Page 1

Svet v číslach

náš svet naša dôstojnosť naša budúcnosť

8 z 10

náš svet naša dôstojnosť naša budúcnosť

Európanov si myslí, že je dôležité pomáhať ľudom v rozvojových krajinách Zdroj: ODI

3 200 000 000 ľudí používalo ku koncu roku 2015 internet, z toho sú 2 miliardy z rozvojových krajín

1990

Zdroj: RPSN

2015

68 MILIÁRD €

Plodnosť

Viac než polovica svetovej rozvojovej pomoci pochádza z EÚ a jej členských štátov

www.worldsbestnews.org | www.ec.europa.eu/europeaid

September 2016

Zdroj: EK

Čo je World’s Best News?

Údaje: Svetová banka | Ilustrácia: Malte Kristiansen

UTLMENIE „POPULAČNEJ EXPLÓZIE“ Svetová populácia počas sedemdesiatych rokov 20. storočia rýchlo rástla. Veľa ľudí sa obávalo, že globálne preľudnenie bude viesť k hladovaniu. Populačný rast sa však odvtedy spomalil. Na jeho vrchole, v roku 1964,

mala každá žena za život v priemere 5,1 dieťaťa. V súčasnosti miera plodnosti klesla na 2,5 dieťaťa na ženu. Subsaharská Afrika je naďalej regiónom, v ktorom majú ženy najväčší počet detí, hoci aj tu sa znížila miera plodnosti –

zo 6,8 na v priemere 5 detí. Mapa znázorňuje vývoj v jednotlivých krajinách od roku 1990. / tgj

Miera plodnosti (počet detí na ženu) Menej než 2 Medzi 2 a 3 Medzi 3 a 4 Medzi 4 a 5 Medzi 5 a 6 Medzi 6 a 7 Viac než 7

NAŠTARTOVANIE ZMENY SILOU NÁVRHU

od Hjalte Zacharewicza World’s Best News

Ako dosiahnuť to, že sa najkompletnejší a najambicióznejší plán v histórii ľudstva zmení na niečo, čo ľudia po celom svete naozaj pochopia a bude ich to zaujímať? Nie je to jednoduchá úloha, ak sú ciele definované v dlhých, rozvláčnych a často nepreniknuteľných dokumentoch. A predsa, presne takéto bolo zadanie, ktoré dostal Jakob Trollbäck: vytvoriť z Global Goals značku, s ktorou sa budú bežní ľudia vedieť stotožniť.

„Svet nedokáže tieto problémy vyriešiť, ak im ľudia nerozumejú,“ povedal Trollbäck. Krátke a jednoduché Prvým krokom bolo pomenovanie každého cieľa krátkym, jednoduchým a pozitívnym názvom. Napríklad, ťažko vysloviteľné spojenie „Ochrana a udržateľné využívanie oceánov, morí a morských zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj“ sa zmenilo na Život pod vodou. Následne dostal každý cieľ výraznú farebnú ikonu, usporiadanú v jednoducho čitateľnej mriežke. „Je to ako periodická tabuľka zmeny. Škoda, že nikto nenatočil chvíľu, keď sme

SK_160802_EYD_Newspaper_ISOnewspaper_26v4_RZ_lc.indd 1-2

Svet nedokáže vyriešiť tieto úlohy, ak im ľudia nerozumejú. Jakob Trollbäck je tvorca ikon a farieb Global Goals Fotografia © Trollbäck+Company

prvýkrát ukázali nové názvy a ikony OSN. Bol to úžasný moment,“ povedal Trollbäck. „Všetci sú tak zaangažovaní a prepojení so všetkými spletitosťami celého projektu, až sa to všetko zdá byť niekedy nezrealizovateľné, a zrazu nastala tá chvíľa, keď si

všetci uvedomili: áno, vážne to môžeme dokázať. To je sila návrhu.“ Každý môže pomôcť Jakob Trollbäck chcel, aby sa každý človek vedel stotožniť so 17 existujúcimi cieľmi – chcel dať ľudom východisko-

Fotografia: CC BY-NC-ND Save the Children

Fotografia: CC BY-NC-ND UNICEF Etiópia 2014/Ose

|2

Všetko začína v škole

Utlmenie „populačnej explózie“

žitejšie. Ale k jeho naplneniu potrebujete cieľ 4: vzdelanie, a pre vzdelanie potrebujete cieľ 5: rodovú rovnosť. Vidíte, že vytváram svoj vlastný príbeh zmeny a to isté môže urobiť každý. A každý môže pomôcť zmeniť svet.“

|4

|3

História spolupráce

schopní žiť. Preto je veľa z cieľov zameraných na ochranu života na zemi a v oceánoch, zmenu našej produkcie na trvalo udržateľnú a zastavenie globálneho otepľovania.

Komentár

Sme v tom spolu

Tento dokument pripravili: Novinár Hjalte Zacharewicz Novinár Thomas Gringer Jakobsen Grafický návrh Malte Kristiansen Redaktor Sophie Rytter Šéfredaktor Thomas Ravn-Pedersen vý bod pre globálnu zmenu a zmysel ich pôsobeniu. „Každý človek má obľúbený cieľ. Pozrite sa na mňa. Zaujímajú ma všetky, ale najmä cieľ 13: klimatické opatrenia sú pre mňa najdôle-

Každý môže pomôcť zmeniť svet. Návrh Global Goals nás k tomu možno práve priblížil o trošku bližšie. IKONICKÉ IKONY

World’s Best News je medzinárodná novinárska informačná kampaň a komunikačný prostriedok založený v Dánsku. Uverejňujeme správy o pokrokových a rozvojových riešeniach v spolupráci s OSN, EÚ, vládnymi inštitúciami, mimovládnymi organizáciami a spoločnosťami zo súkromného sektora. Prečítajte si viac na www.worldsbestnews.dk

Rozsah a ciele Global Goals volajú po riešeniach, ktoré sú radikálnejšie než biznis, ako zvyčajne

Chlapec púšťa šarkana v Manile, Filipíny Fotografia: CC BY-NC-ND Ázijská rozvojová banka

MÁME PLÁN – ZACHRÁNIŤ SVET

Je to oveľa väčšia výzva ako cesta na Mesiac. OSN pre nás všetkých stanovila cestu k trvalo udržateľnej planéte Zem do roku 2030. GLOBÁLNE CIELE od Thomasa Gringera Jakobsena World’s Best News

Koncom minulého roka sa to konečne stalo. Všetky krajiny sveta sa dohodli na veľkom pláne, ktorý má riešiť množstvo najhorších problémov ľudstva. Tento plán sa volá „Global Goals“: 17 cieľov, ktoré my, ľudia na tomto svete, chceme dosiahnuť

pred rokom 2030. Ciele zahŕňajú ukončenie chudoby a hladu, poskytnutie kvalitného vzdelávania všetkým ľuďom a mnoho iných. V skratke, je to o tom, aby sa každému umožnilo žiť dobrý život. Jeden zo svetových popredných odborníkov, vedecký pracovník Homi Kharas z Brookings Institution, verí, že ciele Global Goals by mohli naozaj zmeniť svet: „Teraz existuje spoločný rámec, ktorý spája rôzne časti

rozvojovej spolupráce – bezpečnosť, prostredie, ľudské práva, humanitárnu pomoc – všetky časti, ktoré v súčasnosti fungujú samostatne. V rámci Global Goals sa budú realizovať spoločne. Môže to priniesť skutočnú zmenu,“ povedal pán Kharas. Úplná zmena Pri zlepšovaní života ľudí by sme nemali zabúdať na prírodu, vďaka ktorej sme vlastne

Jedna vec je ale odsúhlasenie takýchto cieľov, druhá vec je ich dosiahnutie. „Rozsah a ciele Global Goals volajú po riešeniach, ktoré sú radikálnejšie než biznis, ako zvyčajne,“ vraví Kharas. Chudoba sa už znížila o polovicu Úspech predchádzajúceho projektu Millennium Development Goals (2000–2015) nám dáva dôvod na optimizmus. Extrémna chudoba sa od roku 1990 znížila o polovicu. Podľa Homiho Kharasa je to z časti vďaka uvedeným cieľom. „Vedúci predstavitelia sú ambicióznejší, ak vedia, že aj ostatní sa snažia nikto nechce byť posledný!“

od Neven Mimica, Európskeho komisára pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj

Aký svet chceme, aby zdedili naše deti? To je v podstate otázka, na ktorú zodpovedali presne pred rokom všetky členské štáty OSN, keď sa zaviazali uskutočniť dovtedy najväčší plán na záchranu budúcnosti našej planéty: Global Goals. Ciele, ktoré ovplyvnia miliardy ľudí, boli schválené po rokoch otvorenej diskusie medzi vládami, organizáciami a spoločnosťami zo súkromného sektora, pričom do úvahy sa brala spätná väzba od zapojených obyvateľov po celom svete. Všetci máme zodpovednosť za plnenie spoločnej vízie, aby sme mohli odovzdať obývateľnú planétu ďalšej generácii – všetci do jedného.

02.08.16 15:42


WORLD’S BEST NEWS

WORLD’S BEST NEWS

GLOBÁLNE CIELE

že za dosiahnutie cieľov MDG nebol zodpovedný žiaden jednotlivec alebo organizácia. Namiesto toho ich dosiahlo nespočetné množstvo verejných a súkromných osôb ako aj hercov bez nároku na honorár, pracujúcich spoločne a samostatne, v rozvinutých i rozvojových krajinách po celom svete. „Svet smeruje k širšiemu a koordinovanejšiemu prístupu, ktorý zohľadňuje vôľu spolupracovať, deliť sa o zodpovednosť a pozerať na problémy sveta – a ich riešenia – komplexnejšie, pričom všetky problémy budú prepojené a celá spoločnosť bude zaangažovaná,“ vraví Erik Lundsgaarde, vedecký pracovník na Dánskom inštitúte medzinárodných štúdií.

pre trvalo udržateľnŷ rozvoj

Môže to znieť ako pieseň od Johna Lennona, ale tieto slová si spoločne spieva celý svet. Všetky krajiny sveta podpísali svetovú víziu na rok 2030.

Všetko začína v škole Vzdelanie bude kľúčom k ukončeniu chudoby vo svete. Od Thomasa Gringera Jakobsena World’s Best News

17 globálnych cieľov je tak ambicióznych, že sa môže zdať nereálne dosiahnuť všetky tieto veľké, dôležité a prepojené ciele. Kde začať? Podľa profesora Jeffreyho D. Sachsa, renomovaného experta na trvalo udržateľný rozvoj, jeden z daných cieľov by mohol byť tým, ktorý odblokuje tie ostatné: „Zo všetkých investícií potrebných na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja nie je žiadna dôležitejšia než cieľ 4: kvalitné vzdelanie,“ vraví pán Sachs. „Ak zaručíme, že každé dieťa na svete bude môcť chodiť do škôlky a potom minimálne absolvovať kvalitné druhotné vzdelávanie, znamenalo by to prelom vo svete v zmysle blahobytu a schopnosti splniť ostatných 16 cieľov [Global Goals]. Umožnilo by to ukončiť chudobu a oprávnilo by to ľudí získať dobré zdravie a slušnú prácu. Tiež by ich to povzbudilo k tomu, aby boli aktívnymi účastníkmi demokracie.“ Celkovo vzaté, svet urobil veľký posun smerom k vzdelaniu pre všetkých. V súčasnosti viac než 9 z 10 detí chodí do školy. Keďže veľa detí, ktoré nechodia do školy, žije v oblastiach konfliktov, bude potrebné vynaložiť viac úsilia na dosiahnutie mieru a stability s cieľom sprostredkovať vzdelanie pre všetky deti pred rokom 2030.

Predstavte si svet, kde nie je ŽIADNA CHUDOBA a kde NEEXISTUJE HLAD Sme ZDRAVÍ a žijeme v BLAHOBYTE, máme KVALITNÉ VZDELANIE a všade je RODOVÁ ROVNOSŤ ČISTÁ VODA A

HYGIENICKÉ ZARIADENIA sú k dispozícii pre všetkých. CENOVO DOSTUPNÁ A ČISTÁ ENERGIA pomáha vytvárať SLUŠNÚ PRÁCU A EKONOMICKÝ RAST.

Chlapci hrajú volejbal v Etiópii Fotografia: CC BY-NC-ND UNICEF Etiópia 2014/Ose

DLHÁ HISTÓRIA PODANÍ RÚK A NÁDEJE V SKRATKE

Náš rozvoj je podporovaný investíciami v

PRIEMYSLE, INOVÁCIÁCH A INFRAŠTRUKTÚRE a pomáha nám ODSTRAŇOVAŤ NEROVNOSTI.

Prišli ciele Global Goals. Majú pred sebou dlhú cestu, ale nie sú v tom samy; stoja na ramenách dekád medzinárodnej spolupráce zameranej na zmenu.

Žijeme v TRVALO UDRŽATEĽNÝCH MESTÁCH A KOMUNITÁCH

SPOLUPRÁCA ZAMERANÁ NA AKCIU

a ZODPOVEDNÁ SPOTREBA A PRODUKCIA liečia našu planétu

od Hjalte Zacharewicza World’s Best News

KLIMATICKÉ OPATRENIA obmedzujú otepľovanie planéty a máme prekvitajúci ŽIVOT POD VODOU a rozmanitý a bohatý ŽIVOT NA ZEMI.

Svet má obrovský plán. Je tak veľký, že je pochopiteľné, ak niekto pochybuje o tom, či máme vôbec šancu ho splniť. Ale ak sa pozrieme do nedáv-

Tešíme sa z MIERU A SPRAVODLIVOSTI vďaka SILNÝM INŠTITÚCIÁM

nej histórie, v skutočnosti je tu dôvod na optimizmus. Pozoruhodné výsledky Predchodca cieľov Global Goals – tzv. ciele Millennium Development Goals (MDG) – boli súborom časovo viazaných cieľov, ktoré odsúhlasili hlavy štátov v roku 2000.

a budujeme dlhodobú SPOLUPRÁCU NA PLNENIE CIEĽOV. ŽIADNA CHUDOBA

ŽIADNY HLAD

KVALITA ZDRAVIA A ŽIVOTA

KVALITNÉ VZDELANIE

RODOVÁ ROVNOST

DOSTUPNÁ A ČISTÁ ENERGIA

DOSTOJNÁ PRÁCA A EKONOMSKÝ RAST

PRIEMYSEL, INOVÁCIE A INFRAŠTRUKTÚRA

ZNIŽENIE NEROVNOSTÍ

UDRŽATEDNÉ MESTÁ A KOMUNITY

OCHRANA KLÍMY

SK_160802_EYD_Newspaper_ISOnewspaper_26v4_RZ_lc.indd 3-4

ŽIVOT POD VODOU

ŽIVOT NA PEVNINE

MIER, SPRAVODLIVOST A SILNÉ INŠTITÚCIE

PARTNERSTVÁ ZA CIELE

ČISTÁ VODA A HYGIENA

ZODPOVEDNÁ SPOTREBA A VÝROBA

Text and icons by TROLLBÄCK+COMPANY

Chlapec číta vo Vietname. Fotografia: CC BY-NC-ND Ázijská rozvojová banka

Great Green Wall je panafrický projekt, ktorý zahŕňa viac než 20 krajín Fotografia: © FAO/Giulio Napolitano

Afrika stavia veľ kú zelenú stenu Iniciatíva Great Green Wall pre Saharu a Sahel je projekt zavedený v Afrike s pôsobivou ambíciou: vysadiť 8 000 km dlhý rad rastlín a stromov krížom cez celý africký kontinent. Jej cieľom je poskytnúť jedlo, prácu a budúcnosť miliónom ľudí, ktorí žijú v

regióne s najväčším vplyvom klimatických zmien. Dezertifikácia a znehodnocovanie pôdy ohrozuje bezpečnosť potravín a živobytie miliónov ľudí v suchých oblastiach Afriky. „Vo svetle týchto urgentných zmien je projekt Great Green Wall prísľubom, že bude

Do roku 2015 sa im podarilo zjednotiť, podporiť a rozšíriť snahy o splnenie niektorých z najväčších svetových výziev. Hoci niektoré z cieľov MDG neboli úplne naplnené, dosiahli pozoruhodné výsledky. Globálna miera úmrtnosti detí klesla od roku 1990 o viac než polovicu. Takmer to isté platí

presvedčivou časťou riešenia tým, že poskytne ľudom lepšie hospodárske vyhliadky, stlmí klimatické zmeny, bude dôvodom, prečo majú mladí nezamestnaní ľudia, rozhodnutí odísť z regiónu, zostať, zatiaľ čo bude napomáhať pri obnove politickej stability,“ vraví Alexander Asen, hovorca globálneho mechanizmu konvencie OSN o boji proti rozširovaniu púští – jeden z hlavných partnerov v iniciatíve spolu s EÚ a Africkou Úniou. Africká Únia odhaduje, že stena je už na 10–15 % dokončená. Po dokončení sa môže stať najväčšou človekom vytvorenou stavbou na svete. / hz

pre mieru úmrtnosti matiek. Globálne sa počet detí, ktoré nechodia do školy, od roku 2000 znížil o takmer polovicu – to je len niekoľko príkladov pokroku.

Nová cesta Ciele MDG predznamenali komplexný prístup k riešeniu globálnych výziev spojením agendy rozvoja a životného prostredia. Prešli dlhú cestu v posune sveta dopredu v čase o 15 rokov – a spojili medzinárodné spoločenstvo a spoločnosti pri postupe. Je to dobrý znak pre nové ciele Global Goals a ich cestu do roku 2030.

Spoločné úsilie Veľa ľudí považuje ciele MDG za ciele OSN, ale faktom je,

Pozorovatelia Ildiko Kosztolni a Juan Ribó Chalmeta na pozorovateľskej misii EÚ pri voľbách v Tunisku. Fotografia: Ezequiel Scagnetti © European Union

Posilnenie volebnej urny Od roku 2000 sa EÚ zúčastnila na viac než 120 pozorovateľských misiách pri voľbách. Pomoc pri voľbách a pozorovateľské misie pri voľbách sú kľúčom k posilneniu demokracie. „Stali sa všeobecne akceptované ako nástroj, ktorý buduje dôveru verejnosti a zvyšuje integritu volebných procesov,“ vraví Dr. Annette

Fath-Lihic, vedúca manažérka programu v Medzinárodnom inštitúte pre demokraciu a pomoc pri voľbách. Nedávno sa EÚ zúčastnila pozorovacích misií pri voľbách v Mjanmarsku, na Haiti, v Tanzánii, Burkine Faso, Ugande a Peru. / hz

02.08.16 15:42


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.