Vermont's Most Promising Jobs: 2023-2024 (Nepali)

Page 1

20232024 संस्करण सबैभन्दा आश दा जनक रोजगारीहरू
राम् ो तिन र भर््मन्टर्दा उच्च र्दाग हुने अनुर्दान गररएकदा कदार्हरू - र तिनीहरूलदाई नेिृत्व गन शशक्दा िथदा प्रशशक्ण पत्दा लगदाउनुहोस्। िपदाईंकदा रुचि, र्ूल्य र जीवनशैलीर्दा फिट हुन सक् खोज्होस्। भर््मन्टको उच्च-तलब उच्च- र् ाग भएका रोजगारीहरू
10-वर्का अनुर्ाननत उद्ाटनहरू प्रवेशका लागग न्यूनतर् शशक्ा आवश्यक छ औसत ज्ाला (घण्ाको हहसाबले/ वार्र्क रूपर्ा) कम्प्टर सर्थ्मन तवशेषज्ञहरू 1,200 प्रर्दाणपत्र कदार्क्रर् $29/$60,112 र्सदाज थेरदातपस्टहरू 1,020 प्रर्दाणपत्र कदार्क्रर् $23/$47,840 इजदाजिपत्र प्रदाप्त व्दावहदाररक नस्महरू 900 प्रर्दाणपत्र कदार्क्रर् $28/$58,802 दता्म नस्महरू 4,460 स्दािक फिग्ी $36/$75,379 सफ्टवेर्र तवकदासकिदा्म र परीक्कहरू 2,720 स्दािक फिग्ी $43/$88,483 कम्प्टर प्रणदाली प्रशदासकहरू 610 स्दािक फिग्ी $37/$77,626 क्लितनकल प्रर्ोगशदालदाकदा टेक्ोलोजजस्टहरू 580 स्दािक फिग्ी $29/$59,509 नस्म चिफकत्सकहरू 580 र्दास्टर फिग्ी $49/$101,795 शदारीररक थेरदातपस्टहरू 530 िक्ोरल फिग्ी $38/$78,333 10-वर्का अनुर्ाननत उद्ाटनहरू प्रवेशका लागग न्यूनतर् शशक्ा आवश्यक छ औसत ज्ाला (घण्ाको हहसाबले/ वार्र्क रूपर्ा) प्रतितनधिहरू - सदार्दान र सेवदाहरू 3,760 हदाई स्कू ल + प्रशशक्ण $29/ $61,000 फिटनेस प्रशशक्कहरू 1,880 हदाई स्कू ल + प्रशशक्ण $28/ $59,218 िोटोग्दािरहरू 610 हदाई स्कू ल + प्रशशक्ण $24/ $49,067 ननम्नसहहत K-12 शशक्कहरू नवशेर् शशक्ा र CTE 7,850 स्दािक फिग्ी na/ $60,986 लदागूपददाथ्म दरूपर्ोग र र्दानधसक स्दास्थ्य परदार्श्मददािदाहरू 2,270 स्दािक फिग्ी $23/ $47,320 बदाल, पररवदार र तवद्दालर् सदार्दाजजक कदार्किदा्महरू 1,300 स्दािक फिग्ी $24/ $49,338 सम्दादक, लेखक र रिनदाकदारहरू 1,200 स्दािक फिग्ी $24/ $50,438 र्दानव संसदािन तवशेषज्ञहरू 1,140 स्दािक फिग्ी $30/ $61,672 सदाव्मजतनक सम्बन्धहरूकदा तवशेषज्ञहरू 930 स्दािक फिग्ी $24/ $50,045 प्रशशक्ण तवशेषज्ञहरू 620 स्दािक फिग्ी $30/ $62,608 तवत्ीर् सेवदा तबक्ररी एजेन्टहरू 580 स्दािक फिग्ी $29/ $60,902 ग्दाफिक फिजदाइनरहरू 540 स्दािक फिग्ी $22/ $47,237 तवद्दालर् र कररर्र परदार्श्मददािदाहरू 1,080 र्दास्टर फिग्ी $29/ $59,363 ल गूपददाथ्म दरूपर्ोग र र्दानधसक स्दास्थ्य सदार्दाजजक कदार्किदा्म 720 र्दास्टर फिग्ी $23/ $47,757 स्दास्थ्य स्दाहदार सदार्दाजजक कदार्किदा्महरू 570 र्दास्टर फिग्ी $24/$49,712 िपदाईं सर्स्दाहरू अवलोकन, अध्ययन, नवश्ेर्ण र सर्ाधान गन्म चाहनुहुन्छ? िपदाईं र्दातनसहरूसँग कार् गन्म र र्दाग्मदश्मन गन्म वदा र्नदाउनकदा लदागग आफ्नो ससज्मनशीलता प्रयोग गन्म िदाहनुहुन््छ? आश दा जनक भर््मन्ट कर रर् रहरू अल्पकालीन पत्ारपत्र वा प्रर्ाणपत्र कर्ाउनु यो कार्र्ा पहुुँच गन वा सफल हुने राम्ो पहहलो चरण हुन सक्छ भन् कुरा सङ्त गछ्म । 4,460 7,850 यहा सचीबद्ध प्रत्क कार्ले राज्को औसत ज्ाला ($ 22.55/घण्ा) भन्ा र्ाथि भुक्ानी गछ्म र 2020-2030 नबचको राज्र्ा कम्ीर्ा 500 वटा खोल्ने अनुर्ान गररएको छ । हदार्ी भतवष्यकदा सही कदार्हरू भतवष्यवदाणी गन्म नसके िदा पतन, हदार्ीलदाई आजको र्दागर्दा भएकदा सीपहरूको दीर्कदालीन र्दान रहने ्छ भन् कुरदा थदाहदा ्छ।
10-वर्का अनुर्ाननत उद्ाटनहरू प्रवेशका लागग न्यूनतर् शशक्ा आवश्यक छ औसत ज्ाला (घण्ाको हहसाबले/ वार्र्क रूपर्ा) चित्रक रहरू - तनर्दा्मण र र्र््मिसम्दार 1,090 प्रशशक्ण $23/$47,424 ससकर्मीहरू 4,460 हदाई स्कू ल + प्रशशक्ण $23/ $47,715 शेि र हेि कुकहरू 1,630 हदाई स्कू ल + प्रशशक्ण $23/ $48,027 CNC उपकरण अपरेटरहरू 1,490 हदाई स्कू ल + प्रशशक्ण $24/ $49,192 तनर्दा्मण उपकरण अपरेटरहरू 1,230 हदाई स्कू ल + प्रशशक्ण $23/ $47,486 औद्ोगगक र्धसनरी र्ेकदातनकहरू 720 हदाई स्कू ल + प्रशशक्ण $27/ $55,515 फिजेल इफन्जन तवशेषज्ञहरू 590 हदाई स्कू ल + प्रशशक्ण $23/ $47,403 र्धसतनस्टहरू 570 हदाई स्कू ल + प्रशशक्ण $23/ $47,840 टर्दाक्र-टलर ट्रक िदालकहरू 3,820 प्रर्दाणपत्र कदार्क्रर् $24/ $48,922 HVAC र्ेकदातनक र स्दापनदाकिदा्महरू 1,000 प्रर्दाणपत्र कदार्क्रर् $29/ $59,384 इलेक्क््रधसर्नहरू 1,550 दिदा्म गररएको एपेरेन्न्टशशप $23/ $48,152 प्लम्बर र पदाइपफिटरहरू 1,240 दिदा्म गररएको एपेरेन्न्टशशप $24/ $49,171 इलेक्क््रकल र टेललकर् लदाइन स्दापनदाकिदा्महरू 590 दिदा्म गररएको एपेरेन्न्टशशप $43/ $88,763 इफन्जतनर्ररङ प्रदातवधिज्ञहरू 600 एसोधसएट फिग्ी $26/ $53,144 इफन्जतनर्रहरू - धसशभल, र्ेकदातनक र औद्ोगगक 1,430 स्दािक फिग्ी $38/ $78,840 िपदाईं संगहित र नववरण-उन्ख हुनुहुन््छ र िपदाईं धेरै जानकारीसग कार् गन्म चाहनुहुन्छ? 10-वर्का अनुर्ाननत उद्ाटनहरू प्रवेशका लागग न्यूनतर् शशक्ा आवश्यक छ औसत ज्ाला (घण्ाको हहसाबले/ वार्र्क रूपर्ा) हुलदाक सेवदा - सट्मर, लिक्म र वदाहकहरू 1,010 हदाई स्कू ल + प्रशशक्ण $24/$50,625 कदार्कदारी प्रशदासतनक सहदार्कहरू 990 हदाई स्कू ल + प्रशशक्ण $29/$60,403 प्रहरी अधिकदारीहरू 910 हदाई स्कू ल + प्रशशक्ण $29/$60,050 उत्दादन, र्ोजनदा र प्रवदाह व्वस्दापन लिक्म हरू 710 हदाई स्कू ल + प्रशशक्ण $23/$47,466 बुकहकनपङ र लेखा क्लक्म हरू 5,320 प्रर्दाणपत्र कदार्क्रर् $23/$47,216 पदारदाललगल 870 एसोधसएट फिग्ी $24/$49,254 लेखदापदाल र लेखदा परीक्क 2,540 स्दािक फिग्ी $33/$69,534 पररर्ोजनदा व्वस्दापन तवशेषज्ञहरू 2,020 स्दािक फिग्ी $37/$77,771 अनुपदालन अधिकदारीहरू 1,940 स्दािक फिग्ी $38/$78,208 व्वस्दापन तवश्षकहरू 1,910 स्दािक फिग्ी $44/$91,291 बजदार अनुसन्धदान तवश्षकहरू 1,410 स्दािक फिग्ी $29/$60,986 खररदकिदा्म र खररद गन एजेन्टहरू 840 स्दािक फिग्ी $29/$61,256 कम्प्टर प्रणदाली तवश्षकहरू 520 स्दािक फिग्ी $47/$98,634 लदाइब्ररर्नहरू 630 र्दास्टर फिग्ी $27/$56,493 वकरीलहरू 970 िक्ोरल फिग्ी $38/$78,478 िपदाईं कुरदाहरू बनाउन, िीक गन्म वा ननर्ा्मण गन्म आफ्नो हात वा र्ेससनको सािर्ा कार् गन्म िदाहनुहुन््छ? 4,460 5,320 कहा सुरु गन भनेर सोच् दै हुनुहुन्छ? िल बोल्ड गररएकदा िदार वटदा कदार् तविदार गनु्महोस् जुन आगदार्ी वष्महरूर्दा सबैभन्दा ठूलो सङ् ्यदार्दा खुल्ने अनुर्दान गररएको ्छ। सम््झनुहोस्: ज्दालदाहरू अनुभव, शशक्दा र सीपहरूर्दा आिदाररि हुन््छ। िपदाईं रोजगदारीर्दा नर्दा हुनुहुन््छ वदा न्निर् शशक्दा आवश्यकिदाहरू ्छन् भने, सुरुवदािको िलब कर् हुन सक््छ। यी रोजगारी र नत नीहरूलाई नेतृत्व ग न श श क् ा त ि ा प्रश शक् ण का य्म क्र र् हरूका बारे र् ा ि प जा न् का लाग ग : कर र यर स र्ि्म न र रोजगार खोज् स् ो तहरूका लाग ग , श्र र् नव भागलाई सम्प क्म ग नु्म होस् (Vermont Department of Labor): 802-828-4394 • labor.vermont.gov/jobs
शुल्क प्रतिहरू अनुरोध गन र यस ब्ोसरको अनुवादिि संस्करणहरू हेन्न, mcclurevt.org/pathways मा जानुहोस्। र्ो स्ोि 2021 ज्ाला डाटाको साथमा सेप्म्बर 2022 मा जारी गररएको Vermont श्रम तवभागको िीर्कालीन व्ावसाययक अनुमानहरूबाट सङ्कलन गररएको हो। क दा र् र ि रहरूको जीवन र्दा पन सु िदा र ग न्म श्र र् तव भ दा ग (Vermont Department of Labor, VDOL) ्छ । तव भ दा गले सबै र र दा म् ो सँग जीवनर्दा पन ग न्म सकून्, सुर शक्ि रहन सकून् र अ थ्मपू ण्म रोजग दा रीको अनुभव ग न्म सकून् भ न् क दा ल दा ग ग र दाज् क दा र्दातन स र व् वसदार् हरूल दा ई सेव दा फद न््छ। र् ोग्य आवेदकको अभ दा व र्दा कुनै प तन आश दा जनक रोजग दा री पूर दा नभएको र कलेज ि थ दा कर रर् र प्रश शक् णले ठूलो सर्दा न िदा र लचिलोपन र्दा र् ोगद दा न पुर् र्दा उने अवस् दार्दा भर््मन्टको पर र कल्पन दा ग न भर््मन्ट कम्ुतनटी िदा उन् सनको सम्बद्ध संस् दा । (Vermont Community Foundation) अक्ोबर 2022 फोटोहरू Caleb Kenna, भर््मन्ट टेक/VSU, र्फहलदाहरूकदा लदागग भर््मन्ट कदार्हरू (Vermont Works for Women) अनुसन्ान VDOL
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.