<[n`e#Ld\‚2 G_`c`ggBfq`e#Ld\‚%

?^jbfc\\oXd\e1JkX]]Xe;iXb\#Ld\‚2 @e^\cXG\ijjfe#?€^^\e‚j% ?^jbfc\`e^\eaij\oXd\e1?\ei`b AXbfYjjfe#G`k\‚28e[i\Xj{cle[#Ld\‚% Ali`jk\oXd\e1KfY`XjJle[Y\i^#9f[\e2 F[\kXwcle[#=€ia\jkX[\e2JXiX<[mXi[jjfe# ?XddXijkiXe[% Bfejke€ic`^dXjk\i\oXd\e18ie^i`dli 9fi^k_fijjfe#DXcd28pZXB`e`b8ckle\i2 B`d<e`^I`jX^\i2J_XifeN`cc`Xdj% C€bXi\oXd\e1DXibljEpcXe[\i#Ld\‚2D`iqX Efmf#Ld\‚% C€iXi\oXd\e1=i`[XC]ifk_#Lijm`b\e2C`e[X$ DXi`\D€b`#Clc\‚2AfeXk_Xe<[cle[#?Xcc\e2 DXibljK_li\jjfeJkidY\i^#IY€Zb2 ?XeeXF_cjjfe#Ld\‚28ee\c`\M\jk`e#8i$ e€jmXcc2EX[`e\G\ii`\i\A\ejle^\i#DXcd2 :_i`jkfg_\i;\edXe#IY€Zb2K`eXEXimX\q DXik`e#9f[\e%

M@?8IK8>@K<O8D<E1 :`m`c\bfefd\oXd\e1AXZfY9\i^dXe# Ld\‚2DXi`kFcjjfe#Ld\‚2:_i`jkf]]\i C]^i\e2CpZbj\c\2@i`eXJfcc„e#Ld\‚% :`m`c`e^\eaij\oXd\e1JXY`eXJfee`e^# B`jkX2DXo8bk\cc#Ld\‚2DXiblj:XicYfi^# Ld\‚2Af_XeJle[Y\i^#Ld\‚2Alc`XIee$ Y\i^#M€e\ijYfi^2@e^\dXiFcf]jjfe#Ld\‚% <bfefd`\dX^`jk\i\oXd\e18eeXwjkid# Af_Xee\j_fm2P`e^PXe^#Ld\‚% <bfefd`\dXjk\i\oXd\e1JXiXBllj`e\e# CX`_`X% =`cfjfÔ\bXe[`[Xk\oXd\e1:i`jk`Xe?i$ e`Zb\#Ld\‚2If^\iC\`jje\i#Ld\‚2DXi`\ Ja^i\e#Ld\‚2;Xe9\i^hm`jk#Ld\‚2 JfÔXAf_Xejjfe#Ld\‚2<ddXAf_Xejjfe# IY€Zb2Alc`XJXe[jkid#Ld\‚2JkX]]Xe ;iXb\#Ld\‚2CXij{_cle[#Jb\cc\]k\‚28eeX

*+34

M<IK<O*1)'(+ vertex 3:  2014


GFIKIvKK<K1

=I@;8AF?8EJJFE% wC;<I1 ).‚i% 9FI1 ?fcdjle[% GCL>>8I1 Gjpbfcf^gif^iXdd\k `[X^jc€^\kdXddXc\[`^ % 8BKL<CC1 D\[c\d`M€€ikjfd jc€gg\iepXjb`mXe;\kbfdd\i\kk jbXcm[\e)-dXij#jg\cXig‚Ld\‚ Fg\e)+$)0dXij fZ__Xii\c\Xj\$ ]\jkg‚JZ_Xi`ejbX[\e(-Xgi`c% EP8JB@M8E i\Z\ej\iXj

g‚j`[Xe(0%

=i`[X`]€i^%M€€ik#YXe[\k=i`[XAf_Xejjfejg\cXi`#€i[lYY\ckXbkl\cck`m‚i%G€i@jc`e^GffifdXXjk‚ic€e^jkk`cc_^\i%

ÉJm‚ikXkk^iX[\e_€ijb`mXedalbÉ ÆM`_Xi\kk]Xe`IpjjcXe[jfdbfd$ d\ik`ccjg\ce`e^XieX%AX^m\k]Xb$ k`jbk`ek\fd_Xe]ijk‚ik\ok\ieX% ;\kj€^\i=i`[XAf_Xejjfe#jfd jg\cXifi^\cfZ_Ôfc`jb`m$fZ_ klie„Xbkl\ccXYXe[\kM€€ik% Månadens campusprofil är psykologstudenten Frida Johansson, aktuell i bandet Väärt som den 26 mars släpper skivan Det kommer ett skalv. Vertex ville höra hur arbetet med skivan gått och vilken känslan är inför den kommande turnén, som bland annat innefattar releasefest på Scharinska och en spelning på Umeå Open. Frida Johansson har ett år kvar på psykologprogrammet och har precis gått på föräldraledighet. Hon säger att arbetet med skivan gått något lättare än de tidigare.

D\[`Z`e\bXe[`[Xk\oXd\e18ee\c`Afejjfe# ;fdja2;Xe`\cDZ9i`[\#>k\Yfi^% D\[`Z`e\dX^`jk\i\oXd\e1:Xi`eX 8d`ef]]#M€ee€j28ee?Xejjfe#BXc`o2Cfm`jX ?f^e\ik#Ld\‚2K_\i\j\D€dd`#B`ileX2 JXdXek_`bXE`cjjfe#Jfcc\]k\‚% EXklim\k\ejbXgc`^dXjk\i\oXd\e1 J_fbfl]\_JXc`d`#Ld\‚2JfÔX?‚^c`e# ?fcdjle[% Jalbjbk\ijb\\oXd\e1;Xe`\cDZ9i`[\# >k\Yfi^% JfZ`fefd\oXd\e1Afj\ÔeAXeq\#Ld\‚2 DXiZljE\jj\k#DXcd2;X`jpCXgfi$ k\#Ld\‚2<ddXAf_Xejjfe#IY€Zb2B`d 9lidXe#;fdja% Jg\Z`Xc`jkjalbjbk\ijb\\oXd\e18ee ?Xejjfe#BXc`o2K_\i\j\D€dd`#B`ileX2 JXdXek_`bXE`cjjfe#Jfcc\]k\‚2C`ee 9a€ie\i\[#G`k\‚2KXeaXJZ_c`b\i#Jb\cc\]k\‚2

vertex 3: 2014 M<IK<O*1)'(+

– På första skivan kändes det mesta självklart. På den andra var det mycket diskussioner om vilken väg vi skulle gå och hur det skulle låta. På den här skivan kändes det som att vi hade en gemensam bild om vart vi ville gå. Dessutom har vi två nya medlemmar i Jens Andersson och Simon Österhof som bidrog med mer fokus än vi varit vana vid.

– Det känns som att man hjälper varandra här på ett annat sätt än till exempel i Stockholm, där jag bodde ett tag.

Det känns som att man hjälper varandra här

i banden Kraja, Ára och Hunungsvägen. Hon säger att det faktum att Umeå inte är en särskilt stor stad, men med många scener, bidrar till en gemenskap musiker emellan. =I@;8vIF:BJwD<;

följer även Pär Isling Pooromaa, låtskrivare i bandet och till vardags doktorand på pedagogiska institutionen. Han säger att skivan har en tyngre ljudbild än de tidigare, vilket till viss del kan tillskrivas ett lite annorlunda perspektiv, trots att det fortfarande kretsar kring hembygden uppe i Gällivare. – Skivan har en mer samhällskritisk ton än tidigare. Titeln är en metafor för att när stora värden står på spel kommer allt till en viss punkt när människor börjar engagera och resa K@CC @EK<IMALE

;XeCm]fij#M€jk\i_Xe`e^\2:_Xicfkk\ Bc€gg\#?€^\ijk\e2I\^`eXD‚ik\ejjfe# J€mXi2A`ddpEfi[`e#?fcdjle[% Jg\Z`Xcc€iXi\oXd\e1BXi`eK€^kjkid# Jle[jmXcc2JljXeJfe\jjfe#Jm\ejkXm`b2 M\ife`ZXBXicjjfeDff[#>€mc\2Af_Xe ?\ei`bjjfe#Clc\‚2M\ife`ZXCXijjfe# Jle[jmXcc2A\jj`ZXBi`jkf]]\ijjfe#9lccdXib2 G\ie`ccX>X]m\c`e#{m\i_ie€j2DXi`\ C`[Ycfd#Jfcc\]k\‚2BXi`eG\ijjfe#Jfcc\]k\‚2 Jk`eXDXcdY\i^#8ebXijm`b% Jg\Z`Xcg\[X^f^\oXd\e18eeX$DXi`X >ljkX]jjfe#{i\Yif2:Xd`ccXwcjk`^# JkfildXe2:Xd`ccXAf_Xejjfe#{i\Yif% K\fcf^`\bXe[`[Xk\oXd\e1<i`bX=fijmXcc# M€ee€jYp%

;\k_€i€i\kklimXc\oXd`e\iX[\m`[Ld\‚ le`m\ij`k\k[\ej\eXjk\k`[\eÆ`ek\jXdkc`^X%

sig. Jag var hemma i somras och gick ut en sommarnatt och allt var så vackert. Då började jag tänka ”undrar om mina barn kommer att få uppleva detta eller om det är för sent då?” Man plockar ut resurser i och med gruvnäringen, men det finns väldigt lite fokus på människorna. Ett exempel på detta är att när man åker tåg från Boden till Malmfälten så stannar personvagnarna för att släppa förbi lastvagnarna. Resurser går före människor, säger Pär Isling Pooromaa. – Det hade varit svårt att göra den här skivan, med de texterna, mjuk – och samtidigt var vi alla sugna på att låta mer som när vi spelar live, fyller Frida Johansson i. 8E;<IJJ8DL<CJJFE

M<IK<O={I+,wIJ<;8E1

M\ik\oei*1(0-0

Ela€j\i[\kg‚Jk`g\e[`\^i€e[%@\ejbi`m\cj\ k`ccJLJ9#Jk`]k\cj\eLd\‚jkl[\ekYfjk€[\i \dYipfkk`cc[\kjfdj\eXi\jblcc\Yc`899f$ jkX[\e bi€m\i\kk_le[iXkXcjkl[\ek\iXkk JLJ9jbXY\kXcXk`ccYXbXd`ejk\ed‚eX[j_p$ iXjfdbfdg\ejXk`fe]i[\fc€^\e_\k\ijfd i‚kkle[\i_jk\e#d\[Ylcc\i#_Xcm]€i[`^Xcf$ bXc\ifZ_[‚c`^cl]k%É;\k€i`ek\d\i€ei€kk$ m`jk\]k\ijfdm`ÕpkkX[\`e`eeXe_lj\emXi ]€i[`^XfZ__Xi]‚kk[iXjd\[\ec‚e^iX[Y\$ jm€ic`^_\k\ig‚^ile[Xm[\kkXÉ#j€^\i>iXe C`e[kfig#`e`k`Xk`mkX^Xi\k`cc\eeXde`ejXdc`e^ YcXe[[\Yf\e[\%É8ccXjfdmXi`k_\ddXe€i m`bfdd`kd\[c`jkXe_Xijbi`m`kg‚%;\jjlkfd _Xid‚e^X^afik\^eXbfdd\ekXi\i`bXek\e lkm\i[\d`jj]i_‚ccXe[\ejfd]ij]iXd` _lml[jbi`m\cj\eÉ#j€^\i>iXeC`e[kfig%

35 *,


GFJK K@;E@E>9

9@9C@FK<BJ>IvE;-#9Mâ&#x2013; 0'.*-LD<w J8D?vCC JM<K8I?LJ<Kâ&#x2013;  K<C'0'$./-0')'

        !      # !! !     !   ! !!   ! #  #  

     # #  " ! #"            

36

vertex 3:â&#x20AC;&#x2030;â&#x20AC;&#x2030;2014

Vertex nr 3 2014  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Vertex nr 3 2014  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Advertisement