Page 1

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน รายงานความก้าวหน้าของโครงการ โครงการนาร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย

โรงเรียนบ้านโป่งแดง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2


โครงการนาร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย โรงเรียนบ้านโป่งแดง อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน สพป.ลาพูนเขต 2 โรงเรียนบ้านโป่งแดงได้จัดทาโครงการเพื่อรองรับโครงการนาร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ องค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย จานวน 5 โครงการ 21 กิจกรรม ดังนี้ 1. โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวีที่ดีกว่ามีกิจกรรมในโครงการรวม 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมหมอดินอาสา กิจกรรมทาปุ๋ยหมัก กิจกรรมทาปุ๋ยน้าชีวภาพ 2.โครงการสร้างเสริมอาชีพในชุมชนมีกิจกรรมในโครงการรวม 4 กิจกรรมคือ กิจกรรมการเลี้ยงไก่ กิจกรรมการเพาะเห็ด กิจกรรมการการตัดผมเสริมสวย กิจกรรมการแปรรูปอาหารจากพืชในท้องถิ่น 3. โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชนมีกิจกรรมในโครงการรวม 5 กิจกรรมคือ กิจกรรมแอโรบิค กิจกรรมไม้เท้าเพื่อสุขภาพ กิจกรรมคีตมวยไทย กิจกรรมการปั่นจักรยานออกกาลังกายรดน้าผัก 4. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมมีกิจกรรมในโครงการรวม 5 กิจกรรมคือ กิจกรรมวัดของเราบ้านของเรา กิจกรรมประวัติความเป็นมาของตนเอง กิจกรรมธรรมทัศนศึกษา กิจกรรมคนดีศรีโป่งแดง กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 5.โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชนเผ่ามีกิจกรรมในโครงการรวม 4 กิจกรรมคือ กิจกรรมฟ้อนเจิง กิจกรรมการซอ แต่งงาน งานศพ กิจกรรมการเลี้ยงผี กิจกรรมผูกขวัญ เรียกขวัญ ปั๋นปอน

สรุปรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านโป่งแดง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ปศท.๒  
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านโป่งแดง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ปศท.๒  

โครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.๒) โรงเรียนบ้านโป่งแดง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหว...

Advertisement