Vuosikertomus 2018

Page 1

Vuosikertomus 2018

1


Sisällysluettelo 3

VAV lyhyesti ja avainluvut

12

Korjausrakentaminen

4

Toimitusjohtajan katsaus

13

Uudistuotanto

6

Uudistuksia

14

Vastuullisuus

8

Strategia

16

Henkilöstö

9

Asiakaskokemus

17

Organisaatio

10

Kilpailutus

18

Toimintakertomus


VAV LYHYESTI JA AVAINLUVUT

Vuosi 2018 pähkinänkuoressa

179 valmistunutta uutta asuntoa

300+ korjattua kylpyhuonetta

10 800

12,4 M€

asuntoa (yht. VAV Asunnot Oy, VAV Yhtymä Oy, VAV Palvelukodit Oy)

350+ kunnostettua keittiötä

PTS-korjaukset

5380

99,05% 12,11€ vuokrausaste

m²/kk, keskivuokra

VAV on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja Vantaalla. Vuonna 2018 liikevaihtomme ja muut tuotot olivat yli 91 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2017 oli 4 prosenttia, mikä on noin 3,5 miljoonaa euroa.

Asunnoissamme asuu joka kymmenes vantaalainen. VAV-konsernin muodostavat emoyhtiö VAV Yhtymä Oy sekä kaksi tytäryhtiötä, VAV Asunnot Oy ja VAV Palvelukodit Oy.

3

asuntohakemusta joulukuussa 2017

54

henkilöstöä


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Uudistuksia asiakaspalvelusta yhtiörakenteeseen VAV-konsernin vuosi 2018 oli uudistuksellinen. Asukkaiden palveluja parannettiin OmaVAVpalvelulla, jolla asukas voi milloin tahansa hoitaa kodin käytännön asiat verkossa joko älypuhelimella tai tietokoneella. Alueellisia huolto- ja siivouspalveluja kilpailutettiin kiinteistöittäin. Syksyllä Hakunilaan Kaskelantielle valmistui VAV:n ensimmäinen Joutsenmerkitty kerrostalo, ja joulukuussa toteutettiin merkittävä organisaatiouudistus.

VAV ON VANTAAN KAUPUNGIN 100 %:sti omistama vuokrataloyhtiö, joka rakennuttaa, omistaa ja hallinnoi vuokra-asuntoja. Yhtiö omistaa Vantaalla noin 11 000 asuntoa, ja uusia kohteita rakennetaan vuosittain vantaalaisten kasvaviin asuntotarpeisiin – joka kymmenes vantaalainen asuu asunnossamme.

Hyvät elämisen edellytykset VAV haluaa tehdä hyvää, sillä olemmehan ensisijaisesti yleishyödyllinen toimija. VAV:n asukkaat elävät hyvää elämää kohtuuhintaisissa asunnoissa. Rakentamalla ympäristöystävällisesti kestäviä ja terveellisiä taloja haluamme tarjota asiakkaillemme edellytykset terveelliseen ja turvalliseen elämään. Uudessa OmaVAV-palvelussa asukas voi tehdä asuntonsa vikailmoituksen, tarkastaa omat vuokrasopimus- ja maksutietonsa, lukea kotitalon ajankohtaiset tiedotteet tai lähettää viestiä asiakaspalveluun. Palvelun tavoitteena on tehdä asumisen arjesta sujuvaa ja luoda asumisviihtyvyyttä asukkaalle. Uudisrakentamisen lisäksi ympäristönäkökulma otetaan yhä enemmän huomioon myös VAV:n korjausrakentamisen kohteissa. Yhtiön vanhimmat asunnot ovat 1960-luvun lopulta.

4


Panostamme toiminnassamme olemassa olevien kiinteistöjen korjausrakentamiseen ja uusien kohteiden laadukkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen.

Mukana maailman parannuksessa Ensimmäinen ja samalla Suomen laajin Joutsenmerkin kriteereitä hyödyntävä asuinkerrostalomme valmistui Vantaan Hakunilaan syyskuussa. Tässä Kaskelantien kohteessa pienennettiin hiilijalanjälkeä energiaratkaisuilla ja materiaalitehokkuudella. Rakennustyömaan jätteiden kierrätys- ja uudelleenkäyttöaste oli yli 70 %. Kohteen suunnittelun ja rakentamisen ohjaamisessa käytetyn Joutsenmerkin kriteerit varmistavat talon ympäristöystävällisyyden koko sen elinkaaren ajan. VAV on monen muun toimijan tavoin tunnistanut vastuunsa ja lähtenyt mukaan maailman pelastukseen, joten odottelevien on jo helpompi tulla mukaan. Töitä tekemällä nykyinenkin rakennettu maailma on saatu aikaan, joten hyvällä työllä tehdään tulevakin. JOUTSENMERKKI-KRITEERIEN mukaisesti Hakunilan Kaskelantien kohteessa kiinnitettiin erityistä huomiota energiatehokkuuteen, materiaali- ja kemikaalivalintoihin sekä sisäilman terveellisyyteen. Lisäpisteitä kohteelle toivat rakennusjätteiden kierrätys, aurinkopaneelit sekä asukkaiden käyttöön tehdyt viljelylaatikot ja pyörien korjauspisteet.

Vastuuta tulevista sukupolvista Vastuullisuus on yksi VAV:n arvoista ja erottamaton osa kaikkea toimintaamme. Maailma on kohdannut eri kansakuntia

yhdistäviä ongelmia esimerkiksi ilmastonmuutoksen, luonnonmonimuotoisuuden heikkenemisen ja elinympäristön pilaantumisen muodossa. VAV-KONSERNI ON PÄÄTTÄNYT vastata sidosryhmien sekä kiinteistöalan muiden toimijoiden puolelta tulleisiin paineisiin laajemman yritysvastuuraportoinnin käyttöönotosta. VAV on selvittänyt edellytyksiä ottaa käyttöön GRI (Global Reporting Initiative) -standardien mukainen raportointimalli, joka on yleisesti kiinteistöalan käytössä. Käytännön raportointi on aloitettu ympäristövastuuasioista. Kiinteistöalalla eko- ja energiatehokkuus ovat vallitsevia teemoja ja korostuneet yhtiöiden strategioissa. Myös VAV-konsernilla ekologisuus on yksi vastuullisuuden pääpainopistealueista.

Yhtiörakenne uudistui VAV Asunnot Oy:n yhtiörakenne uudistui joulukuun 2018 alussa. Yhtiön hallituksen 4.9. tekemän päätöksen mukaisesti sen omistamat, valtion tuella rahoitetut ARA-asunnot siirtyvät uuteen tytäryhtiöön, jonka nimenä säilyy VAV Asunnot Oy. Vapaarahoitteiset asunnot puolestaan säilyvät VAV-konsernin emoyhtiössä, jonka nimeksi tulee VAV Yhtymä Oy. Yhtiörakenteen uudistus toteutettiin, jotta rahoitukseltaan erityyppisten asuntojen hallinnointi olisi selkeämpää. Uusi rakenne luo myös edellytykset reagoida aiempaa paremmin vaihtuviin asuntopoliittisiin tilanteisiin. Rakennamme yhdessä asukkaiden kanssa entistäkin asiakaslähtöisempää ja vetovoimaisempaa VAV:ta arvojemme mukaisesti: taloudellisesti, turvallisesti, asiakaslähtöisesti, ekologisesti ja laadukkaasti.

5

Rakennamme yhdessä asukkaiden kanssa entistäkin asiakaslähtöisempää ja vetovoimaisempaa VAV:ta arvojemme mukaisesti: taloudellisesti, turvallisesti, asiakaslähtöisesti, ekologisesti ja laadukkaasti.


UUDISTUKSIA

Yhtiörakenne uudistui 1.12. alkaen VAV Asunnot Oy:n yhtiörakenne uudistui joulukuun 2018 alussa. Yhtiön hallituksen 4.9. tekemän päätöksen mukaisesti sen omistamat, valtion tuella rahoitetut ARA-asunnot siirtyivät uuteen tytäryhtiöön, jonka nimenä säilyy VAV Asunnot Oy. Vapaarahoitteiset asunnot puolestaan säilyvät VAV-konsernin emoyhtiössä, jonka nimeksi tulee VAV Yhtymä Oy. Yhtiörakenteen uudistus toteutettiin, jotta rahoitukseltaan erityyppisten asuntojen hallinnointi olisi selkeämpää. Uudistus ei aiheuta muutoksia vapaarahoitteisten eikä ARA-asuntojen vuokriin tai muihin vuokrasopimusten ehtoihin.

TOTEUTETTU UUDISTUS on osa laajempaa prosessia, jonka myötä VAV-konserni pyrkii selkeyttämään omistamiensa asuinkiinteistöjen hallinnointia, rahoitusta ja rakennuttamista. Uudistusta valmisteltiin yhdessä Vantaan kaupungin kanssa. Kesäkuussa 2012 VAV Asunnot Oy:n tytäryhtiöksi perustettiin VAV Palvelukodit Oy, joka rakennuttaa ja hallinnoi VAV:n palvelutaloja. Nyt toteutettavan uudistuksen myötä konsernin noin 10 000 ARA-asuntoa ja noin 700 vapaarahoitteista asuntoa eriytetään vastaavasti omiin yhtiöihinsä. – ARA-asuntojen käyttöä, taloutta ja asukasvalintaa säädellään monin eri tavoin, kun taas vapaarahoitteisia ei säädellä samalla tavalla. Koska lähtökohtaisesti näitä ei pidä sotkea samassakaan yhtiössä toisiinsa, on järkevää, että ARA-asunnot ja vapaarahoitteiset asunnot järjestellään eri yhtiöihin, kommentoi VAV:n talouspäällikkö Liisa Kälvälä. – Perustehtävämme on tarjota kohtuuhintaisia asuntoja vantaalaisille, eikä se muutu tässä mitenkään. Sekä ARA-asunnot että vapaarahoitteiset asunnot pysyvät edelleen omistuksessamme. KAIKILLE VAV:N ASUKKAILLE lähetettiin henkilökohtainen kirje, jossa kerrottiin yhtiörakenteen uudistuksesta. Uudistus on ennen kaikkea hallinnollinen, eikä yhtiön henkilöstössä tai asukkaiden arjessa tapahdu sen suurempia muutoksia. – Asukkaille päin vuokrasopimukset, vuokranmaksutilit ja isännöinti säilyvät entisellään. Eli asuminen asunnoissamme jatkuu kuten ennenkin.

6


VAV-konserni 3.12.2018 alkaen

VAV Yhtymä Oy

VAV Asunnot Oy VAV Palvelukodit Oy

7


STRATEGIA

Perustehtävämme:

Elä enemmän!

Tuotamme ja tarjoamme laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja vantaalaisille

Tavoitteemme: Taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti toimiva vakaa konserni, jolla on hyvässä kunnossa oleva kohtuuhintainen asuntokanta

Arvomme:

KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT:

TALOUDELLINEN TURVALLINEN ASIAKASLÄHTÖINEN

Palveluiden digitalisointi Riittävä tonttivarannon varmistaminen

Vuokratason kohtuullisuus

Ammattimainen kiinteistökehitys

Riittävä omavaraisuusaste

Osaava ja motivoitunut henkilökunta

Toimiva asukasdemokratia

Korkea käyttöaste

Ennaltaehkäisevät toimet asumisturvallisuuden varmistamiseksi

EKOLOGINEN LAADUKAS OIKEUDENMUKAISUUS

Asumisturvallisuuden varmistaminen Konsernitalouden turvaaminen Asumisturvallisuuden Ympäristön kestävyyttävakauden tukeva uudisKonsernitalouden vakauden turvaaminen

tuotanto ja oikea-aikainen korjaustoiminta

Ympäristön kestävyyttä tukeva uudistuotanto ja oikea-aikainen korjaustoiminta 8

Asiakaslähtöiset palveluprosessit varmistaminen

Asiakaslähtöiset palveluprosessit


ASIAKASKOKEMUS

Panostamme asiakaskokemukseen Nykymaailmassa menee tuskin päivääkään törmäämättä termiin ”asiakaskokemus”.

ASIAKASKOKEMUKSELLA TARKOITETAAN asiakkaan omakohtaista kokemusta yrityksestä tai sen tuotteista ja palveluista. Asiakaskokemus muodostuu kaikista niistä kohtaamisista, tunteista ja mielikuvista, joita asiakkaalle on yrityksestä kertynyt. Tärkeintä ei ole se miltä asiat näyttävät, vaan se miltä asiakkaasta tuntuu yrityksen kanssa asioituaan. Me kaikki keräämme kokemuksia joka päivä ja olemme kaikki asiakaskokemuksen ammattilaisia. Kokemuksia kertyy aina kulkiessamme asiakkaan roolissa asiakkaan ja yrityksen kohtaamispisteistä muodostuvaa asiakkaan polkua – asioimmepa sitten ruokakaupassa, kuntosalilla, autokatsastuksessa tai terveyskeskuksessa. VAV:N ASIAKKAIDEN ASIAKASKOKEMUS syntyy niissä kohtaamisissa, joissa asiakas on tekemisissä palveluidemme tai henkilöstömme kanssa. Se, miten hyvin me ja alihankkijamme näissä kohtaamisissa onnistumme, määrittelee sen, miltä asiakkaistamme tuntuu. Jotta voi jatkuvasti kehittää asiakaskokemusta, on tunnettava asiakas – yrityksen on tiedettävä, mikä asiakkaalle on tärkeää. Päästäksemme paremmin asiakkaidemme ”pulssille” me VAV:ssa kehitimme vuoden 2018 aikana työkaluja asiakaskokemuksen jatkuvaan ja reaaliaikaiseen mittaamiseen. Lisäksi kehitimme asukkaidemme palveluita ottamalla käyttöön Postin SmartPOST-automaatteja neljässä kohteissa eri puolilla Vantaata. Jatkossa kysymme kuukausittain asiakkaidemme kokemuksia asunnoistamme ja palveluistamme.

9

JUHA HEI NO asiakkuuspäällikkö


KILPAILUTUS

Julkinen hankintalaki ohjaa palveluiden kilpailutusta VAV noudattaa julkisena toimijana hankintalakia sekä Vantaan kaupungin hankintaohjeistusta ja yhtiön omaa hankintaohjetta. ”Hankinnan suuruus ja arvo määrittelee toimintatavan, miten hankittavan kokonaisuuden kanssa lähdetään etenemään. Olemme laatineet kiinteistökohtaiset PTS- eli pitkän tähtäimen suunnitelmat kaikille kiinteistöille ja ne ohjaavat VAV:n palveluiden kilpailutusta.

10

”MEILLÄ ON AITOJA vaatimuksia palveluntuottajille.”

Kuka todella ajattelee tilaajan etua Palveluiden hankkijoille ongelmaksi on osoittautunut se, että markkinoilla on lukuisia palveluiden tuottajia. Hankintapäätöksen teon yhteydessä on vaikea hahmottaa, kuka puhuu hankinta-asioissa edustamansa yrityksen ”pussiin” ja kuka oikeasti ajattelee tilaajan etua. ”Hyvä palvelun tuottajan on rehellinen, avoin, suorapuheinen ja kertoo, mitä hankittavan palvelun alalla tapahtuu. Hänen tulee antaa tukeaan ja olla mukana tekemässä meille järkeviä ratkaisuehdotuksia.” ”Hyvä palveluntuottaja on meihin säännöllisesti yhteydessä, haluaa olla vaikuttamassa kokonaisuuksiin ja pitää kiinni sovituista ja sopimuksenmukaisista tavoitteista. MÄÄRITTELEMME TARJOUSPYYNNÖN liitteissä haluamamme palvelutason, kuvaamme palveluprosessin, asetamme mahdolliset vasteajat eri toimintoihin liittyen sekä esitäm-


me muut seikat, joilla katsomme varmistuvamme tuotettavan palvelun laadukkuudesta. Tarjouksen tekijältä edellytetään asetettuihin vaatimuksiin sitoutumista tarjouksen jätön yhteydessä”, Hanna Pölkki alleviivaa. ”Kun lähdemme pohtimaan palvelukokonaisuutta – siis mitä ja millaista tuotetta tai palvelua haluamme hankkia ja millaisen palvelun kautta pääsisimme hyvään lopputulokseen – niin se nimenomaan liittyy laatuun, vaikka hankinnan vertailuperusteena olisikin vain hinta.” ”KOROSTAMME HANKINNOISSA aina vahvasti myös käyttäjäja asukaslähtöisyyttä. Haluamme verkostoomme palveluntuottajia, jotka vastaavat asukkaidemme tarpeisiin palvelulähtöisesti asiakasnäkökulma edellä.” Meidän tulee hankinnan eri vaiheissa olla erittäin tarkkoja ja entistä tietoisempia siitä, mitä olemme täsmällisesti hankkimassa. Meidän on osattava varmistaa tarjouksista asiat, jotta varmasti puhumme tarjouksen tekijän kanssa samasta asiasta.

Laadullisia tekijöitä korostetaan Hankinnoissa VAV korostaa laatua. Tavoitteena on aina toimiva kokonaisuus, joka näkyy asunnoissamme ja kiinteistöillämme positiivisella tavalla. Kiinnitämme erityisestä huomiota tarjouspyynnöissä kelpoisuus- ja soveltuvuusehtojen määrittelyyn, joilla haetaan laadukkuutta hankittavaan kokonaisuuteen liittyen. Hankintojen yhteyteen liitettävillä palvelukuvauksella, kuvataan mahdollisimman yksityiskohtaisesti prosessi, jota hankintakokonaisuudella haetaan sekä kuvataan odotuksemme tuotettavalle palvelulle. Palvelukuvauksissa korostetaan ja määritellään myös tekijöitä, joiden katsomme tuottavan laatua toimintaympäristöömme. ”Silti monet palveluntarjoajat kuvittelevat edelleen virheellisesti, että tarjouspyynnössä vain hinta toimisi tarjousten vertailuperusteena. Kyllä laatukin painaa. Määrittelemme laadun muun muassa erilaisilla kelpoisuus- ja soveltuvuusehdoilla”, Hanna Pölkki mainitsee. Palvelukuvaus kuvaa odotuksiamme tuotetulle palvelulle sekä sille asettamiamme laatuvaatimuksia.

Yhteistyön onnistumisen kannalta on tärkeää, että molemmat osapuolet tietävät mihin sitoutuvat, alleviivaavat samat laadulliset tavoitteet sekä pyrkivät pitämään sovituista asioista kiinni.

HA NNA P ÖLK KI kehittämispäällikkö

11

Monet palveluntarjoajat kuvittelevat edelleen virheellisesti, että tarjouspyynnössä vain hinta toimisi tarjousten vertailuperusteena.


KORJAUSRAKENTAMINEN

Korjaukset 2010–2018, 26 % vuokrasta korjauksiin

PTS-korjaukset 2018 yhteensä 12,4 M€

14%

Keittiöt 1,8 M€

9% Muut 1,1 M€

3,5

Korjaukset yhteensä Ylläpitokorjaukset

3,0

PTS-korjaukset

2,5 2,0

37%

Ulkopuoliset rakenteet 5,0 M€

40%

Kylpyhuoneet 5,0 M€

1,5 1,0 0,5 0 2010

Budjetti alittui 1,3 M€. Siirtyneet työt kilpailutettu ja työt osittain jo alkaneet kiinteistöillä.

12

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


UUDISTUOTANTO

179

valmistunutta asuntoa vuonna 2018 Hakunila Kaskelantie 1

Martinlaakso Martinlaaksonkuja 2 b

127 asuntoa

52 asuntoa

13


VASTUULLISUUS

Vastuullisuus Vastuullisuus ja varsinkin ympäristövastuullisuus ovat olleet korostetusti esillä jo muutaman vuosikymmenen ajan. Maailma on kohdannut eri kansakuntia yhdistäviä ongelmia esimerkiksi ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen ja elinympäristön pilaantumisen muodossa.

KIINTEISTÖALALLA EKO- JA ENERGIATEHOKKUUS ovat vallitsevia teemoja ja korostuneet yhtiöiden strategioissa. Myös VAV-konsernilla ekologisuus on yksi vastuullisuuden pääpainopistealueista ja VAV-konserni on lähtenyt kehittämään ympäristövastuuraportointiaan GRI (Global Reporting Initiative) -standardien vaatimusten mukaiseksi. KTI:n (Kiinteistötieto Oy) vuonna 2017 teettämän vastuullisuusbarometrin mukaan 37 % alan suurimmista toimijoista käyttää nimenomaan GRI-standardia tai ohjeistusta raportoinnissaan. Lisäksi KTI sekä RAKLI ry (Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto) ovat vuonna 2017 yhteistyössä julkaisseet kiinteistöalalle raportointisuosituksen, joka on yhteensopiva GRI:n sekä muiden kansainvälisten standardien kanssa. VAV-KONSERNI ON VALMISTELLUT siirtymistä GRI-standardien mukaiseen raportointiin vuonna 2018 laaditun selvityksen perusteella, joka sisälsi seuraavat neljä vaihetta:

1 Kiinteistöalalla esiintyvien GRI-standardien mukaisten ympäristövastuun tunnuslukujen selvittäminen 2 Tunnusluvut, jotka kohdeyritys kykenee raportoimaan 3 Tunnusluvut, joita ei pystytä nykyisellään tuottamaan 4 Toimenpiteet puuttuvien tietojen raportointiin.

14

Kiinteistöalalla eko- ja energiatehokkuus ovat vallitsevia teemoja ja korostuneet yhtiöiden strategioissa.


Lisäksi edellä mainitun selvityksen pohjalta laadittiin VAV-konsernille kiinteistöalalle sopiva ympäristönäkökulman GRI-indeksimalli sisältöineen ja tunnuslukuineen. Malli sisälsi seuraavat seitsemän GRI-standardien mukaista ympäristövastuun teemaa:

1 / Energia

2 / Vesi ja jätevedet

3/ Päästöt

4 / Jätevedet ja jätteet

5 / Ympäristölainsäädännön noudattaminen

6 / Puhdistuksen tarpeessa oleva maaperä

7 / Uusien toimittajien arviointi ympäristökriteerein

VAV:LLA TEHDÄÄN JATKUVASTI töitä eko- ja energiatehokkuuden parantamisen sekä ympäristön kestävyyttä tukevien ratkaisujen kehittämiseksi. VAV-konsernilla on jo vuonna 2013 laadittu ympäristöohjelma, jonka velvoittaa laskemaan sekä seuraamaan ympäristövastuuseen liittyviä tunnuslukuja. Lisäksi VAV on sitoutunut noudattamaan valtakunnallista energiatehokkuussopimusta (VAETS), jonka tukena on jatkuvan parantamisen ETJ+ (energiatehokkuus) -järjestelmä. GRI-standardien asteittaisella käyttöönottamisella halutaan tuoda myös vastuullisuusraportointi kansainvälisten vaatimusten edellyttämälle tasolle. Lähde: Mikko Norosen opinnäytetyö, Haaga Helia ammattikorkeakoulu Oy, 2019

15


HENKILÖSTÖ

Henkilöstön sukupuolijakauma Henkilöstön lukumäärä

54

16%

43%

miehiä

Henkilöstön ikäjakauma

40–49 vuotta

4%

20–29 vuotta

20% 30–39 vuotta

57% naisia

43%

50–59 vuotta

16

17%

60–68 vuotta


ORGANISAATIO

Johtoryhmä Toimitusjohtaja Kiinteistöpäällikkö Talouspäällikkö Rakennuttajapäällikkö Asiakkuuspäällikkö Viestintä- ja markkinointipäälikkö

Talouspäällikkö

Toimitusjohtaja

Kiinteistöpäällikkö

Hallintosihteeri IT-päällikkö Viestintä- ja markkinointipäällikkö

Rakennuttajapäällikkö

Asiakkuuspäällikkö

Taloushallinto

Kiinteistönpito

Rakennuttaminen

Asiakkuus

1 controller 3 kirjanpitäjää 5 asuntosihteeriä 2 asumisneuvojaa

1 projektipäällikkö 2 teknistä asiantuntijaa 2 teknistä isännöitsijää 1 kehittämisinsinööri 1 LVI-asiantuntija 1 energiavastaava

1 rakennuttaja-asiamies 2 valvojaa 1 talotekniikan projektipäällikkö

1 vuokrauspäällikkö 1 isännöintipäällikkö 1 kehittämispäällikkö 10 isännöitsijää 1 vihervastaava 6 vuokrausneuvottelijaa 2 asiakaspalvelusihteeriä

17


Toimintakertomus 2018

18


Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.–31.12.2018 VAV YHTYMÄ OY (ent. VAV Asunnot Oy) on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka rakennuttaa ja omistaa vuokra-asuntoja. Vuoden 2018 päättyessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden omistuksessa oli eri puolilla Vantaata 10.658 asuntoa, joissa asui noin 20.000 ihmistä. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 4.553.755. VAV aloitti toimintansa vuonna 1986. Yhtiön perustamisen myötä fuusioitiin kaikki kaupungin kokonaan omistamat vuokrataloyhtiöt yhdeksi kokonaisuudeksi. Toimintavuonna toteutettiin 3.12. liiketoimintasiirto, jossa siirrettiin käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisten arava- ja korkotukikiinteistöjen liiketoiminta uuteen tytäryhtiöön VAV Asunnot Oy:öön nettoapporttisiirtona. Samassa yhteydessä muutettiin emoyhtiön nimeksi VAV Yhtymä Oy ja tytäryhtiön VAV Asunnot Oy. Yhtiö ja sen tytäryhtiöt tarjoavat laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja vantaalaisille. Kiinteistökannan suunnitelmallisilla korjauksilla varmistetaan niiden arvon säilyminen sekä asumisviihtyvyys yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Yhtiön pyrkimyksenä on pitää vuokrataso kohtuullisena ja oikeudenmukaisena yleisistä taloudellisista heilahteluista huolimatta. Tasauksen piiriin kuuluvien asuntojen vuokrat tasataan omistajayhtiökohtaisesti. Jos kiinteistön rahoituksesta osa on saatu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn investointiavustuksena, kiinteistön vuokraa ei tasata. VAV Yhtymä Oy:n tytäryhtiö VAV Palvelukodit Oy (ent. VAV Hoivakiinteistöt Oy) hallinnoi VAV konsernin palvelu- ja hoivakiinteistöjä. 31.5.2017 vuonna 2011 perustettu VAV Palvelukodit Oy sulautui VAV Hoivakiinteistöt Oy:öön. Samassa yhteydessä VAV Hoivakiinteistöt Oy muutti nimekseen VAV Palvelukodit Oy. Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi vuokraa palveluasumisen kiinteistöt ja yksittäiset asunnot erityisryhmien asumiskäyttöön.

HALLINTO Varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2018 ja ylimääräinen yhtiökokous 7.9.2018. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus ajalla 1.1.–3.12.2018

Hallitus ajalta 3.12.–31.12.2018

Tuula Laukkanen puheenjohtaja Petri Koivuniemi varapuheenjohtaja Timo Juurikkala 2. varapuheenjohtaja Hannu Ahonen jäsen Ritva Karttunen asukasjäsen Jasi Kuokkanen jäsen Juha Kähärä jäsen Markku Miettinen jäsen Arja Niemelä jäsen Anneli Sinkkonen asukasjäsen Sirpa Tuuva jäsen Hanna Valtanen jäsen Raija Virta jäsen Erkki Nikkanen varajäsen Heikki Seppälä varajäsen Tomi Henriksson asiantuntijajäsen Martti Lipponen asiantuntijajäsen

Tuula Laukkanen puheenjohtaja Petri Koivuniemi varapuheenjohtaja Timo Juurikkala 2. varapuheenjohtaja Hannu Ahonen jäsen Jasi Kuokkanen jäsen Juha Kähärä jäsen Markku Miettinen jäsen Arja Niemelä jäsen Sirpa Tuuva jäsen Hanna Valtanen jäsen Raija Virta jäsen Tomi Henriksson asiantuntijajäsen Martti Lipponen asiantuntijajäsen

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Teija Ojankoski. Hallituksen sihteerinä oli hallintosihteeri Sanna Lesch. Hallitus kokoontui yhdeksän (9) kertaa vuoden 2018 aikana.

19

Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö BDO Audiator Oy vastuunalaisena tarkastajanaan Ari Lehto, KHT, JHT sekä asukastilintarkastajana Heidi Vierros, KHT.


KIINTEISTÖT Uustuotanto

VAV KONSERNIN AVAINTIETOJA 2018

2017

2016

94,2 23,9 25,3 696,0 493,1 146,6 0 25,5 18,9

90,8 26,8 29,4 655,3 481,1 12,8 71,6 21,3 18,3

88,3 24,6 27,8 623,0 467,8 95,6 64,8 19,3 17,8

30,2 1,2 5,9

20,2 1,0 6,9

27,3 0,6 7,2

10 658 618 333 179

10 481 606 723 355

10 334 602 091 105

Valmistuneet vuokranmäärityskohteet 2 Asuntojen käyttöaste, % 99,05 Vuokrasaatavat liikevaihdosta, % 1,2

3 99,04 1,2

1 99,0 1,3

Liikevaihto, M€ Liikevoitto, M€ Liikevoitto % liikevaihdosta Taseen loppusumma, M€ Pitkäaikaiset lainat, M€ Varaukset ja oma pääoma, M€ Oman pääoman tuotto % (emo) Omavaraisuusaste % Poistot, M€ Uusien asuntojen hankinta-arvo, M€ Maksuvalmiussuhde (Quick ratio) Korkorasite, % liikevaihdosta Asunnot Asuinhuoneistoneliöt Valmistuneet asunnot

Vuokratappiot liikevaihdosta, % Keskivuokra, €/m²/kk Vuokrien vaihteluväli, €/m²/kk

0,3 12,11 9,86–15,44

0,2 11,95 9,65–15,04

0,2 11,90 9,33–15,02

Keskivuokra 1.3.2019 alkaen, €/m2/kk 12,21 Valmistuvat asunnot vuonna 2019, kpl 357 Valmistuvia vuokranmäärityskohteita vuonna 2019, kpl 3 Vuokrien vaihteluväli 1.3.2019 alkaen, €/m²/kk 9,98–15,44

Toimintavuoden aikana uusia asuntoja valmistui 179 kpl, Martinlaaksonkuja 2b (52 asuntoa ja hankinta-arvo 4058 €/asm2) sekä Kaskelantie 1 (127 asuntoa ja hankinta-arvo 3632 €/asm2). Kaskelantien hankinta-arvoa tullaan tarkistamaan, kun alueen yhteiset tilat ovat valmiit ja VAV:lle kuuluvat kustannukset ovat selvillä. Vuonna 2018 ei aloitettu yhtään uutta rakennuskohdetta tonttien kaavoituksellisten viiveiden vuoksi.

Korjausrakentaminen Kiinteistöjen korjauskulut olivat 22,5 miljoonaa euroa, josta suunnitelmallisten korjausten osuus oli 12,4 miljoonaa euroa eli 55 %. Kiinteistöjen kunnossapitotyöt toteutettiin pitkän aikavälin korjaussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmallisten korjausten rahoitus sisältyy kiinteistöjen hoitokuluihin. Kiinteistöjen suunnitelmalliset korjaukset painottuivat edellisten vuosien tapaan asuntojen kylpyhuonekorjauksiin (41 %) ja keittiökorjauksiin (14 %). Lisäksi julkisivujen kunnostusten osuus korjauksista oli 26 % ja vesikattokorjausten 13 %. Yhtiön kiinteistöjen omaisuus- ja vastuuvakuutukset olivat Pohjola Vakuutus Oy:ssä. Vuoden 2019 alusta omaisuus- ja vastuuvakuutukset siirrettiin Protector Forsikring ASA:lle.

VUOKRA-ASUNNON HAKIJAT Toimintavuoden lopussa asunnonhakijoita oli rekisterissä noin 5 380. Hakijamäärät vaihtelivat kuukausittain 5 200:n ja 6 000:n välillä. Hakijoista yli 60 % haki asuntoa yksin. Vuoden 2018 aikana asuntoja vapautui vuokrattavaksi kes20

kimäärin 87 kpl kuukaudessa ja uusia asuntoja valmistui 179 kpl, yhteensä uusia vuokrasopimuksia tehtiin 1 316 kpl. Asuntojen vaihtuvuus säilyi edellisen vuoden tasossa ollen 11,6 % (ed. vuosi 12,0 %). Yhtiön asunnosta toiseen vaihtajia oli 245 kpl eli 21 % vaihdoista (ed. vuosi 27 %).

ASUKASTOIMINTA Asukasdemokratia antaa jokaiselle asukkaalle mahdollisuuden osallistua oman talonsa hallintoon ja vaikuttaa sekä viihtyvyyteen että kustannuksiin. Toimintavuonna VAV Asunnot Oy:llä oli yhteensä 168 arava- tai korkotukilainoitettua vuokranmääritysyksikköä. Näistä kohteista asukastoimintaa oli 155 kiinteistössä. Yhtiö järjesti asukkaille tiedotustilaisuudet yhtiön talousarvioon sisällytetyistä suunnitelmista ja tilinpäätöksen toteumasta kiinteistötalouden sekä korjaustoiminnan näkökulmasta. Uusia asukastoimikuntien jäseniä perehdytettiin asukastoimintaan keväällä toimikauden alkaessa. Syksyllä asukastoimikunnille järjestettiin koulutusta asumisturvallisuudesta tulipalojen ja niiden estämisen näkökulmasta sekä vuokranmäärityksestä. Vuokranmääritys alkaa vuosittain asukastoimikunnille lähetettävällä korjaustarvekyselyllä asukasnäkökulman huomioimiseksi omakustannusvuokraa määritettäessä.

ASIAKKUUS Kesällä 2018 tehdyn organisaatiouudistuksen yhteydessä muodostettiin kokonaan uusi toiminto, asiakkuus. Asiakkuusyksikkö vastaa VAV-konsernin kiinteistöjen isännöinnistä, asuntojen vuokrauksesta, asiakaskokemuksen kehittämisestä ja yleisasiakaspalvelusta sekä asukastoiminnasta. Toimintavuoden aikana suoraviivaistimme


isännöinnin ja vuokrauksen prosesseja ja otimme käyttöön uusia sähköisiä palveluita. VAV:n asiakkaat voivat nyt mm. halutessaan itse muokata vuokra-asuntohakemustaan ja voivat allekirjoittaa vuokrasopimuksen sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Käynnistimme useita asiakaskokemusta parantavia kehityshankkeita, kuten siirtymisen asiakastyytyväisyyden reaaliaikaiseen mittaamiseen ja isännöinnin uudelleenorganisoinnin.

VIESTINTÄ Yhtiön asiakaslehti VAV-viesti uudistui ja sai uudeksi nimeksi Vavila. Lehti ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa ja sen toteutuksesta vastasi juttujen osalta viestintätoimisto Cocomms Oy. Myös henkilöstöviestintään panostettiin sisäisen Intran ja Teamsin avulla. Loppuvuodesta uudistettiin VAV:n internet-sivut, vav.fi. Vuoden aikana rakennettiin OmaVAV-palvelu, johon asukkaat voivat kirjautua henkilökohtaisilla tunnuksilla ja tarkastella omia tietojaan sekä vuokrasaldoa.

HENKILÖSTÖ Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä: 2018 2017 51 50

2016 50

Henkilöstö yksiköittäin vuoden lopussa: Naisia Miehiä Yht. Hallinto 14 1 15 Asiakkuus 16 9 25 Kiinteistönpito ja rakennuttaminen 1 13 14 yhteensä 31 16 54

Palkkojen ja palkkioiden kehitys: 2018 2017 2016 2,52 M€ 2,47 M€ 2,32 M€

Erääntyneet asuntovuokrasaatavat tilinpäätöksessä ovat 0,8 miljoonaa euroa. Vuokraustoiminnan vahingonkorvausvaateita ja perinnän kuluja tilinpäätös sisältää 0,3 miljoonaa euroa. Saatavat kasvoivat edellisvuodesta 3,0 %. Konsernitilinpäätös sisältää 230 tuhannen euron luottotappiovarauksen odotettavissa olevien menetysten varalle. Liikevoitto oli 23,9 miljoonaa euroa eli 25,3 % liikevaihdosta. Suunnitelman mukaisesti sillä kyettiin kattamaan pitkäaikaisten rakennus- ja korjauslainojen korkokulut. Lisäksi varauduttiin 17,5 miljoonan euron asuintalovarauksella kiinteistöjen tuleviin korjauksiin. Poistot tehtiin tasapoistoina poistoajan ollessa 22 tai 40 vuotta. Yhtiön poistosuunnitelma vastaa kiinteistöjen teknistä kulumista. Kiinteistöt poistetaan suunnitelman mukaan 40 vuodessa. Yhtiö ilmoittaa erikseen sen laskennallisen poiston määrän, joka on laskettu vuoteen 2012 50 vuoden tasapoistolla ja vuodesta 2013 alkaen 30 vuoden tasapoistolla. Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 18,8 miljoonaa euroa, joista rakennusten poistot ilman rakennusten kalustoa olivat 17,8 miljoonaa euroa.

TALOUS Toimintavuonna konsernin liikevaihto oli 94,2 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen tilikauteen oli 3,7 %. Vuokrien tarkistus sekä uusien asuntojen valmistuminen kasvattivat liikevaihtoa. Liikevaihdosta varsinaiset asuntovuokratuotot olivat 88,9 miljoonaa euroa. Uusien kohteiden rakennuttamistuottoja kertyi 1,4 miljoonaa euroa ja muut kiinteistötuotot olivat 3,9 miljoonaa euroa sisältäen 3,7 miljoonaa euroa vesimaksutuottoja. Palveluasumisen isännöintituottoja liikevaihto sisältää 0,2 miljoonaa euroa. 3.12.2018 muuttui konsernin yhtiörakenne siten, että liiketoimintasiirrossa siirrettiin käyttö- ja luovutusrajoitusten alaiset kiinteistöt uuteen perustettuun tytäryhtiöön. Liiketoiminnan luovutus toteutettiin osakeantina ja osakkeiden merkintähinta maksettiin kokonaisuudessaan apporttiomaisuudella. Yhtiön maa-alueiden kirjanpitoarvoon tehtiin marraskuussa 16,1 miljoonan euron arvonkorotus. Vuokrausaste oli 99,05 %. Kiinteistöjen korjausten lisääntyminen aiheuttaa asuntojen tyhjäkäyttöä. Tilinpäätös sisältää vuokraustoiminnan luottotappioita 261 tuhatta euroa. Luottotappiot perustuvat pääosin vuoden 2017 käräjäoikeuden tuomioihin. Aiemmin luottotappioksi kirjattuja saatavia korkoineen tuloutettiin yhteensä 165 tuhatta euroa.

58 % lainoista on vaihtuvakorkoisia. Korkosuojauksia vaihtuvakorkoisiin lainoihin on tehty 17 %:in velkapääomasta. VAV-konsernin lainatakaukset: M€ Vuosi muutos, M€ Valtion täytetakaus 22 +19 Kaupungin omavelkainen takaus 27,7 -1,1

RAHOITUKSELLISET RISKIT

Yhtenäislainojen pääomakulut noudattavat heinäkuun kuluttajahintaindeksin muutoksia. Indeksin muutos oli viime heinäkuussa 1,4 %, joten vuosimaksulainojen hoitokuluja nostetaan vastaavasti. Vuosimaksulainojen korko aleni toimintavuonna 0,54 %:iin. Matala vuosimaksulainojen korkotaso nopeuttaa lainojen lyhentymistä ja pienentää osaltaan korkoriskiä. Yhtiön rahoitusrakenteesta johtuen pääomakulut pysynevät kokonaisuutena arvioidulla tasolla. Yhtiö on suojannut osan vaihtuvakorkoisista korkotukilainoista, joiden omavastuukorot ovat 3,4 %. Arava- ja korkotukilainojen pitkät VAV-konsernin lainat lainatyypeittäin: takaisinmaksuajat ja lyhennysohjelmien M€ % Vuositakapainoisuus vaikeuttavat korjaustoiminnan muutos, rahoitusta. M€ Asuvien asukkaiden taloudelliset ongelmat Vuosimaksulainat 117 23 -17 aiheuttavat yhtiölle luottotappioriskin kasvua. Korkotukilainat 289 56 +33 Yhtiön näkemyksen mukaan liiketoimintaRahalaitoslainat 70 14 -7 Kaupungin lainat 39 7 -1 siirrossa 3.12.2018 VAV Asunnot Oy:lle siirretYhteensä 515 100 -8 tyihin omaisuuseriin liittyvät poistot ja asuintalovaraus tulisi käsitellä yhdenmukaisesti

21


kirjanpidossa ja tuloverotuksessa. Koska edellä mainittujen erien verokohteluun kuitenkin liittyy tulkinnanvaraisuutta ja asia voi olla yhtiölle taloudellisesti merkittävä, yhtiö on kuvannut asian toimintakertomuksessa.

YMPÄRISTÖ Yhtiössä on VAV:n oma ympäristöohjelma, jossa on määritelty seurattavat ympäristöä ja energiaa koskevat tunnusluvut. Kuukausittain tapahtuvan energiaseurannan ja mittausten tuloksena saadaan kiinteistöjen energiaraportit suoraan kulutusseurantajärjestelmästä. Energian ja veden kulutus: 2018 2017 2016 Lämpö, kWh/rm3 (normeerattu) 43,6 45,2 44,8 460 462 479 Vesi, l/rm3 Sähkö, kWh/rm3 4,4 4,5 4,5

Energiatehokkuus Energiatehokkuutta on parannettu käyttöönotetun ETJ+ (yrityksen energiatehokkuusjärjestelmä) -järjestelmän avulla, joka täydentää vuonna 2016 uudistettua VAETS (vuokra-asuntoyhteisöjen energiatehokkuussopimus) -energiatehokkuussopimusta. Energiatehokkuusjärjestelmää auditoidaan vuosittain ETJ+ -ohjeistuksen mukaisesti.

KATSAUS TULEVAISUUTEEN VAV Yhtymä konsernin emoyhtiönä toimii vapailla vuokramarkkinoilla. Yhtiön tavoitteena on taloudellinen vakaus ja maltillinen uudisasuntojen tuotanto.

Tytäryhtiöt VAV Asunnot Oy ja VAV Palvelukodit Oy toimivat omakustannusperiaatteella ja niiden taloudellisen aseman arvioidaan pysyvän vakaana ja maksuvalmiuden hyvänä. Konserni on sopinut Vantaan kaupungin kanssa tonttiohjelmasta, jolla varmistetaan tonttitarjonta lähivuosien asuntotuotantoon. Tavoitteena on kaupungin asunto-ohjelman mukaisesti noin 320 asunnon tuotanto vuosittain. Uudistuotannon pääpaino on VAV Asunnot Oy:lle rakennutettavissa Ara-vuokra-asunnoissa. Uudet kiinteistöt toteutetaan ensisijaisesti ympäristöystävällisinä Joutsenmerkki-tasoisina asuinrakennuksina. VAV Yhtymä Oy ja VAV Asunnot Oy jatkavat yksittäisten vuokra-asuntokäytössä olevien asunto-osakkeiden myymistä sitä mukaa kun ne vapautuvat. Yhtiöt myös myyvät yksittäisiä rajoituksista vapaita vuokra-asuntokäytössä olevia kiinteistöjä korjaustoiminnan ja uudistuotannon omien varojen rahoittamiseksi. Yhtiöt myyvät täydennyskaavoituksen yhteydessä tonteilleen syntynyttä lisärakennusoikeutta silloin, kun se on tarkoituksenmukaista.

peruskorjaukset perustuvat kiinteistökannan kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja salkutukseen. Korjaamisen tarvetta priorisoidaan välttämättömyyden, käytettävissä olevan rahan, tehokkuuden sekä ennakoivan korjaamisen näkökulmista. Korjaamisella tähdätään kiinteistön arvon säilyttämiseen sekä hyvien asumisolosuhteiden ja asuntojen vuokrattavuuden varmistamiseen. Yhtiön korjaustoiminnan painopiste on vuosina 1970–1975 ja 1989–1995 valmistuneissa tai peruskorjatuissa kiinteistöissä. Nämä kiinteistöt muodostavat noin 55 % yhtiön kiinteistökannasta. Korjaus- ja energia-avustusten hakuedellytykset täyttäviin hankkeisiin haetaan aina tarjolla olevia avustusta. Parannamme energiatehokkuuden raportointia kiinteistökohtaisesti kuukausi ja vuorokausikulutustasolla, sekä otamme tarkempaan seurantaan kiinteistöiden veden tuntikulutukset. Nopeutamme energiakulutusten kuukausiraporttien muodostamista automaattitoimiseksi etälukutoimintojen perusteella, jolloin kulutustiedot tarkentuvat ja raportointi sekä kustannusten ennustaminen ja seuranta on reaaliaikaista. Jätemäärien osalta otetaan käyttöön kiinteistö- ja jätelajikekohtainen kuukausitason seuranta ja raportointi.

Vuokra-asuntojen kysyntä Vuokra-asuntojen kysynnän oletetaan pysyvän suurena. Suurin kysyntä kohdistuu yksiöihin ja pieniin kaksioihin. Suuresta hakijamäärästä huolimatta perheasuntojen kysynnän oletetaan pysyvän vähäisenä.

Asiakkuus Asiakasnäkökulma on toimintamme kehittämisen keskiössä. Uudistamme asiakastyytyväisyyden mittaamisen ja mittaamme jatkossa asiakaskokemusta reaaliaikaisesti. Kehitämme

Asuntojen korjaustoiminta Yhtiön kiinteistöihin lähivuosina suunnitellut 22

asiakkaan näkökulmasta toimivia, vaivattomia ja suoraviivaisia toimintamalleja. Kehittämisen pääfokus on sähköisissä palveluissa, pääpainopistealueena OMAVAV-palvelu. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme entistäkin parempi asiakaskokemus.

Uudistuotanto Rakentamisen hintaa mittaavan tarjoushintasindeksin mukaan asuinrakentamisen hinnat olivat pääkaupunkiseudulla vuoden 2018 syyskuussa 5 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Hintojen odotetaan lievästi nousevan alkuvuoden 2019 aikana. Asuntorakentamisen kasvu näkyy pienentyneenä kiinnostuksena tarjota urakoita yhtiön urakkakilpailuissa.

Kehittäminen Yhtiö jatkaa yhteistyötä kaupungin kanssa ja tukee omalla toiminnallaan kaupungin perustehtäviä. Uudistuotannossa ja lisääntyvässä määrin myös korjaustoiminnassa painotetaan ympäristön kestävyyttä tukevia kehittämistoimia. Asumisviihtyvyyden ja asukastoiminnan kehittämisessä painopisteenä on edelleen muun muassa viestintä-, energia- ja turvallisuusasiat. Yhtiö ottaa vaiheittain käyttöön vastuullisuusraportoinnin.

EHDOTUS TULOKSEN KÄYTTÄMISESTÄ Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että emoyhtiön tilikauden tappio 20 512,41 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan.


Tilinpäätös VAV KONSERNI KONSERNITULOSLASKELMA

1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017

LIIKEVAIHTO Vuokratuotot Käyttökorvaukset Rakennuttamistuotot Isännöintituotot Liikevaihto yhteensä

88 942 719,48 3 907 852,91 1 387 722,37 5 300,00 94 243 594,76

86 638 394,54 3 713 418,20 421 982,93 2 650,00 90 776 445,67

Muut kiinteistön tuotot *****

559 915,59 94 803 510,35

4 565 090,42 95 341 536,09

Vahinkovakuutukset -436 637,11 -423 894,64 Vuokrat -35 363,07 -43 191,15 Kiinteistövero -2 872 712,35 -2 857 155,89 Korjaukset -21 474 093,96 -21 953 821,91 Muut hoitokulut -1 702 008,71 -420 755,87 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä -47 864 911,81 -46 443 474,37 Luottotappiot -280 905,51 -262 802,36 Muut kiinteistön kulut

-753 660,08

-590 173,44

Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 523 821,33 -2 475 811,65 Eläkekulut -432 703,99 -412 485,26 Muut henkilösivukulut Muut henkilösivukulut -75 310,45 -64 854,37 Henkilöstökulut yhteensä -3 031 835,77 -2 953 151,28

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 23 986 243,63 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 216 340,62 Korkokulut ja muut rahoituskulut -5 573 167,84

66 753,91 -6 325 019,34

Poistot

Rahoitustuotot ja -kulut

-5 356 827,22

-6 258 265,43

VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot Laskennallisen verovelan muutos

18 629 416,41

20 568 147,58

-3 773 883,90

-4 075 528,45

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

14 855 532,50

16 492 619,13

-18 885 953,55

Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto -1 076 748,23 Käyttö- ja huoltopalvelut -2 593 404,37 Ulkoalueiden hoitopalvelut -532 255,48 Siivouspalvelut -1 717 688,02 Lämmitys -7 919 720,16 Vesi- ja jätevesi -4 150 082,60 Sähkö -1 440 292,26 Jätehuolto -1 913 905,49

-18 265 521,63

-1 126 492,03 -2 576 059,39 -582 753,84 -1 553 536,09 -7 427 157,59 -4 155 556,34 -1 428 052,47 -1 895 047,16

23

26 826 413,01


VAV KONSERNI KONSERNITASE

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat ***** Sijoitukset Saamiset konsernin yrityksistä Muut osakkeet ja osuudet ***** Pysyvät vastaavat yhteensä

1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017

130 076 477,69 106 055 380,97 453 249 520,93 421 055 188,85 197 908,09 253 452,06 1 254 180,44 1 100 634,90 45 049 900,58 74 557 209,91 629 827 987,73 603 021 866,69

1 779 571,74 18 991 862,82 7 291 154,84 4 746 033,64 9 070 726,58 23 737 896,46

1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot *****

7 658 866,11 7 658 866,11 15 928 832,62 15 928 832,62 19 199 250,12 3 091 578,12 42 786 948,85 26 679 276,85

Edell. tilik.voitto Tilikauden voitto *****

86 169 410,03 69 676 790,90 14 855 532,50 16 492 619,13 101 024 942,53 86 169 410,03

Oma pääoma yhteensä

143 811 891,38 112 848 686,88

VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 493 190 897,80 481 081 365,60 Laskennalliset verot 21 407 047,28 17 351 598,88 ***** 514 597 945,08 498 432 964,48

638 898 714,31 626 759 763,15

VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 883 161,28 867 450,76 Muut saamiset 11 245 308,05 10 743 979,79 Siirtosaamiset 4 202 585,29 1 784 483,63 ***** 16 331 054,62 13 395 914,18 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 5 077 136,08 5 076 315,52 Rahat ja pankkisaamiset 35 776 033,71 10 054 777,87

Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 21 989 310,41 27 522 079,35 Saadut ennakot 1 619 107,81 1 445 132,19 Ostovelat 4 358 489,37 5 026 899,28 Muut velat 4 482 419,30 4 347 551,25 Siirtovelat 1 449 878,30 1 607 995,73 Laskennalliset verot 3 773 897,07 4 055 461,56 ***** 37 673 102,26 44 005 119,36

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

Vieras pääoma yhteensä

552 271 047,34 542 438 083,84

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

696 082 938,72 655 286 770,72

VASTAAVAA YHTEENSÄ

57 184 224,41 28 527 007,57 696 082 938,72 655 286 770,72

24


EMON VIRALLINEN TULOSLASKELMA 1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017 LIIKEVAIHTO Vuokrat 78 140 740,64 82 424 676,33 Käyttökorvaukset 3 608 012,66 3 713 418,2 Rakennuttamistuotot 813 039,28 421 982,93 Isännöintituotot 93 993,88 18 2166,16 Liikevaihto yhteensä 82 655 786,46 86 742 243,62 Muut kiinteistön tuotot *****

476 791,37 83 132 577,83

Korjaukset ./. Saadut esinevahinkokorvaukset Muut hoitokulut Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä

4 564 904,42 91 307 148,04

Luottotappiot

-252 639,83

-262 802,36

Muut kiinteistön kulut

-551 810,66

-590 173,44

21 134 517,99

25 104 233,8

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut ***** Poistot Poistot -16 447 774,72 -17 231 956,47 -2 354 546,88 -392 480,27 -65 888,4 -2 812 915,55

-2 475 811,65 -412 485,26 -64 854,37 -2 953 151,28

Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto -972 712,09 1 115 877,52 Käyttö- ja huoltopalvelut -2 051 411,76 -2 416 196,53 Ulkoalueiden hoitopalvelu -516 765,48 -568 370,49 Siivouspalvelut -1 540 871,54 -1 491 247,92 Lämmitys -6 499 762,2 -7 150 503,3 Vesi- ja jätevesi -3 956 159,31 -4 064 358,93 Sähkö -1 204 120,11 -1 319 248,2 Jätehuolto -1 815 325,58 -1 823 985,67 Vahinkovakuutukset -371 453,07 -393 444,74 Vuokrat -35 363,07 -43 191,15 Kiinteistövero -2 512 906,81 -2 707 298,48

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusperusteisten varausten muutos TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

25

-19 754 364,46 -22 342 987,57 903 431,68 688 666,91 -1 605 135,28 -4 167 87,1 -41 932 919,08 -45 164 830,69

154 087,68 0 48 105,85 65 059,83 -4 702 497,9 -5 918 948,12 -4 500 304,37 -5 853 888,29 16 634 213,62

19 250 345,51

16 634 213,62

19 250 345,51

40 102,97 -238 369,32 -16 694 829 -18 821 479,93 -20 512,41

190 496,26


EMON VIRALLINEN TASE

1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017 VASTAAVAA, PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 6 122 772,34 98 817 522,55 Rakennukset ja rakennelmat 22 383 491,76 392 020 539 Koneet ja kalusto 40 557,98 245 381,51 Muut aineelliset hyödykkeet 17 905,12 1 034 082,61 Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat 18 699,46 61 787 895,96 ***** 28 583 426,66 553 905 421,6 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksistä Saamiset konsernin yrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet ***** Pysyvät vastaavat yhteensä

1.1.–31.12.2018 1.1.–31.12.2017 VASTATTAVAA, OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut rahastot *****

Edell. tilik.voitto/tappio Tilikauden voitto(+)/tappio(-) Kirjaamaton tulos *****

19 599 486,74 414 262,65 2 344 783,5 33 280 705,15 584 296,08 4 746 033,64 22 528 566,32 38 441 001,44 51 111 992,98 592 346 423,1

Oma pääoma yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ

5 077 136,08 5 077 136,08

7 658 866,11 7 658 866,11 15 928 832,62 15 928 832,62 16 107 672 0 3 091 578,12 3 091 578,12 42 786 948,85 26 679 276,85 308 301,24 -20 512,41 0 287 788,83

117 804,98 190 496,26 0 308 301,24

43 074 737,68 26 987 578,09

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 0 706 960,85 Verotusperusteiset varaukset Muut varaukset 4 227 567,34 103 508 849,5

VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 78 982,97 865 194,10 Muut saamiset 589 498,91 10 067 968,17 Siirtosaamiset 24 157,48 940 946,42 ***** 692 639,36 11 874 108,69 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit *****

5 076 315,52 5 076 315,52

1 502 600,35 5 699 969,23 7 272 375,79 22 650 393,44 58 384 368,77 61 499 6816,5

26

VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta *****

8 517 942,31 445 140 204,2 8 517 942,31 445 140 204,2

Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat *****

620 443,17 26 385 724 103 699,29 1 445 124,19 331 887,76 4 938 047,13 1 129 758,37 14 912,24 331 242,51 4 347 551,25 47 090,34 1 521 865,09 2 564 121,44 38 653 223,9

Vieras pääoma yhteensä

11 082 063,75 483 793 428,1

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

58 384 368,77 614 996 816,5


KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2018 KONSERNIN EMOYHTIÖN VAV Asunnot Oy:n omistaa Vantaan kaupunki. VAV Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö VAV Asunnot Oy sekä tytäryhtiöt VAV Ara-asunnot Oy ja VAV Palvelukodit Oy. Konserniin kuuluvia autopaikoitusyhtiöitä Kivikirveen Autopaikoitus Oy, Asunto Oy Viljapelto, Kiinteistö Oy Myyrinsärki ja Metsolan Pysäköinti Oy, Koy Vantaan Rubiiniparkki Oy, Ruukkukujan autopaikat Oy, Koy Vantaan Ruusuparkki Oy, Koy Vantaan Kaskelanparkki ei ole konsolidoitu. Yhtiöiden taseiden loppusummat ovat 12,8 M€ ja osuus omasta pääomasta on 1,7 M€. Konsernin osuus oman pääoman muutoksesta on 1,09 M€ ja tilikauden tappiosta noin seitsemän tuhatta euroa.

LAADINTAMENETELMÄ

Konsernitilinpäätös käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen sekä konsernin rahoituslaskelman. Yhtiöiden sisäiset liiketapahtumat on peruutettu ja keskinäiset saamiset ja velat eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Konsernisaamiset sisältävät varoja 1 779 571,74 euroa, jotka ovat osa Vantaan kaupungin konsernipankkitiliä.

lyttää asuntojen vuokriin. Tasapoistoihin siirryttiin, jotta poistosuunnitelma paremmin vastaisi kiinteistöjen kulumista 40 vuoden laina-ajalla. Muista kuin asuinrakennuksista tehdään 10–25 %:n menojäännöspoistot.

TILIKAUDEN POISTOT Poistot eriteltynä: 2018 2017 suunnitelmapoistot rakennukset ja rakennelmat 18 702 927,69 18 058 749,21 koneet ja kalusto 65 969,27 84 484,04 muista aineellisista hyödykkeistä 117 056,59 122 288,38 18 885 953,55 18 265 521,63 Vantaan kaupunki -konsernissa sovellettavia suunnitelmapoistoja käyttäen on yhtiön poistoalitus 106 693 160 euroa (ed. vuosi alitus 94 552 569 €). Ennen vuotta 2014 poistosuunnitelmassa rakennukset tasapoistettiin 50 vuodessa loppuun. Vuodesta 2013 rakennukset poistetaan 30 vuodessa.

ARVOSTUSPERIAATTEET

LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET

Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn välittömään hankintamenoon. Pysyvien vastaavien arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempaan arvostukseen.

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta sekä asuintalovarauksesta. Konsernitilinpäätöksessä vapaaehtoiset varaukset on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Huomioiden yhtiön poisto- ja asuintalovarauksen muodostusmahdollisuudet veromaksun toteutuminen on epätodennäköistä.

POISTOSUUNNITELMA

Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistoperusteena on kiinteistöjen ikä. Vuosina 1969–2003 valmistuneet kiinteistöt poistetaan 22 vuodessa ja vuosina 2004– 2015 valmistuneet kiinteistöt 40 vuodessa. Vuoteen 2014 poistosuunnitelma perustui lainojen lyhennyksiin, jotka omakustannusperiaatteen mukaan saadaan sisäl-

Laskennalliset verovelat 2018 2017 tilinpäätössiirroista 25 180 944,35 21 407 060,44

27


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Osakepääoma tilikauden alussa * Saldo tilikauden lopussa

2018 7 658 866,11 7 658 866,11

7 658 866,11 7 658 866,11

Ylikurssirahasto tilikauden alussa * Saldo tilikauden lopussa

15 928 832,62 15 928 832,62

15 928 832,62 15 928 832,62

Arvonkorotusrahasto tilikauden alussa Lisäys * Saldo tilikauden lopussa

0,00 16 107 672,00 16 107 672,00

Vararahasto tilikauden alussa * Saldo tilikauden lopussa

PYSYVÄT VASTAAVAT 2018 2017

2017

3 091 578,12 3 091 578,12

3 091 578,12 3 091 578,12

Sidottu oma pääoma tilikauden lopussa

42 786 948,85

26 679 276,85

Voitto ed.tilikausilta tilikauden alussa Tilikauden voitto * Saldo tilikauden lopussa

86 169 410,03 14 855 532,50 101 024 942,53

69 676 790,90 16 492 619,13 86 169 410,03

Vapaa oma pääoma tilikauden lopussa

101 024 942,53

86 169 410,03

Oma pääoma tilikauden lopussa

143 811 891,38

112 848 686,88

Maa-alueet tilikauden alussa 106 055 380,97 106 476 028,76 lisäys 24 021 096,72 0,00 vähennys -420 647,79 * Saldo tilikauden lopussa 130 076 477,69 106 055 380,97 Rakennukset ja rakennelmat tilikauden alussa 421 055 188,85 420 145 248,23 lisäys 50 897 259,77 20 083 710,47 vähennys -1 115 020,64 poisto -18 702 927,69 -18 058 749,21 * Saldo tilikauden lopussa 453 249 520,93 421 055 188,85 Koneet ja kalusto tilikauden alussa 253 452,06 297 270,73 lisäys 10 425,30 40 675,50 vähennykset -10,13 poisto -65 969,27 -84 484,04 * Saldo tilikauden lopussa 197 908,09 253 452,06 Muut aineelliset hyödykkeet tilik. alussa 1 100 634,90 1 159 516,64 lisäys lisäys 270 602,13 64 618,66 vähennys -1 280,12 poisto -117 056,59 -122 220,28 * Saldo tilikauden lopussa 1 254 180,44 1 100 634,90 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat tilikauden alussa 74 557 209,91 52 950 019,33 lisäys 51 618 773,04 45 476 133,93 vähennys -81 126 082,37 -23 868 943,35 * Saldo tilikauden lopussa 45 049 900,58 74 557 209,91 Saamiset konsernin yrityksiltä tilikauden alussa 18 991 862,82 14 191 498,85 lisäys / vähennys -17 212 291,08 4 800 363,97 * Saldo tilikauden lopussa 1 779 571,74 18 991 862,82 Muut osakkeet tilikauden alussa 4 746 033,64 5 098 453,44 lisäys 2 613 472,77 0,00 vähennys (myynnit) -68 351,57 -352 419,80 * Saldo tilikauden lopussa 7 291 154,84 4 746 033,64 Pysyvät vastaavat yhteensä 638 898 714,31 626 759 763,15

28


SIJOITUKSET osuus-% kp-arvo KONSERNIN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET Huoltoyhtiöiden osakkeet kpl Pähkinähoito Oy 556 3,6 Martinlaakson Huolto Oy 1754 1,4 Koivu-yhtiöt Oy 874 6,3 Autopaikkayhtiöiden osakkeet osuus-% Kivikirveenkujan Autopaikat Oy 116 67,4 Asunto Oy Viljapelto 21 23,3 Martinlaakson Autopaikoitus Oy 53 11,8 Ruukkukujan Autopaikat Oy 22 1,1 Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus 750 33,3 Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki 39 17,7 Kiinteistö Oy Vantaan Ruusuparkki 45 9,4 Kiinteistö Oy Vantaan Kaskelanparkki 686 16,2 Metsolan Pysäköinti Oy 17 732 35,5 Muut osakkeet ja osuudet kpl Kuntarahoitus Oyj 963 048 Kivistön Putkijäte Oy, B-osake 10 841 8,8 % Yhtiö omistaa 8 asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet

VASTUUSITOUMUKSET osuus-% kp-arvo Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys: Lainat rahoituslaitoksilta Annetut kiinnitykset

5 624,20 74,84 3 132,77 8 831,81 8 831,81

Velat, joissa Vantaan kaupungin takaus Velat, joissa HUS:in takaus

447 402 982 885 403 966 28 383 710 240 319265

466 867 762 991 394 330 29 799 859 831 265 831

Johdannaissopimukset Yhtiön vaihtuvakorkoisia korkotukilainoja, joiden omavastuukorko on 3,4 %, on suojattu korkoriskiltä koronvaihtosopimuksin. Korkotason ollessa negatiivinen aiheuttaa myös negatiivinen korkoero maksuvelvoitteen. Sopimukset noudattavat lainojen ehtoja ja siksi ne esitetään taseen ulkopuolisena vastuuna. Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset 1–4 Korkotukilainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. 19 513 469 € Sopimusten erääntyvät 2025 Vaihtuva korko 12 kk Euribor Kiinteä korko 1,034–1,096 % Käypä arvo 31.12. (pankin ilmoituksen mukaan) -753 616 € Koronvaihtosopimukset 5–10 Korkotukilainan pääomaa vastaava nimellisarvo 31.12. 26 008 550 € Sopimusten erääntyvät 2025 Vaihtuva korko 6 kk Euribor Kiinteä korko 0,937–0,952 % Käypä arvo 31.12. (pankin ilmoituksen mukaan) -911 365 €

0,00 2 628,04 295,00 178 790,49 4 431,75 1 052 392,46 877 500,00 1 386 878,85 661 202,10 4 164 118,70 1 891 415,49 649 592,92 577 195,92 3 118 204,33

Autopaikkavastuut Rakentamattomia autopaikkoja on 264 kappaletta.

29


VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA Korkotukilainat Vantaan kaupungin lainat Valtiokonttorin vanhat asuntolainat Muut rahalaitoslainat Lyhennysohjelma määritetään vuosittain: Valtiokonttorin yhtenäislainat 31.12.

2018

242 106 259,89 36 338 236,10 0,00 31 104 035,78 309 548 531,77

117 107 764,01

133 869 787,85

Arvonlisäverosaaminen uustuotannosta Saamiset avustuksista Muut siirtosaamiset

MUIDEN SAAMISTEN OLENNAISET ERÄT

2018 150 325,42 3 840 848,00 211 411,87 4 202 585,29

2018

11 245 308,05

Korkojaksotusvelat Muut siirtovelat yhteensä

2017

273 941 490,21 33 476 560,66 0,00 26 885 465,16 334 303 516,03

SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT

Pitkäaikaiset saamiset Liittymismaksut

SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT

MUIDEN VELKOJEN OLENNAISET ERÄT Lomapalkkavelat Saadut lyhytaikaiset vakuudet Muut velat yhteensä

2017

Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden Myyntivoitot Muut tuotot

985 946,42 1 784 483,63

2017

HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli keskim. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettiin yht.

10 743 979,79

1 779 571,74 883 161,28 2 662 733,02

18 991 862,82 867 450,76 19 859 313,58

Saamiset yhteensä

18 110 626,36

32 387 777

1 017 485,89 432 392,41 1 449 878,30

2017 1 284 436,24 323 559,49 1 607 995,73

2018 456 605,59 3 803 423,13 222 390,58 4 482 419,30

2017 482 953,17 3 706 559,67 158 038,41 4 347 551,25

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 2018 2017

798 537,21

Lyhytaikaiset saamiset Saamiset konsernin yrityksiltä Saamiset kiinteistön tuotoista

2018

71 648,43 488 267,16 559 915,59

4 437 612,84 127 477,58 4 565 090,42

2018

2017

51

50

203 120,48

202 087,54

KONSERNISAAMISET JA -VELAT 2018 2017 Pitkäaikaiset velat Vantaan kaupungin lainat - lyhytaikainen osuus

30

39 153 198,06 1 517 050,31

40 485 275,84 488 917,65


EMOYHTIÖN LIITETIEDOT 31.12.2018 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Osakepääoma tilikauden alussa * Saldo tilikauden lopussa

LAADINTAPERIAATTEET 2018

2017

7 658 866,11 7 658 866,11

7 658 866,11 7 658 866,11

Ylikurssirahasto tilikauden alussa * Saldo tilikauden lopussa

15 928 832,62 15 928 832,62

15 928 832,62 15 928 832,62

Arvonkorotusrahasto tilikauden aluss * Lisäys tilikauden aikana * Saldo tilikauden lopussa

0,00 16 107 672,00 16 107 672,00

0,00 0,00 0,00

3 091 578,12 3 091 578,12

3 091 578,12 3 091 578,12

42 786 948,85

26 679 276,85

Voitto ed. tilikausilta tilikauden alussa Tilikauden voitto/tappio * Saldo tilikauden lopussa

308 301,24 -20 512,41 287 788,83

117 804,98 190 496,26 308 301,24

Vapaa oma pääoma tilikauden lopussa

287 788,83

308 301,24

Vararahasto tilikauden alussa * Saldo tilikauden lopussa Sidottu oma pääoma tilikauden lopussa

Oma pääoma tilikauden lopussa

43 074 737,68

Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn välittömään hankintamenoon. Pysyvien vastaavien arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempaan arvostukseen. Konsernisaamiset sisältävät varoja 1 696 920,86 euroa, jotka ovat osa Vantaan kaupungin konsernipankkitiliä.

POISTOSUUNNITELMA

Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistoperusteena on kiinteistöjen ikä. Vuosina 1969–2003 valmistuneet kiinteistöt poistetaan 22 vuodessa ja vuosina 2004–2017 valmistuneet kiinteistöt 40 vuodessa. Vuoteen 2014 poistosuunnitelma perustui lainojen lyhennyksiin, jotka omakustannusperiaatteen mukaan saadaan sisällyttää asuntojen vuokriin. Tasapoistoihin siirryttiin, jotta poistosuunnitelma paremmin vastaisi kiinteistöjen kulumista 40 vuoden laina-ajalla. Muista kuin asuinrakennuksista tehdään 10–25 %:n menojäännöspoistot.

TILIKAUDEN POISTOT Poistot eriteltynä: 2018 2017 suunnitelmapoistot rakennukset ja rakennelmat 6 288 331,02 17 035 264,55 koneet ja kalusto 59 748,95 81 793,85 muista aineellisista hyödykkeistä 99 694,75 114 898,07 16 447 774,72 17 231 956,47 suunnitelman ylittävät poistot: rakennukset ja rakennelmat suunnitelman ylittävät +/ alittavat - poistot: rakennukset ja rakennelmat 706 960,85

26 987 578,09

Vantaan kaupunki -konsernissa sovellettavia suunnitelmapoistoja käyttäen on yhtiön poistoalitus 79.173.973 euroa (ed. vuosi alitus 92.572.981 €). Ennen vuotta 2014 poistosuunnitelmassa rakennukset tasapoistettiin 50 vuodessa loppuun. Vuodesta 2013 rakennukset poistetaan tasapoistoin 30 vuodessa.

31


TILINTARKASTUKSEN PALKKIOT 2018 2017 Lakisääteinen tilintarkastus Muut konsultoinnin palkkiot

11 813,26 4 166,40 15 979,66

PYSYVÄT VASTAAVAT Maa-alueet tilikauden alussa lisäys vähennys * Saldo tilikauden lopussa Rakennukset ja rakennelmat tilikauden alussa lisäys vähennys poisto * Saldo tilikauden lopussa

14 125,52 2 232,00 16 357,52

2018 98 817 522,55 20 406 471,52 -113 101 221,73 6 122 772,34

2017

2018 2017

99 238 170,34 0,00 -420 647,79 98 817 522,55

392 020 539,00 28 497 319,53 -381 846 035,75 -16 288 331,02 22 383 491,76

390 087 113,7 20 083 710,47 -1 115 020,64 -17 035 264,55 392 020 539,00

Koneet ja kalusto tilikauden alussa lisäys vähennys poisto * Saldo tilikauden lopussa

245 381,51 10 425,3 -155 499,88 -59 748,95 40 557,98

286 509,99 40 675,50 -10,13 -81 793,85 245 381,51

Muut aineelliset hyödykkeet tilik.aluss lisäys vähennys poisto * Saldo tilikauden lopussa

1 034 082,61 51 687,56 -968 170,30 -99 694,75 17 905,12

1 087 208,25 63 052,55 -1 280,12 -114 898,07 1 034 082,61

lisäys vähennys * Saldo tilikauden lopussa

40 365 805,90 -102 135 002,40 18 699,46

32 971 791,65 -23 868 943,35 61 787 895,96

414 262,65 19 185 224,09 19 599 486,74

414 262,65

Saamiset konsernin yrityksiltä tilikauden alussa lisäys / vähennys * Saldo tilikauden lopussa

18 991 862,82 -17 294 941,96 1 696 920,86

14 191 498,85 4 800 363,97 18 991 862,82

Saamiset saman konsernin yrityksiltä lisäys / vähennys * Saldo tilikauden lopussa

14 288 842,33 -13 640 979,69 647 862,64

281 879,48 14 006 962,85 14 288 842,33

4 746 033,64 1 226 593,92 -5 388 331,48 584 296,08

5 098 453,44

51 111 992,98

592 346 423,07

Osuudet saman konsernin yrityksistä tilikauden alussa lisäys * Saldo tilikauden lopussa

Osakkeet ja osuudet tilikauden alussa lisäys vähennys * Saldo tilikauden lopussa Pysyvät vastaavat yhteensä

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat tilikauden alussa 61 787 895,96

52 685 047,66

32

414 262,65

-352 419,80 4 746 033,64


SIJOITUKSET

kpl

osuus-%

kp-arvo

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA

Tytäryhtiöosakkeet 2018 2017 VAV Palvelukodit Oy 2500 100 414 262,65 VAV Asunnot Oy 5000 100 19 185 224,09 Korkotukilainat 218 244 906,90 19 599 486,74 Vantaan kaupungin lainat 294 738,27 32 367 432,62 Huoltoyhtiöiden osakkeet Valtiokonttorin vanhat asuntolainat Kiinteistöpalvelu Vanamo Oy Muut rahalaitoslainat 3 832 457,04 30 316 375,18 Koivu-yhtiöt Oy 14 0,1 40,37 4 127 195,31 280 928 714,70 Lyhennysohjelma määritetään vuosittain: Autopaikkayhtiöiden osakkeet Valtiokonttorin yhtenäislainat 31.12.2018 128 403 612,93 KOy Oy Viljapelto 21 23,3 2 628,04 Kivikirveenkuja Autopaikat Oy 116 67,4 0,00 Kiinteistö Oy Myyrinsärki Autopaikoitus 750 33,3 4 431,75 SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT 2018 2017 7 059,79 Muut osakkeet ja osuudet Lämmön- ja vedenkulutuksien jaksotukset Yhtiö omistaa 8 asunnon hallintaan Korkotuottoja oikeuttavat osakkeet 577 195,92 Vakuutuskorvaussaamisia 177 780,00 Palvelutuottosaamiset 51 470,51 Saamiset avustuksista 637 216,04 Muut siirtosaamiset 24 157,48 74 479,87 24 157,48 940 946,42 VASTUUSITOUMUKSET 2018 2017 Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys: Lainat rahoituslaitoksilta 3 346 000 Annetut kiinnitykset 5 847 526 Velat, joissa Vantaan kaupungin takaus

4 564 105

SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT

436 322 099 945 685 551

2018

Pitkäaikaset saamiset Liittymismaksut 589 498,91 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset konsernin yrityksiltä 1 696 920,86 Asuinhuoneistojen vuokrasaamiset 65 300,61 Muut saamiset kiinteistön tuotoista 13 682,36 2 365 402,74 Saamiset yhteensä 2 389 560,22

28 815 283

33

2017

10 067 968,17 18 991 862,82 589 563,59 275 630,51 29 925 025,09 30 865 971,51


SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT Korkojaksotusvelat Muut siirtovelat

MUIDEN LYHYTAIKAISTEN VELKOJEN OLENNAISET ERÄT Lomapalkkavelat Saadut lyhytaikaiset vakuudet Muut velat yhteensä

2018 9 375,42 37 714,92 47 090,34

2017

HENKILÖSTÖ

1 198 305,60 323 559,49 1 521 865,09

VAV Asunnot Oy:n palveluksessa oli keskim. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettiin yhteensä

2018

51

50

203 120,48

202 087,54

36 555,42 282 200,27 12 486,82 331 242,51

2017

Saamiset Konsernisaamiset 647 862,64 14 288 842,33 Velat Konsernivelat 1 129 758,37 14 912,24

482 953,17 3 706 559,67 158 038,41 4 347 551,25

Pitkäaikaiset velat Vantaan kaupungin lainat 1 228 280,27 lainojen lyhytaikainen osuus

4 227 567,34

103 508 849,49

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 2018 2017 Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden Myyntivoitot Muut tuotot

2017

KONSERNISAAMISET JA -VELAT 2018 2017

VARAUKSET 2018 2017 Vapaaehtoiset varaukset Asuintalovaraus

2018

71 648,43 405 142,94 476 791,37

4 437 612,84 127 291,58 4 564 904,42

34

35 203 828,92 488 917,65


VAV KONSERNI, RAHOITUSLASKELMA

VAV ASUNNOT OY, RAHOITUSLASKELMA

31.12.2018 31.12.2017 RAHOITUSLASKELMA (1000 eur) VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA Vuokrauksesta saadut maksut 94 670 91 197 Tuloslaskelman liikevaihto 94 244 91 135 Vuokraustoiminnan muista tuotoista saadut maksut 560 4 565 Maksut vuokraustoiminnan kuluista 52 453 50 465 Vuokraustoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 42 777 45 298 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 5 840 6 401 Saadut korot vuokraustoiminnasta 62 59 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ( A ) 37 000 38 956

31.12.2018 31.12.2017 RAHOITUSLASKELMA (1000 eur) VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA Vuokrauksesta saadut maksut 79 156 86 685 Tuloslaskelman liikevaihto 82 656 86 742 Vuokraustoiminnan muista tuotoista saadut maksut 477 4 565 Maksut vuokraustoiminnan kuluista 51 034 48 723 Vuokraustoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 28 598 42 526 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 4 777 6 259 Korkokulut ja muut rahoituskulut 4 702 5 919 Saadut korot vuokraustoiminnasta 48 65 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 23 870 36 332

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin Muut saamiset Rahoitusarvopaperit INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( B ) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Saadut osingot

29 584 40 258 2 545 -352 -14 121 6 238 1 6 18 009 46 149

35 044 41 711 -28 467 -30 259 154

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( C )

6 731

11 459

Rahavarojen muutos (A+B+C)

25 721

4 266

Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

10 055 35 776 25 721

5 789 10 055 4 265

35

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit muihin sijoituksiin Muut saamiset Rahoitusarvopaperit INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-408 139 27 753 15 023 -352 -41 052 19 446 1 6 -434 167 46 853

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Saadut osingot RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

26 716 -489 103 154 -462 233

41 711 -27 004 14 707

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)

-4 197

4 186

Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

5 700 1 503 -4 197

1 514 5 700 4 186


www.vav.fi

facebook.com/ VAVAsunnot

instagram.com/ vavkonserni

linkedin.com/ company/ vav-konserni


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.