Veenendaal, 't Vennehof presentatiepanelen

Page 1

Ruimtelijke kaders en procedure Kaart bestemmingsplan Woongebieden 2018

Planning Bestemmingsplan wijziging

2022

[

[

Oktober

Participatie inloopavond stedenbouwkundig plan

2023

[

[

Q1

Nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan

November

Participatieverslag inloopavond

Q1

Inloopavond stedenbouwkundig plan en schetsontwerp

Stedenbouwkundige verkenning

Zonn

mstr

aat

Dah lias traa t

Roz ens traa t

Trafo

aal

Gro

enh

of

Sh are ds pa ce

Par kee rho f

ntr

Roz enst raat

Pa rke ho erf

Da vid sst raa t

Dah lias traa t

Na rci sst raa t

Wo on str aat

Pa rke erh of

Parkje

[

B&W stemt in met ontwerp bestemmingsplan

Q3

Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad

[ [

December

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Q4

Bestemmingsplan onherroepelijk (mits geen beroep)

Randvoorwaarden gemeente Veenendaal:

ebloe

Ce

[

December

[

Omgevingsvisie Veenendaal 2020: gezond, duurzaam en veilig wonen

[

Minimaal 1.500 m2 extra openbaar groen

[

Behoud van waardevol groen

[

50% van de woningen in betaalbare segment, waarvan 10% sociale koopwoningen

[

2.5 meter brede stoep aan Dahliastraat

[

Gestapelde bouw: in het midden en/of de noordelijke en westelijke rand, bouwhoogte tot 5 bouwlagen (16 meter) mogelijk

[

Notitie parkeernormen Veenendaal 2020

Volg dit project via: www.het-vennehof-veenendaal.nl

 


Bodem Situatie

Grondwater reinigingssysteem

Kantoor

iastra

Rond weg

at

Productiehal

Dahl

Na

rci

sstr

aa

Opslag t

Aanbrengen leeflaag Panhu

is Panhu

is

g Rondwe

l

aa

an

eik

ll Va

Huidige situatie:

Nieuwe situatie:

• Vanuit verleden is de fabriekslocatie vervuild. • Middels monitoring is vastgesteld dat verspreiding, vooral in diepere grondlagen, binnen de perken blijft. • Er is sprake van een stabiele situatie.

• Ten behoeve van woningontwikkeling dienen de risico’s van de vervuiling op locatie weggenomen te worden • Afvoeren van de vervuilde grond van de locatie. • Aanbrengen leeflaag zodat veilige woonomgeving ontstaat • Het voor langere periode zuiveren van het grondwater op locatie. • Zo ontstaat er een nieuwe stabiele situatie die geschikt is voor bewoning

Schematische weergave bodemverontreiniging

C

301

GA30.2

204 147

8020

NO 12 / 2000 / 35

Productiehal

0 m-mv

2 m-mv 2015 2015

2016

2016

2015

2016

2016

2016

2015

2015

10 m-mv

2015

2016

2016 2016

2008

2016

2016

<= S/Aw-waarde > S/Aw-waarde en <= T-waarde > T-waarde en <= I-waarde > I-waarde en <= 10* I-waarde > 10* I-waarde

5 m-mv

20 m-mv

2016

2016

Fijn zand en klei (Drenthe) Getoetste concentratie Per, Tri, Cis, VC

~38 m-mv ~44 m-mv

Matig grof tot uiterst grof zand 79 m-mv

Kleilagen (Tegelen)

Volg dit project via: www.het-vennehof-veenendaal.nl

85 m-mv

Zonnebloemstraat

803

Dahliastraat

702

Panhuis

715

Rondweg

Valleikanaal

ZW


Bestaande situatie

40

38

36

12

7375/ 02

58

9 35 40

56

10 33

7

3840/ 02

34

54

6971/ 02

31

8

38

5

3436/ 02 52 36

6

3032/ 02

3

29

50

4 6567/ 02

64

27

1

48 32

62 25 46

2

30

60

23

44

28

58

26

42

3

14-28 /01

5

56

24

9

7

22

40

2-12/0 1

54

11

38

61-6 3/

13

02 36

15

17 1012/ 02

19

1 57-5 9/

6-8 /02

02

5

21

2-4 /02

53-5 5/

52

34 02

32

50 30

48 28

46 26

1

44 24

42

40

22

49-5 1/

02

38

22

45-4 7/ 20

18

02 20 18

16

16

14 12

10

14 12

8

10

6 4

8

2

6 41-4 3/

36

02

4

2

34

7 32

5 3

13 11

9 30

1

7

28

5

39

3

19

1 26

37 35 47

24

33

45

22 34

31 20

47

29 27

43

18

45

25

41 32

16 43

30

39

30

14

23 28

41

37 21 26

12

39

19 24 10

37

35

28

17

22

8

35

15 20

2-4

13 18

6

9

5-7

5

29

1416

25

2123

2628

14

2527

1

3032

16

25

8

6

27

18

27

1719

2224

4

20

29

1315

1820

10

3

22

31

9-1 1

12

7

31

1012

14

2

24

33

1-3

6-8

16

11

4

33

26

23

23

2931

34 21

3335

19

Planning van sloop tot nieuwbouw 2022

[

[

December

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage Indiening ontwerp saneringsplan

2024

[

2023

Q1

Start verkoop woningen Bodemsanering

[

Q2

Aanvraag omgevingsvergunning bouwen Bodemsanering

[

Q3

Bouwrijp maken Bodemsanering

Volg dit project via: www.het-vennehof-veenendaal.nl

[

Q4

Vaststelling Bestemmingsplan Start sloopwerkzaamheden

Q4

Start bouwwerkzaamheden

32


Concept stedenbouwkundig plan Mogelijke buurthub

Groen beweeghof

Parkeerhof

Vogelvlucht - Zuid-oost

Vogelvlucht - Noord-west

n Zo at

stra

em

blo ne

at

tra

iss

rc

Na

Volg dit project via: www.het-vennehof-veenendaal.nl

D

l h a

tr s ia

t a a