Page 1

september 2015 – nummer 1062 – jaargang 93

Ouderlingen blad voor Pastoraat en Gemeenteopbouw

Contact met Moslim-Nederlanders

Bijbelwoorden nu

Huwelijksvoorbereiding


RICHARD VISSINGA

De Protestantse Gemeente Enschede waaraan ik als predikant verbonden ben maakt zich op voor een ingrijpende gebeurtenis. Op 20 september a.s. wordt de ‘vernieuwbouwde’ Ontmoetingskerk in gebruik genomen. Deze voormalige Vredeskerk aan de Varviksingel, die gebouwd werd niet lang na de tweede wereldoorlog is één van de tot voor kort vijf grote protestantse kerken in Enschede. De andere vier zijn of worden binnenkort afgestoten. De PGE concentreert haar kerkdiensten en vieringen in deze grondig vernieuwbouwde kerk. De kerkelijke gemeente is in de afgelopen decennia dermate gekrompen, zowel naar ledental als naar inkomsten, dat de Algemene Kerkenraad het niet langer verantwoord vond geld te blijven investeren in grote en te grote kerkgebouwen. De pijn van de krimp is zo eerlijk mogelijk over alle stedelijke wijkgemeenten verdeeld. En de wijkgemeente van de Vredeskerk ontdekt tot haar vreugde of schrik dat het oude kerkgebouw niet meer bestaat. Naast droefheid over het verlaten van bestaande kerkgebouwen en verontwaardiging over de grote investering om tot de Ontmoetingskerk te komen leeft er bij veel gemeenteleden opluchting over deze nieuwe en ingrijpende stap. Velen voelen zich geïnspireerd door de ontmoetingen met leden van de andere wijkgemeenten en de nieuwe mogelijkheden waarover dit ‘bij-de-tijdse-gebouw’ beschikt. De grote vraag zal zijn of deze inspiratie blijvend zal zijn en of de nieuwe kerk een open en veilig huis zal bieden voor ontmoetingen met elkaar, met buurt- en stadsgenoten en met God. En of, wie weet, deze nieuwe kerk met haar activitei-

Ouderlingen blad voor Pastoraat en Gemeenteopbouw

redactioneel ten op het gebied van pastoraat, diaconaat, liturgie, catechese, bezinning, toerusting en bezieling ook anderen dan de vaste bewoners zal weten te inspireren. Aan de in gebruikneming van de Ontmoetingskerk is door de PGE en het Grote Steden Beraad een symposium op 18 september gewijd rond de vraag hoe wij ‘geloofwaardige gemeenschap in een postchristelijk 2030’ zullen zijn. Over vernieuwbouw gesproken: het Ouderlingenblad is grondig vernieuwbouwd! Vanaf deze nieuwe jaargang verschijnt het blad in ‘full color’. De redactie was unaniem enthousiast over de proef die haar onder ogen kwam. De vormgever heeft het woord ‘blad’ tussen accolades geplaatst zodat het heenwijst naar Ouderlingen én naar Pastoraat en Gemeenteopbouw. Het is een blad voor ouderlingen én voor al degenen die betrokken zijn bij en meewerken aan pastoraat en gemeenteopbouw: bezoekers, contactpersonen, commissie- en werkgroepleden, pastoraal en kerkelijk werkers, diakenen en predikanten. Een vondst, lijkt me. Twee nieuwe rubrieken vullen de nummers met losse artikelen. In ‘Het lied in het pastoraat’ vraagt telkens een lied uit het nieuwe Liedboek met het oog op het pastoraat om aandacht. En in ‘Bijbelwoorden nu’ staat telkens een bijzonder Bijbelwoord centraal. Beide rubrieken zijn goed voor de eigen bezinning, maar ook heel bruikbaar in pastorale (groeps)gesprekken. De redactie is de verschillende scribenten erkentelijk voor hun medewerking. Wij hopen dat de lezers met genoegen deze vernieuwbouwde uitgave van het Ouderlingenblad ter hand zullen nemen!

2


2 redactioneel 24 gejut

in dit nummer

28 boeken 33 prikbord

6

17 14

4 Het lied in het pastoraat Gedachten bij Liedboek 816 ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’ – PIETER ENDEDIJK

10 Mijn gelijk en ons geluk Over moeiten en kansen van verschillen in de gemeente – PIET SCHELLING

20 Kiezen voor dichtbij De behoefte aan informele ontmoetings- en ondersteuningsgroepen – HENK DE ROEST

6 Bijbelwoorden nu De ‘aarde’ staat centraal

14  Huwelijksvoorbereiding Gesprekken over de levens- en geloofsgeschiedenis van de huwenden – NICO TER LINDEN

25 Kinder- en jongerenwerk Wat staat de kerk te doen? Een dringende vraag – JOS DE KOCK

– PIET VAN MIDDEN

7 Op verhaal komen in de kindernevendienst Inzoomen op het bijbelverhaal voor kinderen van 4 tot 7 jaar

– INGRID DE ZWART

17 Pionieren in Moerwijk Kerk-zijn zonder angst in de ontmoeting met de moslimburen – BETTELIES WESTERBEEK

In bijbels perspectief Kent de Bijbel ook zoiets als kerkvisitatie?

3

Een handreiking bij het openen en sluiten van kerkelijke vergaderingen – JAAP DE LANGE

volgend nummer

THEMA: KERKVISITATIE Visitatie in de kerkorde Achtergronden en bedoeling van kerkvisitatie

29 werkwoord Openen en sluiten

Vanuit waarderende gemeenteopbouw Concentratie op het versterken van wat waardevol is

Visitatie gezien vanuit visitator Gedachten van een kerkvisitator

De buitengewone visitatie Bijzondere situaties vragen om bijzondere aandacht

Voor en na de visitatie Ervaringen vanuit de plaatselijke gemeenten

Stappenplan voor de visitatie Hoe bereidt de kerkenraad de visitatie voor?

September 2015 – nummer 1062 – Jaargang 63

Ouderlingenblad 1062, september 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you