Page 1


?LEASEHANDLE WITH CARE University of

Connecticut Libraries

0115b70=l รถ 3 ^153


V5 Ii

25r'drs

4iislorik รถfver

2)istriktloqen Connecticut Ro.

UdSd Orden

1

af

uAmerikd

1896--1921

Redigerad af j^.

J^. Anderson,

Sekreterare


.1.

Instimie Pl., v. l^tartpnson Piinliiig Co., 210-1S-20

CHICAGO


FORORD.

VA8A ORDEN AF AMERIKA

finu-

i

Ar minnet af sin tju-

gofemåri<>a vorksamhel bland svenska

främmande

män

och kvinnor

land, och är denna jnbilenmsskrift

ägnad nn va rande ordenssyskon oeli kommande släkten minna om de ansträngningar som nedlades af ordens banbrytare samt a11 omnämna den verksamhet som ntförts af Vasa-logerna inom i

att för

Distriktet Connecticut No.

1.

Från en ganska oansenlig bcirjan New Haven, Conn., den 18 september 1896 har orden vuxit så att den i dag intager främsta detta land, och ehuru rummet bland liknande organisationer omständigheterna icke tillåtit att gifva en detaljerad skildring af alla intressanta episoder som under detta utvecklingsskede timat inom de olika logernas historia, ej häller har det varit oss möjligt att nämna alla som bidragit till ordens snabba utveckling, men genom de upplysningar som lämnats af lokallogerna och ordens veteraner samt genom utdrag ur handlingar i distrikti

i

logens arkiv tro

vi oss

vara

i

gaste af det storartade arbete första kvartsseklet af

Waterbury, Conn.,

tillfälle att

Vasa Ordens i

delgifva det väsentli-

som våra loger

utföi't

un(bu' det

historia.

juni 1921. A. M.

ANDERSON.


OLOF

TT.

NYSTROM


^ii,ii„ii,i,iiii„,„

iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii

Ull

iiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiii

iiiiiiin

iiiiiiiiiii

i

niiiiiiiniiiiMiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

^abiunij Inö 25-år6JuInIcct

<lu odi lägg på lyrans strängar som uti Norden fanns; sång Den bästa krans en på minnets l)l()msterängar, Bind hop

Kom

Odin

Den bästa lager, som af VASA vanns, Och låt oss därmed ORDENS HJÄLTAR sira I (listriktlogen

nummer

ett

Med jubileums lust och gamman fira De ädla bragder, som har skett.

ren och frisk var

Hur

ej er

visdoms käf

Er VA8A1FVER icke grumlad var. Från edra leder rika flöden välla Och ännu är den städse lika klar. Vi märka det när helst ni till oss tabu-

Om

bränningar, då ni er bana röjdt, bäst likväl i våra Vasasalar,

Men Där

sea-erfanan ni ha höjdt.

Du gamla fana, du har lånat färgen Af skyn, som hvälfver öfver Nordens Och

af den gyllne sol,

Sin strålglans spred

i

fjäll,

som öfver bergen doftrik sommarkväll.

Vi hälsa dig, du duk med höga anor. Med korsets tecken på din grund, Omkring dig samlas vi från skilda banor

Änuu

vid

VASAS

altarrund. O. H. N.

SSiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiij


NILS PEARSON Fikld i

Xew

(U'11

24

iJvitain.

April

Storlogen

Lifstidsuiedleni

af

ISÖO,

föreningen

iiigu-k

i

en

af

dess

1885,

är

nu meilleni

saml

Vega

stiftare.

af

logen

Tegnér Xo.


:

Vasa Ordens uppkomst och organisering. tjugofem år sedan existerade inom staten Connecticut några lokala svenska sjukhjälpsföreningar, inom hvilka hade dryftats möjligheten af en sammanslutning dem emellan till en orden efter amerikanskt mönster, och initiativet därtill togs af föreningen Vega New Brita in, som i en skrifvelse, daterad den 2 november 1895, utsände inbjudan till alla för sakens realiserande intresserade föreningar att utse delegater till ett möte i New Britain för att öfverlägga om möjligheterna af en sammanslutning. Vid detta möte, som liölls tisdagen den 18 februari 1896 kl. 10 förmiddagen å Giddings Hall, 36 Church 8t., New Britain, voro följande delegater närvarande Andrew Williams, föreningen Norden, Hartford George K. Rose, föreningen Vikingen, New Haven Linus Almquist, föreningen Kronan, MiddletoAvn Chas. F. Norén, föreningen Svea, Bridgeport John G. Kempe, fih-eningen Kronan, Danbury Nils Pearson och Hjalmar Svenson, föreningen Vega, New Britain. Nils Pearson kallade mötet till ordning samt framhöll de stora

EÖR

i

:

:

;

;

;

;

fördelar som skulle vinnas genom en sammanslutning af de vid mötet representerade föreningarna. Till ordförande för mötet utsågs Nils Pearson och till sekreterare Hjalmar Svenson. Vid mötet fattades följande beslut Att alla föreningar, som komma att tillhöra förbundet, skola begagna samma ceremonier och lösenord samt att förbundet styres af en storloge, hvars

medlemskap

ter från förbundets olika lokalloger.

skall bestå af representan-


:

:

TJUGOFEM-ABS HISTORIK Att förbundet icke utsträcker

sitt

verksamhetsfält utom Con-

necticut förrän denna stat är väl upparbetad.

Att ålägga föreningarna en uttaxering af tio cents per medlem för bestridande af förekommande utgifter, och erhölls senare följande summor från de olika förenin«i'arna Krönen, Danbury, $5.00; Kronan, Middletown, $12.00; Vega, $30.00; Norden, :

$12.50; Vikingen, $16.00.

Summa

$75.50.

En kommitté,

bestående af Nils Pearson, Andrew Williams och G. K. Rose, tillsattes att utarbeta konstitution och ritual samt fick i ui)pdrag att efter fullbordadt arbete åter kalla delegaterna till

samnxanträde.

Denna kommitté hade

flera

sammanträden och gjorde

ifriga

ansträngningar för att uppsätta lämplig och tillfredsställande konstitution och ritual, och kallade kommittén ett

möte med

alla delegaterna

i

New Haven

gemensamt

den 30 augusti, då kom-

mitténs förslag upplästes och godkändes

ocli livarje delegat erhöll en kopia af den godkända konstitutionen för att inom föreningarna uppläsas och antagas, och som enighet var rådande samt önskvärdheten af en sammanslutning allmänt erkänd, beslöts att hålla ett möte i New Haven den 18 september 1896, hvartill alla föreningarnas f. d. ordförande inbjödos och h varvid organiseringen af det beslutade förbundet skulle fullbordas. Följande är en kopia af det vid detta möte förda protokollet

Protokoll fördt vid Vasa Ordens organisering". Protokoll, fördt vid sammanträde med delegater och representanter från olika föreningar inom staten Connecticut, hållet i föreningen Vikingens lokal i New Haven, Conn., fredagen den 18 september 1896 för organiserandet af Vasa Orden af Förenta Staterna. 1. Mötet öppnades kl. 10:30 förmiddagen af herr George K. Rose från New Haven, och var närvarande följande ledamöter John G. Kempe och John Ericson från föreningen Kronan, Danbury; Albin Magnuson och Andrew Williams från Norden, Hartford Nils Pearson, Ernst Vann, Louis Anderson, A. B. Anderson och Charles Bergendahl från Vega, New Britain, samt George K. Rose, Robert C. Malmquist, Thure S. Lilja, Charles Samuelson och William Malmquist från A^ikingen, New Haven. 2. Geo. K. Rose förklarade ett kort anförande ändamålet med mötet samt nödvändigheten af en organisation af detta slag för att bättre kunna sammansluta den svenska nationen. 3. Till ordförande för mötet utsågs Ernst Vann och till sekreterare Nils Pearson, båda från New Britain. ;

i


:

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK Sedan ordföranden

(»eli scki-oteraren inlajjit sina platsei', ui)|)läsandct af fcirslag till konstitution för. stor-, distriktrnder det att förslaget u})plästes af sekreteraocli lokallo«i'(M'. ren. gjoi'des af närvarande ledamöter aniiiäi"kningar mot åtskilliga punkter uti detsamma oeh diskuterades sedermera de anmärkta ])unkterna livar och en särskildt.

4.

f()reto<»'s

Kloekan 12:30 togs en i-ast i)å en timme, under vilken lid 5. några af Vikingens damer bjödo på middag. Då middagen var slut, återgick mötet till order och dis6. kussionen fortsattes och var ganska liflig, dock antogs förslaget i sin helhet med undantag af Art. III § 3, hvilken erhöll en obetydli

lig ändi"ing.

En skrifvelse från föreningen Kronan, Middletown, upphvaruti densamma tillkännagaf sin önskan att helt och hålskilja sig från företaget, hvilket beviljades. 7.

lästes, let

Häi-efter skreds 8. hvilket utföll sålunda

till

val af tjänstemän för tlistriktlogen,

:

Malmquist

WalUiigford

Distriktmästarc

C. Wiii.

A'ice (listriktmästare

Albin Magiiuson Geo. K. Rose John Ericson Carl Brandt Robert C. Malmquist Andrew Williams

HaJtforcl

John G. Kempe Louis Anderson

Danbury

Distriktsekreterare Yiee distriktsekreterare

Kassör Kaplan, Ceremonimästare Inre vakt

Yttre vakt

Xew Haven Danhiiry,

Xew Haven Xew Haven Hartford

Xew

Britain

9. Att framdeles organisera storlogen utsagos följande ])ersoner Nils Pearson, Thure S. Lilja, Geo. K. Rose, Andrew Williams och Louis Anderson. 10. Beslutades att den organiserade distriktlogen möter don :

fjärde torsdagen i september distriktmästaren bestämmes.

månad hvarje

år å plats

som af

11. En gärd af tacksamhet bringades kommittén, som haft uppdrag att utarbeta konstitutionen, äfvenså till föreningen Vikingen och i synnerhet dess damer för den gästfrihet som i

blifvit 12.

bevisad mötesdeltagai'na. Till sist

utbringades ett trefaldigt lefve fcir den nu bilHärefter upphörde mötet. Nils Pearson, sekreterare, Geo. K. Rose, distriktsekreterare, Carl W. Malmquist, D. M.

dade Vasa Orden.

Ur den

vid organiseringsmiitet antagna konstitutionen göra

utdrag berörande ordens ändamål Att förmedelst inkomster från inträdesafgifter, månadsafgifter, donationer, ränta å deponerade medel o. s. v. upprätta och

vi följande


10

TJUGOFEM-ÄES HISTORIK

bibehålla fonder för utbetalandet af i)L>kuniärt understöd till dess medlemmar, om de g-enom sjukdom eller olycksliändelse skulle blifva oförmögna att arbeta eller själfva siirja för sitt uppehälle.

C.

WM. MALMQUIST Förste Distriktmästare

FcUId i Värmland, Sverige, den IS juli ISfJl, anlände till Amerika är 1882 och bosatte sig i New Haven, Conn., och var en af ordens grundliiggare samt valdos till distriktlogens förste distriktmästare, är medlem af logen Gustaf Vasa No. 4. var stormästare aren 1903-1905 samt är hedersmedlem af storlogen; har utfördt ritningarna till ordens eharters, eml)lemer. regalier och ordensmärken och är till yrket stälgravör designer och liar egen affär i Derl)y, Conn.

Att upprätta och vidmakthålla fonder för utbetalandet af begrafning-shjälp till aflidna medlennnars ])erätti§:ade anhöriga i enlighet med för detta ändamål särskildt utfärdade stadgar.


.

TJUGOFEM-ÄRS HISTORIK

11

moraliskt, intcllckturlt och socinlt liiiiisccndc scika utAtt anseende som i-ej)resenbilda dess inedleniinar och \\öy<\ (U'fas taiiter för den svenska nationen. i

Organisationsarbetet tyektes nu vai-a l'ulll)or(ladt till allmän behandlade den belåtenhet, men da de olika fiireningarne senare Norden oeh endast det var konstitutionen, antagna på mötet således de loger dessa l)let'vo oeh densamma antogo som

Kronan,

GEO. K. HOöE Fiiiste Distiiktsekieteiare

.listriktlugens Ku af imliativlHgarna till Vasa Ordens organisering san.t Var under aren 1901-1903 st..nnastaro. on ifrig arl.elare för ordens framgång. 1'. oktober 1912. den Haven New N. Y., den 16 juni 1865. afled i

enda, stort

fursU-

ImkUI

^^•';';^;;';'-"^_°^^^ i

1

oughkep.o

som kvarstodo Vasa Orden, men intresset för orden var inom dessa båda loger, oeh besbits att organisera nya loger i

följande utdrag på andra platser, hvilket äfven lyckades, och i Connecticut inom Ordens ur distriktlogens protokoll visas Vasa framåtskridande oeh utveckling.

Extra möte af distriktlogen. juli Extra sammanträde hölls Wallingford måndagen den 5 Jarl Birger j-epresenterade 1897, hvarvid följande nya loger voro No. 3, Gustaf Vasa No. 4 och Tegnér No. 5. i

:


TJUGOFEM-ÅES HISTOEIK

12

Mötet var kalladt för att anta<i'a bilagar för begrafniugskasbestämdes att begrafniiigshjälpen skulle utgöra ett hundra dollars samt för att möta denna utgift en uttaxering af tjugufem cents skulle påläggas hvarje medlem tillhörande begrafningssan, och

kassan.

Att

i

detalj utarbeta regler för begrafningskassan tillsattes

följande kommitté: Nils Pearson, Geo. K. Rose och Oscar Peterson.

CARL BRANDT Förste Uist rikt kassör Svcrigo .är isr.!), ordens l>egral iiingseeremonier samt verksamt 1U(I4 190<j samt stormiistare åren 1909-1911. F<m1(I

i

KiiKclholin.

eii

af

logen

l)idragil

Afled

i

IMrgor .larls (liarloriiicdleniiuar. har utarltetat ordens framgiing. Var distriktmästare aren Coini., den 19 januari 191G.

till

New Haven.

Beslut fattades äfven att den nybildade systerlogen Diana No. 6 skulle vara befriad från

den första per kapita skatten.

Andra

distriktmötet.

Distriktlogens andra ordinarie möte i

h()lls

den

sista

lördagen

september 1897.

Af upplästa rapporter framgick att inkomsterna hade .1>61.7r), lämnande en behållning af

$69.00 samt utgifterna

varit .1^7.25.


;

TJUGUPEM-ÄRS HISTORIK K()ljaii(l('

tjjiiistciniiii

I). M., (\ Wiu. Maliuciuist V. Oscar Peterson: V. I). S., Ii. :\r. K. Rose kai)lan, Robert C. Mahnqnist;

valdes:

D. M., Albin .Maonusoii;

Lindblad;

kassiir,

cerenioniniiislare.

(len.

.lohn

13

;

S..

i).

;

(Ktei-beru'

Keiiipe;

Y.

V.,

l^eslnt fållades att distriktlogens iniiten liädaneflei' hallas

den

;

\'..

1.

.jolin

X. X. Lind.

onsdagen

sista

i

oktober månad.

Tredje distriktmötet.

Det tredje miitet No.

1

möteslokal,

liiUls

den 26 oktober 1898

Main och Pratt

å

logen Xordens

Sts., Hartfoi-d.

KSedan förra mötet hade följande nya loger organiserats

:

Stnre

Engelbrekt No. 8 och Blenda No. IL Möjligheten af nya logers organisering disknterades, och tillsattes en kommitté för att göra förberedelser för loger på platserna So. Norwalk, Georgetown och Cromwell. En del frågor rörande ändringar af ritualen samt anmälningsblanketterna antogos för att rekommenderas till storlogen. Val af tjänstemän utföll som följer: D. M., Albin Magnnson; V. D. M., Mathilda Sampson 1). S., Oscar Peterson; V. T). S., John kaplan, S. Österberg; kassör, N. N. Lind; C. M., John G. Kempe Gustaf Holm; D. L V., Chas. Foberg D. Y. V., Martin WickNo.

7,

;

;

;

strand.

Som

delegater

till

storlogen valdes William Sall, Gustaf

Holm

och Oscar Peterson.

Fjärde distriktmötet.

Vega På inbjudan af logen Tegnér No. 5 hölls detta möte Hall,. New Britain, onsdagen den 25 oktober 1899. Vid mcitet voro tjugusju delegater närvarande, och hade sedan fr)rra nnitet logerna André No. 13 och Linneé No. 14 organiserats samt voro representerade vid mötet. Beslut fattades att rekommendera till storlogen att de loger, som önska måtte få betala sjukhjälp äfven för första veckans i

sjukdom.

En

fråga diskuterades angående uniformer för installerings-

men blef bordlagd för vidare utredning. tjänstemän för året valdes följande D. M., Oscar Peterson V. D. M., Mathilda Sampson D. S., Kristian Haglund V. D. S., Edward Johnson; kassör, N. N. Liiul D. C. M., Fredrik

dcputationerna, Till ;

:

;

;


;

TJUGOFEM-ARS HISTORIK

14

Ryno; D.

K.,

John G. Kempe

;

D.

I.

Anna Ryno

V.,

;

D. Y. V.,

Peter Nordin. Till revisorer

Andrew Williams och

valdes John C. Bengtson,

Aron Åkeson. Femte

distriktmötet.

Detta möte hölls på inbjudan af logerna Sture No. 7 och Blenda No. 11 i deras möteslokal, 928 Main St., Bridgeport, onsdagen den 31 oktober 1900.

Vid mötet närvoro 88 delegater, hvaraf 16 meddelades distriktgraden.

Distriktmästaren Oscar Peterson uppläste en längre utförlig rapport, hvaraf framgick att under året hade 8 nya loger orga-

nämligen Kli])pan No. 16, Göta Lejon No. 19, NordstjärValkyrian No. 21, Ingeborg No. 22, Skandia No. 23, Svea No. 24 och Victoria No. 26. Rapporten visar äfven att distriktmästaren med stort nit arbetat för logernas bästa samt framlade planer töv logernas vidare förkofran och utveckling. niserats,

nan No.

20,

Af sekreterarens rapport framgick att logernas antal var med ett medlemsantal af 1,198 samt en kassabehållning

19 af

•1^11,245.98.

Som kommitté

att utarbeta ])ilagar för distriktlogen tillsattes

Oscar Peterson, Martin Wickstrand, Herman Ahlgren, Carl Sundberg och Lovisa Nilson med uppdrag att rapportera till nästa "*

distriktmöte.

På förslag

af logen Göta Lejon No. 19 antogs en rapportblan-

kett att användas af D. S. vid rapporter ster och utgifter

till

till

loge^-na

om inkom-

begrafningskassan.

Beslut fattades att Distriktlogens protokoll tryckes samt

till-

sändes de olika lokallogeriia.

Tjänstemannavalet utföll sålunda V. D. M., N. N. Lind

Johnson

D. C. M.,

D.

;

S.,

Kristian Haglund

Anna Ryno

Landgren

;

revisorer

;

:

;

Oscar Peterson V. D. S., Edward

Emma Brandt Ingeborg Thurne D. Y. V., Chas. Aron Åkeson, Herman Ahlgren, Herman

D. kassör, John A.

;

D. M.,

:

D.

I.

Andrews

V.,

;

D. K.,

;

Södersten.

Som delegater till storlogen valdes Oscar Peterson, John C. Bengtson, Kristian Haglund, Mathilda Swenson och William Sall. :


T.J

i:

(

i

o

1'^

i:.M

-

A KS

1

J J

K

iST( )lll

15

Sjette distriktmötet. (Iciioni

iiilijiidjm

N;niu;i1 iick :)f)

(Iclciialcr

hrvisladt'

nt'

oiisdaj^cii \(t»'()

lo.ucii

dcii

Xo.

S\'(';i

oO oklohcr

iiiirvarandc,

inrdlc disl

'24

i'ik11<)»,n'n

i

1!K)1.

lixarai*

IS

fiirsta

[in-

•jjaiigcii

(listi'ikliii()1('t.

Distriktscki-eteraroii rai)i)ortorado att under året organiserats logerna Vanadis No. 29, Osear Xo. 30, Bernadotte Xo. 32 samt att logernas niedlc^nsanlal vai- 1,4-42 och hade en kassnl)eha!!nii'g al*

.+14,349. Of).

ANDREW WILLIAMS, Liftidsniedlein

Fiidd i

i

Xew Har

Dalsland,

P.ritain i

ett

vid

flertal

af

Storlogen

samt

F.

eii

1871, var representant från Inldandet af Vasa Orden. år tjänat som storloge revisor. .Sverige,

af

logen

I).

dess

M. siifiaic.

Xoiden

No.

1

till

mötet

som

hiiUs

Broder C. Wm. Malmquist framlade ett förslag till en enkel uniform att användas inom logerna vid högtidligare tillfällen, och blef ritningen till densamma hänskjuten till storlogen för öfvervägande. Förslag framlämnades om upphäfvande af en paragraf i konstitutionen, som bestämde att lokalloger, som icke på bestämd tid insände sin kapitaskatt skulle pliktfällas fem cents per medlem.

P'örslaget bordlades

tills

vidare.


;

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

16

På förslag

af logen Birger Jarl No. 3 att undersökning göres

orden gemensamt ålderdomshem skulle kunna för att inhämta logernas tankar om bordlagd uppehållas blef

huruvida

ett för

saken.

Följande tjänstemän valdes: D. M., Andrew Williams; V. D. M.,

Henry Hanson; D.

Bengtson D. C. M.,

S.,

Kristian Haglund; V. D.

D. kassör^ Fredrik

;

Anna Ryno

;

D.

I.

Ryno

V.,

oc-li

var

S.,

John

C.

D. K., Mathilda Swenson

Robert C. Malmquist; D. Y.

HENRY HANSON, F()(l(l

;

F.

V.,

D. M.

22 Dep. 1S68 i Jönköpings läu Sverige, är Cliarter (less förste ordförande, samt storlogesekreterare sedan år

(len

medlem

af

logen

Linné

No.

14

1!>07.

Carl Carlson; revisorer: David Strömberg, Carl Foberg och Axel R. Richter.

Sjunde distriktmötet. af logerna Norden No. 1 och Vanadis No. 29 Charter Oak Hall, Hartford, den 29 oktober 1902. hölls mötet i Vid mötet voro 67 delegater närvarande, hvaraf 28 intogos i

På inbjudan

distriktlogen.

Under året hade logen Tre Kronor No. 38 organiserats, och var logernas medlemsantal 1,638 och hade en kassabehållning af


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK ^2(),141.(S:2, ocli

kiiiulc

lo^icnuis

all;i

17

som

slälliiint»- l)(*t('fkiia.s

syii-

iici-ligen g'od.

Till

valdes följando

tjäiistciiiäii

M., X. X. Lind;

:

Henry Hanson; V.

M.,

I).

Kristian Haglund; V.

1). S., Karl KarlMathilda Swenson i), (!. Vi. Anna Ryno D. I. Y., Adolf Lindgren; D. Y. Y., Oscar -Johnson; revisorer; Axel R. Richter, Chas. Foberg och Hjalmar Boström. I).

son;

1).

I).

S.,

kassör, Fredrik

Ryno D. ;

K.,

;

;

Andrew Williams, N. N. Lind, Henry Hanson, Ludwig Anderson, Mathilda Swenson, Anna Ryno och Robert (\ IMalmquist. Till storlogedelegater valdes

Kristian Häglnnd,

Åttonde distriktmötet.

Yid föregående möte öfverlämnades

till

erhålla plats för detta möte, och erhöll

distriktmästaren att

han en inbjudan från

logerna Linné No. 14 och Yictoria No. 26, hvilken antogs, och hölls mötet i Society Hall, Middlesex Bldg., Middletown, ons-

dagen den 28 oktober 1903. Yid detta möte var ett mycket stort antal delegater närvarande och bland viktigare beslut var att rekommendera till storlogen att utgifva en adresskalender, upptagande namn och adresser på alla lokallogernas sekreterare samt att tre förtroendemän väljas att tjänstgöra

i

3 år och att revisorerna äfven väljas enligt

samma metod. Lokallogernas antal var 25, logen Sveaborg No. 53 hade under året organiserats och medlemsantalet var 2,067 samt kassabehållningen $29,209.43.

Som tjänstemän Anna Ryno D. S., ;

dahl

;

valdes

D. M., John A. Andrews

:

Kristian Haglund

D. kassör, David Strömberg:

;

I).

Y. D. K.,

S.,

;

Y. D. M.,

Chas. Bergen-

Amanda

Södersten;

D. C. M., Charles O. Nelson D. I. Y., Chas. Larson; D. Y. Y., Chas. Magnuson; förtroendemän: Carl Brandt, Henry Hanson ;

och Lovisa Nilson; revisor

fin-

tre år,

John

C.

Bengtson.

Nionde distriktmötet. Detta möte hölls i Yega Hall, New Britain, onsdagen den 26 oktober 1904 på inbjudan af logerna Tegnér No. 5 och Yalkyi-ian No. 21. 93 delegater voro närvarande vid miitet, hvaraf 34 intogos i

distriktlogen.

Fyra nya loger hade organiserats under dia No. 61, Oscar IT No. 69,

Waldemar No.

året,

nämligen Skan-

71 samt Lief Ericson


:

TJUGOFEM-ÅES HISTORIK

18

No. 73. Logernas totala medlemsantal var 2,358 samt hade en kassabehållning $31,652.51. Ett större antal förslag röirande ändringar af konstitntionen

behandlades samt rekommenderades till storlogen för antagande. På förslag af broder Chas. Bergendahl beslöts att till storlogen rekommendera antagandet af ett grafmärke att placeras på aflidna ordenssyskons grafknllar. Följande tjänstemän valdes: D. M., Carl Brandt V. I). M., Mathilda Swenson D. S., Kristian Häglnnd V. D. S., Carl Modeen 1). kassiir, David Strihnberg; 1). K., Anna Bergendahl; T). C. M., Angnsta Anderson; 1). 1. V., Frank Anderson; D. Y. V., Chas. Pearson förtroendeman, Andrew Williams; revisor, Axel ;

;

;

;

;

R. Richter.

Som

Kristian HägAndrews, Angnst P. Wahlqnist, Chas. Foberg, N. J., Ahlström, Robert C. Malmqnist, Emma Brandt. Anna Ryno och John Ericson. delegater

storlogen valdes följande

till

lnnd, David Strömberg,

Henry Hanson, John

:

A.

Tionde distriktmötet.

På inbjndan af logen Kronan No. 2 hidls mötet i K. of P. Hall, Danbnry, onsdagen den 25 oktober 1905. Delegaternas antal voro 67, hvaraf 43 fornt bevistat distriktlogens möten.

Af inlämnade rapporter framgick

att logen Prins

Gnstaf No.

83 under året organisei'ats samt att medlemsantalet inom logerna

var 2,528 och sammanlagda kassabehållningen 35,048.16. Distriktmästaren, broder Carl Brandt, uppläste en längre, utförlig och

mycket intressant rapport öfver logernas verksamSista delen af rapporten lyder som

het och behof för framtiden. följer

"Nu till sist, bröder och systrar, hvad vi hafva utfördt under det gångna året kan öfverträfiPas af framtiden, men framtiden beror på vårt eget arbete. Måtte vi blott kunna se, känna och förstå det arbete som ligger framför oss såsom en moralisk plikt, icke allenast i logerummet utan ock i vår beröring med den yttre världen. Vi äro en arbetande orden, och våra förpliktelser uppfyllas illa, om vi icke arbeta på vårt område. Allt vårt arbete i skilda yrken är blott en droppe i hafvet jämfördt med det arbete som af ser mänskligheten och dess välfärd jag är förvissad om att vi alla vilja se den orden vi hålla af gå framåt, vi ;

önska

se

den

stor,

hvarje medlem

till

förmögen, inflytelserik och blomstrande. fullo uppfyller de förpliktelser de åtagit

Om sig,


TJUGOFEM-ARS mSTORTK

10

(let l)ety<la ett stoi-t tVaniste^i' ieke allenast fuv inedleminarna sjiilfva utan äfven fiir den yttre ()ni<iit'nin^'en, sa att världen rundt skulle människornas lif fiirändras till det bättre. \'i kunna med i"ätta kiinna oss stolta (ifver Vasa Ordens ^än^iia liistoi'ia, oeh då vi ])lieka tillbaka i)å den, hafva vi tillräekli<i:a \'i kunna vara i"nvskäl till ljusa t'r)i*li()})pnin^ar fiir framtiden. vissade om att den ej skall upphiira med sin verksamhet, utan ledd af foi-na tiders erfarenhet sk^dl den fort^za i>a samma stig, uppfylld af i)laiu'r i)ä kommande arbete, dragande till sig led efter led af vara landsmän oeh landsmaninnor, som äro villiga Sanning och Enighet är att arbeta för den samt dela dess (iden. det vapen, som skall fiira oss framåt, oeh äfven om motgångar möta, skola vi sätta våra skuldror till hjulet och föra vår orden framåt, därvid ej förglömmande att skaffa det som behöfves för att bistå bröder och systrar i motgång och bekymmersamma daI goda tider skola vi sörja för ogynsamma. gar. Måtte nu vår orden blomstra oeh framgång städse fcilja vår verksamhet!"

så skulle

tjänstemän för kommande året valdes följande

Till

Carl Brandt

;

deen

S.,

1).

;

V.

K.,

1).

;

G.

Anderson

D.

;

S.,

:

D. M.,

Carl O. Mo-

1). kassör, David Strömberg; Augusta Anderson; D. I. V., revisor, John G. Otto Ramberg

Philip Berggren:

-1.

Hilda Haglund;

Frank Anderson

Kempe

Andrew

V. D. M.,

:

T).

C. M.,

1).

Y.

V.,

förtroendeman, N.

;

Ahlström.

J.

Elfte distriktmötet.

Genom inbjudan 6 hölls detta

in

möte

i

af logerna Birger »Jarl No. 3 och Diana No.

Harmonie

New

Hall,

Haven, onsdagen den

oktober 1906.

Vid mötet närvoro 130 delegater, hvaraf 50 intogos

i

distrikt-

logen.

Af rapporterna framgick

att

logen Carl XII No. 103 organi-

serats samt att logen Skandia No. 61

hvarför logeantalet var 28 med en kassabehållning af -1^37,066.16.

So.

i

ett

Norwalk suspenderats,

medlemsantal af 2,746 oeh

På förslag af logen Tegnér No. 5 dryftades frågan om lämpanvändas vid intagning af nya medlemmar, och besliits att rekommendera till storlogen att den söker utarbeta lämpliga uniformer att användas af intagningsstaber inom liga unifoi'mer att

hela orden.

Som tjänstemän

för

året

valdes:

V. D. M., August P. Wahlquist: J.

Philip Berggren;

Svenson; D. C.

^I.,

1).

1).

S.,

^L,

Carl Bergendahl;

Carl E. Modeen; V. D.

S.,

David Strömberg, D. K., Selma Anna ^Malmquist D. I. V., August Rydén; T),

kassör,

;


TJUGOFEM-ÅBS HISTORIK

W. Wallin; förtroendeman, E. A. Tliunberg. Följande invaldes som delegater till storlogen Carl Brandt, Lndwig Anderson, Henry Hanson, Hilda Hägglund, Emil Johnson, John A. Andrews, Angnst P. Wahlquist, Josefin Bengtson, Chas. O. Nilson, Alma Johnson, Geo. K. Rose, Fredrik Ryno D. Y. V., Carl Karlson; revisor, John

:

E. A.

Thnnberg och N.

Ahlström.

J.

Tolfte distriktmötet. Till

hållande af detta möte hade ingen inbjndan inkommit,

hvarf()r

genom distriktmästarens rekommendation en

del af de

mindre logerna bidragit att bekosta utgifterna för detsamma, och hade logen Engelbreckt No. 8 upplåtit lokal, hvarför mötet hölls i City Mission Hall, Meriden,' onsdagen den 30 oktober 1907. Närvarande voro 110 delegater, hvaraf 22 nya sådana. Logernas medlemsantal utgjorde 3,064 och kassabehållningen •1^39,932.94.

Vid mötet upplästes förslag

till

nya bilagar för distriktlogen

hvilka blefvo efter smärre ändringar antagna. sta

På förslag af logen Prins Gustaf No. 83 behandlades för förgången frågan om ett ordensorgan, men som det ansågs

omöjligt för närvarande att realisera företaget, blef saken bord-

lagd

tills

vidare.

Beslut fattades att utarbeta en begrafningsceremoni, och som

kommitté

tillsattes

Carl Brandt,

Lndwig

C.

Anderson och Esther

Höckert.

Val af tjänstemän utföll som följer: D. M., N. J. Ahlström; V. D. M., Hjalmar Boström; D. S., Carl Ö. Modeen; V. D. S., J. Philip Berggren; D. kassör, David Strömberg; D. K., Mathilda Swenson; D. C. M., Esther Höckert; D. I. V., Anna Anderson; D Y. V., Axel R. Richter; förtroendeman, J. L. Ahlstrand revisor, Hilda Haglund; exekutiva kommitté: Andrew Williams, Carl Bergendahl, Gert Lindquist. Broder Carl Brandt höll vid mötet ett längre tal, hvari han framlade vidtomf attande planer för att göra logernas möten mera socialt tilldragande och därigenom erhålla bättre besökta loge;

möten.

Trettonde distrikt möte t. Enligt vid förra mötet antagen inbjudan af logen Tre Kronor

No.

38, hölls detta

möte

i

Stamford den 28 oktober 1908.


;

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK \"i(l iii()t('t

iiiirvoro S9

{l('l('tiat(M'.

i\\'

li\ilkn

21

l!()

iiilouos

i

distriUl-

logeii.

Loucii iiiiMi

15

i)a

.iiili

med

\'ikijiti'

måst

Till

susi)eiideras,

li

medlemmar och

3,150

Victor

oi'g'aiiis('i'a(l('s

i

Wasliinuton den

KJ

gruiul af ogynsainina ffM-liallamlcii hade lotsen

tjänstemän valdes: :\r()din; 1). S.,

varför logeaiitaUd var som

eii I).

kassabehållniiig af .AI.,

I).

S., J.

fciriil

den '21)

Ji'4:l,645.6H.

Hjalmar Boström;

Carl O. .Modeen; V.

jaiiiiai-i,

i-cdaii

V.

D.

M.,

Berggren;

Pli.

I), kassör, David KStrömberg; 1). K., Amifj Jdandström I). C. M., Augnsta Anderson 1). I. V., Anna Anderson T). Y. V., Axel R. Richter; förtroendeman, Clias. L. Anderson; revisor, Jacob Jolinson; exekutiva kommitté: Carl Foberg, Gert Lindquist, AndrcAv Swanberg. Till delegater till storlogen valdes följande Hilda Haglund, Andrew Williams, Carl O. Modeen, Fritz Holmberg, Ellen Hanson, R. C. ^Malmquist, N. P. Lindahl, Anna Ryno, Anna Anderson, Selma Svenson, Louis Bengtson och Oscar Holm. ;

;

;

:

Fjortonde distriktmötet.

På inbjudan af logerna Sture No. 7 och Blenda No. 11 hölls i Lincoln Hall, Bridgeport, den 27 oktober 1909. Närvarande voro 95 delegater, som förut bevistat möten, samt 39 som intogos i distriktlogen. mötet

Distriktmästaren framlade en längre rapi)()rt öfver det arbete utförts under året, hvaraf framgick att logen \"asastjärnan

som

No. 150 organiserats samt att kraftiga ansträngningai* gjorts för att föra distriktet framåt. Medlemsantalet inom logerna var 3,257 med en kassabehållning af i|^43, 795, 68. Distriktsekreteraren hade den 18 decendjcr hastigt aflidit, och

hade hans plats öfvertagits af V. D. S., broder Berggren, som boksystem samt nedlagt mycket arbete på att få protokoll och räkenskaper i godt skick. Tjänstemannavalet utföll som följer: 1). .M., Hjalmar Boström; V. D. M., Carl Rising; I). S., J. Philip Berggren; V. D. S., A. P. Wahlquist D. kassör, David Striimberg D. K., Maria Bergendahl 1). C. M., Augusta Anderson; D. I. Y., Carolina Nordström; D. Y. V., Severin Johnson; exekutiva kommitté Fred Ryno, Selma Anderson, N. J. Ahlström förtroendeman, Albert Anderson revisorer, Axel R. Richter. infört nytt

:

;

;

:

;


;

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK Femtonde

distriktmötet.

på inbjudan af logerna Norden No. 1 och Vanadis Hartford den 26 oktober 1910. Vid mötet voro 179 delegater närvarande, livaraf 51 erhöllo Detta

No. 29,

hölls,

i

distriktlogegraden.

Af fmansrapporterna framgå med en kassabehållning af

medlemsantal var

att logernas

3,529,

$46,753.57.

summa penningar till broder Colorado för sin hälsas vårdande. Beslöts att ändra erläggande af afgifterna till begrafningskassan så att desamma insändas samtidigt med per kapita skatten. Val af tjänstemän utföll sålunda D. M., Mathilda Swenson V. D. M., J. L. Ahlstrand 1). S., August P. AVahlquist V. D. S., Nils Vinbladh 1). kassör, David Strömberg D. K., Carolina Nordström D. C. M., Augusta Anderson D. I. V., Axel Hultin D. Y. V., Frank Benson exekutiva kommittén, Carl Rising, Mandorf Benson och R. C. Malmquist förtroendeman, Louis Wallin revisor. John W. Wallin. Delegater till storlogen: Hjahnar Boström, Albert Anderson, Beslut fattades att donera en

Geo. K. Rose,

som vistades

i

:

;

;

:

;

;

;

;

;

;

John A. Åkerlind, C. Wm. ^Malmquist, John W. Kahre, Ellen Hanson, Andrew Swanberg. Sextonde distriktmötet.

På inbjudan af logerna Göta Lejon No. 19 och Ingeborg No. 22 liöUs detta möte å Ödd Fellows Hall, Waterbury, onsdagen den 25 oktober 1911. Delegatantalet var 134, hvaraf 25 för första gången deltogo i

distriktmötet.

Mötet leddes för första och enda gången distriktlogens histoen syster. Mathilda Swenson hade vid fiirra mötet valts till D. M. samt ledde detta möte på ett förtjänstfullt sätt och hade hon under året besökt livarje loge inom distriktet. Medh^msantalet inom logeriui var 3,793 samt kassabehållningen .$49,339.32. Vid mötet beslöts antaga den australiska valsedeln fin- val af storlogedelegater, samt att en statistik (ifver logernas ställning i

ria af

hädanefter införas möten. Till

i

de tryckta protokollen öfver distriktlogens

tjänstemän valdes följande: D. M., Carl Rising; V. D. M., S., August P. Wahlquist; V. D. S., Nils

A. M. Anderson; D.


TJUGOFEM-ARS HISTORIK ^'illl)ltulh

;

I).

kas.s("»r,

\'ict(>i-

D. C. M., Hilma Akerstrinn Clias.

;

Iv 1).

Modin; I). 1\., Aiiii.i Aiidi-cws; V., Walter .loliiisoii, i). V. V.,

I.

Sandström; ex(d<utiva radcl

son

otdi

sor,

Osear Thompson.

.John A. Akei'liiid

;

23

:

Clias.

•).

förtroendeman,

.lohiisoii, Ki-iicsl (.'.

L. Andei'son

;

Perrevi-

Sjuttonde distriktmötet.

På inbjudan af logerna T(\i>'ner Xo. ö oeh \'alkyrian Xo. 'Jl mötet å Vega llall, Ai-eli St., Xew P>ritain, onsdagen d;'n 30 oktober 1912. h()lls

Antalet delegater var bevistat

ett

det stiirsta antal som tills dalo Af delegaterna hade 36 ieke fiirut

19"),

distriktmöte.

närvarande vid ett distriktmöte. Ordens stormästare, broder C. B. Benson, var närvarande oeh

varit

höll ett anslående tal

om

ordens utveckling öfver hela landet.

Logernas medlemsantalet var 3,957 samt hade kassabehållningen ökats med $2,524.69 och utgjorde i totalsumma 5i>51,864.01. Bland beslut som fattades var att inköpa regalier för distriktlogens tjänstemän samt att 1). S. inför kortsystem i stället f()r medlemsmatrikel. ]\Ied anledning af F. S. ^l. Geo. K. Roses under året timade frånfälle antogs eu sorgeresolution att tillsändas hans efterlämnade anhöriga. Tjänstemannavalet utföll sålunda: 1). M., A. M. Anderson; V. 1). M., Walter Johnson; D. S., A. P. Wahlquist V. D. S., Nils Vinbladh I), kassör. A'ictor E. Modin; O. K., Hilma 7\kerström; D. C. ^l., .lohn Swenson; 1). 1. V., John F. Svenson; 1). Y. V., R. C. ^Malmquist ^ledlemmar af exekutiva kommittén: John A. Åkerlind, Plåkan Larson och R. C. Malmquist; förtroendemän: ;

;

;

Alfred P^rsell, 3

år,

och Eskil Hallsten, 2 år; revisor, Hilda

Haglund. Storlogedelegater: Carl Foberg, A. P. Wahlquist, .Mathilda Swenson. Gottfrid Johnson. Anna Andrews, -lohn W. Wallin,

Carolina Nordstnim och G. R. T. Carlson.

Adertonde

Xo

(Jistriktmötet.

Adertonde disti-iktmötet Inills på inbjudan af logen Skandia 23 i South ^lanchester onsdagen den 29 oktober 1913. 143 delegater närvoro, hvaraf 21 erhölla distriktgraden.


TJUGOFEM-ÄES HISTORIK

24

Af distriktmästarens rapport framgick

att en

ny loge organi-

nämligen Skanclinavia No. 260, samt att alla logerna gjort goda framsteg. Han framlade följande rekommendationer, hvilka alla antogos att en gemensam sommarutflykt eller Vasadag arrangeras att ett standar doneras till den loge som under nästa 6 månader intaga de flesta nya medlemmarna enligt procentantal, samt att blanketter tryckas för deputerades rapporter till serats,

:

;

distriktmästaren.

Distriktsekreteraren rapporterade att logernas medlemsantal

var 4,210 samt en kassabehållning af

J|?56,346.63.

Beslut fattades att skänka ett sätt tjänstemannareg,alier

till

den nybildade logen Skandinavia. Till tjänstemän valdes: D. M., A. M. Anderson; V. D. M., Walter N. Johnson D. S., A. P. Walquist V. D. M., Nils Vinbladh; D kassör, Victor E. Modin; D. K., Hilma Åkerström; D. C. M., John Swenson; 1). I. V., Oscar L. Anderson; D. Y. V., Ellen Storm exekutiva rådet Anna Sandström, Walter N. Johnson och John A. Åkerlind; förtroendeman, Alfred E. Lindgren; revisor, J. Philip Berggren. ;

;

:

;

Nittonde distriktmötet.

På inbjudan

af logerna Linné No. 14 och Victoria No. 26 hölls

Middletown, onsdagen den 28 oktober 1914. Delegaternas antal var 178, hvaraf 38 intogos till medlemmar

nittonde mötet

i

af distriktlogen.

Vid mötet närvoro stormästaren

C. B.

Benson, storloge sekre-

Henry Hanson och vice storloize sekreterare John C. Bengtson, hvilka alla höllo uppmuntrande tal berörande den stora framgång orden gjort öfver hela landet. Af rapporterna framgick att logen Skandinavia No. 260 vunnit standaret för intagna flesta medlemmarna samt att ett extra terare

Vanadis No. 29 för att under täflingen hafva uppnått ett synnerligen godt resultat. En ny loge, Viking No. 302, hade organiserats och till denna skänktes ett sätt tjänstepris tilldelats logen

mannaregalier.

Med anledning af distriktsekreteraren August P. Walquists den 16 oktober timade frånfälle antogs en sorgeresolution beklagande denne för distriktlogens framgång så hårdt arbetande och varmt intresserade broders bortgång.


;

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

Eu

koinmiltr lindc utarIxMal

livilka vid niötot

i

nya

l)ilagar

25

disl

["öv

i-iktl(»<^('ii,

sin lielliet anto^i-os.

Logernas niedlenisantal var

4,r)00

med

en

kassal)('liä Ilning a

i'

$58,283.15.

Som den

liållna

Vasadagen

varit en success, besliits att äfven

nästa år arrangera en dylik samt att en silfverpokal inkiipes för i dragkamp vid Vasadagen. Följande valdes till tjänstemän: D. M., Nils E. Bjiirkman V. 1). M., J. Ph. Berggren: D. S., A. M. Anderson; V. D. S., John A. Åkerlind D. kassör, Vietor E. Modin I). K., Hilda Henricks D. C. M., Amanda Carlson V. D. C. M., Lanra Patterson D. T. V., John O. Johnson; D. Y. V., C. B. Carlberg; medlemmar af exekntiva kommittén R. C. ]\Ialmqnist E. S. Ericson och Lovisa Nilson förtroendeman, Albin Nilson; revisor, Oscar Thompson. Storlogedelegater: J. Ph. Berggren, A. M. Anderson, Alfred Lindgren, Harold Johnson, Hilma Åkerström, Hilda Kromvall,

pris

:

;

;

;

;

;

:

;

C.

Wm.

Malmquist, B. August Olson och Andrew Swanberg.

Tjugonde distriktmötet.

På inbjudan af logen Carl XH No. 103 hölls detta möte å Red Mens' Hall, Bristol, onsdagen den 27 oktober 1915. Närvarande voro 137 delegater, af hvilka 34 intogos till medlemskap i distriktlogen. Logernas medlemsantal var 4,550 och hade i kassabehållning .W,965.43. Beslut fattades att distriktlogens möten hädanefter hållas hirdagen innan Labordagen samt att Vasadagen hålles hvarje år.

tjänstemän valdes 1). M., John W. Kahre V. D. :M., C. R. T. Carlson; D. S., A. M. Anderson; V. D. S., John A. Åkerlind D. kassör, A. Theodor Anderson; D. K., Alma Thydell D. C. M., Till

;

:

:

;

Amanda

Carlson; B. D. C. IM., Laura Patterson; D. I. V., P. J. Tengvall; D. Y. V., John M. Lundberg; V. D. Y. V., Carl E. Thoren; exekutiva rådet: Nils E. Björkman, Chas. H. Bengtson, John E. Johnson; förtroendeman,

Andrew Swanberg;

revisor, Carrie

Mårtenson. Tjugoförsta distriktmötet. Tjugoförsta årsmötet hölls å Harmoni Hall, New Haven, på inbjudan af logerna Birger Jarl No. 3 och Diana No. 6, lördagen

den 2 september 1916.


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

26

Vid mötet närvoro 199 delegater,

af livilka

38 meddelades

distriktgraden.

Logernas ställning var som följer

:

medlemsantal 4,812

kassa-

;

behållning $63,560.21.

Exekntiva rådet hade nppsatt en Ijnsstake att tilldelas den som nnder tiden 1 jannari 31 jnli intog de flesta nya medlemmarna, och öfverlämnades priset till logen Göta Lejon No. 19, som intagit 63 nya medlemmar nnder tiden för täf lingen. Följande tjänstemän valdes: 1). M., John W. Kahre; V. U. M., C. R. T. Carlson: I). S., A. M. Anderson; V. D. S., John A. Åkerlind I), kassör, A. T. Anderson 1). K., Hilma Åkerström D. C.

loge,

:

;

M.,

Amanda

Carlson; B.

1).

;

C. M.,

Emma

Augnstiii

;

D.

V., Joliii

1.

M. Lnndberg; 1). Y. V., Andrew Bergman; B. D. Y. V., Carl E. Thoren exekntiva rådet R. C. Malmquist, Oscar L. Johnson, Alfred W. Cederholm förtroendeman, Alfred Lindgren; revisor, :

;

;

J.

Ph. Berggren.

C.

Delegater till storlogen: John W. Kahre, Nils E. Björkman, Hjalmar .Malmquist. Maria Bergendahl, Anna Ryno och E. 8.

Ericson.

Tjugoandra distriktmötet.

På inbjudan af logen Oscar No. 30 hölls mötet å Chamber Commerce Hall, Norwich, lördagen den 1 september 1917. Delegaternas antal var 113, af hvilka 25 intogos

of

distrikt-

i

logen.

Af distriktmästarens

ra]:)port

framgick

att

en ny loge. Hoppet

No. 361, organiserats under året samt att ett gemensamt intagorden; ningsmöte hållits, hvarvid 79 nya medlemmar intagits i

han rekommenderade

att logen Ho])pet erhålh^r ett sätt tjänste-

mannaregalier samt att Vasadagen och intagningsmciten hållas livar je år.

Alla dessa rekommendationer antogos.

Logernas

medlemsantal

var

samt

5,079

kassabehållningen

•1^69,443.83.

Beslut fattades att u])i)sätta

tveiine

som under tiden 1 septeml)er taga de flesta nya medlemmanm.

loger,

— 30

pi'iser

att

tilldelas

de

april livarje arbetsår in-

Till tjänstemän valdes: D. M., Andrew KSwanberg; V. 1). M., Oscar L. Johnson 1). S., A. M. Anderson V. D. S., John A. Åkerlind D. kassör. A, T. Anderson; D. K., Hilma Åkerström; 1). C. ;

;

;


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

27

I). C. AL, Kilen Hanson; I). \. V., ("ai-1 David Widniark; ii. I). V. \'., ("lias. Olson: oxokutiva rådet .Joim AV. Kahre, C. K. T. Carlson, .lohn O. .Johnförtroendeman, Clias. W. Pearson revisor, Hjalmar Boson

xVnunula (arlsoii; V.

:\r.,

Piersoii; D. Y. V., :

;

;

ström.

Tjugotredje distriktmötet.

Logerna Norden No.

1

oeli

\^anadis No. 29 inbjödo Distrikt-

Foot Guard Hall, Hartford, lördagen den 31 angnsti 1918. Vid mötet närvoro 208 delegater, det största antal som nåjion sin bevistat ett distriktmöte, af dessa blefvo 46 meddelade dilo^en

till

detta möte, livilket

Inills å

striktgraden.

Af rapporterna framgiek att en lokalförening Deej) River hade öfvergått till orden samt antagit namnet Harmoni No. 37G Logernas medlemsantal var 5,299 och att kassabehållningen nppi

gick

till

$73,892.26.

Stormästaren, broder Carl Festin, var närvarande vid mötet samt höll ett anslående tal berörande ordens verksamhet samt

den patriotism som visats nnder det

kri«i',

livari

landet då var

inveckladt.

Harmoni

Beshit fattades att skänka logen

mannaregalier samt

ålderdomshem

att

ett

de medel som insamlats för

retnrnei*as

till

de loger som bidragit

sätt

tjänste-

ett

påtänkt

till

f(niden.

Tjänstemannavalet utföll sålnnda 1). AL, Oscar L. Johnson; V. D. AL, Alfred AV. Cederholm 1). 8., A. AL Anderson; V. I). S., John A. Åkerlind; D. kassör, A. T. Anderson; D. K, Anna AVallin; I). C. AL, Esther Olson; A^ D. C. AL, Augnsta Anderson; I). L V., Thure Lindberg; D. Y. Y., Nils Nilson; Y. 1). Y. Y., Chas. J. Johnson; exekutiva rådet John AV. Kahi-e, Carl E. Thoren och C. O. Ström; förtroendeman, John O. Johnson; revisor, Carrie Alar:

;

:

tenson.

Delegater till storlogen: A. AL Anderson, Amanda August Fredin, Carrie Alartenson. A. Theodor Anderson.

Carlscni.

Tjugofjärde distriktmötet. Ijiion Lodge Hall, New London, hirdagen Detta möte hölls den 30 augusti 1919 på inbjudan af logen Skandinavia No. 260. Närvarande voro 108 delegatei-, hvaraf 20 intogos till medlemi

mar

i

distriktlogen.


TJUGOFEM-ÅES HISTORIK

CARL Distiiktinästare.

Född den

21

fel)ruaii

li^ST

Staniniareds augusti 1006

i

E.

THOKEX

Medlem

Ex.

af

föi'sain'.iiig,

Kådet.

Halland,

Sverige,

ingick

i

logen

Skandia

och liar diir tjänstgjort som protokollsekreterare, vice Xo. 28 i So. Manchester den 2 Inom distriktlogen har han tjänstgjort som D. Y. V'., medlem af exeordförande och ordförande. kutiva rådet, V. D. M., och vid mötet den 4 septeml)cr 1920 valdes han enhälligt till distriktmästare.

ANDREW MOUUlS AMJEKSOX Distriktsekreterare.

Född

i

Frändefors

Medlem

af

Ex. Rådet.

församling,

Distriktmästare.

Medlem

af

Ex.

Rådet.

Dalsland,

den 21 mars 1882, aidcom till U. S. A. den 2 maj 1900 samt ingick i logen Göta Lejon No. 19 i Waterbury den 2') februari 1904 och har där tjänstgjort som protokollSverige,

finanssekreterare, vice ordförande och ordförande och är sedan flera år logens sekreterare,

Har inom distriktlogen tjänstgjort som distriktmästare åren 1912-1914 samt sedan sistnämnda år innehaft distriktsekretetrustee.

raresysslan. Har flera gånger varit delegat storlogen och har där varit medlem af vädjemåls- och revisionskomniittéerna.

:ill

ANTON AN DER sex \.

Född den

10 oktober 1SC9 i Lindberga försanding, Halland, Sverige, anlände till U. S. A. den 2 april 1888 samt intogs som medlem af logen Svea No. 24 i Naugatuck den 17 april 1913 valdes samma år till vice ordförande och påföljande år till ordförande och har sedan den 1 juli 1915 varit logens kassör. Inom ditsriktlogen har han varit medlem af exekutiva rådet samt valdes vid mötet 1920 till vice distriktmästare. Var delegat till storlogemötet i Washington i juni detta år.


:

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK Enli«»t

r;i|»|)()rl('r

;it'.'jifiia

Ankaret Xo.

och

^^SO,

ka..ssal)elialliiini»t'ii

Beslut fattades

\ar att

en

luidc

iit«i'jor(l('

iiy

loucnias

29

l()<i('

bildats,

iijiiiilincii

iiicdlciiisaiit al

r),"):}?

odi

^74.()ir).4f).

skiinka

Aidvaret

lo^cii

ett

siitt

tjiiiiste-

iiiaiinar(\iialier.

M., Alfred W. (Vderholm M. Anderson; V. 1). S., .John Anderson; 1). K., .Jensina Johnson;

Följande tjänstemän valdes: V. D. M., Carl E. Thoren

W.

Kalire:

1).

;

I).

kassör, A. T.

S.,

I).

A.

Esther Olson; V. D. C. M., Anna Sanderson i). 1. V., Jfanniim- .Johnson; I). Y. W, Ch.as Larson; V. D. Y. W, .John Christenson; exekntiva rådet, Otto IL Carlberg, Eric Lundin och Anton Anderson förtroendeman, B. August Olson revisorer, .T Pliili]^ Berggren. 1^.

C.

:\I.,

;

:

;

BROR THURE LINDBERG Medlem Född den ankom

rige,

7 till

P.

JOHN TENCVALL

Rådet

iledlem af Ex. Rådet

1871 i Södertälje, SveBranford, Conn., i april is9ö

önnestads församling, Kristianstads juni 1879 samt anlände 28 augusti 1906 och förenade sig med logen Göta Lejon No. 19 i Waterbury den 26 decemljer sannna år samt har där tjänstgjort som vice ordförande samt ordförande odi iiniehade flnanssekreteraresysslan i fem och ett hälft års tid; intogs i

af Ex.

april

samt ingick i logen Vasastjärnan No. 150 den 12 december 1914 och har inom logen tjänst-

som yttre vakt vice ordförande, ordförande och kassör. Intogs i distriktlogen 1917 och valdes år 1920 till medlem af exegjort

kutiva rådet.

Född

liin, till

i

Sverige, den S. A. den

ii

Ti.

distriktlogen 1915 samt valdes af exekutiva rådet.

år

1920

till

medlem

Tjugofemte distriktmötet. Enligt inbjudan frän logerna Svea Xo. 24 och Sveaborg No. 53 mötte distriktlogen å K. of P. Hall, Chureli

lördagen den 4 september 1920.

St.,

Naugatuck,


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

30

Vid mötet voro 171 delegater närvarande, af hvilka 25 intogos i

distriktlogen.

Medlemsantalet var 5,850 hållning uppgick

i

35 lokalloger och deras kassabe-

till .1^78,784.94.

Ordens stormästare, broder Olof II. Nyström, öfvervar mötet ett ypperligt framsagdt och lifligt senteradt tal berörande synnerligast ordens kultnrella verksamhet såsom en svensk och höll

organisation.

Beslut fattades att nästa år net af

med en

större festlighet fira min-

Vasa Ordens tjagofemårsjubileum

ocli

iifverlämnades ar-

rangeringen däraf till exekutiva rådet. Till tjänstemän valdes: D. M., Carl E. Thoren V. D. M., Anton Anderson; I). S., A. M. Anderson; V. D. S., John W. Kahre; D. kassör, A. T. Anderson; D. K., Julia Olson; D. C. M., Anna C. Jolnison T). I. V., Ilanning Johnson 1). Y. V., N. P. Lindahl V. D. Y. V., Bernadina Priman exekutiva rådet Anton Anderson, Thure Lindberg ocli P. J. Tengvall förtroendeman, Gustaf W. Larson revisor, Eric Lundin. Som delegater till storlogen valdes Alfred W. Cederholm, Oscar L. Johnson, Anton Anderson, A. M. Anderson, Ellen Storm, ;

;

;

:

;

;

;

;

John A. Christenson.


Logen Norden No. NORDENS NO. n()(JKX svenskarnas liden tilll)MkM 1

till

ui)i)ko]iist

at*

1

och

liisloria

fin-

oss

ankomst och bosätt-

Vid den tiden var det inte så många fiir närvarande är, och således ej till förening stånd; det insågs dock till hvilken få en lätt att så begrafningshjälpsförening skulle vara. sjukoch stor nytta en misslyckades, omsider tills det beslöts Flera fiirsök gjordes men Utaf ett tjugu-tal som samatt den 1 mars 1883 bilda densamnm. lats, nedteckiu^de tretton sina namn och blef det enhälligt beslutadt att antaga namnet Norden såsom betecknande vår härkomst ning-

i

svenskar här

i

Hartford.

staden som det

från högan nord.

Att föreningens tillväxt gick sakta under en tid af år är ju ej undra på då man tar i betraktande det ringa antal af skandinaver som den tiden fminos här, äfvenså att föreningen var ny att

allt som en fiirening så småoch kanhända icke så väl ordnad ningom blir efter praktiska erfarenheter och förbättringar under årens lopp. Kassan var ock jämförelsevis liten, något som kan någon förening. göra sitt till då en person tänker på att ingå i

i

Den

dock ständigt, då det var klart att den fyllde ett behof, nämligen att hjälpa vid sjukdomstillfällen såväl som att vara en samlingsplats för vårt folk att mera lära känna hvarandra och verka för ett gemensamt bästa. Under sin tidigare verksamhet hade Norden beviljat medlemskap åt endast manliga personer. En fråga blef snart väckt, om icke äfven kvinnor kunde få tillhöra, detta diskuterades en längre De första kvinnliga medlemmarna, tid tills det slutligen antogs. sexton till antalet, intogos på mötet den 8 oktober 1890. Att en massa arbete är förenadt med en förening veta vi alla, särskildt under första åren, men det fanns äfven många medlemtillväxte

mar, som nedlade mj^cket oegennyttigt arbete för föreningens väl-


32

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

dem kan särskildt nämnas Wm. Sall, C. AnderSalomon Lnndin och Salomon Bergqvist, livilka voro de enda chartermedlemmarna vid tio-års festen, och för att nppmuntra dessa och visa att deras arbete nnder de gångna åren uppskattats, inköptes fyra stycken guldmedaljer, som på årsfesten öfverlämnades till de nämnda bröderna. Ännu i dag hafva vi nöjet hafva kvar en af chartermedlemmarna, nämligen Salomon Bergqvist, som äfven var föreningen förste kassör. färd och bland

son,

SALOMON BERGQUIST Charter medlem sedan 1883 (den ende kvarvarande)

Under årens lopp började man inse nyttan och fördelarna af en sammanslutning mellan de olika föreningarna inom Connecticut, och beslutade Norden, sedan inbjudan kommit från föreningen Vega i New Britain och Vikingen i New Haven, att sända delegater till ett möte, som hölls i New Britain för afgörandet af nämnda sak, och var AndrcAV Williams den som representerade Norden vid detta såväl som följande möten, som hölls under som-

maren tills det slutligen, vid ett möte som hölls i New Haven den 18 september 1896, beslutades att organisera Vasa Orden,


;

TJUGOFEM-ÄRS HISTORIFC och hlcf lo^cn Xoi-dcii, som xnv gar, liedrad

med

att blifva n

:r

33

dcii fiirstc att anta;ia V. O. stad1

af iiäiiinda

oihIcii.

Logen

liade

da 138 godkända medlemmar.

Logen Nordens No. 1 första tjänstemän inom Vasa Orden voro: Ordfcirande, Andi-ew Williams; vice ordförande. -lohn A. Anderson; protokollsekreterare, G. Krohn finanssekreterare, P. Julius ;

Larson; kassör, Salomon Lundin; ceremonimästare, Jesse Lind; kaplan, S. E. ]\lurberg inre vakt, Sven Johnson; yttre vakt, W. Carlson; f. d. ordförande Albin Magnuson, som äfven var Vasa Ordens förste vice distriktmästare. Dessa logens tjänstemän l)lefvo installerade vid mötet den 14 juli 1897. ;

man

sig

mer

och mer för en större kassa, och olika tillställningar höllos

med

Allt

mer

eftersom logen växte, började

inti-essera

mindre förtjänst, slutligen blef beslutadt att afhålla en veckan den 6 13 november 1899. Intresset för denna loges första bazar var särdeles lifligt och i kommittén för densamma deltogo både män och kvinnor, som arbetade flitigt fö): eller

större bazar

ernåendet af

ett

godt resultat, hvilket lyckades öfver

all

förvän-

den ansenliga summan af .^2,330.93. Detta var ju en kraftig tillökning i kassan någon brist förekom visst icke, men arbetsviljan var fortfarande stark, och på mötet i februari 1901 väcktes åter frågan om hållandet af en andra bazar, och enär logen lyckats ernå ett så präktigt resultat vid den föregående, beslutades att afhålla en dylik veckan 26 oktober 4 november, och blef resultatet af denna en ännu större förtjänst än på den förgående, i det att behållningen visade i ren förtjänst den stora summan af $2,740.57, som ökade logens kassa så att den vid 1902 års början utgjorde $8,050.55. tan,

i

det att nettobehållningen belöpte sig

till

När rådande

det år 1903 i

kom

till

logens

kännedom

att ett

nödår var

norra Sverige, var logen Norden en af de första som Intresseatt räcka de niidställda en hjälpsam hand.

var villig rade medlemmar togo listor och cirkulerade fcir att erhålla penningar samt dessutom donerades $25.00 ur logens kassa, så att det hela utgjorde en ganska vacker summa.

Under år 1907 inköpte logen en begrafningsplats om 24 grafvar i Spring Grove Gemetery, hvari medlemmar, som så önska, kunna blifva begrafna, men särskildt sådana, som ej hafva några anhöriga, då logen ombesörjer begrafningen och ordnar den aflidnes angelägeidieter på bästa sätt.


34

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK Xordcii No.

L()i>(Mi di<>-t

;illli(l

liar

loorens 25-årsf('st.

Hall den

ningar

luii-

och

som vår koloni

ordniii<iar,

nämnas

i

1

ocli storslaget sätt,

;")

liar

som

att

sina

l)ju(bi

,-ii-si"(>s1('|-

i)a,

fiirciiiiiticii

mai*s 1908 och vida

var en stor heder

oeli

lirjil

|)a

clt

väi*-

dessa aiiscUs bland de bästa an-

»ifvci-t

fiir

särskildt

afliiill

i

Ixm-

Koot

dock

(iuard

räfCadc alla andra anoi'(l-

komniittéi-ade såväl som loncn

sin helhet.

Under årens

lo])])

biirjade

man

intressera

sij^'

mer oeh

mei*

i'()r

en mera högtidlig- eeremoni vid intagning af nya medlemmar, och en kommitté tillsattes för att utarbeta en sådan, och efter en längre tids arbete kom logens alltid läraktiga intagningsstab till stånd och som framdeles erhöllo präktiga lysande uniformer, hvilka användes för första gången vid intagningen den 8 oktoOtto Ström har sedan under nio års tid varit ber 1912. Br.

C

ledare för

densamma och har han ådagalagt

plikttrogenhet

i

detta såväl

ett

ovanligt nit oeh

som annat logearbete.

I samband med andra föreningar afhölls en minnesfest den 9 mars 1912 till minne af 50-årsdagen af ''Monitors" seger öfver "Merimac", och vid många andra allmänna intressen har logen städse varit villig deltaga i anordningar som kunde väcka an-

seende och lända svenskarna

till

heder

i

vårt adoptivland.

Logen Nordens No. 1 egentliga ändamål har dock alltid varit och är att hjälpa och bistå sjuka och behöfvande medlemmar och ordenssyskon; således har den ock vid många tillfällen bistått

med

hjälp åt behöfvande från andra orter, och inom vår egen

många medlemmar, som en längre tid varit i behof af hjälp och har ofta varit fallet att hjälpa långt utöfver hvad stadgad sjukhjälp föreskrifvit. Såsom ett särdeles ovanligt exempel bör nämnas vår ordensbroder ]\lr. Olof Lungholm, som blef medlem af föreningen 1886 och har varit sjuk sedan mars I ett sådan fällt som detta såväl som i många andra aT 1906. lång varaktighet måste man ovilkorligen inse den stora nyttan och fördelen af medlemskap i en förening, och mycket mera så af en loge tillhörande Vasa Orden, som är utsträckt öfver hela landet och således istånd att bistå behöfvande ordenss3^skon hvarhelst de vistas. loge har det varit

I

december 1919 afhölls en välkomstfest för hemkomna

dater,

som

terades sådana

sol-

i

världskriget, hvarvid minnesknifvar presen-

som

tillhörde logen Norden, och äfven upprat-

deltagit


TJUGOFEM-ÅES HISTOEIK tades

eii

s.

k.

"Honor Roll"

ined deras

namn inom

glas och ram.

Vid det stora gemensamma intagningsmötet, som hölls i Poot Guard Hall den 25 april 1920 intogos 42 ntaf 47, som varit in-

medlemmar i logen vid detta tillfälle ntfördes intagningsceremonierna på ett mycket vackert och anslående sätt ntaf en dnbbel intagningsstab, bestående af de olika staberna från logen Norden och systerlogen Vanadis No. 29 härifrån Hartford. För anskat¥ande af de flesta kandidater erhöllo Carl Hjalmer första priset och A. H. Svenson andra, dessntom erhöll logen röstade som

;

OLOF LUXGIIOLM Född

A.

Norden distriktlogens andra

ALBIN MAGNUSON

Sverige den 12 november 1869, charlermedlcm af logen Norden No. 1 samt distrikf.ogens förste vice distriktmästare. I'(idd

Sverige den 12 augusti 18.")7, ingick logen Noi-deii Xo. 1 är ISSfi, har varit af i sjukdom filrhindrad till arl)ete sedan mars 1906. i

i

pris för antalet intagna

medlemmar

under året. Vid det gemensamma intagningsmötet, som hölls i år, hade logen Norden 6 kandidater Middletown den 28 april i

intagna.

har logen Norden tagit aktiv del vid olika med godt resultat, dock kanske särskildt vid bazarer för välgörande ändamål, då de vunnit priser såsom den populäraste organisationen, hvilket visar den ställning

Vid olika

täflingar

tillfällen

med andra

logen intar här

i

föreningar

staden.

Sedan Vasa Orden stiftades har disti-iktlogen hållit sina möten här fyra gånger, nämligen den 25 oktober 189cS, den 20 oktober


TJUGOFEM-ARS HlöTOKlK (len

lf)OL\

(.klohci-

LM;

11)11

Do som hafva

i'ci)r('s(Mit(M'at

Andrew

vai-it

och

här

storloj^cMi hållit silt u\i)\v

cii

i

H)1S, (Icssuloiii

s('|)t('iiilK'i-

liaii»:',

den

Norden

lo^cn

Williams,

;57

William

1^9

— 30

vid

ai)ril

storlo<;('ns

Sall,

David

liar

1901. iiirdcii

Str/imhci-j;,

Lindqvist, dolin A. Åkerlind och Angnst Fredin, oeh dessa

({j(M(lt

beflitat siii' om lo<rens oeh Vasji Ordens inti*essen. ^ledlemmar. som innehaft offieiclla platser inom dist rikt lo^^cn äro Albin ^lagnnson 1 :ste viee distriktmästare, Anguist Wahl-

hafva

alltid

:

David Strihnbei'»:' distriktkasscu*. som en längre tid innehaft tjänstemannasysslor inom logen kan särskildt nämnas Oscar Anderson, finassekrete10 år, John A. .lohnson, i)rotokollsekreterare 10 är, och rare

qvist distriktsekreterare, och

IJland bröder,

i

i

Att försöka nainngifva alla de medlemmar, som tagit stort intresse och nedlagt mycket arbete Petrns Peterson, kassör

i

6 år.

framgång under alla dessa år, skulle blifva en allt fcir dock bör som ett erkännande för troget arbete vid sidan om förut namngifna nämnas P. Julius Larson, Charles E. Mellgren, Herman Ahlgren, P. Alfred Johnson, J. ^L Schultz, Gustaf A. Johnson, Edward Cebelius, John A. Anderson, Axel för logens

lång

lista,

Rydingsvärd, Alfred Forsell, Edward Carlson, Nels Nelson, Her-

man Svenson och David Nordstrom. Som logen äfven äger ett rätt stort antal kvinnliga medlemmar och bland dem många som hysa lifligt intresse allt som rör i

logens välfärd och som kanske, särskildt

med och

deltog

i

i

logens tidigare år var

logens arbete och anordningar, bör rättvisligen

David Strömberg, Mrs. Alex Nilson, Miss Anna Snygg, Mrs. Jesse Lind och Mrs. Johanna K. Sall. Under år 1920 ökades medlemsantalet med 46, och utgjordes

nämnas

^Irs.

vid 1921 års början af 368 bröder och 112 systrar, inalles 480.

Logen Norden har under de 25 år som

förflutit

sedan V. O.

bil-

dades utbetalt I stadgad sjiikhjälp I

$27,01)0. ;U

begrafnmgshjälp

I gåfvor

till

behöfvande, sjukhjälj)

mar och

löpaiido utgifter

Summa

utgifter

Inkomsterna under samma Inträdesaf gifter

Måmidsafgifter

(5,480.00 till

aiidia

lojreis

sjuka

iiR>dk'iii-

24,188.86

$58,259.17

tid

har varit: $ 3,078.00

38,555.00


:

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

38

för

Ersättning'

sjiikhjäl[>

J'rau

andra

loger,

bazarer,

fester

ueli

inkomster

27,22U.liO

Sunnna inkomster

$68,853.20

diverse

Lo<'eii I kontanter,

Norden No.

egeudoju

1

inteckningar och Lil)erty

ocli

tillgångar består af: $ 9,56(3.38

))on(ls

Inventarier

740.15

Begrafningsplats

Summa

i

Spring Grove (Jenietery

317.50 $10,624.03

^

Logen Norden No.

1

afhåller sina

möten

i

Saengerbund

Hall,

Wells Street, och vore det önskvärdt om de yngre medlemmarna kunde inse och uppskatta det myckna arbete som nedlagts under flydda år med att göra godt och hjälpa andra och därigenom uppnående den ställning som logen och orden nu innehar, och sålunda träda in i de äldres fotspår och taga en mera aktiv del i arbetet för sitt eget bästa och Vasa Ordens väl.

De nuvarande tjänstemännen äro F.

d. ordförande Ordförande Vice ordförande

Bernhard Ericson Victor Johnson

Protokollsekreterare

John A. Johnson Conrad Carlson

Charles Carlson

Biträdande sekreterare Finanssekreterare

Kassör

Kaplan

Edward

Cebelins

Petrus

Peterson

Mrs. Mathilda Lindgren

John F. Svenson

Ceremonimästare Vice ceremonimästare

Charles Y. Larson

Emil Peterson John Cebelius Förtroendemän__Augnst Fredin, A. H. Svenson, John Cebelius Revisorer: Axel L. Hallström, J. Emil Peterson, Carl Hjalmér Inre vakt

J.

Yttre vakt

'^-^^?r^^^


iiiiHiiiiniiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimTiTmi

#^^ ^r^J% ~^W^r \ / \ / \ / I i \ i Logen Kronan No.

2.

Skandinaviska sjuk- och hjälpf öreningen Kronan, dess första

uppkomst och utveckling.

BF

Daiihiiry (u-\\ di-ss (let fätal svenskar, som lcS82 fanns oninäjd var det en del, som insåo: iiytljiii och ITn-dehifiui att stifta en förening för att, då sjnkdom och nöd khij)i

i

pade på dörren, knnna genom en hjäli)sam hand bistå sina liärvMrande huidsmäu och landsmaninnor. Det gick dock sak1a att få många nog intresserade i ett sådant nobelt fiiretag, men omsider lyckades det doek att få många nog tillsammans att framställa saken som den då tedde sig. Bland dem som mest ifrade fih' företaget voro Gnstaf Erickson och John Erickson, och den 15 och 20 nov. 1882 höUos mötena, då det beslöts att ett organiseringsmöte skulle hållas den 4 december 1882, då alla intresserade fcir saken skulle infinna sig, så skedde och föreningen Kronan stiftades med Henry Norden valdes ett medlemsantal af 20 män och kvinnor. till föreningens förste ordförande och Gustaf Erickson till kassiir.

Föreningen gick ganska sakta framåt, stadgar och bilagar fanns ej förrän år 1890, då sådana endast skrifna utgjorde fiireningens lagar. Detta hade dock en god inverkan på ökandet af medlemsantalet, ty vi finna att inom kort hade dess medlemsantal ökats till 50, och denna strida luh^ skara arbetade hård t f<")r att uppehålla sin fiirening och på s;;iniua gixng räcka (l:'n hjiilp sjukdom och nTxl stadda landsmän. de kunde till sina i

att

inbjudan från fiireningen

slutet af 189Ö erhiill föreningen en

1

Vega

i

New

Britain att deltaga

intressera de olika

i

ett

föi*eniiigariu',

möte, hvars ändamål var i

det

en samnumslutiiing

samt organisera en förening efter amerikanskt nnhister. ]\Ir. John Kempe bl?f sänd som ombud från föreningen Kronan, och elniru ingen sammanslutning då skulle vai-a

till

stor fcirdel,


TJUGOFEM -ARS HISTORIK

40

rum, var detta likväl en god början, och de olika ombud inverkade på sina respektiva föreningar

^•enast ä<zde

föreningarnas

JOHX

G.

ke:mi'K

Kyrkefalla församling, Skaial)orgs län, den 21 sepankoin till Ffirneta Staterna den 3 juli 1882 Strax efter sin ankomst liit ocli l)osatte sig i Hetliel, Conn. var det Kempes största 2'äd.1e att göra sig bekant med sina liiir vara!id" landsmän samt att sluta sig till den redan da Skandinaviska sjuk- och lijälpföreningen Kronan. liildade Dess medlemmar miirkte snart att Mr. Kempe hade stort intresse för fiireniiigslifvet och säksrligen skulle blifva en god hxarffir han på mötet den kassafiiivaltare. 1 januari 1S8S valdes til! sekreterare och flnanssekreterare. Kronan gjorde här ett godt val, ty broder Kempe liar oafbrutet iiniehaft f(i(Ules

U-nibcr

i

IS.'»,'»,

finanssekreteraresysslan till dato. eller 38 är. .Jag tror knapati nnH'>n loge eller fcirening kan framvisa något bättre långvarig trogen tjänst, och broder Kempe tager i dag lika stort om ej st(>rre intresse i logens framåtskridande än hvad han gjorde i yngre ar. och utan tnfvel kommer han att hålla nuvarande •jänstebefattning sa länge hans krafter stå ho.-.in nom bi. Ehuru l)roder John har 66 år pä nacken, skulle mänga taga b.ononi fin- många år yngre. D.i de i Coiniecticut varande svenska fiireningarna blefvo sammankallade till ett möte i New Britain att om möjägt sammansluta dem till en stilrre ortlen. valdes broder Kempe såsom Kronans ombud, och sa Vasa Orden organiserades den 18 september 1896 i New Haven, var Mr. Kempe Kronans delegat samt var delegat till storlogemöitet i Worcester, Mass., 1903. Äfven utom föreningslifvet äger Mr. Kempe den bästa högaktning af sina "townsI>asi i

JOHN

G.

KEMPE

MRS.

HULDA CARLSON (f.

den

föddes

juli

!.'>

miin" för sitt alltid tillmötesgående sätt, hjälpsamhet o. s. v., och få. om några, iiro de som ej har hans bekantskap och har Mr. Kempe är till yrket ett godt ord att siiga om honom. hattmakare samt äger ett vackert lius på n:r 8 Hickoch Ave., Bethel, där han varit bosatt i nära 30 år.

1870

i

Berggren)

Madesjö försatuling, Kalmar

län,

Amerika den 24 juni 1888 till Sherman, Conn., Skandinaviska sjuk- och lijälpföreningen Kronan strax Efter det föreningen ingått i Vasa Orden, efter sin liitkomst. flyttade ^Frs. Carlson till 1'rovidence. R. I., och efter att hafva l)lifvit bekant med svenskarne därstädes, insåg lion att ftireningsMfvet där måste upparbetas och med tillhjälp af andra lyckades hon att intressera många nog och logen Ebba Brahe No. 18 stiftades och Mrs. Carlson blef dess första ordförande och vår ärade f. d. stormästare Olof Wallster tog commandoklubban i logen Gustaf Adolph No. 17. hitkom

ti"l

ingick

i

Mrs. Carlson har tvenne terminer varit deputerad Ankarte No. 380, New Milford, och tagit ett ganska tresse

i

deras

till

logen

stort

in-

arbete.

Då utnämning

af kommittéer för fester eller andra tillställförekommit, har Mrs. Carlson alltid fått och alltid gjort mera än verkligen skulle kommit på hennes del. Logen Kronan har till stor del henne att att tacka för det "drill team" som nyligen organiserades, och då det varit fråga om logens väl, har hon varit en af de första som dragit sitt strå till stacken. Hon innehar nu f. d. ordförandens stol ocli liennes man, Mr. Frank E. Carlson, ordförandestolen. De bo på en vacker farm i det natursköna Pembrook distrikt, Danbury, Conn., där alltid gästvänlighet råder och många utflykter göres dit under den vackra årstiden af Vasasyskon från både när och fjärran.

ningar inom sin

del

logen

däri.

MRS.

HULDA CARLSON

om en gemensam sammanslutning tills organisationsmötet hölls New Haven den 18 september 1896, då Vasa Orden stiftades. Föreningen Kronan representerades då af ]\Ir. John Kempe och i


41

TJCGUKEM-Ali» HIM'I)I{IK

.M,..

Kniiiaii N".

Logen

FA .rnnul |„, |o.^n,

UWvmu^^n

Krikson, ,U

-loin.

.M

namn

Ulin-m.d.-

-•

.

let

Knman

.•.]

al'

..rl,;-,ll

Danlnn-v, anlal svrnskar s,„n liniP;. al ainlr uiira de framsteg som gjoiis

nnga

,

kunnal tid. orh

v| frän .n annan s„la sa an; dara, andra lo,vr nH, har |>a .rund ,.M,-,ka långt frånskilda frän

1,,.,,,

'iuuler

sa.nma

srtt

FÖR ÄR LOGEN KRONANS TJÄNSTEMÄN iltaiule,

fiiiKta

FiaiiU E. Carlson, •

vn.lra

radei.

stående:

H,Cretl.itr.

f.

d

)rdf.,

till

sokr..

.Tenni

«"l.arles

.Tuli.is

Holm.

Oscar

Sven Wahlström, An.

stående: Mrs. ceremonimäst.

Tred.ie raden hitr.

v inster

raden fian

hi\gt'v:

yttre

vakt

sekr..

Ai.derso... ordf..

v.

Mrs.

Jolm

192.

Frank

C

K.

Kemin-, Aniler.son.

.\ndrew

fl

irlson

ceremonimäst..

Holn.gm.. kassor.

Petterson,

v.

sekr..

Tete.

^o.

c

g.

kaplan.

.rdf..

-Mrs.

sekr.

Mi-s.

0'.of

Klli^''

llakanson.

därigenom ..ni 'H" ^-a t^ kunnat nryeket bosöka dem och Kronan är en af de oLl, ehnrnväl logen någon t.iänst n.on, stor- '"'''•.< väl ei vant ärad nu.! '^»"^'"f^ hr^ .Toh möten, <len haft till storlogens två representanter har tdl lloln, Woreester, oe„ hr. Osear

„i

^f^>^-^^^^^'^.

k1

t

1

storlogennitet

i


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

42

mötet

i

Boston.

Lo^en behöll

för en längre tid sin egen gemen-

samma begrafningskassH tills den för omkring 3 år sedan slöt Under sin 39-åriga sig till den gemensamma begrafningskassan. lefnad såsom förening och loge har 285 medlemmar intagits. Från 1882

den

till

1

jannai'i

1921

har

inkomsterna

varit

LOGEN KRONAN NO. 2 INTAGNINGSSTAB Från vänster till liöger, sittande: Jenny Holmgren, Agda Siiderherg, ordf.. Hilma Ganung. kapten, Ethel Holmgren, v. ordf., Anna Wilkens. Andra raden: Wanda Johnson, standarbärare, Inez Anderson, ceremonimast., Florence Johnson, f. d. ordförande, Hilma Menzer, kaplan, Wilma Joyce, standarbärare. Tredje raden: Camilla Hansen, Florence Anderson, Ruth Johnson, ceremonimäst.

sjukhjälp har ntbetalts .1^7,253.46, i begrafningshjälp har utbetalts 1^1,190.00 och i förvaltningsomkostnader, donatio.i;l

2,869.71,

i

ner och inventarier

Logen Kronan

152,540.13.

håller sina

möten

i

I.

O. O. F. hall,

Main

Street,

där vi har en af de bästa och mest rymliga lokaler i Danbury. Logen har äfven organiserat ett ''drill team" af unga kvinnor, som tycks göra goda framsteg under den korta tid de praktiserat.


:

T.)

lUJOFKM- \ HS

1

1

HTOUl K

1

WII.MAM KUICKSOX

.l<»ll.\ l'iil(li',s

liiiilier

ISfJO,

Kort

issi'. soii

Kiiisla

i

ankom

ocli

s.ink-

ocli

I

soiM

vid

den

öii-ltro

f(ir,saiiiliiig,

dt-ii

is

si'p-

ankomst

fVinleiania

af

li.jiilpföreninK li(k>n

län,

Daiilmry, Coini., di-n 15 maj liit insåg iMr. Krick-

till

sin

i'ftcr

nyt an

si)i<s

4.'?

alt fil till stånd någon bland de fä skandinaver våg till dessa trakter.

funidt sin

Mr. Krickson, tillsanniians med andra, arlietade ifriRl t'ir att fä en sådant till stånd och lyckades väl. D.i fick inbjudan till New Haven att iifvervara miilct d;i Vasa Orden stiftades, var Mr. Krickson en af delegalema till delta nnite. fiireninKcn

Mr.

Krickson

har innehaft flera tjänslebefallningar

inom logen, är en af logens fiirtroendemän. har flera g.inger varit omhud till distrikt logens möten. Är till vrkct hattmakare samt äger ett vackert hus iia .\o. liMi Elin St.,

som bebos

af

honom med

familj.

JOHN WILLIAM EIUCKSOX

I

logens kassor fanns den

an.tal är

95 aktiva

ocli 8

1

jannari

.i^l,SS6.12;

dess niedleiiis-

passiva niedlenmiar.

Logen Kronan No. 2 af \^asa Orden oi'ganiserades med jande 42 charter medlemmar Gustaf Eriekson Charlotta Eriekson

Axel Fogelström Charlotta Fogelström

Andrew N. Anderson

Hulda Berggren

Bernhardina Anderson John G. Kempe

Mathilda Anderson

Mary Kempe John Eriekson

Hanna Eriekson Peter Söderberg Annette Söderberg Axel Holmgren

Edla Holmgren And. J. Anderson Anna Anderson Charl F. Sandström Andrew Johnson Sally Johnson Charles G. Anderson Frank Anderson

Holm Anna Holm Osear

John G. Anderson Anderson John Johnson Selma Svenson Albin Xylen John Anderson Hilda Wall in

Emma

Sophia WcstiiNiii Alina Kniil

FcttiM-sdii l'("tt<'!S()ii

Christina Cedar

Charles

Klang

Alfred Gustafson Ellen Sven son Iluld:i

W;iliii

Mathiida {'ettcrson So{)hia RyiiiMn

föl-


44

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK


Logen Birger

O

EN

3,

29 september 1895 sanunanti-äclde, på

anmodan

af Geo.

K. Rose. ett antal representantei* af olika föreningar

om

Connecticut

i

afsikt att

med gemensamt intresse, och för män öfver hela Förenta Staterna att

Jarl No.

hafva sa att säga

ett

i

till

in-

ett helt

att giira det liittare för landsatt käinia sig

gemensamt

för nytta och nöje oafsedt

sammansluta dem

hemmastadda

liem, en plats att

samarbeta

hvilken stad de voro bosatta eller

tillfälligtvis sysselsatta.

Följden af detta första miite och nagi-a andra blef Vasa Orden, af hvilken Birger Jarl var den första loge som bildades och således berättigad till namnet Birger Jarl No. 1, men af artighet mot logen Norden i Hartford och Kronan i Danbury, hvilka fornt voro själfständiga och manstarka föreningar, antog Birg^nnummer 3 och blef Norden nummer 1 och Kronan numJarl

mer

2.

Birger Jarl No. 3 såg dagens ljus den 9 mars 1896, då följande personer och kanske två eller tre flera mötte i Geo K. Reses hem, 273 Munson St. Geo. K. Rose, Ang. Svenson, Otto :

Romberg, N. A. Bergman, Gust. Forslund, Holgeson, Aug. Petterson, Rob. Bergstrand och H. M. Lindblade. Det. på detta möte af br. Otto Romberg föreslagna namnet Birger Jarl blef antaget, och som tillfälliga tjänstemän valdes Gust Brandt, ordf. John Österberg, v. ordf. och Otto Romberg, Efter åtskilliga sammankomster organiserades logen fin. sekr. den 22 november 1896 med 80 chartermedlemmar. Elks Hall, 855 Chapel St. Broder Reguliära möten höllos ;

i

Otto Romberg afsade sig sina tillfälliga befattningai', ocli blef logens f()i'sta ordinarie styi'else följande: II. M. Lindblade, ordf.; .lolm Österberg, v. ordf.; Carl Carlson, Gust. Bi-andt och

fin sekr.

;

l)r.

Ivar Anderson, prot. sekr., och Fred. Carlson, kassör.


TJUGOFEM-ÅES HISTORIK

46

Det

fiirsta protokollet iiedskrifvct

i

[)i'(»tokollsl)okeii,

daterar

den 25 januari 1897.

Stadgar utarbetades och trycktes och föreningsarbetet fortgick sämja och broderlighet, en och hvar görande sitt bästa för vinnandet af nya medlemmar och sjuksi^"

i

kassans förstärkande.

Den

första

ballotteringslådan,

som

br.

Rose utlofvat och låtit tillverka, erbjudande den åt den loge som anmälde de flesta medlemmarna efter trenne på hvarandra föltäflan med systerlogen Diana, som erhållit sin jande möten

George K.

New Haven, Ordens

Roses liostad, 27?. ;Munson St., där första samnianträdet för Vasa hiills den 29 september

organisering

]S9r).

tillvaro

genom Birger

Jarl och är än

För

i

Jarls

denna dag

bemödanden

eröfrades af Birger

lika vacker och flitigt begagnad.

hade man utflykter och tillställnettobehållning och sällan någon förlust. Särskildt bör nämnas den basar som hölls den 17 22 november 1897, som lämnade en vinst på $529.86.

ningar

att rikta sjukkassan,

med varierande

De af skalden Olof Bergqvist i New Britain författade ordenssångerna inöfvades och sjöngos med entusiasm för första gången på mötet den 13 september 1897. På mötet den 24 januari 1898 visades profver på regalierna, och beställdes 75 styckeii. Senare blef standaret färdigt, plane-

Herman Södersten, John Österberg och Kr. Haglund. En amerikansk flagga inköptes för att svaja med den svenska öfver radt af


T.i

H. M.

Logen Birger sedermera under

ron fi:m\ KS historik

LINDBLAD

ordförande samt flera terminer protokollsekre-

.Tarls

förste

lerare.

OTTO RAMBERG Född

Sverige, ofh anlände är 1S86, var en af logens organisatörer samt har innehaft olika tjänstebefattitll

T'.

i

S.

Helsingborg,

A.

ningar inom densamma.

47

CARL KARLSOX Logen Birger Jarls förste flnanssekreterarc och har sedan tjänstgjort som ordförande samI innehaft andra tjänstemannabefattningar.

N.

AUGl^ST

BERGMAN

Född i Helsingberg, Sverige, den 2 juni 1866, anlände till T". S. A. år 1889, valdes logen Birger Jarls protokollsekreterare år til! 1899 samt ordförande 1900 och var sedan i flera Är logens kassör, har lifligt deltagit ordens verksamhet och var delegat till storlogen år 1917. i


,

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

-KS

den stora statsparaden, som h(»lls de]i 4: juli 1898 ett gammalt kärt minne för dem som deltogo. Vid denna tid hade Birger Jarl 133 medlemmar och $728.67 i

kontanter.

"Chartern", pennritning' af br. C. W. Malmquist i Wallingpå hans artistiska skicklighet och en heder för honom länge efter de nu lefvande Vasa-medlemmarna lämnat

ford, är ett bevis

AUGUST l'KTKUSUX En

af

m.vc-l<et

Al.c;

dess organisering.

af

detta

don 10

joi'diska. juli 1899.

;t

swaxsox

Född på Öland, Sverige, i juni 1864 samt anlände till U. S. A. år 18cS8, har varit logens ordförande samt under flera terminer dess flnanssekreterare och mycker verksam medlem

ordens organisatörer som iifven varit aktiv inom logen Birger .Jarl sedan

logen.

Denna charter öfverlämnades

till

Birger Jarl

Därpå nedskrifna namn äro omkring

80.

M. Linquist, som en längre tid varit logens läkare, valdes på mötet den 11 februari 1901 d :r A. P. Bergman, hvilken sedermera författade våra tilltalande ceremonier. Efter d

:r

Årsrapporten den 13 januari 1902 visar

:

Inkomster $2,210.21

utgifter $609.63, Behållning $1,595.58.

Birger Jarl, som började att säga ingen kassa, har

$5,295,50.

med

ett fåtal

medlemmar och

nu 269 medlemmar och en kassa på


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK Af

(le

brcidcr,

som

oiittr()ttliji:t

Iiafva flera aflidit. lueii

ännu

ino-en

fiir BirofcMo-]r,in(|

Dcxdv

!

K. Rose. 1y det blicdv.

soiii

vjir

fiirutsai»'

THURE En af medlem

darls

S.

oeli \'Msa

kunna hans

vi

fnv lotsens

ihiirdi,o:t

Ordens ej

vid alla mcijli^ra

fram<ian<:-.

underlåta att

()r«>'anisati()nsf<)rmäo'a

miijlio-lH^teii

af ett sä

LILJA

initiativtagarna till Vasa Orden samt af kommittén för organisering af stor-

i"i-aiii«rjnii?,

finnes några veteraner kvar,

tillsammans med de nno;a arbeta fällen

arlx^tat

49

som till-

Int,M'n iiiimnd,

nämna

bi*.

(Jeo.

och lAnut seende

vidtspredt

oeli

vidi^n")-

HERMAN SÖDERSTEN Cliartermedlem af logen Birger Jarl, är arsamt utfördt ordens första standar.

tist

logen.

rande samfund som Vasa Orden. Det lilla frö, som såddes i New Haven, har vuxit till ett väldigt träd, hvars grenar sträeka sig öfver hela norra Amerika och delvis äfven i Canada. Dess skyddande skugga är vederkvickande för sjuka och friska, inspirerande till vänskap och broderskärlek inom syskonringen, och man kan i grenarnas susning höra kaplanens bud ''Allt det I viljen människorna skola giira eder, det giiren 1 ock :

dem".


.•••••«

•••••••

••:••!*•

•••"•••

•••"•••.

.••••••

•••*••*

••:••!••

••>)

i-j

1^7

nov(^in])pr

f(')rs1('

1896

•••••••

fr.

Logen Gustaf Vasa No.

HÖGEN GUSTAF VASA med

.••••••

organisera des

4. Wallingford den

i

22 chartermedlemmar och logens

tjänstemän voro som

f()Ijer

Ordfih-ande, Oscar

:

Hjalmar C. Malmqnist; Protokollsekreterare, E. A. Sandström; Kassör, A. G. Olson; Finanssekretcrare, Olof Anderson; ceremonimästare, C. O. Johnson; kaplan, Frederik Gregory inre vakt, John Jolmson yttre vakt, Hngo Peterson; \'ice ordfcirande,

;

;

Malmqnist. Dessa tjänstemän installerades af stormästaren Af dem hafva 3 C. William ]\Ialmqnist den 4 december 1896. aflidit, 1 ntgått från logen och 5 äro ännn aktiva medlemmar och med stort intresse deltaga i logens arbete. Redan från början deltogo logens medlemmar med intresse äfven i distrikt- och storlogens verksamhet, och den 7 oktober 1897 tillsattes en kommitté att söka organisera en loge i Meriden med resnltat att logen Engelbrekt No. 8 organiserades därI november 1899 tillsattes en kommitté för en bazar till städes. förmån för storlogens kassa, och behållningen från bazaren blef $127.00, hvilket öf versändes till storlogen. På grnnd af logens begränsade arbetsfält har dess medlemsantal aldrig varit stort, men den har dock varit en länk som sammanbundit landsmännen på platsen och har vid flera tillfällen varit i stånd att räcka dem en hjälpsam hand. Bland de af logens medlemmar som verksamt deltagit i ordens angelägenheter märka vi C. William Malmqnist, f. d. distriktmästare och stormästare samt nnvarande hedersmedlem af storlogen. Ritningen till Vasa Ordens charter är ntförd af honom och tillsammans med sina bröder Hngo, Hjalmar och Robert har han tillverkat V. O. officiella medlemsembiemer Robert C. Malmqnist var nnder flere år medlem af distriktlogens exekntiva råd, där hans arbetsvilligliet och stora erfarenhet i väsentlig mån bidrog till distriktlogens framgång, hans vidsynta blick insåg C.

;


TJUGOFKM-ARS ordens beliof

tidio-iire

II

ISTOIIl K

än do flesta andra,

förslag- icke alltid ii'eiiast anto««()s, liafva oeli d(» flesta

äro nu infiirda såsom

der Robert Malmquist afled den

la^'

i

olnirn lians niåntra

ocli

de dock senare ])eaktats V. O. konstitution.

191S

Bi-o-

hans be<i-rafinng- var ett flertal af distriktlogens jänstemiin närvarande oeli vid påföljande distriktinöte uttryckte distriktlogen genom en särskild resolution sin sorg öfver hans bortgång. Axel R. Richter är äfven en medlem, som synnerligen verksamt deltagit i distriktlogens möten, där han städse varit en af L!1)

a|)i'il

ocli vid

t

AXEL

K.

RICHTER

Född i Kristianstad, Sverige, den 4 april 1848, efter genomgångna studier vid Kristianstads elementarläroverk ägnade han

sig

under någon

tid

åt

den militära banan såsom

liavallerist och artillerist, efter att i Helsingfors någon tid hafva arbetat för zaren af Rysslaml. ingick han som medarbetare i Dagens Xyheter i Stockhohn, livarefter han under \'idlyftiga resor liesiikte nästan alla Sveriges landskap, under åren 187."! 79 var lian bosatt i Götel)org ocli den 81 maj 188(1 anlände han till Amerika, hvarest lian under några år vistades i Massachusetts, Rliode Island, New Hampshire och New York stater och är 1891 bosatte sig i Coiuiecticut samt intogs i logen (Justaf Vasa No. 4 den 2 februari 1898 och valdes samma år till protokollsekreterare samt senare till ordförande, kassör och återigen protokollsekreterare, hvilken syssla han oafbrutet innehaft sedan januari 1908. Intogs i distriktlogen år 1901 och har be\istat alla möten sedan och har där tjiinstgjort som re\isor i 9 är samt vakt i 2 år, han iir iifven en af distriktlogens mest uppmärksannuade talare och med stort intresse deltager i distriktmötenas fiirhandlingar.

.\.

R.

de mest

RICHTER.

uppmärksammade

inom distriktlogen samt har gen inom sin egen loge. Logens medlemsantal är

talarna. i

Han

var

i

flere år revisor

åi-atal bekliidt sekretei-ai-ebefattnin-

38.

Logens tjänstemän för år 1921 äro som följer: Ordförande, Hjalmar C. ^Malmquist vice ordfiirande, Charles Nilson; protokollsekreterare, Axel R. Richter; vice seki-eterare, John Rosen; finanssekreterare, Adolf Anderson; kassör, A. G. Olson; kaplan, ;

Carolina Seaberg; ceremonimästai-e, Albert Johnson; inre vakt, Sigrid Malmquist; yttre vakt, .lohn Johnson.


:

TJUGOFEM-ARS HISTORIK

52

Logen

finanstabell är

som

följer $7,863.84

Inkomster Utgifter.

$2,858.71

Sjukhjälp Begraf ningsh j iilp Diverse

500.00

_'

3,726.34

$7,085.05

Suniiiin

Kontant

i

logens kassa

LOGEN GUSTAV VASA

$

No.

4

FÖRSTA TJÄNSTEMÄN.

778.79


Logen Tegnér No. TEGNÉR NO. HÖGENdecember Som

5,

i New Britain den organiserandet af denna loge

5 organiserades

28

står

1896.

i

samband med Vasa Ordens organiseringsarbete,

denna historik nämna något om borde det vara af intresse att det förberedande arbete som nedlades för Vasa Ordens organiserande, isynnerhet som orden icke har några protokoll att tillgå, som nämna något om detta arbete. i

den blifvande Vasa Orden togs af föreningen möte den 26 oktober 1895, då förslag inlämnades af Ililmer Svenson att inbjnda de svenska föreningarna inom staten att tillsammans bilda ett förbnnd, hvilket hade att arbeta nnder en storloge. Detta förslag antogs, och blefvo Nils Person och Hilmer Svenson ntsedda att utfärda inbjudningarna. Den 2 november 1895 inlämnade denna kommitté ett formulär till inbjudan, hvilket är af sådant intresse för vår orden, att vi anse det böra inflyta ordagrant och i sin helhet. Första steget

Vega

i

New

till

Britain, Conn., vid dess

PVjrmuläret har följande lydelse

:

''Som det länge varit en känd önskan att försöka sammanbinda alla inom staten Connecticut varande svensk-amerikanska sjukhjälpsföreningar till ett gemensamt förbund, men oss veterligt ännu ingen här befintlig förening tagit steget närmare än att föra det som ett samtalsämne, tager föreningen Vega sig härigenom friheten att inbjuda alla för saken intresserade föreningar, att var för sig diskutera ämnet och utse en delegat att sammanträffa med öfriga intresserade tisdagen den 18 februari 1896 kl. 10 f. m. i Giddings hall, 36 Church Street, New Britain, Conn. Hufvudpunkterna för en sammanslutning rörande hvilka beslut måste å delegatmötet fattas äro som följer :

Alla föreningar, som tänka sig ingå i förbundet måste l:sta. vara villiga att arbeta som slutna eller så kallade hemliga föreningar, begagnande gemensamma ceremonier och passord.


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

54

Förbundet styres af en storloge, som består af depu2 :dra. terade från hvarje förening tillhörande förbundet. Delegatmötet har att utarbeta, eller anordna om ut3 :dje. arbetandet, af stadgar för storlogen och öfriga punkter, som vid mötet kunna ifrågakomma. Hvarje delegat bör vara försedd med fullmakt som ger honom full och öppen frihet att binda sin förening vid de beslut som delegatmötet kommer att bestämma. kSoui ämnet är af stor vikt för vår svenska nation, är det föreningen Vegas önskan att hvarje

VASA ORDENS FÖRSTA INTAGNINGSSTAB. Ffirsla

Andra Tredje

raden,

viiiistci'

hiiger:

Verner

Hallsten,

raden: Alfred Oscar .lolmson. raden: Victor

Carlson.

Oscar

S'

instruktiir:

Ragnar (larlson,

Carl

kapten Angusl Laniberg, Harold :

Hennai

.1

Axel

Berg,

svensk-annn-ikansk sjukhjälpsförening inom Connecticut omfattar saken med det intresse som den förtjänar, och gör sin plikt De i att vara behjäl]ilig till dess fullkomliga genomförande. respektiva föreningar som önska skrida till liandling torde godhetsfullt därom insända anmälan jämte namn och adress å utsedd delegat till föreningen A^egas sekreterare före den 15 januari 1896, pä det han må blifva i tillfälle att före den 1 februari till de olika föreningarne återsända full uppgift å såväl föreningar som namn å delegater som komma att deltaga i mötet."


;

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK De till

t'(")i'(Miiiiti'ar

iniitet

voro:

JOHN

.\.

som

iiil),jii(hiii ocli sände delegater Haven, delegat Geo. K. Koose

iKM-sniiiinadc

\'ikin^'i'ii,

New

ANDKKW:

Svea, Bi-idgeport, delegat C. T. Norén

Andrew

voi-0 Nils t

IJKKCKXDAHL.

;

;

CHARLES FOIJEUC

el

v.KLlCS

Norden, Hartford, delegat Kronan, Middletown, delegat Linus Almquist; Danbnry. delegat John G. Käm])e. Vegas delegater

AVilliams

Kronan,

Cl

X.

Person oeh llilmer Svenson.

gemensamt förbund under namn

X.

LIXD

Beslnt fattades att bilda

af Vasa

Orden af Amerika,


TJUGOFEM-ÅRS

56

IIISTORn<:

och blefvo Nils Person, Geo. K. Roose och Andrew Williams ntsedda att ntarbeta förslag till stadgar. Äfven beslutades en taxering- af 10 cents per medlem från de olika föreningarna för bestridande af de löpande utgifterna. \^idare beslutades att invänta delegater från de föreningar som begärt "betänketid" och på kallelse hålla nästa delegatmöte i New Haven. Under tiden voro delegaterna i arbete med utarbetande av stadgar, sånger och intagningsceremonier. Olof Bergquist, den inom Vasa Orden numera bekante författaren, förste pristagaren vid logen St. Eriks i)ristäflan i skönlitteratur, skref sångerna. Föreningen Vegas då brukliga intagningsceremonier genomgicks i närvaro af delegaterna Geo. K. Rose och Andrew Williams vid mötet den 2 maj 1896, hvilka ceremonier, åtminstone delvis, blefvo införda och använda af logerna vid de tidigare intagningarna. Emellertid blef föreningen Vega mer och mer ovillig att ingå i det förbund som den själf gifvit upphof till, och vid mötet den 26 september 1896 blef föreningen Vega, som själf utfärdat inbjudningar till andra föreningar och uppmanat till sammanslutning, själf inbjuden att sluta sig till det nya förbundet. Denna inbjudan afslogs vid mötet den 12 december 1896, och följden däraf blef att logen Tegnér No. 5 organiserades som ofvan nämnts den 28 december 1896. De som voro närvarande vid organisationsmötet och inskref-

medlemmar voro Nils Person, John A. Andrews, Victor Bergendahl, Adolf B. Anderson, John Edman, Geo. Bergendahl, Chas, Lindgren, Martin P. Andrews, John A. Anderson, vos som charter

:

Gustaf Kleist, N. N. Lind, Adolf Lindgren, C. G. Nordfelth, J. Algot Johnson, Carl Bergendahl, Carl Foberg, Louis Anderson, John S. Edman, John B. Brink, Ang. L. Anderson, Chas. J. B. Suneson. Detta antal ökades vid påföljande möte med 56, och hade logen således ett medlemsantal af 77. Första styrelsen bestod af: Nils Person, ordf., Martin P. Anderson, vice ordf., Louis

Anderson,

John A. AndrcAVs, protokollsekr., Carl BerCarl Foberg, kassör, John A. Anderson, kaplan, N. N. Lind, ceremonimästare, Adolf Lindgren, inre vakt, f.

d. ordf.,

gendahl, finanssekr.,

Gustaf Kleist, yttre vakt. De första och största bekymren för en ny loge är alltid finansfrågan. Denna afgjordes emellertid af en lyckad bazar, som hölls påföljande höst och inbringade den vackra summan af $1,063.16.

Logens

finansiella ställning blef

därigenom

så pass väl betryg-


TJUGOFEM-ARS HISTORIK gad, att (len icke

l)lott

kunde

imita alla

äfven bevilja storlogens begäran

HAROLD JOHNSON

om

57

utgifter, utan kunde penningelån på +160. 00.

('<iiia

ett

E.

SIGFRID ERICSON

En annan bazar hölls på hösten 1901, denna gång tillsammans med den under året förut organiserade systerlogen Valkyrian. Som ett bevis på det goda samförstånd som ända från början

RAGNAR LUNDIN

HERMAN LAMBERG

rådande emellan de båda logerna, må nämnas att logen Tegnér för])and sig att ensam bära all förlust för bazaren i hänvarit


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

58

delse sådan uppstod, och att å andra sidan broderligt dela för-

med den unga "systern*'. Bazaren var lyckad och inbringade en gemensam behållning af $1,501.41. Nu stod logen på goda fötter, icke blott hvad kassan beträffade, men medlemsantalet, som då var omkriiig 150, var alltjämt i stigande. Hittills hade intagningarna skett i enlighet med Vasa Ordens ritualiska intagningsceremonier, hvilka började blifva allt för enkla och enformiga. Logen gaf därför i uppdrag åt Erik Lundin att organisera och inöfva en intagningsstab i likhet med inom andra ordnar befintliga intagningsstaber. Det blef ett stort arbete, icke blott med organisering och inöfning af staben, utan mer med anskaffandet af för Vasa Orden passande uniformer. Lundins mening var att kostymerna för en Vasa Ordens intagningsstab borde vara i likhet med Dalarnas nationalkostym. Om Lundin icke fullständigt lyckades att realisera sin idé, torde man rättvist kunna säga, att han förenade en historisk och fosterländsk tanke vid sitt val, hvilket ej kan sägas om storlogens val af de ny brukliga kostymerna. Första intagningen under stabens ledning var på hösten 1910. Staben blef snart känd inom distriktet och inbjöds att hålla intagningar i grannlogerna. Så besöktes Springfield, Mass., Hartford, So. Manchester, Middletown, Bristol, Bridgeport, Waterbury och Southington och erhöll tjänsten

öfver allt ett uppmuntrande beröm för sitt goda arbete. Ragnar Lundin, som varit stabens förste ledare, nedlade snart sitt arbete inom staben på grund af afflyttning från staden, och fick i Herman Lamberg en värdig efterträdare, som nu i åtta år varit stabens ledare och som sådan nedlagt ett förtjänstfidlt arbete för stabens ledning och sammanhållning. Systerlogen Valkyrians intagningsstab har ofta medverkat, isynnerhet med större intagningar, och ha de två stabernas gemensamma intagningarbete varit ganska anslående. Vid stormästaren H. A. Lunds besök hade logerna en större gemensam intagning i förening med välkomstfesten för stormästaren. Äfven hölls distriktets första gemensamma intagning liärstädes, hvilken blef den största i logernas historia. tillställningar må nämnas årsfester samt årliga Dessa voro i början mycket populära, men ha under de senare åren nästan upphört })å grund af bristande intresse från medlemmarnes sida. Äfven har, i förening med större intagningar, ett enkelt program genomgåtts, då logens eller rättare

Bland sociala

utflykter.


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK loo-crnas c^un fövmn^^ov ui)i)lrä(11.

af

l)es()kas

att

iiaiion

Wd

skrifveii festtalare

oc-li

lia

(listrikttjäiistciiiaii,

vi

59

da äfvcu

som då

liaft

nöjet

blifvit

själf-

en sådan tillställning- blef log-en öfver-

raskad af systerlogen \'alkyi'ian, då åtta livitklädda valkyi'ior salen med en '^service" flagga, prydd med konnno intågande 33 stjärnor, af h vilka en i gnid, betecknande att broder Hjalmar Carlson gifvit sitt lif för fosterlandet. i

Distrikt log(ni har

Första

incitet

IkHIs

liallit

tväinu^ samnianti-äden

HUGO CAKLSTRÖM

nare.

ElUC

Rappfn-terna öfver de två nnötena ntvisa

skillnad

i

i

New

l>i-itaiii.

den 25 oktober 1899, det andra tretton år

se-

UNDIX

en

betydande

ntgifterna öfver de två distriktlogemötena, livilket vi-

sar distriktlogens storartade nppsving nnder de mellanliggande åren.

"Vasadagen", den andra nei's

oeh \^alkyrians

i

ordningen, hölls på logerna Tegå Electric Field un-

gemensamma inbjudan

der stor tillslntning. 1 idrott

liar

logen Tegnér äfven gjort sig bemärkt, och har

medlemmar

vid olika vasadagar hemfördt de flesta priserii,a de individnella täflingarna och har logen äfven varit representerad med ett rei)dragningslag af ganska manhaftiga karlar. Äf-

dess i

ven existerar inom logen

ett kägelspelarelag,

som den 29 angusti


:

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

60

1904 i Brooklyn blof vinnare af Vasa Ordens vandringspokal. Logen, som hade möte samma dag, underrättades per telegraf om segern. Medlemmarna tågade därför från möteslokalen till järnvägsstationen för att välkomna spelarna. Med en "drum corps" i teten styrdes sedan tåget tillbaka till möteslokalen, där Spelarne voro Carl Modin, Ernst Persegerfest var anordnad. son, Hjalmar Foberg och Edvard Larson.

Logens nuvarande ställning är god, med

ett undantag, och besöka mötena, dock ha energiska krafter sakta men säkert fört logen framåt. Medlemmarna ha också villigt påtagit sig sådan ökning i månadsafgifDetta har ter, som varit nödvändiga för att möta utgifterna. satt logen i stånd att icke blott punktligt utbetala all stadgad sjukhjälp, utan har den äfven kunnat räcka en hjälpsam hand i form ai gåfvor eller af drag i månadsaf gifter åt behöf vande medlemmar. Den har heller aldrig tillbakavisat någon af de skrif-

detta är

velser

medlemmarnas liknöjdhet

som

tid efter

annan

att

tillställts

någon nöd Logens

logen, hvari

i

ordensbroder eller syster anropat logens hjälp. medlemsantal den 1 januari 1921 var 426.

ställd

Finansrapport från den

1

januari 1897

till

den

1

januari 1921

utvisar Inkomster. $ 2,967.00

Inträdesaf gifter

Månadsafgifter Från begrafningsfonden

37,604.35 6,100.00

Diverse

6,480.67

Räntor

2,925.47

Lån från

173.33

storlogen

Summa

$56,250.82 Utgifter.

sjukhjälp

Till

$23,906.51

"

begrafningshjälp

6,100.00

"

begrafningsfonden

5,472.85

Per kapita skatt Materialier från storlogen

Diverse

Lån

till

2,072.25

266.35 11,840.23

storlogen

160.00

Behållning

6,432.63

Summa

$56,250.82


TJUCJ0FKM-AK8 lllöTOKlK

61

Bland medlemmar som trä<_i('t ai-hclal inom lo«i-(Mi iiännies: Nils Pei'son. X^asa Orden orLiaiiisatr))- och fiirsic sloi-miistare, logen Tegnérs fcn-stc ordfiu-aiidc, ar lf)17 invald till hedersledamot storlogen. .lolin A. Andrews, f. d. disl riklmiislare, tvrniiie oanuer vald lill dele«>at till storlogen, f. d. fiirtroendeman inom storlogen, logen Tegnérs förste pi'ot()k()llseki-eterare, kraftig arbetare fiir \^asa Ordens stiftelse. Chas Bergendald, f. d. distriktmästain', logen Tegnérs fiirste finanssekreterare, verksam medlem inom logen Tegnér och god i

nnderstödjare af logen Valkyrian. Chas. Foberg, delegat till storlogen tvänne gånger, logen Tegnérs fiirste kassör, medlem af distriktlogens exekntiva råd år ]909, har besökt alla distriktlogens möten och är logen Tegnérs flitigaste mötesbesökare. N. N. Lind, Tegnérs förste storlogedelegat, distriktlogens förste kassör,

f.

d.

distriktlogedeputerade.

Harold Johnson, delegat till storlogen, nnder många år tjänstgörande ordförande vid intagningar. E. Sigfrid Erikson, invald till storlogedelegat, men på grnnd af

sjnkdom förhindrad

att bevista

mötet,

medlem

af distrikt-

logens exekntiva råd 1915, är mycket verksam inom föreningslifvet.

Ragnar Lnndin,

intagningsstabens förste ledare,

f.

d.

ord-

förande.

Herman Lamberg, lem av staben i 11 Erik Lnndin, i kreterare

i

12 år.

år,

intagningsstabens nnvarande ledare, medf.

d.

ordförande, förtroendeman

i

9 år.

3 år logen Tegnérs kassör och dess finansse-

Har som tjänsteman slagit alla rekord för lång medlem af distriktlogens exekntiva råd 1920

och trogen tjänst, och intagningsstabens organisatör.

Hugo

Carlström, logens nuvarande ordförande. Logens styrelse för år 1921 är som följer: F. d. ordförande, Emil Larson; ordförande, Hugo Carlström; pi'otokollsekreterare, John A. vice ordförande, John Eklund Johnson; biträdande sekreterare, Adolf Josefson; finanssekreterare, Sandey L. Bengtson; kassör, Carl Casperson; ceremonimästare, Andrew Carlson biträdande ceremonimästare George Bergendahl; kaplan, Carl M. Johnson; inre vakt, Lambert Frisk; yttre vakt, Knut Carlström. Förtroendemän Herman Lamberg, Hilding Foberg och Charles Foberg. ;

;

:


;

Logen Diana No. TT

6,

som händer den 1 april är lustigt eller narrkan bevisas däraf att logen Diana bildades den dagen år 1897 och således nästa april lika gammal som själ f va V^asa Orden, icke allt

akti«»'t,

De

gifta

"gubbarna"

af Bii'ger Jarl ville också ha hjälp

om

bli sjuka, och så talade de med fruarna, och fruarna sa "ja", och så bildades en damloge och snart flera andra, men Diana var den fiirsta, med 53 charter medlemmar.

deras kvinnfolk skulle

Den Street,

installerades i Elks Ilall, 825 Chapel Birger Jarls lokal, hvilken upplåtits åt Diana för afto-

första styrelsen i

nens högtidligheter, hvilka äro d<^m

i

dessa dagar ett kärt minne

fiir

som deltogo.

arm i arm, understödjande och uppmuntrande livarandra arbetet för deras föreningars framgång i synnerhet och Vasa Orden i sin helhet. ordensDet var ett bestyr på den tiden att få saker att gå ihop regalier, kokattiraljer för fester m. m. ty Diana hade icke mycket att börja med, men allt har gått utmärkt och Diana kan kläda sig i festskrud och bjuda på suppé så fin och äkta svensk som någonsin serveras i själfva "nordan land". Dian.a ocli Bii-ger Jarl ha jiromenerat dessa 25 år i

-

Diana hade sin första fest då den första styrelsen installeTjänstemännen voro Mathilda Sampson, f. d. ordf. Emma Lilja, ordf.. Mathilda Peterson, v. ordf., Amanda Söderrades.

:

sten, prot. sekr,, sör,

Anna

Ida Karlson,

fin.

Th. Persson, kaplan,

sekr.,

Alma

Lovisa Lindström, kas-

Nilson, ceremonimästare,

Maria Rose, inre vakt, Augusta Blomgren, yttre vakt.


T.irdOFKM

AliS

msTOlfIK

63

Vid denna tid hade Diana, som fiirnt sagts, 53 medlemmar. Under årens lopp ha 257 personer anslutit sig till logen; många

AIATHTLDA SAMPSON Fiirste

f.

cl.

EMMA

ordförande.

Fiirste

CAROLINA XORDSTRöA[ Mångårig sekreterare samt storlogen.

meillein

LIL.TA

ordförande.

IDA KARLRON Ffirste srir

1

17

flnanssekreterare

sann

kas

år.

hafva aflidit och andra afflyttat till olika platser, hvadan antalet för närvarande ntg^ir 167. Af dem som aflidit må nämnas Hilda :


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

64

Haglund, Emma Lilja, Emma Braiidt, Charlotta Brandt, Olivia Johnson och Augusta Blomborg, h vilka alla vunnit erkännande för det ihärdiga arbete de nedlagt för logens framgång. Logens finanser äro tillfredsställande och har den bland annat $1,600.00 i aktier placerade i ''The Swedish Building Association", ehuru den utbetalt i sjukhjälp $12,109.70.

pir

,,.... .

Ä^

.

.

m


Logen Sture No.

7.

resultat af det förberedande arbete som utförts af George K. Rose från New Haven, dåvarande kassören Vasa Ordens storloge, utfärdades en inbjudan af hri' i Fritz Holmberg och Albert Borg för hållande af ett möte med ändamål att bilda en loge af Vasa Orden i Bridgeport. 0]\[

i Emmet Hall den 3 november 1897, som hr Rose Vasa Ordens syftemål hvarefter 23 personer tecknade sig som villiga att

Vid detta möte, som

hölls

förklarade såväl inbjudarne

och uppgift,

bilda en sådan loge.

Vid samma

tillfälle

valdes logens första tjänstemän, och voro

dessa: Ordförande, Gustaf

John Lindström;

Holm;

vice

ordf.,

Fritz Holmberg;

Hugo Lundahl;

kassör, C. A. Björklund, ceremonimästare, A. Sundahl; kaplan, C. A. Ström; inre vakt, Frank Carlson; yttre vakt, John Wendell. Vid ett senare möte valdes Fred. Ryno som f. d. ordförande. sekr.,

fin.

sekr.,

Sålunda bildades den första lokallogen af Vasa Orden

i

Bridge-

port, Conn.

Intresset syntes ganska stort, ty redan den 16 samma månad hade vid ett annat utlyst möte ett 60-tal personer infunnit sig, af hvilka några tecknade sig för medlemskap i den nybildade logen. Mötet, som hölls under ordförandeskap af hr Chas. Moline, var besökt af följande storlogetjänstemän Robert Malmquist, Geo. K. Rose, Oscar Peterson, S. Lilja och Östberg, hvilka där förrättade offentlig installering af de vid det föregående mötet valda tjänstemännen. Vid detta möte blef äfven meddeladt att logen till nummer erhållit fullkomlighetstalet 7, hvarför orden från och med stiftandet af denna loge kan anses nått denna grad i sin verksamhet. Först vid ett senare möte erhöll logen sitt hedersvärda namn Sture. i

:


;

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

66

Tillslutiiingen var

den första tiden

så god, att

redan den 26

medlemmar och vid årsskiftet samma år hade 110 personer förenats med Vasa Orden logen Därefter har logen gått stadigt, om ej så särdeles fort, Sture.

januari 1898 kunde logen räkna 6S

i

framåt så att

att

vid förlidet årsskifte den

kvarstående lemmar.

i

kunde blicka

tillbaka

orden ej mindre än 525 medlemmar, däraf logen god stälbiing den 1 januari 1921 227 med-

invigt

lia

i

i

TTnder de nu närmare 24 år logen varit

i

existens har den

betjänats af en trogen och pålitlig tjänstemannakår, af hvilka

många

Af sådana må särskildt nämRyno som, förutom många andra tjänsteplatser, be-

tjänat ett flertal terminer.

nas Fred

klädde kassörssysslan i hela 10 år. Leonard Sandström har troget tjänat som kaplan sedan den 1 juli 1910 och fortfarande sköter sin plats med nit, och få äro de möten, då hans plats varit Nuvarande finanssekreteraren Oscar L. Johnson valdes vakant till denna syssla i juni 1912 och har allt sedan dess på ett för-

densamma. Af de som i flera terminer skött sekreteraresysslan må nämnas John Lindström, Albin Setterling, Fabian Anderson, Andrew Lindskog, Olof Lartjänstfullt och nitiskt sätt skött

son och Alex. Hedin. Som ordförande har Fritz Holmberg tjänstgjort i två terminer, Oscar L. Johnson i tre terminer och J. Aug.

Peterson

i

två terminer, den sistnämnde tjänstgör nu som kassör

för det tredje året.

Logen Sture har äfven vid tvenne

tillfällen haft

den äran

att

medlemmar däraf bekläda 1). M. platsen inom distriktet, nämligen bröderna Carl Rising 1911—12 samt Oscar L. Johnson 1918 se

19,

äfven andra tjänstebefattningar

i

D. L. har innehafts af

logens medlemmar.

Under innevarande termin betjänas logen af följande tjänstemän: Ordförande, A. W. Lindman; vice ord., Adolf Toreson; sekreterare, John Wikman vice sekreterare, Gustaf Israelson ;

finanssekreterare, Oscar L. Johnson

kaplan, Leonard Sandström bitr.

ceremonimästare, C.

J.

;

kassör, J. Aug. Peterson

;

ceremonimästare, Conrad Swenson

Johnson

;

f.

d.

ordförande, Ivan Peter-

son; förtroendemän, F. M. Anderson, Chas.

J.

Johnson och L.

Sandström,

Under dessa till

den

år har logen äfven haft den sorgliga plikten att

sista h vilan följa ej

mindre än 39 af sina egna medlem-


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK mar, dessutom har Ioshmi ombesörjt

Vasamedlemmar, som

l>egrat'iiiiig'ai'

hädan under

gått

67

ett flertal

fiir

sin vistelse

Bridgeport,

i

men tillhörande loger på andra platser, detta var särskildt hänIS, elhn* de s. k. krigsåren, under vilken delsen under aren 1917

LEONAHT) SA^I)STI{ö^r Stures No. 7. nitiske l^aplaii som nu i öfver 10 år troget och omsorgsfullt skiitt denna syssla, ocli hvars bild synes liäv, ikliidd sin iimbetsmanna skrud, fiirenade sig med Vasa Orden den 2,') aug. 1902, då lian ingiek som medlem af den loge han så troget tjänat. Är 1908 tjänstgjorde broder L. som ordförande och blef efter att han passerat f. d. ordförande stolen, vald till logens förtroendeman, en plats som han ännu innehar \-id sidan om sin sedan 1910 innehafda kaplansyssla. logen

Leonard Sandström är en i vida kretsar känd och aktad föreningsmedlem, har med nit ocli ett aldrig sviktande inomfattadt ordensarbetet i såväl den lokalloge han tillhör som ock D. L. Han var i många år D. deputerad för logen Tre Kronor i Stamford och ännu i dag, efter tresse

i

han

från

denna

syssla,

ej

fullt

lyckad

därest

1 flera år varit entledigad en installerlng i Stamford fiir "prost" ej är närvarande.

anses Stures

en 40-årig vistelse i Amerika metl bostad i BridgeConn., har S. ett lika friskt och muntert humör och är

Efter port,

som trots att han med de höga anorna fiir endast en

lika

svensksinna<l

skulle liten

ha lämnat landet sedan.

tid

LEONARD SANDSTRöil tid

hundratals ordensmedlemmar från alla delar af landet

ligt vistades

i

tillfäl-

Logens sjukkommitté hade äfven unansträngande arbete med att tillse sjuka som

Bridgeport.

der denna tid ett

tillhörde andra loger.

Logen har sedan den bildades haft en inkomst och har under samma

tid utbetalt

i

af $23,417.46,

sjukhjälp $10,064.34,

i

begraf-

ningshjälp har genom Sture utbetalts $3,900.00, dessutom har för skatter, afgifter till D. L :s begrafningskassa, hyror, donationer

och allmänna utgifter betalats $5,594.73. Logens tillgångar den 1 maj 1921 belöper sig till $3,990.09, däraf finnes i Liberty Bonds

och

W.

S. S. $710.00,

gångar kanske

ej

deponerade

kan anses

i

banker $3,148.39.

så särdeles stora,

Dessa

men tagna

i

till-

betrak-

tande de låga såväl inträdes- som månadsafgifter som debiterats i denna loge, så är reslutatet af logens arbete och förvaltning

mycket

tillfredsställande.

Medlemsantalet, som den 1 januari 1921 var 227 aktiva medlemmar, har aldrig varit nämnvärdt öfver denna siffra, trots att Detta faktum får i logen har intagits öfver 500 nya medlemmar. till största delen tillskrifvas de skiftande arbetsförhållandena som allmänt råder

i

industrisamhällena

med

ty åtföljande ständiga


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

68

utflyttningar. Många i logen 8tnre intagna medlemmar äro nu mycket verksamma medlemmar i andra loger landet rundt, andra däremot har nog genom utflyttning förlorats som medlemmar af Vasa Orden.

<)S(\\K

JOHNSON

L.

flnaiissekieterare, ingick Logen Stures Orden som nieclleni af logen Sture den 1900 och har under stiirsta delen af den varit

medlem

logen. Broder (Hilfiirande sojii

lieklädt är J.

den

lian

innehaft

ordförandeplatsen

för

tre

sålunda var han ordf. terminen juli dec. samt terminerna juni dec. 1910 och jan.

juni

1911

l)lef

han

foil farande

Eroder till

jan.

tjänstebefattningar i enda af logens f. d.

olika

leiiiiiner, liKl-

Vasa

i

10 tid

vice

och efter en termin vald till finanssckr., innehar.

f.

i

d.

hvilken

ordf. platsen tjänst han

Johnson l)lef vid distriktmötet 1917 va^d M., samt 1918 vald till Distriktmästare.

D.

Han om

är utan tvifvel den mest kände Sture-medlem indistriktet, och under sin tjänstetid som D. M. besökte han hvarje loge inom detsamma. Han åtnjuter ock allas förtroende, icke allenast inom V. O., utan äfven inom alla andra loger och för-

eningar han

OSCAR I

sam

L.

tillhör.

JOHNSON

det allmännas intresse har logen Sture alltid tagit en verkdel.

Få,

om

ens några, äro de företag för vårt folks fromma,

anseende och nytta, som och dåd.

Genom

ej

af logen understödts

sina delegater tager logen en

med både råd verksam del i

Svenska Centralförbundet samt Svenska Anti-Tuberkulos föreLogens anseende i det samhälle där den haft sin verksamhet är det bästa, och det kan med skäl sägas att den utgör en värdig länk i den kedja af loger och föreningar, som arbetar för såväl sina egna medlemmars som ock för det allmännas goda och förkofran. Ohjälpt har ännu ingen värdig vädjan till logen ningen.

Sture lämnats.

Under ofredens dagar var logen väl representerad af sina yngre medlemmar i landets armé och flotta. Broder Martin A. Anderson blef den af Stures medlemmar, som fick offra sitt lif i kriget. Broder Erik Erikson blef allvarligt sårad på slagfältet, men är nu åter ibland oss, betydligt återställd. Bland andra som under dessa tider blefvo utkallade kan här nämnas Arthur O. Johnson, som tjänade tre år, John V. Peterson, Ludwig Bohman, C. G. Björling, Robert Carlson, Victor Olson, Andrew M. Johnson, Alfred W. Parson, Herbert Kalm, Thor F. Wikman och Gottfrid Edgren, :

i


TJUGOFEM-ÄRS HISTOEIK

()•.»


Logen Engelbrekt No.

O

8.

EN

12 november 1897 organiserades logen Engelbrekt i Meriden, hvarvid 15 medlemmar ingingo. Logens förste tjänstemän voro som följer: Ordförande, J. Edward

Johnson v. ordförande, Bernhard Swenson protokollsekreterare, Aron Åkeson finanssekreterare, Ewald Thoren kassör, August Person; ceremonimästare, John Benander kaplan. Mathilda Swenson; inre vakt, Adolf Johnson; yttre vakt, Sven Johnson. Af dessa tjänstemän har logen ännu kvar en som nästan oafbrutet tjänstgjort inom olika befattningar och äfven i öfrigt varit mycket aktiv inom logen, nämligen broder Bernhard Swenson. Broder Otto H. Carlberg är äfven en af logens medlemmar hvilken såsom tjänsteman och ledare för logens intagningsstab samt som medlem af distriktlogens exekutiva råd verksamt bidragit till logens och distriktlogens framgång. Efter tre-årigt arbete i sämja och harmoni uppgick logens medlemsantal till 70, men på grund af en uppkommen tvist emellan en del medlemmar uppstod splittring inom logen, och då icke ordens stadgar följdes, blef logen suspenderad med resultat att ;

;

;

;

;

endast åtta

medlemmar voro

stitution fortsätta

Oaktadt

villiga att

i

enlighet

alla tråkigheter fortsattes arbetet

gick logen stadigt

med

V. O. kon-

verksamheten såsom en loge af Vasa Orden.

om än

med

nytt intresse och

sakta framåt och under dessa år har

logen intagit 229 medlemmar, af dessa ha 21

aflidit,

en del flyttat

andra loger inom Orden eller af andra orsaker upphört att vara medlemmar, och är logens nuvarande medlemsantal 80. Mrs. Mathilda Lovisa Swenson föddes i Persberg, Nerike, Sverige, den 4 april 1857 och ingick som chartermedlem af logen Engelbrekt och var en dess allra mest aktiva medlemmar för logens framgång. till


T.HMi()l'M<:M Al.'S

Af ven inom

IIISTOKMK

71

nedlade hon el loi'1 jäiistfullt arbete Hartford den 26 oktober 1910 valdes lion till (list rikt mästare, den enda systei- soni hittills beklädt denna syssla oeh vid

niiitet

disl rikllojicii

t

i

Tnder

inom distriktlogen.

hon

Ix^sökte

tid

sin tjänste-

loger

disti-iktets

alla

genom väldiga rad oeh sitt vinnande sätt erhöll hon medlemmarnas aktoeh

ning och f()rtroende

vid tjänsteti-

oeh.

dens slnt erhöll hon af distriktlogen

ordensemblem

i

erkänsla för

sitt

har,

med

i

likhet

betsfältet och gått

andra af Vasa

flera

till

den 19 maj 1917 och

L.

SWEXSOX

krans att

lämna

fått

Hon

hvila.

blef

hon

sekreterare, Elin sör,

Byman

Bernhard Swenson

vakt,

sekreterare,

F. d. ord;

Vice ord-

Lndwig Pierson

:

inre

vakt,

Andrew Backman

Gnnnar Sjöholm. Finansrapport. Inkomster

.1^]

2,079.92

Utgifter— Sjukhjälp

$ 5,512.95

IJegrafningshjälp

2,100.00

Diverse

3,425.45

Koiitnnt

i

vice

;

Byman

;

kas-

kaplan, ^Amanda Anderson; ceremoni-

;

mästare. Milton Carlson

Emma Kngge

finanssekreterare, Carl A.

;

sista

i

Följande äro tjänstemän inom logen för år 1921:

;

af di-

form af en blomsterläggas på henns bår.

förande, Clara M. Pierson; ordförande, förande. Carl H. Bergholtz

ar-

af led

ihågkommen med en

hedersbevisning MATHILDA

Hon

ti'ogna arbete.

Ordens trogna arbetare,

striktlogen

ett

gnid säsom minne och

logens kassa

1,041.52

;

yttre


:

Logen Blenda No. 11 ^ESULTATET

som hade sammankallats uti 88 Bridgeport den 2 juni 1898, bildades logen Blenda No. 11 med ett antal af 18 kvinnliga medlemmar. Af dessa, vid det första mötet antecknade medlemmar, finnes för närvarande 8 kvar i logen, nämligen Mrs. Lovisa Nilson, Mrs. Maria Ljungstedt, Mrs. Hanna Lundberg, Mrs. Amanda Holmberg, Mrs. Carolina Berglund, Mrs. Anna Ryno, Mrs. Anna Fisch och Mrs. Axelina Berglund. Logens fribref hölls därefter öppet för en tid, så att som fribrefsmedlemmar ingingo 36. Logen betjänades den första terminen af följande tjänstemän

fi

Bank

Street

af mötet

i

Ordförande, Anna Ryno; vice ordf., Paulina eTohnson; sekr., Lovisa Nilson; Fin. sekr., Maria Ljungstedt; kassör, Amanda Holmberg kaplan, Edla Lindgren ceremonimästare, Anna Lönngren inre vakt, Anna Fisch yttre vakt, Clara Johnson, f d. ordförande, Hanna Lundberg. Af dessa första tjänstemän kvar;

;

.

;

;

ännu i logen alla utom vice ordföranden, kaplanen och ceremonimästarinnan, och en del af dem tillhör ännu under innevarande termin logens tjänstekår. Logen Blenda kan uppvisa en lång meritlista på medlemmar, som i många år troget tjänat densamma, således har Miss José Olson innehaft tjänsteplatser 15V2 år och särdeles anmärkningsvärdt kan anföras det faktum att denne syster oafbrutet tjänat som kassör i 14 år. Maria Ljungstedt har innehaft olika tjänste13 år; platser i 14 år; Lovisa Nilson har på olika platser tjänat Maria år; Anna och har i 9 likaledes Ryno tjänat har Eda Nyberg Sandström, Osberg tjänstgjort i T^^ år hvardera i 6 år har Anna Edla Swenson och Esther M. Olson tjänat Anna P. Johnson och Lovisa Anderson i 5I/2 år Selma Friberg och Selma Westin hvardera i 41/2 år; Carolina Edgren ocli Hanna Lundberg i 4 år; i

stå

i

i

;

;

;


TJUGOFEM -ÄK8 HISTORIK Logen Blendas

73

förste tjänsteman.

ANNA RYXO

LOVISA NILSON

Hli-mlas förste ordf., nuvarande trustee, har i flere terminer innehaft D. L. tjänsteplatser, (lärililan dtjänat som vice distriktmästare, va-

Hlendas förste sekreterare, nuvarande vice fuianssekreterare samt trustee. har i Kl år innehaft tjänstepiatser i logen samt tjänat i distrikt logen som trustee och medlem af exekutiva rådet.

rit

delegat

till

storlogen.

MARIA LJUNGSTEDT Blendas förste finanssekreterare, nuvarande protokollsekreterare i logen, har i 14 år tjänat

i

olika tjänstemannabefattningar.

CLARA JOHNSON Blendas förste yttre vakt.


;

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

74

3I/2 år har Bernhardina Lnnclahl, Axelina Berglund, Carolina Berglund och Agnes Hultman tjänat samt likaså Anna Edgren i

3 år.

Af Blendas medlemmar har i distriktlogen Anna Ryno tjänat som ceremonimästarinna, kaplan och vice distriktmästare, samt Lovisa Nilson som "trustee" för 3 år samt dessutom varit medlem af exekutiva rådet. Anna Ryno har därjämte varit hedrad som delegat till storlogen.

HANNA LUNDBERG Blendas förste betjänat logen

i

f.

ordförande, har

d.

i

4

olika platser.

Logen har vid tvenne tillfällen haft distriktmöten samt i samband med D. L. och härvarande logen Sture anordnat en Vasa dag, samt år 1900 i förening med den senare, en Vasa ''picnic". För innevarande termin tjänstgör i de olika tjänsteplatserna följande Ordförande, Hilda M. Anderson vice ordf., Anna P. Johnson; sekr., Maria Ljungstedt; vice sekr., Bernhardina Lundahl; finanssekreterare, Esther M. Olson; vice finanssekreterare, Lovisa Nilson kassör, José Olson kaplan, Emma S. Berggren ceremonimästarinna, Allina Hallberg; inre vakt, Amanda C. Wikman; yttre vakt, Edla Swenson f. d. ordförande, Edna Nyberg; "trustees": Anna Ryno, Lovisa Nilson och Bernhardina Lundahl. Logen har under sin verksamhet intagit i orden närmare 300 medlemmar, och hade den 1 maj 1921 98 aktiva medlemmar i god ställning. Under samma tid har den haft den sorgliga plikten :

;

;

;

;


75

TJUGOFEM-AES HISTORIK

att

V> niodlcnnnar, andra har (len sist. l.vilau fiilja lämnat lo.en, .le flesta .enc.m ^ffft"";^

till

a£ en eller

t-- -t -

,„ .....ak lo.eu «;-:^-*-''tb Inkomsterna lu,r under ,le 2:1 ar J^''!; 04 bJ +4,. ^^J tul utbetalats samma under I sinUMäli, har *12 573 0-' bevjt *V200.00 bh t "grafnin^shil 'un- genon, Blendabegrafnmgshjalpkass h L. Vöv skatter, af gifter till D. da utgifter bar utbetalats bipande donation,.- och andra v ,

LOGEN BLENDAS TJÄNSTEMÄN hattlina Lundahl,

vice

Auara raden, trän vänster:

setetmare. Ennna

1921.

Lo^a ^»>- "" J «"4-„,^;„e, P ^X"XS,Tm'«<^

Killa

Sivenson. yttre vakt. H.Wa <"^«<>"«'''-

>»""»»"•

tillgångar som belöper ^4 751.19, oeb äger den nu ^1,580.27 samt : däraf deptmerade i banker

*'Tnder sätt

;

jf^^f'^^'^^' Liberty Bonds

alltul sJikt att sin verksandiet bar logen

ett värdigt

s.na ord och vandel b.stå saval sin plats oeb att med dl folk, 1- ^.^ medlemmar som oek andra af vårt allma,nia det som i orden dess bistånd såväl inom

-"

a

M.

""

annat sätt sökt samhället.


:

Logen Andre No.

O

EN

13.

23 februari 1899 organiserades logen

Cromwell af förre distriktmästaren

C.

André No.

Wm.

13

i

Malmquist

och distriktsekreteraren Oscar Peterson från Wallingföljande femton bröder utgjorde logens chartermedlemmar: Theodor Andei"son. Justus Börgeson, Frank Eastman, H. Mattson, Charles Gustafson, Alfred Anderson, Robert Tellquist, ford

ocli

Emil Swanson, Charles Eastman, William Swanson, Peter NorAnderson, John Jonson, John Forsberg och Enumuel Eastman. Af dessa äro fyra ännu aktiva medlemmar i logen, nämligen William Swans(ni, Frank Eastman, Peter Nordin och Emil Swanson. Logen var från början ämnad endast för manliga medlemmar, men den 3 februari 1908 gjordes en ändring logens bilagar så att äfven damer kunde viinia inti*äde och har sedan dess ett antal din, Carl

i

systrar äfven intagits

i

logen.

8edan logens organisering hafva 188 medlemmar intagits, hvaraf 88 af olika orsaker lemnat logen, och är dess medlemsantal nu 100. Att en stor del af logens medlemmar äro unga och fostrade här i landet bevisas af ett sexton af dess medlemmar deltogo i världskriget, och i förhållande till logens medlemsantal torde detta vara en ganska hög numerär. Följande äro de, hvilka i Uncle Sams tjänst klädde blodig skjorta på slagfältet Olof Österlund, John A. Vinbladh, Carl H. Swanson, Wm. T. Olson, John Carlson, Carl Axel Dahlen, Adolf V. Carlson, Albert Anderson, Carl B. Bengtson, Frederik Nilson, Andrew H. Carl H. Thorell, Carl W. Vinbladh, Harold Swanson, Edvin Carlson och Stewart Nilson, de två sistnämnda ofifrade sina lif i fosterlandets tjänst och för den sak för hvilket det E.

Sjövall,

kämpade. Logen har äfven under att följa nio

medlemmar

sin tillvaro haft till

den sorgliga plikten

deras sista hvilorum, och äro de

som följer: Charles Eastman, Axel Olson, Lars Ekman, Charles Blomberg, Charles Gustafson, Magnus Bergquist, George Eastman, Curtis Nordin och Bessie Johnson. Följande medlemmar hafva tjänstgjort som tjänstemän un-


TJUGOPEM-ÄRS HISTORIK dci" soii,

ord

Xils N^inbladli, Clias. E.

son, Potci' Nordin.

son

Som

i>aniina aren.

(1(>

ocli

Wm.

lulc

Alex.

:

Som

Sko»;-,

Ax(d Dalden,

|)i'o1okolIs(d\i-(d('rar('

Wni. Swanson, Keynold .Johnson,

Som

derson, Oseai- Lindemark och Ghas. Gustafson. terare:

Ghas.

Gustafson,

Swaii-

b^iuil

Clias.

Gustaf-

Peterson, Fi-ank G. Ol-

Swaiisoii, P. A.

Tlicodor Anderson.

sen, Nils \^inbladli.

IT)!-;!

Lai-s(»ii.

77

Larson, Frank

:

C

II.

Matli-

J. B. An-

finanssekre-

Oscar Emil Swanson, P. A. Peterson, Frank G. Swanson. Som kassör Ghas. Eastman, Emil Glias.

.Johnson,

Xewber*»', Alfred Sko»»-,

Olson och

Ei'ic

:

Swanson och P. A. Peterson. Logens tjänstemän för år 1921 äro som följei*: F. d. ordföordförande, Frank G. Olson rande, Emil Swanson vice ordSkoog; protokollsekreterare, förande. Selma Wm. Swanson; vice ;

protokollsekreterare,

Skoog; kassör,

;

Lovisa

Larson;

Alfred

finanssekreterare,

Skoog; ceremonimästare, Gharles E. Larson; inre vakt, Alex Skoog; yttre vakt, August Anderson. Som Cromwell är en liten plats är logens verksamhetsområde ganska begränsadt, men logen har dock till fullo utnyttjat P.

A. Peterson; kaplan, Ida

de tillfällen som gifvits och vid logens möten, som hållas

i

Sven-

ska Lutherska kyrkans undervåning och hvari äfven den upp-

växande generationen verksamt deltager, har logen varit i tillfälle att i en svensk organisation samla det fåtal landsmän som vistas denna trakt, och enligt finanstabellen har en ganska stor i

summa

utbetalts

i

sjnkhjälp och gåfvor

och logens finanser äro äfven

i

till

medlemmar

af orden,

synnerligt godt skick, hvilket

är bevis för att medlenimarna inom logen

med

kat för dess framgång. Finanstabell. Inkomster

.$9,746.51

Utgifter— Sjukhjälp

$4,129.00

Begrafningshjälp Till

barmhärtighetsinrättningar personer

Löpande utgifter

1,100.00

och

nödlidande 297.44 2,408.29

$7,9:34.73

Behållning

Summa

allt

stort intresse ver-

1,811.78

$9,746.51


Logen Linne No. om HDGEN LINNE NO. kommer 14,

detta korta referat towii, Conn,,

den

1

14,

hvars tillkomst och tillvaro i Middle-

att handla, stiftades

mars 1899 af dåvarande distriktsekre-

terare Oscar Peterson från Wallingford, Conn., biträdd af stor-

New Haven. Flera resor till Middletown hade företagits af br. Peterson i och för stiftande af en loge, men ntan resnltat. Omsider lyckades han öfvertyga br. Henry Hanson att fältet var det mest ypperliga, hvilken tog inilogesekreterare Geo. K. Rose från

tiativet,

och följden blef att 17 förenade sig

termedlemmar. Organiseringsmötet kallades

som valdes

till

till

med logen som

ordning af

br.

ordförande, och John C. Bengtson

char-

Henry Hanson, till

sekreterare

för aftonen.

Logens första tjänstemän utgjordes af: Henry Hanson, ordförande John W. Kahre, vice ordförande Oscar Thompson, protokollsekreterare John D. Anderson, finanssekreterare John B. Anderson, kassör: John W. Wallin, ceremonimästare; Chas. O. Kahre, kaplan; Otto Swenson, inre vakt; John N. Thompson, yttre vakt; John C. Bengtson, f. d. ordförande. En kommitté bestående af John C. Bengtson, Henry Hanson och Andrew J. Stomberg tillsattes att utarbeta stadgar. Beslutades att stänga logens charter från och med detta möte. Vid nästa möte, den 15 mars, inlämnades fem ansökningar om medlemskap, äfvenså tillsattes en kommitté för att anordna om "lätta" förfriskningar vid installeringen den 11 april, då stora dignitärer väntades att närvara vid installationen af logens tjänstemän. Mötet den 11 april blef särdeles storslaget, ity att D. D. broder Albin Magnuson från Hartford tillika med D. S. broder Oscar ;

;

;

;


79

T.irGOFEM-ÅRS HISTORIK

disl rikltjäiistcmäii voro Peterson frAii AVallin-ford (.di nndra Tnder "ordens närvarande. liistallnliomMi HtVin-dos med -lans. alla lofordade den väl" fiuvkomnio lal af de besiikande, livilka dcnsanima funnos krafter „ya loueii sann finvspådde att inom erkännand." o(di ^/nvn nanmrt Lin(Ml framtid skulle vinna s«".in Olof P.er-liland dr närvarande niiirkles l.roder i

ur vida käinll.

.TOHN

C.

BENGTSON

Vice Storlogesekreteiare.

HalFödd i Hoarp, Tiinnersjö socken, 1864, anlands län. Sverige, den 7 april och 1S81 maj 12 den Amerika lände till Conn., seliar varit bosatt i Middletown, logen of Chartermedlem dan nämnda tid. förNo. 14, Vasa Orden, och dess Linn New Brii ste delegat till distriktmötet Blef följande tain den 25 oktober 1S99. distriktmötet i Bridgeport utsedd vid

är

stordelegat till Vasa Ordens tredje mars i logemöte, som hölls i Hartford där han eleverades till \-ice stor1901 han befattning logesekreterare, till hvilken vid alla följanl.lifvit enhälligt återvald tjänst Anställd i postverkets de möten. till yrket de senare 30 aren, är dessutom tryckeri, tryckare samt förfogar öfver eget

till

iledlem af Frimurareorden, Independent lokala Cvder of Odd Fellows samt flera föreningar.

.lOHN

quist hvilken

C.

BENGTSON

nödgades bidraga med tvenne deklamationer.

friskningar, bestående af kaffe

med

För-

tillbehör och cigarrer, serve-

rades.

medlemsantal 27. Vid halfårsmötet den 6 juli finna vi logens Logens nya $30.17. kassabehållningen Inkomsterna $75.45 och juli. den med 1 bilagar trädde i kraft från och af en visit från Vid mötet den 10 juli hade logen förmånen angenäm och tal hölls af logen André i Cromwell. Aftonen var Gustafson. Broder Hanson P. Nordin, Emil Swanson och Chas.

bjöd på cigarrer. Vid mötet den 18 oktober valdes

br.

John

New

C.

Bengtson

att

Britain den 25 okto-

representera logen vid distriktmötet skildring af hvad intryck han erhöll ber, och gaf han en utförlig sammanträde. vid' detsamma vid logens följande i


-

TJUGOFEM-ÅES HISTORIK

80

Logens charteriiivigning af hölls den 14 november. från

New

Britain bidrogo

med

förstärktes

Vi

Förmågor

festlighetens förhöjande.

Kassan

Ji^.3.16.

komma nu

skrifvas.

till

till

en period då

Rapporterna visa

ett

logens tillvaro kan

ett år af

medlemsantal af 53 samt en kas-

Lösegendom bestod af en del trycksaker, handdnkar och 2 borddukar. Logens första årsfest firades på ett värdigt sätt den 1 mars

sabehållning af $73.16. 6

1900, och var besökt af cirka 150 personer.

Den

finansiella sidan

visade en förlnst af $3.25.

Söndagen den 16 september var en exkursion till New London arrangerad, men måste inställas på grund af regn. Försöket kostade logen $32.20. Logens popularitet har alltid varit stor, detta förtydligades och blef mera allmänt kändt vid Lutherska kyrkans basar, då den, bland sju täflande föreningar, tillröstades en prydlig ordförandeklubba såsom varande den mest populära bland de täflande.

Andra

årets slut visar ett medlemsantal af 56 och en kassa

behållning af $16L07.

Under vintern 1912 7 olika föreningar

— 1913

staden.

i

täflade logen

Resultat

:

i

kägelslagning mot

Första priset, en stor

silf-

verpokal och mycken ära.

Den 28 november 1914 afhölls distriktlogens möte härstädes, på inbjudan af Linné och Victoria loger. Den 2 oktober 1915 hade logen besök af stormästaren Harry A. Lund, till hvilkens ära ett stort möte var arrangeradt å Red Mens' Hall samt bankett å Stueck's

Vasadagen

Modern Tavern. hölls

i

Lakeview Park den 24 juni 1917 under

be-

styr af Linné och Victoria, och var en af de bästa tillslutningar

som

hittills hållits

inom Connecticut.

Den lämnade en

förtjänst

af $766.99.

Vid mötet den 19 september samma år beslutades att alla medlemmar som träda i krigstjänst hållas i god ställning i logen utan Broder Eric Ahlberg, logens ordatt erlägga månadsafgifter. förande, hvilken var utkallad att intaga vapenskrud, blef föremål i guld var logens donation.

för öfverraskning, $10.00

Vid mötet den 21 augusti tillkännagafs att en ny loge stiftats Deep River. Upplysningen gaf anledning till diskussion, åsikten var den att om möjligt göra ett försök att skaffa kandidater

i


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK ocli luifva

iiitaiiiiiii^i'

samt

Henry Hanson lofvadc

Ilanuoni

iiil)jii(la

81

alt

närvara.

Pjrodcr

skänka logen Linné ett sätt tjänsteniannai-e^alicr ifall en intai-nino- kunde komma till stånd. Resultatet hlef att 12 ansiikniniiar inljimnades vid niista miilc Den oktobei- li()lls den stora intauning-en, tjänstemännen glimmade med nya re,i»aliei\ loteerna llai'moiu samt Victoria voro väl i-epreatt

1^

scnteiade

oeli alla tillfullo tillfi-edsställda

.1.

Kii<l(l

i

Td.i)

med

aftonen.

IMULH' e.KKCGREX fiirsamliiig

af

Elfsborgs

läii

deii

'M)

ISTti, aiiliiiule till Amerika 1S9S och ingick i Linné Xo. 14 af Vasa Orden 1900. Har inom Linné varit cerenioniniiistare, sekreterare, ordförande samt kassör sedan den maj 1905. Har va-

mars

logen logen

.">

vise distriktsekreterare, distriktsekreterare iifvenså revisor för nio på hvarandra fiiljande år, har dessutom beklädt sysslan som vice distriktmästare. Som rit

delegat till storlogen liesökt miiten i Boston, Chicago och MinneapoMs. Ordförande i storlogens ålderdomsleniskonmiitté i tva år och fortfarande tar ett lifintre-;se i logens och ordens fran)gäng. ;igt Medlem vf S'. .iolin's Lodge Xo. 12. F. & .V. M., Washington ('iiapler, Xo. U. .\. M., och Cyrene Comande.y Xo. s. K. T., fdiiiinrn lokala föreningar. (I

l'IlILir

LKUCCUK.V

En minnesrik dag

var den 30 maj 1919. Logen Linné samt " Welcome Home Celei

föreningen Kronan deltogo tillsammans

återvändande soldater. Med Second Regiment Band spetsen marscherade vår afdelning, iklädd hvita mössor, på ett sätt som gaf heder åt det svenska namnet. Stormande applåder gafs tillkänna öfverallt. Den 8 november arrangerades en stor bankett för de af svensk härkomst hemkomna soldater. Festligheten hölls i Stueck's Modern Tavern oeJi var högtidlig och minnesrik för ,alla. Bröder, tillhörande Linné krigstjänst voro till antalet 21. Lördagen den 23 april detta år var den största sammanslutning af Vasasyskon, som någonsin ägt rum inom distriktlogen Connecticut. Ett stort intagningsmöte var anordnadt i Middletown och ombesörjdes af logerna Linné och Victoria. Inalles 90 kandidater svuro trohet till Vasafanan, utaf dessa voro 27 som

bration" från

fiir

Xew Haven

i

i

ingingo

i

Linné.

Logen Linné har under terminen som gått haft förmånen intaga 29 medlemmar, det största antal som intagits inom någon


-

TJUGOFEM-ÅES HISTORIK

82

loge

inom

distriktet.

Resultatet blef eröfrandet af distriktlogens

första pris, en konstnärligt utförd kandelaber, h vilken öfverläm-

nades af distriktmästaren broder Carl E. Thorén vid mötet den 26 juli 1921.

Följande hafva till dato boklädt ordförandeplatsen: .Tolm C. Bengtson, Henry Hanson, Oscar Thompson, John W. Kahre, Carl A. Hanson,

John W. Wall in,

J. Philip

Berggren, Fred E. Nord-

.TOHX W.

Född ankom

KAHRE

Sverige, den 20 november 1868, till Amerika år 1886; ingick som ehartermedleni af logen Linné No. 14 den 1 mars 1899 och var logens förste vice ordförande. Har inom distrikt logen tiJinstgjort som distriktniästare åren 1915-1917 samt är vice distriktsekreterare sedan 1919. Har äfven som delegat deltagit i storlogens möten. Är medlem af frimiirareorden samt andra organisatioi

Eoxliolni,

ner.

JOHN W. KAHKE

Robert J. Johnson, A. J. Granstrand, Edor Johnson, Chas. Johnson, Edward Lundberg, Fred A. Anderson, Gottfrid A.

j^ren,

J.

Carlson, John Larson, Albert Reinholdz, Chas, H. Bengtson, Ernest Hellstedt, Carl W. Nelson, Oswald Kronwall, Chas. Nelson, Eric Ahlberg, C. A. Allison, Anders Anderson, August H. Ahlberg och Eric Johnson. Följande är ett kort utdrag af en intressant rapport, inlämnad af logens kassör, br. J. Philip Berggren, vid mötet den 19 1915, efter att hafva fullbordadt en tjänstetid

som kassör

i

maj

tio år:

Från den 5 maj 1905 till den 5 maj 1915 hade utbetalts för ändamål $7,336.64, fördelade sålunda I sjukhjälp $3,490.71,

olika

:

begrafningshjälp $700.00, till distriktets begrafningskassa var insändt $866.55, capita skatt $407.55, lokalhyra $625.20, utomstå-

ende i nöd komna ordenssyskon $223.33, Vasastjärnan $35.17, Skandinavia och Svea för resolutioner $27.21, logens ende medlem som är begåfvad med konsten att begagna trycksvärta, hade tilltrollat sig $111.36, storlogen för böcker och standar $92.70, assuransbolaget $1<S.00, för sjukvakt $42.50, blommor för begraf-


TJUGOFEM-ARS HISTORIK


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

84

ningar

spårvagnsafgifter $4.70, böcker och skrifmaterialer .1>]7.74, reseutgifter för D. D. -1^12.80. Den ljusa sida naf logens tillvaro har äfven kostat })?nnin<>'ar, ty på fester och tillställningar if;55.00,

har utgått .1^226.44, för kägelslagning .$34.70, hvilket logen utbyte blef ägare af mycket silfver ocli dito ära. Badges $12.50 samt i

Vasa Ordens pennants $4.25. Tjänstemän har varit ncklvändiga och en del måste aflönas, livilket på så sätt lockat till sig $315.00. Oaktadt alla dessa omkostnader Iiade h)gen ännu $4,000.00 kvar i kassan.

Logens inkomster

ocli

utgifter har varit

som

följer:

SJUKKASSAN. Inkomster

.$19,28(3.58

Utgifter

]4,(i()7.28

Rf]SERVKASSAN. Inkomster

$ 2,4^8.97

Utgifter

1,564.29

Logens nuvarande kontanta tillgångar

Genom gåfvor

i\^

5, 58.'). 98

till sjuka och behöfvande medleminom orden har utbetalts en summa af $413.98. Försäljning af biljetter till basarer f()i' andra loger torde belöpn till flera hundra dollars. I Liberty Bonds and War S,avings Stamps har logen $2,500.00. Logens nuvarande medlemsantal är 203. Logen kan ej mätas storlek bland många andra loger, dock gör den anspråk på att vara en af de kraftigaste. Den räknar inom sitt led tjänstemän och medlemmar, hvilka praktiserat ordens valspråk, "Sanning och Enighet", i dess fulla bemärkelse. Ingen sätter sig öfver den andre, ingen sriker makt och myndighet, inga intriger förekomma, utan allt framträder broder-

mar

och bidrag

af andra loger

i

i

lig

sämja.

Logen må

väl vara l)elåten öfver det erkännande och inflytande den äger inom distriktlogen såväl som inom storlogen och orden som ett helt. De ledamöter som beklädt förtroendeposter

inom

distrikt- ocli storloge

hafva utfört sina uppdrag

är tillfredsställd, den har orsak att så vara.

väl.

Logen


v

••• • • •• ':••< : :

• •• :

V

• ••

•* •

'>••:.

:

:

V

••' •

:«s«:!

:

• *•

:

"•

v >i<

"•

:

:

\().

1({

Orden

af Xiisn

•,

:

Logen Klippan No. (LIPPAX

• ••

•• •

i

16.

Torriii-ton, Coim.,

])ör-

jade som en lokal sjuk- och hegrafniiijislijälpsförenin^ i'i\Hlageii den 2S juli 1898, då dess första möte hölls, och valdes följande tjänstemän för

föreniir^-en

Svan; vice ordförande, C. B. Ekvall V. Petterson; finanssekreterare,

;

()i'df(")rande.

:

.John

protokollsekreterare, -John

Frank Anderson;

kassör,

Cnrl

Det beshits att föreningen skall bestå af endast manliga medlemmar. Namnet Klippan antogs med endast en i-östs öfvervikt öfver Linnea, men Klippan har stått stormen och Klii>pans första penningar, .^50.00, varit en heder f()r sitt namn. A. Joiinson.

i bank den 27 januari 1899. På mötet, hållet den 22 septeml)er 1899, frandade dåvarande ordföranden Carl Haag ett förslag att föreningen borde tillsluta sig till Vasa Orden, som då, vi kunna säga, var ett lindebarn, och å mötet hållet den 8 december 1899 bestämdes att föreningen sluter sig till Vasa Orden. Logen Klippan ingick i Vasa Orden den 13 januari 1900 och Dåvarande distriktblef den sextonde logen inom Vasa Orden. mästare Oskar Petterson, biträdd af distriktsekreterare Kristian Haglund, installerade enligt Vasa Ordens ritual Klii)pans första

insattes

tjänstemän, som bestod af f()l jande Ordförande, Carl Haag; vice ordf(")rande, Chas. Olson; protokollsekreterare, Charles Lindqvist; :

finanssekreterare,

Robert Andei-son

;

kassör,

Carl A. Johnson;

kaplan, .]ohn Svan; ceremonimästare, Gustaf Wallin; inre vakt,

Alfred Paulson; yltre vakt. (lustaf Larson. Till f(")rtr()en(lemän invaldes John Söderberg, Chas. Olson och (xustaf Wallin. Logens charter invigdes den ol mars 1900 med ett medlemsantal af 40.

Af dessa hafva

11

atflyttat

till

andra loger, 12

hafva skilts ifrån logen och orden, 3 ha af lidit och 14 hafva ännu hållit sig kvar i)å Klipj)ans fasta grund och motstått alla stormar.


86

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

2

^i

:0

•=

lu

"^ •

S 5 s '^

Q X< u.

o =

<

^-5

<

-" 7.

s

-c

S 5 5^

z < Q. Q.

X -

:-

=

:

.. -i;

-

=J

'^-


;

TJLHiUKKM \HS IIISIOI^IK Log^eMi

Klippen

iiuni (len lU

år intagits 194 ;].")

oeh

1)2

liar

från

wwd den

ocli

clecenihcr 1920 hållit iiicdlciiiinai-. al'

-lO!)

jrDiuari 1900

till

miilcn, ocli har uiidcr

dessa ha

blifvit skilda l'ran lo^-en

^'^

87

lill

andra

och orden,

(i

och

(h'ss<i

h»^-er att'lyt1a1

hafva

aflidit

och

kvarstod den december 1920, 91 niedleniinai-. Klippan Ixii-jade känna sig- ensam, och bestämdes a nniic den 18 mars 1916 att kvinnor kan inträda som medlemmar. Lo^-ens .'il

medlemsantal den 31 december 1920 består af 66 bröder och

2.1

systrar.

Klippan har nndcM- alla dessa år ntbetalt .+3,4(86. 00 sjnkhjälp till be^rafningsfonden .i^691.00. Klippans kassa den 31 december 1920 var .1^1,892.86 i bank samt .$1,400.00 i U. S. Liberty Bonds. inventarier -$350. 00, och är logens tillgångar .$3, 642. 86. I. ogens nuvarande tjänstemän installerades af deputeraden för logen Klippan, Paulina Tengvall, biträdd af Alma Anderson från logen Ingeborg af Waterbury, Comi., samt distriktmästaren Carl E. Thorén af South Manchester, Conn., vid logens 510 :de möte, hållet den 1 januari 1921. V. d. ordförande, John Hednuui ordförande, Erik Westberg; vice ordförande, Hugo Samuelson; protokollsekreterare, Chas. E. Anderson; A^ice protokollsekreterare, John Söderberg; finanssekreterare, F. Henning Johnson; vice finanssekreterare, Josephine Johnson; kassör, Gustaf Sanders kaplan, Oskar Carlson ceremonimästare, Sture Nelson vice ceremonimästare, Severin Aronson; inre vakt, Lillian Sanders; yttre vakt, Carl Magnuson. Logens förtroendemän iöv närvarande äro Walter Wiström, Andrew Carlson, Richard Dyi

och

;

;

:

bei-er.


;

Logen Göta Lejon No.

e

ÖTA LEJON 1900

i

l()«>e

Waterbury

19.

organiserades den 20:de januari år af distriktmästaren Oscar Peterson

storlogesekreteraren George K. Rose, h varvid

oc]i

föl-

jande sexton medlemmar intogos i orden: Charles E. Landgren, E. A. Thunberg, Sven Olson, John C.arlson, Carl G. Holst, VietoiPeterson, Bengt Mattson, Emil Smithfield, Oscar Ericson, August Nordin, Sven Anderson, Albert Bengtson, Gustaf Berlin, John

Johnson, Alfred Stigberg och Oscar Ericson. Följande tjänstemän valdes för logen: F. ordförande, Ciiarles E. Landgren; ordförande, E. A. Thunberg; vice ordförande, Victor Peterson

;

protokollsekreterare, Carl G. Holst

;

finanssekrete-

Bengtson; kassör, Sven Olson; kaplan, Alfred Stigberg ceremonimästare, Gustaf Berlin inre vakt, August Nordin förtroendemän Victor Peterson, yttre vakt, Sven Anderson John Johnson och Bengt Mattson. Vid logens andra möte intogos ytterligare 5 medlemmar, hvilka tillsammans med de föregående utgöra logens chartermedlemmar. Dessa voro: Hjalmar Landgren, Gustaf Hahne, George Anderson, N. P. Swenson och John Gustafson. Att logen började sin verksamhet med stor ifver visas genom ofta hållna fester, utflykter och intagningar af nya medlemmar, och till mötet den 8 juni 1900 hade logen inbjudit logen Klii)p:'in No. 16 intagningsstab att utföra ceremonierna och blefvo ett större antal nya medlemmar intagna i logen. Den 2 februari 1902 är en olycksdag logens historia del att vid den förödande eldsvådan som då härjade staden gick alla logens tillhörigheter förlorade. Detta tillsammans med svårigheten att erhålla någon ny lämplig möteslokal gjorde att medlemmarnas intresse minskades, men tack vare ordförandens, Bengt Mattsons energi och outtröttliga ifver, hölls logen tillsammans, och då den började att hålla sina möten på Bowdich Hall, upptogs rare, Albert

;

;

;

:

i

i


K

TJUGO FEM- ARS H I8TOR1

och liar 1o«,mmi allt sedan ,«iAtt de tjäiisteinäii och m-dleininar, som och orstort nit och ospard mikla städse verkat föv Ioi^hmis

vtM-ks;uulu't(Mi

stadigt framåt

med

81)

med

nytt

till

heder

intresse, tT)r

LOGEN GÖTA LEJON Sittande: Svmi

<>.

NO.

An.leis..n.

19

KVARANDE CH ARTERM EDLEM M AR

Alfred Stigluig.

Staen.U':

liengt

.Mall^<.n.

logens mest aktiva dens bästa, och vilja vi här nämna några af Bengt Mattson, J. Peterson, banbrytare: E. A. Thmiberg, Victor Cederholm, P. W. Ludwig Ahlstrand. A. M. Anderson, Alfred


TJUGOFEM-ÅBS HISTOEIK


TJUGOFEM-ÅKS H IHTORIK

91


-

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK John Ten^vall samt Sven Anderson, kassör protokollsekreterare

i

9 år,

i

11 år, F. B. Johnson,

och Eric Larson, kassör

i

8 år.

Att logen Göta Lejon samt systerlogen Ingeborg No. 22 städse arbetat i harmoni bevisas af att man icke kan skrifva logens historia ntan att

nämna

som

systerlogen, ty vid alla de tillställningar

hafva båda logerna delat såväl arb?te pekuniär förtjänst, och vilja vi nämna föl ibland erhållen

af större art f'om

F.

v..

hållits

och

1911^ l.et

skött

Jifven

logen.

i

har

allt

sannna

öfrigt

varit

ALKKKD

.IC-XIIXSOX

FiMid i öxnevalla församiing, Elfsborgs län, Svfiige. (len 14 mars 1876, ankom till Amerika (len 27 maj 1904 samt ingick i logen (!öta Lejon No. 19 den 11 augusti 1904, valdes till V. O. år 1908 och ordförande år 1909; intogs i distriktlogen den 27 ok;ober 1909; valdes till yotokollsekreterare i juni år

sedan med stor punktligtjänstebefattning samt liar en veiksam med'em ino ii

Född

W. CEDEHIIOLM

Stockholm. Sverige dsn 12 septeml)er 1,S79, anlände till Amerika den 9 aktober 1902; ingick i logen G("ita Lejon No. 19 den i

februari 1904, valdes till Y. O. saunna år ordförande 1909 och intogs i distrikt logen den 20 oktober 1910; valdes till X. I), ^r. år 1918 samt distriktmästare år 1919 och delegat till storlogen ^.r 1920. Han är en af logens mest aktiva medlenunar och liar en följd af iir varit medlem af alla viktigare kommitt('er som tillsatts inom logen. 11

fornt

jande tillfällen: Distriktlogen No. 1 årsmöte den 25 oktober 1911, hvarvid nngefär 200 delegatei- voro närvarande och hade logernas f. d. ordförande till detta tillfälle genom fester och dylikt anskaffat alla medel för bestridande af ntgifterna fiir mötet, och måste vi säga ett tack till dessa medlemmar, h vilka från logen Göta Lejon voro som följer: A. M. Anderson, A. W. Cederholm, Nils Benson, Bengt Mattson, E. A. Thnnberg, Frans B. Johnson,

Angnst Hallberg, Knnt J. Zettcrbei-g, (^arl E. Öländer, Fred E. Lnndwall samt logens dåvarande ordförande Adolf Carlson.


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK Vas;ula«:iMi,

vara en af i

sig själft

af (11

x;\\"a till

namn,

sitt

vatkiM'

vilken hiills Watci-hui-y den ^27) juni 191(j, torde mest miiniesrikn da^^-ar. Stadens namn liäntyder vatten, och om den n;i<i'on liaii^' gjort sig fiirtjänt Ii

i

var det den dagen.

sa

li(")jd

LOGEN GÖTA LEJON (len

mar

\"(\v

festligheten

vai-

NO.

19

D

RAG KAMPLAG

New Havi'ii ar l'.tl4. ciiifradL' logen av disliiktloKeii arraiigeriide Vasadi:geii. siini liiUls Lagets medieniLe.joM Xo. l!i lag fihsta pris i dragUanip och erliidl en vacker .silverpokal. voro, trän \iinste riill höger: ("iiarles W. I^)wgren. Axel West. dustaf W. Larson. Eric Larson.

fiir-ita

(Jiila

Platsen

skog oeli klipj)or, ett fiillstiindigt nndei-verk som kunnat tjusa mänga om ej det vata ele-

HU'(1

af iiaturskr)ntiet,

Vid

03

i

mentet fortsatt att rasa hela dagen. Kommittén hade nedlagt ett hårdt arbete oeh var den ogynnsamma väderleken en stor missräkning för dem såväl som fiir de Vasasyskon, som kommit tillstädes och som nnder skydd af paraplyer och presenningar försökte uppmuntra hvarandra, och med ett mod värdigt Vasasyskon fortsattes Vasadagen påföljande söndag, då gynnsam väderlek rådde och en snccessfnll ntflykt hölls, hvilken säkerligen bevarats i godt minne af många Vasasyskon. Dåvarande


TJUGOFEM-ÅBS HISTOEIK

94

distriktmästareii

John

tjänstemäniien deltogo

AV.

Kahre samt de

med

stort intresse

i

öfrio-a

distriktloge-

arbetet förenadt

arrangei-ingen af denna A^asadag. Den 30 april 1920 liölls ett af distriktlogens

med

gemensamma

in-

staden, hvarvid äfven logen tagningsmöten å Tempel Hall här Ingeborg verksamt deltog såväl i anskaffande af kandidater som Vid miivid arrangering af vid mötet serverade f()rfriskningai'. i

SANNiNG, ENIGHET OCH HJÄLPSAMHET Tablå utförd vid logen fest

(".öta

I.e.ion

No.

19

ar;

ar l!tl4.

orden, hvaraf 50 i logen Göta utfördes af logens Ceremonierna Lejon och 25 i logen Ingeborg. Alfred W. Cederholms intagningsstab, som någon tid förut genom ansträngningar organiserats och under Alexis F. Wolfs ypperliga ledning utförde staben ordens anslående ceremonier på ett mycket förtjänstfullt sätt. Vid mötet närvoro åtskilliga af stortet

intogs 88 nya

medlemmar

i

logetjänstemännen samt alla distriktlogens tjänstemän, hvilka i uppmuntrande tal berörde ordens verksamhet. Fyra af logen Göta Lejons medlemmar, nämligen Ivar J. Carlson, A. W. Cederholm, A. M. Anderson och Albert Patterson blefvo vid mötet till-


TJUGOFEM-ÄRS HISTORIK

95

delade mimiesgåfvor tTn- rckoiniiuMidcrtiiide af det största antal kandidater till mötet, och blef distriktmästaren Alfred \V. Cederliolm äfven af losrens

skänk nit ocli

städse

i

medlemmar ihäsfkonunen med en minnes-

form af en vacker fiirmaksklocka. som «*n erkänsla fr>r det intress;^ livarmed han säsom medlem af mäncra kommittéer ifrig-t

Logerna

verkat (VöXn

lojrens fram^Ang:.

\'öv

Lejon

frerat ett fh'rtal sttirre

ocli

Lio'el)orcr

gtMnensamt arranmänga läm-

luifva

publika tillställningar, livaraf

FRAXS OSCAR CARLSON Fikid i Falkenberg, Sverige, den S juli 1S93, ingick i logen Göta Lejon No. 19 i Waterbury den 25 oktober 1916 och är logens nuvarande ordförande.

nat en g-od finansiell behållning:. ning:ar

var

5i>l,008.25.

en

bazar

h vilken

år

1920.

summa äfven

Den

sista

h vilken

af dylika

lemnade

i

tillställ-

behållning

broderligt delades mellan logerna.

Logen har tvenne gånger eröfrat första pris vid de täflingai i intagning af nya medlemmar, som distriktlogen arrangerat. Första gången var under januari juni 1916, då logen intog 63 nya medlemmar och erhöll logen en ljusstake, hvilken af distriktmästaren öfverlämnades vid mötet den 4 augusti. Vid samma tillfälle skänkte logen värdefulla priser till A. M. Anderson, P. J. Tengvall och Ivar J. Carlson, som under terminen inrekommenderat respektive 25, 23 och 12 kandidater. År 1920 erhöll logen ånyo distriktlogens första pris för de flesta nyintagna medlemmarna, nämligen 52, och den vid detta tillfälle erhållna ljus-


CO

TJUGOFEM-ABS HISTORIK


TJUG0FEM-AK8 HISTORIK stakeii skänktes

till

97

loucn Ingeborg såsom en <iengat*va för den

vaekra nltarduk som

l()o-(>ii

lnii'e])oi"0'

skänkt

intagnings-

lo^i-eiis

stab.

Under världskriget tjänstgjorde fjoi-ton af logens medlemmar Förenta Statei-nas krigstjänst och till hvilkas minne logeji i

inkiipte en "service" flagga,

stjärnor

till

li

varpå

äfven

lyste

gyllene

tre

minne af bi-öderna Henning Tjellander, Henry Hall-

berg och .John Alfred Ericson, h vilka låtit sina lif i fostei-landets tjänst. Da flaggan den 5 jnli 1918 invigdes, ntfördes ett lämpligt program, hvarvid I). M., xVndreAv Swanberg och Förre D. M. .John W. Kahre samt sångfiireningen Vega medverkade. Logens f. d. ordföranden hafva verksamt deltagit i distriktlogens möten och ett flertal hafva där hedrats med förtroendeposter, hvaraf vi vilja nämna E. A. Thnnberg, fiirtroendeman samt delegat till storlogen, .]. L. Ahlstrand, Vice I). M. 1910, A. M. Anderson, D. M. tvenne terminer, 1912 1914, samt delegat till storlogen och D. S. sedan 1914, Alfred W. Cederholm, D. M. 1919 1920 samt delegat till storlogen, P. .1. Tengvall, medlem af exekntiva rådet 1920 21, samt Gnstaf AV. Larson, förtroendeman 1920—23.

Logens intagningsstab har, på inbjndan af andra loger, vid ceremonierna vid större intagningsmöten och alltid rönt ett välförtjänt erkännande, och är logen skyldig

flera tillfällen utfört

ett

tack

till

dessa bröder,

som så väsentligt bidragit inom logen.

till

höjandet

af det ceremoniella arbetet

Under årens lopp hafva 16 af logens medlemmar

aflidit,

och

är medlemsantalet 254 den 1 januari 1921.

Om det goda och välsignelsebringande arbete logen utfördt under de gångna åren vittna bättre än ord följande sitfroi-: Inkomster

$24,152.7(1

Utgifter— Sjukhjälp

9,756.00

Begrafningshjälp

1,600.00

Gåfvor

1,460.00

till

iiiedloinniar

Diverse

Summa

7,658.62

utgifter

I logens kassa

$20,474.62 $ 8,678.08


Logen Nordstjärnan No. 20.

INORDVESTRA delen af Connecticut finnes en benämnd

liten plats

För nära femtio år tillbaka ankommo dit ett par eller tre svenska familjer och nnder årens lopp inflyttade någTa flera, så att vid sekelskiftet 1900 Ibland dessa cirka ett hundra landsmän voro bosatta på platsen. var Andrew Anderson en. Han hade just anländt från Torrington, Conn., och under den tid han vistades på ofvannämnda plats ingått som medlem af logen Klippan No. 16 af V. O. Vid sin ankomst till Collinsville började han arbeta för att få en loge bildad och lyckades han få några stycken af landsmännen intresseslutet af januari 1900 öfverenskommo dessa i-ade för saken, och frågan. Resultatet af detta möte blef att dryfta och att mötas Collinsville.

i

alla i

voro ense

Collinsville

om i

att en loge af Y. O. vai' just livad

och

f(")r

intimare

umgänge med

som behöfdes

livarandra och

samhörighetskänslans befrämjande. Mr. Andei'son fick i uppdrag att sätta sig i f()rbindelse med V. O. liögre tjänstemän i och för stiftandet af en loge. Han utförde sitt uppdrag och pålyste ett nytt möte att hållas den 17 februari 1900, ocb hyrdes O. li. A. ^\. Hall för detta möte. Då tiden att ()])pna m()tet var inne, befann sig tretton af landsmännen närvarande. Distriktmästaren Oskar Petterson från Wallingford, Conn., och Mr. N. N. Lind från New Britain, Conn., voro också närvarande och blefvo af Mr. Anderson introducerade. D. M. Mr. Petterson klargjorde för de närvarande i kort men kärnfullt tal nyttan och fördelarne af medlemskap Vasa Orden samt vidare dess syftemål och principer. Däraf efter genomgicks de vid stiftandet af en loge öfliga ceremonierna, hvarpå dryftades frågan hvilket namn den skulle få, och ett


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

Ö9

man om

att Nordstjärnan var det namn som den nya logen Vidare tilldelades den nnmret 20. Logens första stab af tjänstemän valdes och installerades. Ordf., Axel Petterson; vice ordf. llennin<*- Thnnberg; sekr., John Sandell; finanssekr., August Anderson; kassör, Chas. Petterson; kaplan, Fred Aronson; ceremonimästare, dias. Johnson; inre vakt, Albert Book; yttre vakt, Erik .Mattson. Andrew Anderson blef af I). M. utnämnd till logens första f. d. ordförande såsom ett hedersbevis f()r allt det arbete han nedlagt för att få logen Ofvannämnda tjänstemän voro nu de som fingo fatta bildad. rodret och med förenade krafter söka föra den bräckliga farkosten genom bränningarna. Huru de lyckades kommer att visas längre fram i denna historik, ett är dock säkert, att då den lilla skaran af tretton sent på kvällen den 17 februari 1900 åtskildes, voro alla hoppfulla och förvissade om framgång trots olycks-

enades

skulle bära.

numret.

Logens första reguliära möte kallades till ordning den 24 februari i br. H. Thunbergs hem med alla tjänstemän och medlemmar närvarande. Fyra ansökningar till medlemskap inlämnades och beslut fattades att för framtida mötens hållande förhyra en hall. Detta lyckades också. O. U. A. M. Hall erhölls för ett ganska resonabelt pris för två möten hvarje månad, och hade vi därmed tak öfver hufvudet.

Kommittén, som

Den ett

inlämna förslag

tillsatts för att

arbetade under högtryck

med

sitt

till

lämnade

2 juni 1900 höll logen sin första fest, och denna

öfverskott af

Samma månad

-1^15.00,

som

bilagar,

åliggande.

naturligt lades

lielt

inträffade det första sjukdomsfallet

till i

kassan.

logen,

men

blef detta blott af kort varaktighet.

Omkring sex månader efter logen stiftades, liade medlemsmer än fördubblats, och detta verkade uppeggande till

antalet

nya ansträngningar, så att innan det första aret af logens tillvaro Regalier för tjäntilländalupit, den hade god finansiell ställning. stemän och medlemmar inköptes, logens fribref inramades och invigdes, bilagar antagna och tryckta m. m., men det bästa af allt en skara af trettio Vasagossar, som arbetade med lif och lust i Sanning och Enighet för ordens och logens framgång.

I

maj 1902 gjordes

och den enda

i

ett

försök att hålla en bazar (den första

logens historia).

Kommittén gjorde

sitt

allra


TJUGOFEM-ÅES HISTORIK

100

bästa och kunde redovisa en nettovinst af $135.00, ett ganska vackert resultat, då man tager i betraktande att vi voro hänvisade

Det torde vara på sin plats att till Collinsville och oss själfva. anmärka, att samtidigt som vår bazar h()lls, ett hälft dussin loger af Vasa Orden också anordnat dylika tillställningar.

Den 1 november 1902 brast en länk broderskedjan i det br. Markus Anderson af led då efter en långvarig sjukdom, som sista skedet fordrade sjukvakt af medlemmarne. Alla voro mer än i

i

villiga att

fullgöra denna tjänst

den

till

sjuke

l)rodern

och

vännen. 1908 öfversteg för första gången medlemsantalet femtio och däromkring en längre tid. Samma år flyttade logen från O. U. A. M. Hall till Orange Hall och har allt sedan dess hållit

höll sig

sina

möten

där.

det sedan 1914 rasande Då Förenta Staterna 1917 deltog kallade och Onkel Sam världsrkiget på frivilliga, anmälde sig och antogos sex af logens medlemmar. Af dessa tjänstgjorde bröderna John W. Larson och Axel Aronson vid Förenta StaterFrankrike. Br. Larson återkom därifrån efter nas armé öfver att ha förlorat den vänstra armen samt vänstra foten sönderi

i

honom på hospitalet två genom en tysk granat som exploderade i hans

sargad, hvilket kvarhöll detta

Aronson

års tid, allt

närhet.

erhöll en dosis af tysk senapsgas, hvars följder

af en längre tid,

Af ofvan

i

men

Br.

han led

synes nu dess bättre vara fullt återställd.

beskrifna fall synes att våra gossar

ej

hade blomster-

strödd stig att vandra under sin tjänstgih-ing. Logen Nordstjärnan visade också sin patriotism under krigstiden

genom

att

jämte donationer I

subskribera för $700.00 af U. till

Red

Cross, Y.

M.

C.

A. m.

S.

Liberty Bonds

fl.

januari 1918 fattade logen Nordstjärnan det kloka beslutet till blandad loge, och verkan af detta beslut visad^

att öfvergå

redan vid påföljande möten, då ett vackert antal nya anmälningar till medlemskap inlämnades, så att efter en kort' tid medlemsantalet öfversteg åttio; under senare tiden luu* dock en sig

tillbakagång gjort sig gällande i medlemsantalet, hvartill orsakerna torde vara flera såsom arbetsförhållanden på platsen, några medlemmars resa till Sverige o. s. v., men största orsaken är

dock det beklagansvärda förhållandet att en stor del medlemmar, som af en eller annan orsak flytta från en plats till en annan, säl-


TJUGOFEM-ÄRS HISTORIK lan u[)p«i'ifva

siii

nya adress

jjån^' fcir^löninia

till Ix-hiiri^-

sina skyldi^iicter

shitnint»- föv skuld.

till

tjänst

101

ciiiaii

Detta niissfiirliällande har

nan haft en svar erfarenhet

och på

samma

medför

lotsen, livilkct

]()«z:en

ute-

Nordstjär-

af.

Tnder de 21 år som f(")rflutit sedan logen stiftades liar 165 Af dessa ha 12 afgätt med l)ersoner intagits som medlemmar. döden, 9 ha ,uenom flyttningskort (ifvergått till annan loge, 7 utgått ])å egen begäran och 69 utstrukits f()r obetalda afgifter. Logens medlemsantal är för närvarande 6S. Af de tretton som började logen återstå ännu fyra. Fem ha afgått med döden och de andra fyra äro utstrukna ur logens böcker för obetalda afgifter. I

ekonomiskt hänseende är logen

i

god ställning

i

det tillgån-

garne belöpa sig för närvarande till .^2,300.00. Logen har under årens lopp till medlemmar och i några fall till landsmän, som ej tillhört logen, utbetalt närmare $1,000.00 i form af donationer, äfvenså i flesta fall hörsammat upprop från andra loger om bidrag till sjuka och nödlidande medlemmar. Endast ett fåtal af distriktets högsta tjänstemän hafva besökt logen, kanske därför att kommunikationerna till denna afkrok ej äro vidare bekväma eller kanske därför att logen är en af de små, så det ansetts ej löna

mödan.

Huru som

helst äro vi stolta att

utgöra en länk i den långa kedjan af Vasaloger, som nu finnas detta vårt adoptivland. Angående vår kära Vasa Ordens valspråk, ''Sanning och

i

Enighet", kunna

vi

säga att logen Nordstjärnan No. 20 tilläm-

som okända inom logen. Sanning och Enighet är den grundval vi bygga på, och hvar dessa vasadygder finnas och tillämpas, följer alltid framgång och lycka. Om tiden det tillåtit, kanske en mera utförlig historik af logen Nordstjärnan No. 20 V. O. af A. kunnat nedskrifvits, men torde

pat

i

fullaste mått, ty oenighet och tvister äro så godt

det sagda vara nog.


:

:

t^diJSSL^h:^ t-tfdiJSS-Aiio 'L

I

IC

I

I

t^dvJSS-^^ >^-<^<å£L^^^ IL

I

I

IC

I

I

<'--v'(5^"v^* *'Mi^(g'^"v^* '^-w^Q'5)'v^* '"--vr(5^^k>^'

Logen Valkyrian No.

O ling å

EN

egentliga grunden

till

21.

logen A^alkyrians stiftande

biet'

lagd af herrarna John A. Anderson samt Carl Bergen-

dahl, medlemmar af logen Tegnér No. 5, som vid en samVega Hall upptog namn af möjligen intresserade damer.

möte sammankallades dessa den

8 februari 1900, hvaraf enDessa voro fruarna Paulina Oqvist, Anna Arvidson, Anna Andrews, Frida Sellgren (nu tillhörande en loge i Canada), Anna Bergendahl. Maria Bergendahl samt fröken Alma Johnson (numera fru Anderson). A detta möte beslutades att bilda en loge af Vasa Orden, och protokollet från detta möte är Till

dast 7 infunno

som

sig.

följer

"New

Britain, Conn., den 8 februari 1900.

sammanträde uti herr och fru John ofvannämnda dato för att organi-

Protokoll, fördt vid ett

A.

Andrews hem, 24 Glen

sera en damloge af

St.,

Vasa Orden.

Följande beslut fattades och antogs 1) Att välja följande tjänstemän för kvällen: Ordförande, fru Paulina Oqvist sekr., fru Anna Bergendahl finanssekreterare, fru Maria Bergendahl kassör, fru Anna Andrews. sin helhet. 2) Att antaga Vasa Ordens konstitution 3) Att inträdesafgiften blir $1.00 tills den 1 maj. 4) Att logen skall erhålla namnet Valkyrian No. 21. 5) Rapport från finanssekreteraren, inkomster $6.00. Anna Bergendahl, Sekreterare." ;

;

:

i

Vega Hall, 59 Arch St., då flera damer inmåndagen den 19 februari och öppnades detta möte av installeringsdeputationen, som bestod af f. d. distriktmästaren Albin Magnuson från logen Norden No. 1, Hartford, distriktsekreteraren Oskar Petterson från logen Gustaf Vasa No. 4, Wallingford, samt bröderna N. N. Lind och John A. Anderson från logen Tegnér No. 5. Alla närvarande blefvo invigda Nästa möte hölls

i

funnit sig för inträde,


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK i

\i\si\

Ordens

TjänstciiiäiiiKMi tViraiuU', fru

iiiystcricr \()i"()

:

och

vnlda

jjiiistciiiiiii

tVii

tViikcu

Sii^-rid

drews; cerenioninKistarinna. Ilolnuiuist

Ahillcr;

friikcu

Maria

l>(M-<i(

tVu

.Jolinson

udald

Aiiiia

;

An-

kaplan, fru

;

inre vakt, fru .losefina .Jolinson; yttre vakt,

;

fru Wilhelmina StenIxM-g.

Logen Tegnér No.

ö erbjöd oss

möta

MARIA bp:rgexdahl

PAILIX (VQTIST Valkvrians första ordförande.

].()geii

vice ord-

()(|vist;

kasscir,

Alma

iiislallci-adc.

smiiiI

Paulina

Fi-ida Srllgreii; sckrcl ci-arc, tVu

fiiunissekrctorai-c,

Tlilma

t

ordfiiraiulc,

103

Logen oeh

el

Valkyrians t

lialfl

sekreterare

under

sjutton

år.

någon tid uti Vega Hall matsal samma afton de hade som med tacksamhet mottogs.

sina möten,

maj samma år hyrde logen \'alkyrian W^g-d Hall som mötesmöten första och tredje fredagen hvarje månad. Logen innehar fortfarande samma möteslokal och har nnder dessa 21 år haft en vänlig och tillmötesI

lokal oeh beslutade att hålla sina i

gående hyresvärd

i

A"ega förening.

Logen \^alkyrian är lycklig nog att få räkna som haft få motgångar och att enighet alltid bland dess medlemmar. loger,

sig

varit

bland de rådande

Logens första sjukkommitté voro fru Emma Nilson, fröken Annet Carlson samt fröken Anna Edman. Arsf estkommitté var fruarna Hanna Sundman, Augusta Larson, samt fröknarna Alma


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

104

Johnson, Gerda Olson och Ida Ackerström. denna fest var $17.33.

Behållningen från

År 1902 beslutade logen Tegnér att afhålla en bazar, och erbjöd logen Valkyrian att deltaga i denna, hvilket med mycken tacksamhet antogs, enär logens kassa var nära uttömd. En kommitté av tre blef tillsatt, nämligen fruarna Anna Arvidson, Caro-

LOGEN VALKYRIAN NO.

21

FÖRSTA INTAGNINGSSTAB

Sittande, vänster till höger: Pauline Olson. Hilda Berggren. Signe Carlson, Amanda C. Carlson (ledare,), Ellen Person, Hilma Ackerström, Alice Berlen. Stående: Hulda Christensen, Hedvig Henrikson, Heda Anderson, Alma Peterson, Jennie Ahlquist, Lilliau Stenberg, Lillian Johnson, Alma Okenciuist.

lina Anderson samt Hanna Hundman. Behållningen, som tillföll Valkyrian från denna bazar blef $750.70. Logens medlemmar arbetade flitigt och medlemsantalet steg. Hösten 1904 hade vi nöjet att tillsammans med logen Tegnér mottaga D. L. No. 1 Connecticut till deras årliga möte.

Ar 1906

i

juli

månad kom logens

Hulda Swenson, ])oende

å

Keusin^-ton

första dödsfall,

A ve.,

afled.

i

det fru


tjugofp:m-ärs historik Soinnuircii 1911 hildadcs rätt,

vai-

(lot

(len

arbete dess

i

oeli \"öv

Flera

Amanda

arl)etat

större

flitigt,

(Carlson,

liai-

NO.

21

\'i\v

liar

luimics

Dess

nedlagt (ifrigt

kaj)-

mycket

hafva

alla

genom stabens bildande

NUVARANDE INTAGNINGSSTAB

sittande: .Ariiarei.1 Johnson. Linea Johnson. K.lith .lohnson. C. Carlson (ledare). Ruth Höglund, Judith Johnson. Conine Krirson. Stående: Agnes Carlson, Lillian Stenberg. Lillian Jolmson. Lama lierlen. till

vi

som tacksamt erkännes af hela

intagningai*

LOGEN VALKYRIAN Vänster

om

inom Vasa Orden.

stabens nj)prättliållande och

medlemmar

logen.

inlM^iiiii^sstah ocli

cii

törsta daiiistab

ten ocli ledare, fröken

105

Isöger.

Liilian

WU-c

Hogluml. Ani

lU-iloii.

åstadkommits, oeli liar den rönt vackra erkännande af flera loger inom staterna Connecticut och Massachusetts. Ar 1912 samlades D. L. Connecticut åter till möte i New Britain, hvartill många delegater voro närvarande och lifligt deltog i dagens arbete. Logerna Tegnér och Valkyrians medlemmar uppoffrade mycken

tid

mottaga distriktlogen, tagna.

och arbete

fr)r

att

på bästa möjliga sätt hjärtligt mot-

som tyckte de voro mycket


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

106

des

Som D. L. beslutadt att afhålla årliga Vasadagar, så samlaman till en sådan New Britain en härlig jnnidag 1915, till i

livilken en ofantlig stor skara

Vasasyskon och vänner infunnit

sig från alla delar af staten.

Logen har under denna

med besök hafva varit

o

af stortill

och

tid vid olika tillfällen blifvit

distriktloge

både nytta och nöje.

hedrad

tjänstemän, hvilka besök


TJUGO FEM-A Hy lUlSTOHlK

1U7

ställiiiiiLiar har log-eiis viiiiiicr ocli incdUMuinai' ulf<">rt program utan ersättning, tTn* iivilkct logen hjärtligt tackar. logen oinl)esr)rjt länder de sista o 4 aren har ungdomen form af " minst rel shows", årsfestprogrannnen, som ha varit hvilka hafva varit mycket väl hesiikta och omtyckta af svenska folket, som h)gen har haft uiijet att hälsa välkomna till sina

i

i

fester.

Progrannnet f(")r denna afPubliken räknade 900 personer, hvilka alla voro ense om att denna fest var den bästa logen Valkyrian någonsin haft. Dessa tillställningar hafva varit under ledning af logens nuvarande sekreterare, fröken Amanda CarlÅrsfesten 1920 slog dock rekoi'd.

ton var en musikalisk

revy.

son.

Logens No.

ticut

ordförande hafva flitigt besökt U. L. Connecårliga möten och förvärfvat sig många vänner inom d.

f.

1

distriktlogen.

storlogen vid fem Fru Alma Anderson år 1907 New York, fru Anna Andrews år 1913 Jamestown, frö]\Iinneapolis, Minn., fru Maria ken Hilma Ackerstrom år 1915

Logen Valkyrian har

varit representerad

storlogemöten, dessa r3presentanter äro

i

:

i

i

i

Brooklyn, N. Y., samt fröken Amanda Carl111. Fröken Carlson innehar ceremonimästarebefattningen i storlogen, och således var närvarande vid juni månad. storlogemötet som hölls i AVashington, 1). C,

Bergendahl år 1917 son år 1919

i

i

Chicago,

i

Yid de årliga Vasadagarna har logen deltagit i täflingarna och haft fyra midsommarbrudkandidater. Fröken Mildred Johnson eröfrade första priset Vasadagen 1916, Waterbury, Conn., priset var en silfver "loving

cup" med

Vasadagen

inskription.

1919 erhöll fröken Laura Berlin första pris, som var en ''wrist watch". Andra pris vanns af fröken Clara Johnson 1917, Middletown, Conn., samt fröken Amanda Carlson 1918 i So. Manchester. Conn. Vid alla dessa röstningar hafva kandidaterna haft ett lifligt understöd af logen Tegnér No. 5 m.

logens

c<i:en

varit fråga

ungdom, som aldrig sparat

om

tid

fl.

såväl

eller arbete

som

när det

logens väl.

Bland de tjänstemän som längst innehaft befattningar äro som i 171/2 år innehade protokollsekreterare sysslan och för öfrigt innehade andra sysslor i IV2 år, således nitton på hvarandra fciljande år verkade f()r logen Valkyfru Maria Bergendahl,

i


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

108

rians väl.

Fru Anna Bergendahl var logens finanssekreterare

revisor tillsammans under sex år och har allt sedan varit logens fruarn.a Mathdda med två andra f. d. finanssekreterare, nämligen Wänn samt Elfrida Josefson.

AMANDA

V.

CART>'()N

verksannnaste nieaiemmar. Logens protokollsekreterare och en af dess

logen en outVintern 1918—1919 (influensa epidemien) hade nämligen fru Augusta Lindtröttlig ordförande i sjukkommittén, Logen förlorade genom dösjuka. qvist, som flitigt besökte de

den två medlemmar i denna epidemi. egendom och Logens trusteer hafva troget vakat öfver dess har äfven utfört

ett förtjänstfullt

arbete vid logens fester

med


TJUGOFEM-ÅES HISTOT^TK

109


TJUGOFEM-ÅES HISTORIK

110

servering af förfriskningar samt

i

andra afseenclen

ifrigt

verkat

för logens framgång.

Logen Valkyrian är distriktets största damloge och af dess medlemsantal, som uppgår till 328, äro ungefär halfva antalet födda i detta land. De innehafva åtskilliga tjänstebefattningar inom logen, hvaraf en, Laura Berlen, på ordförandestolen, hvilken Vid logens årsfester syssla hon sköter på ett berömvärdt sätt.

LATRA liERLEX .ogens

nuvarande ordförande.

och andra större tillställningar hafva de yngre medlemmarna verksamt deltagit i kommittéarbetet och ofta i sin helhet uppsatt och utfördt

förening

med de

programmen samt

alla

företag där det gällt att

arrangement hvad Vasa Orden visa

öfriga

i

kan utföra. På samnui gång vi uttrycka ett tack till de af logens medlemmar, som vid dess organisering och under dess första år så troget arbetade för logens välfärd, vilja vi äfven säga

till

dessa

våra unga systrar: Tack för att ni aflöst oss arbetet samt att ni städse uppehålla Vnsii Ordens princip, att genom svenske män och kvinnors sammanslutning i en organisation bistå hvarandra då tillfällen gifves samt verka för vår nations anseende bland andra folk. Må vi äfven tillåtas uttala den förhoppningen att storlogen måtte genom lämplig lagstiftning visa att den uppskati

tar

hvad dessa våra unga medlemmar utföra inom orden.


T.ir(;(>iM:M

histoimic

\ix's

jaiiur.ri iiiniiad 1!>1M ()r«iaiiis('rji Ics

I

in^"

lag.

Il

lödning- ofter

ti'e

vockors

<»t*nint>'

kändo

dnst niol Ivcnnc lag frän tTtrcn ingen

den

lo^cii Iviiniic "l)()wl-

oc.li

EstluM- Laiulg:reiLs

nog att vaga on Sjxdcn iorlgingo lills

sig starka

\'(\iia.

maj, då \^dkyrians lag afgingo som segrare humI iifver 700

1

])oängs öfvervikt, delikat su})é. rior,

inom

vilka iiiulcr Ainaiula C. Carlsons

iii

livartT))-

\'åi'a

de af de fiirlorande lagen bjiids på en

damer kände

sig nn, likt

forntidens valky-

kraftiga nog att upptaga täfling mot männen, och då de af

Vikingaklubbens manliga lag utmanades till envig, antogs utmaningen med resultat att Valkyriorna äfven denna gång afgingo som segrare och Yikingalaget förlorade två af tre spel. Valkyriorna hvila nu på sina lagrar under förhoppning att nästa vinter de olika logerna måtte upptaga denna sport så att de ånyo kunna draga ut på härnadståg. Logen har genom döden förlorat IG medlemmar, h vilkas graf kullar genom där af logen uppsatta Vasa Ordens grafmärken, vittna om att deras lifsgärning af logen bevarats tacksam hågi

komst.

Logen har i sjukhjälp betalat en summa af $11,380.25 samt i begrafningshjälp .$1,600.00, dessutom har logen ofta skänkt större eller mindra summor till välgörande ändamål. Logens kassa är i kontanta medel $3,507.51 samt Liberty Bonds och War Saving i

Stamps

$800.00.

Med denna hela Vasa

lilla

historik följer de hjärtligaste hälsningai'

Orden med förhoppning

dess arbete.

att frid och lycka

måtte

till

f(")lja


;

o» .•.••.«•..••••••••••.

8g

Logen Ingeborg No.

22.

1900 Hellman loge organiserades den 24 INGEBORG ordföranden Chas. LandMötet öppnades af febr.

Hall.

f.

å

d.

gren af logen Göta Lejon No. 19, som med några väl passande ord presenterade distriktmästaren Oskar Petterson af logen Gnstaf Vasa No. 4, Wallingford, Conn., hvilken på ett mästerligt sätt framhöll nyttan af att tillhöra Vasa Orden.

Vid upprop af namn å personer som befnnnos vara villiga Vasa Orden, voro 15 närvarande och börjades genast

tillhöra

F. d. ordförande,

väljandet af tjänstemän.

som

att in-

tillsattes af di-

striktmästaren, blef Augusta Thunberg, öfriga tjänstemän valdes af logen

som

följer

:

ordförande, Kristina Landgren

;

vice ordfö-

rande Cecilia P. Anderson; finanssekreterare, Emma Svenson; kassör, Betty Stigberg protokollsekreterare, Blenda Bengtson kaplan, Ingeborg Turné ceremonimästare, Augusta Rosengren inre vakt, Hilda Svan; yttre vakt, Pauline Anderson. Till trustis valdes Olivia Mogren, Blenda Bengtson och Augusta Thunberg, och blefvo dessa tjänstemän installerade af distriktmästaren och hans stab, hvarefter frågan angående logens namn upptogs och genom röstning antogs namnet Ingeborg. Påföljande möte tillsattes en kommitté för ordnandet af bilagar, bestående af systrarna Emma Svenson, Ingeborg Turné och Augusta Thunberg, och bestämdes månadsafgiften till 35 cents och att $4.00 per vecka ;

;

skulle utbetalas

Å

i

sjukhjälp.

mötet den 11 april beslutades att stänga logens charter.

storslagen charterinvigningsfest afhölls å Turner Hall den 29

1900 tillsammans

medlemmar

med logen Göta Lejon No.

af logen äro

som

följer:

19.

En maj

De som då voro


TJUG0FEM-Ă&#x201E;R8 HISTORIK ("luistiiia

Landori-ii

Paulina Aiidorson

l']iii!ria Svenson Augusta .Johnson

Nygren

ii;

Hanna

iloini

Ingeborg Tluirni Johanna Lilja

Cecilia AikIcm-soii

Klizaboth

Lovisa Kiirson

Augusta Thunberg

Ida

Blonda Bengtson Augusta Rosengren Hilda Swan Betty Stigberg

Matilda Nilson

An>ertina Hemniingson

Olivia

Mogren

K var fot

Hulda Samuelson Rodin

Lovisa Larson

Lmma

Alma Spurr

Lilly Nol)el


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

114

logens deputerade under tio terminer. log"en

med många goda råd och kom

nade det svenska folket

att tillhöra

Syster Svenson bistod

ofta på besök samt

uppma-

Vasa Orden.

Den 2 februari 1902 utbröt eldsvåda, då större delen av Waterbury sköf lades af lågorna däribland logens charter och invenDet enda som räddades var ordförandetarier uppbrändes. klubban. I början af år 1903 hölls en större fest till förmån fch- de nödlidande i Norrland, och visade detta en behållning af .i>58.00, livilka sändes till landshöfding Bergström i Luleå och utgjorde 1 svenska penningar 214 kr. 60 öre. Kommittén för denna fest bestod af följande systrar Maria Höckert, Alma Olson, Hilda Swan, och hade dessa systrar nöjet mottaga hvar sin tacksamhetsskrif velse från landshöfding B., hvilka hafva blifvit bevarade som ett kärt minne. :

För

att

ännu mera intressera ungdomen inom samhället, arran-

gerade år 1904 de unga flickorna i logen en storartad skottårsbai, och var det en minnesrik afton för många, som säkert vore välkommen hvarje år, men tyvärr är det endast lämpligt hvart fiärde år.

Kommittén

för

densamma var Ester

Johnson, Ester Carlson, Hilda Hendrickson.

H,art,

Stigberg, Clara

Sigrid Paulson och

Alma

Logen Ingeborgs verksamhet under de gångna åren har vai-it på växlingar, och var den nära att duka under för motgångar, men med energiskt arbete från nya krafter, spirade den åter upp och har under de sista 10 åren gått stadigt franuit. rik

Den 25 oktober 1911

afhcill

distriktlogen

Connecticut

sitt

Waterbury, hvari logen Ingeborg deltog mod sin andel tillsammans med logen Göta Lejon. Ett hårdt arbete i.edlades fiir att göra denna dag så angenäm som möjligt. 15 :de årsmöte

i

Sommaren 1916

af hölls

Vasadag

i

Waterl)iii'y,

då logen Inge-

med Göta Lejon, deltog arbetet och inflikade med densamma. Fast denna Vasa-

borg, återigen tillsammans

i

miinga minnen äro dag var den föi'sta som var torrlagd, till stor glädje för allmaJ!heten, hade dock försynen tillsett att den blef den våtaste vår historia

par

kan uppvisa,

falla

fortsattes

i

dvi att

naturen

öfver oss hela dagen.

Vasadagen påf()ljande

väder och blef en stor success.

lät sina

pärllikiumde droj)-

Dock tai)pades siindag,

ej modet, iitau då det var det härligaste

P>land minnesi-ika attraktioner


TJUGOFEM- ARS HISTORIK fraii

\'<isa<hi*i('n

är (Jvllns

djir

tii-otta,

dcii

115

storci

puhlikeii

fick

som ingen fliekan som trampade pa l)rödet m. m., som ej sa vilh- halhi x\!lmänlK'ten l)jr)ds pa en svängom i)ä en nog'a kan nppriiknas. stor oeli rymliy danshana och livad som mest gjorde det hela hese

t;ii»'et

(')t*\'er

Stora och

Jiilla

Balt ocli yx-skaftet,

i,

svenskt i

11

oeli

midsommarlikt. var en hehagfnllt klädd majstång, fanan vid sidan af stjärn-

vars topp svajade den hlA-gnla

l)anéret.

LOGEN INGEBORG NO.

22

D.

F.

ORDFÖRANDE

Sittande: Hanna Hallberg. Ingeborg .'svenson, Betty Stlgberg, Christina Heninie, Laura Tatterson. Andra raden: Julia Flink, Alma Anderson, Maria Cederbohn. Hi'.da Hallberg, .Sebna Larson,

Ida

.lobnson, Hanria Anderson. Tredje raden: Hilda Anderson, ."^elma .\nderson, Maria Höekert, Pauline Teiigvall.

Främst bland de täflingar som försiggingo var röstning för majbrud. Som detta var första året för Vasadagens majbrndar, anse vi det som en minnesrik punkt vår historia. Miss Mildred Johnson från logen Valkyria erhöll första priset, och blef hon krönt med både krona oeh krans af broder Alfred Lindgren från New Haven. De öfriga som erhöllo priser fungerade som tärnor. Upphofsmannen till majbrudstäflingen, broder A. M. Anderson, är fortfarande intresserad denna täfling och uppmanar logerna i

i


110

TJUGOFEM-ÅES HISTORIK


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

117

Bland andra täflingar som hvarje ar att tillsätta kandidater. rcMxlragning, o. s. v. skjutbana, förekommo var lyckans hjul, då logens första f. d. inträlf*ade Första dödsfallet inom log-en den 11 januai-i 1915. ordfiirande Augusta Thunberg afsomnade obeveklige liemanden af skördats Senare hafva följande systrar den 21 april 1915, Sverige, Verestad, Anna ström, som afled i

nen P]mmelv Ebbeson den :

9 januari 1917,

Eda Carlstrom den

19 de-

JENNY MARIA LARSON Sverige den 30 maj 1885, ingick i logen Ingeborg den 23 mars 1918, stjänstgjorde som ordförande sedan den 1 januari 1921, afHon var en af logens led den 13 mars 1921. mest aktiva medlemmar, hvarför logen djupt

Född

beklagar kedjan.

i

förlusten

af

denna länk

i

syskon-

Jenny eember 1918, Nancv B. Young den 30 september 1920. medlemmar logens ^laria Larson den 13 mars 1921, och hafva systrar genom hädangångna dessa för saknad och visat sin sorg utförandet af Vasa Ordens begrafningsceremonier. som Många tilldragelser hafva timat under de gångna åren del flytt våra borde varit nämnvärda, dock hafva dessa till stor minnen och därför blifvit utelämnade. tjänst Bland tjänstemän som blifvit hedrade för långvarig

kassör, som inneäro svster Laura Patterson, logens nuvarande organiserades, logen sedan tiden halfva än haft denna syssla mer i 7 finanssekreterare som tjänstgjort som Hilda Anderson,

samt år

som och Pauline Tengvall, nuvarande protokollsekreterare,


;

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

118

medlemmar fullgjort äfven tjänstgjort en 7 års tid. Att dessa i februari 1919, då en sina åliggande till allas belåtenhet visades större penningegåfva större festtillställning var anordnad och en tjänstemän. nämnda till öfverlämnades festFöljande poem af P. J. Tengvall upplästes, ägnadt åt föremålen

:

Från Frithiofs saga

Som

ett

klingar Ijudligt

i

namn jag

minnes,

hvarje bröst;

namn mer iilskadt på jord Det sprider glädje ooh skänker

Ett

er linnes, tröst.

forna tider det namnet lyste

I

Skönt som en pärla

kommo,

Oeli A^asar

Och Ingeborg

i

gyllne skrud,

ej tvifvel hyste.

blef den trogna brud.

oeh dagar de ledt hvarandra trogen sträf van, i lust och nöd En ed de svurit tillsammans vandra

I år

I

Oeh trogna

blifva intill sin död.

Och Enighet heter

lösenordet,

Som binder samman en syskonring. Med goda tjänare vid kassabordet Och trogna vårdare rundt omkring. Och de som burit den tyngsta bördan För logens framtida väl och ve

Få denna

afton belöning skörda

Från syskonskaran, församlade. Ett tack

till

Er,

som ägt mod

att gifva

Råd, tid och kraft och en hjälpsam hand. Må jordisk glädje Er belöning blifva Och knyta fastare vårt syskonband.

Tag mot

vårt tack nu af hjärtat gifvet

hvar och en. Yi veta Att ingenting utaf logen blifvet Utan Hilda. Lauro och Paulin. alla,

År 1920

afhöll logen tillsammans

med Göta Lejon en

bazar, och var det en af de största tillställningar

större

som logens

historia har att förmåla, och visade

densamma en nettobehållning

af $1,008.25. hvaraf hälften

logen Ingeborg.

tillföll


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK l^iulcr (lo g-jui.una iiriMi

inar såväl

hai-

loucii

hitriidi

119

sina

('«iiia

som andra nödställda (»rdcnssyskon med

nicdlcni-

lijälp,

och har

under dessa år utbetalts: $2,924.47

Sjuklijäli.

Dödsfall

GOO.UO

Diverse

Kassa på {Siiimiia

Logen

:;,

iiikdiiister

$7,8öS.:i()

iigvv vidare en l)yuo']iadskassa på .^600. 63.

Loi>(Mi Inii-eboro- i-äknade

af 138.

209.24

1,124.(>5

liaiid

den

1

januari

19121

ett

medlemsantal


:

frSu

:-.:

NV-

.....

\

/

-.vi:::

.....

Logen Skandia No.

V<:\

s

23.

N

af de första dagarna i maj 1900 voro ett tiotal män samlade i Carl J. Andersons hem, Garden St., South Manchester, för att samråda om möjligheten att organiSedan frågan sera en sjuk- och begrafningshjälpsförening. grundligt diskuterats, var det enhälligt beslutadt att söka bilda en loge af Vasa Orden, och erhöllo P. L. Bengtson och John Erickson i uppdrag att besöka Mr. Albin Magnuson i Hartford Reför att samråda med honom om bästa sättet att gå tillväga. sultatet blef att ett möte kallades att hållas i Masonic Hall torsdagen den 10 maj kl. 8 e. m., då Mr. Magnuson lofvat att närvara. Detta möte kallades till ordning på of van angifna tid af P. L. Bengtson, då följande 39 personer befunnos närvarande P. L. Bengtson, Carl J. Larson, Andrew B. Svenson, John A. Svenson, Nils Anderson, John Aron Anderson, Salomon Emil Peterson, Henning A. Anderson, Edvard Anderson, Eric L. Nordqvist, Peter L. Nordqvist, Aug. C. Rydén, Carl J. Johnson, Alexander Berggren, Axel A. Berggren, John Albin Johnson, Carl J. Anderson, John N. Werdelin, John Anderson, Clara Anderson, Ida Olson, Hilma J. Hultin, Albert Anderson, John Erickson, Frans O. Erickson, August Anderson, Andrew Erickson, Selma Erickson, Ida Johnson, Aurora Johnson, Carl B. Bengtson, Amanda Johnson, John Carlén, Frans Hanson, Fritz H. Johnson, J. Samuel Johnson, A. Edviji Bolin och Carl Adolf Lhidell. Att tjänstgöra under mötet utnämndes följande ordförande, P. L. Bengtson; protokollsekreterare, Nils Anderson; finanssekreterare, Carl J. Anderson, hvarefter ordföranden presenterade f. d. distriktmästaren Mr. Albin Magnuson, som i korthet redogjorde för Vasa Ordens hufvudprinciper och verksamhet, hvarefter enhälligt beslutades att organisera en loge af V. O. Vidare :

beslutades att charter af giften blifver en dollar, hvilket inbetaltes af alla närvarande. P. d. distriktmästare Magnuson lofvade att


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK sätta sig

om

i

förbindelse

med

121

öfriga distriktlogens tjänstemän, så

fnllständigt oi-ganisationsmiite

kunde hållas torsdagen den 24 maj. A nämnda dato hölls å Masonic Hall det möte då logen Scandia blef en verklighet. Mötet kallades till ordning att

m()jli<i-t

af P. L. Bengtson, h varefter det rai)i)orterades att 63 personer hade anmält sig till medlemskap. Sedan förberedande mötet hölls voro inalles 102 anmälda, bland dessa befanns att fyra ej npi)nått den erforderliga ålder 18 är, en var förhindrad att närvara, således 97 närvarande.

Det beslutades att de frånvarande

kunde framdeles intagas med

rätt

som ehartermedlemmar, hvar-

efter ordföranden presenterade distriktmästaren son,

som ledde organiseringen, biträdd

af

Oscar Peter-

]\Ir.

distriktsekreteraren

Kristian Haglund, distriktkassören N. N. Lind samt

f.

d. distrikt-

mästaren Albin Magnuson. Logens namn blef Scandia och erhöll numret 23. Dess första tjänstemän blefvo följande Ordförande, P. L. Bengtson vice ordförande, John Erickson protokollsekre:

;

;

Anderson finanssekreterare, Carl J. Anderson kassör, ceremonimästare, August C. Rydén kaplan, Frans Hanson; inre vakt, Albert Anderson; yttre vakt, Carl J. Larson; f. d. ordförande, John A. Svenson; pianist, Clara Anderson; förtroendemän, John X. Werdelin, Carl B. Bengtson och Albin Johnson revisorer, Alexander Berggren, Henning Anderson och S. Emil Peterson. Distriktmästaren utnämnde f. d. distriktterare Nils

Andrew

;

B. Svenson

;

;

;

;

mästare Albin Magnuson till logens deputerade. Af logens 100 chartermedlemmar hafva 15 aflidit, 5 hafva af flyttat till andra loger, 35 hafva strukits på egen begäran eller för bristande betalning och 45 äro fortfarande aktiva medlemmar.

Sedan chartern

blifvit blifvit stängd,

hafva 529 nya medlemmar

intagits och på kort från andra loger har intagits 31.

hafva 9

aflidit,

21 hafva afflyttat

till

Af dessa

andra loger och 198 hafva

strukits på begäran eller för bristande betalning.

Medlemsantalet

till

dato är 377, hvaraf 212 bröder

och

165

systrar.

Under vintern 1910 1911 organiserades logens första intagningsstab samt utförde den första intagningen den 16 februari 1911.

Laider vintern 1914 organiserades ännu en intagningsstab, bestående af systrar, och ntförde dessa den första intagningen i maj 1914. Dessa intagningsstaber hafva i hög grad bidragit att hålla intre>sset

uppe samt bringa logen framåt, och

vi

känna

oss


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

122

tacksamma till dessa bröder och systrar, som ui)poti[:'rat tid och förglömmande br. S. E. Johnson, som nedlagt så mycket arbete som organisatör och ledare. Huru logen Bcandia lyckats fylla sin uppgift som sjuk- och begrafningshjälpsförening torde följande siffror tala. Under Under dess 21-åriga verksamliet har utbetalts. arbete, ej

Sjukhjälp

$20,1)19.00

Begrafningshjälp Sjukvård, gåfvor

2,400.00 till

nödställda syskon

400.00

Suiuiiia

Kontanta

.FOHX A.

Född den

S

augusti

samling Göteborgs

ocli

.$29,719.00

tillgångar

.$

SVENSON 1864 Bolius

niedleni ocli logens förste af distriktlogen.

f.

i

d.

V.

IVIyckleliy

liiu,

för-

är charter-

ordförande,

medlem

iir

derson

vice ordförande, A.

(5

logens förste striktlogeu.

Logens nuvarande tjänstemän äro

:

LUDVIG BENGTSON

den oktober 1S68 i Okome församHallands liin. är chartermedlem samI var

P^ötld

ling,

o,84:>.47

ordfilrande,

är

medlem

af

di-

Ordförande, Carl A. An-

Amandus Johnson

sekreterare, John Johnson vice sekreterare, Axel Johnson finanssekreterare, Nils Anderson; vice finanssekreterare, Julius Johnson; kassör, John A. Olson; ka plan, Plilma Gustafson; ceremonimästare, John B. Benson; biträdande ceremonimästare, Gerda A. Bengtson; inre ;

E.

;

;

;

vakt, Otto Moden; yttre vakt, Hjalmar Moden; pianist, Ester Magnuson. Förtroendemän: John Leander, Arvid Gustafson, Carl J, B.

Anderson. Revisorer: Carl Öhrn, Andei's Kreutz,

S.

Emil Johnson.


-

TJUGOFEM-ARS HISTORIK

JOHN"

KlUCKSOX

NILS

21 iioveuiher 1S77 i Tiaiifiiio t/ircharteriuedleiii. saiuliiig. Elfsborgs län, är Har tjänstgjort som vice ordförande en termin samt ordförande en termin, är medlem af storoeli distriktlogerna. Är numera genom afflyttning medlem af logen Tegnér No.

Finld

12.S

(U'ii

."i.

ANDERSON

IS.j!) i Alius församchartermedlem, var logens förste protokollsekreterare, hvilken befattning han innehaft under nio är, har varit ordförande en termin och är nu finanssekreterare sedan tlen 1 januari 1918, är medlem af

den 1:< augusti Hallands län, är

F.idd

ling

(listrikt logen.

S.

ALEXANDEK HEKCdUEN

EMIL .JOHNSON

Född den

16 mars 1862 i Åkers församling, Jönköpings län, är ehartermedlem, har tjänstgjort som vice ordförande och ordförande, är medlem af stor- och distriktlogerna, har i storlogen tjänstgjort som ordförande i vädjemålskonimittén och är nu ordförande af di-

striktlogens förtroendemän.

Född den

2 juli 1877 i Torestorps församling, Elfsborgs län, är chartermedlem och har innehaft följande tjänster: kaplan, ordförande och förtroendeman, är medlem af distrikt

logen.


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

124

CATiL

.T.

ANDERSON

Född den

14 juni 1866 i Tranemo församling, Elfsborgs län, är chartermedlem och var logens förste finanssekreterare, har tjäntsgjort som ordförande i två terminer, är medlem af distriktlogen.

OSCAIl

K.

KMINSOX

Förld (len 20 oktolier LSGO i Stanniareds församling, Hallands län, intogs i logen den september 1901, har tjänstgjort som nce ordförande och ordförande, förtroendeman m. m., är medlem af distriktlogen. .'

ALBERT ANDERSON CARL

Född den

10 juli 1S77 i Bäraryds församJönköpings län, är chartermedlem, har tjänstgjort som inre vakt, protokollsekreterare, vice ordförande samt ordförande, är medlem af stor- och distriktlogerna.

ling,

G.

HARTHON

FMd

den 21 januari 1875 samling, IClfsborgs län, intogs har tjänstgjort rande samt ordförande. 6

juli

1905,

i

Mossebo

för-

som medlem den som vice ordfö-


TJUGOFEM-ÅRS HTSTORIK

OSCAR

L.

AXDERSOX

iMuld (len r. oktober 1S77 i Carl Johans församling, Oöieborg, intogs som medlem den 8 januari 1901, har tjänstgjort som vice ordfiirande samt ordförande, är medlem af distriktlogen och har där tjänstgjort som inre

A.

125

THEODOR AXDERSOX

Född den

23 maj 1873 i Mjöbecks församElfsborgs län, är chartermedlem, har innehaft följande tjänster: kassör under 4 år, ordförande 2 terminer, är medlem af stor- ocli (Ustriktlogerna samt är nu distriktkassör. ling,

vakt.

.TOHX

Född den

E.

.TOHXSCX

23 oktober 1874 i Carl Gustafs församling, Elfsborgs län, är charter medlem, har tjänstgjort som yttre vakt, vice ordörande, ordförande samt protokollsekreterare, är medlem af distriktlogen, där han varit medlem af exekutiva rådet.

CARL Född den

9

J.

B.

AXDERSOX

1881 i Mjöbecks församlän, intogs som medlem den

juli

ling, Elfsborgs 19 september 1907, har tjänstgjort som vice ordförande, ordförande och förtroendeman, är

medlem

af distriktlogen.


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

126

B.

ISSl i örby församling, Elfsborgs län, intogs som medlem den 5 januari 1905, har Innehaft följande tjänster:

ceremonimästare, kassör, vice ordförande

samt ordförande, är medlem af distriktlogen, är nu deputerad för logen John Erickson n :r 73.

EMMA SVEDBERG Född den

oktober 1881 i Jonsarps fiirsamling Elfsborgs län, intogs med medlem den 3 januari 1901, har tjänstgjort som \ice ordfiirande samt ordförande, är medlem af distriktlngcM.

12

CAKL

EMIL BRANDT

Född den 28 novemiber

M.

HULTIX

25 juli 1S82 i Tranemo församling, Elfsborgs län, intogs som medlem den 2 januari 1902, har innehaft följande tjänster: inre vakt, ceremonimästare, vice ordförande,

Född den

ordförande samt förtroendeman, är medlem af distriktlogen samt deputerade för logen Bernadotte n:r 32.

ERir ARVID GTTSTAVSON Född den

5 decemlier 187C i Mossebo församling, Elfsl)()rgs län, är chartermedlem, liar tjiiiistgjort som flnanssekreterare under 7'/^ ;ii'. varii förtroendeman, ordförande, är medlem af (listriktlogen.


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

GERDA

O.

THOREX

.TOIIX

Giimmareds som medlem som nce ord-

Fikld den 21 november 1S83 i församling, Elfsliorgs liin. intogs

den 4 maj 1905, liar tjänstgjort förande samt ordförande samt aktiv

i

medlem

arbetet att bringa af distriktlogen.

AXDERS Född den 20 ling,

.Tönkiipings

juni liin,

.T.

i

logen

öfrigt

varit

framåt,

juli

2.".

Elfsl)orgs

tjänstgjort

rande,

är

LEAXDER försami Kinna chartermedlem, har

februari 1S74 län.

är

som vice ordförande samt ordfömedlem af distriktlogen.

HEXXIXO

KRET'TZ i

1909, liar innehaft fiiljande tjänster: protokollsekreterare 2 K, år, nce ordförande samt ordfiirande, är me<llem af distriktlogen. 1

Född den ling,

ilr

Hruseryds filrsamintogs som medlem den

ISO!»

127

Född samling,

(len

2;<

A.

februari

.liinköpings

län,

.TOnXSOX l.SS".

i

intogs

Rafteleds för-

som medlem

den K! maj 1907, har innehaft tjänst som protokollsekreterare samt ordfiirande, är medlem af distriktlogen och fiir närvarande deputerad för logen Valkyrian n :r 21.


TJUGOFEM-ÅES HISTOEIK

128

ALBERT SVENSON 22 april 1876 i Tranemo församling, Elfsborgs län, intogs på kort från logen ISernadotte n:r 32 den 15 olctober 1903, har ituiehaft följande tjänster: ceremonimästare,

Född den

kaplan.

viee ordförande

CHAS. Född den

F.

samt ordförande.

logen.

A.

ANDERSON

CARL ÖHRN

JOHNSON

december 1867 i Sverige, intogs på kort från logen Bernadotte n:r 32 den 20 juli 1911 ocli var redan då medlem af distrikt13

CAKL

den 14 september 1888 i Fagerods fr)rsamling, Hallands liin, intogs som medlem den 19 oktober 1906, har tjänstgjort soin ceremonimästare och \ice ordförande samt är för närvarande logens ordförande. Fikld

Född den rige,

november 1886 intogs som medlem den 13

i

Fridsla, 4

Sve-

mars 1915,

har tjänstgjort som protokollsekreterare i tre är medlem af på hvarandra följande år, (listriktlogen.


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

CARL l'iiil(l

flen

5

G.

juli 1S73

WILLIAM SAXDEX

.TC-HNSON i

Mossebo fursamling,

Klfsborgs län, är ohartermedleni, har innehaft följande tjänster: yttre vakt, ceremonimästare, vice ordförande samt kassör i 6 på hvarandra följande år.

Född den ling,

12 januari 1861 i Åsarps församElfsborgs län, är chartermedlem, har som kassör i 41/2 på hvarandra föl-

tjänstgjort

jande

år.

A:\rANDrs tohnson Född den

14 juli i Åb.v församling, Kalmar län, Sverige, ingick i logen Skandia den 6 januari 1910 och har där innehaft de flesta tjänstemannaplatserna, var vice ordförande då han utkallades till krigstjänst och tjänstgör i

år

129

i

samma

syssla.


Logen Svea No. 24. OM

Pythian Hall, Naugatiick, där logen Svea No. 24 höll sina sammankomster, ödelades af en eldsvåda år 1913, livarvid logens protokollsböcker samt all annan egendom gingo totalt förlorade, fållar det sig svårt att nedteckna en exakt historik öfver logens verksamhet, men genom npplysningar lämnade af tvänne af logens chartermedlemmar, nämligen Nils P. Lindahl och Charles O. Nelson, h vilka varit aktiva medlemmar sedan logen organiserades och i med- och motgång stått logen bi, hafva vi blifvit i tillfälle att meddela en del af de växlande öden, som logen fått röna sedan dess organisering. Logen Svea organiserades af distriktmästaren Oscar Peterson vid ett möte hållet i Old Germany Hall, Union City, den 9 juni 1900 ocli intresset för logen tycktes vara ganska allmänt, ty vid logens andra möte, som hölls på samma lokal den 29 juni, hade den närmare ett femtiotal medlemmar, och beslut fattades att en mera central lokal skulle anskaffas för logens möten. Barnums Hall å Church St., blef äfven hyrd för möteslokal, men vid logens första sammanträde därstädes var det nära på att logen skulle upplösas, en del medlemmar hade nämligen fått den tanken att logen nu var stor och stark nog att reda sig på egen hand såsom en lokalfih-eniug, och dessa framlade förslag att logen skulle utträda ur Vasa Orden, men tack vare bröderna Lindabis och Nelsons klokhet och omtanke utföll röstningen ligt stort antal

så,

att ett tillräck-

röstade emot förslaget så att enligt konstiutionen

kunde chartern icke tillbakasändas, och äro dessa elfva bröder värda ett erkännande för den framsynthet de vid detta tillfälle ådagalade då de röstade för att kvarstå i Vasa Orden, hvilket sedan visat sig vara

till

ofantlig nytta för logen.

Vid nästföljande möte näi-var distriktmästaren Oscar Petei'son, som erhållit kännedom om hvad som behandlats vid förra mötet, och dA saken ånyo biii-jade diskuteras och en lista framlämlämnades, undei-tecknad ni' 27 medlemmar, b vilka fordrade att


TJUGOFEM-AR8 HISTORIK

131

ifall logen icke vilja skilja sig distriktinästaren Orden. Sedan från Vasa på begäran intagit ordförandeplatsen, förklarade lian fördelarna af att kvarstå i det gemensamma förbundet, men om någon icke ville kvarstå i logen,

erhålla sin inträdesafgift tillbaka

skulle han lämna lokalen.

lämnade mötet och

till

Ett stön'e antal af logens

medlemmar

dessa återl)etalt(»s den iuträdesafgift som

de erlagt.

Sedan

miitet åter kallats

ström

;

oi-dning blef logen reorganiserad,

till

och valdes följande tjänstemän

:

F.

d".

ordförande, Martin A. Sand-

ordförande, Samuel Wedin; vice ordförande, Nils P. Lin-

dahl; sekreterare, Axel Olson; finanssekreterare, Dan S. Johnson; kassör, Carl August Anderson kaplan, Charles O. Nelson. ;

Beslut fattades äfven att ånyo öppna logens charter, och vid följande möten intogos flera nya medlemmar, så att då chartern

på hösten stängdes, befunnos följande namn på densamma Martin A. Sandström, Samuel Wedin, Nels P. Lindahl, Dan S. Johnson, Nils Axel Olson, Charles O. Nelson, William Anderson, Carl :

Emil Johnson, Oscar E. Olson, P'red. Ericson, Edwin Josefson, Linus Salmonson, Chas. A. Anderson, John Svenson, J. T. Wedin, Emil Jenzell, Justus Storm, John Gustafson, Emil Westberg, Victor Mellberg, Oscar Westberg, Victor Westberg, John S. Lundin, August P. Johnson, Bror A. Johnson, John Carlson, Oscar Gustafson, Fred Norling, Manne Lorentzon, Anton Svenson, Edward Olson, August Nelson, Anders Nelson, Carl J. Johnson, Alfred Johnson, Peter Aston, Chas. J. Engström, Justus Magnuson, Sven Salmonson, Andrew Abrahamson, Andrew Ackerman, Alfred Peterson, August Westberg, Charles E. Pearson, Charles Hultberg,

John

Grisell.

Som

synes hade logen trots de stora motgångar den rönt likmånaders verksamhet uppnått ett ganska godt

väl efter några

landsmännen med tiden insågo medlemskap af en loge som tillhörde en organisation likt Vasa Orden medförde större fördelar än medlemskap af en lokal-

resultat, hvilket äfven bevisar att

att

förening.

Logens f. d. ordförande deltaga ganska mangrant i distriktlogens möten och bland dem som där erhållit förtroendeuppdrag märka vi Charles O. Nelson som ceremonimästare samt delegat till storlogen, Charles O. Sundwall, ledamot af fullmaktskommittén, N. P. Lindahl, delegat till storlogen samt nuvarande yttre vakt.


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

ir>2

Anton Anderson, medlem

af exekutiva rådet samt nuvarande vice

distrikt mästare och delegat

till storlogemötet i Washington. Bland de medlemmar som troget arbetat inom logen märkas N. P. Lindahl, som i många år tjänstgjorde som protokollsekre-

terare och på hans femtioårsdag blef lian af logen ihågkommen med en festtillställning scunt förärades ett gediget tickur af guld

fl


TJUGOFEM-ARS HISTORIK

133


:

!

TJUGOFEM ÅRS HISTORIK

134

mottagningsfest för dem, livarvid uppmuiitraiide

storsla«^eii

tal

höllos af distriktlogens tjäiisteinän, och erhöllo alla veteranerna livar sitt

Vasa Ordens emblem

Logen

har, såväl enskildt

i

guld.

som tillsammans med logen Svea-

borg, arrangerat åtskilliga större

nämna en

hvaraf

festtillställningar,

vi

som lämnade en behållning af nära två tusen dollars, samt ett år 1919 hållet gemensamt intagningsmöte, då 98 nya medlemmar intogos, och det år 1920 härstädes hållna distriktmötet och Vasadagen den 12 juni i år. Vid vilja

större bazar år 1919,

dessa tillställningar har logerna arbetat tillsammans

i

enighet och

harmoni och för logerna hedrande resultat hafva äfven uppnåtts. Aderton af logens medlemmar hafva genom döden för alltid lämnat brödraringen, och dessas namn samt sista hvilorum äro

som

följer

Herman Palm, död den 25 april 1903, begratven Grove Cemetery Edvin Josefson, funnen död den 18 augusti 1903, begrafven i Tcrryville Frank Anderson, död den 6 februari 1906, begrafven i Grove Cemetery Carl Oscar Olson, död den 29 januari 1907, begrafven i Sverige Charles Svenson, död den 6 oktober 1908, begrafven i Grove Cemetery Charles G. Emelson, död den 30 april 1911, begrafven Grove Cemetery Justus Magnuson, död den 12 december 1911, begrafven i Rhode Island Anders Nelson, död den 1 december 1913, begrafven Grove Cemetery Andrew Abrahamson, död den 26 februari 1914, begrafven i Grove Cemetery Charles Englund, död den 15 juni 1915, begrafven Grove Cemetery John Backlund, död den 26 juli 1917, begrafve ni Grove Cemetery Justus Storm, död den 9 december 1917, begrafven i Grove Cemetery Thurston W. Johnson, dåd den 10 oktober 1918, begrafven i Frankrike Axel W. Stormvall, död den 2 november 1918, begrafven i Frankrike Colbert Swanson, död den 3 maj 1919, begrafven i Grove Cemetery Pear Johan Anderson, död den 10 augusti 1919, begrafven i Grove Cemetery Anders B. Anderson, död den 15 september 1919, begrafven Grove Cemetery John A. Swenson, död den 7 maj 1921, begrafven Grove Cemetery Carl

i

i

i

i

i

i

Den nu

senast nedtecknade broder,

som var logens

kreterare, och har sitt fotografi bland ordförande samt

tjänstemän, tänkte väl

ej,

att

finansse-

nuvarande

hans unga, förhoppningsfulla lif med då denna historik

skulle så snart afklippas och ej fick vara läses af

Vasasyskon.

Män, så är ödets gång bäst som man ;

Hvila

i

står så faller

man.

ro

Logen Svea har aldrig dragit sig tillbaka då det gällt att bistå behöfvande ordenssyskon landet rundt eller att understödja all-


:

T.Ji:c;urivM-.\KS IIISTOKIK

13.1

luäima l)ariHliiirli«»li('tsv(M-k ocli iiai- iifvcn varit stånd att lijäli)a sådana landsniiin som varit nian aidn')i'i<»-a pa platsen och som t>-(nn)m sjnkdom i"aka1 sådana ['(irliallandcn a11 lobens bisland i

i

varit syinun-ligini \'id

timui vi

af lotjHMis

(ifversikt

(Ml

Da logen

tirade sin fem-ars fest hade

kassan

i

s1iiilnin<:'

olika

vid

tidsperioder

sitfror:

l"(")ljaiule

87 samt

välkommen.

hvad som

'^91'i.21,

den

ett

ntl)etalts

i

nunllemsantal af

sjnkhjälp

ätj:a

vi

känniMJom om, \y vid eldsvadan np[)l)rändes logens fcirsta protokoll- oeh tinansl)(")eker. jnni 1910 var medlemsanlalet 116 samI \^id tioärsdauen sjnkhjiilp ntbetalts .tl,-i72.50 nnder kassan ^l,.")?)?..")? oeh hade iniiHMi

i

i

i

fiiregående femårsperiod.

Den 30 ningen

jnni 1915 var medlemsantalet 120 samt kassabehäll-

.4^2,126.54

och

i

sjukhjälp hade ntbetalts $1,864.54.

Sedan 1915 har logen

sammans

$5,667.04,

i

i

sjnkhjälp utbetalt $2,330.00, eller

begrafningshjälp har

utbetalts

till-

$1,800.00.

Logens finansiella ställning den 1 januari 1921 var som följer Kontant i kassan $3,166.93, Liberty Bonds $200.00, inventarier $184.15,

summa

tillgångar $3,551.08.

Logens medlemsantal den

1

januari 1921 var 156.


Logen Vanadis No. 29.

ORDENSSYSKON Som

det

i

när och fjärran!

år är 25 år sedan Vasa

rades och distriktlogen Connecticut

Orden organise-

kommer

att ntgifva en minnesskrift öfver de olika lokallogerna inom distriktet, skall äfven några ord nedtecknas från logen Vanadis No. 29 öfver deras arbete under dessa 20 år samt några minnen från dess barndomsdagar. Den 6 april 1901 regnade det, som det endast kan göra i april månad, men ändå hade sju modiga kvinnor samlats i en lokal,

som då kallades

Bliss Hall, hörnet af

för ändamålet att stifta en s.ysterloge

Main och Pratt Sts. i och inom Vasa Orden. Broder

New Britain samt broder Oscar Petterson från Wallingford voro närvarande och var det dessa bröder, som tillsammans med de sju "visa jungfrurna" stiftade logen Vanadis No. 29. Så säkra voro de att en systerloge skulle blifva stiftad, att de hade redan hyrt möteslokal. Dessa sju organisationsmedlemmar voro Esther Höckert, Jenny Lindgren, Emma Anderson, Hilma Sellers, Hanna Anderson, Jennie Peterson och Augusta Anderson. Två utaf dessa systrar ha genom döden blifvit bortkallade från vår syskonring, nämligen Esther Höckert och Emma Anderson. Genom syster Höckerts bortgång förlorade logen en utaf sina bästa stödjepelare. Dessa systrar hafva under de förflutna 20 åren arbetat för logen och dess framgång. Syster Höckert var ordförande från den 6 april till den 1 juli, då nog medlemmar hade blifvit intagna Till ordförande så att alla tjänstemannaplatser kunde fyllas. valdes Augusta Anderson; vice ordförande, Jenny Lindgren; finanssekreterare, Hanna protokollsekreterare, Alma Erikson ceremonimästare, Jennie Anderson kassör, Emma Anderson

N. N. Lind från

;

;

;


TJUGOFEM-ÄRS

137

lillSTOKiK

Mina Jolnison; yttre Peterson, kaplaii, Hilma Sellers; Inre vakt, Augusta Mårtenson, Carrie revisorer, vakt, Anuiista Xelson Mårsyster att nämnas här Peterson oeli Matliilda Lundin. Uk tjänstgjort har och ordförande ar revisorernas tenson är äfven har äfven varit såsom sådan många år inom h>gen Vanadis och år distriktmötct invald å revisor i distrikth)gen sedan hon blef som storlogemötet vid 1915 samt var logen Vanadis' representant ;

i

i

hölls

i

Chicago 1919.

LOGEN VANADIS NO. Sittande,

vänster

till

höger:

Anna

Yenstrchn,

Stäendt-'ttrt!;' Anderson. Sofia Freberg Sigrid Johnson, Helga Hanson.

INTAGNINGSSTAB

29

Hulda

H,ialn>er.

Anna Johnson,

Ida

Carlson

Signe Erieson.

IMulin

(ledare),

Svea Johnson.

Larson

Anna Ohlson

och Logens första terminsrapport utvisar inkomster $82.75 icke hvilket utgifter $22.25, således på hand hos kassören $60.50, utgifter med. kommande möta att kassa stor var någon vidare anordnades Något måste därför göras att förstärka kassan, och förtjänster. bra ganska gjordes och slag fester af alla tänkbara små festdessa som såväl möten logens Mycket trefligt hade vi på ligheter och,

som ordspråket

säger, ''enighet ger styrka", så var

förhållandet då alla arbetade tillsammans. Logen har under dessa 20 år utbetalt $7,015.04

samt räckt en hjälpsam hand

till

i

sjukhjalp

många ordenssyskon när och


TJUGOFEM-ÅEÖ HIÖTOKIK

138

Låt oss aldrig förglömma hur skönt det är att lijäli)a hvarandra och om tillfälle gifves att sprida solsken eller i någon ]nån hjälpa att lätta en tung börda för en utaf våra medvandrare såväl utom som inom logen, man stärker därigenom fjärran.

syskonbandeii.

Logen har genom döden deras

släktingar

eller

förlorat 13

anhöriga

medlemmar, och har

utbetalt

i

till

begrafningshjälj)

$1,300.00.

Det kan dock icke alltid vara glädje och

också finnas dystra stunder.

friijd,

det måste

Det kännes tungt när syskonban-

den brytas, och det har varit sorgestunder när man har farväl utaf dessa våra systrar samt

fciljt

dem

till

tagit

grafvens tysta

sköte.

Det har varit inom \'anadis såväl loger att

man

många strykas

inte

kan behålla

alla

många

som det är inom andra medlemmar som intagas,

Vi till andra loger. medlemsantalet som vi önDen 1 juli 1901 var medlemsantalet 70 och den 1 januari skat. 1921 var det 217. De kontanta tillgångarne ha ökats sedan den 1 juli 1901, då de voro $60.50, så att den 1 januari 1921 logens böcker visa i tillgångar en summa af $3,193.86. Logen är alltid väl representerad vid distriktlogens möten, har två olika gånger varit representerad vid storlogens möten. Vi ha alltså ett "grade team", som står under syster Ida Cai'1sons ledning. Dessa systrar kan utföra en intagning, som är till heder för både dem själfva och logen. Nu till sist en hälsning till alla systrar och bröder inom hela Vasa Orden, hoppas att vi alla få vara med att fira fermtioårs

ha därför

jubileum.

ej

för skuld och

gjort så stor till<)kning

flytta

i


Logen Oscar No.

O

A våren

1901

kommo många

30,

svenskar

till

Norwicli från

Connecticut och ]\Iassacliusets. De flesta af dessa män tillhörde Vasa Orden. AndreAV SAvanberg och Ludwig C. Anderson, tillhörande logen Ragnar No. 10 i Worolika platser

i

cester, beslöto att börja en loge af A^asa Orden i Norwich. De sammankallade svenskarne till ett möte lördagen den 3 augusti 1901 på aftonen. På detta möte bestämdes att börja en loge, hvilken fick namnet Oscar No. 30 V. O. af Amerika. 17 medlem-

mar

med

blefvo intagna

följande tjänstemän: F.

Chas.

W. Pearson

son

protokollsekreterare, Ivar Olsson

;

;

d.

ordför,ande,

ordförande, George Benson; kassör, Nils John-

Johnson; kaplan, John

Sundström;

Kämpe. Logen Oscar gick framåt med

:

finanssekreterare, Axel

ceremonimästare,

stora steg.

Herman

Några månader damer

därefter beslutades att haf va en blandad loge, så att äfven

kunde vinna

inträde.

Denna ändring visade

sig vara

till

stor för-

bättring för logen.

På våren 1902

af hölls en bazar, hvilken inl)ringade

i

netto-

behållning något öfver 300 dollars.

Logen har under dessa år genom döden förlorat 16 medlemmar, däraf 10 bröder och 6 systrar. Under denna tid har utbetalts i sjukhjälp $4,150.16. Logen Oscars kassa den 1 januari 1921 var .'|?1,161.98 värde af inventa;

rier

J|>1'34.55.

]\redlemsantalet den

1

ani-il

1921 var 122.


Logen Bernadotte No. 32.

HÖGEN Honor

org^aniserades den 12 oktober 1901

i

Temple of

Hall, Portland, Conn., af distriktlogen Connecti-

cuts dåvarande distriktmästare, herr Oscar Peterson från

och dessa voro Larson, Axel

personer inskrefvos som cliartermedlemmar, Hjalmar Boström, John E. Bengtson, Martin A.

25

Walling-ford.

:

W. Hanson,

Andrew Larson, EmaAlfred Anderson, Albert Lar-

Charles Wallin,

nuel Olson, Oscar E. Anderson,

J.

Sundberg, Wm. Norén, Charles E. Magnuson, August Svenson, Ferdinand Anderson, Charles F. Johnson, Wilhelm Ol-

son, E. L.

John Johnson, Albert Svenson,

son,

Josepli A.

Bowman,

Svenson, Charles Norrby, Alfred Gustafson, Sven Carl O. Larson.

Hjalmar Boström kallade mötet

till

Chas. J.

Anderson och

J.

ordning och introduce-

rade distriktmästare Oscar Peterson, som tjänstgjorde som möordförande.

tets

Följande tjänstemän valdes Ordförande, Charles E. Magnuson vice ordförande, Ferdinand Anderson protokollsekreterare, kassör, Charles Wallin frnanssekreterare, Martin A. Larson August Svenson ceremonimästare, John Bengtson kaplan, Carl O. Larson inre vakt, Albert Larson yttre vakt, Oscar E. Anderson. Distriktmästaren utnämnde Hjalmar Boström till f. d. ord:

;

;

;

;

;

;

;

;

förande.

Af dessa logens

annan dag logen, nämligen

första tjänstemän hafva 5 aflidit, 2 af

orsak lämnat logen och 3 tilUiöra ännu

i

Hjalmai' Boström, John Bengtson och Oscar E. Anderson.

Redan den 10 december samma delaktigt att göra den

och blef vid

till

nämnda möte

år insåg logen att det vore för-

en blandad loge

i

stället för mans-loge,

efter en lång diskussion så beslutadt.

På mötet den 14 januari ]902 intogs 14 kvinnliga medlemmar Hanna Petterson, Elizabeth Johnson, Eva L. W.allmo, Amanda Larson, Anna Bengtson, Emma O. Bowman,

i

h)gen, nämligen

Annie V. Anderson, Minnie Gustafson, Mathilda Berndtson, Bertha E. Hedin, Carolina Ahlquist och Annie E. Norén.


TJUGOFEM-ARS JIISTORIK

141

Att kvinnan insett nödvändigheten att tillhöra en sjukhjälpsi det att de nu äro det öfvervägande anlogen. Hela medlemsantalet äi- tiir närvarande 235. Setalet den logen oi'ganisera(les hai' diiden hoiMryekl IS af dess niedlemförening har visat sig i

inai'.

Arhetet inom logen liar alltid fortgått i lugn oeli harmoni, oeli de bröder och systrar som haft förtroendeuppdrag inom logen, ha alltid uppfyllt dessa

goda framgång

ett plikttroget sätt,

därutaf har logens

berott.

Många och äfven ganska långa sjukdomsfall har att kämpa med, och för dessa sjukdomsfall har logen summa af $6,519.00.

logen haft utbetalt en

I logens kassa finnes för närvarande öfver 3,000 dollars, hvilken till stor del tillkommit genom en lyckad bazar och andra smärre fester. Logen har 16 års tid en gång om året särskildt påmint sig de afsomnade, i det att en åminnelsegudstjänst och grafsmyckning firats på den svenska grafgården tillsammans med den Sv. Luth. församlingen här på platsen, och har då Vasasyskon och andra i tusental från både när och fjärran samlats bland de tysta boningarna där uppe på kullen, där våra afsomnade hvila i ro och lugn från världsbullret. Det säregna med detta minnesfirande är, att aldrig ännu har dessa möten behöfts uppskjutas på grund af rägn väder. Logens nuvarande tjänstemän äro Ordförande, Algot Johnson vice ordförande, Alma Wallin sekreterare, Charles Carlson; vice sekreterare, Gustaf Josephson finanssekreterare, Ruth Boström; kassör, Arthur Johnson; ceremonimästare, Esther Anderson kaplan, Anna Wallin inre vakt, Emanuel Olson yttre vakt, Anton Anderson. De som tjänat i ordförandestolen äro som följer Hjalmar Boström, Joseph A. Bowman, Bertha E. Hedin, Axel Hanson, Charles Carlson, Frank E. Magnuson, Adolf Berndtson, John W. Johnson, Selma Johnson, Chas. E. Magnuson, Ferdinand Anderson och Sven J. Anderson. De tre sistnämnda äro af lidna. Logen möter andra och fjärde tisdagen i hvarje månad i Odd Fellows Hall, hörnet af Main St. och Freestone Ave. i

:

;

;

;

;

;

;

:


.•'

...

•..

vv

v

••..

.*.

.•.

,.••..

..••..

••.

••, ••..••

...

..•

.....

•••••.

.•

.•••.

•.

Logen Tre Kronor No. 38.

I

STAMFORD

organiserades denna loge den

af följande tretton

medlemmar

:

1

mars 1902

N. J. Ahlström, Tor Lun-

delius, P. Cebelius, John B. Ericson, Gilbert Larson, George Dahlström, Louis Bengtson, John E. Landquist, August M. Johnson, John E. Berggren, Carl Anderson, Otto Anderson och August Cederstedt. Som logens första tjänstemän valdes Ordförande, August M. Johnson, Vice ordförande, Carl Anderson sekreterare, N. J. Ahlström finanssekreterare. Louis Bengtson kassör, John E. Berggren: ceremonimästare, George Dahlström; kaplan, John B. Ericson; inre vakt, Gilbert Larson; yttre vakt, August Cederstedt; förtroendemän Aron Larson, P. Cebelius och T. Lundelius. :

;

;

;

:

Under de

två första åren utbetalade logen en ansenlig

summa

för sjukhjälp, hvarför beslut fattades att arrangera en större

Armory å River St., samt blef den mest storslagna tillställning som arrangerats af landsmännen här på platsen. Den besöktes af tusentals personer samt lämnade en behållning af sex hundra dollars. En präktig automobil v.ar bazar, hvilken hölls å gamla

uppsatt som första vinsten på biljetterna. Logens femåriga tillvaro firades högtidligt den 8 mars 1907 med en större koncert i Mechanics Hall, då en damkvartett från New York medverkade på programmet och ett stort antal Vasa-

medlemmar och deras vänner kommit

tillstädes.

Casino den 7 mars 1908, då programmet utfördes af sångföreningen Norden från Bridgeport samt Olof Bergquist från Middletown, Denna fest var äfven väl besökt samt i alla afseenden synnerligen lyckad. Den 28 oktobei' 1908 är en särskild märkesdag logens annaler, då sammanträdde nämligen distriktlogen Connecticut No. 1

Logens

sjette årsfest hölls

i

i

medlemmar, Nils Logens tjänsteJ. Ahlström, tjänstgjorde som distriktmästare. män hade hand om arrangeringen för mötet samt serverade såväl i

Odd

FelloAvs Hall härstädes och en af logens


T.ir(;()n-:M-.\Ks

middag som snppo, och suvenir vacki-a

med

143

dolcgatorna uttryckte sin tacksamhet

alla

för ett storslaget mottaoaiide.

kort

histokik

\'asa

Dele.iiatenia

äfven som

erluillo

monogram

()i'dens

t'äi-t^tryck.

i

Il vilket var utarlx-tadl af en af lobens medlemmai'.

Logen liar hvarje ar firat storsla<i"na lemmarna samt andra deltagare f()rvai'a hölls äfven

i

sammanhang med

årsfester, i

livilka

kärt minne.

med-

År 1919

årsfesten en välkomstfest för de

medlemmar, som återkommit från krigstjänsten och medverkade sångföreningen Skandia härifrån staden

af logens livarvid

LOGEN TRE KRONORS CH ARTERM EDLEM M AR Viiiistcr

Andra

första raden: Emil Lundquist, John B. Ericson. raden,: (Hlbert Larson. Louis Bengtson, George Dahlström, Tor Lundelius. till

liiiger,

samt en del af distriktlogens tjänstemän och andra förmågor, suppé serverades och var denna fest särdeles lyckad. Äfven i år firades årsfest, hvilken arrangerades af logens intagningsstab och hvarvid tvenne mnsikvirtuoser från New York medverkade. Af logens organisatörer kvarstå ännu åtta som aktiva med-

lemmar, och bland dem som med

nit

logens och ordens framgång vilja vi

och intresse arbetat för J. Ahl-

nämna följande N. :

inom logen samt inom distriktlogen iiniehaft flera fiirtroendeuppdrag såsom medlem af bilagskommittén, distriktdeputerade för (dika lokalloger samt distriktmästare åren 1908 och 1909; delegat till storlogen trenne gånger ström, protokollsekreterare

i

8 år


144

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

samt där tjäiist<»'jort som medlem af konstitutions-, boksystems-, vädjemåls- och revisionskommittéerna, varit medarbetare i Vasastjärnan samt där publicerat parlamentariska arbetsregler för orden. alltid

Broder Ahlström vistas nu

med tacksamhet minnas hans

logens och ordens framgång.

i

Sverige,

men

logen skall

osjälfviska sträfvanden för


TJUGOFEM-ARS HISTORIK

145

Z >

=

oc

-

.

3 il

o

N


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

146

Charles E. Bylin har tjänstgjort som kassör i tre år samt som fyra år och har skött dessa sysslor med i

protokollsekreterare

synnerlig stor noggranhet samt af distriktlogens tjänstemän fått vitsordet att vara en af distriktets allra punktligaste lokallogesekreterare. i

Han

har äfven på andra områden verksamt deltagit uppmärksam deltagare i di-

logens göromål samt är äfven en

striktlogens möten.

Logen har äfven

ett antal systrar,

arbetet och har två af ligen Otilia

dem

som städse deltaga

i

tjänstgjort såsom ordförande,

loge-

näm-

Hanson och Selma Anderson.

organisering har den utbetalt i sjukhjälp begrafningshjälp $1,000.00. samt $7,967.62 medlemsantal 216. samt tillgångar äro $2,896.65 Dess

Sedan

logens i


Logen Sveaborg No. 53.

O

A

logen Svea No. 24 organiserades

des det

att

endast manliga

i

Nangatuck bestäm-

medlemmar kunde ingå

i

densamma, men det dröjde icke länge förrän bröderna äfven här insågo fördelarna af att hafva damer med i logearbetet,

hvarför en del af dess medlemmar började arbeta för att få en genom Charles O. Nelsons ansträngningar som damlogen Sveaborg No. 53 den 2 SYsterloge organiserad, och var det synnerligast

december 1902 organiserades med 18 chartermedlemmar och som båda logerna möta samma kvällar och i samma byggnad hafva de varit

i

tillfälle att

utföra ett godt samarbete

till

inbördes väl-

färd och alla större fester, bazarer och möten, hafva arrangerats af båda logerna gemensamt och vid det stora gemensamma intagningsmötet härstädes den 29 mars 1919 utfördes ceremonien af en stab från logen Sveaborg, bestående af 16 unga systrar, som alla voro födda och fostrade i detta land. Vid mötet intogs det största antal kandidater som förekommit vid något af de intagningsmöten som hållits inom distriktet. År 1908 hölls ett större möte till hvilket logerna i Waterbury voro inbjudna och hvarvid diskuterades vissa frågor berörande logernas representationsrätt i distriktlogen m. m. och antogos förslag att insändas till distriktlogen för behandling. Nangatuck är en plats hvars industri till största delen består af gummifabriker, den är äfven, i förhållande till dess storlek, ansedd som en af de vackraste städerna inom staten och är väl detta en af orsakerna till att ganska många svenskar här slagit ned sina bopålar samt att det uppväxande släktet äfven stannar kvar på platsen, och då distriktlogen år 1915 uppsatte ett pris till den loge, som intog de flesta i Amerika födda nya medlemmarna, gjorde logen Sveaborg en särskild ansträngning att intressera dessa unga damer för svensk föreningsverksamhet, och ett stort antal af dem förenade sig med logen, hvilken äfven eröfrade den


148

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

te

^i

CO

^

O < > O»

2

-

C

^ 5

o

.5

^ -


149

TJUGOFEM-ÄES HISTORIK

uppsatts som första pnsot. liusstako s„in af disti-iktlogen hafva äfven med stort Ganska många af dessa unga systrar af dem hatva logens verksaml.et oel. ett flertal intresse deltagit i

innehaft ordförandestolen. _ höll sitt årsmöte harstaDå distriktlogen Conneetieut år 1920 Nystrom af stornmstaren Olof des hade vi .töjet af ett besök delegaterna. för stor uppmuntran från Chicago, hvilket var en

H

LOGEN SVEAS V,„.,e, ,in

1»:..»:

..„„.

..,K,a,on,

Ju,,.

NO. 53 CHARTERMEOLEMMAR Svc„»u. ol»,„ Lovi„a ..„*,»,„. ,Mi.l.

I,,.,»

.^u,.,

lela Olson.

om

servering

hade Sveaborgs medlemmar hand t<uerhöllo ett välfört.iänt erkännande af middag och supé och utmärkta anordningar. år deltogo bilen Lmdahl Vid Vasadagen här den 12 jnui vald med mycket stor hon majbrnd, och blef i röstningen för

Vid detta

tillfälle

i

maioritet af de afgifna rösterna.

distriktloi;eu erhållit förtroBland de medlemmar som inom Anderson, delegat till storendeuppdrag vilja vi nämna: Anna


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

150

logen, Julia Olson, kaplan, samt Ellen Storm, delegat logens möte i Washington detta år.

Logen Sveaborg har

i

sjukhjälp

$2,951.00 samt ur reservkassan bidragit

såväl

till

en summa af välgörande ändamål

utbetalt till

stor-

utom som inom orden med ganska ansenliga summor.


Logen Oscar ost; AR

n()(JK\ 1904 och satta

i

II

var det

No. 69.

II

(.rgaiiiscrades

genom

i

Thoniastoii

tlcii 2:i

april

Chai'les J. JoliiisoiLS ansträng-

iiiiigar att samla de fåtaliga landsmän, som här äro boen svensk organisation, som gjorde att 22 landsmän sam-

nämnda datum och af I). ^I. Oscar Peterson intogos i Vasa Orden samt organiserade logen Oscar II. Logens första tjänstemän voro som följer F. d. ordförande,

lats

:

Chas. J. Johnson; ordförande, C. Person; vice ordförande, Char-

Anderson; protokollsekreterare, Frank O. Benson; finansseAnderson kassör, J. Monson ceremonimästare, Theodor Nelson kaplan. A. Anderson inre vakt, A. Olson yttre

les

kreterare, Gustaf

;

;

:

;

;

vakt, E. Eliason.

Logens medlemsantal har aldrig varit stort, men den har icke desto mindre visat sig vara stark samt bestå af starka medlemmar, hvilket synnerligast visat sig vid Yasadagarna, där logens repdragningslag besegrat alla andra deltagande lag samt tre år å rad vunnit den af distriktlogen uppsatta silfverpokalen. hvilken däi-igenom blifvit logens egendom, och den andra pokalen har logen er<")frat tvenne gånger, så att äfven denna torde komma i

att blifva logens tillhörighet.

Logens och Chas.

f.

J.

d. ordförande deltaga äfven i distriktlogens möten Johnson har där innehaft en tjänstemannaplats.

Några publika

tillställningar har logen sällan arrangerat,

men

installeringsmötena hafva alltid varit festliga, och har distrikt-

deputeraden samt hans stab ofta

medlemmar

blifvit väl

emottagen och har ganska

Waterbury varit närvarande vid uppmuntrande för logen, och har de

från logerna

i

dessa möten, hvilket varit besökande uttryckt sin tacksamhet för alltid visad gästfrihet. Logens medlemmar har i allmänhet varit mindre berörda af sjukdom, men icke desto mindre har logen varit i tillfälle att i väsentlig mån hjälpa en del landsmän, och vid ett tillfälle var det genom logens bistånd som en landsman erhöll medel till resa hem


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

152

till fosterlandet och vid andra tillfällen har logen på bästa sätt vårdat sina sjuka systrar och bröder. Tre medlemmar hafva aflidit, nämligen Carl Mattson, Paul Scheibler och Carl Håkanson, och dessa hafva af logen följts till sitt sista hvilorum.

LOGEN OSCAR Vänster

till

Chas.

Alfred Johnson, Johnson (kapten).

höger: J.

II

Theodor

NO. 69

REPDRAGNINGSLAG

Xelson,

Hilding

Håkanson,

Thulin

Joh

(ankarnian).

Logens tjänstemän för år 1921 äro som följer F. d. ordföFrank Benson; ordförande, Gustaf Berg; vice ordförande, Carl Ericson protokollsekreterare, Minnie K. Benson vice protokollsekreterare, Agda Sandell; finanssekreterare, Gustaf Anderson; kassör, Chas. J. Johnson; kaplan, Charles Norman; cereyttre monimästare, Theodor Nilson inre vakt, Peter Thulin vakt, Adolf Johnson. Sedan logen organiserades har 92 medlemmar intagits, hvaraf många af olika orsaker lemnat logen, och är dess medlemsantal nu 33. I sjukhjälp har utbetalts $905.00, och är kassan nu $837.09. :

rande,

;

;

;

;


Logen John Ericson No.

73.

OEXXA

loge stiftades i Willimantic, Coiiii., den 2 septemoch dess grundlägoare voro Charles L. Ander1904. ber :

son, Gustaf B. Swenson, John W. Peterson, Alfred JohnAnderson, John son, Oscar Löönqvist, Gustaf Nelson, Charles A. John Lindqvist, Enander, V. Carl Abrahamson, A. Peterson, Swen Ellen Setterberg, M. Nils Johnson, W. Carl Anders G. Anderson,

Pärson, Gustaf Wahlström, August Anderson, Alfred Carlson, Gustaf Nordgren, Anna Stål, Mary Lindström och Emil Lindqvist.

broder Oscar Peterson från Wallingford stiftade att logen, livarvid broder Charles L. Anderson blef utnämnd tjänstatt valdes följande och tjänstgöra som f. d. ordförande V. göra som logens första tjänstemän: Ordf., Gustaf Nordgren: AbraSavcu V. S., P. Petterson, P. S., John O.. Nils Setterberg Förre

1).

:\1.

:

Ellen Pärson: Kassör, Alfred Johnson; K,aplan, Charles A. Anderson; C. M., Emil Lindqvist: I. V., Carl W. Johnson: Y. V., John Lindqvist. Logen har 82 medlemmar, hvaraf 56 brckler och 26 systrar. Logen äger följande f. d. ordförande John W. Petterson, Al-

hamson;

F.

S.,

:

Annie fred Johnson, Oscar Löönqvist, Carl W. Johnson, Miss Ernest Johnson, Anderson, Emil Ericson, Carl G. Sundell, Andrew C.

Johnson, Axel H. Larson, Ernest A. Johnson, Fred Skoglund,

Miss Gärda Ericson. Logens inkomster under sin verksamhet har varit .$8,482.57, utgifter för sjukhjälp .$3,550 21 och diverse utgifter .$3.400.60, således en behållning den 1 januari 1921 af $1,531.76. Logen utbetalar i sjukhjälp $7.00 per vecka för 10 veckor och :\Iedlemsafgiften är 50c i månaden. $3.50 för 5 veckar per år. Af chartermedlemmar äro ännu 11 kvar och verksamma inom logen. Logens nuvarande kassör, broder Alfred Johnson, var logens förste kassör och har varit anförtrodd olika platser iuom logen och har alltid arbetat för logens bästa. Logen har haft åtskilliga tillställningar för sjuka och nödställda till

medlemmar och utomstående och äfven

bidragit

i

sin

mån

barn- och ålderdomshem och andra nyttiga inrättningar. På grund af att logen hade olyckan att hafva alla sina böcker

och inventarier uppbrända för några år sedan, är det svårt att få en så fullständig rapport som skulle önskas.


Logen Prins Gustaf No. 83. TIFTAREN

af logen Prins Gustaf No. 83 är broder Fred.

N. Petterson från Bridgeport, Conn., hvilkens ihärdiga arbete bland svenskarne här i Ansonia hade till följd att den 22 juni 1905 ett möte kom till stånd med resultat att från nämnda dato denna loges verksamhet tog sin början som en sjukoch begrafningshjälpsförening, en länk i den nu långa kedjan af Vasa Ordens loger, samt verkar för svenskhetens upprätthållande här på platsen. Medhjälpare å detta m(>te, förutom broder Petterson, voro f. d. stormästaren C. P>randt samt Kristian Hägglund, båda från logen Birger Jarl No. 3, New Haven. Medlemskapet vid logens startande utgjorde 24 personer, och som tjänstemän fungerade följande medlemmar Ordförande, Åke Palmgren; vice ordförande, Robert Löfblad; sekreterare, Albin Berg; finanssekreterare, Charley Johnson; kassör, Edvard Olson ceremonimästare, M. Strand kaplan, A. Trolly inre vakt, E. Erikson; yttre vakt, E. Bergström; förtroendemän, A. Anderson, M. Magnuson och Axel Ågren. Af dessa tjänstemän tillhöra af skilda orsaker de tre förstnämnda icke mera logen, och dess förste finanssekreterare, Charley Johnson, har, efter att hafva nedlagt ett godt arbete för logens och ordens befrämjande härstädes, genom döden skilts från densamma. De öfriga kvarstå ännu i logen och har under den tid som flytt verksamt bidragit till logens framgång och välfärd. Sålunda blef logen Prins Gustaf stiftad och hade vid första årsskiftet ett medlemsantal af 47 personer samt en behållning af -1^106.57, ett ganska godt resultat under så kort tid, och en lof vande framtid. Inkomsterna upp till slutet af 1920 belöpte sig till $8,467.80 :

;

och utgifterna

Logen har

;

;

i

till

$7,651.68,

lämnande

sjukhjälp under

samma

ett

öfverskott af $816.12.

tid utbetalt

den icke oan-


TJUGOFEM-ÄKS HISTOlilK senliga suiinuaii af

visaratt logen

i

.t'i,s:5f).4:),

r<»'eiiskaj)

livilkct

lo.ucii

äfveii

i

uthclalt

$1. ()()(). 00,

det fallet varit

klarl

hclopi)

af sjuklijiilpsfrtrcning

dess medh^nniiar samt af heliofvcl påkallad.

har

155

till

hvai-af

stor hjäl|).

fiUjcr \'id

1

och

tydligt

vai'i1 ga<:ii('lig fiir

])('<ii"afniiigslijrilp

det

logens

np|)gif1

sidan af denna sin

verksamhet inom logen oeh för dess medlemmar, Jiai- logen bidragit årligen till behöfvande hrrxlei' oeh systi-ar inom andi'a stater och loger samt barndiärtighetsinrättningar, belöpande sig till en rätt ansenlig snmma, och kan det till heder för logen nämnas det knappt någon begäran om lijäl}) från logen lämnats obeviljad. Det torde nog till en del synas som de ofvan angifna öfverskottssitfrorna äro ganska låga då man tar i betraktande den tid logen varit i verksamhet, hvilket nog äfven är fallet, men beror detta på den låga medlemsafgift som fortfarande gäller, endast 35 cents i månaden. I afsikt att säkerställa

sjukfonden, innehåller logens bilagar

i fall sjukfonden nedgår till ett belopp en extra uttaxering automatiskt får påbörjas samt pågår tills fonden höjts till ett visst bestämdt belopp, baseradt på medlemsantalet. Denna paragraf har visat sig som ett godt

en paragraf, hvari stadgas att

visst

instrument

för

säkerställande

af

sjukfonden och har verkat

därhän.

Förra året, 1920, firade logen sin femtonåriga tillvaro. Stadigt har logen skridit framåt, men om ej antalet medlemmar har ökats, beror det ej därpå att ansträngning ej gjorts. Samhället är litet och ej rikt på individer af skandinavisk härkomst, och något nytt tillflöde från moderlandet har ej kommit oss till del och det svenska materialet är väl uttömdt, ty hvarenda person som anser sig vara svensk tillhör Vasa Orden. Existerade ej Vasa Orden, så visste ingen af att det fanns något svenskt element i U. S. A. som ägde organiseringsförmåga att sammanföra svenskarne till gemensamt arbete och sträfvande för broderskap och hjälpsamhet, sträckande en hjälpsam hand åt behöfvande landsmän och landsmaninnor i alla stater inom denna stora unionen. Logen Prins Gustaf No. 83 har all anledning att känna sig stark och som synes, gå en ljus framtid till mötes, om slappa af, utan arbeta med energi, uppmuntrande hvarandra med målet ständigt för ögonen.

vi blott ej


Logen Carl XII No. 103. TT den i

vår

lifskraftiga

lilla

Vasaorden äfven skulle

stad Bristol, var väl

ej att

slå sina rötter

förtänka, då orden

hade två lifaktiga och verksamma loger i vår grannstad, Tegnér No. 5 och Valkyrian No. 21. Det var medlemmar af dessa loger med br. Carl Bergendahl i spetsen, som år 1906 på vårsidan såväl som under sommaren gjorde flera försök att organisera en loge af Vasa Orden, men misslyckades. Svenskarne voro här inte heller så många, knappt 200 familjer, men två gamla sjukföreningar med rätt många medlemmar och goda kassor. Men br. C. Bergendahl gaf ej upp hoppet, flera besök gjordes och den 5 oktober 1906 hade br. Bergendah] hyrt den gamla G. R. A. Hall samt utlyst ett massmöte. Närvarande vid detta möte voro förutom C. Bergendahl bröderna Oscar Carlson, Ernest Pearson och A^ictor Carlson, alla från logen Tegnér. Mötet öppnades af br. C. Bergendahl, som tillkännagaf syftet af mötet samt klargjorde Vasa Ordens ändamål bland svenskarna i Amerika. I den därpå följande diskussionen beslöts, på förslag af Mr. Victor Modin, att bilda en loge af Vasa Orden, och följande personer anmälde sig till inträde Victor E. Modin, Patrick Engelwood, J. W. Johnson, Alfred Carlson, George Gustafson, Anton Anderson, Oscar Anderson, Charles Almquist, Axel N. Johnson, August Erickson samt Gustaf R. Anderson.

New

Britain, nämligen logerna

:

Val af styrelse företogs och utföll som följer P. D. O., Charles Almquist; O., Victor E. Modin; V. O., George Gustafson; S., J. W. Johnson; P. S.. Anton Anderson; kassör, August Erickson, kaplan, Alfred Carlson C. M., Axel N. Johnson, I. V., Gustaf R. Anderson, Y. V., Patrick Engelwood. :

;

En

liflig

diskussion utspann sig öfver hvad

hafva, och enades

man

slutligen

slagna, ''Carl XII", ett

om

namn som

namn

det af Victor E.

logen mer än

i

logen skulle

Modin

ett

före-

hänseende


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK liar

hedrat både

oeh nöd.

i

att

vinna

terrän*;-

som

i

157

lindrandet af sjukdom

Beslut af vikt vid detta möte var att logens charter

skulle hållas öppen på

obestämd

tid

och att inträdet under tiden möte månaden oeh

skulle vai'a $1.00; att loggen skulle hålla ett

i

den 29 oktober. Detta blef ett stoi't och hö«>tidligt möte. oeh medlemnuirne hade arbetat hårdt fiir att Logens få nya medlennnar. och 15 sådana hade anskaffats. charter hade anländt. såväl som (M1 u})pmuntrande ski-ifvelse från att nästa miite skulle hållas


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

158

ning

med

tillhjälp af ])i'ödei'na och systrarna från

New

Britain.

Broder C. Bergendahl blef tillsatt som m<")tets sekreterare, hvilken nppmanade logens sekreterare att nppgifva namn å de personer, som önskade ingå i logen, och hade till dem som fornt blifvit nämnda vid mötet den 5 oktober, följande personer anmält sig: Fred Ryding, Viktor Lofgren, Amandns Svan, Axel Anderson, Jnstns Johnson, Alfred Erickson, August Molin, Erick Anderson, Charles Olson, Hjalmar Anderson, Charles Holmberg, Harry Gustafson, Anton Chellberg, Charles L. Johnson samt AlOfvannämnda personer bert Anderson, tillsammans 26 personer. blefvo af br. Carl Bran dt intagna i logen samt invigda i ordens mysterier.

Omedelbart efter intagningen skreds till installering af logens men som br. Anton Anderson afsagt sig finanssekreteraresysslan, blef Alfred Erickson invald till denna plats, hvarBeslut blef äfven fattadt at efter installationen försiggick. dessa tjänstemän kvarstå för första terminen under 1907. Efter installationen höll br. Carl Brandt ett anslående tal till den n logens medlemmar, uppmanande dem till aktivt arbete för sin nya loge och för orden, att flitigt besöka mötena och att inte bara betala sina af gifter och finna fel på dem som arbeta, utan hvar och en själf bli verksam och arbeta i Sanning och Enighet. Carl Modin, Carl Bergendahl samt Viktor Modin talade för logens framtjänstemän,

Valkyrias medlemmar bidrogo med pianosolo och sång, hvilket gjorde mötet intressant och högstämdt. Af beslut som gång.

fattades vid detta möte var, att logeji skulle blifva en blandad

män och kvinnor af svensk börd somt åtnjöt godt anDetta betydelsefulla möte afslöts med inbjudan till de närvarande till förfriskningar, donerade af br. Oscar Anderson. loge, för

seende.

Mötets inkomster var till

storlogen för

plåten

till

.^^26.

.t-'^).25

00

i

inträdesafgifter.

Efter en räkning

var betald, återstod 75 cent och var grund-

vår nuvarande kassa.

På mötet den

2

december beslöts

50 cents, ett beslut som gäller än

i

att

månadsafgiften skall vara

dag.

En kommitté

tillsattes

för att utarbeta bilagar, bestående af Victor Modin, Victor Lof-

gren, Charles Almquist, J.

W. Johnson, Alfred Erickson samt

George Gustafson.

Logens tredje och

sista

möte under 1906

hölls

den

7

december,

och vid detta möte ingick 25 nya medlemmar, af dessa voro 11


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

159

Af dessa kvarstå kvinnor, logens t'(")rsla kviniiliu;i iiicdlciiiinai". ännu Mrs. Jeiiy Lilja, Mrs. Alma .lolinson, Mrs. (Miarles Ahn(|uis1 och Mrs Hellen Carlson. persoiuMTi'e månaders verksandiet under 1 !)()() visade alt logen. Kassans ställning vai* $.'UJ. ingått som miMllemmar .")()

.").).

i

1907 iugiek ganska f()rhoi)i)ningsfullt.

ne inträde som en

f(")ljd

januari antogs kommitténs tillförsäkrades sjukhjälp

fiirslag

med

till

logen

att

medlem var berättigad

Inträdesaf giften var satt från

inträdesafgift står kvar än

tades

mcitet

i

till

vid svårare sjukdomsfall äfven sjuksk(")terskehjälp

för 30 dagar.

samma

medlemmarna

bilagar och

$6.00 per vecka för 16 veckor under

12 månader, räknadt från den dag

hjälp samt

Nya medlemmar vun-

af enigt oeh träg;'t arbete.

börjar

i

dag.

utbetala

.$2 till

A mötet den sjukhjäl})

1

.1^5,

och denna

februari beslu-

från

den

1

mars

år.

Arbetet under gång, 40

fiirsta

medlemmar

terminen

af 1907 fortgick

med fram-

intogos under terminen och vid dess slut

var logens kassa 5|il34.18 samt egendomsvärdet .$82.35 i sjukDen som först drog sjukhjälp var hjälp hade utbetalts $48.00. br. Alfred Anderson, som äfven senare var den för hvilken den första begrafningshjälpen utbetalades. ;

Redan tidigt insåg logen Carl XII vikten att hafva kvinnor med arbetet, och vid tjänstemannavalet för den andra terminen valdes Mrs. Alma Johnson till logens första kvinnliga kaplan i

och Mrs. Jenny Lilja blef samtidigt logens ceremonimästarinna.

Arbetet fortgick till belåtenhet. Den första årsfesten hölls den 4 oktober 1907 samt lämnade ett öfverskott af $20.00 och vid terminens slut hade kassan kommit u])p till $300.00, egendomsvärdet till $109.00 och ytterligare 9 medlemmar hade ingått, eller 49

under år 1907. Carl XII var nu ett år gammal, nyhetens behag hade blåst lille pilten skulle heller inte undgå de bland föreningsbarnen så vanliga barnsjukdomarna hvilka, obehagliga till Afundsjuka, förtal och sitt yttre, dock långtifrån äro lifsfarliga. klander gjorde nog sitt till att så få medlemmar ingick under år 1908. Men det oaktadt fortsatte logen Carl XII att verka och göra godt, fullt medveten om att till sist goda handlingar Många sjukdomsfall inträffade skulle öfvervinna all opposition. och redan under första terminen hade utbetalts $156.00 i sjuk-

bort och den


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

160

hjälp och H^^l.OO

i

sjnksköterskehjälp.

Dessa motgångar kunna

medlemden liberala sjnk- och sjuksköterskehjälpen för en I sammanhang härmed så liten månadsafgift och liten kassa. kan nämnas att logen i mars månad hade beslutat att den då gällande uttaxeringen till begrafningskassan skulle tagas ur logens kassa. Logen gjorde heller ingen finansiell framgång, och medlemsantalet vid slutet af år 1908 hade gått ned till 78 medlemdelvis tillskrifvas logens oförsiktighet vid intagandet af

mar och

mar.

1

dels

fcirbigåeiulo får ej gliimmas en händelse,

på systerkärlek

till

logen och dess medlemmar.

som

visar prof

En

syster, Jo-

hanna Anderson, hälsade på släkt och vänner i g^mla Sverige. \^id åtei-komsten till Bristol infann hon sig på mötet den 2 oktober 1908 samt blottade en stor svensk flagga blå och gula färgerna,

som öfverlämnades

lemmar som minne från ett af

Ar 1909 var

i

de äkta svenska

logen och dess med-

Den kvällen densamma har alltid

luMuie och Sverige.

glädjens vågor höga och minnet af

kvar som

till

gick stått

de trefligaste från det motgångsrika året 1908.

något särskildt framgångsrikt år, åtminmen året var i andra afseenden af betydelse. Den 2 april var logen för första gången iklädd ordens regalier och en familjefest hölls samma kväll. Den 6 augusti ])eslöts att sjukhjälpen skulle höjas till .^7.00 veckaii eller en dollar om dagen för 100 dagar, fiskalår räknadt, och detta beslut gäller än dag. I öfrigt var året ej af någon säi-skild betydelse. Medlemsantalet hade ökats med 1 och kassan ej heller

stone ej hvad medlemsantalet vidkom,

i

i

luide stigit till 5i;546.88.

Vid ingången af 1910 b^irjade molnen skingra sig, nya krafter hade tagit itu med verksamheten, alla medlemmar arbetade enighet och samförstånd, nya medlemmar intogos vid nästan hvarje möte. Aret blef ett särdeles framgångsrikt och betydelsefnllt år, 42 nya medlemmai- hade ingått och logens kassa hade i

kommit

u])]) till

-1^672.51, fast

i

sjukhjälp utbetalts $386.00.

1911 fortsatte att blifva fi'amgångsrikt för logen.

bnimai' anmiildes och intagningai' logen

i

sin helhet.

mera olämplig voro

med och

beslöts den

3

föi-

h(")lls

rätt ofta,

till

Nya medglädje

f(")i'

Den gamla O. K. A. Hall biirjade blifva allt allt som många kvinnor

mötesplats, framför

lokalen låg

i

stråtvägen af

många salooner, därför Modin och William

februari att tillsätta Victor

Johnson att hyra K. of månaden.

V.

Hall samt att m()ta tredje lördagen

i


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

IGl

cniledniii^i- af de luaiiija iiitat»iiiii<:arna, trängde tanken fram att hafva en intagnintjsstab för att göra intagningarna mera imj)()nerande. och den 15 april valdes Victor Modin till ledare fiir en stab, som redan den 20 maj ntförde intagningen för första gängen, ntan att vara iklädda nniformer, men arbetet ntfördes väl. Fa\ kommitté af Axel 8. Carlson, Charles Larson samt dåvarande ordföranden Axel Anderson fick nppdrag att med in-

^led

sig

i

LOGEN CARL XM Från vänster

till

NO.

103

INTAGNINGSSTAB

höger, sittande: Arthur Jdhnsoii. Tlnire Xelson,

Oscar Larson (ledare), John Peterson,

Carl Johnson.

Andra raden: Gustaf Xelson, Carl

Aiil,

Carl Erallson,

Linder Tredje raden: Anders Larson, Arnold Sundström,

Clarence Gustafson,

Raymond

Kenneth Erikson, George

Ericson.

tagningsstaben skaffa kläder, passande för densamma. Denna kommitté mötte med staben och beslnt fattades att svarta byxor

samt hvita blusar och mössor samt band i de svenska blå-gnla färgerna skulle vara den uniform staben skulle ha. Hela utstyrEnigheten inom staben var ej den bästa, och seln kostade $26.57. sig V. Modin ledareskapet och i hans ställe i november afsade valdes C. R. T. Carlson som ledare. Dessförinnan hade logen inbjudit logen Tegnér No. 5 stab att göra intagningen i Bristol, och denna loges stab infann sig den 21 oktober och förrättade en stor intagning

till

stor heder för sig själfva och sin loge.


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

162

Behofvet att möta mer än en gång i månaden gjorde sig märkden 16 december fattades beslnt att möta första och tredje lördagen i månaden, b vilka miUesdagar logen ännu har. Äfven detta år var slnt, 29 medlemmar hade ingått i logen men kassan däremot hade gjort helt liten tillökning, enär sjukdom sjukhjälp. Medfortfor inom logen och .+553.00 hade utbetalts lemsantalet var nu 132. bar, och

i

Åren 1912 och 1913 voro pröfvosamma år

medlemmar voro sjuka och sjukdomsfallen

Många men under

för logen.

långa,

dessa år visade logen prof på styrka och sammanhållning. Ingen förlorade heller modet, utan alla arbetade med ifver för nya med-

lemmar, hvilket lönades med framgång, särskildt året 1912. Br. C. R. T. Carlson hade nedlagt ett hårdt arbete att få intagningstaben i godt skick, och denna gjorde också sin första intagning under hans ledning den 17 februari på ett förtjänstfullt sätt. Den 16 mars var logen Valkj^rian No. 21 i New Britain inbjuden att göra intagningen i logen, hvilket den ock gjorde på ett storVid detta möte invigslaget sätt och vann mycken beundran. des 15 kandidater.

Den

6 april tillsatte logen en

för staben. därtill.

kommitté

att

inköpa uniformer

Charles Larson och Charles Sundström blefvo valda

Vid samma möte kom

från K. of P. Hall

till

helt plötsligt frågan

Red Mens

Hall.

Härom

om

att flytta

voro meningarna

mycket delade, men beslut fattades med två rösters öfvervikt att Många medlemflytta till Red Mens Hall redan den 20 april. svårt att ena sig med beslutet, men efter en tid insågs allmänt de fördelar den nya lokalen hade både för intagningsstaben såväl som för de unga. Arbetet fortsattes och gick framåt, nya uniformer hade inköpts och den 20 api'il gjordes in-

mar hade

tagning i de nya uniformerna. Detta var ett högtidligt tillfälle och gaf ny impuls till fortsatt arbete. Under året hade ingått 37 nya medlemmar, men finansielt hade logen gått tillbaka, enär mellan sex och sju hundra dollars utbetalts i sjukhjälp.

Som förut nämnts var 1913 något liknande det förra året, åtminstone hvad sjukdomsfallen beträffar, och under detta år utbetalades öfver $800.00 i sjukhjälp. Att kassan minskades var själfklart; den 1 juli 1912 var den $757.87, den 1 juli 1913 $500.31, och vid 1913 års slut var kassan $557.79 nyintagna medlemmar under året voro 17. Under alla dessa stormar visade Carl XII att ;


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

163 •

den var stark nog sina sjuka

mariui satt

att rida ut

medlemmar och till

dem

alla,

i

det den tog väl vara på f(")i'li

öppningar medlem-

De medlemmar som

så troget arbetade

fyllde alla de

densamma.

Ett nytt ar stundar.

under fiiregående år för uppbyggandet af logen finansielt såväl som medlemsantalet, men med liten framgång, hoppades nu på bättre tider,

men

fiirhoppningarna

grusades

äfven

detta

år.

Bland medlemmarna, som vid årets början räkimde 163, blefvo många sjuka. Vice ordföranden och sjukkommittén skötte sina befattningar väl och det öfriga logearbetet fortgick het.

Nya medlemmar vanns och inbjudan sändes

till

till

belåten-

logen Nor-

dens intagningsstab att komma till Bristol, hvilket den äfven gjorde den 21 februari och utförde intagningen på ett särdeles Flera andra intagningar hölls under första tertilltalande sätt. minen, vittnande om träget arbete. I sjukhjäl}) hade under samma termin utbetalts ^1^367. 00.

Många af logens systrar hade under de gångna åren arbetat mycket hårdt och träget för logen, tjänat i många olika kommittéer samt hållit flere tjänstemannabefattningar såsom kaplan, ceremonimästare, vice sekreterare, vakt, vice ordförande o. s. v. På mötet i juni blef Mrs. Jenny Lilja vald till logens första kvinnliga ordförande, Arbetet gick bra framåt och man önskade att ha bättre altarsaker vid intagningarna och den 1 augusti hade en kommitté af Älrs. Justus Johnson, Lillian D. Johnson saml En altarduk, tillC. R. T. Carlson inköpt en ljusstake af silfver.

verkad af syster Lillian D. Johnson kom äfven till logens utstyrIntagningarna kunde nu göras på ett mera värdigt sätt. Något måste äfven göras för att förstärka kassan, därför hölls en sommarutflykt i det gröna den 23 augusti, som gaf ett öfverskott En årsfest hölls äfven detta år. Den 12 november af $36.20. var br. C. R. T. Carlson med inagningsstab inbjuden att gör.a intagning i Hartford hos logen Norden, hvilket den ock gjorde på ett mycket hedrande sätt. Den 5 december afsade sig C. R. T. Carlson ledarskapet för staben, hvilken nu lade sig till ro. Under terminens sista tid hade $487.00 utbetalts och för hela året sjukhjälp. Logens medlemsantal hade ökats $854.00 utbetalts med 6, men kassan gått ner till $385.34. sel.

i

För

mödosamma summor sjukhjälp för så

tre långa och

ligt stora

i

år hade logen utbetalt ovanlitet

medlemsantal, och logens


164 _

^

.

TJUGOFEM-ÅES HISTORIK .

.

.

.

_

annat än nppmnntrande. Men alla styrka och sammanhållning logen öfver den och glada voro stolta hade samt att den på ett så storslaget sätt vårdat sina systrar och bröder, väl vetande att efter hvarje regn skiner solen åter. Motgångarnas mörka moln skingrar sig och hoppets sol lyser Detta år blef ett betydelsefnllt åter fram med ingången af 1915. Som fornt nämnts hade logen redan tidigt inår för Carl XII. sett nyttan af att hafva systrarna med i arbetet och lyckats ganska bra att intressera dem i det direkta arbetet och många hade finansiella ställnin<i' var allt

haft olika tjänstebefattningar inom logen samt inom olika kom-

mitéer liade de på ett mycket själfnppotfrande sätt arbetat träget och villigt. Men Carl XII hade äfven tidigt insett betydelsen af att samla de unga, som födts och växt upp här i landet för att

därmed betrygga logens framtid samt i sin mån verkat för betryggandet af ordens framtid. Den största förtjänst af detta arbete tillkommer i första rummet de gamla medlemmarna som, så snart barnen blifvit gamla nog, tog dem med till Vasa logens möten, och följden blef äfven den att med åren ganska många af de unga kom att tillhöra Carl XII. Redan tidigt hade försök gjorts att få ungdomen intresserad i arbetet, och så långt tillbaka som år 1908 hade George Gustafson, född i Amerika, blifvit vald till ordförande, och utförde sin tjänstebefattning på ett hedrande sätt.

Från denna tid till 1915 hade inga särskilda försök gjorts att få de unga att taga ledningen, men nu hade br. Carl Oscar Larson, ordförande och dessutom hade en del kommit in i tjänstemannakåren, nämligen Lilly Linden, vice sekreterare, Ebba Anderson, kaplan, som äfven blef logens vice ordförande för sista terminen samma år, Paul Edman, inre vakt. och Editli Linden, biträdande ceremonimästare. De unga voro väl representerade och arbetet utfördes

född

i

Amerika, valts

andra, födda här

i

till

landet,

Sjukdomsi logens historia. långa samt utgifterna mindre och försök att spara logens lilla kassa gjordes äfven. På mötet den 2 januari tillsattes en kommitté att rekommendera något i ofvannämnda syfte. Denna kommitté blef Victor Modin, John Bergh, väl samt blef detta år en fallen blefvo ej så

vändpunkt

många

eller

Ed. Gustafson, William Johnson samt C. R. T. Carlson, och gjorde kommittén förslag till ändring i logens bilagar i hvilken ingick att hvarje medlem erlägger hvarje sjette månad en afgift af 50 Dessa utgifter hade hitintills tacents till begrafningsfonden. gits ur logens kassa genom beslut, som vi omnämnt i början af vår


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

165

historik. Att detta hjälpte kassan betydli^it var själfklart, men sjukdoinsfaHen voi-o ej lieller så niån<i'a eller långa, och den första terminen utbetalades endast H^l-^^^l-OO sjukhjälp oeli kassan ökaTiider andra terminen utbetalades dim lilla des med >|<2()9.:U). summan af $69 sjukhjälp, ocli uiuler denna termin ökades kasIbda tillökningen nnder året blef san ytterligare med ^'S12.)12. Detta $581.58, betydligt mer än hela kassan vid årets början. Bristol och logens bästa krafår liölls distriktets 19:de årsmöte ter bland systrarna såväl som bland bröderna arbetade hårdt för i

i

i

de besökandes välbefinnande. Det framgångsrika året 1915 gaf nu vika för ett annat lika lyekadt, nämligen 1916. Redan den 1 januari hölls installation af logens tjänstemän, hvilken installation hölls öppen, hvartill tillåtelse erhållits af distriktet. ]\Iötet var särdeles väl besökt. Fortsättningen af året märktes med många intagningar, och den 3 juni var logen Tegnér No. 5 inbjuden att göra intagningen, hvil-

ett mycket hedrande sätt. 5 kandidater Logen var detta år 10 år gammal, och denna

ken den ock gjorde på intogs den kvällen.

märkesdag oktober från

firades på ett

hedrande

sätt.

En

årsfest hölls

den 10

med många lysande förmågor, bland dem Arpi kvartetten Britain, distriktets tjänstemän o. s. v. Denna fest var

New

särdeles lyckad. I

New

intagning,

Under

Britain hölls detta år den 16 december en i

hvilken Carl XII äfven deltog

året hade 23 personer förenat sig

antalet ökades

med

och kassan ökades

17.

med

I

med

med

gemensam

9 kandidater.

logen och medlems-

sjukhjälp hade utbetalts endast $305.00

ytterligare $544.00.

Åter gifver ett gammalt år vika för ett nytt arbetsår, nämligen 1917. Åter finna vi de unga väl representerade i logens styAf de här i landet födda var Ebba Anderson ordförande, relse. Lillian D. Johnson vice ordförande, Clarence Gustafson vice sekreterare, Alice Larson bitr. ceremonimästare och Oscar Larson yttre vakt, således en rätt vacker representation af våra unga. Året var ett af krigstidens dystraste år. Många bröder och vänner i kriget och flera af logens medlemmar voro ute på slagfältet och några vidare anordningar förekom ej i någon braskande stil. Den 20 oktober beslöt logen ''att medlemmar, som äro i landets tjänst äga rätt att afgiftsfritt kvarstå i logen under den tid de tjänstgöra i kriget, dock fordras att medlem är i god ställning då han utkallas. Sjukhjälp utbetaltes ej till så i tjänst ut-


166

kallad tion".

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

medlem förrän den ånyo kommer inom logens jurisdikLog-en höll ock sina medlemmar i krigstjänst i god ställ-

ning nnder kriget, hvilket de äfven uppskattade. På höstsidan hade logen beslutat att bifalla D. L. exekutiva råds begäran om gemensam intagning i Bristol, och som logen vid denna tid ej ägde någon intagningsstab, bringade C. T. Carlson upp frågan om ett nytt team, denna gång sammansatt af såväl

LOGEN CARL

NO.

XII

103

NUVARANDE STYRELSE

Sittande, från vänster till höger: Axel S. ("arlsuu, Sven Johnson. Waldemar Aspelin. Clarence Gustafson, C. R. T. Carlson. Stående: Thure Nelson, Miss Florence Carlson, Gustaf Larson, Mrs. Axel Anderson, Gustaf T. Lundahl, Miss Hulda Gustafson, Anders Larson.

systrar som bröder. En kommitté tillsattes den 17 november, bestående af C. R. T. Carlson, Oscar Larson, Ebba Anderson och Lillian T). Johnson, h vilken kommitté rai)porterade på mötet den 1 december att intagningsstab var organiserad och att den börjat öfva. Året var för öfrigt stillsamt, men en årsfest hölls den 6 oktober och gaf ett öfverskott af $23.00. 11 medlemmar ingingo i logen och hälsotillståndet var särdeles godt. I sjukhjälp hade utbetalts .1^235.00 och h)gens kassa hade ökats med $557.00. Lillian 1). JoJnison, född Amerika, valdes till ordförande föl* i


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

167

191S och Elsa E. Anderson

])l('l'

lobens systrar liado tjänat

olika l)('fattnin<:a!*,

velat taija

den som

I()<:(mis

sckrcicrai-c.

men

Maii«i'a inti'('n

af

hade

an seki-eterarehefattnin^-en. Elsa Anderson blef härvidlag- och blef lobens första kviini-

si<»'

hriit sky.ut>lieten

liga sekreterare, en syssla

skötte frän början

var

Ai"et

i

år. samtidig-t se.

i

hon pä

ett särdeles fih-t jänstfnllt sätt

årets slut.

niänua afseenden

ett

som det bar vemodets

Vi minnas

förra året,

till

men

verksamt och betydcdsefuUt prägel,

som

vi

senare skola

en intagningsstab blifvit bildad i slutet af dess lefnad blef kort och redan på januarimötet att

upplystes det att det misslyckats och det hela var upplöst. Den 16 mars detta år hölls den gemensamma intagningen i Red Men's

afseenden vällyckad. Logen Carl XII bidrog med 11 kandidater och logen Skandia No. 23 intagningsstab utförde intagningsceremonierna på ett mycket storslaget Den 4 maj detta år hade logen inbjudan att deltaga i en sätt. fjärde juli festlighet tillsammans med stadens öfriga olika föreningar. En kommitté, bestående af Lillian D. Johnson, Axel S. Carlson samt C. R. T. Carlson, blef tillsatt för förberedande anHall, hvilken var

i

alla

ordningar. Logen deltog på ett hedrande sätt både i paraden som vid försäljning af varor, särskild t hembakade produkter, som hade en strykande åtgång, för hvilket logens systrar hedrade

Detta maj-möte hade den förening de representerade. äfven en annan stor betydelse. Logen hade nu 16 medlemmar i krigstjänst, hvilka voro i de öfriga medlemmars tanke och beundran. Förslaget blef nu gjordt att inköpa en ''service" flagga samt insy 16 blåa stjärnor, representerande de unga gossarna i

sig och

krigstjänst.

Logens unga systrar

fick

uppdraget, och valdes Alice

Larson, Florence Carlson samt Alice Olson att utföra detta uppdrag.

Men

logen

ville

äfven på annat sätt ihågkomma sina unga

känna sig bortglömda af sina ordenssyskon, tillsattes en kommitté att uppehålla korrespondens med dem. Till denna kommitté valdes Axel S. Carlson, Alice Larson, Florence Carlson, Clarence Gustafson samt Logen hade äfven det sorgliga meddelandet att Lillian Johnson. en af dess unga medlemmar i kriget, nämligen Gustaf Elmer LinDenne var den förste af logens unga bröden, blifvit dödad. Det blef nu uppdraget der, som fick ge sitt lif i världskriget. att den kommitté, som hade service flaggan om hand att med en

bröder

i

världskriget, och för att de ej skulle

guldstjärna betäcka en af de blåa stjärnorna.

I

augusti köpte


TJUGOFEM-ÅRS HISTOEIK

168

logen

amerikansk flagga, som hade användts af logen i nu både den svenska och amerikanska september hade logen åter bud från slagfältet, denna

stor

eii

juli-paraden, och ägde den

flaggan.

I

gång var det broder Sixten Carlson, som fått offra lifvet i det blodiga kriget och en annan guldstjärna talar nu sitt tysta språk på vår flagga. Dessa blefvo dock, glädjande nog, de två enda guldstjärnorna. Året slöt logens mångskiftande verksamhet till såväl tjänstemäns som medlemmars heder. I sjukhjälp hade utbetalts $516.00 och i finansielt hänseende hade logen äfven gått framåt.

komma nu

Vi

till

uttrycket som säger,

Carl XII

:s

storhetstid, år 1919.

"ombyte förnöjer", besanna

Här synes

sig.

Tjänste-

männen detta år utgjordes nästan uteslutande af äldre medlemmar, men sällan om någonsin har logens unga och äldre medlemmar arbetat med större ifver och bättre harmoni än dett.a i

Därför blef det också det mest framgångsrika år i dess historia. Vid första januari-mötet hade logen en skrif velse från distriktsekreteraren A. M. Anderson med uppmaning till arbete för nya medlemmar nu sedan kriget var öfver. Vid mötet tillsattes en kommitté för anskaffandet af nya medlemmar, bestånede af Axel S. Carlson, Axel Anderson, Elsie E. Anderson samt Gustaf Larson. Beslut blef senare fattadt att gifva priser tiT dem som anmäler de flesta nya medlemmar. Kommittén arbetade hårdt, men så gjorde äfven många af logens öfriga medlemmar, och följden blef att ansökningarna började hagla in till Den 3 maj utdelade logen priser till dem som inrekomlogen. menderat de flesta kandidaterna. Gustaf Larson erhöll förstM priset, Axel S. Carlson andra samt Elsa E. Anderson tredje år.

priset.

Den krigare,

7 juni till

hade

män som

Bland de unga bröderna saknades de våra, nämligen Elmer Linden och Sixten Carlson, som

varit ute

två af

hade logen välkomstfest för sina hemkomna unga

hvilken fest äfven alla andra svenska unga

i

kriget inbjudits.

gifvit sina lif för sitt land

i

striden för att göra jorden en

harmoni skulle råda och fredens signade sol få lysa öfver kommande generationer. De hvila nu i Frankrikes plats där frid och

jord, där ett enkelt träkors täljer hjältarnas sista hvilorum.

Pro-

grammet, som var omväxlande med sång, musik, tal och deklamation, var utfördt af logens egna förmågor, och inga hyrda förmågor hade anskaffats, utan var det deras egna bröder och


TJUGOFEM-ARS HISTORIK som viilkoinnadc

systrar

smaklig supé

i

Kil)

(lem,

Kflci* pro^rainnict scrvci-adcs

en

bankettsalen,

som var smakfullt dekorerad

af

Kommittérade för festen voro Mrs. Justus Johnson, Mrs. Sven Johnson, Hulda Gustafson, Mrs. Edward Kastberg oeh ]\Irs. Axel Anderson. Fast vädret var varmt, var ändå mycket folk närvarande, och festen kommer alltid att blifva ett lo«z:ens

systrar.

kärt minne.

tet.

Sommarvärmen detta år hade ingen inverkan på logen aktiviDen 19 juli hade logen besök af distriktmästaren Oscar L.

Logen hade vunnit distriktlogens pris medlemmarna från sept. 1918 till den 30 april detta år. 51 nya medlemmar hade intagits i logen. Priset var en tre-armad ljusstake med inskription. Br. O, Johnson höll ett medryckande tal samt prisade logens medlemmar för det goda Johnson från Bridgeport. för de flesta intagna

arbetet.

Med

de

många intagningarna kom

tagningsstab; och fick Axel

S. C.arlson

fi-ågan åter i

uppdrag

upp om en

,att

in-

försöka orga-

nisera en sådan, och den 14 oktober var en del af logens

unga

bröder sammankallade till möte i br. Thure Nelsons hem, 47 Ingraham PL. där vår nuvarande intagningsstab organiserades. Denna trupp, som på annat ställe återgifves, är delvis fristående från logen i det afseende att den har sin egen styrelse, ordförande, sekreterare och kassör, samt sin egen kassa, som räknar öfver $200.00. Dess kapten, Oscar Larson, född här i landet, har lyckats sammanhålla de unga och öfvat uppnått en stor färdighet vid intagningarna och har hedrat sig och logen vid många tillfällen. Af intagningsstaben äro 8 medlemmar födda här i landet och de öfriga i Sverige. Den 4 oktober firade logen sin trettonde årsfest på ett storslaget sätt, vid hvilket tillfälle medverkade sådana uppburna förmågor som violinisten Herbert Anderson från New Britain, Svenska Glee klubben från Hartford, Alva Bengtson från New Britain, Ebba Anderson och Agda Lundahl, medlemmar af logen, m. fl. Aret slutade med en "Roll Call" den 1 december, hvilket bringade många medlemmar till mötet. Mötena under året hade varit ovanligt väl besökta, från trettio till hundra närvarande nästan vid hvarje möte, hvilket till stor del må tillskrifvas de många intagningarna och intagningsstabens arbete vid desamma, som drog mer än vanligt, dels de många anordningarna under året. Medlemsantalet ökades med 53, 56 hade ingått under året

ett förträffligt sätt

dem

så att de


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

170

och endast 3 utgått. Hälsotillståndet hade varit i'ätt godt och kassan hade äfven fått en bra tillökning. 1920 började ganska lifligt, de äldre medlemmarna voro äfven

med Sven Johnson som logens Tjänstemännen installerades den 17 januari, vid hvilket möte distriktmästaren Alfred W. Cederholm var närvaDen rande, för öfrigt karaktäriserades mötet af 8 anmälningar. 25 april hölls den stora intagningen i Hartford, hvarvid logen deltog med 8 kandidater. 1 maj månad gjordes försök att organisera en annan intagningsstab, denna gång bland logens systrar, men efter någon tid uppgafs försöket, men hoppet lefver ännu och framtiden kommer nog att se Carl XII med två intagningsstaber, hvilket kommer att ha sitt särskilda intresse för logen. detta år

i

majoritet inom styrelsen,

ordförande.

Den nan

i

8

maj hade logens intagningsstab inbjudan

Danbury, där den äfven infann

sig,

till

logen Kro-

och åtta kandidater

logen på ett hedrande sätt. Från den dagen knöts ett intimare vänskapsband bland dessa logers medlemmar till nytta intogos för

i

Vårt mottagande

båda logerna.

storartadt, och minnet däraf

i

kommer

Danbury var minst sagdt länge att lefva hos dem

som voro med. Årsfest hölls äfven detta år

New

med medverkan

af

Arpi-sex-

Thoren från South Manchester samt distriktsekreterare A. M. Anderson från Waterbuy. Bland logens egna förmågor medverkade Ebba Anderson och Agda Lundahl m. fl. 29 medlemmar slöto sik till logen detta år och i sjukhjälp utbetaltes $638.00, men det oaktadt ökades tetten från

logens kassa

Britain, distriktmästare Carl

med

$762.00.

Logen har äfven

gjort goda framsteg under innevarande år, i Middletown den 23 april bidrog logen Vid detta möte utfördes ceremonien af logen

och vid intagningsmötet

med

10 kandidater.

Carl XII:s intagningsstab

till

Det torde vara uppenbart

lieder för sig själfva och sin loge. att

omnämnda storslagna arbete utan lemmar med stort intresse verkat

logen icke kunnat utföra detta att ett större antal af dess

med-

för logens framgång, och hafva

med namn å dessa men som utrymmet är begränsadt, vilja vi endast nämna dem som genom sin verksamhet inom distriktlogen

vi från logens sekreterare erhållit en lång lista

logens stödjepelare, eller

såsom mångåriga tjänstemän intagit en särskildt framskjuinom logen.

ten ställning


;

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

171

191G .samt C. R. T. (^arlsoii var viee distriktmästare åren 1915 nuHllcm af exekutiva rådet 1917, delegat till storlogemötet år 1913 samt sedan 1916 logens kassiir, ocii liar tillika med sin familj ifrigt verkat för logens framgång: A^ictor E. Modin var v. distriktmästare år 1909 samt distriktkassör åren 1911 1915 samt i fem

år logens sekreterare; Axel S. Carlson har innehaft de flesta tjänstemannaplatserna inom logen och tvenne olika gånger valts till

AXEL

S.

CARLSON

februari 1884 i Lundby församling, Göteborg, anlände till Amerika den 4 december 1906 och ingick i logen Carl XII Xo. 103 den 1 februari 1907, är medlem af distriktlogeu sedan den 25 oktober 1911.

Född den 28

ordförande samt äfven varit synnerligt aktiv i att rekommendera nya medlemmar och är en af logens mest verksamma medlemmar, han deltager äfven med stort intresse i distriktlogens möten och är väl känd inom distriktet, är logens nuvarande sekreterare 1915 samt ordföNils P. Peterson, finanssekreterare åren 1912 rande 1916—1917; Gustaf T. Lundahl, ordförande 1912 samt Såsom medlemmar af kommittéer finanssekreterare sedan 1918.

andra afseende hafva äfven medlemmarna af följande fatill logens framgång: Charles Almquist, Alfred Carlson, Axel Anderson, Johnson, W. Johnson, Justus J. Pete Gustafson, Edward Gustafson samt Charles Larson. Gustaf R. Anderson är en af logens chartermedlemmar, som alltid arbetat träget för nya medlemmar och äfven i andra afseenden arbetat

samt

i

miljer verksamt bidragit

för logens välfärd.


!

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

172

Vi kunna icke underlåta att här ytterligare anteckna några medlemmar, som nedlagt ett troget arbete för logen Thure Nelson, Gustaf Larson, Augusta Anderson, Elizabeth Erikson, Emma Linden och Mrs. Albert Anderson. Länkar, som brustit inom logen äro systrarna Mrs. Eric Anderson, Mrs. Victor E. Modin och Miss Selma Anderson, samt bröderna Alfred Anderson, John Ludwigson, Hjalmar Gustafson, Alfred Ericson, John Nelson, August Molin, Elmer Linden, Sixten Carlson, Carl H. Almquist samt John Olson. Frid öfver deras minne Om vi nu blicka tillbaka på hvad som under årens lopp blifvit uträttadt i spridande af glädje och hopp hos dystra och nedstämda systrar och brödei-, är det omöjligt att med ord tolka de känsloströmningar, som genomgått medlemmar och anhöriga då besök samt utbetald sjuk- och begrafningshjälp kommit dem till Må det vara nog att nämna att i sammanlagd sjukhjälp har del. :

logen utbetalt $6,164.00, i begrafningshjälp $1,300.00 och medlemmar samt välgörenhetsinrättningar $305.60.

i

gåfvor

till

Logens kontanta kassa $260.00.

är

$4,402.73

egendomsvärde

samt

Totala tillgångar $4,662.73.

Sin uppgift som loge af Vasa Orden har Carl XII sökt fylla

förmåga och

samlandet af vårt svenska folk i vår sitt medlemsantal till 260, hvaraf 157 bröder och 103 systrar, hvilket utgör en tredjedel af på platsen bosatta landsmän. Af dessa äro 96 födda i U. S. A., hviket visar att logens sträfvan att intressera det i detta land födda och fostrade släkte för svensk föreningsverksamhet lyckats efter bästa

i

organisation har den l.yckats upparbeta

synnerligen väl.

andra afseenden har logen fyllt sin uppgift. Den har alltid kraftigt understödt de gemensamma intagningsmötena samt gifvit sitt understöd åt distriktlogens tjänstemän och vid Vasadagarna har den gifvit sitt moraliska och finansiella stöd i den mån den kunnat och flera af dess medlemmar ha aktivt befrämsin helhet, och hvad som hittills har blifvit jadt ordens arbete gjordt borgar väl för logen Carl XII :s framtid.

Äfven

i

i


;

Logen Vasastjärnan No.

e

KTER

150,

åtskilliga fruktlösa försök att or<iaiiisera en loge

i

Branford, började en del personer på platsen själfva inse fördelarna af en Vasaloge där och en del personer tillskref br, Alfred Lindgren i New Haven om saken med resul-

tat att ett

möte

hölls

den 23 oktober 1908

i

familjen August Ol-

sons hem, då Mr. Lindgren var närvarande och hvarvid följande 13 personer tecknade sina namn för medlemskap i en loge af Vasa Orden Alfred Damberg, A. E. Damberg, C. J. Damberg, William Damberg, Walter Damberg, Augusta Damberg, B. August :

Olson, Lina Olson, Otto B. Anderson, N. P. Nordblad,

Hugo John-

son, Philip Gustafson och Gustaf Anderson.

Beslut fattades att hålla ett möte den 7 december 1908 och under tiden hade ytterligare följande personer uttryckt sin önskan att få deltaga Martin Hagelin, David Anderson, Nils Johnson, Fritz Peterson, Carl Isakson, Adolf Anderson, John Wester, Hjalmar Johnson, tillsammans 21 personer, hvilka nämnda datum af distriktmästare Hjalmar Boström och storlogesekreterare Henry Hanson samt Alfred Lindgren intogos i Vasa Orden samt organiserade logen Vasastjärnan No. 150. Vid mötet den 12 januari 1909, då chartern stängdes, intogos följande medlemmar i logen Olivia Anderson, Augusta Haliden, Alfhild Hallden, Gust W. Johnson, Helen Svenson, Emil Anderson, Albertina Anderson, Anna Damberg, Hilda Johnson, Theresia Grundström, Albert Person, Hulda Laurence, alltså 33 chartermedlemmar. Logens första tjänstemän voro som följer F. D. O., Edwin Damberg ordförande, Alfred Damberg V. O., Martin Hagelin P. S., Nils Nordblad; V. P. S., Hugo Johnson; F. S., Otto B. Anderson; kassör, B. August Olson; C. M., Carl Isakson; kaplan, John Wester; I. V., William Damberg; Y. V., Philip Gustafson. Logens utveckling har gått stadigt framåt och är för närvarande den största svenska förening på platsen. Den har ock vid :

:

:

;

;

skilda tillfällen understödt distriktlogens företag och år 1920 ar-


174

TJUGOFEM-ÅES HISTORIK

rangerades Vasadagen på den natnrsköna Brandford Point, hvarGurli vid logens medlemmar nedlade ett förtjänstfullt arbete. Johnson deltog i majbrudtäflingen samt eröfrade första priset, hvilket visar hennes popularitet samt det intresse hon och logens

medlemmar nedlade

för saken.


TJ UCJOFEM aK« lll«T01ilK Tluire Lindberg är föv iiiirvai-aiido

exekutiva rAd samt verksainl

l)idra,Lii1

lill

Logens årsfester rikt

al'

(list

ut

l'(")rts,

t

medlem

jiiiisteiuan oeli

af distriktlogens

kommittéledaniot

logens iVaiiigniig.

liafva varit

ganska storslagna,

(läi'vid

någon

logens tjiinsteinrm nuMlverkat samt gedigna program

oeli liar

och nöje

liar sasoin

175

tTn-

logen jifven anordnat

aiidi-a festliglietei* till

nytta

dess medlemmar.

LOGEN VASASTJÄRNAN

NO.

150

TJÄNSTEMÄN FÖR

1921

raden: Gustaf Ericson, Otto Anderson, B. Au^st Olson, John Svenson, Johnson. Nick Pedersen, Manin Hagelin, Helniar Holm. Andra raden: TTugo Johnson, Carl E. Ericson. John Bengtson, Oscar Olson. Fiirsta

Logens möten hållas förening af L O. G.

T.,

i

llilila

Nygren, Jol

Svea Hall, en lokal som byggdes af en oeh hvarvid äfven en stor del af logen

Vasastjärnans medlemmar verksamt deltogo, och är detta den bästa föreningslokal på platsen, hvilket visar hvad sämja och enighet kunna utföra.

Logen har genom döden

förlorat 5

medlemmar, och är med-

lemsantalet nu 155. I

sjukhjälp har logen utBetalt $5,105.00 samt dessutom skänkt

$324.00

till

ett resultat

nödställda ordenssyskon på andra platser, hvilket är som visar att logen till fullo uppfattat sin uppgift

som sjukhjälpsförening.


esssss

^^^i^^tS^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^1

Logen Skandia No. 260.

I

STADEN New

London, som är belägen vid den vackra hafvet samt beryktad för sin i utmärkta hamnplats, vistas ett antal skandinaver, bland h vilka dock ingen skandinavisk förening lyckats uppehålla sin verksamhet, hvarföre de ansträngningar som dåvarande distrikt-

Thames flodens ntlopp

ANDREW SWANBERG Huddungeby, Vestmanland, Sverige, den 20 juni 1873. anlände till Amerika den 17 maj 1893 samt ingick i logen Ragnar i Wor-

Född

i

1899, var en af logen Oscar No. 30 organisatörer samt ingick i logen Skandinavia den 11 december 1915, tjänstgjorde som distriktmästare inom distriktlogen Connecticut under året 1917-1918. cester, Mass.,

mästaren A. M. Anderson gjorde för organisering af en Vasaloge därstädes rönte föga uppmuntran, men efter ihärdiga ansträngningar och verksamt biträdd af Andrew Swanberg, medlem af logen Oscar No. 30 i Norwich, blefvo ett tillräckligt antal personer intresserade så att den 26 juli 1913 organiserades logen Skandinavia med följande åtta medlemmar: Frank Dahlberg, R. Hedström, Helmer F. Anderson, Richard Pearson, Thorwald


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK Bruuii, George Engberg,

177

Emil Paasi och William Nelson.

Dessa

bi'öder voro intresserade af logens bestånd och tillväxt och

till-

sammans med Andrew Swanberg nedlade ett intensift arbete för erhållandet af nya medlemmar, hvilket äfven lyckades, så att den 31 december samma år hade logen 29 medlemmar. Logens då valda tjänstemän voro som följer: F. D. O., Frank Dahlberg; Ordf., Rudolf Hedström; V. O., Thorwahl Brunn; P. S., Helmer

LOGEN SKANDINAVIA NO. 260 TJÄNSTEMÄN ÅR 1914 Från vänster till höger, första raden: Edla Johnson, Elfrida Johnson. Andra raden. Gunliild Carlson, Jenny Carson, Florence Wallin, Frank Dahlberg, Hazel Norén, Hanna Larson, Thure Giller. Tredje raden: William f.arson, Emil E. Paasi, Richard Pearson, Thorwald Bruun, Helmer F. Anderson.

Anderson V.

F.

;

P.

S.,

Hazel Norén F. ;

S.,

Johanna Bruun kassör, ;

Richard Pearson; kaplan, Tora Nelson; C. M., Emil E. Paasi; 1.

John E. Westberg; Y. V., Jens Bruun. Under år 1914 gjorde logen äfven goda framsteg och eröfrade af distriktlogen uppsatt prisstandar för den loge som under

V.,

ett

tiden 1 januari antal.

— 30 juni gjorde den största tillökning

i

Logen Skandinavias tillökning var 82 procent,

kert resultat, hvilket visar att

den kröntes med framgång.

medlemmarnas

medlemsett vac-

fortsatta sträfvan-


TJUGOFEM-ARS HISTORIK

178

En

stor del af

den skandinaviska befolkningen

många

medlemmar

i

New London

nn på andra har logen varit ett medel för landsmännen att lära närmare känna hvarandra och genom arrangering af fester har logen bidragit till sociala samkväm, som eljest icke sknlle kunnat arrangeras. Logen har äfven i hög grad tagit vård om sina sjuka medlemmar oeli har sjukhjälp utbetalts den ansenliga summan af .^2,190.00 och till ordenssyskon på andra platser donerat Logens kassabehållning är $1,290.07. 3 medlemmar $85.00. hafva af lidit, och är nuvarande medlemsantalet 85. äro sjömän och

af logens

vistas

platser, och

i

Distriktlogen höll

sitt

sammanträde

i

New London

den 30

augusti 1919 på inbjudan af logen Skandinavia, och blefvo delegaterna synnerligen gästfritt mottagna samt uttryckte sin tillfredsställelse

med de utmärkta anordningar som

företagits för

deras välbefinnande.

Broder Andrew Swanberg är den af logens medlemmar som känd bland Va sa syskonen här i östern, städse verksam medlem inom sin loge har han äfven inom distriktlogen såsom förtroendeman samt distriktmästare och delegat till storlogen med osparad möda verkat för ordens framgång. Syster Jensina Pearson var år 1919 distriktkaplan och dessutom har flera af logens medlemmar vid Vasadagarna samt anär bäst

dra

tillfällen visat sitt intresse för distriktlogens välfärd.


;

Logen Viking No. 302,

aNDER 19U

besöktes Soiithiiioloii flera ganovr af distrikt-

mästaren A. M. Anderson

männen

i

syfte att intressera lands-

för organisering- af en loge af

som den svenska befolkningen

Vasa Orden, men

är ganska fåtalig och ingen svensk

mångas tanke svensk förening icke knnde existera därstädes, men då Vasa Ordens verksamhet på andra platser bekantgjordes och sedan en af platsens mest kända landsmän, John M. Lundberg, blifvit intresserad i saken, lyckades det att få ett tillräckligt antal villiga att organisera en loge och på ett möte å Eagle Hall den 24 oktober 1914 organiserades logen Viking No. 302 med 11 chartermedlemmar. Intagningsstaben från logen Tegnér No. 5 var närvarande och utförde ceremonierna på ett mycket tilltalande sätt och alla medlemmarna af distriktlogens exekutiva råd voro närvarande. f(")reningsverksamhet förekommit på platsen, var att en

Som logens förste tjänstemän valdes följande F. D. O., John M. Lundberg; Ordf., Anders A. Anderson; V. O., Frans O. Swanson; P. S., John Olson; V. P. S., Bror Nordström; F. S., Chas. Anderson Kassör, Adolf Lindström Kaplan, Ida Smedberg C. M., Mathilda Nelson V. C. M., Hilda Lundberg; I. V., AndreAv Smedberg; Y. V., Victor Anderson. Vid logens andra möte närvoro exekutiva rådet ånyo och var logen Carl XII No. 103 intagningsstab närvarande och intog 14 nya medlemmar i logen, och var dess framtid nu betryggad. Den har sedan dess arbetat så väl att nästan alla på platsen vistande landsmän och landsmaninnor nu tillhih-a densamma och en del af dess medlemmar, som nu äro bosatta på andra platser, bibehålla sitt medlemskaj) i logen. Liemannen har tvenne gånger gjort intåg i logen, nämligen den 7 september 1918, då Carl Strandberg afled genom olycks:

;

;

;


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

180

händelse, samt den 6 april 1921, då logens förste

f. d. ordförande och logens organisatör, John M. Lundberg, hädankallades. Under världskriget kläddes blodig skjorta i Uncle Sams tjänst

medlemmar, nämligen Harold Lnndberg och Oscar Olson. Logen har under sin verksamhet i sjukhjälp utbetalat den vackra summan af $659.00; i begrafningshjälp $200.00 samt i af tvenne af logens

JOHN M. LUNDBERG Lundberg var en af logens mest verksamma medlemmar, städse villig att arBroder

heta för dess framgång. Inom distriktlogen valdes han till inre vakt och i är var han en af distriktmästarens deputerade.

Röda Korset och andra välgörande ändamål utgifInkomsterna hafva varit $2,847.18 och utgifterna $2,142.41. Logens tillgångar äro $854.77. Dess medlemsantal är 53 aktiva och en passiv medlem. Dessa siffror visa att logen utfört en betydande verksamhet, och socialt hänseende har den genom möten och fester äfven häfdat sitt anseende samt bidragit till medlemmarnas nöje och

donationer

till

vit $24.48.

i

trefnad.

ke)'*"


Logen Hoppet No. 361. \'EN8KARNE

Georgetowii, denna lilla undanskymda hade länge och väl känt sig liksom litet öfver^ifna af landsmännen i andra delar af Amerika, och ofta uttaMen lelades önskemålet om en äkta svensk sammanslutning. De höllo sig blott bakom Nej dare, initiativtagare, saknades. i

vrå,

!

LOGEN HOPPET NO.

361

TJÄNSTEMÄN FÖR ÅR

1921

Fraii vänster till höger, sittande: Chas. .'^(Hlerlund, Alma C. Johnson, Fritz Rol)erts. Hulda Nordlund, .lohn Carlson. Artluir Xordtiuist, Victor Stående: Jolin Johnson, Otto E. Jolmson, Carl E. Person, .John Hans Ericson, Arvid Klar.

och väntade på en påstötning af det hårdare slaget. Ordspråket säger "att det goda kommer aldrig för sent", så äfven här. Broder A. M. Anderson, distriktlogens sekreterare, hade på någon outrannsaklig väg förskaffat sig adress till Gunnar John-

son och följaktligen underrättade sig

om

möjligheten för en loges


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

182

stiftande här

i

Budskapet om distriktsekreterarens

Geor<>'etown.

bref mottogs med förtjusning och i hast utlystes ett möte söndagen den 12 augusti 1917 i broder David Widmarks hem. Ett tjugutal män och kvinnor infunno sig och gladeligen läto sig invigas i Vasa Ordens hemligheter af dåvarande distriktmästaren John W. Kahre, assisterad af distriktsekreteraren A. M. Anderson, Pauline Tengvall och P. J. Tengvall från Waterbury. Början var gjord och arbetet vidtog med lif och lust med att välja tjänstemän och kommittéer, hvarvid bilagskommittén särskildt bör nämnas, ty den tillkom det att sammanfoga den grundval som kunde försäkra logens framgång och väl och förebygga dess förfall.

Broder David Widmark utsågs

till

logens förste

rande, hvarpå följande tjänstemän invaldes

Person, V.

O.,

Gunnar Johnson;

Chas. Sundlöf; F.

S.,

P.

S.,

:

f.

d.

ordfö-

ordförande, Carl E.

Chas. Gustafson; V.

S.,

Fritz Johnson; kassör, Ivan A. Johnson;

Anna Roberts; V. C. M., Edith Söderlund; Y. V., William Johnson. För att klargöra logens säkra ställning och framgång, anföres härmed följande statistik af dess verksamhet från stiftelsedagen Intagna medlemmar 128, på afflyttningskort till den 1 jan. 1921 Summa 131. Under samma tid hafva 17 strukits och 2 afgått 3. med döden, hvilket gifver logen en behållning af 112 aktiva medkaplan, Hulda Nordlund; C. M.,

Widmark;

I.

V., Chas.

:

lemmar.

Logens

finansiella ställning är följande

:

INKOMSTER. Inträdesafgifter

$

Månadsaf gifter

:US.()0

1,:U3.75

BegrafnJngsuttaxeriiigar

22.75

Från begrafningsfonden

200. U()

Räntor

oO.G.j

Diverse

750.40

Summa

.$2,(580.55

UTGIFTER. Sjukhjälp Begrafningshjälp

Begrf aningsfonden Per capita skatt Materialier från stcrlogeii

Diverse

Summa

$

750.50

200.00 ;)07.15

105.60 28.61

486.20

$1,968.06


TJUGOFEM- ARS HISTORIK At*

t'()n't»';uMi(l('

112 aktiva

fiiuiiisiclla

hetalt $17.r)7 per huhUoiii. hjäl}), .t4.r)9 för lo<i-cns

ii|)i)<4irt(M-

iiicdlciiiDiai' iiikassci-at Ii

-1^2)].

varat' $8.4<S

ocli

i

all

loj^cn

iiirdlein

och

sjuk- och

iiiatcrialicr,

^4AH

per ca))ita skatt.

Fiir

administration och

l»curafnin«>st'()nd

i'raiii,i:;ir

9;j pci-

183

har logen tillgångar (kontanter per medlem.

ocii

inventarier)

till

i)a

sina

(Uii-af iil-

bcgi-al'niii^-still

distrikt-

niirvarandc eti

viirde af

."I^S.lo

Tjänstemännen hafva utan undanlag i)likttroget fullgjort de Logen Hoppet är, då man tager betraktande antalet svenskar som här bygga och bo, en af de nu»st Ett af logens grundsatser är lifskraftiga inom distriktet.

skyldigheter logen ålagt dem.

i

svenskheten; icke så att amerikaniseringen därför skall åsidosättas. Det språk och knltnr våra fäder och mödrar lade grunden till i älskat barndomshem, är ett alltför dyrbart arf att ring-

Vårt fädernespråk är den enda ntväg hvarmed vi knnna bereda en närmare sammanslntning mellan här vistande landsmän och nyttigt betjäna nyanlända. Så länge logen Hoppet bevarar skall detta arf från älskad fädernebygd dessa grnndsatser Hoppets saga förkastas är den gå framåt, men den dag då detta hvarje fram ntplåna och ill och andra organisationer skola stiga akta.

lifsa-nista af

vår gren af Vasa-trädets stam.


;

Logen Harmoni No. 376.

VID

stranden af den vackra Connecticutfloden lig:ger den platsen Deep River, mycket naturskönt belägen,

lilla

svenskarnes antal där är dock icke så värst ligen beroende på platsens något aflägsna läge.

stort, tro-

Sedan några

år tillbaka fanns där en svensk lokal sjukhjälpsförening, hvars

medlemmar genom f. distriktmästaren John W. Kalire från Middletown gjordes uppmärksam på Vasa Ordens verksamhet, och sedan föreningen erhållit inbjudan att sluta sig

till

orden disku-

terades saken på åtskilliga möten och efter moget öfvervägande beslöts med 22 röster för och 7 emot att föreningen i sin helhet

med Vasa Orden. Vid ett extra möte, hållet den 14 augusti 1918, närvoro distriktmästaren Andrew Swanberg, f. distriktmästaren John W. Kahre, distriktsekreteraren A. M. Anderson samt åtskilliga bröder och systrar från Middletown, hvarvid föreningen organiserades som en loge af Vasa Orden samt antog namnet Harmoni No. 376. Val af tjänstemän företogs och utföll sålunda F. D. O., Henning Molander; Ordf., Adrian Nelson V. O., Oscar Anderson; P. S., Carl Emanuelson; B. P. S., Nels Johnson; F. S., Chas. G. H. Ahlstren Kassör, John A. Tyler Kaplan, Carl Anderson C. M., Arvid Lindskog; I. V., Eric Anderson; Y. V., Alrik Jaförenar sig

:

;

;

;

cobson.

Vid logens öfvergång

till

Vasa Orden hade den

ett

medlems-

antal af 78 samt en kassa af $1,434.99, och har logen sedan dess gjort

mycket goda framsteg. Mötena hafva varit ovanligt väl 30 nya medlemmar hafva intagits, hvilket är ett vac-

besökta.

betraktande af logens begränsade verksamhetsområde, och har logen arrangerat tvenne årsfester samt en danstillställning, hvilka alla hafva varit synnerligen lyckade. 7 medlemmar hafva af olika orsaker lämnat logen och 1 har aflidit. Medlemsantalet uppgår nu till 100. I 148 veckors sjukKassabehållningen hjälp har utbetalts en summa af $1,123.90.

kert resultat

uppgår

till

i

$1,653.38.


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

185

<

^

Z

Z

I-

"

UJ

.

.

-5

>

a^

~ ~

~s

<i>

o

^

_• _-

o

- -

"i

i i

V2

^'


;

Logen Ankaret No. 380.

HÖGEN ANKARET juli 1919.

organiserades

Initiativet

till

i

New MiUford

logens bildande togs af

den 26 f.

d. di-

striktmästaren George Ericson från Brooklyn, N. Y., samt distriktmästaren Oscar L. Johnson och distriktsekreteraren A. M. Anderson, hvilka företogo flera resor

New

till

Washington och

Millford för att intressera landsmännen för Vasa Orden.

Deras ansträngningar kulminerade i mötet den 26 juli, då distriktlogens tjänstemän voro närvarande och organiserade logen, hvarvid 11 medlemmar ingingo i densamma. Vid nästa möte, den 9 augusti, närvoro alla medlemmarna af distriktlogens exekutiva råd och intogo 14 nya medlemmar i logen, hvarefter val af tjänstemän företogs, och blefvo följande valda F. D. O., Hanning Johnson; Ordf., Carl Lundberg; V. O., Hulda Anderson; P. S., Äger Nelson V. P. S., Axelina Olson F. S., Carl Pearson Kassör, Oscar Johnson Kaplan, David Johnson C. M., Edith Olson V. C. M., Esther Pearson; I. V., Arthur Zumpf; Y. V., Harold :

;

;

;

;

;

Olson. Log<Mis första beslut var att invälja broder George Ericson till

hedersmedlem

af logen, och har

han städse

stått logen bi

råd och dåd. Logen har varit

med

i stadig tillväxt samt öfverträffat alla förhoppningar som uttalades vid dess organisering, och har alla medlemmar med stor ifver verkat för logens framgång, särskildt märkes familjen Oscar L. Johnson, som upplåtit sitt hem för flera sommarutflykter, hvilka på samma gång de varit till trefnad för medlemmarna äfven inbringat en god behållning kassan. Utflykten den 5 juli 1920 lämnade ett öfverskott af .^272.00. Hanning Johnson var den som omhändertog namnlistan vid logens organisering, och har han bevistat tvenne distriktmöten samt där valts till tjänsteman. Öfriga som varit tjänstemän sedan logens organisering äro Carl Lundberg, Hulda Anderson, Äger Nelson, Axelina Olson, Oscar ejohnson, Carl Pearson samt Edith Olson. i


TJUGOPEM-ÄRS HISTORIK

187


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

188

Syster Hulda Carlson från Danbury har varit logens deputerade och mycket ofta bevistat mötena samt genom gifna råd och upplysningar varit logen till mycket stor hjälp. I Vasadagarna har logen äfven verksamt deltagit. År 1920 vann syster Edith Olson ett af priserna i ma jbrudstäf lingen och i

år deltog logen

med

ett lag

i

dragkampstäflingen.

CKOKCE

]:KI('KSC.\

iMickson frän iJrooklyn, N. Y., har nnder mänga iir varit en verk-;am medlem i Vasa Oiden. Eiickson har inneliaft många förtroendeplatser i New York och dessutom varit medlem af Storlogens Exekutiva Råd samt Vice stormästare af Storlogen en termin. (k-orgc

IIAXXIXC; .lOIIXSON i New Preston, Coiin., den 11 maj var logen Ankaret No. 380 förste F. D. O. samt har bevistat tvenne distriktmöten, där lian vid l);ida niiitena valts till distriktvakt.

Född

1.S96,

Under år 1920 eröfrade logen distriktlogens intagning af 52 lier,

medlemmar samt

första pris för

erhöll 25 stycken

medlemsrega-

hvilka öfverlämnades af distriktmästaren, broder A.

W.

Ca-

derholm, samt öfriga medlemmar af exekutiva rådet. Flera större möten och fester hafva hållits och logen har ofta haft besök af distriktlogens tjänstemän. Vid ett tillfälle var logen Göta Lejons intagningsstab närvarande och intog ett större antal

medlemmar

Logen har f.

i

n. till .1^995.42.

i

logen.

sjukhjälp utbetalt

J|^132.00

och dess kassa uppgår

Logen har 153 medlemmar.


I

TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

=55|§-; ^

r 2

:

:

:

alt

:

Nuvarande nieillenisanta

z: J-

'-f-

-^

'Ji

o; -1

,1-s

te

a

'te 'te 'v> 'o OT le «o Oi 05 "te H- C5 'qo Vi 05 "oo "*• *> H- "*. '* ~ — c; h-ccao>to'C;ccH-aiooowTh-/;?o-T05-^-2oo-T:z;o-TWOT*.7|-^^--' Cl -»5

o ^

-X Ii y; 7s r. oc

te

o 00 w p o '^

">-'

o -^ te 05 w -5 je w o ^ p p Lt Ho bt öo bt CO bo 2 ce "^o hen w en o -1 w o -^ w m 00 ^

te

'XI

I-"

'w

i*»

i-j

-Cl

.-^

'=^

'"^

I-'

te '* i-i

te te te

I

"><="

'i-"

'rf*

oo

po

•* H- -^

'"^ -sS

''^

o '—

««'

te CO

'^^

~^

CO ic

-T o"

'-q

'»S'

'--i

CO

05

S ^ te

-' -T I—

-''

!>.

'^

':»

-

.-ir _— _—

-

_

_

~

?^ !^ ?? 4Ci r- tw

C5 Cl :-, oo

Inkomster.

.

:e 1.1

-

te

-

—M te -^ -^ Cl o te 10 te -' 05 te HJ M te C5 te Cl cj CO CO CO ^ '» M 'o _.-^-aH'i-'i-'uoiiiiÄ5oco'£'uii-'OcnCo'toooocote>t*te <= r- 05 o o Cl «C c ec;i»^co<305Coc;iteowi^i—»dh-*cfi*^i—»texJ^i—»^o o -;^ O C5 '7^^oc;iQowio4^ot— *oc5H-»';c>7-i'^ te '.-^-^--.lOwirf^^ocidi— wi CO Cl 'ociOorf^teooOk^oOsco ctswiOooorf^teooo^o»— o 50 HHo o OOOOOOCOH-OOO^-^OOSif^^OOSO-^ClCOOOOSOtOwl >-'

^^i

i-i

rf^

_*.

^t-"

,<?5

'cT 'ci

"h- 'co

'tv

Sjukhjälp.

I

_>t-

'.

•:£>

_io

'-]

-<i

-»^

I*»

OT CO O^ .^^ww. w— O -^,^_oooscote22'*"'^2?'^'=^S2EI=;55i::;5S2t;U.

00000000000^0000'=>0000t~~~~'^^'^'^'^^ 0C>000000:

OOOOOOOO' ,oo"^ooooOoooooooooooooo2oo oo='ooooOoooooooooooooo=>oo OOOOOOOOi '

>

p J^ ^ -q 'o ^ -^ 00 Cl 00 .'"'

.'* .*"

.'^

'te

'h-i

1

Cl C5 Cl 05 CO

CO .- •05 te Cl CJ <35 OO H-i -^ te te *» 00 CT Cl -^ Cl CZ- 4». CO 00 c» -q JO _:>C te ci lo cs I-' Cl 'co CO te

," po o, CO h-i '-'

'CDCiosoi—oootei-'

ooo^

o 00 o

;-q

"*» to

oo

o ^ ^ o o *.r5c:oteoi»'teotecci-'co

1*.*^OOC01-'S50'>DO

p

p

;-^

)

te CD CO CT rf* I--

;

^

>

te Ci Ife. te ös CO Cl CO CO !» rf*

1

te Cl

'

o

Diverse

*-•

l-"

Begrafningshjälp.

05

utgifter.

CO 00 CO -1 _o 'cd "co 'h-' te 'ci (- c; CO C5 4- *- -1 -^> Cl Cl te CO te C5 wi

'

1

>-i

te

»t*

^ o

oo

o 1

oo c;

'

p o CO ci

j-i

!-•

j--

je

o o

te Cl c»

o

00 os 05

'M CO ' ,

5 =

t— te te -'i-'^!^ j-i Cl Cl CD Cl te Cl CO 00 -^ CT 00 *« eo I-" CO 'o5 'ci -^ rfii CO te te -~i rf*- -^ CO Cl CD te CO »-' J* CO C5 CO Vi —1 Cl ^> CD --1 — 1 '^ C5 -1 Cl —I -•' <» te

o

oo o

^o

op

p

*o

1

i

I

o

o

CT -q 00 CO CT rf^ l-> 00 (» Cl 00 CO

o

1

^

^b

te J-' Cl te CO rf». te O) CD -1 -^ CT CD te C3 CT rfk

(t

3 rf».

rf*

2

CO ev CO

i

i

I

w CO o CO CO CD CO Cl CO CO o; CO CO CD CO -1 CO -; "ci "o te CO 'c5 "te 'o CO CD oietecSS5ocs§rf*ooor<iei-coco2;^cio^;<irf;citec.CTg2 ,— ^ O ci *. oo te - ci ~ ci *. co ci *• --1

•<-

I-'

ca CT te o _- p ^ ct p ^ te H- Cl -i -^ b öo CO Cl CO b o CD CT CT o Go o te teooco-^-^cn50CiCJCTrf»C5*'*»coo5oCoteoo^-cDGcC5Coco c-i

00 CO CO I"-"

ö

Kassabehållning.

CO -1 CD oo

rf*

gift iT

o

00 C5 -1 -1 te CD CO CO Cl Cl te ci -' CT CO te rf*

p

Totala III

o

o -rf-teooCfcoi-^-iccteco-ico

rf*

rf*

rf»

'te

--j

rf*

-.

I-*

Totala tillgångar.

K) O


Revy öfver Vasadagarne inom

Distriktet

Connecticut. jorden åter är klädd

i

grönt och skogens träd stå

i

lum-

mig grönska, då ljusa, lätta skyar segla lustigt under liögblå himmel och solens varma strålar gjort luften varm och blid, då fåglarna stämma upp sitt muntra kvitter från gungande gren och fjäril syns vingad mellan blommor och blad på blomsterklädd äng och luften är fylld af blomsterdoft, då är Vid denna tid har tanken det högsommar och midsommartid. hos oss svensk-amerikaner nog mången gång smugit sig ut öfver det stora, vida hafvet

domsminnen och

till

landet

i

nord, och hvilat ut kring barn-

barndomshemmet, detta må nu ha

varit en grå skogsbrynet eller ett litet trefligt landtställe eller kanske en liten rödmålad stuga med hvita fönsterkarmar och tegeltak, beskuggadt af björk och pil, kanske var det ett hem vid den friska hafskustens strand, där du sjöngs till sömn af vindarnas sång eller var det hemmet i någon af våra städer. Sak samma, allt står lika klart och minnena i

koja på Ijungbevuxen hed

eller ett torp vid

likaså.

Vi minnas sommarglädjen och midsommar, löfklädseln i förstugan och kammaren, löfhyddor och majstång, musik och fröjd, löfklädda tåg och ångbåtar, stora skaror af bleka stadsbor, som längta ut

till

landet, ut

till

fåglarna, för att njuta

i

Guds

fria

natur.

Det var dessa minnen och tankar som framalstrade tanken på Vasasyskon inom Connecticut, af hvilka så många kommit från skilda delar af Sverige, men här ändå stå i så nära förening att vi


T.IU(}01'I:M

iikhI iiiej-a

livaraiulra

iiciioiii

\I.'S

illSTOl^lK

syskoiibfiiHlct

i

vAr orden, att vi på ett det ^-rriiia vid mid-

direkt sätt skidle koiniiia lillsaininaiis

soiinnnrtid

\'öv

alt

om

|)aiiiiinias

flydda

löl

i

lidei' oeli

njuta

al'

natu-

ren oeh utveekla en ociiiensaiulielskiinsia sanil hällre ITn-sla

oeli

u])|).skatta livai'andra.

En rekoiHiiiendalion sjntlonde af

ai-snnile. liället

dåvarande

f("n-

en \'asada,u' framkoni vid disli-iktets

den

oklober

l!9

distriktiniistai-en

hi'oder

19l;i

A.

South Manehester, M. Andei-son från

i

\Vaterl)Ui-y, oeli besliits vid delta niiite att en \'a.sada<i' hålles ])å-

fiiljande

ma

ti(U'n

ål'. f(")r

Det (ifverlats

till

exekutiva kommittén att bestäm-

\"asadagens hållande och finna

i)bits

för

densamma.

Det lyckades dem äfven att tillsammans med logerna Birger Jarl No. 3 och Diana No. 6 i New Haven anordna Vasadagen i New Haven den 21 juni 1914. Det blef således i New Haven, där Yasadagen först realiserades. Festen hölls i South End Grove och var särdeles lyckad, särskildt då man betänker att den var den första och att medlemmarna ännn ej voro vana vid att mera allmänt komma tillsammans. Dagen var gynnad af vackert väder och ett godt program renderades med tal af storlogemästaren C. B. Benson från Concord, N. H., sång af sångföreningen Apollo, musik af Branford musikband samt idrottstäflingar, bland dem repdragning, till hvilken en silfverpokal blifvit skänkt af logen Göta Lejon No. 19 i Waterbury, hvilken loges repdragningslag äfven eröfrade pokalen. De öfriga idrottstäflingarna voro äfven till nytta och nöje för de besökande. Den första Vasadagen var i alla afseenden vällyckad och gaf ett ganska bra finansielt öfverskott samt bådade väl för kommande Vasadagar. Distriktets andra Vasadag hölls den 13 juni 1915 på Electric Field, New Britain, och var anordnad af en kommitté från logerna Tegnér No. 5 och Valkyria No. 21. New Britain, samt distriktets exekutiva råd. Denna Vasadag var besökt af mycket folk och dagen var ganska varm. Intresset för idrottstäflingarna hade nu vuxit betydligt och många priser voro inköpta för vinnarna. Distriktet hade inköpt en silfverpokal för repdragningstäflan som vandringspris, och bestämda regler hade utarbetats för täflan samt bestämmelser för de lag, som vann pokalen. Platsen var särdeles passande för idrottstäflingar och skogen bredvid gaf härlig skugga. Ett präktigt program renderades med musik af Rosenlöfs orkester från Hartford, sång af sångföreningen Eolus och Arpi-sextetten från New Britain, tal af förre stormästaren


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

192

br. C-arl

BrancU m. m.

Kaffe och olika slags förfriskningar serÄfveii denna Vasadag var lyckad

verades och hade god åtgång. och är ett kärt minne.

midsommardagen den Waterbnry, arrangerad af en kommitté från logerna Göta Lejon No. 19 och Ingeborg No. 22 samt exekutiva Platsen var en naturskön park, kallad Amity Grove. De rådet. mest vidtomfattande anordningar hade vidtagits af kommittén

Den

25 juni

tredje A^asadagen hölls på själfva

1916

i

:MILDRED JOHNSON Första niidsoniinaihiiulen 1916,

medlem

af logen

Valkyiiaii No.

21.

både i fråga om mat och förströFöv första gången var majstång klädd ocli rest, erinrande om flydda bai'ndomsminnen, en dragspelsvirtuos var engagerad samt ett musikband. Majbrudstäflan hölls detta år för första gången och priset utgjordes af en silfverpokal. Broder Haför vasariddarnas välbefinnande

else.

redaktör för Vasa Stjärnan, var inbjuden dessutom var anordnadt olika slags idrottstäflingar m. m. Detta år var äfven det första år då inga starkare drycker fick tillhandahållas än kärnmjölk och vatten, och vatten rald

Nordkvist,

att hålla tal,


^

TJUG01'K.\l-.\Uf< lil.sT(JHIK

att regna af den a:v^.n, ty åvi biuMade komm.tde tT.r ledsna,! fortsatte hela dagen till stor ,i,,i..,' ,K.h noje ,le,-as Ull „„m, hårdt fiir .lenna ,laf;', ,.M.ade son, arbetat så kom son, platser ordenssyskon t>ån andra var det ganska många a an-Ugln^t-n. oms ,1 det så t,-etl,gt .illstådes oel, alla gjorde '"^'"' bättre li.ler o-l' v-l'-'»-'; KoM.n.iltét. hoppades på j fortsättas patoljande dag son,lag.n sknlle vasati>-an.let

H.k tvvän-

alla

mer än nog

'

,,es

att

och dagen hek

Denna dag gynnades af vackert väder genomgicks och taihngarna tillslntning, programmet

den 2 stor

jnli.

ut or-

hade en tretbg dag.

serverades och alla des mat och läskedrycker Miss Mildred Jolutson frän logen blef majbruden De.; lyckliga

som i den harbga naturen ble Valkvria No. 21, New Britain, i hvars kladse -Mountain Lanre Is iklädd krona och krans af nymf. Äfven denna \ asa,lag biet hon sfålade sont en skogens öfverskott. Ivckad och gaf ett bra finansielt hvarje ökades, af flera orsaker, f,,r ,

Vasadagen komma ut Medletnmarna blefvo mera vana vid att år bekantskap som stiftades och vid midso.nmartiden, den Intresset

fiir

det tr,a

t

,len soci-

tu genom samtnantrafta.tdet af ala trefnaden som alstrades al till t si af staten gjorde nog och b>-iider från skilda delar pla om större, sarsk.ldt vid Vasa.lagarna blef allt .>

tiUsUitningen

och väl ordnade pi^grammen var alltför aflägsen, men de det, syntes inflytande, särskildt idrotten hade äfven sitt stora Därför biet A asa,lag.m repdragningstiiflan. med

sen

ej

,

vara

fallet

Middletown hållen .Um

2-1

juni

IDH,

alltså

m ulsoni-

på sjalfva

och lyckad. Platsen ba^ var mlraftonen, särdeles väl besökt Dagen samt tillslutningen stoi äfven naturskön och vacker var dessutom mycke va m. gynnades äfven af fint väder och godt program renderades, Arrangeringarna voro utmärkta, ett dåvarande stormästare, var iiarvabroder Harry A. Lund, vår Arpi sextet en tal till de närvarande, r nde och höll ett utmärkt klaihurtiga och friska sånger ^^-^er från Ne.- Britain sjöng sina d k aj Anderson från Bristol bidrog »fd blå himmel. Miss Ebba arskild Idrotten de a ar va af mation på ett mästerligt sätt. gången spelades 7«^«^^1\ ^°"^,ff betydelse, enär för första alla ,^ e Repdragningstäflan detta ar drog stori intresse. .

_

'

med

sig. «<'-.. ^-^ närvarandes uppmärksamhet tUl den första repdragningslag Lejons lo<.en Göta

""Xerookn silfvei pokalen

hete ligger en liten stad som m;' inte långt från Waterbury namnet välljudande det m^ton med en vasaloge, som har

^


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

194

Oscar

II.

Platsen är inte stor,

ej heller

är logens medlemsantal

men de bröder som äro där äro svenskar med "kraft arm och mod barm'\ De togo riktiga nappatag med Göta Lejon med påföljd att de eröfrade distriktets vandringssärdeles stort, i

})okal,

som

i

som de hemförde nnder egendom, där den nn

sin

stort jvd)el och fick behålla täljer

om

den

forna dagars bragder.

Majbrndstäflan hölls äfven detta år nnder stor tillslntning och För de närvarandes välbefinnande hade komintresse. mittérade från logerna Victoria No. 26 och Linné No. 14 gjort sitt bästa, mat och förfriskningar serverades och som mycket folk var närvarande och dagen var varm, hade kärnmjölk och ice cream en strykande åtgång. Dagen var lyckad och öfverskottet god t. Ar 1918 hölls Vasadagen i Sonth Manchester den 23 jnni. Logen Skandia No. 23 kommittérade hade valt en synnerligt lämplig plats, ett öppet fält, omringad med skog, således särdeles lämplig för idrott såväl som för svalka och hvila, dessutom fanns en präktig byggnad, som kom väl till pass denna gång. Skuggan och svalkan under träden var ej efterlängtad denna dag, ty vädret var det mest ogynnsamma för en utflykt, särskildt vid midsommar. Himlen var grå och mulen och svarta skyar kom och gick, bjudande på en liten hagelskur nu och då, en liten solstråle stack visserligen fram emellanåt, men inte nog att värma den råa och kalla luften, som isade ända in till benen, men trots af väder rullade den ena stora trucken efter den andra in skogen under lifliga hurraroj), och livarje gång sådant hände, gick en känsla af värme genom lemmarna; det var intressant att se hur vinterkläder kom väl till användning denna dag. Logen Skandias kommitté var värd allt erkännande för det utmärkta sätt de mottogo de besökande. I den stora byggnaden voro alla inbjudna och här var kommittén ifrigt sysselsatt med att sälja rykande varmt kaffe, hvars lifgifvande verkan kändes ända ned i lilltån. Något efter middagstiden kom solen fram och stannade en stund samt gladde mångas sinne. De vanliga idrottstäflingarna hölls under stor tillslutning, majbrndstäflan var äfven mycket liflig, kommittén för förfriskningarna hade stor uppmuntran från de många besökande, och ett i)räktigt program renderades med tal af stadens borgmästare samt storlogesekreteraren Henry Hanson, distriktmästaren Andrew Svanberg från New London m. fl., sång utf(")i'des af Arpi sextetten, deklamation af Ebba Anlifligt

i

i


TJUGOFEM- ARS HISTOKIK frnii

(l(M-s()ii

liondoii i\\\\.

lirislol. solosång-

Miss .Mildrcd Prjirson

ötVerskottet

ocli v;ii"

dnj^cii

shn-rc

\t'\v

IVjiii

Irojs

v;ir aii^n-iiiini jiii

fiiniiijor", sä^"ei" ()rds|)i'al\('t, sa

"()iid)yt('

i

nt"

sixdndo

vid iia^uii

l'<")riil

\'ascida<j^.

Om

\'asa(la<.rariia. sk<)<»'

luiisikkAi-

v..

s.

liiiaiisicdla

)(M

I

iudlcii

o.

195

samt

kallt

l^>i-id«;('i)()rt

sko^reii,

men

sa

vJider, sa

fitdv

vi vid

är del

liadc

vi det» fiircijaciidc iircl

\'asada^"(Mi

mycket varmare, men saknade

jirvcii

af

ii()<i'

den

IT)

l)ä(le

sä liade i)latseii sina särskilda e^renskaper

lade de besiikande.

äii<i'

juni

iiii<;('ii

som

iikmI

ocli 1!)1!)

(»di

iTinus-

Platsen hette Lordship Maiior Park, och

lau'

vid Lon«i' Island Sound.

Det var härligt att tidigt på förmiddagen stå vid sjöstranden och se ut åt hafvet, som var öfverhöljdt af en tjock dimma, men så småningom lyftes af solens strålar och slutligen försvann när solen tog sin plats på fästet det höga.

Där låg

hafvet, det stora

vida, mörkgrönt och underbart med en lätt krusning på dess yta och sände en sval bris mot land, där många gick i sanden och betraktade den vackra scenen samt plockade snäckor som minne

från platsen.

Ett stycke från stranden var ett stort tält

rest,

där

våra systrar oeh bröder från logerna Blenda No. 11 och Sture No. 7 tillsammans med distriktets råd voro ifrigt sysselsatta med att sälja kaffe

går

med

med dopp samt läskedrycker

vid en svensk picnic.

och

all

den mat som

Allt var väl ordnadt

i

detta af-

Ett präktigt program presterades äfven, sångföreningen Norden från Bridgeport sjöng med känsla och entusiasm, vice storlogemästaren br. George Ericson från Broklyn, N. Y., höll seende.

glänsande tal till de många besökande om Vasa Ordens uppoch arbete, h vilket var väl mottaget. Ett intressant nummer var järnkungen, som gaf prof på några väldiga kraftprof till publikens beundran. Svenskt fotbollspel spelades här mellan Bridgeport oeh Hartford, med Bridgeport som segrare, samt ficlj en af logen Sture skänkt pokal. En stor byggnad fanns äfven och här hade de unga trefligt hela eftermiddagen. Majbrudstäflan var liflig och de vanliga idrottstäflingarna voro följda med Denna Vasadag var lyckad och gaf ett godt tinanstort intresse.

ett

gift

sielt

öfverskott.

det vackra Branford Aret 1920 hölls A^asadagen den 20 jiuii den lilla goda Det var våra käcka systrar och bröder Point. logen Vasastjärnan No. 150 i Branford, som åtagit sig det hårda i

i

arbetet att arrangera Vasadagen på

ofvannämnda

plats.

Denna


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK

196

plats var särskildt lämplig för utflykt, här fanns skog,

äng

ocli

hafvet tillika och vädret var det bästa tänkbara och mycket folk var tillstädes, ja ordenssyskon från så långt aflägsna platser

som Danbury och New Milford hade funnit

sin

väg

hit.

Myc-

ket arbete var äfven här nedlagt för de besökandes välbefinnande, kaffe och läskedrycker serverades samt kärnmjölk och ice cream hade god åtgång, liksom sill och potatis, som heller inte saknades. Svenskt musikband spelade och sångföreningen Apollo från New Haven sjöng med känsla och värme. Olika slags idrottstäflingar Täflan för majbrud var liölls äfven här och åsågs af många. äfven liflig och blef det en af Vasastjärnans systrar, som blef den lyckliga stjärnan. Något som ådrog sig icke så liten uppmärksamhet var ett besök af en flygbåt eller flygfisk, en af de där som kan simma på

vattnet

men

också svinga sig

i

höjden,

i

alla fall

en ful fågel var

den för Vasadagen, ty de flesta fick ''flugan" att flyga, och nästan glömde l)ort joi*delifvets små nöjen, den ena gruppen efter den andra tog sig en färd ut öfver hafvet upj) genom luften samt svingade om i fåglarnas fria värld, men lyckligt nog kommo de alla tillbaka igen samt väl belåtna med färden. Äfven denna Vasadag tog slut och alla voro mycket belåtna med densamma. Öfverskottet från denna dag var äfven ganska vackert.

komma nu

vår sist hållna Vasadag, som hölls i Linden Park, Naugatuck, den 12 juni 1921. Platsen här var i flera afseenden särskildt lämplig för en utflykt. Träd och gräs fanns här, fast ej i öfverflöd, men dessutom var platsen försedd med flera

Vi

till

byggnader som kommo till god användning denna dag. Den stora paviljongen med bänkar rundt om och öfvertäckt, gaf både hvila och svalka åt de

många besökande.

Här serverades mid-

dagen och här såldes kaffe och ice cream, en mera lämplig plats för detta ändamål kunde knapp.ast tänkas, byggnaden där läskedrycker såldes var särskildt afsedd för sådant ändamål, en tredje byggnad gaf skugga och förströelse åt de unga hela tiden, till stor belåtenhet för alla.

Från en af dessa byggnader tronade en hög flaggstång mot skyn och från dess topp svajade "Red, White and Blue", men äfven den svenska flaggan bredde ut från samma stång sina blågula flikar för en lätt bris. Dagen gynnades af vackert väder, en klarblå himmel med ljusa, lätta sommarskyar samt en gansk,a


TJUGOFEM-ARS HISTORIK vann

hvars strålar spelade

sol,

fritt

197

pa den (ippiia platsen, där

idrottstäfliii^ariia liöllos, därför blef det

dem som

deltogo

i

ock ganska varmt för desamma, såväl som åskådare. Detta oroade

dock ej distriktstyrelseii eller koiniiiit téi-ade från Svea No. 24 oeh Sveaborg No. 53, hvilka stodo för anordningarna här, stället sitt stilla sinne vara ganska själfbelatna, ty de visste syntes de nog att värmen drifver folk att dricka, oeli detta ger åtgång åt i

i

Uiskedryeker samt iifven

iee

ei-eam,

hvilka l)åd>idei'a

hade stor

efterfrågan.

ELLEN LINDAHL Medlem till

af

logen

Sveaborg No.

Vasabrud vid Vasadageii

53,

valdes

Naugatuck är

Bland idrotten intager ännu repdragningen det förnämsta intresset, oeh i dessa dragningar saknas ej våra starka bröder från Thomaston, som redan hemfördt distriktets andra vandringspokal två år, och hade lyckan varit dem bevågen i år, hade de äfven Men liksom det finns fler tagit denna pokal som sin egendom. brokiga kor än prästens, så finnes det flera starka bröder än de Oscar II. A^år stora loge Tegnér No. 5 i New Britain hade denna gång ett lag som hade kraft i arm och detta tog pokalen hem till sig för ett år, och säkert komma de att med kraft värna sin skatt. Årets majbrudstäflan var ej så liflig som den brukar vara, de tryckta arbetsförhållandena synes ha afskräckt våra systrar från att våga försöket, därför länder det de systrar till så mycket i


TJUGOFEM-ÅES HISTORIK

198

som trotsade svårigheterna och g'jorde sitt bästa för äran och distriktets finanser. Att lyckan står den djärfve bi fick Miss Ellen Lindahl från logen Sveaborg No. 53 erfara, ty hon hem-

större heder,

förde priset.

Hvad programmet öfrigt vidkommer, så trots af distriktmånga försök att få en af ordens framstående män att Mnsikb.and och sång hålla tal, misslyckades de att få honom hit. år, men hänsyn liade väl tagits till de dåliga saknades äfven tiderna, men det oaktadt var dagen angenäm och särdeles väli

i

styrelsens

i

lyckad både hvad väder, antal besökande samt nytta och nöje vidkommer, och den finansiella sidan kommer nog äfven att blifva tillfredsställande. Ja, så gick äfven denna Vasadag ner i distriktets historia som en kär minnesdag. Kasta vi nu en blick tillb.aka på dessa Vasadagar, stå de fram som storslagna samlingsdagar af ordenssyskon samt öfriga svenskar staten rundt. Tillslntningen har växt med hvarje år och ordenssyskon från de mest aflägsna platser ha funnit vägen till Vasadagen. Detta är i full harmoni med tanken af Vasadagen såväl som syftet med densamma, för då Vasadagarna ha gifvit ett finansielt öfverskott till de loger som åtagit sig det hårda arbetet och ett litet öfverskott till distriktet, som skänker priser till täflingarna o. s. v., har dock dess sträfvan aldrig varit att förnämligast förtjäna penningar vid dessa dagar utan, som förut blifvit nämndt, att samla våra ordenssyskon och öfriga svenskar i det fria vid midsommartid för att mera direkt komma i beröring med hvarandra för stärkandet af det band som sammanbinda oss ordenssyskon och ett mera närmande af den svenska allmänOm de gångna Vasadagarna eller någon af dem ej komheten. mit upp till de fordringar någon eller några medlemmar ställt på desamma, så kanske genom att märka bristerna de kommande kunna göras bättre. Kanske en del af våra Vasadagar ej haft den tillslutning från våra unga, födda här landet, som önskligt vore, men om våra lokalloger mera allmänt manat sina unga att deltaga i idrottstäflingarna och särskildt sådana de intressera sig för, de unga i ännu större antal kommit med. Kanske några särskilda initiativtagare för folklekar o. d. kunde ha varit af värde, dock har alltid sången och musiken samt de goda program, som vid så många tillfällen renderats skänkt varaktiga minnen. Till de systrar och bröder på de olika platser där Vasadagar i

hållits,

hvilka så själfuppoffrande och troget arbetat för sina


TJUGOFEM-ÅRS HISTORIK nuHlsystrars

ocli

tets väl, uttalas

arbete

i

hi-rxlci-s

härmed

ordens tjänst.

inp

och trcfiiad sainl disti-iksamfäldt tack för godt oeli väl uttVirdt !iio-eii har l)lifvit iiiinmd, men inoen heller viilhcliiiiuiiKlc

ett

jilömd.

livad som

hiii' koi-ta dra.u' sammanf'()i-ts fVän vara \'asadaafsedt att vara en ingående redooiirelse af desamma, utan är den korta framställningen mera en fingervisning till hvad o-ai',

äi-

i

ej

dessa Vasadagar varit för vårt distrikt, samtidigt de gifva en bild af hvad de kunna komma att blifva fin- vårt disti-ikt och

ordens verksamhet.


University of

Connecticut

Libraries


:S

v>

v

Distriktlogen Connecticut No. 1, Vasa Orden af Amerika, 1896-1921  

Distriktlogen Connecticut No. 1, Vasa Orden af Amerika, 1896-1921

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you