Ο ήλιος της αυκής - Sol Aurorae

Page 1

Sol Aurorae 4 part-score V. Filippou 2016

q=60-65 Hüseyni

% BF#B2 ### 7 j œ œœœ œ 8 œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ 1. & œ œ œ Ό πως τον Έ λα κο

### 7 8 &

ή λιον που στέ λλει ρού μου λα λώ σου

Œ

τ'ό μο ρφον φω ς του, τζι'α η στα γι νά θκια,

‰ œj œj œ œ

Ϊ

B-

E

B-

5 2 ### j œ œ œ & œ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ

τζιαι θκια χα α φού τζ'οι

### &

μό γε λα σ'ό ποιο ν στα θεί ο θκιο πε ρπα τού με ν στα ί δια μο νο

B-

œ™ œ œ ˙

D6

μπρό ς του. πά θκια.

Ϊ

‰ œJ œ œ

œ œ

œ œ œ œ

F#-

E5

E-7

9

### œ 2. & J œ

œ œ

œ

œ œj œ œ œ œ

œ

'Ε τσι'εν τα μμά θκια σου'α μαν τα δι κλή σω Έ κα μες τα ό νει ρα μου

### œ & œ œ œ F#-7

Œ

θκιουν μου χα ράν με α λην ού λλον χρώ μα τα γε

Ϊ

Œ œ œ

B-

G6

E-

F#-

œ œ œ

j œ œ

œ œ œ

12

### &

œ œ œ œ œ™ œ œ œ J œ στη μά

### &

κα ρκιά ν τα

Τες θκιο βου κκού ε ςσου Τζι'α ννοι ξες μου

Œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ ©Vasileios Filippou

νά φι για να

λή σω μπω

Œ œ œ œ œ œ


2 G5

A5

F#-7

E-7

15

### & œ

Ϫ

œ

œ

τζι'ας μας δουν ού στης α γά

### &

### &

œ œ

œ

λλοι μες την πης σου την

œ

œ

˙

το

νιά. ταν.

œ

γει στρά

Ϫ

˙

Ϊ

Œ

B-

œ œ œ œ

BΜι

17

### œ œ œ œ œ 8 j œ œ 8 œ œ œ œ ™ œ œ µ œ ™ œ 87 œ œ œ œ œ œ œ 3. & Λυ πή θου με για τι'ε σπα σα να σε κα λά ρω μ'ού λλα τα κού τζια που μου Έ λα τζιαι γύ ρε μες τ'α γκά λλια μου χα ρώ σε, τζ'α ϊ σμε να σου δό κω

### &

8 8 Ϫ

7 8

˙

w

œ

œ œ 88 Œ ™

Ϫ

˙

p

### j œ & œ

j œ œ ™ œ œ µ œ ™ œ 87 œ œ

œ

œ œ

BF#-

E

F#-

20

### j & œ µœ œ

Œ

έ κα μνες. θκιο φι λιά.

### &

œ œ œ œ œ œ œ 88 œj œ œ œ ™ œ œ œ ™ œ 87 Μ'α χω σε μες τον νου μου τζιαιν το κου μα ντα ρω, Τζιαι μεν μου πο λλο σκ'ε φτε σαι για τι'α γα πώ σε,

œœ ™™

˙˙

8 8w w

7 8

j œ œ

œ

œ œ 88 Œ ™

œ œ ™ œ œ œ ™ œ 87

ΠϪ

œ

### j & œ µœ œ ### Œ ™ &

Œ

œ œ œ µ œ œ™

˙

8 j œ Œ 8œ

j œ µ œ 87 œ


3 BE

B-

23

### 7 & 8œ που τής

œ

œ

œ

την η μέ κα ρκιας μου

### 7 & 8 œ™ œ™ mp ### 7 j & 8œ ### 7 & 8 œ™ B-

œ

œ

ραν που βα στάς

œ με τα

œ

j œ

œ

φί θκιο

λη κλει

σες. θκια.

Œ

˙ œœ ™™

˙˙

p

œ

œ

œ

œ

œ

Œ œ D6

F#-

E5

œ

j œ

œ

œ

j œ

˙

E-7

Œ

F#-7

25

### œ 4. & J œ œœœ Έ μπη κες με ς Γύ ρι στο'ναν

j j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ

την κα ρκιάν μου σαν το τζί μμαν μες τη θα λα σσα ν τζι'έ μπα μέ σα να μου κά μεις λλί ην συντρο φκιά ν

### œ & œ œœ œ œ œ™ ˙ œ œ™ ### ∑ ∑ & ### œ ™ œ œ µ œ µ œj œ œ œ œ œ™ &

˙ œ™

˙

D

œ œ œœ

∑ œœœ

˙ œ™

˙ B-

œ œ Œ

D6

E

29

### œ & J

œ

œ œ

œ

œ nœ

œ

œ

œ

œ <#> œ

Τζι'άν τα Βά λε

### œ &

œ

œ

εί λλί

χα ον

ου

λλα δι φως τζι

κά μέ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ nœ

œ

œ

œ

œ

œ

μου σα

mf

### œ & J

œ

œ <#> œ

mf

### ‰ &

œ

œ

œ

µœ

œ

Ϫ

œ

˙ V.S.


4 G5

A5

F#-

B

31

### &

3

œ œ

œ

ε για mp

γιω τι

œ

œ

œ

ε εν

σέ ζό

ναν ριν

έ του

j œ

œ

œ

œ

### & œ

œ œ œ

œ

θα τη

ά μο

œ

˙

λλα σσα. να ξιά.

‰ œ

œ

˙

mp

### &

3

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙™

œ œ œ

mp

### &

j œ

œ B

‰ œ D

E

œ

œ F#-

˙˙

œ

B

D

C#-

33

### ™ j ™œœ˙ 5. &

œ™ œ œ œ ˙ 88 œ œ œ œ œ œ œ œ 87 œj œ ˙

### ™ ™ jœ ˙ & œ

8 7 j 8 8 œ œ™ œ œ ˙ œ œœœœœ œ œ œ œ ˙

### ™ ™ œ™ ˙ &

Ϫ

˙ 88 œ ™

œ œœ J

7 ™ 8 œ ˙

Ϫ

˙

8 8

### ™ ™ œ™ ˙ &

Ϫ

8 ˙ 8 œ™

7 œ œ œ µœ 8 œ™ ˙

Ϫ

˙

8 8

8 8

œ™ œ œ œ ˙ 3

8 œ œ™ œ œ œ œ œ œ 8

%

F#38

###8 7 & 8 œ œ œ œ œ œ œ œ ™™ 8 ‰ œ œ œ œ œ œ œ™ ˙ ###8 7 ∑ ∑ & 8 œ œ œ œ œ œ œ ™™ 8 œ ###8 œ ™ & 8 ###8 & 8 œ™

œ

œ œ J

™™ 87 ‰ œ œ œ œ œ œ œ™ ˙

œ

j œ œ

™™ 87

∑ Œ

œ œj œ ∑

Œ

œ œj œ


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.