Page 1

SỐ XUÂN - THÁNG 02/2016


N

eàn kinh teá Vieät Nam naêm 2015 ñaõ ghi nhaän nhieàu tín hieäu laïc quan vôùi möùc taêng tröôûng GDP cao nhaát trong 5 naêm qua (6,68%), laïm phaùt ñöôïc kieåm soaùt ôû möùc thaáp, moâi tröôøng kinh doanh ñöôïc caûi thieän. Song song ñoù, quaù trình hoäi nhaäp kinh teá cuûa Vieät Nam ñaõ coù nhieàu böôùc tieán quan troïng, noåi baät laø vieäc keát thuùc ñaøm phaùn Hieäp ñònh Ñoái taùc Xuyeân Thaùi Bình Döông (TPP) vaø Hieäp ñònh Thöông maïi Töï do (FTA) vôùi Lieân minh Chaâu AÂu (EVFTA), kyù keát FTA vôùi Haøn Quoác (VKFTA) vaø Lieân minh Kinh teá AÙ - AÂu vaø gia nhaäp Coäng ñoàng Kinh teá ASEAN (AEC). Luaät Doanh nghieäp vaø Luaät Ñaàu tö môùi coù hieäu löïc töø thaùng 07/2015 cuõng ñaõ coù nhöõng taùc ñoäng nhaát ñònh ñeán tình hình hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp (DN) khi soá DN thaønh laäp môùi taêng maïnh caû veà soá löôïng vaø quy moâ. Chi nhaùnh VCCI taïi TP.HCM (VCCI-HCM) hoaït ñoäng taïi thaønh phoá lôùn nhaát caû nöôùc vaø vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam naêng ñoäng. Trong naêm qua, tình hình phaùt trieån kinh teá TP.HCM tieáp tuïc khôûi saéc, taêng tröôûng GDP öôùc ñaït 9,8%. Veà thu huùt voán FDI caáp môùi naêm 2015, TP.HCM, Bình Döông, Ñoàng Nai, Long An, Taây Ninh naèm trong nhoùm 10 ñòa phöông daãn ñaàu caû nöôùc. Chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh (PCI) cuûa 6 tænh treân ñòa baøn hoaït ñoäng cuûa Chi nhaùnh cuõng ñöôïc ñaùnh giaù ôû möùc Khaù, rieâng TP.HCM ñöùng vò trí thöù 4, xeáp loaïi Raát toát. Nhöõng yeáu toá treân goùp phaàn taïo neân moät vuøng kinh teá coù moâi tröôøng kinh doanh naêng ñoäng, mang tính caïnh tranh cao cuøng vôùi löïc löôïng DN phaùt trieån maïnh caû veà soá löôïng vaø chaát löôïng. Ñieàu naøy ñaët ra yeâu caàu ngaøy caøng cao hôn cho VCCI-HCM ñeå coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa coäng ñoàng DN phía Nam. Trong naêm qua, cuøng vôùi söï hôïp taùc tích cöïc cuûa caùc sôû - ban - ngaønh, caùc toå chöùc, hieäp hoäi vaø DN treân ñòa baøn do VCCI-HCM phuï traùch vaø ñaëc bieät laø söï ñoàng haønh cuûa caùc hoäi vieân VCCI-HCM, taäp theå VCCI-HCM

171 Voõ Thò Saùu, Q.3, TP.HCM Tel: 08. 3932 5167 Fax: 08. 3932 5472 Email: ngthanhbinh@vcci-hcm.org.vn Website: www.vcci-hcm.org.vn

ñaõ noã löïc hoaøn thaønh toát caùc muïc tieâu ñeà ra vaø trieån khai hieäu quaû nhieàu hoaït ñoäng hoã trôï coäng ñoàng DN trong quaù trình xaây döïng vaø phaùt trieån saûn xuaát, caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh. Naêm 2016 ñöôïc döï baùo seõ laø naêm cuûa söï chuyeån ñoåi maïnh meõ neàn kinh teá, laø naêm cuûa nhöõng cô hoäi vaø thaùch thöùc môùi. Vieäc caùc FTA ñi vaøo thöïc thi seõ taïo cuù hích Vieät Nam tieáp tuïc hoaøn thieän theå cheá. Tieán trình hoäi nhaäp saâu roäng trong thôøi gian tôùi ñoøi hoûi coäng ñoàng DN phaûi chuû ñoäng naém baét thôøi cô, ñoàng thôøi caûi thieän vaø taêng cöôøng noäi löïc ñeå caïnh tranh hieäu quaû taïi thò tröôøng trong nöôùc vaø quoác teá. Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác laàn thöù XII ñaõ ñöa ra nhöõng phöông höôùng, chuû tröông phaùt trieån neàn kinh teá, laø kim chæ nam cho nhöõng chính saùch môùi töø Chính phuû, cuõng nhö hoaït ñoäng cuûa caùc Ban ngaønh, Hieäp hoäi. Vôùi toân chæ “lieân keát, ñoàng haønh cuøng DN”, VCCI-HCM seõ tieáp tuïc saùt caùnh cuøng DN trong quaù trình xaây döïng, phaùt trieån vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Trong naêm 2016, VCCI-HCM seõ taäp trung vaøo hai nhieäm vuï troïng taâm laø taêng cöôøng kieán nghò vôùi Ñaûng vaø Nhaø nöôùc caùc vaán ñeà chính saùch, theå cheá ñeå goùp phaàn xaây döïng moâi tröôøng kinh doanh minh baïch vaø hieäu quaû, vaø hoã trôï caùc DN ñaåy maïnh taùi caáu truùc, naâng cao naêng löïc caïnh tranh ñeå hoäi nhaäp coù hieäu quaû vaø phaùt trieån beàn vöõng. Nhaân dòp Teát Nguyeân Ñaùn xuaân Bính Thaân, thay maët Ban laõnh ñaïo vaø taäp theå VCCI-HCM, toâi traân troïng göûi ñeán quùy Hoäi vieân VCCI-HCM vaø coäng ñoàng DN lôøi chuùc möøng chaân thaønh vaø toát ñeïp nhaát. Kính chuùc caùc doanh nhaân vaø gia ñình moät naêm môùi Maïnh khoûe - Haïnh phuùc - An khang - Thònh vöôïng. Traân troïng. Phoù Chuû tòch VCCI Giaùm ñoác VCCI-HCM VOÕ TAÂN THAØNH

Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: OÂng Nguyeãn Thanh Bình Phuï traùch TT Thoâng tin Thöông maïi VCCI-HCM Phuï traùch bieân taäp Thieát keá, myõ thuaät

GPXB soá 266/QÑ-STTTT do Sôû TTTT caáp ngaøy 17/10/2008 In taïi XN In Saøi Goøn 3 . Noäp löu chieåu thaùng 02/2016

2. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn


2. Hội thảo lấy ý kiến DN góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật DN và hoàn thiện pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh

1. Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga Nhaân chuyeán thaêm vaø laøm vieäc taïi Vieät Nam cuûa Thuû töôùng Chính phuû Lieân bang Nga, VCCI-HCM ñaõ toå chöùc thaønh coâng “Dieãn ñaøn DN Vieät Nam - Lieân bang Nga” vaøo ngaøy 07/04/2015 vôùi söï tham döï cuûa Thuû töôùng Nga Dmitry Medvedev, Phoù Thuû töôùng Vieät Nam Hoaøng Trung Haûi vaø hôn 50 DN cuûa hai nöôùc. Dieãn ñaøn laø dòp ñeå caùc DN trao ñoåi, thaûo luaän nhieàu vaán ñeà nhaèm tìm hieåu cô hoäi ñaàu tö kinh doanh, taêng cöôøng söï hôïp taùc trong thôøi gian tôùi. Quan heä Vieät - Nga laø quan heä ñoái taùc chieán löôïc toaøn dieän nhöng kim ngaïch thöông maïi song phöông giöõa hai nöôùc hieän vaãn coøn ôû möùc khieâm toán. Thuû töôùng Nga hy voïng buoåi ñoái thoaïi, gaëp gôõ DN hai nöôùc laàn naøy seõ môû ra xung löïc môùi cho quan heä Nga - Vieät. Ñaëc bieät, Nga uûng hoä vaø taïo moïi ñieàu kieän, xoùa boû moïi haøng raøo haønh chính phöùc taïp ñeå tieán tôùi hôïp taùc toaøn dieän treân nhieàu lónh vöïc vôùi Vieät Nam. Phoù Thuû töôùng Hoaøng Trung Haûi tin töôûng raèng, vôùi söï quan taâm, öu tieân, chuû ñoäng hôïp taùc giöõa Chính phuû, caùc boä ngaønh vaø DN hai nöôùc, caùc cô hoäi ñaàu tö vaø kinh doanh taïi Vieät Nam vaø Lieân bang Nga ñang thöïc söï chôø ñoùn coäng ñoàng DN. Chính phuû hai nöôùc ñang phaán ñaáu naâng kim ngaïch thöông maïi song phöông leân 10 tyû USD vaøo naêm 2020.

Hoäi thaûo do VCCI-HCM phoái hôïp vôùi vôùi Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö toå chöùc vaøo ngaøy 19/05/2015 vôùi söï tham döï cuûa gaàn 160 ñaïi bieåu ñaïi dieän cho caùc DN, hieäp hoäi hoaït ñoäng treân ñòa baøn TP.HCM, Bình Döông, Bình Phöôùc, Ñoàng Nai, Long An. Luaät DN (söûa ñoåi) coù hieäu löïc thi haønh keå töø ngaøy 01/07/2015. Vieäc goùp yù hoaøn thieän döï thaûo Nghò ñònh quy ñònh chi tieát thi haønh Luaät DN (söûa ñoåi) vaø hoaøn thieän phaùp luaät veà ñieàu kieän ñaàu tö kinh doanh laø moät trong nhöõng böôùc quan troïng ñeå thöïc thi Luaät moät caùch hieäu quaû. Hoäi thaûo taäp trung vaøo vaán ñeà sôû höõu cheùo giöõa caùc coâng ty, con daáu, DN xaõ hoäi,... vaø tieán haønh raø soaùt heä thoáng phaùp luaät nhaèm kieán nghò söûa ñoåi, boå sung, hoaëc loaïi boû caùc ñieàu kieän kinh doanh. Khoaûng 6.000 ñieàu kieän kinh doanh do caùc boä, ngaønh vaø UBND tænh ban haønh heát hieäu löïc töø ngaøy 01/07/2015, khi Luaät DN 2014 coù hieäu löïc, vì vaäy caùc DN caàn phaûi heát söùc chuû ñoäng.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .3


HOAÏT ÑOÄNG VCCI-HCM

3. Hội thảo “Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) - Nội dung cam kết và tác động tới DN Việt Nam” Hoäi thaûo do VCCI-HCM phoái hôïp vôùi Boä Taøi chính vaø Boä Coâng Thöông toå chöùc vaøo ngaøy 22/05/2015 vôùi söï tham döï cuûa hôn 100 ñaïi bieåu ñaïi dieän cho caùc DN, hieäp hoäi coù hoaït ñoäng lieân quan ñeán lónh vöïc thuoäc ñoái töôïng taùc ñoäng cuûa Hieäp ñònh VKFTA treân ñòa baøn TP.HCM, Bình Döông, Ñoàng Nai, Bình Phöôùc,... Taïi hoäi thaûo, caùc dieãn giaû ñeán töø Boä Coâng thöông, Boä Taøi chính, VCCI-HCM ñaõ trình baøy vaø traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa ñaïi bieåu veà caùc noäi dung: Caùc cam keát chính trong VKFTA veà thöông maïi haøng hoùa, dòch vuï, ñaàu tö; So saùnh möùc ñoä cam keát trong VKFTA vôùi AKFTA (FTA ASEAN - Haøn Quoác), Caùc cam keát veà caét giaûm thueá quan cuûa Vieät Nam vaø Haøn Quoác; Xuaát xöù haøng hoùa - ñieàu kieän tieân quyeát ñeå caùc DN höôûng öu ñaõi thueá quan trong VKFTA; Khuyeán nghò ñoái vôùi DN. Hoäi thaûo nhaän ñöôïc söï quan taâm vaø ñaùnh giaù cao töø caùc ñaïi bieåu tham döï veà noäi dung chuyeân saâu, ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu veà thoâng tin cuûa DN, goùp phaàn hoã trôï cho DN hoäi nhaäp hieäu quaû vaø beàn vöõng.

5. Hội thảo “Xây dựng thành công ngành đánh bắt và chế biến thủy hải sản - Bài học của Iceland”

4. Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và DN về cải cách thủ tục hành chính Thuế, Hải quan năm 2015 Hoäi nghò ñoái thoaïi DN do Boä Taøi Chính phoái hôïp vôùi VCCI toå chöùc ngaøy 05/11/2015 taïi TP.HCM laø söï kieän thöôøng nieân nhaèm ñaåy maïnh coâng taùc caûi caùch thuû tuïc haønh chính (TTHC) thueá vaø haûi quan, taïo moâi tröôøng kinh doanh minh baïch vaø thuaän lôïi cho coäng ñoàng DN vaø taêng cöôøng quan heä hôïp taùc giöõa DN vôùi caùc cô quan thueá, haûi quan. Tham döï hoäi nghò coù söï hieän dieän cuûa laõnh ñaïo Boä Taøi chính, VCCI, Toång cuïc Thueá, Haûi quan, caùc ñôn vò tröïc thuoäc ngaønh Thueá, Haûi quan vaø treân 500 DN taïi TP.HCM vaø caùc tænh laân caän. Hoäi nghò naêm nay taäp trung vaøo 2 noäi dung chính: (1) Thoâng tin toång hôïp veà caùc thay ñoåi veà chính saùch, thuû tuïc haønh chính môùi trong lónh vöïc thueá, haûi quan vaø (2) Ñoái thoaïi giaûi ñaùp caùc khoù khaên, vöôùng maéc cho DN, goùp yù xaây döïng caùc vaên baûn phaùp luaät töø phía caùc DN. Taïi phieân ñoái thoaïi, coäng ñoàng DN phía Nam kieán nghò ngaønh thueá, haûi quan, caàn quyeát taâm hôn trong hoaït ñoäng ñôn giaûn hoùa TTHC, môû roäng caùc hình thöùc thoâng tin veà TTHC; trong ñoù, caùc vaán ñeà maø ngaønh thueá vaø haûi quan neân ñaåy maïnh vaø taäp trung trieån khai trong thôøi gian tôùi laø ruùt ngaén thôøi gian, coâng khai minh baïch vaø öùng duïng coâng ngheä thoâng tin vaøo quy trình giaûi quyeát TTHC.

4. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

Nhaân chuyeán thaêm chính thöùc Vieät Nam cuûa Toång thoáng Iceland, vaøo ngaøy 06/11/2015, VCCI-HCM ñaõ phoái hôïp vôùi Cô quan Xuùc tieán Thöông maïi vaø Ñaàu tö Iceland toå chöùc hoäi thaûo chia seû kinh nghieäm cuûa Iceland trong ngaønh ñaùnh baét vaø cheá bieán thuûy haûi saûn, vôùi söï tham döï cuûa Toång thoáng vaø ñoaøn quan chöùc caáp cao vaø caùc chuyeân gia haøng ñaàu veà khai thaùc vaø cheá bieán noâng thuûy haûi saûn cuûa Iceland, ñaïi dieän Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân Vieät Nam, VCCI vaø hôn 80 ñaïi bieåu ñaïi dieän cho DN hai nöôùc. Phaùt bieåu taïi hoäi thaûo, Toång thoáng Grímsson cho bieát Iceland sôû höõu ngaønh coâng nghieäp ñaùnh baét caù vaøo loaïi phaùt trieån nhaát, coâng ngheä cao nhaát vaø beàn vöõng nhaát theá giôùi. Töø kinh nghieäm cuûa Iceland, oâng khaúng ñònh thaùch thöùc ñoái vôùi ngaønh coâng nghieäp thuûy haûi saûn Vieät Nam khoâng phaûi laø ñaùnh baét nhieàu caù, maø laø taän duïng toái ña giaù trò thöông maïi cuûa nguoàn caù. Ñaùp lôøi Toång thoáng, oâng Voõ Taân Thaønh, Giaùm ñoác VCCI-HCM cho raèng vôùi theá maïnh cuûa Iceland trong ngaønh ñaùnh baét vaø cheá bieán thuûy haûi saûn cuøng trình ñoä coâng ngheä vaø kyõ thuaät hieän ñaïi, keát hôïp vôùi caùc lôïi theá voán coù cuûa Vieät Nam, cô hoäi hôïp taùc song phöông laø raát tieàm naêng vaø mang laïi lôïi ích to lôùn. Hoäi thaûo cuõng ñaõ ñeà caäp ñeán caùc phöông höôùng hôïp taùc trong töông lai gaàn giöõa ngaønh ñaùnh baét vaø cheá bieán thuûy haûi saûn hai nöôùc.


X U AÂ N B Í N H T H AÂ N

6. Đối thoại chiến lược Việt Nam - Italy: Đối tác của các DN, trường đại học và sáng tạo

7. Diễn đàn DN Việt Nam - Cộng hòa Séc

Ngaøy 08/11/2015, VCCI-HCM ñaõ phoái hôïp vôùi Ñaïi söù quaùn Italy taïi Vieät Nam toå chöùc thaønh coâng buoåi “Ñoái thoaïi chieán löôïc Vieät Nam - Italy”. Buoåi ñoái thoaïi coù söï tham döï cuûa Toång thoáng Italy Sergio Mattarella, Phoù Thuû töôùng Vieät Nam Vuõ Vaên Ninh, Ñaïi söù Italy taïi Vieät Nam, Ban Laõnh ñaïo VCCI vaø hôn 60 DN hai nöôùc. Quan heä thöông maïi giöõa Vieät Nam vaø Italy qua caùc naêm luoân coù söï taêng toác vaø böùt phaù roõ reät. Italy hieän laø ñoái taùc thöông maïi ñöùng thöù 4 trong khoái EU vôùi Vieät Nam. Toång thoáng Sergio Mattarella nhaán maïnh vai troø cuûa DN, caùc hieäp hoäi, tröôøng ñaïi hoïc, caùc toå chöùc phi chính phuû,... laø raát quan troïng trong vieäc phaùt trieån moái quan heä giöõa hai nöôùc. Phoù Thuû töôùng Vuõ Vaên Ninh cuõng cho bieát Vieät Nam ñang böôùc vaøo giai ñoaïn then choát, chuyeån dòch leân moät möùc ñoä phaùt trieån cao hôn cuûa quaù trình coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc vaø ñaåy maïnh hoäi nhaäp saâu roäng vaøo neàn kinh teá khu vöïc vaø toaøn caàu. Ñaây chính laø thôøi ñieåm thuaän lôïi ñeå naâng cao moái quan heä hôïp taùc, nhaát laø veà thöông maïi vaø ñaàu tö song phöông. Taïi buoåi ñoái thoaïi, DN hai nöôùc ñaõ trao ñoåi veà cô hoäi hôïp taùc trong lónh vöïc giaùo duïc, khoa hoïc vaø coâng ngheä...

Dieãn ñaøn laø hoaït ñoäng trong khuoân khoå chuyeán thaêm Vieät Nam cuûa Ñoaøn ñaïi bieåu Thöôïng vieän Coäng hoøa Seùc do VCCI-HCM phoái hôïp vôùi Phoøng Thöông maïi Coäng hoøa Seùc toå chöùc vaøo ngaøy 19/11/2015. Tham döï Dieãn ñaøn coù 15 DN Coäng hoøa Seùc vaø hôn 50 DN Vieät Nam. Coäng hoøa Seùc laø moät trong nhöõng thò tröôøng xuaát khaåu chieán löôïc cuûa Vieät Nam hieän nay. Coäng hoøa Seùc hieän ñöùng thöù 44 trong toång soá 105 nöôùc vaø vuøng laõnh thoå ñaàu tö vaøo Vieät Nam. Taïi Dieãn ñaøn, Chuû tòch Thöôïng vieän Coäng hoøa Seùc Milan Štech cho raèng, vôùi nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi giöõa hai nöôùc nhö coù quan heä hôïp taùc höõu nghò laâu ñôøi, cuøng coù möùc taêng tröôûng kinh teá cao trong vaøi naêm gaàn ñaây, Coäng hoøa Seùc xem Vieät Nam laø 1 trong 12 thò tröôøng haøng ñaàu vaø laø cöûa ngoõ quan troïng ñeå thoâng thöông vaøo ASEAN. OÂng hy voïng raèng coäng ñoàng DN hai nöôùc seõ naém baét cô hoäi ñeå thuùc ñaåy moái quan heä hôïp taùc ñaàu tö, töông xöùng vôùi tieàm naêng cuûa hai nöôùc.

8. Cuộc thi khởi nghiệp & đổi mới sáng tạo 2015 Nhaèm khuyeán khích söï saùng taïo cuûa caùc DN nhoû vaø vöøa, VCCI-HCM ñaõ phoái hôïp vôùi ÑH Vieät - Ñöùc (VGU) toå chöùc cuoäc thi “Khôûi nghieäp Ñoåi môùi Saùng taïo 2015”, vôùi söï hoã trôï cuûa döï aùn Praxispartnership cuûa Ñaïi hoïc Leipzig, Thaønh phoá Leipzig, Trung taâm Nghieân cöùu Kinh doanh vaø Hoã trôï DN (BSA). Cuoäc thi dieãn ra töø thaùng 10 ñeán thaùng 12/2015 vôùi ñoái töôïng tham döï laø caùc DN hoaït ñoäng ít nhaát 6 thaùng taïi caùc tænh phía Nam. Caùc DN tham gia cuoäc thi ñaõ ñöôïc taäp huaán ñeå xaây döïng hoaëc hoaøn thieän döï aùn kinh doanh vaø caùc coâng cuï ñoåi môùi saùng taïo, nhaèm naâng cao lôïi theá caïnh tranh cuûa DN treân thò tröôøng. Cuoäc thi ñaõ keát thuùc toát ñeïp sau 3 voøng thi, ñöôïc khaùn giaû vaø hoäi ñoàng giaùm khaûo goàm caùc giaùo sö vaø giaûng vieân ñeán töø ÑH Leipzig, ÑH Vieät - Ñöùc, Toå chöùc

Lao ñoäng Quoác teá vaø VCCI ñaùnh giaù cao veà tính ñoåi môùi, saùng taïo, tính khaû thi vaø khaû naêng öùng duïng thöïc teá. Giaûi nhaát naêm nay thuoäc veà döï aùn “Doctor Open ÖÙng duïng keát noái Baùc syõ vôùi Beänh nhaân”, Giaûi nhì laø döï aùn “Nöôùc röûa tay khoâ thaûo döôïc daønh cho Treû em”, vaø 3 ñoàng Giaûi ba goàm: “Gaïo ngon sinh hoïc”, “Xe laên duøng naêng löôïng maët trôøi” vaø “Xaây döïng thöông hieäu S-Coffee”.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .5


HOAÏT ÑOÄNG VCCI-HCM

9. Mở rộng Dự án Phát triển DN bền vững (SCORE) ra miền Trung Döï aùn Phaùt trieån DN beàn vöõng SCORE laø chöông trình hoã trôï DN naâng cao naêng löïc caïnh tranh moät caùch beàn vöõng. Taïi Vieät Nam, döï aùn SCORE do VCCI-HCM vaø Toå chöùc Lao ñoäng Quoác teá (ILO) phoái hôïp trieån khai töø naêm 2011 cho caùc DN trong ngaønh cheá bieán goã vaø trang trí noäi thaát taïi caùc tænh Bình Döông, Ñoàng Nai, Long An vaø TP.HCM vôùi söï hôïp taùc cuûa caùc Hieäp hoäi cheá bieán goã nhö HAWA, BIFA vaø FPA. Phaùt huy thaønh quaû ñaït ñöôïc taïi phía Nam, ñaàu naêm 2015, VCCI-HCM phoái hôïp vôùi Hieäp hoäi cheá bieán goã vaø laâm saûn Bình Ñònh (FPA) môû roäng döï aùn SCORE ñeán caùc DN taïi Bình Ñònh. Trong 6 thaùng trieån khai, döï aùn ñaõ nhaän ñöôïc söï tham gia cuûa 10 DN haøng ñaàu trong ngaønh cheá bieán goã taïi Bình Ñònh. Ngoaøi ra, caùc hoaït ñoäng hoäi thaûo, chia seû kinh nghieäm caûi tieán DN cuõng ñaõ nhaän ñöôïc söï quan taâm raát lôùn cuûa caùc DN taïi ñaây.

Vieäc aùp duïng phöông phaùp ñaøo taïo taäp trung vaø tö vaán tröïc tieáp taïi DN cuûa döï aùn ñaõ mang laïi hieäu quaû toái ña trong vieäc hoã trôï DN caûi tieán nhaø maùy, naâng cao naêng suaát lao ñoäng, phaùt huy tính saùng taïo cuûa ngöôøi lao ñoäng, tieát kieäm chi phí töø

10. Dự án “Liên minh Tạo thuận lợi Thương mại Việt Nam (VTFA)” Trong khuoân khoå döï aùn VTFA, VCCI-HCM ñaõ tích cöïc phoái hôïp vôùi AmCham vaø caùc hieäp hoäi DN thaønh vieân VTFA nhö VITAS, LEFASO, HAWA vaø LBC ñaåy maïnh coâng taùc kieán nghò, tham vaán veà cô cheá, chính saùch vôùi troïng taâm laø giuùp Vieät Nam ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra trong Nghò quyeát 19/NQ-CP.

6. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

ñoù xaây döïng moâi tröôøng lao ñoäng haøi hoøa taïi DN. Theo baùo caùo cuûa caùc DN tham gia döï aùn, coù nhöõng ñôn vò khi tham gia döï aùn SCORE ñaõ tieát kieäm ñöôïc chi phí saûn xuaát leân ñeán haøng tyû ñoàng moãi naêm, naêng suaát lao ñoäng coù nôi taêng leân ñeán 15-20%.

Chi nhaùnh ñaõ toå chöùc ñònh kyø haøng thaùng caùc buoåi hoïp nhoùm coâng taùc chuyeân gia VTFA vaø ñaïi dieän caùc hieäp hoäi thaønh vieân ñeå thu thaäp vaø toång hôïp caùc kieán nghò cuûa caùc DN. Treân cô sôû caùc kieán nghò cuûa DN, VTFA ñaõ tieán haønh raø soaùt caùc quy ñònh, thuû tuïc lieân quan vaø ñoái chieáu vôùi heä thoáng vaên baûn phaùp luaät Vieät Nam cuõng nhö xem xeùt tính phuø hôïp vôùi caùc cam keát quoác teá vaø caùc FTA Vieät Nam tham gia. Chi nhaùnh ñaõ toå chöùc thaønh coâng 2 Hoäi nghò Tham vaán VTFA vôùi Haûi quan TP.HCM, Bình Döông, Ñoàng Nai vaø caùc cô quan quaûn lyù chuyeân ngaønh. Caùc kieán nghò ñöôïc neâu ra taïi Hoäi nghò seõ laø cô sôû ñeå caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc xem xeùt hoaøn thieän caùc quy ñònh, thuû tuïc hieän taïi, goùp phaàn taïo moâi tröôøng kinh doanh thuaän lôïi vaø minh baïch hôn. Beân caïnh ñoù, VTFA ñaõ toå chöùc 2 hoäi thaûo caäp nhaät cho caùc DN veà tieâu chuaån cung öùng vaøo heä thoáng baùn leû cuûa Walmart vôùi söï tham döï cuûa hôn 200 DN. Hieän Walmart ñang tìm kieám caùc nhaø cung öùng Vieät Nam trong lónh vöïc may maëc, giaøy deùp, thöïc phaåm, thuûy haûi saûn, thuû coâng myõ ngheä, ñoà chôi treû em,...


X U AÂ N B Í N H T H AÂ N

TÖÍNG KÏËT HOAÅT ÀÖÅNG VCCI-HCM NÙM 2015 Kòp thôøi naém baét tình hình kinh teá trong nöôùc vaø quoác teá; ñoàng thôøi thöïc hieän nhaát quaùn muïc tieâu cuûa Chính phuû vaø ñònh höôùng chieán löôïc ñaõ ñeà ra trong Ñaïi hoäi laàn VI cuûa VCCI, trong naêm qua Chi nhaùnh VCCI taïi TP.HCM ñaõ saùt caùnh cuøng hoäi vieân vaø coäng ñoàng DN phía Nam trong quaù trình phuïc hoài, phaùt trieån vaø hoäi nhaäp. Döôùi söï chæ ñaïo saâu saùt cuûa Ñaûng Ñoaøn vaø Ban Thöôøng tröïc Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam (VCCI) cuøng söï hoã trôï tích cöïc cuûa caùc sôû - ban - ngaønh, caùc toå chöùc, hieäp hoäi vaø coäng ñoàng DN treân ñòa baøn do Chi nhaùnh phuï traùch, Ban Giaùm Ñoác cuøng vôùi Taäp theå caùn boä coâng nhaân vieân VCCIHCM ñaõ noã löïc, chuû ñoäng, saùng taïo hoaøn thaønh toát caùc coâng taùc vaø nhieäm vuï chính trò ñöôïc giao. Cuï theå trong naêm 2015, Chi nhaùnh ñaõ trieån khai hieäu quaû caùc coâng taùc sau:

Veà coâng taùc xuùc tieán thöông maïi (XTTM) vaø hôïp taùc quoác teá

Trong naêm 2015, VCCI-HCM ñaõ ñoùn tieáp vaø laøm vieäc vôùi 158 ñoaøn khaùch goàm 1.582 löôït khaùch cuûa caùc cô quan ngoaïi giao, caùc cô quan xuùc tieán thöông maïi quoác teá cuõng nhö caùc taäp ñoaøn vaø coâng ty nöôùc ngoaøi ñeán ñeå tìm hieåu thoâng tin veà kinh teá, chính saùch, ñaàu tö, thöông maïi, thò tröôøng vaø trao ñoåi thoâng tin cuõng nhö trieån voïng hôïp taùc. Chi nhaùnh ñaõ toå chöùc 11 ñoaøn DN ñi khaûo saùt thò tröôøng nöôùc ngoaøi; bao goàm caùc thò tröôøng Chaâu AÂu, Hoa Kyø, Nhaät Baûn, Trung Quoác, Haøn Quoác, Thaùi Lan, Nga, Boà Ñaøo Nha vaø Campuchia. VCCI-HCM ñaõ phoái hôïp vôùi caùc ñoái taùc trong nöôùc vaø quoác teá toå chöùc 47 cuoäc hoäi nghò, hoäi thaûo, dieãn ñaøn kinh teá vaø giao löu thöông maïi vôùi söï tham gia cuûa 4.546 ñaïi bieåu. Thoâng qua caùc hoaït ñoäng XTTM treân, caùc DN Vieät Nam coù ñieàu kieän gaëp gôõ, giao löu vôùi caùc DN nöôùc ngoaøi ñeå trao ñoåi, chia seû kinh nghieäm vaø cuøng nhau khai thaùc nhöõng cô hoäi hôïp taùc kinh doanh.

Veà coâng taùc ñaøo taïo vaø hoã trôï phaùt trieån DN

VCCI-HCM ñaõ ñaåy maïnh phaùt trieån caùc chöông trình ñaøo taïo, taäp huaán ñeå giuùp naâng cao naêng löïc cuûa caùc DN. Cuï theå, VCCI-HCM ñaõ toå chöùc 76 khoùa ñaøo taïo/ taäp huaán cho 3.002 löôït DN tham döï. Nhìn chung, caùc khoùa ñaøo taïo do Chi nhaùnh toå chöùc ñöôïc caùc DN tham döï ñaùnh giaù cao veà noäi dung, chaát löôïng giaûng daïy, phöông phaùp truyeàn ñaït vaø tính thöïc tieãn trong vieäc aùp duïng vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc DN. Chi nhaùnh cuõng ñaõ 18 hoäi nghò, hoäi thaûo, toïa ñaøm chuyeân ñeà vôùi nhieàu noäi dung phong phuù nhö caùc vaán ñeà lieân quan ñeán thueá, haûi quan, xuaát xöù haøng hoùa, v.v... thu huùt 1.741 löôït ñaïi bieåu tham döï. Ñaùnh giaù naêm 2015 laø naêm cuûa caùc Hieäp ñònh thöông maïi töï do (FTA) khi haøng loaït caùc FTA maø Vieät Nam tham gia ñöôïc kyù keát hoaëc hoaøn taát ñaøm phaùn, Chi nhaùnh ñaõ toå chöùc nhieàu hoäi nghò, hoäi thaûo chuyeân ñeà ñeå kòp thôøi cung caáp cho DN nhöõng thoâng tin quan troïng veà caùc FTA.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .7


HOAÏT ÑOÄNG VCCI-HCM Veà coâng taùc hoäi vieân vaø hieäp hoäi

VCCI-HCM ñaõ toå chöùc 3 ñôït keát naïp hoäi vieân vôùi soá hoäi vieân môùi ñöôïc keát naïp laø 84, naâng toång soá hoäi vieân do Chi nhaùnh quaûn lyù treân ñòa baøn TP.HCM vaø 6 tænh phía Nam leân 3.393 hoäi vieân. Chi nhaùnh cuõng ñaõ thöïc hieän raø soaùt vaø caäp nhaät môùi toaøn boä thoâng tin hoäi vieân. Ñeå kòp thôøi naém baét vaø hoã trôï DN thaùo gôõ nhöõng khoù khaên, vöôùng maéc trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, VCCIHCM ñaõ taêng cöôøng caùc keânh ñoái thoaïi vôùi DN hoäi vieân vaø hieäp hoäi, ñoàng thôøi toå chöùc caùc hoäi nghò giao ban hieäp hoäi vaø DN khu vöïc phía Nam ñeå cuøng thaûo luaän, chia seû nhöõng kieán nghò vaø phoái hôïp haønh ñoäng, goùp phaàn caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh.

Veà coâng taùc phaùp cheá

VCCI-HCM ñaõ caáp 400.502 boä C/O vaø chöùng töø thöông maïi caùc loaïi, taêng 0,82% so vôùi naêm 2014 (397.257 boä). Chi nhaùnh thöôøng xuyeân tö vaán, höôùng daãn DN veà caùc quy ñònh xuaát xöù haøng hoùa vaø caùc vaán ñeà lieân quan khaùc nhö chöùng thöïc/ xaùc nhaän chöùng töø thöông maïi, tö vaán veà thueá öu ñaõi vaø khoâng öu ñaõi nhaäp khaåu vaøo caùc thò tröôøng troïng ñieåm nhö EU, Hoa Kyø, Nhaät Baûn, Haøn Quoác, ASEAN,... vaø caùc quy ñònh lieân quan khaùc cuûa caùc nöôùc nhaäp khaåu. Veà coâng taùc xaây döïng, phoå bieán phaùp luaät, Chi nhaùnh ñaõ toå chöùc 44 hoäi thaûo vôùi söï tham döï cuûa 4.415 ñaïi bieåu bao goàm caùc hoäi thaûo laáy yù kieán xaây döïng caùc döï thaûo luaät, hoäi nghò veà phoå bieán phaùp luaät vaø hoäi nghò chuyeân ñeà. Chi nhaùnh cuõng ñaõ toå chöùc 11 khoùa ñaøo taïo veà phoå bieán phaùp luaät vaø chuyeân ñeà vôùi söï tham döï cuûa 1.667 hoïc vieân.

Veà coâng taùc ñaïi dieän cho giôùi söû duïng lao ñoäng

VCCI-HCM ñaõ tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán phaùp luaät lao ñoäng vaø quan heä lao ñoäng theo cô cheá ba beân , bao goàm caùc hoäi thaûo, caùc cuoäc hoïp ñoùng goùp yù kieán veà caùc vaên baûn phaùp luaät do caùc Boä, ngaønh coù lieân quan toå chöùc; caùc hoäi thaûo veà xaây döïng quan heä lao ñoäng haøi hoøa taïi DN, veà thoûa öôùc lao ñoäng taäp theå, ñònh höôùng chieán löôïc phoøng ngöøa vaø giaûi quyeát tranh chaáp lao ñoäng, veà löông, thöôûng, phuùc lôïi vaø nhöõng saùng kieán caïnh tranh cho thôøi cuoäc môùi, coâng cuï döï baùo vaø quaûn lyù ñaøo taïo ngheà; toå chöùc hoäi thaûo laáy yù kieán DN veà Tieàn löông toái thieåu naêm 2016,... Chi nhaùnh ñaõ toå chöùc 29 khoùa taäp huaán, ñaøo taïo vôùi söï tham döï cuûa 1.022 ñaïi bieåu theo nhieàu chuû ñeà lieân quan ñeán lao ñoäng. Chi nhaùnh cuõng ñaõ kòp thôøi höôùng daãn vaø hoã trôï caùc DN giaûi ñaùp caùc vöôùng maéc cuõng nhö giaûi quyeát caùc tranh chaáp veà lao ñoäng nhaèm oån ñònh saûn xuaát vaø xaây döïng moái quan heä lao ñoäng haøi hoøa taïi DN. Ñoàng thôøi, VCCIHCM tieáp tuïc phoái hôïp vôùi Toå chöùc Lao ñoäng Quoác teá (ILO), Lieân ñoaøn Giôùi chuû Na Uy (NHO), Better Work Vieät Nam trieån khai nhieàu döï aùn hoã trôï DN.

8. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

Veà coâng taùc thoâng tin vaø truyeàn thoâng

VCCI-HCM ñaõ tieáp vaø cung caáp thoâng tin tröïc tieáp cho 532 DN/ toå chöùc trong vaø ngoaøi nöôùc veà tình hình kinh teá, moâi tröôøng ñaàu tö, kinh doanh taïi Vieät Nam vaø TP.HCM; giôùi thieäu ñoái taùc vaø keát noái giao thöông giöõa caùc DN Vieät Nam vaø nöôùc ngoaøi. Chi nhaùnh ñaõ phaùt haønh 12 soá baûn tin VCCI-HCM vôùi 22.400 aán baûn vaø göûi 24 soá baûn tin ñieän töû (e-bulletin) qua email 2 laàn/ thaùng ñeán treân 1.800 hoäi vieân VCCI-HCM vaø gaàn 2.000 DN/ toå chöùc quan taâm ñaêng kyù nhaän thoâng tin. Chi nhaùnh ñaõ xuaát baûn 5.000 cuoán Danh baï Hoäi vieân VCCI-HCM 2015-2016 vôùi teân goïi “CONNECTIONS - Lieân keát doanh nhaân Vieät”. Thoâng tin treân website vaø caùc trang truyeàn thoâng (social media) cuûa VCCI-HCM ñöôïc caäp nhaät thöôøng xuyeân, thu huùt ñöôïc söï quan taâm theo doõi cuûa caùc DN. Vieäc taêng cöôøng aùp duïng coâng ngheä thoâng tin trong thôøi gian qua ñaõ goùp phaàn taêng hieäu quaû trao ñoåi thoâng tin giöõa VCCIHCM vaø hoäi vieân, töø ñoù taêng cöôøng söï tham gia tích cöïc cuûa caùc hoäi vieân vaø DN vaøo caùc hoaït ñoäng do VCCI-HCM toå chöùc. Vôùi chuû tröông, ñöôøng loái cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ñöôïc ñeà ra taïi Ñaïi hoäi XII cuøng ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån cuûa VCCI vaø söï chæ ñaïo saâu saùt cuûa Chuû tòch vaø Ban Thöôøng tröïc VCCI, trong naêm 2016 VCCI-HCM seõ quyeát taâm ñoaøn keát, chuû ñoäng vaø saùng taïo ñeå hoaøn thaønh xuaát saéc caùc nhieäm vuï coâng taùc ñöôïc giao, ñoùng goùp tích cöïc vaøo vieäc trieån khai phöông höôùng nhieäm vuï cuûa VCCI giai ñoaïn 2015 - 2020 vaø goùp phaàn phaùt trieån kinh teá TP. Hoà Chí Minh vaø caùc tænh khu vöïc phía Nam.


X U AÂ N B Í N H T H AÂ N

HIẾN KẾ XÂY DỰNG LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ & VỪA

K

hi Vieät Nam hoäi nhaäp saâu hôn vaøo neàn kinh teá trong khu vöïc cuõng nhö treân theá giôùi thoâng qua Coäng ñoàng Kinh teá ASEAN (AEC) vaø caùc Hieäp ñònh thöông maïi töï do theá heä môùi (FTA) nhö Hieäp ñònh Ñoái taùc xuyeân Thaùi Bình Döông (TPP), FTA Vieät Nam - EU,... caùc DNNVV trong nöôùc raát caàn phaùt trieån veà “chaát”, caàn moät haønh lang phaùp lyù cho rieâng mình. Theo ñoù söï quaûn lyù vaø hoã trôï, taïo kieàu kieän cuûa Nhaø nöôùc giöõ vai troø voâ cuøng quan troïng; giuùp caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh vaø naâng cao naêng löïc caïnh tranh cho caùc DNNVV Vieät Nam. Vaäy Nhaø nöôùc caàn hoã trôï nhöõng gì cho DNNVV? Hoã trôï nhö theá naøo?... Ñoù cuõng laø noäi dung chính ñöôïc ñöa ra moå xeû, thaûo luaän taïi hoäi thaûo “Hieán keá xaây döïng Luaät Hoã trôï DNNVV” - moät ñaïo luaät heát söùc quan troïng ñoái vôùi coäng ñoàng DN hieän ñang ñöôïc Boä KH&ÑT soaïn thaûo. Hoäi thaûo do Phoøng Thöông maïi&Coâng nghieäp Vieät Nam (VCCI) phoái hôïp vôùi Boä KH&ÑT toå chöùc. Theo Thaïc syõ kinh teá Nguyeãn Hoaøng Duõng - Giaùm ñoác R&D Vieän Kinh teá & Quaûn lyù TP.HCM, ñeå hoäi nhaäp saâu roäng vaøo neàn kinh teá quoác teá, taän duïng toát caùc cô hoäi, ngoaøi ñieàu kieän caên baûn laø baûn thaân DNNVV phaûi töï coù moät nhaän thöùc môùi, taän duïng toái ña caùc nguoàn löïc noäi taïi cuûa chính DNNVV ñeå phaùt trieån thì Nhaø nöôùc caàn hoã trôï cho ñoái töôïng DN naøy treân caùc phöông dieän: ñaøo taïo nhaân löïc; chuyeån giao coâng ngheä; taøi chính; thoâng tin. Theo ñoù oâng Duõng kieán nghò Ban soaïn thaûo Luaät Hoã trôï DNNVV caàn döïa vaøo thöïc traïng hoaït ñoäng, phaùt trieån vaø ngöøng hoaït ñoäng cuûa caùc DNNVV trong 10 naêm qua; döïa vaøo caùc cam keát quoác teá trong caùc FTA theá heä môùi; döïa vaøo chính saùch phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc vaø nhaát laø ñaëc thuø cuûa DNNVV Vieät Nam ñeå ñöa vaøo Luaät caùc chính saùch hoã trôï DN saùt vôùi thöïc tieãn vaø mang laïi hieäu quaû cao. Ñaùnh giaù cao nhöõng ñoùng goùp cuûa coäng ñoàng DNNVV ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá ñaát nöôùc, Luaät sö Hoaøng Vaên Sôn - Tröôûng Vaên phoøng Luaät sö VNC cuõng ñoàng thôøi phaûn aùnh moät thöïc teá laø caùc DNNVV maëc duø chieám tôùi hôn

95% toång soá DN caû nöôùc nhöng laïi ñang daàn teo toùp ñi trong caùc cuoäc ñua caïnh tranh khoâng bình ñaúng treân thöông tröôøng hieän nay. Nguyeân nhaân chính laø do trong moät thôøi gian daøi, Nhaø nöôùc daønh öu ñaõi cho caùc DN Nhaø nöôùc, DN coù voán FDI lôùn ñaõ laøm cho caùc DNNVV “oám yeáu”, khoâng coù cô hoäi lôùn leân ñöôïc. Chính vì vaäy oâng Sôn cho raèng vieäc ban haønh Luaät Hoã trôï DNNVV laø toái caàn thieát, tuy hôi muoän maøng so vôùi tieán trình hoäi nhaäp nhöng muoän coøn hôn khoâng. Coøn theo ñaùnh giaù cuûa Ths. LS Phan Thoâng Anh - Troïng taøi vieân Trung taâm Troïng taøi Quoác teá Vieät Nam (VIAC), caùc bieän phaùp cô baûn hoã trôï DNNVV trong Luaät Hoã trôï DNNVV caàn quy ñònh cuï theå, chi tieát hôn, khoâng neân quy ñònh chung chung nhö Nghò ñònh soá 56/2009/NÑ-CP ngaøy 30/6/2009. OÂng Anh kieán nghò caùc bieän phaùp cô baûn hoã trôï DNNVV caàn bao goàm: trôï giuùp taøi chính, maët baèng saûn xuaát; ñoåi môùi, naâng cao naêng löïc coâng ngheä, trình ñoä kyõ thuaät; xuùc tieán môû roäng thò tröôøng;... Ñaëc bieät chuù troïng thaønh laäp Quyõ Phaùt trieån DNNVV nhaèm hoã trôï veà voán, ñaùp öùng hieäu quaû nhu caàu veà voán, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho DNNVV ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh. Nhaán troïng taâm vaøo noäi dung Luaät, TS. Luaät Phaïm Vaên Chaét goùp yù Luaät Hoã trôï DNNVV khoâng ñöôïc maâu thuaãn vaø ñaëc bieät laø khoâng ñöôïc traùi ngöôïc vôùi caùc cam keát cuûa Vieät Nam trong caùc Hieäp ñònh FTA maø Vieät Nam laø thaønh vieân. Neáu ñi ngöôïc laïi coù theå taïo ra trôï caáp ñoái khaùng, nhaát laø vôùi caùc DN saûn xuaát vaø xuaát khaåu haøng hoùa - dòch vuï gaây baát lôïi cho coäng ñoàng DN noùi chung vaø DNNVV noùi rieâng. n

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .9


HOAÏT ÑOÄNG VCCI-HCM

HÔÏP TAÙC VIEÄT NAM - TRUNG QUOÁC

Còn nhiều dư địa phát triển... “Vieät Nam noùi chung, TP.HCM noùi rieâng laø maûnh ñaát giaøu tieàm naêng ñeå caùc DN Trung Quoác khai phaù...” laø khaúng ñònh cuûa oâng Tröông Soaùi (Zhang Shuai) - Phoù Chuû tòch Hieäp hoäi caùc DN Quoác teá cuûa Trung Quoác taïi buoåi Giao löu thöông maïi Vieät Nam - Trung Quoác do VCCI-HCM phoái hôïp vôùi Hieäp hoäi caùc DN Quoác teá cuûa Trung Quoác toå chöùc. Tham döï buoåi giao löu, Ñoaøn DN do oâng Tröông Soaùi daãn ñaàu goàm 11 DN haøng ñaàu Trung Quoác hoaït ñoäng trong caùc lónh vöïc: thöông maïi, ñaàu tö, baát ñoäng saûn, vaät lieäu xaây döïng, thieát bò ñieän, phaân boùn, hoùa chaát...ñang coù nguyeän voïng ñöôïc thieát laäp quan heä hôïp taùc, ñaàu tö laâu daøi vôùi DN Vieät Nam. Muïc ñích chuyeán thaêm vaø laøm vieäc taïi Vieät Nam laàn naøy cuûa Ñoaøn nhaèm tìm kieám cô hoäi ñaàu tö taïi Vieät Nam cuõng nhö tìm hieåu moät soá vaán ñeà lieân quan ñeán chính saùch cuûa Vieät Nam veà ñaàu tö vaø thöông maïi quoác teá. Ñaùnh giaù cao cô cheá chính saùch thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi, tieàm naêng phaùt trieån cuûa thò tröôøng Vieät Nam noùi chung, TP.HCM noùi rieâng, oâng Tröông Soaùi cho bieát caùc DN Trung Quoác mong muoán thieát laäp vaø taêng cöôøng hôn nöõa quan heä hôïp taùc ñaàu tö kinh doanh vôùi caùc DN Vieät Nam treân cô sôû bình ñaúng, ñoâi beân cuøng coù lôïi, qua ñoù ñoùng goùp thieát thöïc vaøo söï phaùt trieån cuûa neàn kinh teá Vieät Nam. Söï hôïp taùc giöõa DN Vieät Nam vaø Trung Quoác khoâng chæ mang laïi lôïi ích cho coäng ñoàng DN hai nöôùc maø coøn goùp phaàn baûo veä moâi tröôøng vaø ñaûm baûo lôïi ích xaõ hoäi cuûa caû hai beân.

Coøn theo ghi nhaän cuûa Phoù Giaùm ñoác VCCI-HCM Nguyeãn Theá Höng, maëc duø nhöõng naêm gaàn ñaây quan heä hôïp taùc thöông maïi giöõa Vieät Nam - Trung Quoác coù söï taêng tröôûng aán töôïng song vaãn coøn chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng thöông maïi thaät söï giöõa hai nöôùc. Chính vì vaäy oâng Höng ñeà nghò thoâng qua buoåi giao löu thöông maïi hoâm nay, coäng ñoàng DN hai nöôùc Vieät Nam - Trung Quoác caàn tranh thuû taän duïng caùc cô hoäi giao löu, seû chia thoâng tin vaø kinh nghieäm, höôùng ñeán kyù keát caùc hôïp ñoàng hôïp taùc vaø thieát laäp quan heä ñoái taùc kinh doanh laâu beàn. Veà phía VCCI-HCM luoân chaøo ñoùn caùc DN Trung Quoác ñeán tìm hieåu thò tröôøng, tìm kieám cô hoäi, thieát laäp quan heä hôïp taùc ñaàu tö thöông maïi, chuyeån giao coâng ngheä... vaø saün saøng hoã trôï, taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát cho caùc DN trong quaù trình hoaït ñoäng taïi Vieät Nam. Ngoaøi ra VCCI-HCM cuõng seõ quan taâm, noã löïc theå hieän toát hôn nöõa vai troø caàu noái giöõa Chính phuû vaø coäng ñoàng DN Vieät Nam - Trung Quoác vôùi muïc tieâu sau cuøng laø giuùp cho moái quan heä giöõa hai nöôùc tieáp tuïc gaén boù vaø phaùt trieån theo chieàu saâu, ñaït hieäu quaû toát ñeïp vaø ngaøy caøng khaêng khít hôn. n

10. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

Nhöõng naêm qua, vôùi söï noã löïc cuûa Chính phuû vaø coäng ñoàng DN hai nöôùc Vieät Nam - Trung Quoác, kim ngaïch thöông maïi song phöông khoâng ngöøng phaùt trieån. 10 naêm lieàn (töø naêm 2004 ñeán nay) Trung Quoác laø ñoái taùc thöông maïi lôùn nhaát cuûa Vieät Nam; ñoàng thôøi laø thò tröôøng XK soá 1 cuûa Vieät Nam veà caùc maët haøng: maùy tính vaø linh kieän, cao su thieân nhieân, than vaø gaïo. Hieän Vieät Nam XK sang thò tröôøng Trung Quoác caùc maët haøng: maùy vi tính, saûn phaåm ñieän töû vaø linh kieän; xô, sôït deät caùc loaïi; rau quaû, saén vaø caùc saûn phaåm töø saén, daàu thoâ, than ñaù, cao su, gaïo, rau hoa quaû, thuûy haûi saûn...; ñoàng thôøi NK töø Trung Quoác maùy moùc, thieát bò, duïng cuï, phuï tuøng, linh kieän ñieän töû, maùy aûnh, maùy quay phim vaø linh kieän, may maëc, saét theùp, phaân boùn... Naêm 2015, toång kim ngaïch XNK giöõa Vieät Nam vaø Trung Quoác ñaït 66,3 tyû USD, taêng 12,9% so vôùi naêm 2014. Veà ñaàu tö, tính ñeán heát naêm 2015 Trung Quoác coù 1.258 döï aùn coøn hieäu löïc taïi Vieät Nam vôùi toång voán ñaêng kyù 8,6 tyû USD, ñöùng thöù 9 trong toång soá 105 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå ñaàu tö vaøo Vieät Nam. Ñaëc bieät trong naêm 2015 vöøa qua, Trung Quoác cuõng laø nöôùc coù löôïng khaùch du lòch ñeán Vieät Nam nhieàu nhaát vôùi 1,78 trieäu löôït khaùch.


X U AÂ N B Í N H T H AÂ N

HOÄI CHÔÏ TRIEÅN LAÕM HAØNG XUAÁT NHAÄP KHAÅU TRUNG QUOÁC LAÀN THÖÙ 119 Hoäi chôï trieån laõm haøng xuaát nhaäp khaåu Trung Quoác laàn thöù 119 - China Import and Export Fair (CANTON FAIR) do Boä Thöông maïi Trung Quoác chuû trì toå chöùc ñöôïc ñaùnh giaù laø moät trong nhöõng Hoäi chôï coù chaát löôïng vaø qui moâ lôùn nhaát theá giôùi. Ra ñôøi vaøo naêm 1957, Canton Fair ñöôïc bieát ñeán khoâng chæ coù lòch söû laâu ñôøi maø ñaây coøn laø Hoäi chôï lôùn nhaát Trung Quoác, söï hieän dieän ñoâng ñaûo cuûa ña quoác gia vôùi chuûng loaïi saûn phaåm tröng baøy phong phuù ña daïng. Hoäi chôï ñöôïc toå chöùc thöôøng nieân moãi naêm 2 laàn vaøo thaùng 4 vaø thaùng 10 taïi Quaûng Chaâu TQ vaø moãi laàn chia laøm 3 ñôït theo caùc ngaønh haøng khaùc nhau. Maët haøng trieån laõm: Thieát bò maùy moùc caùc loaïi, thieát bò coâng trình, oâ-toâ vaø phuï tuøng, xe maùy, xe ñaïp, kim khí, saûn phaåm hoaù chaát, ñoà ñieän gia duïng, haøng ñieän töû, coâng ngheä thoâng tin vaø vieãn thoâng, ñeøn chieáu saùng, vaät lieäu xaây döïng vaø trang trí, thieát bò veä sinh vaø phoøng taém... l Thôøi gian: Töø 15 - 18/04/2016 (4 ngaøy 3 ñeâm) l Ñòa ñieåm: Quaûng Chaâu, Trung Quoác l Website: www.cantonfair.org.cn

TRIEÅN LAÕM QUOÁC TEÁ NGAØNH COÂNG NGHIEÄP NHÖÏA VAØ CAO SU TRUNG QUOÁC 2016 Trieån laõm Quoác teá ngaønh Coâng Nghieäp Nhöïa vaø Cao su Trung Quoác China Plas ñöôïc giôùi chuyeân moân ñaùnh giaù laø lôùn nhaát Chaâu AÙ vaø thöù hai theá giôùi sau K - Fair taïi Ñöùc veà ngaønh coâng nghieäp Nhöïa vaø Cao su. Haøng naêm, ñaây laø dòp ñeå cho caùc doanh nghieäp Nhöïa vaø Cao su Vieät Nam coù cô hoäi tieáp caän tröïc tieáp vôùi caùc loaïi maùy moùc, thieát bò vaø nhöõng coâng ngheä tieân tieán nhaát cuûa theá giôùi, ñoàng thôøi qua ñoù, doanh nghieäp coù theå tìm hieåu ñöôïc xu theá phaùt trieån cuûa ngaønh Nhöïa vaø Cao su theá giôùi. l Thôøi gian: Töø 24 - 28/04//2016 (5 ngaøy 4 ñeâm) l Website: www.chinaplasonline.com l Ñòa ñieåm: Trung taâm trieån laõm Quoác teá môùi Thöôïng Haûi, Trung Quoác l Saûn phaåm tröng baøy: Thieát bò phuï trôï, maùy thoåi eùp, hoùa chaát vaø nguyeân phuï lieäu, maùy ñuøn vaø dong ñuøn, maùy eùp nhöïa, öùng duïng CNTT/ CAD/ CAM, maùy moùc & thieát bò tieàn xöû lyù & taùi cheá, maùy moùc hoaøn thieän, trang trí, in aán & ñaùnh daáu saûn phaåm, maùy taïo nhöïa xoáp, phaûn öùng hoaëc gia coá, thieát bò kieåm tra, kieåm soaùt vaø ño löôøng, Khuoân maãu, phuï tuøng & linh kieän, caùc loaïi maùy moùc cheá bieán khaùc, baùn thaønh phaåm, maùy haøn,... l Quy moâ trieån laõm: Vôùi dieän tích tröng baøy hôn 220.000m2 ñöôïc chia thaønh 11 khu tröng baøy nhö: maùy moùc, thieát bò phuï trôï, khuoân maãu, nguyeân lieäu thoâ vaø hoùa chaát, vaø khu daønh cho maùy moùc xuaát khaåu... Cuøng vôùi söï tham gia cuûa 35 quoác gia döï kieán coù khoaûng hôn 2.600 nhaø trieån laõm vaø 100.000 löôït khaùch tham quan. China Plas 2015 höùa heïn laø moät söï kieän chuyeân ngaønh haáp daãn, mang laïi nhieàu lôïi ích cho caùc Doanh nghieäp khi tham gia. Doanh nghieäp coù nhu caàu tham döï, vui loøng ñaêng kyù tröôùc ngaøy 30/03/2016: PHOØNG GIAO DÒCH QUOÁC TEÁ, VCCI-HCM ÑT: 08. 3932 7301 - Fax: 08. 3932 5472 C.Traø – DÑ: 0983 630 609; Email: huongtra@vcci-hcm.org.vn

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .11


KINH TEÁ VIEÄT NAM

CÁC CHỈ TIÊU QUAN TRỌNG CỦA KINH TẾ VIỆT NAM 2016 KEÁT QUAÛ 2015

MUÏC TIEÂU 2016 GDP

Taêng tröôûng

GDP bình quaân ñaàu ngöôøi

Taêng tröôûng

GDP bình quaân ñaàu ngöôøi

6,68%

2.109 USD

6,7%

2.450 USD

CPI

<5%

0,63%

CAÙN CAÂN THÖÔNG MAÏI Nhaäp sieâu

Nhaäp sieâu

2,2% kim ngaïch xuaát khaåu (3,5 tyû USD)

Xuaát khaåu ñaït 162,1 tyû USD

<5% kim ngaïch xuaát khaåu

taêng 8,1%

taêng 10%

Xuaát khaåu

NÔÏ COÂNG

61,3% GDP

< 65% GDP

TOÅNG VOÁN ÑAÀU TÖ PHAÙT TRIEÅN TOAØN XAÕ HOÄI

32,6% GDP

31% GDP

ÑAÀU TÖ NÖÔÙC NGOAØI

22,7 tyû USD (Nguoàn: Toång cuïc Thoáng keâ, Toång cuïc Haûi quan)

12. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

24 - 26 tyû USD Trung taâm Thoâng tin thöông maïi, VCCI-HCM toång hôïp


X U AÂ N B Í N H T H AÂ N

TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

1976

1986

1995

1998

2007

2008

2011

2015

Mở cửa

Đổi mới

ASEAN

APEC

WTO

VJEPA

VCFTA

VKFTA VCUFTA AEC

TPP EVFTA

15 HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) VIỆT NAM ĐANG THAM GIA

1

2

3

4

FTA ASEAN - Trung Quốc (ACFTA)

FTA ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA)

HĐ đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP)

FTA ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)

8 FTA ĐÃ KÝ KẾT VÀ CÓ HIỆU LỰC

12

HĐ Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

2 FTA ĐÃ KẾT THÚC ĐÀM PHÁN NĂM 2015

HĐ Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP ASEAN+6)

FTA ASEAN - Hong Kong

(Nguoàn: Boä Coâng thöông, TT WTO - VCCI)

FTA Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu (VCUFTA) (dự kiến có hiệu lực trong năm 2016)

FTA Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA)

FTA Việt Nam - khối EFTA

4 FTA ĐANG ĐÀM PHÁN 13

FTA Việt Nam - Chile (VCFTA)

FTA Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA)

FTA ASEAN - Australia/ New Zealand (AANZFTA)

1 FTA ĐÃ KÝ KẾT NĂM 2015

10

HĐ đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA)

FTA Việt Nam - Israel

5

6 7

8

9

11

12

13

Trung taâm Thoâng tin thöông maïi, VCCI-HCM toång hôïp

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .13


NHÖÕNG CON SOÁ NAÊM 2015

GOÙC NHÌN CHUYEÂN GIA

94.754

QUY MÔ DN 2%

DN đăng ký thành lập mới

71.391 DN giải thể hoặc ngừng hoạt động

21.506

luật quan trọng đối với hoạt động của DN có hiệu lực

2%

DN lớn

96%

DN vừa DN nhỏ và siêu nhỏ

DN quay trở lại hoạt động

iệp anh ngh tư u Đầ Luật

Luật Do

Luật Hải quan Luật Kin h doanh B

ĐS

TÌNH HÌNH TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2011 - 2014: Ñaõ saép xeáp 296 DN (trong ñoù coù 249 DN ñöôïc CPH vaø 47 DN ñöôïc saép xeáp theo hình thöùc khaùc) 10 thaùng 2015: Ñaõ saép xeáp 175 DN (trong ñoù coù 159 DN ñöôïc CPH vaø 16 DN ñöôïc saép xeáp theo hình thöùc khaùc)

DOANH NGHIÏÅP CÊÌN CHUÊÍN BÕ GÒ?

(Nguoàn: Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö)

TS Traàn Ñình Thieân Chuyeân gia kinh teá

Löu Bích Hoà - Nguyeân Vieän tröôûng Vieän Chieán löôïc Phaùt trieån, Boä KH&ÑT

TS. Vuõ Tieán Loäc Chuû tòch Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam

Nguyeãn Trí Hieáu Chuyeân gia kinh teá

“Cuï theå laø mình xaùc ñònh mình böôùc vaøo moät giai ñoaïn khaùc haún vaø vôùi nhöõng cam keát, quy taéc cuûa cuoäc chôi môùi khaùc haún. Coù nghóa laø phaûi tö duy ôû taàm khaùc. Theâm nöõa laø giaûi phoùng cho caùc doanh nghieäp ñeå DN vöôn leân. Muoán coù ñieàu ñoù, Nhaø nöôùc phaûi taïo khoâng gian, taïo moâi tröôøng theå cheá ñeå hoï vöôn leân. Veà DN, quoác gia caàn coù chöông trình phaùt trieån doanh nghieäp môùi maø linh hoàn cuûa noù laø chöông trình khôûi nghieäp. Khôûi nghieäp ñeå coù moät theá heä, moät ñôøi doanh nhaân, DN môùi, xöùng taàm vôùi giai ñoaïn phaùt trieån môùi”.

“Chuùng ta ñang noùi nhieàu veà vaán ñeà giuùp ñôõ DN. Vaø quan ñieåm cuûa toâi laø Nhaø nöôùc taïo moâi tröôøng, Nhaø nöôùc khoâng thay ñoåi ñöôïc laøm ñôn giaûn hoùa caùc thuû tuïc haønh chính, giaûm nhuõng nhieãu thì DN khoâng kinh doanh ñöôïc. Nhöng quan troïng hôn laø DN cuõng caàn ñoàng haønh cuøng Nhaø nöôùc, phaûi goàng leân töï thay ñoåi. Thay ñoåi con ngöôøi, nhaäp khaåu coâng ngheä, caùi ñoù chæ coù DN môùi töï laøm ñöôïc, khoâng ai laøm thay DN. DN phaûi coù tinh thaàn khôûi nghieäp vaø tinh thaàn kinh doanh”.

“Laøm sao ñeå khu vöïc DN trong nöôùc lôùn leân ñöôïc, laøm sao ñeå chuùng ta coù nhieàu DN coù theå tham gia lieân keát chuoãi giaù trò toaøn caàu ñoù chính laø thaùch thöùc lôùn nhaát cuûa neàn kinh teá hieän nay. Vieäc naâng cao naêng löïc DNNVN laø yeâu caàu khaån thieát hieän nay. Muoán naâng cao khaû naêng keát noái moät maët caàn chính saùch hoã trôï cuûa chính phuû. Caùc chính saùch hoã trôï ngaønh haøng, caùc chính saùch hoã trôï phaùt trieån chuoãi giaù trò chöù khoâng hoã trôï caù bieät. Hoã trôï DNNVV lôùn leân naâng cao naêng löïc caïnh tranh. Maø caùi quan troïng hôn laø DNNVV phaûi ñaït ñöôïc chuaån möïc quaûn trò toaøn caàu. Quy moâ laø quan troïng, nhöng chuaån möïc coøn quan troïng hôn“.

“Trong caâu chuyeän hoäi nhaäp DN ñang quaù thuï ñoäng. DN phaûi maïnh daïn hôn nöõa, töï tìm kieám töï tìm cô hoäi caïnh tranh cho chính mình. Moät ñieàu nöõa, theo toâi laø DN phaûi chung söùc cuøng nhau, caàn thieát laäp caùch laøm vieäc chung cuøng nhau. Thöïc traïng kinh doanh hieän nay laø moãi anh moät yù, ôû trong laõnh thoå hoaït ñoäng toát nhöng ra ngoaøi laõnh thoå laøm baïn vôùi nöôùc baïn thì phaân taùn vaø manh muùn. Ñaáy laø ñieàu haïn cheá cuûa DN caàn khaéc phuïc”.

14. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

(Nguoàn: chinhphu.vn, Ñaïi Ñoaøn Keát)


XUAÁT NHAÄP KHAÅU

X U AÂ N B Í N H T H AÂ N

AI CAÄP BAN HAØNH QUY ÑÒNH MÔÙI ÑOÁI VÔÙI HAØNG XK Môùi ñaây Boä Coâng thöông Ai Caäp ñaõ coù Quyeát ñònh soá 992/2015 yeâu caàu caùc DN saûn xuaát XK töø caùc nöôùc treân theá giôùi khi XK moät soá nhoùm haøng hoùa vaøo thò tröôøng nöôùc naøy phaûi ñaêng kyù nhaø maùy saûn xuaát. Theo ñoù, haøng hoùa XK vaøo Ai Caäp neáu khoâng ñaêng kyù nhaø maùy saûn xuaát seõ khoâng ñöôïc thoâng quan. Vieäc ñaêng kyù coù theå ñöôïc thöïc hieän thoâng qua ñaïi dieän uûy quyeàn hôïp phaùp taïi nöôùc sôû taïi. Thöông vuï Vieät Nam taïi Ai Caäp khuyeán nghò, vôùi vieäc ban haønh Quyeát ñònh môùi cuûa Chính phuû nöôùc naøy, caùc DN Vieät Nam muoán XK caùc maët haøng thuoäc danh muïc neâu treân caàn phaûi naém roõ quy ñònh vaø ñaùp öùng ñöôïc caùc tieâu chí ñeà ra. Caùc DN coù theå lieân heä tröïc tieáp vôùi Thöông vuï ñeå coù phöông aùn ñoái öùng kòp thôøi nhaát.

TIEÂU CHÍ LÖÏA CHOÏN DN ÑAÊNG KYÙ XK CAÙ TRA VAØO HOA KYØ Cuïc Quaûn lyù chaát löôïng Noâng laâm saûn vaø Thuûy saûn (Nafiqad) - Boä NN&PTNT vöøa coù vaên baûn thoâng baùo chính thöùc caùc tieâu chí löïa choïn DN cheá bieán, XK caù tra vaøo danh saùch ñaêng kyù vôùi Cô quan Thanh tra An toaøn thöïc phaåm Hoa Kyø (FSIS). Ñoäng thaùi naøy nhaèm hoaøn thieän hoà sô göûi cho FSIS tröôùc ngaøy 1/3/2016 ñeå ñöôïc ñaùnh giaù töông ñöông theo Chöông trình thanh tra caù da trôn cuûa Boä Noâng nghieäp Hoa Kyø quy ñònh taïi Luaät Noâng nghieäp 2014. Nafiqad cho bieát caùc DN cheá bieán, XK caù tra ñöôïc löïa choïn ñeå ñöa vaøo danh saùch ñaêng kyù vôùi FSIS laø caùc DN ñaõ coù loâ haøng caù tra XK vaøo thò tröôøng Hoa Kyø trong naêm 2015 vaø caùc DN ñaõ kyù hôïp ñoàng thöông maïi coù loâ haøng caù tra XK vaøo thò tröôøng Hoa Kyø trong naêm 2016. Beân caïnh ñoù, DN cheá bieán XK caù tra ñaõ ñaêng kyù vaø ñöôïc Cuïc thanh tra Thöïc phaåm & Döôïc phaåm Hoa Kyø caáp maõ soá theo Luaät hieän ñaïi hoùa An toaøn thöïc phaåm Hoa Kyø.

NGAØNH NOÂNG NGHIEÄP ÑAËT MUÏC TIEÂU XK 31 TYÛ USD Trong naêm 2016, ngaønh noâng nghieäp ñaët muïc tieâu taêng tröôûng GDP toaøn ngaønh ñaït 3 - 3,5%; giaù trò saûn xuaát taêng 3,5 - 4%; giaù trò XK noâng, laâm, thuûy saûn ñaït 31 tyû USD. Ñeå ñaït muïc tieâu treân, ngaønh noâng nghieäp xaùc ñònh seõ thöïc hieän maïnh meõ taùi cô caáu ngaønh. Tieáp tuïc raø soaùt, ñieàu chænh cô caáu saûn xuaát hôïp lyù phuø hôïp vôùi lôïi theá cuûa töøng ñòa phöông, caû nöôùc cuõng nhö dieãn bieán thôøi tieát, thò tröôøng; hoaøn thaønh vieäc saép xeáp, ñoåi môùi caùc DN Nhaø nöôùc thuoäc Boä ñaõ ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû pheâ duyeät. Ñoàng thôøi, thuùc ñaåy nghieân cöùu, chuyeån giao vaø öùng duïng KH&CN taïo ñoät phaù trong taùi cô caáu, öu tieân cao nhaát cho nghieân cöùu, chuyeån giao vaø saûn xuaát caùc loaïi gioáng chaát löôïng cao, coâng ngheä cheá bieán, baûo quaûn giaûm toån thaát sau thu hoaïch.

NHIEÀU TÍN HIEÄU TRIEÅN VOÏNG CHO XK TOÂM Theo nhaän ñònh cuûa Hieäp hoäi Cheá bieán vaø XK thuûy saûn Vieät Nam (VASEP) XK toâm seõ khôûi saéc trong naêm 2016. Döï baùo ngaønh haøng naøy seõ taêng tröôûng vôùi kim ngaïch 3,3 tæ USD, taêng 12% so vôùi naêm 2015. Döï baùo laïc quan naøy ñöôïc VASEP ñöa ra döïa treân cô sôû thuaän lôïi veà thueá ñoái vôùi caùc thò tröôøng chính nhö EU vaø Nhaät Baûn; trong khi ñoù nhieàu nöôùc ñoái thuû chính nhö AÁn Ñoä, Thaùi Lan, Indonesia laïi khoâng tham gia TPP hay chöa coù FTA vôùi EU. Cuï theå sau khi kyù keát caùc FTA song phöông vôùi Haøn Quoác, EU, Lieân minh Kinh teá AÙ - AÂu vaø TPP, thueá NK haàu heát caùc saûn phaåm toâm nguyeân lieäu seõ ñöôïc giaûm veà 0% ngay khi Hieäp ñònh coù hieäu löïc.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .15


XUAÁT NHAÄP KHAÅU

Triển vọng các ngành hàng xuất khẩu chủ lực năm 2016 Naêm 2015, toång kim ngaïch XNK haøng hoùa caû nöôùc ñaït 327,76 tyû USD, taêng 10% so vôùi naêm 2014, trong ñoù XK haøng hoùa ñaït 162,11 tyû USD, taêng 7,9% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. Vôùi con soá aán töôïng naøy, chuùng ta hoaøn toaøn coù theå laïc quan vaøo hoaït ñoäng XNK trong naêm 2016 - naêm cuûa caùc Hieäp ñònh thöông maïi töï do (FTA). Döôùi ñaây laø toång hôïp nhöõng phaân tích, ñaùnh giaù, döï baùo cuûa caùc Hieäp hoäi ngaønh haøng, caùc chuyeân gia kinh teá veà thaùch thöùc phaûi ñoái maët cuõng nhö trieån voïng phaùt trieån moät soá ngaønh haøng XK chuû löïc cuûa Vieät Nam trong naêm 2016.

Ngaønh da giaøy ñoùn ñaàu cô hoäi Theo Hieäp hoäi Da - Giaøy - Tuùi xaùch Vieät Nam (Lefaso), naêm 2015 ngaønh da giaøy ñaõ hoaøn thaønh sôùm keá hoaïch XK 14,5 tyû USD. Thaønh quaû treân coù ñöôïc laø nhôø nhöõng FTA ñaõ vaø saép ñöôïc kyù keát ñang taïo ra hieäu öùng tích cöïc, ñoàng thôøi môû ra trieån voïng toát cho XK da giaøy naêm 2016. Lefaso cho raèng Coäng ñoàng Kinh teá ASEAN (AEC) ñaõ chính thöùc thaønh laäp ngaøy 31/12/2015, FTA Vieät Nam - EU (EVFTA) vaø Hieäp ñònh Ñoái taùc kinh teá xuyeân Thaùi Bình Döông (TPP) saép kyù keát,... laø nhöõng yeáu toá taùc ñoäng maïnh meõ ñeán söï phaùt trieån cuûa ngaønh da giaøy. Cuï theå khi EVFTA coù hieäu löïc cuõng laø thôøi ñieåm Vieät Nam keát thuùc thôøi gian ñöôïc höôûng öu ñaõi

Ngaønh thuûy saûn taêng tröôûng trong gian khoù Theo Hieäp hoäi Cheá bieán & XK Thuûy saûn Vieät Nam (VASEP), XK thuûy saûn cuûa caû nöôùc trong naêm 2015 öôùc ñaït 6,7 tyû USD, giaûm 14,5% so vôùi cuøng kyø naêm 2014. Vieäc giaù trò XK giaûm laø hoài chuoâng baùo ñoäng ñeå ngaønh thuûy saûn Vieät Nam phaûi nhìn laïi, phaûi cuøng nhau xaây döïng chieán löôïc toaøn dieän trong boái caûnh caïnh tranh cuûa ngaønh vôùi caùc nöôùc ngaøy caøng gay gaét. Theo phaân tích cuûa chuyeân gia, trong naêm 2016 nhöõng cô hoäi töø caùc FTA mang laïi cho ngaønh thuûy saûn chæ môùi laø böôùc ñaàu vaø DN coù taän duïng ñöôïc hay khoâng laø moät vaán ñeà khaù lôùn. Trong khi ñoù, nhöõng khoù khaên do hoäi nhaäp ñem laïi nhö caùc raøo caûn kyõ thuaät, vaán ñeà kieåm dòch, dö löôïng khaùng sinh, hoùa chaát... vaãn luoân laø thaùch thöùc lôùn ñoái vôùi ngaønh haøng naøy. Rieâng vaán ñeà tieáp caän chuoãi saûn xuaát ñi töø traïi gioáng, thöùc aên, thuoác thuù y, vuøng nuoâi, heä thoáng xöû lyù nöôùc, nhaø maùy cheá bieán,... hieän Vieät

16. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

Nam vaãn ñang thaû noåi hoaëc neáu coù quy ñònh thì chöa chaët cheõ. Ñieàu naøy ñaõ vaø ñang gaây khoù khaên raát lôùn cho vieäc truy xuaát nguoàn goác theo quy ñònh baét buoäc hieän nay cuûa caùc thò tröôøng theá giôùi. Maët khaùc, Vieät Nam vaãn trong voøng xoaùy giaûm giaù noâng saûn, söï bieán ñoäng tieàn teä, thueá choáng baùn phaù giaù caù tra, chöông trình giaùm saùt caù da trôn cuûa Hoa Kyø... tieáp tuïc aûnh höôûng ñeán vieäc XK thuûy saûn Vieät Nam trong thôøi gian tôùi. Maëc duø coøn nhieàu thaùch thöùc song theo döï baùo cuûa VASEP, trong naêm 2016, toång kim ngaïch XK thuûy saûn cuûa Vieät Nam seõ ñaït khoaûng 7,12 tyû USD, taêng 6,3% so vôùi naêm 2015.


X U AÂ N B Í N H T H AÂ N

theo Quy cheá GSP. Töø naêm 2014, khi ñöôïc höôûng öu ñaõi GSP XK giaøy deùp cuûa Vieät Nam vaøo EU ñaõ taêng tröôûng tôùi 20%. EVFTA haáp daãn hôn vôùi ña phaàn caùc doøng thueá giaûm veà 0%, taïo ñaø toát hôn cho XK giaøy deùp vaøo EU, möùc taêng tröôûng döï kieán khoaûng 20% - 30%. Nhìn chung, caùc FTA seõ taïo lôïi theá cho XK giaøy deùp taïi caùc thò tröôøng lôùn nhö: Hoa Kyø, EU, Nhaät Baûn, Haøn Quoác bôûi caùc cam keát caét giaûm thueá quan vaø caùc haøng raøo baûo hoä. Khi XK giaøy deùp sang caùc thò tröôøng tieáp tuïc taêng tröôûng, nghóa laø giaøy deùp Vieät Nam ñaõ ñöôïc caùc thò tröôøng naøy öa chuoäng vaø khi maø giaù caïnh tranh giaûm xuoáng, cô hoäi ñaåy maïnh XK seõ lôùn hôn raát nhieàu. Beân caïnh ñoù, theo loä trình giaûm thueá cuûa Hieäp ñònh thöông maïi haøng hoùa ASEAN (ATIGA), cuoái naêm 2015, thueá suaát ñoái vôùi saûn phaåm giaøy deùp cuûa Vieät Nam vaøo AEC seõ veà 0%. Ñieàu naøy giuùp taïo cô hoäi môû roäng thò tröôøng XK taïi khu vöïc coù ñòa lyù gaàn guõi vôùi Vieät Nam cuõng nhö coù trieån voïng hôïp taùc phaùt trieån nguoàn nguyeân phuï lieäu cho ngaønh da giaøy Vieät Nam. Vôùi nhöõng cô hoäi lôùn môû ra, toác ñoä taêng tröôûng XK cuûa ngaønh naêm 2016 döï kieán seõ taêng 15% - 20% so vôùi naêm 2015.

Deät may vaãn laø ñieåm saùng trong böùc tranh XK Naêm 2015, kim ngaïch XK deät may cuûa Vieät Nam ñaït 27,5 tyû USD; trong ñoù Taäp ñoaøn Deät May Vieät Nam (VINATEX) giöõ vöõng vò trí DN “ñaàu taøu” cuûa ngaønh deät may vôùi kim ngaïch XK ñaït 3,463 tyû USD, taêng 10%; doanh thu ñaït 52.655 tyû ñoàng, taêng 11% so vôùi cuøng kyø naêm 2014. Naêm 2016, döï baùo ngaønh deät may seõ gaëp nhieàu khoù khaên khi thò tröôøng taøi chính, tieàn teä theá giôùi coù nhieàu bieán doäng. Moät soá thò tröôøng XK lôùn cuûa deät may Vieät Nam nhö Nhaät Baûn, EU trieån voïng kinh teá khoâng cao; toång caàu haøng deät may cuûa theá giôùi naêm 2016 seõ khoâng taêng so vôùi naêm 2015. Theo Toång Giaùm ñoác VINATEX Leâ Tieán Tröôøng, taêng tröôûng kim ngaïch XK ngaønh deät may naêm 2016 döï kieán ñaït 8 10% vì Hieäp ñònh TPP vaø caùc FTA chöa coù hieäu löïc neân chöa coù theâm caùc cô hoäi XK deät may. Hôn nöõa, giaù boâng sôïi nhieàu khaû naêng xuoáng thaáp, keùo theo ñôn giaù saûn phaåm deät may coù theå thaáp hôn naêm 2015. Vieäc hình thaønh AEC cuõng seõ khieán caïnh tranh trong ngaønh deät may khoác lieät hôn. Tuy nhieân, vôùi cô hoäi môû roäng thò tröôøng vaøo caùc nöôùc thaønh vieân Hieäp ñònh, döï baùo taêng tröôûng saûn löôïng deät may vaãn coù theå taêng 11 - 12% so vôùi naêm 2015; kim ngaïch XK deät may coù theå leân tôùi 30 tyû USD.

Ngaønh theùp ñoái maët vôùi phoøng veä thöông maïi Theo Hieäp hoäi Theùp Vieät Nam, ngaønh theùp ñaõ traûi qua moät naêm 2015 vôùi nhieàu cam go khi vöøa phaûi vaät loän vôùi caùc vuï kieän phoøng veä thöông maïi (PVTM) töø caùc thò tröôøng XK vöøa phaûi chöùng kieán söï ñoå boä cuûa moät khoái löôïng lôùn theùp NK vaøo Vieät Nam. Vôùi 12 vuï kieän PVTM trong naêm 2015, caùc DN ngaønh theùp ñaõ phaûi ñieâu ñöùng ñeå theo kieän, duø giaù trò XK so vôùi NK coøn quaù khieâm toán vôùi khoaûng 2 tyû USD/9 tyû USD ôû chieàu NK. Böôùc sang naêm 2016, cuøng vôùi vieäc thò tröôøng XK roäng môû, ngaønh theùp Vieät Nam coù theâm cô hoäi ñeå XK saûn phaåm sang caùc nöôùc vaø ñoù laø lyù do ñeå ngaønh theùp maïnh daïn ñaët muïc tieâu taêng tröôûng naêm tôùi khoaûng 15%. Tuy nhieân theo oâng Nguyeãn Phöông Nam, Phoù Cuïc tröôûng Cuïc Quaûn lyù caïnh tranh - Boä Coâng Thöông, moät moái ñe doïa nhaõn tieàn laø khi chuùng ta ñaåy maïnh XK thì nhöõng nöôùc NK nhaän thaáy nguy cô haøng hoùa NK töø Vieät Nam ñe doïa ngaønh saûn xuaát cuûa nöôùc hoï vaø hoï cuõng seõ ñaåy maïnh caùc bieän phaùp PVTM; khi ñoù, nguy cô raát lôùn laø haøng hoùa cuûa Vieät Nam seõ khoâng ñöôïc XK sang caùc nöôùc naøy. OÂng Nam ñaùnh giaù: “Tuy AEC ñaõ hình thaønh nhöng vaãn chöa thieát laäp ñöôïc caùc cô cheá, caùc hieäp ñònh khung, ñaëc bieät vaán ñeà hình thaønh caùc cam keát duøng caùc bieän phaùp PVTM vôùi nhau. Caûnh baùo veà söï suy thoaùi kinh teá cuûa nöôùc laùng gieàng Trung Quoác vôùi toàn kho theùp raát lôùn, laïi raát gaàn Vieät Nam; trong khi ñoù Vieät Nam ñang yeáu vaø loûng leûo trong aùp duïng luaät leä PVTM. Chính vì vaäy naêm 2016 vaãn seõ laø moät naêm raát khoù khaên ñoái vôùi ngaønh theùp caû veà tieâu thuï noäi ñòa laãn XK”.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .17


CHUYEÅN ÑOÄNG ÑÒA PHÖÔNG

TP. HOÀ CHÍ MINH

Vững bước vào năm 2016 với thế và lực mới Naêm 2015, vôùi söï noã löïc cuûa caû heä thoáng chính trò, caùc toå chöùc, DN vaø nhaân daân, TP.HCM ñaõ vöôn leân ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu khaù toaøn dieän treân nhieàu lónh vöïc. Thaønh coâng naøy coäng vôùi nieàm tin, quyeát taâm cao ñoä cuûa Ñaûng boä, chính quyeàn vaø nhaân daân Thaønh phoá (TP) töø sau Ñaïi hoäi Ñaûng boä TP laàn thöù X taïo theá vaø löïc môùi cho TP.HCM vöõng vaøng böôùc vaøo naêm 2016. maïnh, goùp phaàn giuùp coâng taùc thu huùt ñaàu tö coù nhieàu chuyeån bieán tích cöïc.

Troïng taâm laø naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa neàn kinh teá

Taêng tröôûng theo chieàu saâu

Kheùp laïi naêm 2015, böùc tranh kinh teá TP.HCM röïc rôõ nhöõng gam maøu töôi saùng. Kinh teá TP phaùt trieån tích cöïc, ñaït möùc taêng tröôûng khaù cao, duy trì möùc taêng gaáp 1,5 laàn caû nöôùc. Chaát löôïng taêng tröôûng vaø naêng löïc caïnh tranh töøng böôùc ñöôïc caûi thieän, taêng tröôûng theo chieàu saâu gaén vôùi phaùt trieån beàn vöõng. Cô caáu chuyeån dòch ñuùng höôùng. Toång saûn phaåm noäi ñòa (GRDP) treân ñòa baøn TP caû naêm 2015 ñaït 957.358 tyû ñoàng, taêng 9,85% so vôùi cuøng kyø, taêng gaàn 1,5 laàn so vôùi caû nöôùc. GDP bình quaân ñaàu ngöôøi öôùc ñaït 5.538 USD. Toång möùc haøng hoùa baùn leû vaø doanh thu dòch vuï tieâu duøng ñaït khoaûng 678.085 tyû ñoàng, taêng 10,5% so vôùi naêm 2014. Beân caïnh nhöõng con soá voâ cuøng aán töôïng treân, vaãn coøn raát nhieàu ñieåm saùng trong lónh vöïc kinh teá cuûa TP khoâng theå khoâng nhaéc ñeán trong boái caûnh neàn kinh teá theá giôùi vaø trong nöôùc coøn nhieàu khoù khaên. Tính ñeán ngaøy 30/12, toång thu ngaân saùch Nhaø

nöôùc thöïc hieän 279.158 tyû ñoàng, ñaït 105,04% döï toaùn, taêng 10,7%. Toång kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu ñaït 64,34 tyû USD. Ñaàu tö FDI tieáp tuïc coù chuyeån bieán tích cöïc vôùi toång soá voán ñaêng kyù môùi vaø ñieàu chænh ñaït 4,6 tyû USD. Chæ soá phaùt trieån coâng nghieäp taêng 7,9% so cuøng kyø; quy moâ saûn xuaát coâng nghieäp TP tieáp tuïc môû roäng, cô caáu noäi boä ngaønh coâng nghieäp tieáp tuïc coù böôùc chuyeån dòch theo höôùng taêng daàn tyû troïng cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp cheá bieán cheá taïo, giaûm daàn tyû troïng cuûa ngaønh coâng nghieäp thaâm duïng lao ñoäng, gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. Caùc giaûi phaùp hoã trôï DN TP phaùt huy hieäu quaû, goùp phaàn taêng thu noäi ñòa ngaân saùch nhaø nöôùc, taêng nguoàn chi ñaàu tö phaùt trieån töø nguoàn voán ngaân saùch. Thò tröôøng tieàn teä cô baûn vaãn oån ñònh vaø tieáp tuïc taùc ñoäng tích cöïc ñeán kinh teá vó moâ vaø hoaït ñoäng ngaân haøng treân ñòa baøn. Moâi tröôøng ñaàu tö, kinh doanh töøng böôùc ñöôïc caûi thieän; caùc hoaït ñoäng quaûng baù xuùc tieán thöông maïi, du lòch ñöôïc ñaåy

18. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

Nhöõng thaønh töïu ñaït ñöôïc trong naêm 2015 goùp phaàn quan troïng hoaøn thaønh caùc chæ tieâu, keá hoaïch phaùt trieån KT-XH nhieäm kyø 5 naêm (2010-2015) maø Ñaïi hoäi Ñaûng boä TP.HCM laàn IX ñeà ra; taïo tieàn ñeà, theá vaø löïc môùi cho TP phaùt trieån trong giai ñoaïn tieáp theo. Tröôùc maét trong naêm 2016 naøy, TP.HCM xaùc ñònh seõ taäp trung moïi nguoàn löïc ñaåy nhanh toác ñoä phaùt trieån kinh teá ñaûm baûo chæ tieâu taêng tröôûng cao hôn naêm 2015 gaén vôùi vieäc naâng cao chaát löôïng taêng tröôûng, naêng löïc caïnh tranh cuûa kinh teá TP ñi vaøo chieàu saâu, chaát löôïng vaø hieäu quaû. TP thuùc ñaåy phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh, taäp trung thaùo gôõ khoù khaên cho DN, nhaát laø DNVVN; khaån tröông trieån khai thöïc hieän caùc chöông trình ñoät phaù thöïc hieän Nghò quyeát Ñaïi hoäi Ñaûng boä TP laàn thöù X, phaùt trieån ñoàng boä heä thoáng keát caáu haï taàng gaén vôùi chænh trang ñoâ thò. Böôùc vaøo naêm 2016, TP.HCM ñaõ xaùc ñònh 12 chæ tieâu goàm toác ñoä taêng tröôûng GRDP ñaït 8%; tyû troïng ñoùng goùp cuûa caùc yeáu toá naêng suaát toång hôïp (TFP) vaøo GRDP ñaït töø 35% trôû leân. Ñeå hoaøn thaønh nhöõng muïc tieâu treân nhieàu giaûi phaùp cuï theå cuõng ñaõ ñöôïc UBND TP ñeà ra. Trong ñoù chuù troïng naâng cao chaát löôïng hoaït


X U AÂ N B Í N H T H AÂ N

TP.HCM THU HUÙT ÑAÀU TÖ THEO ÑUÙNG ÑÒNH HÖÔÙNG Theo chöông trình xuùc tieán ñaàu tö naêm 2016 vöøa ñöôïc UBND TP.HCM pheâ duyeät, ñònh höôùng thu huùt ñaàu tö cuûa Thaønh phoá seõ taäp trung vaøo 4 ngaønh coâng nghieäp troïng yeáu vaø 9 ngaønh dòch vuï chuû löïc, trong ñoù coù lónh vöïc noâng nghieäp coâng ngheä cao vaø coâng nghieäp phuï trôï. TP.HCM cuõng ñònh höôùng thò tröôøng troïng ñieåm thu huùt ñaàu tö trong naêm 2016 laø Myõ, Canada, New Zealand, Haøn Quoác, Nhaät Baûn vaø Australia. Döï kieán trong naêm naøy Thaønh phoá seõ toå chöùc 108 hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi ñaàu tö vôùi toång kinh phí töø ngaân saùch laø 20 tæ ñoàng.

NAÊM 2016, ÑOÀNG NAI QUYEÁT TAÂM THU HUÙT 1 TYÛ USD VOÁN ÑAÀU TÖ Theo Sôû KH&ÑT Ñoàng Nai, naêm 2015 tænh naøy thu huùt ñöôïc gaàn 2,45 tyû USD voán FDI. Trong ñoù coù treân 100 döï aùn ñöôïc caáp Giaáy CNÑT môùi vôùi toång voán gaàn 1,77 tyû USD vaø gaàn 100 döï aùn xin ñieàu chænh taêng voán treân 650 trieäu USD. Luõy keá ñeán nay Ñoàng Nai ñaõ thu huùt ñöôïc 1.553 döï aùn FDI vôùi toång voán ñaàu tö ñaêng kyù treân 28 tyû USD; soá döï aùn coøn hieäu löïc laø gaàn 1.200 döï aùn vôùi toång voán ñaàu tö gaàn 24 tyû USD. Phaùt huy keát quaû ñaït ñöôïc, naêm 2016 tænh ñaët chæ tieâu thu huùt 1 tyû USD voán ñaàu tö.

KHÔÛI COÂNG TUYEÁN CAO TOÁC NOÁI CAÀN THÔ VAØ KIEÂN GIANG Vöøa qua taïi tænh Kieân Giang, Boä GT&VT ñaõ chính thöùc khôûi coâng döï aùn xaây döïng tuyeán ñöôøng Loä Teû - Raïch Soûi noái ñòa phaän TP. Caàn Thô vaø Kieân Giang vôùi toång möùc ñaàu tö gaàn 6.694 tyû ñoàng. Ñaây laø döï aùn coù yù nghóa quan troïng trong vieäc thuùc ñaåy phaùt trieån KT XH vaø keát noái giao thoâng khu vöïc ÑBSCL; sau khi hoaøn thaønh cuøng vôùi döï aùn Keát noái trung taâm Ñoàng baèng Mekong seõ taïo thaønh tuyeán truïc doïc noái thoâng khu vöïc kinh teá troïng ñieåm Taây Nam Boä. ñoäng ñeå naâng tyû troïng caùc ngaønh coù haøm löôïng tri thöùc, giaù trò gia taêng cao trong ngaønh dòch vuï. Phaùt huy lôïi theá cuûa TP, phaùt trieån nhanh, hieäu quaû moät soá ngaønh dòch vuï coù lôïi theá, coù giaù trò gia taêng cao nhö du lòch, vieãn thoâng - CNTT, taøi chính, ngaân haøng, baûo hieåm vaø caùc dòch vuï khaùc hoã trôï kinh doanh. Trong lónh vöïc XK, chuyeån dòch cô caáu theo höôùng ñaåy maïnh XK nhöõng maët haøng coù giaù trò gia taêng cao; taêng saûn phaåm cheá bieán vaø cheá taïo, saûn phaåm coù haøm löôïng coâng ngheä vaø chaát xaùm cao,

giaûm daàn tyû troïng haøng thoâ vaø sô cheá. TP tieáp tuïc phaùt trieån 4 ngaønh coâng nghieäp troïng yeáu coù haøm löôïng KH&CN vaø giaù trò gia taêng cao vaø thuùc ñaåy caùc ngaønh coâng nghieäp hoã trôï, taäp trung xaây döïng caùc khu - CCN hoã trôï; taän duïng nguoàn löïc, coâng ngheä, vaät tö, thieát bò maùy moùc saûn xuaát trong nöôùc ñaït tieâu chuaån, giaûm nhaäp sieâu, ñaùp öùng nhu caàu CNH-HÑH. Ngoaøi ra TP chuû ñoäng trieån khai caùc giaûi phaùp hoã trôï phaùt trieån saûn xuaát khi Vieät Nam gia nhaäp Coäng ñoàng Kinh teá ASEAN, Hieäp

ñònh TPP, caùc FTA song phöông, ña phöông... Vôùi nhöõng giaûi phaùp quyeát lieät, TP.HCM töï tin hoaøn thaønh caùc chæ tieâu, nhieäm vuï ñaët ra trong naêm 2016, böôùc ñaàu thöïc hieän thaønh coâng muïc tieâu “Xaây döïng TP.HCM coù chaát löôïng soáng toát, vaên minh, hieän ñaïi, nghóa tình; coù vai troø ñoäng löïc trong söï nghieäp CNH-HÑH ñaát nöôùc; sôùm trôû thaønh moät trong nhöõng trung taâm lôùn veà kinh teá, taøi chính, thöông maïi, khoa hoïc - coâng ngheä cuûa khu vöïc Ñoâng Nam AÙ”. n

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .19


KINH TEÁ THEÁ GIÔÙI Naêm 2015 kheùp laïi vôùi böùc tranh kinh teá theá giôùi hoãn ñoän, ñan xen nhöõng maûng maøu saùng toái. Theo döï baùo cuûa caùc toå chöùc taøi chính uy tín, trong naêm 2016 naøy, kinh teá toaøn caàu vaãn seõ tieáp tuïc baáp beânh...

dự báo về nền kinh tế thế giới năm 2016 1. TAÊNG TRÖÔÛNG GDP SUÏT GIAÛM

Naêm 2016 ñöôïc döï baùo laø moät naêm nhieàu khoù khaên vôùi neàn kinh teá toaøn caàu. Theo baùo caùo taøi chính cuûa Toå chöùc Hôïp taùc & Phaùt trieån kinh teá (OECD), möùc taêng tröôûng kinh teá theá giôùi naêm 2016 vaøo khoaûng 3,3%; ngoaøi ra moät soá khu vöïc coù khaû naêng rôi vaøo giaûm phaùt. Coøn theo Quyõ Tieàn teä quoác teá (IMF), möùc taêng tröôûng kinh teá theá giôùi naêm 2016 laø 3,6%. Trong khi ñoù, Lieân hôïp quoác laïi keùm laïc quan khi nhaän ñònh, trieån voïng kinh teá toaøn caàu naêm 2016 chæ ñaït 2,9%.

2. KINH TEÁ MYÕ KHÔÛI SAÉC

Theo döï baùo cuûa OECD, Myõ vaãn duy trì ñaø phuïc hoài kinh teá toát cuûa naêm 2015. Caùc chæ soá döï baùo cho thaáy neàn kinh teá soá 1 theá giôùi laø Myõ laïi ñang coù nhöõng daáu hieäu “aám” leân vaø tieáp tuïc laø “ñaàu taøu” ñeå keùo caû neàn kinh teá theá giôùi trong naêm 2016. Treân thò tröôøng lao ñoäng, tyû leä thaát nghieäp cuûa Myõ töø hôn 9,8% vaøo thaùng 5/2009 giaûm xuoáng coøn 5% vaøo thôøi ñieåm hieän taïi. Böùc tranh kinh teá khôûi saéc ñaõ daãn ñeán quyeát ñònh taêng laõi suaát cô baûn leân 0,25% ñeán 0,5% cuûa Cuïc Döï tröõ Lieân bang Myõ (FED) vaøo thaùng 12/2015 vaø coù theå tieáp tuïc coù nhieàu ñôït taêng laõi suaát trong naêm 2016. OECD döï baùo, taêng tröôûng GDP cuûa Myõ naêm 2016 ñaït 2,5%.

3. KINH TEÁ CHAÂU AÂU KHOÙ BUØNG NOÅ

Lieân hieäp chaâu AÂu (EU) vaø Khu vöïc ñoàng Euro (Eurozone) ñöôïc coi laø ñoäng löïc cuûa taêng tröôûng kinh teá theá giôùi trong naêm 2016 bôûi ñaây laø khu vöïc duy nhaát sôû höõu tieàm naêng taêng tröôûng oån ñònh. Naêm 2015, taêng tröôûng kinh teá cuûa Eurozone ñaït treân 1%. Caùc theå cheá taøi chính lôùn nhö Ngaân haøng TW chaâu AÂu (ECB) vaø IMF nhaän ñònh, Eurozone seõ ñaït möùc taêng tröôûng cao hôn trong naêm 2016. Tuy nhieân, kinh teá Eurozone seõ coøn ñoái maët khoâng ít khoù khaên nhö: Hy Laïp, Phaùp... vaãn phuïc hoài chaäm sau khuûng hoaûng; caùc vaán ñeà an ninh, cuoäc khuûng hoaûng di cö taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán nhieàu neàn kinh teá Eurozone.

20. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

4. CAÙC NEÀN KINH TEÁ MÔÙI NOÅI CHÒU NHIEÀU SÖÙC EÙP

Trieån voïng taêng tröôûng trong naêm 2016 cuûa caùc neàn kinh teá môùi noåi laïi ñöôïc döï baùo trôû neân u aùm hôn. Trong boái caûnh naêng löïc noäi taïi cuûa khu vöïc yeáu, taêng tröôûng kinh teá suy giaûm, vieäc FED naâng laõi suaát coù theå daãn ñeán nguy cô dieãn ra moät laøn soùng ruùt voán, thoaùi voán töø caùc nöôùc môùi noåi veà Myõ. Trong soá caùc nöôùc môùi noåi, khu vöïc Nam Myõ ñaùng lo ngaïi nhaát vì chòu taùc ñoäng tröïc tieáp töø cuoäc khuûng hoaûng giaù caùc loaïi nguyeân lieäu ñaàu vaøo cuõng nhö töø söï suy giaûm saûn löôïng XK, daãn ñeán suït giaûm toång giaù trò XK. OECD döï baùo, möùc taêng tröôûng ôû caùc neàn kinh teá môùi noåi seõ giaûm maïnh xuoáng coøn 2,4% vaøo naêm 2016.


X U AÂ N B Í N H T H AÂ N

5. KHUÛNG HOAÛNG KINH TEÁ KEÙO DAØI TAÏI TRUNG QUOÁC

6. CAÙC QUOÁC GIA XK GAËP BAÁT LÔÏI

Theo ñaùnh giaù cuûa IMF, bieán soá quan troïng nhaát naêm 2016 chính laø Trung Quoác. Laàn ñaàu tieân töø sau khuûng hoaûng taøi chính 2008, taêng tröôûng nöôùc naøy ñaõ xuoáng döôùi 7% trong quyù III/2015. Beân caïnh ñoù, nhu caàu haøng Trung Quoác cuûa theá giôùi khoâng coøn taêng tröôûng vôùi toác ñoä nhö tröôùc ñaây nöõa vaø nöôùc naøy cuõng khoâng caàn naâng caáp cô sôû haï taàng moät caùch caáp baùch. IMF döï baùo, naêm 2016 neàn kinh teá Trung Quoác seõ chæ taêng tröôûng 6,3%, thaáp hôn so vôùi 6,8% cuûa naêm 2015.

Naêm 2016, theá giôùi cuõng seõ chöùng kieán moät söï suy giaûm trong thöông maïi quoác teá (thöông maïi phi naêng löôïng ñaõ giaûm tôùi 12% trong naêm 2015 trong khi tröôùc ñoù nhieàu naêm ñeàu ñaït möùc taêng tröôûng tôùi khoaûng 20%). Chính vì vaäy, caùc quoác gia coù moâ hình taêng tröôûng lieân quan ñeán XK nhö Nhaät Baûn, Baéc AÂu, Australia, Haøn Quoác vaø trong töông lai gaàn coù theå caû Ñöùc seõ gaëp baát lôïi.

7. HAØNG HOÙA REÛ

Vieäc neàn Trung Quoác keát thuùc giai ñoaïn taêng tröôûng noùng laø moät yeáu toá khieán giaù haøng hoùa ôû möùc thaáp nhaát keå töø naêm 2008. Ñieån hình chæ soá giaù haøng hoùa ñaõ suït giaûm 26% vaøo naêm 2015. Khi Trung Quoác vaãn laø nguoàn caàu chính ñoái vôùi phaùt trieån cô baûn toaøn caàu, giôùi quan saùt nhaän ñònh giaù haøng hoùa seõ tieáp tuïc ôû möùc thaáp trong naêm 2016.

8. GÍA DAÀU TIEÁP TUÏC TRÖÔÏT DAØI

Daàu tieáp tuïc laø caâu chuyeän cuûa naêm 2016 khi giaù vaãn ôû möùc döôùi 40 USD/thuøng. IMF thaäm chí coøn döï ñoaùn, giaù daàu seõ tuït veà ngöôõng 20 USD trong naêm nay. Ñaây seõ laø moät ñoøn giaùng chí maïng vaøo caùc neàn kinh teá ñang phaùt trieån voán phuï thuoäc vaøo XK daàu thoâ, aûnh höôûng tôùi toác ñoä taêng tröôûng kinh teá toaøn caàu. Ñoái maët möùc giaù daàu thaáp nhaát 11 naêm, caùc haõng daàu löûa lôùn nhaát theá giôùi ñang rôi vaøo moät thôøi kyø caét giaûm ñaàu tö, caét giaûm vieäc laøm vaø trì hoaõn caùc döï aùn keùo daøi nhaát trong nhieàu thaäp nieân.

9. KYØ VOÏNG MANG TEÂN AÁN ÑOÄ

Theo döï baùo cuûa IMF, naêm 2016 GDP cuûa neàn kinh teá AÁn Ñoä seõ ôû möùc 7,3%. Ñaây cuõng laø naêm môû ra böôùc ngoaët lôùn vôùi AÁn Ñoä vaø nhieàu khaû naêng quoác gia Nam AÙ naøy seõ vöôït qua Trung Quoác ñeå trôû thaønh neàn kinh teá coù toác ñoä phaùt trieån nhanh nhaát theá giôùi. Thuû töôùng AÁn Ñoä Narendra Modi ñang naém trong tay nhöõng lôïi theá ñeå giuùp quoác gia naøy coù nhöõng chính saùch kinh teá côûi môû, thaân thieän hôn, thu huùt ñöôïc caùc nhaø ñaàu tö FDI.

10. TIEÀN TEÄ CHAÂU AÙ MAÁT GIAÙ MAÏNH VÌ TRUNG QUOÁC

Taát caû 10 ñoàng tieàn chuû choát ôû khu vöïc chaâu AÙ ñöôïc caùc chieán löôïc gia döï baùo seõ maát giaù so vôùi ñoàng USD trong naêm 2016 vaø nguyeân nhaân khieán tyû giaù cuûa caùc ñoàng tieàn naøy ñi xuoáng naèm ôû Trung Quoác. Vieäc ñoàng Nhaân daân teä cuûa quoác gia naøy maát giaù seõ aûnh höôûng ñeán tyû giaù cuûa caùc ñoàng tieàn trong khu vöïc vaø cuûa caùc neàn kinh teá môùi noåi treân toaøn theá giôùi Ñieån hình ñoàng Rupiah (IDR) cuûa Indonesia, ñoàng Won (KRW) cuûa Haøn Quoác vaø ñoàng Ñoâla Singapore (SGD) ñöôïc cho seõ laø nhöõng ñoàng tieàn chính maát giaù maïnh nhaát ôû chaâu AÙ trong naêm 2016.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .21


GOÙC NHÌN TRUYEÀN THOÂNG

1. Söï gia taêng cuûa vieäc duøng thieát bò di ñoäng (Mobile)

Nhûäng khuynh hûúáng vïì nöåi dung kyä thuêåt söë trong nùm 2016

22. VCCI-HCM l www.vcci-hcm.org.vn

Nhöõng con soá gaàn ñaây cho thaáy söï aûnh höôûng cuûa caùc thieát bò di ñoäng treân toaøn caàu thaät ñaùng kinh ngaïc. Taïi vöông quoác Anh, 54% noäi dung ñöôïc xem treân caùc thieát bò mobile. Taïi Myõ, con soá laø 44%. Coøn ôû caùc quoác gia chaâu AÙ thì cao hôn nhieàu (Singapore 52%, Nhaät 54%) so vôùi soá trung bình toaøn caàu laø 42%. Ñieàu naøy coù yù nghóa gì ñoái vôùi caùc nhaø quaûn lyù thöông hieäu? Ñieàu naøy ñoàng nghóa vôùi vieäc noäi dung truyeàn taûi phaûi coù ñoä daøi vöøa phaûi, deã tieáp thu. Thoâng ñieäp phaûi lieân quan ñeå taïo ñöôïc söï chuù yù. Vieäc trieån khai chieán löôïc taäp trung vaøo mobile khoâng chæ ñôn giaûn laø taïo ra noäi dung coù tính töông taùc; maø coøn phaûi thieát keá theo thoùi quen söû duïng taát caû caùc tính naêng treân ñieän thoaïi thoâng minh (smart phone).

2. Caùc öùng duïng (Apps) trôû neân phoå bieán Ñoái vôùi ñaïi ña soá ngöôøi tieâu duøng hieän taïi, vieäc ñaàu tieân hoï laøm khi thöùc daäy vaø vieäc cuoái cuøng hoï laøm tröôùc khi nguû laø nhìn vaøo maøn hình smart phone. Do ñoù nhu caàu taïo öùng duïng ñeå taïo nieàm tin vaø khuyeán khích söï trung thaønh vôùi thöông hieäu ngaøy caøng gia taêng ñoái vôùi caùc nhaø quaûn lyù thöông hieäu. Trong nhöõng naêm saép tôùi, caùc öùng duïng cuûa thöông hieäu seõ thay theá caùc website coäng ñoàng nhö laø moät söï löïa choïn cuûa quaûng caùo, bao goàm caû TV. Ñoái vôùi nhieàu thöông hieäu, öùng duïng ñaõ trôû thaønh moät keânh di ñoäng ñeå xaây döïng söï trung thaønh vôùi thöông hieäu, taïo söï töông taùc, mua saûn phaåm hoaëc dòch vuï thoâng qua thöông maïi ñieän töû (eCommerce) treân thieát bò di ñoäng (coøn ñöôïc goïi laø mCommerce) vaø laø phöông tieän thöïc hieän vieäc thanh toaùn. Nhöõng chöùc naêng ñöôïc caûi tieán nhö baûn ñoà, söï giôùi thieäu döïa treân thôøi gian thöïc, hoaëc döïa treân ñòa ñieåm cuï theå, hoaëc ñoåi ñieåm thöôûng hoaëc thanh toaùn tröïc tieáp seõ ñöôïc xaây döïng vaøo nhöõng öùng duïng nhö treân ñeå taêng söï töông taùc vaø giaù trò cho ngöôøi tieâu duøng. Taïi Vieät Nam, caùc öùng duïng Uber, Grab Taxi/ Grab Bikes ñaõ trôû neân quen thuoäc vaø khoâng theå thieáu vôùi moät soá ngöôøi quen söû duïng caùc tính naêng treân caùc thieát bò di ñoäng. Löôïng söû duïng ngaøy caøng gia taêng bôûi ngöôøi tieâu duøng caûm thaáy söï tieän lôïi khi söû duïng caùc dòch vuï naøy vaø giôùi thieäu cho nhieàu ngöôøi tham gia. Moät khi hoï taûi veà moät öùng duïng naøo ñoù, coù nghóa laø hoï ñaõ quan taâm ñeán saûn phaåm, dòch vuï vaø gaàn nhö seõ söû duïng thöôøng xuyeân.


X U AÂ N B Í N H T H AÂ N

3. Phaùt thanh qua internet (Podcast) ngaøy caøng coù tính aûnh höôûng Cuõng nhö caùc blogs ñaõ trôû thaønh nhöõng trang tin töùc ñöôïc phaùt trieån ñeán ñænh cao vaø ñöôïc ñaàu tö ñuùng möùc, podcast ñang phaùt trieån töø moät keânh giaûi trí ñôn thuaàn sang keânh tin töùc ñuùng nghóa. Con soá ñaêng kyù podcast hieän taïi ñaõ leân ñeán 1 tæ, theo soá lieäu cuûa Apple. ‘Serial’, podcast phoå bieán nhaát hieän nay, ñaõ ñöôïc taûi xuoáng hôn 40 trieäu laàn. Vaø soá löôïng khaùch haøng trung thaønh cuûa podcast ñaõ taêng töø 25 trieäu leán ñeán 75 trieäu trong voøng 5 naêm trôû laïi ñaây. Con soá naøy, thoaït nhìn coù veû aán töôïng, cuõng khoâng phaûi laø con soá ñaùng ngaïc nhieân trong boái caûnh ngöôøi tieâu duøng gia taêng vieäc xem noäi dung qua thieát bò di ñoäng. Podcast laø moät keânh hoaøn haûo khi xem baèng thieát bò di ñoäng. Ngöôøi tieâu duøng coù theå taûi xuoáng noäi dung sau khi nghe ôû baát cöù nôi naøo hoaëc baát kyø thôøi ñieåm naøo. Ñaëc bieät nhöõng noäi dung naøy raát deã saûn xuaát trong khi nhöõng noäi dung khaùc toán nhieàu thôøi gian hôn. Moät khi ñöôïc bieân taäp phuø hôïp, nhöõng noäi dung naøy coù theå deã daøng taûi leân internet. Theâm moät ñieåm thuaän lôïi nöõa cuûa podcast, möùc ñoä töông taùc cuûa ngöôøi tieâu duøng seõ saâu saéc hôn ñoái vôùi nhöõng quaûng caùo baêng-roân hoaëc ‘likes’. Hoï coù khuynh höôùng daønh nhieàu thôøi gian hôn khi xem noäi dung podcast vaø gaây aûnh höôûng toát ñeán möùc ñoä trung thaønh vôùi thöông hieäu.

4. Söï thoáng trò cuûa caùc trang web coù noäi dung höõu ích töø thöông hieäu Nhö moät phaàn cuûa chieán löôïc marketing noäi dung, nhieàu thöông hieäu (ñôn cöû nhö General Mills, Red Bull, Saab vaø Marriot…) ñaõ vaø ñang taïo ra nhöõng trang thoâng tin khoâng bao goàm quaûng caùo ñeå xaây döïng moái quan heä vôùi ngöôøi tieâu duøng. Nhöõng trang noäi dung ñoäc laäp naøy coù noäi dung phong phuù vaø ñöôïc ñaàu tö toát. Nhöõng thöông hieäu ñaõ xaây döïng ñöôïc trang noäi dung hoaøn chænh seõ chieám ñöôïc nieàm tin vaø taïo ñöôïc uy tín ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng. Baèng caùch taïo ra tieáng noùi rieâng cuûa hoï nhö moät chuyeân gia ñaàu ngaønh hoï tham gia vaø khoâng caàn quaûng caùo baát kyø thöông hieäu cuï theå naøo, hoï ñaõ ‘voâ tình’ loâi keùo ñöôïc nhieàu ngöôøi tieâu duøng hôn. Ñaëc ñieåm cuûa nhöõng trang noäi dung trung laäp naøy laø ngöôøi xem coù khuynh höôùng vöøa söû duïng saûn phaåm- dòch vuï, vöøa chia seû noäi dung trong trang nhieàu hôn nhöõng trang chuyeân baùn saûn phaåm. Nhöõng baøi vieát trong trang trung laäp coù theå ñöôïc chia seû laïi treân Podcast, eBook vaø Webinar... vaø seõ xuaát hieän laïi treân trang chuû cuûa thöông hieäu. Ñaây laø cô hoäi ñeå noäi dung töø coâng ty coù theå ñöôïc phaùt taùn vaø thu ñöôïc nhöõng giaù trò gia taêng. Khi nhöõng trang website thöông maïi coù nhöõng noäi dung lieân quan höõu ích, cô hoäi ñöôïc xem taêng leân raát nhieàu laàn.

5. Phaân tích noäi dung marketing döïa treân cô sôû döõ lieäu trôû neân thieát yeáu Trong voøng moät thaäp kyû, heä thoáng quaûn lyù noäi dung (goïi taét laø CMSs) seõ trôû thaønh keânh phaân phoái vaø saûn xuaát noäi dung. Khi nhöõng heä thoáng quaûn lyù noäi dung ñöôïc caûi tieán vaø coâng ngheä töï ñoäng hoùa noäi dung marketing trôû neân hoaøn thieän hôn, cuoäc caïnh tranh phaàn noäi dung seõ gia taêng. Phaàn meàm phaân tích caûi tieán, tröôùc ñaây ñöôïc söû duïng ñeå theo doõi thaùi ñoä ngöôøi tieâu duøng, seõ duøng nhöõng thuaät toaùn phöùc taïp ñeå quyeát ñònh giaù trò cuûa töøng noäi dung, chaúng haïn moät baøi baùo coù theå quyeát ñònh nhö theá naøo ñeán quyeát ñònh mua haøng hoaëc YouTube coù möùc aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán vieäc baùn haøng. Ñeå chuû ñoäng trong cuoäc chôi, caùc thöông hieäu phaûi chuaån bò heä thoáng hoaït ñoäng marketing vaø caùc khoaûn ñaàu tö cho kyõ thuaät. Noäi dung döïa treân thaùi ñoä ngöôøi tieâu duøng töø nhöõng döõ lieäu seõ ñöôïc chuù troïng hôn, cuõng nhö caùc trang web seõ ñöôïc caù nhaân hoùa moät caùch trieät ñeå hôn. www.ogilvydo.com

Chuyên mục “Góc nhìn truyền thông” do Ogilvy Việt Nam phối hợp cùng VCCI-HCM mở ra nhằm mang đến những thông tin mới nhất về truyền thông cho các DN hội viên của VCCI-HCM. Quý DN có thể chia sẻ ý kiến và gửi câu hỏi về ban biên tập theo địa chỉ gocnhintruyenthong@vcci-hcm.org.vn.

www.vcci-hcm.org.vn l VCCI-HCM .23


Công ty Tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính ASSURANCE GLOBAL, LLC (ASSURANCE GLOBAL) là một công ty quản lý nợ thương mại, giàu kinh nghiệm trong việc thu hồi nợ giữa các doanh nghiệp, tập trung thu nợ về cho các nước vành đai Thái Bình Dương. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc thu hồi các khoản nợ tại Hoa Kỳ và Châu Âu, ASSURANCE GLOBAL sẽ tư vấn và cung cấp các giải pháp thu hồi các khoản nợ cho các công ty xuất khẩu Việt Nam.

Bằng các cách tiếp cận chuyên nghiệp, hiệu quả và hợp pháp, ASSURANCE GLOBAL, LLC giúp cho các nhà xuất khẩu có giải pháp thu hồi nợ một cách hợp lý và mang lại kết quả nhanh chóng bằng cách làm việc chuyên nghiệp nhờ kinh nghiệm đúc kết qua nhiều năm trong lĩnh vực thu hồi nợ thương mại. Ngoài ra, ASSURANCE GLOBAL còn hợp tác với rất nhiều công ty tư vấn pháp lý và tài chính hàng đầu tại Hoa Kỳ, giúp cho việc thu hồi nợ hiệu quả hơn. ASSURANCE GLOBAL chỉ thu phí dịch vụ cố định một lần khi khoản nợ được thu hồi thành công, ngoài ra ASSUARANCE GLOBAL sẽ không thu tiền trước, không có chi phí phát sinh.

Bản Tin VCCI số 2 ngày 02 tháng 02 năm 2016  

Bản Tin VCCI số 2 ngày 02 tháng 02 năm 2016

Bản Tin VCCI số 2 ngày 02 tháng 02 năm 2016  

Bản Tin VCCI số 2 ngày 02 tháng 02 năm 2016

Advertisement