Page 1

SOÁ

ISO 9001:2000 A. 171 Voõ Thò Saùu, Quaän 3, TP. Hoà Chí Minh T. 08. 39326 598 F. 08. 39325 472 W. www.vcci-hcm.org.vn E. vcci-hcm@hcm.vnn.vn

02

TAÄP 26. THAÙNG 02/2015


2l

N

aêm 2014 kheùp laïi vôùi nhöõng chuyeån bieán roõ neùt hôn veà söï phuïc hoài cuûa neàn kinh teá Vieät Nam: tình hình kinh teá vó moâ ñöôïc duy trì oån ñònh, taêng tröôûng tieáp tuïc xu höôùng phuïc hoài, quaù trình taùi cô caáu neàn kinh teá böôùc ñaàu ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû khaû quan. Tuy nhieân, nhieàu khoù khaên töø nhöõng naêm tröôùc chöa ñöôïc giaûi quyeát trieät ñeå nhö aùp löïc veà khaû naêng haáp thuï voán cuûa neàn kinh teá chöa cao; söùc eùp cuûa nôï xaáu; haøng hoùa trong nöôùc tieâu thuï chaäm; naêng löïc quaûn lyù vaø caïnh tranh cuûa doanh nghieäp (DN) coøn thaáp. Beân caïnh ñoù, tình hình kinh teá theá giôùi vaø khu vöïc tieáp tuïc dieãn bieán phöùc taïp, coù nhöõng taùc ñoäng, aûnh höôûng ñeán nhieàu lónh vöïc cuûa kinh teá nöôùc ta. Tröôùc nhöõng thaùch thöùc treân, Chi nhaùnh Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam taïi TP. Hoà Chí Minh (VCCI-HCM) trong naêm 2014 ñaõ trieån khai nhieàu hoaït ñoäng nhaèm taäp trung thaùo gôõ khoù khaên cho caùc DN, thuùc ñaåy saûn xuaát kinh doanh; ñoàng thôøi hoã trôï caùc DN ñaåy maïnh taùi caáu truùc, naâng cao naêng löïc caïnh tranh, tieáp caän thoâng tin vaø aùp duïng coâng ngheä ñeå cuûng coá, phaùt trieån vaø hoäi nhaäp. Döôùi söï quan taâm vaø chæ ñaïo saâu saùt cuûa Ñaûng Ñoaøn vaø Ban Thöôøng Tröïc VCCI, söï hoã trôï tích cöïc cuûa caùc ñòa phöông, caùc toå chöùc, hieäp hoäi vaø coäng ñoàng doanh nghieäp treân ñòa baøn do VCCI-HCM phuï traùch, ñaëc bieät laø söï hôïp taùc tích cöïc cuûa caùc hoäi vieân

VCCI-HCM, taäp theå VCCIHCM ñaõ noã löïc, chuû ñoäng, saùng taïo, hoaøn thaønh toát caùc muïc tieâu ñeà ra vaø trieån khai hieäu quaû nhieàu hoaït ñoäng hoã trôï coäng ñoàng DN trong quaù trình phuïc hoài, xaây döïng vaø phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh. Veà coâng taùc xuùc tieán thöông maïi (XTTM) vaø hôïp taùc quoác teá, trong naêm qua, VCCI-HCM ñaõ ñoùn tieáp vaø laøm vieäc vôùi 155 ñoaøn khaùch goàm hôn 1.870 löôït khaùch cuûa caùc cô quan ngoaïi giao, caùc cô quan xuùc tieán thöông maïi quoác teá cuõng nhö caùc taäp ñoaøn vaø coâng ty nöôùc ngoaøi ñeán ñeå tìm hieåu thoâng tin veà kinh teá, chính saùch, ñaàu tö, thöông maïi, thò tröôøng vaø trao ñoåi thoâng tin cuõng nhö trieån voïng hôïp taùc. Chi nhaùnh ñaõ toå chöùc 12 ñoaøn DN ñi khaûo saùt thò tröôøng nöôùc ngoaøi; bao goàm caùc thò tröôøng Hoa Kyø, Canada, Nhaät Baûn, Haøn Quoác, Trung Quoác, AÁn Ñoä, Thaùi Lan, Thoå Nhó Kyø vaø chaâu AÂu. VCCI-HCM ñaõ phoái hôïp vôùi caùc ñoái taùc trong nöôùc vaø quoác teá toå chöùc 41 cuoäc hoäi nghò, hoäi thaûo, toïa ñaøm, dieãn ñaøn DN vaø giao löu thöông maïi vôùi söï tham gia cuûa 4.375 ñaïi bieåu. Thoâng qua caùc hoaït ñoäng

171 Voõ Thò Saùu, Q.3, TP.HCM Tel: 08. 3932 5167 Fax: 08. 3932 5472 Email: ngthanhbinh@vcci-hcm.org.vn Website: www.vcci-hcm.org.vn

XTTM treân, caùc DN Vieät Nam coù ñieàu kieän gaëp gôõ, giao löu vôùi caùc DN nöôùc ngoaøi ñeå trao ñoåi, chia seû kinh nghieäm vaø cuøng nhau khai thaùc nhöõng cô hoäi hôïp taùc kinh doanh. Veà coâng taùc ñaøo taïo vaø hoã trôï phaùt trieån DN, VCCI-HCM ñaõ ñaåy maïnh phaùt trieån caùc chöông trình ñaøo taïo, taäp huaán ñeå giuùp naâng cao naêng löïc cuûa caùc DN. Cuï theå, VCCI-HCM ñaõ toå chöùc 87 khoùa ñaøo taïo/ taäp huaán cho 3.379 löôït DN tham döï. Nhìn chung, caùc khoùa ñaøo taïo do Chi nhaùnh toå chöùc ñöôïc caùc DN tham döï ñaùnh giaù cao veà noäi dung, chaát löôïng giaûng daïy, phöông phaùp truyeàn ñaït vaø tính thöïc tieãn trong vieäc aùp duïng vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc DN. Chi nhaùnh cuõng ñaõ toå chöùc 28 hoäi nghò, hoäi thaûo, toïa ñaøm chuyeân ñeà vôùi söï tham döï cuûa 2.988 ñaïi bieåu; cung caáp nhieàu thoâng tin phong phuù, ña daïng cho DN veà tình hình kinh teá vó moâ trong nöôùc vaø thöïc traïng kinh teá theá giôùi, hoã trôï tích cöïc cho DN trong vieäc taêng cöôøng nhaän thöùc vaø tìm ra caùc giaûi phaùp khaû thi nhaèm haïn cheá ruûi ro, toån thaát trong giai ñoaïn khoù khaên ñeå tieáp tuïc phuïc hoài vaø phaùt trieån ñi leân. Veà coâng taùc hoäi vieân vaø hieäp hoäi,

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: OÂng Nguyeãn Thanh Bình Phuï traùch TT Thoâng tin Thöông maïi VCCI-HCM Phuï traùch bieân taäp Thieát keá, myõ thuaät

GPXB soá 266/QÑ-STTTT do Sôû TTTT caáp ngaøy 17/10/2008 In taïi XN In Saøi Goøn 3 . Noäp löu chieåu thaùng 02/2015

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn


l3 VCCI-HCM ñaõ toå chöùc 5 ñôït keát naïp hoäi vieân vôùi soá hoäi vieân môùi ñöôïc keát naïp laø 104, naâng toång soá hoäi vieân do Chi nhaùnh quaûn lyù treân ñòa baøn TP.HCM vaø 6 tænh phía Nam leân 3.309 hoäi vieân. Chi nhaùnh cuõng ñaõ thöïc hieän raø soaùt vaø caäp nhaät môùi toaøn boä thoâng tin hoäi vieân. VCCI-HCM ñaõ toå chöùc thaønh coâng Hoäi nghò ñoái thoaïi giöõa Boä Taøi chính vaø DN veà caûi caùch thuû tuïc haønh chính Thueá, Haûi quan vaø Hoäi nghò Giao ban caùc Hieäp hoäi vaø Doanh nghieäp khu vöïc phía Nam naêm 2014 ñeå kòp thôøi naém baét tình hình hoaït ñoäng cuõng nhö nhöõng khoù khaên cuûa caùc Hieäp hoäi, DN trong naêm 2014, ñoàng thôøi taïo cô hoäi ñeå caùc DN vaø Hieäp hoäi trong khu vöïc gaëp gôõ vaø chia seû nhöõng kieán nghò, phoái hôïp haønh ñoäng trong naêm 2015. Veà coâng taùc thoâng tin, tö vaán vaø phaùp cheá, Chi nhaùnh ñaõ phaùt haønh 24 soá baûn tin VCCI-HCM vôùi 29.400 aán baûn vaø xuaát baûn 5.000 cuoán danh baï hoäi vieân VCCI-HCM 2014-2015 vôùi teân goïi “CONNECTIONS - Lieân keát doanh nhaân Vieät”. Chi nhaùnh cuõng ñaõ tieáp vaø cung caáp thoâng tin tröïc tieáp cho 384 löôït DN trong vaø ngoaøi nöôùc. VCCI-HCM ñaõ caáp 397.313 boä giaáy chöùng nhaän xuaát xöù (C/O) vaø chöùng töø thöông maïi caùc loaïi. Chi nhaùnh cuõng ñaõ thöïc hieän coâng taùc tö vaán cho 225 löôït DN veà chính saùch, phaùp luaät trong lónh vöïc ñaàu tö, thueá, haûi quan, xuaát xöù haøng hoùa. Coâng taùc tuyeân truyeàn phoå bieán phaùp luaät ñaït keát quaû cao vôùi 31 söï kieän ñöôïc toå chöùc trong naêm 2014. Caùc hoaït ñoäng tö vaán phaùp lyù, ñaëc bieät laø coâng taùc ñoùng goùp yù kieán xaây döïng phaùp luaät, ñaõ ñöôïc trieån khai hieäu quaû, goùp phaàn hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät Vieät Nam, taïo moâi tröôøng kinh doanh thuaän lôïi cho coäng ñoàng DN vaø khaúng ñònh loøng tin caùc cô quan ban ngaønh, caùc toå chöùc, hieäp hoäi vaø DN ñoái vôùi Chi nhaùnh. Veà coâng taùc ñaïi dieän cho giôùi söû duïng lao ñoäng, VCCI-HCM ñaõ tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng lieân quan

ñeán phaùp luaät lao ñoäng vaø quan heä lao ñoäng theo cô cheá ba beân. Ñoàng thôøi, Chi nhaùnh ñaõ toå chöùc 30 khoùa taäp huaán, ñaøo taïo vôùi söï tham döï cuûa 1.185 ñaïi bieåu theo nhieàu chuû ñeà khaùc nhau nhö: Boä luaät Lao ñoäng 2012 vaø noäi quy lao ñoäng, Thang löông baûng löông, An toaøn veä sinh lao ñoäng, Baûo hieåm xaõ hoäi,... Cuõng trong naêm 2014, vôùi söï hoã trôï töø phía Lieân ñoaøn Giôùi chuû Na Uy (NHO), VCCI-HCM ñaõ toå chöùc haøng loaït caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán lónh vöïc ñaøo taïo daïy ngheà, quaûn lyù nguoàn nhaân löïc,... Trong khuoân khoå döï aùn SCORE, VCCI-HCM tieáp tuïc phoái hôïp vôùi Toå chöùc Lao ñoäng Quoác teá (ILO) trieån khai nhieàu hoaït ñoäng cho DN vôùi caùc chuyeân ñeà veà Hôïp taùc taïi nôi laøm vieäc, Quaûn lyù nguoàn nhaân löïc, Quaûn lyù chaát löôïng vaø toå chöùc caùc ñôït khaûo saùt, tö vaán vaø taäp huaán cho DN. Naêm 2015 môû ra vôùi nhieàu tín hieäu laïc quan: kinh teá vó moâ oån ñònh, caûi caùch theå cheá maïnh meõ, moâi tröôøng phaùp lyù ñöôïc hoaøn thieän, hoäi nhaäp saâu roäng hôn ñöôïc kyø voïng seõ taïo ñaø taêng tröôûng cho neàn kinh teá vaø DN Vieät Nam trong naêm nay. Song song ñoù, vieäc Vieät Nam tham gia vaøo Coäng ñoàng kinh teá ASEAN, kyù keát Hieäp ñònh Thöông maïi töï do (FTA) vôùi Lieân minh thueá quan Nga - Belarus - Kazakhstan vaø vôùi Haøn Quoác trong naêm 2015 vaø sôùm keát thuùc ñaøm phaùn FTA vôùi EU vaø Hieäp ñònh Ñoái taùc xuyeân Thaùi Bình Döông (TPP) trong thôøi gian tôùi seõ môû ra cô hoäi tieáp caän nhöõng thò tröôøng roäng lôùn, taêng cöôøng hôïp taùc vaø ñaàu tö cho caùc DN Vieät Nam. Tuy nhieân, ñieàu naøy cuõng seõ ñaët ra thaùch thöùc lôùn cho caùc DN trong nöôùc khi phaûi ñoái maët vôùi söï caïnh tranh gay gaét töø caùc DN nöôùc ngoaøi ngay treân saân nhaø. Do ñoù, vieäc caûi thieän noäi löïc cho DN Vieät Nam ñeå trôû thaønh truï coät cuûa neàn kinh teá laø moät vaán ñeà troïng taâm trong naêm nay. Laø toå chöùc ñaïi dieän cho coäng ñoàng doanh nghieäp treân ñòa baøn TP.HCM vaø 6 tænh thaønh phía Nam laø Bình Döông,

Tröôùc theàm Teát Nguyeân ñaùn AÁt Muøi 2015, trong khoâng khí haân hoan, roän raõ cuûa ñaát nöôùc ñang chuyeån mình treân con ñöôøng phaùt trieån beàn vöõng vaø tieán tôùi hoäi nhaäp, thay maët Ban laõnh ñaïo vaø taäp theå caùn boä coâng nhaân vieân VCCI-HCM, toâi traân troïng göûi ñeán Quyù Hoäi vieân VCCI-HCM vaø coäng ñoàng doanh nghieäp lôøi chuùc möøng, chaân thaønh vaø toát ñeïp nhaát. Kính chuùc caùc doanh nhaân vaø gia ñình moät naêm môùi

Bình Phöôùc, Ñoàng Nai, Long An, Laâm Ñoàng, Taây Ninh, trong naêm 2015 VCCIHCM seõ taêng cöôøng coâng taùc thu thaäp vaø phaûn aùnh caùc kieán nghò cuûa coäng ñoàng DN ñeán Chính phuû nhaèm kòp thôøi hoã trôï DN thaùo gôõ khoù khaên, goùp phaàn caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh cho DN theo Nghò quyeát soá 19/NQ-CP vaø Chæ thò soá 11/CT-TTg. Vôùi toân chæ “lieân keát, ñoàng haønh cuøng DN”, VCCI-HCM seõ tieáp tuïc saùt caùnh cuøng DN trong quaù trình xaây döïng, phaùt trieån vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Traân troïng.

Phoù Toång Thö kyù VCCI Giaùm ñoác VCCI-HCM VOÕ TAÂN THAØNH

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


4l

HOAÏT ÑOÄNG VCCI-HCM

2. Dieãn ñaøn doanh nghieäp Vieät Nam Coäng Hoøa Seùc

1. Hoäi thaûo “Laáy yù kieán hoaøn thieän Döï thaûo Luaät doanh nghieäp vaø Luaät Ñaàu tö” Luaät Doanh nghieäp (2005) vaø Luaät Ñaàu tö (2005) laø hai luaät lôùn, quan troïng, coù yù nghóa ñaëc bieät ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa DN. Qua hôn 7 naêm trieån khai thöïc hieän, beân caïnh vieäc goùp phaàn tích cöïc vaøo söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá nöôùc ta trong boái caûnh hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, nhöõng quy ñònh taïi hai luaät naøy ñaõ phaùt sinh nhöõng haïn cheá, vöôùng maéc caàn phaûi söûa ñoåi ñeå phuø hôïp vôùi thöïc teá vaø yeâu caàu phaùt trieån kinh teá trong thôøi gian tôùi. Döï thaûo Luaät Doanh nghieäp (söûa ñoåi) vaø Döï thaûo Luaät Ñaàu tö (söûa ñoåi) ñaõ ñöôïc soaïn thaûo vôùi muïc tieâu khaéc phuïc nhöõng haïn cheá, vöôùng maéc, choàng cheùo, maâu thuaãn töø hai ñaïo luaät quan troïng naøy. Ngaøy 11/3/2014, VCCI-HCM ñaõ phoái hôïp vôùi Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö trieån khai toå chöùc Hoäi thaûo “Laáy yù kieán hoaøn thieän Döï thaûo Luaät doanh nghieäp vaø Luaät ñaàu tö” döôùi söï chuû trì cuûa VCCI, Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, Vaên phoøng Chính phuû cuøng söï tham gia cuûa caùc DN, hieäp hoäi DN, caùc chuyeân gia, luaät sö Vieät Nam vaø nöôùc ngoaøi. Qua hoäi thaûo, caùc yù kieán goùp yù ñaõ goùp phaàn xaây döïng Luaät doanh nghieäp vaø Luaät ñaàu tö mang tính khaû thi, phuø hôïp vôùi thöïc teá, taïo thuaän lôïi cho hoaït ñoäng cuûa DN.

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

Nhaân chuyeán thaêm chính thöùc Vieät Nam cuûa Boä tröôûng Boä Coâng thöông Coäng hoøa Seùc tham döï Kyø hoïp laàn thöù 4 UÛy ban lieân chính phuû Vieät - Seùc veà hôïp taùc kinh teá taïi Vieät Nam vaø nhaèm taêng cöôøng quan heä hôïp taùc kinh teá giöõa hai nöôùc, VCCI-HCM ñaõ toå chöùc thaønh coâng “Dieãn ñaøn doanh nghieäp Vieät Nam - Coäng hoøa Seùc” vaøo ngaøy 14/05/2014. Tham döï dieãn ñaøn coù söï hieän dieän cuûa Boä tröôûng coâng thöông Coäng hoøa Seùc, treân 20 DN Coäng hoøa Seùc vaø 60 DN Vieät Nam. Nhöõng naêm gaàn ñaây quan heä kinh teá thöông maïi giöõa Vieät Nam vaø Coäng hoaø Seùc coù möùc taêng tröôûng toát. Hieän Coäng hoøa Seùc laø moät trong nhöõng baïn haøng quan troïng nhaát cuûa Vieät Nam trong khu vöïc Trung vaø Ñoâng AÂu. Dieãn ñaøn doanh nghieäp Vieät Nam Coäng hoøa Seùc laàn naøy ñaõ giôùi thieäu ñeán caùc DN Coäng hoøa Seùc nhöõng theá maïnh cuûa moâi tröôøng ñaàu tö, kinh doanh taïi Vieät Nam – moät trong nhöõng thò tröôøng ñang phaùt trieån naêng ñoäng nhaát taïi chaâu AÙ. Dieãn ñaøn cuõng taïo cô hoäi ñeå DN hai beân giao löu, chia seû kinh nghieäm vaø khai thaùc tieàm naêng hôïp taùc trong töông lai.


HOAÏT ÑOÄNG VCCI-HCM

l5

3. Dieãn ñaøn thöông maïi Vieät Nam - Lieân Bang Nga Dieãn ñaøn do VCCI-HCM phoái hôïp vôùi Boä Phaùt trieån Kinh teá Lieân Bang Nga, Ñaïi söù quaùn Lieân Bang Nga vaø Cô quan ñaïi dieän thöông maïi Lieân Bang Nga taïi Vieät Nam toå chöùc ngaøy 08/10/2014 nhaân chuyeán thaêm Vieät Nam cuûa Thöù tröôûng Boä Phaùt trieån Kinh teá Lieân Bang Nga. Tham döï dieãn ñaøn coù Laõnh ñaïo cô quan thöông maïi Nga taïi Vieät Nam cuøng söï hieän dieän cuûa Laõnh ñaïo TP.HCM, gaàn 20 DN Nga trong lónh vöïc coâng ngheä thoâng tin, coâng ngheä cao vaø hôn 100 DN Vieät Nam. Quan heä thöông maïi giöõa Vieät Nam vaø Lieân Bang Nga ñaõ vaø ñang phaùt trieån toát ñeïp trong nhieàu naêm qua. Döï kieán ñeán naêm 2015, kim ngaïch thöông maïi hai chieàu giöõa hai nöôùc seõ ñaït khoaûng 7 tæ USD. Quan heä hôïp taùc giöõa DN hai nöôùc seõ ñöôïc môû roäng hôn nöõa sau khi Hieäp ñònh Thöông maïi töï do giöõa Vieät Nam vaø Lieân minh Haûi quan Nga - Belarus - Kazakhstan ñöôïc kyù keát vaøo naêm 2015. Tröôùc nhöõng cô hoäi treân, dieãn ñaøn thöïc söï trôû thaønh caàu noái giuùp DN hai nöôùc gaëp gôõ, trao ñoåi thoâng tin veã lónh vöïc ñoâi beân cuøng quan taâm, höôùng tôùi thieát laäp quan heä kinh doanh laâu daøi.

4. Toïa ñaøm “Thöïc traïng, Ñònh höôùng vaø Giaûi phaùp phaùt trieån Coâng nghieäp hoã trôï cho Cuïm khu coâng nghieäp, Cuïm lieân keát ngaønh taïi caùc tænh, thaønh phía Nam” Trong khuoân khoå thöïc hieän Ñeà aùn “Chöông trình hoã trôï phaùt trieån vaø quaûn lyù caùc Khu/ Cuïm coâng nghieäp”, vaøo ngaøy 23/10/14 VCCI-HCM ñaõ phoái hôïp toå chöùc buoåi toïa ñaøm “Thöïc traïng, Ñònh höôùng vaø Giaûi phaùp phaùt trieån coâng nghieäp hoã trôï cho Khu/ Cuïm coâng nghieäp, Cuïm lieân keát ngaønh taïi caùc tænh, thaønh phía Nam” vôùi söï tham döï cuûa ñaïi dieän Boä Keá hoaïch - Ñaàu tö, VCCI, caùc chuyeân gia Nhaät Baûn vaø hôn 60 DN Vieät Nam. Taïi toïa ñaøm, caùc chuyeân gia ñaõ thaûo luaän veà vieäc ngaønh coâng nghieäp hoã trôï (CNHT) cuûa Vieät Nam hieän nay coøn chaäm phaùt trieån, môùi chæ ñaùp öùng ñöôïc moät phaàn nhoû cho chuoãi saûn xuaát. Söï tham gia cuûa DNNVV Vieät Nam vaøo chuoãi giaù trò coâng nghieäp coøn thaáp. Nhöõng caên nguyeân khieán cho CNHT Vieät Nam coøn yeáu coù theå keå ñeán nhö löïc löôïng lao ñoäng phuïc vuï CNHT chöa ñaùp öùng ñöôïc caû veà soá löôïng vaø chaát löôïng; thieáu cô sôû döõ lieäu ñaùng tin caäy; caùc chính saùch hoã trôï cuûa Nhaø nöôùc chöa phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm, nhu caàu cuûa ngaønh; voán ñaàu tö chöa ñeán ñöôïc vôùi DN CNHT... Moät soá giaûi phaùp nhaèm taêng cöôøng lieân keát DN, thuùc ñaåy söï tham gia cuûa DN baûn ñòa vaøo chuoãi giaù trò coâng nghieäp cuõng ñöôïc neâu ra, trong ñoù coù nhieàu ñeà xuaát yeâu caàu söï hoã trôï tích cöïc hôn töø Chính phuû.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


6l

HOAÏT ÑOÄNG VCCI-HCM 6. Hoäi thaûo “Quan heä ñoái taùc Haûi quan - Doanh nghieäp trong thöïc thi Hieäp ñònh taïo thuaän lôïi thöông maïi cuûa WTO” Minh baïch hoùa, taïo thuaän lôïi vaø ruùt ngaén thôøi gian thöïc hieän thuû tuïc haûi quan laø moät trong nhöõng troïng taâm cô baûn maø Chính phuû ñang quyeát taâm thöïc hieän. Hieäp ñònh Thuaän lôïi hoùa Thöông maïi (TFA) cuûa WTO ñöôïc kyù keát cuoái naêm 2013 cuõng ñoøi hoûi Vieät Nam phaûi thöïc hieän nhöõng yeâu caàu töông töï, vôùi caùc nghóa vuï cuï theå vaø baét buoäc.

5. Hoäi thaûo “Naâng cao naêng löïc cho caùc Toå chöùc Giôùi söû duïng lao ñoäng trieån khai Döï aùn SCORE” Naèm trong chuoãi hoaït ñoäng trieån khai Döï aùn SCORE, VCCI-HCM ñaõ phoái hôïp vôùi Toå chöùc Lao ñoäng Quoác teá (ILO) toå chöùc Hoäi thaûo “Naâng cao naêng löïc cho caùc Toå chöùc Giôùi söû duïng lao ñoäng trieån khai Döï aùn SCORE” trong hai ngaøy 3 vaø 4/11/2014. Hoäi thaûo höôùng tôùi vieäc naâng cao naêng löïc cho caùc toå chöùc Giôùi söû duïng lao ñoäng vaø Hieäp hoäi (töø AÁn Ñoä, Trung Quoác vaø Vieät Nam) trong vieäc trieån khai Döï aùn SCORE, taäp trung vaøo vieäc cung caáp dòch vuï laâu daøi vaø beàn vöõng. Ñaây cuõng laø cô hoäi ñeå trao ñoåi nhöõng kinh nghieäm giöõa caùc toå chöùc trong vieäc trieån khai Döï aùn SCORE trong caùc boái caûnh khaùc nhau vaø giöõa caùc nöôùc vôùi nhau. Döï aùn SCORE ñöôïc trieån khai töø naêm 2011 nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh moät caùch beàn vöõng cho caùc caùc DDNVV trong ngaønh saûn xuaát ñoà goã taïi caùc tænh phía Nam. Döï aùn ñaõ nhaän ñöôïc nhöõng phaûn hoài tích cöïc töø phía ñoái taùc ILO cuõng nhö töø caùc DN tham gia döï aùn. Hieän VCCI-HCM ñang tieáp tuïc phoái hôïp cuøng ILO ñeå chuaån bò caùc noäi dung hôïp taùc cho giai ñoaïn 2 (2015-2016) cuûa Döï aùn SCORE.

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

Nhaèm thoâng tin kòp thôøi cho caùc hieäp hoäi/DN veà caùc nghóa vuï veà thuû tuïc haûi quan maø Chính phuû phaûi thöïc hieän trong Hieäp ñònh TFA, vaø töông öùng laø caùc quyeàn DN trong lónh vöïc naøy, töø ñoù hieäp hoäi/DN caên cöù ñeå ñeà nghò vaø cuøng Chính phuû thöïc hieän caùc caûi caùch lieân quan, VCCI ñaõ phoái hôïp vôùi Toång Cuïc Haûi quan vaø Cô quan Phaùt trieån Hoa Kyø (USAID) toå chöùc Hoäi thaûo “Quan heä ñoái taùc Haûi quan - Doanh nghieäp trong thöïc thi Hieäp ñònh taïo thuaän lôïi thöông maïi cuûa WTO” ngaøy 04/11/2014, vôùi söï tham döï cuûa caùc chuyeân gia, caùc hieäp hoäi, DN vaø caùc ñôn vò Haûi quan ñòa phöông. Hoäi thaûo ñaõ giuùp DN hieåu roõ hôn veà nhöõng cam keát TFA ñöa ra vaø quan troïng hôn laø ñeå DN nhìn thaáy lôïi ích cuûa mình. Töø ñoù, DN cuøng cô quan haûi quan thöïc hieän caûi caùch thuû tuïc haûi quan, ñeå vieäc xuaát nhaäp khaåu cuûa DN ñaït thuaän lôïi nhaát coù theå.

7. Dieãn ñaøn doanh nghieäp Vieät Nam Slovakia Nhaèm taêng cöôøng hôn nöõa moái quan heä thöôïng maïi giöõa hai nöôùc Vieät Nam - Slovakia vaø nhaân chuyeán thaêm chính thöùc Vieät Nam cuûa ngaøi Phoù Thuû töôùng kieâm Boä tröôûng Boä Ngoaïi giao Slovakia, VCCI-HCM ñaõ phoái hôïp vôùi Ñaïi söù quaùn nöôùc Coäng hoøa Slovakia taïi Vieät Nam toå chöùc “Dieãn ñaøn doanh nghieäp Vieät Nam - Slovakia” vaøo ngaøy 05/11/2014 vôùi söï tham döï cuûa hôn 100 DN hai nöôùc. Moái quan heä giöõa hai nöôùc Vieät Nam - Slovakia noùi chung vaø giöõa TP.HCM - Slovakia noùi rieâng thôøi gian qua coù nhöõng böôùc phaùt trieån, nhaát laø trong lónh vöïc kinh teá. Hai nöôùc cuõng ñang höôùng ñeán kæ nieäm 65 naêm thieát laäp quan heä ngoaïi giao vaøo naêm 2015. Ñaùnh giaù tieàm naêng hôïp taùc veà kinh teá giöõa Slovakia vaø TP.HCM, Phoù Thuû töôùng kieâm Boä tröôûng Boä Ngoaïi giao Slovakia cho bieát Slovakia mong muoán ñaåy maïnh hôïp taùc trong lónh vöïc kinh teá vôùi thaønh phoá. Vì vaäy, dieãn ñaøn laø cô hoäi ñeå DN hai beân tìm hieåu vaø khai thaùc caùc cô hoäi hôïp taùc, thuùc ñaåy phaùt trieån hôn nöõa moái quan heä kinh teá giöõa TP.HCM cuõng nhö Vieät Nam vaø Slovakia.


HOAÏT ÑOÄNG VCCI-HCM

l7

8. Hoäi nghò “Ñoái thoaïi veà Thueá - Haûi quan giöõa boä Taøi Chính vaø DN naêm 2014” Nhaèm taêng cöôøng vaø ñaåy maïnh coâng taùc caûi caùch thuû tuïc haønh chính(TTHC) Thueá vaø Haûi quan, taïo moâi tröôøng kinh doanh minh baïch vaø thuaän lôïi cho coäng ñoàng DN, VCCI-HCM ñaõ phoái hôïp vôùi Boä Taøi chính (Toång cuïc Haûi quan vaø Toång cuïc Thueá) toå chöùc Hoäi nghò “Ñoái thoaïi veà Thueá - Haûi quan giöõa boä Taøi Chính vaø DN naêm 2014” vaøo ngaøy 06/11/2014 vôùi söï tham döï cuûa laõnh ñaïo Boä Taøi chính, VCCI, Toång cuïc Thueá, Haûi quan, Vuï Chính saùch Thueá - Boä Taøi chính, caùc ñôn vò tröïc thuoäc ngaønh Thueá, Haûi quan vaø treân 700 DN. Hoäi nghò ñaõ phoå bieán caùc quy ñònh, thuû tuïc môùi veà Thueá, Haûi quan, nhöõng ñieåm DN caàn löu yù khi thöïc hieän, ñoàng thôøi ñoái thoaïi tröïc tieáp vaø tieáp thu caùc yù kieán ñoùng goùp cuûa DN nhaèm giaûi quyeát khoù khaên, vöôùng maéc, töø ñoù ñaåy maïnh coâng taùc caûi caùch TTHC, phoøng choáng gian laän thöông maïi trong lónh vöïc Thueá vaø Haûi quan... Trong thôøi gian tôùi, chính saùch thueá, haûi quan vaø TTHC trong caùc lónh vöïc naøy seõ tieáp tuïc ñöôïc caûi caùch maïnh meõ theo höôùng ñôn giaûn, minh baïch, phuø hôïp chuaån möïc vaø thoâng leä quoác teá ñeå nhaèm taïo moâi tröôøng kinh doanh thuaän lôïi cho coäng ñoàng DN vaø taêng cöôøng naêng löïc caïnh tranh cho caùc DN Vieät Nam.

9. Leã kyù keát bieân baûn ghi nhôù thaønh laäp Lieân minh Thuaän lôïi hoùa Thöông maïi Vieät Nam Ngaøy 12/12/2014, Lieân minh Thuaän lôïi hoùa Thöông maïi Vieät Nam (VTFA) ñaõ chính thöùc ñöôïc thaønh laäp thoâng qua moät baûn ghi nhôù ñöôïc kyù keát giöõa Cô quan Phaùt trieån Quoác teá Hoa Kyø (USAID), Phoøng Thöông maïi Hoa Kyø taïi Vieät Nam (AmCham VietNam) vaø VCCI. VTFA ñöôïc thaønh laäp nhaèm muïc ñích hoã trôï thöïc hieän Hieäp ñònh Thuaän lôïi hoùa Thöông maïi (TFA) taïi Vieät Nam, cuõng nhö caùc thoûa thuaän thöông maïi töï do tieáp theo nhö TPP, höôùng tôùi naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa caùc coâng ty trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam thoâng qua phaùt trieån moät moâi tröôøng kinh doanh roõ raøng vaø minh baïch hôn. Bieân baûn ghi nhôù seõ laø khôûi ñaàu cho moái quan heä ñoái taùc coâng - tö giöõa Toång cuïc Haûi quan vaø nhieàu cô quan chöùc naêng khaùc cuûa Vieät Nam vôùi DN xuaát nhaäp khaåu, giuùp Vieät Nam ñaït muïc tieâu trong Nghò quyeát soá 19/NQ-CP nhaèm caûi thieän hoaït ñoäng thöông maïi xuyeân bieân giôùi, thoâng qua vieäc giaûm thôøi gian vaø chi phí xuaát nhaäp khaåu xuoáng möùc trung bình cuûa khu vöïc.

10. Cuoäc thi khôûi nghieäp & ñoåi môùi saùng taïo 2014 Nhaèm khuyeán khích söï saùng taïo cuûa caùc DNNVV, VCCI-HCM ñaõ phoái hôïp vôùi Ñaïi hoïc Vieät Ñöùc (VGU) toå chöùc Cuoäc thi Khôûi nghieäp vaø Ñoåi môùi Saùng taïo 2014, vôùi söï hoã trôï cuûa Döï aùn Praxispartnership (Ñaïi hoïc Leipzig), Hieäp hoäi Doanh nhaân Ñöùc (GBA) vaø Trung taâm Nghieân cöùu Kinh doanh vaø Hoã trôï DN (BSA). Cuoäc thi dieãn ra töø thaùng 9 ñeán thaùng 11 naêm 2014 vôùi ñoái töôïng tham döï laø caùc DN ñaõ hoaït ñoäng ít nhaát 6 thaùng taïi caùc tænh mieàn Nam (töø Bình Thuaän ñeán Caø Mau), chuû yeáu thuoäc lónh vöïc: Cô khí - Cô ñieän töû/Noâng nghieäp/Y teá/Giaùo duïc/Tin hoïc/Cheá bieán thöïc phaåm/Hoùa Chaát. Qua 2 voøng thi, Cuoäc thi Khôûi nghieäp vaø Ñoåi môùi Saùng taïo 2014 ñaõ keát thuùc thaønh coâng toát ñeïp vôùi 01 giaûi nhaát thuoäc veà döï aùn “Saûn xuaát vaø kinh doanh saûn phaåm ñeøn LED taøu caù - Coâng ty TNHH Coâng Ngheä Naêng Löôïng POTECH”. Tham gia cuoäc thi, caùc DN tham döï ñöôïc huaán luyeän ñeå xaây döïng hoaëc hoaøn thieän döï aùn kinh doanh vaø caùc coâng cuï ñoåi môùi saùng taïo nhaèm naâng cao lôïi theá caïnh tranh cuûa DN treân thò tröôøng.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


8l

KINH TEÁ VIEÄT NAM

Neàn kinh teá Vieät Nam trong naêm 2014 ñöôïc nhaän ñònh ñaõ thoaùt khoûi giai ñoaïn baát oån, böôùc vaøo giai ñoaïn phuïc hoài vôùi nhieàu keát quaû khaû quan. Nhöõng chuyeån bieán tích cöïc trong naêm qua laø cô sôû ñeå nhieàu chuyeân gia kinh teá tin raèng böùc tranh kinh teá Vieät Nam 2015 seõ saùng suûa hôn. Nhìn laïi chaëng ñöôøng 2014

Kinh teá vó moâ ñöôïc duy trì oån ñònh, taêng tröôûng GDP ñaït 5,98% (cao hôn chæ tieâu 5,8%), laïm phaùt cuõng ñöôïc kieåm soaùt ôû möùc thaáp laø 4,09%. Thò tröôøng taøi chính - tieàn teä coù nhieàu khôûi saéc, bieåu hieän qua vieäc thanh khoaûn ngaân haøng ñöôïc ñaûm baûo, laõi suaát cho vay giaûm, tyû giaù ít bieán ñoäng. Beân caïnh ñoù, quaù trình taùi cô caáu neàn kinh teá ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû böôùc ñaàu, taùc ñoäng tích cöïc ñeán oån ñònh kinh teá vó moâ vaø thuùc ñaåy ñoåi môùi moâ hình taêng tröôûng. Cuõng trong naêm 2014, nhieàu vaên baûn phaùp luaät quan troïng ñaõ ñöôïc Quoác hoäi thoâng qua ñeå baûo ñaûm trieån khai, thöïc thi coù hieäu quaû caùc quy ñònh cuûa Hieán phaùp, hoaøn thieän theå cheá kinh teá, caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö, kinh doanh, taïo ñieàu kieän phaùt trieån DN vaø thuùc ñaåy saûn xuaát kinh doanh. Song song ñoù, Vieät Nam ñaõ keát thuùc ñaøm phaùn FTA vôùi Haøn Quoác, Lieân minh Haûi quan Nga - Belarus Kazakhstan vaø ñang ôû nhöõng voøng ñaøm phaùn cuoái vôùi Lieân minh Chaâu AÂu, Khoái thöông maïi töï do chaâu AÂu

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

(EFTA), Hieäp ñònh Ñoái taùc xuyeân Thaùi Bình Döông (TPP) vaø Hieäp ñònh ñoái taùc kinh teá toaøn dieän khu vöïc (RCEP). Caùc FTA naøy khi kyù keát seõ mang laïi nhöõng cô hoäi ñaàu tö, hôïp taùc, môû roäng thò tröôøng, ñaåy maïnh saûn xuaát, xuaát khaåu, goùp phaàn vaøo söï taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá. Tuy nhieân, neàn kinh teá Vieät Nam trong naêm qua vaãn coøn toàn ñoïng raát nhieàu khoù khaên. Kinh teá vó moâ cô baûn oån ñònh nhöng moät soá caân ñoái vó moâ coøn thieáu vöõng chaéc. Cuï theå, taêng tröôûng GDP tuy vöôït chæ tieâu nhöng vaãn chöa caân xöùng vôùi tieàm naêng. Laïm phaùt thaáp ñaït ñöôïc trong boái caûnh nôï coâng, nôï xaáu, nôï ñoïng coøn cao; DN coøn khoù khaên; thò tröôøng baát ñoäng saûn chæ baét ñaàu hoài phuïc, thò tröôøng chöùng khoaùn coøn baáp beânh; quaù trình taùi cô caáu neàn kinh teá coøn chaäm ñang vaø seõ taïo ra nhieàu khoù khaên cho Vieät Nam trong thôøi gian tôùi ñaây. Laïm phaùt thaáp keùo theo söùc mua yø aïch, gaây maát caân ñoái cung - caàu haøng hoùa, hoaït ñoäng kinh doanh, saûn xuaát cuõng ngöng treä theo. Beân caïnh ñoù, giaù daàu thoâ tieáp tuïc giaûm maïnh


KINH TEÁ VIEÄT NAM cuõng seõ taùc ñoäng ñeán taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá.

Nhöõng döï baùo laïc quan

Toác ñoä taêng tröôûng cuûa caû nöôùc trong naêm 2015 coù theå ñaït 6,2%. Ñaây laø döï baùo caên cöù treân cô sôû tình hình kinh teá vó moâ töông ñoái oån ñònh. Maët khaùc, yeâu caàu caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh ñang ñöôïc Chính phuû chæ ñaïo quyeát lieät vaø seõ coù chuyeån bieán treân haàu heát caùc tieâu chí trong nöûa ñaàu naêm 2015. Beân caïnh ñoù, nhieàu khaû naêng caùc FTA Vieät Nam ñang ñaøm phaùn seõ ñöôïc hoaøn thaønh trong khoaûng 6 thaùng ñaàu naêm 2015. Ñieàu naøy seõ taïo ñieàu kieän thu huùt ñaàu tö vaø môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu, qua ñoù thuùc ñaåy taêng tröôûng neàn kinh teá. Toång kim ngaïch xuaát khaåu naêm 2015 coù theå seõ taêng hôn 10%. Tyû leä laïm phaùt theo döï baùo cuõng vaãn laø döôùi 5,5%. Phaùt huy keát quaû ñaït ñöôïc töø chính saùch taøi khoùa, tieàn teä, Ngaân haøng Nhaø nöôùc (NHNN) seõ ñieàu haønh chuû ñoäng vaø linh hoaït caùc coâng cuï chính saùch tieàn teä nhaèm kieåm soaùt laïm phaùt, khoâng chuû quan vôùi laïm phaùt, oån ñònh kinh teá vó moâ vaø hoã trôï taêng tröôûng kinh teá ôû möùc hôïp lyù, ñaûm baûo an toaøn thanh khoaûn cuûa caùc toå chöùc tín duïng. Theo ñònh höôùng naøy, ñeán heát naêm 2015, tyû leä nôï xaáu cuûa heä thoáng tín duïng seõ giaûm xuoáng döôùi 3%, goùp phaàn giaûi quyeát tình traïng taéc ngheõn nguoàn voán. Theo döï baùo, khoù khaên nhaát seõ laø nôï coâng cuûa Vieät Nam ñeán cuoái naêm 2015 seõ vöøa ñaït traàn maø Quoác hoäi cho pheùp, khoaûng 65%. Veà thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi (FDI), Vieät Nam vaãn laø thò tröôøng raát haáp daãn. Ñeán nay, coù hôn 100 quoác

gia vaø vuøng laõnh thoå ñaõ ñaàu tö treân 17.000 döï aùn taïi Vieät Nam vôùi voán ñaàu tö khoaûng 250 tyû USD. Hôn 100 taäp ñoaøn, trong ñoù coù nhieàu taäp ñoaøn lôùn cuûa Haøn Quoác, trong danh saùch 500 taäp ñoaøn haøng ñaàu theá giôùi cuõng ñaõ coù maët taïi Vieät Nam. Giaûi ngaân voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi (FDI) ñang coù daáu hieäu tích cöïc, döï kieán ñaït 17 tyû USD naêm 2015. Theo nhöõng döï baùo caån troïng cuûa caùc chuyeân gia, kinh teá theá giôùi naêm 2015 ñöôïc döï baùo taêng tröôûng toát hôn, trieån voïng thu huùt ñaàu tö töø caùc FTA saép ñöôïc kyù keát, trong boái caûnh ñoù nguoàn löïc ñaàu tö töø nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam ñeå ñoùn baét cô hoäi töø caùc hieäp ñònh saép ñöôïc kyù keát seõ gia taêng. Ñoù laø cô hoäi töø TPP coù theå ñöôïc kyù keát trong naêm 2015 vaø nhöõng böôùc ñi quan troïng cuûa Coäng ñoàng kinh teá ASEAN trong naêm 2015. Voán FDI taêng seõ keùo theo toång kim ngaïch xuaát khaåu taêng theâm coù theå ñaït treân 10% vaø giaûi quyeát theâm vieäc laøm cho haøng trieäu lao ñoäng. Hoaït ñoäng DN trong naêm tôùi seõ bôùt khoù khaên hôn. Naêm 2014 coù tôùi 68% DN coù keâ khai thueá khoâng phaùt sinh lôïi nhuaän. Theo döï baùo naêm 2015, soá DN loã vaø khoâng coù lôïi nhuaän seõ giaûm xuoáng coøn khoaûng 35%. Döï baùo naøy coù cô sôû, bôûi moâi tröôøng kinh doanh ñöôïc caûi thieän, caùc thuû tuïc haønh chính ñaõ phaùt huy hieäu quaû. Nhieàu thuû tuïc haønh chính nhö keâ khai haûi quan, keâ khai vaø noäp thueá ñang ñöôïc caûi caùch theo höôùng giaûm thieåu chi phí cho hoaït ñoäng kinh doanh.

Nhöng vaãn seõ laø moät naêm ñaày khoù khaên

Vieät Nam laø quoác gia chuù troïng xuaát khaåu trong khi nhu caàu toaøn

l9

caàu laïi ñang chaäm laïi. Giaù daàu giaûm cuõng laøm haïn cheá nguoàn thu ngaân saùch quan troïng vaø thu nhaäp xuaát khaåu chuû löïc cuûa Vieät Nam. Nhu caàu trong nöôùc maëc duø ñaõ coù söï caûi thieän moät caùch chaäm chaïp nhöng vaãn bò aûnh höôûng bôûi caùc khoaûn nôï xaáu cao cuûa ngaønh ngaân haøng. Hieäu quaû kinh doanh nhieàu DN coøn thaáp, ñôøi soáng cuûa moät boä phaän nhaân daân coøn khoù khaên. Naêm 2015, Vieät Nam seõ kyù keát haøng loaït caùc FTA vaø gia nhaäp Coäng ñoàng kinh teá ASEAN (AEC), mang laïi nhieàu cô hoäi hôïp taùc, ñaàu tö, môû roäng thò tröôøng, goùp phaàn thuùc ñaåy neàn kinh teá taêng tröôûng. Tuy nhieân, nhöõng thaùch thöùc maø töï do hoùa thöông maïi mang ñeán cuõng nhieàu khoâng keùm. Neàn kinh teá seõ môû cöûa cho caùc DN, caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, caét giaûm thueá quan, taïo ra söï caïnh tranh gay gaét ngay treân thò tröôøng trong nöôùc. Ñeå toàn taïi, caùc DN trong nöôùc buoäc phaûi caûi thieän noäi löïc, naâng cao khaû naêng caïnh tranh ñeå coù theå giöõ vöõng vò trí vaø thò phaàn cuûa mình. n

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


10 l

GOÙC NHÌN CHUYEÂN GIA

NHÖÕNG CON SOÁ NAÊM 2014 QUY MOÂ DN

74.842

2%

2%

DN ñaêng kyù thaønh laäp môùi

67.823

DN lôùn

96%

DN giaûi theå hoaëc ngöøng hoaït ñoäng

DN vöøa

15.519

DN nhoû vaø sieâu nhoû

DOANH NGHIÏÅP CÊÌN CHUÊÍN BÕ GÒ?

DN quay trôû laïi hoaït ñoäng

Tình hình taùi cô caáu doanh nghieäp Nhaø nöôùc

Ñaõ saép xeáp 167 DN (gaáp 1,6 laàn naêm 2014), trong ñoù coå phaàn hoùa (CPH) 143 DN (gaáp 2 laàn)

Phaûi saép xeáp 479 DN, trong ñoù CPH 432 DN; baùn, giao, giaûi theå, phaù saûn 22 DN; saùp nhaäp, hôïp nhaát 25 DN (*)

2014

Muïc tieâu giai ñoaïn 2014 - 2015

OÂng Buøi Quang Vinh Boä tröôûng Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö

PGS.TS. Traàn Ñình Thieân Vieän tröôûng Vieän kinh teá Vieät Nam

Baø Phaïm Chi Lan Chuyeân gia kinh teá

TS. Leâ Ñaêng Doanh Chuyeân gia kinh teá

“Ñaây laø naêm khaù ñaëc bieät. Chuùng ta coù nhieàu vieäc phaûi laøm hôn. Thöù nhaát, chuùng ta böôùc vaøo hoäi nhaäp ngaøy caøng saâu hôn, thöïc tieãn hôn vôùi thöông tröôøng quoác teá: chuùng ta seõ tham gia vaøo Coäng ñoàng kinh teá ASEAN (AEC) sau ñoù laø thöïc thi moät loaït hieäp ñònh thöông maïi töï do (FTA) maø VN ñaõ kyù. Thöù hai laø vaán ñeà söùc khoûe cuûa DN VN. Moät neàn kinh teá maïnh, moät neàn kinh teá töï chuû laø moät neàn kinh teá phaûi coù DN sôû taïi maïnh. Chuùng ta ñaõ khoâng coù ñoäi nguõ DN trong nöôùc maïnh ñeå lieân keát, tieáp nhaän chuyeån giao coâng ngheä töø DN FDI. Saûn phaåm Samsung XK khaép theá giôùi, tuy laøm ôû VN nhöng ai cuõng bieát ñoù laø cuûa Haøn Quoác. Vì vaäy, neáu khoâng laøm ñöôïc ñieàu naøy, chuùng ta phaûi chaáp nhaän laø moät neàn kinh teá bò raøng buoäc, bò phuï thuoäc raát nhieàu vaøo beân ngoaøi”.

“Naêm 2015, söùc caïnh tranh laø maáu choát. Nhö chuùng ta ñaõ bieát, DN vöøa traûi qua moät thôøi kì kieät söùc, söùc khoeû DN ñang raát yeáu, hao huït raát nhieàu. Vaán ñeà cuûa DN naêm nay laø laøm sao ñöøng ñeå DN yeáu hôn nöõa. Nhöõng noã löïc caûi caùch theå cheá, thuû tuïc haønh chính cuûa Chính phuû seõ goùp phaàn caûi thieän ñieàu naøy. Toâi bieát nhieàu DN hieän nay hieän nay xung phong tieáp caän thò tröôøng quoác teá. Tinh thaàn khôûi nghieäp kinh doanh raát quyeát lieät. Chính phuû choïn naêm 2015 laø naêm hoã trôï DN neân toâi nghó DN caàn chuû ñoäng cuøng vôùi hoã trôï cuûa Chính phuû ñeå coù moät naêm kinh doanh thaønh coâng”.

“Khu vöïc kinh teá tö nhaân cuûa Vieät Nam sau 10 naêm phaùt trieån naêm 2012 so vôùi 2002 ñaõ nhoû ñi 50% veà quy moâ. Soá löôïng DN haøng naêm vaãn taêng leân nhöng quy moâ veà lao ñoäng cuõng nhö veà voán laø giaûm ñi moät nöûa, töùc laø khoâng lôùn leân ñöôïc maø coøn nhoû ñi, nhö vaäy ñieàu naøy laø heát söùc nghòch lyù. Neáu baûn thaân DN khoâng coù chieán löôïc quaûn trò, thay ñoåi saùng taïo kinh doanh thì hoäi nhaäp laø vaán ñeà soáng coøn”.

“Caùc DN Vieät Nam ñang thieáu söï chuaån bò caàn thieát cho hoäi nhaäp vaøo khu vöïc ASEAN. Caùc DN Thaùi Lan ñang taän duïng toát cô hoäi töø löu thoâng haøng hoùa do vieäc caét giaûm thueá quan theo ATIGA. Hoï chuû ñoäng trong vieäc tìm hieåu caùc thò tröôøng khu vöïc, chuaån bò ñoùn ñaàu cô hoäi baèng nhöõng lôïi theá veà saûn phaåm haøng hoùa, cô sôû haï taàng vaø caû nguoàn nhaân löïc. Ñaây coù theå laø ñieàu maø caùc DN Vieät Nam caàn hoïc hoûi, thò tröôøng toaøn caàu roäng lôùn nhöng thò tröôøng khu vöïc cuõng raát ñaùng ñöôïc quan taâm”.

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

Sau khi raø soaùt, boå sung danh muïc DN phaûi CPH theo tieâu chí phaân loaïi DNNN môùi ñöôïc ban haønh thì soá DN phaûi CPH, thoaùi voán tôùi thôøi ñieåm naøy taêng theâm 100. (*)


HOAÏT ÑOÄNG VCCI-HCM

l 11

DN THAÙI LAN XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI TAÏI TP.HCM Gaàn 150 DN Thaùi Lan vaø Vieät Nam ñaõ tham gia buoåi “Giao löu DN Vieät Nam - Thaùi Lan vaø tröng baøy saûn phaåm” do VCCI-HCM vaø Vieän Thöïc phaåm Quoác gia Thaùi Lan (NFI) phoái hôïp toå chöùc ngaøy 30/1. Ñaây laø naêm thöù 3 NFI ñöa ñoaøn DN Thaùi Lan sang Vieät Nam tìm hieåu, giao löu vôùi DN Vieät Nam; taïo neàn taûng ñeå 2 nöôùc thöïc hieän kyù keát Chöông trình haønh ñoäng trieån khai quan heä ñoái taùc chieán löôïc Vieät Nam - Thaùi Lan giai ñoaïn 2014 - 2018. Phaùt bieåu taïi buoåi giao löu, baø Panpimon Suwannaphongse - Toång Laõnh söï Thaùi Lan taïi TP.HCM cho bieát Vieät Nam laø moät trong nhöõng thò tröôøng tieàm naêng cuûa DN Thaùi Lan. Töø naêm 2011 ñeán nay Thaùi Lan ñaõ taêng soá löôïng ñoaøn DN sang Tp.HCM ñeå tìm kieám caùc cô hoäi ñaàu tö, kinh doanh vaø môû roäng quan heä ñoái taùc vôùi DN Vieät Nam. Thoâng qua caùc chöông trình hoaëc ñoaøn xuùc tieán thöông maïi - ñaàu tö, nhieàu DN Thaùi Lan ñaõ gaëp gôõ, giao löu vaø tìm ñöôïc ñoái taùc, baïn haøng trong caùc lónh vöïc ñaàu tö, kinh doanh taïi Vieät Nam noùi chung cuõng nhö TP.HCM noùi rieâng. OÂng Nguyeãn Theá Höng - Phoù Giaùm ñoác VCCI-HCM cho bieát Thaùi Lan laø moät trong nhöõng ñoái taùc xuaát nhaäp khaåu lôùn cuûa Vieät Nam vôùi toång giaù trò trao ñoåi thöông maïi luoân naèm trong nhoùm 10 quoác gia coù quan heä thöông maïi lôùn nhaát vôùi Vieät Nam, tuy nhieân kim ngaïch thöông maïi giöõa Vieät Nam vaø Thaùi Lan vaãn chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng cuûa hai nöôùc, ñaëc bieät laø nhaäp sieâu cuûa Vieät Nam töø Thaùi Lan coøn töông ñoái lôùn, ôû möùc 3 tyû USD/naêm. OÂng Höng baøy toû mong muoán Vieät Nam vaø Thaùi Lan tieáp tuïc phaán ñaáu naâng kim ngaïch thöông maïi song phöông ñaït 15 tyû USD vaøo naêm 2020; ñoàng thôøi giaûm thieåu cheânh leäch trong caùn caân thöông maïi song phöông.

N

haèm cung caáp thoâng tin veà tình hình DNNVV cuõng nhö höôùng tôùi giaûi phaùp giuùp caùc DN phaùt trieån beàn vöõng, VCCI-HCM ñaõ phoái hôïp vôùi TNK Capital Partners vaø Toå chöùc giaùo duïc Hoa Kyø (IAE) toå chöùc hoäi thaûo “DNNVV & Giaûi phaùp ñaàu tö hieäu quaû cho theá heä töông lai”. Phaùt bieåu taïi Hoäi thaûo, oâng Nguyeãn Ñöùc Bình - Giaùm ñoác Trung taâm Hoã trôï DNNVV thuoäc VCCI cho bieát tình hình KT-XH naêm 2014 dieãn ra trong boái caûnh kinh teá theá giôùi hoài phuïc chaäm vaø khoâng ñoàng ñeàu giöõa caùc neàn kinh teá sau suy thoaùi toaøn caàu. Taïi Vieät Nam, kinh teá vó moâ dieãn bieán theo höôùng tích cöïc hôn song toång caàu cuûa neàn kinh teá taêng chaäm, hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc DN coøn khoù khaên. Ñaëc bieät caùc DNNVV

ñang ñoái maët vôùi caùc vaán ñeà nhö thieáu voán cho saûn xuaát kinh doanh, haøng toàn kho lôùn, trình ñoä quaûn lyù vaø chaát löôïng nguoàn lao ñoäng coøn yeáu keùm... Hieän nay, chæ coù khoaûng 32% DNNVV coù theå tieáp caän tín duïng ngaân haøng. Ñoàng yù kieán vôùi oâng Bình, Tieán só Traàn Vinh Döï - Toång Giaùm ñoác TNK Capital cho raèng möùc laõi suaát hieän nay laø quaù cao so vôùi laïm phaùt cuûa neàn kinh teá. Trong naêm 2014 laïm phaùt chöa ñeán 2%, nhöng laõi suaát DN vöøa vaø nhoû ñi vay cuûa caùc ngaân haøng nhìn chung treân 10%/naêm, may maén môùi coù DN vay ñöôïc ôû möùc 8%. Trong khi ñoù taïi caùc nöôùc vaø vuøng laõnh thoå coù ñaàu tö FDI nhieàu ôû Vieät Nam, laõi suaát luoân oån ñònh ôû möùc thaáp, chaúng haïn Nhaät Baûn laø 1,5%, Ñaøi Loan laø 2,9%, Myõ laø 3,3%, Haøn Quoác laø 4,7%. Khi

so saùnh möùc laõi suaát naøy, caùc DN FDI khoâng choïn caùch vay voán cuûa ngaân haøng Vieät Nam. Vieäc phaûi chòu laõi suaát vay cao hôn caùc nöôùc roõ raøng ñang laøm caùc DN Vieät Nam yeáu ñi. Khoâng chæ chòu thieät veà laõi suaát cho vay, theo oâng Döï caùc DNNVV trong nöôùc coøn chòu thieät veà söï minh baïch.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


12 l

HOAÏT ÑOÄNG SAÉP TÔÙI

QUAÛN TRÒ HAØNH CHAÙNH NHAÂN SÖÏ NAÂNG CAO

GIAÛI PHAÙP QUAÛN TRÒ DOANH NGHIEÄP HIEÄN ÑAÏI

QUAÛN TRÒ DÖÏ AÙN HIEÄU QUAÛ

• Thôøi gian: 02 - 03/04/2015

• Thôøi gian: 21 - 22/04/2015

• Thôøi gian: 06 - 07/05/2015

• Noäi dung:

• Noäi dung:

• Noäi dung:

1. Quaûn trò haønh chaùnh vaø nhaân söï döôùi goùc ñoä hieän ñaïi.

1. Quaûn trò ñieàu haønh aûnh höôûng ñeán toå chöùc vaø laõnh ñaïo nhö theá naøo?

2. Quaûn trò ruûi ro trong nhaân söï vaø giaûi phaùp khaéc phuïc. AÙp duïng theû ñieåm caân baèng (the balanced score card) trong quaûn trò nguoàn nhaân löïc.

2. Quaûn trò nhaân söï coát loõi vaø phaùt trieån nhaân vieân thay ñoåi theo thôøi gian.

1. Thieát keá, phaân tích choïn löïa döï aùn (thò tröôøng, nhaân söï, taøi chính, nhaän dieän ruûi ro...).

3. Phöông phaùp ñaùnh giaù naêng löïc theo ñoäng thaùi öùng xöû. 4. Giaûi quyeát tranh chaáp, baát ñoàng trong lao ñoäng.

3. Quaûn trò Marketing vaø Dòch vuï khaùch haøng trong xu höôùng hieän nay. 4. Nhöõng kyõ naêng taïo neân ngöôøi laõnh ñaïo theá heä môùi: Taàm nhìn, Kyõ naêng giaûi quyeát vaán ñeà, Tö duy chieán löôïc, Tö duy ñoät phaù...

Phí tham döï: 1.100.000/ngöôøi/chuû ñeà (bao goàm: hoïc phí, taøi lieäu, giaûi khaùt,...) l Ñòa ñieåm: VCCI, 171 Voõ Thò Saùu, Q.3, TP.HCM l Öu ñaõi: Mieãn phí tham döï ngöôøi thöù 3 ñoái vôùi DN laø hoäi vieân VCCI khi ñaêng kyù 02 ngöôøi/DN hoaëc 2 chuû ñeà/DN. l

DÖÏ AÙN HOÃ TRÔÏ PHAÙT TRIEÅN XK NOÂNG THUÛY SAÛN SANG THÒ TRÖÔØNG PHAÀN LAN VAØ BAÉC AÂU

2. Laäp keá hoaïch; Thöïc hieän; Kieåm soaùt döï aùn; Xaùc ñònh quyõ thôøi gian thöïc hieän döï aùn hieäu quaû. 3. Keát thuùc döï aùn: moät caùch toát nhaát ñeå traùnh daãn ñeán caùc nguyeân nhaân tieâu cöïc aûnh höôûng ñeán keát quaû döï aùn.

DN coù nhu caàu tham döï, vui loøng lieân heä: HOÄI ÑOÀNG DOANH NHAÂN NÖÕ, VCCI-HCM Chò Traân - DÑ: 0903 158 852 Email: tranphan.vcci@gmail.com Chò Höông - DÑ: 0903 646 080 Email: lanhuongvcci@gmail.com

Nhaèm hoã trôï caùc DN Vieät Nam ña daïng hoùa thò tröôøng XK cho haøng hoùa coù theá maïnh trong nöôùc, VCCI seõ trieån khai “Döï aùn hoã trôï phaùt trieån XK noâng thuûy saûn vaøo thò tröôøng Phaàn Lan vaø Baéc AÂu”. Döï aùn goàm nhieàu hoaït ñoäng khaùc nhau nhö xaây döïng coång thoâng tin thöông maïi ñieän töû, toå chöùc hoäi thaûo, môû khoùa ñaøo taïo chuyeân ñeà, toå chöùc ñoaøn ñi khaûo saùt thò tröôøng, gaëp gôõ caùc nhaø nhaäp khaåu... Caùc DN tham gia vaøo döï aùn seõ coù cô hoäi caäp nhaät thoâng tin veà thò tröôøng, nhaän caåm nang höôùng daãn XK sang thò tröôøng Phaàn Lan vaø Baéc AÂu. l Thôøi gian: 2014 - 2016 l Ñòa ñieåm: Phaïm vi laõnh thoå Vieät Nam l Ñoái töôïng tham gia: taát caû DN trong caùc lónh vöïc noâng thuûy saûn coù nhu caàu XK sang thò tröôøng Phaàn Lan vaø Baéc AÂu.

Ñeå ñöôïc hoã trôï, DN vui loøng tham khaûo vaø taûi phieáu khaûo saùt taïi http://vcci-hcm. org.vn/tin-vcci/su-kien-sap-toi/du-an-ho-tro-phat-trien-xuat-khau-nong-thuysan-sang-thi-truong-phan-lan-va-bac-au-ht5728.html.

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

DN coù nhu caàu tham döï, vui loøng göûi phieáu khaûo saùt tröôùc ngaøy 28/02/2015: P. GIAO DÒCH QUOÁC TEÁ, VCCI-HCM ÑT: 08.39327301 - Fax: 08.39325472 Anh Vinh - DÑ: 0918 866 055. Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn


HOAÏT ÑOÄNG SAÉP TÔÙI

TRIEÅN LAÕM QUOÁC TEÁ PHUÏ TUØNG VAØ LINH KIEÄN XE HÔI TAIPEI LAÀN THÖÙ 31 - TAIPEI AMPA 2015 Taipei Ampa 2015 do Hoäi ñoàng Xuùc tieán Thöông maïi Ñaøi Loan (TAITRA) phoái hôïp vôùi Hieäp hoäi Saûn xuaát Xe hôi Ñaøi Loan (TTVMA), Hieäp hoäi Coâng nghieäp Cao su Ñaøi Loan (TREIA) toå chöùc. Trieån laõm döï kieán thu huùt 1500 DN haøng ñaàu cuûa Ñaøi Loan vaø theá giôùi vôùi 4000 gian haøng tham gia trieån laõm nhaèm muïc ñích xuùc tieán giao löu ngaønh ngheà coù lieân quan giöõa caùc nöôùc treân theá giôùi. Bao goàm: Auto Tronics Taipei, Motorcycle Taiwan, EV Taiwan, Tuning & Car Care Taiwan l Thôøi gian: Ngaøy 8 - 11/4/2015 l Ñòa ñieåm: TP. Ñaøi Baéc, Ñaøi Loan l Maët haøng trieån laõm: Phuï tuøng xe hôi, xe maùy, baùnh xe, voû xe, nieàng (vaønh) xe, thaéng ñóa, ñeøn LED xe hôi, heä thoáng an ninh vaø an toaøn, pin, aéc quy, thieát bò söûa chöõa xe hôi töï ñoäng, thieát bò ño löôøng, heä thoáng bôm xaêng daàu vaø taát caû saûn phaåm lieân quan ñeán xe hôi. Xem theâm chi tieát taïi: www.taipeiampa.com.tw.

DN coù nhu caàu ñaêng kyù gian haøng trieån laõm (exhibitor) vaø tham quan (visitor), vui loøng lieân heä: PHOØNG GIAO DÒCH QUOÁC TEÁ, VCCI-HCM ÑT: 08. 3932 5495 - Fax: 08. 39325472 A. Phöông - DÑ: 0903914550 Email: tuanphuongdang@vcci-hcm.org.vn A. Tuaán - DÑ: 0903715167 Email: vantuan@vcci-hcm.org.vn

l 13

ÑOAØN KHAÛO SAÙT THÒ TRÖÔØNG NHAÄT BAÛN VAØ CHÖÔNG TRÌNH XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI KEÁT NOÁI GIAO THÖÔNG VIEÄT - NHAÄT Trong thôøi gian ñoaøn laøm vieäc taïi Nhaät Baûn, ngoaøi tham quan khaûo saùt nghieân cöùu thò tröôøng Osaka - Kyoto - Tokyo, VCCI-HCM seõ phoái hôïp vôùi Coâng ty TNHH tö vaán kinh doanh BSO - Nhaät Baûn toå chöùc caùc buoåi tieáp xuùc giao löu thöông maïi giöõa caùc DN Nhaät Baûn & Vieät Nam; ñöa ñoaøn ñi tham quan moät soá caùc coâng ty, trung taâm, nhaø maùy, cô sôû, xöôûng saûn xuaát gia coâng cuûa Nhaät ñang muoán tìm kieám ñoái taùc kinh doanh ñaàu tö vaøo Vieät Nam vaø tham quan thaéng caûnh ñeïp muøa hoa anh ñaøo. l Thôøi gian: Töø ngaøy 07 - 14/04/2015 l Ñòa ñieåm: Nhaät Baûn

DN coù nhu caàu tham döï, vui loøng lieân heä: HOÄI ÑOÀNG DOANH NHAÂN NÖÕ, VCCI-HCM ÑT: 08. 3932 5167 - Fax: 08.3932 5472 Chò Höông - DÑ: 0903 646080. Email: lanhuongvcci@gmail.com Chò Traân - 0903 158 852. Email: tranphan.vcci@gmail.com

HOÄI THAÛO VAØ TRIEÅN LAÕM HÔÏP TAÙC MOÂI TRÖÔØNG QUOÁC TEÁ MACAO 2015 - MIECF MIECF ñöôïc toå chöùc haøng naêm bôûi chính quyeàn Ñaëc Khu haønh chính Macao, Vieän Xuùc tieán Thöông maïi & Ñaàu tö Macao vaø Vaên phoøng Baûo veä moâi tröôøng Macao. Chöông trình seõ bao goàm nhieàu hoaït ñoäng nhö hoäi thaûo, hoäi nghò chuyeân ñeà, trieån laõm, keát noái vaø giao löu thöông maïi vôùi söï tham döï cuûa haøng nghìn DN ñeán töø hôn 40 quoác gia. l Thôøi gian: Töø ngaøy 26 - 28/03/2015 l Ñòa ñieåm: Macao l Maët haøng trieån laõm: naêng löôïng hieäu quaû, naêng löôïng taùi taïo, naêng löôïng xanh vaø saïch, xöû lyù nöôùc vaø chaát thaûi, xöû lyù khoùi buïi vaø tieáng oàn, giaûi phaùp moâi tröôøng, saûn phaåm thaân thieän vôùi moâi tröôøng...

Xem theâm chi tieát taïi: www.macaomiecf.com DN coù nhu caàu ñaêng kyù tham quan trieån laõm (visitor), vui loøng lieân heä: PHOØNG GIAO DÒCH QUOÁC TEÁ, VCCI-HCM ÑT: 08. 3932 5495 - Fax: 08. 39325472 A. Phöông - DÑ: 0903914550. Email: tuanphuongdang@vcci-hcm.org.vn C. Traø - DÑ: 0983630609. Email: huongtra@vcci-hcm.org.vn

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


14 l

HOAÏT ÑOÄNG SAÉP TÔÙI

ÑOAØN DOANH NGHIEÄP THAM DÖÏ TRIEÅN LAÕM DÖÔÏC PHAÅM - Y TEÁ CPHI 2015 VAØ KHAÛO SAÙT THÒ TRÖÔØNG LIEÂN BANG NGA Nhaèm taïo ñieàu kieän cho DN Vieät Nam (VN) caäp nhaät thoâng tin veà thò tröôøng, cuõng nhö tìm kieám caùc cô hoäi kinh doanh môùi, VCCI-HCM toå chöùc: “Ñoaøn Doanh nghieäp tham döï Trieån laõm döôïc phaåm - y teá CPHI 2015 vaø khaûo saùt thò tröôøng Lieân bang Nga”. l Thôøi gian: 23/4 - 1/5/2015 (9 ngaøy 8 ñeâm) l Ñòa ñieåm: TP. Maùt-xcô-va vaø Saint Petersburg (Lieân bang Nga) l Noäi dung: CPHI laø trieån laõm chuyeân ngaønh döôïc phaåm vaø y teá uy tín haøng ñaàu theá giôùi ñöôïc toå chöùc thöôøng nieân treân phaïm vi toaøn caàu. Trieån laõm seõ dieãn

ra vaøo 4/2015 taïi Maùt-xcô-va - Nga, quy tuï treân 2.200 nhaø tröng baøy vaø treân 34.000 löôït khaùch tham quan ñeán töø 140 quoác gia treân theá giôùi. Ngoaøi chöông trình tham quan vaø laøm vieäc taïi trieån laõm, Ban toå chöùc döï kieán seõ boá trí cho Ñoaøn gaëp gôõ vôùi Phoøng Thöông maïi vaø Coäng nghieäp Saint Petersburg, coäng ñoàng doanh nghieäp Nga vaø Thöông vuï VN taïi Nga. Ñaây laø cô hoäi toát cho DN khaûo saùt tieàm naêng trong lónh vöïc döôïc phaåm vaø tìm kieám ñoái taùc môùi. l Ñoái töôïng tham gia: taát caû doanh nghieäp trong caùc lónh vöïc lieân quan... coù nhu caàu hôïp taùc, trao ñoåi thoâng tin vôùi doanh nghieäp quoác teá chuyeân veà döôïc phaåm vaø y teá.

ÑOAØN DN THAM QUAN VAØ KHAÛO SAÙT THÒ TRÖÔØNG TRUNG QUOÁC 1. HOÄI CHÔÏ TRIEÅN LAÕM QUOÁC TEÁ ÑOÀ CHÔI TAÏI QUAÛNG CHAÂU TRUNG QUOÁC Thôøi gian: Döï kieán 8 - 11/04/2015 taïi Trung taâm Hoäi chôï Thöông maïi Theá giôùi l Website: www.chinababyfair.com hoaëc www.chinatoyfair.com l Chi phí troïn goùi: 14.500.000 VNÑ/khaùch (ñoaøn 10 khaùch trôû leân) l Maët haøng trieån laõm: Ñoà chôi giaùo duïc, ñieän töû, ñieàu kieån töø xa, ñoà chôi ngoaøi trôøi, theå thao, troø chôi Video, troø chôi tröïc tuyeán... mang tính saùng taïo, phaùt trieån trí tueä. Saûn phaåm ñoà chôi an toaøn, ñoà chôi thoâng minh, coâng ngheä saûn xuaát... Saûn phaåm bao bì, phaàn meàm troø chôi, phuï tuøng phuï kieän... Ñoà noäi, ngoaïi thaát daønh cho treû em.... l

2. HOÄI CHÔÏ TRIEÅN LAÕM HAØNG XUAÁT NHAÄP KHAÅU TRUNG QUOÁC LAÀN THÖÙ 117 ñöôïc bieát ñeán vôùi

teân goïi Canton Fair, ñaõ ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc phaùt trieån thöông maïi Quoác teá, ñoàng thôøi laøm caùnh cöûa giao löu vaø hôïp taùc kinh teá giöõa Trung Quoác vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi. Ra ñôøi vaøo naêm 1957, Canton Fair ñöôïc bieát ñeán khoâng chæ bôûi lòch söû laâu ñôøi maø coøn bôûi ñaây laø Hoäi chôï vôùi qui moâ lôùn nhaát Trung Quoác, söï hieän dieän ñoâng ñaûo cuûa ña quoác gia vôùi chuûng loaïi saûn phaåm tröng baøy phong phuù ña daïng. Hoäi chôï ñaõ toå chöùc thaønh coâng 116 kyø. Hoäi chôï Canton Fair do boä Thöông maïi Trung Quoác phoái hôïp vôùi chính quyeàn nhaân daân tænh Quaûng Ñoâng toå chöùc. l Thôøi gian: Döï kieán 15 - 18/04/2015 (4 ngaøy 3 ñeâm). l Website: http://www.cantonfair.org.cn l Chi phí troïn goùi: 15.500.000 vnd/khaùch (Ñoaøn 10 khaùch trôû leân) l Maët haøng trieån laõm: Thieát bò maùy moùc caùc loaïi, thieát bò coâng trình, oâ-toâ vaø phuï tuøng, xe maùy, xe ñaïp, kim khí, saûn phaåm hoaù chaát, ñoà ñieän gia duïng, haøng ñieän töû, coâng ngheä thoâng tin vaø vieãn thoâng, vaät lieäu xaây döïng vaø trang trí, thieát bò veä sinh vaø phoøng taém...

DN coù nhu caàu tham gia nhöõng ñoaøn DN keå treân, vui loøng lieân heä: PHOØNG GIAO DÒCH QUOÁC TEÁ, VCCI-HCM. ÑT: 08 3932 6499 / 08 3932 5166 - Fax: 08.39325472 Anh Vinh - DÑ: 0918 866 055. Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn Anh Tuaán - DÑ: 0903 715 167. Email: vantuan@vcci-hcm.org.vn C. Traø - ÑT: 3932 6598 (ext 361) - DÑ: 0983 630 609. Email: huongtra@vcci-hcm.org.vn A. Phöông - ÑT: 3932 5495 - DÑ: 0903 914 550. Email: tuanphuongdang@vcci-hcm.org.vn

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn


HOAÏT ÑOÄNG SAÉP TÔÙI

l 15

ÑOAØN DOANH NGHIEÄP THAM QUAN VAØ KHAÛO SAÙT THÒ TRÖÔØNG ÑAØI LOAN Ñöôïc söï hoã trôï cuûa Phoøng Kinh teá Vaên hoùa Ñaøi Baéc taïi TP. Hoà Chí Minh vaø Hoäi ñoàng phaùt trieån ngoaïi thöông Ñaøi Loan (TAITRA), VCCI-HCM seõ toå chöùc 5 ñoaøn DN ñeán tham quan vaø khaûo saùt thò tröôøng Ñaøi Loan: 1. HOÄI CHÔÏ QUOÁC TEÁ VEÀ COÂNG NGHEÄ CHIEÁU SAÙNG ÑAØI LOAN 2015 - KEÁT HÔÏP THAM QUAN ÑAØI BAÉC ÑAØI TRUNG Trieån laõm do Boä kinh teá Ñaøi Loan toå chöùc moãi naêm moät laàn, döï kieán naêm nay seõ coù 350 doanh nghieäp haøng ñaàu cuûa Ñaøi Loan tham gia vôùi hôn 800 gian haøng. Maët haøng trieån laõm: Caùc loaïi ñeøn chieáu saùng, ñeøn LED, ñeøn quang hoïc, ñeøn tieát kieäm naêng löôïng, ñeøn coâng nghieäp, ñeøn ñöôøng... l Thôøi gian: Döï kieán 24 - 29/03/2015 (6 ngaøy 5 ñeâm) l Website: http://www.tils.com.tw l Chi phí troïn goùi: 23.400.000 vnd/khaùch (Ñoaøn 10 khaùch trôû leân) 2. HOÄI CHÔÏ QUOÁC TEÁ PHUÏ TUØNG VAØ LINH KIEÄN XE HÔI TAÏI ÑAØI LOAN - KEÁT HÔÏP THAM QUAN ÑAØI BAÉC ÑAØI TRUNG Trieån laõm do TAITRA phoái hôïp vôùi Hieäp hoäi saûn xuaát Xe hôi Ñaøi Loan (TTVMA) vaø Hieäp hoäi Coâng nghieäp Cao su Ñaøi Loan (TREIA) cuøng phoái hôïp toå chöùc. Döï kieán trieån laõm seõ thu huùt 1.500 doanh nghieäp haøng ñaàu cuûa Ñaøi Loan vaø theá giôùi vôùi 4.000 gian haøng tham gia trieån laõm vôùi muïc ñích xuùc tieán giao löu ngaønh ngheà coù lieân quan giöõa caùc nöôùc treân theá giôùi. • Maët haøng trieån laõm: Phuï tuøng xe hôi, xe maùy, baùnh xe, voû xe, nieàng (vaønh) xe, thaéng ñóa, ñeøn LED xe hôi, heä thoáng an ninh vaø an toaøn, pin, aéc quy, thieát bò söûa chöõa xe hôi töï ñoäng, thieát bò ño löôøng, heä thoáng bôm xaêng daàu vaø taát caû saûn phaåm lieân quan ñeán xe hôi. l Thôøi gian: Döï kieán 7 - 12/04/2015 (6 ngaøy 5 ñeâm) l Website: www.TaipeiAMPA.com.tw l Chi phí troïn goùi: 23.400.000 vnd/khaùch (Ñoaøn 10 khaùch trôû leân) 3. HOÄI CHÔÏ COMPUTEX TAIPEI 2015 KEÁT HÔÏP THAM QUAN ÑAØI BAÉC - TOKYO - KAWAGUCHIKO - NUÙI PHUÙ SÓ Laø hoäi chôï Quoác teá veà tin hoïc vaø coâng ngheä thoâng tin truyeàn thoâng chuyeân ngaønh lôùn nhaát Chaâu AÙ vaø thöù 3 treân theá giôùi ñöôïc toå chöùc thöôøng nieân taïi Ñaøi Baéc - Ñaøi Loan. Naêm 2014 vôùi söï tham gia cuûa hôn 1.700 doanh nghieäp ñeán töø 35 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå, tröng baøy vaø giôùi thieäu nhöõng saûn phaåm vaø coâng ngheä tieân tieán nhaát trong lónh vöïc: Tin hoïc, Ñieän töû vaø Coâng ngheä Thoâng tin truyeàn thoâng vôùi hôn 5.000 gian haøng... l Thôøi gian: Döï kieán 02 - 09/06/2015 (8 ngaøy 7 ñeâm) l Website: www.computextaipei.com.tw l Chi phí troïn goùi: 42.000.000 vnd/khaùch (Ñoaøn 15 khaùch trôû leân) 4. HOÄI CHÔÏ THÖÏC PHAÅM ÑAØI LOAN LAÀN THÖÙ 25 - KEÁT HÔÏP THAM QUAN ÑAØI BAÉC ÑAØI TRUNG Hoäi chôï thöïc phaåm laàn thöù 25 ñöôïc toå chöùc taïi Thaønh phoá Ñaøi Baéc töø ngaøy 24 - 27/6/2015 ñöôïc ñaùnh giaù laø moät trong nhöõng hoäi chôï chuyeân ngaønh lôùn nhaát khu vöïc Chaâu AÙ. Dieãn ra ñoàng thôøi vôùi Hoäi chôï Taiwan Food naêm nay, laø moät loaït caùc söï kieän quan troïng bao goàm: Hoäi chôï Quoác teá veà ñoùng goùi bao bì; Hoäi chôï Quoác teá veà maùy moùc cheá bieán Thöïc phaåm vaø Döôïc phaåm; Hoäi chôï Quoác teá veà dòch vuï khaùch saïn, nhaø haøng... l Thôøi gian: Döï kieán 24 - 29/06/2015 (6 ngaøy 5 ñeâm) l Website: www.foodtaipei.com.tw l Chi phí troïn goùi: 20.000.000 vnd/khaùch (Ñoaøn 15 khaùch trôû leân) 5. HOÄI CHÔÏ QUOÁC TEÁ ÑIEÄN TÖÛ KEÁT HÔÏP THAM QUAN ÑAØI BAÉC ÑAØI TRUNG TAITRONICS 2015 ñöôïc toå chöùc thöôøng nieân taïi Ñaøi Baéc - Ñaøi Loan laø trieån laõm chuyeân ngaønh trang thieát bò ñieän töû lôùn nhaát Ñaøi Loan, taäp trung caùc nhaø saûn xuaát vôùi caùc saûn phaåm taân tieán nhaát. Maët haøng trieån laõm: Thieát bò ñieän töû vaø maùy moùc saûn xuaát; Daây ñieän, caùp vaø switch caùc loaïi; Thieát bò baûo veä an ninh; Heä thoáng ñeøn LED chieáu saùng vaø öùng duïng; Pin, cells vaø caùc thieát bò cung caáp naêng löôïng; Thieát bò ñieän töû gia duïng nhö thieát bò aâm thanh, maùy scan 3D, caùc saûn phaåm ñieän töû thaân thieän moâi tröôøng... l Thôøi gian: Döï kieán 06 - 11/10/2015 (6 ngaøy 5 ñeâm) l Website: http://www.taitronics.tw l Chi phí troïn goùi: 20.000.000 vnd/khaùch (Ñoaøn 15 khaùch trôû leân) Doanh nghieäp vui loøng ñaêng kyù sôùm seõ ñöôïc höôûng söï hoã trôï töø Ban toå chöùc (veù maùy bay, khaùch saïn, xe ñöa ñoùn...) neáu ñöôïc xeùt duyeät hôïp leä, tuøy theo chöông trình. Doanh nghieäp coù nhu caàu tham döï, vui loøng lieân heä: PHOØNG GIAO DÒCH QUOÁC TEÁ, VCCI-HCM. ÑT: 08 3932 6499 / 08 3932 5166 - Fax: 08.39325472 C. Traø - ÑT: 3932 6598 (ext 361) - DÑ: 0983 630 609. Email: huongtra@vcci-hcm.org.vn A. Phöông - ÑT: 3932 5495 - DÑ: 0903 914 550. Email: tuanphuongdang@vcci-hcm.org.vn A. Vinh - ÑT: (08) 3932 6499 - DÑ: 091 88 66 055. Email: hongocvinh@vcci-hcm.org.vn

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


16 l

XUAÁT NHAÄP KHAÅU

TAÊNG HOÃ TRÔÏ NGÖÔØI KINH DOANH XUAÁT KHAÅU GAÏO Boä Coâng Thöông vöøa ban haønh quyeát ñònh veà loä trình xaây döïng vuøng nguyeân lieäu hoaëc thöïc hieän lieân keát saûn xuaát vaø tieâu thuï thoùc, gaïo cuûa thöông nhaân kinh doanh XK gaïo giai ñoaïn 2015 - 2020. Theo ñoù, thöông nhaân xaây döïng vuøng nguyeân lieäu ñöôïc xem xeùt hoã trôï thöïc hieän caùc hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi, quaûng baù saûn phaåm, xaây döïng thöông hieäu gaïo...Ngoaøi ra thöông nhaân ñöôïc vay voán, hoã trôï laõi suaát khi vay voán ñeå ñaàu tö öùng tröôùc tieàn mua thoùc gioáng, phaân boùn, thuoác baûo veä thöïc vaät vaø caùc khoaûn ñaàu tö khaùc phuïc vuï saûn xuaát luùa trong vuøng nguyeân lieäu.

CAÁP MAÕ SOÁ VUØNG TROÀNG NHAÕN XUAÁT KHAÅU SANG HOA KYØ Theo Cuïc Baûo veä Thöïc vaät (BVTV) - Boä NN&PTNT, ñôn vò naøy ñang hoaøn taát danh saùch vuøng troàng nhaõn ñöôïc caáp maõ soá ñeå chuyeån cho phía Myõ pheâ duyeät nhaèm taêng soá loâ haøng nhaõn töôi XK sang thò tröôøng naøy trong naêm 2015. Ñeå coù maõ soá XK sang Myõ, vuøng troàng nhaõn phaûi ñöôïc canh taùc treân cô sôû tieâu chuaån VietGAP nhöng coù kieåm soaùt cuûa Cuïc BVTV nhö phaûi boïc traùi tröôùc khi thu hoaïch toái thieåu ba tuaàn, khoâng ñöôïc söû duïng nhoùm thuoác baûo veä thöïc vaät maø Myõ caám söû duïng...

XUAÁT KHAÅU GOÃ VAØ SAÛN PHAÅM TÖØ GOÃ KHOÙ ÑAÏT MUÏC TIEÂU

THAÙNG 1/2015: XUAÁT KHAÅU “MÔÛ HAØNG” THAØNH COÂNG Theo Toång cuïc Thoáng keâ, kim ngaïch XK thaùng 1 naêm nay öôùc ñaït 12,9 tyû USD, taêng 0,2% so vôùi thaùng tröôùc vaø taêng 9,7% so vôùi cuøng kyø naêm 2014. Hoa Kyø tieáp tuïc laø thò tröôøng XK lôùn nhaát cuûa Vieät Nam vôùi kim ngaïch öôùc ñaït 2,6 tyû USD, taêng 12% so vôùi cuøng kyø naêm 2014. Tieáp theo laø EU ñaït 2,4 tyû USD, taêng 10,5%; ASEAN ñaït 1,5 tyû USD, taêng 3,7%... Naêm nay, caùc ngaønh haøng ñaõ “môû haøng” khaù thaønh coâng ngay trong thaùng ñaàu tieân. Moät soá maët haøng coù kim ngaïch XK taêng cao so vôùi cuøng kyø laø ñieän töû, maùy tính vaø linh kieän taêng 62,2%; ñieän thoaïi caùc loaïi vaø linh kieän taêng 27,7%; haït ñieàu taêng 26,9%...

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

Theo öôùc tính cuûa Boä NN&PTNT, thaùng 1/2015 kim ngaïch XK goã vaø caùc saûn phaåm töø goã cuûa nöôùc ta öôùc ñaït 494 trieäu USD, giaûm 8,2% so vôùi cuøng kyø naêm 2014. Theo nhaän ñònh cuûa caùc chuyeân gia, ngaønh goã seõ phaûi ñoái maët vôùi khoâng ít thaùch thöùc ñeå coù theå ñaït ñöôïc muïc tieâu kim ngaïch XK 7 tyû USD trong naêm 2015, xuaát phaùt töø aùp löïc caïnh tranh khi Hieäp ñònh Ñoái taùc töï nguyeän veà thöïc thi laâm luaät, quaûn trò vaø thöông maïi laâm saûn (VPA/FLEGT) giöõa Vieät Nam vaø EU ñöôïc kyù keát vaøo cuoái naêm.


CHUYEÅN ÑOÄNG ÑÒA PHÖÔNG

l 17

Thaùng ñaàu naêm, TP.HCM thu huùt 23 döï aùn FDI môùi Chæ trong thaùng 1/2015, TP.HCM ñaõ coù tôùi 23 döï aùn FDI ñöôïc caáp môùi Giaáy CNÑT vôùi toång voán 329,5 trieäu USD, taêng 53% veà soá döï aùn vaø taêng gaáp 16 laàn veà voán so vôùi cuøng kyø. Ngoaøi ra, coù 8 döï aùn ñieàu chænh taêng voán 34,3 trieäu USD. Tính chung toång voán FDI thaùng 1 laø 363,8 trieäu USD, taêng gaáp 15 laàn so cuøng kyø. Theo Chuû tòch UBND Thaønh phoá Leâ Hoaøng Quaân, coâng taùc thu huùt voán FDI taêng cao ngay trong thaùng ñaàu naêm 2015 cho thaáy caùc nhaø ñaàu tö ñaùnh giaù cao moâi tröôøng ñaàu tö cuûa Thaønh phoá. Naêm 2015, TP.HCM ñeà ra muïc tieâu thu huùt voán FDI phaûi ñaït vöôït naêm 2014 (3,2 tyû USD).

Khôûi ñoäng döï aùn phaùt trieån DNNVV tænh Traø Vinh

Ñoàng Nai lieân keát giao thöông haøng hoùa vôùi Hoa Kyø

UBND tænh Traø Vinh vöøa toå chöùc leã khôûi ñoäng Döï aùn phaùt trieån DNNVV tænh Traø Vinh do Boä Ngoaïi giao, Thöông maïi vaø Phaùt trieån Canada taøi trôï. Toång nguoàn voán ñaàu tö cho Döï aùn laø 12,1 trieäu CAD. Döï aùn phaùt trieån DNNVV tænh Traø Vinh ñöôïc trieån khai thöïc hieän trong thôøi gian 6 naêm, goàm 3 hôïp phaàn chính. Muïc tieâu cuûa döï aùn höôùng ñeán ñoái töôïng höôûng lôïi cho khoaûng 200 DN vaø hôn 194.000 daân cö taïi 20 xaõ vuøng noâng thoân ñöôïc tieáp caän caùc lôïi ích veà vieäc laøm, keát caáu haï taàng quy moâ nhoû.

Theo Sôû Coâng Thöông tænh Ñoàng Nai, hieän Hoa Kyø laø thò tröôøng xuaát khaåu lôùn nhaát cuûa tænh, tuy nhieân haøng hoùa cuûa ñòa phöông naøy ña soá phaûi qua trung gian môùi vaøo ñöôïc thò tröôøng Hoa Kyø. Ñeå khaéc phuïc toàn taïi naøy, môùi ñaây caùc hieäp hoäi ngaønh haøng tænh Ñoàng Nai ñaõ kyù bieân baûn ghi nhôù vôùi DN Hoa Kyø veà lieân keát giao thöông haøng hoùa. Taïi buoåi leã kyù keát, caùc DN cuûa Hoa Kyø ñaõ quan taâm tìm hieåu veà caùc thuû tuïc ñaàu tö vaøo KCN treân ñòa baøn tænh Ñoàng Nai vaø caùc lónh vöïc tænh Ñoàng Nai ñang thu huùt ñaàu tö.

1,82 tyû USD môû roäng Nhaø maùy loïc daàu Dung Quaát Döï aùn môû roäng Nhaø maùy loïc daàu Dung Quaát töø 6,5 leân 8,5 trieäu taán/ naêm coù toång möùc ñaàu tö 1,82 tyû USD, do Taäp ñoaøn Daàu khí Quoác gia Vieät Nam laøm chuû ñaàu tö. Döï aùn traûi roäng treân dieän tích hôn 300 ha, goàm 108 ha maët ñaát vaø 196 ha maët bieån. Nhaø maùy loïc daàu giai ñoaïn 2 naøy traûi roäng treân ñòa baøn hai xaõ Bình Trò vaø Bình Thuaän (huyeän Bình Sôn, Quaûng Ngaõi). Döï aùn naâng caáp, môû roäng Nhaø maùy Loïc daàu Dung Quaát döï kieán seõ hoaøn thaønh vaø ñöa vaøo vaän haønh tröôùc naêm 2022 vôùi coâng ngheä cheá bieán hieän ñaïi, baûo ñaûm tieâu chuaån moâi tröôøng theo quy ñònh hieän haønh, saûn phaåm ñaït tieâu chuaån möùc EURO V.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


18 l

TÖÏ HAØO THAØNH PHOÁ TREÛ

40 naêm chöa phaûi daøi nhöng laø khoaûng thôøi gian ñuû taàm, ñuû ñoä ñeå TP.HCM phaùt trieån, ghi daáu aán vôùi nhieàu thaønh quaû trong phaùt trieån KT - XH; nhieàu söï kieän, coâng trình lòch söû mang taàm voùc quoác teá; töï tin khaúng ñònh vai troø “ñaàu taøu” kinh teá, taøi chính, thöông maïi, khoa hoïc - coâng ngheä cuûa caû nöôùc. Nhö chaøng trai treû caêng traøn nhöïa soáng, Thaønh phoá vaãn ñang böôùc nhöõng böôùc vöõng vaøng vaøo töông lai, maïnh meõ chuyeån mình cuøng ñaát nöôùc treân haønh trình CNH - HÑH. Töï haøo nhöõng thaønh töïu

40 naêm qua, TP.HCM ñaõ tieán moät böôùc daøi treân con ñöôøng phaùt trieån. Quy moâ neàn kinh teá ñaõ taêng leân gaáp nhieàu laàn, heä thoáng cô sôû haï taàng khoâng ngöøng phaùt trieån, ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi daân khoâng ngöøng ñöôïc naâng cao. Ngöôøi daân Thaønh phoá ngaøy caøng tin töôûng vaøo ñöôøng loái ñoåi môùi cuûa Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc vaø laø nhaân toá chính taïo neân söï thaønh coâng cuûa coâng cuoäc ñoåi môùi. 10 naêm ñaàu (1975 - 1985), Thaønh phoá ñaõ vöôït qua moät giai ñoaïn ñaày khoù khaên vaø phöùc taïp cuûa nhöõng naêm sau giaûi phoùng; ñaõ giöõ vöõng chính quyeàn, hình thaønh quan heä saûn xuaát môùi, oån ñònh vaø duy trì saûn xuaát trong boái caûnh ñaát nöôùc bò ñe doïa bôûi chieán tranh bieân giôùi. 30 naêm tieáp theo, keå töø Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù VI (1986) - Ñaïi hoäi cuûa ñoåi môùi, ñeán nay Thaønh phoá ñaõ noã löïc duy trì vaø phaùt trieån saûn xuaát, coù kinh nghieäm thöïc tieãn quyù baùu veà ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù, goùp phaàn hình thaønh caùc chính saùch ñoåi môùi cuûa TW. Ñöôøng loái ñoåi môùi cuûa Ñaûng chuyeån töø neàn kinh teá vaän haønh theo cô cheá thò tröôøng theo ñònh höôùng xaõ hoäi chuû nghóa ñaõ khôi daäy vaø giaûi phoùng söùc saûn xuaát, caùc nguoàn löïc to

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

lôùn töø trong nhaân daân. Caùc thaønh phaàn kinh teá tieáp tuïc ñöôïc phaùt trieån, kinh teá nhaø nöôùc ñöôïc saép xeáp laïi vaø hoaït ñoäng ngaøy caøng hieäu quaû hôn; kinh teá taäp theå ñöôïc cuûng coá vaø ngaøy caøng môû roäng; kinh teá tö nhaân vaø kinh teá coù voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi phaùt trieån nhanh choùng vaø trôû thaønh keânh ñaàu tö quan troïng, ñoùng goùp ngaøy caøng lôùn vaøo taêng tröôûng kinh teá cuûa Thaønh phoá. Moái quan heä giöõa TP.HCM vaø caû nöôùc ngaøy caøng ñöôïc môû roäng vaø gaén keát chaët cheõ; vai troø ñaàu taøu cuûa TP.HCM so vôùi caû nöôùc tieáp tuïc ñöôïc khaúng ñònh. Naêm 2014, GDP cuûa Thaønh phoá chieám hôn 20% caû nöôùc, thu ngaân saùch vaø kim ngaïch xuaát khaåu chieám 30% caû nöôùc; thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi ñaït 5.131 USD/ngöôøi, döï kieán ñeán cuoái naêm 2015 ñaït 5.826 USD/ ngöôøi. Ñaëc bieät söï kieän ñaát nöôùc ta hoäi nhaäp WTO vaø nhöõng noã löïc cuûa chính quyeàn Thaønh phoá ñaõ goùp phaàn quan troïng ñöa TP.HCM hoäi nhaäp ngaøy caøng toát hôn vôùi theá giôùi.

Giöõ vöõng vò theá “ñaàu taøu”

Treân cô sôû nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc veà KT-XH cuûa Thaønh phoá, ngaøy 31/12/2013 Thuû töôùng Chính phuû ñaõ ban haønh Quyeát ñònh soá 2631/QÑ-Ttg pheâ duyeät Quy hoaïch toång theå phaùt trieån KT-XH TP.HCM ñeán naêm 2020, taàm nhìn 2025. Muïc tieâu toång quaùt cuûa Quy hoaïch nhaèm xaây döïng TP.HCM vaên minh, hieän ñaïi vôùi vai troø ñoâ thò ñaëc bieät, ñi ñaàu trong söï nghieäp CNHHÑH, ñoùng goùp ngaøy caøng lôùn ñoái vôùi khu vöïc vaø caû nöôùc; töøng böôùc trôû thaønh trung taâm lôùn veà kinh teá, taøi chính, thöông maïi, khoa hoïc - coâng ngheä cuûa ñaát nöôùc vaø khu vöïc Ñoâng Nam AÙ; goùp phaàn tích cöïc ñöa nöôùc ta cô baûn trôû thaønh nöôùc coâng nghieäp theo höôùng hieän ñaïi vaøo naêm 2020; phaùt trieån TP.HCM thaønh trung taâm vaên hoùa, theå thao, ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao cho caû vuøng vaø caû nöôùc, ñaûm baûo toác ñoä taêng tröôûng kinh teá theo höôùng beàn vöõng, phaùt trieån kinh teá ñi ñoâi vôùi baûo veä moâi tröôøng, baûo ñaûm quoác phoøng, an ninh vaø traät töï an toaøn xaõ hoäi treân ñòa baøn.


TÖÏ HAØO THAØNH PHOÁ TREÛ

l 19

Theo quy hoaïch, ñeán naêm 2020 TP.HCM seõ phaán ñaáu ñaït ñöôïc moät soá chæ tieâu cuï theå sau: Veà kinh teá: - Toác ñoä taêng tröôûng kinh teá bình quaân: Giai ñoaïn 2011-2015 %/naêm

10% - 10,5%

2016-2020 2021-2025 9,5% - 10%

8,5% - 9%

- GDP bình quaân ñaàu ngöôøi theo giaù thöïc teá: Naêm 2015 USD

4.856 - 4.967

2020

8.430 - 8.822

2025

13.340 - 14.285

- Cô caáu kinh teá chuyeån dòch theo höôùng dòch vuï coâng nghieäp - noâng nghieäp. Naêm 2015 2020 2025 Khu vöïc dòch vuï

56,41-57,41% 58,16-60,07% 58,29-61,10%

Khu vöïc CN-XD

41,65-42,63% 39,19-41,07% 38,29-41,05%

Khu vöïc noâng nghieäp

0,94-0,96% 0,74-0,78% 0,61-0,66%

Veà xaõ hoäi: - Quy moâ daân soá TP.HCM ñeán naêm 2015 ñaït 8,2 trieäu ngöôøi, ñeán naêm 2020 ñaït 9,2 trieäu ngöôøi vaø ñeán naêm 2025 ñaït 10 trieäu ngöôøi (khoâng keå khaùch vaõng lai vaø ngöôøi taïm truù döôùi 06 thaùng). - Giaûi quyeát vieäc laøm: ñeán naêm 2015, haøng naêm seõ taïo ra 120.000 choã laøm vieäc môùi; ñeán naêm 2020, haøng naêm seõ taïo ra 125.000 choã laøm vieäc môùi vaø naêm 2025, haøng naêm taïo ra 130.000 choã laøm vieäc môùi. Cuoái naêm 2015, tæ leä thaát nghieäp keùo giaûm coøn 4,5%, ñeán naêm 2020 vaø sau ñoù coøn döôùi 4%. - Giaûm hoä ngheøo, taêng hoä khaù. Naêm 2020, TP.HCM khoâng coøn hoä ngheøo theo chuaån treân vaø cô baûn khoâng, coøn hoä caän ngheøo theo chuaån coù thu nhaäp bình quaân 16 trieäu ñoàng/ngöôøi/naêm. Coù theå noùi, ñaây laø nhöõng muïc tieâu ñoøi hoûi söï taäp trung nguoàn löïc cuûa caû heä thoáng chính trò, söï thoáng nhaát giöõa caùc caáp, caùc ngaønh trong coâng taùc trieån khai thöïc hieän; yeâu caàu söï noã löïc vaø saùng taïo, daùm nghó daùm laøm cuûa laõnh ñaïo Thaønh phoá vaø treân heát laø söï ñoàng thuaän, uûng hoä cuûa nhaân daân. Vôùi truyeàn thoáng naêng ñoäng vaø saùng taïo, Thaønh phoá seõ phaùt huy nhöõng thôøi cô vaø thuaän lôïi, vöôït qua nhöõng khoù khaên vaø thaùch thöùc xaây döïng TP.HCM vaên minh, hieän ñaïi vôùi vai troø ñoâ thò ñaëc bieät, ñi ñaàu trong söï CNH-HÑH. n

TAÏO DAÁU AÁN 40 NAÊM CUÛA THAØNH PHOÁ MANG TEÂN BAÙC Höôùng ñeán kyû nieäm 40 naêm Ngaøy Giaûi phoùng hoaøn toaøn mieàn Nam, thoáng nhaát ñaát nöôùc (30/4/1975 - 30/4/2015), ngaøy 5/1/2015, Toå chöùc Kyû luïc Vieät Nam coâng boá TOP 10 coâng trình - söï kieän taïo daáu aán cuûa TP.Hoà Chí Minh trong 40 naêm qua (1975 - 2015).

1 2

Ñôn vò ñaàu tieân thöïc hieän “Chöông trình baùn haøng bình oån giaù”: Sôû Coâng Thöông TP.HCM.

Nôi ñaàu tieân phaùt ñoäng “Chieán dòch tình nguyeän Muøa heø Xanh”: Thaønh Ñoaøn TNCS Thaønh phoá vaø Hoäi Sinh vieân TP.HCM.

3

Ñôn vò ñaàu tieân toå chöùc thaønh coâng moâ hình “Hoäi chôï Haøng Vieät Nam chaát löôïng cao”: Hoäi Doanh nghieäp Haøng Vieät Nam chaát löôïng cao.

4

Nôi thaønh laäp “Hoäi Baûo trôï beänh nhaân ngheøo ñaàu tieân ôû Vieät Nam”: Hoäi Baûo trôï Beänh nhaân ngheøo Thaønh phoá.

5

Nôi thöïc hieän thaønh coâng “Döï aùn caûi taïo, hoài sinh keânh Nhieâu Loäc - Thò Ngheø” coù quy moâ lôùn nhaát: Coâng ty TNHH Moät thaønh vieân Moâi tröôøng ñoâ thò Thaønh phoá.

6

Ñôn vò thöïc hieän coâng trình “Ñöôøng haàm vöôït soâng ñaàu tieân, daøi vaø hieän ñaïi nhaát”: Sôû Giao thoâng Vaän taûi Thaønh phoá.

7

“Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn ñaàu tieân” ñöôïc thaønh laäp hoaït ñoäng taïi TP.HCM: Sôû Giao dòch Chöùng khoaùn Thaønh phoá.

8

“Khu cheá xuaát Taân Thuaän - Khu cheá xuaát ñaàu tieân ôû Vieät Nam”: Ban Quaûn lyù Khu cheá xuaát Taân Thuaän (Coâng ty TNHH Taân Thuaän).

9

Nôi thaønh laäp “Coâng vieân Phaàn meàm ñaàu tieân ôû Vieät Nam”: Ban Quaûn lyù Coâng vieân Phaàn meàm Quang Trung.

10

“Khu Ñoâ thò Phuù Myõ Höng - Khu Ñoâ thò môùi kieåu maãu vaø hieän ñaïi ñaàu tieân ôû Vieät Nam”: Coâng ty Lieân doanh Phuù Myõ Höng.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


20 l

KINH TEÁ THEÁ GIÔÙI

1. KINH TEÁ MYÕ SEÕ BÖÙT PHAÙ Neàn kinh teá lôùn nhaát theá giôùi seõ tieáp tuïc böùt phaù nhanh hôn so vôùi caùc neàn kinh teá khaùc nhôø söï gia taêng cuûa nhu caàu noäi ñòa, ñaëc bieät laø chi tieâu tieâu duøng. Caùc nguoàn ñoäng löïc thuùc ñaåy chi tieâu tieâu duøng - lónh vöïc chieám 70% toång GDP Myõ - vaãn raát tích cöïc, bao goàm ñaø taêng tröôûng vieäc laøm khaû quan, tình hình taøi chính ngaøy caøng caûi thieän cuûa caùc hoä gia ñình vaø giaù gas thaáp. IHS döï baùo kinh teá Myõ seõ taêng tröôûng ôû möùc 2.5% - 3% trong naêm tôùi.

2. EUROZONE SEÕ TIEÁP TUÏC KHOÙ KHAÊN Khu vöïc ñoàng tieàn chung chaâu AÂu (Eurozone) seõ tieáp tuïc rôi vaøo khoù khaên trong naêm 2015 do söï yeáu keùm cuûa thò tröôøng lao ñoäng. Tuy nhieân, tröôùc söï keát hôïp cuûa nhieàu yeáu toá nhö giaù daàu thaáp, söï suy yeáu cuûa ñoàng EUR, caùc aûnh höôûng töø chính saùch taøi khoùa vaø nôï nöôùc ngoaøi ñöôïc giaûm bôùt, cuøng vôùi söï môû roäng cuûa caùc chính saùch kích thích kinh teá seõ goùp phaàn kích thích ñaø taêng tröôûng kinh teá cuûa Eurozone trong naêm tôùi. Theo döï baùo töø IHS, taêng tröôûng 2015 cuûa khu vöïc ñoàng tieàn chung chaâu AÂu seõ taêng toác leân möùc 1.4% töø möùc 0.8% trong naêm nay.

Kinh teá theá giôùi vöøa traûi qua moät naêm nhieàu bieán ñoäng vôùi söï phuïc hoài cuûa neàn kinh teá Myõ chæ giuùp buø ñaép ñaø taêng tröôûng chaäm chaïp cuûa chaâu AÂu, Nhaät Baûn vaø Trung Quoác. Moät vaán ñeà ñöôïc nhieàu ngöôøi quan taâm luùc naøy laø neàn kinh teá toaøn caàu seõ ra sao trong naêm 2015? OÂng Nariman Behravesh - Chuyeân gia kinh teá tröôûng thuoäc Haõng nghieân cöùu IHS ñaùnh giaù: “Caùc yeáu toá cô baûn vaãn coøn tích cöïc vaø seõ tieáp tuïc hoã trôï cho ñaø phuïc hoài cuûa neàn kinh teá toaøn caàu vaøo naêm 2015”. Theo döï baùo cuûa IHS, kinh teá toaøn caàu coù khaû naêng taêng 3% trong naêm 2015, cao hôn so vôùi con soá öôùc tính 2.7% cuûa naêm 2014. Döôùi ñaây laø 10 döï baùo veà neàn kinh teá toaøn caàu trong naêm tôùi maø IHS ñöa ra: VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

3. NHAÄT BAÛN THOAÙT KHOÛI SUY THOAÙI Sau khi traûi qua laàn suy thoaùi thöù 4 trong voøng 6 naêm qua, neàn kinh teá Nhaät Baûn seõ taêng tröôûng trôû laïi trong naêm 2015, maëc duø chæ khoaûng 1%. Chính saùch nôùi loûng cuûa NHTW Nhaät Baûn (BoJ) cuøng vôùi goùi kích thích kinh teá töø Chính phuû vaø giaù naêng löôïng thaáp seõ laø nhöõng yeáu toá ñöa neàn kinh teá nöôùc naøy thoaùt khoûi suy thoaùi trong naêm tôùi.


KINH TEÁ THEÁ GIÔÙI

l 21

4. KINH TEÁ TRUNG QUOÁC TIEÁP TUÏC GIAÛM TOÁC Theo döï baùo cuûa IHS, söï hoã trôï töø caùc chính saùch tieàn teä vaø taøi khoùa khoâng seõ khoâng ñuû ñeå ngaên chaën söï giaûm toác cuûa neàn kinh teá lôùn thöù 2 theá giôùi xuoáng 6.5% trong naêm tôùi. Duø con soá naøy laø ñöôïc coi laø thaáp so vôùi tieâu chuaån cuûa Trung Quoác nhöng vaãn laø “noãi ganh tî” cuûa raát nhieàu neàn kinh teá khaùc.

5. SÖÏ PHAÂN HOÙA CUÛA CAÙC NEÀN KINH TEÁ MÔÙI NOÅI Haàu heát caùc neàn kinh teá môùi noåi seõ ñaït ñöôïc möùc taêng tröôûng toát trong naêm 2015, nhôø giaù daàu reû hôn, thanh khoaûn toaøn caàu gia taêng vaø ñaø taêng tröôûng toát töø neàn kinh teá Myõ cuõng nhö chaâu AÂu. Trong ñoù, caùc neàn kinh teá môùi noåi chaâu AÂu, Myõ Latinh, Trung Ñoâng vaø Baéc Phi, vaø tieåu sa maïc Sahara seõ ñaït ñöôïc möùc taêng truôûng aán töôïng nhaát trong nhoùm naøy. Tuy nhieân, theo döï baùo töø IHS, kinh teá Nga seõ coù möùc taêng truôûng thaáp hôn so vôùi caùc neàn kinh teá môùi noåi khaùc do taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa caùc leänh tröøng phaït, giaù daàu giaûm vaø söï thaùo chaïy cuûa doøng voán.

6. GIAÙ HAØNG HOÙA SEÕ TIEÁP TUÏC GIAÛM Giaù daàu thoâ ñaõ maát 50% so vôùi thôøi ñieåm muøa heø naêm nay do nhu caàu tieâu thuï toaøn caàu suy yeáu giöõa boái caûnh nguoàn cung ñang coù xu höôùng gia taêng. Trung Quoác vaãn seõ laø nhaân toá quyeát ñònh trong vaán ñeà nhu caàu tieâu thuï daàu. Theo döï baùo cuûa IHS, söï giaûm toác cuûa kinh teá Trung Quoác coù theå ñoàng nghóa vôùi moät ñôït giaûm giaù nöõa cuûa daàu thoâ trong naêm tôùi. IHS cuõng döï baùo giaù cuûa caùc loaïi haøng hoùa cô baûn seõ giaûm bình quaân 10% trong naêm tôùi.

7. NGUY CÔ GIAÛM PHAÙT Giaûm phaùt ñöôïc döï ñoaùn seõ trôû laïi maïnh meõ taïi caùc nöôùc phaùt trieån trong boái caûnh giaù haøng hoùa cô baûn tieáp tuïc giaûm vaø kinh teá theá giôùi taêng tröôûng yeáu keùm. Tröôøng hôïp ngöôïc laïi ñang xaûy ra vôùi caùc neàn kinh teá môùi noåi, nhö Nga. Neàn kinh teá xöù Baïch Döông ñang chöùng kieán tyû giaù ñoàng noäi teä giaûm choùng maët, qua ñoù keùo laïm phaùt taêng voït.

8. ÑOÀNG USD SEÕ TIEÁP TUÏC GIÖÕ NGOÂI VUA Ñoàng USD seõ tieáp tuïc maïnh leân nhôø kyø voïng vaøo ñaø taêng tröôûng khaû quan cuûa neàn kinh teá Myõ vaø Fed seõ taêng laõi suaát. Trong khi ñoù, khaû naêng ECB vaø BoJ taêng cöôøng bôm thanh khoaûn vaøo thò tröôøng ñoàng nghóa vôùi vieäc caû ñoàng EUR vaø ñoàng JPY seõ tieáp tuïc maát giaù trong naêm 2015. IHS döï baùo, tyû giaù EUR/ USD seõ giaûm veà möùc 1.15-1.2 USD/EUR vaøo muøa thu naêm 2015, coøn USD/JPY seõ giao dòch trong khoaûng 120-125 JPY/ USD trong naêm tôùi.

8. FED SEÕ NAÂNG LAÕI SUAÁT LAÀN ÑAÀU Fed - Ngaân haøng Trung öông Anh (BoE) vaø Ngaân haøng Trung öông Canada (BoC) seõ baét ñaàu naâng laõi suaát trôû laïi trong naêm 2015, laàn löôït vaøo thaùng 6, thaùng 8 vaø thaùng 10, tröø khi laïm phaùt giaûm maïnh. Trong khi ñoù, Ngaân haøng Trung öông chaâu AÂu (ECB), BoJ vaø Ngaân haøng Trung öông Trung Quoác (PBoC) ñöôïc nhaän ñònh seõ tieáp tuïc haï laõi suaát hoaëc cung caáp theâm thanh khoaûn vaøo thò tröôøng thoâng qua caùc chöông trình mua taøi saûn cuøng vôùi caùc coâng cuï khaùc.

10. RUÛI RO VÔÕ NÔÏ SUY GIAÛM Trong caùc naêm gaàn ñaây, neàn kinh teá toaøn caàu ñaõ phaûi ñoái maët vôùi nhieàu “tai hoïa”, bao goàm nôï coâng vaø nôï cuûa khu vöïc tö nhaân cao, ñoøi hoûi caùc hoä gia ñình, doanh nghieäp vaø Chính phuû phaûi caét giaûm nôï. Tuy vaäy, theo döï baùo cuûa IHS, sang naêm 2015, nhöõng yeáu toá caûn trôû taêng tröôûng naøy seõ giaûm bôùt ôû moät soá quoác gia, nhaát laø Myõ vaø Anh. Ñoù laø lyù do giaûi thích cho ñaø taêng tröôûng toát hôn bình quaân cuûa caùc neàn kinh teá naøy. (Nguoàn vietstock.vn)

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


22 l

NHỮNG DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT

DOANH NHAÂN THEÁ GIÔÙI Bill Gates

William Henry “Bill” Gates III laø moät doanh nhaân Myõ, sinh ngaøy 28/10/1955. OÂng tham gia vaøo nhieàu lónh vöïc khaùc nhau, vôùi tö caùch laø CEO, Kieán truùc sö tröôûng phaàn meàm kieâm Chuû tòch Taäp ñoaøn Microsoft - haõng phaàn meàm khoång loà maø oâng ñoàng saùng laäp cuøng Paul Allen. Bill Gates luoân coù maët trong danh saùch nhöõng doanh nhaân giaøu nhaát treân theá giôùi. Vôùi taøi naêng vaø nhöõng coáng hieán cuûa mình trong cuoäc caùch maïng maùy tính caù nhaân, Bill Gates döôøng nhö ñaõ laøm thay ñoåi cuïc dieän theá giôùi trong lónh vöïc naøy. OÂng ñöôïc raát nhieàu ngöôøi yeâu meán vaø ngöôõng moä, ñaëc bieät laø khi oâng töø giaõ söï nghieäp ñieàu haønh taäp ñoaøn ñeå taäp trung ñoùng goùp cho Quyõ töø thieän Bill & Melinda Gates ñöôïc laäp ra töø naêm 2000.

Ñoùn naêm môùi AÁt Muøi 2015, cuøng ñieåm laïi nhöõng göông maët doanh nhaân thaønh ñaït tuoåi Muøi baäc nhaát treân theá giôùi cuõng nhö taïi Vieät Nam vôùi khoái taøi saûn khoång loà cuøng nhieàu thaønh töïu ñaùng ñeå chuùng ta hoïc taäp, nhaát laø ñoái vôùi nhöõng doanh nhaân treû môùi khôûi nghieäp.

DOANH NHAÂN VIEÄT NAM Nguyeãn Thò Nga

Doanh nhaân Nguyeãn Thò Nga sinh naêm 1955 taïi Haø Noäi, hieän laø Chuû tòch Ngaân haøng TMCP Ñoâng Nam AÙ (SeABank). Keå töø khi ñaûm nhieäm chöùc vuï Chuû tòch SeABank töø naêm 2007, baø Nga ñaõ ñöa lòch söû phaùt trieån cuûa SeABank sang moät trang môùi vôùi söï ñoät phaù lôùn veà quy moâ cuõng nhö hieäu quaû kinh doanh. Beân caïnh chöùc vuï Chuû tòch SeABank, baø Nga cuõng thaønh laäp vaø ñieàu haønh Coâng ty CP BRG (sôû höõu 3 saân golf ôû Vieät Nam); ñoàng thôøi laø Chuû tòch Coâng ty CP Intimex Vieät Nam. Vôùi nhieàu thaønh tích xuaát saéc trong vai troø laõnh ñaïo, ñieàu haønh, baø Nga ñaõ ñöôïc Taïp chí Forbes vinh danh vaø ñöùng thöù 29 trong danh saùch 48 nöõ doanh nhaân quyeàn löïc nhaát chaâu AÙ (ASIA Power Businesswomen) naêm 2014.

OÂng Phaïm Thaønh Duy

Steve Jobs Steven Paul Jobs, ngöôøi saùng laäp, chuû tòch vaø laø cöïu toång giaùm ñoác ñieàu haønh haõng Apple sinh ngaøy 24/2/1955 vaø maát ngaøy 5 thaùng 10 naêm 2011 ôû tuoåi 56. Teân tuoåi cuûa oâng gaén lieàn vôùi nhöõng saûn phaâm laøm caû theá giôùi phaûi kinh ngaïc döôùi thôøi ñieàu haønh Apple nhö iPhone, iPad, Maccbook... Trong suoát quaù trình hoaït ñoäng cuûa mình, Steve Jobs luoân ñeå laïi trong loøng taát caû moïi ngöôøi söï yeâu meán, kính troïng tuyeät ñoái khoâng chæ bôûi taøi naêng maø coøn bôûi nhaân caùch vaø phong caùch rieâng mang ñaäm tính bieåu töôïng. OÂng laø moät trong nhöõng ngöôøi coù söùc aûnh höôûng maïnh meõ nhaát trong lónh vöïc coâng nghieäp vi tính vaø laø doanh nhaân tieâu bieåu nhaát Thung luõng Silicon.

VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

Doanh nhaân Phaïm Thaønh Duy hieän laø Chuû tòch kieâm Toång Giaùm ñoác Toång Coâng ty Ñieän löïc Mieàn Nam (EVN SPC). Döôùi söï laõnh ñaïo saùng suoát cuûa oâng, EVN SPC ñaõ khoâng ngöøng noã löïc xaây döïng vaø phaùt trieån vôùi nhöõng nhöõng böôùc phaùt trieån vöôït baäc trong moïi hoaït ñoäng, naâng cao chaát löôïng phuïc vuï, ñoùng goùp ñaùng keå vaøo söï phaùt trieån KT-XH cuûa ñaát nöôùc. Töø luùc chæ coù 2,5% soá hoä daân coù ñieän vaøo 5/1975, tieâu thuï saûn löôïng ñieän khoaûng 1,25 tæ kWh, ñeán nay tyû leä soá hoä daân coù ñieän treân ñòa baøn EVN SPC quaûn lyù ñaõ laø 98,7% vaø saûn löôïng ñieän thöông phaåm laø 44 tæ kWh. Vôùi nhieàu thaønh tích xuaát saéc trong hoaït ñoäng kinh doanh cuøng nhieàu ñoùng goùp tích cöïc vaøo coâng cuoäc CNH - HÑH ñaát nöôùc, EVN SPC vinh döï naèm trong Baûng xeáp haïng VNR 500 - Top 500 doanh nghieäp lôùn nhaát Vieät Nam naêm 2014.


Trong naêm 2014, Quoác hoäi ñaõ thoâng qua 29 Luaät, trong ñoù coù caùc Luaät quan troïng ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa caùc doanh nghieäp trong thôøi gian saép tôùi. Cuï theå nhö sau:

CAÙC LUAÄT COÙ HIEÄU LÖÏC TÖØ 01/01/2015 LUAÄT HAÛI QUAN Ñieåm môùi: - AÙp duïng thuû tuïc haûi quan ñieän töû thay theá veà caên baûn cho thuû tuïc giaáy truyeàn thoáng. - AÙp duïng trieät ñeå hôn nguyeân taéc quaûn lyù ruûi ro trong kieåm tra, giaùm saùt haûi quan. - Quy ñònh roõ raøng vaø minh baïch veà cheá ñoä öu tieân ñoái vôùi nhöõng DN lôùn, chaáp haønh toát. - Cuûng coá caùc quy ñònh veà xaùc ñònh tröôùc maõ soá, xuaát xöù, trò giaù haûi quan. - Ñôn giaûn hoùa thuû tuïc haønh chính haûi quan. LUAÄT SÖÛA ÑOÅI, BOÅ SUNG MOÄT SOÁ ÑIEÀU CUÛA CAÙC LUAÄT VEÀ THUEÁ Ñieåm môùi: - Boû traàn chi phí quaûng caùo (15%) trong Luaät Thueá thu nhaäp DN. - Mieãn giaûm thueá ñoái vôùi moät soá lónh vöïc noâng nghieäp nhö ñoùng taøu caù, phaân boùn, thöùc aên chaên nuoâi, maùy moùc noâng nghieäp,... - Nghò ñònh söûa ñoåi caùc Nghò ñònh veà thueá ñaõ giaûm taàn suaát phaûi khai vaø noäp thueá giaù trò gia taêng vaø thu nhaäp DN, töø thaùng leân quyù vaø töø quyù leân naêm. LUAÄT PHAÙ SAÛN Ñieåm môùi: - Quy ñònh veà tuyeân boá phaù saûn theo thuû tuïc ruùt goïn. - Ñöa ra quy ñònh minh baïch hôn trong vieäc caân baèng lôïi ích cuûa chuû nôï vaø DN bò phaù saûn. - Laøm roõ vieäc xöû lyù taøi saûn khi phaù saûn. LUAÄT XAÂY DÖÏNG Ñieåm môùi: Ñöa theâm 3 loaïi quy hoaïch xaây döïng laø Quy hoaïch vuøng, Quy hoaïch khu chöùc naêng ñaëc thu vaø Quy hoaïch noâng thoân. LUAÄT ÑAÀU TÖ COÂNG Ñieåm môùi: Giuùp DN giaûm caùc chi phí khoâng chính thöùc khi thöïc hieän caùc hôïp ñoàng vôùi nhaø nöôùc.

DOANH NGHIEÄP CAÀN BIEÁT

l 23

CAÙC LUAÄT COÙ HIEÄU LÖÏC TÖØ 01/07/2015 LUAÄT DOANH NGHIEÄP VAØ LUAÄT ÑAÀU TÖ Ñieåm môùi lôùn nhaát cuûa hai ñaïo luaät naøy laø thöïc hieän tinh thaàn “choïn boû” ñaõ vöôït qua tình thaàn “choïn cho”. Caùc ñieåm môùi quan troïng khaùc: - Ban haønh caùc danh muïc ngaønh ngheà, ngheà caám ñaàu tö kinh doanh. Ban haønh danh muïc ngaønh, ngheà ñaàu tö kinh doanh coù ñieàu kieän ngay trong Luaät. - Luaät Ñaàu tö ñaõ boû thuû tuïc caáp Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö ñoái vôùi döï aùn cuûa nhaø ñaàu tö trong nöôùc; ñoàng thôøi ñôn giaûn hoùa thuû tuïc haønh chính caáp Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö ñoái vôùi döï aùn cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi. - Boå sung moät soá ñoái töôïng ñöôïc höôûng öu ñaõi ñaàu tö. - Boû vieäc ghi ngaønh ngheà kinh doanh trong Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù DN. - Giaûm tyû leä bieåu quyeát toái thieåu ñeå thoâng qua nghò quyeát cuûa Ñaïi hoäi coå ñoâng. - Caùc quy ñònh veà minh baïch hoùa taøi chính DN, goàm: caám sôû höõu cheùo, ruùt ngaén thôøi gian goùp voán ôû coâng ty TNHH, quy ñònh chaët cheõ veà ñònh giaù taøi saûn goùp voán. - Cho pheùp kinh doanh linh hoaït hôn trong vieäc quyeát ñònh veà hình thöùc, soá löôïng vaø noäi dung con daáu.. - Thoáng nhaát caùch hieåu moät soá khaùi nieäm gaây tranh caõi trong thôøi gian qua nhö DNNN, taäp ñoaøn kinh teá, DN coâng ích, DN xaõ hoäi vaø ñöa ra caùc quy ñònh quaûn lyù phuø hôïp cho caùc ñoái töôïng treân. LUAÄT KINH DOANH BAÁT ÑOÄNG SAÛN Ñieåm môùi lôùn nhaát laø ñaûm baûo veà maët taøi chính ñoái vôùi chuû ñaàu tö döï aùn. LUAÄT QUAÛN LYÙ, SÖÛ DUÏNG VOÁN NHAØ NÖÔÙC ÑAÀU TÖ VAØO SAÛN XUAÁT, KINH DOANH TAÏI DN Ñieåm môùi: Taïo söï caïnh tranh bình ñaúng hôn giöõa caùc DN quoác doanh vaø phi quoác doanh. (Toång hôïp töø Baøi trình baøy cuûa TS. Vuõ Tieán Loäc - Chuû tòch VCCI taïi Hoäi thaûo “Kòch baûn Kinh teá Vieät Nam 2015”)

DN coù theå tham khaûo caùc vaên baûn phaùp luaät treân taïi: http://vcci-hcm.org.vn/y-kien-doanh-nghiep/van-ban-phap-luat

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM


QUAÃNG BAÁ THÛÚNG HIÏÅU TRÛÅC TUYÏËN QUYÁ I/ 2015

Kính göûi quyù doanh nghieäp, Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam - Chi nhaùnh TP. Hoà Chí Minh (VCCIHCM) traân troïng thoâng baùo ñeán quyù doanh nghieäp chöông trình ñaëc bieät hoã trôï doanh nghieäp quaûng baù thöông hieäu tröïc tuyeán treân trang web cuûa VCCI-HCM. Cuï theå, doanh nghieäp kyù hôïp ñoàng ñaêng banner quaûng caùo treân trang web VCCI-HCM trong quyù I naêm 2015 seõ nhaän ñöôïc nhöõng öu ñaõi sau: l Ñöôïc

höôûng möùc giaù öu ñaõi.

Ñöôïc hoã trôï ñaêng mieãn phí baøi vieát giôùi thieäu veà hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp treân trang Hoaït ñoäng Hoäi vieân hoaëc caùc thoâng tin veà saûn phaåm, dòch vuï treân trang Cô hoäi kinh doanh. l

Doanh nghieäp ñaêng kyù sôùm seõ ñöôïc öu tieân choïn vò trí banner ñeïp treân trang chuû cuûa website. l

Traân troïng kính môøi quyù doanh nghieäp quan taâm ñaêng kyù tham gia chöông trình hoã trôï doanh nghieäp cuûa chuùng toâi.

ÑEÅ BIEÁT THEÂM THOÂNG TIN CHI TIEÁT VEÀ VÒ TRÍ BANNER, KÍCH THÖÔÙC, MÖÙC GIAÙ ÖU ÑAÕI VAØ NGAØY ÑAÊNG BANNER, VUI LOØNG LIEÂN HEÄ:

TRUNG TAÂM THOÂNG TIN THÖÔNG MAÏI, VCCI-HCM Phoøng 205, laàu 2, Toøa nhaø VCCI-HCM, 171 Voõ Thò Saùu, Quaän 3, TP.HCM Ñieän thoaïi: 08. 3932 5171 Fax: 08. 3932 5472 Email: tttt@vcci-hcm.org.vn

www.vcci-hcm.org.vn

Bản Tin VCCI số 2 ngày 02 tháng 02 năm 2015  

Bản Tin VCCI số 2 ngày 02 tháng 02 năm 2015

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you