Jaarbericht 2020

Page 1

De wereld is rond …

en volop in beweging Relatiemagazine VB Groep • Jaarbericht 2020


Inhoud

Een succesvol, maar bewogen jaar

D E WERELD IS ROND EN VOLO P IN BEWEGING 05

De wereld is rond. Zo formuleerde VB Groep een jaar geleden de titel van

RESULTAAT KOMT SAMEN 07

thema’s op de agenda van Bouwend Nederland. Thema’s als duurzaamheid

haar Jaarbericht 2019. Daarmee refereerden we aan een aantal belangrijke

SAMENLEVING IN BEWEGING 1 2

en circulariteit, integraliteit, inclusiviteit en samenwerking. COVID-19

BOUWEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING 20

rond is, maar ook onvoorspelbaar.

IN VER SNELD E BEWEGING 24

Als ondernemer vind je je weg door ervaring en kennis die je in de loop der jaren

maakte vervolgens op pijnlijke wijze duidelijk dat de wereld niet alleen

7 D U U R Z A M E O N T W I K K E L I N G S D O E L E N 30

hebt opgedaan. Maar plots betreed je onbekend landschap. Op zo’n moment ben je

MED EWERKER S OVER ONZE WERELD 3 4

kompas dat zich richt op de lange termijn. En je bent vooral dankbaar en trots dat

aangewezen op de kwaliteit en wendbaarheid van je organisatie. Je vertrouwt op je je kunt rekenen op een betrokken en kundig team. Onze medewerkers, partners en leveranciers laten zich in deze lastige tijd van hun allerbeste kant zien. Met succes; de cijfers over 2020 zijn wederom uitstekend. Ondanks de mooie cijfers, moeten we vaststellen dat de huidige crisis ook onze groep raakt. VB Groep is een familiebedrijf dat graag zijn successen viert. Samen met partners en medewerkers, aan wie we die successen te danken hebben. Wat dat betreft is het gevoel over het afgelopen jaar enigszins dubbel. Trots en vreugde over de behaalde resultaten worden getemperd door de corona-deken. Doordat het moeilijk is elkaar fysiek op te zoeken, merk je hoezeer je elkaar nodig hebt. Natuurlijk vinden we elkaar in online meetings, maar tegelijk missen we het persoonlijk, live contact. De handdruk, de schouderklop. De lichtheid en het plezier van elkaars nabijheid. In deze context is het aangaan van nieuwe relaties lastig, waardoor je bestaande relaties nog meer waardeert. Gelukkig hebben we de vertrouwde relaties goed kunnen aanhouden. Meer nog, ze zijn hechter geworden, juist door elkaar te helpen de weg te vinden in de onzekere en onvoorspelbare situatie waarin corona ons allen heeft doen belanden. Samen reflecteren we op en leren we van de veranderingen die de pandemie teweegbrengt. Onbekende wegen leiden tot nieuwe inzichten die we willen en moeten verkennen. Behalve rond is onze wereld meer dan ooit in beweging.

Robert van Boldrik - Algemeen Directeur

JAARBERICHT 2020

| 3


De wereld is rond... en volop in beweging Als regisseurs van het bouwproces brengen wij verbindingen tot stand. We brengen zaken bij elkaar. Vragen en antwoorden. Mensen en middelen. Kennis en kunde. Dromen, ambities en uitvoeringskracht. Wij maken zaken rond. Op bedrijfsmatig niveau, waar we processen zo organiseren en uitvoeren dat ze leiden tot gezonde resultaten en continuïteit van de onderneming. Op relationeel niveau, waar we duurzame samenwerkingen tot stand brengen met relaties, opdrachtgevers en medewerkers, in de wetenschap dat we het niet alleen kunnen. En op maatschappelijk niveau, waar we uiteindelijk ons bestaansrecht aan ontlenen; het bedenken en realiseren van oplossingen voor vraagstukken die de samenleving ons voorlegt.

Samenleving ‘on hold’ En dan is daar plots corona. Het virus heeft de wereld op alle fronten fors ontwricht en de samenleving staat ‘on hold’. Althans, zo lijkt het. Maar tegelijk constateren we dat dit lastige tijdsgewricht juist een heleboel in beweging heeft gebracht. We plaatsen vraagtekens bij vanzelfsprekendheden. Verkennen andere, onbekende wegen naar de toekomst. Verschuiven en verruimen ons blikveld.

“ Ik ben enorm trots op de

flexibiliteit en daadkracht van onze mensen. Samen zijn we erin geslaagd om snel te schakelen naar wat er wél kan. ”

Blijvende impact De anderhalvemeter-samenleving noodzaakt ons processen anders te organiseren. Op kantoor, op de bouw, tijdens besprekingen. We zijn ontmoetingen anders gaan invullen, grotendeels online. En we verkennen andere antwoorden op andere vragen; want hoezeer we ook wensen dat we deze nare tijd

Frank Koole Financieel Manager

snel achter ons kunnen laten, we zijn ervan overtuigd dat de pandemie blijvende impact heeft op de manier waarop we aankijken tegen zaken als wonen en werken, gezondheid, mobiliteit en duurzaamheid.

Onze bakens Dat we in deze tijd van onzekerheid goed, veilig en gezond zijn blijven presteren, heeft alles te maken met het DNA van ons bedrijf. Gericht op samenwerking. Op prettige omgang met elkaar. Gericht op de wereld om ons heen, de medemens, de natuur, het milieu. Menselijk, duurzaam, circulair, sociaal. In een

De wereld is rond, maar tegelijk zien we het debat steeds harder en hoekiger worden. Het is de uitdaging om de nuances te blijven opzoeken en tegenstellingen te overbruggen.

wereld in beweging zijn en blijven dat onze standvastige bakens.

Robert van Boldrik - Algemeen Directeur

JAARBERICHT 2020

| 5


Resultaat komt samen 2020

VEILIG HEID VOORO P Meteen aan het begin van de coronacrisis hebben we zorgvuldige protocollen geschreven om de veiligheid van onze eigen mensen

Solide, duurzaam, partnerschap. Dat zijn de kernwaarden van VB Groep. Een bedrijf met een onmiskenbare familiecultuur, waar de focus ligt op de langere termijn en de belangen van de generaties na ons. In gezonde mate behoudend en gericht op continuïteit. Gestuurd door waarden die voor ons vanzelfsprekend zijn; eerlijk, transparant en betrouwbaar. Maar tegelijk ondernemend, ambitieus en nieuwsgierig, onderzoekend en vernieuwend. Wendbaar en flexibel. En altijd acterend vanuit de overtuiging dat we gezamenlijk meer bereiken. Want resultaat komt samen.

en van bewoners in wiens omgeving we werken, zeker te stellen. Die protocollen hebben we ook beschikbaar gesteld aan andere

Dankzij de hiervoor genoemde eigenschappen en

partijen, die ze dankbaar hebben overgenomen.

overtuigingen en het feit dat onze sector open mocht

2019 2018 2017

203.744

blijven, heeft VB Groep ondanks de coronacrisis een Al voor de coronacrisis had veiligheid onze hoogste prioriteit.

uitstekend jaar gedraaid. Aanvankelijk was het even

Eerder ingezette campagnes op dit gebied liepen afgelopen

wennen, vooral bij de onderhoudswerkzaamheden

jaar gewoon door. Daarnaast lanceerden we VB Portal, een

voor woningcorporaties, binnen in het huis van

veiligheidsapp voor het melden van onveilige situaties,

bewoners. Maar we hebben ons snel aangepast.

(bijna-)ongevallen, milieu-incidenten en verbetervoorstellen.

Iedereen pakte de door ons ontwikkelde protocollen

De app maakt het doorgeven van meldingen een stuk eenvoudiger

en aangepaste processen in verband met de RIVM-

en laagdrempeliger. Deze handige tool blijkt in de praktijk erg

richtlijnen al snel op. Zowel op de bouwplaats als

goed te werken. Er kwamen vooral veel verbetersuggesties

op kantoor. Alle respect en waardering voor de

binnen. Voorstellen die we allemaal hebben beoordeeld en voor

wijze waarop onze mensen met de veranderingen en

een groot deel ook hebben doorgevoerd.

beperkingen zijn omgegaan. Door hun enorme inzet, flexibiliteit, betrokkenheid en discipline kon het werk veilig doorgaan.

171.804

155.616 109.472 OMZET ( E U R O X 1.000)

Yvo Huijnen - Timmerman

JAARBERICHT 2020

| 7


SOLVA BILITEIT 2020 2019 2018 2017

21 21 32

9.661

33

2020

38

% 22

7.695

Gezonde resultaten

7.121

Na een succesvol voorafgaand jaar namen omzet,

2019

resultaat en marge in 2020 verder toe. We behaalden in 2020 een resultaat voor belastingen van € 9,5 miljoen (2019: € 7,1 miljoen). Met een omzet van circa € 200 miljoen werden alle prognoses en eerdere

5.238

resultaten overtroffen. In drie jaar tijd zagen we de omzet verdubbelen.

5.353

in het teken van vertraging voor wat betreft vergunningverlening door gemeenten. Niettemin kon een aantal belangrijke ontwikkelingen in de steigers worden gezet, zoals de Bankier in Tilburg, met 120 appartementen. Er werden ook nieuwe posities verworven, waaronder de Jonkvrouw in Geldrop, een aantrekkelijke locatie pal naast het station, waar we 219 appartementen gaan realiseren. Als opdrachtgever van het bouwbedrijf,

R E S U L T A A T ( E U R O X 1.000)

Het jaar stond, deels door corona, enigszins

2018

3.676

2.358

“ Om scherp te sturen in een wereld in

beweging heb je de juiste kennis en kunde nodig. En vooral ook een heldere langetermijn visie. ”

2017

Jeroen de Bruijn - Lid Groepsdirectie

1.737

leverde de Ontwikkeltak met grote projecten als Hoog Stratum, DOK40 en De Vijf van Vorst een belangrijke bijdrage aan het groepsresultaat.

Resultaat voor belasting Resultaat na belasting

Onze opgave is niet het stapelen van stenen, maar het creëren van een inclusieve omgeving die optimale kansen biedt aan mens en samenleving, natuur en milieu. ”

Stefan Swinkels - Directeur Ontwikkelen

JAARBERICHT 2020

| 9


NIEUWE VES TIGING MIDD EN- EN WES T-BRA BANT Onze bouwbedrijven doen het al jaren uitstekend in Midden- en West-Brabant. Om de activiteiten in deze regio te versterken en verder uit te bouwen, zijn we voornemens om in 2021 een vestiging in Midden- en West-Brabant te openen. In principe vanuit onze eigen organisatie, maar we staan ook open voor overname van een partij die de groep zou kunnen aanvullen.

Mooie vooruitzichten Ondertussen hebben we een aantal interessante posities aan de portefeuille weten toe te voegen. Het HAVEP-terrein in Goirle 320.000

bijvoorbeeld, waar een wijk met onder meer 184 woningen is voorzien. Een woningbouwlocatie in Ommel en een kerk in Valkenswaard, die we transformeren naar wonen. We pakken ontwikkelingen op in collegiale samenwerking met diverse partijen, zoals we ook DOK40 en O R D E R P O R T E F E U I L L E ( E U R O X 1.000)

de Vijf van Vorst hebben ontwikkeld. We zijn betrokken bij grootschalige ontwikkelingen in Eindhoven; het internationale Knoop XL waar we circa 40.000 m2 kantoor ontwikkelen en het Stadhuisplein dat de komende jaren het middelpunt moet worden van een aantrekkelijke, leefbare en groene binnenstad. We hebben diverse mooie projecten in uitvoering en in de pijplijn. Zoals een nieuw te bouwen woonzorg complex in Gemert en de realisatie van 170 woningen aan de Cederlaan in Eindhoven. Daarnaast komen we meer en DUURZAME, LUXE, GASTVRIJE OMGEVING

Het nieuwe Van der Valk Exclusief Hotel EindhovenBest telt straks zo’n 26.000 m2 bvo, verdeeld over 15 bouwlagen en 200 kamers Op het gebied van duurzaamheid wordt het hotel ‘BREEAM Outstanding’ gecertificeerd; het hoogst haalbare niveau binnen deze systematiek. Een duurzame, luxe, gastvrije omgeving waar de gast op alle mogelijke manieren in de watten wordt gelegd.

Knooppunt A2/A50, Best Nieuwbouw

meer tot strategische samenwerking met diverse woningcorporaties. Voor het (niet-)planmatig onderhoud zijn nieuwe samenwerkingen gesloten en bestaande samenwerkingscontracten verlengd. Inmiddels onderhouden we ruim 10.000 woningen. En via VBGO helpen we woningcorporaties hun immense verduurzamings- c.q. grootonderhoudsopgave te vervullen. Op de meest efficiënte, effectieve en klantgerichte wijze. Voor een deel doen we dat samen met vaste partners binnen de Brabantse Duurzaamheids Alliantie, waarbij samenwerkende woningcorporaties optreden als één opdrachtgever en samenwerkende bouwbedrijven als één opdrachtnemer. Zoals gezegd, wat de uiteindelijke impact van de coronacrisis zal zijn,

Je ziet in onze sector nogal eens dat er te makkelijk wordt voorbijgegaan aan wat de ander kan en belangrijk vindt. Ik vind echt dat dat binnen onze projecten anders gaat. Dat we collega’s en partners alle ruimte geven om hun sterke punten in te brengen. Dat moet ook wel; in een wereld die zo in beweging is, moet je kunnen bouwen op specialisten. ”

Jan van der Sommen - Werkvoorbereider

“ Samenwerking is echt kenmerkend voor

onze projecten. Opdrachtgever, adviseurs, onderaannemers, leveranciers … we willen elkaar allemaal versterken en vooruithelpen, intern en extern. Ook als het moeilijk wordt. Dat zorgt voor vertrouwen, een soepel proces en een optimaal resultaat. En vooral ook voor plezier in het werk! ”

valt nauwelijks te voorspellen. Maar gezien de diversiteit en de behoefte van segmenten waarbinnen we actief zijn, verwachten we dat de risico’s voor onze groep beperkt zullen zijn. In combinatie met een goed gevulde portefeuille en een gezonde solvabiliteit, vermogens- en liquiditeitspositie geeft dat ons vertrouwen in de toekomst.

2020 2019 2018 2017

Rob Toll - Projectleider JAARBERICHT 2020

| 11


Samenleving in beweging

BURGERGESTUURD BOUWEN

SphinxTuin, de nieuwbouw in het snelgroeiende Sphinxkwartier op het terrein van de voormalige sanitair-fabriek, wordt burgergestuurd gebouwd. Samen met de architect en aannemer begeleiden burgers de ontwikkeling, de voorfinanciering en delen ze het eigen appartement in.

Sphinxtuin, Maastricht Nieuwbouw

De samenleving wacht vol ongeduld op de vaccins die ons in staat moeten stellen het normale leven te hervatten. ‘Normaal’ betekent echter niet per definitie dat alles zal zijn zoals het was. Bouwend aan een gezonde, duurzame en kansrijke samenleving, dient onze groep zich steeds opnieuw te verhouden tot nieuwe ontwikkelingen om ons heen. Het is niet ondenkbaar dat een aantal daarvan door de coronacrisis in een versnelling wordt gebracht. Veel is onzeker en niemand kan in de toekomst kijken, maar we constateren wel een aantal bewegingen die op zijn minst onze aandacht verdienen.

bouwers wel voor een forse uitdaging: posities verwerven en

de snelle prefab-methodiek beter past in de tijdslijn. Om te

een betaalbaar product ontwikkelen. Tot dusver slaagt onze

voorkomen dat woningen op voorraad staan te wachten tot

groep daar goed in. Dat heeft alles te maken met ons sterke

er eindelijk gebouwd mag worden, zal het procedurele traject

netwerk, dat we ten alle tijden zorgvuldig onderhouden. Met

gelijke pas moeten houden met de productie in de fabriek.

de wijze waarop we zakendoen en omgaan met elkaar. En niet in de laatste plaats met het feit dat onze groep alle expertise in

HSC-conceptwoning

huis heeft om de woningmarkt in de volle breedte te bedienen.

Onze HSC-conceptwoning is een aantrekkelijk compromis

Van ontwikkeling en bouw tot verduurzaming en onderhoud.

tussen traditionele en industriële bouw. Dit innovatieve product met een slim en efficiënt installatieontwerp, ontwikkelen we

Vraagtekens

samen met partners continu door op basis van onze ervaringen

De actualiteit daagt ons uit vraagtekens te plaatsen bij

in de praktijk. Vooral in de corporatiesector, die meer dan

vanzelfsprekendheden. Is het politieke beleid om uitbreiding

ooit behoefte heeft aan duurzame en betaalbare woningen,

Aanhoudende druk

van het woongebied grotendeels in stedelijke zones te

slaat HSC 2.0 bijzonder goed aan. Zo bouwen we in de Grote

De druk op de woningmarkt is onverminderd groot en

realiseren, nog wel juist? Wil de woonconsument nog wel

Zeeheldenbuurt in Vught in zeer hoog tempo 152 energiezuinige

het tekort loopt volgens Cobouw Monitor op tot 419.000

wonen in kleine, dure appartementen in het centrum van de

woonhuizen en appartementen. Met de snelle realisatie van deze

woningen in 2025. Ondertussen laat de woningproductie

stad? Als het thuiswerken in de toekomst deels blijft, is het

woningen voor huishoudens van twee of drie personen, helpen

nauwelijks enige versnelling zien. De grootste knelpunten

dan nog wel noodzakelijk om dicht bij het werk te wonen?

we opdrachtgever woonstichting Charlotte van Beuningen de

blijven de hoge grondprijzen, de beschikbaarheid van posities,

Zou een woning buiten de stad, met een extra werkkamer,

forse wachtlijst voor huurwoningen enigszins terug te dringen.

de beperkte capaciteit bij gemeenten en de lange doorlooptijd

een tuin in plaats van balkon, op een locatie met een goede

in combinatie met de steeds complexer wordende

OV-verbinding, dan geen veel aantrekkelijker alternatief zijn?

VBGO

vergunningsprocedures. Door de negatieve rente zijn partijen

We monitoren deze veranderingen continu en waar mogelijk

De corporatiesector in ons land staat voor een enorme

met kapitaal op zoek naar alternatief rendement. De vraag

anticiperen we daarop.

verduurzamingsopgave. Om haar daarin te ondersteunen,

is groot, het aanbod is schaars, de hypotheekrente is laag, de

lanceerden we in 2018 het concept VBGO: VerBeteren Groot

prijzen blijven stijgen. Ondertussen dwingt de overheid onze

Industrieel bouwen

Onderhoud. VBGO is een interactief programma om het

sector het sociale segment in voldoende mate te bedienen.

Industrieel bouwen kan een effectieve manier zijn om de

onderhouds- en verduurzamingsproces in bewoonde situaties

Maatschappelijk gezien volkomen terecht. Het is belangrijk

stijgende bouwkosten terug te dringen. In de Gestelse buurt

te verbeteren. Een gestructureerde, planmatige aanpak

dat er voldoende en betaalbare woningen worden gebouwd,

in Den Bosch realiseren we voor BrabantWonen nieuwe

van onderhoudsprojecten, op basis van vooraf geschreven

zodat ook de lagere inkomens en starters een faire kans op

appartementen volledig in prefab. Ook op andere locaties

draaiboeken. Het wordt gedragen door een multidisciplinair,

de woningmarkt krijgen. Maar dit alles stelt ontwikkelaars en

onderzoeken we in pilots de toegevoegde waarde van

gespecialiseerd team, dat niet alleen over de juiste technische

een industriële bouwmethodiek. De opgaven vragen van

en organisatorische competenties beschikt, maar ook over de

onze ontwikkelaars en bouwers innovatieve ontwerp- en

noodzakelijke sociale en communicatieve vaardigheden. Het

bouwoplossingen. Maar tegelijk vragen processen ook om

concept blijkt een succesformule. We hebben inmiddels 3.000

vernieuwing. Een snellere doorlooptijd van het traject van

woningen in de VBGO-portefeuille en nog eens 650 staan op de

vergunningen en bezwaarprocedures bijvoorbeeld, zodat

nabije agenda.

“ Bij acquisitie, planontwikkeling, tendering, uitvoering … onze

bedrijven werken steeds intensiever en vanzelfsprekender samen, als één onderneming. Samen maken we onze interne wereld rond. ”

Hans Geertman - Directeur Bouwen

JAARBERICHT 2020

| 13


WERKEN

Thuiswerken Wanneer de trend van thuiswerken doorzet, heeft dat onvermijdelijk gevolgen voor de kantorenmarkt. Kantoorgebouwen krijgen een andere functie en indeling, met minder individuele werkplekken en meer voorzieningen om te vergaderen en elkaar – formeel en informeel – te ontmoeten. Vanuit de ervaring dat kantoorconcepten snel kunnen veranderen, streven wij bij ontwikkeling van commercieel vastgoed per definitie naar zoveel mogelijk flexibiliteit. Gebouwen met een sterk adaptief vermogen zijn immers in staat zich te voegen naar nieuwe vormen van gebruik. Dat is duurzaamheid in optima forma.

Gezondheid en welbevinden Die duurzaamheid vraagt overigens misschien wel nieuwe gebouw- en installatieconcepten, nu steeds

ZORGCENTRUM KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Het is prettig verblijven in de nieuwe ruimtes van zorgcentrum Aan de Bleek in Schinveld en medewerkers kunnen er op een doeltreffende manier zorg verlenen. De 50 zorgkamers hebben een warme uitstraling gekregen en zijn voorzien van een eigen keuken en badkamer. Op elke verdieping is een prikkelarme ruimte, waar bewoners ontspannen en visite ontvangen.

A Ge Water 1, Schinveld Renovatie

duidelijker blijkt dat een goede ventilatie en een hoge mate van luchtverversing van essentieel

Op het instellingsterrein van GGzE in Boekel, starten we met

moeten brengen. Onze bestaande woningconcepten

belang zijn voor de gezondheid en

de renovatie van 18 kamers op het zorgpark Huize Padua. In

bijvoorbeeld, die zich uitstekend lenen voor ontwikkeling

het welbevinden van medewerkers.

Brunssum leverden we afgelopen jaar een fraai complex op

van levensloopbestendige woningen. Woningen met een

Nieuwe inzichten en ontwikkelingen

met 32 levensloopbestendige woningen voor zorgorganisatie

zodanige flexibiliteit dat ze makkelijk kunnen worden

op dat gebied houden wij dan ook

Weller. En onze ontwikkeling op het voormalige Providentia-

aangepast aan een veranderende woon/zorg-vraag. Voor

nauwgezet in de gaten.

terrein in Sterksel, waar in het kader van ‘omgekeerde

zorginstellingen én voor woningcorporaties die zich weer in

integratie’ verschillende doelgroepen, met en zonder

toenemende mate bereid en in staat tonen zorgvastgoed in

Beproefd partnerschap

hulpvraag, door elkaar heen wonen, trekt veel belangstelling

hun portefeuille op te nemen.

VB Groep is sinds jaar en dag

van de zorgsector én van toekomstige bewoners.

een waardevolle partner voor uiteenlopende zorgpartijen, die we

Sterker profileren

helpen hun vastgoedambities te

Onze groep heeft al jarenlang een goede relatie met

verwezenlijken.

de zorg. Niettemin zullen we ons in deze sector nog

Met (her)ontwikkeling, nieuwbouw

nadrukkelijker gaan profileren. We willen in een nog vroeger

en verbouw. Zo bouwen we voor

stadium met de zorgbestuurder aan tafel zitten. Op die

Sevagram een toekomstbestendige

manier kunnen we beter onze expertise inbrengen bij

zorgwijk in Hulsberg. Voor dezelfde

strategische besprekingen van zorgvastgoedvraagstukken

opdrachtgever realiseren we in

en de meerwaarde van onze multidisciplinaire groep

Valkenburg een zorgcomplex met

doen gelden. We zullen daarvoor nog beter onze

1. Kentalis, Utrecht

38 psychogeriatrische zorgplaatsen.

toegevoegde waarde en trackrecord voor het voetlicht

2. Zorgappartementen Noorderkroon, Brunssum

2.

1.

JAARBERICHT 2020

| 15


OND ERWI JS

3.

3.

1.

2.

Valk Exclusief De bouw van het nieuwe Valk Exclusief hotel in Best, is opnieuw een beproefde samenwerking met het Van der Valk concern. VB Groep is al bijna tien jaar

Belangrijke opdrachtgever

een vaste partner voor Van der Valk

Ook het onderwijs blijft voor ons een belangrijke opdrachtgever. Afgelopen jaar werd

en (ver)bouwde onder meer hotels

het nieuwe super duurzame complex R10 van Fontys Hogescholen aan de Rachelsmolen in

in Sassenheim, Breukelen, Eindhoven

Eindhoven opgeleverd. In Utrecht starten we binnenkort met de verbouw van de mbo vakschool

en Cuijk. Inzicht in de hotel business,

Nimeto. Eerder transformeerden we al een gedateerd kantoorpand naar een moderne vestiging

vergaande betrokkenheid en een hoge

van het Wellantcollege Rotterdam en een locatie van Stella Maris College in Meerssen kreeg

mate van flexibiliteit zijn de pijlers van

een eigentijds jasje.

die samenwerking, geeft Van der Valk aan. Zo ook duurzaamheid. Het nieuwe

Nieuwe concepten

Van der Valk Best gaat voor niet minder

De noodzaak van het concept van ‘frisse scholen’ met een gezond klimaat dat de concentratie en het

dan het hoogste BREEAM-predicaat

welbevinden van leerlingen en docenten bevordert, wordt door de pandemie opnieuw bevestigd.

Outstanding.

Uiteraard heeft dat ook onze aandacht. En wellicht dat de huidige ervaringen met online-onderwijs ook in de toekomst in een of andere vorm benut blijven. De mogelijke consequenties daarvan voor de gebouwde schoolomgeving – denk aan schaalverkleining en extra ruimten voor formele en informele ontmoeting – nemen we uiteraard mee in ons denken over nieuwe concepten voor schoolhuisvesting.

1. Fontys campus Rachelsmolen R10, Eindhoven 2. Basisschool Den Doelhof, Meyel 3. Van der Valk Exclusief hotel, Best

JAARBERICHT 2020

| 17


D EELECON OMIE Gebruik boven bezit

NIEUWE KENNIS, NIEUWE VAARDIG HED EN

trots, overtuigend en vernieuwend. Maar tegelijk ook passend bij wie we zijn. Realistisch en gedegen, pragmatisch en met beide voeten op de grond.

Naast ontwikkelingen binnen de specifieke

Specialistische kennis

marktsegmenten waarin wij acteren, zijn er ook algemene

Onze groep wordt in toenemende mate in de arm

Vinden, binden en boeien

maatschappelijke trends die we in onze plannen en

genomen voor integrale ontwikkelingen. Dat betekent

Met een heldere profilering bereiken we beter het talent waar

ontwikkelingen vertalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor

dat ook aan de voorzijde steeds vaker specialistische

we altijd naar op zoek zijn. Het blijft een uitdaging om goed

het ontstaan van de deel-economie, waarin het gebruik

expertise wordt verwacht. Niet alleen kennis op

gekwalificeerde personeel te vinden dat mede invulling kan

belangrijker is dan het bezit.

het gebied van ontwikkelen en bouwen, maar ook

geven aan onze groeiambities. In 2019 hebben we veel nieuwe

op financieel, juridisch, sociaal-maatschappelijk en

medewerkers aan ons weten te binden en afgelopen jaar bleef

Mobiliteit

milieutechnisch vlak. En niet in de laatste plaats

het personeelsbestand nagenoeg op peil. Daarnaast blijven

In het streven om met name bij binnenstedelijke

op het gebied van communicatie. Temeer omdat door de

we – zowel bij het ontwikkelbedrijf als bij onze bouwbedrijven

ontwikkelingen een gezonde balans te creëren tussen

toenemende invloed van social media zaken al heel snel

– op alle niveaus stagiaires verwelkomen, verzorgen we

duurzaamheid en mobiliteit, worden parkeernormen

‘op scherp’ worden gezet, in positieve én negatieve zin.

voorlichtingsdagen en gastcolleges op hogescholen en

naar beneden bijgesteld. In het centrum van de grotere

organiseren we drukbezochte bedrijfsbezoeken.

steden is die norm soms al nul. Daarmee staan onze

Marketing en communicatie

ontwikkelaars voor de opgave om de mobiliteitsvraag op

VB Groep is in de voorbije jaren fors gegroeid en de ambities

VB Academie

een andere manier in te vullen. Zo zijn voor De Bankier in

wat betreft expansie reiken verder. Om die ontwikkeling

Een belangrijke investering in het binden en boeien van

Tilburg deelauto’s in het programma opgenomen.

in goede banen te leiden, werken we continu aan verdere

medewerkers is de VB Academie. Dit programma startte

professionalisering van de organisatie. Een van de

aanvankelijk ter ondersteuning van het onboarding-proces van

Ontmoeting en verbinding

speerpunten daarin is het verder professionaliseren van de

nieuwe medewerkers. Afgelopen jaar hebben we daar de pijlers

Ook andere gedeelde voorzieningen maken in

strategische marketingcommunicatie van de groep.

Traineeship, Mentorschap en Kennisdeling aan toegevoegd.

toenemende mate deel uit van onze plannen. Denk

Onder leiding van een nieuwe marketingmanager wordt

Hiermee ontwikkelt de VB Academie zich tot een divers

hierbij aan gemeenschappelijke buitenruimten

het merk VB Groep sterker neergezet. De kracht van

aanbod van trainingen, opleidingen, lezingen en workshops, dat

en moestuintjes waar bewoners elkaar op een

onze groep wordt nog nadrukkelijker bij de verschillende

bestaande en nieuwe medewerkers op alle niveaus ondersteunt

laagdrempelige en leuke manier ontmoeten.

doelgroepen voor het voetlicht gebracht. Zelfbewust en

in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Nieuwe kijk op huren Een gedachte die zich niet direct in een concreet plan of strategie laat vertalen, maar die wel interessant genoeg is om te verkennen, is de volgende. Wat kunnen de sector en de politiek leren van succesvolle initiatieven als Swapfiets, Felyx, Netflix en Spotify? Met name jongeren betalen liever voor het gebruik dan

“ Bij een renovatieproject werk je in de privé-omgeving

van bewoners. Je moet rekening met hen houden en goed communiceren. Ook als het gaat om veiligheid. Het behoort tot mijn taak om bewoners continu te attenderen op mogelijke gevaren. Én om onze eigen mensen en onderaannemers wat dat betreft scherp te houden! ”

voor het bezit van de zaak. Als gebruik prevaleert boven bezit en waardevermeerdering over enige tijd geen vanzelfsprekendheid meer is, heeft dat mogelijk ook consequenties voor de woningbehoefte.

Herman Kerckhoffs - Uitvoerder JAARBERICHT 2020

| 19


HUISVESTING STIMULEERT ONTMOETEN

Voor de landelijk opererende zorgorganisatie Kentalis, is een kantoorpand van ca. 3.300 m² in Utrecht getransformeerd. Bij de transformatie is zoveel mogelijk materiaal hergebruikt. De huisvesting wordt gebruikt als kantoor, ontmoetingscentrum en onderwijslocatie en is zo ingericht dat ontmoeten en kennis uitwisselen centraal staan.

Van Vollenhovenlaan 659-661, Utrecht Transformatie

“ Het vak van projectontwikkelaar is enorm in beweging. Opgaven

worden complexer, technische uitdagingen groter, het aantal stakeholders en specialistische partners neemt toe … Dat maakt de verantwoordelijkheid groter. Je realiseert niet zomaar een gebouw, maar een plan dat blijvend impact heeft op de omgeving. Als ik met mijn kinderen langs een van onze projecten fiets, wil ik hen met trots kunnen vertellen welk verhaal, welke visie erachter steekt. ”

Bas Dikker - Projectontwikkelaar

Bouwen aan een inclusieve samenleving Toen het kabinet Rutte bij haar aantreden in 2013 de term ‘inclusieve samenleving’ introduceerde, doelde het daarmee op een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Ook wij dragen daar aan bij, onder meer door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te bieden zich binnen onze gelederen (en die van onze partners) te ontwikkelen. Afgelopen jaar behaalden we daarmee voor de tweede keer op een rij de hoogste trede van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen. Zo geven we samen met onze ketenpartners invulling aan een meer inclusieve samenleving.

“ De uitdagingen liggen steeds vaker in zaken als circulariteit,

inclusiviteit, klimaatadaptie, hittestress, biobased … Wij zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om daar invulling aan te geven. Waar liggen passende innovaties voor ons bedrijf? Niet voor de quick win, maar om het verschil te maken. Voor bewoners en omwonenden. Voor vandaag en morgen. ”

Mandy Helmhout - Projectontwikkelaar

Iedereen doet mee

iedereen ‘erbij hoort’. En dus een organisatie die haar

Als we het over inclusief hebben, hebben we het niet

mensen de ruimte geeft om de kennis en vaardigheden te

alleen over kwetsbare groepen die een kans verdienen.

verwerven waarmee ze die inclusieve rol kunnen vervullen.

We hebben oog en oor voor alle stakeholders bij onze projecten; gemeenten, opdrachtgevers, financiers en

Samenwerking

beleggers, bewoners en omwonenden. We nemen hun

De verschillende bedrijven binnen onze groep werken

wensen en verwachtingen mee in onze plannen en

op een natuurlijke manier samen. Steeds intensiever.

betrekken hen zoveel mogelijk bij het hele proces, van

We maken gebruik van elkaars expertise, delen onze

planontwikkeling tot oplevering. Vanuit ons onwrikbare

kennis en netwerken, werken collegiaal samen op de

geloof in het motto ‘Resultaat komt samen’, spelen al

bouwplaats en in directiekamers. In de synergie die

onze stakeholders een cruciale rol. Naast onze eigen

daaruit ontstaat, schuilt de daadwerkelijke kracht en

medewerkers uiteraard. Want bouwen aan een inclusieve

toegevoegde waarde van onze multidisciplinaire groep.

samenleving, veronderstelt een organisatie waarin

Naarmate de onderneming groeit en projecten complexer

JAARBERICHT 2020

| 21


en omvangrijker worden, neemt de noodzaak tot formalisering van die samenwerking toe. Daarin hebben we afgelopen jaar bewust geïnvesteerd. Tegelijk blijven we erin slagen de meer informele toon en houding die onze cultuur eigen is,

Ook bij onze verduurzamingsprojecten streven we naar

zowel in interne als externe samenwerkingen te behouden.

zoveel mogelijk hergebruik van vrijkomende materialen en onderdelen. Dat veronderstelt toepassing van andere

Mensen bij elkaar brengen

producten en methoden, die we samen met partners

Ook veel producten die we ontwikkelen, zijn gericht op samen. Op verbinding en ontmoeting. Algemene, publiektrekkende

binnen het VBGO concept ontwikkelen.

voorzieningen in de plint van woon- en werkcomplexen bijvoorbeeld. Leefomgevingen waar verschillende doelgroepen,

Pilot houtbouw

leeftijden en achtergronden bij elkaar wonen en deel uitmaken van een levendige gemeenschap.

In bosrijke landen als Oostenrijk, Duitsland en Zweden is houtbouw een gangbare methodiek. In ons land wordt momenteel geëxperimenteerd met projectmatige toepassing van CLT (cross laminated timber). Houtbouwwoningen zijn comfortabel, gezond en duurzaam. Dit jaar nog starten we in Gemert met een uitdagend houtbouw1.

project voor zorginstelling ORO. Of Nederland een echt ‘houtland’ wordt is de vraag, maar we willen in ieder

1. Molenwei, Heerlen

geval ervaringen opdoen op dit terrein.

Inclusief natuur en milieu

Opnieuw betekenisvol

Inclusiviteit is rekening houden met alle belangen.

Goed beschouwd zijn onze transformatieprojecten op

Ook die van de natuur en het milieu. Steeds vaker

het gebied van kerkelijk en monumentaal vastgoed

komen er natuurinclusieve ontwerpen van de tekentafels

toonbeelden van duurzaamheid en circulariteit. We

van onze ontwikkelaars. Plannen waarbij de omringende

geven gebouwen met een cultuurhistorische waarde

flora en fauna worden geïntegreerd in de woon- of

immers een nieuwe toekomst. Deze opgave past

werkomgeving, zodanig dat ze elkaar versterken.

uitstekend binnen de cultuur van ons bedrijf, waarin respect voor traditionele waarden een belangrijk gegeven

Duurzaam en circulair

is. We hebben inmiddels drie religieuze gebouwen in de

Duurzaamheid is voor een familiebedrijf als het onze

portefeuille: de Antonius Paduakerk, de Mariakerk in

een vanzelfsprekendheid. We willen de wereld immers

Valkenswaard en het Clarissenklooster in Eindhoven.

beter overdragen aan de generaties na ons. Vanuit

VAN KERKGEBOUW NAAR WOONRUIMTE

De transformatie van de Antonius Padua Kerk naar woonruimte is een bijzonder proces, zeker gezien de locatie en historische waarde van dit gebouw. De zichtbare zijde wordt beperkt aangepast om het historische karakter te behouden. 18 appartementen en lofts worden toegevoegd aan de minder zichtbare zijde van de kerk.

die intrinsieke ambitie hebben ontwikkelingen op

Bruggen bouwen

het gebied van energieprestaties en energietransitie

Inclusiviteit betekent voor VB Groep het overbruggen

onze onafgebroken aandacht. Zo ook ontwikkelingen

van tegenstellingen. Het tot stand brengen van

op het gebied van circulair bouwen. We participeren

verbindingen. Verbindingen tussen economische

bijvoorbeeld in Madaster, een online register voor

en maatschappelijke belangen. Van beleggers en

materialen, producten en elementen die in een

opdrachtgevers. Opdrachtgevers en bewoners. Bewoners

vastgoedproduct zijn toegepast, met het doel om die in

en omwonenden. Van natuur en cultuur. Al die belangen

een latere fase te kunnen hergebruiken.

hangen immers samen. En dat maakt onze wereld rond.

Eindhovenseweg 73, Valkenswaard Transformatie JAARBERICHT 2020

| 23


Dagblad een pleidooi voor een videoconferencing-

verzorgende buurtwinkeltje zie ik nog wel perspectief.

systeem, niet alleen voor intern maar ook voor extern

Maar de middelgrote winkelcentra in de buitenwijken

overleg. “Uit oogpunt van efficiency en duurzaamheid.

gaan het moeilijk krijgen. Daar zie ik belangrijke

Met name voor veel grote organisaties was dat echt een

uitdagingen voor de onderneming. Opgaven die kunnen

brug te ver. Online overleg, dat werkt niet …”

bijdragen aan vermindering van de huidige woningnood.” De heren aarzelen niet om het begrip ‘woningnood’ in

V.l.n.r.: Paul Vismans, Guïljo van Nuland en John Hak

In versnelde beweging Natuurlijk kunnen we niet om corona heen. Maar we moeten niet alles ophangen aan de huidige crisis, waarschuwt RvC-voorzitter Guïljo van Nuland. “Het lijkt er eerder op dat de pandemie een aantal bewegingen die al gaande waren, doet versnellen. Ontwikkelingen die niet verdwijnen, als het virus straks is verslagen. En waartoe de onderneming zich dus blijvend moet verhouden.”

De kracht van online

de mond te nemen en durven een vergelijking met de

Het is nog maar een jaar geleden dat we ’s ochtends in

naoorlogse situatie aan. Guïljo: “Starters, ouderen met

de auto stapten en aansloten in de file om ergens een

een zorgvraag, statushouders, arbeidsmigranten … ze

uur te vergaderen en daarna weer in een volgende file

moeten allemaal worden gehuisvest.” Paul: “Naast al

huiswaarts te keren. Guïljo: “Daar werden al veel langer

die middengroepen die net te veel verdienen voor een

vraagtekens bij geplaatst. De huidige tijd heeft het

sociale huurwoning. Woningen in de middencategorie

digitale overleg een enorme impuls gegeven. Het werkt

worden voor een substantieel deel gekocht door

prima. Zeker als er al sprake is van enige sociale cohesie

beleggers. Verhoging van de overdrachtsbelasting doet

tussen de gesprekspartners en men elkaar kent en

daar weinig aan af; die zorgt er hooguit voor dat ze hun

vertrouwt.” “Sterker nog,” vult John aan. “Juist in lastige

focus richten op nieuwbouw. Overigens geven beleggers

situaties werken online meetings heel efficiënt. Je hoeft

aan dat ze best bereid zijn woningen te ontwikkelen voor

geen agenda’s te trekken om een fysieke afspraak te

de middencategorie, maar dan wel met bijpassende

beleggen, maar vindt elkaar heel snel en laagdrempelig.”

grondprijzen.”

Consequenties voor wonen en werken

Jeugdig elan

Die toenemende digitalisering van werkoverleg heeft

De ontwikkelingen die de heren constateren, stellen

verstrekkende consequenties voor het domein van de

VB Groep voor nieuwe uitdagingen. De organisatie is

onderneming. Mensen blijven straks deels thuiswerken.

uitstekend toegerust om die succesvol aan te gaan,

Guïljo: “Er zijn nieuwe, slimme ideeën en concepten

verzekert John. “Zij heeft daartoe de juiste kennis en

nodig om in een tijd waarin wordt gewoekerd met prijzen

kunde en alle gevraagde disciplines in huis. Financieel

en meters, de vroeger zo vanzelfsprekende studeer- of

staat de onderneming er heel sterk voor. Bovendien

werkkamer als primaire voorziening te laten terugkeren.

heeft zij een flinke verjongingsslag gemaakt. Voor de

Kantoren worden vooral ontmoetingsplekken en wie er

nieuwe generatie bestuurders is het makkelijker om

echt moet werken, richt voor de duur van een dag, een

zaken anders te benaderen en out of the box te denken.

week of een project zijn eigen werkplek in, afhankelijk

Zij gaat meer natuurlijk en vanzelfsprekend om met

van de behoefte. De overtollige meters en oude,

actuele issues als duurzaamheid, circulariteit en vooral

leegstaande kantoorkolossen kunnen op een slimme

ook inclusiviteit. Ik heb veel bewondering voor de wijze

manier worden ingezet om de enorme druk op de

waarop de huidige groepsdirectie erin slaagt een veilige

woningmarkt te verminderen.”

interne omgeving te creëren, waarin ieder het zijne of hare kan inbrengen.” Ook dat is op zich niet nieuw; het

De Raad van Commissarissen heeft niet alleen een

disciplines (bestuurlijk, vastgoed, financieel) hun

Enorme huisvestingsopgave

zit gebakken in het DNA van de onderneming. “De extra

toezichthoudende en adviserende taak. Guïljo van

antennes uit en buigen zich over ontwikkelingen die voor

Een vergelijkbare opgave ligt in retailland, vervolgt Paul.

impuls vanuit de jongere generatie valt hier in vruchtbare

Nuland, Paul Vismans en John Hak treden vooral

de groep relevant zijn. Een daarvan komt meteen bij dit

“Ook daar zie je een versnelde ontwikkeling als gevolg

bodem,” besluit Guïljo. “Dat jeugdige elan, onderstut

ook op als klankbord en sparringpartner van het

gesprek – keurig via Teams – aan de orde. 12 Jaar geleden

van de explosieve toename van online winkelen. De grote

door de kennis en ervaring van de oudere generatie,

ondernemingsbestuur. Ze steken vanuit hun eigen

al voerde Paul in een ingezonden artikel in het Financieele

funshop-centra redden het wel. Ook voor het primair

geeft ons alle vertrouwen in de toekomst van VB Groep.”

JAARBERICHT 2020

| 25


Onze digitale wereld

Bewoners nadrukkelijk betrokken bij renovatie Molenwei

+ video link

De wereld om ons heen wordt steeds digitaler. COVID-19 bracht dit in een stroomversnelling.

Betrokkenen over renovatie Molenwei

Eerste paal Wilhelminahaven, Oosterhout

Met een livestream brengen we

We zijn blij dat we dankzij de

in beeld hoe de bouw vordert, en

digitale snelweg goed in contact

met video’s en animaties brengen

kunnen blijven met onze partners.

Officiële momenten zoals eerste

we op afstand onze visie over

Maar we kijken uit naar het

palen en hoogste punten worden

bij tenders. Ook voor en met

moment dat we weer samen

online gevierd met kopers, die

opdrachtgevers en partners vinden

het glas kunnen heffen op de

dankzij een borrelpakket voor thuis

geheel coronaproof, feestelijke

bouwplaats.

op afstand het feestelijke moment

digitale momenten plaats.

kunnen meemaken. + video link

Nieuwbouw 170 woningen Cederlaan, Eindhoven

Wonen op het voormalige instellingsterrein Providentia Kloostervelden, Sterksel

Kijk voor meer filmpjes op ons Youtube kanaal.

JAARBERICHT 2020

| 27


296 MED EWERKER S

PSO certificering trede 3 wederom behaald in de keten socialer te ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe. PSO: VB Groep is koploper Interview met Steef Janssen over Social Return

Van taalbarrière naar vriendschap (foto begin 2020 gemaakt, voor corona uitbrak).

Sociaal ondernemen zit in ons DNA Voorman Frank van Gurp “Van taalbarrière naar vriendschap”

Iedereenonderdak.nu Iedereen heeft recht op een woonomgeving Interview met Robert &Johan van Boldrik “Geld verdienen staat hier niet voorop”

Scan de QR codes voor verhalen en films.

54 VROUWEN NIEUWE

Door met meerdere organisaties

242

MANNEN

45

GEMIDD ELD E LEE FTI JD

47,6

MED EWERKER S VERWELKOMD

ZIEKTEVERZUIM

3,8%

17

JAAR

11X 12,5

JAAR

4X 25

JAAR

2X 40

JAAR

JUBILARISSEN

2 3 LEERLINGEN

12,2

26 S TAGIAIRES

GEMIDD ELD E DIENS TTI JD IN JAREN

JAARBERICHT 2020

| 29


7 Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Respect voor historie

SDG Nederland is een groeiende beweging van meer

Schoolvoorbeeld van duurzaamheid

dan 600 bedrijven en instellingen die willen bijdragen aan het behalen van Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De VN heeft 17 doelen vastgesteld, om de wereld tot een betere plek te maken. Ze vormen een mondiaal

Hoog Stratum Eindhoven Lees meer over de plek waar herinneringen aan het verleden worden vastgehouden.

Bekijk de documentaire

Geen onnodig transport, bewust omgaan met natuur, bouw en sloopmaterialen

kompas om uitdagingen aan te gaan op het gebied van armoede, onderwijs en klimaatproblematiek. VB Groep heeft zeven SDG’s geselecteerd waaraan we een bijdrage willen en kunnen leveren. De QR codes op deze pagina vertellen meer over de

Energiezuinige sociale huurwoningen

projecten en acties die hieraan bijdragen.

Circulair

Valeriusstraat Den Bosch Bij renovatie geoogste materialen krijgen tweede leven. Hiermee is 2.313 kg CO2equivalenten bespaart. Deze besparingen

Brabantse Duurzaamheids Alliantie Voor de komende 5 jaar een samenwerkingsconvenant

compenseren 19.437 km aan uitlaatgassen van een middenklasse auto of het elektraverbruik van twee huishoudens in één jaar tijd.

Pilot Houtbouw Woonzorg-complex Pontenage, Gemert voor Stichting ORO

BREEAM

Onderwijs en Bedrijfsleven Bouwschool Breda Bouwenderwijs

Van der Valk Best

VBGO Certificaat van circulair hergebruik

Partnerschappen

VerBeteren Groot Onderhoud “Wat je aandacht geeft, groeit”

JAARBERICHT 2020

| 31


Veilig Bouwen doen we samen!

VB PORTAL APP

GELANCEERD MEER VERBETERVOOR S TELLEN GEMELD

HOGER VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN

PROTOCOL VEELVULDIG GEDEELD DOOR (ONDER) AANNEMERS

RUIM 500

VEILIG HEIDSPAKKETTEN UITGED EELD AAN BEWONER S

Veiligheid boven alles V.l.n.r.: Frank Koole, Stefan Swinkels, Robert van Boldrik, Jeroen de Bruijn en Hans Geertman JAARBERICHT 2020

| 33


Medewerkers over onze wereld

“ VB Groep heeft al meer dan 13 jaar de

functie Wooncoach in huis. Dat bewijst wel dat de onderneming betrokkenheid van bewoners oprecht belangrijk vindt. Ik ben hun aanspreekpunt, regel dat hun wensen worden uitgevoerd en neem hen mee in de voortgang van de bouw. We bouwen immers niet zomaar een huis, maar een thuis. ”

Brenda van der Wiel Kopersbegeleiding

“ Bij nieuwe planontwikkelingen besteden we

van meet af aan aandacht aan omwonenden en belangengroepen. Zo kunnen we bij de uitwerking zoveel mogelijk rekening houden met hun wensen en verwachtingen. Aandacht voor mens en omgeving zit in het DNA van dit bedrijf. En het is ook heel pragmatisch; door op tijd te investeren in de belangen van betrokkenen voorkom je vertragingen verderop in het proces. ”

Pieter-Jan Steenbakkers Financiën

Als planvoorbereider zorg ik ervoor dat de juiste partijen betrokken worden bij het plan en dat ze tijdig de juiste input leveren. Alleen spreken wij eerder over ‘partners’ dan over ‘partijen’. Want als je mensen vanuit hun eigen kracht laat werken, kom je tot duurzame relaties. En dat leidt uiteindelijk tot de mooiste resultaten. ”

Ivo Gilissen - Planvoorbereider

Ik krijg alle ruimte om te groeien. Vanuit mijn functie ondersteun ik verschillende afdelingen, maar organiseer ik ook events, recepties. jubilea en borrels. Dingen die compleet nieuw voor me zijn. Erg leuk om me zo te kunnen ontwikkelen. ”

Romy Willems - Jr. secretaresse

Er wordt echt naar je geluisterd en ik krijg ruimte om me te ontwikkelen; binnenkort start ik met een nieuwe opleiding. En iedereen hoort erbij. Zelfs het thuisfront. Welke baas komt tegenwoordig nog bij je thuis op kraambezoek?! ”

Yvo Huijnen - Timmerman

Ik werk al 40 jaar voor dit bedrijf en dat zegt eigenlijk al genoeg. De groep collega’s waarmee ik werk, is gewoon familie. Je weet wat je aan elkaar hebt en helpt elkaar verder. Ik ben lange tijd leermeester geweest; niks mooiers dan je kennis en ervaring over te dragen op jonge collega’s. Als ik volgend jaar met pensioen ga, nemen ze het stokje van me over. Mooi, dan is de cirkel rond. ”

Frans van Ham - Timmerman

JAARBERICHT 2020

| 35


Pos tbus 2 320, 5 600 CH Eindhoven • Elzentlaan 29, 5 611 LH Eindhoven T +31 (0) 4 0 213 51 33 • info@vbgroep.nl • www.vbgroep.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.