VOYAGER XD

Page 1Witaj

Upominki o pozytywnym wpływie

02

30

40

Tekstylia

Czapki

Parasole

50

122

144

}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

Plener

oěōŅ¿āěŅʇĘåĠúåÊûûÊ

ğĦěāûɉʇ}āʇûåÊʇóĿÊğĦå¨ʇĿ¨ěĦāĠÀåʇú¨ĦÊěå¨õûÊñɊʇĦŅõóāʇúŅĠõåɊʇĦěāğóåʇåʇ

164

186

234

ğÊûĦŅúÊûĦĂĿʇğóěŅĿ¨ñ»ÀŅÀâʇğåÙʇō¨ʇĦŅúʇÝÊğĦÊúɉʇ Ŀ¨Ő¨úŅɊʇŐÊʇ

Teczki i notatniki

Do picia

}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

296

336

372

ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

R¨ěōÙÆōå¨ʇåʇõ¨Ħ¨ěóå

āúʇåʇĿûÙĦěōÊ

Changing the way we give

oě¨ĿÆōåĿ»ʇĿ¨ěĦāĠÁʇīĘāúåûóīʇāóěÊĠõ¨ʇÊúāÀñāû¨õûŅʇĿĘùŅĿɊʇñ¨óåʇ ĿŅĿåÊě¨ʇû¨ʇā¿Æ¨ěāĿ¨ûÊÝāʇāě¨ōʇōû¨ÀōÊûåÊɊʇñ¨óåÊʇú¨ʇÆõ¨ʇā¿īʇ

īĿōÝõÙÆûåÊûåÊʇĿĘùŅĿīɊʇñ¨óåʇīĘāúåûÊóʇú¨ʇû¨ʇû¨ğō»ʇĘõ¨ûÊĦÙɊʇĦŅõóāʇ ÆāƨñÊʇúīʇĿ¨ěĦāĠÀåɉ

ğōŅğĦóåÊʇĘě¨Ŀ¨ʇō¨ğĦěōÊŐāûÊɉʇ§¨Æû¨ʇÀōÙĠÁʇûåûåÊñğōÊÝāʇó¨Ħ¨õāÝīɊʇ¨ûåʇñ¨óåÊóāõĿåÊó åûÜāěú¨ÀñÊʇĿʇûåúʇō¨Ŀ¨ěĦÊʇåɖʇõī¿ʇōʇûåÊÝāʇĿŅûåó¨ñ»ÀÊʇåɖõī¿ʇĘāōāğĦ¨ñ»ÀÊʇōʇûåúåʇĿ ĘāĿå»ō¨ûåīɊʇûåÊʇúāÝ»ʇ¿ŅÁʇĘěōÊÆěīóāĿŅĿ¨ûÊʇõī¿ʇīŐŅĦÊʇĿʇñ¨óåÊñóāõĿåÊóʇåûûÊñʇĘāğĦ¨Àåɉ ā¿ÊÀʇāğĂ¿ʇõī¿ʇœěúʇûåÊʇěÊğĘÊóĦīñ»ÀŅÀâʇĦŅÀâʇĘāğĦ¨ûāĿåÊüʇĘěōÊÆğåÙĿōåÙĦÊʇōāğĦ¨û» óěāóåʇĘě¨ĿûÊɉʇ¤¨ğĦěōÊݨúŅʇğā¿åÊʇĘě¨ĿāʇÆāʇōúå¨ûŅʇÀÊûɊʇěĂŐûåÀʇĿʇóāõāě¨ÀâʇĘěāÆīóĦĂĿ āě¨ōʇÊĿÊûĦī¨õûŅÀâʇ¿ùÙÆĂĿʇĿʇÆěīóīɉʇ ğōŅğĦóåÊʇû¨ÆěīóåʇĿŅóāû¨ûÊʇû¨ʇĘěāÆīóĦ¨ÀâʇĿ ĦŅúʇó¨Ħ¨õāÝīʇú¨ñ»ʇñÊÆŅûåÊʇÀâ¨ě¨óĦÊěʇĘāó¨ōāĿŅʇåʇåûÜāěú¨ÀŅñûŅɉ }āĿ¨ěŅʇåʇÀÊûŅʇĘěÊōÊûĦāĿ¨ûÊʇĿʇó¨Ħ¨õāÝīʇú¨ñ»ʇÀâ¨ě¨óĦÊěʇĿŅù»ÀōûåÊʇåûÜāěú¨ÀŅñûŅɊ ûåÊʇğĦ¨ûāĿå»ʇāÜÊěĦŅʇĿʇěāōīúåÊûåīʇóāÆÊóğīʇÀŅĿåõûÊÝāʇåʇúāÝ»ʇīõÊÀʇōúå¨ûåÊɉʇ ÊûŅ ûÊŕāɊʇûåÊʇō¨ĿåÊě¨ñ»ʇĘāƨĦóīʇ }ɊʇûåÊʇā¿Êñúīñ»ʇóāğōĦĂĿʇōû¨óāĿ¨ûå¨ʇåʇĦě¨ûğĘāěĦīɉ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ˀ˔˧˘˥˜˔·ˬ ˭ ˥˘˖ˬ˞˟˜ˡ˚˨

ʶ˔·ˢ˥ˢ˖˭ˡ˔ ˞ˢ˟˘˞˖˝˔ ʛ˨ˡ˜˦˘˫ ˜ ˗˔ˠ˦˞ˢ ʢ ˠͩ˦˞˔ʜ

ˊ ˣ˘·ˡ˜ ˜˗˘ˡ˧ˬЃ˞ˢ˪˔˟ˡ˘ ˣˢ˖˛ˢ˗˭˘ˡ˜˘ ˗˭˜ͩ˞˜ ˪˘˥ˬЃ˞˔˖˝˜ ˕˟ˢ˖˞ ˖˛˔˜ˡ ˢ˥˔˭ ˭ˡ˔˖˭ˡ˜˞ˢ˪˜ ʴˊʴ˅ʸϱ

ʾ˔κ˗ˬ ˣ˥ˢ˗˨˞˧ ˣˢ˦˜˔˗˔ ʶˬ˙˥ˢ˪ˬ ˃˔˦˭ˣˢ˥˧ ˃˥ˢ˗˨˞˧˨ ˭ ˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˖˝͗ ˢ Ν˟˔˗˭˜˘ ˪ͩ˚˟ˢ˪ˬˠ ˜ ˪ˣ·ˬ˪˜˘ ˡ˔ Ν˥ˢ˗ˢ˪˜˦˞ˢ

ʥʘ ˪ˣ·ˬ˪ͅ˪ ˣ˥˭˘˞˔˭˨˝˘ˠˬ ˡ˔ ˙˨ˡ˗˔˖˝ͩ ˊ˔˧˘˥ʡˢ˥˚


Tekstylia

˂ʸʾ˂ʠˇʸˋ® OEKO-TEX® STANDARD 100 to jeden z najbardziej znanych na Ν˪˜˘˖˜˘ ˖˘˥˧ˬЃ˞˔˧ͅ˪ ˗˟˔ ˧˘˞˦˧ˬ˟˜ͅ˪ʟ ˧˘˦˧ˢ˪˔ˡˬ˖˛ ˣˢ˗ ˞͗˧˘ˠ

˃˘·ˡ˔ ˧˥˔ˡ˦ˣ˔˥˘ˡ˧ˡˢΝ͙ ˜ ˪˘˥ˬЃ˞˔˖˝˔ ˕˟ˢ˖˞˖˛˔˜ˡ˘ˠ ˗˭˜ͩ˞˜ ˭ˡ˔˖˭ˡ˜˞ˢ˪˜ ʴˊʴ˅ʸϱ

˦˨˕˦˧˔ˡ˖˝˜ ˦˭˞ˢ˗˟˜˪ˬ˖˛ʡ ʴ ˦˞͗˗ ˣ˘˪ˡˢΝ͙ʟ κ˘ ˡ˔˦˭˘ ˧˪˜˘˥˗˭˘ˡ˜˔ ˡ˔ ˧˘ˠ˔˧ ˇ˘˦˧˨˝˘ˠˬ ˞˔κ˗ˬ ˦˞·˔˗ˡ˜˞ ˡ˔˦˭ˬ˖˛ ˧˞˔ˡ˜ˡ ˪ ˟˔˕ˢ˥˔˧ˢ˥˜˨ˠ ˨ˣ˥˔˪ˡ˜ˢˡˬˠ ˣ˥˭˘˭ ˂ʸʾ˂ˇʸˋ̀ ˣˢ˗ ˞͗˧˘ˠ ˦˭˞ˢ˗˟˜˪ˬ˖˛ ˦˨˕˦˧˔ˡ˖˝˜ʡ ʾ˔κ˗ˬ ˔˥˧ˬ˞˨· ʼˤˢˡ˜ˤ ˝˘˦˧ ˖˘˥˧ˬЃ˞ˢ˪˔ˡˬ ˣ˥˭˘˭ ˂ʸʾ˂ʠ ˇʸˋ̀ ˝˔˞ˢ ˕˘˭ˣ˜˘˖˭ˡˬ ˗˟˔ ˭˗˥ˢ˪˜˔ ˖˭·ˢ˪˜˘˞˔ʡ

˭˥ͅ˪ˡˢ˪˔κˢˡ˘˚ˢ ˥ˢ˭˪ˢ˝˨ ˦͗ ˪˜˔˥ˬ˚ˢ˗ˡ˘ʲ ʴ˕ˬ ˣˢ˧˪˜˘˥˗˭˜͙ ˣ˥˔˪˗˭˜˪ˢΝ͙ ˡ˔˦˭˘˝ ˛˜˦˧ˢ˥˜˜ ˣˢ˗˝ͩ˟˜Νˠˬ ˪˦ˣͅ·ˣ˥˔˖ͩ ˭ ˣ˟˔˧˙ˢ˥ˠ͗ ʴ˪˔˥˘ϱʟ ˞˧ͅ˥˔ ˠˢˡ˜˧ˢ˥˨˝˘ʟ ˣ˨˕˟˜˞˨˝˘ ˜ ˪˘˥ˬЃ˞˨˝˘ ˗˔ˡ˘ ˗ˢ˧ˬ˖˭͗˖˘ ˖˔·ˢΝ˖˜ˢ˪˘˚ˢ ˪ˣ·ˬ˪˨ ˧˘˞˦˧ˬ˟˜ͅ˪ ˡ˔ Ν˥ˢ˗ˢ˪˜˦˞ˢ ʠ ˢ˗ ˜˖˛ ˪ˬ˧˪ˢ˥˭˘ˡ˜˔ ˔κ ˗ˢ ˠˢˠ˘ˡ˧˨ʟ ˚˗ˬ ˧˥˔Ѓ͗ ˗ˢ ʶ˜˘˕˜˘ʡ

˂˗ˣˢ˪˜˘˗˭˜˔˟ˡ˘ ˪ˬ˞ˢˡ˔ˡ˜˘ ˊ ˥˔ˠ˔˖˛ ˖˜͗˚·ˬ˖˛ ˗˭˜˔·˔Ή ˡ˔ ˥˭˘˖˭ ˣˢˣ˥˔˪ˬ ˪˔˥˨ˡ˞ͅ˪ ˣ˥˔˖ˬ ˪ ·˔Ή˖˨˖˛˨ ˗ˢ˦˧˔˪ʟ ˭˔ˣ˘˪ˡ˜˔ˠˬʟ κ˘ ˪˦˭ˬ˦˧˞˜˘ ˣ˥ˢ˗˨˞˧ˬ ʼˤˢˡ˜ˤ ˦͗ ˪ˬˣ˥ˢ˗˨˞ˢ˪˔ˡ˘ ˪ ˭˔˞·˔˗˔˖˛ ˣ˥ˢ˗˨˞˖ˬ˝ˡˬ˖˛ ˣˢ˦˜˔˗˔˝͗˖ˬ˖˛ ˪˔κˡ͗ ˞ˢˡ˧˥ˢ˟ͩ ˦ˣˢ·˘˖˭ˡ͗ ˭˚ˢ˗ˡ˜˘ ˭ ˔˨˗ˬ˧˔ˠ˜ ˜

˃˘·ˡ˔ ˧˥˔ˡ˦ˣ˔˥˘ˡ˧ˡˢΝ͙ ˜ ˪˘˥ˬЃ˞˔˖˝˔ ˕˟ˢ˖˞˖˛˔˜ˡ˘ˠ ˗˭˜ͩ˞˜ ˭ˡ˔˖˭ˡ˜˞ˢ˪˜ ʴˊʴ˅ʸϱ

ʶˬ˙˥ˢ˪ˬ ˃˔˦˭ˣˢ˥˧ ˃˥ˢ˗˨˞˧˨ ʛʶ˃˃ʜ

ʾˢ˗˘˞˦˘ˠ ˃ˢ˦˧ͩˣˢ˪˔ˡ˜˔ ˔ˠ˙ˢ˥˜ ʵˆʶʼʡ ˃˥ˢ˚˥˔ˠ ˧˘ˡ ˨˧˥˭ˬˠ˨˝˘

ˊ˦˭ˬ˦˧˞˜˘ ˣ˥ˢ˗˨˞˧ˬ ʼˤˢˡ˜ˤ ˣˢ˦˜˔˗˔˝͗ ˪˜˥˧˨˔˟ˡˬ ˜˗˘ˡ˧ˬЃ˞˔˧ˢ˥

˥ˬ˚ˢ˥ˬ˦˧ˬ˖˭ˡ˘ ˦˧˔ˡ˗˔˥˗ˬ ˦ˣˢ·˘˖˭ˡ˘ ˭˚ˢ˗ˡ˘ ˭

ʴ˪˔˥˘ϱʟ ˞˧ͅ˥ˬ ˭˔ˣ˘˪ˡ˜˔ ˣ˘·ˡ͗ ˧˥˔ˡ˦ˣ˔˥˘ˡ˧ˡˢΝ͙ ˜ ˣˢ˧˪˜˘˥˗˭˔

ˠ˜ͩ˗˭ˬˡ˔˥ˢ˗ˢ˪ˬˠ˜ ˞ˢˡ˪˘ˡ˖˝˔ˠ˜ʟ ˧˔˞˜ˠ˜ ˝˔˞ ˃ˢ˪˦˭˘˖˛ˡ˔

ˣˢ˖˛ˢ˗˭˘ˡ˜˘ ˪ˬ˞ˢ˥˭ˬ˦˧˔ˡˬ˖˛ ˠ˔˧˘˥˜˔·ͅ˪ʡ ʴˣ˟˜˞˔˖˝˔

ʷ˘˞˟˔˥˔˖˝˔ ˃˥˔˪ ʶ˭·ˢ˪˜˘˞˔ ˜ ˀ˜ͩ˗˭ˬˡ˔˥ˢ˗ˢ˪˔ ˂˥˚˔ˡ˜˭˔˖˝˔

˕˟ˢ˖˞˖˛˔˜ˡ ʴ˪˔˥˘ϱ ˨˗ˢ˦˧ͩˣˡ˜˔ ˭˔˨˙˔ˡ˘ ˗˔ˡ˘ ˢ ˪ˣ·ˬ˪˜˘ ˡ˔

˃˥˔˖ˬ ʛˀ˂˃ʜʡ

Ν˥ˢ˗ˢ˪˜˦˞ˢ ˞ˢΉ˖ˢ˪ˬˠ ˞ˢˡ˦˨ˠ˘ˡ˧ˢˠ ˣˢˣ˥˭˘˭ ˣ˥ˢ˦˧ˬ ˦˞˔ˡ ˞ˢ˗˨ ˄˅ʡ ʷ˔ˡ˘ ˣˢ˖˛ˢ˗˭͗ ˕˘˭ˣˢΝ˥˘˗ˡ˜ˢ ˢ˗ ˣ˥ˢ˗˨˖˘ˡ˧ͅ˪ʟ ˖ˢ ˭˔ˣ˘˪ˡ˜˔

ˊ˔˧˘˥ʡˢ˥˚

ˣ˘·ˡ͗ ˥˭˘˧˘˟ˡˢΝ͙ ˜ˡ˙ˢ˥ˠ˔˖˝˜ ˗ˢ˧ˬ˖˭͗˖ˬ˖˛ ˖˔·˘˝ ˣˢ˗˥ͅκˬ ˞˔κ˗˘˝ ˦˭˧˨˞˜ ˢ˗˭˜˘κˬʡ

ˊ˔˧˘˥ʡˢ˥˚ ˧ˢ ˠ˜ͩ˗˭ˬˡ˔˥ˢ˗ˢ˪˔ ˢ˥˚˔ˡ˜˭˔˖˝˔ ˡˢˡˣ˥ˢЃ˧ʟ ˞˧ͅ˥˔ ˗˭˜˔·˔ ˡ˔ ˥˭˘˖˭ ˗ˢ˦˧˔˥˖˭˔ˡ˜˔ ˪ˢ˗ˬ ˜ ˦˔ˡ˜˧˔˥˜ͅ˪ ˡ˔ ˖˔·ˬˠ Ν˪˜˘˖˜˘ʡ ˊ˔˧˘˥ʡˢ˥˚ ˪˜˘˥˭ˬʟ κ˘ ˪ˢ˗˔ ˧ˢ ˡ˔˝˟˘ˣ˦˭˔ ˜ˡ˪˘˦˧ˬ˖˝˔ʟ ˝˔˞͗ Ν˪˜˔˧ ˠˢκ˘ ˗ˢ˞ˢˡ˔͙ʟ ˔˕ˬ ˣˢˣ˥˔˪˜͙ ˭˗˥ˢ˪˜˘ʟ ˭˪˜ͩ˞˦˭ˬ͙

ι˘˚ˡ˔˝˖˜˘ʟ ˡ˜˘˝˔˦ˡ˘ ˗˘˞˟˔˥˔˖˝˘ʡ ˊ˜˧˔˝˖˜˘ʟ ˣ˥˭˘˝˥˭ˬ˦˧˘ ˙˔˞˧ˬ ˗ˢ˧ˬ˖˭͗˖˘ ˪ˣ·ˬ˪˨ ˡ˔ Ν˥ˢ˗ˢ˪˜˦˞ˢʔ

˔˨˧ˢˡˢˠ˜ͩ ˞ˢ˕˜˘˧ʟ ˨ˠˢκ˟˜˪˜͙ ˗ˢ˦˧ͩˣ ˗ˢ ˘˗˨˞˔˖˝˜ʟ ˭˪˜ͩ˞˦˭ˬ͙ ˗ˢ˖˛ˢ˗ˬ ˥ˢ˗˭˜ˡ ˜ ˭ˠ˜˘ˡ˜͙ κˬ˖˜˔ ˟˨˗˭˜ʡ ʽ˘˗ˡ˔˞ ʪʪʤ ˠ˜˟˜ˢˡͅ˪ ˟˨˗˭˜ ˡ˔˗˔˟ ˡ˜˘ ˠ˔ ˗ˢ˦˧ͩˣ˨ ˗ˢ ˕˘˭ˣ˜˘˖˭ˡ˘˝ ˪ˢ˗ˬʡ ˊ˦ˣ˜˘˥˔ˠˬ ˊ˔˧˘˥ʡˢ˥˚ ˣ˥˭˘˞˔˭˨˝͗˖ ʥʘ ˗ˢ˖˛ˢ˗˨ ˭˘ ˦ˣ˥˭˘˗˔κˬ ˞˔κ˗˘˚ˢ ˣ˥ˢ˗˨˞˧˨ ˭ ˞ˢ˟˘˞˖˝˜ ʼˠˣ˔˖˧ʡ

2303045 Centexbel


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ˁ˔˦˭˔ ˞ˢ˟˘˞˖˝˔ ˭ ˕˔˪˘·ˡˬ ˭ ˥˘˖ˬ˞˟˜ˡ˚˨ ˆˆʥʧ • ˁ˜˦˞˜ ˪ˣ·ˬ˪ ˡ˔ Ν˥ˢ˗ˢ˪˜˦˞ˢ ˜ ˪ ˣ˘·ˡ˜ ˜˗˘ˡ˧ˬЃ˞ˢ˪˔˟ˡ˘ ˠ˔˧˘˥˜˔·ˬ • ˁˢ˪ˢ˖˭˘˦ˡˬ ˜ ˪ˬ˚ˢ˗ˡˬ ˞˥ͅ˝ • ˊˬ˦ˢ˞˔ ˗˕˔·ˢΝ͙ ˢ ˦˭˖˭˘˚ͅ·ˬ ˜ ˗˘˦˜˚ˡ • Ά˔˧˪˘ ˗ˢ ˭ˡ˔˞ˢ˪˔ˡ˜˔

˃˥ˢ˖˘˦ ˥˘˖ˬ˞˟˜ˡ˚˨ ˕˔˪˘·ˡˬʭ

˦˞˥˔˪˞˜ ˕˔˪˘·ˡ˜˔ˡ˘

˪·ͅ˞ˡ˔ ˕˔˪˘·ˡˬ ˠ˜˘˦˭˔ˡ˞˔ ˪·ͅ˞˜˘ˡ ˪·ͅ˞ˡ˔ ˕˔˪˘·ˡ˜˔ˡ˘ ˣ˥˭ͩ˗˭˔ ˝˘˦˧ ˗˭˜˘˥˚˔ˡ˔ʟ ˢ˥˚˔ˡ˜˖˭ˡ˘˝ ˕˔˪˘·ˡˬ ˭ ˥˘˖ˬ˞˟˜ˡ˚˨ ˣ˥˭˘˥ˢ˕˜ˢˡ˘ ˡ˔ ˖˜ͩ˧˔ ˢ˥˔˭ Ѓˡ˔˟ˡ˜˘ ˜ ˢ˥˚˔ˡ˜˖˭ˡ˘˝ ˣ˥˭ͩ˗˭ͩ ˭˦˭ˬ˪˔ˡ˔ ˪ ˨˕˥˔ˡ˜˘


Tekstylia ˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

heather navy

heather athracite

anthracite

˞˛˔˞˜

heather ˕˟˨˘

heather ˚˥˘˘ˡ

˜˖˘˕˘˥˚ ˚˥˘˘ˡ

˩˘˥˗˜˚˥˜˦ ˚˥˘˘ˡ

heather ˚˥˘ˬ

heather ˕˥ˢ˪ˡ

˥ˢˬ˔˟ ˕˟˨˘

˧˥˔ˡˤ˨˜˟ ˕˟˨˘

ˡ˔˧˨˥˔˟ ˥˔˪

˦˞ˬ ˕˟˨˘

˗˜˚˜˧˔˟ ˟˔˩˘ˡ˗˘˥

˕˨˥˚˨ˡ˗ˬ

red

˟˨˦˖˜ˢ˨˦ red

˦˨ˡ˗˜˔˟ ˢ˥˔ˡ˚˘

ochre ˬ˘˟˟ˢ˪

˪˛˜˧˘

T9100

T9101

Koszulka z bawełny z recyklingu Iqoniq Bryce

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ ȢɉȟȤʇóÝʇ Xȟ-Eq

våûÝõÊʇñÊěğÊŅʇɓʇȢȝʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇāěݨûåÀōûÊñʇåʇȢȝʶʇ ¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȞɉȞȞʇúȠ

ĘāÀâāÆō»ÀÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȞȥȝʇ5vQʇɓʇ õ¨ğğåÀʇœĦ Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇ Ęāōû¨ñʇĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȝɉȤʇúȟ

Koszulka z niebarwionej bawełny z recyklingu Iqoniq Manuel

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ ȠɉȠȡʇóÝʇ Xȟ-Eq ¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȝɉȡȤʇúȠ

våûÝõÊʇñÊěğÊŅʇɓʇȢȝʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇāěݨûåÀōûÊñʇåʇȢȝʶʇ ĘāÀâāÆō»ÀÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȞȥȝʇ5vQʇɓʇ õ¨ğğåÀʇœĦ Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇ Ęāōû¨ñʇĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȝɉȣȢʇúȟ

X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȦȞȝȝɉȝȝȞɉQ

X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȦȞȝȞɉȝȞȠɉQ

¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ

¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ

Cena:

Cena:

47,03 PLN

45,14 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ


Tekstylia

Lekka koszulka Iqoniq Sierra, bawełna z recyklingu ˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

anthracite

˙ˢ˥˘˦˧ ˚˥˘˘ˡ

˞˛˔˞˜

˜˖˘˕˘˥˚ ˚˥˘˘ˡ

˖˥˨˦˛˘˗ ˠ˜ˡ˧

˦˞ˬ ˕˟˨˘

˕˨˥˚˨ˡ˗ˬ

red

˗˘˦˘˥˧

ˣ˘˔˖˛ nectar

˖˟ˢ˨˗ ˣ˜ˡ˞

˖˥˘˔ˠ ˬ˘˟˟ˢ˪

ivory ˪˛˜˧˘

˪˛˜˧˘

ûÆŅÊÆɋ

˟˜˚˛˧ ˛˘˔˧˛˘˥ ˟˜˚˛˧ ˛˘˔˧˛˘˥ ˟˜˚˛˧ ˛˘˔˧˛˘˥ anthracite ˚˥˘˘ˡ ˕˟˨˘

ˡ˔˧˨˥˔˟ ˥˔˪

˟˜˚˛˧ ˛˘˔˧˛˘˥ ˟˜˚˛˧ ˛˘˔˧˛˘˥ ˕˥ˢ˪ˡ ˚˥˘ˬ

T9104

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ

våûÝõÊʇñÊěğÊŅʇɓʇȠȝʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇāěݨûåÀōûÊñʇåʇȤȝʶʇ ĘāÀâāÆō»ÀÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȞȣȝʇ5vQʇ

ȠɉȠȞóÝʇ Xȟ-Eq

ɓʇQāÆÊěûʇœĦ Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȞɉȝȦʇúȠ ¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȞɉȝȠʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȦȞȝȡɉȝȝȞɉQ

Cena: 39,44 PLN

¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Luźna koszulka Iqoniq Kakadu, bawełna z recyklingu

˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

˜˖˘˕˘˥˚ ˚˥˘˘ˡ

˗˘˦˘˥˧

ˣ˘˔˖˛ nectar

˪˛˜˧˘

ûÆŅÊÆɋ

heather ˚˥˘ˬ

ˡ˔˧˨˥˔˟ ˥˔˪

T9103

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ

våûÝõÊʇñÊěğÊŅʇɓʇȢȝʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇāěݨûåÀōûÊñʇåʇ ȢȝʶʇĘāÀâāÆō»ÀÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇ

ȠɉȥȟʇóÝʇ Xȟ-Eq

Ȟȥȝʇ5vQʇɓʇrÊõ¨ńÊÆʇœĦ Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȝɉȦȡʇúȠ

Transfer ¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȝɉȤȝʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȦȞȝȠɉȝȝȞɉQ

Cena: 56,39 PLN

¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ


Tekstylia

Damska koszulka Iqoniq Yala, bawełna z recyklingu

˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

˜˖˘˕˘˥˚ ˚˥˘˘ˡ

˖˥˨˦˛˘˗ ˠ˜ˡ˧

˦˞ˬ ˕˟˨˘

˟˨˦˖˜ˢ˨˦ red

ˣ˘˔˖˛ nectar

˖˥˘˔ˠ ˬ˘˟˟ˢ˪

˖˟ˢ˨˗ ˣ˜ˡ˞

˪˛˜˧˘

ûÆŅÊÆɋ

˟˜˚˛˧ ˛˘˔˧˛˘˥ ˚˥˘ˬ

ˡ˔˧˨˥˔˟ ˥˔˪

T4100

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ

våûÝõÊʇñÊěğÊŅʇɓʇȠȝʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇāěݨûåÀōûÊñʇåʇȤȝʶʇ ĘāÀâāÆō»ÀÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȞȣȝʇ5vQʇ

ȠɉȟȠʇóÝʇ Xȟ-Eq

ɓʇQāÆÊěûʇœĦ Wymiar znakowania ȟȤȝʇńʇȠȝȝúú Technika znakowania Transfer

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȞɉȝȣʇúȠ ¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȝɉȦȦúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȡȞȝȝɉȝȝȞɉQ

Cena: 38,36 PLN

¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Dziecięca koszulka Iqoniq Koli, bawełna z recyklingu

˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

˜˖˘˕˘˥˚ ˚˥˘˘ˡ

˖˥˨˦˛˘˗ ˠ˜ˡ˧

˦˞ˬ ˕˟˨˘

red

ochre ˬ˘˟˟ˢ˪

ˣ˘˔˖˛ nectar

˖˥˘˔ˠ ˬ˘˟˟ˢ˪

ûÆŅÊÆɋ

˖˟ˢ˨˗ ˣ˜ˡ˞

˪˛˜˧˘

˟˜˚˛˧ ˛˘˔˧˛˘˥ ˚˥˘ˬ

ˡ˔˧˨˥˔˟ ˥˔˪

T6100

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ

våûÝõÊʇñÊěğÊŅʇɓʇȠȝʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇāěݨûåÀōûÊñʇåʇȤȝʶʇ ĘāÀâāÆō»ÀÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȞȣȝʇ5vQʇ

ȠɉȞȤʇóÝʇ Xȟ-Eq

ɓʇQāÆÊěûʇœĦ Wymiar znakowania ȟȤȝʇńʇȠȝȝúú Technika znakowania Transfer

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȞɉȝȡúȠ ¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȝɉȦȣʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȣȞȝȝɉȝȝȞɉȢȣ

Cena: 31,99 PLN

¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ


Tekstylia

Koszulka polo z bawełny z recyklingu Iqoniq Yosemite

˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

˙ˢ˥˘˦˧ ˚˥˘˘ˡ

˩˘˥˗˜˚˥˜˦ ˚˥˘˘ˡ

˜˖˘˕˘˥˚ ˚˥˘˘ˡ

˥ˢˬ˔˟ ˕˟˨˘

˧˥˔ˡˤ˨˜˟ ˕˟˨˘

˗˜˚˜˧˔˟ ˟˔˩˘ˡ˗˘˥

˕˨˥˚˨ˡ˗ˬ

red

heather ˕˟˨˘

heather ˚˥˘˘ˡ

heather ˕˥ˢ˪ˡ

heather ˚˥˘ˬ

ˡ˔˧˨˥˔˟ ˥˔˪

ûÆŅÊÆɋ

˟˨˦˖˜ˢ˨˦ red

˦˨ˡ˗˜˔˟ ˢ˥˔ˡ˚˘

˪˛˜˧˘

heather athracite

T9200

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ

oåĚīËʇɓʇȢȝʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇāěݨûåÀōûÊñʇåʇȢȝʶʇ ĘāÀâāÆō»ÀÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȟȠȝʇ

ȣɉȤȦʇóÝʇ Xȟ-Eq

5vQʇɓʇQāÆÊěûʇœĦ Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇ Ȥȝúú Technika znakowania Transfer

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȞɉȥȦʇúȠ ¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȞɉȥȤʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȦȟȝȝɉȝȝȞɉQ

Cena: 91,51 PLN

¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ ˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

anthracite

heather navy

heather anthracite

˞˛˔˞˜

˜˖˘˕˘˥˚ ˚˥˘˘ˡ

˩˘˥˗˜˚˥˜˦ ˚˥˘˘ˡ

heather ˕˟˨˘

heather ˚˥˘˘ˡ

˥ˢˬ˔˟ ˕˟˨˘

˧˥˔ˡˤ˨˜˟ ˕˟˨˘

˦˞ˬ ˕˟˨˘

heather ˚˥˘ˬ

heather ˕˥ˢ˪ˡ

˗˜˚˜˧˔˟ ˟˔˩˘ˡ˗˘˥

˕˨˥˚˨ˡ˗ˬ

red

˟˨˦˖˜ˢ˨˦ red

˦˨ˡ˗˜˔˟ ˢ˥˔ˡ˚˘

ochre ˬ˘˟˟ˢ˪

˗˘˦˘˥˧

˪˛˜˧˘

T9300

T9301

Bluza z bawełny z recyklingu Iqoniq Zion

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ ȞȝɉȠȝʇóÝʇ Xȟ-Eq ¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȟɉȟȝʇúȠ

ĘāÀâāÆō»ÀÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȠȡȝʇ5vQʇɓʇ znakowania Transfer

Bluza z niebarwionej bawełny z recyklingu Iqoniq Denali

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ ȤɉȠȟʇóÝʇ Xȟ-Eq

ěīğâÊÆʇğĿʨĦʇɓʇȢȝʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇāěݨûåÀōûÊñʇåʇȢȝʶʇ

ěīğâÊÆʇğĿʨĦʇɓʇȢȝʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇāěݨûåÀōûÊñʇåʇȢȝʶʇ õ¨ğğåÀʇœĦ Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika

ˡ˔˧˨˥˔˟ ˥˔˪

¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇ ú¨ğōʇĿŅ¿Ăěɉʇ ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȞɉȥȠʇúȟ

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȞɉȡȡʇúȠ

ĘāÀâāÆō»ÀÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȠȡȝʇ5vQʇɓʇ õ¨ğğåÀʇœĦ Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȦȠȝȝɉȝȝȞɉQ ¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ

¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇ ú¨ğōʇĿŅ¿Ăěɉʇ ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȞɉȤȣʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȦȠȝȞɉȝȞȠɉQ ¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ

Cena:

Cena:

157,92 PLN

155,90 PLN


Tekstylia

Lekki sweter Iqoniq Etosha, bawełna z recyklingu

˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

anthracite

˙ˢ˥˘˦˧ ˚˥˘˘ˡ

˞˛˔˞˜

˜˖˘˕˘˥˚ ˚˥˘˘ˡ

˦˞ˬ ˕˟˨˘

˕˨˥˚˨ˡ˗ˬ

red

ûÆŅÊÆɋ

˗˘˦˘˥˧

˖˟ˢ˨˗ ˣ˜ˡ˞

˖˥˘˔ˠ ˬ˘˟˟ˢ˪

ivory ˪˛˜˧˘

˪˛˜˧˘

˟˜˚˛˧ ˛˘˔˧˛˘˥ ˟˜˚˛˧ ˛˘˔˧˛˘˥ anthracite ˚˥˘ˬ

ˡ˔˧˨˥˔˟ ˥˔˪

T9303

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ

ěīğâÊÆʇğĿʨĦʇɓʇȠȝʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇāěݨûåÀōûÊñʇåʇ ȤȝʶʇĘāÀâāÆō»ÀÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇ

ȤɉȝȡʇóÝʇ Xȟ-Eq

ȟȥȝʇ5vQʇɓʇQāÆÊěûʇœĦ Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȞɉȦȥʇúȠ ¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȟɉȠȡʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȦȠȝȠɉȝȝȞɉQ ¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ

Cena: 119,16 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Luźna bluza z bawełny z recyklingu Iqoniq Kruger

˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

˙ˢ˥˘˦˧ ˚˥˘˘ˡ

˩˘˥˗˜˚˥˜˦ ˚˥˘˘ˡ

˧˥˔ˡˤ˨˜˟ ˕˟˨˘

˗˜˚˜˧˔˟ ˟˔˩˘ˡ˗˘˥

˟˨˦˖˜ˢ˨˦ red

˦˨ˡ˗˜˔˟ ˢ˥˔ˡ˚˘

˗˘˦˘˥˧

ûÆŅÊÆɋ

ˡ˔˧˨˥˔˟ ˥˔˪

T9302

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ

ěīğâÊÆʇğĿʨĦʇɓʇȢȝʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇāěݨûåÀōûÊñʇåʇ ȢȝʶʇĘāÀâāÆō»ÀÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇ

ȞȞɉȥȤʇóÝʇ Xȟ-Eq

Ƞȡȝʇ5vQʇɓʇrÊõ¨ńÊÆʇœĦ Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȠɉȡȡʇúȠ ¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȞɉȦȠʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȦȠȝȟɉȝȝȞɉQ ¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ

Cena: 165,39 PLN


Tekstylia ˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

anthracite

heather navy

heather anthracite

˙ˢ˥˘˦˧ ˚˥˘˘ˡ

˜˖˘˕˘˥˚ ˚˥˘˘ˡ

˩˘˥˗˜˚˥˜˦ ˚˥˘˘ˡ

heather ˕˟˨˘

heather ˚˥˘˘ˡ

˥ˢˬ˔˟ ˕˟˨˘

˧˥˔ˡˤ˨˜˟ ˕˟˨˘

˦˞ˬ ˕˟˨˘

heather ˚˥˘ˬ

heather ˕˥ˢ˪ˡ

˗˜˚˜˧˔˟ ˟˔˩˘ˡ˗˘˥

˕˨˥˚˨ˡ˗ˬ

red

˟˨˦˖˜ˢ˨˦ red

˦˨ˡ˗˜˔˟ ˢ˥˔ˡ˚˘

ochre ˬ˘˟˟ˢ˪

˗˘˦˘˥˧

˪˛˜˧˘

T9400

T9401

Bluza z kapturem z bawełny z recyklingu Iqoniq Jasper

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ ȞȞɉȤȣʇóÝʇ Xȟ-Eq ¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȟɉȣȟʇúȠ

ĘāÀâāÆō»ÀÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȠȡȝʇ5vQʇɓʇ znakowania Transfer

Bluza z kapturem z bawełny z recyklingu Iqoniq Torres

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ ȦɉȝȣʇóÝʇ Xȟ-Eq

ěīğâÊÆʇğĿʨĦʇɓʇȢȝʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇāěݨûåÀōûÊñʇåʇȢȝʶʇ

ěīğâÊÆʇğĿʨĦʇɓʇȢȝʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇāěݨûåÀōûÊñʇåʇȢȝʶʇ õ¨ğğåÀʇœĦ Wymiar znakowania ȟȤȝʇńʇȟȝȝúú Technika

ˡ˔˧˨˥˔˟ ˥˔˪

¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇ ú¨ğōʇĿŅ¿Ăěɉʇ ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȟɉȟȤʇúȟ

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȞɉȣȡʇúȠ

ĘāÀâāÆō»ÀÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȠȡȝʇ5vQʇɓʇ õ¨ğğåÀʇœĦ Wymiar znakowania ȟȤȝʇńʇȟȝȝúú Technika znakowania Transfer

X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȦȡȝȝɉȝȝȞɉQ ¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ

¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇ ú¨ğōʇʇĿŅ¿Ăěɉʇ ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȞɉȦȡʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȦȡȝȞɉȝȞȠɉQ ¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ

Cena:

Cena:

194,52 PLN

186,39 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Lekka bluza z kapturem Iqoniq Rila, bawełna z recyklingu

˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

anthracite

˙ˢ˥˘˦˧ ˚˥˘˘ˡ

˞˛˔˞˜

˜˖˘˕˘˥˚ ˚˥˘˘ˡ

˦˞ˬ ˕˟˨˘

red

˕˨˥˚˨ˡ˗ˬ

ûÆŅÊÆɋ

˗˘˦˘˥˧

˖˟ˢ˨˗ ˣ˜ˡ˞

˖˥˘˔ˠ ˬ˘˟˟ˢ˪

ivory ˪˛˜˧˘

˪˛˜˧˘

˟˜˚˛˧ ˛˘˔˧˛˘˥ ˟˜˚˛˧ ˛˘˔˧˛˘˥ anthracite ˚˥˘ˬ

ˡ˔˧˨˥˔˟ ˥˔˪

T9404

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ

ěīğâÊÆʇğĿʨĦʇɓʇȠȝʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇāěݨûåÀōûÊñʇåʇ ȤȝʶʇĘāÀâāÆō»ÀÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȟȥȝʇ

ȥɉȟȞʇóÝʇ Xȟ-Eq

5vQʇɓʇQāÆÊěûʇœĦ Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇ Ȟȝȝúú Technika znakowania Transfer

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȟɉȠȠʇúȠ ¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇ Ęāōû¨ñʇĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

Cena: 153,86 PLN

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȟɉȥȢʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȦȡȝȡɉȝȝȞɉQ ¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ


Tekstylia

Luźna bluza z kapturem z bawełny z recyklingu Iqoniq Yoho

˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

˙ˢ˥˘˦˧ ˚˥˘˘ˡ

˩˘˥˗˜˚˥˜˦ ˚˥˘˘ˡ

˧˥˔ˡˤ˨˜˟ ˕˟˨˘

˗˜˚˜˧˔˟ ˟˔˩˘ˡ˗˘˥

˟˨˦˖˜ˢ˨˦ red

˦˨ˡ˗˜˔˟ ˢ˥˔ˡ˚˘

˗˘˦˘˥˧

ûÆŅÊÆɋ

ˡ˔˧˨˥˔˟ ˥˔˪

T9402

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ

ěīğâÊÆʇğĿʨĦʇɓʇȢȝʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇāěݨûåÀōûÊñʇåʇ ȢȝʶʇĘāÀâāÆō»ÀÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇ

ȞȡɉȡȣʇóÝʇ Xȟ-Eq

Ƞȡȝʇ5vQʇɓʇrÊõ¨ńÊÆʇœĦ Wymiar znakowania ȟȤȝʇńʇȟȝȝúú Technika znakowania Transfer

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȡɉȟȞʇúȠ ¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȟɉȦȢʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȦȡȝȟɉȝȝȞɉQ

Cena: 214,18 PLN

¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Bluza z kapturem z bawełny z recyklingu Iqoniq Abisko

˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

ûÆŅÊÆɋ

heather anthracite

heather ˕˟˨˘

heather ˚˥˘˘ˡ

heather ˚˥˘ˬ

˛˔˧˨˥˔˟ ˥˔˪

T9600

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ

ěīğâÊÆʇğĿʨĦʇɓʇȢȝʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇāěݨûåÀōûÊñʇåʇ ȢȝʶʇĘāÀâāÆō»ÀÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇ

ȞȢɉȞȢʇóÝʇ Xȟ-Eq

Ƞȡȝʇ5vQʇɓʇQāÆÊěûʇœĦ Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȠɉȟȥʇúȠ ¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȟɉȦȢʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȦȣȝȝɉȝȝȞɉQ

Cena: 215,54 PLN

¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ


Tekstylia

Spodnie dresowe z bawełny z recyklingu Iqoniq Cooper

˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

˩˘˥˗˜˚˥˜˦ ˚˥˘˘ˡ

heather ˚˥˘ˬ

ˡ˔˧˨˥˔˟ ˥˔˪

˧˥˔ˡˤ˨˜˟ ˕˟˨˘

˗˜˚˜˧˔˟ ˟˔˩˘ˡ˗˘˥

ûÆŅÊÆɋ

heather anthracite

T9500

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ

ěīğâÊÆʇğĿʨĦʇɓʇȢȝʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇāěݨûåÀōûÊñʇåʇ ȢȝʶʇĘāÀâāÆō»ÀÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇ

ȞȝɉȠȤʇóÝʇ Xȟ-Eq

Ƞȡȝʇ5vQʇɓʇvõåúʇœĦ Wymiar znakowania ȥȝʇńʇ ȟȥȝúú Technika znakowania Transfer

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȟɉȦȦʇúȠ ¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȞɉȠȡʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȦȢȝȝɉȝȝȞɉQ

Cena: 167,41 PLN

¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ˁ˔˦˭˔ ˞ˢ˟˘˞˖˝˔ ˭ ˣˢ˟˜˘˦˧˥˨ ˭ ˥˘˖ˬ˞˟˜ˡ˚˨ ˆˆʥʧ • ˁ˜˦˞˜ ˪ˣ·ˬ˪ ˡ˔ Ν˥ˢ˗ˢ˪˜˦˞ˢ ˜ ˪ ˣ˘·ˡ˜ ˜˗˘ˡ˧ˬЃ˞ˢ˪˔˟ˡ˘ ˠ˔˧˘˥˜˔·ˬ • ˂˨˧˗ˢˢ˥ˢ˪˔ ˞ˢ˟˘˞˖˝˔ ˡ˔ ʧ ˣˢ˥ˬ ˥ˢ˞˨ • ˊˬ˥˔Ѓˡˢ˪˔ˡˬ ˞˥ͅ˝ ˗˟˔ ˞ˢˠ˙ˢ˥˧˨ ˡˢ˦˭˘ˡ˜˔ • ʷ˘˧˔˟˘ ˦ˣ˥˭ˬ˝˔˝͗˖˘ ˗˘˞ˢ˥˔˖˝˜

˃˥ˢ˖˘˦ ˥˘˖ˬ˞˟˜ˡ˚˨ ˣˢ˟˜˘˦˧˥˨ʭ

˕˨˧˘˟˞˜ ˃ʸˇ

˕˨˧˘˟˞˜ rozdrobnione ˡ˔ ˣ·˔˧˞˜

ˣ·˔˧˞˜ ˣ˥˭˘˧ˢˣ˜ˢˡ˘ ˡ˔ ˚˥˔ˡ˨˟˞˜

˚˥˔ˡ˨˟˞˜ ˣ˥˭˘˧ˢˣ˜ˢˡ˘ ˣ˥˭ͩ˗˭˔ ˝˘˦˧ ˗˭˜˘˥˚˔ˡ˔ʟ ˜ ˪ˬ˧·ˢ˖˭ˢˡ˘ ˡ˔ ˖˜ͩ˧˔ ˢ˥˔˭ Ѓˡ˔˟ˡ˜˘ ˣ˥˭ͩ˗˭ͩ ˭˦˭ˬ˪˔ˡ˔ ˪ ˨˕˥˔ˡ˜˘


Tekstylia

Koszulka sportowa Iqoniq Tikal, poliester z recyklingu

˕˟˔˖˞

˥ˢˬ˔˟ ˕˟˨˘

˜˖˘˕˘˥˚ ˚˥˘˘ˡ

˟˜˚˛˧ ˚˥˘ˬ

˪˛˜˧˘

T9102

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ

QåûåʇěåĘğĦāĘʇɓʇȞȝȝʶʇĘāõåÊğĦÊěʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ 5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȞȢȝʇ5vQʇɓʇQāÆÊěûʇœĦ Wymiar

ȠɉȝȟʇóÝʇ Xȟ-Eq

znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȝɉȟȞʇúȠ ¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȝɉȝȦʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȦȞȝȟɉȝȝȞɉQ ¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ

Cena: 90,69 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Bluza z kapturem z mikropolaru Iqoniq Trivor

˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

˜˖˘˕˘˥˚ ˚˥˘˘ˡ

˦˧ˢ˥ˠ ˚˥˘ˬ

T9403

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ

QåóěāĘāõ¨ěʇɓʇȞȝȝʶʇĘāõåÊğĦÊěʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȟȡȝʇ5vQʇɓʇQāÆÊěûʇœĦ

ȤɉȤȣʇóÝʇ Xȟɨ#Ě

Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania Haft

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȝɉȥȝʇúȠ ¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȝɉȟȦʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȦȡȝȠɉȝȝȞɉQ

Cena: 254,85 PLN

¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ


Tekstylia

Kurtka z mikropolaru Iqoniq Talung, poliester z recyklingu

˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

˜˖˘˕˘˥˚ ˚˥˘˘ˡ

˦˧ˢ˥ˠ ˚˥˘ˬ

T9603

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ

QåóěāĘāõ¨ěʇɓʇȞȝȝʶʇĘāõåÊğĦÊěʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ 5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȟȡȝʇ5vQʇɓʇQāÆÊěûʇœĦ Wymiar

ȥɉȢȦʇóÝʇ āȟɨ#Ě

znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȝɉȥȝʇúȠ ¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȝɉȟȥʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȦȣȝȠɉȝȝȞɉQ

Cena: 292,12 PLN

¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Kurtka z polaru Iqoniq Diran, poliester z recyklingu

˕˟˔˖˞

ˡ˔˧˨˥˔˟

T9800

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ

oåõÊʇŔÊÊÀÊʇɓʇȞȝȝʶʇĘāõåÊğĦÊěʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȠȟȝʇ5vQʇɓʇrÊõ¨ńÊÆʇœĦ

ȞȟɉȢȟʇóÝʇ Xȟɨ#Ě

Wymiar znakowania ȦȝʇńʇȦȝúú Technika znakowania Transfer

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȞɉȝȡʇúȠ ¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȝɉȡȠʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȦȥȝȝɉȝȝȞɉQ

Cena: 406,68 PLN

¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ


Tekstylia

Lekka kurtka Iqoniq Logan, poliester z recyklingu

˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

˦˜˟˩˘˥ ˚˥˘ˬ

˜˖˘˕˘˥˚ ˚˥˘˘ˡ

˕˘˜˚˘

T9701

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ

5ù¨ÆóåʇğĘõāĦʇɓʇȞȝȝʶʇĘāõåÊğĦÊěʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȤȝʇ5vQʇɓʇQāÆÊěûʇœĦ Wymiar

ȣɉȠȡʇóÝʇ āȟɨ#Ě

znakowania ȞȝȝʇńʇȤȝúú Technika znakowania Transfer

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȝɉȞȥʇúȠ ¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȝɉȞȡʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȦȤȝȞɉȝȝȞɉQ

Cena: 210,12 PLN

¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Męski bezrękawnik Iqoniq Meru, poliester z recyklingu

˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

˞˛˔˞˜

˦˜˟˩˘˥ ˚˥˘ˬ

˕˘˜˚˘

T1702

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ

5ù¨ÆóåʇğĘõāĦʇɓʇȞȝȝʶʇĘāõåÊğĦÊěʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȤȝʇ5vQʇɓʇQāÆÊěûʇœĦ Wymiar

ȥɉȟȢʇóÝʇ Xȟɨ#Ě

znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȝɉȟȤʇúȠ ¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȝɉȟȝʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȞȤȝȟɉȝȝȞɉQ

Cena: 281,96 PLN

¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ


Tekstylia

Damski bezrękawnik Iqoniq Meru, poliester z recyklingu

˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

˜˖˘˕˘˥˚ ˚˥˘˘ˡ

˕˘˜˚˘

T4702

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ

5ù¨ÆóåʇğĘõāĦʇɓʇȞȝȝʶʇĘāõåÊğĦÊěʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȤȝʇ5vQʇɓʇQāÆÊěûʇœĦ Wymiar

ȤɉȟȦʇóÝʇ āȟɨ#Ě

znakowania Ȟȝȝʇńʇȟȝúú Technika znakowania Transfer

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȝɉȟȣʇúȠ ¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȝɉȞȤʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȡȤȝȟɉȝȝȞɉQ

Cena: 283,31 PLN

¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Męska kurtka softshell Iqoniq Makalu AWARE™

˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

˥ˢˬ˔˟ ˕˟˨˘

˩˨˟˖˔ˡˢ ˛˘˔˧˛˘˥ ˚˥˘ˬ

˞˛˔˞˜

T1700

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ

vāÜĦğâÊõõʇɓʇȦȞʶʇĘāõåÊğĦÊěʇōʇěÊÀŅóõåûÝīɊʇȤʶʇ}o ʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīɊʇȟʶʇÊõ¨ğĦ¨ûʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȠȝȝʇ

ȞȤɉȞȡʇóÝʇ Xȟɨ#Ě

5vQʇɓʇQāÆÊěûʇœĦ Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇ Ȟȝȝúú Technika znakowania Transfer

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȝɉȦȤʇúȠ ¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȝɉȠȡʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȞȤȝȝɉȝȝȞɉQ

Cena: 427,01 PLN

¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ


Tekstylia

Damska kurtka softshell Iqoniq Makalu AWARE™

˕˟˔˖˞

˙˥˘ˡ˖˛ navy

˥ˢˬ˔˟ ˕˟˨˘

˩˨˟˖˔ˡˢ ˛˘˔˧˛˘˥ ˚˥˘ˬ

˞˛˔˞˜

T4700

Ġõ¨ÆʇĿÙÝõāĿŅɋ

vāÜĦğâÊõõʇɓʇȦȞʶʇĘāõåÊğĦÊěʇōʇěÊÀŅóõåûÝīɊʇȤʶʇ}o ʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīɊʇȟʶʇÊõ¨ğĦ¨ûʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȠȝȝʇ5vQʇ

ȞȣɉȝȞʇóÝʇ āȟɨ#Ě

ɓʇQāÆÊěûʇœĦ Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

¤īŐŅĦ¨ʇĿāƨʇȝɉȥȠʇúȠ ¤û¨ñ»ÀʇĘě¨ĿÆÙɊʇú¨ğōʇ ĿŅ¿Ăěɉʇ¤Êğó¨ûīñʇåʇĘāōû¨ñʇ ĿåěĦī¨õûÊʇ= ʇ Ŀ¨ěÊˈɉ

ŅóāěōŅğĦ¨û¨ʇ ĘāĿåÊěōÀâûå¨ʇȝɉȠȝʇúȟ X¿õåÀōāûÊʇÆõ¨ɋʇ}ȡȤȝȝɉȝȝȞɉQ

Cena: 420,23 PLN

¥ěĂÆùāɋʇQ¨ÆÊȟ4õāĿʇÊûľåěāûúÊûĦ¨õʇ åúʨÀĦʇ¨ğğÊğğúÊûĦɉ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Czapki

ōīĘÊùûåñʇğĿĂñʇī¿åĂěʇû¨ğōŅúåʇܨûĦ¨ğĦŅÀōûŅúåʇÀō¨Ęó¨úåʇ åʇōĿěĂÁʇû¨ʇğåÊ¿åÊʇīĿ¨ÝÙɊʇÝÆōåÊóāõĿåÊóʇğåÙʇĿŅ¿åÊěōÊğōɉʇ Ņ¿åÊěōʇğĿāñ»ʇīõī¿åāû»ʇÀō¨ĘóÙʇõī¿ʇ¿Ê¨ûåÊɊʇ¨¿ŅʇûåÊʇ ĦŅõóāʇĿŅÝõ»Æ¨ÁʇĠĿåÊĦûåÊɊʇ¨õÊʇĦ¨óŐÊʇāÀâěāûåÁʇÝùāĿÙʇ ĘěōÊÆʇğùāüÀÊúʇõī¿ʇōåúûÊúɉ

2


Czapki

Czapka z daszkiem z bawełny z recyklingu Impact AWARE™

P453.46* *0 *4 *5 *7 *8 P453.30* *1 *3 *4 *5 *6 *7 *9

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ō¨Ęó¨ʇȣɨʨûÊõāĿ¨ʇɓʇJõ¨úě¨ʇ

Cena:

ɓʇX¿ĿĂÆʇȢȥÀú Rozmiar ȞȟʇńʇʇĕʇȞȥɊȢʇÀú Wymiar

25,48 PLN

znakowania ȞȟȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania Haft

ȝɊȣȞʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Czapka z daszkiem z bawełny z recyklingu Impact AWARE™

P453.47* *0 *4 *5 *7 *8 P453.31*

*1 *3 *4 *5 *6 *7 *9

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ō¨Ęó¨ʇȢɨʨûÊõāĿ¨ʇɓʇJõ¨úě¨ʇɓʇX¿ĿĂÆʇȢȥÀú Rozmiar ȞȟʇńʇʇĕʇȞȥɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 24,67 PLN

ȝɊȣȞʇóÝ


Czapki

ȝɊȢȡʇóÝ

P453.33*

*1 *3 *4 *5 *6 *7 *9

Czapka z daszkiem Impact AWARE™

ȝɊȢȡʇóÝ

P453.32* *1 *3 *4 *5 *6 *7 *9

Czapka z daszkiem Impact AWARE™

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ō¨Ęó¨ʇȢɨʨûÊõāĿ¨ʇɓʇrōÊĘʇɓʇX¿ĿĂÆʇȢȥÀú Rozmiar

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ō¨Ęó¨ʇȣɨʨûÊõāĿ¨ʇɓʇrōÊĘʇɓʇX¿ĿĂÆʇȢȥÀú Rozmiar

ȞȟʇńʇʇĕʇȞȥɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania

ȞȟʇńʇʇĕʇȞȥɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania Haft

Transfer

Cena:

Cena:

21,15 PLN

21,15 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȡȠʇóÝ

ȝɊȢȦʇóÝ

P453.25* *1 *2 *3 *5 *7

P453.36* *1 *3 *4 *5 *9

Czapka z daszkiem Impact AWARE™ RPET

Czapka z daszkiem z bawełny z recyklingu Impact AWARE™

ěo#}ʇɓʇ ō¨Ęó¨ʇȣɨʨûÊõāĿ¨ʇɓʇJõ¨úě¨ʇɓʇX¿ĿĂÆʇȢȥÀú Rozmiar ȞȟʇńʇʇĕʇȞȥɊȢʇ Àú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania Haft

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ō¨Ęó¨ʇȣɨʨûÊõāĿ¨ʇɓʇrōÊĘʇɓʇX¿ĿĂÆʇȢȥÀú Rozmiar ȞȟʇńʇʇĕʇȞȥɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania Haft

Cena:

Cena:

36,60 PLN

23,73 PLN


Czapki

ȝɊȤȡʇóÝ

ȝɊȠȤʇóÝ

P453.08* 53.08* 8* *0 *1 *2 *5

P453.35* *1 *3 *4 *5 *9

Kapelusz z bawełny z recyklingu Impact AWARE™

Czapka z daszkiem z bawełny z recyklingu Impact AWARE™

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇBob hat Rozmiar ȞȢʇńʇʇĕʇȠȤʇÀú Wymiar

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ō¨Ęó¨ʇȢɨʨûÊõāĿ¨ʇɓʇrōÊĘʇɓʇX¿ĿĂÆʇȢȥÀú

znakowania ȞȝȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania Transfer

Rozmiar ȞȢʇńʇʇĕʇȟȝʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

42,56 PLN

22,37 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Czapka Impact AWARE™ Polylana®

P453.34* 453.34* *0 **1

*2 2 *3 *4 *5 *6 *7

P453.48* *0 *4 *5 *7 *8

óěŅõʇɓʇ ō¨Ęóå Rozmiar ȟȞʇńʇʇĕʇȟȠɊȢʇÀú Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇ Ȣȝúú Technika znakowania Haft

Cena: 24,40 PLN

ȝɊȡȡʇóÝ


Czapki

ȝɊȟȥʇóÝ

ȝɊȢȣʇóÝ

P453.39*

*1 *2 2 *5 *7

P453.37* 3.37*

*1 *2 **9

Czapka Impact AWARE™ Polylana®

Czapka Impact AWARE™ Polylana®

óěŅõʇɓʇ ō¨Ęóå Rozmiar ȟȞʇńʇȟȠʇńʇȣʇÀú Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇȡȝúú

óěŅõʇɓʇ ō¨Ęóå Rozmiar ȟȞʇńʇȟȞʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȢȝúú

Technika znakowania Haft

Technika znakowania Haft

Cena:

Cena:

37,41 PLN

21,55 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȦȞʇóÝ

ȞɊȟȤʇóÝ

P453.00* *1 *2 *5

P453.44* 453.44* *1 *2 *5 *7

Szalik Impact AWARE™ Polylana®

Szalik z dzianiny Impact AWARE™ Polylana®

óěŅõ Rozmiar ȞȥȝʇńʇȠȝʇÀú Wymiar znakowania ȞȞȝʇńʇȞȞȝúú Technika znakowania Haft

óěŅõ Rozmiar ȞȥȝʇńʇȟȢʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania Haft

Cena:

Cena:

60,59 PLN

88,92 PLN


Czapki

Szal wielofunkcyjny, osłona na twarz i szyję ȝɊȡȞʇóÝ

P453.02*

*1

*2 *5

Poliester Rozmiar ȟȢʇńʇȝɊȟʇńʇȢȝʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȠȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 9,49 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Parasole

ěŐŅñÀåÊɊʇÆÊğōÀōāĿÊʇÆûåɎʇR¨ğōÊʇğĦŅõāĿÊʇåʇĿŅĦěōŅú¨ùÊʇ ʨě¨ğāõÊʇÀâěāûå»ʇĘěōÊÆʇĘěōÊúāóûåÙÀåÊúɊʇ¿ÊōʇĿōÝõÙÆīʇ û¨ʇĿ¨ěīûóåʇĘāÝāÆāĿÊɉʇXÀâěāû¨ʇåʇğĦŅõāĿŅʇĿŅÝõ»Æʇ ĘāÆÀō¨ğʇó¨ŐÆÊñʇīõÊĿŅɉ


Parasole

P850.471

P850.331 ȟɊȤȣʇóÝ

ȠɊȢȤʇóÝ

Parasol sztormowy 23" Swiss Peak Tornado AWARE™

Parasol sztormowy 27" Swiss Peak AWARE™ RPET, składany

ěo#}ʇɓʇ īĦāú¨ĦŅÀōûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇɖʇú¨ûī¨õûÊʇō¨úŅó¨ûåÊʇ

ěo#}ʇɓʇ īĦāú¨ĦŅÀōûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇåʇō¨úŅó¨ûåÊʇɓʇ

ɓʇvōĦāěúāĿŅʇɓʇwěÊÆûåÀ¨ʇȞȝȟÀú Rozmiar ȥȞʇńʇʇĕʇȞȝȠʇÀú

vōĦāěúāĿŅʇɓʇwěÊÆûåÀ¨ʇȞȟȝÀú Rozmiar ȤȠɊȢʇńʇʇĕʇȞȟȝʇÀú

Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȠȝúú Technika znakowania

Wymiar znakowania ȟȟȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania

Transfer

Transfer

Cena:

Cena:

143,01 PLN

139,62 PLN

P850.451

P850.441 ȠɊȥȡʇóÝ

ȡɊȠȡʇóÝ

Rozszerzalny parasol 23"/27" Swiss Peak AWARE™

Parasol sztormowy 30" Swiss Peak Tornado AWARE™

ěo#}ʇɓʇ īĦāú¨ĦŅÀōûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇɖʇú¨ûī¨õûÊʇō¨úŅó¨ûåÊʇ

ěo#}ʇɓʇ īĦāú¨ĦŅÀōûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇɖʇú¨ûī¨õûÊʇō¨úŅó¨ûåÊʇ

ɓʇvōĦāěúāĿŅʇɓʇwěÊÆûåÀ¨ʇȞȟȝÀú Rozmiar ȥȠɊȢʇńʇʇĕʇȞȠȢʇÀú

ɓʇvōĦāěúāĿŅʇɓʇwěÊÆûåÀ¨ʇȞȠȟÀú Rozmiar ȦȦʇńʇʇĕʇȞȠȢʇÀú

Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania

Wymiar znakowania ȟȟȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania

Transfer

Transfer

Cena:

Cena:

164,02 PLN

155,21 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Parasol sztormowy 27" Hurricane AWARE™ ȠɊȢȢʇóÝ

ōåÙóåʇğĿāñÊñʇĿŅĦěōŅú¨ùÊñʇóāûğĦěīóÀñåʇåʇĘě¨óĦŅÀōûŅúʇÀÊÀâāúɊʇ ʨě¨ğāõʇ:īěěåÀ¨ûÊʇĦāʇÝāÆûŅʇō¨īܨûå¨ʇĿŅ¿ĂěʇÆõ¨ʇĿğōŅğĦóåÀâɊʇ óĦĂěōŅʇĘāĦěōÊ¿īñ»ʇûåÊō¨ĿāÆûÊÝāʇʨě¨ğāõ¨ʇĘāÆÀō¨ğʇ ÆÊğōÀōāĿÊñʇåʇ¿īěōāĿÊñʇĘāÝāÆŅɉ

P850.49* *1 *5

ěo#}ʇɓʇQ¨ûī¨õûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇåʇō¨úŅó¨ûåÊʇɓʇvōĦāěúāĿŅʇ ɓʇwěÊÆûåÀ¨ʇȞȟȝÀú Rozmiar ȦȣʇńʇʇĕʇȞȟȝʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 199,26 PLN


Parasole

ȠɊȝȤʇóÝ

ȠɊȥȞʇóÝ

ȟɊȝȣʇóÝ

P850.481

P850.461

P850.321

Parasol automatyczny 21" Swiss Peak Traveller AWARE™

Automatyczny parasol 23" Swiss Peak AWARE™

Parasol automatyczny 20,5" Swiss Peak AWARE™ RPET, składany

ěo#}ʇɓʇ īĦāú¨ĦŅÀōûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇåʇō¨úŅó¨ûåÊʇɓʇvōĦāěúāĿŅʇɓʇwěÊÆûåÀ¨ʇ

ěo#}ʇɓʇ īĦāú¨ĦŅÀōûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇåʇō¨úŅó¨ûåÊʇɓʇvōĦāěúāĿŅʇɓʇwěÊÆûåÀ¨ʇ

ěo#}ʇɓʇ īĦāú¨ĦŅÀōûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇåʇō¨úŅó¨ûåÊʇɓʇwěÊÆûåÀ¨ʇȦȢÀú

ȦȢÀú Rozmiar ȢȤʇńʇʇĕʇȦȤʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȝȝúú

ȞȝȟÀú Rozmiar ȢȦʇńʇʇĕʇȞȝȡʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȟȝúú

Rozmiar ȢȠʇńʇʇĕʇȦȣʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȟȝúú Technika

Technika znakowania Transfer

Technika znakowania Transfer

znakowania Transfer

Cena:

Cena:

Cena:

123,08 PLN

103,70 PLN

96,11 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȟɊȦȤʇóÝ

ȡʇóÝ

*2 *4 4 *5

P850.68* 50.68* *2 *4 *5

P850.63*

Parasol odwracalny 23" Impact AWARE™ RPET

Parasol sztormowy 27", automatyczny Impact AWARE™ RPET

ěo#}ʇɓʇQ¨ûī¨õûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇåʇō¨úŅó¨ûåÊʇɓʇvōĦāěúāĿŅʇɓʇwěÊÆûåÀ¨ʇȞȝȟÀú

ěo#}ʇɓʇ īĦāú¨ĦŅÀōûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇɖʇú¨ûī¨õûÊʇō¨úŅó¨ûåÊʇɓʇvōĦāěúāĿŅʇɓʇ

Rozmiar ȤȣʇńʇʇĕʇȞȝȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȞȟȝúú Technika

wěÊÆûåÀ¨ʇȞȟȝÀú Rozmiar ȦȠʇńʇʇĕʇȞȟȝʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȡȝúú

znakowania Transfer

Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

112,65 PLN

96,51 PLN


Parasole

Parasol sztormowy 30" Impact AWARE™ RPET

P850.69*

*1

*2 2 *3 *4 *5 **7

ěo#}ʇɓʇQ¨ûī¨õûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇåʇō¨úŅó¨ûåÊʇɓʇvōĦāěúāĿŅʇ ɓʇwěÊÆûåÀ¨ʇȞȠȟÀú Rozmiar ȦȤʇńʇʇĕʇȞȠȝʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 95,71 PLN

ȟɊȦʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȟɊȝȟʇóÝ

P850.66* *1

*3 *5 *7

ȞɊȣȡʇóÝ

P850.65* 850.65* *1 *2 *3 *4 *5 *7

Parasol automatyczny 27" Impact AWARE™ RPET

Parasol automatyczny 23" Impact AWARE™ RPET

ěo#}ʇɓʇ īĦāú¨ĦŅÀōûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇɖʇú¨ûī¨õûÊʇō¨úŅó¨ûåÊʇɓʇwěÊÆûåÀ¨ʇ

ěo#}ʇɓʇ īĦāú¨ĦŅÀōûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇɖʇú¨ûī¨õûÊʇō¨úŅó¨ûåÊʇɓʇwěÊÆûåÀ¨ʇ

ȞȟȝÀú Rozmiar ȦȡʇńʇʇĕʇȞȟȝʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȡȝúú

ȞȝȟÀú Rozmiar ȤȦɊȢʇńʇʇĕʇȞȝȠʇÀú Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȞȟȝúú

Technika znakowania Transfer

Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

95,98 PLN

81,34 PLN


Parasole

ȞɊȣʇóÝ

P850.61*

*1 *2 2 *3 *4 *5 *7

ȞɊȟȞʇóÝ

P850.57* 850.57*

*1 *2 *3 *4 *5 *7

Parasol automatyczny 21" Impact AWARE™ RPET

Mały parasol 20,5" Impact AWARE™ RPET

ěo#}ʇɓʇ īĦāú¨ĦŅÀōûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇåʇō¨úŅó¨ûåÊʇɓʇvōĦāěúāĿŅʇɓʇwěÊÆûåÀ¨ʇ

ěo#}ʇɓʇQ¨ûī¨õûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇåʇō¨úŅó¨ûåÊʇɓʇwěÊÆûåÀ¨ʇȦȢÀú Rozmiar Ȣȥʇ

ȦȢÀú Rozmiar ȢȤʇńʇʇĕʇȦȡʇÀú Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȞȟȝúú Technika

ńʇʇĕʇȦȣʇÀú Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania

znakowania Transfer

Transfer

Cena:

Cena:

95,98 PLN

56,80 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȠɊȝȡʇóÝ

P850.60*

*1 *2 *3 *4 *5

Parasol automatyczny 21" Impact AWARE™ RPET, składany

ȞɊȦȠʇóÝ

P850.43* 850.43*

*0 *5 *7 *8

Mały parasol automatyczny 21" Impact AWARE™

ěo#}ʇɓʇ īĦāú¨ĦŅÀōûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇåʇō¨úŅó¨ûåÊʇɓʇvōĦāěúāĿŅʇɓʇwěÊÆûåÀ¨ʇ

ěo#}ʇɓʇ īĦāú¨ĦŅÀōûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇɖʇú¨ûī¨õûÊʇō¨úŅó¨ûåÊʇɓʇvōĦāěúāĿŅʇɓʇ

ȦȢÀú Rozmiar ȢȣɊȢʇńʇʇĕʇȦȡʇÀú Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȞȟȝúú Technika

wěÊÆûåÀ¨ʇȦȢÀú Rozmiar ȢȤʇńʇʇĕʇȦȤʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȟȝúú

znakowania Transfer

Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

89,87 PLN

77,81 PLN


Parasole

ȠɊȟȟʇóÝ

ȟɊȟȣʇóÝ

ȞɊȥȢʇóÝ

P850.62*

P850.59* **1 *2 *3 *4 *5 5

P850.58*

Mały parasol automatyczny 21" Impact AWARE™ RPET, składany

Mały parasol manualny 20,5" Impact AWARE RPET

Parasol sztormowy 23" Impact AWARE™ rPET

ěo#}ʇɓʇ īĦāú¨ĦŅÀōûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇɖʇú¨ûī¨õûÊʇō¨úŅó¨ûåÊʇɓʇvōĦāěúāĿŅʇɓʇ

ěo#}ʇɓʇQ¨ûī¨õûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇåʇō¨úŅó¨ûåÊʇɓʇwěÊÆûåÀ¨ʇȦȢÀú Rozmiar Ȣȣʇ

ěo#}ʇɓʇQ¨ûī¨õûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇåʇō¨úŅó¨ûåÊʇɓʇvōĦāěúāĿŅʇɓʇwěÊÆûåÀ¨ʇȞȝȟÀú

wěÊÆûåÀ¨ʇȦȢÀú Rozmiar ȢȤʇńʇʇĕʇȦȤʇÀú Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȞȟȝúú

ńʇʇĕʇȦȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania

Rozmiar ȥȞʇńʇʇĕʇȞȝȠʇÀú Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȞȟȝúú Technika

Technika znakowania Transfer

Transfer

znakowania Transfer

Cena:

Cena:

Cena:

70,08 PLN

51,51 PLN

64,79 PLN

*0 *1 *2 *3 *4 *5 *7

*1 *2 *3 *4 *5 *7


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Torby i podróż

õ¨ʇĿÙÆěāĿÀĂĿʇåʇāÆóěŅĿÀĂĿɉʇvʨóīñÀåÊʇğĿāñÊʇĦāě¿Ņʇ åʇĿŅěīğōÀåÊʇĿʇûåÊō¨Ęāúûå¨û»ʇĘāÆěĂŐʇĿʇûåÊōû¨ûÊɉʇ oěōŅÝāƨʇÀōÊó¨Ɋʇā¿åÊÀīñ»ÀʇÊóğÀŅĦīñ»ÀÊʇÆāĠĿå¨ÆÀōÊûå¨ʇ åʇĿğĘāúûåÊûå¨ʇû¨ʇÀ¨ùÊʇŐŅÀåÊɉ

4


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

Bobby Bizz 2.0 plecak chroniący przed kieszonkowcami

ȤɊȠȢʇóÝ

P705.92*

*1 *2 *5

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȝɊȢʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇ ȞȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȦʇńʇȞȝʇńʇȡȠʇÀú Wymiar znakowania ȞȣȝʇńʇȞȥȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 586,96 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Plecak Bizz

P705.93*

*1

*2 *5

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȢʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ o Rozmiar ȠȟʇńʇȡȤʇńʇȞȥʇÀú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 669,66 PLN

ȥɊȝȠʇóÝ


īÆåā }āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

Bobby Explore plecak chroniący przed kieszonkowcami

P705.91*

*1

*5 *7

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȠȝʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȤɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȠʇńʇȟȝʇńʇȢȟʇÀú Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 662,87 PLN

ȞȠɊȝȢʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȤɊȢȤʇóÝ

Bobby Hero XL plecak chroniący przed kieszonkowcami

P70 P705.71*

*1

*2 *5

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȝʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȤɼʇ ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȟɊȢʇńʇȞȣɊȢʇńʇȡȦʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȞȥȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 559,17 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

ȣɊȣȥʇóÝ

P705.29*

*1 *2 *4 *5 *7 *9

ȣɊȟȥʇóÝ

P705.70*

*1 *2 *4 *5 *7 *9

Bobby Hero Regular plecak chroniący przed kieszonkowcami

Bobby Hero Small plecak chroniący przed kieszonkowcami

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȣʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȝɊȢʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȠɉȠɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ

o Rozmiar ȟȦʇńʇȞȣʇńʇȡȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȞȢȝúú Technika

o Rozmiar ȟȣɊȢʇńʇȞȡʇńʇȠȥʇÀú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȞȢȝúú Technika

znakowania Transfer

znakowania Transfer

Cena:

Cena:

488,68 PLN

418,87 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Bobby Soft plecak chroniący przed kieszonkowcami

P705.99*

*2 *3 *5 *7 *9

P705.79*

*1

*2 *4 *5 *6 *7 *8

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȣʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ o Rozmiar ȠȝʇńʇȞȥʇńʇȡȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȣȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 332,11 PLN

ȢɊȞʇóÝ


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ īÆåā


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Plecak, torba podróżna, sportowa Flex

ȥɊȠȦʇóÝ P705.801

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȡʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇ ȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȝʇńʇȞȡʇńʇȡȣʇ Àú Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȞȡȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 521,90 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

Plecak na laptopa 16" Soft Daypack

ȥɊȟȡʇóÝ P705.98*

*1

*3 *5 *7

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȢʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȣɼ Rozmiar ȠȟʇńʇȞȡʇńʇȡȞɊȢʇÀú Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇ Ȣȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 488,68 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Saszetka zapinana w pasie Urban Bumbag

ȟɊȢȡʇóÝ

P730.062

Poliester Rozmiar ȠȢɊȢʇńʇȣʇńʇȞȣɊȢʇÀú Wymiar znakowania Ȟȟȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 174,86 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

P705.642

Urban plecak chroniący przed kieszonkowcami

ȤɊȠʇóÝ

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȤʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇ ȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȞɊȢʇńʇȞȡɊȢʇńʇȡȣʇÀú Wymiar znakowania Ȟȥȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 525,29 PLN

P705.50*

*1 *2 *5

ȥɊȦȠʇóÝ

Urban Lite plecak chroniący przed kieszonkowcami oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȤʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇ ȞȢɉȣɼ Rozmiar ȠȞɊȢʇńʇȞȡɊȢʇńʇȡȣʇÀú Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 384,98 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Bobby, plecak na kółkach chroniący przed kieszonkowcami

ȞȤɊȤȦʇóÝ

P705.771

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȡʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȤɼʇ ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȢʇńʇȟȞʇńʇȢȟʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 841,82 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

P705.95*

*1 *5

Torba na ramię, saszetka Boxy Sling

ȟɊȦȡʇóÝ

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟɊȠʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar Ȟȣʇńʇ ȤɊȢʇńʇȟȞʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 155,90 PLN

P705.78*

*1 *2 *5

Bobby Sling, plecak chroniący przed kieszonkowcami ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȡʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȝɼʇ ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȞʇńʇȦʇńʇȠȟɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 281,28 PLN

ȠɊȠȥʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȟɊȣʇóÝ

ȠɊȞȢʇóÝ

P706.231

P706.221

Torba na laptopa 16"

Torba na laptopa 14"

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟɊȣʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȣɼ Rozmiar ȠȦɊȢʇńʇ

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȡɼ Rozmiar ȠȢʇńʇȟɊȢʇńʇ

ȟɊȢʇńʇȟȤʇÀú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania

ȟȡʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

Transfer

Cena:

Cena:

168,09 PLN

151,15 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

ȟʇóÝ

ȟɊȢȤʇóÝ

P706.201

P706.211

Pokrowiec na laptopa 14"

Pokrowiec na laptopa 16"

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȡɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟɊȣʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȣɼ Rozmiar ȠȥɊȢʇńʇ

Rozmiar ȠȡɊȢʇńʇȟɊȢʇńʇȟȡʇÀú Wymiar znakowania ȞȡȝʇńʇȞȡȝúú Technika

ȟɊȢʇńʇȟȤʇÀú Wymiar znakowania ȞȣȝʇńʇȞȣȝúú Technika znakowania

znakowania Transfer

Transfer

Cena:

Cena:

104,52 PLN

114,41 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P762.781

Plecak na laptopa 15,6" Swiss Peak AWARE™ RPET

ȡɊȠȤʇóÝ

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȝʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇ ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȝʇńʇȞȥʇńʇȡȠʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 378,21 PLN

P762.791

Plecak na laptopa 15,6" Swiss Peak AWARE™ RPET ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȤʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇ ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȟʇńʇȞȥʇńʇȡȥʇÀú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȤȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 440,56 PLN

ȣɊȦȥʇóÝ


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

P762.771

Plecak na laptopa 15,6" Swiss Peak AWARE™ RPET

ȡɊȦȞʇóÝ

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȢʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇ ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȦʇńʇȞȡɊȢʇńʇȢȞʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 259,60 PLN

P762.741

Plecak na laptopa 15,6" Swiss Peak Impact AWARE™ RPET ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȢɊȠȞʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇ ȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȝʇńʇȞȡɊȢʇńʇȡȠɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȡȝʇńʇȦȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 218,92 PLN

ȠɊȞȡʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȞɊȠʇóÝ

ȡɊȥȤʇóÝ

P820.231

P707.121 07.121

Kosmetyczka Swiss Peak Voyager AWARE™ RPET

Torba sportowa, podróżna Swiss Peak AWARE™, ochrona RFID

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȠʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȡʇńʇȦʇńʇȞȡʇÀú Wymiar

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȢʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȢȝʇńʇȟȞʇńʇȟȢʇÀú Wymiar

znakowania Ȧȝʇńʇȟȝúú Technika znakowania Transfer

znakowania ȞȢȝʇńʇȠȝúú Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

109,27 PLN

376,17 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

ȡɊȠȦʇóÝ

ȡɊȦȢʇóÝ

ȞɊȣʇóÝ

P762.881

P732.101

P788.091

Plecak na laptopa 15,6" Swiss Peak AWARE™, ochrona RFID

Torba na laptopa 15,6" Swiss Peak Voyager AWARE™ RPET

Pokrowiec na laptopa 15,6" Swiss Peak Voyager AWARE™ RPET

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȦʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȟʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȠɊȞʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ

o Rozmiar ȟȦʇńʇȞȡʇńʇȡȤʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȤȝúú Technika

o Rozmiar ȡȟʇńʇȦɊȢʇńʇȠȝɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȤȝúú

o Rozmiar ȠȥʇńʇȠʇńʇȟȥʇÀú Wymiar znakowania ȟȠȝʇńʇȞȝȝúú Technika

znakowania Transfer

Technika znakowania Transfer

znakowania Transfer

Cena:

Cena:

Cena:

387,70 PLN

267,05 PLN

125,80 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȠɊȠȞʇóÝ

P763.13*

*1 *2

ȠɊȦȠʇóÝ

P763.12* 2*

*1 *2

Plecak chroniący przed kieszonkowcami Swiss Peak AWARE™

Torba na laptopa 15,6" Swiss Peak AWARE™, ochrona RFID

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȞʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȝʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ

Rozmiar ȟȦʇńʇȞȝʇńʇȡȝɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȞȢȝúú Technika

o Rozmiar ȡȢʇńʇȥʇńʇȟȦʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȥȝúú Technika

znakowania Transfer

znakowania Transfer

Cena:

Cena:

316,52 PLN

254,85 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

ȢɊȟȞʇóÝ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȞʶʇo ʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȣɊȞȠʇóÝ

ȢɊȣȤʇóÝ

P762.312

P762.711

P732.191

Plecak chroniący przed kieszonkowcami Swiss Peak

Plecak na laptopa 15,6" 2 w 1 Swiss Peak AWARE™

Pokrowiec na laptopa 14" Swiss Peak, PU z recyklingu

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȞʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȥʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ

o ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȦʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȡɼʇɓʇRåÊʇ

o Rozmiar ȟȦʇńʇȞȝʇńʇȡȝɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȞȥȝúú

o Rozmiar ȡȠɊȢʇńʇȞȠʇńʇȠȝɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȦȝúú

ō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȡȞʇńʇȣʇńʇȠȤɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȤȝúú

Technika znakowania Transfer

Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

Cena:

249,43 PLN

370,07 PLN

335,50 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȠɊȥȞʇóÝ

ȟɊȠȣʇóÝ

P763.141

P763.161 63.161

Plecak, torba sportowa, podróżna Swiss Peak AWARE™ XXL

Plecak na laptopa Swiss Peak AWARE™, ochrona RFID

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȝʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȤɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȟʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo

Rozmiar ȟȥʇńʇȞȤʇńʇȡȞʇÀú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȞȟȝúú Technika

Rozmiar ȟȤɊȢʇńʇȞȞʇńʇȡȞʇÀú Wymiar znakowania ȞȠȝʇńʇȞȠȝúú Technika

znakowania Transfer

znakowania Transfer

Cena:

Cena:

399,22 PLN

286,03 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

ȠɊȟʇóÝ

ȠɊȟȞʇóÝ

P763.111

P763.031

Plecak na laptopa 15,6" Swiss Peak AWARE™

Plecak na laptopa 15,6" Swiss Peak Brooke AWARE™ RPET

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȤʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȝʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ

o Rozmiar ȠȞʇńʇȞȠʇńʇȡȠʇÀú Wymiar znakowania ȞȠȝʇńʇȞȠȝúú Technika

o Rozmiar ȠȝʇńʇȟȞʇńʇȡȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȞȝȝúú

znakowania Transfer

Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

204,01 PLN

193,84 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Plecak chroniący przed kieszonkowcami Swiss Peak AWARE™

ȠɊȣʇóÝ

P763.091

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȝʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȣɼʇ ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȞȞʇńʇȟȡʇńʇȡȠʇÀú Wymiar znakowania ȦȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 324,66 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

ȡɊȢʇóÝ

ȡɊȤȤʇóÝ

ȠɊȢȡʇóÝ

P762.220

P762.371

P763.041

Plecak na laptopa 17" Swiss Peak

Plecak chroniący przed kieszonkowcami Swiss Peak

Plecak na laptopa 15" Swiss Peak Fern AWARE™ RPET

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȠʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȣɼʇɓʇRåÊʇ

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȝʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ

ō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȝʇńʇȞȝʇńʇȡȠʇÀú Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇ

o Rozmiar ȟȦʇńʇȞȣɊȢʇńʇȡȡɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȞȝȝúú

Ȟȝȝúú Technika znakowania Transfer

Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

Cena:

146,41 PLN

258,23 PLN

184,35 PLN

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȢʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȤɼ Rozmiar 33 ńʇȡȡʇńʇȞȞʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania Transfer


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P762.891

ȡɊȤȢʇóÝ

Plecak na laptopa 15,6" Swiss Peak AWARE™ RPET ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȦʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇ ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȥʇńʇȞȡʇńʇȡȦʇÀú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 302,29 PLN

P763.101

ȠɊȟȣʇóÝ

Plecak na laptopa 15,6" Swiss Peak AWARE™ ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȥʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇ ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȞȠɊȢʇńʇȠȝʇńʇȡȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 266,37 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

Plecak na laptopa 14" Sienna AWARE™ RPET

P763.21* *1 *2 *5 *7 *9

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȝʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȡɼʇ ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȝʇńʇȞȤʇńʇȡȢʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 181,65 PLN

ȠɊȞȢʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȟɊȤȡʇóÝ

ȟɊȤȠʇóÝ

P762.80* *1 *5 *7

P762.76*

Plecak Impact AWARE™ RPET

Plecak chroniący przed kieszonkowcami Impact AWARE™ RPET

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȥʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȦʇńʇȞȡʇńʇȡȣɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania Transfer

*1 *2 *5

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȝʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ o Rozmiar ȠȢʇńʇȞȠʇńʇȡȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȡȝʇńʇȞȡȝúú

ȢɊȥȞʇóÝ

P732.04*

*1 *2 *5

Plecak na laptopa 15" Biznes & Sport oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȟʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɼʇɓʇRåÊʇ ō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȞȣʇńʇȠȝʇńʇȡȢʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania Transfer

Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

Cena:

177,58 PLN

169,44 PLN

191,82 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

P760.161

Mały plecak turystyczny Explorer 7l

ȟɊȞȞʇóÝ

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȤʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar Ȟȥʇ ńʇȣʇńʇȡȝʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 106,28 PLN

P760.151

Plecak Explorer 26l oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȣʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇ ȞȢɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȠʇńʇȞȣʇńʇȡȣʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 256,20 PLN

ȢɊȣȡʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȞɊȡʇóÝ

Składany plecak Dillon AWARE™ RPET

P763.17*

*1 *2 *3 *4 *5 *7

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȝʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar Ƞȝʇ ńʇȞȡɊȢʇńʇȡȣʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 91,64 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

P732.22*

*1 *2 *5

P788.15*

*1 *2 *5

P820.86*

*1 *2 *5

Torba na laptopa 15,6" AWARE™ RPET Armond

Pokrowiec na laptopa 15,6" Armond AWARE™ RPET

Kosmetyczka Swiss Peak Armond AWARE™ RPET

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȥɊȟʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟɊȦʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇ

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟɊȦʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȡʇńʇȦʇńʇȞȠɊȢʇÀú

o Rozmiar ȡȝʇńʇȤɊȢʇńʇȟȥʇÀú Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȠȝúú

ō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȥʇńʇȠʇńʇȟȣʇÀú Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȠȝúú

Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania Transfer

Technika znakowania Transfer

Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

Cena:

153,18 PLN

102,35 PLN

62,63 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Plecak na laptopa 15,6" Armond AWARE™ RPET

P763.28*

*1 *2 *5

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȝʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇ ȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȞʇńʇȞȢʇńʇȡȡʇÀú Wymiar znakowania Ȟȟȝʇńʇȣȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 279,93 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

P763.30*

*1 *2 *5

Plecak na laptopa 15,6" Armond AWARE™ RPET ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȤʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇ ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȞʇńʇȞȠʇńʇȡȡʇÀú Wymiar znakowania Ȟȟȝʇńʇȣȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 189,10 PLN

P707.241

Torba sportowa, podróżna AWARE™ Armond, RPET ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȡȝʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȢȢʇńʇ ȟȠʇńʇȠȟʇÀú Wymiar znakowania ʈȟȢȝʇńʇȠȢúú Technika znakowania Transfer

Cena: 243,32 PLN}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

ȡɊȠȢʇóÝ

Plecak na laptopa 15,6" Impact AWARE™ RPET

P762.82*

*1 *5 *7 *9

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȢʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇ ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȦʇńʇȞȤʇńʇȡȡɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 241,97 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȠɊȡȠʇóÝ

P762.00*

*1 *2 *5

ȟɊȤȤʇóÝ

P762.01*

*1 *2 *5

Plecak na laptopa 15,6" Impact AWARE™ RPET

Plecak na laptopa 15,6" Impact AWARE™ RPET

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȡʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȢɊȢʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo

Rozmiar ȠȝʇńʇȞȟʇńʇȡȝɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȣȝúú Technika

Rozmiar ȠȝɊȢʇńʇȞȟʇńʇȡȡɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȣȝʇńʇȞȟȝúú Technika

znakowania Transfer

znakowania Transfer

Cena:

Cena:

339,57 PLN

194,52 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

ȟɊȦȠʇóÝ

P762.02*

*1 *2 *5

ȟɊȞȣʇóÝ

P730.04*

*1 *2 *5

ȞɊȠȠʇóÝ

P788.03*

*1 *2 *5

Torba podróżna, sportowa Impact AWARE™ RPET

Torba na laptopa 15,6" Impact AWARE™ RPET

Pokrowiec na laptopa 15,6" Impact AWARE™ RPET

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȠȢʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȢȢʇńʇȟȟʇńʇȠȟʇÀú Wymiar

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȣɊȢʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟɊȢʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ

znakowania ȟȢȝʇńʇȠȢúú Technika znakowania Transfer

o Rozmiar ȠȦɊȢʇńʇȣʇńʇȟȥʇÀú Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȠȝúú

o Rozmiar ȠȦɊȢʇńʇȟɊȢʇńʇȟȥʇÀú Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȠȝúú

Technika znakowania Transfer

Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

Cena:

200,63 PLN

151,15 PLN

96,38 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P762.91*

*1 *2 *5

ȠɊȤȠʇóÝ

Plecak na laptopa 15,6" Impact AWARE™ RPET ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȟʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇ ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȦʇńʇȞȝʇńʇȡȟʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȟȝȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 321,27 PLN

P732.18*

*1 *2 *5

Torba na laptopa 15,6" Impact AWARE™ RPET ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȞʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇ ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȡȞʇńʇȦʇńʇȠȝʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 288,05 PLN

ȠɊȡȣʇóÝ


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

P762.81* *1 *2 *5

ȡɊȢȡʇóÝ

Plecak na laptopa 15,6" Impact AWARE™ RPET ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȠʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇ ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȦɊȢʇńʇȞȝʇńʇȡȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 259,60 PLN

P763.15*

*1 *5 *7

Plecak na laptopa 15,6" Swiss Peak Lima Impact AWARE™ ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȢʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇ ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȦʇńʇȞȟʇńʇȡȞʇÀú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 311,78 PLN

ȠɊȠȦʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȟɊȤʇóÝ

Plecak na laptopa 15,6" Kazu AWARE™ RPET

P763.25*

*1 *2a *3 *5 *7

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȢʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇ ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȥʇńʇȞȣʇńʇȡȣɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȞȡȝʇńʇȤȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 151,15 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

P732.17*

*1 *2 *3 *5 *7

ȟɊȞʇóÝ

Torba na laptopa 15,6" AWARE™ Kazu, RPET ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȥʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼ Rozmiar ȠȦɊȢʇńʇȥʇńʇȠȝʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇ ȥȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 122,81 PLN

P707.20*

*1 *2 *3 *5 *7

Torba sportowa, podróżna AWARE™ Kazu, RPET ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȢʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȢȝɊȢʇńʇ ȟȠʇńʇȟȢɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 153,18 PLN

ȟɊȦȠʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȡɊȢȦʇóÝ

Plecak na laptopa 15,6" Impact AWARE™ RPET }ÊûʇĿğōÊÀâğĦěāûûŅʇåʇĘě¨óĦŅÀōûŅʇĘõÊÀ¨óʇāÜÊěīñÊʇğōŅ¿óåʇÆāğĦÙĘʇ åʇāÀâěāûÙʇ}ĿāåÀâʇĘěōÊÆúåāĦĂĿʇĘěōÊÆʇÆÊğōÀōÊúɉʇ ÊĿûÙĦěōû¨ʇ óåÊğōÊüʇōʇĘěōÊÝěāÆ»ʇû¨ʇõ¨ĘĦāʨʇō¨ĘÊĿûåʇúīʇ¿ÊōĘåÊÀōÊüğĦĿāɊʇ ÝÆŅʇōù¨ĘåÊʇ åÙʇÆÊğōÀōɉ

P762.90* *1 *2 *5

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȝʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇ ȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȟʇńʇȞȡʇńʇȡȤʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 358,55 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

P763.22*

*1 *3 *5

P422.511 P42

P763.291

Torba termoizolacyjna Impact AWARE™ Pedro, panel solarny 5W

Plecak z panelem słonecznym 5W Pedro AWARE™ RPET

o Rozmiar ȟȦɊȢʇńʇȞȣʇńʇȢȝʇÀú Wymiar znakowania Ȟȟȝʇńʇȣȝúú

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȞʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo ʇɓʇ¤ʇʨûÊõÊúʇğùāûÊÀōûŅúʇɓʇQāÀʇ

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȥʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ

Technika znakowania Transfer

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇʨûÊõīʇğùāûÊÀōûÊÝāʇȢ ʇɢȢ ɖȞȝȝȝú ɝ Rozmiar ȠȡʇńʇȟȠʇńʇȟȥʇ

o ʇɓʇ¤ʇʨûÊõÊúʇğùāûÊÀōûŅúʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇʨûÊõīʇğùāûÊÀōûÊÝāʇ

Àú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania Transfer

Ȣ ʇɢȢ ɖȞȝȝȝú ɝ Rozmiar ȠȝʇńʇȞȠʇńʇȡȥʇÀú Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇ

Plecak Pascal AWARE™ RPET ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȡʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ

ȣȝúú Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

Cena:

506,99 PLN

269,09 PLN

312,46 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P763.081

P762.721 ȡʇóÝ

Plecak na laptopa 15,6" Impact AWARE™

ȣɊȦȠʇóÝ

Plecak na laptopa 15,6" }o ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȟʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼ Rozmiar ȟȥʇńʇȞȠʇńʇȡȢʇÀú Wymiar znakowania Ȟȟȝʇńʇ

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȟʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇ

ȞȢȝúú Technika znakowania Transfer

ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȞȟʇńʇȡȡʇńʇȠȟʇÀú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȞȡȝúú Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

292,80 PLN

220,96 PLN

P762.49*

P P760.17*

*1 *2

*0 *1 *2 *5 *7

ȢɊȝȟʇóÝ

ȟɊȠȥʇóÝ

Plecak na laptopa 15,6", ochrona RFID

Plecak na laptopa 15" Impact AWARE™ RPET

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȡʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇ

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȡʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɼʇ

ȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȟʇńʇȞȣʇńʇȡȤɊȢʇÀú Wymiar

ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȝʇńʇȞȝʇńʇȡȤʇÀú Wymiar

znakowania ȞȡȝʇńʇȞȡȝúú Technika znakowania Transfer

znakowania ȞȝȝʇńʇȞȡȝúú Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

172,16 PLN

152,50 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

P762.48*

P763.071

*1 *5 ȡɊȞȞʇóÝ

Plecak chroniący przed kieszonkowcami, plecak na laptopa

ȠɊȡȟʇóÝ

Plecak na laptopa 15,6" Impact AWARE™ Boardroom ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȝʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇ ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȞȤɊȢʇńʇȠȞɊȢʇńʇȡȤʇÀú Wymiar

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȝʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇ

znakowania ȞȝȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania Transfer

ȞȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȢʇńʇȞȠʇńʇȡȢʇÀú Wymiar znakowania Ȟȡȝʇńʇȟȝȝúú Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

151,15 PLN

206,05 PLN

P760.04*

P706.142

*1 *3 *9

ȢɊȟȤʇóÝ

ȞɊȠȣʇóÝ

Plecak na laptopa 15,6"

Plecak

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȝʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇ

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȠʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȢʇńʇ

ȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȡȠʇńʇȞȢɊȢʇńʇȠȝʇÀú

ȞȡʇńʇȠȥʇÀú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȞȟȝúú Technika

Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania

znakowania Transfer

Transfer

Cena:

Cena:

138,27 PLN

36,06 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȟɊȤȟʇóÝ

P762.05*

*1 *2 *5 *7

Plecak Impact AWARE™ Urban ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȤɊȠʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȞʇńʇȞȣʇńʇȡȤʇÀú Wymiar znakowania Ȧȝʇńʇȟȝȝúú Technika znakowania Transfer

ȠɊȝȠʇóÝ

P707.09*

*1 *2 *5 *7

Torba sportowa, podróżna Impact AWARE™ Urban ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȡȝʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȢȢʇńʇȟȣʇńʇȟȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȣȝúú Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

174,19 PLN

189,10 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

ȞɊȟʇóÝ

P762.75*

*1 *2 *5

Zwijany plecak Impact AWARE™ RPET

ȞʇóÝ

P762.73*

*1 *2 *5

Plecak Impact AWARE™ RPET

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȞʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȞɊȢʇńʇȞȡɊȢʇńʇȡȣʇÀú

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȠʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȞʇńʇȞȤʇńʇȡȡʇÀú Wymiar

Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȟȝȝúú Technika znakowania Transfer

znakowania ȞȥȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

71,85 PLN

63,99 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȡɊȤʇóÝ

P707.05* 707.05*

*1 *2

Weekendowa torba sportowa, podróżna

ȟɊȢȤʇóÝ

P707.14*

*1 *2 *5

ȠɊȣȡʇóÝ

P707.131 P 707.131

Torba sportowa, podróżna Impact AWARE™ RPET

Torba podróżna, sportowa Impact AWARE™ RPET

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȝʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȡȥʇńʇȞȦɊȢʇńʇȟȢɊȢʇÀú

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȥʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȢȥʇńʇȞȦʇńʇȟȣɊȢʇÀú

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȠȡʇõ Rozmiar ȡȣʇńʇȡȟɊȢʇńʇȟȝʇÀú Wymiar znakowania

Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania Haft

Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania Transfer

ȟȢȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

Cena:

142,34 PLN

141,66 PLN

153,18 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

ȤɊȥȞʇóÝ

ȡɊȣȞʇóÝ

ȞȥɊȣʇóÝ

P762.261 P7 762.261 762 261

P707.151 P P7 07 151 07.151

P742.020

Plecak, torba sportowa, podróżna Swiss Peak, ochrona RFID

Torba sportowa, podróżna Swiss Peak AWARE™ RPET

Walizka na kółkach Swiss Peak

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȡȥʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȢȦʇńʇȟȤɊȢʇńʇȠȝʇÀú

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȢȝʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȣȞʇńʇȟȤʇńʇȠȞʇÀú Wymiar

Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

znakowania ȞȥȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania Transfer

znakowania Transfer

Cena:

Cena:

Cena:

222,99 PLN

239,94 PLN

599,85 PLN

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȠȟʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ o Rozmiar ȡȢʇńʇȟȡʇńʇȠȣʇÀú Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇȡȝúú Technika


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȤȣʇóÝ

P788.12*

*1 *2 *5

Pokrowiec na laptopa 14" Impact AWARE™

ȝɊȥȥʇóÝ

P788.11*

*1 *2 *5

Pokrowiec na laptopa 15,6" Impact AWARE™

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȡʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȡɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȡʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo

Rozmiar 36 x 2 x 27 cm Wymiar znakowania 200 x 60mm Technika

Rozmiar ȡȝɊȢʇńʇȟʇńʇȟȦʇÀú Wymiar znakowania 200 x 60mm Technika

znakowania }ě¨ûğÜÊě

znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

75,91 PLN

79,30 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

ȟɊȣȥʇóÝ

P730.02*

*1 *2

Torba na laptopa 15"

ȞɊȣȤʇóÝ

P788.05*

*1 *2

ȠɊȦȟʇóÝ

P732.151

Pokrowiec na laptopa 15"

Torba na laptopa 15,4"

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȝʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɼ Rozmiar Ƞȥʇńʇ

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȡʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȡɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ

o Rozmiar ȥʇńʇȠȥʇńʇȟȥʇÀú Wymiar znakowania ȟȢȝʇńʇȞȤȝúú Technika

ȟɊȢʇńʇȟȢɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȠȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania

o Rozmiar ȟȥʇńʇȡȝʇńʇȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȞȟȝúú Technika

znakowania }ě¨ûğÜÊě

}ě¨ûğÜÊě

znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

74,15 PLN

51,92 PLN

92,86 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȢɊȡȢʇóÝ

Torba sportowa, podróżna Impact AWARE™

P760.25*

*0 *1 *2 *5 *7

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȡȝʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȡȝʇńʇȞȦɊȢʇńʇȡȣʇÀú Wymiar znakowania 220 x ȞȢȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 291,45 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

ȢɊȞȦʇóÝ

P760.24*

*0 *1 *2 *5 *7

ȢɊȥȥʇóÝ

P760.22*

*0 *1 *2 *5 *7

ȡɊȦȥʇóÝ

P760.23*

*0 *1 *2 *5 *7

Plecak na laptopa 15" Impact AWARE™

Plecak na laptopa 14" Impact AWARE™

Torba na laptopa 15,6" Impact AWARE™

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȤʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɼʇ

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȣʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȡɼʇ

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȟʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇ

ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȝʇńʇȞȟɊȢʇńʇȡȣʇÀú Wymiar znakowania Ȟȟȝʇ

ɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȦʇńʇȞȠʇńʇȡȠʇÀú Wymiar znakowania Ȧȝʇńʇ

Ħ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȦɊȢʇńʇȞȝʇńʇȠȟʇÀú Wymiar

ńʇȞȢȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

ȡȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

znakowania ȞȝȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

255,53 PLN

233,83 PLN

286,70 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Torba na laptopa 15,4" Laluka AWARE™, bawełna z recyklingu

ȠɊȦȢʇóÝ

P732.11*

*0 *1

*2 *5 *9

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȠȡȝʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇ ȣɊȣȢʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȡɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ o Rozmiar ȠȦʇńʇȠȡʇńʇȢʇÀú Wymiar znakowania Ȟȣȝʇńʇ Ȟȟȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 116,71 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

Pokrowiec na laptopa 15,6" Laluka AWARE™

ȟɊȞȦʇóÝ

P788.14*

*0 *1

*2 *5 *9

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȠȡȝʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇ ȡɊȤȢʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɉȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ o Rozmiar ȠȥʇńʇȟȤɊȢʇńʇȡɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 59,79 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P762.98*

*0 *1 *2 *5

Plecak Impact AWARE™, niebarwiona bawełna z recyklingu

ȟɊȠȟʇóÝ

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȟȥȢʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇ ȞȦɊȢʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȝʇńʇȞȠɊȢʇńʇȡȞʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 67,91 PLN

P762.99*

*4 *5 *6 *7 *8

Plecak Impact AWARE™, bawełna z recyklingu ¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȟȥȢʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇ ȞȦɊȢʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȝʇńʇȞȠɊȢʇńʇȡȞʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 70,63 PLN

ȟɊȠȟʇóÝ


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

P707.19*

*0 *1

*2 *5

ȠɊȣȥʇóÝ

Torba sportowa, podróżna Impact AWARE™, bawełna z recyklingu ¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȟȥȢʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇ ȡȝʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȢȟʇńʇȟȝʇńʇȡȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 111,84 PLN

P707.17*

*0 *1

*5 *7

Torba sportowa, podróżna Kezar AWARE™, bawełna z recyklingu ¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȢȝȝʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇ ȡȝʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȣȡʇńʇȡʇńʇȡȝʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 122,68 PLN

ȣɊȠȤʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȞɊȥȤʇóÝ

P762.95*

*0 *1

**2 2 *5 *7 *8 *9

ȞɊȣʇóÝ

P762.96*

*0 *1

*2 *5 *7 *8 *9

ȞɊȣʇóÝ

P762.97* 97*

*4 *5 *6 *7 *8

Torba na zakupy Impact AWARE™, bawełna z recyklingu

Torba na zakupy Impact AWARE™, bawełna z recyklingu

Torba na zakupy Impact AWARE™, bawełna z recyklingu

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȟȡȝʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȤʇõʇɓʇRåÊʇ

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȟȡȝʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȥʇõʇɓʇRåÊʇ

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȟȡȝʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȣɊȢʇõʇɓʇRåÊʇ

ō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȢȤʇńʇȡʇńʇȡȞʇÀú Wymiar znakowania ȟȥȝʇńʇȟȢȝúú

ō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȢȟʇńʇȞȢʇńʇȠȞʇÀú Wymiar znakowania ȟȥȝʇńʇ

ō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȢȠʇńʇȞȡʇńʇȠȞʇÀú Wymiar znakowania ȟȥȝʇńʇ

Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

ȟȢȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

ȟȢȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

43,38 PLN

44,06 PLN

47,18 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

P762.855

ȟɊȠʇóÝ

Torba na zakupy Impact AWARE™, dżins z recyklingu ŐåûğʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȠʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȡȦʇńʇȞȡʇńʇȠȤʇÀú Wymiar znakowania ȟȥȝʇńʇ 230mm Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 36,87 PLN

P762.65*

*1 *2 *3 *9

Torba na zakupy z bawełny z recyklingu Impact AWARE™ ¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȞȡȢʇ5vQʇɓʇ X¿ñÙĦāĠÁʇȟȤɊȢʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȡȦʇńʇȞȡʇńʇ 37 cm Wymiar znakowania ȟȥȝʇńʇȟȠȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 25,75 PLN

ȞɊȞʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȞɊȝȦʇóÝ

P762.93* 62.93*

*0 0 *1

*2 *5 5 *7 *8 *9

Torba na zakupy Impact AWARE™, bawełna z recyklingu

ȞɊȝȦʇóÝ

P762.94* 62.94*

*4 *5 *6 **7 *8

Torba na zakupy Impact AWARE™, bawełna z recyklingu

ȞɊȦȣʇóÝ

P762.54* 62.54*

**1

*3 *5

Torba na zakupy Impact AWARE™, bawełna z recyklingu

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȟȥȢʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȞʇõʇɓʇRåÊʇ

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȟȥȢʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȟɊȢʇõʇɓʇRåÊʇ

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȠȠȝʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȦɊȥʇõʇɓʇRåÊʇ

ō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȤʇńʇȣʇńʇȡȝʇÀú Wymiar znakowania ȟȥȝʇńʇ

ō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȤʇńʇȣʇńʇȡȝʇÀú Wymiar znakowania ȟȥȝʇńʇ

ō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȤʇńʇȣʇńʇȡȝʇÀú Wymiar znakowania ȟȢȝʇńʇ

ȟȢȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

ȟȢȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

ȟȥȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

26,17 PLN

27,79 PLN

30,10 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

ȝɊȦȞʇóÝ

P762.64*

*1

*2 *3 *4 *5 *6 *7 *9

Torba na zakupy z bawełny z recyklingu Impact AWARE™

ȝɊȤȞʇóÝ

P762.62*

*1

*2 *3 *4 *5 *6 *7 *9

Torba na zakupy Impact AWARE™ ¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȞȡȢʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȞʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȞȡȢʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȟʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇ o Rozmiar ȠȥʇńʇȣɊȢʇńʇȡȟʇÀú Wymiar znakowania ȟȢȝʇńʇȟȥȝúú

o Rozmiar ȠȥʇńʇȠʇńʇȡȝʇÀú Wymiar znakowania ȟȢȝʇńʇȟȥȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

22,63 PLN

18,30 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Worek ze sznurkiem z bawełny z recyklingu Impact AWARE™

ȝɊȤȠʇóÝ

P762.63*

*1 *2 *3 **4 *5 *6 *7 *9

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȞȡȢʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇ

Êû¨ɋ

ȦɊȢʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȢʇńʇȞʇńʇȡȡʇÀú Wymiar

18,71 PLN

znakowania ȟȠȝʇńʇȟȥȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

ȝɊȣȦʇóÝ

P820.78*

*0 **11 *2 *5

ȝɊȠʇóÝ

P820.77* 20.77*

*0 *1 *5 *9

ȞɊȝȠʇóÝ

P730 P730.07* 07*

*0 *1 *2 2 *5

Kosmetyczka Impact AWARE™, niebarwione płótno z recyklingu

Piórnik Impact AWARE™, niebarwione płótno z recyklingu

Saszetka zapinana w pasie Impact AWARE™

oùĂĦûāʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȟȥȢʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȡɊȢʇõʇɓʇRåÊʇ

oùĂĦûāʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȟȥȢʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞɊȢʇõʇɓʇRåÊʇ

oùĂĦûāʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȟȞʇńʇȣʇńʇȞȣʇÀú Wymiar znakowania Ȟȟȝʇńʇ

ō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȤʇńʇȞȞʇńʇȞȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȤȝʇńʇȞȝȝúú

ō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȞȤʇńʇȟȣʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȞȝȝúú

60mm Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

37,01 PLN

15,31 PLN

54,90 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȟȟʇóÝ

P762.67*

*1 *2 *3 *4 *5 *7 *9

Składana torba na zakupy Impact AWARE™ RPET

ȝɊȟȞʇóÝ

P76 P762.66* 62.66*

*1 *2 * **3 *4 * **5 *7 *9

Torba na zakupy Impact AWARE™ RPET ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȢʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȥʇńʇȝɊȞʇńʇȡȟʇÀú Wymiar

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȢʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȥʇńʇȝɊȞʇńʇȡȞɊȢʇÀú Wymiar

znakowania ȟȝȝʇńʇȟȢȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

znakowania ȟȝȝʇńʇȟȢȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

23,18 PLN

18,98 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

Worek ze sznurkiem

ȝɊȟȟʇóÝ

P P762.68* P7 **11 **2 2 *3 *2 *5 *7 *9 *

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȟʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȣʇńʇȝɊȞʇ ńʇȡȡʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȟȢȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 18,84 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȠȣʇóÝ

ȝɊȥȞʇóÝ

P820.731 31

Zestaw podróżny Swiss Peak, PU z recyklingu

P820.341 0.341

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȝʶʇo ʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Portfel Swiss Peak Heritage, ochrona RFID

o ʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȞȢɊȠʇńʇȞȤɊȞʇńʇȟɊȢʇÀú Wymiar

o ʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȟȟɊȤʇńʇȞȠɊȦʇńʇȟʇÀú Wymiar

znakowania ȡȝʇńʇȡȝúú

znakowania ȦȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

87,44 PLN

132,30 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȣʶʇo ʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ r vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

P763.051

P820.851 ȞɊȡȣʇóÝ

Zestaw pokrowców do pakowania Swiss Peak Ridge AWARE™ RPET

ȞɊȝȡʇóÝ

Kosmetyczka Swiss Peak Lohan AWARE™ RPET ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar 20 x ȥʇńʇȞȤʇÀú Wymiar znakowania ȦȝʇńʇȢȝúú Technika

rPET Rozmiar ȠȣʇńʇȟȢʇńʇȠʇÀú Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇ Ȟȡȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

83,23 PLN

70,76 PLN

P820.381

P82 P820.391 ȝɊȥȥʇóÝ

ȝɊȤȠʇóÝ

Kosmetyczka Swiss Peak AWARE™ RPET

Wielofunkcyjna torba Swiss Peak AWARE™ RPET

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȡʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȡɊȢʇńʇȞȟʇ

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȠɊȢʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar 22 x

ńʇȞȠɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȠȝʇńʇȣȝúú Technika

ȞȞɊȢʇńʇȞȡʇÀú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȤȝúú Technika

znakowania }ě¨ûğÜÊě

znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 112,37 PLN Êû¨ɋ 120,51 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȥȣʇóÝ

ȞɊȥȞʇóÝ

ȞɊȥȦʇóÝ

P325.031

P P820.373

P P786.002

Torba rowerowa na ramę

Uniwersalna ładowarka, adapter podróżny

Zestaw podróżny

v Rozmiar ȤɊȢʇńʇȢɊȢʇńʇȟɊȦʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȣȝúú

Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

}o ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟɊȠʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȞȥɊȢʇńʇȣʇńʇȟȞʇÀú Wymiar znakowania 70 x 30mm Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

oāõåÊğĦÊě Rozmiar ȟɊȢʇńʇȞȠʇńʇȞȤʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȠȝúú

Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

56,94 PLN

125,80 PLN

39,59 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

ȝɊȟȢʇóÝ

P820.76*

*1 *5

Kosmetyczka Impact AWARE™ RPET

ȝɊȣȠʇóÝ

P820.20*

*1 *2 *5

Kosmetyczka Impact AWARE™ RPET

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟɊȞʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȞʇńʇȥʇńʇȞȠʇÀú Wymiar

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟɊȠʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȠɊȢʇńʇȦʇńʇȞȠʇÀú

znakowania Ȟȝȝʇńʇȣȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇȟȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

26,57 PLN

61,82 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Etui na karty kredytowe Quebec, ochrona RFID

ȝɊȞȦʇóÝ

P820.671

PU Rozmiar ȞȞɊȢʇńʇȥɊȢʇńʇȝɊȠʇÀú Wymiar znakowania 70 x 30mm Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 38,91 PLN


}āě¿ŅʇåʇĘāÆěĂŐ

P850.51*

*1 *5 *9

P820.49* P820.49

*1 *2

ȝɊȥȟʇóÝ

Etui na karty kredytowe i portfel C-Secure, ochrona RFID

ȝɊȣȢʇóÝ

Etui na karty kredytowe C-Secure, ochrona RFID

PU Rozmiar ȦɊȢʇńʇȣɊȥʇńʇȞɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇ

õīúåûåīú Rozmiar ȦɊȢʇńʇȣɊȡʇńʇȝɊȥʇÀú Wymiar

Ȟȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

znakowania ȡȢʇńʇȥȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ õ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

195,88 PLN

153,18 PLN

P850.341

P820.04* P820.0

*1 *2

ȝɊȥȞʇóÝ

Etui na karty kredytowe, portfel, ochrona RFID

ȝɊȣȤʇóÝ

Etui na karty kredytowe, ochrona RFID

õīúåûåīú Rozmiar ȞȝɊȟʇńʇȣɊȤʇńʇȟɊȦʇÀú Wymiar

õīúåûåīú Rozmiar ȣɊȡʇńʇȞɊȡʇńʇȦɊȦʇÀú Wymiar

znakowania 60 x 20mm Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

znakowania Ȣȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

õ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

80,25 PLN

40,39 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Plener

Ņ¿åÊěōʇğåÙʇĿʇĘõÊûÊěɊʇ¿āʇĿûÙĦěō¨ʇûåÊʇÆāěĂĿûīñ»ʇ ě¨ÆāĠÀåɊʇñ¨ó»ʇĘěōŅûāğåʇā¿ÀāĿ¨ûåÊʇōʇû¨Ħīě»Ɏʇ oāĦěōÊ¿īñÊğōʇĿåÙÀÊñʇĿŅʨÆĂĿʇû¨ʇĘõ¨ŐÙɊʇĘåóûåóĂĿʇ åʇĘěōŅÝĂÆʇû¨ʇĠĿåÊŐŅúʇĘāĿåÊĦěōīɊʇ¨¿ŅʇĿʇĘÊùûåʇ Ęāğú¨óāĿ¨ÁʇĘåÙóû¨ʇŐŅÀå¨ɉ


oõÊûÊě

ȡɊȣʇóÝ

P422.511

P763.291

P422.131

Torba termoizolacyjna Impact AWARE™ Pedro, panel solarny 5W

Plecak z panelem słonecznym 5W Pedro AWARE™ RPET

Torba termoizolacyjna Party, głośnik bezprzewodowy 3W

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȞʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo ʇɓʇ¤ʇʨûÊõÊúʇğùāûÊÀōûŅúʇɓʇQāÀʇ

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȥʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȣɼʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo ʇ

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȡʇõ Rozmiar ȡȝʇńʇȟȟʇńʇȟȥʇÀú Wymiar znakowania

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇʨûÊõīʇğùāûÊÀōûÊÝāʇȢ ʇɢȢ ɖȞȝȝȝú ɝ Rozmiar ȠȡʇńʇȟȠʇńʇȟȥʇ

ɓʇ¤ʇʨûÊõÊúʇğùāûÊÀōûŅúʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇʨûÊõīʇğùāûÊÀōûÊÝāʇȢ ʇ

ȞȟȝʇńʇȤȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

cm Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

ɢȢ ɖȞȝȝȝú ɝ Rozmiar ȠȝʇńʇȞȠʇńʇȡȥʇÀú Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇȣȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

269,09 PLN

312,46 PLN

312,46 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Plecak termoizolacyjny Swiss Peak AWARE™ RPET ȟɊȣȟʇóÝ

P422.431

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȦʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȠȝʇńʇȞȢʇ ńʇȡȠʇÀú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 176,90 PLN


oõÊûÊě

ȡɊȤȦʇóÝ

ȣɊȢȦʇóÝ

ȡɊȝȥʇóÝ

P422.191

P422.030

P422.161

Torba termoizolacyjna XXL Swiss Peak

Torba termoizolacyjna XXL Swiss Peak

Torba termoizolacyjna Swiss Peak

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȟʇõ Rozmiar ȠȞɊȢʇńʇȞȢʇńʇȡȥɊȢʇÀú Wymiar

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȡȝʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȡȟʇńʇȟȠʇńʇȠȝʇÀú

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȣʇõ Rozmiar ȠȟʇńʇȟȝʇńʇȟȥɊȢʇÀú Wymiar

znakowania ȦȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȤȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

znakowania ȞȟȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

166,06 PLN

162,67 PLN

125,26 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P733.05* *1 *2 *5

ȟɊȠȢʇóÝ

Torba termoizolacyjna Impact AWARE™ RPET ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȡʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȦʇńʇȞȣʇ ńʇȠȢɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 178,26 PLN

P733.08* *1 *5 *7

ȠɊȝȡʇóÝ

Plecak termoizolacyjny Tierra oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȟʇõ Rozmiar ȠȡʇńʇȞȡʇńʇȡȤʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȟȝȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 116,04 PLN


oõÊûÊě

P733.07* *2 *5

ȞɊȟȥʇóÝ

Plecak termoizolacyjny 10l oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȝʇõ Rozmiar ȟȟʇńʇȞȢʇńʇȠȥʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 108,99 PLN

P733.181

Plecak termoizolacyjny oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȞʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȡȝʇńʇ ȠȟʇńʇȞȣɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȡȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 92,99 PLN

ȟɊȥȦʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȞɊȢȞʇóÝ

P422.42* P422 42*

ȠɊȢȡʇóÝ

*0 *1 *2 * *5 *7

P422.39*

*0 *1 *2 *5 *7

Torba termoizolacyjna Impact AWARE™

Torba termoizolacyjna Impact AWARE™

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȣʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo

Êû¨ɋ

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȤʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo

Êû¨ɋ

Rozmiar ȟȠʇńʇȞȣʇńʇȞȣʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú

96,25 PLN

Rozmiar ȠȟʇńʇȟȦʇńʇȞȥɊȢʇÀú Wymiar znakowania Ȟȥȝʇńʇ

194,52 PLN

Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Ȣȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě


oõÊûÊě

P422.26*

*1 *5 *7

P422.35* P4

*1 *5 *7

ȞɊȣȤʇóÝ

ȞɊȠȤʇóÝ

Torba termoizolacyjna z korkowym wykończeniem

Torba termoizolacyjna XL Impact AWARE™ RPET

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȣʇõ Rozmiar ȟȠɊȢʇńʇȞȣʇńʇȞȣɊȡʇÀú

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȟʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar 30 x

Wymiar znakowania ȦȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania

ȟȞʇńʇȟȞʇÀú Wymiar znakowania ȞȡȝʇńʇȤȝúú Technika

}ě¨ûğÜÊě

znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

42,56 PLN

74,15 PLN

P422.48*

*0 *1 *2 *9

P422.47* P422.

*0 *1 *2 *9

ȟɊȤȢʇóÝ

ȞɊȥȡʇóÝ

Torba termoizolacyjna Impact AWARE™

Torba termoizolacyjna Impact AWARE™

oùĂĦûāʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȠȝʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo

oùĂĦûāʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȠʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo

Rozmiar ȣȝʇńʇȞȡʇńʇȠȥʇÀú Wymiar znakowania ȟȥȝʇńʇ

Rozmiar ȠȥʇńʇȞȡʇńʇȟȢʇÀú Wymiar znakowania 60 x

ȟȢȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Ȟȝȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

88,24 PLN

75,50 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȞɊȟȞʇóÝ

P422.52*

ȞɊȥȢʇóÝ

P422.272

*1 *2 *3 *5 *7

Torba termoizolacyjna Impact AWARE™ Kazu RPET

Torba termoizolacyjna

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȥʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȠʇńʇȞȢʇ

Êû¨ɋ

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȢɊȢʇõ Rozmiar ȟȣʇńʇȞȠɊȢʇńʇȞȣʇÀú

Êû¨ɋ

x 26 cm Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȢȝúú Technika

90,82 PLN

Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania

51,78 PLN

znakowania }ě¨ûğÜÊě

}ě¨ûğÜÊě


oõÊûÊě

P733.10*

*1 *2 *5

P422.45* P4

*0 *1 *5 *7 *8

ȝɊȡȥʇóÝ

ȞɊȥȟʇóÝ

Torba termoizolacyjna Impact AWARE™ RPET

Torba termoizolacyjna Impact AWARE™ RPET

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȢɊȟʇõ Rozmiar ȟȟʇńʇȞȢʇńʇȞȣʇÀú Wymiar

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȤɊȠʇõ Rozmiar ȠȠʇńʇȞȦɊȢʇńʇȟȤʇÀú Wymiar

znakowania ȞȝȝʇńʇȤȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

znakowania ȟȝȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

53,00 PLN

136,92 PLN

P422.152

P422.30*

*1 *2 *5

ȡɊȟʇóÝ

Torba termoizolacyjna oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȡɊȢʇõ Rozmiar ȠȠʇńʇȞȥɊȢʇńʇȠȝʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

ȝɊȥȤʇóÝ

Torba termoizolacyjna Impact AWARE™ RPET ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȣʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȟʇńʇȞȠʇ ńʇȟȞʇÀú Wymiar znakowania Ȟȟȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

92,86 PLN

94,08 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȟɊȝȡʇóÝ

ȞɊȞȡʇóÝ

ȞɊȣȦʇóÝ

*1 *2 *5 *7

P422.361

P422.412 P422 P 412

P422.38*

Torba termoizolacyjna Explorer

Torba termoizolacyjna Fargo RPET

Torba termoizolacyjna Impact AWARE™ Urban RPET

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȤʇõ Rozmiar ȠȠʇńʇȞȢʇńʇȠȢʇÀú Wymiar znakowania

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȣʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȣʇńʇȟȝʇńʇȞȦɊȢʇÀú

ȟȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Wymiar znakowania Ȣȝʇńʇȣȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȦɊȠʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȟȝʇńʇȞȥʇńʇȟȣʇÀú Wymiar znakowania ȤȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

97,46 PLN

74,28 PLN

94,61 PLN


oõÊûÊě

P733.06*

*0 *1 *7

P733.03* P733

*0 *1 *4 *7

ȟɊȟȞʇóÝ

ȝɊȤȢʇóÝ

Torba termoizolacyjna Deluxe

Torba termoizolacyjna

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȤʇõ Rozmiar ȟȤʇńʇȞȡʇńʇȞȦʇÀú Wymiar

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȢɊȤʇõ Rozmiar ȟȟʇńʇȞȠʇńʇȟȡʇÀú Wymiar

znakowania Ȟȝȝʇńʇȣȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

znakowania ȞȠȝʇńʇȤȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

70,21 PLN

37,01 PLN

P422.345

P422.232 P422.2 ȞɊȟȦʇóÝ

ȟɊȞȞʇóÝ

Torba termoizolacyjna Tierra

Torba termoizolacyjna

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟʇõʇɓʇRåÊʇō¨ĿåÊě¨ʇo Rozmiar ȞȟɊȢʇ

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȥʇõ Rozmiar ȟȢʇńʇȞȣʇńʇȟȥʇÀú Wymiar

ńʇȞȡʇńʇȟȡɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȥȝúú Technika

znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

45,68 PLN

63,31 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȤɊȢȢʇóÝ

ȞȟɊȞȡʇóÝ

ȞȤɊȣʇóÝ

P422.172

P P422.182

P P422.292

Zestaw do grilla

Zestaw do grilla

Grill 12"

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ Rozmiar ȞȟɊȤʇńʇȥɊȣʇńʇȠȥɊȡʇÀú Wymiar znakowania Ȣȝʇńʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ Rozmiar ȟȝɊȥʇńʇȥʇńʇȡȡɊȥʇÀú Wymiar znakowania Ȣȝʇńʇ

§Êõ¨ōā Rozmiar ȠȟɊȦʇńʇȞȤʇńʇȠȟɊȠʇńʇʇĕʇȠȟɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȢȢɊȞʇńʇ

ȟȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

ȟȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

ȞȣɊȟúú Technika znakowania āúåûÝ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

134,20 PLN

225,71 PLN

153,86 PLN


oõÊûÊě

ȥɊȥʇóÝ

P453.11*

*2 *5

Składane krzesło plażowe

ȦɊȟȦʇóÝ

P453.035

Składane krzesło plażowe

oāõåÊğĦÊě Rozmiar ȢȞɊȢʇńʇȠɊȢʇńʇȢȡʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȞȝȝúú

oāõåÊğĦÊě Rozmiar ȢȞʇńʇȡȦʇńʇȣȡʇÀú Wymiar znakowania ȟȥȝʇńʇȤȝúú

Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

168,77 PLN

151,15 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P459.05* *2 *3

Koc polarowy

ȡɊȠȡʇóÝ

oāõåÊğĦÊě Rozmiar ȞȟȤʇńʇȞȢȟʇńʇȝɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȞȠȝúú Technika znakowania :¨ÜĦ

Êû¨ɋ 67,24 PLN

P459.06* *1 *2 *5

Koc polarowy w pokrowcu oāõåÊğĦÊě Rozmiar ȞȢȝʇńʇȞȟȝʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania :¨ÜĦ

Êû¨ɋ 57,34 PLN

ȠɊȤȥʇóÝ


oõÊûÊě

Koc Ukiyo AWARE™ Polylana®

P459.10* *0 *2

óěŅõ Rozmiar ȞȠȝʇńʇȞȢȝʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania :¨ÜĦ

Êû¨ɋ 159,95 PLN

ȞɊȤȢʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P459.082

ȟɊȥʇóÝ

Koc piknikowy Impact AWARE™ RPET rPET Rozmiar ȞȡȥʇńʇȞȠȝʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇ 30mm Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ 174,86 PLN

P459.12*

*1 *2 *5

Koc piknikowy Impact AWARE™ RPET rPET Rozmiar ȞȡȢʇńʇȞȠȝʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇ ȞȢȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 232,48 PLN

ȢɊȢȞʇóÝ


oõÊûÊě

P459.09*

*1 *5 *7 *9

ȠɊȦȤʇóÝ

Koc piknikowy o# Rozmiar ȠȠɊȢʇńʇȣʇńʇȞȦɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 88,39 PLN

P459.07*

*1 *5 *7

Koc piknikowy Impact AWARE™ RPET rPET Rozmiar ȞȡȢʇńʇȞȠȝʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȟȢȝʇńʇ 200mm Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 152,50 PLN

ȟɊȥȢʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P453.509

ȟɊȠȠʇóÝ

Zestaw do gry Frescobol ěÊĿûā Rozmiar ȡȢʇńʇȟȞʇńʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania Ȟȡȝʇ x 300mm Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 256,88 PLN

P453.549

Zestaw do gry w kręgle ěÊĿûā Rozmiar ȠȟɊȢʇńʇȠȡʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania 230 x 230mm Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 178,26 PLN

ȠɊȞȟʇóÝ


oõÊûÊě

P453.519

ȠɊȦȣʇóÝ

Zestaw do gry Kubb ěÊĿûā Rozmiar ȠȟɊȢʇńʇȠȡʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania 230 x 230mm Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 143,01 PLN

P453.529

ȠɊȞȢʇóÝ

Drewniana gra taktyczna ěÊĿûā Rozmiar ȠȟɊȢʇńʇȠȡʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania 230 x 230mm Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 138,27 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȟȡʇóÝ

ȝɊȞȟʇóÝ

P453.981

P453.89*

Okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją Swiss Peak

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȤʶʇěo ʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ r vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

*0 *1 *4 *5 *6 *7 *9

Okulary przeciwsłoneczne, PP z recyklingu

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȤʶʇooʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ooʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇXÀâěāû¨ʇ ʇȡȝȝʇɓʇJ¨ĦÊÝāěå¨ʇ

ěo ʇɓʇXÀâěāû¨ʇ ʇȡȝȝʇɓʇvāÀōÊĿóåʇĘāõ¨ěŅōāĿ¨ûÊʇɓʇ

ĘāÀâù¨ûå¨ûå¨ʇĠĿå¨Ħù¨ɋʇȠ Rozmiar ȞȡɊȢʇńʇȞȡɊȥʇńʇȡɊȦʇÀú

J¨ĦÊÝāěå¨ʇĘāÀâù¨ûå¨ûå¨ʇĠĿå¨Ħù¨ɋʇȠ Rozmiar ȞȠɊȦʇńʇȞȡɊȣʇńʇȢʇ cm Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȠúú Technika znakowania

Êû¨ɋ

Wymiar znakowania ȢȝʇńʇȤúú Technika znakowania

Êû¨ɋ

5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

51,78 PLN

}¨úĘāÆěīó

11,52 PLN


oõÊûÊě

P453.96*

*1 *2 *5

P453.97*

*1 *5 *7

ȝɊȞʇóÝ

ȝɊȝȤʇóÝ

Okulary przeciwsłoneczne, PC z recyklingu

Okulary przeciwsłoneczne, PC z recyklingu

ěo ʇɓʇXÀâěāû¨ʇ ʇȡȝȝʇɓʇJ¨ĦÊÝāěå¨ʇĘāÀâù¨ûå¨ûå¨ʇĠĿå¨Ħù¨ɋʇ

ěo ʇɓʇXÀâěāû¨ʇ ʇȡȝȝʇɓʇJ¨ĦÊÝāěå¨ʇĘāÀâù¨ûå¨ûå¨ʇĠĿå¨Ħù¨ɋʇ

3 Rozmiar ȞȡɊȡʇńʇȡɊȥʇńʇȠʇÀú Wymiar znakowania Ȣȝʇńʇ

3Rozmiar ȞȡɊȠʇńʇȞȡɊȡʇńʇȡɊȥʇÀú Wymiar znakowania 60 x

7mm Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

7mm Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ 29,15 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȢʶʇěo ʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 17,21 PLN

P453.881

P453.91* P45

*1 *5 *7

ȝɊȝȥʇóÝ

ȝɊȞʇóÝ

Okulary przeciwsłoneczne, PC z recyklingu

Okulary przeciwsłoneczne ze słomy pszenicznej

ěo ʇɓʇXÀâěāû¨ʇ ʇȡȝȝʇɓʇJ¨ĦÊÝāěå¨ʇĘāÀâù¨ûå¨ûå¨ʇĠĿå¨Ħù¨ɋʇ

vùāú¨ʇĘğōÊûåÀōû¨ʇɓʇXÀâěāû¨ʇ ʇȡȝȝʇɓʇJ¨ĦÊÝāěå¨ʇ

3 Rozmiar ȞȡʇńʇȞȡɊȢʇńʇȢʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇȢúú

ĘāÀâù¨ûå¨ûå¨ʇĠĿå¨Ħù¨ɋʇȠRozmiar ȞȡɊȢʇńʇȟɊȥʇńʇȢɊȠʇÀú

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Wymiar znakowania ȢȝʇńʇȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

18,71 PLN

13,56 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Przybory piśmienne

XÆóěŅñʇĿʇğā¿åÊʇğùāĿāĦĿĂěÀÙʇÆōåÙóåʇû¨ğōŅúʇûåÊōĿŅóùŅúʇ ÆùīÝāĘåğāúɎʇ åÊõÊʇĘāúŅğùĂĿʇĘāĦěōÊ¿īñÊʇĦŅõóāʇĦěāÀâÙʇ ʨĘåÊěīʇåʇĠĿåÊĦûÊÝāʇÆùīÝāĘåğīɉ


oěōŅ¿āěŅʇĘåĠúåÊûûÊ

Długopis 2 w 1 Swiss Peak Storm, aluminium z recyklingu

ȝɊȟʇóÝ

P611.251

õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇ ùīÝāĘåğʇ ōʇû¨ğ¨Æó»ʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇo¨ěóÊě Rozmiar ȞȡɊȥʇńʇʇĕʇȞɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȣúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ 52,73 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȠʶʇ¨õīúåûåīúʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȞɊȝȢʇóÝ

ȞɊȞȢʇóÝ

P610.781

P610.460

Zestaw piśmienny Swiss Peak, długopis i pióro kulkowe

Zestaw piśmienny Swiss Peak Heritage Qāğå»ÆōʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇoěōÊóěÙÀ¨ûŅʇúÊÀâ¨ûåōúʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ

vĦ¨õʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇoěōÊóěÙÀ¨ûŅʇúÊÀâ¨ûåōúʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ ěāğğ Rozmiar ȞȠɊȤʇńʇʇĕʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȢúú Technika

ěāğğ Rozmiar ȣɊȥʇńʇȠɊȥʇńʇȞȤʇńʇʇĕʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

108,58 PLN

100,18 PLN


oěōŅ¿āěŅʇĘåĠúåÊûûÊ

ȝɊȢȡʇóÝ

ȝɊȡȦʇóÝ

P610.430

P611.011

Zestaw piśmienny Swiss Peak, długopis i pióro kulkowe

Zestaw piśmienny Swiss Peak, długopis i pióro kulkowe

QÊĦ¨õʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇoěōÊóěÙÀ¨ûŅʇúÊÀâ¨ûåōúʇɓʇ}āīÀâʇĘÊûʇɓʇ}ŅĘʇ

õīúåûåīúʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇoěōÊóěÙÀ¨ûŅʇúÊÀâ¨ûåōúʇɓʇ}āīÀâʇĘÊûʇɓʇ

Ŀóù¨Æīʇ ěāğğ Rozmiar ȞȤɊȡʇńʇȟɊȤʇńʇȞȞɊȤʇńʇʇĕʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȡȢʇńʇ

}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ ěāğğ Rozmiar ȞȡɊȢʇńʇʇĕʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȡȢʇńʇȢúú

6mm Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

77,81 PLN

60,19 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȞȦʇóÝ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȤʶʇ¨õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȝɊȠȡʇóÝ

ȝɊȟȢʇóÝ

*1 *2

P610.440

P P610.450 610.450

P P611.16*

Długopis, touch pen Swiss Peak

Zestaw piśmienny Swiss Peak, długopis i pióro kulkowe

Zestaw piśmienny Swiss Peak, aluminium z recyklingu

QÊĦ¨õʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇoěōÊóěÙÀ¨ûŅʇúÊÀâ¨ûåōúʇɓʇ}āīÀâʇ

õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇoěōÊóěÙÀ¨ûŅʇúÊÀâ¨ûåōúʇ

ĘÊûʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇo¨ěóÊě Rozmiar ȡɊȡʇńʇȡɊȡʇńʇȞȣɊȤʇńʇʇĕʇȞʇÀú Wymiar

ɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ ěāğğ Rozmiar ȞȡʇńʇʇĕʇȞɊȟʇÀú Wymiar znakowania Ȣȝʇńʇ

znakowania ȡȤʇńʇȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Ȣúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

24,67 PLN

47,71 PLN

37,69 PLN

QÊĦ¨õʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇoěōÊóěÙÀ¨ûŅʇúÊÀâ¨ûåōúʇɓʇ}āīÀâʇ ĘÊûʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇo¨ěóÊě Rozmiar ȟɊȣʇńʇȟɊȣʇńʇȞȣɊȥʇńʇʇĕʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȡȤʇńʇȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ


oěōŅ¿āěŅʇĘåĠúåÊûûÊ

ȝɊȝȥʇóÝ

ȝɊȟȞʇóÝ

ȝɊȡȞʇóÝ

*1 *2

P610.480

P610.490 P P610 0.490

P P610.57*

Długopis Swiss Peak Luzern

Zestaw piśmienny Swiss Peak Luzern, długopis i ołówek

Zestaw piśmienny, długopis i pióro kulkowe

Ŀóù¨Æīʇ ěāğğ Rozmiar ȠɊȤʇńʇȝɊȣʇńʇȞȢɊȢʇńʇʇĕʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇ

vĦ¨õʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇoěōÊóěÙÀ¨ûŅʇúÊÀâ¨ûåōúʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ

õīúåûåīúʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇoěōÊóěÙÀ¨ûŅʇúÊÀâ¨ûåōúʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ

Ȣúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

ěāğğ Rozmiar ȞȠɊȥʇńʇʇĕʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȢúú Technika

ěāğğ Rozmiar ȞȡʇńʇʇĕʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȢúú Technika

znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

9,49 PLN

24,13 PLN

34,16 PLN

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇoěōÊóěÙÀ¨ûŅʇúÊÀâ¨ûåōúʇɓʇ}ŅĘʇ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Bambusowy ołówek Infinity z gumką ȝɊȝȠʇóÝ

P611.099

¨ú¿īğʇ4v ˇ Rozmiar ȞȢɊȤʇńʇʇĕʇȝɊȥʇÀú Wymiar znakowania Ȧȝʇńʇȡúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ 6,51 PLN


oěōŅ¿āěŅʇĘåĠúåÊûûÊ

ȝɊȝȞʇóÝ

ȝɊȝȠʇóÝ

ȝɊȝȥʇóÝ

P611.029

P611.009

P611.109

Ołówek Tree Free Infinity

Bambusowy ołówek Infinity Pynn

¨ú¿īğ Rozmiar ȞȠɊȥʇńʇʇĕʇȝɊȦʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȢúú

¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇQÊÀâ¨ûåōúʇğĘěÙŐŅûāĿŅ Rozmiar ȞȠɊȥʇńʇʇĕʇȞɊȢʇÀú

Bambusowy zestaw piśmienny, długopis i ołówek

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȣúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇQÊÀâ¨ûåōúʇğĘěÙŐŅûāĿŅʇɓʇ}āīÀâʇ ĘÊûʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ ȟȝ Rozmiar ȞȡʇńʇʇĕʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȦȢʇńʇ Ȣúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

7,19 PLN

4,62 PLN

17,49 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȝȡʇóÝ

ȝɊȝȡʇóÝ

*1 *9

ȝɊȝȢʇóÝ

P P610.53*

*1 *3 *5 *7

P610.509

P610.32* P 610.32*

Bambusowy długopis, touch pen

Bambusowy długopis

Bambusowy długopis

¨ú¿īğʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇÀō¨ěûāʇɓʇQÊÀâ¨ûåōúʇğĘěÙŐŅûāĿŅʇɓʇ}āīÀâʇĘÊûʇɓʇ

¨ú¿īğʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇÀō¨ěûāʇɓʇQÊÀâ¨ûåōúʇğĘěÙŐŅûāĿŅʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ ȟȝ

¨ú¿īğʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇQÊÀâ¨ûåōúʇğĘěÙŐŅûāĿŅʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ

}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ ȟȝ Rozmiar ȞʇńʇȞʇńʇȞȠɊȣʇńʇʇĕʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇ

Rozmiar ȞʇńʇȞʇńʇȞȠɊȤʇńʇʇĕʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȣúú Technika

ȟȝ Rozmiar ȞȡɊȟʇńʇʇĕʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania Ȣʇńʇȣȝúú Technika

6mm Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

znakowania }¨úĘāÆěīó

znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

3,52 PLN

3,39 PLN

3,25 PLN


oěōŅ¿āěŅʇĘåĠúåÊûûÊ

ȝɊȝȢʇóÝ

P610.52* 0.52*

*1 *3 *5 *7

ȝɊȝȠʇóÝ

P610.98* P6 610.98*

*1 *3 *5 *7

ȝɊȝȠʇóÝ

P P611.11*

*1 *2 *3 *5 *7

Długopis ze słomy pszenicznej

Długopis

Długopis z papieru z recyklingu

vùāú¨ʇĘğōÊûåÀōû¨ʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇQÊÀâ¨ûåōúʇğĘěÙŐŅûāĿŅʇɓʇ}ŅĘʇ

JāěÊóʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇQÊÀâ¨ûåōúʇğĘěÙŐŅûāĿŅʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ

o¨ĘåÊěʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇQÊÀâ¨ûåōúʇğĘěÙŐŅûāĿŅʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ

Ŀóù¨Æīʇ ȟȝ Rozmiar ȞɊȢʇńʇȞɊȢʇńʇȞȠɊȣʇńʇʇĕʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania 7 x

ȟȝ Rozmiar ȞȡʇńʇʇĕʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȤʇńʇȠȢúú Technika

ȟȝ Rozmiar ȞȠɊȦʇńʇʇĕʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȦȝʇńʇȢúú Technika

ȠȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

znakowania }¨úĘāÆěīó

znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

2,17 PLN

3,39 PLN

2,98 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȝȦʇóÝ

P611.17*

ȝɊȞȟʇóÝ

P611.12*

*1 *2 *3 *5 *7

Długopis Swiss Peak Cedar, aluminium z recyklingu õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇQÊÀâ¨ûåōúʇğĘěÙŐŅûāĿŅ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȠʶʇ ¨õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

3 *5 *7 *1 *2 *3

Aluminiowy ołówek z gumką õīúåûåīúʇɓʇ}āīÀâʇĘÊû Rozmiar ȞȡɊȢʇńʇʇĕʇȝɊȦʇÀú Wymiar znakowania ȤȢʇ ńʇȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

ɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ ȟȝ Rozmiar ȞȡɊȞʇńʇʇĕʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

6,10 PLN

9,62 PLN


oěōŅ¿āěŅʇĘåĠúåÊûûÊ

P611.22*

P611.23*

*1 *2 *3 *5

Długopis Xavi, aluminium z recyklingu õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇoěōÊóěÙÀ¨ûŅʇúÊÀâ¨ûåōú • }ŅĘʇĿóù¨Æīʇ ěāğğ Rozmiar ȞȡɊȟʇńʇʇĕʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȥʶʇ ¨õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

*11 *2 *3 *5

Długopis, touch pen Kymi, aluminium z recyklingu õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇoěōÊóěÙÀ¨ûŅʇúÊÀâ¨ûåōú ɓʇ}āīÀâʇĘÊûʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ ěāğğ Rozmiar ȞȟɊȦʇńʇʇĕʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

15,18 PLN

14,37 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȣʶʇ ¨õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȞȞʇóÝ

ȝɊȝȣʇóÝ

P610.94* *0 *2 *3 *6

P610.62* *1 *3

Długopis, touch pen

Cienki długopis, touch pen

õīúåûåīúʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇoěōÊóěÙÀ¨ûŅʇúÊÀâ¨ûåōúʇɓʇ}āīÀâʇĘÊûʇɓʇ

õīúåûåīúʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇÀō¨ěûāʇɓʇoěōÊóěÙÀ¨ûŅʇúÊÀâ¨ûåōúʇɓʇ}āīÀâʇĘÊûʇɓʇ

}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ ȟȝ Rozmiar ȞȡɊȞʇńʇʇĕʇȝɊȦʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȢúú

}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ ěāğğ Rozmiar ȞȠɊȣʇńʇʇĕʇȝɊȥʇÀú Wymiar znakowania Ȣȝʇńʇȡúú

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

8,14 PLN

3,80 PLN


oěōŅ¿āěŅʇĘåĠúåÊûûÊ

ȝɊȝȦʇóÝ

P610.68*

*1 *2 *3 *5 *9

ȝɊȝȦʇóÝ

P P610.86*

*1 *2 *3 *5 *9

ȝɊȝȤʇóÝ

P P610.93*

*0 *1 *3 *5 *9

Długopis X6

Długopis X6

Długopis X3.1

vʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇ ùīÝāĘåğʇōʇû¨ğ¨Æó»ʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ ȟȝ

vʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇQÊÀâ¨ûåōúʇğĘěÙŐŅûāĿŅʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ

vʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇQÊÀâ¨ûåōúʇğĘěÙŐŅûāĿŅʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ

Rozmiar ȞȡʇńʇʇĕʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȢúú Technika

ȟȝ Rozmiar ȞȡɊȦʇńʇʇĕʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania Ȣʇńʇȡȝúú Technika

ȟȝ Rozmiar ȞȡʇńʇʇĕʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȢúú Technika

znakowania }¨úĘāÆěīó

znakowania }¨úĘāÆěīó

znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

4,75 PLN

3,67 PLN

3,39 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȝȣʇóÝ

Długopis przekręcany TwistLock, RABS

P611.18*

*1

*2 *3 *5

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇoěōÊóěÙÀ¨ûŅʇ úÊÀâ¨ûåōúʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ ȟȝ Rozmiar ȞȡɊȡʇńʇʇĕʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȡȢʇńʇȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 2,98 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȤʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


oěōŅ¿āěŅʇĘåĠúåÊûûÊ

ȝɊȝȟʇóÝ

P611.08* 08*

ȝɊȝȡʇóÝ

P611.07*

*1 *2 *3 *5 *7

Długopis z bambusowym klipem, RABS

Długopis X8, RPET

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇQÊÀâ¨ûåōúʇğĘěÙŐŅûāĿŅʇ ɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ ȟȝ Rozmiar ȞȡʇńʇʇĕʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇ Ȣúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

*1 *3 *5 *7

ěo#}ʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇQÊÀâ¨ûåōúʇğĘěÙŐŅûāĿŅʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ }ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȡʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȟȝ Rozmiar ȞȡʇńʇʇĕʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

4,75 PLN

2,98 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȝʶʇěo#}ʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Długopis X8

P610.70*

*0 *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9

vʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇQÊÀâ¨ûåōúʇğĘěÙŐŅûāĿŅʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ ȟȝ Rozmiar ȞȡʇńʇʇĕʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȤúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 3,25 PLN

ȝɊȝȣʇóÝ


oěōŅ¿āěŅʇĘåĠúåÊûûÊ

ȝɊȝȣʇóÝ

ȝɊȝȠʇóÝ

11,5 cm

P610.82* .82* *1 *3 *5 *7 *9

P611.19*

Długopis X9

Długopis mini Pocketpal, RABS

*0 *2 *3 *4 *5 *7 *9

o ʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇQÊÀâ¨ûåōúʇğĘěÙŐŅûāĿŅʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ ȟȝ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇoěōÊóěÙÀ¨ûŅʇúÊÀâ¨ûåōúʇɓʇ}ŅĘʇ

Rozmiar ȞȡɊȠʇńʇʇĕʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇȢúú Technika

Ŀóù¨Æīʇ ȟȝ Rozmiar ȞȞɊȢʇńʇʇĕʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇȢúú Technika

znakowania }¨úĘāÆěīó

znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

2,85 PLN

2,44 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȣʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȝȢʇóÝ

ȝɊȝȢʇóÝ

P610.96* *0 *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9

P610.97*

Długopis X3

Długopis X3

vʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇQÊÀâ¨ûåōúʇğĘěÙŐŅûāĿŅʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ ȟȝ

vʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇQÊÀâ¨ûåōúʇğĘěÙŐŅûāĿŅʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ ȟȝ

*0 *1 *4 *5 *6 *7 *8 *9

Rozmiar ȞȡʇńʇʇĕʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȤúú Technika znakowania

Rozmiar ȞȡʇńʇʇĕʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȤúú Technika znakowania

}¨úĘāÆěīó

}¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

2,85 PLN

2,85 PLN


oěōŅ¿āěŅʇĘåĠúåÊûûÊ

ȝɊȝȢʇóÝ

P610.91* *0 *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9

Długopis X3 vʇɓʇoåğōÊʇû¨ʇûåÊ¿åÊğóāʇɓʇQÊÀâ¨ûåōúʇğĘěÙŐŅûāĿŅʇɓʇ}ŅĘʇĿóù¨Æīʇ ȟȝ Rozmiar ȞȡʇńʇʇĕʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȤúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 2,30 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Teczki i notatniki

rāōĿåñ¨ñʇóěʨĦŅĿûāĠÁɊʇğĦěāû¨ʇĘāʇğĦěāûåÊɉʇRāĦ¨ĦóåɊʇõåğĦŅʇ ō¨Æ¨üɊʇÀōŅʇĘāʇĘěāğĦīʇěŅğāĿ¨ûåÊʇĘāÆÀō¨ğʇğĘāĦó¨ûå¨ʇɪʇ ĿğōŅğĦóāʇĿʇ}ĿāåÀâʇěÙó¨ÀâɎ


}ÊÀōóåʇåʇûāĦ¨Ħûåóå

ȝɊȦȞʇóÝ

ȞɊȟȠʇóÝ

P774.511

P774.501 .501

Teczka konferencyjna A5 Swiss Peak Script AWARE™

Teczka konferencyjna A4 Swiss Peak Script AWARE™

ěo#}ʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȢʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȣȡʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇ

Êû¨ɋ

ěo#}ʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȡʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȟȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇ

Êû¨ɋ

óěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȞȤʇńʇ

88,92 PLN

óěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȤȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȠɊȢʇ

106,55 PLN

ȟʇńʇȟȟɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú Technika

ńʇȟʇńʇȠȞɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú Technika

znakowania }¨úĘāÆěīó

znakowania }¨úĘāÆěīó


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȦʶʇo ʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇ ȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȢʶʇo ʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ r vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȞɊȦȟʇóÝ

ȞɊȠȥʇóÝ

ȞɊȡȠʇóÝ

*1 *5 *7

P774.411

P774.401

P774.397

Teczka konferencyjna A4 Swiss Peak Heritage, notatnik

Teczka konferencyjna A4, notatnik, PU z recyklingu

Teczka konferencyjna A4 Impact AWARE™, notatnik

o ʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȡʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȟȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȞȡȡʇ

o ʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȡʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȟȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȤȝʇ

ěo#}ʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȡʇɓʇQåÙóó¨ʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȟȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇ

Ýɖúȟ Rozmiar ȠȟɊȠʇńʇȟȢʇńʇȟɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȟȝȝúú

Ýɖúȟ Rozmiar ȠȠɊȢʇńʇȟȣʇńʇȠʇÀú Wymiar znakowania Ȟȟȝʇńʇȟȝȝúú

óěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȤȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȠȠɊȢʇńʇȟȣʇńʇȠʇÀú

Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȟȠȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

171,48 PLN

153,18 PLN

135,56 PLN


}ÊÀōóåʇåʇûāĦ¨Ħûåóå

P774.16* *1 *2 *5

P774.17*

*1 *2 *5

ȟɊȞʇóÝ

ȞɊȡȞʇóÝ

Teczka konferencyjna Impact AWARE™ RPET, notatnik

Teczka konferencyjna A5 Impact AWARE™ RPET, notatnik

ěo#}ʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȡʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȟȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇ

ěo#}ʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȟȥʇ

Ýě¨ú¨ĦīěōÊʇȣȡʇÝɖúȟ Rozmiar ȠȠɊȞʇńʇȟȡɊȢʇńʇȟʇÀú Wymiar

ğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ

znakowania ȞȢȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Rozmiar ȟȟɊȟʇńʇȞȤɊȟʇńʇȟɊȞʇÀú Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇ ȥȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

127,70 PLN

104,65 PLN

P774.37* *1 *5 *7

P774.38*

*1 *5 *7

ȞɊȠȦʇóÝ

ȞɊȝȦʇóÝ

Teczka konferencyjna A4 Impact AWARE™ RPET, notatnik

Teczka konferencyjna A5 Impact AWARE™ RPET, notatnik

ěo#}ʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȡʇɓʇQåÙóó¨ʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȟȝʇ

ěo#}ʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȢʇɓʇQåÙóó¨ʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȟȥʇ

ğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȤȝʇÝɖúȟ

ğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ

Rozmiar ȠȞɊȢʇńʇȟȡʇńʇȟɊȢʇÀú Wymiar znakowania Ȟȟȝʇńʇ

Rozmiar ȟȠʇńʇȞȤʇńʇȟɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȞȢúú

ȟȢúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

132,30 PLN

106,28 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P774.322

P774.312 P774.3 ȢɊȣȢʇóÝ

ȢɊȞȣʇóÝ

Teczka konferencyjna A4 Artic, ładowarka bezprzewodowa 10W

Notatnik A5 Artic, ładowarka bezprzewodowa 10W, power bank

o ʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȡʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȟȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇ

o ʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȟȥʇ

Ýě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȠȞɊȢʇńʇȟȡɊȢʇńʇȠʇÀú Wymiar

ğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ

znakowania ȞȝȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Rozmiar ȞȥʇńʇȠʇńʇȟȟɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȟȢúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

298,23 PLN

331,44 PLN

P774. P774.081

P774.071 ȡɊȝȞʇóÝ

Teczka konferencyjna A4 Fiko, power bank 5000 mAh

ȡɊȞȦʇóÝ

Teczka konferencyjna A5 Fiko, ładowarka bezprzewodowa 5W

oāõåÊğĦÊěʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȡʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȟȝʇğĦěāûʇɓʇ o¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȠȞʇńʇȟȢʇńʇȟɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania

oāõåÊğĦÊěʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȢʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȟȥʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇ āʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȤȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȟɊȢʇńʇȞȦʇńʇȠʇÀú Wymiar

}¨úĘāÆěīó

znakowania ȡȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

289,42 PLN

245,36 PLN


}ÊÀōóåʇåʇûāĦ¨Ħûåóå

P774.05* *1 *2

P773.871 ȠɊȥȡʇóÝ

ȡɊȡȢʇóÝ

Teczka konferencyjna A5 Air, power bank 5000 mAh

Notatnik A5 Air, ładowarka bezprzewodowa 5W

oāõåÊğĦÊěʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇ

oāõåÊğĦÊěʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇ

ȞȟȥʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȤȝʇÝɖ

ȞȟȥʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖ

m2 Rozmiar ȟȟɊȢʇńʇȞȤɊȢʇńʇȠɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇ

m2 Rozmiar ȟȟɊȦʇńʇȞȤɊȡʇńʇȟɊȡʇÀú Wymiar znakowania Ȧȝʇ

ȟȢúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

ńʇȞȢúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

240,62 PLN

260,95 PLN

P774.06*

P774.562

*1 *2 ȟɊȟȡʇóÝ

ȠɊȦȦʇóÝ

Notatnik, ładowarka bezprzewodowa 10W 2 w 1 Swiss Peak

Notatnik A5, ładowarka bezprzewodowa 5W Air oāõåÊğĦÊěʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇ

o ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇ ĿÊñĠÀå¨ʇȢ ɖȟɉȞ ʇɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇ 2 • ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȠȝʇÀú

ɓʇȞȟȥʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇ Ýɖúȟ Rozmiar ȟȟɊȠʇńʇȞȢʇńʇȟʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇ ȟȢúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Rozmiar ȞȤɊȢʇńʇȟȟɊȢʇńʇȟɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇ ȥȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ Êû¨ɋ }ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥʶʇo ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 319,24 PLN

82,42 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȞɊȠȤʇóÝ

ȞɊȠȡʇóÝ

ȝɊȥȢʇóÝ

*1 *4 *5 *7

P773.320

P772.921

P773.31*

Notatnik Swiss Peak ok. A5, długopis

Notatnik A5 z długopisem Swiss Peak

Notatnik A5 Deluxe, długopis touch pen

PU • 4āěú¨Ħʇāóɉʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȦȟʇğĦěāûʇɓʇ

o ʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇ

o¨ĘåÊěʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇğĦěāûʇɓʇ

o¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟʇńʇȞȣɊȤʇńʇȟȠɊȠʇ

óěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞʇńʇȞȡʇńʇȞɊȥʇÀú

o¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȞɊȣʇńʇȟȝɊȠʇ

cm Wymiar znakowania Ȣȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Wymiar znakowania ȣȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

ńʇȞȡȢʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

115,64 PLN

83,23 PLN

38,23 PLN


}ÊÀōóåʇåʇûāĦ¨Ħûåóå

ȝɊȣȞʇóÝ

ȝɊȣȟʇóÝ

ȝɊȣȥʇóÝ

P774.469

P772.159

P773.779

Bambusowy notatnik ok. A5 z ołówkiem Infinity

Bambusowy notatnik A5, bambusowy długopis

Korkowy notatnik A5, długopis, touch pen

¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇ4āěú¨Ħʇāóɉʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇ

¨ú¿īğʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȥȝʇğĦěāûʇɓʇ

o¨ĘåÊěʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇ

ğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȤȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞʇńʇȞȠʇńʇ

o¨ĘåÊěʇ¿å¨ùŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȤȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȞȥɊȥʇńʇȞȠʇńʇȞɊȢʇÀú

óěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞɊȠʇńʇȞȡɊȟʇńʇȞɊȟʇÀú

ȞɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

54,35 PLN

46,23 PLN

51,25 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȢȠʇóÝ

P774.55*

*1 *5 *7 *9

Notatnik A5 z trzciny cukrowej Stylo Bonsucro

ȝɊȢȡʇóÝ

P774.53*

*1 *5 *7 *9

Notatnik A5 Scribe ¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇğĦěāûʇ

o¨ĘåÊěʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȢʇɓʇQåÙóó¨ʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȥȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇ

ɓʇo¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȝʇńʇȞȡʇńʇȞɊȣʇÀú

óěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȝʇńʇȞȡʇńʇȞʇÀú Wymiar

Wymiar znakowania ȦȝʇńʇȦȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

28,47 PLN

34,29 PLN


}ÊÀōóåʇåʇûāĦ¨Ħûåóå

ȝɊȤȟʇóÝ

ȝɊȢʇóÝ

*2 *9

P773.943

P774.57*

Notatnik A5 z juty

Notatnik A5 Treeline, drewniana okładka

¨ĿÊùû¨ʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇğĦěāûʇɓʇ

P774.36*

*7 *8 *9

Notatnik A5 Kavana o¨ĘåÊěʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇ

o¨ĘåÊěʇ¿ÊŐāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞʇńʇȞȡɊȡʇńʇȞɊȞʇÀú

ěÊĿûāʇ4v ˇʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇğĦěāûʇ

óěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞɊȥʇńʇȞȡʇńʇȞɊȟʇÀú

Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

ɓʇo¨ĘåÊěʇ¿å¨ùŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞɊȠʇńʇȞȡɊȥʇńʇȞɊȟʇÀú

Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

31,32 PLN

37,82 PLN

23,86 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Notatnik A5 Salton oāğōīóīñÊğōʇûāĦÊğīɊʇóĦĂěŅʇñÊğĦʇō¨ěĂĿûāʇğĦŅõāĿŅɊʇāě¨ōʇú¨ʇ ûåğóåʇĿĘùŅĿʇû¨ʇĠěāÆāĿåğóāɐʇ}ÊûʇĘåÙóûŅʇûāĦÊğʇĦāʇÆāóù¨ÆûåÊʇĦāɊʇ ÀōÊÝāʇĘāĦěōÊ¿īñÊğōɎ

ȝɊȡȤʇóÝ

P774.48* *1 *3 *4 *5 *9

o¨ĘåÊěʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȢʇɓʇQåÙóó¨ʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇ ȞȦȟʇğĦěāûŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇ¿å¨ùŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȤȝʇÝɖ m2 Rozmiar ȟȞʇńʇȞȡʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇ ȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó }ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȢʶʇʨĘåÊěīʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 19,38 PLN


}ÊÀōóåʇåʇûāĦ¨Ħûåóå

ȝɊȠȡʇóÝ

P774.33*

*1 *3 *5 *7

ȝɊȢȟʇóÝ

P773.95*

*1 *4 *5 *7

ȝɊȢȢʇóÝ

P774.34*

*1 *5 *9

Notatnik A5

Notatnik A5

Notatnik A5

JāěÊóʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȢʇɓʇQåÙóó¨ʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇğĦěāûʇɓʇ

o¨ĘåÊěʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȡȡʇğĦěāûʇɓʇ

o¨ĘåÊěʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇğĦěāûʇɓʇ

o¨ĘåÊěʇ¿ÊŐāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȝʇńʇȞȡʇńʇȞɊȟʇÀú

o¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȤȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞʇńʇȞȡɊȡʇńʇȞɊȞʇ

o¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞʇńʇȞȡʇńʇȞȞʇÀú

Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

cm Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

24,00 PLN

17,89 PLN

26,85 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȢȣʇóÝ

P774.54*

ȝɊȣȢʇóÝ

P774.45*

*2 *3 *7

*1 *2 *5 *7

Notatnik A5 Words RPET

Notatnik A5 RPET

ěo#}ʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇ

ěo#}ʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇ ¿å¨ùŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȤȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞɊȠʇńʇȞȡɊȟʇńʇȞɊȢʇÀú Wymiar

¿å¨ùŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞɊȢʇńʇȞȡɊȣʇńʇȞɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȦȦʶʇ ěo#}ʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

znakowania ȦȝʇńʇȞȢȝúú

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

30,77 PLN

30,10 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȥʶʇ ěo#}ʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


}ÊÀōóåʇåʇûāĦ¨Ħûåóå

ȝɊȡȠʇóÝ

P774.47*

ȝɊȦȞʇóÝ

P774.52*

*1 *2

Notatnik A5, miękka okładka, filc z recyklingu

*1 *2 *5 *7

Notatnik A5, filc z recyklingu 4åõÀʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȦȟʇ ğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇ¿å¨ùŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞʇńʇȞȡɊȟʇńʇȞɊȥʇ

4åõÀʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȢʇɓʇQåÙóó¨ʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇ ğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇ¿å¨ùŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȤȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞʇńʇȞȠɊȢʇńʇȞɊȟʇ cm Wymiar znakowania Ȧȝʇńʇȣȝúú

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȦȦʶʇœõÀīʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ 5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

cm Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȢȝúú

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

24,27 PLN

31,32 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȦȦʶʇœõÀīʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ 5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P774.35*

*1 *2 *3 *4 *5 *7

ȞɊȝȠʇóÝ

Notatnik A5 Impact z papieru kamiennego o¨ĘåÊěʇó¨úåÊûûŅʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇ ğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȟȥʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇ¿å¨ùŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇ Ýě¨ú¨ĦīěōÊʇȞȤȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞɊȠʇńʇȞȡɊȟʇńʇȞɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 37,01 PLN

P774.21*

*0 *1 *2 *3 *4 *5 *7 *9

ȞɊȝȞʇóÝ

Notatnik A5 Impact z papieru kamiennego o¨ĘåÊěʇó¨úåÊûûŅʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȢʇɓʇQåÙóó¨ʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇ ĿʇõåûåÊʇɓʇȞȟȥʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇ¿å¨ùŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇ ȞȤȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞɊȞʇńʇȞȡɊȞʇńʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 34,16 PLN


}ÊÀōóåʇåʇûāĦ¨Ħûåóå

P774.59*

*1 *3 *5 *7

Notatnik z papieru kamiennego A5 Crafstone o¨ĘåÊěʇó¨úåÊûûŅʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇ ĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇ¿å¨ùŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇ ȞȟȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞɊȠʇńʇȞȡɊȟʇńʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 30,37 PLN

ȞʇóÝ P774.589

Korkowy notatnik A5 Stoneleaf JāěÊóʇ4v ˇʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇ õåûåÊʇɓʇo¨ĘåÊěʇ¿å¨ùŅ Rozmiar ȟȞɊȠʇńʇȞȡɊȟʇńʇȞɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȦȝʇńʇȞȡȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 31,17 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P774.20*

*2 *9

ȝɊȢȢʇóÝ

Notatnik A5, okładka ze skóry z recyklingu vóĂě¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇ ğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇ Ýě¨ú¨ĦīěōÊʇȤȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞʇńʇȞȠɊȢʇńʇȞɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȝʶʇğóĂěŅʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 26,98 PLN

P772.21*

*2 *9

ȝɊȣȞʇóÝ

Notatnik A5, okładka ze skóry z recyklingu vóĂě¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȢʇɓʇQåÙóó¨ʇāóù¨Æó¨ʇɓʇ ğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇ āʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȤȢʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȝɊȥʇńʇȞȠɊȢʇńʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó }ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȦȦʶʇğóĂěŅʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 26,70 PLN


}ÊÀōóåʇåʇûāĦ¨Ħûåóå

Notatnik A5 Sam, skóra z recyklingu

P774.60* *0 *1 *3 *4 *5 *7 *9

vóĂě¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇ ğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇ Ýě¨ú¨ĦīěōÊʇȤȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞʇńʇȞȡɊȢʇńʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 20,48 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȤʶʇğóĂěŅʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȣȤʇóÝ

P773.42*

*1 *2 *5 *7

ȝɊȤʇóÝ

P773.53*

*1 *3

Notatnik A5 Deluxe

Notatnik A5 Deluxe

o¨ĘåÊěʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇ

o¨ĘåÊěʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇ

óěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȞɊȢʇńʇȞȡɊȢʇńʇȟȞɊȢʇÀú

óěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞɊȠʇńʇȞȡɊȢʇńʇȞɊȣʇÀú

Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇȣȝúú Technika znakowania }ùāÀōÊûåÊ

Wymiar znakowania ȤȝʇńʇȢȣúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

28,47 PLN

28,20 PLN


}ÊÀōóåʇåʇûāĦ¨Ħûåóå

ȝɊȢȡʇóÝ

P773.21*

*1 *2 *3 *4 *9

ȝɊȢȟʇóÝ

P774.43*

*1 *5 *9

Notatnik A5

Notatnik A5

o¨ĘåÊěʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȡȡʇğĦěāûʇɓʇ

o¨ĘåÊěʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇ

o¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȤȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȞɊȠʇńʇȞȡɊȢʇńʇȟȞʇÀú

óěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞɊȠʇńʇȞȡɊȟʇńʇȞɊȠʇÀú

Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

17,63 PLN

23,58 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P773.30*

*4 *5 *7

ȝɊȣȠʇóÝ

Notatnik A5 Deluxe o¨ĘåÊěʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇ ȞȣȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖ m2 Rozmiar ȞɊȢʇńʇȞȡɊȟʇńʇȟȞɊȠʇÀú Wymiar znakowania Ȟȟȝʇńʇ Ȟȥȝúú Technika znakowania våĦāÆěīó

Êû¨ɋ 24,53 PLN

P773.01*

*1 *3

ȝɊȣȦʇóÝ

Notatnik A5 Deluxe o ʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇ ğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞɊȢʇńʇȞȡɊȟʇńʇȞɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇ ȡȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 34,57 PLN


}ÊÀōóåʇåʇûāĦ¨Ħûåóå

P774.22*

P774.44*

*1 *5 *9

*1 *5 *9

ȝɊȣʇóÝ

ȝɊȟȢʇóÝ

Notatnik A5

Notatnik A5

o ʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȢʇɓʇQåÙóó¨ʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȞȦȟʇ

o¨ĘåÊěʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȢʇɓʇQåÙóó¨ʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇ

ğĦěāûŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖ

ȦȟʇğĦěāûŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖ

m2 Rozmiar ȟȝɊȥʇńʇȞȠʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇ

m2 Rozmiar ȟȞʇńʇȞȠɊȥʇńʇȝɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇ

70mm Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

ȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

23,18 PLN

10,71 PLN

P773.02*

P774.02*

*0 *1 *5 *8

*0 *3 *5

ȝɊȥȥʇóÝ

ȝɊȡʇóÝ

Notatnik A5 Deluxe

Notatnik

o¨ĘåÊěʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȢʇɓʇQåÙóó¨ʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇ

o ʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȢʇɓʇQåÙóó¨ʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȣȡʇ

ȞȦȟʇğĦěāûŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇ¿å¨ùŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ

ğĦěāûŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȥʇÝɖúȟ

Rozmiar ȟȞɊȡʇńʇȞȡɊȢʇńʇȞɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇ

Rozmiar ȟȞʇńʇȞȡʇńʇȝɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú

ȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

28,20 PLN

8,81 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Do picia

}Ŀāñ¨ʇÀāÆōåÊûû¨ʇƨĿó¨ʇû¨ĿāÆûåÊûå¨ɊʇĘāƨû¨ʇōÊʇ ğĦŅõÊúɉʇXÆʇÝāě»ÀÊÝāʇÆāʇōåúûÊÝāʇɪʇĿğōŅğĦóāʇō¨õÊŐŅʇāÆʇ åÊ¿åÊɉ


āʇĘåÀå¨

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȣʶʇěo#}ʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

P438.04*

ȝɊȣȟʇóÝ

*0 *1 *3 *5 *7 *9

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȟʶʇěo#}ʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

P438.03*

ȝɊȡȣʇóÝ

*0 *1 *3 *5 *7 *9

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȢʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

P438.06*

ȝɊȥȠʇóÝ

*1 *2 *3 *5

Butelka sportowa 1000 ml Avira Atik RPET

Butelka sportowa 500 ml Avira Atik RPET

Butelka sportowa 600 ml Avira Alcor

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȣɊȣʇńʇʇĕʇȥɊȠʇÀú

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȝɊȠʇńʇʇĕʇȤʇÀú

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȣʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ

Wymiar znakowania ȟȣȞɊȢʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨ

Wymiar znakowania ȟȟȞʇńʇȞȞȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇ

ĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ Rozmiar ȟȟɊȢʇńʇʇĕʇȣɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȟȞȠʇńʇ

ÀāõāěʇȠȣȝˉ

Ƞȣȝˉ

ȞȠȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

63,71 PLN

54,90 PLN

74,28 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Mała butelka termiczna 150 ml Avira Ain ȝɊȤʇóÝ

P438.05*

*1

*2 *3

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȞȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇ ɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȞȡɊȥʇńʇʇĕʇ ȢɊȡʇÀú Wymiar znakowania 20 x 60mm Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ 62,22 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȡʶʇğĦ¨õåʇ ûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇ ȞȞȣȟȟȟȞ


āʇĘåÀå¨

P438.00*

*1 *2 *3 *5 *7 *9

*0 *4 *8

ȞɊȠȢʇóÝ

Butelka termiczna 500 ml Avira Avior vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ =ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇ ÆāʇȞȝʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇ ÆāʇȟȝʇÝāÆōåûʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȟɊȠʇńʇʇĕʇȤʇÀú Wymiar znakowania ȟȟȞʇńʇȞȡȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨ ÀāõāěʇȠȣȝˉ }ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȟʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 98,15 PLN

P438.01*

*1

*2 *3 *5 *7

*9

ȟɊȝȣʇóÝ

Butelka termiczna 1000ml Avira Avior vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇ ɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȞȝʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȟȝʇÝāÆōåûʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȥɊȥʇńʇʇĕʇ ȥɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȣʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 122,41 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Butelka sportowa 500 ml Avira Ara

P438.08*

*0 *1

*2 *3

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇ ɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȡʇńʇʇĕʇȥʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȞȞȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ 102,88 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȝʶʇ ğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȞɊȡȥʇóÝ


āʇĘåÀå¨

*1 *2 *3 *5 *7 *9

P438.02*

*0 *4 *8

Kubek termiczny 300 ml Avira Alya vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠʇõʇɓʇ ¤¨úóûåÙÀåÊʇōʇ¿õāó¨Æ»ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇ ĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȣʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇ ĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȥʇÝāÆōåû Rozmiar ȞȠɊȥʇńʇʇĕʇȥɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȟȡȦʇńʇȥȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȞʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 101,93 PLN

P438.07*

*1 *3

Pudełko śniadaniowe 700 ml Avira Atlas, PP z recyklingu ooʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȞȦʇńʇȞȡɊȡʇńʇȣɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȦȣʶʇooʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 60,19 PLN

ȞɊȟȞʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P436.61*

*1 *2 *3

ȠɊȞȠʇóÝ

Butelka termiczna 500 ml Clima vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇ ÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇ ȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȟȠɊȟʇńʇʇĕʇȤɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ 76,32 PLN

P436.83*

*1 *2 *3 *5 *7

Butelka sportowa 710 ml vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȤȞʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ ĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȤɊȞʇńʇȤɊȞʇńʇȟȡʇńʇʇ ĕʇȤɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȟȟȣʇńʇȞȣȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

Êû¨ɋ 56,25 PLN

ȟɊȝȠʇóÝ


āʇĘåÀå¨

P435.52*

*1 *2 *3 *5

ȟɊȠȥʇóÝ

Butelka termiczna 600 ml Gaia, stal nierdzewna z recyklingu vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȣʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇ ɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȟȢɊȥʇńʇʇĕʇȣɊȦʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȥʶʇğĦ¨õåʇ ûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ r vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 65,07 PLN

P433.04*

*1 *2 *3 *5 *7

ȞɊȟȞʇóÝ

Butelka termiczna 500 ml, stal nierdzewna z recyklingu vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇ ɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȟȡɊȥʇńʇʇĕʇȣɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȤȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȦȝʶʇğĦ¨õåʇ ûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ r vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 76,32 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ


āʇĘåÀå¨

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȝʶʇğĦ¨õåʇ ûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ r vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

P435.70*

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȥʶʇğĦ¨õåʇ ûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ r vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȞɊȡʇóÝ

*0 *1 *2 *3 *5 *6 *7 *8 *9

P435.53*

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȢʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȟɊȠȤʇóÝ

*1 *2 *3 *7 *9

P433.27*

ȞɊȠȦʇóÝ

*1 *2 *3 *4 *5 *7 *8 *9

Butelka termiczna 500 ml Impact, stal nierdzewna z recyklingu

Butelka termiczna 500 ml Wood, stal nierdzewna z recyklingu

Butelka termiczna 500 ml, stal nierdzewna z recyklingu

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ

ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇ

ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇ

ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇ

û¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȟȟɊȢʇńʇʇĕʇȤɊȡʇÀú Wymiar znakowania

û¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȟȠɊȡʇńʇʇĕʇȤɊȡʇÀú Wymiar znakowania

û¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȟȣʇńʇʇĕʇȤʇÀú Wymiar znakowania ȟȞȦʇ

ȟȠȡʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

ȟȠȞɊȢʇńʇȞȡȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

ńʇȞȞȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

79,85 PLN

85,27 PLN

78,90 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P435.72*

*1 *2 *3 *5

ȝɊȦȡʇóÝ

Butelka sportowa 500 ml Eureka, stal nierdzewna z recyklingu vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇ ɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ Rozmiar ȟȢɊȥʇńʇʇĕʇȤɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȟȟȢʇńʇȞȞȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȡʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 44,73 PLN

P436.49*

*1 *2 *3 *4 *5

Butelka termiczna 500 ml vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇ ÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇ ȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȟȢɊȥʇńʇʇĕʇȣɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȤȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 51,78 PLN

ȟɊȦȟʇóÝ


āʇĘåÀå¨

P436.91*

*1

P436.93*

*3

*1 *2 *3 *5 *7

ȢɊȤȤʇóÝ

ȡɊȥȞʇóÝ

Butelka termiczna 1000ml

Butelka termiczna 750 ml

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȤȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ

ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇ

ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇ

ÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇ

ȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇ

ȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȠȟɊȥʇńʇȥɊȦʇńʇȠȟɊȥʇńʇʇĕʇȥɊȦʇÀú Wymiar

ÆāʇȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȥɊȞʇńʇȥɊȞʇńʇȠȝɊȣʇńʇʇĕʇȥɊȞʇÀú Wymiar

znakowania ȡȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

znakowania ȠȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

õ¨ğÊěāĿŅ

õ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

98,15 PLN

90,14 PLN

P436.46*

*1 *2 *3 *5 *7

P436.96*

*1 *2 *3 *5 *7

ȟɊȦȟʇóÝ

ȟɊȟȦʇóÝ

Butelka termiczna 500 ml

Butelka termiczna 260 ml

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȟȣʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ

ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇ

ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇ

ÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇ

ȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇ

ȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȟȢɊȥʇńʇʇĕʇȣɊȤʇÀú Wymiar znakowania

ÆāʇȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȟȝʇńʇȣɊȤʇńʇȟȝʇńʇʇĕʇȣɊȤʇÀú Wymiar

ȟȢʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

znakowania ȟȢʇńʇȤȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ õ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

56,52 PLN

46,76 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȠɊȞȟʇóÝ

ȟɊȦȟʇóÝ

P436.48* *6 *9

P436.473

Butelka termiczna 520 ml

Butelka termiczna 500 ml

Butelka termiczna 500 ml

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢȟʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ

ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇ

ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇ

ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇ

ĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȤʇńʇȤʇńʇȟȤʇńʇʇĕʇ

ĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȟȢɊȥʇńʇʇĕʇȣɊȤʇÀú

ĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȟȢɊȥʇńʇʇĕʇȣɊȤʇÀú

7 cm Wymiar znakowania ȟȟȟʇńʇȞȞȢúú Technika znakowania ěīóʇ

Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȤȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȤȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

74,28 PLN

65,88 PLN

57,07 PLN

P436.79*

*1 *3 *5 *7

ȟɊȦȟʇóÝ

ÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ


āʇĘåÀå¨

P435.51*

*1

P435.54* P435.54

*3

*1 *2 *3 *5

ȠɊȤȦʇóÝ

ȟɊȝȣʇóÝ

Butelka termiczna 1,5 L, stal nierdzewna z recyklingu

Butelka termiczna 540 ml Flow, stal nierdzewna z recyklingu

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞɊȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢȡʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇ

ɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ

ɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ

ÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ

ÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ

ÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȠȠɊȢʇńʇʇĕʇ

ÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȟɊȢʇńʇʇĕʇ

ȞȝɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȡȢʇńʇȞȟȝúú Technika

ȤɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȟȟȤʇńʇȞȠȝúú Technika

znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȥʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȢʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

174,19 PLN

79,85 PLN

P436.66*

*1 *3 *4 *5

P436.67*

*1 *2 *3 *4 *5

ȠɊȢȠʇóÝ

ȠɊȢȦʇóÝ

Butelka termiczna 600 ml

Butelka termiczna 500 ml

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȣʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ

ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇ

ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇ

ȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇ

ÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇ

ÆāʇȞȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȤɊȢʇńʇʇĕʇȤɊȠʇÀú Wymiar

ȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȟȝɊȠʇńʇʇĕʇȤɊȢʇÀú Wymiar znakowania

znakowania ȟȢʇńʇȥȝúú Technika znakowania

ȞȟʇńʇȡȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

}¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

89,87 PLN

72,11 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȟɊȡȦʇóÝ

P435.55*

ȞɊȢȣʇóÝ

P433.02*

*1 *3

Butelka termiczna 600 ml Hydro

*1 *2 *3 *5 *7

Butelka termiczna 600 ml, stal nierdzewna z recyklingu

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȣʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȟɊȡʇńʇʇĕʇȤɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȟȡȡʇńʇȞȢȢúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȣʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ }ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȠʶʇğĦ¨õåʇ nierdzewnej z recyklingu z ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȤɊȤʇ ńʇȤɊȤʇńʇȟȞʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȥȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

94,35 PLN

95,98 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȤʶʇğĦ¨õåʇ ûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ r vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


āʇĘåÀå¨

ȞɊȣȣʇóÝ

P435.80*

ȠɊȤȞʇóÝ

P433.21*

*1 *2 *3

Butelka sportowa 800 ml Soda do napojów gazowanych

*0 *1 *2 *3 *5

Butelka termiczna 600 ml vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȣʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇōʇĿ¨ěğĦĿ»ʇ úåÊÆōåʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȥʇÝāÆōåûʇɓʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȥʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ ĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ Rozmiar ȟȞɊȡʇńʇʇĕʇȥɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȟȢȤʇńʇ ȞȝȢúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȢʶʇğĦ¨õåʇ ûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ r vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȟȡʇÝāÆōåû Rozmiar ȟȣʇ ńʇʇĕʇȣɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȦȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania våĦāÆěīóʇɜû¨ʇāóě»Ýùāɝ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

84,45 PLN

72,11 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P436.98*

*1

*2 *3 *5

P436.97*

*1 *2 *3 *5

ȢɊȥȟʇóÝ

ȡɊȟȞʇóÝ

Butelka termiczna 1000ml

Butelka termiczna 500 ml

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ

ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇ

ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇ

ȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇ

ÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇ

ÆāʇȞȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȞȞʇńʇȦɊȣʇńʇȟȤɊȟʇńʇʇĕʇȦɊȣʇÀú

ȞȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȦɊȥʇńʇȥɊȣʇńʇȟȞɊȟʇńʇʇĕʇȥɊȣʇÀú

Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȤȝúú Technika znakowania

Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȤȝúú Technika znakowania

}¨úĘāÆěīó

}¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

120,24 PLN

76,86 PLN

P432.6 P432.62*

P436.161

*1 *5

ȝɊȥʇóÝ

Butelka sportowa 400 ml

ȞɊȟȢʇóÝ

Składana butelka sportowa 550 ml z karabińczykiem

õīúåûåīúʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȡʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ ĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ʇɓʇJ¨ě¨¿åüÀōŅóʇɜĦŅõóāʇÆāʇīŐŅĦóīʇ ĘěāúāÀŅñûÊÝāɝ Rozmiar ȣɊȢʇńʇȣɊȢʇńʇȞȤɊȢʇńʇʇĕʇȣɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȤȝúú Technika znakowania

våõåóāûʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ Rozmiar ȟȡɊȠʇ ńʇʇĕʇȤɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȠȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

15,31 PLN

78,49 PLN


āʇĘåÀå¨

Butelka sportowa 500 ml, stal nierdzewna z recyklingu

P435.71*

*0 *1 *2 *3 *4 *5

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇ vōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ Rozmiar ȟȞɊȢʇńʇʇ ĕʇȣɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȤɊȢʇńʇȞȞȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

Êû¨ɋ 50,15 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȝʶʇğĦ¨õåʇ nierdzewnej z recyklingu z ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇ ȞȞȣȟȟȟȞ

ȝɊȤʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P433.44*

*0 *1 *5 *7

*0 *1 *5

P436.75* ȝɊȣȤʇóÝ

ȝɊȣȦʇóÝ

Butelka sportowa 620 ml

Butelka sportowa 500 ml

o#}5ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȣȟʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ Rozmiar ȟȝɊȤʇńʇʇĕʇ

o#}5ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ Rozmiar ȟȣɊȟʇńʇʇĕʇȤɊȞʇÀú

ȤɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȣȝúú Technika

Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȤȝúú Technika znakowania

znakowania }¨úĘāÆěīó

}¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

35,11 PLN

29,82 PLN

P433.09*

P433.26*

*0 *1 *5

*0 *1 *5

ȝɊȡȞʇóÝ

ȝɊȤȞʇóÝ

Butelka sportowa 660 ml RPET

Butelka sportowa 680 ml RPET

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȣȣʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ Rozmiar ȟȝɊȣʇńʇʇĕʇ

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȣȥʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȟɊȠʇ

ȤɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȣȝúú Technika

ńʇʇĕʇȤɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȤȝúú Technika

znakowania }¨úĘāÆěīó

znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȢʶʇěo#}ʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȢʶʇěo#}ʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

38,09 PLN

49,75 PLN


āʇĘåÀå¨

Butelka sportowa 600 ml Impact, RPET

P437.01*

*0 *1 *3 *4 *5 *7 *9

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȣʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘāñÊÆŅûÀō¨ʇ ĠÀå¨ûó¨ʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȡɊȠʇńʇʇĕʇȣɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȞȝʇńʇȞȣȝúú Technika znakowania Druk ÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

Êû¨ɋ 42,84 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȦȣʶʇěo#}ʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȦȤʶʇooʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

P435.01*

*1 *3 *5 *7 *9

ȝɊȞȤʇóÝ

ȞɊȝȟʇóÝ

P436.00*

*0 *5 *7

ȞɊȞȦʇóÝ

P436.090

Butelka sportowa 500 ml, PP z recyklingu

Butelka sportowa 600 ml }ěåĦ¨ûʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȣʇõʇɓʇ¤¨úóûåÙÀåÊʇōʇ¿õāó¨Æ»ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘāñÊÆŅûÀō¨ʇ

}ěåĦ¨ûʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȤȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȢɊȢʇńʇʇĕʇȤʇÀú

ooʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȟɊȢʇńʇʇĕʇ

ĠÀå¨ûó¨ʇɓʇo¨ğÊó Rozmiar ȟȞʇńʇʇĕʇȤɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȟȠȠʇńʇ

Wymiar znakowania Ƞȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

ȣɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȟȞȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania Druk

Butelka sportowa 750 ml Swiss Peak

ȞȠȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

ÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

26,03 PLN

52,73 PLN

82,15 PLN


āʇĘåÀå¨

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȠʶʇěo#}ʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ r vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

P437.00*

*0 *1 *5 *7

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȦȦʶʇ ěo#}ʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȠʶʇěo#}ʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ r vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

P437.02*

*0 *1 *5 *7

P437.03*

*1 *3 *4 *5 *7 *8 *9

Butelka sportowa 600 ml Yide, RPET

Butelka sportowa 800 ml Yide, RPET

Butelka sportowa 650 ml Oasis, RPET

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȣʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ʇɓʇo¨ğÊó

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȥʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ʇɓʇo¨ğÊó

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȣȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȢɊȢʇńʇʇĕʇȣɊȤʇÀú

Rozmiar ȟȞɊȡʇńʇʇĕʇȤɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȟȠȟʇńʇȞȞȝúú Technika

Rozmiar ȟȢʇńʇʇĕʇȤɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȟȡȢʇńʇȞȡȝúú Technika

Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȥȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

46,50 PLN

53,14 PLN

20,61 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Butelka sportowa 800 ml ȞɊȟʇóÝ

P436.05*

*5 *7 *8

}ěåĦ¨ûʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȥʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȤɊȢʇńʇʇĕʇȤɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȟȠȞʇńʇȞȦȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

Êû¨ɋ 51,92 PLN


āʇĘåÀå¨

P436.380

ȞɊȞȞʇóÝ

Butelka sportowa 640 ml }ěåĦ¨ûʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȣȡʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ Rozmiar ȟȟɊȤʇńʇʇĕʇ ȣɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȟȞȢʇńʇȞȤȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

Êû¨ɋ 55,85 PLN

P436.545

ȞɊȠȤʇóÝ

Butelka sportowa 700 ml }ěåĦ¨ûʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȤʇõʇɓʇ¤¨úóûåÙÀåÊʇōʇ¿õāó¨Æ»ʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȠʇńʇʇĕʇȤɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȠȟɊȢʇńʇ ȞȢȢúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

Êû¨ɋ 50,43 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Kubek termiczny 450 ml, stal nierdzewna z recyklingu

P435.50*

*1 *2 *3 *4 *5

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȡȢʇõʇɓʇ¤¨úóûåÙÀåÊʇōʇ¿õāó¨Æ»ʇ ɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇ ÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȟȢɊȢʇńʇʇĕʇȣɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȢʇńʇȞȦȟúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

Êû¨ɋ 89,47 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȣʶʇğĦ¨õåʇ nierdzewnej z recyklingu z ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇ ȞȞȣȟȟȟȞ

ȞɊȣȞʇóÝ


āʇĘåÀå¨

ȞɊȠʇóÝ

P435.06*

ȟɊȠȦʇóÝ

P432.76* *1 *2 *5 *7

*1 *2 *3 *4 *5

Kubek termiczny 300 ml, stal nierdzewna z recyklingu

Kubek termiczny 300 ml vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠʇõʇɓʇSzczelnyʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠʇõʇɓʇ¤¨úóûåÙÀåÊʇōʇ¿õāó¨Æ»ʇɓʇ =ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȞȦʇńʇʇĕʇȣɊȢʇ Àú Wymiar znakowania ȟȝȣʇńʇȞȞȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇ Ƞȣȝˉ

ĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇ }ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȞʶʇğĦ¨õåʇ nierdzewnej z recyklingu z ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇ ȞȞȣȟȟȟȞ

û¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȞȦʇńʇʇĕʇȣɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȥȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

79,85 PLN

74,01 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȠɊȦȡʇóÝ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȠʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȟɊȣʇóÝ

ȞɊȤȞʇóÝ

*1 *2

P432.981

P P432.971

P435.30*

Termiczny pojemnik na żywność 500 ml Swiss Peak Elite

Pojemnik na żywność 400 ml z powłoką ceramiczną Bogota

Termoizolacyjny pojemnik na żywność 400 ml Savory

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇSzczelnyʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇōʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȡʇõʇɓʇSzczelnyʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȡʇõʇɓʇSzczelnyʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ

Ŀ¨ěğĦĿ»ʇúåÊÆōåʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȥʇ

ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇ

ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ

ÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȟȡʇÝāÆōåû

ĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȞȠʇńʇʇĕʇȦɊȢʇ

ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ÀâĿŅĦ

Rozmiar ȞȢɊȦʇńʇʇĕʇȦɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȣȝúú Technika

Àú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȢȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

Rozmiar ȞȟɊȤʇńʇʇĕʇȦɊȦʇÀú Wymiar znakowania Ƞȝʇńʇȣȝúú Technika

znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

õ¨ğÊěāĿŅ

znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

126,20 PLN

110,89 PLN

92,86 PLN


āʇĘåÀå¨

P433.351

P433.361 ȠɊȥȟʇóÝ

ȣɊȟȢʇóÝ

Termos 500 ml Swiss Peak Elite

Termos 1 L Swiss Peak Elite

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇSzczelnyʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞʇõʇɓʇSzczelnyʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ

ĘěĂŐûå¨ʇōʇĿ¨ěğĦĿ»ʇúåÊÆōåʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇ

ĘěĂŐûå¨ʇōʇĿ¨ěğĦĿ»ʇúåÊÆōåʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇ

û¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȥʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇ

û¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȥʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇ

û¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȟȡʇÝāÆōåû Rozmiar ȟȢɊȢʇńʇʇĕʇȤɊȡʇÀú

û¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȟȡʇÝāÆōåû Rozmiar ȠȟɊȣʇńʇʇĕʇ

Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȞȞȝúú Technika znakowania

ȥɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȞȞȝúú Technika

5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

105,20 PLN

143,01 PLN

P433.330

P433.371 ȟɊȠȡʇóÝ

Kubek termiczny 300 ml Swiss Peak Elite

ȢɊȤȟʇóÝ

Termos 700 ml, 2 kubki Swiss Peak

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠʇõʇɓʇ¤¨úóûåÙÀåÊʇōʇ¿õāó¨Æ»ʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȤʇõʇɓʇSzczelnyʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ

ɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇōʇĿ¨ěğĦĿ»ʇúåÊÆōåʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇ

ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇ

ĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȥʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇ

ȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇ

ĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȟȡʇÝāÆōåû Rozmiar

ÆāʇȞȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȦɊȢʇńʇʇĕʇȤɊȢʇÀú Wymiar

ȞȦɊȟʇńʇʇĕʇȣɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȦȝúú

znakowania ȟȢʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

õ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

89,34 PLN

138,94 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P430.10*

*2 *4

Termos 1 l

ȢɊȟȦʇóÝ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞʇõʇɓʇSzczelnyʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇ ÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇ ȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȠȠʇńʇʇĕʇȥʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇ ȥȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 76,32 PLN

P433.39*

*2 *3 *5

Butelka termiczna 450 ml vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȡȢʇõʇɓʇSzczelny ɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇ ȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇ ÆāʇȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȟȠʇńʇʇĕʇȣɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȡʇńʇȞȤȢúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

Êû¨ɋ 63,31 PLN

ȠɊȝȞʇóÝ


āʇĘåÀå¨

P432.309

P432.339 ȞɊȞȢʇóÝ

ȞɊȟȤʇóÝ

Bambusowy kubek termiczny 450 ml

Bambusowy kubek termiczny 270 ml

¨ú¿īğʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȡȢʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ

¨ú¿īğʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȟȤʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ

ĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ

ĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ

ÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȠʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ

ÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȠʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ

ÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȣʇÝāÆōåû Rozmiar ȞȤɊȢʇńʇʇĕʇȥɊȠʇÀú Wymiar

ÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȣʇÝāÆōåû Rozmiar ȞȞɊȤʇńʇʇĕʇȤɊȟʇÀú Wymiar

znakowania ȟȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

znakowania ȟȢʇńʇȣȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

79,44 PLN

76,32 PLN

P433 P433.329

P436.239 ȟɊȞȠʇóÝ

ȠɊȞȢʇóÝ

Bambusowa butelka termiczna 300 ml

Bambusowy termos 400 ml

¨ú¿īğʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠʇõʇɓʇSzczelnyʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇ

ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ

ɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇ

ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåûʇ

¨ú¿īğʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȡʇõʇɓʇSzczelnyʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ

ɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇ ÝāÆōåû Rozmiar ȞȦɊȥʇńʇʇĕʇȣɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇ

ɓʇo¨ğÊó Rozmiar ȟȡɊȠʇńʇʇĕʇȣɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇ ńʇȞȟȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Ȟȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

83,23 PLN

97,88 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P435.08* *1 *2 *3 *5

ȟɊȞȢʇóÝ

Kubek termiczny 360 ml Brew, stal nierdzewna z recyklingu vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠȣʇõʇɓʇSzczelny ɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȞȠɊȤʇńʇʇĕʇȤɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȟȡȡʇńʇȦȢúú Technika znakowania Druk ÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȞʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 80,25 PLN

P435.04*

*1 *2 *3 *5

ȝɊȤȡʇóÝ

Kubek termiczny 330 ml Metro, stal nierdzewna z recyklingu vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠʇõʇɓʇRåÊʇ przecieka • =ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇ ĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȟʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇ ĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȡʇÝāÆōåû Rozmiar ȞȢɊȢʇńʇʇĕʇȤʇÀú Wymiar znakowania ȟȟȝʇńʇȞȞȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȤʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 42,03 PLN


āʇĘåÀå¨

P433.23*

*1

*3 *5

ȝɊȣȥʇóÝ

Kubek termiczny 480 ml, PP z recyklingu ooʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȡȥʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇ =ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇ û¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȟʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇ û¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȡʇÝāÆōåûʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȞȟɊȥʇ ńʇȥɊȥʇńʇȞȢɊȟʇńʇʇĕʇȥɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȝʶʇooʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 62,89 PLN

P433.05*

*1 *2 *3 *5 *7

ȞɊȟȤʇóÝ

Kubek termiczny 420 ml, stal nierdzewna z recyklingu vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȡȟʇõʇɓʇRåÊʇ ĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇ û¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȠʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇ û¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȣʇÝāÆōåû Rozmiar ȞȞɊȥʇńʇȞȠʇńʇʇĕʇ ȥɊȥʇÀú Wymiar znakowania Ƞȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȥʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 85,54 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P432.92* *1 *2 *3 *5

ȝɊȤȦʇóÝ

Kubek termiczny 160 ml Coffee To Go ooʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȞȣʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ ĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȠʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȣʇÝāÆōåû Rozmiar ȞȝʇńʇʇĕʇȤʇÀú Wymiar znakowania ȟȞȣʇńʇȣȣúú Technika znakowania Druk ÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

Êû¨ɋ 33,22 PLN

P432.09* *1 *2 *3 *5 *7

ȞɊȞȡʇóÝ

Antybakteryjny kubek termiczny 250 ml ooʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȟȢʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ ĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȟʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȡʇÝāÆōåû Rozmiar ȦɊȟʇńʇȥɊȢʇńʇȞȝɊȣʇńʇʇĕʇ ȥɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 42,56 PLN


āʇĘåÀå¨

P435.09*

*1 *2 *3 *5 *7

ȞɊȝȥʇóÝ

Kubek termiczny 300 ml, stal nierdzewna z recyklingu vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠʇõʇɓʇ¤¨úóûåÙÀåÊʇōʇ ¿õāó¨Æ»ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȞȠɊȢʇńʇʇĕʇȤɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȤȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȝʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 91,77 PLN

P435.02*

*1 *2 *3 *5

ȞɊȤȢʇóÝ

Kubek termiczny 380 ml Cuppa, stal nierdzewna z recyklingu vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠȥʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇ ɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåûʇɓʇo¨ğÊó Rozmiar ȞȠɊȤʇńʇʇĕʇȥɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȦȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȡʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 80,93 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȠȦʇóÝ

Kubek podróżny 300 ml, PP z recyklingu }ÊûʇĘåÙóûŅʇóī¿Êóʇōʇ¿¨ú¿īğāĿ»ʇĘāóěŅĿ»ʇōāğĦ¨ùʇĿŅóāû¨ûŅʇ ōʇooʇōʇěÊŅÀóõåûÝīɊʇÀÊěĦŅœóāĿ¨ûÊÝāʇĿÊÆùīÝʇğĦ¨ûƨěÆīʇ5rvɉʇ ÊěĦŅœó¨Àñ¨ʇ5rvʇō¨ĘÊĿûå¨ʇĿʇĘÊùûåʇÀÊěĦŅœóāĿ¨ûŅʇù¨üÀīÀâʇ ÆāğĦ¨Ŀʇú¨ĦÊěå¨ùĂĿʇōʇěÊÀŅóõåûÝīɉ

P433.29*

*1 *2 *3 *5 *7

ooʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇ =ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇ û¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȟʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇ ĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȡʇÝāÆōåû Rozmiar ȞȟɊȣʇńʇʇĕʇȥɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 45,55 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȟʶʇooʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


āʇĘåÀå¨

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȟʶʇğĦ¨õåʇ nierdzewnej z recyklingu z ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

P435.07*

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȟʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȞɊȝȞʇóÝ

*1 *2 *3 *5

P435.05*

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȣʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȝɊȤȢʇóÝ

*1 *2 *3 *5

P433.06*

ȞɊȝȞʇóÝ

*1 *2 *3 *5 *7

Kubek termiczny 300 ml, stal nierdzewna z recyklingu

Kubek termiczny 180 ml, stal nierdzewna z recyklingu

Kubek termiczny 360 ml, stal nierdzewna z recyklingu

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȞȥʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠȣʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ

ĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇ

ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ

ĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇ

ȠʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȣʇÝāÆōåû

ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar Ȟȝʇńʇʇĕʇ

ȠʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȣʇÝāÆōåû

Rozmiar ȞȠʇńʇʇĕʇȥɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇȤȝúú Technika

ȤɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Rozmiar ȥɊȡʇńʇȥʇńʇȞȟɊȡʇńʇʇĕʇȥʇÀú Wymiar znakowania ȟȢȟʇńʇȥȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

znakowania }¨úĘāÆěīó Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

70,49 PLN

98,01 PLN

84,72 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P432.36* *1 *2 *3 *5

ȞɊȞȡʇóÝ

Geometryczny kubek termiczny 300 ml vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠʇõʇɓʇSzczelnyʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ ĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȠʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇ û¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȣʇÝāÆōåû Rozmiar ȞȣɊȠʇńʇʇĕʇȤʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇȢȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 35,24 PLN

P432.80* *1 *2

Kubek termiczny 280 ml Sierra vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȟȥʇõʇɓʇSzczelnyʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇ ÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇ ȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȞȠɊȤʇńʇʇĕʇȤɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇ ńʇȣȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ 64,94 PLN

ȞɊȥȟʇóÝ


āʇĘåÀå¨

Kubek podróżny 900 ml Tana, PP z recyklingu

P437.10*

*0 *1 *3

ooʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȦʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇ ɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȞȠʇńʇȟȡɊȞʇńʇʇĕʇȥɊȦʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȥȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 62,89 PLN

ȝɊȥȥʇóÝ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȝʶʇooʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȠȥʇóÝ

P433.08*

ȞɊȤȢʇóÝ

*1 *2 *3 *5 *7

P433.13*

Kubek podróżny 300 ml, PP z recyklingu

*1 *3

Butelka sportowa 670 ml, stal nierdzewna z recyklingu

ooʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘāñÊÆŅûÀō¨ʇ ĠÀå¨ûó¨ʇʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȟʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȡʇÝāÆōåû Rozmiar ȥɊȢʇńʇȥʇ ńʇȞȠɊȦʇńʇʇĕʇȥʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȣȤʇõʇɓʇSzczelnyʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ }ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȦȤʶʇooʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȠʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȣʇÝāÆōåû Rozmiar ȟȞɊȤʇ ńʇʇĕʇȥɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȤȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

38,09 PLN

93,26 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȥʶʇğĦ¨õåʇ nierdzewnej z recyklingu z ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


āʇĘåÀå¨

ȟɊȤȞʇóÝ

ȟɊȡȤʇóÝ

P432.45* *1 *2 *3

P432.42*

Kubek termiczny 300 ml Auto

Kubek termiczny 350 ml

*0 *2 *3

ooʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠʇõʇɓʇSzczelnyʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ʇɓʇ

ooʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠȢʇõʇɓʇSzczelnyʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ʇɓʇ

ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȠʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇ

ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȠʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇ

ĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȣʇÝāÆōåû Rozmiar ȤɊȞʇńʇȤʇńʇȟȝʇńʇʇĕʇ

ĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȣʇÝāÆōåû Rozmiar ȞȥʇńʇʇĕʇȤɊȤʇÀú

ȤɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

õ¨ğÊěāĿŅ

õ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

73,06 PLN

62,49 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȠȡʇóÝ

P432.68*

*1 *2 *3 *5 *7

Kubek podróżny 350 ml

ȝɊȠȦʇóÝ

P432.67*

*1 *2 *4 *5 *7

ȝɊȠȣʇóÝ

P432.69*

*1 *3 *5

Kubek podróżny 270 ml

Kubek termiczny 300 ml

ooʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠȢʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ •

ooʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȟȤʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ •

ooʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ •

ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȟʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇ

ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȟʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇ

ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȟʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇ

ĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȡʇÝāÆōåûʇɓʇQāŐû¨ʇúŅÁʇĿʇ

ĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȡʇÝāÆōåûʇɓʇo¨ğīñÊʇÆāʇÊóğĘěÊğīʇ

ĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȡʇÝāÆōåû Rozmiar ȞȟɊȥʇńʇʇĕʇȦɊȟʇ

ōúŅĿ¨ěÀÊ Rozmiar ȞȞɊȥʇńʇʇĕʇȦʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȞȝúú

Æāʇó¨ĿŅʇɓʇQāŐû¨ʇúŅÁʇĿʇōúŅĿ¨ěÀÊ Rozmiar ȞȞɊȥʇńʇʇĕʇȥʇÀú Wymiar

Àú Wymiar znakowania ȟȠȞɊȢʇńʇȦȢúú Technika znakowania Druk

Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

znakowania ȟȢʇńʇȞȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

ÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

19,66 PLN

20,33 PLN

21,28 PLN


āʇĘåÀå¨

ȝɊȤȤʇóÝ

P432.88*

*0 *4 *5 *7 *8 *9

ȝɊȥȠʇóÝ

P432.60*

*1 *2 *5 *7

ȝɊȣȠʇóÝ

P432.89*

*1 *2 *4 *5 *7

Kubek podróżny 350 ml

Składany kubek podróżny 350 ml

Kubek podróżny 280 ml Coffee to go

oL ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠȢʇõʇɓʇQāŐû¨ʇúŅÁʇĿʇōúŅĿ¨ěÀÊʇɓʇQāŐû¨ʇīŐŅĿ¨ÁʇĿʇ

våõåóāûʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠȢʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇQāŐû¨ʇúŅÁʇĿʇōúŅĿ¨ěÀÊ

oL ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȟȥʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇo¨ğīñÊʇÆāʇÊóğĘěÊğīʇÆāʇó¨ĿŅ

óīÀâÊûÀÊʇúåóěāܨõāĿÊñ Rozmiar ȞȟɊȠʇńʇʇĕʇȦɊȢʇÀú Wymiar znakowania Ƞȝʇ

Rozmiar ȞȡʇńʇʇĕʇȥɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȞȠúú Technika

Rozmiar ȥɊȣʇńʇʇĕʇȥɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȞȢúú Technika

ńʇȞȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

znakowania }¨úĘāÆěīó

znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

48,13 PLN

61,54 PLN

37,96 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P432.44* *1 *2 *3 *5 *7

ȞɊȥȥʇóÝ

Kubek 350 ml vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠȢʇõʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘāñÊÆŅûÀō¨ʇ ĠÀå¨ûó¨ʇɓʇo¨ğīñÊʇÆāʇÊóğĘěÊğīʇÆāʇó¨ĿŅ Rozmiar ȥɊȞʇ ńʇʇĕʇȥɊȠʇÀú Wymiar znakowania Ƞȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 65,34 PLN

P437.21*

*0 *1 *2 *3

Kubek termiczny 300 ml Clark vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠʇõʇʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ ĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȠʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȣʇÝāÆōåû Rozmiar ȦɊȤʇńʇʇĕʇȥɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȢȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ õ¨ğÊěāĿŅ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȝȝʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 39,86 PLN

ȝɊȢȣʇóÝ


āʇĘåÀå¨

Lekki kubek podróżny 450 ml Alo, aluminium z recyklingu

P437.20*

*0 *1 *2

õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȡȢʇõʇʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ ĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ Rozmiar ȞȠʇńʇʇĕʇȥɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ õ¨ğÊěāĿŅ }ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȢʶʇ¨õīúåûåīúʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 15,73 PLN

ȝɊȠȡʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȞɊȠȟʇóÝ

P434.05*

*1 *2 *3 *4 *5 *7

ȞɊȡȠʇóÝ

P434.03*

*1 *2 *3 *4 *5

ȞɊȢȣʇóÝ

P434.103

Kubek 280 ml Vintage

Kubek ceramiczny 350 ml

Êě¨úåó¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠʇõʇʇɓʇo¨ğīñÊʇÆāʇÊóğĘěÊğīʇÆāʇó¨ĿŅʇɓʇQāŐû¨ʇ

Êě¨úåó¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȟȥʇõʇʇɓʇo¨ğīñÊʇÆāʇÊóğĘěÊğīʇÆāʇó¨ĿŅʇɓʇQāŐû¨ʇ

Êě¨úåó¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠȢʇõʇʇɓʇQāŐû¨ʇúŅÁʇĿʇōúŅĿ¨ěÀÊ Rozmiar ȥɊȟʇ

úŅÁʇĿʇōúŅĿ¨ěÀÊʇɓʇQāŐû¨ʇīŐŅĿ¨ÁʇĿʇóīÀâÊûÀÊʇúåóěāܨõāĿÊñʇɓʇ ÀâĿŅĦ

úŅÁʇĿʇōúŅĿ¨ěÀÊʇɓʇQāŐû¨ʇīŐŅĿ¨ÁʇĿʇóīÀâÊûÀÊʇúåóěāܨõāĿÊñʇɓʇ ÀâĿŅĦ

ńʇȥɊȟʇńʇȦɊȢʇńʇʇĕʇȥɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȢʇńʇȥȢúú Technika

Rozmiar ȥɊȡʇńʇȣɊȣʇńʇȥɊȦʇńʇʇĕʇȥɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȢȝúú

Rozmiar ȥɊȣʇńʇȤʇńʇȥɊȟʇńʇʇĕʇȥɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȞȤȝʇńʇȡȢúú

znakowania vī¿õåú¨ÀŅñûŅ

Technika znakowania våĦāÆěīóʇɜû¨ʇāóě»Ýùāɝ

Technika znakowania våĦāÆěīóʇɜû¨ʇāóě»Ýùāɝ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

25,48 PLN

24,00 PLN

15,31 PLN

Kubek ceramiczny 300 ml


āʇĘåÀå¨

P434.00*

P434.04*

*2 *3 *5 *7 *9

*1

*2 *3 *4 *5 *7

ȞɊȡȞʇóÝ

ȞɊȡȦʇóÝ

Kubek ceramiczny 300 ml

Kubek ceramiczny 350 ml

Êě¨úåó¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠʇõʇʇɓʇo¨ğīñÊʇÆāʇÊóğĘěÊğīʇÆāʇ

Êě¨úåó¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠȢʇõʇʇɓʇo¨ğīñÊʇÆāʇÊóğĘěÊğīʇÆāʇó¨ĿŅʇ

ó¨ĿŅʇɓʇQāŐû¨ʇúŅÁʇĿʇōúŅĿ¨ěÀÊʇɓʇQāŐû¨ʇīŐŅĿ¨ÁʇĿʇ

ɓʇQāŐû¨ʇúŅÁʇĿʇōúŅĿ¨ěÀÊʇɓʇQāŐû¨ʇīŐŅĿ¨ÁʇĿʇóīÀâÊûÀÊʇ

óīÀâÊûÀÊʇúåóěāܨõāĿÊñʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȦʇńʇȤʇńʇȥɊȢʇÀú

úåóěāܨõāĿÊñʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȦʇńʇȤʇńʇȥʇńʇʇĕʇȦʇÀú

Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȣȝúú Technika znakowania

Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania

}¨úĘāÆěīó

}¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

26,43 PLN

25,62 PLN

P434.01*

*1 *2 *3 *4 *5 *7

P434.07*

*1 *2 *3 *4 *5 *7

ȞɊȢȞʇóÝ

ȝɊȦȣʇóÝ

Kubek ceramiczny 350 ml

Kubek ceramiczny 180 ml

Êě¨úåó¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠȢʇõʇʇɓʇQāŐû¨ʇúŅÁʇĿʇōúŅĿ¨ěÀÊʇ

Êě¨úåó¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȞȥʇõʇʇɓʇo¨ğīñÊʇÆāʇÊóğĘěÊğīʇÆāʇó¨ĿŅʇ

ɓʇQāŐû¨ʇīŐŅĿ¨ÁʇĿʇóīÀâÊûÀÊʇúåóěāܨõāĿÊñʇɓʇ ÀâĿŅĦ

ɓʇQāŐû¨ʇúŅÁʇĿʇōúŅĿ¨ěÀÊʇɓʇQāŐû¨ʇīŐŅĿ¨ÁʇĿʇóīÀâÊûÀÊʇ

Rozmiar ȥʇńʇȥʇńʇȦɊȢʇńʇʇĕʇȥʇÀú Wymiar znakowania Ƞȝʇńʇ

úåóěāܨõāĿÊñʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȣɊȥʇńʇȢɊȢʇńʇȥʇńʇʇĕʇȣɊȥʇÀú

ȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȢȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

24,27 PLN

21,83 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȞɊȠȤʇóÝ

ȞɊȠȦʇóÝ

P434.09* *1 *2 *5 *7 *9

P434.08*

Kubek ceramiczny 300 ml

Kubek ceramiczny 280 ml

Kubek ceramiczny 360 ml

Êě¨úåó¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠʇõʇʇɓʇQāŐû¨ʇúŅÁʇĿʇōúŅĿ¨ěÀÊʇɓʇQāŐû¨ʇīŐŅĿ¨Áʇ

Êě¨úåó¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȟȥʇõʇʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȤɊȣʇńʇȣʇńʇȞȝɊȢʇńʇʇĕʇȤɊȣʇÀú

Êě¨úåó¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠȣʇõʇʇɓʇo¨ğīñÊʇÆāʇÊóğĘěÊğīʇÆāʇó¨ĿŅʇɓʇQāŐû¨ʇ

ĿʇóīÀâÊûÀÊʇúåóěāܨõāĿÊñʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȤɊȢʇńʇȣɊȢʇńʇȞȝʇńʇʇĕʇȤɊȢʇÀú

Wymiar znakowania Ƞȝʇńʇȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

úŅÁʇĿʇōúŅĿ¨ěÀÊʇɓʇQāŐû¨ʇīŐŅĿ¨ÁʇĿʇóīÀâÊûÀÊʇúåóěāܨõāĿÊñʇɓʇ ÀâĿŅĦ

Wymiar znakowania ȟȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

*1 *3 *4 *5 *7 *8

ȞɊȡȦʇóÝ

P434.11*

*1 *2 *3 *5 *7

Rozmiar ȥɊȥʇńʇʇĕʇȥɊȥʇÀú Wymiar znakowania Ƞȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

26,17 PLN

36,06 PLN

28,87 PLN


āʇĘåÀå¨

ȞɊȠȞʇóÝ

ȝɊȤȤʇóÝ

*1 *2 *5 *7 *9

ȠɊȡȦʇóÝ

P436.770

P432.70*

Szklana butelka 750 ml Impact w pokrowcu

Szklany kubek podróżny Ukiyo 360 ml

Zestaw ceramicznych kubków 120 ml Ukiyo

vōóùāʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠȣʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇQāŐû¨ʇúŅÁʇĿʇōúŅĿ¨ěÀÊ

Êě¨úåó¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȞȟʇõʇʇɓʇo¨ğīñÊʇÆāʇÊóğĘěÊğīʇÆāʇó¨ĿŅ Rozmiar

vōóùāʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȤȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇQāŐû¨ʇúŅÁʇĿʇōúŅĿ¨ěÀÊ Rozmiar

Rozmiar ȥɊȢʇńʇȢɊȢʇńʇȞȞʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȞȝúú Technika

ȤɊȢʇńʇȤɊȢʇńʇȤɊȠʇńʇʇĕʇȤɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȡȥʇńʇȞȝȢúú Technika

znakowania }¨úĘāÆěīó

znakowania óåŅāʇ ¨ěÆ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

95,56 PLN

46,50 PLN

76,86 PLN

ȟȣɊȢʇńʇʇĕʇȤʇÀú Wymiar znakowania Ȣȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania

P432.403

}ě¨ûğÜÊě


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Technologia mobilna

»ÆŎʇō¨ĿğōÊʇû¨ʇ¿åÊŐ»Àāɉʇ »ÆŎʇğĘěŅĦûŅʇåʇīĘÊĿûåñʇğåÙɊʇ ŐÊʇō¨ĿğōÊʇñÊğĦÊĠʇû¨ʇÀō¨ğåÊɊʇñÊĠõåʇÀâāÆōåʇāʇûāĿåûóåɉʇ ğōŅğĦóāʇğōŅ¿óāʇğåÙʇěāōĿåñ¨Ɋʇ¨ʇÆōåÙóåʇû¨ğōÊñʇóāõÊóÀñåʇ ¿ÙÆōåÊğōʇÆŅğĘāûāĿ¨Áʇû¨ěōÙÆōå¨úåʇÆāʇĘāōāğĦ¨Ŀ¨ûå¨ʇ Æā¿ěōÊʇĘāåûÜāěúāĿ¨ûŅúʇåʇōŅğó¨ğōʇúāŐõåĿāĠÁʇ ĿŅĘěōÊÆōÊûå¨ʇóāûóīěÊûÀñåɉ


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

Uniwersalna ładowarka 5 w 1 Urban Vitamin Saratoga

ȟɊȢȞʇóÝ

P301.951

vʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȢʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ C Rozmiar ȥɊȣʇńʇȥɊȣʇńʇȠɊȢʇÀú Wymiar znakowania Ȥȝʇńʇ ȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 324,66 PLN

SARATOGA


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

BURBANK

Power bank 3000 mAh Urban Vitamin Burbank HÊğĦÊĠúŅʇĦě¨ûğʨěÊûĦûåʇåʇāĦĿ¨ěÀåʇĿʇóĿÊğĦååʇú¨ĦÊěå¨ùĂĿɊʇóĦĂěÊʇ ĿŅ¿åÊě¨úŅɉʇ åÊěōŅúŅɊʇŐÊʇĦĿāěōÊûåÊʇĘěāÆīóĦĂĿʇÆā¿ěÊñʇñ¨óāĠÀåʇ åʇĦěĿ¨ùŅÀâʇĦāʇû¨ñ¿¨ěÆōåÊñʇōěĂĿûāĿ¨ŐāûŅʇğĘāğĂ¿ʇû¨ʇĘěāÆīóÀñÙʇ ÊõÊóĦěāûåóåɉ

P322.81*

*1 *2

õīúåûåīúʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȝ ʇɓʇ P¨ÆāĿ¨ûåÊʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȥʇ ʇɓʇ Q¨ÝûÊĦŅÀōûÊʇĿŅñĠÀåÊʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇ ɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĿåÊõīʇ īěō»ÆōÊüʇñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊ Rozmiar ȞȝɊȟʇńʇȤʇńʇȝɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 213,50 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȢʶʇ ¨õīúåûåīúʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȢʶʇ¨õīúåûåīúʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ r vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

RICHMOND

P322.82* 2.82*

*1 *2

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȞʶʇ¨õīúåûåīúʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȝʶʇ¨õīúåûåīúʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

MALIBU

COMPTON

*1 *2

P322.832 22.832

P322.84* 2.84*

Power bank 5000 mAh Urban Vitamin Richmond

Power bank 5000 mAh Urban Vitamin Malibu,

Power bank 10000 mAh Urban Vitamin Compton

õīúåûåīúʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȟȝ ʇɓʇP¨ÆāĿ¨ûåÊʇ

õīúåûåīúʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȟȝ ʇɓʇP¨ÆāĿ¨ûåÊʇ

õīúåûåīúʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȟȝ ʇɓʇP¨ÆāĿ¨ûåÊʇ

¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟȝʇ ʇɓʇQ¨ÝûÊĦŅÀōûÊʇĿŅñĠÀåÊʇ

¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟȝʇ ʇɓʇQ¨ÝûÊĦŅÀōûÊʇĿŅñĠÀåÊʇ

¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟȝʇ ʇɓʇQ¨ÝûÊĦŅÀōûÊʇĿŅñĠÀåÊʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇ

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇ

¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ

ĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĿåÊõīʇīěō»ÆōÊüʇ

ĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĿåÊõīʇīěō»ÆōÊüʇ

ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĿåÊõīʇīěō»ÆōÊüʇñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇ

ñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊ Rozmiar ȞȝɊȥʇńʇȤʇńʇȝɊȦʇÀú Wymiar

ñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ

ɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȞȝɊȡʇńʇȤʇńʇ

znakowania ȣȝʇńʇȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Rozmiar ȞȝɊȡʇńʇȤʇńʇȞɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇȞȝúú Technika

ȞɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

270,44 PLN

342,28 PLN

334,83 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P322.321

ȟɊȣȣʇóÝ

LOS ALTOS

ȡɊȣʇóÝ

SANOMA

Bezprzewodowy power bank 5000 mAh Urban Vitamin Altos, RABS vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȟ ʇ ɓʇP¨ÆāĿ¨ûåÊʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇɓʇ Q¨ÝûÊĦŅÀōûÊʇĿŅñĠÀåÊʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĿåÊõīʇ īěō»ÆōÊüʇñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇ Æāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȞȟʇńʇȤɊȢʇńʇȠʇÀú Wymiar znakowania ȡȢʇńʇȟȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȥʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 243,32 PLN

P322.311

Szybki power bank 10000 mAh Urban Vitamin Sonoma, RABS vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȢ ʇ ɓʇP¨ÆāĿ¨ûåÊʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇɓʇ Q¨ÝûÊĦŅÀōûÊʇĿŅñĠÀåÊʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĿåÊõīʇ īěō»ÆōÊüʇñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇ Æāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȤʇńʇȟɊȟʇńʇȞȞɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȡȢʇńʇȟȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȣʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 303,65 PLN


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

P322.70*

*1 *2 *3

ȢɊȟȟʇóÝ

Szybki power bank 10000 mAh Urban Vitamin Alameda

ALAMEDA

vʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȥ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇ ɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ ĿåÊõīʇīěō»ÆōÊüʇñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇ R¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȦɊȢʇńʇȣɊȠʇ ńʇȟɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȢȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 225,03 PLN

P322.75*

*1 *2 *3

ȥɊȡȣʇóÝ

Szybki power bank 20000 mAh Urban Vitamin Pasadena vʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȥ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇ ɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ ĿåÊõīʇīěō»ÆōÊüʇñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇ R¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȞȢɊȢʇńʇȣɊȠʇ ńʇȟɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 300,94 PLN

PASADEN PASADENA


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

FAIRFIELD

Ładowarka bezprzewodowa 3 w 1, 15W Urban Vitamin Fairfield ȞɊȤȞʇóÝ

P308.361

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȢʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇ ĿÊñĠÀå¨ʇȢ ɖȠ ʇɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇ Ƞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇ Àú Rozmiar ȤʇńʇȞȟɊȡʇńʇȞȠɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȡȢʇńʇ ȥȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 212,82 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȝʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

OAKLAND

Kabel do ładowania 6 w 1 Urban Vitamin Oakland, RPET ȝɊȠȣʇóÝ

P302.70*

*1

*3 *5

ěo#}ʇɓʇQ¨óğŅú¨õûÊʇû¨ĘåÙÀåÊʇȢ ɖȟ ʇɨʇȦ ɖȟ ʇɨʇȟȝ ɖȟɉȟȟ ʇ ɓʇX¿ğùīÝīñÊʇ ¨ěĘõ¨Ņʇåʇ ûÆěāåÆʇ īĦāʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇåXvʇ ɓʇ ŅñĠÀå¨ʇúåÀěāʇ v ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇ ù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇÀúʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦŅĘīʇ ʇåʇ v ʇ ʇ ɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇ4īûóÀñ¨ʇğŅûÀâěāûåō¨Àñå Rozmiar ȞȟȝʇńʇȝɊȡʇńʇȝɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȞȢʇńʇȞȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ 87,97 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȟʶʇěo#}ʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇ ȞȞȣȟȟȟȞ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

P331.011

P322.341 ȟɊȠȠʇóÝ

ȣɊȣȣʇóÝ

Głośnik bezprzewodowy 12W z panelem słonecznym Skywave

Power bank 10000 mAh Skywave, ładowarka słoneczna, RABS

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇȞȟ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȠʇɓʇ ō¨ğʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇ

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȠ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȥ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ

ɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇ

ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĿåÊõīʇ

ɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇ ÀâĿŅĦʇɓʇoāōåāúʇĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ

īěō»ÆōÊüʇñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

=o ʇȢʇɓʇ¤ʇʨûÊõÊúʇğùāûÊÀōûŅúʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

Ħ¨¿õÊĦĂĿʇɓʇ¤ʇʨûÊõÊúʇğùāûÊÀōûŅúʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

ğāõ¨ěûÊÝāʇȞ ɢȢ ɖȟȝȝú ɝ Rozmiar ȞȞɊȠʇńʇȣɊȢʇńʇȞȟɊȢʇÀú

ğāõ¨ěûÊÝāʇȞ ɢȢ ɖȟȝȝú ɝ Rozmiar ȞȢɊȢʇńʇȤɊȡʇńʇȞɊȦʇÀú

Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania

Wymiar znakowania ȣȝʇńʇȞȝúú Technika znakowania

}¨úĘāÆěīó

}¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȦʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȢʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

265,69 PLN

187,75 PLN

P331.021

P322.361

2 kg

ȝɊȥȟʇóÝ

Douszne słuchawki bezprzewodowe z panelem słonecznym Skywave

Power bank 10000 mAh Skywave, ładowarka bezprzewodowa 10W vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȢ ʇ ɓʇP¨ÆāĿ¨ûåÊʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇɓʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇ

Q¨ÝûÊĦŅÀōûÊʇĿŅñĠÀåÊʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ

āÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȢ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȠʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ

v ʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ

ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĿåÊõīʇīěō»ÆōÊüʇ

XĘÊěāĿ¨ûÊʇÆāĦŅóāĿāʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇ

ñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

ğùīÀâ¨ĿÊóʇȡȝʇú âʇɓʇ ʇōÊğĦ¨ĿåÊʇō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇ

Ħ¨¿õÊĦĂĿʇɓʇ¤ʇʨûÊõÊúʇğùāûÊÀōûŅúʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇğāõ¨ěûÊÝāʇ

ÆāīğōûÊ Rozmiar ȢȦʇńʇȟȣʇńʇȥȠʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȡȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

ȝɉȤȤ ɢȢɉȢ ɖȞȡȝú ɝ Rozmiar ȞȟɊȞʇńʇȣɊȦʇńʇȟɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȢȢʇńʇȞȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȦʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȢʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

176,90 PLN

187,75 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P323.051

ȣɊȦȡʇóÝ

Przenośny panel słoneczny 5W Solarpulse o#}ʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇğùāûÊÀōûÊÝāʇȢ ʇɢȢ ɖȞ ɝʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ ɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦŅĘīʇ ʇåʇ v ʇ ʇɓʇoāōåāúʇ ĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȣ Rozmiar ȟȢɊȦʇńʇȞȥʇńʇȞɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȢȝʇńʇȞȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȤʶʇěo#}ʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇ ȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 151,15 PLN

P323.061

ȞȟɊȣȣʇóÝ

Przenośny panel słoneczny 10W Solarpulse o#}ʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇğùāûÊÀōûÊÝāʇȞȝ ʇɢȢ ɖȟ ɝʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ ɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦŅĘīʇ ʇåʇ v ʇ ʇɓʇoāōåāúʇ ĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȣ Rozmiar ȠȤɊȠʇńʇȟȢɊȦʇńʇȞɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȢȝʇńʇȞȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȝʶʇěo#}ʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇ ȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 251,46 PLN


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

P322.451

ȟɊȞȠʇóÝ

Power bank 10000 mAh, ładowarka słoneczna, RABS vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȥ ʇ ɓʇP¨ÆāĿ¨ûåÊʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇɓʇ Q¨ÝûÊĦŅÀōûÊʇĿŅñĠÀåÊʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĿåÊõīʇīěō»ÆōÊüʇ ñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ Ħ¨¿õÊĦĂĿʇɓʇ¤ʇʨûÊõÊúʇğùāûÊÀōûŅúʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇğāõ¨ěûÊÝāʇ Ȟ ʇɢȢ ɖȟȝȝú ɝ Rozmiar ȞȠʇńʇȤɊȡʇńʇȟɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȢȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȝʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 314,50 PLN

P322.331

ȥɊȟȦʇóÝ

Power bank 21000 mAh Power Vault, RABS vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȥ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĿåÊõīʇ īěō»ÆōÊüʇñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿʇɓʇoāōåāúʇĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȢ Rozmiar ȞȟɊȢʇńʇȢɊȣʇńʇȞȥɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȝʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 328,06 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȣʶʇ¨õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȤʶʇ¨õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȟɊȟȠʇóÝ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȞʶʇ¨õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȠɊȦȡʇóÝ

P322.682

P322.692

P P3 P322.632

Power bank 5000 mAh Terra, aluminium z recyklingu

Szybki power bank 10000 mAh Terra, aluminium z recyklingu

Power bank 20000 mAh Terra, aluminium z recyklingu

õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȟ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ

õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȥ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ

õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȟȝ ʇɓʇ

v ʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ v •

v ʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ v •

ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ

ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

v ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇ

tabletów Rozmiar ȞȝɊȠʇńʇȣɊȡʇńʇȞɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȡȢʇńʇȦȝúú

tabletów Rozmiar ȞȡɊȠʇńʇȣɊȤʇńʇȞɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȢȝʇńʇȞȟȝúú

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȞȡɊȠʇńʇȣɊȣʇńʇȟɊȥʇÀú Wymiar znakowania

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

ȡȢʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

138,94 PLN

199,26 PLN

257,56 PLN

ȤɊȞȥʇóÝ


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

ȟɊȡȤʇóÝ

ȡɊȞȦʇóÝ

P322.642

P322.652

Bezprzewodowy power bank 5000 mAh Terra

Bezprzewodowy power bank 10000 mAh Terra

õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȟ ʇɓʇ P¨ÆāĿ¨ûåÊʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢʇ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȞʶʇ¨õīúåûåīúʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȥ ʇɓʇ P¨ÆāĿ¨ûåÊʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ

Rozmiar ȞȝɊȠʇńʇȣɊȡʇńʇȞɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȡȢʇńʇȞȢúú Technika

Rozmiar ȞȡɊȠʇńʇȣɊȤʇńʇȞɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȡȢʇńʇȠȢúú Technika

znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

160,64 PLN

208,08 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȥʶʇ ¨õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇ ȞȞȣȟȟȟȞ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Ładowarka bezprzewodowa 10W Terra, aluminium z recyklingu õīúåûåīúʇûåÊʇĦě¨ÀåʇğĿāåÀâʇĿù¨ĠÀåĿāĠÀåʇĿʇĘěāÀÊğåÊʇěÊÀŅóõåûÝīʇåʇ úāŐÊʇ¿ŅÁʇĘěōÊĦĿ¨ěō¨ûÊʇ¿ÊōʇóāüÀ¨ɉ

ȞɊȝȦʇóÝ

P308.672

õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇ ɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇȦ ɖȟ ʇɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇ ɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇÀú Rozmiar ȞʇńʇʇĕʇȞȝʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȤúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ õ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ 110,89 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȢʶʇ¨õīúåûåīúʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȥʶʇ}o#ʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȢʶʇ}o#ʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȝɊȟȣʇóÝ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȤʶʇ vʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ r vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȝɊȟȠʇóÝ

ȝɊȟȤʇóÝ

P302.672

P302.682

P302.752

Kabel do ładowania 6 w 1 Terra

Kabel do ładowania 6 w 1 Terra

Zwijany kabel do ładowania 6 w 1 Terra

}o#ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQ¨óğŅú¨õûÊʇû¨ĘåÙÀåÊʇȢ ɖȟ ʇɓʇX¿ğùīÝīñÊʇ ¨ěĘõ¨Ņʇåʇ

}o#ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQ¨óğŅú¨õûÊʇû¨ĘåÙÀåÊʇȦ ɖȟ ʇɓʇX¿ğùīÝīñÊʇ ¨ěĘõ¨Ņʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQ¨óğŅú¨õûÊʇû¨ĘåÙÀåÊʇȟȝ ɖȟɉȟȢ ʇɓʇX¿ğùīÝīñÊʇ

ûÆěāåÆʇ īĦāʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇåXvʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇúåÀěāʇ v ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇ

åʇ ûÆěāåÆʇ īĦāʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇåXvʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇúåÀěāʇ v ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇĦŅĘīʇ

¨ěĘõ¨Ņʇåʇ ûÆěāåÆʇ īĦāʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇåXvʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇúåÀěāʇ v ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ

ɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟʇÀúʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦŅĘīʇ ʇåʇ v ʇ ʇɓʇ4īûóÀñ¨ʇ

ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇÀúʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦŅĘīʇ ʇåʇ v ʇ ʇɓʇ

v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȝȝʇÀúʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ

ğŅûÀâěāûåō¨Àñå Rozmiar ȞȤʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȠȞʇńʇȠȞúú

4īûóÀñ¨ʇğŅûÀâěāûåō¨Àñå Rozmiar ȞȟȝʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȠȞʇńʇ

ʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇ4īûóÀñ¨ʇğŅûÀâěāûåō¨Àñå Rozmiar ȤʇńʇȟɊȞʇÀú

Technika znakowania āúåûÝ

ȠȞúú Technika znakowania āúåûÝ

Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ õ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

42,03 PLN

44,73 PLN

49,88 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P308.652

ȝɊȤȥʇóÝ

Hub USB 3.0 i USB typu C Terra, wejście HDMI 4K, RABS õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȦɊȣʇńʇȟɊȥʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȥȢʇńʇȞȥúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ õ¨ğÊěāĿŅ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȥʶʇ¨õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 115,09 PLN

P308.682

Hub USB 2.0 z USB C Terra, aluminium z recyklingu õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇȠʇĘāěĦɜŅɝʇ v ʇ ʇɓʇȞʇĘāěĦɜŅɝʇ v ʇ typu C Rozmiar ȟȥʇńʇȠʇńʇȞɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȥȢʇńʇ ȞȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȢʶʇ¨õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 75,50 PLN

ȝɊȤȣʇóÝ


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

P301.662

ȝɊȢȠʇóÝ

Stojak na telefon, tablet Terra, aluminium z recyklingu õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȤɊȤʇńʇȣɊȤʇńʇȣɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȡȢʇńʇȥúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ õ¨ğÊěāĿŅ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȝȝʶʇ¨õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 43,65 PLN

P301.652

ȞɊȡʇóÝ

Składany stojak na laptopa do 15,6", tablet Terra õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȟȡɊȣʇńʇȡɊȢʇńʇȞɊȦʇÀú Wymiar znakowania ȞȢʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȦȦʶʇ¨õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 118,07 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȤȤʇóÝ

ȞɊȦȣʇóÝ

ȞɊȦȣʇóÝ

P324.190

P322.139

P322.229

Power bank 1000 mAh, brelok do kluczy

Power bank 5000 mAh ze słomy pszenicznej

Power bank 5000 mAh

õīúåûåīúʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȡ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇ ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ Rozmiar ȞɊȟʇńʇ ȠɊȣʇńʇȢɊȡʇÀú Wymiar znakowania Ȣȝʇńʇȟȟúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

JāěÊóʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȝ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ vùāú¨ʇĘğōÊûåÀōû¨ʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȝ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇ R¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȦɊȡʇńʇȣɊȡʇńʇȞɊȢʇÀú Wymiar

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȣɊȡʇńʇȞɊȢʇńʇȞȝɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇ ńʇȢȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

znakowania ȠȢʇńʇȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

58,84 PLN

89,19 PLN

91,09 PLN


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

ȞɊȥȠʇóÝ

Power bank 4000 mAh z aluminium z recyklingu

P322.42*

*0 *1

*2 *5

õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ ĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȝ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ ɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĿåÊõīʇīěō»ÆōÊüʇñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇ ɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȞȞʇńʇȣɊȥʇ ńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 83,92 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȤʶʇ¨õīúåûåīúʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȟɊȟȠʇóÝ

Bambusowy power bank 8000 mAh, ładowarka słoneczna

P322.399

¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȝ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĿåÊõīʇ īěō»ÆōÊüʇñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿʇ ɓʇ¤ʇʨûÊõÊúʇğùāûÊÀōûŅúʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇğùāûÊÀōûÊÝāʇ Ȟ ʇɢȢɉȢ ɖȞȥȝú ɝ Rozmiar ȞȡɊȦʇńʇȤɊȦʇńʇȟɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȣȢʇńʇȞȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ 172,84 PLN


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

ȞɊȦȡʇóÝ

ȟɊȞȡʇóÝ

ȟɊȠȥʇóÝ

P322.379

P322.029

P322.259

Power bank 5000 mAh, RABS

Bambusowy, bezprzewodowy power bank 4000 mAh

Bambusowy power bank 5000 mAh ¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȝ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ

¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȝ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇ ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇ

¨ú¿īğʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȝ ʇɓʇP¨ÆāĿ¨ûåÊʇ

v ʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ

R¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȞȢʇńʇȣɊȢʇńʇȞȝɊȞʇÀú Wymiar

¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢʇ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ

ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar

znakowania Ȣȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

ȦɊȣʇńʇȞɊȣʇńʇȤʇÀú Wymiar znakowania ȢȝʇńʇȤȝúú Technika znakowania

ĿåÊõīʇīěō»ÆōÊüʇñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ

5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Rozmiar ȞȠɊȟʇńʇȤɊȟʇńʇȞɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȢȢʇńʇȡȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

106,55 PLN

136,24 PLN

121,46 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȟɊȠȞʇóÝ

ȟɊȠȠʇóÝ

P322.61*

*1 *3

P322.62* P3 P32

Power bank 5000 mAh, RABS

*1 *3

Power bank 5000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W, RABS

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȟ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇ oāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȦɊȥʇńʇȣɊȢʇńʇȞɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȡȢʇńʇȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȟ ʇɓʇP¨ÆāĿ¨ûåÊʇ }ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȟʶʇ vʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ r vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢʇ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇvōŅ¿óåÊʇ ù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȦɊȤʇńʇȣɊȠʇńʇȞɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȟȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

103,43 PLN

140,99 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȣʶʇ vʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ r vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

ȠɊȞȦʇóÝ

ȞɊȦȦʇóÝ

P322.08* *1

*3

P322.281 P322.2

Power bank 5000 mAh, zintegrowany kabel 3 w 1

Magnetyczny, bezprzewodowy power bank 5000 mAh, 5W

vʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȝ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ

vʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȝ ʇɓʇP¨ÆāĿ¨ûåÊʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇ

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

ɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢʇ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ

tabletów Rozmiar ȞȝɊȢʇńʇȣɊȡʇńʇȞɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȣȝúú

ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȥɊȢʇńʇȢɊȢʇ

Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

ńʇȞɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

106,55 PLN

137,59 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Magnetyczny bezprzewodowy power bank 5000 mAh Magnetix

ȟɊȢʇóÝ

P322.40*

5W

*1

*3

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȟ ʇ ɓʇP¨ÆāĿ¨ûåÊʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢʇ ʇɓʇ Q¨ÝûÊĦŅÀōûÊʇĿŅñĠÀåÊʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĿåÊõīʇīěō»ÆōÊüʇ ñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȞȝɊȞʇńʇȤʇńʇȞɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇȠȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 146,41 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȝʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

Magnetyczny bezprzewodowy power bank 5000 mAh MagBoost

P322.41*

15W

*1

*3

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȟȠ ʇ ɓʇP¨ÆāĿ¨ûåÊʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȢʇ ʇɓʇ Q¨ÝûÊĦŅÀōûÊʇĿŅñĠÀåÊʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĿåÊõīʇīěō»ÆōÊüʇ ñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ tabletów Rozmiar ȦɊȡʇńʇȣɊȣʇńʇȞɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȡȢʇńʇ Ȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 213,50 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȞʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȠɊȤȢʇóÝ

ȠɊȣȡʇóÝ

*1 *3

P322.299

P322.66*

Power bank 10000 mAh ze słomy pszenicznej

Power bank 10000 mAh, RABS

vùāú¨ʇĘğōÊûåÀōû¨ʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȢ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇoāěĦʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȝ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇ

v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇ

¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇ

vōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȞȡɊȢʇńʇȣɊȦʇńʇȞɊȣʇÀú

ğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȦɊȦʇńʇȣɊȢʇńʇȟɊȡʇÀú Wymiar znakowania

Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

ȡȝʇńʇȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

121,06 PLN

153,18 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȢʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

Power bank 10000 mAh Lockhart, zintegrowane kable

ȠɊȢȞʇóÝ

P322.431

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȟ ʇ ɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇ ĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇ ɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȞȡɊȢʇńʇ ȤɊȡʇńʇȞɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 136,92 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȞʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȟʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȢʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȞʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

P322.461

P322.471

P322.481

Szybki power bank 5000 mAh FlashCharge, RABS

Szybki power bank 10000 mAh FlashCharge, RABS

Szybki power bank 20000 mAh FlashCharge, RABS

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȟȝ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȟȝ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȟȝ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇ

oāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

oāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

oāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

ɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĿåÊõīʇīěō»ÆōÊüʇñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇɓʇvōŅ¿óåÊʇ

ɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĿåÊõīʇīěō»ÆōÊüʇñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇɓʇvōŅ¿óåÊʇ

ɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĿåÊõīʇīěō»ÆōÊüʇñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇɓʇvōŅ¿óåÊʇ

ù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇÆõ¨ʇõ¨ĘĦāĘĂĿʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

ù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇÆõ¨ʇõ¨ĘĦāĘĂĿʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

ù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇÆõ¨ʇõ¨ĘĦāĘĂĿʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

õ¨ĘĦāʨ Rozmiar ȤȥɊȦʇńʇȟȢɊȥʇńʇȠȥʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȞȝúú

õ¨ĘĦāʨ Rozmiar ȥɊȞʇńʇȢɊȥʇńʇȟɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇȟȝúú

õ¨ĘĦāʨ Rozmiar ȞȢɊȟʇńʇȢɊȥʇńʇȟɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȟȝúú

Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

126,61 PLN

187,75 PLN

307,03 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P324.79*

*1 *3

P324.673 ȡɊȞȞʇóÝ

Power bank 10000 mAh

ȠɊȤȠʇóÝ

Szybki power bank 10000 mAh z PD

vʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȝ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇ ɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

vʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȥ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇ

ɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĿåÊõīʇīěō»ÆōÊüʇñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇ

ɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ

ɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȞȠɊȣʇńʇȞɊȢʇ

v ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

ńʇȣɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȣȝúú Technika

ĿåÊõīʇīěō»ÆōÊüʇñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇ

znakowania }¨úĘāÆěīó

R¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȞȠɊȤʇńʇȣɊȥʇ ńʇȞɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 163,35 PLN

Êû¨ɋ 109,94 PLN

P322.24*

*1 *2

P322.67*

*1 *3

ȡɊȥȟʇóÝ

Szybki power bank 10000 mAh

ȠɊȡȟʇóÝ

Bezprzewodowy power bank 8000 mAh, RABS

õīúåûåīúʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȟȝ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȝ ʇ

ĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇ

ɓʇP¨ÆāĿ¨ûåÊʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢʇ ʇɓʇ

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĿåÊõīʇīěō»ÆōÊüʇñÊÆûāÀōÊĠûåÊʇɓʇvōŅ¿óåÊʇ

ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ v ʇ

ù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar

ɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

ȞȡɊȣʇńʇȣɊȣʇńʇȞɊȣʇÀú Wymiar znakowania Ȥȝʇńʇȡȝúú

tabletów Rozmiar ȞȠɊȣʇńʇȣɊȦʇńʇȞɊȣʇÀú Wymiar znakowania

Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

ȡȢʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȟʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 180,97 PLN

Êû¨ɋ 157,92 PLN


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

Szybki power bank 10000 mAh Fenwick, 3 w 1, RABS

P322.441

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȢ ʇ ɓʇP¨ÆāĿ¨ûåÊʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȤʇ ʇɓʇ Q¨ÝûÊĦŅÀōûÊʇĿŅñĠÀåÊʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇ ĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇ ɓʇQāŐõåĿāĠÁʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇ ğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȞȣɊȢʇńʇȤɊȠʇńʇȟɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 261,63 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȝʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȣɊȟȣʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȡɊȡȡʇóÝ

ȤɊȢȥʇóÝ

P322.261

P322.801

Power bank 10000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 3-5W

Power bank do laptopa 20000 mAh Gridley, RABS

vʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȝ ʇɓʇP¨ÆāĿ¨ûåÊʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȣȢ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇ

ɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢʇ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ

oāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

v ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar

ɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇõ¨ĘĦāʨʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇ

ȞȡɊȣʇńʇȣɊȦʇńʇȞɊȦʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȟȝúú Technika znakowania

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȞȡɊȤʇńʇȤʇńʇȠɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇ

}¨úĘāÆěīó

ȥȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

170,81 PLN

382,95 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȝʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

ȠɊȡȠʇóÝ

ȠɊȣȣʇóÝ

ȠɊȠȡʇóÝ

P322.219

P322.359

P322.389

Bezprzewodowy power bank 8000 mAh

Bambusowy power bank 8000 mAh, ładowarka bezprzewodowa 5W

Power bank 8000 mAh

JāěÊóʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȝ ʇɓʇP¨ÆāĿ¨ûåÊʇ

¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȝ ʇɓʇP¨ÆāĿ¨ûåÊʇ

¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢʇ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ

¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĘěōÊĿāÆāĿÊÝāʇȞȢ ʇɓʇP¨ÆāĿ¨ûåÊʇ

¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢʇ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇ

¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢʇ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇɓʇoāěĦʇ v ʇĦŅĘīʇ

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇR¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇ

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȤɊȞʇńʇȞɊȣʇńʇȞȠɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȢȢʇńʇ

ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇåʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ ğó¨Ŏûåóɜåɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇ

ȡȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

R¨Æ¨ñÊʇğåÙʇÆāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȣɊȥʇńʇȞɊȦʇńʇȞȡɊȤʇÀú Wymiar

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦ¨¿õÊĦĂĿ Rozmiar ȞȢʇńʇȤʇńʇȞȠɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȢȢʇńʇ ȡȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

znakowania ȢȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

155,21 PLN

174,19 PLN

166,06 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P308.84*

*1 *3

P308.729 ȝɊȤȥʇóÝ

ȝɊȦȣʇóÝ

Ładowarka bezprzewodowa 5W

Ładowarka bezprzewodowa 5W

vʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇȢ ɖȞɊȢ ʇ

vùāú¨ʇĘğōÊûåÀōû¨ʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇ

ɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ

ĿÊñĠÀå¨ʇȢ ɖȞ ʇɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇ

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȢȝʇÀú Rozmiar Ȟʇ

ɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȢȝʇ

ńʇʇĕʇȤʇÀú Wymiar znakowania ȡȢʇńʇȡȢúú Technika

Àú Rozmiar ȞʇńʇʇĕʇȞȝʇÀú Wymiar znakowania ȤȝʇńʇȤȝúú

znakowania }¨úĘāÆěīó

Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

30,37 PLN

55,30 PLN

P308.229

P308.819 ȞɊȝȡʇóÝ

ȝɊȤȡʇóÝ

Bambusowa ładowarka bezprzewodowa 5W

Drewniana ładowarka bezprzewodowa 5W

¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇ

ěÊĿûāʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇȢ ɖȟ ʇ

Ȣ ɖȟ ʇɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇɓʇ

ɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ

¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȢȝʇÀú

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȢȝʇÀú Rozmiar

Rozmiar ȞʇńʇʇĕʇȦɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȥȝúú

ȞɊȠʇńʇʇĕʇȥɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȞȝúú Technika

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

59,92 PLN

72,11 PLN


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

P308.149

P308.041 P3 ȝɊȥȥʇóÝ

ȞɊȤȥʇóÝ

Bambusowa ładowarka bezprzewodowa 5W

Ładowarka bezprzewodowa 5W, stojak na telefon, ramka

¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇ

vʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇȢ ɖȟ ʇ

Ȣ ɖȟ ʇɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇɓʇ

ɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ

¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȢȝʇÀú

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȢȝʇÀú Rozmiar

Rozmiar ȦɊȟʇńʇȝɊȦʇńʇȦɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇ

ȟȢɊȡʇńʇȞȟɊȥʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇȠȝúú

ȥȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

67,24 PLN

71,44 PLN

P308.359

P308.791 P308 ȞɊȝȟʇóÝ

Bambusowa ładowarka bezprzewodowa 5W, stojak na telefon

ȞɊȦȠʇóÝ

Ładowarka bezprzewodowa 5W Light Up Logo, organizer vʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇȢ ɖȠ ʇ

¨ú¿īğʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇȢ ɖȟ ʇ ɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȢȝʇÀú Rozmiar ȥɊȟʇ ńʇȤɊȞʇńʇȞȞɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȡȢʇńʇȞȝúú Technika

ɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȢȝʇÀú Rozmiar ȞȞɊȥʇńʇȤɊȣʇńʇȞȝɊȦʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȞȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

102,48 PLN

98,83 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȥȡʇóÝ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȣʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȝɊȣȥʇóÝ

*1 *3

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȥʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

*1 *3

P308.389

P P308.43*

Bambusowa ładowarka bezprzewodowa 15W

Ładowarka bezprzewodowa 15W, RABS

Ładowarka bezprzewodowa 10W, RABS

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȢʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇȦ ɖȟ ʇɓʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇȦ ɖȞɉȢ ʇɓʇ

¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȢʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇȦ ɖȟ ʇɓʇ

ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇ

ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇ

ɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇÀú Rozmiar ȝɊȣʇńʇʇĕʇȞȝʇÀú Wymiar znakowania

ɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȢȝʇÀú Rozmiar ȝɊȤʇńʇʇĕʇȞȝɊȞʇÀú Wymiar znakowania

ȢȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

ȤȝʇńʇȤȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

73,20 PLN

72,25 PLN

78,08 PLN

ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇ ɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȢȝʇÀú Rozmiar ȞʇńʇʇĕʇȦɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȤȢʇ

P P308.66*

ȝɊȦȥʇóÝ

ńʇȤȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȠʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȝɊȣȥʇóÝ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȤʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȝɊȥȤʇóÝ

ȝɊȤȣʇóÝ

*1 *3

P308.589

P P308.379

P308.46*

Ładowarka bezprzewodowa 10W Oregon, RABS

Bambusowa ładowarka bezprzewodowa 10W

Ładowarka bezprzewodowa 10W, RABS

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇȦ ɖȟ ʇɓʇ

¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇȦ ɖȟ ʇɓʇ ÊĿóåʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇȦ ɖȟ ʇɓʇ

ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇ

ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ

J¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇÀú Rozmiar ȞȝɊȡʇńʇȞȝɊȡʇńʇȟɊȞʇÀú Wymiar znakowania

ù¨Æīñ»ÀŅʇȞȢȝʇÀú Rozmiar ȦʇńʇȦʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȤȢʇńʇȤȢúú

J¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇÀú Rozmiar ȥɊȢʇńʇȝɊȥʇńʇȥɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȤȢʇ

ȤȢʇńʇȤȢúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāě

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

ńʇȤȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

92,86 PLN

88,66 PLN

72,66 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȞʇóÝ

ȝɊȦȢʇóÝ

P308.479

P308.399

Bambusowa ładowarka bezprzewodowa 10W Calgary, organizer Bambusowa ładowarka bezprzewodowa 10W, organizer na biurko ¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇ

Êû¨ɋ

¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇ

Êû¨ɋ

Ȣ ɖȟ ɌʇȦ ɖȞɉȣȤ ʇɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇ

149,79 PLN

ĿÊñĠÀå¨ʇȢ ɖȟ ʇɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇ

126,07 PLN

Ȟʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇ

ɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇÀú

Àú Rozmiar ȞȢʇńʇȤɊȟʇńʇȞȞɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȢȢʇńʇ

Rozmiar ȟȤʇńʇȞȡɊȟʇńʇȞɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȞȝʇńʇ

Ȥȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

ȟȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

P308.413

P308.853 ȞɊȝȠʇóÝ

ȟɊȟȣʇóÝ

Ładowarka bezprzewodowa 10W, stojak na telefon Ontario, RABS

Ładowarka bezprzewodowa 5W Ontario, organizer na biurko

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇ

¨ú¿īğʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇȢ ɖȟ ʇ

ĿÊñĠÀå¨ʇȦ ɖȟ ʇɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇ

ɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ

ɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇÀú

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȢȝʇÀú Rozmiar

Rozmiar ȞȝɊȟʇńʇȥɊȥʇńʇȞȞɊȟʇÀú Wymiar znakowania Ȥȝʇńʇ

ȞȢʇńʇȥɊȞʇńʇȞȞɊȟʇÀú Wymiar znakowania Ȣȝʇńʇȣȝúú

ȠȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Technika znakowania }¨úĘāÆěīó Êû¨ɋ 120,91 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȡȤʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 120,78 PLN

P308.40*

P308.423

*1 *3 ȞɊȠʇóÝ

ȝɊȦȠʇóÝ

Ładowarka bezprzewodowa 10W, organizer na biurko Ontario

Podwójna ładowarka bezprzewodowa 10W Ontario, RABS

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇ

¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇ

ĿÊñĠÀå¨ʇȦ ɖȟ ʇɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇ

Ȧ ɖȟ ʇɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȟʇɓʇ

Ȟʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇ

¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇÀú

Àú Rozmiar ȞȢʇńʇȤɊȟʇńʇȞȞɊȟʇÀú Wymiar znakowania Ȣȝʇńʇ

Rozmiar ȟȟɊȞʇńʇȦɊȢʇńʇȡɊȟʇÀú Wymiar znakowania Ȣȝʇńʇ

ȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Ȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȥʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 153,18 PLN

Êû¨ɋ 183,68 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȞɊȠȢʇóÝ

P308.52*

*1 *3

Ładowarka bezprzewodowa 15W, RABS vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȢʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇȞȟ ɖȞɉȣȤ ʇɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȟʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ J¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇÀú Rozmiar ȦɊȤʇńʇȣɊȦʇńʇȞȝɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȞȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 94,21 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȣʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

ȠɊȞʇóÝ

P308.493

Ładowarka bezprzewodowa 3 w 1, 15W Ontario, RABS vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇȦ ɖȟ ʇɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ J¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇÀú Rozmiar ȟȝʇńʇȞȝɊȡʇńʇȞȞɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȢȢʇńʇȡȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ 209,43 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȢʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȤʶʇo ʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȞɊȟȟʇóÝ

ȞɊȦȥʇóÝ

ȞɊȟȢʇóÝ

P300.241

P308.941

P308.519

Podkładka pod mysz, ładowarka bezprzewodowa 10W Swiss Peak

Podkładka pod mysz, ładowarka bezprzewodowa 5W

Korkowa podkładka pod mysz, ładowarka bezprzewodowa 10W

o ʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȟȦɊȥʇńʇȝɊȢʇńʇȟȞʇÀú Wymiar znakowania Ȥȝʇńʇ

o ʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇȢ ɖȞ ʇɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

JāěÊóʇ4v ˇʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇȦ ɖȟ ʇɓʇ ÊĿóåʇ

Ƞȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇJ¨¿Êõʇ

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇ

ù¨Æīñ»ÀŅʇȡȝʇÀú Rozmiar ȠȝʇńʇȟȟʇńʇȝɊȤʇÀú Wymiar znakowania Ȥȝʇńʇ

ù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇÀú Rozmiar ȟȝɊȢʇńʇȥɊȥʇńʇȤɊȦʇÀú Wymiar znakowania ȣȢʇńʇ

Ƞȝúú Technika znakowania våĦāÆěīó

ȥȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

121,46 PLN

87,44 PLN

76,45 PLN


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

ȞɊȠȢʇóÝ

ȞɊȦȞʇóÝ

P308.322

P308.332

Magnetyczna ładowarka bezprzewodowa 10W Artic

Magnetyczna ładowarka bezprzewodowa 10W Artic

o ʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇȦ ɖȟ ʇɓʇ ÊĿóåʇ

o ʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇĿÊñĠÀå¨ʇȦ ɖȟ ʇɓʇ ÊĿóåʇ

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ

J¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇÀú Rozmiar ȤɊȥʇńʇȞȟʇńʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania

ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇÀú Rozmiar ȞȝɊȞʇńʇȞɊȢʇńʇȟȠɊȣʇÀú Wymiar

Ȣȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

znakowania ȤȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

92,86 PLN

124,31 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Ładowarka bezprzewodowa 3 w 1, 15W Swiss Peak, RABS

ȞɊȦȢʇóÝ

P308.531

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȢʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇ ĿÊñĠÀå¨ʇȦ ɖȠ ʇɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇ Ƞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȠȝʇ Àú Rozmiar ȥʇńʇȥɊȢʇńʇȟɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇ ȠȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 203,33 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȥʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

Magnetyczna ładowarka bezprzewodowa 3 w 1, 15W Swiss Peak

ȞɊȠȦʇóÝ

P308.541

o ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȢʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇ ĿÊñĠÀå¨ʇȦ ɖȠ ʇɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇ Ƞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇ Àú Rozmiar ȤʇńʇȞȟɊȢʇńʇȞɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȡȢʇńʇ ȠȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ 201,98 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȡɊȦʶʇo ʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȟȞʇóÝ

ȝɊȞȣʇóÝ

P302.481

P302.66*

Kabel do ładowania 6 w 1, RABS

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȤʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQ¨óğŅú¨õûÊʇû¨ĘåÙÀåÊʇȢ ɖȟ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ åXvʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇúåÀěāʇ v ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇ

ȟȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Kabel do ładowania 6 w 1, RABS

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȦʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQ¨óğŅú¨õûÊʇû¨ĘåÙÀåÊʇȢ ɖȟ ʇɨʇȦ ɖȟ ʇ

ù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇÀúʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦŅĘīʇ ʇåʇ v ʇ Rozmiar ȞȟȝʇńʇȝɊȥʇńʇȝɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇ

*1 *3

ɓʇX¿ğùīÝīñÊʇ ¨ěĘõ¨Ņʇåʇ ûÆěāåÆʇ īĦāʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇåXvʇɓʇ Êû¨ɋ

ŅñĠÀå¨ʇúåÀěāʇ v ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇ

Êû¨ɋ

45,14 PLN

ȞȝȝʇÀúʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦŅĘīʇ ʇåʇ v ʇ ʇɓʇvōŅ¿óåÊʇ

47,31 PLN

ù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇ4īûóÀñ¨ʇğŅûÀâěāûåō¨Àñå Rozmiar ȢʇńʇȢʇńʇȟʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȟȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

P302.22*

*1 *3

P302.232 P30 ȝɊȟȦʇóÝ

Zwijany kabel do ładowania i synchronizacji 3 w 1

ȝɊȟȡʇóÝ

Kabel do ładowania 3 w 1 RŅõāûʇɓʇQ¨óğŅú¨õûÊʇû¨ĘåÙÀåÊʇȢ ɖȟ ʇɢȞȝ ɝʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ

vʇɓʇQ¨óğŅú¨õûÊʇû¨ĘåÙÀåÊʇȢ ɖȟ ʇɨʇȦ ɖȟ ʇɓʇX¿ğùīÝīñÊʇ

åXvʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇúåÀěāʇ v ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇ

¨ěĘõ¨Ņʇåʇ ûÆěāåÆʇ īĦāʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇåXvʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇúåÀěāʇ

ù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇÀúʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦŅĘīʇ ʇåʇ v ʇ Rozmiar ȞȟȡʇńʇʇĕʇȝɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȠʇńʇȥúú

v ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȝȝʇÀúʇ

Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

ɓʇ v ɮ ʇōù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇvōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇ ɓʇ4īûóÀñ¨ʇğŅûÀâěāûåō¨Àñå Rozmiar ȞȠʇńʇȡʇńʇȞɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȞȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

28,20 PLN

20,74 PLN

P302.07*

P302.391 P3 3

*1 *3 *4 ȝɊȡȤʇóÝ

ȝɊȠȡʇóÝ

Kabel do ładowania 4 w 1 z karabińczykiem

Kabel do ładowania 6 w 1 z podświetleniem logotypu

vʇɓʇQ¨óğŅú¨õûÊʇû¨ĘåÙÀåÊʇȟɉȞ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇåXvʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ

vʇɓʇQ¨óğŅú¨õûÊʇû¨ĘåÙÀåÊʇȢ ɖȟ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇåXvʇɓʇ

úåÀěāʇ v ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȝʇ

ŅñĠÀå¨ʇúåÀěāʇ v ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇ

Àúʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ Rozmiar ȞȥʇńʇȠʇńʇȞʇÀú

ȞȟȝʇÀúʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦŅĘīʇ ʇåʇ v ʇ Rozmiar Ȟȟȝʇ

Wymiar znakowania ȞȢʇńʇȟȢúú Technika znakowania

ńʇȞʇńʇʇĕʇȠʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȟȢúú Technika

}¨úĘāÆěīó

znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

39,31 PLN

50,02 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȟʶʇ}o#ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȝɊȞȢʇóÝ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȟʶʇ}o#ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȝɊȟȞʇóÝ

ȝɊȞȦʇóÝ

P302.473

P302.463 P P302

P302.861 P P30

Kabel do ładowania 6 w 1 Ontario

Kabel do ładowania 6 w 1 Ontario

Kabel do ładowania 6 w 1 Ohio

}o#ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQ¨óğŅú¨õûÊʇû¨ĘåÙÀåÊʇȢ ɖȟ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇåXvʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ

}o#ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQ¨óğŅú¨õûÊʇû¨ĘåÙÀåÊʇȢ ɖȟ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇåXvʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ

ěÊĿûāʇ4v ˇʇɓʇQ¨óğŅú¨õûÊʇû¨ĘåÙÀåÊʇȢ ɖȟ ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇåXvʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ

úåÀěāʇ v ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȟȝʇÀúʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ

úåÀěāʇ v ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇÀúʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ

úåÀěāʇ v ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȟȝʇÀúʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦŅĘīʇ ʇåʇ v ʇ Rozmiar ȞȣʇńʇȠʇńʇȟʇÀú Wymiar znakowania

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦŅĘīʇ ʇåʇ v ʇ Rozmiar ȞȟȝʇńʇȠʇńʇȟʇÀú Wymiar znakowania

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦŅĘīʇ ʇåʇ v ʇ ʇɓʇ4īûóÀñ¨ʇğŅûÀâěāûåō¨Àñå Rozmiar ȞȟȝʇńʇȠɊȣʇ

ȟȢʇńʇȟȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

ȟȢʇńʇȟȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Àú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȟȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

32,40 PLN

42,98 PLN

58,29 PLN


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

ȝɊȞȦʇóÝ

ȝɊȟȠʇóÝ

P302.373

P302.369

Zwijany kabel do ładowania 6 w 1 Ontario

Zwijany kabel do ładowania

}o#ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQ¨óğŅú¨õûÊʇû¨ĘåÙÀåÊʇȢ ɖȟ ʇɨʇȦ ɖȟ ʇɓʇX¿ğùīÝīñÊʇ

JāěÊóʇɓʇQ¨óğŅú¨õûÊʇû¨ĘåÙÀåÊʇȢ ɖȟ ʇɨʇȦ ɖȟ ʇɓʇX¿ğùīÝīñÊʇ ¨ěĘõ¨Ņʇåʇ ûÆěāåÆʇ īĦāʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇåXvʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇúåÀěāʇ v ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ

¨ěĘõ¨Ņʇåʇ ûÆěāåÆʇ īĦāʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇåXvʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇúåÀěāʇ v ʇɓʇ ŅñĠÀå¨ʇ v ʇ ĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȝȝʇÀúʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦŅĘīʇ ʇåʇ v ʇ ʇɓʇ vōŅ¿óåÊʇù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇ4īûóÀñ¨ʇğŅûÀâěāûåō¨Àñå Rozmiar ȢʇńʇȢʇńʇȟʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȠȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȠʶʇ}o#ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

J¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȝȝʇÀúʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇĦŅĘīʇ ʇåʇ v ʇ ʇɓʇvōŅ¿óåÊʇ ù¨ÆāĿ¨ûåÊʇɓʇ4īûóÀñ¨ʇğŅûÀâěāûåō¨Àñå Rozmiar ȞȡʇńʇȢʇńʇȟʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȠȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

44,60 PLN

37,28 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P308.739

Bambusowy hub USB 2.0 z USB C

ȝɊȠȣʇóÝ

¨ú¿īğʇɓʇȟʇĘāěĦɜŅɝʇ v ʇ ʇɓʇȞʇĘāěĦɜŅɝʇ v ʇĦŅĘīʇ Rozmiar ȤɊȦʇńʇȠɊȤʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȣȢʇńʇȟȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ 41,76 PLN

P308.261

ȝɊȣȥʇóÝ

Hub USB 2.0 z USB C, RABS vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇȠʇĘāěĦɜŅɝʇ v ʇ ʇɓʇȞʇĘāěĦɜŅɝʇ v ʇĦŅĘīʇ Rozmiar ȟɊȥʇńʇȞɊȞʇńʇȥɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȤȝʇńʇȞȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȝʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 59,24 PLN


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

P301.359

P301.379 ȝɊȞȠʇóÝ

Bambusowy stojak na telefon

ȝɊȟȡʇóÝ

Bambusowy stojak na telefon, tablet

¨ú¿īğ Rozmiar ȤɊȦʇńʇȢɊȦʇńʇȞɊȦʇÀú Wymiar znakowania ȢȝʇńʇȞȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

¨ú¿īğ Rozmiar ȞȤʇńʇȤɊȢʇńʇȞɊȢʇÀú Wymiar znakowania Ȥȝʇ ńʇȞȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

8,54 PLN

15,18 PLN

P262.019

P301.409 ȝɊȡȟʇóÝ

Składany stojak na laptopa do 15,6", tablet ¨ú¿īğ Rozmiar ȠȞɊȥʇńʇȥʇńʇȟʇÀú Wymiar znakowania ȟȢȝʇ

ȝɊȟȢʇóÝ

Bambusowy stojak na telefon ¨ú¿īğʇ4v ˇ Rozmiar ȥʇńʇȥɊȦʇńʇȞȟɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȣȢʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

ńʇȣȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

39,44 PLN

13,01 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P410.551

P330.811 ȝɊȟȣʇóÝ

Krokomierz, bransoletka

ȝɊȠȟʇóÝ

Monitor aktywności Sense Fit

v Rozmiar ȞɊȡʇńʇȟɊȤʇńʇȟȢʇÀú Wymiar znakowania ȡʇńʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȟȠɊȤʇńʇȞɊȦʇńʇȞɊȟʇÀú Wymiar

Ȟȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

znakowania ȞȢʇńʇȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 15,31 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȢʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 122,01 PLN

P330.741

P330.791 ȝɊȡȠʇóÝ

ȝɊȡȢʇóÝ

Monitor aktywności Stay Fit, monitor pracy serca

Monitor aktywności, termometr

}o# Rozmiar ȟȟʇńʇȟʇńʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania Ȣȝʇńʇ

}o Rozmiar ȟȠɊȢʇńʇȟɊȞʇńʇȞɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȣȢʇńʇ

Ȟȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Ȟȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

163,35 PLN

124,71 PLN


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

Monitor aktywności, TPU z recyklingu

P330.871

}o ʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȟȡɊȥʇńʇȟɊȤʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȞȢʇńʇȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ õ¨ğÊěāĿŅ }ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȥʶʇ}o ʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 204,70PLN

ȝɊȡȞʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȣȡʇóÝ

Monitor aktywności Swiss Peak, TPU z recyklingu RāĿāÀōÊğûŅʇōÊݨěÊóʇĿŅğāóåÊñʇñ¨óāĠÀåʇōʇȞɊȟȥɨÀ¨õāĿŅúʇ āóě»ÝùŅúʇÊóě¨ûÊúʇÆāĦŅóāĿŅúɊʇěʨÝīñ»ÀŅúʇğōŅ¿óāɊʇāě¨ōʇ īúāŐõåĿå¨ñ»ÀŅúʇĠõÊÆōÊûåÊʇğĿāåÀâʇ¨óĦŅĿûāĠÀåʇĘěōÊōʇÀ¨ùŅʇ ÆōåÊüɉ

P330.851

}o ʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȟȣɊȟʇńʇȡɊȤʇńʇȞʇńʇʇĕʇȡɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȞȢʇńʇȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȠʶʇ}o ʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 380,91 PLN


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȞʶʇ}o ʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȞʶʇ}o ʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȝɊȤȠʇóÝ

ȝɊȣȤʇóÝ

ȝɊȥȥʇóÝ

P330.891 30.891

P330.831

P330.781 .781

Monitor aktywności Fit Watch, TPU z recyklingu

Monitor aktywności Fit Watch

Monitor aktywności Fit Watch, bezprzewodowy zegarek

}o ʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȟȣɊȥʇńʇȟʇńʇȝɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȞȢʇńʇ

znakowania ȞȢʇńʇȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

}o ʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȟȣɊȞʇńʇȡɊȣʇńʇȞɊȟʇńʇʇĕʇȡɊȣʇÀú Wymiar

v Rozmiar ȟȢɊȢʇńʇȠɊȞʇńʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȞȤʇńʇȤúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Ȣúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

247,39 PLN

254,18 PLN

237,90 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Samochodowy uchwyt do telefonu, ładowarka bezprzewodowa 10W ȝɊȤȢʇóÝ

P302.561

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇQāÀʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞȝʇ ʇɓʇoěÙÆóāĠÁʇ ĿÊñĠÀå¨ʇȦ ɖȟ ʇɓʇ ÊĿóåʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊÝāɋʇȞʇ ɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇJ¨¿Êõʇù¨Æīñ»ÀŅʇȞȝȝʇÀú Rozmiar ȞȞɊȠʇńʇȤɊȢʇńʇȦɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇ Ȟȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 92,59 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȠʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

Samochodowy uchwyt do telefonu 360 Acar, RABS

ȝɊȞȠʇóÝ

P302.80*

*1 *3

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȤɊȞʇńʇȟɊȢʇńʇȢɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȞȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó }ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȤʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 21,42 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P820.751

P820.741 ȝɊȞʇóÝ

ȝɊȝȦʇóÝ

Magnetyczne etui na kartę kredytową do telefonu

Etui na karty kredytowe 3 w 1, ochrona RFID

o Rozmiar ȣɊȢʇńʇȦɊȢʇńʇȝɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇ

o Rozmiar ȞȝɊȟʇńʇȣɊȠʇńʇȝɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȡȢʇńʇ

Ƞȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Ȟȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

48,93 PLN

17,08 PLN

P301.341

P301.043 ȝɊȠȦʇóÝ

ȝɊȞȥʇóÝ

Wodoodporne IPX8, pływające etui na telefon

Bezprzewodowy wykrywacz kluczy

PVC Rozmiar ȟȞɊȢʇńʇȞȝɊȢʇńʇȞɊȣʇÀú Wymiar znakowania Ȣȝʇ

v Rozmiar ȝɊȥʇńʇȠɊȠʇńʇȡɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇ

ńʇȞȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

ȞȠúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

63,84 PLN

65,88 PLN


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

Składany, magnetyczny organizer Swiss Peak, PU z recyklingu

P300.261

o ʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȟȞʇńʇȟȞʇńʇȝɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȟȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 30,77 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȞʶʇo ʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȝɊȠȦʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P301.132

P301.113 P30 ȟɊȢȠʇóÝ

ȟɊȣȟʇóÝ

Urządzenie do sterylizacji UV-C, ładowarka bezprzewodowa 5W

Urządzenie do sterylizacji UV-C, ładowarka bezprzewodowa 5W

v Rozmiar ȟȝɊȡʇńʇȞȟɊȣʇńʇȡɊȠʇÀú Wymiar znakowania Ȣȝʇ

v Rozmiar ȟȝɊȡʇńʇȞȟɊȣʇńʇȡɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇ

ńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

ńʇȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

107,77 PLN

91,51 PLN

P301.103

P820.222 P82 ȟɊȝȠʇóÝ

ȞɊȤȣʇóÝ

Urządzenie do sterylizacji UV-C

Przenośny sterylizator UV-C

v Rozmiar ȞȦɊȞʇńʇȞȝɊȡʇńʇȢɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇ

oāõåÊğĦÊě Rozmiar ȟȞɊȢʇńʇȤʇńʇȞȞɊȢʇÀú Wymiar znakowania

ȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Ȧȝʇńʇȣȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

69,13 PLN

38,23 PLN


}ÊÀâûāõāÝå¨ʇúā¿åõû¨

P279.519

P279.319 P279.31 ȝɊȢȞʇóÝ

Bambusowy kalkulator Utah, RABS

ȞɊȡȡʇóÝ

Zegar na biurko Utah, RABS vʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȞȤɊȢʇńʇȟɊȟʇńʇȞȟɊȠʇÀú Wymiar

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȞȡɊȟʇńʇȞȝɊȣʇńʇȠɊȢʇÀú Wymiar

znakowania ȞȝȝʇńʇȞȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

znakowania ȡȢʇńʇȞȟúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȣʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȝʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

92,59 PLN

129,73 PLN

P279.619

P279.419 P27 79 ȞɊȝȦʇóÝ

Zegar na biurko Utah, RABS vʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȞȝʇńʇȞȝʇńʇȠɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȞȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

ȝɊȥȟʇóÝ

Bambusowa stacja pogodowa Utah, RABS vʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȥʇńʇȠɊȥʇńʇȞȡʇÀú Wymiar znakowania Ȥȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȡȟʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȦʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

85,67 PLN

90,01 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Dźwięk i audio

ÀōīñʇğåÙʇĿʇúīōŅóÙʇåʇĘāʇĘěāğĦīʇñÊñʇğùīÀâ¨ñɉʇ Êōʇ ĿōÝõÙÆīʇû¨ʇĦāʇÀōŅʇĿāõåğōʇåûĦŅúûāĠÁʇğùīÀâ¨ĿÊóʇ ĘāÆÀō¨ğʇĘěŅĿ¨ĦûŅÀâʇğÊğñåɊʇÀōŅʇĦÊŐʇÊûÊěÝÊĦŅÀōû»ʇ ¨ĦúāğÜÊěÙʇğĦĿāěōāû»ʇĘěōÊōʇÝùāĠûåóåʇ¿ÊōĘěōÊĿāÆāĿÊɉ


ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

Bezprzewodowe słuchawki nauszne Urban Vitamin Cupertino ANC

ȟɊȟȠʇóÝ

P329.571 329.571

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇR¨īğōûÊʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȠ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȢȝ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȠʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇ#Ħīåʇɓʇvóù¨Æ¨ûÊʇɓʇoāōåāúʇ R ʇÆāʇɨȟȢÆ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȥʶʇ vʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ r vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Rozmiar ȞȣɊȢʇńʇȥʇńʇȞȥɊȥʇÀú Wymiar znakowania Ƞȝʇńʇ Ƞȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 439,21 PLN

CUPERTINO


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P329.491

ȞɊȦȢʇóÝ

Bezprzewodowe słuchawki nauszne Urban Vitamin Palo Alto vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇR¨īğōûÊʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȠ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȣȝ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȠʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇ#Ħīåʇɓʇvóù¨Æ¨ûÊ Rozmiar ȞȣɊȡʇńʇȥʇńʇȞȥɊȣʇÀú Wymiar znakowania Ƞȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȠʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 348,39 PLN

PALO ALTO P331.501

ȞɊȢȞʇóÝ

Kostne słuchawki bezprzewodowe Urban Vitamin Glendale ěo ʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇ Ȟȝ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȠʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ QåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāōåāúʇ ĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȡ Rozmiar ȞȡɊȟʇńʇȞȝʇńʇȡɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȞȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȤʶʇěo ʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇ ȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 185,72 PLN

GLENDALE


ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

P329.76*

*1 *3 *5

ȟɊȤȟʇóÝ

Bezprzewodowe słuchawki nauszne Urban Vitamin Belmont vʇɓʇR¨īğōûÊʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȠ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇ ÆāʇȠȝ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ QåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇvóù¨Æ¨ûÊ Rozmiar ȞȣɊȡʇńʇȥɊȡʇńʇȞȥɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇ Ƞȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 269,76 PLN

BELMONT P329.75*

*1 *3 *5

ȟɊȡȤʇóÝ

Bezprzewodowe słuchawki nauszne Urban Vitamin Fresno v Rozmiar ȞȣɊȢʇńʇȥɊȠʇńʇȞȥɊȦʇÀú Wymiar znakowania Ƞȝʇ ńʇȠȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 267,05 PLN

FRESNO


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P329.81*

*1 *3 *5

ȝɊȣȣʇʇóÝ

PALM SPRINGS

ȝɊȦȠʇʇóÝ

BYRON

Bezprzewodowe słuchawki douszne Urban Vitamin Palm Springs vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇ āÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȣ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȠʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇ ɓʇ4īûóÀñÊʇÆāĦŅóāĿÊʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇ ğùīÀâ¨ĿÊóʇȡȝʇú âʇɓʇ ʇōÊğĦ¨ĿåÊʇō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇ ÆāīğōûÊ Rozmiar ȣʇńʇȠɊȠʇńʇȟɊȦʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȣúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȢʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 217,57 PLN

P329.73*

*1 *3 *5

Bezprzewodowe słuchawki douszne Urban Vitamin Byron ENC vʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȢ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇ XÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ4īûóÀñÊʇÆāĦŅóāĿÊʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇ ɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇğùīÀâ¨ĿÊóʇȡȝʇú âʇɓʇ ʇōÊğĦ¨ĿåÊʇ ō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇÆāīğōûÊʇɓʇoāōåāúʇĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ =o ʇȡ Rozmiar ȣʇńʇȢɊȠʇńʇȟɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇ ȟȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 220,29 PLN


ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

Bezprzewodowe słuchawki douszne Urban Vitamin Pacifica, RABS

ȞɊȡȞʇʇóÝ

P329.772

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇ āÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȥ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȟʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇ ɓʇ4īûóÀñÊʇÆāĦŅóāĿÊʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ ¿¨ĦÊěååʇğùīÀâ¨ĿÊóʇȢȝʇú âʇɓʇ ʇōÊğĦ¨ĿåÊʇō¨Ę¨ğāĿÊʇ óāüÀĂĿóåʇÆāīğōûÊ Rozmiar ȦɊȤʇńʇȡɊȦʇńʇȠɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȣȢʇńʇȟȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 307,03 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȢʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

PACIFICA


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P329.72*

*1 *3 *5

ȞɊȝȟʇʇóÝ

NAPA

ȝɊȦȥʇʇóÝ

ALAMO

Bezprzewodowe słuchawki douszne Urban Vitamin Napa vʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȢ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȝʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇ ɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ4īûóÀñÊʇÆāĦŅóāĿÊʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇ ɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇğùīÀâ¨ĿÊóʇȡȝʇú âʇɓʇ ʇōÊğĦ¨ĿåÊʇ ō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇÆāīğōûÊʇɓʇoāōåāúʇĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ =o ʇȢ Rozmiar ȟɊȣʇńʇȢɊȣʇńʇȠɊȦʇÀú Wymiar znakowania Ƞȝʇńʇ ȞȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 253,49 PLN

P329.71*

*1 *3 *5

Bezprzewodowe słuchawki douszne Urban Vitamin Alamo ANC vʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȢ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȝʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇ ɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ4īûóÀñÊʇÆāĦŅóāĿÊʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇ ɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇğùīÀâ¨ĿÊóʇȡȝʇú âʇɓʇ ʇōÊğĦ¨ĿåÊʇ ō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇÆāīğōûÊ Rozmiar ȣɊȟʇńʇȢʇńʇȟɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȞȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 289,42 PLN


ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

Bezprzewodowe słuchawki douszne Urban Vitamin Gilroy ANC

ȝɊȥȤʇʇóÝ

P329.70*

*1 *3

vʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȢ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȝʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇ ɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ4īûóÀñÊʇÆāĦŅóāĿÊʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇ Ȟȝúʇɓʇ#R ʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇğùīÀâ¨ĿÊóʇȡȢʇú âʇɓʇ ʇ ōÊğĦ¨ĿåÊʇō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇÆāīğōûÊ Rozmiar ȣɊȥʇńʇ ȡɊȢʇńʇȠɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȟȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 410,74 PLN

GILROY


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Głośnik bezprzewodowy 30W Urban Vitamin Pacific Grove, IPX7

P331.511

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȝʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ Ƞ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȥ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇ ĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇ ȞȝúʇɓʇoāÆĠĿåÊĦõÊûåÊʇɓʇvī¿ĿāāÜÊěʇɓʇo¨ğÊóʇɓʇoāōåāúʇ ĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȤ Rozmiar ȦɊȡʇńʇȦɊȢʇńʇȟȟɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȠȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ 650,68 PLN

PACIFIC GROVE

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȣʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

Głośnik bezprzewodowy 16W Urban Vitamin Palmdale, IPX7

P331.521

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇȞȣ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȝʇɓʇ ō¨ğʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȠ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȞȝ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇ ɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāÆĠĿåÊĦõÊûåÊʇɓʇvī¿ĿāāÜÊěʇɓʇo¨ğÊóʇ ɓʇoāōåāúʇĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȤ Rozmiar ȦɊȡʇńʇȦɊȢʇ ńʇȞȞɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȠȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ 441,92 PLN

PALMDALE

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȢʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȟɊȡȟʇʇóÝ

ȡɊȞȣʇʇóÝ

HAYWARD

BERKELEY

P329.911

P329.901 01

Głośnik bezprzewodowy 5W Urban Vitamin Hayward, IPX7

Głośnik bezprzewodowy 10W Urban Vitamin Berkeley, IPX7

vʇɓʇȢ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȡ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȟȡ:ʇ

vʇɓʇȞȝ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȠʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȠ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇ

ɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ

ȞȢ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇ

¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāōåāúʇĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȤ Rozmiar ȦɊȣʇńʇȦɊȣʇńʇȡɊȠʇÀú

ɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇvī¿ĿāāÜÊěʇɓʇo¨ğÊóʇɓʇoāōåāúʇĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȤ

Wymiar znakowania ȤʇńʇȠȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Rozmiar ȤɊȥʇńʇȤɊȥʇńʇȞȦʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

233,16 PLN

386,33 PLN


ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

Głośnik bezprzewodowy 3W Urban Vitamin Vallejo, RABS ȞɊȡȠʇʇóÝ

P329.481

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇȠ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȞʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ ȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȣ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇ ĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇo¨ğÊóʇɓʇoāōåāúʇ ĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȤ Rozmiar ȦɊȢʇńʇȠʇńʇȤɊȢʇÀú Wymiar

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȡȦʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

znakowania ȣȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania ěīóʇ ÜīõõɨÀāõāě

Êû¨ɋ 152,50 PLN

VALLEJO


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P331.002

ȟɊȥȞʇʇóÝ

Basowy głośnik bezprzewodowy 3W Swiss Peak õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇȠ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇɓʇ ō¨ğʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȡ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝú Rozmiar ȡɊȥʇńʇȡɊȥʇ ńʇȠɊȦʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇȞȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȥʶʇ¨õīúåûåīúʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 120,11 PLN

P329.262

ȟɊȤȣʇʇóÝ

Basowy głośnik bezprzewodowy 5W Swiss Peak QÊĦ¨õʇɓʇȢ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇ āÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȢ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ ¤¨ğåÙÝʇȞȝú Rozmiar ȡɊȦʇńʇʇĕʇȣɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇȟȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ 151,15 PLN


ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

Głośnik bezprzewodowy 5W Terra ȠɊȟȤʇʇóÝ

P329.872

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇȢ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ ȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȡ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇ ĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝú Rozmiar ȣɊȠʇńʇʇĕʇȥʇÀú Wymiar znakowania Ƞȝʇńʇȟȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ õ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ 140,30 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȢʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P329.949

ȟɊȣȣʇʇóÝ

Bambusowy głośnik bezprzewodowy 5W, RABS vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇȢ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȠʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ Ƞ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȣ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇ ĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝú Rozmiar ȞȠʇńʇʇĕʇȥɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȞʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 160,64 PLN

P329.212

Bambusowy głośnik bezprzewodowy 3W Nevada QÊĦ¨õʇɓʇȠ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇ āÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȡ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝú Rozmiar ȞȢɊȡʇńʇȣɊȟʇńʇȠɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȞȡȢʇńʇȡȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ 180,97 PLN

ȟɊȠȟʇʇóÝ


ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

P329.781

ȡɊȢʇʇóÝ

Wodoodporny głośnik bezprzewodowy 6W Soundboom, RABS vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇȣ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȠ:ʇ ɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȣ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ QåóěāÜāûʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇ ÀâĿŅĦʇɓʇoāōåāúʇĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ =o ʇȡ Rozmiar ȞȦʇńʇʇĕʇȤɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȦúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȡȞʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 204,70 PLN

P329.619

ȟɊȦȥʇʇóÝ

Głośnik bezprzewodowy 10W Oregon, RABS vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇȞȝ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȠʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ Ƞ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȞȝ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇ ĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝú Rozmiar ȞȣɊȣʇńʇȣɊȥʇńʇȣɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇ ȡȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȢʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 189,79 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȞɊȝȟʇʇóÝ

ȠɊȢȦʇʇóÝ

P328.589

P328.119

Bambusowy głośnik bezprzewodowy 3W

Podwójny głośnik bezprzewodowy 10W Bamboo X

vʇɓʇȠ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȡ:ʇ ɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȤɊȢʇńʇ

¨ú¿īğʇɓʇȞȝ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȡɉȟʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȠ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇ

ȠɊȡʇńʇȤʇÀú Wymiar znakowania ȡȢʇńʇȞȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

Æāʇȣ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇ

Ęāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȞȥɊȢʇńʇȥɊȢʇńʇȢɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȢȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

93,67 PLN

262,30 PLN


ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

ȟɊȟȣʇʇóÝ

ȠɊȞȠʇʇóÝ

P328.341

P328.351

Głośnik bezprzewodowy 5W Baia

Głośnik bezprzewodowy 10W Baia

oāõåÊğĦÊěʇɓʇȢ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȡɉȟʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȡ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇ

oāõåÊğĦÊěʇɓʇȞȝ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȡɉȟʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȡ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇ

Æāʇȥ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇ

Æāʇȣ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇ

Ęāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȞȝɊȥʇńʇȞȝɊȥʇńʇȢɊȞʇÀú Wymiar

Ęāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇ¤¨ĿåÊğōó¨ʇɓʇoāōåāúʇĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇ

znakowania ȡȝʇńʇȞȠúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Ȣ Rozmiar ȞȣɊȠʇńʇʇĕʇȤɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȞȝʇńʇȠȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

180,30 PLN

257,56 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P329.461

ȟɊȠȟʇʇóÝ

Głośnik bezprzewodowy 5W Lightboom, RABS vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇȢ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȝʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȡ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȢ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ QåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāÆĠĿåÊĦõÊûåÊ Rozmiar ȞȠʇńʇʇĕʇȥʇÀú Wymiar znakowania Ƞȝʇńʇȥúú Technika znakowania āúåûÝ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȠʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 153,86 PLN

P329.471

Głośnik bezprzewodowy 10W Lightboom, RABS vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇȞȝ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȠ:ʇ ɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȣ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ QåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāÆĠĿåÊĦõÊûåÊ Rozmiar ȟȞʇńʇʇĕʇȦɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȠȥʇńʇȞȟúú Technika znakowania āúåûÝ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȦʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 269,09 PLN

ȢɊȣȠʇʇóÝ


ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

ȡɊȞȢʇʇóÝ

ȢɊȣȢʇʇóÝ

ȤɊȡȡʇʇóÝ

P329.639

P329.649

P329.659

Bambusowy głośnik bezprzewodowy 5W Wynn

Bambusowy głośnik bezprzewodowy 10W Wynn

Bambusowy głośnik bezprzewodowy 20W Wynn

¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇȢ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȞʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇ

¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇȞȝ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȞʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȠ:ʇɓʇ ō¨ğʇ

¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇȟȝ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȞʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȠ:ʇɓʇ ō¨ğʇ

āÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȣ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇ

āÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȣ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇ

āÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȣ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇ

XÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝú Rozmiar ȥɊȤʇńʇȤɊȦʇńʇȥɊȠʇÀú Wymiar

XÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝú Rozmiar ȟȡɊȢʇńʇȟȢɊȤʇńʇȢɊȤʇÀú Wymiar

XÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝú Rozmiar ȟȥɊȡʇńʇȦɊȞʇńʇȞȠɊȞʇÀú Wymiar

znakowania ȤȢʇńʇȣȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

znakowania ȞȞȝʇńʇȡȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

znakowania ȞȞȝʇńʇȤȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

187,07 PLN

258,23 PLN

410,74 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P329.59*

P329.959 P32

*1 *3 ȟɊȠȦʇʇóÝ

ȞɊȠȟʇʇóÝ

Bambusowy głośnik bezprzewodowy 3W, RABS

Korkowy głośnik bezprzewodowy 3W

¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇȠ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȡɉȞʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

JāěÊóʇɓʇȠ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȞʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ

ȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȠ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇ

ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȠ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ

ĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇ

ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇ

ȞȝúʇɓʇoāÆĠĿåÊĦõÊûåÊ Rozmiar ȡɊȠʇńʇʇĕʇȤɊȡʇÀú Wymiar

oāÆĠĿåÊĦõÊûåÊ Rozmiar ȣɊȟʇńʇȣɊȟʇńʇȢɊȟʇńʇʇĕʇȣɊȟʇÀú Wymiar

znakowania ȠȝʇńʇȟȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

znakowania ȟȝʇńʇȟȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

91,09 PLN

78,62 PLN

P329.379

P329.343 ȝɊȤȞʇʇóÝ

Głośnik bezprzewodowy 3W vʇɓʇȠ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȠ:ʇɓʇ ō¨ğʇ āÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȠ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ ¤¨ğåÙÝʇȞȝú Rozmiar ȥʇńʇʇĕʇȣɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇ ńʇȢȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

ȠɊȝȡʇʇóÝ

Głośnik bezprzewodowy 3W, lampka vʇɓʇȠ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇ āÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȠ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇ ɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāÆĠĿåÊĦõÊûåÊ Rozmiar ȞȝɊȠʇńʇʇĕʇȣɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇȠȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

91,64 PLN

90,01 PLN


ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

P329.971

Głośnik bezprzewodowy 3W Soundbox, RABS

ȞɊȣȞʇʇóÝ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇȠ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȠʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ ȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȠ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇ ĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇ ȞȝúʇɓʇoāōåāúʇĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȡ Rozmiar ȦɊȟʇńʇȦɊȟʇ ńʇʇĕʇȠɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȞȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȡȞʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 79,03 PLN

P329.981

ȟɊȣȠʇʇóÝ

Głośnik bezprzewodowy 5W Soundbox, RABS vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇȢ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȠʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ Ƞ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȣ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇ QåÀěāʇ v ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇ Ȟȝúʇɓʇ ÀâĿŅĦʇɓʇoāōåāúʇĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȢ Rozmiar ȞȢɊȥʇńʇȤɊȡʇńʇȡɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȤȝʇńʇȞȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȣʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 107,37 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȠɊȤȢʇʇóÝ

P329.85*

ȝɊȣȡʇʇóÝ

P329.39*

*1 *3

Głośnik bezprzewodowy 5W, RABS

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȥʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

*0 *2 *5

Mały głośnik bezprzewodowy 3W QÊĦ¨õʇɓʇȠ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇȢ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇ

āÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȠ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ

Êû¨ɋ

ɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȢ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇ

QåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝú Rozmiar

78,62 PLN

ɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝú Rozmiar ȥɊȣʇńʇʇĕʇȤɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 117,12 PLN

ȡɊȢʇńʇʇĕʇȠɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȞȢʇńʇȟȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ


ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

P329.033

P326.853 P326.85 ȞɊȦȠʇʇóÝ

ȟɊȞȥʇʇóÝ

Antybakteryjny głośnik bezprzewodowy 3W

Głośnik bezprzewodowy BBM 3W

vʇɓʇȠ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȝʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞ:ʇɓʇ ō¨ğʇ

QÊĦ¨õʇɓʇȠ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȠʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇ

āÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȟ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ

āÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȡ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ

v ʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝú Rozmiar ȤɊȠʇńʇȤɊȥʇńʇȡɊȠʇÀú Wymiar

QåóěāÜāûʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝú Rozmiar ȤɊȞʇńʇʇĕʇȡɊȟʇÀú Wymiar

znakowania ȡȝʇńʇȟȝúú Technika znakowania

znakowania ȟȝʇńʇȞȤúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

}¨úĘāÆěīó

õ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

66,96 PLN

68,59 PLN

P328.152

P328.21*

**1 *2 *5 *7

ȠɊȟʇʇóÝ

Głośnik bezprzewodowy 5W Funk

ȟɊȝȡʇʇóÝ

Głośnik bezprzewodowy 3W vʇɓʇȠ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇ

vʇɓʇȢ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȡɉȟʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇ

āÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȠ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ

āÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȡ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ

QåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇ ÀâĿŅĦ

QåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝú Rozmiar ȦɊȠʇńʇȦɊȠʇńʇȞȞɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȢȝʇńʇȢȝúú

Rozmiar ȞȞɊȢʇńʇȥɊȢʇńʇȠɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȢʇńʇ ȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

111,16 PLN

88,24 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Głośnik bezprzewodowy 3W z panelem słonecznym Skywave ȞɊȥȞʇʇóÝ

P331.031

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇȠ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȠʇɓʇ ō¨ğʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȢ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇ ɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāÆĠĿåÊĦõÊûåÊʇɓʇ ÀâĿŅĦʇɓʇoāōåāúʇ ĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȢʇɓʇ¤ʇʨûÊõÊúʇğùāûÊÀōûŅúʇɓʇQāÀʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇğùāûÊÀōûÊÝāʇȝɉȡ ʇɢȢ ɖȥȝú ɝ Rozmiar ȦɊȞʇńʇ ȡɊȟʇńʇȦɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó Êû¨ɋ 92,46 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȥʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

ȟɊȤȦʇʇóÝ

ȟɊȟȡʇʇóÝ

ȤɊȞȟʇʇóÝ

P328.719

P329.969

P328.072

Głośnik bezprzewodowy 5W, ładowarka bezprzewodowa 5W

Głośnik bezprzewodowy 3W, ładowarka bezprzewodowa 5W

Głośnik bezprzewodowy 6W, ładowarka bezprzewodowa 5W Vogue

vùāú¨ʇĘğōÊûåÀōû¨ʇɓʇȢ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȠ:ʇɓʇ ō¨ğʇ

¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇȠ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȠ:ʇɓʇ ō¨ğʇ

vʇɓʇȣ ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȠʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇ

āÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȡ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝú

āÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȢ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇ

Ȟȝ:ʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝú Rozmiar ȟȟɊȞʇńʇ

Rozmiar ȞȣʇńʇȤɊȥʇńʇȢɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȥúú Technika

XÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝú Rozmiar ȞȝɊȥʇńʇȣɊȥʇńʇȤɊȥʇÀú Wymiar

ȞȞʇńʇȦɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȢȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania

znakowania }¨úĘāÆěīó

znakowania Ȥȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

}¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

181,65 PLN

189,79 PLN

319,92 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȥȡʇʇóÝ

P329.01*

*1 *3

ȝɊȤȡʇʇóÝ

ȝɊȤȡʇʇóÝ

P329.181

P329.073

Bezprzewodowe słuchawki douszne TWS Light Up Logo

Bezprzewodowe słuchawki douszne w etui sterylizującym UV-C

vʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȟ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇɓʇ

vʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȠ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȝʇ

vʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȠ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇ

¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇ4īûóÀñÊʇÆāĦŅóāĿÊʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇ

ɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇ

Ȣɉȝʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ

ȞȝúʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇğùīÀâ¨ĿÊóʇȡȝʇú âʇɓʇ ʇōÊğĦ¨ĿåÊʇō¨Ę¨ğāĿÊʇ

ɓʇ4īûóÀñÊʇÆāĦŅóāĿÊʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇğùīÀâ¨ĿÊóʇȡȝʇ

¿¨ĦÊěååʇğùīÀâ¨ĿÊóʇȡȝʇú âʇɓʇ ʇōÊğĦ¨ĿåÊʇō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇÆāīğōûÊ

óāüÀĂĿóåʇÆāīğōûÊ Rozmiar ȠɊȡʇńʇȣɊȟʇńʇȣɊȟʇÀú Wymiar znakowania Ƞȝʇ

ú âʇɓʇ ʇōÊğĦ¨ĿåÊʇō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇÆāīğōûÊ Rozmiar ȥɊȠʇńʇȥɊȠʇńʇ

Rozmiar ȢɊȠʇńʇȟɊȦʇńʇȡɊȦʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȞȝúú Technika

ńʇȠȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

ȢɊȠʇńʇʇĕʇȠʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇȞȝúú Technika znakowania

znakowania }¨úĘāÆěīó

Bezprzewodowe słuchawki douszne Liberty

5ě¨ĿÊěʇ Xȳ Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

94,61 PLN

131,35 PLN

103,30 PLN


ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

ȝɊȢȤʇʇóÝ

ȝɊȢȣʇʇóÝ

P329.67*

*1 *3

P329.583 9.583

Bezprzewodowe słuchawki douszne TWS, RABS vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȡ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȝʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ 4īûóÀñÊʇÆāĦŅóāĿÊʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇğùīÀâ¨ĿÊóʇȡȝʇú âʇ ɓʇ ʇōÊğĦ¨ĿåÊʇō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇÆāīğōûÊ Rozmiar ȣɊȢʇńʇȡɊȥʇńʇȠɊȠʇÀú

Bezprzewodowe słuchawki douszne Liberty Pro, RABS }ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȤʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȠ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȠʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ 4īûóÀñÊʇÆāĦŅóāĿÊʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇğùīÀâ¨ĿÊóʇȠȢʇú âʇ ɓʇ ʇōÊğĦ¨ĿåÊʇō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇÆāīğōûÊ Rozmiar ȣɊȠʇńʇȟɊȢʇńʇȡɊȥʇÀú

Wymiar znakowania Ƞȝʇńʇȟȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȞȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

141,66 PLN

108,58 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȣʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Bezprzewodowe słuchawki douszne TWS, RABS

ȝɊȣȦʇʇóÝ

P329.86*

*1 *3

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇ āÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȢ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȠʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇ ɓʇ4īûóÀñÊʇÆāĦŅóāĿÊʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇ ğùīÀâ¨ĿÊóʇȡȝʇú âʇɓʇ ʇōÊğĦ¨ĿåÊʇō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇ ÆāīğōûÊ Rozmiar ȤɊȣʇńʇȡɊȠʇńʇȟɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȠȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 140,99 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȥʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

ȝɊȡȡʇʇóÝ

ȝɊȢȠʇʇóÝ

P329.939

P329.629

Bezprzewodowe słuchawki douszne TWS, RABS

Bezprzewodowe słuchawki douszne Oregon TWS, RABS

¨ú¿īğʇ4v ˇʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȞȡ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȠ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ

}ʇȢɉȠʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ

}ʇȢɉȠʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ

4īûóÀñÊʇÆāĦŅóāĿÊʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇğùīÀâ¨ĿÊóʇȡȝʇú âʇɓʇ ʇ

4īûóÀñÊʇÆāĦŅóāĿÊʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇğùīÀâ¨ĿÊóʇȠȢʇú âʇɓʇ

ōÊğĦ¨ĿåÊʇō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇÆāīğōûÊ Rozmiar ȢɊȦʇńʇȟɊȤʇńʇȢɊȠʇÀú Wymiar

ʇōÊğĦ¨ĿåÊʇō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇÆāīğōûÊ Rozmiar ȤʇńʇȠʇńʇȡɊȣʇÀú Wymiar

znakowania ȠȢʇńʇȞȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

znakowania ȠȢʇńʇȞȟúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

158,60 PLN

146,41 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȢʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȣȟʇʇóÝ

ȝɊȣȣʇʇóÝ

P329.841

P329.831

Bezprzewodowe słuchawki douszne Swiss Peak TWS 2.0, RABS

Bezprzewodowe słuchawki douszne Swiss Peak TWS ANC, RABS vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȢ:ʇɓʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȡ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȠʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇ Ęāù»ÀōÊüʇɓʇ4īûóÀñÊʇÆāĦŅóāĿÊʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇ ğùīÀâ¨ĿÊóʇȡȝʇú âʇɓʇ ʇōÊğĦ¨ĿåÊʇō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇÆāīğōûÊ Rozmiar ȣɊȟʇńʇȟɊȡʇńʇȢɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȞȢúú Technika znakowania

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȦʶʇ vʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ r vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȠʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇ Ęāù»ÀōÊüʇɓʇ4īûóÀñÊʇÆāĦŅóāĿÊʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇ ğùīÀâ¨ĿÊóʇȡȝʇú âʇɓʇ ʇōÊğĦ¨ĿåÊʇō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇÆāīğōûÊ Rozmiar ȣɊȠʇńʇȟɊȣʇńʇȢɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȟȝúú Technika znakowania

}¨úĘāÆěīó

}¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

152,50 PLN

252,81 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȦʶʇ vʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ r vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

ȝɊȤʇʇóÝ

ȝɊȣȞʇʇóÝ

P329.111

P329.361

Bezprzewodowe słuchawki douszne Swiss Peak TWS

Słuchawki douszne Swiss Peak TWS z systemem ANC

vʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȠ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇɓʇ

vʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȢ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȝʇɓʇ

¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ4īûóÀñÊʇ

¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ4īûóÀñÊʇ

ÆāĦŅóāĿÊʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇğùīÀâ¨ĿÊóʇȠȢʇú âʇɓʇ ʇ

ÆāĦŅóāĿÊʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāōåāúʇ R ʇÆāʇɨȟȤÆ ʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇğùīÀâ¨ĿÊóʇ

ōÊğĦ¨ĿåÊʇō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇÆāīğōûÊ Rozmiar ȤʇńʇȠɊȟʇńʇȠɊȠʇÀú Wymiar

ȡȝʇú âʇɓʇ ʇōÊğĦ¨ĿåÊʇō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇÆāīğōûÊ Rozmiar ȣɊȠʇńʇȢɊȞʇńʇȟɊȣʇÀú

znakowania ȡȝʇńʇȞȠúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȞȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

179,61 PLN

208,75 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȢȞʇʇóÝ

ȝɊȤȣʇʇóÝ

P329.892

P329.093

Bezprzewodowe słuchawki douszne Terra

Bezprzewodowe słuchawki douszne Pro Elite TWS vʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȣ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇ

õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȢ:ʇ ɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȝʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇ Ęāù»ÀōÊüʇɓʇ4īûóÀñÊʇÆāĦŅóāĿÊʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇ ğùīÀâ¨ĿÊóʇȡȝʇú âʇɓʇ ʇōÊğĦ¨ĿåÊʇō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇÆāīğōûÊ Rozmiar ȣɊȞʇńʇȠʇńʇȡɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȞȢúú Technika znakowania

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȡʶʇ ¨õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ 4īûóÀñÊʇÆāĦŅóāĿÊʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇğùīÀâ¨ĿÊóʇȡȝʇú âʇ ɓʇ ʇōÊğĦ¨ĿåÊʇō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇÆāīğōûÊ Rozmiar ȣɊȟʇńʇȡɊȡʇńʇȟɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȞȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

185,04 PLN

182,33 PLN


ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

ȟɊȦȦʇʇóÝ

ȝɊȥȟʇʇóÝ

P329.201

P329.271

Bezprzewodowe słuchawki douszne RGB z ENC Gaming Hero

Gamingowe słuchawki nauszne RGB Gaming Hero

vʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȣ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ

ABS Rozmiar ȟȞʇńʇȞȝʇńʇȟȡʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȠȝúú Technika

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ4īûóÀñÊʇÆāĦŅóāĿÊʇ

znakowania }¨úĘāÆěīó

ɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇ#R ʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇğùīÀâ¨ĿÊóʇȡȝʇú âʇɓʇ ʇōÊğĦ¨ĿåÊʇ ō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇÆāīğōûÊʇɓʇoāōåāúʇĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȡ Rozmiar ȢɊȦʇńʇȡɊȢʇ ńʇȠɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȞȢʇńʇȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

225,71 PLN

177,58 PLN


Bezprzewodowe słuchawki nauszne Elite, RABS ȝɊȥȥʇʇóÝ

P329.681 29.681 681

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇR¨īğōûÊʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȢ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȟ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇ ù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇ ɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇvóù¨Æ¨ûÊ Rozmiar ȞȢɊȢʇńʇȥɊȢʇńʇȞȥʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȢȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ 147,08 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȣʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȠʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȞʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȞɊȞȞʇʇóÝ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȢʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȝɊȦʇʇóÝ

P329.791

P329.691

P329.66*

Bezprzewodowe słuchawki nauszne JAM, RABS

Bezprzewodowe słuchawki nauszne Elite, RABS

Bezprzewodowe słuchawki nauszne, RABS

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇR¨īğōûÊʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇR¨īğōûÊʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇR¨īğōûÊʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇ

ÆāʇȢ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝú

ÆāʇȢ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȞʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇ

Æāʇȣ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇ

Rozmiar ȞȤɊȞʇńʇȤɊȦʇńʇȞȥɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȞȢʇńʇȞȢúú Technika

XÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇvóù¨Æ¨ûÊ Rozmiar ȞȟɊȢʇńʇȤɊȥʇńʇȞȣɊȢʇ

XÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇvóù¨Æ¨ûÊ Rozmiar ȟȝʇńʇȞȤɊȥʇńʇȤɊȤʇ

znakowania }¨úĘāÆěīó

Àú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Àú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȠȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

122,28 PLN

141,66 PLN

172,16 PLN

*1 *3

ȞɊȝȞʇʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȞɊȣȦʇʇóÝ

ȝɊȥʇʇóÝ

P326.542

P326.271

P329.169

Bezprzewodowe słuchawki nauszne Vogue

Bezprzewodowe słuchawki nauszne Light Up Logo

Bambusowe bezprzewodowe słuchawki nauszne

vʇɓʇR¨īğōûÊʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȣ:ʇɓʇ

ABS Rozmiar ȞȥɊȢʇńʇȞȣɊȢʇńʇȣɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȣʇńʇȟȣúú

¨ú¿īğʇɓʇR¨īğōûÊʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȡ:ʇɓʇ

Êěğñ¨ʇ }ʇȡʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇ

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êěğñ¨ʇ }ʇȢʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇ

Ęāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇvóù¨Æ¨ûÊ Rozmiar ȟȝɊȠʇńʇȞȥɊȠʇńʇȤɊȟʇÀú

Ęāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇvóù¨Æ¨ûÊ Rozmiar ȞȤʇńʇȤʇńʇȞȥʇÀú Wymiar

Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȞȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

znakowania ȡȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

153,86 PLN

131,77 PLN

171,48 PLN


ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

ȞɊȞȞʇʇóÝ

ȞɊȤȢʇʇóÝ

P329.882

P329.232

Bezprzewodowe słuchawki nauszne Terra

Bezprzewodowe słuchawki nauszne Dakota

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇR¨īğōûÊʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇ ÆāʇȞȢ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȠʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇ XÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇvóù¨Æ¨ûÊ Rozmiar ȞȥɊȢʇńʇȞȤʇńʇȥʇ Àú Wymiar znakowania ȡȢʇńʇȡȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

ABS Rozmiar ȞȦɊȞʇńʇȞȤɊȟʇńʇȤɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȡȠʇńʇȡȠúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ }ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȝʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

õ¨ğÊěāĿŅ Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

214,86 PLN

181,65 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȟɊȠȥʇʇóÝ

ȟɊȞȦʇʇóÝ

ȠɊȞȤʇʇóÝ

P329.401

P329.451

P328.141

Bezprzewodowe słuchawki nauszne Swiss Peak Pro

Bezprzewodowe słuchawki nauszne Swiss Peak V3

Bezprzewodowe słuchawki nauszne z systemem ANC Swiss Peak

vʇɓʇR¨īğōûÊʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȠ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȣ:ʇɓʇ

õīúåûåīúʇɓʇR¨īğōûÊʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇ

vʇɓʇR¨īğōûÊʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇȞȡ:ʇ

Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȠʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇĦŅĘīʇ ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇ

ȞȞ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȝʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇ

ɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȡɉȟʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇɓʇQåóěāÜāûʇɓʇ

Ęāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇ#Ħīå Rozmiar ȞȥɊȞʇńʇȥɊȞʇńʇȟȝɊȠʇÀú Wymiar

XÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇ#Ħīå Rozmiar ȞȦɊȠʇńʇȞȦɊȠʇńʇȠɊȢʇÀú

XÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇ#Ħīåʇɓʇvóù¨Æ¨ûÊʇɓʇoāōåāúʇ R ʇ

znakowania ȠȢʇńʇȢȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȠȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

ÆāʇɨȟȠÆ Rozmiar ȞȦɊȡʇńʇȞȤɊȤʇńʇȥɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

256,20 PLN

284,00 PLN

464,28 PLN


ŎĿåÙóʇåʇ¨īÆåā

P329.191

P328.681 P3 ȞɊȣʇʇóÝ

ȟɊȠȥʇʇóÝ

Bezprzewodowe słuchawki nauszne z systemem ANC

Bezprzewodowe słuchawki nauszne Aria

ABS Rozmiar ȞȢʇńʇȥʇńʇȞȦɊȢʇÀú Wymiar znakowania Ƞȝʇńʇ

vʇɓʇR¨īğōûÊʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȟ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇ

ȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Æāʇȥ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȡɉȟʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇ ɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇ#Ħīå Rozmiar ȞȦʇńʇȞȥʇńʇȡɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȠȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

275,18 PLN

222,31 PLN

P329.151

P329.109 P3 329.109 ȞɊȠȤʇʇóÝ

Zestaw słuchawkowy USB ABS Rozmiar ȞȡɊȟʇńʇȤɊȟʇńʇȞȦʇÀú Wymiar znakowania Ȟȝʇńʇ ȟȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

ȝɊȠȦʇʇóÝ

Bambusowe bezprzewodowe słuchawki douszne ¨ú¿īğʇɓʇ ō¨ğʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇȞ:ʇɓʇ ō¨ğʇāÆĦĿ¨ěō¨ûå¨ʇÆāʇ Ƞ:ʇɓʇ Êěğñ¨ʇ }ʇȢɉȝʇɓʇ¤ù»ÀōÊɜ¨ɝʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ɋʇQåÀěāʇ v ʇ ɓʇQåóěāÜāûʇɓʇXÆ¿åÊě¨ûåÊʇĘāù»ÀōÊüʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇȞȝúʇɓʇ oāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇğùīÀâ¨ĿÊóʇȢȢʇú âʇɓʇ ʇōÊğĦ¨ĿåÊʇ ō¨Ę¨ğāĿÊʇóāüÀĂĿóåʇÆāīğōûÊ Rozmiar ȤȢʇńʇȞȠʇńʇȝɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȢȝʇńʇȤȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

106,42 PLN

62,89 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Narzędzia i latarki

XÆóěŅñʇĿʇğā¿åÊʇğĿāñ»ʇĿÊĿûÙĦěōû»ʇōùāĦ»ʇě»ÀōóÙʇåʇĘāÀōīñʇ ğ¨ĦŅğܨóÀñÙʇĘùŅû»À»ʇōʇĘāğå¨Æ¨ûå¨ʇāÆĘāĿåÊÆûåÀâʇ û¨ěōÙÆōåʇÆāʇěʨõåō¨ÀñåʇěĂŐûŅÀâʇō¨Æ¨üɊʇ¿ÊōʇĿōÝõÙÆīʇû¨ʇ ĦāɊʇÀōŅʇúīğåğōʇÀāĠʇû¨Ęě¨ĿåÁɊʇō¿īÆāĿ¨ÁʇÀōŅʇğĦĿāěōŅÁʇ āÆʇĘāÆğĦ¨Ŀɉ


R¨ěōÙÆōå¨ʇåʇõ¨Ħ¨ěóå

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȡʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȝʶʇooʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȡȝʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȞɊȟȞʇʇóÝ

P513.473

P513.74* *1 *2 *9

P513.283

Lampka SolarGlow, ładowana przez USB

Lampka na biurko Luming, bezprzewodowa

Lampka na biurko Pure Glowe, RABS

ooʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȞȡʇńʇȞȡʇńʇȞȟʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇȞȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇL# ʇɓʇȟȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȞȥ:ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇ ĘāûāĿûÊÝāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇoāōåāúʇĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȡ Rozmiar ȞȞɊȟʇ

ȞɊȦȤʇʇóÝ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇL# ʇɓʇȟȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȞȥ:ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇ ĘāûāĿûÊÝāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ Rozmiar ȟȡɊȞʇńʇʇĕʇȞȞɊȦʇÀú Wymiar znakowania ȤȢʇ ńʇȠȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

ńʇʇĕʇȞȞɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

132,30 PLN

98,15 PLN

148,43 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȠʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȠʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȡȞʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

P513.262

P513.182

P513.242

Latarka COB Gear X, ładowana przez USB, RABS

Lampka warsztatowa COB Gear X, ładowana przez USB

Lampka warsztatowa COB Gear X, ładowana przez USB

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ X ʇL# ʇɓʇȡȣȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇĿŅûāğåʇȠʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ X ʇL# ʇɓʇȟȟȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇĿŅûāğåʇȠʇúʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ X ʇL# ʇɓʇȟȣȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇĿŅûāğåʇȟʇ

úʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȠ:ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇĘāûāĿûÊÝāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ Rozmiar ȞȢɊȢʇ

ɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȠ:ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇĘāûāĿûÊÝāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ Rozmiar ȞȣʇńʇȟʇńʇȞʇ

úʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȠ:ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇĘāûāĿûÊÝāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ Rozmiar ȞȝɊȣʇ

ńʇȞɊȢʇńʇȞɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇȢúú Technika znakowania

Àú Wymiar znakowania ȢȝʇńʇȞȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

ńʇȢɊȢʇńʇȞɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȠȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

112,65 PLN

114,82 PLN

127,15 PLN


R¨ěōÙÆōå¨ʇåʇõ¨Ħ¨ěóå

P513.162

P513.142

Latarka COB Gear X, ładowana przez USB

Latarka COB Gear X, ładowana przez USB vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ X ʇL# ʇɓʇȟȝȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ X ʇL# ʇɓʇȟȣȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇ ĿŅûāğåʇȠʇúʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȠ:ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇĘāûāĿûÊÝāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ Rozmiar ȞȟʇńʇȣʇńʇȞɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȟȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȣʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ĿŅûāğåʇȠʇúʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȠ:ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇĘāûāĿûÊÝāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ Rozmiar ȞȣʇńʇȡɊȥʇńʇȠɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȢȝʇńʇȞȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

174,19 PLN

218,92 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȢʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȝʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȦʶʇ ¨õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇ ȞȞȣȟȟȟȞ

ȝɊȥȡʇʇóÝ

ȟɊȤȟʇʇóÝ

P513.321

P513.102

P513.851

Latarka bezpieczeństwa Gear X, aluminium z recyklingu

Latarka na głowę Gear X ze światłem COB, RABS

Latarka Gear X, ładowana przez USB

õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇL# ʇɓʇȢȝȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇĿŅûāğåʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ X ʇL# ʇɓʇȟȢȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇĿŅûāğåʇ

ɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȡ:ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇĘāûāĿûÊÝāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇoāōåāúʇ

Ȟȝȝʇúʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȟ:ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇĘāûāĿûÊÝāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇoāōåāúʇ

Ȥȝʇúʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȟ:ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇĘāûāĿûÊÝāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇoāōåāúʇ

ĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȡ Rozmiar ȞȣɊȟʇńʇȡɊȣʇńʇȠɊȟʇÀú Wymiar znakowania

ĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȡ Rozmiar ȢȟʇńʇȠȥʇńʇȠȣʇÀú Wymiar znakowania

ĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȡʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇĘāĿÊě¿¨ûóīʇȟȝȝȝʇú â Rozmiar

ȡȡɉȢʇńʇȝɉȦúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

ȟȢʇńʇȟúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

214,18 PLN

93,94 PLN

164,02 PLN

õīúåûåīúʇɓʇL# ʇɓʇȞɉȝȝȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇĿŅûāğåʇȢȝȝʇúʇ

ȞȣɊȥʇńʇʇĕʇȠɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȞȥʇńʇȞȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ


R¨ěōÙÆōå¨ʇåʇõ¨Ħ¨ěóå

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȣʶʇ¨õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȟʶʇ¨õīúåûåīúʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȞɊȟȟʇʇóÝ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȦʶʇ¨õīúåûåīúʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȞɊȣȠʇʇóÝ

ȡɊȥȦʇʇóÝ

P513.901

P513.921

P513.931

Kieszonkowa latarka Gear X, ładowana przez USB

Latarka Gear X, ładowana przez USB, aluminium z recyklingu

Duża latarka Gear X, ładowana przez USB

õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ěÊÊʇL# ʇɓʇȞȝȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇ

õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ěÊÊʇL# ʇɓʇȥȝȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇ

õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ěÊÊʇL# ʇɓʇȞɉȢȝȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇ

ĿŅûāğåʇȞȝȝʇúʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȢ:ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇĘāûāĿûÊÝāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

ĿŅûāğåʇȢȝȝʇúʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȥ:ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇĘāûāĿûÊÝāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

ĿŅûāğåʇȥȝȝʇúʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȞȝ:ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇĘāûāĿûÊÝāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇ

ɓʇoāōåāúʇĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȡʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇĘāĿÊě¿¨ûóīʇȢȝȝʇú â

ɓʇoāōåāúʇĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȡʇRozmiar ȞȢɊȤʇńʇʇĕʇȠɊȡʇÀú Wymiar

ɓʇoāōåāúʇĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȡʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇĘāĿÊě¿¨ûóīʇȡȝȝȝʇú â

Rozmiar ȞȟɊȢʇńʇʇĕʇȟɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȠȥʇńʇȤúú Technika

znakowania ȡȢʇńʇȦúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Rozmiar ȞȦɊȞʇńʇʇĕʇȡɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȢȝʇńʇȞȟúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

151,83 PLN

193,17 PLN

308,40 PLN


Dalmierz laserowy 30m Gear X, aluminium z recyklingu

Rodzaje pomiarów i kalkulacji

P113.501 oāúå¨ěʇāÆõÊÝùāĠÀå

oāúå¨ěʇĘāĿåÊěōÀâûå

õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇXÆõÊÝùāĠÁʇĘāúå¨ěīʇȠȝQʇ ɓʇJõ¨ğ¨ʇõ¨ğÊě¨ʇȟʇɓʇo¨ğÊó Rozmiar ȣɊȦʇńʇȟɊȠʇńʇȞɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȢȝʇńʇȞȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ }ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȟʶʇ¨õīúåûåīúʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 272,47 PLN oāúå¨ěʇā¿ñÙĦāĠÀå

oāúå¨ěʇĘěōÊó»ĦûŅÀâʇō¨ʇĘāúāÀ»ʇĦĿåÊěÆōÊûå¨ʇ oåĦ¨Ýāě¨ğ¨


R¨ěōÙÆōå¨ʇåʇõ¨Ħ¨ěóå

ȞɊȠȞʇʇóÝ

ȟɊȣȞʇʇóÝ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȢʶʇ¨õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

P221.501

P221.261

P221.531

Zestaw narzędzi Gear X

Śrubokręt Gear X, 56 końcówek, aluminium z recyklingu

Śrubokręt Gear X, 30 końcówek

oo Rozmiar ȞȢɊȠʇńʇȠɊȡʇńʇȠɊȡʇńʇʇĕʇȠɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȠȠʇńʇȣúú

õīúåûåīú Rozmiar ȞȠɊȠʇńʇȣɊȤʇńʇȞɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇ

Technika znakowania āúåûÝ

õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȞȢʇńʇȠɊȣʇńʇȠɊȣʇÀú Wymiar znakowania

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

90,82 PLN

218,92 PLN

133,25 PLN

ȢȝʇńʇȞȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Ȟȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P221.241

P221.221 P ȟɊȥȠʇʇóÝ

Wielofunkcyjne narzędzie rowerowe Gear X

ȞɊȤȤʇʇóÝ

Scyzoryk, narzędzie wielofunkcyjne Gear X

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ Rozmiar ȞȝɊȦʇńʇȠɊȢʇńʇȟɊȟʇÀú Wymiar

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ Rozmiar ȦɊȥʇńʇȟɊȣʇńʇȞɊȤʇÀú Wymiar

znakowania ȡȢʇńʇȞȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

znakowania ȢȝʇńʇȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

õ¨ğÊěāĿŅ

õ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

121,19 PLN

73,06 PLN

P2 P215.111

P221.251 ȠɊȝȥʇʇóÝ

Narzędzie wielofunkcyjne Gear X

ȝɊȦȠʇʇóÝ

Nóż składany, scyzoryk Gear X vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ Rozmiar ȥʇńʇȟɊȤʇńʇȞɊȡʇÀú Wymiar

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ Rozmiar ȞȞɊȤʇńʇȠɊȥʇńʇȞɊȦʇÀú Wymiar

znakowania ȠȢʇńʇȥúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

znakowania ȠȢʇńʇȥúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

õ¨ğÊěāĿŅ

õ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

149,11 PLN

56,52 PLN


R¨ěōÙÆōå¨ʇåʇõ¨Ħ¨ěóå

P113.201

Miara 5m Gear X

ȞɊȦȡʇʇóÝ

vʇɓʇ ùīÝāĠÁʇȢQʇɓʇvōÊěāóāĠÁʇĦ¨ĠúŅʇȞȦúúʇɓʇ ĿīğĦěāûûÊʇāōû¨ÀōÊûå¨ʇɓʇJāõāěʇĦ¨ĠúŅʇÀō¨ěûŅʇɓʇvó¨õ¨ʇ ĿʇÀúʇɓʇo¨ğÊóʇɓʇ¤ʇú¨ÝûÊğÊúʇɓʇoāĿāõûÊʇōĿåñ¨ûåÊʇĦ¨ĠúŅ Rozmiar ȣɊȤʇńʇȣɊȤʇńʇȡʇÀú Wymiar znakowania ȡȝɊȣʇńʇ ȟȡɊȥúú Technika znakowania āúåûÝ

Êû¨ɋ 57,62 PLN

P113.211

ȟɊȞȡʇʇóÝ

Miara 5m, dalmierz laserowy 30m Gear X vʇɓʇ ùīÝāĠÁʇȢQʇɓʇvōÊěāóāĠÁʇĦ¨ĠúŅʇȞȦúúʇɓʇ ĿīğĦěāûûÊʇāōû¨ÀōÊûå¨ʇɓʇJāõāěʇĦ¨ĠúŅʇÀō¨ěûŅʇɓʇvó¨õ¨ʇĿʇ ÀúʇɓʇJõ¨ğ¨ʇõ¨ğÊě¨ʇȠʇɓʇo¨ğÊó Rozmiar ȣɊȢʇńʇȡɊȡʇńʇȣɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇȞȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 437,85 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȥȡʇʇóÝ

P513.27*

*0 *1 *2 *4 *5

Latarka 9 LED Quattro

ȝɊȢȥʇʇóÝ

P513.82*

*1 *2 *4 *5

Latarka COB

õīúåûåīúʇɓʇL# ʇɓʇȠȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇĿŅûāğåʇȢȝʇúʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇ

õīúåûåīúʇɓʇ X ʇL# ʇɓʇȣȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇĿŅûāğåʇȠȝʇúʇɓʇ ō¨ğʇ

ȟ: Rozmiar ȟɊȢʇńʇȦʇńʇʇĕʇȟɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȞȝúú Technika

Ęě¨ÀŅʇȠ: Rozmiar ȟɊȢʇńʇȥɊȢʇńʇʇĕʇȟɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȞȝúú

znakowania }¨úĘāÆěīó

Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

15,99 PLN

17,89 PLN


R¨ěōÙÆōå¨ʇåʇõ¨Ħ¨ěóå

ȝɊȥȞʇʇóÝ

ȝɊȣȢʇʇóÝ

ȝɊȠȦʇʇóÝ

P518.041

P513.691

P239.43*

Latarka na głowę COB + LED

Latarka na głowę COB

Pasek bezpieczeństwa LED

vʇɓʇ X ʇL# ʇɓʇȞȥȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇĿŅûāğåʇȥȝʇúʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇ

vʇɓʇ X ʇL# ʇɓʇȞȝȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇĿŅûāğåʇȠȝʇúʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇ

}o ʇɓʇL# ʇɓʇȞȢʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇĿŅûāğåʇȢȝʇúɉʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȟ:ɉ

Ƞ: Rozmiar ȥɊȢʇńʇȡɊȡʇńʇȡɊȠʇÀú Wymiar znakowania Ȣȝʇńʇȣúú Technika

Ƞ: Rozmiar ȢʇńʇȣɊȤʇńʇȡʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȢúú Technika

Rozmiar ȢɊȡʇńʇȞʇńʇȟȟɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȤȝʇńʇȞȝúú Technika

znakowania }¨úĘāÆěīó

znakowania }¨úĘāÆěīó

znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

50,70 PLN

30,10 PLN

23,05 PLN

*0 *3


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P513.771

P513.379 ȝɊȥȠʇʇóÝ

Latarka 1W Lucid, RABS

ȝɊȡȟʇʇóÝ

Latarka z elementem z bambusa, RABS

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇL# ʇɓʇȦȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇ ĿŅûāğåʇȢȝʇúʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȠ:ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇĘāûāĿûÊÝāʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇL# ʇɓʇȠȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇ

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇȢȝȝʇú â Rozmiar ȠɊȠʇńʇ

ĿŅûāğåʇȟȝʇúʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȟȡ: Rozmiar ȠɊȟʇńʇȠɊȟʇńʇȞȝʇÀú

ȠɊȠʇńʇȞȞɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȢȢʇńʇȞȝúú Technika

Wymiar znakowania ȢȝʇńʇȞȝúú Technika znakowania

znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȠʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȠʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

64,12 PLN

29,95 PLN

P513.781

P513.791 ȞɊȠȣʇʇóÝ

ȞɊȦȢʇʇóÝ

Latarka 3W Lucid, RABS

Latarka 5W Lucid, RABS

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇL# ʇɓʇȞȟȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇL# ʇɓʇȠȝȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇ

ĿŅûāğåʇȞȝȝʇúʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȢ:ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇĘāûāĿûÊÝāʇ

ĿŅûāğåʇȞȢȝʇúʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȣ:ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇĘāûāĿûÊÝāʇ

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇȞȟȝȝʇú â Rozmiar ȡɊȟʇńʇ

ù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇoāñÊúûāĠÁʇ¿¨ĦÊěååʇȞȥȝȝʇú â Rozmiar ȡɊȟʇńʇ

ȡɊȟʇńʇȞȠɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȤȝʇńʇȞȢúú Technika

ȡɊȟʇńʇȞȦɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȢúú Technika

znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȥʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȝʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

86,22 PLN

123,08 PLN


R¨ěōÙÆōå¨ʇåʇõ¨Ħ¨ěóå

Latarka na dynamo Lightwave, ładowana przez USB, RABS

P513.621

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ěÊÊʇL# ʇɓʇȞȟȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇ Ŀå»ōóåʇĿŅûāğåʇȟȝʇúʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȠ:ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇ ĘāûāĿûÊÝāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ Rozmiar ȞȟɊȢʇńʇȠɊȢʇńʇȠʇÀú Wymiar znakowania ȟȢʇńʇȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 116,86 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȝʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȟɊȡʇʇóÝ

ȟɊȞȥʇʇóÝ

P513.591

P513.651

Latarka 3W, ładowana przez USB

Latarka teleskopowa 3 LED z magnesem

õīúåûåīúʇɓʇL# ʇɓʇȞȠȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇĿŅûāğåʇȟȝȝʇúʇɓʇ ō¨ğʇ

õīúåûåīúʇɓʇL# ʇɓʇȞȟʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇĿŅûāğåʇȞȝʇúʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇ

Ęě¨ÀŅʇȥ:ʇɓʇQāŐõåĿāĠÁʇĘāûāĿûÊÝāʇù¨ÆāĿ¨ûå¨ʇɓʇoāōåāúʇĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ

Ȟ: Rozmiar ȞȤɊȠʇńʇʇĕʇȟɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȦȝʇńʇȞȝúú Technika

=o ʇȡ Rozmiar ȞȡɊȥʇńʇʇĕʇȟɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȞȝúú Technika

znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

139,62 PLN

54,35 PLN


R¨ěōÙÆōå¨ʇåʇõ¨Ħ¨ěóå

ȞɊȠȟʇʇóÝ

ȟɊȥȟʇʇóÝ

ȟɊȢȣʇʇóÝ

P513.541

P513.461 P51

P513.43*

Wielofunkcyjna latarka warsztatowa COB

Duża latarka CREE 3W

Latarka CREE 10W

vʇɓʇ X ʇL# ʇɓʇȟȠȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇĿŅûāğåʇȢȝʇúʇɓʇ ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇ

õīúåûåīúʇɓʇ ěÊÊʇL# ʇɓʇȞȝȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇĿŅûāğåʇȟȢȝʇúʇɓʇ

õīúåûåīúʇɓʇ ěÊÊʇL# ʇɓʇȟȢȝʇõīúÊûĂĿʇɓʇ¤¨ğåÙÝʇĿå»ōóåʇĿŅûāğåʇȠȝȝʇúʇɓʇ

Ƞ: Rozmiar ȟȞɊȢʇńʇȣʇńʇȠʇÀú Wymiar znakowania ȟȤʇńʇȠȝúú Technika

ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȞȢ: Rozmiar ȞȤɊȣʇńʇʇĕʇȠɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȞȝúú

ō¨ğʇĘě¨ÀŅʇȣ:ʇɓʇoāōåāúʇĿāÆāāÆĘāěûāĠÀåʇ=o ʇȡ Rozmiar ȠɊȡʇńʇȠɊȡʇńʇȞȦɊȢʇńʇʇ

znakowania }¨úĘāÆěīó

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

ĕʇȠɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȞȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ õ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

97,20 PLN

90,14 PLN

119,16 PLN

*1 *2


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P414.009

P414.029 ȝɊȢȢʇʇóÝ

Drewniany nóż składany, scyzoryk

ȝɊȥȡʇʇóÝ

Drewniany nóż kelnerski ěÊĿûāʇ4v ˇ Rozmiar ȞȝɊȥʇńʇȟɊȤʇńʇȞɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

ěÊĿûāʇ4v ˇ Rozmiar ȦɊȢʇńʇȟɊȠʇńʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȣȢʇńʇȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

45,14 PLN

61,82 PLN

P414.059

P414.019 ȝɊȢȢʇʇóÝ

ȝɊȥȥʇʇóÝ

Drewniany, wielofunkcyjny nóż składany, scyzoryk

Drewniany nóż składany, scyzoryk

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ Rozmiar ȦɊȢʇńʇȟɊȢʇńʇȞɊȞʇÀú Wymiar

ěÊĿûāʇ4v ˇ Rozmiar ȞȞɊȠʇńʇȟɊȣʇńʇȞɊȦʇÀú Wymiar

znakowania ȣȢʇńʇȡúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

znakowania ȣȢʇńʇȞȟúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

49,75 PLN

68,32 PLN


R¨ěōÙÆōå¨ʇåʇõ¨Ħ¨ěóå

P221.369

P414.039 ȞɊȝȞʇʇóÝ

Drewniane narzędzie wielofunkcyjne

ȝɊȢȦʇʇóÝ

Drewniany nóż składany, scyzoryk Nemus

ěÊĿûā Rozmiar ȦɊȥʇńʇȡɊȣʇńʇȟɊȞʇÀú Wymiar znakowania

ěÊĿûāʇ4v ˇ Rozmiar ȞȟʇńʇȟɊȡʇńʇȞɊȢʇÀú Wymiar

Ȟȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

znakowania ȢȢʇńʇȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

98,55 PLN

74,56 PLN

P221.379

P221.389 ȝɊȢȣʇʇóÝ

ȝɊȥȡʇʇóÝ

Drewniane mini narzędzie wielofunkcyjne

Drewniany nóż wielofunkcyjny, scyzoryk

ěÊĿûā Rozmiar ȤɊȟʇńʇȠɊȡʇńʇȟʇÀú Wymiar znakowania Ȥʇńʇ

ěÊĿûā Rozmiar ȞȝɊȟʇńʇȟɊȤʇńʇȟɊȠʇÀú Wymiar znakowania

Ƞȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

ȣȝʇńʇȞȟúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

42,29 PLN

73,48 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P221.209

P221.309 ȟɊȦȡʇʇóÝ

ȞɊȥȦʇʇóÝ

Drewniane narzędzie wielofunkcyjne "młotek"

Drewniane, wielofunkcyjne narzędzie ogrodowe

ěÊĿûāʇ4v ˇ Rozmiar ȞȡɊȤʇńʇȤɊȟʇńʇȟʇÀú Wymiar

ěÊĿûāʇ4v ˇ Rozmiar ȞȝʇńʇȠɊȡʇńʇȟɊȞʇÀú Wymiar

znakowania ȞȟʇńʇȣȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

znakowania ȣȢʇńʇȥúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

124,03 PLN

115,64 PLN

P221.17*

P221.089

*1 *2 *5

ȝɊȣȦʇʇóÝ

ȞɊȞʇʇóÝ

Drewniane narzędzie wielofunkcyjne

Narzędzie wielofunkcyjne Mini Fix

ěÊĿûā Rozmiar ȦɊȢʇńʇȠɊȢʇńʇȞɊȤʇÀú Wymiar znakowania

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ Rozmiar ȣɊȥʇńʇȠɊȞʇńʇȞɊȤʇÀú Wymiar

ȣȝʇńʇȞȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

znakowania ȟȢʇńʇȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ õ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

83,23 PLN

42,98 PLN


R¨ěōÙÆōå¨ʇåʇõ¨Ħ¨ěóå

P221.13*

*1 *2 *4 *5

Narzędzie wielofunkcyjne Fix

ȟɊȢȠʇʇóÝ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ Rozmiar ȞȝʇńʇȡɊȢʇńʇȟʇÀú Wymiar znakowania Ƞȝʇńʇȣúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ õ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ 64,52 PLN

P221.33* *1 *2 *5

Narzędzie wielofunkcyjne z karabińczykiem Solid õīúåûåīú Rozmiar ȞȝɊȢʇńʇȡɊȞʇńʇȟɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȥʇńʇȡȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ õ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ 113,59 PLN

ȟɊȣȠʇʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȞɊȟȡʇʇóÝ

ȟɊȝȠʇʇóÝ

P221.461

P221.431

Nóż wielofunkcyjny Excalibur, scyzoryk

Narzędzie wielofunkcyjne Excalibur

õīúåûåīú Rozmiar ȞȝɊȡʇńʇȟɊȤʇńʇȞɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȞȝʇńʇȞȢúú

õīúåûåīú Rozmiar ȞȝɊȠʇńʇȠɊȡʇńʇȟɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȢʇńʇȠȢúú

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

77,55 PLN

114,54 PLN


R¨ěōÙÆōå¨ʇåʇõ¨Ħ¨ěóå

ȟɊȝȤʇʇóÝ

ȞɊȦȤʇʇóÝ

P221.709

P221.521

Zestaw narzędzi 21 el., bambusowe etui

Zestaw narzędzi 38 el.

¨ú¿īğʇ4v ˇ Rozmiar ȞȦɊȤʇńʇȞȟɊȤʇńʇȠɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇ

oo Rozmiar ȞȠɊȟʇńʇȟɊȟʇńʇȥɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇȢȝúú Technika

ȥȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

89,06 PLN

58,42 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȥɊȟʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

P215.15*

*2 *6

Nóż do tapet, RABS

ȝɊȞȢʇʇóÝ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȣʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

P215.16*

*2 *6

ȝɊȢʇʇóÝ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȡȞʶʇğĦ¨õåʇ ûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

P215.17*

*2 *6

Nóż do tapet, RABS

Nóż do tapet

ABS z recyklingu Rozmiar ȞȣɊȠʇńʇȟɊȢʇńʇȟʇÀú Wymiar znakowania Ƞȝʇńʇ

ABS z recyklingu Rozmiar ȞȣɊȣʇńʇȠɊȤʇńʇȞɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ Rozmiar ȞȦɊȦʇńʇȡɊȠʇńʇȟɊȟʇÀú Wymiar znakowania Ȥȝʇńʇ

Ȣúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Ȣúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Ȟȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

9,35 PLN

15,18 PLN

30,90 PLN

ȝɊȦȢʇʇóÝ


ûÊõĦÊʇĤåʇõ¨ûĦÊěûÊ R¨ěōÙÆōå¨ʇåʇõ¨Ħ¨ěóå

ȝɊȞȣʇʇóÝ

ȝɊȞȡʇʇóÝ

P112.602

P215.041

Nóż do tapet, RABS

Nóż do otwierania paczek

ABS z recyklingu Rozmiar ȞȢʇńʇȡɊȦʇńʇȞɊȥʇÀú Wymiar

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ Rozmiar ȣɊȥʇńʇȟɊȠʇńʇȝɊȥʇÀú Wymiar

znakowania ȠȝʇńʇȞȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȦȠɊȢʶʇ vʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

znakowania ȞȢʇńʇȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ õ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

21,01 PLN

18,84 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P221.549

P221.009 ȝɊȞȠʇʇóÝ

Bambusowy długopis wielofunkcyjny

ȝɊȝȢʇʇóÝ

Bambusowy ołówek Infinity Eon, touch pen, linijka

¨ú¿īğ Rozmiar ȞɊȠʇńʇȞȢʇÀú Wymiar znakowania ȣȢʇńʇ

¨ú¿īğʇ4v ˇ Rozmiar ȞȡɊȥʇńʇʇĕʇȞʇÀú Wymiar znakowania

Ƞúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

ȞȝȝʇńʇȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

35,39 PLN

10,71 PLN

P221.55*

*1 *2 *3 *6

P221.01*

*2 *3 *6

ȝɊȟȞʇʇóÝ

Długopis wielofunkcyjny õīúåûåīú Rozmiar ȞɊȠʇńʇȞȢʇÀú Wymiar znakowania Ƞȝʇńʇ Ȣúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

ȝɊȞʇʇóÝ

Ołówek Infinity Eon, touch pen, linijka õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȞȡɊȥʇńʇʇĕʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ õ¨ğÊěāĿŅ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȡȝʶʇ¨õīúåûåīúʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 29,55 PLN

Êû¨ɋ 11,79 PLN


R¨ěōÙÆōå¨ʇåʇõ¨Ħ¨ěóå

P110.033

Bambusowa miara 1,5m, RABS

ȝɊȝȣʇʇóÝ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ùīÝāĠÁʇȞɊȢQʇɓʇvōÊěāóāĠÁʇĦ¨ĠúŅʇȤúúʇ ɓʇ ĿīğĦěāûûÊʇāōû¨ÀōÊûå¨ʇɓʇJāõāěʇĦ¨ĠúŅʇ¿å¨ùŅʇɓʇvó¨õ¨ʇĿʇ ÀúɖÀ¨õÊʇɓʇoāĿāõûÊʇōĿåñ¨ûåÊʇĦ¨ĠúŅ Rozmiar ȞɊȣʇńʇʇĕʇȢɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȠȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȡȢʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 8,81 PLN

P110.023

Plastikowa taśma krawiecka RCS z recyklingu vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ùīÝāĠÁʇȞɊȢQʇɓʇvōÊěāóāĠÁʇĦ¨ĠúŅʇȤúúʇ ɓʇ ĿīğĦěāûûÊʇāōû¨ÀōÊûå¨ʇɓʇJāõāěʇĦ¨ĠúŅʇ¿å¨ùŅʇɓʇvó¨õ¨ʇĿʇ ÀúɖÀ¨õÊʇɓʇoāĿāõûÊʇōĿåñ¨ûåÊʇĦ¨ĠúŅ Rozmiar ȞɊȣʇĕʇȢɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȠȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȡȦʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 5,97 PLN

ȝɊȝȢʇʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P112.402

P165.509 ȟɊȢȠʇʇóÝ

ȝɊȞȟʇʇóÝ

Linijka, poziomica

Bambusowa linijka

õīúåûåīú Rozmiar ȠȝɊȤʇńʇȞȢʇńʇȞɊȞʇÀú Wymiar znakowania

¨ú¿īğʇ4v ˇ Rozmiar ȠȞʇńʇȡʇńʇȝɊȣʇÀú Wymiar

ȞȞȝʇńʇȦúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

znakowania Ȟȝȝʇńʇȟȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

45,28 PLN

10,57 PLN

P112.003

P165.142 ȝɊȞȣʇʇóÝ

Brelok do kluczy, składana miara 50cm ABS Rozmiar ȣɊȣʇńʇȟɊȡʇńʇȞɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇ

ȝɊȥʇʇóÝ

Linijka, 5 skali õīúåûåīú Rozmiar ȞȤʇńʇȟɊȡʇńʇȟɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȣúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

ȞȤúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

11,93 PLN

13,83 PLN


R¨ěōÙÆōå¨ʇåʇõ¨Ħ¨ěóå

ȝɊȥʇʇóÝ

ȝɊȟȥʇʇóÝ

ȞɊȞȥʇʇóÝ

oȣȢȝȞ:ɮ#

oȣȟȝȤ:ɮ#

P165.132

Miara 2m, składana

Miara 1m, składana

Linijka, 5 skali

ùĂóûāʇğōóõ¨ûÊ Rozmiar ȟȠɊȢʇńʇȠɊȞʇńʇȞɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇ

ùĂóûāʇğōóõ¨ûÊ Rozmiar ȞȠʇńʇȟɊȢʇńʇȞɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇ

õīúåûåīú Rozmiar ȠȟʇńʇȟʇńʇȟʇÀú Wymiar znakowania Ȧȝʇńʇȣúú

ȟȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

ȞȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

23,73 PLN

13,29 PLN

20,33 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P112.10*

P112.11*

*1 *6

*1 *6

ȝɊȡȣʇʇóÝ

ȝɊȥȡʇʇóÝ

Miara 3m, RABS

Miara 5m, RABS

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ùīÝāĠÁʇȠQʇɓʇvōÊěāóāĠÁʇĦ¨ĠúŅʇȞȣúúʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ùīÝāĠÁʇȢQʇɓʇvōÊěāóāĠÁʇĦ¨ĠúŅʇȞȦúúʇ

ɓʇJāõāěʇĦ¨ĠúŅʇŐĂùĦŅʇɓʇvó¨õ¨ʇĿʇÀúʇɓʇo¨ğÊó Rozmiar ȣɊȟʇńʇ

ɓʇJāõāěʇĦ¨ĠúŅʇŐĂùĦŅʇɓʇvó¨õ¨ʇĿʇÀúʇɓʇo¨ğÊó Rozmiar ȤɊȟʇńʇ

ȣɊȟʇńʇȠɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȠȣʇńʇȠȞɊȢúú Technika

ȤɊȟʇńʇȠɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȡȟʇńʇȠȡúú Technika

znakowania āúåûÝ

znakowania āúåûÝ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȤʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȟȞʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

20,61 PLN

30,37 PLN

P112.12*

*1 *6

P112.13*

*1 *6

ȝɊȡȢʇʇóÝ

ȝɊȥȢʇʇóÝ

Miara 3m, RABS

Miara 5m, RABS

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ùīÝāĠÁʇȠQʇɓʇvōÊěāóāĠÁʇĦ¨ĠúŅʇȞȣúúʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ùīÝāĠÁʇȢQʇɓʇvōÊěāóāĠÁʇĦ¨ĠúŅʇȞȦúúʇ

ɓʇJāõāěʇĦ¨ĠúŅʇŐĂùĦŅʇɓʇvó¨õ¨ʇĿʇÀúʇɓʇo¨ğÊó Rozmiar ȢɊȤʇńʇ

ɓʇJāõāěʇĦ¨ĠúŅʇŐĂùĦŅʇɓʇvó¨õ¨ʇĿʇÀúʇɓʇo¨ğÊó Rozmiar Ȥʇńʇ

ȢɊȣʇńʇȠɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȠȟʇńʇȠȟúú Technika

ȣɊȢʇńʇȠɊȦʇÀú Wymiar znakowania ȠȦʇńʇȠȦúú Technika

znakowania āúåûÝ

znakowania āúåûÝ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȣʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȞʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

22,23 PLN

32,27 PLN


R¨ěōÙÆōå¨ʇåʇõ¨Ħ¨ěóå

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȢʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȦʶʇ vʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȝɊȥȢʇʇóÝ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȞʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȝɊȢʇʇóÝ

P112.151

P112.141 P112.1 4

P112.19* P112

Miara 5m Grip, RABS

Miara 3m Grip, RABS

Miara 5m, RABS

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ùīÝāĠÁʇȢQʇɓʇvōÊěāóāĠÁʇĦ¨ĠúŅʇȞȦúúʇɓʇJāõāěʇĦ¨ĠúŅʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ùīÝāĠÁʇȠQʇɓʇvōÊěāóāĠÁʇĦ¨ĠúŅʇȞȣúúʇɓʇJāõāěʇĦ¨ĠúŅʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ùīÝāĠÁʇȢQʇɓʇvōÊěāóāĠÁʇĦ¨ĠúŅʇȞȦúúʇɓʇJāõāěʇ

ŐĂùĦŅʇɓʇvó¨õ¨ʇĿʇÀúʇɓʇo¨ğÊóʇɓʇ¤ʇú¨ÝûÊğÊú Rozmiar ȣɊȦʇńʇȤɊȥʇńʇȡɊȞʇÀú

ŐĂùĦŅʇɓʇvó¨õ¨ʇĿʇÀúʇɓʇo¨ğÊóʇɓʇ¤ʇú¨ÝûÊğÊú Rozmiar ȣɊȟʇńʇȤɊȠʇńʇȠɊȣʇÀú

Ħ¨ĠúŅʇŐĂùĦŅʇɓʇvó¨õ¨ʇĿʇÀúʇɓʇo¨ğÊó Rozmiar ȣʇńʇȣɊȠʇńʇȟɊȦʇÀú Wymiar

Wymiar znakowania ȠȦʇńʇȠȦúú Technika znakowania āúåûÝ

Wymiar znakowania ȠȣʇńʇȠȣúú Technika znakowania āúåûÝ

znakowania ȡȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

35,52 PLN

25,22 PLN

41,89 PLN

*1 *3

ȝɊȤȣʇʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȥʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȣʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȝɊȢȤʇʇóÝ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȞȡʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȞɊȤȡʇʇóÝ

ȝɊȦȡʇʇóÝ

P112.161

P112.181 P P112.1 81

P112.171 P P11 12.171

Miara 3m, RABS

Miara 8m, RABS

Miara 5m, RABS

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ùīÝāĠÁʇȠQʇɓʇvōÊěāóāĠÁʇĦ¨ĠúŅʇȞȣúúʇɓʇJāõāěʇĦ¨ĠúŅʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ùīÝāĠÁʇȥQʇɓʇvōÊěāóāĠÁʇĦ¨ĠúŅʇȟȢúúʇɓʇJāõāěʇ

vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ùīÝāĠÁʇȢQʇɓʇvōÊěāóāĠÁʇĦ¨ĠúŅʇȞȦúúʇɓʇJāõāěʇ

ŐĂùĦŅʇɓʇvó¨õ¨ʇĿʇÀúʇɓʇ īĦāú¨ĦŅÀōûŅʇğĦāĘʇɓʇo¨ğÊóʇɓʇ¤ʇú¨ÝûÊğÊú

Ħ¨ĠúŅʇŐĂùĦŅʇɓʇvó¨õ¨ʇĿʇÀúʇɓʇ īĦāú¨ĦŅÀōûŅʇğĦāĘʇɓʇo¨ğÊóʇɓʇ¤ʇú¨ÝûÊğÊú

Ħ¨ĠúŅʇŐĂùĦŅʇɓʇvó¨õ¨ʇĿʇÀúʇɓʇ īĦāú¨ĦŅÀōûŅʇğĦāĘʇɓʇo¨ğÊóʇɓʇ¤ʇú¨ÝûÊğÊú

Rozmiar ȣɊȥʇńʇȤɊȣʇńʇȠɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȡȤʇńʇȟȠúú Technika

Rozmiar ȞȝʇńʇȥɊȤʇńʇȡɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȣȢʇńʇȠȠɊȡúú Technika

Rozmiar ȥɊȦʇńʇȤɊȢʇńʇȡʇÀú Wymiar znakowania ȢȢʇńʇȟȦɊȠúú Technika

znakowania āúåûÝ

znakowania āúåûÝ

znakowania āúåûÝ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

24,95 PLN

58,02 PLN

37,54 PLN


R¨ěōÙÆōå¨ʇåʇõ¨Ħ¨ěóå

ȞɊȣȟʇʇóÝ

ȞɊȢȥʇʇóÝ

P115.652

P113.554

Miara 5m

Miara 5m Tool Pro

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇ ùīÝāĠÁʇȢQʇɓʇvōÊěāóāĠÁʇĦ¨ĠúŅʇȞȥúúʇɓʇJāõāěʇĦ¨ĠúŅʇ

vʇɓʇ ùīÝāĠÁʇȢQʇɓʇvōÊěāóāĠÁʇĦ¨ĠúŅʇȞȦúúʇɓʇJāõāěʇĦ¨ĠúŅʇŐĂùĦŅʇɓʇvó¨õ¨ʇ

ŐĂùĦŅʇɓʇvó¨õ¨ʇĿʇÀú Rozmiar ȥʇńʇȤɊȟʇńʇȡɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇ

ĿʇÀúʇɓʇ īĦāú¨ĦŅÀōûŅʇğĦāĘʇɓʇo¨ğÊóʇɓʇ¤ʇú¨ÝûÊğÊú Rozmiar ȥʇńʇȤʇńʇȠʇÀú

Ƞȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Wymiar znakowania ȠȢʇńʇȟȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

53,55 PLN

35,65 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȤȠʇʇóÝ

ȝɊȦȥʇʇóÝ

P239.776

P239.766

Kamizelka RPET

Kamizelka RPET, rozmiar dziecięcy ěo#} Rozmiar ȢȝʇńʇȡȥʇńʇȝɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȝȝúú

ěo#} Rozmiar ȣȥʇńʇȞȠȡʇÀú Wymiar znakowania ȟȢȝʇńʇȟȝȝúú

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȥʶʇěo#}ʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȤʶʇěo#}ʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

26,70 PLN

24,27 PLN


R¨ěōÙÆōå¨ʇåʇõ¨Ħ¨ěóå

Kamizelka RPET, rozmiar dziecięcy

P239.756

ěo#} Rozmiar ȡȥʇńʇȡȢʇńʇȝɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇ ńʇȞȝȝúú

Êû¨ɋ 24,13 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȢʶʇěo#}ʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇ ȞȞȣȟȟȟȞ

ȝɊȣȤʇʇóÝ


JāõÊóÀÊʇȟȝȟȡ X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Apteczka w pokrowcu

ȝɊȥȢʇʇóÝ

P265.31*

*0 *3 *5

oāõåÊğĦÊě Rozmiar ȞȠʇńʇȠʇńʇȥʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇ ȠȢúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 23,58 PLN


R¨ěōÙÆōå¨ʇåʇõ¨Ħ¨ěóå

P265.12*

*1 *4

ȞɊȣȣʇʇóÝ

Apteczka oāõåÊğĦÊě Rozmiar ȞȝʇńʇȞȢʇńʇȢʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇ ńʇȡȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 65,47 PLN

P265.24*

*1 *4

ȝɊȞȥʇʇóÝ

Brelok, maska do resuscytacji oo Rozmiar ȢɊȢʇńʇȟʇńʇȢʇÀú Wymiar znakowania ȠȢʇńʇ Ȟȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ 10,44 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Dom i wnętrze

oěÊōÊûĦŅɊʇóĦĂěÊʇĘāú¨Ý¨ñ»ʇĦĿāěōŅÁʇĿğĘāúûåÊûå¨ʇĦāʇ ğōÀōÊÝĂõûŅʇğĘāğĂ¿ʇû¨ʇĿŅě¨ŐÊûåÊʇúåùāĠÀåʇåʇĦěāğóåɊʇ ĘāûåÊĿ¨ŐʇāÜÊěīñ»ʇğĦ¨ě¨ûûåÊʇĘěōÊúŅĠõ¨ûŅʇÆÊğåÝûɊʇóĦĂěŅʇ ûåÊʇĦŅõóāʇÆāğĦ¨ěÀō¨ʇûåÊō¨Ęāúûå¨ûŅÀâʇÀâĿåõɊʇ¨õÊʇěĂĿûåÊŐʇ Ęāú¨Ý¨ʇĦĿāěōŅÁʇĦěĿ¨ùÊʇĿğĘāúûåÊûå¨ɉ


āúʇåʇĿûÙĦěōÊ

P453.82*

*0 *2 *3 *5 *7

ȢɊȡȟʇʇóÝ

Ręcznik Ukiyo Sakura AWARE™ ¨ĿÊùû¨ʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȢȝȝʇ5vQ Rozmiar ȞȡȝʇńʇȤȝʇńʇȟʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania :¨ÜĦ

Êû¨ɋ 108,85 PLN

P453.81*

*0 *2 *3 *5 *7

ȟɊȤȤʇʇóÝ

Ręcznik Ukiyo Sakura AWARE™ ¨ĿÊùû¨ʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȢȝȝʇ5vQ Rozmiar ȞȝȝʇńʇȢȝʇńʇȟʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania :¨ÜĦ

Êû¨ɋ 57,75 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P453.83*

*0 *2 *5 *9

ȦɊȣȣʇʇóÝ

Ręcznik XL Ukiyo Yukari AWARE™ ¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȢȝȝʇ5vQ Rozmiar Ȟȥȝʇ ńʇȞȝȝʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania :¨ÜĦ

Êû¨ɋ 231,13 PLN

P453.80*

*1 *2 *5 *7 *9

Ręcznik Ukiyo Hisako AWARE™ ¨ĿÊùû¨ʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȠȣȝʇ5vQ Rozmiar ȞȥȝʇńʇȞȝȝʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania :¨ÜĦ

Êû¨ɋ 167,41 PLN

ȤɊȟȢʇʇóÝ


āúʇåʇĿûÙĦěōÊ

P453.79* *1 *2 *5 *7 *9

ȢɊȠȞʇʇóÝ

Ręcznik Hammam Ukiyo Yumiko AWARE™ ¨ĿÊùû¨ʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȟȣȝʇ5vQ Rozmiar ȞȥȝʇńʇȞȝȝʇńʇȟʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania :¨ÜĦ

Êû¨ɋ 126,20 PLN

P453.84*

*0 *2 *5 *9

ȠɊȥȤʇʇóÝ

Ręcznik Hammam Ukiyo Keiko AWARE™ ¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȟȝȝʇ5vQ Rozmiar Ȟȥȝʇ ńʇȞȝȝʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania :¨ÜĦ

Êû¨ɋ 105,05 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Nawilżacz powietrza, dyfuzor zapachowy, RABS

P301.159

ABS z recyklingu Rozmiar ȞȤɊȞʇńʇʇĕʇȦɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȡȝʇńʇȞȞȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ 195,21 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȥʶʇ vʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

ȞɊȡȥʇʇóÝ


āúʇåʇĿûÙĦěōÊ

P262.97*

*1 *3

P262.95*

*1 *3

ȞɊȝȞʇʇóÝ

Zestaw upominkowy Ukiyo

ȝɊȟȥʇʇóÝ

Patyczki zapachowe Ukiyo

vōóùā Rozmiar ȟȝɊȥʇńʇȥɊȢʇńʇȥʇÀú Technika znakowania

vōóùā Rozmiar ȤʇńʇʇĕʇȢɊȟʇÀú Technika znakowania

X¿ĿāõīĦ¨

X¿ĿāõīĦ¨

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

80,12 PLN

48,93 PLN

P262.94*

*1 *3

P262.93* P P26

*1 *3

ȝɊȥȤʇʇóÝ

ȝɊȢȟʇʇóÝ

Świeczka zapachowa Ukiyo

Świeczka zapachowa Ukiyo

vōóùā Rozmiar ȞȞɊȠʇńʇʇĕʇȥɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȣȢʇńʇ

vōóùā Rozmiar ȥɊȡʇńʇʇĕʇȣɊȦʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇ

ȣȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Ȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

68,06 PLN

39,86 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȡɊȡȣʇʇóÝ

ȢɊȡʇʇóÝ

ȟɊȝȢʇʇóÝ

P261.219

P262.323 62.323

P262.340 62.340

Zestaw desek do krojenia

Młynek elektryczny do soli i pieprzu

Zestaw do soli i pieprzu Planet

oo Rozmiar ȟȢɊȦʇńʇȢɊȢʇńʇȠȣɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȢȝúú

ABS Rozmiar ȞȦɊȞʇńʇȣɊȡʇńʇȟȣɊȣʇńʇʇĕʇȢɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ Rozmiar ȞȣʇńʇȦɊȡʇńʇȥɊȟʇÀú Wymiar znakowania Ƞȝʇńʇ

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

ȠȤúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

ȞȢúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

169,44 PLN

175,55 PLN

131,35 PLN


āúʇåʇĿûÙĦěōÊ

ȞȥɊȤȞʇʇóÝ

ȟȢɊȤȞʇʇóÝ

P431.011

P431.021

Żeliwny garnek Ukiyo, średni

Żeliwny garnek Ukiyo, duży

§Êõ¨ōā Rozmiar ȠȝʇńʇȟȠʇńʇȞȟʇńʇʇĕʇȟȠʇÀú Wymiar znakowania ȡȤʇńʇȡȤúú

§Êõ¨ōā Rozmiar ȠȠʇńʇȟȣʇńʇȞȢʇńʇʇĕʇȟȣʇÀú Wymiar znakowania ȡȤʇńʇȡȤúú

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

368,04 PLN

481,23 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ


āúʇåʇĿûÙĦěōÊ

P261.029

P261.059 ȠɊȞȥʇʇóÝ

Bambusowa deska do krojenia, serwowania Ukiyo, okrągła

ȟɊȣȣʇʇóÝ

Bambusowa deska do krojenia, serwowania Ukiyo ¨ú¿īğ Rozmiar ȡȝʇńʇȠȝʇńʇȞɊȢʇÀú Wymiar znakowania Ȣȝʇ ńʇȞȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

¨ú¿īğ Rozmiar ȢȞʇńʇȡȝʇńʇȞɊȢʇÀú Wymiar znakowania Ȣȝʇ ńʇȞȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

137,59 PLN

114,14 PLN

P261.039

P261.019 ȟɊȟȟʇʇóÝ

Bambusowa deska do krojenia, serwowania Ukiyo, prostokątna

ȟɊȟȠʇʇóÝ

Bambusowa deska do krojenia, serwowania Ukiyo, duża

¨ú¿īğ Rozmiar ȡȦʇńʇȟȡʇńʇȞɊȢʇÀú Wymiar znakowania Ȣȝʇ

¨ú¿īğ Rozmiar ȤȢʇńʇȞȢʇńʇȞɊȢʇÀú Wymiar znakowania Ȣȝʇ

ńʇȞȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

ńʇȞȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

108,99 PLN

110,21 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P263.091

P263.061 ȢɊȤȠʇʇóÝ

ȠɊȞʇʇóÝ

Zestaw do sałatki Ukiyo, miska, bambusowe sztućce

Zestaw misek Ukiyo

Êě¨úåó¨ Rozmiar ȟȢʇńʇȥɊȟʇńʇȥɊȟʇńʇʇĕʇȟȢʇÀú Wymiar

znakowania ȞȡȥʇńʇȞȝȢúú Technika znakowania óåŅāʇ

znakowania ȞȡȥʇńʇȞȝȢúú Technika znakowania óåŅāʇ

¨ěÆ

Êě¨úåó¨ Rozmiar ȞȝɊȟʇńʇȞȝɊȟʇńʇȢʇńʇʇĕʇȞȝɊȟʇÀú Wymiar

¨ěÆ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

153,86 PLN

109,94 PLN

P263.081

P263.071 ȥɊȦȞʇʇóÝ

Zestaw talerzy Ukiyo Êě¨úåó¨ Rozmiar ȠɊȞʇńʇʇĕʇȟȤʇÀú Wymiar znakowania Ȟȡȥʇ ńʇȞȝȢúú Technika znakowania óåŅāʇ ¨ěÆ

ȡɊȥȤʇʇóÝ

Zestaw do sushi dla dwóch osób Ukiyo Êě¨úåó¨ Rozmiar ȟȝɊȢʇńʇȞȠʇńʇȠɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȡȥʇńʇȞȝȢúú Technika znakowania óåŅāʇ ¨ěÆ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

115,49 PLN

115,49 PLN


āúʇåʇĿûÙĦěōÊ

P262.039

ȞɊȣȦʇʇóÝ

Zestaw do samodzielnego przygotowania sushi Ukiyo ¨ú¿īğ Rozmiar ȟȝʇńʇȞȠʇńʇȣɊȞʇÀú Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇȡȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ 69,13 PLN

P262.319

ȞɊȞȤʇʇóÝ

Zestaw bambusowych młynków do soli i pieprzu Ukiyo ¨ú¿īğ Rozmiar ȢʇńʇȢʇńʇȞȡɊȥʇńʇʇĕʇȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇȤȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ 153,18 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȡɊȤȡʇʇóÝ

P262.82*

*1 *2 *5

ȞɊȡʇʇóÝ

P262.83* 3*

*1 *2 *5

Fartuch kuchenny Deluxe

Rękawica kuchenna Deluxe

oùĂĦûā Rozmiar ȤȝʇńʇȝɊȢʇńʇȦȝʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȞȢȝúú

oùĂĦûā Rozmiar ȠȞʇńʇȞȦʇńʇȠɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȦȝʇńʇȦȝúú Technika

Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

148,43 PLN

66,16 PLN


āúʇåʇĿûÙĦěōÊ

Fartuch kuchenny z bawełny z recyklingu Impact AWARE™

ȞɊȟȥʇʇóÝ

P262.84*

*0 *1 *3 *4 *5 *7 *9

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȥȥʇńʇȣȟʇńʇȝɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ 41,61 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

P269.622

P269.560 ȟɊȞȥʇʇóÝ

ȞɊȥȤʇʇóÝ

Pudełko śniadaniowe 900 ml, łyżkowidelec

Szklane pudełko śniadaniowe 600 ml

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ Rozmiar ȞȥʇńʇȞȠʇńʇȣɊȢʇÀú Wymiar

vōóùā Rozmiar ȞȤɊȠʇńʇȞȟɊȥʇńʇȣʇÀú Wymiar znakowania Ȥȝʇ

znakowania ȤȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

ńʇȤȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

90,14 PLN

78,22 PLN

P269.10*

*1 *3

P269.55*

*1 *5 *7

ȝɊȥȤʇʇóÝ

Pudełko śniadaniowe 700 ml z bambusowym wieczkiem

ȝɊȦȟʇʇóÝ

Zestaw sztućców Tierra oāõåÊğĦÊě Rozmiar ȟȟɊȢʇńʇȞȦʇńʇȝɊȠʇÀú Wymiar

ooʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȞȦʇńʇȞȟʇńʇȣʇÀú Wymiar

znakowania ȞȡȝʇńʇȞȢúú Technika znakowania

znakowania ȣȝʇńʇȦȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ

}ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ }ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȡȡʶʇooʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ 69,68 PLN

29,95 PLN


āúʇåʇĿûÙĦěōÊ

P269.59*

P269.603

*2 *3 ȞʇʇóÝ

Pudełko śniadaniowe 700 ml, łyżkowidelec

ȞɊȟȟʇʇóÝ

Pudełko śniadaniowe 1100 ml oo Rozmiar ȞȥɊȟʇńʇȞȤʇńʇȤɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇ ȡȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

oo Rozmiar ȞȦʇńʇȞȞɊȡʇńʇȢɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȟȝʇńʇ Ȣȝúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

53,68 PLN

38,09 PLN

P269.05*

*2 *3 *5

P269.082 ȝɊȣȣʇʇóÝ

ȞɊȠȠʇʇóÝ

Pudełko śniadaniowe 800 ml, łyżkowidelec, PP z recyklingu

Pudełko śniadaniowe 1000 ml, stal nierdzewna z recyklingu

ooʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȞȦʇńʇȞȞɊȡʇńʇȢɊȡʇÀú Wymiar

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȞȥɊȟʇńʇȞȠʇńʇȣɊȠʇÀú

znakowania ȟȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania

Wymiar znakowania ȥȢʇńʇȟȢúú Technika znakowania

}¨úĘāÆěīó

5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȦȠʶʇooʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȦȢʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

62,22 PLN

111,97 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Drewniany zestaw do gry w szachy ¤¨Ýě¨ñʇĿʇĦÙʇóõ¨ğŅÀōû»ʇÝěÙʇğĦě¨ĦÊÝåÀōû»ɊʇóĦĂě¨ʇāÀō¨ěāĿ¨ù¨ʇ úåõåāûŅʇõīÆōåʇû¨ʇÀ¨ùŅúʇĠĿåÊÀåÊʇĘěōÊōʇĿåÊóåɉ

ȞɊȥȤʇʇóÝ

P940.129

ěÊĿûāʇ4v ˇ Rozmiar ȟȦɊȢʇńʇȟȦɊȠʇńʇȟɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ 134,88 PLN


āúʇåʇĿûÙĦěōÊ

ȞɊȠȥʇʇóÝ

ȞɊȣȢʇʇóÝ

ȞɊȝȤʇʇóÝ

P940.243

P940.253

P940.263

Drewniana gra zręcznościowa "połącz cztery"

Zestaw gier 5 w 1

Zestaw 3 łamigłówek

ěÊĿûā Rozmiar ȞȥɊȡʇńʇȞȥɊȡʇńʇȢʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȡȝúú

ěÊĿûā Rozmiar ȞȥɊȟʇńʇȤɊȥʇńʇȤɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȠȝúú

Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

92,18 PLN

96,66 PLN

65,07 PLN

Q 4 Rozmiar ȟȡʇńʇȞȤʇńʇȞȣɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȟȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȥȣʇʇóÝ

ȝɊȤȥʇʇóÝ

ȝɊȢȢʇʇóÝ

P940.143

P940.133

P940.103

Gra kółko i krzyżyk

Zestaw gier 3 w 1

Drewniana gra Sudoku

Q 4 Rozmiar ȞȡɊȡʇńʇȞȡɊȡʇńʇȟɊȤʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú

ěÊĿûāʇ4v ˇ Rozmiar ȟȝɊȟʇńʇȟȞʇńʇȞɊȦʇÀú Wymiar znakowania Ȣȝʇńʇ

Q 4 Rozmiar ȞȡʇńʇȞȡʇńʇȟɊȣʇÀú Wymiar znakowania ȤȝʇńʇȞȝúú

Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāě

Ȥúú Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Technika znakowania }¨úĘāÆěīó

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

43,51 PLN

43,51 PLN

51,38 PLN


āúʇåʇĿûÙĦěōÊ

P940.163

P940.113 P9 ȞɊȠȦʇʇóÝ

Drewniana gra zręcznościowa

ȝɊȢȥʇʇóÝ

Drewniana gra zręcznościowa w pokrowcu

ěÊĿûāʇ4v ˇ Rozmiar ȟȞɊȟʇńʇȤɊȟʇńʇȤɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȟȝúú Technika znakowania

ěÊĿûāʇ4v ˇ Rozmiar ȤʇńʇȤʇńʇȤʇÀú Wymiar znakowania

}¨úĘāÆěīó

ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

70,49 PLN

45,68 PLN

P940.153

P940.299 P940. ȝɊȤȥʇʇóÝ

Zestaw gier, mikado i domino Q 4 Rozmiar ȟȝʇńʇȦɊȟʇńʇȠɊȠʇÀú Wymiar znakowania ȞȞȝʇńʇ ȣȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

ȝɊȠȥʇʇóÝ

Drewniana gra zręcznościowa w pokrowcu Ukiyo Crios ěÊĿûā Rozmiar ȢʇńʇȞȝʇńʇȞȣʇÀú Wymiar znakowania Ȧȝʇńʇ ȡȢúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

43,11 PLN

59,92 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȝɊȠȦʇʇóÝ

ȞɊȝȦʇʇóÝ

ȝɊȥȤʇʇóÝ

P416.819

P416.749

P221.629

Drewniany domek dla owadów

Drewniany domek dla ptaków

Zestaw narzędzi ogrodowych 3 el.

ěÊĿûā Rozmiar ȞȟʇńʇȠɊȢʇńʇȞȤʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȣȢúú

ěÊĿûāʇ4v ˇ Rozmiar ȞȢɊȥʇńʇȞȟɊȢʇńʇȟȠɊȢʇÀú Wymiar znakowania Ȧȝʇńʇ

§Êõ¨ōā Rozmiar ȟȝʇńʇȞȠʇńʇȟɊȞʇÀú Wymiar znakowania ȞȢʇńʇȣȝúú

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

ȥȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Technika znakowania }ě¨ûğÜÊě

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

Êû¨ɋ

46,09 PLN

75,37 PLN

33,35 PLN


Vinga

Tworzymy wspomnienia Naszą siłą napędową jest oferowanie designu, który zostanie zapamiętany na całe życie. Jesteśmy bardziej niż pewni, że istnieją w Twoim życiu przedmioty, które budzą wyjątkowe uczucia, jak na przykład plecak, który miałeś podczas najlepszej wycieczki, czy też żeliwna patelnia, na której Twoja mama smażyła naleśniki. Naszym celem jest tworzenie właśnie takich produktów, które stworzą wspomnienia na lata.


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Podkładka na biurko VINGA Albon, filc z recyklingu

V300011

V300012

PV30001

Filc z recyklingu Rozmiar 50 x 0,4 x 75 cm Wymiar znakowania 300 x 200mm Technika znakowania Transfer

Cena: 40,39 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȦʶʇœõÀīʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


Vinga

PV30002

PV77301

Podkładka pod mysz VINGA Albon, filc z recyklingu

Notatnik A5 VINGA Albon, filc z recyklingu

Filc z recyklingu Rozmiar ȟȥʇńʇȝɊȣʇńʇȟȥʇÀú Wymiar

o¨ĘåÊěʇɓʇ4āěú¨Ħʇ ȢʇɓʇQåÙóó¨ʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇ

znakowania ȞȢȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania Transfer

ɓʇȞȣȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇ¿å¨ùŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȤȝʇÝɖ m2 Rozmiar ȞȢʇńʇȞɊȢʇńʇȟȞɊȦʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇ ȞȢȝúú Technika znakowania Transfer

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȦȠʶʇœõÀīʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤʶʇœõÀīʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Cena:

Cena:

20,20 PLN

V300021

V300022

42,43 PLN

V773011

PV78810

PV78811

Pokrowiec na laptopa 14" VINGA Albon, filc z recyklingu

Pokrowiec na laptopa 17" VINGA Albon, filc z recyklingu

4åõÀʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȡɼ

4åõÀʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȤɼ

Rozmiar ȟȢʇńʇȞʇńʇȠȢɊȢʇÀú Wymiar znakowania Ȟȥȝʇńʇ

Rozmiar ȟȥʇńʇȞʇńʇȡȝʇÀú Wymiar znakowania 200 x

220mm Technika znakowania Transfer

250mm Technika znakowania Transfer

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȟʶʇœõÀīʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȟʶʇœõÀīʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Cena: 49,48 PLN

V773012

V788101

V788102

Cena: 55,45 PLN

V788111

V788112


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

PV7070

Torba sportowa, podróżna VINGA Bermond, PU z recyklingu

ȤɊȞȤʇóÝ

o ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȠȣʇõ Rozmiar 48,5 x 25 x 30 cm Wymiar znakowania ȟȟȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȟʶʇo ʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Cena:

V707001

294,16 PLN

V707009

PV82000

ȞɊȠʇóÝ

Kosmetyczka VINGA Bermond, PU z recyklingu o ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȣɊȢʇõ Rozmiar ȟȣʇńʇȞȡʇńʇȞȥʇÀú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȡȠʶʇo ʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇ ȞȞȣȟȟȟȞ

Cena: 126,20 PLN

V820001

V820009


Vinga

PV7620

4,8 kg

Torba na zakupy VINGA Bermond, PU z recyklingu o ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȟɊȥʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɼ Rozmiar ȡȝʇńʇȞȝʇńʇȠȟʇÀú Wymiar znakowania 200 x Ȟȟȝúú Technika znakowania Transfer

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȝʶʇo ʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇ ȞȞȣȟȟȟȞ

Cena:

V762031

265,69 PLN

V762039

PV7030

ȡɊȣȣʇóÝ

Plecak VINGA Bermond, PU z recyklingu o ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȤʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇ Ħ¨¿õÊĦʇȞȢɼ Rozmiar ȠȝɊȢʇńʇȞȠʇńʇȡȠʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȟȝȝúú Technika znakowania Transfer

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȢʶʇo ʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Cena: 241,29 PLN

V703001

V703009


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Bosler


Vinga

0,82 kg

V453031

V453035

V453037

V453039

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȢʶʇ¿¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

V773301

V773305

V773307

0,94 kg

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȡȟʶʇ¿¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

V762001

V773309

V762005

V762007

ȣɊȝȦʇóÝ

V762009

PV45303

PV7733

PV76200

Czapka VINGA Bosler AWARE™

Notatnik VINGA Bosler, bawełna z recyklingu

Torba na dokumenty VINGA Bosler, bawełna z recyklingu

¨ĿÊùû¨ʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇĿʇõåûåÊʇɓʇȥȝʇ

¨ĿÊùû¨ʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȠɊȦʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȠɼ

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ ō¨Ęó¨ʇȣɨʨûÊõāĿ¨ʇɓʇrōÊĘʇɓʇX¿ĿĂÆʇȢȥÀú Rozmiar ȟȦʇńʇȟȝʇńʇȞȢʇÀú Wymiar znakowania 50 x 50mm Technika znakowania Transfer

ğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇóěÊúāĿŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇȥȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȟȞɊȢʇńʇ

Rozmiar ȡȟʇńʇȞȤʇńʇȠȠɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika

ȞȡɊȢʇńʇȞɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȢȝúú Technika znakowania

znakowania Transfer

Transfer Cena:

Cena:

Cena:

42,71 PLN

42,16 PLN

229,78 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

2,4 kg

V850011

ȟɊȞȤʇóÝ

V850015

V850017

V850019

V850001

V850005

V850007

V850009

PV85001

PV8500

Składany parasol 21" VINGA Bosler AWARE™ RPET

Parasol 23" VINGA Bosler AWARE™ RPET

ěo#}ʇɓʇ īĦāú¨ĦŅÀōûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇɖʇú¨ûī¨õûÊʇō¨úŅó¨ûåÊʇɓʇwěÊÆûåÀ¨ʇȦȥÀú

Rozmiar ȥȦʇńʇȞȟʇńʇȥȦʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika

Rozmiar ȠȣʇńʇȞȟʇńʇȣȡʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika

znakowania Transfer

ěo#}ʇɓʇ īĦāú¨ĦŅÀōûÊʇāĦĿåÊě¨ûåÊʇɖʇú¨ûī¨õûÊʇō¨úŅó¨ûåÊʇɓʇwěÊÆûåÀ¨ʇȞȝȥÀú

znakowania Transfer

Cena:

Cena:

188,42 PLN

241,97 PLN


Vinga

7,28 kg

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȡȤʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇ ōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

522219

522221

522218

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȟʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

522220

521019 19

521021

521018

5,83 kg

5,72 kg

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȡȢʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

522319

521020

522321

522318

522320

PV5222

PV52101

PV5223

Torba sportowa, podróżna VINGA Bosler RPET

Plecak VINGA Bosler

Torba na laptopa 16" Vinga Bosler

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȤʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɼ

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȥɊȥʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȣɼ

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȡȝʇõ Rozmiar 20 x 40 x 50 cm Wymiar

Rozmiar ȡȠʇńʇȞȠʇńʇȠȝɊȢʇÀú Wymiar znakowania Ȟȟȝʇńʇȥȝúú

Rozmiar 30 x 9 x 40 cm Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú

Cena:

Cena:

Cena:

282,63 PLN

237,22 PLN

241,29 PLN

znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Notatnik A5 VINGA Baltimore

PV77310

o ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ4āěú¨Ħʇ Ȣʇɓʇ}Ŀ¨ěƨʇāóù¨Æó¨ʇɓʇğĦěāûŅʇ ĿʇõåûåÊʇɓʇȞȣȝʇğĦěāûʇɓʇo¨ĘåÊěʇ¿å¨ùŅʇɓʇo¨ĘåÊěʇāʇÝě¨ú¨ĦīěōÊʇ ȤȝʇÝɖúȟ Rozmiar ȞȣʇńʇȟʇńʇȟȟɊȢʇÀú Wymiar znakowania 70 x 40mm Technika znakowania Tampodruk

Cena: 55,85 PLN

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȠȝʶʇo ʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ


Vinga

Baltimore

V773101

V773105

V773107

V773109


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ


Vinga

2,77 kg

ȣɊȦȦʇóÝ

500519

500521

500518

500520

501 501619 619

2,49 kg

5 501621

501618

501620 0

501919 9

50 501921 01921

501918

501920 0

PV5005

PV5016

PV5019

Torba na laptopa VINGA Baltimore

Pokrowiec na laptopa do 15" VINGA Baltimore

Pokrowiec na laptopa 14" VINGA Baltimore

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȦɊȠʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȤɼ Rozmiar

o ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟɊȡʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȢɼ Rozmiar 38 x

o ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞɊȦʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȡɼ Rozmiar 34 x

znakowania Transfer

ȟȣɊȢʇńʇȝɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȞȡȝúú Technika znakowania

23,5 x 2,5 cm Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania

Transfer

Transfer

Cena:

Cena:

Cena:

213,50 PLN

115,91 PLN

109,53 PLN

ȡȠʇńʇȞȡɊȢʇńʇȟȥʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ


Vinga

7,9 kg

501819

ȥɊȣȞʇóÝ

501821

501818

501820

500119

500121

500118

500120

500319

500321

500318

500320

PV5018

PV5001

PV5003

Plecak rowerowy VINGA Baltimore

Plecak VINGA Baltimore

Plecak VINGA Baltimore

o ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȟʇõ Rozmiar ȠȝʇńʇȞȝʇńʇȡȝʇÀú Wymiar znakowania 50 x

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȤɊȟʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȤɼ Rozmiar Ƞȣʇ

o ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȤɊȡʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇȞȣɼ Rozmiar 28 x

ȞȢȝúú Technika znakowania Transfer

ńʇȞȡɊȢʇńʇȠȦʇÀú Wymiar znakowania ȥȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania

ȞȡɊȢʇńʇȡȠʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania

Transfer

Transfer

Cena:

Cena:

Cena:

231,13 PLN

206,73 PLN

262,98 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

PV5007

ȥɊȝȣʇóÝ

Torba podróżna, sportowa VINGA Baltimore o ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȡȝɊȢʇõ Rozmiar 45 x 30 x 30 cm Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 192,49 PLN

500720

500718

500721

500719

500218

500221

500219

PV5002

ȞȝɊȟȞʇóÝ

Torba sportowa, podróżna VINGA Baltimore oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȡȝɊȡʇõ Rozmiar 55,5 x 22 x 43 cm Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 229,78 PLN 500220


Vinga

PV8200

ȟɊȢȣʇóÝ

Kosmetyczka VINGA Baltimore o ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȡʇõ Rozmiar ȟȣʇńʇȞȝʇńʇȞȤʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȠȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 138,94 PLN

V820029

V820027

V820025

V820021

500420

500418

500421

500419

PV5004

ȞɊȦȦʇóÝ

Kosmetyczka VINGA Baltimore o ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȡɊȣʇõ Rozmiar ȟȠɊȢʇńʇȞȟɊȢʇńʇȞȥɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȤȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 90,56 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȞȝɊȦȠʇóÝ

ȟɊȣȣʇóÝ

PV501118

PV500819

Torba sportowa, podróżna VINGA Baltimore

Organizer VINGA Baltimore

o ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȡȢʇõ Rozmiar ȢȞɊȢʇńʇȟȣʇńʇȠȢʇÀú Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇ

o Rozmiar ȞȦɊȢʇńʇȢɊȢʇńʇȟȢʇÀú Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania Transfer

Ȟȝȝúú Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

315,17 PLN

115,91 PLN


Vinga

ȣɊȢȠʇóÝ

501419

501421

501418

501420

ȣɊȢȦʇóÝ

500919

500921

PV5014

PV5009

Plecak termoizolacyjny VINGA Baltimore

Torba termoizolacyjna VINGA Baltimore

o ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȢʇõ Rozmiar ȠȞɊȢʇńʇȞȢʇńʇȠȡʇÀú Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇ

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȡʇõ Rozmiar 32 x 22 x 34 cm Wymiar znakowania

Ȟȝȝúú Technika znakowania Transfer

ȞȟȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

212,82 PLN

188,42 PLN

500918

500920


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

PV5220

ȞȝɊȠȤʇóÝ

Torba podróżna, sportowa VINGA Hunton oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȠȣɊȠʇõ Rozmiar 48,5 x 25 x 30 cm Wymiar znakowania ȟȢȝʇńʇȞȥȝúú Technika znakowania

522019

Transfer

523019

Cena: 301,61 PLN

PV50181

ȦɊȝȞʇóÝ

Plecak VINGA Hunton oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȢʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇ ȞȤɼ Rozmiar ȠȝɊȢʇńʇȞȝʇńʇȡȦʇÀú Wymiar znakowania 50 x ȞȢȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 289,42 PLN

509119

508119


Vinga

PV5280

ȣɊȤȢʇóÝ

Torba na Laptopa 15" VINGA Baltimore oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȦʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇ

528020

528019

528120

528119

ȞȢɼ Rozmiar 30 x 7,5 x 40 cm Wymiar znakowania 200 x Ȟȟȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 225,03 PLN

PV5281

Pokrowiec na laptopa 16" VINGA Hunton

2,84 kg

oāõåÊğĦÊěʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟʇõʇɓʇoěōÊÝěāƨʇû¨ʇõ¨ĘĦāĘʇɖʇĦ¨¿õÊĦʇ Ȟȣɼ Rozmiar ȟȣʇńʇȠȥʇńʇȝɊȢʇÀú Wymiar znakowania 200 x ȞȢȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 97,88 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Torba termoizolacyjna VINGA Sortino 4,24 kg

52103

52101

52102

PV5210

¨ĿÊùû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȡʇõ Rozmiar ȠȝɊȢʇńʇȞȢʇńʇȡȣʇ cm Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 188,42 PLN

Sortino


Vinga

4,07 kg

51103

4,07 kg

51101

51102

51313

3 kg

51311

51312

515003

515001

515002

PV5110

PV5131

PV5150

Plecak termoizolacyjny VINGA Sortino RPET

Duża torba termoizolacyjna VINGA Sortino Grande RPET

Torba termoizolacyjna VINGA Sortino RPET

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȦʇõ Rozmiar ȠȝɊȢʇńʇȞȢʇńʇȠȣʇÀú Wymiar znakowania

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȠȟʇõ Rozmiar ȠȢʇńʇȟȣʇńʇȠȣʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇ

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȡʇõ Rozmiar ȠȟʇńʇȟȞʇńʇȟȞʇÀú Wymiar znakowania 70 x

Ȟȟȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania Transfer

ńʇȞȢȝúú Technika znakowania Transfer

ȣȝúú Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

Cena:

180,97 PLN

159,95 PLN

143,01 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

PV5180

Torba rowerowa VINGA Sortino RPET ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȡɊȢʇõ Rozmiar ȟȞʇńʇȞȤʇńʇȞȟʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania Transfer

518003

518002

518001

51322

51321

Cena: 90,56 PLN

PV5132

ȞɊȥȦʇóÝ

Plecak termoizolacyjny VINGA Sortino RPET ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȞȟʇõ Rozmiar 23 x 20 x 27 cm Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 101,93 PLN

51323


Vinga

PV5170

4,24 kg

Weekendowa torba sportowa, podróżna VINGA Sortino RPET ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȡȝɊȥʇõ Rozmiar 23 x 48 x 30 cm Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania Transfer

517003

517002

517001

Cena: 187,75 PLN

PV5133

Torba plażowa VINGA RPET Sortino

2,93 kg

ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȠɊȣʇõ Rozmiar ȡȢʇńʇȞȢʇńʇȠȢʇÀú Wymiar znakowania Ȟȟȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 100,31 PLN

51333

51332

51331


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ


Vinga

PV42210

Koszyk termoizolacyjny VINGA Volonne AWARE™ ¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȢȝȝʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇ 22 l Rozmiar ȟȥʇńʇȠȦʇńʇȟȞʇÀú Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇ Ȟȝȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 145,73 PLN

V422105

V422103

V422115

V422113

PV42211

Torba termoizlolacyjna VINGA Volonne AWARE™ ¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȢȝȝʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇ Ȟȝʇõ Rozmiar ȠȡʇńʇȟȢʇńʇȞȟʇÀú Wymiar znakowania Ȟȝȝʇńʇ Ȟȝȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 115,36 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Torba plażowa VINGA Volonne AWARE™, bawełna z recyklingu

V762035

V762033

PV76203

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȢȝȝʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇ 40 l Rozmiar ȡȝʇńʇȞȝʇńʇȠȟʇÀú Wymiar znakowania 200 ńʇȞȟȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 96,11 PLN


Vinga

Mata plażowa VINGA Volonne AWARE™, bawełna z recyklingu

V459105

V459103

PV45910

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȞȦȝʇńʇȤȝʇÀú Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȞȢȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 152,50 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Koc piknikowy VINGA Volonne AWARE™, bawełna z recyklingu

V459115

V459113

PV45911

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȞȠȝʇńʇȞȤȝʇÀú Wymiar znakowania Ȟȟȝʇńʇȥȝúú Technika znakowania Transfer

Cena: 146,41 PLN


Vinga

3,48 kg

ȡɊȟȣʇóÝ

V762021

V762025

V762027

V762023

V762011

V762015

V762017

PV76202

PV76201

Torba na zakupy VINGA Hilo AWARE™, płótno z recyklingu

Torba na zakupy VINGA Hilo AWARE™, płótno z recyklingu

oùĂĦûāʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȡȝȝʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȟȞʇõ Rozmiar ȡȣɊȢʇńʇȞȞʇńʇ

oùĂĦûāʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇ5ě¨ú¨Ħīě¨ʇȡȝȝʇ5vQʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȠȟʇõ Rozmiar ȡȦɊȢʇńʇȞȥʇńʇ

42 cm Wymiar znakowania 280 x 250mm Technika znakowania Transfer

37 cm Wymiar znakowania ȞȟȝʇńʇȞȥȝúú Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

38,09 PLN

73,06 PLN

V762013


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

2,05 kg

ȞɊȞȥʇóÝ

ȝɊȞȣʇóÝ

PV453049

PV453019

PV453029

Gra planszowa kości VINGA

Gra zręcznościowa VINGA Bocce

Gra planszowa kółko i krzyżyk VINGA

ěÊĿûā Rozmiar 7 x 7 x 7 cm Wymiar znakowania ȢȝʇńʇȞȝúú Technika

ěÊĿûā Rozmiar ȠȣʇńʇȟȡʇńʇʇĕʇȣɊȢʇÀú Wymiar znakowania 200 x 200mm

ěÊĿûā Rozmiar ȝɊȢʇńʇʇĕʇȟɊȢʇÀú Wymiar znakowania 50 x 50mm

znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Technika znakowania Transfer

Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

Cena:

110,89 PLN

136,92 PLN

18,43 PLN


Vinga

PV453059

PV4530009

Gra w tenisa plażowego VINGA Miro

Gra zręcznościowa tenis VINGA Colos

ěÊĿûā Rozmiar ȡȝʇńʇȟȣʇńʇȠʇÀú Technika znakowania

ěÊĿûā Rozmiar 44 x 20 x 0,8 cm Wymiar znakowania

R¨ʇō¨ĘŅĦ¨ûåÊ

ȞȢȝʇńʇȞȝȝúú Technika znakowania Transfer

Cena:

Cena:

142,34 PLN

120,38 PLN

ȞɊȣȟʇóÝ

PV4530029

PV4530019 2,48 kg

ȞɊȝȣʇóÝ

Gra taktyczna VINGA Muge

Gra zręcznościowa VINGA Faia

ěÊĿûā Rozmiar ȞȥɊȢʇńʇʇĕʇȡɊȠʇÀú Wymiar znakowania Ȟȝȝʇ

ěÊĿûā Rozmiar ȠȥʇńʇȞȢʇńʇȢʇÀú Wymiar znakowania Ȟȝȝʇ

x 20mm Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

ńʇȞȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Cena:

Cena:

132,85 PLN

73,75 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

0,58 kg

0,39 kg

0,78 kg

PV9160

PV9162

PV262001

Gra planszowa "chińczyk" VINGA Ludo

Gra planszowa kółko i krzyżyk VINGA

Zestaw gier planszowych VINGA

ěÊĿûā Rozmiar ȞȢʇńʇȞȢʇńʇȟɊȥʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȞȝúú

o¨ĘåÊě Rozmiar 24 x 24 x 2,8 cm Wymiar znakowania 80 x 40mm

o¨ĘåÊě Rozmiar 25 x 25 x 2,8 cm Wymiar znakowania 30 x 20mm

Technika znakowania Tampodruk

Technika znakowania Tampodruk

Cena:

Cena:

Cena:

69,13 PLN

71,16 PLN

101,67 PLN

Technika znakowania Tampodruk


Vinga

PV9152

PV9154 0,42 kg

0,42 kg

Gra w kości Bratzy VINGA

Gra w kości Yatzy VINGA

v Rozmiar ȞȟʇńʇȞȣɊȢʇńʇȠʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇ

v Rozmiar ȞȟʇńʇȞȣɊȢʇńʇȠʇÀú Wymiar znakowania ȣȝʇńʇ

30mm Technika znakowania Tampodruk

30mm Technika znakowania Tampodruk

Cena:

Cena:

60,19 PLN

42,43 PLN

PV91500

PV9155 0,24 kg

ȞʇóÝ

Szachy VINGA

Karty do gry VINGA

o¨ĘåÊě Rozmiar 25 x 25 x 3 cm Wymiar znakowania 30 x

o¨ĘåÊě Rozmiar ȢɊȤʇńʇȞɊȣʇńʇȥɊȤʇÀú Wymiar znakowania 30

30mm Technika znakowania Tampodruk

x 30mm Technika znakowania Tampodruk

Cena:

Cena:

110,89 PLN

35,92 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Ręcznik VINGA Valmer

ȟɊȞȤʇóÝ

8053

8046

8052

PV806

¨ĿÊùû¨ Rozmiar ȞȥȝʇńʇȥȝʇńʇȝɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania Haft

Cena: 197,91 PLN

8063


Vinga

Ręcznik VINGA Lounge ȟɊȞʇóÝ

8055

8064

PV805

¨ĿÊùû¨ Rozmiar ȞȣȝʇńʇȥȝʇńʇȝɊȡʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania Haft

Cena: 206,05 PLN

8067


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ


Vinga

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȞʶʇěo#}ʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

45901

45905

3,79 kg

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȣʶʇěo#}ʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

45903

4590011

4590015

3,79 kg

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȢȥʶʇěo#}ʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

4590013

4590001

4590005

4590003

PV45901

PV459001

PV459000

Koc piknikowy VINGA Alba RPET, mały

Koc piknikowy VINGA Alba RPET, średni

Koc piknikowy VINGA Alba RPET, duży

ěo#} Rozmiar ȞȞȝʇńʇȞȞȝʇńʇȝɊȢʇÀú Wymiar znakowania 80 x 80mm

ěo#} Rozmiar ȞȤȝʇńʇȞȠȝʇńʇȝɊȢʇÀú Wymiar znakowania 80 x 79,95mm

ěo#} Rozmiar ȟȝȝʇńʇȞȢȝʇńʇȝɊȢʇÀú Wymiar znakowania 80 x 79,95mm

Technika znakowania Haft

Technika znakowania Haft

Technika znakowania Haft

Cena:

Cena:

Cena:

100,45 PLN

164,02 PLN

221,64 PLN

4,87 kg


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ


Vinga

PV43302

ȝɊȡȣʇóÝ

Butelka sportowa 575 ml VINGA Erie RPET ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢȤȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇoāōåāúʇåōāõ¨Àñåʇ Ęõ¨ğĦåóʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȟʇ ÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇ 4 godzin Rozmiar ȞȦɊȞʇńʇʇĕʇȤɊȦʇÀú Wymiar znakowania ȟȠȥʇńʇȞȠȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȣʶʇěo#}ʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ r vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Cena: 52,33 PLN

V433025

V433027

V433029

V433021

V433020

V430015

V430017

V430019

V430012

V433027

PV4300

ȞɊȠȡʇóÝ

Butelka termiczna 450 ml VINGA Erie vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȡȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ =ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇ ÆāʇȣʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇ ÆāʇȞȢʇÝāÆōåû Rozmiar ȞȦɊȠʇńʇʇĕʇȣʇÀú Wymiar znakowania 238 ńʇȞȠȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȢʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

Cena: 86,89 PLN V430011


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ


Vinga

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȣʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȤȦʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇ ěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

V430031

V430032

V430033

V430034

V430035

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȦʶʇğĦ¨õåʇûåÊěÆōÊĿûÊñʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

V430039 V430021

V430022

V430023

V430024

V430025

V430029

V430041

V430042

V430043

V430044

V430045

V430049

PV43003

PV43002

PV43004

Butelka termiczna 800 ml VINGA Ciro

Butelka termiczna 580 ml VINGA Ciro

Butelka termiczna 300 ml VINGA Ciro

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȥʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢȥʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ

ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ

=ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇ

ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ

ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ÀâĿŅĦ

ÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåûʇ

ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ÀâĿŅĦ

Rozmiar ȟȡɊȥʇńʇʇĕʇȥʇÀú Wymiar znakowania 30 x 80mm Technika

ɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȟʇńʇʇĕʇȤɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȠȤʇńʇȞȡȝúú

Rozmiar ȞȥɊȣʇńʇĕʇȣʇÀú Technika znakowania R¨ʇō¨ĘŅĦ¨ûåÊ

znakowania Tampodruk

Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

Cena:

Cena:

Cena:

105,60 PLN

92,59 PLN

79,03 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Pudełko śniadaniowe VINGA Ciro

PV269102

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar ȞȦʇńʇȞȡɊȞʇńʇ ȣɊȠʇÀú Wymiar znakowania 80 x 40mm Technika znakowania Tampodruk Ten produkt zawiera 39% stali ûåÊěÆōÊĿûÊñʇōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇ ȞȞȣȟȟȟȞ

Cena: 138,94 PLN


Vinga

Kubek termiczny 300 ml VINGA Otis

5064

5069

5068

5062

PV506

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠʇõʇɓʇvōÀōÊõûŅʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇ ȣʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇ ÆāʇȣʇÝāÆōåûʇɓʇo¨ğīñÊʇÆāʇÊóğĘěÊğīʇÆāʇó¨ĿŅ Rozmiar Ȟȣʇ ńʇʇĕʇȤʇÀú Wymiar znakowania ȟȞȟʇńʇȞȞȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

Cena: 81,34 PLN

5066

5063


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ


Vinga

PV4330

0,7 kg

Butelka sportowa 600 ml VINGA Balti, RPET ěo#}ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȣʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇ û¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȟʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇ û¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȡʇÝāÆōåûʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȟɊȞʇ ńʇʇĕʇȤɊȟʇÀú Wymiar znakowania ȟȟȦʇńʇȞȞȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȣȠʶʇěo#}ʇōʇ ÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇr vɊʇ #r} 4=JX R ʇ or¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇ ȞȞȣȟȟȟȞ

Cena: 56,12 PLN V433011

V433017

V433005

V433000 V433 00 000

5036

5033

5031

PV503

3,07 kg

Butelka termiczna 500 ml VINGA Balti vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇRåÊʇĘěōÊÀåÊó¨ʇɓʇ =ōāõ¨Àñ¨ɋʇĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇ ÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȞȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar 7,2 x 7,2 x 22,2 cm Wymiar znakowania 25 x 80mm Technika znakowania Tampodruk

Cena: 87,97 PLN

5032

5039

5030


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ


Vinga

Butelka termiczna 500 ml VINGA Miles 5048

5046

5053

5047

5043

5042

5044

5052

5059

PV504

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇ ȣʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇ ÆāʇȞȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȟɊȠʇńʇʇĕʇȤɊȠʇÀú Wymiar znakowania 25 x 80mm Technika znakowania Tampodruk

Cena: 81,34 PLN

ȟɊȦȣʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

PV5096G

ȞɊȟʇóÝ

Szklana butelka 550 ml VINGA Lean vōóùāʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȠɊȢʇńʇʇĕʇȣɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȥʇńʇȞȡȝúú Technika znakowania Tampodruk

Cena: 47,03 PLN

50962

50961

PV5095

Butelka termiczna 450 ml VINGA Lean

ȞɊȠȥʇóÝ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȡȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ ĘěĂŐûå¨ʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇ ȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇ ÆāʇȞȢʇÝāÆōåûʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȠʇńʇʇĕʇȣɊȢʇÀú Wymiar

50952

5 50951

5 50950

50953BK

50953DG

50953R

znakowania ȟȝȥʇńʇȞȡȝúú Technika znakowania ěīóʇ ÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

Cena: 65,88 PLN

50953DB

50953G


Vinga

PV5083

Butelka sportowa 600 ml Tritan VINGA Lean

0,74 kg

}ěåĦ¨ûʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȣʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇoāōåāúʇåōāõ¨ÀñåʇĘõ¨ğĦåóʇ ɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀåÊĘùŅÀâʇÆāʇȟʇÝāÆōåûʇɓʇ ĦěōŅúīñÊʇĦÊúĘÊě¨ĦīěÙʇû¨ĘāñĂĿʇÀâùāÆûŅÀâʇÆāʇȡʇÝāÆōåûʇ ɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȠɊȢʇńʇʇĕʇȣɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȟȝȥʇńʇȞȡȝúú Technika znakowania ěīóʇÜīõõɨÀāõāěʇȠȣȝˉ

Cena: 33,75 PLN

50847

50862 5 0862

50848

5084 50846 46

50863

50830

50849

50833

50831

50832

PV5096

Butelka sportowa 550 ml VINGA Lean

ȝɊȦȞʇóÝ

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȢȢʇõʇɓʇvōÀōÊõû¨ʇɓʇ=ōāõ¨Àñ¨ɋʇ ĘāñÊÆŅûÀō¨ʇĠÀå¨ûó¨ʇɓʇ ÀâĿŅĦ Rozmiar ȟȠʇńʇʇĕʇȣɊȢʇÀú Wymiar znakowania ȠȝʇńʇȞȟȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Cena: 48,93 PLN

50960BK

50960DG

50960DB

50960R

50960G


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ


Vinga

PV261201

Patelnia 27 cm VINGA Monte Ardoise §Êõ¨ōā Rozmiar ȡȞɊȢʇńʇȟȦɊȞʇńʇȢʇÀú Technika znakowania Êóāě¨Àñ¨ʇûåÊʇñÊğĦʇúāŐõåĿ¨ɉ

Cena: 282,63 PLN

PV261211

Patelnia 20 cm VINGA Monte Ardoise §Êõ¨ōā Rozmiar ȠȞɊȡʇńʇȟȞɊȣʇńʇȡʇÀú Technika znakowania Êóāě¨Àñ¨ʇûåÊʇñÊğĦʇúāŐõåĿ¨ɉ

Cena: 146,41 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

Nakładka na kuchenkę VINGA Monte Ardoise

PV261221

§Êõ¨ōā Rozmiar ȡȞɊȠʇńʇȟȠʇńʇȟʇÀú Technika znakowania Êóāě¨Àñ¨ʇûåÊʇñÊğĦʇúāŐõåĿ¨ɉ

Cena: 288,74 PLN


Vinga

PV261231

PV261241

Patelnia grillowa 30 cm VINGA Monte Ardoise

Płyta grillowa 30 cm VINGA Monte Ardoise

§Êõ¨ōā Rozmiar 35 x 30 x 2 cm Technika znakowania Êóāě¨Àñ¨ʇûåÊʇñÊğĦʇ

§Êõ¨ōā Rozmiar 35 x 30 x 2 cm Technika znakowania Êóāě¨Àñ¨ʇûåÊʇñÊğĦʇ

úāŐõåĿ¨ɉ

úāŐõåĿ¨ɉ

Cena:

Cena:

263,65 PLN

269,09 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ


Vinga

2,97 kg

2,99 kg

2,37 kg

3184

3183

31801

Długa deska do krojenia, serowania VINGA Buscot

Deska do krojenia, serowania VINGA Buscot

Deska do krojenia, serwowania VINGA Buscot

ěÊĿûā Rozmiar ȤȢʇńʇȞȢʇńʇȞɊȥʇÀú Wymiar znakowania 80 x 40mm

ěÊĿûā Rozmiar ȡȦʇńʇȟȡʇńʇȞɊȥʇÀú Wymiar znakowania 80 x 40mm

ěÊĿûā Rozmiar ȠȡʇńʇȟȦʇńʇȞɊȥʇÀú Wymiar znakowania 80 x 40mm

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Cena:

Cena:

Cena:

157,25 PLN

143,69 PLN

120,11 PLN


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

0,74 kg

ȞɊȠȠʇóÝ

ȞɊȦȡʇóÝ

PV261079

PV261089

PV261099

Deska do krojenia, serwowania VINGA Veia, mała

Deska do krojenia, serwowania VINGA Veia, średnia

Deska do krojenia, serwowania VINGA Veia, duża

ěÊĿûā Rozmiar ȟȝʇńʇȞȦʇńʇȟʇÀú Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú

ěÊĿûā Rozmiar 35 x 20 x 2,5 cm Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú

ěÊĿûā Rozmiar 33,5 x 32 x 2 cm Wymiar znakowania ȞȝȝʇńʇȞȝȝúú

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇ Xȳ

Cena:

Cena:

Cena:

59,92 PLN

91,23 PLN

112,92 PLN


Vinga

}ÊûʇĘěāÆīóĦʇō¨ĿåÊě¨ʇȥȤʶʇ¿¨ĿÊùûŅʇ ōʇěÊÀŅóõåûÝīʇōʇÀÊěĦŅœó¨ĦÊúʇ5rvɊʇ #r} 4=JX R ʇor¤#¤ʇ XR}rXLʇ R=XRɊʇ ʇȞȞȣȟȟȟȞ

4,33 kg

2178

2179

2157

2158

5,08 kg

ȠɊȡȣʇóÝ

2162

2155

2156

PV217

PV216

PV215

Fartuch VINGA Casbas

Fartuch VINGA Tome

Fartuch VINGA Asado ¨ĿÊùû¨ Rozmiar 90 x 70 x 0,5 cm Wymiar znakowania ȞȢȝʇńʇȞȢȝúú

¨ĿÊùû¨ Rozmiar 90 x 70 x 0,5 cm Wymiar znakowania ȞȥȝʇńʇȞȢȝúú

¨ĿÊùû¨ʇōʇěÊÀŅóõåûÝī Rozmiar 90 x 70 x 0,5 cm Wymiar znakowania ȞȢȝʇ

Technika znakowania Transfer

ńʇȞȢȝúú

Cena:

Cena:

Cena:

111,84 PLN

129,45 PLN

112,65 PLN

2159


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

PV369

ȞɊȦȠʇóÝ

Głęboka miska 30 cm VINGA Nomimono J¨úåāûó¨ Rozmiar 30 x 30 x 9 cm Technika znakowania X¿ĿāõīĦ¨

Cena: 279,93 PLN 3694

3564

PV43202

0,47 kg

Kubek 350 ml VINGA Nomimono, 2 szt. J¨úåāûó¨ʇɓʇX¿ñÙĦāĠÁʇȝɊȠȢʇõʇɓʇo¨ğīñÊʇÆāʇÊóğĘěÊğīʇÆāʇ ó¨ĿŅʇɓʇQāŐû¨ʇúŅÁʇĿʇōúŅĿ¨ěÀÊʇɓʇQāŐû¨ʇīŐŅĿ¨ÁʇĿʇ óīÀâÊûÀÊʇúåóěāܨõāĿÊñ Rozmiar ȥʇńʇȥʇńʇȞȝʇÀú Technika znakowania X¿ĿāõīĦ¨

Cena: 89,47 PLN V432021

V432029


Vinga

PV366

Talerz 26,5 cm VINGA Nomimono, 2 szt. J¨úåāûó¨ Rozmiar ȟȣɊȢʇńʇȟȣɊȢʇńʇȞɊȢʇÀú Technika znakowania X¿ĿāõīĦ¨

3663

Cena: 176,90 PLN

3576

PV367

0,59 kg

Miska 15,5 cm VINGA Nomimono, 2 szt. J¨úåāûó¨ Rozmiar ȞȢɊȢʇńʇȞȢɊȢʇńʇȥʇÀú Technika znakowania X¿ĿāõīĦ¨

Cena: 137,59 PLN 3691

3697


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

0,93 kg

3,92 kg

ȞɊȢȠʇóÝ

PV267029

PV267019

PV432019

Zestaw misek VINGA Nuvem

Zestaw misek VINGA Nuvem

Zestaw kubków VINGA Nuvem

J¨úåāûó¨ Rozmiar ȢʇńʇʇĕʇȞȞɊȢʇÀú Technika znakowania X¿ĿāõīĦ¨

J¨úåāûó¨ Rozmiar ȡɊȠʇńʇʇĕʇȞȢɊȢʇÀú Technika znakowania X¿ĿāõīĦ¨

J¨úåāûó¨ Rozmiar ȥɊȟʇńʇʇĕʇȦɊȢʇÀú Technika znakowania X¿ĿāõīĦ¨

Cena:

Cena:

Cena:

96,11 PLN

108,85 PLN

92,86 PLN


Vinga

PV266009

Talerz do serwowania VINGA Nuvem

ȡɊȣȣʇóÝ

J¨úåāûó¨ Rozmiar ȠȠɊȞʇńʇȟȡɊȢʇńʇȠɊȟʇÀú Technika znakowania X¿ĿāõīĦ¨

Cena: 144,37 PLN

PV267009

Miska VINGA Nuvem J¨úåāûó¨ Rozmiar ȢɊȥʇńʇʇĕʇȟȡʇÀú Technika znakowania X¿ĿāõīĦ¨

Cena: 145,73 PLN

ȡɊȡȞʇóÝ


X 5#rʇ ʇȟȝȟȡ

ȞɊȟȟʇóÝ

2,55 kg

ȠɊȠȞʇóÝ

PV1653

PV1655

PV1650

Nóż santoku VINGA Kaiser

Zestaw noży VINGA Kaiser, 2 szt.

Nóż szefa kuchni VINGA Kaiser

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ Rozmiar ȟȢɊȢʇńʇȠʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania 30 x

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ Rozmiar ȠȠʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȢȝʇńʇȞȝúú

vĦ¨õʇûåÊěÆōÊĿû¨ Rozmiar ȠʇńʇȠȝʇńʇȞʇÀú Wymiar znakowania ȢȝʇńʇȞȝúú

Ȟȝúú Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Technika znakowania 5ě¨ĿÊěʇõ¨ğÊěāĿŅ

Cena:

Cena:

Cena:

106,15 PLN

219,61 PLN

150,48 PLN
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.