Page 1

 56 6  7 6 667 6

01232356789 6

01232356789 6

 6


0

12356377859 56 23 36 636638

688 6633 66 9735686 789286 6 7568235 23562563682 63286 65 68668 6357 68567568 2 6 8776 65 2356 22632283 66328! 6 65636367662"235 23628

236 6638637772"235 23 66 #78$ 7789 63 363%35696 9735686 786356 &'76 673 3636633 666786377366

3

()*+*,+,-./01/.-123 4523 3 -67/859:;7/<1/5==
01232356789 6

 6


0


NO.P3QRS4TOUO.V3WW34W.0S1X.YUZ[\X3W.XSX.\ZZU. UO[\X.34.TO.]3Q05.^S._SU1O4.TU3O.`XZX3WO.VZ4O4. TO._OUP34T34WO4._Z4.4SSUT.4ZZU.Ra3T.O4.P3OTO4. RS.PV3Q_O4T.R3[\X.SY.\OX.YOU1Z4O4XO.WUSO4._Z4. \OX.YSVTOUVZ4T`[\ZY5.b4.cSURZ0.0S1X.\OX.PO`XO. _Z4.X]OO.]OUOVTO4.`Z1O45.NO.YOUdO[XO.[S1P3e 4ZX3O.Xa``O4.]S4O4.34.\OX.WUSO4;.1ZZU.]OV.SY. `XOO4]SUY.Zd`XZ4T._Z4.\OX.WOROVV3WO.[O4XUa15. b4.f``.3`.\OX.YUOXX3W.]S4O4g.cOX.3`.OO4. VO_O4T3WO;.WOROVV3WO.`XZT.1OX.OO4.\OOV.O3WO4. 3TO4X3XO3X5.NO.P344O4`XZT.\OOdX._OOV.XO.P3OTO4h. 4ZZ`X.OO4.Ua31.]340OVZZ4PST._34TX.QO.OU.P3Qe _SSUPOOVT.1a`OZ;.i\OZXOU.NO.j3O_O0Z1Y.1ZZU SS0.WSOTO.UO`XZaUZ4X`.O4.WOROVV3WO.XOUUZ``O4 O4.[Zdk`5.lZZU.SS0.34.TO.]3Q0.cSURZ0.ROVd.3` \OX.P3QRS4TOU.WSOT.XSO_O45.b4.TORO.43Oa]O.

$%&&$'()*+,-. $789:8+(). $?&@A(+*BC()DB&9:. $GHI-(C(). $K-&*(+L8-.../.01. /2.1345. 6.1345. 6.1345. 6.1345. 6;<.01. =<.1345. //.1345. >.1345. /<.1345. 26.01. . E<.1345. 2F.1345. =F.1345. /<.1345 62.01. . J<.1345. 2<.1345. =<.1345. 2F.1345 /F<.01. . . MF.1345. ./F<.1345

]3Q0.0S1O4.Ua31.=FF.]S434WO4._Z4.a3XOO4e VSYO4TO.XmYO45.nO4.WO_ZU3OOUT.ZZ4PST.TZX. OO4.ZZ4WO4ZZ1.X\a3`.P3OTX._SSU.QS4W.O4.SaT5. b4.ZV.TORO.T3_OU`3XO3X.PUO4WX.OO4.\OU0O4PZUO. PSa]`X3QV.WO[S1P34OOUT.1OX.Ua31O.VZ4O4.O4. 34X3O1O.YZTO4.OO4\O3T.34.TO.]3Q05.NO.ZU[\3e XO[XaaU.`Va3X.ZZ4.P3Q.\OX.VZ4TOV3Q0O.0ZUZ0XOU._Z4. TO.]3Q0;.]ZZU.WUSO4._SVSY.TO.Ua31XO.0U3QWX5

22221 2!"

 76 !9#

01o p 6

01232356789 6

 6
1 5 8 9

01232356789 6

 6


;"+*9*"#22+*')*9,<* !$"=(">(?"

!"#""$%##% &'()*"(#+*"*"&", -#+*"*"&"+#!.#/ 0*%#($1+*%"2*3"+1422( 5#"62""1)*)!*%17!)#" &+"8*9#"()&:("#*2(,

2"2*8*!%#""##&!&"$!@ !#"'#$*",A(1<*"& "4##!*&&"$?##",B !*))#""#22"8#$"+*9" *9#'#"*")22,% !$94#'#"14&"10* "3&("2"*%"#22&)*" 4##"A$2*"!*&&"$ ?##"#"28"*288"*"&,ST‚Y\VWTVWTg_XVY STƒVWbZdbdeVT_YmjdXVmXZZYvTmYV„VYXTYZaXTVWThg_^dXVdX STiqVYgVeVWbT^__ef\ZgT[VXT]_WWVWTb_hVWTVWT Tg_Y[VTh^VZYVW ST…Y_bdXd\WVV^T[VXaV^gVYhT STƒdeVWXdpbaTVWTbZZYo__[T[_XVYd__^eVfYZdh STnVYhVVYaqVd^deVTa]VV^YZd[XVTq\\YThdWbVYVW STlYVbVTf\[VW^_WVW

zHIKODDIOG{|KLGHKG}KDINODE~HIK PHNKQHHK€€IL€MNKQDDER

STUVWXYZ[T\]T^\\]_`aX_Wb STcdXeVfYVdbTgdWhV^__Wf\bTdWTbVTiaaVTfdWWVWaX_b STcdXe__WaeV^VeVWjVbVWT\]TkVXa_`aX_Wb STl_adaamj\^VWTVWTn\\YXeVoVXTiWbVYgdpaTdWT TW_fdpVT\[eVqdWe STrZ]VY[_YhXVWTdWTbVTbdYVmXVT\[eVqdWe STr]\YXq\\YodVWdWeVWTdWTr]\YX]_YhTsVTtZajVZqV^T TuXVWWdavTq\VXf_^TVwbwx STyVXTfZdXVWeVfdVbTu]\^bVYxT\]T^\\]_`aX_WbwT

CDDEFGHIGIJHIKGIKLHKLGEHMNHKODDIDPJHQGIJR

01232356789 6

 6


01232356789 6

 6!"!#$%&#&'() !"*'#+'!'*+,'#-'( #.'.'+!/*0!-) #"!!#&'().','#'*$ 0!-),.'&&#'* 0!*/*0!*1,'(-!#'$ %!!#+!2.3..!"!!' ,&!))"/''!*)$

4 15256501789: 56; ;

01789:5< = < ;9 <  7>?


 !"#$%&'("#" ())*")!!%!))+'+,%&- .*&))/+%+'0 1"%2%&&%& %*%!%%! 300&))/( 300&))/+$!'$4+! /) !))!%)("#-.! )) )4+')'00*00' %'04'00+%#()!'') +'%+'$*))%* -5#+'

%()'(''$+'!%! 6 /))* /%78!'-5'!% ()'/ '0'* %& ))&")&)#6&) ()'$)'"6)04+!6() !$) !%!/'-3&&/' &(!!''!"#)!8%00!"#% *0,,(%)&)#/' /%%-5#(%(!% )!'%'('%%0'%-3)' (!&%%)'&&%&0%&" 19:;<6=2>)'*'#'!)%/)) !)'?EFGHHIFJKKLMNNIJFOHLPHHL EFQHIFMHRHSSTMFUKVFWHXFYHZXLNYFOKKLX[TI EF\W]SKXHIFN^UXHLX[TIF EF_^UXHL`FHIFKOHLa[LHIFKbFNV]XNIJ EFcNLPHHLMHSHMHIUHTJFOKKLFWHHLJHLHFN[XKd]F FINaTeFJHFfKITIM EFgHSHFKbXTH]FWKMHSTePhF[TXaLHTJTIM]`FHIF FNVfHLPTIM]ONLTNIXHI EFiTH[faK[fhFJ[]FfHTITMFKIJHLUK[J EFgHHSFfKITIMFOKKLFeHFMHSJj

@%*'0 A!!(%*4+##')!! %B*!')4+''06/)) +**))&"C#1$*)2 *'0?3&$*'0+*" /$)4D$''%0'&4+'-

01232356789 6

 6
01012323 65

01232356789 6

 6


( %*"

)*)(

!"

 +,-./012

 + , - . / 0 12

'%"(

MN5O85N201232356789

#)(

+ , . / /.

+,5672K 9667 64 9L5H7 6

99:  @

A667H 6

5672II A:B

99: @; @= 5672I56 I56 A:B

99: @C @E 5672IJ BB

99: @D

GH7A 6

56728

99: ;< =< >< ?< ;< =< > @? 56728 A:B

99: C< D< E< F< D< E< F @ 5672856 856 A:B

99:  @@

3564 6

% " "

%" #$

01232356789 6

 6
01232356789 6

 6


[\]^_`abcd\d^efg\aeh\__g\if\jee^kclif [\mnopebfg\_`abf^bqcg [\r`abf^sq^fg\et\^qcnf\_hob_gi [\uff^\fgf^dcfkqcgcdf\vegcgd [\wf^_gi_\__g\if\jee^kclif [\w^cl\cgiffps_^f\kepif^x\nfb\j_obf\b^_t\sf^fcys__^ [\]^fbbcdf\qcbob^_pcgd\nfb\eed\jee^\ifb_cp [\zcbs^fcicgdfg\fg\jfpf\__gt_oocgdfg\nedfpcly

GHIJKLMNONPQRLSNLPTULPMNPVKWXKLHLYZ

{|}~€~|}‚€~ƒ„…€~†|}~‡€ˆ~‡‰Š~„‚‚€}~€ƒ€~‹Œ~‰ŠŽ‰}„}‚€}~ €}~€}€‘‚„€ƒ’„}„‚€~Ž‰}„}‚~“€ˆ~‰”€}~•€’•€}~€}~”‘€ˆˆ„‚€ Ž‰‰}•|“€‘~–”~€~€€‘—ˆ€~†€‘„€”„}‚~˜~—||”•|“€‘—~ €}~€~ƒ‰€‘~„—~†‘„…~„}€€™||‘~–}€‘~€~†€‘|}|š~||}~ €~†‰‰‘ƒ„…€~†|}~€~Ž‰}„}‚š~„—~‡€ˆ~‚‰€~ˆ‰€†€} !" #$% &'!()!*+%,-.. *%"'/%012%3%041%51% (*"#/%6'+ 7*89-+$ :'/%4;<%54

=>=?=@=A=B=C=DEFE=EE

E > ? @ A B C D=F==

01 6 9    

01232356789 6

 6


01232356789 6

 601 6 9    

2! " # 2! $ 1 # %


22 23 2 2 

 22 23 2 2 01232356789 6

 6
01232356789 6

 6


bcdefghchicjcghkhlcmlhnhcofpqkhcrsifit bcuhhlclefghcmhtvihctlsin bcwhcmlhnhcrssixvghlcmfhnkcyhohc cfinhofitzgsthof{xqhnhi bc|lvpqkftctlshicqs}cvvicnhcyssl~f{nh bcgzoskhicvpqkhlkefi bc€pqkhlmelhicsclefghcv}zkvin bcuhhlchihltfh~efifthcrsifit bc‚fkmlhfnfithichicyhohcvvivzzfithicgsthof{x bcƒfthictvlvthc„efkth~sinhlncxvyhoc…†‡

OPQRSTUVWVXYZT[VTX\]TXUVX^VWY_STPT`a

ˆ‰Š‹ŠŒ‰Ž‘’‘“‰‘Š”•‰‘Š–‰—Š˜–™š“‰›œ˜Š”‘Šž‰”‰ŠŸ ž‰—Š¡’¢‘Š‰£—Š›‰š‰Š‘’‘“‰‘Š•‰—Š”‰‰¤Š’‘š‰¤’‘“¥•“‰¤’¢¦–‰š‰‘ ‰‘Š‰‰‘Šœ’•‰Š—œ’‘ Š§¦Š›‰¥¨–’¦¦‰‘Š¡‰Š”‰Š‰‰‘Š““‰©Š ¦”‰¤Šª‹Šœ’—“‰¡‘š‰š Šˆ‰¡‰Š‘’‘“Š–‰‰™—Š‰¨–—‰Š‰‰‘Šœ‘’‰¦‰Š œ’—¥—¤’‘“ŠšŠš‰Š¡‰‰Š¨‰‘—¤‰Š¤’““’‘“Š‰‘Šš‰ŠŽ”¤¤‰‘š‰Š“‰”‰¤ 

2 6 9  !"#$""%&' ()#*+#",-'./00",'$)1'234'5'676'86 9,:;/-'.<="'>'?@)A"%'6B'",'6CD& E)1'BFG'8G 9,:;/-'.<="'>':;"@'?@)A"%'6G'",'67D& E)1'BCC'8G 9,:;/-'.<="'>'8*--",'?@)A"%'6FD& E)1'B7H'8G

IM IL IK IJ IN

01232356789 6

 6


01232356789 6

 62 6 9  !

" 2# $ % 2# 1 % &


22 23 2 2 

 22 23 2 2 01232356789 6

 6
01232356789 6

 6


}}~w€y

l k j j i jmslnjotprqtrkl uvwxvyzvw{|w

*+,-./0123+4561271893 *+:79;2+<28=2+0-+>007+0?+456127+12+@0323 *+A227+789-2B+>79;+93C22/D472+=0/C27 *+A227+2327E92=8939E2+@0393E *+F91D729C93E23+23+>2/2+ +443G4..93E23+-0E2/9;< *+,G19032/2+E474E2

!"#$%&#'()

HIJKJLMMNOPMQRQSIQJTMNUIQJVIJIQONIIJQWWNJXMITIJYZ XIOJ[R\QJN]RUIJPMQRQSIQJUIOJVIJW^^]NIJTWQJIIQJ OPII_MQVIN_IIQ_`WaJPMQRQSZJbaORMQII^JcIdefR``IQJ [IJMTINJIIQJSWNWSIJIQgMhJcINSRQSZJ

‚11ƒ„ 6 9…†  

‡ˆ‰Šˆˆ‹Œ Ž‘’‘“‘ ”•–—˜™Œ Žš‘›“œ

ž

01232356789 6

 6


01232356789 6

 65 26 7 8 26 0 1 8 9

/1 1 0 1: 1 8 ;8 6  < 3=

220 > 123 20 9 ;2/;8 6

1: 229 23 20 9 ;2/;8 6

**+$,-&.

   !! "#$%#&'#$()$

/1101 6 923 4 4

5 26 7 8 26 0 1 8 9


22 23 2 2 

 22 23 2 2 01232356789 6

 6


01232356789 6

 6212

%!5""#( !6*' %!7*))/!(*'$*" %!8"69:(

%!&'()#*+!,-("./!<10!34 %!5""#( !6*' %!7*))/!(*'$*" %!8"69:(!."./(

 !"# $

%!8*:: + $!# ) #3$ !"*'3(

8 +$!."$'6' %!7996/

;":(!."$'6'

%!7996/ %!8*:: + $!# ) #3$ !"*'3(

8+$!."$'6'

2C> 1??@6AB

 !"# $ ;":(!."$'6' %!&'()#*+!,-("./!012!34

01=> 1??@6AB


7*14.66.) 0#$4.

36#)"1"

7*14.66.) 0#$4. 81##"*#

36#)"1"

!"#$%&'(#)*;,+./ 0#1%" 2%$$*#%"% :146# 7'(%"<%

9*146#0#1%" 2%$$*#%"% 34 56#

381 6###)"*#"1"

 36#)"1" !"#$%&'(#)*+,-./ 7*14.66.)

?11@AB 1CDCE6FG

:%66&1*#6 =0>0&6%".#

:&)"1"

::& )"1" %66&1*#6

0.4***)" 6#1#"6/

NOPQRSTUVOWXYOZ[OVTYQY\O][R ;,+<+,-.# NO^_TR[O`UQO][RORUQYZ[U_[Ya "'.$"#".#%"#$%& NObYZ[cQY\OdTcZ[_

L"6#6#4*.*"H4( 6'(.#"6'(<$*/346# %6$#*$&4J) M

31%"#.*"H4( I)*.6,J)*&6/0 **&"#K1"66# .*"H4(".&"J)*.*"H4 H"&6#166/01232356789 6

 6


01232356789 6

 622;<=>?=@ 2A B6C DBE !"#$"%%&!#%!!'(!") $&*"+#,'&&#-&.(* -!#)/0"%1"1*%*+2 %.0",%"3#*%*"$ !*"!,1)4!#,5%%!#("6 6"$7!&!"*1!#$-*&"1 )8!#,*&#%(+$"%%&!#" +"!'&&!## $"*)9%$&*.1+**.!*1&+2 "!*!2(&"77""%!"$"" !#(1*):&&&'&1)


D(#%#$%###)-#-0## -$)0#/#,7E#-)(#*,-)$) !#,##<-#(#0#$)-0#B#0(#2 (-C#0!*##,)0##(#7 ! /#-,#!$*#),!%#)%# #)###%#$%#(##,#, C!!#*)-7)-,0)+%,))#%-- #0#-!()(#)02/B#/0& (0#C$**-$$7 !#-#!# 0#-#/#))##-##C# !#C$(0#-*))#(++#*-!!!# -$)/#,-7F,,#,##,0#7

>*#0)-!(#? &(&&/!? @744&:9784$$ ((#(0? @744&A:744$$ B-#(0? :4744&:9744$$ *#),!%#)#/+#2/<#/#C#,,#7

! "#$%#&#'(%#)*#+,)-# .$(#/##0123443556#, 6748331894:4 ;7<=/!&-#,7, 7/!&-#,7,

22IJ2KJ2I997 L 597M

GH

01232356789 6

 6


01232356789 6

 6T 1U2UV W 8 75X

5%';+%<##'6;.=.<.9 /$%')#-!)+%##'. /"*!!-#"-(+-+!'- $"-$%'*0!+%> ?@ABCDEF@GD@HCIJKCLMGD ?@NBOPQMGOMGDROCDLMBIOMGIBLPCDCBNBQIS

3!0+!4!#+#" 5#"""##")+%-*!"$$!. /##+'+#+#!("%# 0-+')+##+-)#3!4 0+!6)+(7#+#"8"",,"3!0,9. 2+-+(0-*$+(--#"-! "1(1(+-6*:0"+-#(" 0,0,")+1(+:"9-+# '"#-!(-+-"%!)+-.

!"!##$%&'" '"()*#$+$!(,-./##+' (00-",$$-0-'#$##+ ")#!"#%+!&%+1-,+ )+##+--'"-$%!'-*& *-,-$'!$'1(+). 2+)!#)#"-0#!+$"-++%.


C,*(*)&,D&-114 E,/''<&-'*.'*F&G,/''<&H'*.'*B&C(I&J('+'*&I'& +110,-&+'&-,)'<(IK3'(+&,-&I'&H,*(*)&G,/''<& -,)'<(IK&11*&+'&'()'*&J'3,'@4'*&4'&<14'*& /,<+,'*B&L110,-&,*4/1*)&I'&/1*&+'&-1K'<110& ''*&.'4&-'4&11*/M<<'*+'&(*@,0-14('&'*&'/'*N 4M'<'&2,*40124M'<'&/'0D<(234(*)'*B& O*&+'G'&.'4&(.&J(I)'/,')+P& !$Q#9""#!RR"S#$:8$#7$R$!6! &'*&-''0N&'*&-(*+'0H'0K'*&=(*2<M.('@&D0(IG'*A !S"TR89""$!R$9$R8;!!78$#! &+'&.41*+110+,D4('.&,!"R""S!!!$!6"9!"# !"R9$!6##R$!"" &/'0D<(234(*)'*&,/'0&,B1B&J'D<1*4(*)F&'0@+('*.4N &J1103'+'*&'*&,/'0()'&/,,0.230(@4'*&/1* &+'&)'-''*4'B

!!"#$"#!$!% &'()'*+,-.,/'0+01234 "#!5"!$!67"6 !8$#"#!9""6:;#:#: &0(,<'0(*)&=*('4&/,,0&>'*401<'&?*4'**'&'*& &4'<'@,,*AB

\(4M14('.23'4. L'&*M--'0.&J(I&+'&H,*(*)'*&G(I*&J,MH*M-N -'0.F&+M.&*('4&+'&3M(.*M--'0.&/1*&I'&1+0'.B&

?@H'0K(*) X1*&C1*0,,(I&<'/'04&+'&H,*(*)&2,-D<''4&,DF&+M.& /,,0G('*&/1*&1@H'0K/<,'0'*F&H1*+N&'*&/<,'04')'<.& '*&.1*(41(0B&L'G'&,*+'0+'<'*&KM**'*&+110,-& *('4&/'0/1<<'*B

]114/,'0(*) L'&-114/,'0(*)&,D&+'&4'K'*(*)'*&J'40'@4&^2(021_& -14'*&(*&2'*4(-'4'0.F&H110J(I&)'0(*)'&1@H(IK(*N )'*&H,0+'*&/,,0J'3,M+'*B&O*+('*&+'&-114/,'N 0(*)&4M..'*&H1*+'*&(.&11*)')'/'*F&(.&+110J(I& )''*&0'K'*(*)&)'3,M+'*&-'4&+'&H1*+1@H'0K(*)B

O*0(234(*)'* L'&,D&4'K'*(*)'*&11*)')'/'*&K'MK'*F&3M(.N 3,M+'<(IK'&1DD1014'*&'*&(*0(234(*).'<'-'*4'*& J'3,0'*&*('4&4,4&+'&<'/'0(*)F&-110&)'/'*& ''*&J''<+&/1*&''*&-,)'<(IK'&,D.4'<<(*)B ZM4./,,0G('*(*)'* [(4'0110+&H,0+'*&+'&H,*(*)'*&11*)'.<,4'*&,D& *M4./,,0G('*(*)'*&G,1<.&)1.F&H14'0F&'<'K401&'*& 0(,<'0(*)B&E'&G(I*&,,K&/,,0G('*&/1*&<,G'&<'(+(*)'*& /,,0&+'&>'*401<'&?*4'**'&'*&4'<'@,,*B

W('0,/'0&(*@,0-'0'*&H'&I'&4(I+()B L'&)'4'K'*+'&,D'*J10'&/,,0G('*(*)'*F&(*0(23N 4(*)F&J,-'*&'*&)0,'*.40,K'*F&J'.411*+'&,@& ,-<())'*+'&J'J,MH(*)&/1<<'*&,*+'0&+'&/'01*4N H,,0+'<(IK3'(+&/1*&+'&)'-''*4'F&4'*G(I&(*&+'& 4'23*(.23'&,-.230(I/(*)&1*+'0.&.4114&/'0-'<+B& ]''0&(*@,0-14('&3('0,/'0&(.&4'&/'0K0(I)'*&J(I&+'& )'-''*4'B

L'&U,,DN&'*&11**'-(*).,/'0''*K,-.4 V(I&3'4&K,D'*&/1*&''*&H,*(*)&M(4&+(4&D<1*&.<M(4& I'&''*&K,,DN&'*&11**'-(*).,/'0''*K,-.4B& W('0-''&/'0D<(234&I'&I'&4,4&3'4&J'41<'*&/1*& +'&K,,D.,-F&4'0H(I<&X1*&C1*0,,(I&Y0,I'24N ,*4H(KK'<(*)&'*&X1*&C1*0,,(I&V,MHJ'+0(I@& G(23&/'0D<(234'*&4,4&3'4&<'/'0'*&/1*&+'&)0,*+& '*&+'&J,MH&/1*&+'&H,*(*)B01232356789 6

 6


01232356789 6

 6!""#$% &%'(!)*#%#"!*$ !+,!%#"-(,./% *#$!00)1!)'("0)+ 1($("#$($#*,&1(0. 2!0##$)'("0)+,0("(*))( *$%)"#))(.

a5I5AG=54=<>H54 b5=75I5AG=I>4=<5=BC484754=98X4=CE75FC:B<= :8D=GS;CC4?5DG5AB56H=?5D=554=75?cA556<5= 6CC<J=F6:845=F>HGD554P=>Y75B8GG5A<=?5D= I56D8S>A5=<>HE>4454N=d4=<5=75I5AG=BC6<54= GDC565=;>6<;C:D54=HC98X454=75EA>>DGD=54=CE= <8I56G5=EA5HH54=ICC69854=I>4=75I5AF5HA5<847= <55AG=84=554=GD>A54=I56984HD5=C?A8XGD847N=d4=<5= 34567859:8487;58<=54=<::69>>?;58< HC98X454=8G=84F6>>HB5654<=;>47J=54=GA:8DB56H= @AA5=BC484754=84=<8D=EA>4=;5FF54=554=:8DGD5H54<5= CE754C?54P=<>D=ICA<C5D=>>4=<5=58G54=I>4=;5D= 5456785E65GD>D854C6?=54=ICA<C54=>>4=<5=>AA56J eCA8D85H5:6?56H=f58A87=ZC454P=9C<>D=X5=7C5<= A>>DGD5=4C6?54=I>4=;5D=FC:BF5GA:8D=I>4=KLMMN= F5GS;56?<=F54DN=b5=GS;:845=<>H54=BC6<54= O5D=75F6:8H=I>4=7C5<5=8GCA>D85P=OQR=8GCA>D857A>G= ICC69854=I>4=554=>4D6>S85D=HA5:6875=H56>?8GS;5= P=54=554=9556=9:84875=SIJ7>GH5D5AP=554=TGA8?U= <>HE>4454P=54=F8X=<5=;C5HBC484754=ICC69854= I54D8A>D85GVGD55?=W?5D=4>D::6A8XH5=Y68GG5= I>4=554=Y6>>85=984H54=>Y<5HH847N F:8D54A:S;D=<:G=9C4<56=9C754>>?<=S54D6>A= Z>4<54 Z[Z=GVGD55?\]=<6>754=F8X=>>4=<5=<::6J f68XB5A=>AA5=B>4<54=BC6<54=F5;>47HA>>6= 9>>?;58<P=54567859:8487;58<=54=;5D=SC?YC6D= CE75A5I56<P=<5=F><H>?56=54=DC8A5DD54=98X4= I>4=<5=BC4847N= ICC69854=I>4=D575AB56HN=fCC6=554=7C5<5= O5D=65754B>D56=<>D=CE=<5=GD6>D54=54=<>H54= I>ADP=BC6<D=84=<5=FC<5?=75^4_AD6556<N=O856<CC6= 75A:8<G8GCA>D85=BC6<54=<5=BC4847GS;58<54<5= B>4<54=:8D75IC56<=>AG=>4H56AC95=GEC:B?:654N= C4DGD>>D=<::69>>?=B>D56F5;556=ICC6=<5= ;5A5=B8XHN=`CH=<5=DC575E>GD5=?>D568>A54=84= b5=B>4<54=D:GG54=GA>>EH>?56G=C4<56A847=98X4= 75A:8<G8GCA5654<=:8D75IC56<N=d4=I56F>4<=?5D= <5=BC4847=98X4=<::69>>?=I>4=>>6<N=

m2nopqrs 7 t6 s6

j>48D>86 b5=DC8A5DJ=54=F><6:8?D5=BC6<D=?5D=;CC7B>>6<875= ?>D568>A54=>Y75B56HDN=kC=BC6<D=75F6:8H=75J ?>>HD=I>4=;CC7B>>6<87=75HB>A8_S556<=G>48D>86= I>4=f8AA56CV=54=gCS;N=d4=<5=G>48D>865=6:8?D54=8G= D575AB56H=ICC69854P=56=98X4=ICACE=H5:95?C75A8XHJ ;5<54=C?=:B=BC4847=75;55A=4>>6=58754=B54G= >Y=D5=A>D54=B56H54=<CC6=f>4=Z>46CC8X=l5:H54J= 54=g><H>?56GE5S8>A8GD54N

g84454<5:654 b5=F84454<5:6HC98X454=BC6<54=:8D75IC56<= 84=75SC>D5=GD>A54=HC98X454P=I55A>A=?5D FCI54A8S;D54N= b5=F84454<5:654=BC6<54=:8D75IC56<=>AG=Y>J F685HG?>D87=>Y75B56HD5=CE<5H<5:654=9C4<56= 7A>GCE54847N=h8D56>>6<=8G=56=CCH=6:8?D5=ICC6=:B= 58754=B54G54N=Z8AD=X5=F8XICC6F55A<=554=;C:D54= GDC?E5=F84454<5:6HC98X4=?5D=7A>GCE5484754=54= 554=GD6>HH5=<5:6HA84Hi=O5D=8G=>AA5?>>A=?C75A8XHN= b5=?>H5A>>6=H>4=X5=56=?556=CI56=I56D5AA54N

<5=IAC56>YB56H847=BC6<54=7554=EA84D54=75A5I56<= CY=>>475F6>S;DN=


=!&"%!*!;!#%-"!&,!)!;%'! ,)',34!=,%,!!!%-"!

D6$&' 7!0%%&+!3*!!$%&'!!33!&+! -%)/3!8)!*%33&'!0%&'#%'!'&9! %/(!,!*%%;&!*!6$*3%(!$2!! *3%'3,!!,&&4!=;!%3!! %)!&!**334

 !"##!!$%&'!'!(! )!%*'!+!*!%,!!$-".!&! +!!#,!#&+!%%/!*!!!#&+! *!0%%&+!1)2!!,/-&3&,4! 5&%%!&,!%%!!!'"3!6!!,))! %/!+%$!$,4!7!0%%&+!)!33! 8#%$9-%:&&!%/!;&-"(!!,-"3!!"%%/! %)/,3%)/!!&,!+!$%&'!!%/3*&'!,3! #$%%#4!<%!*3!!!)! %!!0%&'#%'!'&4!=!$2 -".!#'!*%%!!"%6$%&'! >!?4@AA(AA!!*%%!!/%%2!!/$%&'! >!B4AAA(AA!833!#'!&-34!1C094!

"%$ %%)!7!0%%&+! UQ`UQIaJQIJbHcUHdQLefQRNHVNeSQI g&"*$'!Z ]AA]!hh!C&3 C4!AX]]!2!ZX!\A!?A ^4!&6%_*$%%&+2&343 $$$4*$%%&+2&343

</-"'* GHIJKHILMMNOJPLMOQRSMISTNUUQVNIW 1 %,!B @XYZ!=![66 C4!A\X!2!@X!]A!]AA ^4!&6%_*$%%&+43 $$$4*$%%&+43

=&!&$#%$/%+-!&,!!%$&3&'!*F

%+&,"!%6!6%!;&+!%/'4!=%)! !!!;!#%-"!'!-"! $%!%34!<%!!'%%!&33,&,( 6%%E,!!/3'%!'*!,3-",!! &)/,,&!*!"!/%+-!!!6$&+! *!!$3&+"&01232356789 6

 6


012341156 789 8 9 8 88  !"#$%&'()*+ ,,,$-.."/$/#

0 91 2

8 88 3 4 5 63 7 3 8,9-%:;"/ !"#$%&)'&)++ ,,,$."/<"="$/#

>

? @A 88B

8 88 C"D"EFG)+ !"#$%&'(&*&* ,,,$<H/;"$/#

IJKLM2234MJN 789 O89 PP

Q P RSP9ST 9A UV.&W)+(XYY"GG"/ !"#$%Z)'W)&%&%% ,,,$H/,/VV9$/#

15[\MK3[K 5 R1S RS 97 87

] 9 3 8V"-<V"-)W)+&^U_""`< !"#$%&'&WW+% 9/a`<"`"/."<"/;-$/#

Nieuwbouwproject Horzak Hoeve V in Oss  

Van de noordzijde van Oss, net buiten het centrum, verrijst een nieuwe, bijzondere wijk: Horzak. Precies op de rand van de stad en het prac...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you