Jaarbericht 2018

Page 1

VERBIND

RELATIEMAGAZINE VB GROEP » JAARBERICHT 2018

04» SOLIDE Krachtig economisch herstel

16» PARTNERSCHAP Hechte samenwerking in de keten

10» DUURZAAM Begrip en respect voor elkaars belangen

20» GUÏLJO VAN NULAND Juiste balans

16» FACTS IN FIGURES


V O O RW O O R D

IN H O U D

Duurzaam. Solide. Partnerschap. Het zijn boeiende tijden voor bouwend Nederland. De economie is booming en de vraag naar kwalitatief, duurzaam vastgoed is ongekend groot. Tegelijk hebben we te maken met allerlei factoren die het lastig maken die vraag adequaat te beantwoorden. Toenemende druk op de arbeidsmarkt. Schaarste vanuit toeleveranciers met stijgende prijzen als onvermijdelijk gevolg. Versoepeling van procedures is gewenst, evenals duidelijkheid en snellere besluitvorming vanuit bevoegd gezag. Juist in deze context bewijst zich de kracht van de kernwaarden van onze groep. Duurzaam, solide en partnerschap. Die kernwaarden zijn geen willekeurige labels waarmee we onze diensten proberen te verkopen. Ze beschrijven wat we in ons diepste wezen zijn. In onverbrekelijke samenhang. Want focus op duurzaamheid – in de zin van continuïteit – veronderstelt een in alle opzichten solide organisatie. Een organisatie die zich niet beperkt tot onze eigen groep, maar waartoe alle partners in de keten behoren. In wezen zijn we procesmanagers. Een kennis- en expertisecentrum dat een proces organiseert om tot een gebouw te komen. Efficiënt, duurzaam, veilig, tegen een eerlijke prijs. Aan ons de taak dat te laten aansluiten op het proces van de opdrachtgever, waarbij vaak snelheid en prijs van belang zijn. Dat is wat we doen. Waar we goed in zijn en waarop we onze organisatie hebben ingericht. Duurzaam, solide, gericht op partnerschap. Dat VB Groep wederom kan terugzien op een goed jaar, laat zien dat we er steeds beter in slagen de mensen en partijen aan te spreken die zich in onze kernwaarden herkennen. Want dat is wat deze boeiende tijden meer dan ooit duidelijk maken; resultaat komt samen.

Robert van Boldrik, Algemeen directeur VB Groep

04»

SOLIDE

10»

DUURZAAM

16»

PARTNERSCHAP

20»

GUÏLJO VAN NULAND

22»

PROJECTEN

Krachtig economisch herstel

Begrip en respect voor elkaars belangen

Hechte samenwerking in de keten

Juiste balans

Overzicht projecten

COL OFON VerBind is een uitgave voor relaties van VB Groep Productie: Simergie Tekst: Ton Manders Fotografie: P&I Studio’s Verse Beeldwaren Marco Kolleppel Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming worden overgenomen of vermenigvuldigd. Zet- en drukfouten voorbehouden.

2

VERBIND » JAARBERICHT 2018

3


JA AR B ER ICH T 20 18

SOLIDE Hielden we voorgaande jaren de nodige slagen om de arm, terugkijkend over 2018 constateren we dat de markt echt ten goede is gekeerd. Er is sprake van een krachtig economisch herstel. Dat biedt onze organisatie, die de afgelopen jaren aangreep om haar processen te optimaliseren, te innoveren en netwerken te versterken en uit te breiden - volop kansen. De vraag naar nieuwe woningen is groter dan ooit en er ligt een ongekende verduurzamingsopgave in de bestaande woningvoorraad. Dat vertaalt zich in een comfortabel gevulde portefeuille. Kortom, we hebben een goed jaar gedraaid en zien ook 2019 met gefundeerd vertrouwen tegemoet.

De solvabiliteit nam toe tot een gezonde 32%.

4

Financieel resultaat boven prognose VB Groep heeft een goed resultaat gerealiseerd. We behaalden in 2018 een resultaat voor belastingen van € 5,4 miljoen (2017: € 2,4 miljoen). Beide bedrijfsonderdelen - Ontwikkelen en Bouwen - droegen daar positief aan bij. Het resultaat na belastingen van de groep bedroeg € 3,7 miljoen. De vermogenspositie van VB Groep is verder versterkt. Door het positieve resultaat na belastingen steeg het groepsvermogen naar € 15,1 miljoen. In 2018 is de liquiditeitspositie van de groep verbeterd en de solvabiliteit gestegen van 21% naar 32%.

Goed risicomanagement De resultaten zijn beter dan verwacht, omdat we de afgelopen jaren vastgehouden hebben aan onze koers en continue geïnvesteerd hebben in onze medewerkers, onze concepten, innovaties in de markt en in de optimalisatie van onze processen. Hier plukken we juist nu, met het huidige marktsentiment, de vruchten van. De hechte en duurzame relaties met onze ketenpartners hebben hier zeker aan bijgedragen, maar ook het type opdrachtgevers dat we aan ons weten te binden; opdrachtgevers die zich eveneens partner in de keten weten. Samen blijken we in staat processen helder en

VERBIND JAARBERICHT 2018

5


JA AR B ER ICH T 20 18

Nederland moet het komende decennium 750.000 nieuwe woningen realiseren. Hoog tijd om serieuze stappen te maken.

efficiënt in te richten en invulling te geven aan strak risicomanagement. Daarin ligt steeds nadrukkelijker onze kracht. Dat vertaalde zich in 2018 eveneens in lichtelijk gestegen marges. Voor 2019 en 2020 hebben we een gezonde orderportefeuille met mogelijkheden voor verdere expansie. Ontwikkelen Het bedrijfsonderdeel Ontwikkelen presteerde goed en heeft een resultaat voor belastingen behaald van € 1,4 miljoen. De omzet over 2018 bedroeg € 25 miljoen. In 2018 realiseerde het bedrijfsonderdeel Ontwikkelen meerdere projecten. Vanwege onze portefeuille met strategische binnenstedelijke (her) ontwikkelingslocaties voor woningbouw

hebben we kunnen profiteren van de positieve woningmarktontwikkelingen. De realisatie van de projecten heeft niet alleen bijgedragen aan resultaat en liquiditeit, maar zorgde ook voor afbouw van onze onderhanden werk voorraad en projectfinancieringen. Naast die afbouw van de onderhanden werk voorraad is in 2018 een aantal nieuwe posities en projecten verworven die de komende jaren verder kunnen worden ontwikkeld. Kortom, er ligt een goede financiële basis voor nieuwe opgaven. Ontwikkelen beschikt over een gezonde portefeuille voor de komende jaren. Dat biedt een goede uitgangspositie voor duurzaam en solide ondernemen. En niet in de laatste plaats voor een duurzame en solide balans.

Bouwen De bouwbedrijven zien terug op een meer dan goed jaar en behaalden een omzet van € 128 miljoen en een resultaat voor belastingen van € 3,8 miljoen. Het resultaat is vergeleken met de twee voorgaande jaren verdubbeld. Gezien de omvang van de huidige portefeuille valt te verwachten dat de positieve ontwikkeling zich voortzet. Eind 2017 verwierf VB Groep bouwbedrijf Van Miltenburg in Utrecht. Onze nieuwe collega’s – uitstekend geoutilleerd voor onderhoud en renovatie/verduurzaming in de utiliteit – hebben zich afgelopen jaar een belangrijke positie in onze gelederen verworven. Het directieteam werd versterkt om invulling te

6

geven aan de uitbreiding van de activiteiten. Met de sterke kantorenmarkt in en om Utrecht zien we volop kansen om in deze regio te groeien. Naast onderhoud en (ver)nieuwbouw (in 2019 hebben we als vaste samenwerkingspartner diverse hotels tegelijk onderhanden en ook op verschillende onderwijslocaties wachten mooie projecten) zit de groei vooral in verduurzaming van woningen waarvoor opdrachtgevers een beroep doen op onze bouwbedrijven. Nederland wacht op dat terrein een enorme opgave van maar liefst 7 miljoen woningen. We constateren dat meer en meer woningcorporaties zich vinden in het samenwerkingsmodel dat we voorstaan.

Een model waarbij we niet in eerste instantie worden geselecteerd op basis van prijs, maar op basis van succesvolle referentieprojecten, getoonde expertise en vertrouwen. Structurele samenwerking met leveranciers, onderaannemers én opdrachtgevers resulteert in efficiënte processen en duurzame afspraken, waardoor we zekerheid kunnen bieden.

VERBIND JAARBERICHT 2018

7


JA AR B ER ICH T 20 18

“De overheid verwijt onze sector dat we geen meters maken. Maar hoe gaat de besluitvorming?!”

VOORUITZICHTEN, UITDAGINGEN EN SPEERPUNTEN Prognose Zoals gezegd, de portefeuilles zijn goed gevuld met uitdagende, gezonde projecten. We voorzien dan ook verdere groei. Zowel autonoom als ook uit acquisitie. We staan altijd open voor partijen die ons kunnen versterken en die qua DNA bij ons passen. We verwachten voor 2019 dan ook een stijging van de groepsomzet. Er liggen voor onze ontwikkelaars en bouwers aantrekkelijke kansen in het verschiet. Opgaven die in veel gevallen ook uitdagingen met zich mee brengen. Dat is duidelijk het geval op het vlak van woningbouw en hedendaagse kantoorgebouwen. Knelpunt woningmarkt Er ligt een enorme druk op de woningmarkt. De verwachting is dat het explosief toegenomen prijsniveau de komende twee jaren zal stabiliseren. Om in te kunnen spelen op het huidige marktsentiment, zullen we nog actiever bij gemeenten moeten aankloppen om nieuwe grondposities versneld op de agenda te krijgen. Juist daar ligt een lastig knelpunt. Nederland moet het komende decennium 750.000 nieuwe woningen realiseren. Dat zijn er 75.000 per jaar en op dit moment zitten we nog niet op de helft. Het is hoog tijd om serieuze stappen te maken. Dat dit louter binnenstedelijk niet lukt, is duidelijk. Er moeten dringend nieuwe locaties worden uitgegeven. Rand- en buitenstedelijk, wellicht

8

volgens een vernieuwd VINEX-concept. Dat vraagt een nauwe samenwerking tussen gemeenten, ontwikkelaars en bouwers. Integrale ketensamenwerking in het belang van de burger die wil wonen. Meer voortvarendheid bevoegd gezag Nieuwe locaties alleen zijn niet voldoende. Het bevoegd gezag dient ook met meer voortvarendheid aan te geven welke programma’s op die locaties mogen worden gerealiseerd. Zonder programma en bestemmingsplan is het immers onmogelijk om passende plannen te maken. Geen plan, geen transactie. Geen transactie, geen woningen. Een impasse die moet worden doorbroken. Ook het Klimaatakkoord stelt ons voor niet geringe uitdagingen. Als gasloos en energieneutraal wonen de inzet is, welke oplossingen gaan we dan implementeren om dat te bereiken? Wie bepaalt wat waar wordt ingezet? Wanneer? En hoe moet dit worden gefinancierd? Bouwend Nederland staat in de startblokken, maar onduidelijkheid over de uiteindelijke oplossing werkt op dit moment vertragend. We zijn goed op de hoogte van de huidige mogelijkheden, waarbij we de nodige expertise hebben opgebouwd. Deze passen we in toenemende mate toe voor onze relaties. Well & Smart Offices Ook de markt van commercieel vastgoed toont weer volop beweging. Er is een toenemende behoefte aan kwalitatief goede kantoren. Op aantrekkelijke, goed bereikbare

locaties. Flexwerk-omgevingen met minder vierkante meters per werkplek, maar wel voorzien van de meest moderne faciliteiten om flexibel en duurzaam, comfortabel en gezond te werken. De ontwikkeling van dergelijke Well & Smart Offices veronderstelt nieuwe, specifieke expertise. Vandaar dat we recentelijk een gespecialiseerde professional in dienst hebben genomen als commercieel vastgoed ontwikkelaar. Vastgoedconcepten voor zorg en onderwijs Zorg en onderwijs zijn van oudsher sectoren waar VB Groep graag haar toegevoegde waarde bewijst. Ontwikkelingen bij deze maatschappelijke organisaties maken dat we hier met hernieuwd elan onze diensten willen aanbieden. De overmaat aan zorgvastgoed en de toenemende zorgvraag van ouderen veronderstellen innovatieve oplossingen. Om slimme concepten, waarmee we in het verleden diverse zorginstellingen hebben geholpen verouderd vastgoed van hun balans te krijgen, door locaties te kopen, te herontwikkelen en te verhuren.

Speerpunten • • • • • •

Verwerven van nieuwe, aantrekkelijke posities Verdere invulling van voor- en achterwaartse ketensamenwerking Verdere concretisering en uitwerking van onze duurzaamheidsvisie Verdere professionalisering van interne en externe kennisdeling Doorgaande aandacht voor risico- en procesmanagement Verdere professionalisering van de organisatie, met behoud van onze bedrijfscultuur (persoonlijk, informeel, laagdrempelig) • Hernieuwde aandacht voor zorg en onderwijs

Veel onderwijsinstellingen kennen een vergelijkbare problematiek: gedateerde huisvesting die niet aansluit bij moderne gebruikerswensen en onderwijsvisies. Niet zozeer uit commerciële overwegingen, maar eerder vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid zijn we graag bereid om samen met schoolbesturen mogelijkheden te verkennen om tot nieuwe onderwijsvastgoedconcepten te komen.

VERBIND JAARBERICHT 2018

9


JA AR B ER ICH T 20 18

DUURZAAM Duurzaamheid gaat in onze ogen verder dan groen. Verder dan energieneutraal, nul op de meter en circulariteit. Duurzaamheid betekent voor ons dat je samen een goed rendement behaalt, binnen een solide organisatie. Dat veronderstelt begrip en respect voor elkaars belangen. We omringen ons met partners, opdrachtgevers en medewerkers die zich daarin herkennen.

“Een goed rendement is een voorwaarde om je MVOambities waar te maken.”

10

Boeien en binden Duurzaamheid is ook het binden – en dus boeien – van je medewerkers. Ondanks de alarmerende berichtgeving in de media, zijn we in staat geweest de afgelopen periode een behoorlijk aantal vacatures constructief in te vullen. We hebben 46 medewerkers mogen verwelkomen. Omdat we onze mensen uitdagend werk bieden met veel verantwoordelijkheid en we op een prettige en persoonlijke manier met hen omgaan. Daarnaast hebben we ook in de voorbije lastige jaren ons uiterste best gedaan om hen binnen ons team te houden. Wie goed doet, goed ontmoet.

Training en ontwikkeling We hebben aandacht voor de vitaliteit van onze mensen. Vanuit een actief personeelsbeleid bekijken we met regelmaat of competenties nog goed aansluiten. Daarmee verzekeren we ons van gekwalificeerde en betrokken medewerkers. We bieden hun de ruimte om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. De nadruk ligt daarbij steeds meer op (incompany) trainingen en inspiratiesessies. Korte, praktijkgerichte sessies, verzorgd door zowel externe specialisten als collega’s binnen de groep die hun kennis en best practices komen delen.

VERBIND JAARBERICHT 2018

11


JA AR B ER ICH T 20 18

JAARBERI CHT 2018

Some facts in figures “Vergeleken met veel collega’s in de sector ondervinden wij minder hinder van de schaarste op de arbeidsmarkt.”

Deze efficiënte en resultaatgerichte aanpak blijkt bijzonder aan te spreken. Veiligheid Veiligheid blijft een belangrijk thema. Ondanks alle maatregelen en afspraken doen zich in de sector nog altijd te veel ongevallen voor. Doorgaans gebeuren die omdat men niet waakzaam en alert is. Om medewerkers te blijven attenderen op hun eigen verantwoordelijkheid in deze, voerden we afgelopen jaren een organisatiebrede veiligheidscampagne en participeren we actief in de door Bouwend Nederland opgezette Taskforce. Hoogste trede PSO Onze bouwbedrijven bereikten afgelopen jaar trede 3, het hoogst haalbare niveau, op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen. We investeren gericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten deelnemen aan onze projecten. Binnen onze eigen organisatie of bij onze ketenpartners. Social Return maakt wezenlijk deel uit van ons MVO-beleid. Opdrachtgevers formuleren immers steeds vaker een PSO-certificering als eis. Maar afgezien daarvan vinden we oprecht dat iedereen een eerlijke kans verdient aan de samenleving deel te nemen. We halen er energie uit om deze mensen te helpen.

AANTAL MEDEWERKERS 271 (257,36 FTE)

LEERLINGEN / STAGIAIRS

18

10 STAGIAIRES

MVO-manager Ginette Seelen “VB Groep is een innovatief en geëngageerd bedrijf, maar loopt niet voor de troepen uit. Het wil geen onnodige risico’s lopen; de bedrijfscontinuïteit gaat voor alles. Maar dat de groep in de voorhoede opereert, is duidelijk. Zo onderzoeken momenteel afstudeerders hoe we bij renovatieprojecten circulaire oplossingen kunnen aandragen. Bezien vanuit zowel de opdrachtnemers- als opdrachtgeverszijde.”

LEERLINGEN

ZIEKTEVERZUIM MEDEWERKERS

4, % 35

41 230 DIENSTTIJDOPBOUW

LEEFTIJDSOPBOUW

Gemiddelde diensttijd personeel bedraagt

Gemiddelde leeftijd personeel bedraagt

12,4

9,6%

13,3%

21,4%

6,6%

5,2%

3,0%

2,2%

0,7%

0,4%

0-5

6 -10

11 - 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

41 - 45

> 45

6

46,8

37,6%

12

Nieuwe MVO-manager We onderzoeken, verzamelen kennis, experimenteren, innoveren om zo duurzaam en verantwoord mogelijk te werk te gaan. Dat gebeurde tot dusver grotendeels verspreid door de hele groep. Om alle initiatieven, ideeën en kennis samen te brengen en organisatiebreed te ontsluiten, werd in september de functie van MVO-manager in het leven geroepen.

20-35 14,8%

36-45 27,3%

46-55 34,7%

56-65 23,2%

VERBIND JAARBERICHT 2018

13


JA AR B ER ICH T 20 18

AANGEBRACHTE VLOER-, MUUR- EN DAKISOLATIE BIJ NIEUWBOUW/RENOVATIE

VLEERMUIS-, HUISMUS- EN VLINDERKASTEN GEPLAATST

139

51.381m

2

NIEUWBOUW LABEL A OPGELEVERD

54 GASLOOS NA NIEUWBOUW/RENOVATIE

A

KOMT OVEREEN MET 8 VOETBALVELDEN

4 NUL-OP-DE-METER NA NIEUWBOUW/RENOVATIE

280

WINDENERGIE

OPBRENGST ZONNE-ENERGIE

LABELVERBETERING NA RENOVATIE AANTAL WONINGEN

A*** A

264

4 14

18

B C D

E

F

G

+15%

65,952 MwH

26

250.000 KwH KOMT OVEREEN MET HET VERBRUIK VAN 72 HUISHOUDENS OP JAARBASIS

KOMT OVEREEN MET HET VERBRUIK VAN 19 HUISHOUDENS OP JAARBASIS

VERBIND JAARBERICHT 2018 7

15 7


JA AR B ER ICH T 20 18

PARTNERSCHAP De complexiteit van opgaven en toenemende eisen met betrekking tot kosten- en risicobeheersing, efficiency en duurzaamheid veronderstellen hechte samenwerking in de keten. Duurzame samenwerking, bij voorkeur met vaste partijen, inclusief in- en externe kennispartners. Partner van onderwijs Onze organisatie heeft al jarenlang een hechte band met het onderwijs. Enerzijds omdat onderzoek en kennisontwikkeling onontbeerlijk zijn voor de uitdagingen die we aangaan. Anderzijds omdat we ons medeverantwoordelijk voelen voor de professionele ontwikkeling van de nieuwe generatie en de toekomst van de sector. Stagiaires en afstudeerders (mbo, hbo en universitair) krijgen binnen de groep volop gelegenheid om het vak te verkennen en zich professioneel te ontwikkelen. We werken nauw samen met het onderwijs, waar onze mensen ook regelmatig gastcolleges voor verzorgen. Opmerkelijk presterende studenten MER (Management Economie en Recht) richting Vastgoed en Makelaardij, komen met hun scriptie in aanmerking voor de CRA Vastgoedprijs. Een nieuwe Stroomversnelling Met het oog op de enorme verduurzamingsopgave is vanuit Bouwend Nederland een samenwerkingsverband gestart tussen vijf bouwbedrijven en vijf woningcorporaties.

16

VB Groep neemt deel aan dit platform dat een optimale procesinrichting bij de verduurzaming van wijken wil ontwikkelen. Door samenwerking met vaste partners, vanuit een lerend model, ontstaat een nieuwe Stroomversnelling die het mogelijk maakt om daadwerkelijk meters te maken. VerBeteren Groot Onderhoud (VBGO) Om de markt goed te kunnen bedienen hebben we VB GO in het leven geroepen. Een intern Groot Onderhoud loket, waar de verschillende bedrijfsonderdelen hun kennis, expertise en best practices samenbrengen en toegankelijk maken voor onze organisatie en ketenpartners. Green Business Club Een ander duurzaamheidsplatform waarin we participeren, is de Green Business Club Eindhoven Spoorzone. Samen met andere partijen die posities hebben in de Spoorzone onderzoeken we hoe we de stedelijke omgeving van Eindhoven duurzaam kunnen krijgen.

Challenges Er zijn diverse grote partijen in het land die door middel van ‘challenges’ een versnelde verduurzaming willen stimuleren. In Limburg hebben we ons aangesloten bij de ING ronde-tafelgesprekken over dit thema. In het kader van de Rabobank CE Challenge realiseren we met anderen een innovatief concept voor een circulaire vakantiewoning op recreatiepark TerSpegelt. Vanuit het Duurzaamheidspact tussen gemeente en woningcorporaties in Eindhoven ontwikkelen we met anderen een oplossing om alle sociale huurwoningen binnen drie jaar van het koken op gas af te krijgen. Intern materialenteam We hebben een eigen ‘materialenteam’ opgezet. Dit team van specialisten uit verschillende geledingen van onze organisatie bestudeert toepassingsmogelijkheden van nieuwe materialen, installaties en concepten.

VERBIND JAARBERICHT 2018

17


JA AR B ER ICH T 20 18

Partnerschap “We geloven dat we samen meer bereiken dan alleen”. Partnerschap uit zich niet alleen in duurzame samenwerking met externe partners maar even zoveel in een duurzame relatie met onze mensen. Daarom delen we kennis en brengen we mensen bij elkaar. Dat doen we met externe partijen onder andere in de vorm van partnergesprekken. En met onze medewerkers onder andere in de vorm van een persoonlijk sponsorbudget. Een budget dat medewerkers kunnen besteden voor bijvoorbeeld de vereniging waar zij actief bij betrokken zijn als sporter, coach, leraar, ouder of familielid van een sportend kind etcetera. Al ruim 50 collega’s maakten gebruik van dit sponsorbudget waarmee we ruim 400 sporters ondersteunen.

“Door mensen inzicht te geven in milieu- en financiële impact per afvalstroom verhogen we de bereidheid tot beter scheiden van afval.”

“Door het delen van onze kennis over duurzame alternatieve betonproducten en wet- en regelgeving komen we samen tot duurzamere oplossingen.” Han Heijsters A. Jansen B.V.

John van Kemenade Van Happen Containers

“Als we bij ieder project één aspect duurzamer doen dan voorheen en daarvan leren, maken we samen concrete stappen.”

“Samen kleine stapjes blijven zetten op duurzaamheidsgebied, om samen verder te komen.” Thijs Heezen Heezen sloop en grondwerken

Christel van Vught Zayaz

“Elke individuele mutatie is een unieke kans om duurzaamheidsmaatregelen te realiseren waarmee we fors op CO2 besparen.” Örjan Game BrabantWonen Den Bosch

18

“Duurzaamheid is gebaat met keuzes durven maken aan de voorzijde en commitment aangaan op basis van eerdere prestaties.” Jos van Oorschot Van de Vin ramen en kozijnen b.v.

VERBIND JAARBERICHT 2018

19


JA AR B ER ICH T 20 18

Guïljo van Nuland, voorzitter Raad van Commissarissen

“Juiste balans tussen People, Planet en Profit” “Finance, vastgoed en stakeholdermanagement. In deze Raad van Commissarissen zijn alle disciplines vertegenwoordigd om de onderneming goed bij te kunnen staan bij haar actuele uitdagingen. Uitdagingen die we eigenlijk allemaal kunnen onderbrengen onder de drie P’s van People, Planet en Profit.” RvC-voorzitter Guïljo van Nuland blikt met ons terug en – vooral – vooruit.

20

Van de drie kernwaarden van VB Groep, is duurzaam overheersend. Solide en partnerschap zijn min of meer onderliggers onder duurzaamheid. “Ikzelf bezig liever de term continuïteit. Continuïteit heeft voor elke onderneming prioriteit. Zeker voor een familiebedrijf. Om die continuïteit of sustainability veilig te stellen dien je toe te zien op de juiste balans tussen People, Planet en Profit. Dat zijn de drie assen waarlangs je als onderneming je ambities en doelen uitzet.”

People Een niet mindere uitdaging: hoe verzekert de BV Nederland zich de komende jaren van voldoende technisch personeel? “De druk op de arbeidsmarkt is enorm. VB Groep ondervindt daar in iets mindere mate hinder van. Dat heeft alles te maken met goed werkgeverschap. De onderneming zorgt goed voor haar mensen en dat vertelt zich rond. Om het op zijn Brabants te zeggen: de VB Groep is een goei bedrijf!”

Planet Een van de belangrijkste aandachtspunten voor de komende jaren is de energietransitie. “De overheid roept wat makkelijk dat in 2050 alle woningen van het gas moeten zijn. Maar zij laat het aan de bouwsector over om alle lastige vragen te beantwoorden. Hoe gaan we dat realiseren? Warmtenetwerken, warmtekoudeopslag, geothermie wellicht? Wat is technologisch haalbaar? Wat gaat dat kosten en wie gaat dat betalen? VB Groep denkt in de frontlinie mee hoe de sector die energietransitie vorm kan gaan geven. Dat stond en staat nadrukkelijk op de agenda.”

Profit De economie is booming. Zeker in de regio Eindhoven. Toch is de groei in de bouwsector minder sterk dan je op grond daarvan zou verwachten. “Dat heeft deels te maken met die krapte op de arbeidsmarkt. Deels ook omdat toeleveranciers, die in de crisisjaren hun capaciteit hebben afgeschaald, de stijgende vraag naar materialen niet kunnen bijbenen. Er is schaarste, wat zich vertaalt in hogere prijzen, die bij inschrijvingen onvoldoende konden worden voorzien. De marges blijven daardoor dun. Ook daarom blijft VB Groep zich sterk maken voor afspraken op basis van duurzame ketensamenwerking.”

Maar het is vooral de besluiteloosheid van de politiek die de sector parten speelt. “Er worden te weinig bouwlocaties uitgegeven. Procedures duren vaak jaren en lopen bijna per definitie tot aan de Raad van State. En wat ook meespeelt, is dat de overheid de corporatiesector zodanig heeft gemuilkorfd dat zij geen kant meer op kan. Juist vanuit die sector moeten de volumes komen!”

Opgaven komende jaren “Dit alles betekent dat de onderneming alert moeten blijven op kansen die er wel zijn. Met aantrekkelijke proposities voor de dag komen. Zich inderdaad bewijzen als duurzame en solide partner. Hans Geertman, lid van de groepsdirectie, zit als bestuurder van Bouwend Nederland regelmatig met beleidsmakers aan tafel om oplossingen te zoeken

voor het gigantische tekort aan woningen. In onze ogen liggen die vooral in deregulering. Versimpel de procedures en geef corporaties meer werkruimte!”

VERBIND JAARBERICHT 2018

21


22 130 woningen Willemsbuiten - Tilburg

NOM verduurzaming wijk ‘t Ven - Eindhoven

Renovatie hotelkamers van der Valk Eindhoven

CPO Sphinxtuin - Maastricht

Theater aan het Vrijthof - Maastricht

Kloostervelden – Sterksel

33 woningen Broekstraat - Spoordonk

Nieuwbouw zorgcentrum Panhuys - Hulsberg

Nieuwbouw 88 appartementen Meerrijk - Eindhoven

Fontys Hogescholen Rachelsmolen - Eindhoven

Hoogenoord - Utrecht

Clarissenklooster - Eindhoven

Niet Planmatig Onderhoud

Transformatie Greswarenfabriek naar school - Reuver

Transformatie kantoor naar Wellantcollege - Rotterdam

Meetingplaza Hoog Catharijne - Utrecht

PRO J ECTEN

VERBIND JAARBERICHT 2018 23


Postbus 2320, 5600 CH Eindhoven • Elzentlaan 29, 5611 LH Eindhoven

T+ +31(0) 213 51 5133 33 • info@vbgroep.nl info@vbgroep.comwww.vbgroep.nl • www.vbgroep.com 31(0) 40 213