Page 1


หลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) โรงเรียนบะหว้า ปศท.๒  
หลักสูตรท้องถิ่นดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) โรงเรียนบะหว้า ปศท.๒  

โครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.๒) โรงเรียนบ้านบะหว้า ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนค...

Advertisement