Participatie en musea.

Page 1

Il • •
Il çTEL JE VOOR DAT HET MIISEIIM Î6 . 6 MAAKT VOOl tij»ELijtE îENTOoNSTELl\N�Erl MAAll . //AA� �At\R �- IN PE �AMENLEViN6. i� DAt NÏET VAN EEN MVSEUM? Wij MOETEN "fET BEDE!JICEN. V�OR MENtEN \-1 B l J { lt I{ VoDR HEN. � 4X ...,...,..,,. 1JJA ------· VAAK Kl"Nt� IE �E W"E� IETWAA _PlltAT5ftl WAAR lE tElE iE\tltlEDENI{ l(vHNEtl t11tltEN,liET Î{ D'= R.tlVAN HET MVSEUM OM HEtl DAAllBij TE Il • tiNA DE 6ErJDT
1 JE VEkLÏEST J f t/ÏET DOOR MACHT T • Jouw 'IAA"li6HEOEN EN KENNI{ ALÇ MUl[IIMM EDEWERl<E� BL�fEtl CRuciAAL AL� surPOllT 1 VOO� DE GEt'\EE�îCHAP. 11 t {tEPÇ fo TAKE : Î 1 .{ ÏN WAT Ef" iEMtEtltC.tfAP ltAN JijOAAGEN AAtl HE-r"'"'EVM EN 1tl tE lijDlAGf biE EEN GEMEEtJfdtAp �l<tl6EVEN AL� MEERWAAiDe �01� HET �VSE\IM. 11 NÏNA 1iMPtl
IEGÎtlT MET
• • EN Df I KoE\TER DE N J E. Etl !�VE�TEEl ffÎER VtLOOEtlD I Ïtl. ÏE EREE liEE ÎETf EN IE f L •
ALLEî
HET
'' EE . t.E •••••• •• ••• ••• ••• • • •• {i ÎLft• Z 1 i .&A'4A�lIVITEtJE WAHOEl DOORIUUflîEN. ÇE ik J 0 EXPLOllEltEN. is �E E AANWEZÏ� i 1( \<lEÎ A S Ï tl ? GA ÎN GE�rREK T ÇLEUTELfifvREtJ, 1 s 1 ,,

ro

E ÎIÎT O �o SH

<i 10 o 01 E I EA iEtlVÎtlE ÎNTERfçT Il

Il •
1
-IM

\)�OOM GR00

tllWA �iMoN

6fGIN--- MET •
. Il •
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.