Valg- og Handlingsprogram 2022-2025 - Venstre i Lejre

Page 1

BORGMESTERKANDIDAT TINA MANDRUP

VALG- OG HANDLINGSPROGRAM 2022-2025 VENSTRE I LEJRE LANDKOMMUNEN MED HØJ LIVSKVALITET I ALLE ALDRE


Klik på billede t for en præsen t a tion af Tina og hendes visione r

Forord Landkommunen med den stærke og heroiske fortid har så̊ meget at byde på, og vi har så meget, vi kan opnå. Med vores strategisk gode beliggenhed – midt på Sjælland og tæt på hovedstaden – udmærker Lejre Kommune sig som et særdeles attraktivt sted. ”Vi har en vision om at gøre Lejre Kommune til stedet med høj livskvalitet i alle aldre” Men vi er ikke bare en kommune! Vi er en landkommune med et stærkt DNA, der har rod i vores smukke landskaber og landsbymiljøer. Landsbyer og gårde med familier, der i generationer har udviklet og lagt bunden for de gode og trygge fællesskaber, som lever videre generation for generation. Det har vi i Venstre respekt for, og vi ved, at det ikke er noget, vi bare må tage for givet. Med de seneste 5-10 års kraftige boligudbygning der har tiltrukket mange borgere fra andre kommuner, vil vi derfor i de kommende år have blik for de borgere og familier, som gennem generationer har været med til at præge deres lokalmiljø og bidraget til, at Lejre Kommune er et attraktivt sted at slå sig ned.

De skal have mulighed for fortsat at kende deres kommune og kunne blive boende i senioralderen. Det stiller høje krav til en sikker drift af kommunen, hvor skattekronerne skal arbejde målrettet på at sikre et serviceniveau af høj kvalitet. Service handler ikke kun om økonomiske ressourcer, men i høj grad om kultur og samspillet mellem borger og kommune. Forudsætningen for et højere serviceniveau skal bl.a. ske gennem en erhvervsvenlighed, der fastholder vores nuværende virksomheder og tiltrækker nye. Som landkommune med begrænsede erhvervsarealer, skal vi understøtte klyngevirksomheder, der i synergi med især vores landbrug kan bidrage til grønne og klimavenlige løsninger, der kan bringe ikke bare Lejre Kommune, men Danmark i en førerposition. Tænk, hvis erhverv og kommune sammen kunne gøre Lejre til et laboratorium med udvikling og produktion side om side. Kulturen og de idrætslige fællesskaber er i høj grad med til at bibringe den enkelte højlivskvalitet.


”Vi vil være landkommunen med høj livskvalitet i alle aldre ” I Venstre betragter vi idrætsfaciliteterne som en del af den basale velfærd. De mange frivillige ildsjæle skal gøre det, de er gode til som trænere, holdledere og organisationsfolk. Derfor skal rammerne være i orden.

Alle skal kunne færdes med tryghed i hallerne, og derfor vil vi have fast tilknyttet halpersonale. Vi har det mål, at hallernes cafeer igen kan blive rammen om tredje halvleg, hvor sporten får en ekstra dimension med et fællesskab, der rækker ud over det, der foregår på banen.

Venstres klare vision; landkommunen med høj livskvalitet i alle aldre er den lanterne, vi sigter efter i alt, hvad vi foretager os. Vores mærkesager er de helt konkrete og specifikke målsætninger for netop at opfylde visionen.

MERE VALGFRIHED

Der er brug for forandring - der er brug for fornyelse. Forandringen skal ske ved at vi gennemfører kommunale Lejre-reformer på de store velForord færdsområder; dagtilbud, skoler, ældre- og sundhedstilbud. Landkommunen med den stærke og heroiske fortid har så̊ meget at byde på, og vi har så Sådanne høje ambitioner fordrer et godt og meget, vi kan opnå. Med vores strategisk tillidsfuldt samarbejde i kommunalbestyrel– midt på Sjælland og tæt sen.gode Sombeliggenhed borgmester vil jeg være garanten på hovedstaden – udmærker Lejre Kommune for en bredt samarbejdende kommunalsig som et særdeles attraktivt sted.

bestyrelse, hvor åbenhed, transparens og lydhørhed er nøgleord. Men reformarbejdet ”Vi har en drøm om at gøre Lejre Komskal ikke alene ske i en lukket kommunalmune til stedet med højeste livskvalitet i bestyrelse. Det skal ske ved at gøre brug af alle aldre” moderne borgerinddragelsesformer, fordi reformerne skal tage afsæt i den virkelige Men vi er ikke bare en kommune! Vi er en verden, og fordi nye tiltag skal afprøves der, landkommune med et stærkt DNA, der har hvor de skal virke. Endelig er det afgørenrod i vores smukke landskaber og landsbymilde, at der bliver plads til forskellighed, fordi jøer. Landsbyer og gårde med familier, der i en forandring kun slår igennem, hvis de der generationer har udviklet og lagt bunden for skal sikre det sker, har råderum og frihed til de gode og trygge fællesskaber, som lever viat præge forandringen inden for en given dere generation for generation. Det har vi i ramme. Venstre respekt for, og vi ved, at det ikke er noget, vi bare må tage for givet. Med de seneste 5-10 års kraftige boligudbygning der har tiltrukket mange borgere fra andre kommuner, vil vi derfor i de kommende år have blik for de borgere og familier, som gennem

Der er derfor brug for et nyt politisk lederskab. Jeg er klar til at gennemføre adminigenerationer har været med til at præge deres strative strukturændringer og effektiviserinlokalmiljø og bidraget til, at Lejre Kommune ger for at skabe et økonomisk råderum, der er et attraktivt sted at slå sig ned. De skal have gør, at vi kan sætte høje kvaliteter og stanmulighed for fortsat at kende deres kommune darder for den borgernære service. og kunne blive boende i senioralderen. Det Med andre ord prioriterer vi dagtilbud, skoler stiller høje krav til en sikker drift af kommuog ældreområdet allerhøjest, fordi det vignen, hvor skattekronerne skal arbejde målrettigste er at vokse op i trygge og udviklende tet på at sikre et serviceniveau af høj kvalitet. rammer og slutte sine dage med værdighed. Service handler ikke kun om økonomiske resLivskvalitet i alle aldre er ikke bare noget vi sourcer, men i høj grad om kultur og samspiltaler om, der er det, vi handler efter! let mellem borger og kommune.

I dette valg- og handlingsprogram kan man

Forudsætningen for et højere serviceniveau læse mere om vores 5 mærkesager der udskal bl.a. ske gennem en erhvervsvenlighed, mønter sig i 24 konkrete målsætninger. der fastholder vores nuværende virksomheder og tiltrækker nye. Som landkommune med Tina Mandrup begrænsede erhvervsarealer, skal vi underBorgmesterkandidat støtte klyngevirksomheder, der i synergi med især vores landbrug kan bidrage til grønne og klimavenlige løsninger, der kan bringe ikke bare Lejre Kommune, men Danmark i en førerposition. Tænk, hvis erhverv og kommune sammen kunne gøre Lejre til et laboratorium med udvikling og produktion side om side. Kulturen og de idrætslige fællesskaber er i høj grad med til at bibringe den enkelte


Indholdsfortegnelse Forord 2 Venstres mission, vision, værdier og mærkesager

5

Børn- & ungepolitik 6 Ældrepolitik 10 Sundhedspolitik 13 Idræt, kultur & fritidspolitik 15 Boligpolitik 18 Styring og decentral ledelse 21


”Tid til forandring - tid til fornyelse”

Venstres Mission

Venstres Mærkesager

Vi vil sikre et serviceniveau med høj kvalitet for borgere og virksomheder, da det giver Missionfor at udleve sine det Venstres bedste fundament drømme, uanset om man er familie eller Vi vil sikre et serviceniveau med høj kvalitet selvstændig erhvervsdrivende.

 Genopretning af folkeskolens vilkår. Mere frihed og fokus på kundskaber, engagement og Venstres Mærkesager dannelse. Ø Genopretning af folkeskolens vilkår.

for borgere og virksomheder, da det giver det bedste fundament for at udleve sine drømme, Udgangspunktet er frihed under hensyn til uanset om man er familie eller selvstændig erfællesskabet, flere valgmuligheder og menhvervsdrivende. Udgangspunktet er frihed nesket før systemet. Kommunen er til for under hensyn til fællesskabet, flere valgmuligheborgerne – det er ikke borgerne, der er til for der og mennesket før systemet. Kommunen er kommunen! til for borgerne – det er ikke borgerne, der er til for kommunen!

 Genopretning af infrastrukturen og en Mere frihed og fokus på kundskaber, fremtidig balanceret boligudbygning engagement og dannelse. med høj prioritet af seniorvenlige Ø Genopretning af infrastrukturen og en boliger. fremtidig balanceret boligudbygning med høj prioritet af senioregnede boli Kvalitet i servicen tættest på borgeren. ger. Ø Kvalitet i servicen tættest på borgeren.  Åbenhed og reel borgerinddragelse i Ø Åbenhed og reel borgerinddragelse i udvikling af kommunen. Herunder udvikling af kommunen. vejledende borgerafstemninger. Ø Klima- og miljøansvarlig drift og udvikling.  Klima- og miljøansvarlig drift og

Venstres Vision

Venstres Vision

” Lejre, landkommunen med højlandkommunen livskvalitet i alle ” ” Lejre, medaldre. høj livskvalitet i alle aldre. ”

Venstres Værdier Venstres Værdier

udvikling.

Venstres Målsætninger

Venstres VenstreMålsætninger i Lejre Kommune vil i den

Dialog Dialog - Valgfrihed – Ansvarlighed Ansvarlighed Ordentlighed Frihed

kommende periode ’22-’25 arbejde for

Venstre18i Lejre Kommune vil ialle denbagerst kommende konkrete mål. Se dem i periode ’22-’25 arbejde for 24 konkrete mål. dette program. Se dem alle bagerst i dette program.

5


Børn- & ungepolitik ”Det gode børneliv med trivsel, læring, dannelse og et ungdomsliv med frihed i tryghed”

MERE VALGFRIHED

Børn- & ungepolitik

Dagtilbud

Alle børn skal have de bedste muligheder for at vokse op i rammer, der er trygge og som udfordrer dem personligt, socialt og fagligt. I Venstre vil vi sikre dagtilbud og skoler af højeste kvalitet. Vi stræber efter at være regionens bedste børnekommune.

Normeringerne i dagtilbuddene skal tilpasses behovet i de forskellige børnegrupper. Vi vil i grundtildelingen følge anbefalingerne om 1 voksen pr. 3 børn i vuggestue/dagpleje og 6 børn pr. voksen i børnehavegrupperne. Men det handler ikke alene om at sikre nok voksne.

Venstre skal være garant for en mangfoldighed i de kommunale tilbud. Det gælder både i daginstitutionernes fysiske rammer, størrelse og pædagogik og for vores skoler. Som landkommune ønsker vi et øget fokus på etablering af skov- og naturbørnehaver. De fysiske rammer skal have et kvalitetseftersyn således, at de fysiske rammer understøtter den enkelte institutions pædagogiske praksis. Fremtidige dagtilbud skal så vidt muligt bygges i nærhed af skolerne, for at skabe mest mulig synergi i arbejdet med børnenes udvikling og brobygning mellem dagtilbud og skole.

Det handler i høj grad desuden om at personalet er fagligt kompetente og pædagogisk uddannet. I Venstre ønsker vi derfor at øge andelen af pædagoguddannede fra 51 % til 60%. Vi ønsker forbedrede rammevilkår, der i højere grad kan stimulere daginstitutionernes arbejde med børnenes omverdensforståelse, deres undren og nysgerrighed over de store og små spørgsmål i både den nære og den store verden. Forældre ønsker forskellige typer dagtilbud, hvilket vi i Venstre anerkender. Vi vil derfor i videst mulig udstrækning sikre variation i dagtilbuddene – både pædagogisk, i størrelse, i forholdet mellem kommunale og private tilbud samt fortsætte muligheden for hjemmepasning.


Vi vil sikre pladsgaranti, så forældre kan få passet deres børn inden for det skoledistrikt, de tilhører, hvis de ønsker det. I kommende valgperiode vil vi arbejde målrettet på at få realiseret planerne om en ny idrætsinstitution ved Trællerupskolen i stedet for den nedslidte ”Myretue”. I Hvalsø skal der findes nye rammer som erstatning for Skovvejens børnehave – helt oplagt vil det være at etablere en skovbørnehave.

Skoler og SFO Vi skal kunne tilbyde nogle af landets bedste skoler og SFO’er, hvor vi konstant er optaget af at ruste og udstyre børnene med brugbare kompetencer i et fremtidsperspektiv. Effekten af skolernes løfteevne skal afspejle sig i stabilt gode faglige resultater, høj score på elevtrivsel og forældretilfredshed.

Vi ønsker at understøtte dagplejen som et kvalitetstilbud. Derfor vil vi arbejde på at gøre jobbet som dagplejer attraktivt bl.a. gennem pædagogisk opkvalificering og forbedrede rammevilkår. Gennem specialisering af dagplejerne kunne en del af dagplejen gøres til det optimale pasningstilbud for præmature børn, da disse børn ofte kan have behov for den helt nære pasning i dagligdagen, hvor ro, forudsigelighed og tryghed er afgørende for deres udvikling. Forældrebestyrelserne skal arbejde aktivt på at inddrage alle forældre i at støtte op om dagligdagen og fremme, at alle børn er en del af fællesskabet. Jo mere medbestemmelse forældrebestyrelsen gives, desto mere attraktivt vil det være at engagere sig i bestyrelsesarbejdet. I samspil med ledelse og medarbejdere skal forældrene opleve, at de har reel indflydelse på ressourceforbruget, organisering og struktur samt den pædagogiske linje. I Lejre Kommune har størstedelen af dagtilbuddene en forældrevalgt madordning. Som det er nu, dikterer Lejre Kommune krav til madordningen. En fuldt forældrebetalt madordning bør ikke være underlagt krav fra politisk side. I Venstre tror vi på, at forældrebestyrelserne selv kan sammensætte gode madordninger på egen hånd og selv beslutte, om det skal være konventionelt eller økologisk produceret. Der skal være fuldstændig transparens ift. daginstitutionens budget og forbrug til mad, aktiviteter og løn. Forældrebestyrelsen skal i foråret præsenteres for ledelsens budgetudkast og ligeledes for regnskabet.

Ambitionerne for skolerne skal være krystalklare, og vi vil prioritere børne- og skoleområdet højt i den overordnede prioritering. Som Kommunalbestyrelse skal vi opstille få, men klare og ambitiøse forventninger til de enkelte skoler. Til gengæld skal hverken politikere eller forvaltning være styrende i, hvilke store projekter skolerne skal forholde sig til. Vi ønsker, at alle skoler klart definerer, hvilke konkrete målsætninger de sæt-ter sig for en fireårig periode ud fra den over-ordnede vision om høj livskvalitet i alle aldre. Hertil er det skolerne der definerer, hvad de har brug for hjælp til. Forvaltningernes opgave er at understøtte skolernes individuelle målsætninger. Et så udstrakt ledelsesrum stiller høje krav til ledernes kvalifikationer og viden om forandringsprocesser og - ledelse. I Venstre vil vi derfor som et obligatorisk krav understøtte skolelederne med kompetenceuddannelse inden for forandringsledelse på diplom-og masterniveau.


skolelederne med kompetenceuddannelse inden for forandringsledelse på diplom-og masterniveau. Den enkelte skoleleder skal have et stort albuerum til, i samarbejde med medarbejdere og bestyrelse, at definere og profilere deres skole. Hver enkelt skole skal skabe en særlig identitet gennem en skarp profil. Det er vores holdning, at uanset profil, skal skolerne i et eller andet omfang – gerne fuldt ud - praktisere tværfagligt projektbaseret undervisning, da det fremmer elevernes engagement, deres indlæring, deres samarbejdsevner og deres praktiske færdigheder.

nesker og til forskellige tider – kort sagt at blive et dannet menneske. Dette skal være en integreret del af skolegangen, og i den forbindelse vil vi arbejde for at demokratisk dannelse sættes på dagsordenen allerede fra indskolingen. Et styrket forældresamarbejde skal ske ved, at skolerne åbner sig mod omverdenen og inviterer forældre og lokalmiljøet ind i skolens arbejde – både som gæster, men også som medskabere af et inspirerende og autentisk læringsmiljø. Erhvervslivet kan gøre en stor forskel, når det gælder unges viden om vejen til forskellige jobs og hjælpe eleverne til afklaring af egen uddannelsesretning – ikke mindst når det gælder kendskabet til håndværksfagene. Samtidig skal vi arbejde for et tættere samarbejde mellem fritids- og idrætsforeningerne. Dette kan konkret udmøntes i for eksempel ekstra valgfag i udskolingen i samarbejde med ungdomsskolen.

Børnene er forældrenes, og vi skal derfor turde stille krav til forældre om, at de prioriterer skolen højt, da grundskolen har afgørende betydning for børnenes muligheder videre frem i livet. Forældre og skole skal derfor være afstemt i forventningerne og om forældrenes betydning for deres opbakning og involvering i deres barn og klassens faglige og sociale udvikling. Uddannelsesparatheden skal hæves så 95 % af en årgang er klar til at gå i gang med en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Det er en klar målsætning, at alle elever kommer videre til en ungdoms- eller håndværksuddannelse. Undervisningen skal først og fremmest være engagerende for alle børn og af høj faglig og kreativ kvalitet. Udgangspunkt for et godt voksenliv er, at man kan begå sig blandt forskellige men-

Basale IT og programmeringskompetencer skal indgå allerede fra 1. klasse og hele vejen igennem skoleforløbet.

 Demokrati skal med som et obligatorisk tema fra indskolingen til udskoling.  Sociale medier og dannelse skal være et obligatorisk tema i et forpligtende sam- arbejde med forældrene. 

Højt begavede elever inden for naturfagene skal have mulighed for at blive udfordret på højt niveau. Vi ønsker der for at afsøge mulighederne for, at vi på tværs af alle skoler kan tilbyde et ”talent for science- forløb” i samarbejde med gymnasierne i Roskilde. Eleverne skal udfordres, så de bevarer motivationen ved at blive udfordret på højt niveau. Ligeså skal de opleve, at ambitiøse målsætninger kræver en særlig ihærdig indsats.


Et ungdomsliv i fællesskab med andre! Kompetent ledelse og dygtige medarbejdere er en afgørende ressource. Venstre vil have ledere, der er tydelige i deres lederskab og i at sætte og fastholde en klar retning med afsæt i visionen om høj livskvalitet i alle aldre.

Vi ved, at de unge søger steder, hvor de kan mødes og hygge sig under trygge former. Der skal findes en balance mellem tilstedeværende voksne og friheden til at de unge kan mødes uden for meget regulering og styring.

Udvikling af medarbejdernes kompetencer skal ske, så de bedst understøtter visionen om høj livskvalitet. Lederne skal være i tæt dialog med bestyrelser, forældre og pårørende om, hvordan områderne bedst udvikles for at opnå visionen.

Som led i opbygningen af en fælles ungekultur, der skaber rammen om et unikt mødested, der løbende udvikler ungekulturen og nye tiltag, foreslår vi et årligt ”UngeFolkemøde” for Lejres Unge. Dette skal udvikles med ungdommen og for at dette kan ske, vil vi nedsætte et borgerpanel/-gruppe af et repræsentativt udsnit af kommunes unge.

Indenfor det specialiserede område støtter Venstre inklusionsstrategien, så flest muligt kan fortsætte i almen- og nærmiljøet. Nye og forebyggende tiltag skal baseres på bedste og nyeste viden på området.

Ungeliv I overgangen fra barn til ung skal tilbuddene tilpasse sig de unge, så de oplever at kunne skabe deres eget ungdomsliv individuelt og i fællesskab med andre. I Venstre vil vi tage de unge med i udviklingen af en ”ungevenlig” kommune, hvor de med den nødvendige guidning og understøttelse af nye initiativer, kan være med til at opbygge en unik ungekultur for Lejres ungdom.

Ambitionen er, at der i sommeren 2023, kan holdes det første UngeFolkemøde, hvor fokus er på udviklingen af en årligt tilbagevendende begivenhed.


Ældrepolitik ”Seniorlivet skal kunne leves med værdighed”

FRIHED TIL AT VÆLGE Ældrepolitik - en værdig alderdom For Venstre er det meget vigtigt, at der står respekt om ældre, der gennem et langt liv har opbygget det velfærdssamfund vi kender i dag. Derfor skal rammerne for en værdig alderdom være til stede. At blive ældre er ikke en sygdom, men med alderen svækkes mange af de færdigheder, man havde som yngre. Dette kan modvirkes ved en aktiv alderdom, hvor bl.a. ensomhed bekæmpes og sociale fællesskaber giver et fortsat indholdsrigt liv samt livsappetit. For mange er det slet ikke noget problem at blive ældre, hvis de har evnen og muligheden for fortsat at videreføre det liv, de hidtil har levet. Ældre skal fortsætte længst muligt med at leve det liv de ønsker, og den hjælp der er behov for, skal blot kompensere for tab af færdigheder, som alderdommen medfører.

Den ældre skal, i alle henseender, bevare størst mulig indflydelse på eget liv. Venstre ønsker også, at den ældre, som alle andre aldersgrupper, har størst mulig valgfrihed vedrørende de ydelser, som kommunen visiterer til. Det er den ældre, der skal bestemme, af hvem og hvordan en visiteret hjælp skal ydes, ikke kommunen. Vi skal derfor tilstræbe, at der er et reelt frit valg af leverandører, og det skal være kendt for alle, at det er muligt at vælge andet end de kommunale tilbud. Hjemmesygepleje skal fortsat ydes på et højt fagligt niveau, så den ældre kan blive længst muligt i eget hjem, i vante omgivelser og med værdighed. Når den ældre er visiteret til hjemmepleje, skal der sikres en reel oplysning om de valgmuligheder, der findes så den ældre kan træffe den for vedkommende bedste valg.


I lokalsamfundene skal der være mindre, men gode ældrevenlige boliger, der kan flyttes til, når ens hidtidige bolig er blevet for svær at magte. På den måde kan livet fortsat leves i det lokalmiljø og i nærheden af de venner og bekendte samt evt. familie, som hidtil har været en del af det sociale liv.

Da Hvalsø Plejecenter trænger til fornyelse og udbygning skal et nyt plejecenter sikres placering i Hvalsø. Venstre vil arbejde for at opføre det nye plejecenter som friplejehjem.

Lejre kommune har gode aktivitetscentre rundt i kommunen: Østergaard i Lille Karleby, Nødager i Gevninge, Østergadecentret i Hvalsø og Lejrevej i Allerslev. De mange aktiviteter der foregår her, har Venstres fulde opbakning og støtte. Der skabes høj trivsel og etableres værdifulde ven- og bekendtskaber, der er afgørende for meningsfuld og høj livskvalitet.

Plejecentrene skal have selvstændige og stærke ledelser, der skal være ansvarlige for høj faglighed i plejen, god og nærværende personaleledelse, en sikker økonomistyring og en god samt dialogbaseret kontakt til de pårørende.

Venstre vil være garant for, at der findes en decentral plejecenterstruktur i Lejre Kommune, med Bøgebakken i Allerslev, Ammershøjparken i Kirke Hyllinge og Hvalsø Plejecenter.

Vi ser også gerne en boform, hvor et friplejehjem er for ældre, der fortsat kan klare sig, men føler det tryggere at leve med et vist opsyn og i nærhed af andre.

Der er brug for at lederne går forrest og viser den faglige vej, så de ikke ender som administratorer i og af systemet. Vi vil have ledere, der leder efter visionen om høj livskvalitet i alle aldre.

”Den ældre skal, i alle henseender, bevare størst mulig indflydelse på eget liv”


Der findes mange fremmelige og dygtige samt engagerede ledere og medarbejdere i ældreplejen. Disse medarbejdere skal have frie rammer til at møde de ældre med varme, begejstring og høj faglighed. Der skal desuden arbejdes med rekruttering og fastholdelse, så vi sikrer, at der er rigeligt og uddannet personale til den stigen-de andel af ældre. Herunder skal vi spotte medarbejdere med talent for ledelse, så vi sikrer, at der i fremtiden er ledere med det rette fokus på borgeren frem for systemet. I takt med, at befolkningen lever længere og længere, er der også flere og flere, der får et liv med demens. Da er det rigtigt, at Lejre Kommune har tilstrækkeligt med plejeboliger på plejecentrene, der tilgodeser de særlige behov, som demensramte har. Det er også vigtigt for en ægtefælle eller andre pårørende, at der på den måde kan ske aflastning. Uanset om den demensramte bor hjemme eller i plejebolig, er det vigtigt, at der skabes stimulerende aktiviteter og pleje samt omsorg, der er målrettet den demensramte. For de hjemmeboende, der visiteret til madlavningsordning, skal det sikres, at måltiderne ligger så tæt på tidspunktet for almindelige spise-tider, og ikke flere timer før, som der findes eksempler på. Ligeledes skal det også sikres, at sengelægning sker, så den ældre kan få en aften ud af det med for eksempel fjernsyn eller andet. Vi vil ikke acceptere, at ældre lægges i seng flere timer før normal sengetid og heller ikke, at de først kan hjælpes ud af sengen langt op ad formiddagen. Det er ikke værdigt.

Vi vil have frit valg i madservicen, således at den ældre, der er visiteret hertil, selv kan vælge mellem et større udbud af mindre kommunale leverandører. Det kan for eksempel være det lokale forsamlingshus, en restaurant mv. Den ældre skal kunne vælge tilkøb ud over den fastsatte takstpris pr. måltid. Vi vil have større tryghed og kvalitet i plejen for den enkelte hjemmeboende borger. Helt konkret skal borgeren have én kontaktperson – én indgang til kommunen. Vi vil have fokus på organisering af hjemmeplejen, så den ældre oplever at der er et fast team, der kommer i hjemmet og ikke skiftende personale. Det styrker livskvaliteten, når den ældre bliver mødt af de samme få personer. Det er i sig selv intimiderende at åbne sit hjem og modtage hjælp til især personlig pleje, og denne følelse forstærkes, hvis det er nye og skiftende personer, der ikke kender ens personlige behov. Teknologi og digitale løsninger skal anvendes i det omfang, det giver merværdi for borgeren og hvor det betyder, at vi kan få mest og bedst mulig service for pengene. Lejre Kommune skal derfor være helt fremme i skoene, og gerne i samarbejde med leverandører stille os til rådighed for pilotprojekter med ny teknologi.


Sundhedspolitik ”Et sundt liv i alle aldre med livsglæde i centrum - og på den enkeltes præmisser” Sundhedsplejen er særdeles vigtig, når vi taler et godt afsæt til et sundt liv fra fødslen. Derfor vil vi i Venstre sikre en individuelt afstemt kontakt mellem familie og sundhedsplejersken.

Sundhedspolitik Et sundt og aktivt liv hele livet skal ses som et samspil mellem den enkelte borgers ansvar og et sundhedssystem, der fungerer på tværs af kommunen og regionen. Sundhedspolitik Et sundt og aktivt liv hele livet skal ses som Særligt når det gælder forebyggelse spiller kommunen en helt afgørende rolle. anDet et samspil mellem den enkelte borgers spænder fra sundhedsplejen, til indsatser svar oglige et sundhedssystem, der fungerer på modtværs alkohol og rygning, af kommunen og tandpleje, regionen. genoptræning, gode rammer for idrætsforeningerSærligt når det gælder spiller ne og fællesskaber derforebyggelse modvirker ensomhed. kommunen en helt afgørende rolle. Det spænder lige fralykkes sundhedsplejen, tilde indsatser mod Indsatserne bedst, når forskellige alkohol og samarbejder rygning, tandpleje, genoptræning, fagområder på tværs og hele gode rammer for idrætsforeningerne fæl- i tiden med den enkelte borger eller og indsats centrum. lesskaber der modvirker ensomhed.

Indsatserne lykkes bedst, når de forskellige Hvad angår sundhedsområdet skal der sikres fagområder samarbejder på tværs og hele tien tæt koordination mellem praktiserende den med den enkelte borger eller indsats læger og regionen. Den enkelte borgeri må centrum. aldrig komme i klemme mellem to systemer eller opleve sig som kastebold mellem forHvad”kasser”. angår sundhedsområdet skal der sikres skellige en tæt koordination mellem praktiserende læger og regionen. Den enkelte borger må aldrig komme i klemme mellem to systemeraf eller Venstre støtter derfor etableringen lokale opleve sig som kastebold mellemde forskellige sundhedshuse der kan udnytte mulighe”kasser”. der der er ift. telemedicin, forebyggende og

oplysende sundhedskampagner, genoptræningstilbud under og efter sygdom – f.eks. ved at oprette motionshold for borgere i kræftbehandling.

Mennesker med handicap; fysisk såvel som mentalt skal i den kommunale sagsbehandling mødes med en udstrakt imødekommenhed og med udgangspunkt i at blive så selvhjulpne som muligt bl.a. ved hjælp af teknologiske hjælpemidler og i udstrakt grad ved at hjælpes i arbejde eller ind i frivillige netværk. Det at være en del af arbejdsmarkedet eller frivillig i forenings-arbejdet er helt afgørende for at modarbejde den største trussel mod sundheden; nemlig ensomhed.

”Den enkelte borger må aldrig komme i klemme mellem to systemer eller opleve sig som Venstre støtter derfor etableringen af lokastebold mellem forskellige kale sundhedshuse der kan udnytte de ”kasser” mu-

ligheder der er ift. telemedicin, forebygVi skalog som kommune være imødekommengende oplysende sundhedskampagner, de over for private frivillige genoptræningstilbud under og aktører, efter syg-der på frivillig menved professionel basis, støtter dom – f.eks. at oprette motionshold forisær børn og unge i vanskelige livsvilkår. borgere i kræftbehandling.

Som det er i dag, opleves en modvilje fra Sundhedsplejen er særdeles vigtig, når vi taler kommunen over for disse Det er kun et godt afsæt til et sundt liv fraaktører. fødslen. Dertil borgerne, daindividuelt kommunen forskade vil vi ifor Venstre sikre en af- ikke selv har et tilsvarende tilbud. Det vil vi lave stemt kontakt mellem familie og sundhedsom på! plejersken. Mennesker med handicap; såvel som Udarbejdelse af en fysisk Veteranpolitik

mentalt skal i den kommunale sagsbehandling med en udstrakt og – Imødes lejre Kommune borimødekommenhed ca. 200 veteraner med udgangspunkt i at blive så selvhjulpne soldater og andet personel, der har været som muligti Danmarks bl.a. ved hjælp af teknologiske udsendt tjeneste på militære hjælpemidler og i udstrakt grad ved at hjælpes missioner. i arbejde eller ind i frivillige netværk. Det at være en delen af politik arbejdsmarkedet eller frivillig i den Vi ønsker for, hvordan vi støtter foreningsarbejdet er helt afgørende for at enkelte soldat og dennes familie i en tid efter modarbejde den største en udsendelse, som trussel ikke ermod ligesundhenem for alle. den; nemlig Har man arensomhed. på krop og sjæl efter militær

tjeneste, skal man have den fornødne hjælp uden at skulle bokse med systemet.


Idræt, kultur & fritidspolitik ”Vi vil fællesskaber med idræt, kunst & kultur som omdrejningspunkt for livet i landsbyerne. ”

Idræt, kultur & fritidspolitik Gode kultur- og fritidsrammer er vigtige for en kommune som Lejre. Vi er en attraktiv kommune at bosætte sig i, og derfor skal der være gode lokale tilbud og faciliteter at benytte sig af efter skole- og arbejdstid. Vi skal sikre, at der er så mange tilbud som muligt, og tilbuddene skal være så brede som muligt. De projekter, kommunen økonomisk støtter, skal appellere til så stor en del af kommunens borgere som muligt. Som eksempler kan nævnes Kulturkaravanen og Sommerferiepuljen, som har store målgrupper. Et andet bredt foreningsaktiv er vores idrætsliv. Med visionskommunekonceptet ”Bevæg dig for livet” sætter Lejre Kommune fokus på, at en større del af befolkningen skal dyrke idræt og være foreningsaktive. Venstre vil fortsat understøtte det gode arbejde, der er sket under projektet, og fortsat have det brede idrætsudbud som et fokusområde, også set i et folkesundhedsmæssigt aspekt.

Vi kan allerede nu se, at projektet har båret frugt, og foreningerne oplever en større medlemstilgang. Det kan foreningerne dog også se i aktivitetstilskuddet – men med negativt fortegn. Den samlede ramme for aktivitetstilskuddet er konstant og reguleres ikke ud fra, hvor mange medlemmer foreningen har. Tilskuddet for det enkelt medlem bliver paradoksalt nok mindre, jo flere medlemmer foreningerne får. Venstre ønsker derfor, at aktivitetstilskuddet fra 2022 og frem beregnes på baggrund af aktivitetstilskuddet for 2019 med en regulering i pris og lønudviklingen. Fordelingen af tilskuddene for de enkelte idrætsgrene skal reguleres efter, hvor stor en del af året idrætten dyrkes. Lejre Kommune skal fortsat bakke op om og støtte den selvorganiserede idræt. Det, at man ikke ønsker at oprette en egentlig forening, skal ikke diskvalificere en gruppe borgere fra at få støtte fra kommunen. Det skal undersøges nærmere, hvordan dette kan ske – f.eks. gennem puljeansøgning.


ligere 200.000 kr. til kunst i eller ved institutiskolens matrikel og oplagt som onen. Kunstværket kan være et maleri, skulptihus-projektet. tur,bakker tegning, grafik m.m. og skalar-udføres af en traditionel udbygning med en Venstre op om det igangværende en meget bejde med udarbejdelse af en og idrætspolitik. vil vi gerne forfølge det følge de e professionel kunstner udvælges af ekstra de lo-hal. I VenstreVi skal fremadrettet oprindelige store projekt. kale brugere og Billedkunstrådet. ger, og i samarbejde med de lo Foreningerne og kulturens fysiske faciliteter videreudvikle biblioteket med skal fremstå attraktive og moderne – såvel Men også andre byer trænger til en opgrade kommunalt som foreningsejede bygningdering af faciliteterne. I samarbejde med de Lejre Kommunes nuværende biblioteksidentitet. er og anlæg – og med lokalt ”ejerskab”. lokale brugere skal behovet for udbygning af struktur med fem afdelinger skal besvares de indendørs fritidsfaciliteter i Gevninge, KirEn række ejer deresIgennem egne byg-de seneste ke Såby sådan atser også – og foreninger videreudvikles. år og Osted undersøges, Fra tid til anden vi i radio o ninger og anlæg. Foreninger får ved lokaletildisse byer får mere end en idrætshal. lente skud dækning af en del af udgifterne til drift klæk og vedligeholdelse af deres faciliteter, men Venstre understøtter tennisforeningernes denne del er for lille. I stedet går en stor del ønskes om etablering af padelbaner i HvalKom af kontingentindtægterne til drift af de fysiske sø, Lejre og Osted, samt at der etableres en og b anlæg og ikke til drift af idrætten. Venstre vil kunstgræsbane nord for Holbækmotorvejen. forhøje lokaltilskuddet til foreningerne og Ven forts gode gøre sker vikle bille forenkle ordningen mest muligt. Corona-pandemien har lært os danskere tuelt Kommunen skal indgå i en dialog med de at motionere på en anden måde. Over hele lig k foreninger, som ejer deres egne bygninger, landet, og i særdeleshed i Lejre Kommune, er med om de vil afhænde disse til kommunen, såbrugen af naturen som træningssted virkelig dan at foreningens kontingent kroner går til blomstret. Vores motionsstier og skove vrimler lyrik aktivitet og ikke bygningsdrift. med aktive borgere, som har fundet et nyt prog fællesskab. Vi skal understøtte, at det bliver

Der skal etableres lokale brugerråd for samtlige kommunale faciliteter, hvor brugerne har indflydelse på driften af det enkelt anlæg, og derved opnår ejerskab over stedet. Lejre Kommune skal fremadrettet understøtte foreningerne i fondsansøgninger og foreningerne skal have en fast kontaktperson i forvaltningen. Vi vil etablere 7 serviceteams med skolerne som omdrejningspunkt. De skal servicere de institutioner der ligger inden for skoledistriktsgrænserne herunder hallerne – og det gælder også i aften og weekender. Venstre vil understøtte Lejre Idrætsunions ønske om udarbejdelse af en facilitetspolitik. Projektet med udbygning af Kirke Hyllingehallen er i gang sat. Modsat de spændende visioner for haludbygningen er der kun valgt

endnu nemmere at dyrke motion i naturen, og outdoor fitnessudstyr skal være en naturlig del af udlægning af nye områder.

Natur og kultur er et aktiv og i Venstre vil vi etablere oplevelsesstier; kunststier, fitnessstier, børnestier, Tour de Lejre, overnatningsstier osv. Dette skal17 ske i samarbejde med relevante parter; foreninger, museer, lodsejere m.fl.


Boligpolitik ”By- & boligudviklingen skal ske un-der hensyn til landsbyernes egenart, i samskabelse og med respekt for dem, der allerede bor der”.

Boligpolitik Lejre Kommune har med sin beliggenhed, naturgeografi og historie alle forudsætninger for at placere sig som en af Sjællands Boligpolitik mest attraktive kommuner at bo og leve i. Udviklingen skal ske med henblik på, at Lejre Lejre Kommune har med sin beliggenhed, naKommune fortsat skal være en landkomturgeografi alle forudsætninger for mune, hvorog by-historie og boligmiljøet er præget at placere sig som en af mest attrakaf, at naturen er tæt på.Sjællands Det er for Venstre tive kommuner at bo og leve i. Udviklingen ikke et mål i sig selv at lade indbyggertallet ske med vokse henblikog på,vokse. at Lejre i skal kommunen Vi Kommune kan skrue op fortsat skal være en landkommune, hvor by-og for udbygningen i ”tynde” skoledistrikter holde igen i distrikter med kapacitet. og boligmiljøet er præget af, fuld at naturen er tæt Den tilgang et bæredygtig på. Det er forsikrer Venstre ikke et mål grundlag i sig selv i alle dele af kommunen. Ligesåvel som at de at lade indbyggertallet i kommunen vokse der bor i området, ikke oplever, at en udbygog vokse. Vi kan skrue op for udbygningen ning bliverskoledistrikter for overvældende og gør indhug i ”tynde” og holde igen i di- i landsbymiljøernes karakter. strikter med fuld kapacitet. Den tilgang sikrer et bæredygtig grundlag i alle dele af Forudsætningen for al udvikling skal være, at kommunen. Ligesåvel at deomgivelser der bor i og det sker i respekt for desom fælles området, ikke dialog oplever,mellem at en udbygning efter grundig politikerebliver og de for overvældende og gørfølger indhugen i landsbymilberørte borgere. Hertil kompetent jøernes karater. og effektiv sagsbehandling. Boligudbygning ogalinfrastruktur skal følges Forudsætningen for udvikling skal være, at ad. det sker i respekt for de fælles omgivelser og efter grundig dialog mellem politikere og de Det betyder i praksis, det en vedkompetent fremtidigog berørte borgere. Hertil at følger boligudbygning skal sikres, at såvel vejnet effektiv sagsbehandling.

som institutioner og skoler i området kapacitetsmæssigt kan bære yderligere udvikling. Ellers skal der sideløbende boligudbygningen – og gerne allerede i lokalplanlægningsfasen - tages håndog om de kendte udfordringer Boligudbygning infrastruktur skal følvedrørende infrastrukturelle forhold; institutiges ad. onsudbygning og vejnet. Det betyder i praksis, at det ved fremtidig boLejre er en kommune, hvor mange borgere ligudbygning skal sikres, at såvel vejnet som pendler til et job uden for kommunen, og institutioner og skoler i området meget af boligudviklingen har kapacitetsværet og er mæssigt kan bære yderligere Ellers fortsat koncentreret sig om udvikling. de to stationsskal der sideløbende og byer Lejre og Hvalsø.boligudbygningen I begge byer er –infragerne allerede i lokalplanlægningsfasen tastrukturen under stort pres. Det skal vi- have løst, indenom der flere boligområder ges hånd deudlægges kendte udfordringer vedrø–rende udover dem, der allerede planlagt og infrastrukturelle forhold;erinstitutionsudvedtaget i kommuneog lokalplaner. bygning og vejnet.

Vi skalerfremover havehvor en balanceret boliLejre en kommune, mange borgere gudbygning i alle vores små lands-byer i rependler til et job uden for kommunen, og mespekt for hver enkelt bys struktur og kendeget af boligudviklingen har været og er fortsat tegn. Vores udgangspunkt for udbygning er koncentreret sig om de to stationsbyer Lejre centreret om kapaciteten på distrikts-skolen. og Hvalsø. I begge infrastrukturen Ved udbygning skalbyer dererprimært tænkesuni derombygge stort pres.eksisterende Det skal vi have løst, inden der– at bygningsmasse udlægges boligområder gårde – udover dem, gamle tre-flere og firelængede – til private der allerede er planlagt og vedtaget i komudlejningsboliger. mune- og lokalplaner. Vi skal fremover have en balanceret boligudbygning i alle vores små landsbyer i respekt for hver enkelt bys struktur og kendetegn. Vores udgangspunkt for udbygning er centreret om


Venstre går fortsat ind for et varieret udbud af boliger i Lejre Kommune – både hvad angår størrelse, ejerform og udseende. Der skal være frihed til at vælge den boligform, som pas-ser til den enkelte families eller persons behov. Fremskrivningen af demografi og boligform må forventes at have ændret sig i lyset af de mulig-heder, som hjemmearbejde har vist i forbindelse med Corona-nedlukningen. Modsat forventningen peger noget i retning af behov for lidt større familieboliger, idet der nu også skal være plads til 1-2 hjemmearbejdspladser. Samtidig viser alle prognoser, at vi får markant flere seniorer i Lejre Kommune i de kommende år. Nogle flytter hertil, men mange har boet i kommunen i mange år. De sidder måske nu i et hus, der er blevet for stort. Vi skal derfor sikre et boligudbud, således at disse borgere kan blive boende i Lejre Kommune. Der er et massivt behov for at få bygget flere seniorvenlige andelsboliger eller private udlejningsboliger – gerne i klynger og i et plan. Dette vil vi tilgodese i hele kommunen. I de små landsbyer vil en opdeling af en gård i mindre boligenheder vil være oplagt i de mange små landsbyer, hvor yderligere udvidelse af byen ikke er mulig. De ledige parcelhuse vil derefter kunne sælges til nye børnefamilier, der gerne vil flytte til Lejre Kommune. Endelig skal vi også indtænke spændende miljøer og boligmuligheder for unge mennesker, der ønsker at blive boende i deres hjemkommune. Det kunne f.eks. også være ved mindre lejligheder på en gård eller etablering af studie- og ungeboligmiljøer i nærhed af gode bus- eller togforbindelser.

såkaldt rækkefølgeplan, der rækker yderligere 8 år frem. Altså̊ i alt en planperiode på 12 år. For Venstre er det vigtigt, at borgerne kan regne med intentionerne i disse planer, da det kan have stor betydning for den enkelte, hvis der pludselig sker uforudsete ændringer i omgivelserne tæt på boligen. I Venstre er vi klar over, at behov og ønsker til by – og boligudvikling kan ændre sig i løbet af en 4 til 8 års periode, hvorfor behovet for at fravige de oprindeligt vedtagne planer, kan opstå. I disse situationer, er det efter Venstres mening afgørende, at de berørte borgere inddrages i processen, før der træffes beslutning om at ændre markant i en allerede vedtaget lokalplan. Her tænkes f.eks. på at ændre bebyggelse fra 1 til 2 etager. Dette bør som hovedregel ikke kunne ske, uden væsentlig inddragelse af borgerne. Som borger skal man kunne regne med de boligplaner, der ligger i kommuneplanen. I bestræbelserne på at nå klimamålet med 70 % reduktion i CO2-udledningen, er det Venstres udgangspunkt, at vi skal se i muligheder frem for begrænsninger. F.eks. støtter vi etablering af solcelleparker på ”ikke dyrkbare marker”. Vi skal animere til løsninger, der ikke begrænser menneskers udfoldelse eller er til direkte gene - f.eks. motorvejsstøj. Vi vil være opsøgende ift. at indgå i partnerskaber med forskere og teknologiske virksomheder, der ønsker at afprøve nye metoder/løsninger til klimaforbedrende tiltag.

Færre ændringer i allerede vedtagne kommune- og lokalplaner

Vi må konstatere, at der er efterspørgsel på, at vi igen sætter skraldespande op. Som et forsøg og som led i besparelserne i 2018, nedtog vi et antal skraldespande, idet det angiveligt ville resultere i, at borgerne så i stedet for ville tage deres skrald med hjem. Sådan forholder det sig ikke, og vi vil have en æstetisk smuk kommune – og den være ren!

Hvert fjerde år udarbejder og vedtager Kommunalbestyrelsen en kommuneplan med en

Digitale skraldespande og nyttejobordning indgår i vores løsningsforslag.


Alle skal med i arbejdsfællesskabet. Det er både godt for den enkelte og rimeligt over for fællesskabet. Vi vil derfor iværksætte en nyttejobordning for unge der ikke er i uddannelse eller uden for arbejdsmarkedet. Alle der kan, skal bidrage på arbejdsmarkedet og unge skal i nyttejob inden for en uge efter, de anmoder om offentlig forsørgelse. Nyttejob kan etableres inden for natur-og vejpleje, i dagtilbud, SFO’er og ældresektoren. Hver gang vi skal investere i nye anlæg, skal grønne løsninger tænkes ind. Det er billigere og mere effektivt at gøre det ifm. nyetablering. Det skal ligeledes gælde ved renovering og vedligeholdelse. Vi skal prioritere at begynde med de løsninger, der er hurtigst tilbagebetaling på, da det giver den største besparelse på driftsudgifterne. Vi skal involvere medarbejdere og borgere mere i at bidrage til gode løsninger. Dette kan gøres i form af konkurrencer, workshops, borgerpanelgrupper og lign. Kommunen skal være mere opsøgende ift. at hjælpe borgerne med at finde gode løsninger klimavenlige løsninger i deres boliger. Der kan nedsættes et ”klima-frivillighedsråd” bestående af borgere med særlige kompetencer inden for området. Dette klimaråd kan rådgive det politi-ske udvalg og kommunalbestyrelsen i bestræbelserne på at vi kan nå 70 % reduktion inden år 2030. Der skal være størst fokus på de mest effektfulde tiltag. Alle nye lokalplaner skal indeholde områder, hvor biodiversitet fremmes. Der skal ligeledes være ”slyngede” grønne og rekreative områder på en måde der sikrer alle hurtig adgang til naturen. Det kan være i form at

krav om blomsterenge eller andet i stedet for almindeligt græs. Der skal fokuseres mere på lokal trafikal infrastruktur i form at stiforløb til gående og cyklister. Vindenergi kan kun komme på tale i form af husstandsmøller, hvor afstand til naboer tillader det eller i form af kommunale anparter i havvindmøller. Vi skal i kommuneplanen have indarbejdet muligheder og udpeget arealer til solcelleparker. Opsætning af solcelleparker skal ske under udstrakt hensyntagen til mennesker, dyr og insekter. Der skal derfor stilles krav til beplantningsbælter omkring disse, og etableres korridorer og kiler igennem solcelleparkerne, der sikrer dyrs vandring og blomsterenge til insekter. Enhver opsætning skal indeholde krav om nedtagning ved ophør af produktion, så vi ikke risikerer at have gamle ”skrotparker” rundt omkring. Et helt særligt fokusområde for Venstre bliver at få løst de store infrastrukturproblemer, der er skabt under den kraftige udbygning af især Lejre by, Hvalsø og i Kirke Hyllinge. Vi vil fortsat have fuld opmærksomhed på, at vi får mest muligt fibernet i Lejre Kommune, samt at vi gør en større indsats for at mobildækningen er optimal alle steder i Lejre Kommune. Det er helt afgørende for at vi tiltrækker mindre erhvervsvirksomheder, for hjemmearbejdende og for familierne generelt.


Ledelse, styring & driftspolitik ”En dynamisk kommune med ansvarlige ledere tæt på kerneopgaven. Ledelse og styring går hånd i hånd. ”

Styring og decentral ledelse Ser man på Lejre Kommunes økonomi, skal forklaringerne på, at det er svært at opretholde et jævnt serviceniveau, findes dels i budgetgrundlaget dels i styringen og i ledelseskulturen i kommunen samt i demografiudviklingen. Lejres Kommunes økonomi er udfordret og paradoksalt nok, ligger driftsudgifterne på de store velfærdsområder lavere end landsgennemsnittet. Likviditeten er gradvist stigende, hvilket især tilskrives indtægter ved større grundsalg. Dog er der ikke tale om en polstring af kommunekassen, da der med de massive udbygninger kommer til at følge enorme omkostninger til dagtilbud og infra-

struktur – og måske skoleudbygninger. Tillige bliver der i de kommende år, behov for flere plejehjemspladser til den stigende gruppe af ældre over 85 år. Der er et presserende behov for at få finkæmmet kommunens økonomi. Vi er blandt de ti højst placerede kommuner, når vi ser på beskatningsgrundlaget. Der skal derfor rokeres rundt på den måde, vi prioriterer vores økonomi på. Vi ønsker at rette op på det ringe serviceniveau, vi har i dag. Især der det indiskutabelt, at vores skoler og ældreområdet skal tilføres bedre økonomiske vilkår.


Venstre er garanten for ordentlighed. Det gælder i alle forhold og ikke mindst, at der skal være transparens i beslutninger og økonomien. Det skal gælde for politikere, såvel som for ansatte og borgerne. Vi vil derfor invitere til borgermøder ifm. budgetlægningen. Her skal borgerne have mulighed for at udtale sig til et politisk budgetforslag, inden de politiske behandlinger. Alle skal bidrage til fællesskabet Vi skal have alle, der kan, til at bidrage til fællesskabet. Ligeså snart man dropper ud af ud-dannelse eller bliver arbejdsløs, skal der sættes hurtigt ind på at borgerne aktiveret. Det kan være gennem nyttejob eller med hurtig hjælp tilbage til et studie eller et job.

be den bedste børnehave, den bedste skole, det bedste plejecenter mv. Derfor skal rådhusets administrative enheder servicere enhederne og ikke omvendt; at udviklingen og styringen udgår fra rådhuset. Vi ønsker kort sagt at give et øget råderum til lederne – og vi værdsætter de lokale forskelligheder, der kommer ud af det. Til gengæld skal der være klare udtalte politiske målsætninger til den service borgerne kan forvente, og til de resultater, vi ønsker at opnå. Den digitaliserede kommune er allerede en realitet mange steder og der kommer hurtigt flere og nye løsninger til. I Lejre Kommune halter vi dog bagefter. I Venstre har vi et ønske om at være frontløbere, og vi stiller os gerne til rådighed for pilotprojekter. Vi mener, at vi også her er en attraktiv kommune at

”(…) vi indføre et ”fast track” i sagsbehandlingen for disse virksomheder, når de ønsker at udvide deres virksomhed med tilbygninger mv. ” Styring og decentral ledelse Der skal være bedre styring over den samlede økonomi, så vi ikke skal opleve hårde opbremsninger midt i et budgetår. De specialiserede børne- og voksenområder, som blot er steget støt de senere år, skal have særlig bevågenhed, hvad angår styring og serviceniveau. I Venstre er vi drevet af tillid til de ansatte. Vi tror på, at det står og falder med dygtige og ansvarlige ledere i hele styringskæden. Med de rette ledere i dagtilbud, skoler, plejecentre mv. vil vi få bedre service helt tæt på borgernes hverdag. Vi vil organisere kommunens administration med så få ledelseslag som muligt, for at mindske bureaukratiske processer. Vi ser ligeså, at de enkelte enheder; dagtilbud, skoler mv. er dem, der sammen med bestyrelserne ved, hvad der skal til for at ska-

samarbejde med, fordi vi har en størrelse der gør, at man kan foretage ”fuldskala” pilotforsøg. Administrativt personale arbejder delvis hjemme og i det virtuelle rum, hvor opgaven løses ligeså godt og effektivt som ved et skrivebord på rådhuset. Dette frigiver fysisk plads til udvikling på tværs af organisationen og med eksterne samarbejdspartnere. Et meget vigtigt indsatsområde er at indføre en digital platform, der kan levere værktøjer, der kan bidrage til øget borgerinvolvering og -inddragelse i beslutningsprocesser. Ligeså kan det kun gå for langsomt med at indføre Kommune TV der kan transmittere kommunalbestyrelsesmøderne direkte til borgerne og efterfølgende findes båndet på kommunens hjemmeside.


Vi skal gøre Lejre Kommune til et attraktivt sted for nye mindre og mellemstore virksomheder. Men vi skal også passe på dem, der allerede er etableret i kommunen. Derfor vil vi indføre et ”fast track” i sagsbehandlingen for disse virksomheder, når de ønsker at udvide deres virksomhed med tilbygninger mv. Et meget vigtigt indsatsområde er at indføre en digital platform, der kan levere værktøjer, der kan bidrage til øget borgerinvolvering og -inddragelse i beslutningsprocesser. Ligeså kan det kun gå for langsomt med at indføre Kommune TV der kan transmittere kommunalbestyrelsesmøderne direkte til borgerne og efterfølgende findes båndet på kommunens hjemmeside. Vi skal gøre Lejre Kommune til et attraktivt sted for nye mindre og mellemstore virksomheder. Men vi skal også passe på dem, der allerede er etableret i kommunen. Derfor vil vi indføre et ”fast track” i sagsbehandlingen for disse virksomheder, når de ønsker at udvide deres virksomhed med tilbygninger mv. Og digitaliseringen under Corona-nedlukningen har vist, at mange af de kommunale opgaver kan løses via de digitale platforme og medarbejderne kan løse mange opgaver effektivt hjemmefra. Tillige bidrager delvist hjemmearbejde som et plus for mange medarbejdere. Vi sparer også CO2 og mindsker presset på vejene.

Vi foreslår derfor, at der disponeres med at 1 kontorplads pr. 2 medarbejdere på rådhusene. Derved kan vi frigive et af rådhusene – nærmere bestemt rådhuset i Allerslev. Dette rådhus skal i stedet for huse kommunens Vækst- og Innovationscenter. Under dette tag skal der udvikles og samarbejdes mellem forskere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunale innovationsmedarbejdere. Der skal samtidig arbejdes målrettet på ”virksomheds- og institutionsturisme”.

Skatten i ro Endelig skal man som borger, med Venstre ved roret vide, at skatten – den holdes i ro – og hvis den forandrer sig, så er der kun én vej, og det er en sænkning. Lejre Kommune ligger allerede over det gennemsnitlige skattetryk. Det må ikke blive dyrere at være borger i Lejre Kommune – og vi har en målsætning om, at vi på sigt skal ligge under landsgennemsnittet.


Målsætninger for Lejre Kommune 2022-2025 Økonomi og administration

Det må ikke blive dyrere at være borger i Lejre Kommune – og vi arbejder på at blive blandt de 10 billigste kommuner på personskatten.

Ny organisationsstruktur med en flad og slank administration med decentral ledelse.

Beslutninger skal tages så tæt på kerneopgaven som muligt. Administrativt personale Mere kvalitet for penge- arbejder delvis hjemme ne – både ved hjælp af og i det virtuelle rum. omstrukturering, prioritering af kerneydelser Serviceteams – 7 teams og individuelle tilkøb af med skolerne som ydelser samt anvendel- omdrejningspunkt. Skal se af ny teknologi og servicere de institutioner digitalisering. der ligger inden for skoledistriktsgrænserne.

Børn og unge

Det må ikke blive Børn og unge Mindst 60% af personalet i daginstitutionerne skal være pædagoguddannet.

Højtpræsterende skoler og øget elevengagement og trivsel.

Blandt de 10 % bedst placerede i landet. Dette skal bl.a. ske gennem Skal sikre at børn i fagli- projektbaseret læring, ge og sociale udfordrin- programmering og obger støttes bedst muligt. ligatorisk demokratilære fra 1. klasse samt med forbedrede budgetter. Ordblindeindsats. Elever i læse-/skrivevanskeligheder skal tidligst muligt identificeres og have den rette hjælp og støtte. Forældretilfredshedsmålinger skal bidrage med viden, der sikrer, at skole og forældre i samarbejde arbejder for den bedste skole for alle børn.

Oprettelse af et Vækstcenter/Væksthus/ Innovationscenter/-hus Rådhuset i Allerslev omdannes til vækstcenter for samarbejde med forskere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv. Der arbejdes målrettet på ”virksomheds- og institutionsturisme”

Opbygning af en unik ungdomskultur. Nedsættelse af en borgersamling/ungepanel der helt konkret skal munde ud i et årligt tilbagevendende ”Ungefolkemøde”.


Målsætninger for Lejre Kommune 2022-2025 Ældre og sundhed Større tryghed og

Mere frit valg i ældre- ”Rehabiliteringspakkvalitet i plejen for plejen, . ke” for borgere i beden enkelte hjemmehandling for alvorlig Derfor arbejder vi for sygdom – ex. kræft. boende borger. opførelsen af et fripleHelt konkret skal bor- jehjem. Gerne som et Pakken indeholder geren have én kongenerationernes hus motion, kost, yoga (samarbejde med en og gruppesamtaler. taktperson – én indgang til kommunen og daginstitution) Tiltaget etableres i de ældre skal mødes et tværgående samarbejde med lokale af få faste personer til hjælp i hjemmet. aktører og finansieres ved brugerbetaling. Veteranpolitik vi skal have udarbejdet en veteranpolitik.

Kultur og fritid

Oplevelsesstier

I stedet for en svømNatur og kultur er et mehal ønsker vi at aktiv og i Venstre vil vi udnytte vores adgang etablere oplevelsessti- til rent fjordvand. Vi vil er; kunststier, fitness- derfor arbejde på at stier, børnestier, Tour etablere en bemandet de Lejre, overnatbadeanstalt til brug ningsstier osv. Dette for skolesvømning i skal ske i samarbejde perioden augustsepmed relevante parter; tember og for private foreninger, museer – både sommer og osv. Finansieringen vinterbadning. kommer fra 2 % af I Sæby-Gershøjbadet indtægterne ved salg skal vi havde en mobil af jord. og fleksibel overdækning til forlængelse af badesæsonen ”Fjordbadet Lejre”

Forbedrede vilkår for foreningslivet. Aktivitetstilskuddet skal frem over justeres, så det følger antal medlemmer.


Målsætninger for Lejre Kommune 2022-2025 By- og boligudvikling

Helhedsorienterede Skraldespandene trafikløsninger for tilbage! Lejre By og Hvalsø By. Vi vil have en æstetisk Der skal findes løsnin- smuk kommune – og ger, som tager presset så skal den være ren! af trafikken gennem Digitale skraldespande og nyttejobordning beboelsesområder og med løsninger, indgår i vores løsder sikrer de ”bløde” ningsforslag. trafikanter.

Stop for boligudbygning i Lejre By frem til 2030. Undtagelsesvis mindre områder til seniorvenlige boliger. Boligudbygningen afstemmes/styres af skolekapaciteten og der opføres varierede boligformer – og helst private udlejningsboliger. Seniorvenlige boliger nyder særlig fremme. Generelt ved større udstykninger afholdes vejledende borgerafstemning for byens borgere.

Erhverv og turisme Nyttejob-ordning

Byggesagsbehandfor unge der ikke er i lings-garanti og fast uddannelse eller uden track for allerede for arbejdsmarkedet. etablerede virksomheder. Alle der kan, skal Sagsbehandlingstid bidrage på arbejdsmax. 6 uger. markedet og unge skal i nyttejob inden Fast track = forrest i for en uge efter, de anmoder om offentlig køen. forsørgelse. Nytte-job kan etableres inden for natur-og vejpleje, i dagtilbud, SFO’er og ældresektoren.

Oprettelse af et Vækstcenter/Væksthus/ Innovationscenter/-hus Rådhuset i Allerslev omdannes til vækstcenter for samarbejde med forskere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner mv. Der arbejdes målrettet på ”virksomhedsog institutionsturisme”


tak, fordi fordi du duhar hartaget tagetdig digtid tidtiltilatatgøre gøre - og tak, mig klogere! klogere! Jeg Jegsætter sætterstor storpris prispå påatatkomme komme rundt og og lytte lytte og oger erglad gladfor, for,atatdu duhar harbidraget. bidraget. rundt Der er er brug brug for for fornyelse fornyelseog ogforandring forandringi Lejre i Lejre Kommune, Kommune, og og som somborgmesterkandidat borgmesterkandidatfor for Venstre, Venstre, har har jeg jegen enklar klarvision: vision:Landkommunen Landkommunen med høj livskvalitet i alle aldre! Mit med høj livskvalitet i alle aldre! Mitfokus fokusererpå: på: Orden Orden ii økonomien. økonomien. Prioritering Prioritering af afden dennære nærekernevelfærd. kernevelfærd. Dialog, åbenhed og reel borgerinddragelse. Dialog, åbenhed og reel borgerinddragelse.

BORGMESTERKANDIDAT

TINA MANDRUP

Grunden Grunden til til at at jeg jegbankede bankedepå pådin dindør dørererret ret enkel: Jeg har brug for at høre, hvad jeg kan FLEMMING enkel: Jeg har brug for at høre, hvad jeg kanLOTTE DAMGAARD LARSEN

gøre, for at du får høj livskvalitet?

JENS K. JENSEN

CARSTEN HELLES RASMUSSEN

POUL ANKER NIELSEN

LARS KIMER MORTENSEN

ERIK HESTBÆK

MORTEN KRONHOLM

CHRISTIAN FJELDSTED ANDERSEN

KLAUS KRISTENSEN

NIELS NØRREKÆR MORTENSEN

GREVE

HENNING NIELSEN

HANS CHR. KONGSGAARD


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.