Mentor Medier - Årsrapport 2018

Page 1

Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2018 Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo • Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 • Faks: 22 310 305 • mentormedier.no

mentor medier


Foto: Joanna Kosinska, unsplash


Innhold Styrets ürsberetning Resultatregnskap Balanse pr. 31. desember Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Revisjonsberetning Nøkkeltall og organisasjon Organisasjon Konsern

side 4 - 12 side 13 side 14 - 16 side 17 side 18 - 30 side 31 - 33 side 34 - 35 side 36 - 37


4 • Mentor Medier AS • Årsrapport 2018

Styrets årsberetning 2018 Mentor Medier AS

1. Konsernet Mentor Medier VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES Mentor Medier er et konsern med publikasjoner og selskaper i Norge og Sverige. De største avisene i konsernet er Vårt Land, Dagsavisen og Rogalands Avis i Norge, og Dagen i Sverige. I samarbeid med Dagsavisen utgis Dagsavisen Fremtiden i Drammen og Dagsavisen Østfold i Moss og Fredrikstad. Fra 1. januar 2019 har Dagsavisen overtatt avisen Demokraten i Fredrikstad. I tillegg utgis avisen Klar Tale og magasinet Programbladet TV Guiden. I Sverige eier Mentor Medier også forlaget Libris. Utenom de publisistiske selskapene, er Mediaconnect en sentral leverandør av systemløsninger for mediebransjen med abonnements- og løssalgsservice, samt transport- og distribusjonstilbud. Mentor medier eier også Mediesalg, som tilbyr telefonsalg for konsernets publikasjoner og enkelte andre kunder. Mentor Medier er lokalisert i Oslo. Swed Media, Dagen og Libris holder til i Stockholm. Rogalands Avis har kontor i Stavanger. Demokraten holder til i Fredriksstad. Dagsavisen har dessuten lokalkontorer i Drammen og Moss. FORTSATT DRIFT Årsregnskapet er satt opp under forutsetning av at det er grunnlag for videre drift. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og dets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det har heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Omsetningen i konsernet er på 462 millioner kroner i 2018, som er 15,8 millioner kroner lavere enn i 2017. Mottatt pressestøtte er redusert med 6,2 millioner kroner siste året. Videre er det en nedgang i annonseinntekter på kr 5,5 millioner kroner og abonnementsinntekter har en reduksjon på 1,2 millioner kroner siste året. EBITDA før engangseffekter ble på 25,4 millioner kroner for 2018, som er en nedgang på 4,2 millioner kroner sammenlignet med 2017. Det har blitt kostnadsført 7,6 millioner i kostnader som har blitt kategorisert som engangs-effekter. Av dette er 4,5 millioner kroner kostnader knyttet til omstrukturering, og 3,1 millioner er knyttet til endrede prinsipper for verdsettelse av varelager i Libris Forlag og Vårt Land forlag. Resultat før skatt i konsernet er 7,2 millioner kroner i 2018, som er en nedgang på 9,9 millioner kroner sammenlignet med 2017. 2018 har vært et spesielt utfordrende år for Libris Forlag. Selskapet har vist sviktende salg, og det er flere av selskapets utgivelser som ikke har solgt som forventet. Selskapet fikk et driftsunderskudd på hele 7,6 millioner kroner i 2018, hvorav endrede prinsipper for verdsettelse av varelager utgjorde 2,5 millioner kroner og omstillingskostnader utgjorde 1,8 millioner kroner. Dette redegjøres nærmere for i forbindelse med gjennomgangen av de enkelte selskapene. Konsernets bankbeholdning var 108,6 millioner kroner pr 31.12.2018. I dette beløpet inngår også bundne skattetrekksmidler. I tillegg kommer investeringer i pengemarkedet, obligasjoner og aksjefond på 60,0 millioner kroner. Konsernets kortsiktige gjeld utgjorde 118,3 millioner kroner pr. 31.12.2018, og 44,5 millioner kroner av den kortsiktige gjelden er innbetalt abonnementsforskudd. Selskapets finansielle stilling er god. Bokført egenkapital har gått fra 157,0 millioner kroner ved utgangen av 2017 til 157,5 millioner kroner ved utgangen av 2018.


Årsrapport 2018 • Mentor Medier AS • 5

Bokførte immaterielle verdier har blitt redusert de siste årene, og totalt utgjør immaterielle verdier 59,7 millioner kroner ved utgangen av 2018, som er en nedgang på 10,8 millioner kroner siden samme tidspunkt i 2017. RESULTATOVERSIKT I KRONER 1000 - KONSERN 2018

2017

Endring

461 859

477 653

-15 794

EBITDA før engangseffekter

25 439

29 680

-4 241

EBITDA

17 853

28 246

-10 393

Driftsresultat (EBIT)

6 979

15 031

-8 052

7 183

17 138

-9 954

3 004

12 641

-9 637

Omsetning

Resultat før skatt Årsresultat

EIERSTRUKTUR I april 2018 kjøpte Amble Investment AS 240.000 aksjer, tilsvarende 3,82 % av aksjene, fra Mushom Invest AS. Utover overnevnte transaksjon har det kun vært mindre endringer i eierstrukturen gjennom 2018.

2. Morselskapet Mentor Medier AS Mentor Medier AS er morselskapet i konsernet. Morselskapet yter også tjenester til datterselskaper i form av fremleie av lokaler, administrative tjenester og management til datterselskaper. Mentor Medier har et driftsunderskudd på 8,5 millioner kroner, mot et driftsunderskudd på 5,0 millioner for 2017. Morselskapet har i 2018 hatt høyere kostnader enn 2017 først og fremst på grunn av kjøp av tjenester i forbindelse med konfliktsaken omkring Vårt Land 1. halvår 2019. I tillegg har det påløpt ekstra kostnader for å styrke en felles digital infrastruktur. Styret ønsker et lavere driftsunderskudd i morselskapet fremover, og det er gjort tiltak på dette området. Vårt Land Forlag er også en del av morselskapet Mentor Medier, selv om det er Vårt Land som drifter denne virksomheten. Forlagsvirksomheten har gått med et driftsunderskudd på 0,8 millioner kroner i 2018, som er en nedgang på 0,9 millioner sammenlignet med 2017. I driftsresultatet for 2018 ligger en endring i prinsipp for verdsettelse av varelageret som gir en negativ resultateffekt på 0,6 millioner kroner. Finansresultatet i morselskapet består først og fremst av resultatandel i datterselskaper. RESULTATOVERSIKT I KRONER 1000 - MORSELSKAP 2018

2017

Endring

Omsetning

38 380

38 848

-469

Driftsresultat

-8 505

-5 046

-3 459

Netto finansinntekt

11 161

11 495

-335

Resultat før skattekostnad

2 656

6 449

-3 793

Årsresultat

3 842

4 889

-1 047

3. Arbeidsmiljø og personal Konsernet totalt har i 2018 et sykefravær på 4,5 %. I 2017 var sykefraværet på 5,8 %. Styret er av den oppfatning at det arbeides systematisk med arbeidsmiljøet og den generelle trivselen. LIKESTILLING Mentor Medier har som mål å være en arbeidsplass der det er full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har i sin policy innarbeidet bestemmelser som skal søke å sikre at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Det var 264 ansatte i konsernet ved utgangen av 2018, herav 149 menn og 115 kvinner. Styret i selskapet har en kvinnerepresentasjon på 33 % blant aksjonærvalgte medlemmer. Inkludert to fast møtende vararepresentanter er kvinnerepresentasjonen i styret på 38 %. I konsernledergruppen har kvinneandelen sunket fra 38 % ved starten av året til 14 % ved utgangen av året. Nedgangen skyldes flere uavhengige forhold, og det arbeides med tiltak for å bedre kjønnsbalansen.


6 • Mentor Medier AS • Årsrapport 2018

DISKRIMINERING Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Selskapet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.

4. Ytre miljø Styret kjenner ikke til forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som har betydelig forurensende effekt på det ytre miljø. Det er derfor heller ikke iverksatt spesielle tiltak for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.

5. Disponering Utbyttepolitikken i Mentor Medier AS er basert på at verdien av konsernet skal forrentes med risikofri rente i pengemarkedet. Det har blitt lagt vekt på at utbytte skal ligge på et forsvarlig nivå, men samtidig med et ønske om stabilitet og forutsigbarhet. Utbytte for 2018 er satt til 30 øre pr aksje, det samme nivået som de siste årene.

6. Virksomheten i datterselskaper 6.1 Vårt Land AS Selskapet gir ut avisen Vårt Land på papir og gjennom flere digitale produkter. I tillegg er driften av magasinet STREK og Vårt Land forlag organisert under Vårt Land. Selskapet er lokalisert i Oslo. Vårt Land er et heleid datterselskap i Mentor Medier. Vi har siden mars 2018 hatt en konstituert publisher i Vårt Land, men fra mars 2019 er ny permanent publisher på plass. Som Norges ledende kristne medieaktør har Vårt Land fortsatt et stort marked i segmentet praktiserende religiøse. Denne gruppen har samme utvikling som mediemarkedet for øvrig hva brukerpreferanser angår, og digital innovasjon er derfor avgjørende for å nå segmentet. Gruppen har klare forventninger til Vårt Land som nyhetsformidler på religionsfeltet. Selskapets omsetning var i 2018 119,2 millioner kroner, som er en nedgang på 4,0 millioner kroner fra året før. Pressestøtten er redusert med 1,8 millioner kroner sammenlignet med 2017. Annonseomsetningen har vist en nedgang på 3,1 millioner kroner sammenlignet med året før, mens abonnementsinntekten har økt med 1,1 millioner kroner. Vårt Land innførte høsten 2018 en plussmodell, noe som har gitt en god økning i antall betalende digitale abonnenter utover året. Resultat før skatt ble 9,9 millioner kroner, som er en økning på 0,8 millioner sammenlignet med 2017. I dette resultatet ligger engangskostnader på kr 2,4 millioner kroner i forbindelse med omstruktureringstiltak. RESULTATOVERSIKT I KRONER 1000 - VÅRT LAND AS Omsetning Driftsresultat Netto finansinntekt

2018

2017

Endring kr

Endring %

119 157

123 107

-3 950

-3 %

9 130

8 537

593

7%

816

583

233

40 %

826

9%

754

11 %

Resultat før skatt

9 946

9 120

Resultatmargin

8,3 %

7,4 %

Årsresultat

7 589

6 835


Årsrapport 2018 • Mentor Medier AS • 7

6.2 Strek Media AS Strek Media, som utgir magasinet STREK, ble kjøpt av Mentor Medier høsten 2016. Selskapet viser et underskudd før skatt på et 44.000 kroner, som er en resultatsvekkelse på 122.000 kroner sammenlignet med 2017. Det har vært en økning i antall abonnenter for Strek det siste året, og det arbeides videre med å etablere gode samarbeidsmodeller med andre virksomheter i konsernet. RESULTATOVERSIKT I KRONER 1000 - STREK MEDIA AS Omsetning Driftsresultat Netto finansinntekt Resultat før skatt Resultatmargin Årsresultat

2018

2017

Endring kr

2 577

2 823

-246

-9 %

-47

77

-124

-161 %

3

1

3

494 %

-44

78

-122

-156 %

-1,7 %

2,8 %

-69

835

-904

-108 %

Endring %

6.3 Mediehuset Dagsavisen AS Mentor Medier eier 79,6 % av aksjene i Mediehuset Dagsavisen AS og Stiftelsen Dagsavisen eier de resterende 20,4 % av aksjene i selskapet. Mediehuset Dagsavisen AS eier 92,5 % av Dagsavisen AS og 100 % av Rogalands Avis AS. Mediehuset Dagsavisen AS har ikke hatt vesentlige inntekter eller kostnader i 2018. Balansen består i hovedsak av eierandelene i Dagsavisen og Rogalands Avis.

6.4 Dagsavisen AS Dagsavisen har de senere årene gjennomført en vellykket satsing på å få ut Dagsavisens journalistikk til et større marked på papir og samtidig utvide avisens digitale rekkevidde og annonsepotensial, en endring fra en avis til et større nettverk som man har kalt utgavemodellen. I 2018 lyktes man gjennom en større digitalisering av utgavemodellen med å øke digitale abonnements- og annonseinntekter og den totale rekkevidde for avisens meningsstoff. Mot slutten av året ble det inngått avtale om kjøp av Fredrikstad-avisen Demokraten for å utvide modellen ytterligere, noe som gir tro på ytterligere vekst i 2019. Dagsavisens omsetning var i 2018 119,9 millioner kroner, som er en nedgang på 3,6 millioner kroner. Presse-støtten er redusert med 2,6 millioner kroner sammenlignet med 2017. Annonseomsetningen har vist en økning på 0,7 millioner kroner sammenlignet med året før, mens abonnementsinntekten har hatt en nedgang på 1,0 millioner kroner. Dagsavisen har fått redusert kostnadsnivå i 2018, blant annet på grunn av ny trykkeriavtale. Dagsavisen har fått innvilget offentlig tilskudd i forbindelse med Skattefunn-ordningen. Tilskuddet er behandlet i h.h.t NRS 4 Offentlige tilskudd, dvs. at tilskuddet er ført til reduksjon av tilhørende kostnadsposter. Tilskuddsbeløpet utgjør totalt 1,8 millioner kroner og er betinget av endelig godkjennelse fra ligningsmyndighetene. Resultatet før skatt viser et overskudd på 5,4 millioner kroner. Dette er en forbedring på 2,1 millioner kroner. RESULTATOVERSIKT I KRONER 1000 - DAGSAVISEN AS 2018

2017

119 862

123 430

-3 567

-3 %

5 061

3 052

2 009

66 %

291

210

81

39 %

Resultat før skatt

5 352

3 262

2 090

64 %

Resultatmargin

4,5 %

2,6 %

Årsresultat

4 354

2 723

1 631

60 %

Omsetning Driftsresultat Netto finansinntekt

Endring kr

Endring %


8 • Mentor Medier AS • Årsrapport 2018

6.5 Rogalands Avis AS Selskapet er et heleid datterselskap av Mediehuset Dagsavisen AS som gir ut avisen Rogalands Avis. Omsetningen i 2018 var på 27,9 millioner kroner, som er en nedgang på 2,9 millioner kroner. Pressestøtten er redusert med 1,0 millioner kroner sammenlignet med 2017. Annonseomsetningen har vist en nedgang på 1,6 millioner kroner sammenlignet med året før, mens abonnementsinntekten har hatt en nedgang på 0,5 millioner kroner. RESULTATOVERSIKT I KRONER 1000 - ROGALANDS AVIS AS Omsetning

2018

2017

Endring kr

Endring %

27 909

30 774

-2 865

-9 %

Driftsresultat

108

11

97

848 %

Netto finansinntekt

-193

-256

63

24 %

-85

-244

159

65 %

-0,3 %

-0,8 %

-415

-565

150

27 %

Resultat før skatt Resultatmargin Årsresultat

6.6 Mediaconnect AS Mentor Medier AS eier 96,2 % av aksjene i Mediaconnect AS. Øvrige aksjer eies av enkelte ansatte i selskapet. Selskapets virksomhet er i hovedsak knyttet til transport og distribusjon av aviser og blader, samt utvikling og drift av opplagssystemer. Selskapet utvikler og drifter Connect, som er et omfattende abonnements- og løssalgssystem. Systemet er også godt tilpasset utviklingen med nye digitale kunderelasjoner, hvor også det inngår en innloggingsløsning. Systemet tas i bruk av stadig flere kunder i mediebransjen, både i Norge og Sverige. I 2018 inngikk selskapet en avtale med å levere Connect abonnementsløsning til selskapet Flowy Information AB i Sverige, som leverer løsningen videre til en rekke kunder i det svenske markedet. Konverteringsarbeidet skjer utover i 2019. Styret er tilfreds med at Mediaconnect styrker sin posisjon ytterligere i det skandinaviske markedet. Selskapets omsetning var 139,9 millioner kroner i 2018, som er en økning på 5,0 millioner kroner fra året før. Mediaconnect har fått flere nye kunder på Connect-systemet, noe som bidrar til å øke inntektene. Selskapet har også fått en vekst på grunn av flere transportoppdrag. Mediaconnect har fått innvilget offentlig tilskudd i forbindelse med Skattefunn-ordningen. Tilskuddet er behandlet i h.h.t NRS 4 Offentlige tilskudd, dvs. at tilskuddet er ført til reduksjon av tilhørende kostnadsposter. Tilskuddsbeløpet utgjør totalt 1,4 millioner kroner og er betinget av endelig godkjennelse fra ligningsmyndighetene. Resultatet før skatt viser et overskudd på 12,3 millioner kroner, som er en forbedring på 0,5 millioner kroner fra året før. RESULTATOVERSIKT I KRONER 1000 - MEDIACONNECT AS Omsetning Driftsresultat

2018

2017

Endring kr

Endring %

139 868

134 872

4 997

4%

12 232

11 584

648

6%

115

179

-64

-36 %

Resultat før skatt

Netto finansinntekt

12 347

11 763

584

5%

Resultatmargin

8,8 %

8,7 %

Årsresultat

9 781

9 158

622

7%

6.7 Programbladet AS Selskapet er et heleid datterselskap og gir ut TV Guiden Programbladet. Selskapet har en omsetningsnedgang på 0,9 millioner kroner, noe som først og fremst skyldes nedgang i antall abonnenter. Bladet produseres i sin helhet av Universum AS. Som følge av lavere antall abonnenter er også resultatet redusert. Resultat før skatt er på 1,0 millioner kroner, som er en reduksjon på 0,9 millioner kroner sammenlignet med 2017.


Årsrapport 2018 • Mentor Medier AS • 9

RESULTATOVERSIKT I KRONER 1000 - PROGRAMBLADET AS 2018

2017

Endring kr

Endring %

10 503

11 371

-868

-8 %

957

1 833

-877

-48 %

51

49

2

5%

Resultat før skatt

1 008

1 882

-874

-46 %

Resultatmargin

9,6 %

16,6 %

776

1 431

-655

-46 %

Omsetning Driftsresultat Netto finansinntekt

Årsresultat

6.8 Lettlest Media AS Selskapet er et heleid datterselskap som gir ut lettlestavisen Klar Tale og nettavisen www.klartale.no. Avisen Klar Tale henvender seg til alle grupper med lese- og skrivevansker. I tillegg selger selskapet tjenester som språkvask og grafisk utforming av lettlest materiale. Klar Tale utgis på oppdrag fra Stiftelsen Klar Tale. Selskapet har en reduksjon i inntektsnivået som følge av en ny avtale med Stiftelsen Klar Tale. Det er gjort tilpasninger på kostnadssiden. Selskapet hadde et resultat før skatt i 2018 på 1,1 millioner kroner, som er på samme nivå som for 2017. RESULTATOVERSIKT I KRONER 1000 - LETTLEST MEDIA AS 2018

2017

Endring kr

Endring %

Omsetning

6 977

7 836

-859

-11 %

Driftsresultat

1 074

1 105

-32

-3 %

21

16

4

26 %

1 095

1 122

-27

-2 %

15,7 %

14,3 %

835

843

-9

-1 %

Netto finansinntekt Resultat før skatt Resultatmargin Årsresultat

6.9 Mediesalg AS Selskapet er et heleid datterselskap og driver telefonsalg for konsernets publikasjoner, samt enkelte eksterne kunder. Resultatet før skatt er 0,5 millioner kroner, som er 0,6 millioner kroner svakere enn i 2017. Salg via telefon blir stadig mer krevende, men er fortsatt viktig for å opprettholde opplaget i avisene. Det arbeides i virksomhetene med å finne alternative salgskanaler. RESULTATOVERSIKT I KRONER 1000 - MEDIESALG AS Omsetning Driftsresultat Netto finansinntekt Resultat før skatt Resultatmargin Årsresultat

2018

2017

Endring kr

Endring %

13 581

15 013

-1 432

-10 %

438

1 064

-626

-59 %

22

21

1

4%

-625

-58 %

-469

-57 %

461

1 086

3,4 %

7,2 %

354

823

6.10 Swed Media AB Selskapet er et heleid datterselskap lokalisert i Stockholm og eier 96 % av aksjene i Tidnings AB Nya Dagen og 100 % av aksjene i Libris Media AB (forlag). ). Swed Media AB ivaretar økonomifunksjonen for Dagen AB og Libris Media AB. Datingtjenesten Solid Love har ligget i dette selskapet, men denne virksomheten ble solgt høsten 2018. Netto finans er negativt som følge av at selskapet har nedskrevet aksjer i datter (Libris Media AB) med 8,5 millioner kroner i 2018.


10 • Mentor Medier AS • Årsrapport 2018

RESULTATOVERSIKT I KRONER 1000 - SWED MEDIA AB 2018

2017

Endring kr

Endring %

2 400

2 406

-6

0%

Driftsresultat

-874

-990

116

12 %

Netto finans

-8 429

88

-8 516

-9729 %

Resultat før skatt

-9 303

-902

-8 401

-931 %

-387,6 %

-37,5 %

-9 303

-902

-8 401

-931 %

Omsetning

Resultatmargin Årsresultat

6.11 Tidnings AB Nya Dagen Tidnings AB Nya Dagen gir ut avisen Dagen og nettutgaven Dagen.se. Dagen er en politisk uavhengig dagsavis på kristen grunn. Visjonen er å bidra til et samfunn som er gjennomsyret av kristen tro og vurderinger. Dagen har den siste tiden lykkes med å bredde produktet, og setter i stadig større grad dagsorden i den svenske samfunnsdebatten. Dagen gir også ut NOD, som er et tidsskrift for samtidsanalyse ut fra et kristent perspektiv. Dagen har en omsetning i 2018 på 52,1 millioner kroner, som er en nedgang på 3,1 millioner kroner sammenlignet med 2017. Pressestøtten er redusert med 1,4 millioner kroner sammenlignet med 2017. Annonseomsetningen har vist en nedgang på 1,5 millioner kroner sammenlignet med året før, mens abonnementsinntekten har hatt en nedgang på 0,8 millioner kroner. Digital brukerbetaling har stor oppmerksomhet, og høsten 2018 ble det innført en plussmodell som har gitt gode resultater. RESULTATOVERSIKT I KRONER 1000 - TIDNINGS AB NYA DAGEN Omsetning Driftsresultat

2018

2017

Endring kr

Endring %

52 098

55 208

-3 111

-6 %

953

1 642

-688

-42 %

Netto finansinntekt

-76

56

-132

-237 %

Resultat før skatt

877

1 698

-820

-48 %

1,7 %

3,1 %

876

1 698

-821

-48 %

Resultatmargin Årsresultat

6.12 Libris Media AB Libris Media er et bokforlag med utgivelser først og fremst innenfor temaene livsfilosofi og teologi. Libris forlag har hatt to år med svake resultater. Salget har hatt en klar negativ trend i denne perioden. Det har derfor vært nødvendig med en større omstrukturering av selskapet. Forlagssjef og VD i selskapet sluttet i september 2018. I tillegg har bemanningen blitt redusert med fem ansatte. Selskapet har knyttet til seg innleide ressurser, også som forlagssjef, samt at det arbeides med å styrke samarbeidet mellom Dagen og Libris. Det er gjennomført en endring i prinsippene for verdsettelse av varelager i konsernet. I den anledning har varelageret i Libris blitt nedskrevet med 2,5 millioner kroner. Omsetningen i 2018 var på 10,5 millioner kroner, som var en nedgang på 4,4 millioner kroner sammenlignet med 2017. Selskapets ordinære driftsresultat viste et underskudd på 3,3 millioner kroner. I tillegg har det blitt kostnadsført omstillingskostnader på 1,8 millioner kroner og en prinsippendring for verdsettelse av varelager som innebærer en kostnad på 2,5 millioner kroner. I sum gir dette et underskudd før skatt på 7,8 millioner kroner, som er en nedgang på 5,8 millioner kroner sammenlignet med 2017.


Årsrapport 2018 • Mentor Medier AS • 11

RESULTATOVERSIKT I KRONER 1000 - LIBRIS MEDIA AB 2018

2017

Endring kr

Endring %

Omsetning

10 519

14 974

-4 456

-30 %

Driftsresultat

-7 585

-1 872

-5 713

-305 %

-181

-136

-44

-33 %

-7 766

-2 008

-5 758

-287 %

-73,8 %

-13,4 %

-7 766

-2 008

-5 758

-287 %

Netto finansinntekt Resultat før skatt Resultatmargin Årsresultat

7. Tilknyttede selskaper I 2016 og 2017 investerte Mentor Medier til sammen 1,5 millioner kroner i selskapet Bidra AS, og hadde en eierandel på 40 %. KNIF (Kristen Norges Interessefellesskap) var majoritetseier med 60 % av aksjene. Det var i 2018 behov for ytterligere kapitaltilskudd, og Mentor Medier valgte i den anledning å ikke skyte inn mer midler i selskapet. Dette medførte at KNIF overtok aksjeposten til Mentor Medier. Mentor Medier har en eierandel på 39,4 % i selskapet Sulaposten AS.

8. Virksomhetens formål og strategi I følge vedtektene i Mentor Medier er selskapets formål å eie enten direkte eller indirekte selskapet Vårt Land AS for derigjennom å legge forholdene til rette for utgivelse av Vårt Land. I tillegg kan selskapet drive annen medievirksomhet, herunder delta i andre selskaper med liknende virksomhet, handelsvirksomhet og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Mentor Medier ønsker å fremme publisistisk kvalitet og mangfold, og å bidra til at verdiorientert og meningsbærende innhold når bredere ut i et nordisk marked. Vi ønsker å arbeide for å skape større forståelse mellom mennesker og grupper, og være en arena for debatt og dialog. Styret er opptatt av å videreutvikle selskapene i konsernet. Vi skal ha en konsernstruktur som sikrer den enkelte virksomhets verdimessige og ideologiske særpreg, samtidig som virksomhetene står sterkere sammen enn hver for seg. Med dette utgangspunktet ønsker Mentor Medier blant annet fortsatt å eie og videreutvikle Mediehuset Dagsavisen som en viktig del av konsernet, og mener Dagsavisen passer godt inn i den strategiske tenkningen. Dagsavisen har hatt en spennende og god utvikling, og vi ønsker å legge til rette for at Dagsavisens positive utvikling kan fortsette. Mediebransjen står overfor svært store endringer, og endringstakten i bransjen akselererer. Det er gledelig å se at betalingsviljen for digitale produkter er stigende i hele bransjen, og våre publikasjoner har den siste tiden vist en god utvikling på dette området. For alle våre aviser går vi inn i 2019 med et høyere antall betalende abonnenter enn det vi hadde på samme tidspunkt i 2018. Dette er meget gledelig. Digital brukerbetaling er et viktig satsningsområde for oss, og vi har tro på at vi her skal få en god vekst fremover. Styret ser med spenning frem til mediemeldingen som Regjeringen skal legge frem, og som skal drøftes dette året. Et mangfold av frie medier er viktig for demokratiet, og en viktig forutsetning for vår samfunnsmodell.

9. Eierstyring og selskapsledelse Mentor Medier legger til grunn anerkjente prinsipper for sin virksomhetsstyring. Disse prinsippene har blitt lagt frem for generalforsamlingen. I hovedsak baserer prinsippene seg på anbefaling vedrørende eierstyring og selskapsledelse som er utgitt av NUES (Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse).

10. Risikofaktorer Både leservaner og mediemarkedet er i endring. Mentor Medier legger stor vekt på å tilpasse seg denne situasjonen ved å satse på nye inntektsområder og digitalisering av inntektsstrømmene. Mentor Medier mottar pressestøtte og en betydelig del av inntektsgrunnlaget er basert på denne støtten, og innebærer følgelig en risikofaktor for konsernet. Styret mener at pressestøtten er et viktig virkemiddel for å opprettholde et mediemangfold, og at støtten treffer godt. Likviditeten i konsernet vurderes som god.


12 • Mentor Medier AS • Årsrapport 2018

Styrets årsberetning 2018 Mentor Medier AS

Oslo, 18. mars 2019 I styret for Mentor Medier AS

Foto: Elen Sonja Klouman


Årsrapport 2018 • Mentor Medier AS • 13

Mentor Medier AS Resultatregnskap 2018 Morselskap og konsern MORSELSKAP

KONSERN

(alle tall i hele tusen) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

NOTE

2018

2017

2018

Salgsinntekter

2

29 516

29 265

365 495

373 552

Annen driftsinntekt

2

8 864

9 583

96 364

104 101

38 380

38 848

461 859

477 653

Sum driftsinntekt Produksjon og distribusjonskostnad

2017

4 478

3 729

181 241

190 657

3,14,17

13 892

12 614

177 338

171 089

5

1 592

2 450

10 874

13 215

Annen driftskostnad

26 923

25 102

85 427

87 661

Sum driftskostnad

46 885

43 895

454 880

462 622

-8 505

-5 046

6 979

15 031

12 079

18 606

0

0

Lønnskostnad Avskrivinger

Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på investering i datterselskap Andel resultat fra investering i tilknyttet selskap

8

Renteinntekt

0

-996

0

-996

-96

146

1 753

1 619

Annen finansinntekt

9

441

1 711

388

1 829

Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler

9

-827

490

-827

490

Reversering/nedskriving av andre finansielle anleggsmidler

0

-8 207

0

0

Rentekostnad

-1

-3

-579

-547

-435

-252

-530

-288

Netto finansinntekt

11 161

11 495

204

2 106

Resultat før skattekostnad

2 656

6 449

7 183

17 138

-1 187

1 560

4 179

4 496

3 842

4 889

3 004

12 641

Minoritetsandel årsresultat (underskudd (-)/overskudd)

1 005

579

Majoritetsandel årsresultat (underskudd (-)/overskudd)

1 999

12 062

Sum

3 004

12 641

Annen finanskostnad

Skattekostnad ÅRSRESULTAT

15

OVERFØRINGER: Avsatt til utbytte

1 581

1 581

Overført til/fra annen egenkapital

2 262

3 309

Sum overføringer

3 842

4 889


14 • Mentor Medier AS • Årsrapport 2018

Balanse pr. 31.12. EIENDELER

MORSELSKAP

KONSERN

NOTE

2018

2017

2018

2017

Forskning og utvikling

5

0

0

238

646

Andre immaterielle eiendeler

5

1 005

109

1 754

2 082

(alle tall i hele tusen) ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler

Merkenavn Utsatt skattefordel Goodwill

5

0

0

35 079

37 584

15

2 908

6 170

10 534

14 681

5

0

0

12 051

15 484

3 912

6 279

59 656

70 477

859

1 029

2 379

3 828

859

1 029

2 379

3 828

Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Inventar og annet driftsløsøre

5

Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap

7

159 253

149 541

0

0

Investeringer i tilknyttet selskap

8

883

1 176

1 077

1 376

Andre langsiktige fordringer

6

0

0

2 653

2 557

160 135

150 717

3 730

3 933

164 907

158 025

65 765

78 239

10

1 010

1 219

4 400

8 153

Kundefordringer

6

492

207

21 430

21 440

Andre fordringer

6

26 401

20 161

20 933

12 005

26 893

20 368

42 363

33 444

Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer Fordringer

Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer og fond

9

55 150

60 410

60 030

60 521

Andre finansielle investeringer

9

0

0

0

5 259

55 150

60 410

60 030

65 780

Sum investeringer Bankinnskudd og kontanter

77 116

71 795

108 594

100 412

SUM OMLØPSMIDLER

4

160 169

153 793

215 387

207 790

SUM EIENDELER

325 076

311 817

281 152

286 029


Årsrapport 2018 • Mentor Medier AS • 15

Balanse pr. 31.12. EGENKAPITAL OG GJELD

MORSELSKAP

KONSERN

NOTE

2018

2017

2018

2017

12

1 571

1 571

1 571

1 571

-256

-256

-256

-256

Annen innskutt egenkapital

28 271

28 271

28 271

28 271

Overkursfond

13 149

13 149

13 149

13 149

Sum innskutt egenkapital

42 734

42 734

42 734

42 734

Annen egenkapital

142 474

140 142

127 161

125 964

Egne aksjer

-26 275

-26 275

-26 275

-26 275

Sum opptjent egenkapital

116 199

113 867

100 887

99 690

(alle tall i hele tusen) EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( 6.282.440 aksjer à kr. 0,25 ) Egne aksjer ( 1 014 038 aksjer à kr. 0,25 )

Opptjent egenkapital

Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL

0

0

13 911

14 550

13

158 933

156 601

157 532

156 974

3

2 292

2 883

5 347

7 192

2 292

2 883

5 347

7 192

GJELD Annen langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld

6

3 425

2 694

22 285

24 525

Betalbar skatt

15

0

0

31

33

834

951

10 773

10 375

1 943

1 916

2 312

2 262

Skyldige offentlige avgifter Skyldig utbytte Abonnementsforskudd

0

0

44 497

45 739

157 649

146 773

38 376

38 930

Sum kortsiktig gjeld

163 851

152 333

118 273

121 863

SUM GJELD

166 143

155 216

123 620

129 055

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

325 076

311 817

281 152

286 029

Annen kortsiktig gjeld

6, 16


16 • Mentor Medier AS • Årsrapport 2018

Mentor Medier AS Balanse pr. 31.12.18 Morselskap og konsern

Oslo, 18. mars 2019

Foto: Elen Sonja Klouman


Årsrapport 2018 • Mentor Medier AS • 17

Mentor Medier AS Kontantstrømoppstilling 2018 Morselskap og konsern

KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER

MORSELSKAP

KONSERN

(alle tall i hele tusen)

2018

2017

2018

2017

Ordinært resultat før skattekostnad

2 656

6 449

7 183

17 138

Avskrivninger/nedskrivinger

1 592

10 657

10 874

13 215

-12 079

-18 606

0

0

0

996

0

996

Gevinst (og verdiendring) ved salg av aksjer og fond

565

-2 201

565

-2 201

Endring i varelager

209

-788

3 752

-1 024

Endring i kundefordringer

-285

252

10

-1 831

Endring i leverandørgjeld

732

1 106

-2 240

-226

Endring i andre tidsavgrensningsposter

-2 581

1 101

-4 347

-11 972

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

-9 191

-1 033

15 797

14 095

0

0

300

52

Inntektsført utbytte og konsernbidrag Inntekt ved bruk av egenkapitalmetoden

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og imm.eiendeler

-2 317

-119

-3 171

-4 123

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak

0

73

0

73

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak

-1 000

-3 400

0

-3 400

Innbetalinger ved salg av andre investeringer

0

31 708

0

31 708

Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer

-3 000

-51 448

-3 000

-51 448

Mottatt utbytte fra datterselskap

17 578

16 688

0

0

114

0

114

0

11 375

-6 498

-5 757

-27 139

4 648

-8 666

0

0

Salg/kjøp egne aksjer

0

-9 506

0

-106

Utbetaling av utbytte

-1 513

-1 503

-1 859

-1 893

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

3 135

-19 676

-1 859

-1 999

Mottatt utbytte fra tilknyttet selskap Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Endring i mellomværende i konsernkontosystem

NETTO ENDRING I KONTANTER OG BANKINNSKUDD

5 320

-27 207

8 181

-15 043

Beholdning av kontanter og bankinnskudd 01.01.

71 795

99 001

100 412

115 454

Beholdning av kontanter og bankinnskudd 31.12.

77 116

71 795

108 594

100 412


18 • Mentor Medier AS • Årsrapport 2018

Mentor Medier AS Noter til årsregnskapet for 2018 Morselskap og konsern

Note 1. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Konsernregnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste tusen, om ikke annet er angitt. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Konsolidering Konsernregnskapet inkluderer Mentor Medier AS og selskaper som Mentor Medier AS har bestemmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Se note 7 for oversikt over de selskapene som inkluderes i konsernregnskapet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt, og egenkapital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen. Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere merverdi som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Ved trinnvise kjøp av eierandeler legges verdien av eiendeler og gjeld ved tidspunktet for etablering av konsernforholdet til grunn. Senere kjøp av eierandeler i eksisterende datterselskap, vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler og gjeld, med unntak av merverdi i form av goodwill som analyseres ved hvert kjøp. Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig (men ikke bestemmende) innflytelse, over den finansielle og operasjonelle styringen(normalt ved eierandel på mellom 20 % og 50 %). Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Når konsernets tapsandel overstiger investeringen i et tilknyttet selskap, reduseres konsernets balanseførte verdi til null og ytterligere tap regnskapsføres ikke med mindre konsernet har en forpliktelse til å dekke dette tapet. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter. Driftsinntekter og kostnader Driftsinntekter fra varesalg innregnes når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning knyttet til eierskapet er overført til kjøperen. Avslag og rabatter behandles som reduksjon av driftsinntekten. Annonseinntekter i trykte medier innregnes ved innrykk. Abonnementsinntekter i trykte medier faktureres forskuddsvis og innregnes i takt med leveransene over abonnementsperioden. Driftsinntekter fra annet varesalg, herunder løssalgsinntekter, innregnes når levering har funnet sted, med reduksjon for returer.


Årsrapport 2018 • Mentor Medier AS • 19

Annonseinntekter på internett inntektsføres ved publisering. Øvrige inntekter fra virksomhet på internett, herunder abonnementsbaserte inntekter, innregnes over perioden tjenestene leveres. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Offentlige tilskudd Selskapet følger god regnskapsskikk, NRS nr 4, m.h.t. bokføring av offentlige tilskudd, dvs. at skattefunn bokføres til reduksjon av de regnskapsposter de vedrører. Produksjonstilskudd periodiseres over den perioden støtten gjelder. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret . Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor. Immaterielle eiendeler Utgifter til egen tilvirkning av immaterielle eiendeler, herunder utgifter til egen forskning og utvikling, balanseføres når det er sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet og anskaffelseskost kan måles pålitelig. Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt. Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere. Aksjer i datterselskaper Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finansinntekt.


20 • Mentor Medier AS • Årsrapport 2018

Aksjer i tilknyttet selskap Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Regnskapet inkluderer konsernets andel av resultater fra tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og til slik innflytelse opphører. Konsernets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer og mindre investeringer i selskaper hvor vi ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektføres som annen finansinntekt. Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer) Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varer Varelageret er vurdert, basert på FIFO-prinsippet, til det laveste av anskaffelseskostnad og netto salgsverdi på balansedagen. For homogene produktgrupper benyttes kollektiv verdivurdering. For varer i produksjon og ferdigvarer inkluderer anskaffelsesverdien designkostnader, trykkekostnader, direkte lønn (gjelder kun for Libris), andre direkte kostnader og andre indirekte henførbare produksjonskostnader. Verdien av produktene som er igjen på lager skrives ned basert på våre historiske salgstall for de respektive produktgruppene. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Pensjoner Ved regnskapsføring av ytelsesbasert pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. Pensjonsforpliktelsen beregnes som nåverdien av de estimerte fremtidige pensjonsytelsene som anses opptjent på balansedagen. Estimatavvik og planendringer amortiseres over 5 år. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Ved regnskapsføring av innskuddsbasert pensjon er betalt premie lagt til grunn. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.


Årsrapport 2018 • Mentor Medier AS • 21

Note 2. Driftsinntekter pr. virksomhetsområde og geografisk område - Konsern Konsernets salgsinntekter består først og fremst av abonnementsinntekter, løssalgsinntekter, annonseinntekter og inntekter fra distribusjon. PER GEOGRAFISK MARKED:

2018

2 017

Norge

399 243

407 781

Sverige

62 616

69 872

461 859

477 653

2018

2 017

90 835

97 066

Leieinntekter

1 340

1 349

Andre inntekter

4 189

5 685

96 364

104 101

(alle tall i hele tusen)

Sum

ANDRE DRIFTSINNTEKTER FORDELER SEG SOM FØLGER: (alle tall i hele tusen) Produksjonstilskudd /Pressestøtte

Sum

Note 3. Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm MORSELSKAP

LØNNSKOSTNADER

2017

2018

10 084

11 082

1 732

1 903

618

661

179

245

12 614

13 892

11

11

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER

KONSERN

(alle tall i hele tusen)

2018

2017

140 381

133 958

Arbeidsgiveravgift

25 171

25 188

Pensjonskostnader

9 252

9 578

Andre ytelser

2 534

2 365

177 339

171 090

231

236

Lønn

Sum Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret

LØNN

PENSJONSKOSTNADER

ANNEN GODTGJØRELSE

(alle tall i hele tusen) Administrerende direktør

1 916

78

23

Styret

1 084

-

-

Administrerende direktør har under gitte forutsetninger rett på etterlønn i inntil 18 måneder. Deler av dette beløpet kan motregens mot lønn fra eventuell ny fast jobb. Pensjon Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.


22 • Mentor Medier AS • Årsrapport 2018

Revisor Godtgjørelse til revisor fordeler seg slik: MORSELSKAP

REVISOR

KONSERN

Kostnadsført honorar (alle tall i hele tusen og ekskl. mva)

2017

2018

2018

2017

168

180

128

90

Lovpålagt revisjon

948

908

Teknisk bistand utarbeide årsregnskap og ligningspapirer

214

229

0

24

Attestasjonstjenester og annen konsulentbistad

91

67

Note 4. Bundne midler (alle tall i hele tusen) I bankinnskudd inngår bundne bankinnskudd med 564 for morselskapet og 5 795 for konsernet. Beløpene var tilstrekkelig til å dekke skyldig skattetrekk ved regnskapsårets utløp.

Note 5. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler - Morselskapet og konsern MORSELSKAPET (alle tall i hele tusen)

Påkostning leide lokaler

Driftsløsøre

Programvare

Sum

5 296

1 290

7 486

14 072

Tilgang

679

0

1 639

2 317

Avgang

-302

0

0

-302

Anskaffelseskost 31.12.18

5 673

1 290

9 125

16 087

Akk. avskrivninger 31.12.18

4 905

1 199

8 120

14 224

768

91

1 004

1 864

Anskaffelseskost 1.1.18

Bokført verdi pr 31.12.18 Økonomisk levetid Avskrivningsplan Årets avskrivninger

3-5 år

5 år

2-3 år

Lineær

Lineær

Lineær

727

122

743

1 592

KONSERN - GOODWILL - SPESIFISERT PR. VIRKSOMHETSKJØP I KONSERN (alle tall i hele tusen)

Strek Media AS

Mediaconnect AS

1 957

42 819

3 923

596

49 295

Tilgang

0

0

0

0

0

Avgang

0

0

0

0

0

1 957

42 819

3 923

596

49 295

0

0

0

447

447

1 305

33 251

2 092

149

36 797

Bokført verdi pr 31.12.18

652

9 568

1 831

0

12 051

Økonomisk levetid

3 år

15 år

15 år

5 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Årets avskrivninger

652

2 518

262

0

3 432

Årets nedskrivinger

0

0

0

0

0

Anskaffelseskost 1.1.18

Anskaffelseskost 31.12.18 Akk. nedskrivninger 31.12.18 Akk. avskrivninger 31.12.18

Avskrivningsplan

Swed Media AB Rogalands Avis AS

Totalt


Årsrapport 2018 • Mentor Medier AS • 23

Goodwill for Mediaconnect AS og Swed Media AB har en avskrivningsplan på 15 år. Begrunnelsen for at goodwill avskrives over mer enn fem år er at dette gjelder oppkjøp av selskaper med merkenavn som anses å ha en langsiktig verdi. Rogalands Avis AS ble kjøpt opp 1.oktober 2014, opprinnelig avskrivningsplan var 5 år, men hele verdien ble nedskrevet i 2015. KONSERN Andre imm. Eiendeler

Merkenavn

Driftsløsøre

Totalt

3 994

43 054

50 112

49 295

29 772

176 227

Reklassifisering

0

168

0

0

-168

0

Tilgang

0

1 730

0

0

1 442

3 172

Avgang

0

-1 245

0

0

-548

-1 793

3 994

43 707

50 112

49 295

30 499

177 606

0

0

0

447

999

1 445

3 755

41 953

15 034

36 797

27 121

124 660

238

1 754

35 078

12 051

2 379

51 501

10 år

3-10 år

20 år

3-15 år

3-10 år

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Årets avskrivninger

408

1 863

2 506

3 432

2 665

10 874

Årets nedskrivinger

0

0

0

0

0

0

(alle tall i hele tusen) Anskaffelseskost 1.1.18

Anskaffelseskost 31.12.18 Akk. nedskrivninger 31.12.18 Akk. avskrivninger 31.12.18 Bokført verdi pr 31.12.18 Økonomisk levetid Avskrivningsplan

FOU

Goodwill

Det er foretatt en utrangering av driftmidler som er ferdig avskrevet. Anskaffelseskost , akkumulert nedskrivinger og avskrivinger er redusert likt.

Note 6. Mellomværende og interne transaksjoner - Morselskapet Kundefordringer (alle tall i hele tusen)

Andre fordringer

2018

2017

2018

2017

Foretak i samme konsern

218

78

0

0

Tilknyttet selskap

218

78

0

0

Øvrig langsiktig gjeld 2018

Leverandørgjeld 2017

2018

2017

Foretak i samme konsern

6 791

0

63

30

Sum

6 791

0

63

30


24 • Mentor Medier AS • Årsrapport 2018

Transaksjon/transaksjonsgruppe

Tilhører resultatlinje

Motpart

2018

2017

Sentralbordtjenester

Andre Kostnader

Mediaconnect AS

141

108

Management/Annonsekostnader

Lønn/Andre kostnader

Vårt Land

292

281

433

390 2017

Sum Kostnader Transaksjon/transaksjonsgruppe

Tilhører resultatlinje

Motpart

2018

Management/husleie/admtjenester

Salgsinntekt/Leieinntekt

Rogalands Avis

1 206

1 319

Management/finans

Salgsinntekt/Finans

Swed Media

1 236

1 083

Management/husleie/admtjenester

Salgsinntekt/Leieinntekt

Vårt Land

10 808

10 978

Management/husleie/admtjenester

Salgsinntekt/Leieinntekt

Programbladet

254

289

Management/husleie/admtjenester

Salgsinntekt/Leieinntekt

Mediesalg

2 066

2 638

Management/husleie/admtjenester

Salgsinntekt/Leieinntekt

Lettlest Media

Management/husleie/admtjenester

Salgsinntekt/Leieinntekt

Dagsavisen

Management/IT-tjenester

Salgsinntekt

Tidnings Ab Nya dagen

Management/IT-tjenester

Salgsinntekt

Management/husleie/admtjenester Management/husleie/admtjenester

1 558

1 870

10 122

9 952

2 359

2 152

Libris Media AB

48

48

Salgsinntekt/Leieinntekt

Strek Media AS

212

0

Salgsinntekt/Leieinntekt

Mediaconnect

Sum Inntekter

3 931

4 158

33 801

34 487

Note 7. Datterselskaper Det ble gjennomført en emisjon i Mediehuset Dagsavisen i januar 2017 hvor Stiftelsen Dagsavisen tegnet seg for samtlige aksjer. Mentor Medier reduserte da sin eierandel i Mediehuset Dagsavisen fra 100 % til 79,6 %. Mentor Medier AS har bestemmende innflyttelse over følgende selskaper pr 31.12.2018: FIRMA

Konsolidert (ja/nei)

Forretningskontor

Stemmeandel

Eierandel

AS Programbladet

Ja

Oslo

100 %

Mediehuset Dagsavisen AS

Ja

Oslo

79,60 %

Lettlest Media AS

Ja

Oslo

100 %

Mediaconnect AS

Ja

Oslo

96,22 %

Mediesalg AS

Ja

Oslo

100 %

100 %

Swed Media AB

Ja

Stockholm

100 %

100 %

Vårt Land AS

Ja

Oslo

100 %

100 %

Strek Media AS

Ja

Oslo

100 %

100 %

Dagsavisen AS

Ja

Oslo

92,48 %

Rogalands Avis AS

Ja

Oslo

100 %

100 %

Libris Media AB

Ja

Stockholm

100 %

100 %

Tidnings AB Nya Dagen (publ)

Ja

Stockholm

96,16 %

100 % 79,60 % 100 % 96,22 %

Mediehuset Dagsavisen AS har følgende datterselskaper: 92,48 %

Swed Media AB har følgende datterselskaper: 96,16 %


Årsrapport 2018 • Mentor Medier AS • 25

Note 8. Eierandeler i tilknyttede selskap - Mor og konsern Selskap

Bidra AS

SUM

Sulaposten AS

(alle tall i hele tusen) Forretningskontor

Oslo

Langevåg

Eierandel

40,0 %

39,4 %

Stemmeandel

40,0 %

39,4 %

Anskaffelseskost på ansk.tidspunktet

0

227

Balanseført EK på ansk.tidspunktet

2

130

179

997

1 178

0

0

0

Inngående balanse 1.1 Inntektsført resultat

-179

-114

-293

Utgående balanse pr 31.12

Andre endringer i løpet av året

0

883

883

Balanseført verdi merverdi - Inngående balanse 1.1

0

0

0

Tilgang merverdier

0

0

0

Avgang

0

0

0

Årets avskrivning av merverdier

0

0

0

Balanseført verdi merverdi pr. 31.12.

0

0

0

Mentor Medier AS solgte sin eierandel i Bidra AS i 2018 til KNIF.

Note 9. Finansielle anleggsmidler og omløpsmidler - Mor og konsern MORSELSKAP - OMLØPSMIDLER

Ansk.

Bokført

kost

verdi

Markedsverdi

Resultatført

verdiendring

(alle tall i hele tusen) Markedsbaserte aksjer og fond Rentefond - Danske Invest

40 027

40 438

40 438

411

Aksjefond - Danske Invest

14 817

14 712

14 712

-105

Sum markedsbaserte aksjer og fond

54 844

55 150

55 150

306

Mentor Medier AS solgte sine aksjer til bokført verdi, 7,9 millioner kroner, i Easybank ASA høsten 2018. Det er gitt selgerkreditt i inntil 12 måneder på kjøpesummen. Selgerkreditten renteberegnes i låneperioden og som sikkerhet for kreditten er det tatt pant i fast eiendom. Kjøper har stilt som selvskyldnerkausjonist. KONSERN - ANLEGGSMIDLER (alle tall i hele tusen)

Ansk. kost

Bokført verdi

Investering i aksjer SAM Distribusjon AS

10

10

Norsk Telegrambyrå

74

74

Sum investering i aksjer

84

84


26 • Mentor Medier AS • Årsrapport 2018

KONSERN - OMLØPSMIDLER

Ansk. kost

Bokført verdi

Markedsverdi

Resultatført

verdiendring

(alle tall i hele tusen) Markedsbaserte aksjer og fond Rentefond - Danske Invest

40 027

40 438

40 438

411

Aksjefond - Danske Invest

14 817

14 712

14 712

-105

Kombinasjonsfond - Danske Capital

4 851

4 775

4 775

-76

Sum markedsbaserte aksjer og fond

59 695

59 924

59 924

230

Note 10. Varer MORSELSKAP

KONSERN

2017

2018

(alle tall i hele tusen)

1 219

1 010

Ferdigvarer

2018

2017

4 400

8 153

I 2018 ble det gjort en endring i verdsettelsen av varelager i forlag.

Note 11. Fordringer med forfall senere enn ett år MORSELSKAP

KONSERN (alle tall i hele tusen)

2017

2018

0

0

Lån til ansatte

0

0

Depositum

2018

2017

0

18

1 437

1 436

Note 12. Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i Mentor Medier AS pr. 31.12.18 består av:

Antall aksjer

Antall aksjer

Pålydende

Balanseført

6 282 440

0,25

1 570 610

Selskapet har totalt 1.663 aksjonærer. Eierstrukturen er stabil. Av total aksjebeholdning er ca 524 300 aksjer deponert i Norges Bank. Dette gjelder aksjer der aksjonær er ukjent. Aksjene ble deponert 31.12.99, og tilfaller selskapet vederlagsfritt etter 20 år.


Årsrapport 2018 • Mentor Medier AS • 27

Eierstruktur De største eksterne aksjonærene i Mentor Medier AS pr. 31.12.2018: Antall aksjer

Eierandel

Stemmeandel

Mentor Medier AS - Egne aksjer

1 014 038

16,14 %

0,00 %

Deponiaksjer i Norges Bank

524 300

8,35 %

0,00 %

Pingst Förvaltning AB

454 760

7,24 %

5,00 %

Mushom Invest AS

394 200

6,27 %

5,00 %

Stiftelsen Vårt Lands Bladmisjon

350 860

5,58 %

5,00 %

Amble Investment AS

240 000

3,82 %

3,63 %

Opplysningsvesenets Fond

227 270

3,62 %

3,62 %

Redaksjonsklubben i Vårt Land

138 500

2,20 %

2,20 %

Normisjon

125 100

1,99 %

1,99 %

Evangelisk Frikyrka

113 670

1,81 %

1,81 %

Blå Kors Norge

111 400

1,77 %

1,77 %

106 200

1,69 %

1,69 %

Det Norske Diakonhjem

96 910

1,54 %

1,54 %

Norsk Luthersk Misjonssamband Det Norske Misjonsselskap

93 870

1,49 %

1,49 %

Odd Reidar Øie

85 916

1,37 %

1,37 %

Kari Haaland Osberg

81 400

1,30 %

1,30 %

Diakonissehusets Legater og Fonds

68 380

1,09 %

1,09 %

Stiftelsen Signo

68 180

1,09 %

1,09 %

Metodistkirken i Norge

60 000

0,96 %

0,96 %

Den Norske Misjonsallianse

40 500

0,64 %

0,64 %

Sum 20 største aksjonærer

4 395 454

69,96 %

41,19 %

Sum øvrige

1 886 986

30,04 %

30,04 %

Totalt antall aksjer

6 282 440

100,00 %

71,23 %

Selskapet har vedtektsfestet at ingen aksjonærer kan avgi stemmer for mer enn 5 % av de totale aksjer. Vedtektene har også identifikasjonsregler som gjør at enkelte aksjonærer sees som en gruppe. Antall stemmeberettigede aksjer blir redusert tilsvarende.

Note 13. Egenkapital MORSELSKAPET

Aksjekapital

Egne aksjer

Annen innskutt EK

Overkurs

Annen EK

SUM

(alle tall i hele tusen) Egenkapital 1.1.18

1 571

-256

28 271

13 149

113 867

156 601

Andre endringer

0

0

0

0

70

70

Avsatt til utbytte

0

0

0

0

-1 581

-1 581

Årsresultat Egenkapital 31.12.18

0

0

0

0

3 842

3 842

1 571

-256

28 271

13 149

116 199

158 933

Tidligere har det i forbindelse med utbytte blitt avsatt et beløp til et verdifond. Praksisen har vært at når størrelsen på utbyttet er fastsatt, har det blitt beregnet et beløp som avsettes i balansen som egenkapital med restriksjoner, et verdifond. Beløpet skulle tilsvare 25 % av det som utbetales i utbytte. 70 % av avsetningen til verdifondet skal sikres for avisen Vårt Land. Praksisen med avsetning til verdifond ble avviklet fra og med 2015. Fondet utgjør i dag 0,96 millioner kroner, hvorav 0,96 millioner kroner skal sikres for Vårt Land. Den resterende del av Verdifondet som ble avsatt til bruk for andre formål ble i sin helhet benyttet i 2.kvartal 2017 i forbindelse med kapitalinnskudd i Bidra AS. Verdifondet utgjør en del av egenkapitalen i Mentor Medier.


28 • Mentor Medier AS • Årsrapport 2018

KONSERNET

Aksjekapital

Egne aksjer

Annen innskutt EK

Overkurs

Annen EK

Minoritetsinteresser

SUM

(alle tall i hele tusen) Egenkapital 1.1.18

1 571

-256

28 271

13 149

99 689

14 550

156 974

Andre endringer

0

0

0

0

1 148

-1 644

-496

Avsatt til utbytte

0

0

0

0

-1 950

0

-1 950

Årsresultat

0

0

0

0

1 999

1 005

3 004

1 571

-256

28 271

13 149

100 887

13 911

157 532

Egenkapital 31.12.18

Note 14. Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordninger som tilfredsstiller kravene i denne loven. Konsernet har pr 31.12.2018 kun innskuddsbasert pensjonsordning.

Note 15. Skattekostnad MORSELSKAP 2017

Årets skattekostnad fremkommer slik:

2018

0

0

3 814

3 130

-2 523

-4 449

268

132

1 560

-1 187

MORSELSKAP

(alle tall i hele tusen) Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Skatt på mottatt konsernbidrag Effekt av endret skattesats Skattekostnad Betalbar skatt i balansen (alle tall i hele tusen)

KONSERN 2018

2017

31

33

3 732

3 666

0

0

416

796

4 179

4 496

KONSERN

2017

2018

0

0

Årets betalbare skattekostnad

0

0

Skatt på avgitt konsernbidrag

0

0

0

0

Betalbar skatt i balansen

31

33

MORSELSKAP

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats

2018

2017

31

33

KONSERN

2017

2018

(alle tall i hele tusen)

2018

2017

6 449

2 656

Årsresultat før skatt

7 183

17 138

1 548

611

Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats

1 652

4 113

Skatteeffekten av følgende poster: -256

-1 929

268

132

0

0

1 560 24 %

Ikke skattepliktige inntekter og kostnader

2 159

-834

Skatteeffekt endret skattesats

580

796

Andre forskjeller

-213

431

-1 187

Skattekostnad

4 179

4 496

-45 %

Effektiv skattesats

58 %

26 %

Forventet inntektsskatt er basert på 23% i Norge og 22% i Sverige.


Årsrapport 2018 • Mentor Medier AS • 29

Morselskap Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: MORSELSKAP (alle tall i hele tusen)

2018

2017

Fordel

Forpliktelse

Fordel

Forpliktelse

429

0

426

0

Fordringer

0

0

0

0

Gevinst og tapskonto

0

0

0

0

498

0

660

0

0

0

0

0

Underskudd til fremføring

1 980

0

5 085

0

Sum

2 908

0

6 170

0

Driftsmidler

Pensjonspremie/forpliktelse Andre forskjeller

Ikke balanseført utsatt skattefordel Netto utsatt fordel/forpl. i balansen

0

0

2 908

6 170

Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt. Konsern Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: KONSERN (alle tall i hele tusen) Driftsmidler Immaterielle eiendeler Fordringer Gevinst og tapskonto Pensjonspremie/forpliktelse Andre forskjeller Underskudd til fremføring Forskjeller som ikke inngår i ber. av utsatt skattefordel Sum

2018

2017

Fordel

Forpliktelse

Fordel

Forpliktelse

1 242

0

1 467

0

0

7 717

0

8 644

116

0

144

0

0

0

0

0

1 127

0

1 612

0

230

0

335

0

23 734

0

25 345

0

0

0

0

0

26 449

7 717

28 902

8 644

Ikke balanseført utsatt skattefordel

8 198

5 576

Netto utsatt fordel/forpl. i balansen

10 534

14 681

Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt. Ikke balanseført utsatt skatt knytter seg til deler av virksomheten i Sverige. Ikke balanseført utsatt skattefordel i Sverige er for 2018 estimert med utgangspunkt i resultat i de svenske datterselskapene for 2018. 22 % er benyttet for å beregne utsatt skattefordel på norske og svenske skatteposisjoner.

Note 16. Konsernkonto – Morselskap (Alle tall i hele tusen)

Konsernet har etablert konsernkontoordning hvor Mentor Medier AS ihht avtalen er innehaver, mens øvrige konsernselskap er underkontoinnehavere eller deltagere. Banken kan avregne ethvert trekk og innestående mot hverandre slik at nettoposisjonen representerer mellomværende mellom banken og Mentor Medier AS. Per 31.12.2018 hadde Mentor Medier AS en gjeld på kr 118.205 og således et mellomværende med sine datterselskaper. Det ble i februar 2017 etablert en egen konsernkontoordning for underkonsernet Mediehuset Dagsavisen AS (inkl. Dagsavisen AS og Rogalands Avis AS). Disse selskapene ble samtidig med opprettelsen tatt ut av konsernkontoordningen til Mentor Medier AS. For underkonsernet Mediehuset Dagsavisen AS gjelder tilsvarende som for hovedkonsernet.


30 • Mentor Medier AS • Årsrapport 2018

Note 17. Skattefunn - Konsern (Alle tall i hele tusen) Mediaconnect AS og Dagsavisen AS har fått innvilget offentlige tilskudd i forbindelse med Skattefunn-ordningen. Tilskuddet er behandlet i h.h.t NRS 4 Offentlige tilskudd, dvs at tilskuddet er ført til reduksjon av de tilhørende kostnadsposter. Totalbeløpet på kr 3 180 er oppført som annen kortsiktig fordring, beløpet knytter seg til lønnskostnader og konsulentkostnader og er ført til reduksjon i henholdsvis lønnskostnader og andre driftskostnader. Tilskuddet er betinget av endelig godkjennelse fra ligningsmyndighetene. Totale FOU kostnader, vedrørende tilskuddsberettigede prosjekter som er kostnadsført i 2018, beløper seg til kr 17 668.

Note 18. Engangseffekter MENTOR MEDIER KONSERN

2018

2017

461 859

477 653

EBITDA før engangseffekter

25 439

29 680

EBITDA

17 853

28 246

EBITA

12 917

20 969

EBIT

6 979

15 031

Resultat før skatt

7 183

17 138

EBITDA margin før engangseffekter / Brutto driftsmargin

5,5 %

6,2 %

EBIT margin / Driftsmargin

1,5 %

3,1 %

2018

2017

-3 113

-

Restruktureringer

-4 473

-1 434

Sum engangseffekter

-7 586

-1 434

(alle tall i hele tusen) Driftsinntekter

SPESIFIKASJON ENGANGSEFFEKTER KONSERN (alle tall i hele tusen) Prinsippendring verdsettelse varelager

Definisjoner: Brutto driftsresultat: Driftsresultat før ordinære avskrivninger (EBITDA) Brutto driftsmargin: Driftsresultat før ordinære avskrivninger (EBITDA) i prosent av driftsinntekter Driftsmargin: Driftsresultat (EBIT) i prosent av driftsinntekter EBITA: Driftsresultat etter avskrivning, men før avskrivninger imm.verdier konsern Engangseffekter: Ikke gjentakende hendelser


Årsrapport 2018 • Mentor Medier AS • 31


32 • Mentor Medier AS • Årsrapport 2018


Årsrapport 2018 • Mentor Medier AS • 33


34 • Mentor Medier AS • Årsrapport 2018

Mentor Medier Nøkkeltall Konsern NØKKELTALL

Driftsinntekter ( T NOK)

2018

2017

2016

2015

2014

461 859

477 653

519 773

538 707

501 327

Brutto driftsresultat ( T NOK)

17 853

28 246

15 383

25 530

4 242

Driftsresultat ( T NOK)

6 979

15 031

-762

9 282

-8 808

7 183

17 138

2 143

26 466

-6 173

Årsresultat ( T NOK)

3 004

12 641

-1 298

22 155

-6 018

Totalkapital ( T NOK)

281 152

286 029

287 325

297 129

286 479

Egenkapital ( T NOK)

157 532

156 974

147 392

151 538

142 001

Brutto driftsmargin

3,9 %

5,9 %

3,0 %

4,7 %

0,8 %

Driftsmargin

1,5 %

3,1 %

-0,1 %

1,7 %

-1,8 %

56,0 %

54,9 %

51,3 %

51,0 %

49,6 %

1,0

1,0

1,0

0,8

0,6

6 282 440

6 282 440

6 282 440

6 282 440

6 282 440

Resultat per aksje (kr)

0,48

2,01

-0,21

-0,96

-0,96

Antall ansatte

264

266

251

258

285

Resultat før skatt ( T NOK)

Egenkapitalandel Likviditetsgrad Antall aksjer morselskapet

DEFINISJONER: • Brutto driftsresultat: Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) • Driftsmargin: Driftsresultat før avskrivninger i prosent av driftsinntekter (EBIT) • Driftsmargin: Driftsresultat i prosent av driftsinntekter • Egenkapitalandel: Egenkapital i prosent av totalkapital • Likviditetsgrad: Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld • Resultat per aksje: Resultat etter skatt i forhold til antall aksjer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 30 000 25 000

T NOK

20 000 15 000 10 000 5 000 2014

2015

2016

2017

2018


Årsrapport 2018 • Mentor Medier AS • 35

DRIFTSRESULTAT 20 000

T NOK

15 000

10 000

5 000

-

-5 000

-10 000 2014

2015

2016

2017

2018

2017

2018

2017

2018

FINANSRESULTAT 20 000 18 000 16 000

T NOK

14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 2014

2015

2016

ÅRSRESULTAT 25 000 20 000

T NOK

15 000 10 000 5 000 -5 000 -10 000 2014

2015

2016


Mentor Medier AS Organisasjon Konsern Mentor Medier AS eier og utgir blant annet:

2018


d l o f g man

g o t e t i Kval eg r p r SĂŚ g n i r e s i l Digita


mentor medier Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo • Besøksadresse: Grubbegata 6 • Tlf: 22 310 310 • Faks: 22 310 305 mentormedier.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.