Page 1

*1)'(*

D8>ELJ=%9<I>JKI{D#J%(-1

Den verkliga skräcken återfinns för mig istället i berättelser som förfärar […] för att de provocerar min bästa vän och värsta fiende – mina egna tankar.

8 B 8 ; < D @ J B 8 I P K K8 I B C L 9 9 < E   R J @ ; 8 E ( ' T 1

EP?<K<IRJ@;8E-T1

Gw:8DGLJRJ@;8E)-T1

É?8MI<DFGG<EÉ JGI@;<IKI@MJ<C

;IF>D@JJ9ILB F:?BwI?LJ =Iw>FI@BwIM8C

ÉM@=wI@EK< M8I8K8JB@>8 DFKM8I8E;I8É

I`[e`e^\ekXi\e\e[\ck`[]i‚ejkl[`\ifZ_Xe[iX`eki\jj\e# d\eXcckdXe]‚ik`ccYXbX^i[\kbcXikm€ik[\k#kpZb\iC`ee\X C`e[\c]#jfd€id\[`8bX[\d`jbXipkkXibclYY\e`Ld\‚%

=c\ijkl[`\gcXkj\ifZ_XmjbX]]Xk ]i`Y\cfggfZbj‚g‚[X^fi[e`e^\e e€iLd\‚jkl[\ekb‚i^‚ik`ccmXc%

=fijbe`e^jfdc€ijlk]\cfZ_jkpij Xmf^\efdk€ebk]fijbe`e^jgfc`k`b [`jblk\iXjg‚gg\kj\d`eXi`ld%


={IJK GwM<IK<O%EL

9CF>>1B8I@EAF?8EJJFEFD8KK JB8G8FI;E@E>@EPJKL;<EKCP8%

E€ijbilm\e`ek\ gXjjXi`_‚c\k Det första jag gör i mitt nya kryp-in är att ge mig på lampan i hallen, eftersom den ger ifrån sig ljusblixtar sporadiskt, och jag får för åstadkomma ett mer ihållande

BXi`eAf_Xejjfe% Gjpbfcf^jkl[\ek# aljkelYf\e[\` JkfZb_fcd%

=FKF18E;<IJJ8DL<C JJFE

mig att jag kan

sken. Det slutar med att jag inte får tillbaka skärmen och lampan hänger nu löst i några trådar. Därefter ger jag mig på gardinstången, som den förre hyresgästen av någon anledning lämnat ETT beslag till, inte två. Jag beger mig därför till Clas Ohlson för att inhandla en ny gardinstång.

Dagen när det kalla kriget skördade offer på campus M<IK<O9<J{BK<wI<KJJEFNN8IJF:?Jw>JE{9FCC8IE8M@E8{M<I;<E JKI8K<>@JBKBIvM8E;<98E8E%BFCC8@E9@C;JG<C<KGwM<IK<O%EL

MvC?<DD8@EJ<IA8>att

hålet i

väggen inte motsvarar storleken på de skruvar som hör till monteringen för gardinen. Då kommer jag på den eminenta idén att köpa så kallade ”pluggar”, som gör att skruven blir lite större (hur skulle Freud ha tolkat detta?). Dessa pluggar har i sin tur olika storlekar och eftersom jag (ännu) inte lyckats hitta ett måttband på Clas Ohlson (kände att jag redan hade förbrukat min kvot av frågor till personalen) visste jag inte storleken på just den pluggen jag skulle ha. CvJ?<C8K<OK<EGwM<IK<O%EL&9CF>>

-'''

universitets- och högskoleutbildningar i landet ska fram till 2014 utvärderas av nya myndigheten Universitetskanslersämbetet. Fram till ifjol var det numera nedlagda Högskoleverket som skötte utvärderingarna. På vertex.nu uppmärksammas att kandidatutbildningen i tyska vid Umeå universitet får omdömet ”bristande kvalitet”, alltså i praktiken underkänt, medan sjukgymnastutbildningarna vid Umeå universitet får toppbetyget ”mycket hög kvalitet”.

n =PE;8@8IB@M<K%?Xi[ld`jjXke‚k eldd\iXmM\ik\oÆ\cc\ibfdd\imX^k `_‚^\eXik`b\c[lm`ccc€jX`^\e6MX[jbi\m M\ik\ok`cc\o\dg\cfdm€^^d‚ce`e^\e` C`e[\cc_Xcc\e`_jkXj6;\j\eXi\‚i\ej eldd\i#[`^`kXckYc€[[i`e^jYXiX#_`kkXi [l`M\ik\oG;=$k`[e`e^jXib`m%

RglYc`Z\iXk).]\YilXi`)'(*T

RglYc`Z\iXk(dXij)'(*T

JKL;<EK<IE8J;8KFI<I JK8CJLE;<ICLE:?<E n EP?<K<I% När de två studenterna gjorde ett kort uppehåll i pluggandet för att gå och värma sina matlådor passade någon på att stjäla deras bärbara datorer. Stölden inträffade på Universitetsbiblioteket, där en kvinnlig och en manlig student satt och pluggade. Med sig hade de var sin Macbook Pro, som lämnades obevakade i några minuter. När studenterna kom tillbaka var datorerna borta. – Det känns inte så kul såklart, man blir förvånad att folk stjäl ens grejer så där. Det känns hemskt att det händer på ett universitetsbibliotek, säger kvinnan till VK. Hon uppmanar andra att vara försiktiga med att lämna saker obevakade. Stölden är polisamnmäld. RglYc`Z\iXk-dXij)'(*T

JKI@G1K@E8?<BN8CC

) 

M<IK<O*1)'(* vertex 3:  2013


*1)'(*

JkijkXbfdg`j^€e^\k bXejef‚kj`^dXbk\e

9<IK@CA8EJFEZ_\]i\[XbkiM\ik\o

■AFE8J>8I;<CC% =‚bXe_Xd`jjXklggjk‚e$ [\cj\ebi`e^AfeXj>Xi[\ccj km$j\i`\fZ_ifdXeki`cf^` KfibXXc[i`^k‚iXilkXe _Xe[jbXi%Epc`^\elkbfd[\c )`ki`cf^`e#d\[le[\ik`k\ce Jalb[fd\e%M\ik\ocfkkXilk \kk\o%D\acXi\[7m\ik\o%el fZ__‚ccklddXieX%

M<IK<O^\jlkXmB‚id\[`XLd\‚89#jfd €^jXmLd\‚jkl[\ekb‚ifZ_Ld\‚eXkli$ m\kXi$fZ_k\befcf^b‚i%D\[c\ddXi`[\j$ jXb‚i\i]‚ik`[e`e^\em`XGfjk\e\cc\ik`[$ e`e^jjk€ccg‚ZXdglj%8e[iX`eki\jj\iX[\ bXeY\jk€ccXgi\eld\iXk`fe#j\e\[Xe% :?<=I<;8BK{IfZ_XejmXi`^lk^`mXi\1 9\ik`cAXejfe#k\c'0'$./-0')'# aXejfe7m\ik\o%el I<GFIK<I18e[\ijJXdl\cjjfe k\c'0'$./-0')(#Xe[\ij7m\ik\o%el 8EEFEJ<I`M\ik\oYfbXjm`X;`jgcXp# :_i`jk\iE`cjjfe#k\c'0'$.((,(, Z_i`jk\i%e`cjjfe7[`jgcXp$ld\X%j\ GI<ELD<I8K@FE1()'bifefi]i 0eldd\i#i`e^'0'$./-0')' €m\elk\Yc`m\ek`[e`e^ 

M<IK<O*1)'(* vertex 3: 2013

=FKF18E;<IJJ8DL<C JJFE

12 procent, give or take ett par procentenheter. Där har ni den andel medlemmar som valt att rösta i Umeå studentkårs val till kårfullmäktige de senaste tio åren. Det är så klart ett förskräckligt lågt valdeltagande. Man kan ta de kanske inte så jätteheta kyrkovalen som jämförelse. Där brukar deltagandet ligga på ungefär samma nivå. När sju partier nu ska göra upp om makten i kåren är problematiken med lågt valdeltagande kanske mer akut än någonsin. För några år sedan, när kårmedlemskapet var obligatoriskt, hade kåren betydligt fler medlemmar. Då innebar 12 procent att sisådär 1 400 personer röstade. I dag, när antalet frivilligt betalande medlemmar sjunkit ihop rejält, skulle ett 12-procentigt deltagande innebära knappt 500 röstande. Det innebär i praktiken att det parti som är bäst på att mobilisera kompisar, fb-vänner och lillebrorsans hockeylag kan skaffa sig majoritet i Umeå studentkårs fullmäktige. Och det känns ju inte helt sunt. I Umeå naturvetar- och teknologkår väljer man representanter genom direkta personval, där en nomineringsprocess så småningom utmynnar i ny kårstyrelse. Det har om inte annat fördelen att man slipper allt rabalder kring lågt valdeltagande – eftersom det helt enkelt inte finns något öppet val att mäta deltagandet i. Frågan är om det är så mycket bättre.

).1?8EwB<IK@CCJKL;<EK$FJ% LI@EE<?wCC<K@BFIK?<K1 ,%D<;C<DJI8JFIF8IBwI% Ld\‚jkl[\ekb‚i_XikXggXkd\i€e ('''d\[c\ddXia€d]ikd\[c€^\k m`[jXddXk`[glebk]iiX‚i\k%

(,%<EDF;<IEKFEwIJBC8JJ@B<I% Fkifc`^k€ic`^#mXidfZ__a€ikjb€iXe[\# kpZb\iM\ik\oi\Z\ej\ekfdÔcd\ejfd bXeYc`\edf[\iekfe‚ijbcXjj`b\i%

-%JKL;<EKBwI<I>wIK@CCM8C% JalgXik`\ib€dgXifddXbk\e`Ld\‚ jkl[\ekb‚i%@Ld\‚eXklim\kXi$fZ_ k\befcf^b‚im€caj`jk€cc\kg\ijfe\i%

)*%={I;FD<E@KMvKKJKL>8E% :Xcc\<bYcfdB€Zb€iY\i^j€b\ig‚Xkk _Xe_`kkXkYfm\ejfdjefkk_Xejk`[` km€kkjkl^Xe%8Zbj‚]\c_Xe_X[\%

('%8B8;<D@JB8IPKK8IBCL99<E% É?€jk\eYc`i\e]Xd`ca\d\[c\d#gi\Z`j jfd\e_le[\cc\ibXkkÉ#j€^\i9\Xki`Z\ >ljkX]jjfe#jfd€ifi[]iXe[\`8ibld# 8bX[\d`jbXipkkXibclYY\e`Ld\‚%

).%?8EwB<IK@CCJKL;<EK$FJ% Ld\‚jkl[\ek\e8e[i\Xjw^i\e‚b\i d\[jfdc\[Xi\`[\ejm\ejbXkilgg\e jfdk€mcXi`JfddXile`m\ij`X[\e` BXqXe`IpjjcXe[[\e-Æ(.alc`%

FDJC8>J=FKF1I\Y\ZbX>ljkX]jfe% RC`ee\XC`e[\c]`8bX[\d`jbXipkkXi$ bclYY\e`Ld\‚d\[_€jk\e<$m`kXd`e%T 8;I<JJ1M\ik\o#JXd_€ccjm\kXi_lj\k# 9`Yc`fk\bj^i€e[-9M#0'.*-Ld\‚ K\c1'0'$./-0')'% N<99K@;E@E>1m\ik\o%el 9<J{B1I\[Xbk`fe\e`JXd_€ccjm\kXi_lj\k# bfii`[fie€iXZX]„Kfie\k KIP:B<I@1;X`cpGi`ek`Ld\‚89)'(* @JJE1'*+-$+(-+ EvJK8ELDD<I1lkbfdd\i)-Xgi`c D8ELJJKFGG1d‚e[X^((Xgi`c I<;8BK@FEJD{K<1d\[[\cXjm`Xd\ac

K@GJ8FJJ1D\acX#i`e^\cc\ik`kkX`eg‚ i\[Xbk`fe\e`JXd_€ccjm\kXi_lj\k% D<;8I9<K8I<`[\kkXeldd\i1 DX^elj=%9\i^jkidk\ok >ljkXm9fij^‚i[k\ok 8eeX$BXi`e;il^^\Y`c[Y\_Xe[c`e^ I\Y\ZbX>ljkX]jfe]fkf :Xcc\<bYcfdB€Zbk\ok <i`b?`ccYfdk\ok GXki`b@jXZjjfek\ok BXi`eAf_Xejjfek\ok 8ee\c`\DXib^i\ek\okbfii\bkli K`eX_<bnXcc]%[%JZ_\lkq j\i`\jki`g

I<9<:B8>LJK8=JFEgcl^^Xid\[`\$fZ_

bfddle`bXk`fejm\k\ejbXg#€ifi[]iXe[\` b‚i]i\e`e^\eD\[`LdfZ_]fkXi`YcXe[]i M\ik\o%>`ccXic`m\dlj`bfZ_ZXim`e^jm€e^Xi` dXeZ_\jk\ig`jkX[\YXZbXi%

* 


   #-.#/+%,-(,&)%&+#

2-4++--#-#")*2 .+.%("(-+,-+,,.(+,-.#+( 1!!#")*#(0'(' +#,-5(%.+,+ .+.%(%)'#(+ +#,-5(%.+,+-#&& (0'(')-+-,&#/4&&)+)" &--.(/#%/# '.(-&#!+)/#,(#(!+ (("5&&, 6+-%(#(!)",#(.''+#)+ 3,5 .(%+(,-4&&(#(!,#(-+/$.5 6+++.#!

  

      &.!!,'+-3&4+#!'+   --,%+#/+**)+-+)".**,-,+ 

 %-#/+&4,(#(!   +.+'* +&&+-&+4,&   4--+'.(-&#!+)/#,(#(!+

 

           

 

 

   

 +

vertex 3:â&#x20AC;&#x2030;â&#x20AC;&#x2030;2013 M<IK<O*1)'(*


EP?<KJK@GJ1 '0'$./-0')' ep_\k\i7m\ik\o%el

C‚e^k`]i‚eXccX%%%D\[c\ddXieX€i^lc[m€i[X]iLd\‚jkl[\ekb‚i#d\eYXiX]piXXmk`fdac`^Xd\[c\ddXi^‚id\[`b‚i\e%

=€ii\d\[c\ddXi`m‚i fifXiLd\‚jkl[\ekb‚i

ÆM`d‚jk\^iX\e^ile[c`^XeXcpjXmmX[jfd ]le^\iXkfZ_mX[jfd`ek\]le^\iXk%FZ_\e j‚[XeXeXcpjd‚jk\]‚kXk`[% ;\kj€^\i=Xeep<i`bjjfe#fi[]iXe[\`Ld\‚ jkl[\ekb‚i#fd[\k]XbkldXkkXekXc\kd\[c\d$ dXi€iZ`ibX(*'']€ii\€ejXddXk`[]iiX‚i\k% Umeå studentkår hade i början av mars knappt 4 000 medlemmar. Det innebär att kåren har tappat ungefär 1 300 medlemmar jämfört med samma tidpunkt ifjol våras. Samtidigt visar en resultatprognos för läsåret 2012/2013 att kårens budgeterade intäkter, 6 645 700 kronor, inte kommer att uppnås. Istället väntas ett minusresultat på cirka 280 000 kronor. ?liXccmXic`^k€id\[c\djkXgg\k6

– Det är klart att det är allvarligt med ett så pass stort bortfall. Alla medlemmar är viktiga och kårens röst blir starkare ju fler vi representerar, säger Umeå studentkårs ordförande Fanny Eriksson, MX[jbXe`^iX‚kYfik]Xcc\k6

–Vi har redan startat en värvningskampanj och stått i Lindellhallen för att träffa studenter. Men på lång sikt är det

B‚i_lj_^k g‚ejb\c`jkXe É;\kÔeej`e^\kb‚i_ljÉ%;\k€i[\e mXec`^Xjk\fijXb\ek`ccXkkjkl[\e$ k\i`ek\m€ca\iXkkYc`d\[c\ddXi `Ld\‚jkl[\ekb‚i#\ec`^kM\ik\o \eb€kle[\ijbe`e^% I början av mars delade Vertex ut enkäter med frågor om kårmedlemskapet till 100 studenter i Humanisthuset, Samhällsvetarhuset och Beteendevetarhuset. På grund av det relativt låga antalet bör resultatet ses som en fingervisning snarare än ett statistiskt säkerställt resultat. är 41 medlemmar i Umeå studentkår. På frågan om varför de är med i kåren, där flera svarsalternativ kunde väljas, uppger 83 procent att det helt eller delvis beror på studentrabatterna. Detta är det klart vanligaste skälet som angetts för kårmedlemskap. Andra vanliga svar är att man är engagerad eller vill engagera sig i kårens arbete och att man

viktiga att se över vad vi erbjuder och hur vi förmedlar detta till studenterna. MX[Y\ifikXgg\kg‚6

– Snabbt analyserat kan man säga att det är tvåterminsmedlemmarna som blivit betydligt färre. Förra året hade vi ett rabatterat tvåterminsmedlemsskap som många köpte och då hade vi en medlemsbas redan i början av vårterminen. Men vi förlorade ekonomiskt på rabatten, så i år var det samma pris per termin. Bfdd\ie`\iYal[XiXYXkke€jkX‚i6

– Vi håller på att se över möjligheten och det kan bli aktuellt. ?li g‚m\ibXi \kk d`elji\jlckXk Ld\‚jkl[\ekb‚ijfdfi^Xe`jXk`fe6

– Färre medlemmar innebär att vi inte är lika starka. Men jag tror också att det här kan vara bra. Vi måste stanna upp och ta möjligheten att se

M8;KP:B<I;L6 =`eej[\ke‚^fem`kjd\[Xkk mXiXd\[c\d`\ejkl[\ekb‚i6 Bfdd\ek\iXXik`b\ceg‚1 m\ik\o%el

Jkl[\ekiXYXkk\ieX

8eeXk M`cc jk[aX <e^X^\iX[& b‚i\ej m`cc\e^X^\iX XiY\k\ d`^

över verksamheten och hur vi ska kunna bli bättre. vi[lfifc`^m\ij`klXk`fe\e6

– Klart att jag är lite orolig. Men jag tror inte det här beror på att vi gör ett dåligt jobb från kårens sida, utan snarare att vi måste bli bättre på att förmedla det vi gör till studenterna. vM<EEKB#Umeå naturvetar- och teknologkår, visar ett medlemstapp jämfört med föregående år, om än ett litet sådant. Helena Dahlberg, ntk:s ordförande, säger att siffran i början av mars låg på ganska precis 1 900 av 3 600 möjliga medlemmar, vilket innebär en minskning med drygt 100 medlemmar jämfört med samma tidpunkt förra året, då 2034 studenter var medlemmar i ntk. 8E;<IJJ8DL<CJJFE

ÉMXi]i€i[l@EK<d\[c\d`Ld\‚ jkl[\ekb‚i6ÉJmXiXe[\1,0jkl[\ek\i jfdjkl[\iXi`efdLJ€de\jfdi‚[\e% R=c\iXXec\[e`e^Xible[\m€caXjT ;\kÔeej `e^\kb‚i_lj =i]‚& ]i[‚c`^X iXYXkk\i

=i[pik

9ipid`^`ek\& m\k`ek\mX[ b‚i\e^i

8M ;< ?LE;I8 svarande

vertex 3: 2013 M<IK<O*1)'(*

vill stödja kårens arbete. En av de svarande uppger att gemenskapen är anledningen till medlemskapet. som inte är medlemmar i Umeå studentkår anger de flesta att det helt eller delvis beror på att det saknas ett kårhus. Många anser 8M ;< ,0 JM8I8E;<

n ;\e(Xgi`c^‚ijkXikjbfkk\k]i[\e ]ijkX\kXgg\e`[\ejkfiXfdYp^^eX$ k`fe\eXm?ldXe`jk_lj\k% Gifa\bk\k#jfdjbXjk‚]€i[`^k_jk\e )'(+#bfdd\i`ee\Y€iXXkkYcXe[XeeXk 9$fZ_:$bfii`[fi\ejXdkj[iX]XjX[\e bfdd\i_‚ccXjjk€e^[X]i‚efZ_d\[` _jk#e€i[\eXe[iXfZ_j`jkX\kXgg\e kXi]Xik%vm\ebX]„?ldcXeÉ?ld]`b\kÉ _‚cc\ijk€e^k]i‚efZ_d\[`_jk% ÆBcXjjildd\ebfdd\i\ij€kkXjd\[ Xe[iXjXcXig‚ZXdgljle[\ik`[\e[\k Yp^^j#j€^\i8eeXJkidY\i^jfd€icf$ bXcgcXe\iXi\m`[cfbXcgcXe\i`e^j\e_\k\e%

><EFDJE@KKC@> JKL;<EK>wI98:B

(''JKL;<EK<IFD8KKM8I8<CC<I@EK<M8I8BwID<;C<D ÉMXi]i€i[ld\[c\d`Ld\‚jkl[\ek$ b‚i6ÉJmXiXe[\1+(jkl[\ek\ijfd jkl[\iXi`efdLJ€de\jfdi‚[\e%R=c\iX Xec\[e`e^Xible[\m€caXjT

?LD8E@JK?LJ<K 9{IA8I9P>>8JFD

också att kåravgiften, 200 kronor per termin, är för dyr. 27 procent bryr sig inte om, eller vet inte, vad kåren gör. 22 procent anger att de inte är med i kåren på grund av att det finns för få eller för dåliga rabatter. 8E;<IJJ8DL<CJJFE

n Æ;\k€i\efifm€ZbXe[\ki\e[Xkki\$ ^\i`e^\ej]fbljc`^^\ig‚XkkbXc‚e\$ [\c\e`jkl[`\d\[c\k%;\ki`jb\iXiXkk jblc[j€kkXjkl[\ek\ieXXcckd\ifZ_ jbi€ddXYfik]iXdk`[Xjkl[\ek\i]i‚e _^jbfcXe% ;\kjX<i`bG\[\ij\e#m`Z\fi[]iXe[\ ]iJm\i`^\j]i\eX[\jkl[\ekb‚i\i#J=J# `jXdYXe[d\[XkkJ=Jgi\j\ek\iX[\j`e ÉJkl[\ekYl[^\k)'(*É%;€ijXddXe$ jk€ccj\e^\efdje`kkc`^jkl[\ekjfd$ bfjkeX[\ile[\i\ed‚eX[#jk€cck`i\$ cXk`fek`cc`ebfdjk]i‚ejkl[`\d\[\cfZ_ jkl[`\Y`[iX^%@‚im`jXi[\kj`^Xkk[\e ^\efdje`kkc`^\jkl[\ek\e^‚iYXZbd\[ .,0bifefi`d‚eX[\e% ÆM`m`ccj\\ei\a€cjXkje`e^g‚Xkk_aX jkl[`\d\[c\kj‚Xkkjkl[\ek\ibXek€ZbX j`eX^ile[c€^^Xe[\lk^`]k\i%@[X^km`e^$ Xjd‚e^Xjkl[\ek\iXkkafYYX\okiX]i Xkk]‚[\kXkk^‚ilekfZ_[\ki`jb\iXi Xkk^‚lkm\ijkl[`\ieX#j€^\i<i`bG\$ [\ij\e# J=Jg‚g\bXiXkkc‚e\[\c\e`jkl[`\$ d\[c\kj\[Xe)'('bXkd\[.,)bif$ efi#d\[XeY`[iX^j[\c\eYXiXbXkd\[ (*)bifefi% Æ8kkc‚e\[\c\eXmjkl[`\d\[c\kYc`i Xcckjkii\€ie\^Xk`mk]iY‚[\Yc`mXe[\ jkl[\ek\ifZ_]i[\e_^i\lkY`c[e`e^$ \e#d\eXi<i`bG\[\ij\e%

ÉCvB8ILK9@C;E@E> DwJK<>{I8JFDÉ n C€bXilkY`c[e`e^\ejbXdf[\ie`j\iXj fZ_c€bXi\oXd\e#lkXebiXmg‚Xccd€e$ ka€ejk^i`e^8K #jbXc`^^Xk`cc^ile[]i JfZ`Xcjkpi\cj\ejlk]€i[Xe[\Xmc\^`k`dX$ k`fe%;\k]i\jc‚ii\^\i`e^\ejlki\[Xi\` Y\k€ebXe[\k=i]iXdk`[\ej_€cjXÆ\e epc€bXilkY`c[e`e^% Æ=iXkkdkX[\lkdXe`e^Xijfd _€cjf$fZ_jalbm‚i[\ejk‚i`e]id‚j$ k\c€bXilkY`c[e`e^\e^iXjfd]i‚e^ile$ [\e#j€^\ilki\[Xi\Jk\]XeC`e[^i\e% Lki\[e`e^\e]i\jc‚iYcXe[XeeXk\e jXddXe_‚cc\em€^]iXdk`ccc\^`k`dXk`fe% 8ejmXi\k€i`[X^[\cXkd\ccXejkXk\efZ_ cXe[jk`e^\e%Lki\[e`e^\ed\eXiXkk[\k ÔeejÕ\iXjb€ck`ccXkkdf[\cc\ed\[8K jfdbiXm]iXkk]‚c\^`k`dXk`fe#fZ_[€i$ d\[i€kkXkkja€cmjk€e[`^klkmXc€bXipi$ b\k#_Xika€eXklkj`eifcc%

,


;IF><IF:?BwI?LJ

vill arbeta för att  fler  studenter  ska  kunna  söka  jobb under sin studietid. Det ska, enligt gruppledaren Christian Oskarsson, förverkligas genom att avskaffa det  fribelopp  som  idag  finns  för  att  reglera hur mycket man får tjäna innan man nekas stöd från csn. – Det kommer gagna studenters ekonomiska situation, men även deras meriter inför livet efter studierna. Vänsterns studentförbund säger att de inte har någon enskild fråga, utan vill skapa ett positivt och progressivt studieklimat och ett rättvisare universitet. C@9<I8C8 JKL;<EK<I

Æ@e^\ejk€de`e^_Xic€deXkj`e#fZ_ XebcX^\cj\ieXjXbeXi_\ck^ile[% ;\kj€^\i=Xeep<i`bjjfe#fi[]$ iXe[\m`[Ld\‚jkl[\ekb‚ifd[\k Yi‚bjfdlggjk‚kk`\]k\ijg\c\kXm :fifeXjbfeblij% Coronas lokaler ekar tomma efter att Svensk studentcatering ab, som drivit Corona sedan hösten 2012, gått i konkurs. I en artikel i VK den 19 februari sa Svensk studentcatering ab:s ekonomichef Carl Rehnberg att de motarbetats av Umeå studentkår och att man utredde möjligheten att stämma Umeå studentkår. Detta eftersom de ansåg att kåren inte fullgjort sitt uppdrag där det bland annat ingick att tillsätta

- 

Förenade Studenter vill enligt gruppledare Joakim Skogberg att studenter från olika sektioner ska kunna mötas och interagera över sektionsgränserna. – Vi tycker idag att för många evenemang på campus är alldeles för centrerade kring enskilda sektioner och föreningar. Därför vill vi skapa ett gränsöverskridande campus för alla studenter, oavsett sektions- och föreningstillhörighet. Studentpartiet Socialdemokraterna siktar mot att arbeta för ett nytt kårhus. Detta, säger gruppledaren Simon Edvinsson, skulle bland annat innebära fler studieplatser för studenterna.  –Det skulle innebära en möjlighet att etablera studenternas och kårmedlemmarnas givna festplats i Umenatten. EPJK8IK8;< G8IK@<K

vill fokusera på den studiesociala miljön och jobba för ett ökat antal studieplatser. – Studenter har en dålig arbetsmiljö idag. Ett exempel är Samhällsvetarhuset där ljudnivån är hög och platserna dåligt utformade, säger gruppledaren Viktor Sjödin. DF;<I8K8 JKL;<EK<I

8E;<IJJ8DL<CJJFE

N<991G‚m\ik\o%elÔeej^ilgg$ c\[XieXjjmXig‚M\ik\o\eb€k$ ]i‚^fi`fi\[`^\iX[]fid%

2 1 0

>ieXjkl[\ek\i jk€cc\i`ek\lgg`‚i\kj b‚imXc%EpY`c[X[\ =i\eX[\jkl[\ek\i jk€cc\ilgg]i]ijkX ^‚e^\efZ__Xi€eel `ek\e‚^iXdXe[Xk` b‚i]lccd€bk`^\%

8I9<K8IG8IK@<K1(

3

:<EK<IJKL;<EK<I1(

4

C@9<I8C8JKL;<EK<I1*

5

>I{E8JKL;<EK<I1+

– Detta gör vi bland annat genom att jobba för ett grönt campus, fördjupade genuskunskaper och att arbeta för ett mer tillgängligt jämlikt och öppet universitet, säger gruppledare Linus Lundström.

6

DF;<I8K8JKL;<EK<I1-

Valet till Umeå studentkårs fullmäktige, där alla medlemmar i kåren kan rösta, pågår den 1–25 april. Antalet partier är precis som förra året sju, men med förändringen att Förenade studenter tillkommit och att Gröna studenter inte ställer upp i år. Vertex frågade partiernas gruppledare vilken som är den viktigaste frågan inför kårvalet. –Vår viktigaste fråga är kampen mot drogmissbruket. Många studentaktiviteter är knutna till alkoholkonsumtion vilket sänker trösklarna när det gäller sexuella trakasserier, säger Arbetarpartiets gruppledare Joacim Strand. Centerstudenter vill göra mer för att individanpassa studierna. – Idag finns studenter med olika behov, säger gruppledaren Maja Westling. Vissa jobbar och andra har barn. Därför  vill  vi  öppna  för  en  mer  flexibel utbildning med individen i fokus, till exempel genom att göra fler föreläsningar tillgängliga via internet.

7

D8E;8K={I;<CE@E><E@EE8EM8C<K ;\*(dXe[Xk\e`Ld\‚jkl[\ekb‚ij]lccd€bk`^\ ]i[\cX[\j\]k\i]afc‚i\kjmXc\ec`^k[`X^iXdd\k% JF:@8C;<DFBI8K<IE81/

BXdg\edfk[if^d`jjYilb#\kkepkkb‚i_ljfZ_ d\i`e[`m`[XegXjjX[\jkl[`\i%;\k€ie‚^iXXm [\]i‚^fijfd^ilggc\[XieX`b‚igXik`\ieXcp]k\i ]iXd`e]iLd\‚jkl[\ekb‚ijb‚imXc`Xgi`c%

DXe[Xk

8

MvEJK<IEJJKL;<EK={I9LE;1/

JALG8IK@<I>{ILGG FDD8BK<E@BwI<E

Le[\ic€j‚i\k)'()&)'(*_XiLd\‚jkl[\ekb‚ijb‚ijkpi\cj\Y\jk‚kkXmJkl[\ek$ gXik`\kJfZ`Xc[\dfbiXk\ieX#Df[\iXkXjkl[\ek\ifZ_C`Y\iXcXjkl[\ek\i%

>ILGGC<;8IE8%;<C<;<IG8IK@<IE8JFDJKvCC<ILGG@L

EXde1C`elj Cle[jkid% GXik`1M€ejk\iej jkl[\ek]iYle[% wc[\i1*'% Gcl^^Xi1JkXkj$ m\k\ejbXg%

EXde1DXaX N\jkc`e^% GXik`1:\ek\i$ jkl[\ek\i% wc[\i1))% Gcl^^Xi1:`m`c$ \bfefdgif^i%

EXde1:_i`jk`Xe FjbXijjfe% GXik`1C`Y\iXcX jkl[\ek\i% wc[\i1)( Gcl^^Xi1JXd_€ccj$ m\kXigif^i%

EXde1J`dfe <[m`ejjfe% GXik`1Jkl[\ek$ gXik`\kjfZ`Xc$ [\dfbiXk\ieX% wc[\i1)*% Gcl^^Xi1<bfefd`%

ÉCw>K;<CK8>8E;<<KK;<DFBI8K Æ@e]fidXk`fe€im`bk`^k#d\eaX^kifi [\k€id`ejkc`bXm`bk`^kXkkkXk`ccj`^ jkl[\ek\ieXjY\_fm#Xkk]i‚^Xj`^ ÉmX[€i[\kjfdY\_mj6É ;\kj€^\imXce€de[\ejfi[]iXe[\ C`eljCle[jkidXe^‚\e[\_lidXe jbXbXmXc[\ckX^Xe[\k`e]iLd\‚ jkl[\ekb‚ijjkle[Xe[\b‚imXc% Inför förra valet sa valnämndens dåvarande ordförande Inge Breed att målet var att få 1 000 godkända röster. Det målet nåddes inte. Slutresultatet visade på 761 godkända röster från de totalt 5 796 kårmedlemmarna,

vilket innebar ett valdeltagande på 13,4 procent. Detta beskrev valnämndens ordförande efteråt som ett kapitalt misslyckande. konkreta målsiffror, utan istället siktar man på fler deltagare än förra året. Något som bland annat ska göras genom förbättrad utbildning av valarbetarna. – Jag vill inte klaga på förra årets valnämnd, men det fanns problem, menar Linus Lundström. Bland annat fanns det flera ute i vallokalerna som inte kunde  svara på de frågor som studenterna hade @ wI =@EEJ @E>8

9IwB@>KF:?FBC8IK <=K<I:FIFE8JBFEBLIJ

– Nej, tyvärr. Många hyror släpade och alternativet hade varit att bara låta det fortsätta så.

en referensgrupp. Umeå studentkårs ordförande Fanny Eriksson håller inte med om den beskrivningen. – Vi tillsatte en arvoderad person för detta som sade upp sig efter två dagar då denne sa att det kändes oseriöst. Därför beslutade vi att skjuta upp det.

– Vi har en del intressenter och jag tror det blir en lösning under denna termin. I vilken form och om det blir klubbar är oklart.

att relationen mellan Umeå studentkår och Svensk studentcatering ab till en början var bra, men att den försämrades allteftersom hyrorna blev försenade. Och när det till slut inte fanns något annat =8EEP<I@BJJFEJv><I

EXde1M`b Ja[`e% GXik`1Df[ jkl[\ek\ wc[\i1)-% Gcl^^Xi1J

alternativ än att säga upp kontraktet. Något som rörde upp en del känslor. – Att de hotar att stämma oss på Umeå studentkår är bara underligt då det är Kårhusstiftelsen, och inte vi, som har ansvaret för Corona. Det är tråkigt att de ska börja smutskasta oss. Men det här är personer som investerat mycket i företaget och sedan gått i konkurs. De har inte velat ta på sig ansvaret för detta och istället letat syndabockar. ?X[\ e` bleeXk X^\iX g‚ \kk XeeXk j€kk]iXkkle[m`bX[\kkX6

MX[_€e[\id\[cfbXc\ieXel6

MX[^ie`el6

– Vi jobbar med att hjälpa Kårhusstiftelsen täcka upp inkomstbortfall. Hittills har det gått bra och förhoppningsvis har vi en kortsiktig lösning klar redan i mars. Den långsiktiga får vi ta tag i längre fram. BXe [\k Yc` Xbkl\cck Xkk Ld\‚ jkl$ [\ekb‚ikXim\icfbXc\ieX6

– Vi har diskuterat frågan och har

M<IK<O*1)'(* vertex 3:  2013


J=Iw>FI@BwIM8C Xkk bX `eki\jj\k# d\e `e^\k _€e[\i% MX[ bXe e` \^\ekc`^\e ^iX ]i Xkk ]‚ ]c\iijkXe[\6

– Kåren måste visa upp sina resultat, vad de gör för studenterna, och följa upp detta. Då kan man förmedla vad kåren gör för studenterna. Den biten tycker jag har varit ganska dålig. Sen kan kåren bli bättre på att visa kopplingen mellan kår och sektion. Det finns många engagerade studenter i de olika sektionerna.

[\iXkX \i%

JkXk`jk`b%

ÆDXeYc`imXc[]i[\edXe€ifZ_`ek\ m`cb\kgXik`dXek`cc_i% ;\kj€^\iLd\‚eXklim\kXi$fZ_k\befcf^$ b‚ijfi[]iXe[\?\c\eX;X_cY\i^fd EKB1jmXcgifZ\jj#jfdjb`ca\ij`^ Xmj\m€ik]i‚eLd\‚jkl[\ekb‚ij%

C@ELJ CLE;JKI{D Jv><I

LD<wJKL;<EKBwIJM8C1

bkfi

att årets val kommer innehålla några nyheter jämfört med föregående år. I år kommer det finnas en vallokal i MIT-huset. Denna kommer alterneras med Beteendevetarhuset. – Vi har många medlemmar i MIT-huset. Bland annat lärarstudenter som nu får större möjlighet att rösta. En annan nyhet är att det kommer finnas en portabel vallokal för att på ett effektivare sätt kunna söka upp studenter som sitter runt om i husen. –Vi ska även försöka ordna två valcaféer, ett i början och ett i slutet av valperioden, där partierna får tala i Lindellhallen.

EKBMvCA<IG<IJFE<I K@CCEPBwIJKPI<CJ<

EXde1AfXb`d Jbf^Y\i^% GXik`1=i\eX[\ jkl[\ek\i% wc[\i1)*‚i% Gcl^^Xi1 >pdeXj`\c€iXi\%

EXde1AfXZ`d JkiXe[% GXik`18iY\kXi$ gXik`\k% wc[\i1)(‚i% Gcl^^Xi1JfZ`fcf^`$ gif^iXdd\k%

K@JBKGIF9C<DÉ om valet, samt att det på vissa håll var problem med språkkunskapen. Utbytesstudenter kunde inte få information på engelska. Detta ska vi åtgärda i år. De senaste valens låga deltagandesiffror oroar Linus Lundström. – Det blir ett demokratiskt problem. Man kan med relativt få röster påverka hela valutgången. För att öka kårens legitimitet behövs ett högre valdeltagande. Jämfört med andra universitet har vi bra siffror, men det säger väl mer om kårerna i allmänhet än om oss. ;\k_Xi`]c\iX‚ikXcXkjfdXkkb‚i\e d‚jk\ Yc` Y€kki\ g‚ Xkk `e]fid\iX ]i

?li€ib€ejcXe`e]imXc\k6

– Jag är hoppfull. Vi är en bra nämnd som haft bra möten. Det känns som om vi kan få fler röstande i år, säger Linus Lundström. Internetvalet öppnar den 1 april och vallokalerna hålls öppna den 22 – 25 april. Valresultatet presenteras på en valvaka den 26 april. 8E;<IJJ8DL<CJJFE

M@JJK@EKI<JJ<=@EEJ%%% n I en enkätundersökning som Vertex gjorde på campus i början av mars uppgav 8 av 41 svarande, som alla var medlemmar i Umeå studentkår, att de tänkte rösta i kårvalet, vilket skulle motsvara ett valdeltagande på 20 procent. Men urvalet är alltså väldigt litet och felmarginalen därför stor. Ifjol röstade 13,4 procent av kårmedlemmarna.

börjat undersöka om det finns underlag till detta. Men inget är bestämt. Vertex har vid flera tillfällen, utan framgång, sökt Svensk studentcaterings ekonomichef Carl Rehnberg för en kommentar. 8E;<IJJ8DL<CJJFE

:fifeX%Bfikj`bk`^cje`e^d\[\eki\$ gi\eijfdjbk\icleZ_j\im\i`e^\ebXe bfddXjeXik#d\emX[jfdjbX_€e[X` cfbXc\ieXk`cc_jk\e€i€eelfbcXik% =fkefk1J\€m\eGXe\c\ej`[Xe)- fd mX[ki\jkl[\ek\im`ccj\]im\ibjXd_\k` :fifeXjcfbXc\i`]iXdk`[\e%

M<IK<O*1)'(* vertex 3: 2013

Medan partierna inom Umeå stu– Han eller hon bör ha koll på kåren dentkår förbereder sig för kårval och dess struktur och ska gärna ha vahar Umeå naturvetarrit involverad inom kåren och teknologkår fram till tidigare. Det kan även vara 22 mars samlat in nomibra att ha någon form av leneringar till nästa års darerfarenhet. kårstyrelse. Kårernas valprocesser skiljer sig åt på 8KKM8I8FI;={I8E;< två flera sätt. Inom ntk får år i följd är möjligt, om alla medlemmar nominenominering inkommer, ra personer, eller sig själmen det är inget som He?\c\eX;X_cY\i^% va, till posterna som kårlena Dahlberg funderar EKB1jelmXiXe[\ ordförande, studiesocialt på. Istället hoppas hon att fi[]iXe[\% ansvarig, utbildningsbehennes efterträdare ska få vakare, arbetsmarknadsen lika givande period ansvarig, informationsansvarig och som hon säger sig ha haft. – Man lär sig fruktansvärt mycket. studerandeledamot. Jobbet handlar mycket om att leda EvI EFD@E<I@E>8IE8 är klara konandra i arbetet. Visst är det bra att taktar en valberedning de nominerade kunna mycket i början, men man för att bekräfta deras intresse. Däref- kommer långt med vilja och förmåga ter intervjuar valberedningen de no- att peppa andra. minerade och presenterar ett styrelse=`eej [\k k`cci€Zbc`^k d\[ jkl[\ek$ förslag som sektionsrepresentanter tar `eÕpkXe[\m\i\iXmXc6 ställning till på valfullmäktige. – Ja det tycker jag. Fullmäktige är – Det är ett system som fungerar öppet för alla medlemmar. Dessutom bra. Det är personval så man behöver är de som sitter i fullmäktige valda i inte vara engagerad i ett parti och de olika sektionerna som företräder ragga röster, tycker ntk:s ordförande studenterna. Helena Dahlberg. ntk:s valfullmäktige hålls den 15 Hon gick själv igenom denna pro- april och ungefär en vecka senare cess för ett år sedan och menar att in- offentliggörs vilka personer som tervjun var lite som en arbetsintervju. ska utgöra kårstyrelse under läsår– Det var lite nervöst faktiskt. På et 2013/2014. intervjun tar de reda på hur man är som person, vad man kan och hur man tycker och tänker. M`cbX\^\ejbXg\iYi[\eep\fi[$ ]iXe[\e_X6

K<OKF:?=FKF1 8E;<IJJ8DL<CJJFE

C@KK<I8KLIM<K<EJB8G =wI9C8E;8;<9<KP> nBXe[`[XklkY`c[e`e^\e`c`kk\iXkli$ m\k\ejbXgm`[Ld\‚le`m\ij`k\k]‚i Y\kp^\kÉYi`jkXe[\bmXc`k\kÉ`Le`m\i$ j`k\kjbXejc\ij€dY\k\kjlkm€i[\i`e^% DX^`jk\ilkY`c[e`e^\ebcXiXij`^Y€kki\% Le`m\ij`k\kjbXejc\ij€dY\k\kLBv _Xilkm€i[\iXk),lkY`c[e`e^Xi`c`k$ k\iXklim\k\ejbXg`cXe[\k%DX^`jk\ilk$ Y`c[e`e^\e`Ld\‚k`cc_i[\ed\igXik XmlkY`c[e`e^XieXjfd]‚ifd[d\k É_^bmXc`k\kÉ%BXe[`[XklkY`c[e`e^\e €i`ek\c`bXYiX#\ec`^kLBv#fZ_]‚i` giXbk`b\ele[\ib€ek%;\k`ee\Y€iXkk LBvjbX^iX\elgg]cae`e^`efd\kk ‚i%Fd`e^\e]iY€kki`e^jb\kk[‚bXe \oXd\eji€kk\ekXjYfik%

C€jd\ig‚1

m\ik\o%el

. 


- Campus enda bokhandel SAMHÃ&#x201E;LLSVETARHUSET-S103

EF TI

KE

K

LT

FE

'(*CI\e_fie\e

T

EN

V MILJÃ&#x2013;EKONOMISKT

www.campusbokhandeln.se -BÃ&#x2013;CKER-BLOCK-PENNOR-PAPPER-

Starta studiecirkel hos Folkuniversitetet!

Cykelverkstaden

BULLERIBOCK

!(#(((#($(( $ !( ! (( ( &(&("# !!!(!(# !$(

'(&" !(!( ((

Vi hjälper dig! student.umea@folkuniversitetet.se 090-711400

(%!#"$'* --#-)-- -+ $-! $-%!#$--, - " $( $(" $((%( "$( &#!!--&#!  - - -- --

10% STUDENTRABATT

Rabatten gäller vid uppvisande av giltig studentlegitimation

 

! ! !

!! "

!!

"" "

" 

"!""

När du visar omtanke om dig själv, dina nära och din omvärld.

!"" " #" /

vertex 3:â&#x20AC;&#x2030;â&#x20AC;&#x2030;2013 M<IK<O*1)'(*


Trött?

Campus största kaffe (Zoegas)15 kr Vi erbjuder även smörgåsar, godis och lunch.

HC Mat

Öppettider: Mån–tors 8–15 • Fre 8–13 Vi finns på Nationernas Hus Universum

http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/amne/?code=RVA

Vad är detta? Jo, det är den exakta adressen till hemsidan med information om fristående kurser som ges av Juridiska institutionen. Juridiska institutionen har ett brett utbud av fristående kurser som kanske passar Dina intressen eller behov. Information om våra kurser hittar Du på Umeå universitets hemsida, <www.umu.se>. Klicka Dig vidare via länken Program och kurser.

Juridiska institutionen www.jus.umu.se

M<IK<O*1)'(* vertex 3: 2013

0


10 ('

vertex 3:  2013 M<IK<O*1)'(*


8B8;<D@B<IEJ9vJK<MvE

=FKF1I<9<:B8>LJK8=JFE

vertex 3:â&#x20AC;&#x2030;2013 M<IK<O*1)'(*

11 ((


EXde19\Xki`Z\>ljkX]jjfe%wc[\i1)'%Gcl^^Xi1Ali`jkgif^iXdd\k%9fi1Jkl[\ekc€^\e_\kg‚wc`[_a[% Ifcc`8ibldjjkpi\cj\1Fi[]iXe[\%Ifc`^Xjkd\[i`[e`e^\e1>\d\ejbXg\e`]i\e`e^\e%?€jkclbkfZ_i`[b€ejcX^\idfk`mXk`fek`ccXcck%

KI@MJ<CE@JK8CC<KvIEw> K\id\eÉ_Xmi\dfgg\Ém\ibX[\]ii]Xjk\kjX[_fj d‚e^X#kifkjXkk_€jkXi€ijkfiX#^iXZ`jX[ali% M\ik\o]ca\id\[8bX[\d`jbXipkkXibclYY\e `Ld\‚#8ibld#]iXkkbfccXc€^\k`jkXcc\k% Jag lämnar stan och Västerslätts sjaskiga industriområde bakom mig och den lantliga idyllen uppenbarar sig med snöklädda fält och gamla träkåkar, hagar och åkermark. Framme vid Hippologum ska de två Arkum-medlemmarna Beatrice Gustafsson och Linnea Lindelöf lotsa mig och fotografen genom stallupplevelsen. Hippologum är en modern ridanläggning med kristallkrona i taket,

() 12

café och ridsportbutik. Stallkänslan kommer först när jag går in i stalldelen och lukten slår emot mig. Det luktar hästskit. Men det luktar faktiskt gott och det är en rofylld upplevelse, tänk svenska gårdar från förr ungefär. och resten av det gäng som ska delta i dagens lektion börjar med att göra hästarna fina, borsta dem och kamma deras manar och svan9<8KI@:<# C@EE<8

sar för att sedan sadla och tränsa dem. De skämtar och hjälper varandra och stämingen är fin. De konstaterar att ridning tar en del tid från studier och andra intressen, men att det är värt det. Beatrice har tilldelats Chelsea, en häst som är så trevlig att man utan problem kan gå in till den i boxen och klappa den. Beatrice berättar att hon lämnade sina egna hästar i Stockholm när hon flyttade till Umeå för att plugga och att fortsätta med ridningen var självklart. – Hästen blir en familjemedlem, precis som en hund eller katt, säger hon om att ha egen häst. Trots den gemytliga stallbilden så är ridning en seriös sport, och som ordförande i Arkum ser Beatrice till

att det finns chans att tävla. Mest i Sverige, men i mitten av mars tävlade Beatrice för Arkum i Belgien. Chelsea har hon ridit vid tidigare tillfällen och ekipaget placerade sig i klubbens förra dressyrtävling. –Jag är en riktig tävlingsmänniska, förklarar Beatrice leende inifrån boxen. Linnea E-vitamin. Öronen är lätt bakåtvinklade när vi samlas runt hästen, men Linnea förklarar pedagogiskt att den lyssnar. Hon grabbar tag i E-vitamins öron och viker dem platt bakåt, och demonstrerar hur det skulle ha sett ut om E-vitamin varit sur. Även hon har hållit på med hästar hela livet, och hon började J8DK@;@>K={I9<I<;<I

M<IK<O*1)'(* vertex 3:  2013


EXde1C`ee\XC`e[\c]%wc[\i1))‚i%Gcl^^Xi19`fd\[`Z`ejbXXeXcpk`b\igif^iXdd\k#`ei`bke`e^bc`e`jb]pj`fcf^`%9fi1Ep`eÕpkkX[g‚DXi`\_\d% Ifcc`8ibldjjkpi\cj\1DXibeX[jXejmXi`^%>ig‚]i`k`[\e]ilkfdi`[\i1Gcl^^Xi#ki€eXifZ_jg\cXic`k\fc`bX`ejkild\ek%

>FK@?vJKMv> på ridskola redan som sexåring. Avslappningen, känslan av att komma bort från allt och bara kunna koppla av är det hon uppskattar allra mest med ridningen. – Det är lite spa, skojar hon och kliar E-vitamin. som rider kan ha nytta av sina ledar- och samarbetskunskaper i vardagen. Man samarbetar ju inte bara med hästen utan med andra människor också, och det är många som rör sig i stallet som ibland har hästintresset som enda gemensamma nämnare. Teamwork, sammanfattar hon det. Det är full grupp på dagens lektion, ?FE KIFI 8KK DwE>8

M<IK<O*1)'(* vertex 3: 2013

både universitetslärare och studenter deltar. Och ja, det är en kille också. Efter en stunds lugn uppvärmning i skritt och trav väntar folk på läktaren på att hoppningen ska börja. Bommarna ligger direkt på backen och frågan hänger i luften om det inte ska bli mer spännande än så här. Men så höjs ribban, bildligt och bokstavligt, och ekipagen dundrar förbi läktaren ett efter ett för allt vad tyglarna håller, och hästarna tar rejäla skutt för att komma över. Trots att Linnea rider sin häst för första gången och dessutom under en hopplektion, när det mesta kan hända, sitter hon säkert i sadeln. – Jag kände mig trygg, säger hon nöjt efteråt.

Men det var inget bra träningstillfälle inför framtida tävlingar. Beatrice skrattar åt frågan, det hade behövts fler och högre hinder för det. en lätt skymning när vi sätter oss i bilen igen. Väl i stan känns kontrasten stor mellan lugnet och tystnaden vi nyss rörde oss i på landet och det buller av människor och trafik som kommit tillbaka omkring oss. Hästlukten följer med hem, det syns på chaufförens blick, men också en klart uttalad känsla av välbefinnande. ;<K?8I?LEE@K9C@

8EE<C@<D8IB>I<E =FKF1I<9<:B8>LJK8=JFE

8CC8B8EM8I8D<; 8bX[\d`jbXipkkXibclYY\e` Ld\‚€igg\e]iXccXd\[ Xebepke`e^k`ccLd\‚Le`m\ij`k\k fZ_JCL%@e^\e_€jkblejbXg Y\_mj#kXeb\e€iXkkXccXjfd m`cci`[XjbXmXiXm€cbfdeXfZ_ c\bk`fe\ieXXegXjjXjj‚c‚e^k [\k^‚i\]k\i[\ckX^XieXj]i$ blejbXg\i%I`[c\bk`fe\ieX^\j g‚?`ggfcf^ldg‚kfij[X^Xi d\[jkXik`jkXcc\kbc%(,%*'% KiXejgfikjXdfi[eXj%DXe m€ca\icgXe[\m`cbXc\bk`fe\i dXem`cc[\ckX`%J\nnn%Xibld%j\ ]id\i`e]fidXk`fe%

(* 13


Psykologmottagningen vid Institutionen fĂśr psykologi erbjuder mĂśjligheter till psykoterapeutiska samtal

Exempel pü lämplig problematik är relationssvürigheter, identitetsproblematik, lindrig depressivitet /nedstämdhet och üngestbesvär. Samtalen ges av psykologkandidater under handledning av erfarna leg. psykoterapeuter.

$ "' ")   !"#"$%! ) !$# %#

Voices of Umeü - Part 1 Onsdag 8 maj Kl. 12:10 - 12:50 Ljusgürden, Lärarutbildningshuset

Ă&#x201E;r du intresserad? Fyll i en intresseanmälan pĂĽ vĂĽr hemsida: www.psy.umu.se/ psykologmottagningen

Kultur pĂĽ campus &&&%((#$%!#

Prenumera pĂĽ nyhetsbrevet www.umu.se/kulturpacampus

   TreĂĽrig journalistutbildning. Jobba pĂĽ tidning/tidskrift, med radio, tv eller webb.

 

Arbeta med utställningar, dokumentation, museipedagogik och kulturvürd.

  Jobba som informatĂśr, kommunikatĂśr eller i PR-branschen.

 !  

6YHULJHVElVWDPDQXVXWELOGQLQJ%OLUPDQXVI|UIDWWDUHI|UNRUW¿OPOnQJ¿OPWYVHULHURFKGDWDVSHO Komplettera din utbildning eller skräddarsy din egen examen med fristüende kurser! HÜsten 2013 ger vi kuser i medie- och kommunikationsvetenskap, konstvetenskap, museologi, kulturanalys, litteraturvetenskap och etnologi. Läs mer om vüra program och kurser pü www.kultmed.umu.se och sÜk senast 15 april 2013!

!  www.kultmed.umu.se

(+ 14

M<IK<O*1)'(* vertex 3:â&#x20AC;&#x2030;â&#x20AC;&#x2030;2013


BLCKLI1 K`gji\Xbk`fe\i1 blckli7m\ik\o%el

C8IJJFEJ>IF;8 I<AvCKLK9L8;

9fY8ie\%9fY;pcXe]‚ijg\cX_lml[ifcc\e`\eifdXeXm8ie\Jle[\c`ek`cc_^\i %@e^\ejlg\i_`k#kpZb\iM\ik\oi\Z\ej\ek%

;pcXe$]im`ii`e^\ek`cckXi Något som har blivit litterärt mode de senaste åren är den sortens dokumentärromaner där författare skriver fiktivt om människor som har eller har haft en verklig förlaga. I Sverige har Alexander Ahndoril skrivit fiktivt om Ingmar Bergman och Bengt Ohlsson om Johnny Ramone, medan Joyce Carol Oates blivit hyllad för sin Blonde (2000), ett slags fiktiv biografi över Marilyn Monroe. För en författare måste genren te sig lockande: den erbjuder konstnärlig frihet att fabulera samtidigt som författaren alltid kan svära sig fri från moraliskt ansvar genom att peka på romanstämpeln på omslaget. Nej, nej, det är ingen ärekränkning – det är konst! annan författare som verkar ha fått blodad tand vad gäller dokumentärromaner – hans närmast förbigående roman var en fiktiv framställning av den mytomspunne gängledaren Sigvard NilssonThurneman. Med Allt ska bli ditt sätter Sundelin tänderna i en annan mytomspunnen gestalt, nämligen Bob Dylan, i syfte att ”skriva fram människan 8IE<JLE;<C@EvI<E

8CCKJB8 9C@;@KK

8ie\Jle[\c`e R8c]XY\kX ]icX^T

men parallellhistorien integreras aldrig på ett sätt som gör ansatsen begriplig. Däremot är Rimbaud-partierna trevlig läsning rent språkligt, medan Dylan-fragmenten förblir förvirrande för den oinsatte och gammal skåpmat för den redan initierade. den verkliga människan bakom den gåtfulle gestalten ”Bob Dylan”, men de spridda anekdoterna tjänar snarare syftet att bidra till mytologiserandet. Kanske är det just den fragmentariska formen som gör det, känslan av att ta del av ett gäng lösryckta rövarhistorier? Efter att ha läst Allt ska bli ditt känner jag mig mer förvirrad än någonsin vad gäller Dylan. Nu var jag inte särskilt insatt till att börja med – men det ska väl inte krävas en fil. kand. i dylanologi för att ha utbyte av romanen? Sundelin skriver i efterordet att Dylan och hans musik har följt Sundelin genom hela hans liv. Det var kanske en anledning för Sundelin att skriva romanen, men det är knappast en anledning för oss att läsa den. JLE;<C@E={IJ{B<II{A8

bakom myten”. Detta gör Sundelin genom fragmentariska nedslag i Dylans levnadshistoria, samtidigt som han speglar Dylans vandel mot artonhundratalspoeten Arthur Rimbauds. ={IEw>FEJFD@EK< är

alldeles insatt i Dylans biografi är det lätt att uppfatta Sundelins urval som godtyckligt. Endast en hängiven dylankonnässör kan finna en röd tråd i detta lapptäcke av anekdoter, som främst kretsar kring Dylans tidiga bana som protestsångare och folkmusiker. Huvudpersonen framställs som en kringdrivande småfifflare, och kanske är det just i den ungdomliga upprorsandan som läsaren ska se beröringspunkterna med Rimbaud,

>LJK8M9FIJ>wI;

■ Som umeåbor ska vi vara glada över att vi har Littfest. Av geografiska skäl är vi ju inte bortskämda med författarbesök häruppe, varför det är bäst att passa på när kulturkoftorna angör Norrland. Ibland kan det leda till upplevelser som går utanför mallarna: förra året hamnade en klasskamrat på efterfest på Klas Östergrens hotellrum, true story. Årets startfält hade visserligen ingen Östergren, men väl en Bodil Malmsten och en Jonas Hassen Khemiri som är brännhet efter sitt öppna brev till Beatrice Ask. JAvCM?8;<A8>D<JKbehållning

av lördagen, då “Johannes Nilsson möter Stig Larsson” placerats strax före “Annika Norlin möter Liv Strömquist”. Två olika planeter inom loppet av två timmar! IdunteaJk`^CXijjfe% tern svämmade naturligtvis över när Liv Strömquist angjorde scenen (vi får hålla i åtanke att vi bor i en av Sveriges mest veganiga städer), men nog hade samtalet gynnats av mindre förlägen vördnad samtalspartnerna emellan. Stig Larsson hade å andra sidan gynnats av en moderator som ifrågasätter honom när han kallar Sverige för “en feministisk diktatur”. dock hur burop ljöd genom hela teatern när Stig Larsson uttalade sin groda. Ett friskhetstecken i tiden, såväl som ett tillfälle att känna sig stolt över att bo i en stad som är så veganig. MvIK8KKEFK<I8vI

>LJK8M9FIJ>wI;

BLCKLIBI{E@B8E1&&>LJK8M9FIJ>wI;FD8K K>wGwIF:B=<JK@M8C1 Det vankas Umeå Open igen! Och visst är det kul med fart och fläkt, men det jobbigaste med att besöka Umeå Open är ändå att besöka Umeå Open. För varje dag som passerar blir jag allt mer avtänd på livemusik. Att stå upprätt i något publikhav timmar i sträck och veva med armarna, klappa händer med brännande handflator bredvid någon idiot som luktar svett och skriker en i örat... Att nyktra till och bli bakfull redan innan förbandet börjar spela, därefter pliktskyldigt genomlida det trötta skådespel som är väntan på extranummer... Jag känner mig helt enkelt

M<IK<O*1)'(* vertex 3: 2013

<E@;@FKJBI@B<I;@>@{I8K

otroligt färdig med allt vad konserter heter och hur det kan roa någon annan än möjligtvis människorna uppe på scen kan jag för mitt liv inte begripa. D<EJwvIA8>F:BJwen ganska trist

typ. Ni andra kanske uppskattar lynchstämningen i den trånga ölskänken på ovanplan, ni kanske förstår charmen i att stå i garderobskön, ni kanske inser värdet i att snubbla omkring i den där stentrappan på jakt efter någon mjältsjuk trubadur som

arrangörerna tack och lov gömt djupt nere i fängelsehålorna i Folkets Hus. Ni kanske tycker att festivalledningen fattat ett djärvt och lite spännande beslut när de bokat in stora artister i alldeles för trånga lokaler så att bara hälften av de betalande besökarna över huvud taget får plats. Själv tycker jag inte det, och tänkte därför göra något roligare av min festivalhelg. Typ adressändra eller öva på att sätta in dammsugaren i städskåpet. >LJK8M9FIJ>wI;

EXde1>ljkXm9fij^‚i[%wc[\i1)/% >i1Gcl^^Xii\c`^`fej$fZ_c`kk\iXkli$ m\k\ejbXg#i\Z\ej\iXiYZb\i]i M\ik\ofZ_Ycf^^Xig‚m\ik\o%el

(, 15


=@CD&;M;1

=ilkfd\e_a€ikjb€iXe[\c`k\eÔcdfdkfe‚ijgifYc\dYaljjXid‚eX[\ej ;M;$jm\gg‚\ei`bk`^kjg€eeXe[\eX^\cY`kXi\#j`^e\iX[9\e8]Õ\Zb%

=@CDBI{E@B8E1 D8>ELJ=%9<I>JKI{D FDI{IC@>89@C;<I

EXde1DX^elj=%9\i^jkid%wc[\i1 )/‚i%>i1Le[\im`jXialjkel _^jkX[`\\c\m\i`\e^\cjbXfZ_kpjbX%

JBIv:BJB8 GIFMF:<I8 ag tycker mig vara relativt fri från genrefördomar, men det finns en kategori filmer som för mig verkar onaturligt omhuldad av mina likasinnade filmnördar. Skräckfilmen. Visst finns det en stark social anledning till att se skräckfilm, men inte för att vi vill bli skrämda på riktigt. Det är skrattet. Vi vill åt den tillgjorda hoppa-i-soffan-effekten för att sedan kunna skratta åt oss själva och varandra. Komma ner från adrenalinchocken och inse att allt bara är på låtsas. skräckfilmer som jag älskar, men nyare bidrag till genren gör att den effektivt spelar ut sin egen roll. Senare år har gett oss massproduktion på filmer som går till extremer för att på ett ytligt sätt skrämma och äckla oss, utan att för den delen ge ett bestående intryck. De tvingas överträffa sig själva gång på gång, samtidigt som de är utmärglade på originella idéer. >@M<KM@J=@EEJ;<K

;<EM<IBC@>8JBIv:B<Eåterfinns

för mig istället utanför genrens ramar. I berättelser som förfärar mig genom verklighetsförankring eller för att de provocerar min bästa vän och värsta fiende – mina egna tankar. Den svtaktuella, brittiska serien Black Mirror är till exempel långt från vad andra skulle tolka som skräck. Svart humoristisk, satirisk och samhällskritisk, men den ger också obehagskänslor som följer med mig i veckor. För att den provocerar mina tankar. D8>ELJ=%9<I>JKI{D

16 (-

=i€e[i`e^jg\i`f[%;\le^Xjb‚[\jg\cXieXm\ikp^Xi%

BXeYc`\ekfe‚ijbcXjj`b\i K?<G<IBJF= 9<@E>8N8CC=CFN<I ><EI<1KFEwIJ;I8D8 I<>@1JK<G?<E:?9FJBP D<;1<QI8D@CC<I#<DD8N8KJFE 9<KP>1

Charlie bär på ett tungt förflutet när han börjar high school. Han blir en

outsider utan vänner, tills ett gäng sistaårselever tar honom under sina vingar. Storyn är enkel, men bjuder på sin beskärda del av överraskande ögonblick. Den är inte tekniskt fulländad, men otroligt ärlig, varm och hjärtskärande. Den unga rollistan förmedlar på övertygande och lysande sätt känslan av otillhörighet och

8I>F ><EI<1;I8D8K?I@CC<I I<>@19<E8==C<:B D<;19<E8==C<:B#AF?E>FF;D8ED%=C% 9<KP>1

Ben Affleck har näst intill återuppstått från de döda. Efter att skådespelarkarriären störtat har han övertygat från registolen. I hans tredje film vågar han återigen agera framför kameran, och det med bravur. Han spelar gisslanexperten Tony Mendez, som tar till drastiska åtgärder för att få hem sex amerikaner efter att de fastnat i Iran under revolutionen. Berättelsen är baserad på verkliga händelser och filmen gör ett övertygande arbete för att ge en dokumentär känsla. Samtidigt vågar den vara självmedveten och skruvar på Hollywoodmanér upp både humor och spänning ett extra steg, utan att för den delen bli löjlig. Det hela kulminerar i en klassisk nagelbitare och Affleck etablerar sig som en regissör att räkna med. D8>ELJ=%9<I>JKI{D

ofullkomlighet i förändringsperioder av våra liv. Särskilt Ezra Miller imponerar, en fantastisk talang som kan bli en av världens främsta. Med en redan kultförklarad bokförlaga har filmen med all rätt potential att bli en modern tonårsklassiker i nivå med The Breakfast Club. D8>ELJ=%9<I>JKI{D

GI<D@LDILJ? ><EI<1:PB<C8:K@FE I<>@1;8M@;BF<GG D<;1AFJ<G?>FI;FE$C<M@KK# D@:?8<CJ?8EEFE%=C% 9<KP>1

8i^f%9\e8]Õ\Zbm\ikp^XiY‚[\YXbfd fZ_]iXd]ibXd\iXefZ_‚jkX[bfdd\i \ebcXjj`jbeX^\cY`kXi\c

Joseph Gordon-Levitt har de senaste par åren medverkat i idel sevärda filmer, men här gör han ett riktigt magplask. Som cykelbud i New York får hans karaktär Wilee jobbet att leverera ett mystiskt kuvert, som jagas ivrigt av bland annat en korrupt polis. Så långt är handlingen relativt logisk, men sedan blir allt en löjligt tunn soppa. Utöver scener som enbart är till för att visa hur coola och obrydda alla surfarcyklister är så står dialogen i en bottenklass för sig. Annars övertygande Michael Shannon verkar inte veta vilken sorts film han är med i och framstår nästan som mentalsjuk i sitt groteska överspel. Det är ironiskt att bromslösa cyklar är ett återkommande inslag, eftersom det här är en helt bedrövlig trafikolycka till film. D8>ELJ=%9<I>JKI{D

vertex 3:  2013 M<IK<O*1)'(*


DLJ@B1

Jfle[\k#d\cf[`\ieXfZ_ijk\e€iY\bXek]i^XdcX9fn`\$€cjbXi\% EpXXcYld\km`kkeXifdÔe^\ikfggjb€ejcXY‚[\`gif[lbk`fe\efZ_c‚kjbi`mXe[\k%

DLJ@BBI{E@B8E1 <I@B?@CC9FDFD DLJ@B?vIF:?;vI

EXde1<i`b?`ccYfd%wc[\i1).‚i%>i el1=i`cXejXe[\aflieXc`jkjfdYi`ee\i ]idlj`bfZ_dXkcX^e`e^%

9fn`\%K`ccYXbXd\[Y\jb\[%

{;DALB8IK@JK JCvGG<IEPKK

=i€jZ_kfZ_Yi`caXek K?<E<OK;8P ;8M@;9FN@< JB@M9FC8>1:FCLD9@8 9<KP>1 

Att ;Xm`[9fn`\ släpper ett nytt album är stort. I tio år har det varit tyst kring popikonen och många hade utgått från att han lagt musiken på hyllan, men den 8 januari i år, på sin 66:e födelsedag, släppte

han singeln “Where are we now?”. Singelsläppet och utannonseringen av albumet The Next Day frambringade något av en mindre chock för både journalister och fans. Gamla ikoner i all ära, ofta ligger deras produktionsmässiga guldålder bakom dem och comebacker av liknande slag brukar sällan hålla så hög klass som The Next Day faktiskt gör. För David Bowie har fortfarande

skärpa i både texter och musik. Visst är soundet bekant för gamla Bowie-älskare med melodierna och den omisskännliga rösten. Samtidigt doftar hela albumet av en fräschhet som vittnar om en fingertoppskänsla i både produktionen och låtskrivandet. Singeln “Where Are We Now?” är något av albumets guldkorn i all sin enkla briljans. <I@B?@CC9FD

för komplicerad och saknar enkelhetens elegans och struktur. Ordspråk som “kill your darlings” och “less is more” gör sig smärtsamt påminda.

CFE>K@D<8>F 8IK@JK1:LII<EKJN<CC JB@M9FC8>1E<KKN<IB 9<KP>14*#, 

:8CC<<B9CFDBv:B

Korsbefruktningen mellan folkmusik och pop har pågått länge men känns ändå nytänd med band som Mumford & Sons och First Aid Kit för att nämna några. Detta är :lii\ekJn\ccj fjärde album, men för mig är de en ny bekantskap. Musiken växlar mellan mer klassisk rock, med munspel och distade elgitarrer till lugnare finstämd akustiskt folkpop. Det är körer och countryharmonier och skivan placerar sig precis mellan banal pop och mer krävande indie. Texterna är direkta men vävs in i de känslostarka melodierna på ett fint sätt. Bäst blir det på de mer renodlade, lugna folklåtarna. Då kommer bandets känslosamma råhet till sin fulla rätt och det blir precis så naket och hjärtskärande lågmält som man kan önska. :8CC<<B9CFDBv:B

EFN8;8PJ;8E@<C:8EËK<M<EJ@E> 8IK@JK1;8E@<C>@C9<IK JB@M9FC8>1>8G?8CJ&9FI;<I 9<KP>1

M<IK<O*1)'(* vertex 3: 2013

M@vIDwE>8JFDvIM8BE8@E8KK EFI;GFC<E JB@M9FC8>1J@E:<ICPPFLIJ 9<KP>1

:lii\ekJn\cc%B€ejcfjXdi‚_\k% För mycket av allt. Det är känslan jag får när jag hör ;Xe`\c>`cY\ikj nya skiva. Det känns som att Gilbert vill lite för mycket, jag förstår hans vision men någonstans på vägen tappades färdriktningen. Det är en sprudlande produktion med allt från 70-talsgung med hammondorgel, pop-potpurrier med körrefränger och blåsinstrument. Det är ett mänskligt album, på gott och ont. Gilberts sång balanserar på gränsen mellan charmigt svajig och falsk (notera skivans självironiska titel). Hans röst påminner en del om tidiga Dylan. Samtidigt är skivan full av fina melodier, svängiga arr och mycket känsla. Skivan har många kvaliteter men det är något som saknas, den är

Fem år efter debuten släpper Pelle Hellströms projekt Efi[gfc\e uppföljaren Vi är många som är vakna i natt. Musikaliskt flörtar han friskt med bland annat eurodisco i låten “Gryningen kom som ett dån” och schlager i “Dom mörka molnen”, där CEO även gästar. Men den glättiga fasaden som hör schlagern till är inte där. Discokulan är liksom sprucken. Kvar finns ett stundtals briljant vemod som skär i bröstet, framförallt i “Dom mörka molnen”. Eurodiscoflörten känns inte helt hundra och fungerar väl sisådär. Istället är det åtta spår långa albumet som bäst när tempot skruvas ner som i avslutande balladen “Stup”. Att beskriva låten som hjärtskärande räcker knappt. Det är musik från hjärtat som sällan känts så ärlig och direkt. <I@B?@CC9FD

Terius Nash banade väg för många av dagens r&b-stjärnor. Den 35-årige amerikanske låtskrivaren och producenten har skördat stora framgångar och får nog räknas till en av världens största inom sin genre. Han har skrivit och producerat till bland andra Beyoncé och Drake och är dessutom en av hjärnorna bakom Justin Biebers megahit ”Baby” (en låt som han säger sig ha skrivit på mindre än tjugo minuter). Vid sidan av producerandet till andra artister har dessutom Terius Nash en egen och relativt liten artistkarriär under namnet The-Dream. En artistkarriär som inte alls kan mätas med framgångarna som hans låtar som han skrivit till andra har bringat. Hittills har han i alla fall hunnit med att släppa fyra album. Love Hate från 2007 gick han i bräschen för den mer emotionella r&b som senare bland andra Drake, The Weeknd och Miguel skördar framgångar med. Ett välbehövligt trendbrott i en genre som länge gick på tomgång. Till skillnad från många andra så utstrålar TheDream en smula ödmjukhet vilket för mig gör honom till en mycket bättre artist än många andra inom genren. Nya albumet Fourplay släpps i maj, och finns det något album som jag ser fram emot lite extra i vår så är det just detta. D<;;<9LK<E

<I@B?@CC9FD M<IK<O9<K P>JJB8C 81

ÆLj\c Æ?Xcm[‚c`^ ÆFb ÆBcXikYiX ÆCpjXe[\

(. 17


M@EE9@F9@CA<KK<I >`ccXĂ&#x2030;M\ik\o#jkl[\ekk`[e`e^\eĂ&#x2030; gÂ&#x201A;=XZ\Yffb%;Â&#x201A;Â&#x20AC;i[ld\[fZ_ _XiZ_XejXkkm`eeXeÂ&#x20AC;jkX^Â&#x201A;e^ m`cfkkXilkY`fY`ca\kk\i%9XiXjÂ&#x201A; [Â&#x20AC;i#_\ckiXe[fdfZ_mÂ&#x20AC;c[`^k ^iXk`j%EÂ&#x20AC;jkXlkcfkke`e^`Xgi`c%

K@GJ8FJJ>vIE8 Fd[lm\keÂ&#x201A;^fkjfd]c\iYfi[\ bÂ&#x20AC;eeXk`cc#ifc`^k\cc\iki`jk#lggiÂ?iXe[\ \cc\ijdÂ&#x201A;jbfa#k`gjXM\ik\oi\[Xbk`fe% M`Â&#x20AC;i`eki\jj\iX[\XmjdÂ&#x201A;kkfZ_jkfik% D\acXi\[7m\ik\o%el#i`e^./-0')' \cc\ik`kkX`egÂ&#x201A;i\[Xbk`fe\e`JXd$ _Â&#x20AC;ccjm\kXi_lj\k#eÂ&#x20AC;iXBX]Â&#x201E;Kfie\k% BXikX1m\ik\o%el&fd$m\ik\o&_`kkX$_`k&

  Namn: Hoda Zaid  Ă&#x2026;lder: 25  * Kommer frĂĽn: UmeĂĽ  ##"%#" Pluggar: Statsvetenskap D  %)! ###!) $#%" #

Gillar: vänner att träna utvecklingspolitik

Vill du jobba med frĂĽgor som rĂśr:

 

 ! - demokrati

!# - rättvisa

!)##%" - jämställdhet

)"#)# - miljĂś - fredsbyggande

+

NULJRFKNRQÂľLNWHU

!"' - utveckling

!(#! - mänskliga

$#% rättigheter

)"!)###!

Vi har utbildningen fĂśr dig!

  ! 6WDWVYHWHQVNDS)UHGVRFKNRQÂľLNWVWXGLHU

A-C-nivü och Masternivü ##"%#" !" (#"#$!  %*"#!%* Läs mer pü www.pol.umu.se )"! *

Statsvetenskapliga  institutionen &&& $" $$ "

www.jus.umu.se www.pol.umu.se

Wintergatan Torsdag 2 maj Kl. 12:10 - 12:50 Ljusgürden, Lärarutbildningshuset

Kultur pĂĽ campus Prenumera pĂĽ nyhetsbrevet www.umu.se/kulturpacampus

EN PRA KTISK VĂ&#x201E;G TILL DRĂ&#x2013;MJOBBET

18 (/

vertex 3:â&#x20AC;&#x2030;â&#x20AC;&#x2030;2013 M<IK<O*1)'(*


    Ă&#x201E;r du intresserad av varfĂśr människor gĂśr som de gĂśr? Vill du kunna fĂśrklara och fĂśrstĂĽ dig pĂĽ vĂĽrt samhälle? DĂĽ är Sociologiprogrammet nĂĽgot fĂśr dig. PĂĽ Sociologiprogrammet studerar du samhället i stort, sociala relationer och mänskligt beteende. Du läser om varfĂśr människors livsvillkor, handlingsmĂśjligheter, relationer och värderingar skiljer sig ĂĽt. Som färdigutbildad kan dina arbetsuppgifter vara att utreda och utvärdera, ta fram underlag fĂśr beslutsfattande, leda projekt, samordna och koordinera olika verksamheter, handlägga ärenden samt arbete med fĂśrändrings- och utvecklingsarbete. Anmälan senast 15 april 2013 Grundläggande behĂśrighet. Välj mellan programmets tvĂĽ inriktningar â&#x20AC;&#x201C; sociologi och socialpsykologi.

 

Mer information Välkommen in pü webben www.soc.umu.se/utbildning/program Erika Antill, studievägledare, 090-786 59 62 / erika.antill@soc.umu.se

            

vertex 3:â&#x20AC;&#x2030;2013 M<IK<O*1)'(*

19 (0


M8I={IDwE>8 M@CCM8ËD<;1 ✔ ;<KIvKK8Cv><K BFDD<I@><E1 ■M\ik\olkbfdd\id\[0eldd\ig\i‚i%;\jjlkfdlgg[Xk\iXjn\YYk`[e`e^\e m\ik\o%elcgXe[\%Km‚eldd\iXmgXgg\ijk`[e`e^\e‚k\ijk‚iXmm‚ilk^`me`e^\e1 LK>wM81 9FBE@E>JJKFGG1

LKBFDD<I1

M\ik\oei+$)'(*((Xgi`c

)-Xgi`c

M\ik\oei,$)'(*/dXa

)+dXa

9fbXXeefejgcXkj`M\ik\oei+Æ,)'(*1GiXkXd\[ :_i`jk\iE`cjjfe#k\c'0'$.((,(,#:_i`jk\i%E`cjjfe7[`jgcXp$ld\X%j\

✔ FD=8KK8E;< ;@JKI@9LK@FE1 ■M\ik\o[\cXjlkd\[Gfjk\ek`ccd\[c\ddXieX`Ld\‚ jkl[\ekb‚ifZ_Ld\‚eXklim\kXi$fZ_k\befcf^b‚i%;\jjlkfd [\cXi\e`[ifkkj]i\e`e^lkk`[e`e^\e`XccXYi\mc‚[fi`Ld\‚j jkl[\ekYfjkX[jfdi‚[\e%MXia\epkkeldd\ic€^^jfZbj‚lk `k`[e`e^jjk€ccg‚ZXdgljfdi‚[\k`Ld\‚%K`cc[\kkXbfdd\i XkkM\ik\ojb`ZbXjd\[`ek\iegfjk\ek`ccXccX`ejk`klk`fe\ifZ_ Z\ekildY`c[e`e^Xim`[Ld\‚le`m\ij`k\k%A€d]ikd\[d‚e^X Xe[iXÉ^iXk`jk`[e`e^XiÉ€i[\e_€ifd]XkkXe[\[`jki`Ylk`fe\e \ebcXi]i[\c]iXeefeji\eÆdXem\kXkkk`[e`e^\efZ_[\ Xeefej\i[\e`ee\_‚cc\im\ibc`^\ee‚ic€jXieX%

✔ ?FDF><EF:? KP;C@>DwC>ILGG1 ■ M\ik\oc€jXi\€igi`d€ikjkl[\ek\ifZ_]fijbjkl[\ek\im`[ Ld\‚le`m\ij`k\k%D\[\c‚c[\ie]i^ile[lkY`c[e`e^jjkl[\ek\i€i ).#/‚i%-(gifZ\ekXmjkl[\ek\ieX€ibm`eefi#*0gifZ\ekd€e%

✔ <EFDKP:BK JKL;<EKK@;E@E>1 ■ @\ec€jXile[\ijbe`e^^afi[)'('m`Xjlim\pdfeb\p%Zfd lgg^Xm./#/gifZ\ekXm[\jmXiXe[\jkl[\ek\ieXXkk[\kpZb\i XkkM\ik\o€iÉYiXÉ\cc\iÉdpZb\kYiXÉ%

✔ M8IB<EDFDJ <C%I<BC8DJB8KK1 ■ 8eefej\i`M\ik\o€iY\]i`X[\]i‚edfdjfZ_i\bcXdjbXkk%

20 )'

vertex 3:  2013 M<IK<O*1)'(*


Kvinno- och tjejjouren i umeĂĽ StĂśd och rĂĽdgivning fĂśr Dig som har varit utsatt fĂśr +RWÂ&#x2021;9nOGÂ&#x2021;gYHUJUHSS

Kontakta oss!

.YLQQRMRXUHQ 7MHMMRXUHQ

www.kvinnojoureniumea.se umea.tjejjouren.se

INTRESSERAD AV MĂ&#x201E;NNISKOR? Vi erbjuder kurser i: Č&#x2C6;ÂĄÂ&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2020; Č&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2DC;¤Â&#x201D;Â&#x2020; Č&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x152;ÂĄÂ?Â&#x2022;Â&#x2013; Č&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2013;Ă&#x161;Â&#x2020; Č&#x2C6;¤Â?Â&#x2030;Â&#x2C6;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2020; Č&#x2C6;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x152;Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;

Â&#x2039;Â&#x2DC;ÂĄÂ?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?ÂĄÂ&#x201D; Â&#x2039;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2DC;Â&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2C6;Ă&#x161;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2022;ÇŚ Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2022;Â&#x192;Â?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2013;Ǥ Ă&#x161;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2022; Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x152;ÂĄÂ?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2C6;Ă&#x161;Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Č&#x2039; Č&#x152;ÂĄÂ&#x201D; Â&#x2021;Â?Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;ÂĄÂ&#x2026;Â?Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2013;ÂĄÂ&#x201D;Â&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;ÇŚ Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2030;Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Ǥ

www.fpf.a.se

KURSLITTERATUR

Tre vĂĽningar, tre DJ:s, fyra barer & tvĂĽ dansgolv. Halv entrĂŠ med kĂĽrleg. 21 ĂĽr. Fri entrĂŠ med Cocktailtimme 21â&#x20AC;&#x201C;22: kom och testa vĂĽra klassiska cocktails fĂśr otroliga passa-pĂĽ-priser!

Ă&#x2026;kerbloms Universitetsbokhandel AB 3ÂŻ%)64503(&56.&ÂŻt 7"3%"("3t-½3%"("3

VĂ&#x201E;LKOMMEN! CHnGVKNjTCT Â&#x17E;+GL KIQEJ/GPCRlE .QOQEJDGUzMO 7GUVCXlTRQRWNjTCNWPEJDWHHn V WVDKNFPKPIUJWUG RMCHHGQEJIQVVHKMCDTzFK QR GNNGTCXPLWVGPM IOKNLzÂ&#x17E; XNK GPNWIPQEJVTG CTUUQP G/ KP\ 0CTEWU+

, #!!"' .,%%"# -'), &!))-%,% 

#&'(!/ '% *-" ('' *(&# ("! /

("(0. +$$''% -"'#% % "& (" #"   

 

M<IK<O*1)'(* vertex 3:â&#x20AC;&#x2030;2013

)( 21


SIDAN Ă&#x201E;R EN ANNONS FRĂ&#x2026;N UMEĂ&#x2026; STUDENTKĂ&#x2026;R

Kürbladet Snart bÜrjar kürvalet! I kürvalet har Du som medlem rätten att püverka vilka frügor küren ska jobba med under det kommande üret. Ta chansen och püverka!

Pü denna sida hittar du samtliga kandiderande partier och pü kürval.nu kan du läsa mer om varje parti fr.o.m 1 april dü valet bÜrjar. Välkommen till ürets kürval!

$UEHWDUSDUWLHWXWJ|UHQVRFLDOLVWLVNGHODYDUEHWDUU|UHOVHQ9LĂ&#x20AC;QQV i UmeĂĽ kommunfullmäktige sedan 1991. Vi hette tidigare Rättvisepartiet Offensiv. Viktiga frĂĽgor i kĂĽrvalet: - NattĂśppet kafĂŠ â&#x20AC;&#x201C; alkoholfritt alternativ till studentpubarna - Bekämpa sexuella trakasserier och sexistiska traditioner 6lQNK\URUQD²E\JJĂ HUVPnOlJHQKHWHU - Utse vänorts-kĂĽrer fĂśr stĂśd till fĂśrtryckta studenter utomlands www.arbetarpartiet.se | www.arbetartidningen.se

- Starta ett kĂĽrhus fĂśr vĂĽra studenter, av vĂĽra studenter. - Se Ăśver tentamensreglerna. Allergisäkra tentamenssalarna. - Starta ett studentdrivet cafĂŠ pĂĽ campus. - KĂĽren ska kunna erbjuda medlemmarna fĂśrvaringsskĂĽp. -REED DNWLYW I|U FHUWLĂ&#x20AC;HULQJ DY VWXGHQWOlJHQKHWHU (Q VRIID L HWW vardagsrum är ingen lägenhet. - Fler kvalitativa studieplatser pĂĽ campus.

Att prioritera sin karriär och sina studier främst är en inställning som mĂĽnga UmeĂĽstudenter har närmast hjärtat. En studentkĂĽr ERUGH Ă&#x20AC;QQDV WLOO I|U DWW JDUDQWHUD VWXGHQWHUQDV UlWW WLOO HQ WU\JJ SOXJJPLOM| GlU KMlOS DOOWLG Ă&#x20AC;QQV QlUD WLOO KDQGV 'HW lU MXVW GHQ visionen som Liberala Studenter vill fĂśra till skolkorridorerna. En akademisk atmosfär med frihet och jämställdhet som ledstjärna där individen sätts i fĂśrgrunden.

Vänsterns StudentfÜrbund är din feministiska och socialistiska boj i det studentikosa träsket! Vi kämpar fÜr studenternas frügor pü Umeü universitet. Studietiden ska präglas av tillgänglighet och mÜjlighet att delta i büde undervisning och sociala evenemang. Idag är detta inte verklighet fÜr alla studenter. Vürt arbete fÜr att Üka VWXGHQWHUVLQà \WDQGHI|UHWWMlPVWlOOWRFKGHPRNUDWLVNWXQLYHUVLWHW behÜvs - därfÜr ställer vi upp i kürvalet till Umeü studentkür!

Karriäristen vinner pü socialliberalismen! RÜsta pü Liberala Studenter!

Moderaterna har som främsta früga att fÜrbättra den studiesociala situationen fÜr studenterna. Mera studieplatser, grupprum och mikrovügsugnar pü campus. US müste Üka sitt mervärde i sitt medlemskap, detta gÜrs genom att kürens verksamheter blir mer knuten till sina sektioner, fÜreningar och medlemmar. Det behÜvs en reform av valet till fullmäktige. Dagens lüga valdeltagande och lüga engagemang frün ledamÜterna müste bli bättre.

FĂśrenade studenter är ett parti som ställer upp i ĂĽrets kĂĽrval som ett opolitiskt alternativ. Vi vill att kĂĽren ska representeras av sina studenter utan att det blir politiska ideologier som styr. Vi vill att kĂĽren ska verka fĂśr att det ska bli ett mer aktivt campus fĂśr alla studenter oavsett fĂśrening- eller sektionstillhĂśrighet. Det VND Ă&#x20AC;QQDV XW|NDGH P|MOLJKHWHU I|U VWXGHQWHU RFK I|UHQLQJDU DWW själva skapa projekt och evenemang fĂśr alla.

umeastudentkar.se

Alla frĂĽgor som rĂśr individens frihet och integritet kommer alltid att vara de viktigaste. Vi är därfĂśr positiva till allt som gĂśrs fĂśr att I|UHQNODI|ULQGLYLGHQ,GDJĂ&#x20AC;QQVVWXGHQWHUPHGROLNDEHKRYYLVVD jobbar och andra har barn. Dessa studenter drabbas av att universitetet är en stel värld med lite individanpassning. DärfĂśr vill vi ĂśppQDI|UHQPHUĂ H[LEHOXWELOGQLQJGlULQGLYLGHQVWnULIRNXVGHWWD JHQRPDWWWH[J|UDĂ HUI|UHOlVQLQJDUWLOOJlQJOLJDYLD,QWHUQHW

Din rÜst. Din rätt.


BI{E@B8E1

:Xcc\<bYcfdB€Zbk€eb\ijb€ccXlk\ebcXikd`jjk€ebk km€kk`[jkalmÆjfdjeXikm`jXij`^mXiXfjbpc[`^%9fm\e` [iXdXkmXi`jk€cc\k]i[fd\e%FZ_\ele^jkka\a%

M€cbfdd\ek`ccd`kkbmXik\i Alla har vi fördomar, även om man inte så gärna vill erkänna det. Jag ser mig själv som en öppen och hyfsat icke-dömande person, men är den förste att erkänna min ofullkomlighet. Jag bär på en mängd av föreställningar, strukturer och normer. Dock är jag väl medveten om min svaghet och tror och hoppas att jag ser skillnad på fakta och fördom. någon månad sedan hade min kontakt med gårdsgrannarna varit minst sagt begränsad och enbart bestått av några hej och ett krystat samtal med en alkoholiserad medelålders man. Jag hade äntligen lyckats få en tvättid och läget var desperat, hela garderoben var i skriande behov av rening. Allmänt stressad började jag mitt uppdrag och efter att ha slängt in klädbyten och satt igång maskinerna gick jag upp till mig igen för att vänta. Döm om min förvåning när jag såg att någon hade hunnit före mig, tagit ut min tvätt för att lägga in sin egen.

Det hade han såklart inte, pinsamt nog. Alla känslor som jag byggt upp sprack som en bubbla och trumpet bad jag honom om ursäkt.

9vJKALJKEL1

>`icjfZ_Ld\‚Jkl[\ekiX[`fj lggj€kke`e^Xm;i%A\bpccfZ_Di% ?p[\jfd€ile[\igif[lbk`fe% 

;<KM@J8;<J@>senare att det var en

JvDJKALJKEL1

LggjXkjjbi`me`e^fZ_ jfddXiafYYj_\kj%

=I8DK@CC={I

Någon hade SNOTT min maskin. Ilskan välde upp i mig och när jag såg en man stå och röka utanför med tvättmedel i handen, bestämde jag mig för att följa efter och skälla ut fanskapet. Han såg ut att vara i medelåldern och stod iklädd en militärmönstrad jacka som hängde löst ner över hans pösiga grå byxor. Hela hans framtoning tolkade jag som lite ostrukturerad och white trash. Hej fördom. Jag hann ifatt honom precis när han kommit till sin port och jag stammade av vrede fram: Är det du som stulit min tvättmaskin?!

ung söt tjej som jag stött ihop med i tvättstugan tidigare som var den skyldige. När hon sedan frågade om det var okej att hon lånade maskinen blev jag så ställd att det enda som kom ur min mun var ett förvirrat: absolut. Men allt får konsekvenser och för att hinna få allt rent blev jag försenad. Som tur var var herren som hade tid efter mig ohyggligt förstående och efter att ha språkat om mitt problem med att jag hade en tid att passa men inte var klar erbjöd han sig att ta med min tvätt, för mig att hämta senare. Mannen i militärjacka kom tillbaka och fick låna en av den äldre herrns maskiner. Jag och mannen småpratade och det visade sig att han var en känslosam pappa. Alla skildes med ett fantastiskt humör, hjälpta och tacksamma i gemenskap.

EXde1:Xcc\<bYcfdB€Zb%wc[\i1),% Gcl^^Xi1BlckliaflieXc`jkgif^iXdd\k% En dag när jag var på väg hem såg jag mannen med militärjackan släppa på matkassar och en mikro, pustandes i sitt anletes svett. Jag erbjöd hjälp och tillsammans delade vi bördan. Det är vid sådana tillfällen hoppet för mänskligheten återkommer och inget gör mig gladare än att få mina fördomar motbevisade. :8CC<<B9CFDBv:B

Drop in!

Klippning från 220:Ålidhems Centrum Ring 090-19 33 33 Öppettider: Mån–fre 10–20 • Lör 11–18 Centrum Västra Esplanaden 7, vid E4:an: 090-77 33 33 Öppettider: Mån–fre 9–17 • Lör 10–14

http://dilanssalong.se

Vid uppvisande av giltigt studentleg.

Hungrig? HC Mat Campus bästa lunch 43 kr. Testa vår hemgjorda 180 gr BBQ-burgare med pommes & dryck 69 kr. Vi erbjuder även sallad, läsk, kaffe & smörgåsar.

M<IK<O*1)'(* vertex 3: 2013

Öppettider: Mån–tors 8–15 • Fre 8–13

Vi finns på Nationernas Hus Universum

)* 23


HELA SIDAN ÄR EN ANNONS FRÅN UMEÅ NATURVETAR- OCH TEKNOLOGKÅR

NTK 2012/2013

Mot ljusare tider!

www.ntk.umu.se

)+ 24

M<IK<O*1)'(* vertex 3:  2013


StĂśrst i Norrland pĂĽ cykel!

Prova VK i 20 dagar fĂśr 20 kronor! SMS:a till 72090 skriv STUD mellanslag namn och adress. Ev trafikavgift tillkommer.

1499:-

Erbjudandet gäller endast de hushüll i Västerbotten som inte redan har VK eller har prenumererat pü VK de senaste tre münaderna.

Singlespeed 28" 27-1301

GĂśtgatan 2, UmeĂĽ www.armyshopen.se 070-30 60 839 Ă&#x2013;ppettider: Vardagar 11 - 17 l LĂśrdag 11 - 15 l SĂśndag Stängt Hos oss hittar du ett stort urval ekologiska och naturliga produkter: Yogi och PukkatĂŠer, Salus, Senses of Nature m.fl. Varma sockar, thermoleggings Ekologiska hudvĂĽrdsprodukter Smycken, presentartiklar Med mycket mera..... Som student har du 10% rabatt mot uppvisande av stud. leg. Gäller endast ordinarie priser, ej presenkort eller kommissionsvaror. Ej heller pĂĽ Forevers Aloe Vera produkter.

Mix-Butiken

Din hälso- och presentbutik i Umeü

FĂśr tjejer med rĂśtt blod. blod.

Välkommen till Mix-Butiken, din hälso- och presentbutik i UmeĂĽ. ½TUSB,ZSLPHBUBO 6NFĂ&#x152;tt

www.suntlivumea.se

1499:Behüll känslan...

Välkommen till Citysol dropin-solarium. Hos oss kan du sola i Sveriges stĂśrsta solariesängar i härligt fräscha lokaler, centralt belägna nära USM och järnvägsstationen. VĂ&#x201E;LKOMMEN! JärnvägsallĂŠn 3 090-12 22 84 www.citysol.net

½QQFUNĂ&#x152;GSF MĂ&#x161; SOLARIUM FĂ&#x2013;R DIG

Singlespeed 28" 27-1300

UMEĂ&#x2026;, Fogvägen 2 MĂĽn-Fre 7â&#x20AC;&#x201C;19, lĂśr-sĂśn 9â&#x20AC;&#x201C;17

SOM KRĂ&#x201E;VER LITE MER

P DRO ! IN Hamrinsv. 2, Ă&#x2013;st Riksv. 2, Teg www.suntan.se

Retreat -dagar i tystnad och stillhet. 12-14 april. I samarbete med Studenthälsan

Frihet frün vüld -en temadag om normer, maskulinitet och vüld. 16 april. enskilda samtal utan avgift - meditation gudstjänster - grupper - fÜreläsningar krisstÜd - kulturarrangemang

www.kyrkanpacampus.se

M<IK<O*1)'(* vertex 3:â&#x20AC;&#x2030;2013

Skator Onsdag 3 april, Kl. 12:10 - 12:50 Ljusgürden, Lärarutbildningshuset

Kultur pĂĽ campus Prenumera pĂĽ nyhetsbrevet www.umu.se/kulturpacampus

), 25


;<K?vE;<IGw:8DGLJ1

GI@J8;;<9LK8EK ><I>I8K@JBFEJ<IK N@efm\dY\i^Xm C`eX?^jkidY`c$ [\e #le[\iXik`jk$ eXde\kJbXkfi#lk[\$ YlkgcXkkXeM`kXBXccX% @aXelXi`Yc\m_fe\e Xmm`eeXieXXmLd\$ ‚jjbXgXigi`jfZ_[\e *Xgi`c^\i_fe\e^iXk`jbfej\ikg‚ZXdglj% JeXYYk_Xi[\k^‚kkfZ_fijXb\e€i]ijk‚j [\YlkgcXkkXe#jfd]‚kkÔeXY\kp^Xmdlj`b$ bi`k`b\ifZ_‚k\ilk^\ji\[Xe`m‚iXmcfbX$ cXYfcX^\kK\^GlYc`j_`e^fZ_[`jki`Yl\iXj XmGcXp^ifle[% K\ok\ieX_Xe[cXifdifkcj_\k#lkXe]i$ jbXgfZ_^XdcXZ\d\ek\iX[\ifcc\i#d\[ [\km€jk\iYfkke`jbXjek€Zb\kfZ_[alg$ ]ipjkX‚biXijfd]fe[% ÆAX^j\id`eXc‚kXijfd[l\kk\id\ccXe d`eijk#d`e^`kXiifZ_d`eXkXebXi#_Xi C`eX?^jkidjX^k`\e`ek\imald\[M=% Alipek`ccLd\‚jjbXgXigi`jd\eXi`j`e dfk`m\i`e^k`ccgi`j\kXkkC`eX?^jkidj dlj`bgi€^cXjXmÉ\kkjcX^jiXjkcjkc\kXe[\ fZ_lk]fijbXe[\Xmkfe\ijfdc‚k`k_\ee\ _`kkX\kk_\ck\^\kjfle[%<e`ejg`i\iXe[\ g\ijfejfdjeXYYk_`kkXk\eja€cmbcXigcXkj g‚Ld\‚jZ\e\eÉ% >iXk`jbfej\ik\e^\j`Calj^‚i[\e#C€iXi$ lkY`c[e`e^j_lj\k#[\e*Xgi`cbc%()%('Æ()%,'% Blcklig‚ZXdgljXiiXe^\iXi%

É=fijbXieX]‚i`ek\mXiX kXjb`^XdfkmXiXe[iXÉ =fijbe`e^jfdc€ijlk]\cfZ_jkpij Xm\ef^\efdk€ebk]fijbe`e^jgfc`$ k`b%;\k€i€de\k]i\kkj\d`eXi`ld YXj\iXkg‚]iljkiXk`fe% Den 27 mars bjuder Humlab in till ett seminarium med Stefan Svallfors, med anledning av hans bok Kunskapens människa. Boken handlar om Svallfors frustration över ett allt sämre forskningsklimat. Redan vägen in i forskningsvärlden är kantad av dåliga förutsättningar. – Forskningen lärs ut som en uppsättning regler, som en kokbok, men forskarna jobbar sällan som det står i reglerna, menar Stefan Svallfors. Forskarutbildningen har mer eller mindre alltid varit som den är och Stefan Svallfors tror inte att den kommer ändras nämnvärt. En annan, betydligt

nyare trend, tror han däremot är snabbt övergående. – Fokus har antingen legat på den enskilde forskaren eller på gigantiska projekt. Det är som en pendel som slår snabbt åt sidorna utan att stanna mittemellan. Det är svårt att komma åt den här teamkänslan som är själva grundbulten i forskningen. som forskare är han övertygad om att det är just mindre grupper som är de mest effektiva för bra forskning. En forskningsgrupp som får plats kring ett konferensbord är lagom. Då kan man interagera med varandra och låta kreativiteten växa. Visserligen finns det flera bra exempel på projekt som har den storleken, men i det stora hela sker forskningen i projekt <=K<I EvJK8E KAL>F wI

G8E<C<E1MX[m`cc[lXkk:fifeXjcfbXc\ijbXXem€e[Xjk`cc`]iXdk`[\e6

anpassade för ett helt universitet. – Tanken att universiteten ska konkurrera med varandra är orimlig. Konkurrens är nödvändig för forskningen, men det ska läggas på rätt nivå. Det optimala vore med mindre forskargrupper som konkurrerar mot varandra. Trots allt tror han att det kommer att ljusna för forskningen. Han hoppas på att fler forskare blir medvetna om sin egen arbetsmiljö. – En viktig sak är att forskarna måste prata mer om vad vi gör. Vi får inte förstöra verksamheten, organisera fel eller vara taskiga mot varandra. Vi måste slå vakt om de goda miljöer som redan finns. Seminariet hålls i Humlab, under UB i Samhällsvetarhuset, kl. 13.15–15.00. G8KI@B@J8:JJFE

<EBvKF:?=FKF18E;<IJJ8DL<CJJFE

JwEwI;LLKD<; ;@E=FIJBE@E> N(-8GI@C1G8KI@B?8;<E@LJ#Z_\]$ i\[Xbki]i=fijbe`e^=iXdjk\^#Jgi‚bk`[$ e`e^\efZ_Df[\ieGjpbfcf^`#]i\c€j\ifd _lidXebXee‚lkk`ccXccd€e_\k\ed\[j`e ]fijbe`e^fZ_j`kk]fijbe`e^jfdi‚[\%?XeY\$ i€kkXifZbj‚fd_li\ei\[Xbk`feafYYXid\[ gfglc€im\k\ejbXgfZ_mX[dXebXe^iX]i Xkkm€ZbXi\[Xbk`fe\ej`eki\jj\%JXd_€ccj$ m\kXi_lj\k#?ijXc8#bc%(*%''Æ(+%*'%=i\$ c€je`e^\e€igg\e]iXccX`eki\jj\iX[\% N).D8IJ1DFE@:8Q?PCC8J%?XeeX {^i\efZ_DX^`Z:fee\Zk`fe]iXd]i\e _pcce`e^k`ccDfe`ZXQ%CfbXc1L91j]fijbe`e^j$ Xib`m#bc(0%''Æ)'%''%>iXk`j`eki€[\%

8jki`[G\kk\ijjfe# g\ijfeXcm\kXigif^iXdd\k1 Æ<kkZX]„jfd[i`mjXmjkl[\ek\i%<kk _\dki\mc`^kjk€cc\fZ_`ek\YXiX\e dXjjXYfi[fZ_jkfcXilggjk€cc[X%>€ieX fZbj‚\edXjjXd`Zifm‚^jl^eXi#\]k\i$ jfd[\kÔeej]i]‚g‚ZXdglj%

Lc]C`ca\^i\e#^pdeXj`\c€iXi\` jm\ejbXfZ_jXd_€ccjm\k\ejbXg1 Æ@e^\eepbclYY#[\kY€ij`^`ek\fZ_ Y‚[\<$glY\efZ_E?Ôeej`e€i_\k\e% DXejblcc\bleeX^iX[\kk`cce‚^fe]fid Xmki€e`e^jm\ibjXd_\kd\[^pdfZ_`e$ e\YXe[pgcXe\i%@BJL€iXcc[\c\j]i[pik%

JXeeX9\i^cle[# g\ijfeXcm\kXigif^iXdd\k1 ÆE‚^fe]fidXmblcXcbf_fc]i`kk bm€ccjXck\ieXk`md\[`ei`bke`e^dfk blckli%;\kble[\m`jXjk\Xk\ifZ_]`cd [€ifZ_ble[\_XgcXkj]i[\jfdm`cc k\jkX]fkf%

EXde18dXe[X8cYXef%wc[\i1),‚i% 8bkl\cc1?Xiepc`^\ekX^`kZ`m`c`e^\eaij$ \oXd\e%>iel1Gifa\bkXejk€cc[g‚D\[`Z`ejb k\be`b#EfiicXe[jle`m\ij`k\kjjalb_lj%

<bfefd`\[fbkfij\oXd\e1K_\i\j\ ?\[cle[#{i\Yif% =`cfjfÔ\bXe[`[Xk\oXd\e1G\ie`ccX =i\[i`bjjfe#K€]k\‚2C`e[X9\a\ijkiXe[# Jb\cc\]k\‚2DXik`eAfejjfe#M€ee€jYp2DXi`X Cle[`e#B`jkX2;\j`i„\Af_Xejjfe<ecle[# {i\^ile[2Bi`jkf]]\i>iXejbf^#Ld\‚2 8im`[BXicjjfe#;\cjYf2I`ZbXi[IXdY\i^ >ljkXmjjfe#9fic€e^\2@[XKfcc\]j\e#Ld\‚2 JXiX=X`a\ijjfe2KfccXig2?XeeXCee`\j# Ld\‚2DXi`X8`c`Kid€#>Xdd\cjkX[% =`cfjfÔ\dX^`jk\i\oXd\e1M`Zkfi JXe[\c`e#Ld\‚2:Xifc`e\E`cjjfe#Ld\‚2 :_i`jkf]]\iBiXekq#Ld\‚2DXi`XJ`[„e# we^\2<i`Z;X_c^i\e#<jb`cjkleX2BXic$Af_Xe C`e[^i\e#Ld\‚2<ddXJXe[jkid#Ld\‚2 BcXiXCle[_fcd#Jb€i_fcd\e2D[BXdilc @jcXd#Ld\X2@jXY\cc\;ff_Xe#Ld\‚2C`e[X A\im`bJk\\e#Ld\‚%

=`cfjfÔ\dXjk\i\oXd\e18c\oXe[iXJ€ccm`e# Jle[jmXcc2A\eep<i`bjjfe#Jb\cc\]k\‚2<i`bX G\kk\ijjfe#Jb\cc\]k\‚% =`cfjfÔ\[fbkfij\oXd\e1CXij?€cc#Ld\‚2 JfÔAfejjfe#Ld\‚2Af_XeeXAf_Xejjfe# Ld\‚% ?^jbfc\\oXd\e1BXi`eJk\e]\c[k# ve^\c_fcd2BcXiX;algja#DfiX2C`jX <e^dXe?lckY\i^#Ki\cc\Yfi^% Ali`jk\oXd\e1AfeXkXe=fieXe[\i#Ld\‚2 Af_Xe>iX_e#BXki`e\_fcd% Bfejke€ic`^bXe[`[Xk\oXd\e1=i\[i`b 8Xif#Ld\‚% Cf^fg\[\oXd\e1<d\c`\G\ijjfe#CpZbj\c\2 DXi`bX8ie\jjfe#C€iYif% C€iXi\oXd\e1>i\kX<i`bjjfeJXc`d`# ?fcdjle[2DXiaX$C`jXClk_\i#K€]k\‚2 8e^\c`ZXC`e[^i\e#Ld\‚2@[X>ile[jkid# 9p^[\‚2JXe[iXJk\edXe#Ld\‚2C`e[X

M@?8IK8>@K<O8D<E1 8iY\kjk\iXg\lk\oXd\e1?XeeXD`bX\cj$ jfe#Ld\‚2K\i\j\Df\#JkfZb_fcd28c\o`j ?\iY\Zb#Ld\‚% :`m`c\bfefd\oXd\e18^e\jN`cc`^#Ld\‚2 >ljkXmIle\Y\i^JZ_lckq#9ifddX2;Xm`[ <edXib#>€mc\2<d\c`\9lcc\i#JkfZb_fcd2 DXi`XCXijjfe#Ld\‚% :`m`c`e^\eaij\oXd\e1<d`c`XJm\[Y\i^# ?€^^\e‚j28dXe[X8cYXef#Ld\‚2;Xm`[ <i`bjjfe#Ld\‚% <bfefd`\bXe[`[Xk\oXd\e18^e\jN`cc`^# Ld\‚2>ljkXmIle\Y\i^JZ_lckq#9ifddX2 AXZfY9\i^dXe#Ld\‚% <bfefd`\dX^`jk\i\oXd\e18^e\jN`cc`^# Ld\‚2>ljkXmIle\Y\i^JZ_lckq#9ifddX2 <d\c`\9lcc\i#JkfZb_fcd2AfeXjEpjkid# JmXikja%

)- 26

M<IK<O*1)'(* vertex 3:  2013


GFIKIvKK<K1

8E;I<8Jw>I<E wC;<I1 )*‚i% 9FI1 Ep[XcX GCL>>8I1 J`jkXk\id`e\eg‚ @[ifkkjm\k\ejbXgc`^Xgif^iXdd\k d\[`ei`bke`e^?\Xck_Gifdfk`fe% 8BKL<CC1 =pj$ki€eXi\`@9B ;Xc\efZ_]ca\id\[jfdc\[Xi\k`cc JfddXile`m\ij`X[\e`BXqXe# IpjjcXe[#`YiaXeXmalc`%

8e[i\Xjw^i\e%=ca\id\[[\ejm\ejbXkilgg\ek`ccJfddXile`m\ij`X[\e`IpjjcXe[%

Jkl[\ek$FJm€ekXi`jfddXi Æ@Jm\i`^\_Xi[\kbXejb\`ek\j‚ _^jkXklj#d\e[\k_€i€imX[ YcXe[XeeXkXd\i`bXejbXZfcc\^\$ `[ifkkXi\j`bkXidfk% ;\kj€^\i8e[i\Xjw^i\e#jfd‚b\i k`ccBXqXe`jfddXi]iXkk_a€cgX [\ejm\ejbXkilgg\ek`cc]iXd^‚e^` ÉJkl[\ek$FJÉ%

Sommaruniversiaden 2013 avgörs i Kazan, Ryssland, den 6–17 juli. Sveriges Akademiska Idrottsförbund (saif) samordnar det svenska deltagandet och ansvarar för truppledningen. Det var just ansvariga på saif som kontaktade Andreas Ågren och frågade om han var intresserad av att följa med som ledare till Universiaden, även kallat Student-OS. Något som kom tämligen oväntat för Andreas.

I`jY\i^#M€ee€j2Afj\ÔeJle[Y\i^#C`e$ bg`e^2AXe=a\ccjk\[k#Ld\‚2@[XNXcc_\`d# Ld\‚2=i`[XC]ifk_#Lijm`b\e2A\ee`]\i Afejjfe<a\i^‚i[#CpZbj\c\2J`dfeN`[dXib# Ld\‚2Afj\Ôe\<e^mXcc#9fe€jjle[2A\ee`]\i ?a\ikdXe#Ld\‚2<ddX9lijkid#Ld\‚2 8o\c@j_fck#Ld\‚2=i\[i`bBXlkkf#Ld\‚2 I\Y\ZbX=Xc\jk‚c#Ld\‚2?XeeXFdXi`# 8e^\i\[2JXe[iX;Xe`\cjjfe#Ld\‚2JfÔX ?\ccjkid#Ld\‚2C`jX9ifc`e#Ld\‚% D\[`Z`e\bXe[`[Xk\oXd\e1?XeeX D`bX\cjjfe#Ld\‚2K\i\j\Df\#JkfZb_fcd2 8c\o`j?\iY\Zb#Ld\‚2=i`[XFcXljjfe# Ld\‚2=i`[XBXicjjfe#Ld\‚% D\[`Z`e\dX^`jk\i\oXd\e1DX^[Xc\eX >ie_fcd#9fic€e^\2<i`bN`\jcXe[\i# Jle[jmXcc2<d\c`\G\ijjfe#CpZbj\c\% EXklim\k\ejbXgc`^bXe[`[Xk\oXd\e1 JXiXN\jkY\i^#Ld\‚%

M<IK<O*1)'(* vertex 3: 2013

– Jag hade kontaktat dem tidigare angående att göra praktik där, men fick nej. Så när generalsekreteraren ringde och sa att jag kommit med blev jag väldigt överraskad. MX[Yc`i[`eifcc`kilgg\e6

– Det kommer säkert bli en hel del tejpande, massage och annat för att se till att idrottarna kan prestera för fullt. tillsammans med den svenska truppen några dagar innan spelen börjar. Han säger att han under de sammanlagt elva tävlingsdagarna hoppas hinna se så mycket som möjligt. – När jag tittat på bilder från Kazan verkar det bli grymt häftigt. Ryssland har ju ”riktiga” OS nästa år så det här kanske är ett slags för-OS för dem. 8E;I<8J wB<I K@CC B8Q8E

När Andreas inte pluggar hjälper han bland annat till som fystränare i IBK Dalens innebandylag och ordförande i utbildningens programförening. Han säger att idrotten dominerar intressena men att det bara känns roligt. Att det blev just en idrottslig inriktning på de akademiska studierna föll sig därför tämligen naturligt. – Jag var på ”Student för en dag” och tyckte det verkade intressant. Jag har alltid gillat att lära mig om hur kroppen fungerar, både vad gäller kost, fysik, psykologi och sådant. ännu inte vet vad som händer efter utbildningen, men att det inte saknas alternativ. – Det lutar åt att ta en magisterexamen. Jag har blivit erbjuden att vara

på Idrottsvetenskapliga programmet, Robert Nilsson, är idag fystränare för alpina landslaget. – Drömjobbet är just att jobba på landslagsnivå. Vilken idrott det är spelar inte så stor roll, bara att ha chansen att få hjälpa våra svenska stjärnor vore roligt, säger Andreas Ågren. <E K@;@>8I< JKL;<EK

8E;I<8J Jv><I 8KK ?8E

EXklim\k\ejbXgc`^dXjk\i\oXd\e1D`cX[ KXe_X#Ld\‚2:\c`e\:fi[`\i#=iXebi`b\2 JfÔXG\ijjfe#LggjXcX% Gfc`k`Z\jbXe[`[Xk\oXd\e1DXik`e>Xe[Xc# Ld\‚% Iek^\ejalbjbk\ijb\\oXd\e1Cl`j FpXiqf8iXpX#A€i]€ccX% Jalb^pdeXjk\oXd\e1<ddXIpjk\[k# Ld\‚% Jalbjbk\ijb\\oXd\e1=i`[XFcXljjfe# Ld\‚2=i`[XBXicjjfe#Ld\‚% JfZ`fefd\oXd\e1DXc`eBXicjjfe#{ie$ jbc[jm`b2Cfl`j\Ba\cc\eY\i^#Ld\‚2<d\c`\ J_Xi`ÔJi\ejjfe#CpZbj\c\% Jg\Z`Xcc€iXi\oXd\e1LccX$9i`kkC][X_c# C‚e^j\c\28ee`bXG\bbXi`#GXaXcX%

;\k_€i€i\kklimXc\oXd`e\iX[\m`[Ld\‚ le`m\ij`k\k[\ej\eXjk\k`[\eÆ`ek\jXdkc`^X%

med på några olika projekt här i Umeå, men inget är spikat. Annars har jag blivit erbjuden jobb i Stockholm, men jag vill helst inte skjuta upp magisterutbildningen.

K<OKF:?=FKF1 8E;<IJJ8DL<CJJFE

M<IK<O={I+,wIJ<;8E1

M\ik\oei*1(0-/

<kkYi\mjk€cckk`ccM\ik\omXiggeXke€i [\ke‚[[\i\[Xbk`fe\e%@Yi\m\k]Xeej\e `ej€e[Xi\jfd`]i‚^XjXkk\mXi]iM€jk\i$ Yfkk\ejJgXiYXeb`ek\]‚kkmXiXd\[` YXebbfejfik`\kjfd_Xi_Xe[fdLd\‚ jkl[\ekb‚ijk\id`ej`eY\kXce`e^Xi% Jkl[\ekb‚i\ejfi[]iXe[\kpZbk\Xkk b‚i\e_X[\i\ekdac`g‚j\efZ_mXi`ek\ i€[[]iglYc`Z`k\k`]i‚^Xe%D\e\]k\i e‚^fem\ZbXi`e^[\Yi\mjbi`mXi\ek`ccM\i$ k\ofZ_YX[Xkk]‚k`ccYXbX`ej€e[Xi\e% ÆAX^_Xi]‚kkkm‚g‚i`e^e`e^XiXm]fcb jfdm`ccXkkaX^jbXkXk`ccYXbX[\e%9cXe[ XeeXk_Xi\egif]\jjfii`e^klggfZ_jX^k Xkk_Xe_X[\\ebfg`Xg‚Yi\m\k]iXd]i j`^#lgg^XmYi\mjbi`mXi\e% @ej€e[XiXik`b\ceglYc`Z\iX[\jXc[i`^%

). 27


GFJK K@;E@E>9

9@9C@FK<BJ>IvE;-#9Mn 0'.*-LD<w J8D?vCC JM<K8I?LJ<Kn K<C'0'$./-0')'

JKL;<EK9FJK8;J@E;<O E\[Xec`jkXjc\meX[jfdbfjkeX[$ \ieX#kfkXckj\kk#]ijkl[\ek\i jfdYfi`YfjkX[ji€kki\jg\bk`m\ _pi\ji€kkg‚k`ffc`bXfik\i% JlddXe€i\e`e[`bXk`feg‚ bfjkeX[je`m‚e#`ebclj`m\YfjkX[$ jbfjkeX[\i#`ek\\e]lccjk€e[`^ i\[f^i\cj\]imX[[\kbfjkXi XkkYffZ_c\mXg\id‚eX[g‚ fik\e%J`]]ifieXbfdd\i]i‚e Jm\ejb]Xjk`^_\kj]id\[c`e^% 9F<E;<@?PI<JIvKK (%{i\Yif#,(')bifefi )%>€mc\#,**/bifefi *%Ld\‚#,,'/bifefi +%DXcd#,/'-bifefi ,%BXicjkX[#-'*.bifefi -%LggjXcX#-(++bifefi .%C`ebg`e^#-*',bifefi /%>k\Yfi^#-./(bifefi 0%Cle[#-/*-bifefi ('%JkfZb_fcd#.+..bifefi

Gi`ja€d]i\cj\%DXk\e`Ld\‚€i[piXjke€igi`jc€^\k`k`fjkl[\ekjk€[\ia€d]ij%

?^jkdXkgi`j\i`Ld\‚ Æd\ei€kkY`cc`^kXkkYf

9F<E;<@9FJK8;JIvKK (%>€mc\#+*)0bifefi )%BXicjkX[#++/'bifefi *%{i\Yif%+,-+bifefi +%DXcd#+-,/bifefi ,%C`ebg`e^#+-.)bifefi -%Ld\‚#,')'bifefi .%>k\Yfi^#,(')bifefi /%LggjXcX#,*/*bifefi 0%Cle[#,+,0bifefi ('%JkfZb_fcd#-*-.bifefi

DXk\e`Ld\‚€i[piXjk`Jm\i`^\fZ_jkl[\ek\ieX _€i_Xi_^i\bfejldk`fejbfjkeX[\i€ejkl[\e$ k\i`JkfZb_fcd%;€i\dfk€i_pi\jc€^\e_\k\ieX` Ld\‚YcXe[[\Y`cc`^Xjk\%;\km`jXiJm\ejb ]Xjk`^_\kj]id\[c`e^jjkl[\ekYfjkX[j`e[\o%

Det är billigt att bo i Umeå, men dyrt att leva. Så kan man sammanfatta den undersökning, ”Studentbostadsindex”, som Svensk fastighetsförmedling gjort i svenska studentstäder. För trots att Umeå – när man räknar in den totala månadskostnaden, inklusive boende – är den tredje billigaste studentorten, är det dyrt att leva i Umeå vad gäller flera enskilda punkter. Svensk fastighetsförmedling har gått igenom de vanligaste levnadskostnaderna för en student. Kostnaderna inkluderar en matkasse (enligt pro:s definition), busskort, kåravgift, lunch, kaffe, öl och inträde på krogen. Vad gäller maten är Umeå dyrast i landet, och näst dyrast när det handlar om priset på kårmedlemskap och inträde på krogen. Den totala schablonkostnaden för en månads studentleverne hamnar på 2 473 kronor. Som jämförelse är motsvarande summa i Stockholm

2 405 kronor. Endast Lund är med sina 2615 kronor dyrare än Umeå. Malin Fredriksson och Josefine Nilsson, båda studenter på civilingenjörsprogrammet, som säger att matpriserna inte är något de tänker på. De blir lite överraskade när de får höra att Umeå är dyrast i landet. Josefine, som kommer från Sundsvall, säger att hon inte märker någon större skillnad städerna emellan. – Det känns i alla fall inte så dyrt här, säger Josefine. – Man försöker veckohandla så att det inte ska bli så dyrt, säger Malin, men ibland handlar man ändå på närmaste stället. Det kanske är dyrt, men jag kan bara jämföra med hur det var att bo hemma. M<IK<O KIv==8I

framkommer det att Umeå är den tredje billigaste studentstaden för studenter bo@ JKL;<EK9FJK8;J@E;<O

ÉB€eej`ek\j‚[pik%É:`m`c`e^\eaijjkl[\ek\ieXAfj\Ôe\E`cjjfefZ_DXc`e =i\[i`bjjfeYc`im\iiXjbX[\e€i[\]‚i_iXXkkdXkgi`j\ieX`Ld\‚€i_^jk% ende i hyresrätt. Snittpriset för en studentlägenhet med ett rum och kök är 3 035 kronor. Den lägsta genomsnittliga hyresnivån finns i Örebro (2 799 kronor) och den högsta i Stockholm där snittpriset är 5 072 kronor. Men i slutändan lönar det sig att äga sin bostad, om man får tro Peeter Pütsep, vd för Svensk Fastighetsförmedling – och som aktör i bostadsrättsbranschen så klart part i målet. – Trots att priset på ettor har ökat det senaste året, är det intressant att se att man kan spara hundralappar

varje månad på att köpa sitt boende istället för att hyra. Största skälet till det är förmodligen den låga räntan. Ser man ur ett historiskt perspektiv så har det i stort sett alltid lönat sig att köpa sin bostad, säger Peeter Pütsep. Kostnaden för hyreslägenheter baseras på kvadratmeterhyra för studentlägenheter (ett rum och kök) hos ett bostadsbolag i respektive stad. Bostadsrätterna baseras på snittpriser för en bostadsrätt på 30 kvadratmeter. K<OKF:?=FKF1 8E;<IJJ8DL<CJJFE

Vertex nr 3 2013  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Vertex nr 3 2013  

Student magazine, Umeå University, Sweden

Advertisement