Page 1

De opdrachtgever

GEMEENTE KNOKKE - HEIST

Ontwerp

planregisternr.

GEMEENTELIJK RUP DORPSKERN HEIST Toelichtingsnota – Grafisch plan – Stedenbouwkundige voorschriften

De Opdrachthouder - ontwerper West-Vlaamse Intercommunale- dienstverlenende vereniging Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge tel. (050)36 71 71 fax (050)35 68 49

Algemeen Directeur

Geert Sanders Wijzigingen Aangepast aan de opmerkingen van de plenaire (18/06/’07)

Coordinator

David Vandecasteele Opgemaakt 01.05.2007

Ruimtelijke planners

Greet De Block, Jan Van Coillie, Katrien Vervaet Tekenaar Saskia David


Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van op bevel, De secretaris, wd. M. Gobert

De Burgemeester Graaf L. Lippens

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Deputatie van

houdende de goedkeuring van het gemeentelijk RUP Dorpskern Heist.

De Gouverneur R. Breyne

WVI aug 2007

De gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Ordening P. Van Gheluwe

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

-3-


WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

-4-


INHOUD

I. TOELICHTINGNOTA....................................................................................................................................................................................................................................... 9 1.

DOELSTELLING – MOTIVERING TOT OPMAAK................................................................................................................................................................................ 11 1.1 Relatie met het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan waarvan onderhavig uitvoeringsplan uitvoering is ...................................................................................... 12 1.2 Afbakening en situering van het plangebied ....................................................................................................................................................................................... 12 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Afbakening van het plangebied ..............................................................................................................................................................................................................................12 Situering in de gemeente ........................................................................................................................................................................................................................................12 Beeldbepalende fragmenten....................................................................................................................................................................................................................................14

2.

JURIDISCH KADER.................................................................................................................................................................................................................................. 21 2.1 Gewestplan Brugge – Oostkust (KB 07.04.1977)................................................................................................................................................................................ 21 2.2 BPA’s en RUP’s (historiek)................................................................................................................................................................................................................. 22 2.3 Goedgekeurde, nog geldende verkavelingen ....................................................................................................................................................................................... 27 2.4 Motivatie tot opheffing van de verkavelingen...................................................................................................................................................................................... 28 2.5 Beschermde monumenten .................................................................................................................................................................................................................... 29 2.6 Habitat- en vogelrichtlijngebieden...................................................................................................................................................................................................... 30 2.7 Rooilijnen ............................................................................................................................................................................................................................................ 30 3. PLANNINGSCONTEXT EN OVERIGE BELEIDSPLANNEN................................................................................................................................................................ 31 3.1 Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen ................................................................................................................................................................................................ 31 3.2 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.................................................................................................................................................................................................. 31 3.3 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) – B.D. 02.12.2004........................................................................................................................................................ 32 3.3.1 3.3.2

Entiteiten binnen de ruimtelijke structuur (zie kaart)..............................................................................................................................................................................................32 Visie met betrekking tot het richtinggevend gedeelte, relevant voor het plangebied..............................................................................................................................................34

3.4 Mobiliteitsplan .................................................................................................................................................................................................................................... 41 3.5 Lokale Archeologische Advieskaart (LAA) in opmaak........................................................................................................................................................................ 43 4. WERKEN MET PROJECTZONES ............................................................................................................................................................................................................ 45 4.1 Algemeen ............................................................................................................................................................................................................................................. 45 4.2 Focus projectzones.............................................................................................................................................................................................................................. 47 4.2.1 4.2.2 4.2.3

5.

Projectzone 1 : Elisabethlaan (ontwerper West 8) ..................................................................................................................................................................................................48 Projectzone 2 : Maes en Boerenboomplein (ontwerper Jacob & Macfarlane) ........................................................................................................................................................49 Projectzone 3 : site Koudekercke (ontwerper Zaha Hadid) ....................................................................................................................................................................................50

4.3 Schoolomgevingen............................................................................................................................................................................................................................... 51 ANALYSE EN KNELPUNTEN VAN HET RUIMERE PLANGEBIED................................................................................................................................................... 53 5.1 Algemeen ............................................................................................................................................................................................................................................. 53 5.2 Morfologie en typologie ...................................................................................................................................................................................................................... 53 5.3 Functies en voorzieningen................................................................................................................................................................................................................... 59

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

-5-


6.

5.4 Infrastructuur ...................................................................................................................................................................................................................................... 63 INRICHTINGSPRINCIPES ....................................................................................................................................................................................................................... 65 6.1 Algemeen ............................................................................................................................................................................................................................................. 65 6.2 Multifunctionele ontwikkeling ............................................................................................................................................................................................................. 67 6.2.1 6.2.2

6.3

Versterken van dwarse en parallelle structuren ......................................................................................................................................................................................................67 Versterken bestaande en creëren nieuwe zwaartepunten/lijnen ..............................................................................................................................................................................73

Infrastructuur ...................................................................................................................................................................................................................................... 81

6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5

6.4

Infrastructurele knooppunten accentueren ............................................................................................................................................................................................................81 Categorisering van wegen en herkenbaar maken....................................................................................................................................................................................................84 Fiets- en voetgangerspaden optimaliseren en linken...............................................................................................................................................................................................84 Ruimtelijke vertaling naar het bestemmingsplan....................................................................................................................................................................................................84 Synthese .................................................................................................................................................................................................................................................................86

Wonen.................................................................................................................................................................................................................................................. 87

6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5

Compact en gedifferentieerd inbreiden...................................................................................................................................................................................................................87 Wonen voor inwoners van de gemeente .................................................................................................................................................................................................................88 Woonkwaliteit opwaarderen...................................................................................................................................................................................................................................89 Bewaren van morfologie en/of typologie in bepaalde delen...................................................................................................................................................................................89 Synthese .................................................................................................................................................................................................................................................................91

6.5 Structuurschets.................................................................................................................................................................................................................................... 93 RUIMTEBALANS ..................................................................................................................................................................................................................................... 95 7.1 Opgave van voorschriften en bepalingen ............................................................................................................................................................................................ 95 7.2 Ruimtebalans....................................................................................................................................................................................................................................... 95 8. WATERTOETS .......................................................................................................................................................................................................................................... 96 9. PROCESVERLOOP ................................................................................................................................................................................................................................... 98 10. VERSLAG PLENAIRE VERGADERING (18/06/’07)....................................................................................................................................................................................... 99 11. BELANGRIJKSTE AANPASSINGEN NA DE PLENAIRE VERGADERING ......................................................................................................................................................... 105 7.

II. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN...................................................................................................................................................................................... 107

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

-6-


Opbouw document Het document bestaat uit vier onderdelen : I II III IV

Toelichtingnota Plan bestaande toestand Verordenend grafisch plan Stedenbouwkundige voorschriften

De toelichtingsnota wordt nog eens onderverdeeld in: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Doelstelling Juridisch kader Planningscontext en overige beleidsplannen Werken met projectzones Analyse en knelpunten van het ruimer plangebied Inrichtingsprincipes Ruimtebalans Watertoets Procesverloop Verslag plenaire vergadering Belangrijkste aanpassingen na de plenaire vergadering

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

-7-


WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

-8-


I. TOELICHTINGNOTA

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

-9-


Luchtfoto van het plangebied RUP Dorpskern Heist

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 10 -


1. DOELSTELLING – MOTIVERING TOT OPMAAK Wonen Bij de verdere ontwikkeling van de dorpskern Heist wil de gemeente Knokke-Heist een beleid voeren dat naast de diversificatie van het woningaanbod, eveneens investeert in de herwaardering en de kwaliteit van woningen en het openbaar domein. Diversificatie van het woningaanbod betekent niet enkel sociale woningen, tevens dient een aanbodbeleid gevoerd te worden voor betaalbare woningen bestemd voor middenklasse, alleenstaanden, jonge gezinnen en senioren van Knokke-Heist. De trend van tweede verblijven (veelal vertaald in de meergezinswoningtypologie) dient dan ook beperkt te worden teneinde een maximaal aanbod aan woongelegenheden voor de authentieke bevolking te kunnen aanbieden en de toeristische druk tegen te gaan. Naast deze maatschappelijke doelstelling concentreren de belangrijkste ruimtelijke doelstellingen zich op het vlak van ruimtelijke kwaliteit van woningen en van de woonomgeving. Zo wordt gestreefd naar het behoud van de karakteristieke morfologie en typologie binnen de kern Heist, de beperking van de trend tot appartementering en bijhorende schaalvergroting, de versterking van de centrumzone door multifunctionele ontwikkeling en verweving van functies.

S t a ds ve r n ie uw ings pro j ect en Naar aanleiding van enkele geplande stadsvernieuwingsprojecten (Stationsomgeving, Maes en Boereboomplein, deel Elisabethlaan) en een staduitbreiding (Heulebrug) wordt de dorpskern Heist herbekeken. Enerzijds zullen de nieuwe projecten een grote impact hebben op de deelgemeente, en anderzijds dienen de projecten verweven te worden met Heist zodat ze een maximale kans op slagen hebben en een meerwaarde kunnen geven aan de gemeente. De bedoeling is een wederzijdse ‘bevruchting’ te bewerkstelligen waarbij enerzijds elementen van de visie ontwikkeld binnen de masterplannen van de projecten worden teruggekoppeld naar de ruimere omgeving en waarbij anderzijds bestaande potenties en stedelijke assen binnen Heist worden versterkt en doorgetrokken binnen de projecten. Gelet op de timing, de schaal en de juridische en planologische consequenties van de projecten op de onmiddellijke omgeving is het noodzakelijk een visie te ontwikkelen voor de dorpskern van Heist vooraleer verder te detailleren. Zo kunnen de grote lijnen van zowel de projecten als de visie op elkaar afgestemd worden, de reeds genomen opties t.o.v. elkaar afgewogen worden en de gevolgen ingeschat worden. De schoolomgevingen ter hoogte van de Kursaalstraat – Guido Gezellestraat – Noordstraat en ter hoogte van de Pannestraat, werden bij de opmaak van onderhavig rup eveneens uitgesloten. Verder stedenbouwkundig onderzoek is noodzakelijk, waarbij het de bedoeling is om op termijn deze zones op te nemen in nieuwe projectzones.

W e rk baa r d oc u men t Het plangebied bestaat momenteel uit een patchwork van 7 BPA’s, elk met afzonderlijke voorschriften en visies. Zowel ruimtelijk als administratief levert dit heel wat nadelen op. Er worden momenteel immers in de betrokken BPA’s binnen het plangebied tegenstrijdige en te gedetailleerde voorschriften vastgesteld. Daar de BPA’s niet kaderen in een algemene visie komt Heist verhakkeld over en wordt heel wat ruimtelijk potentieel verkwist. Een helder kader voor beoordeling is dus meer dan welkom. Er is dan ook gekozen voor een plan met een duidelijke visie op geheel Heist waaraan beknopte stedenbouwkundige voorschriften gekoppeld zijn, zodat onderhavig RUP een werkbaar instrument wordt bij de behandeling van de concrete bouwdossiers. Het doel is

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 11 -


eveneens om bij de goedkeuring van het RUP de verkavelingen op te heffen met eenvoudige en eenduidige voorschriften die nog voldoende ruimte geven aan de ontwerpers en aan de stedenbouwkundige ambtenaren van de gemeente om een toetsing te doen binnen de onmiddellijke draagkracht. Deze voorschriften gecombineerd met de gemeentelijk stedenbouwkundige verordening en een goed uitgebouwde stedenbouwkundige dienst zou dan ook goede ruimtelijke en bestuurlijke kwaliteiten moeten garanderen.

1.1

Relatie met het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan waarvan onderhavig uitvoeringsplan uitvoering is

Onderhavig ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt in uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Knokke-Heist (goedgekeurd door de B.D. in zitting van 02.12.2005, B.S. 22.02.2005) en mitsdien overeenkomstig de artikelen 37 tot en met 40 en 48 tot en met 50 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. Het onderhavig gemeentelijk uitvoeringsplan (GRUP) beoogt de vooropgestelde ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven, geformuleerd in het GRS, te vertalen naar concrete bestemmings- en inrichtingsvoorschriften. In het bindend gedeelte van het GRS is onder ‘1.3 Nederzettingsstructuur’ bij de te nemen maatregelen en acties het volgende opgenomen : ‘opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan binnen de bestaande dorpskernen en perifere enclaves, nl. ter hoogte van Westkapelle-dorp, Oosthoek, Knokke dorp, Ramskapelle, Heist dorp en Duinbergen dorp’.

1.2

Afbakening en situering van het plangebied

1.2.1

Afbakening van het plangebied

Het RUP wordt begrensd door : − − − −

ten noorden : Vlamingstraat, Nicolas Mengelaan, Knokkestraat ten oosten : Krommedijk ten zuiden : Isabellavaart, Breed Veertien, zuidelijke grens van het bebouwd weefsel van Oostwinkel, Westkapellestraat ten westen : Heistlaan

1.2.2

Situering in de gemeente

In grote lijnen bevindt het plangebied zich in de oksel gevormd door de Heistlaan en de Elisabetlaan, en wordt zuidelijk begrensd door polders. Heist wordt doorsneden door de spoorweg die ongeveer 4 m boven het aanliggende peil van de deelgemeente ligt.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 12 -


Uittreksel uit de stratenatlas

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 13 -


1.2.3 a)

Beeldbepalende fragmenten Het gebied gelegen ten zuiden van de spoorweg wordt gekenmerkt door de volgende onsamenhangende deelfragmenten:

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 14 -


1.

2.

een lineaire ‘braakliggende’ groene strook parallel aan de spoorweg waarvan een stuk ingericht is voor volkstuintjes en waarlangs gedeeltelijk een fietspad loopt

De sociale verkaveling ‘Kijkdorp’. Het gebied bestaat uit verschillende woondelen met elk een eigen karakter en waartussen groene gemeenschappelijke ruimte kronkelt. Elke ééngezinswoning grenst met de tuin aan de gemeenschappelijke ruimte.

De Alikruk

3.

De Kreeft

Schoneveld

4.

het bejaardentehuis van het OCMW

WVI aug 2007

Verkavelingen bestaande uit alleenstaande ééngezinswoningen

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 15 -


5.

Eén -en meergezinswoningen langs de Heistlaan en Westkapellestraat

Westkapellestraat

Heistlaan

6.

8.

7.

Het voormalig leegstaand sportcentrum ‘De Speelman’

Drugspreventiecentrum en jeugdhuis aan Breed

De in ontwikkeling zijnde verkaveling Heulebrug

Vertien

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 16 -


b)

Het gebied gelegen ten noorden van de spoorweg, het centrum van Heist, is ouder, stedelijker en hoewel het meer samenhang vertoont blijven enkele stedelijke fragmenten onderbenut. Volgende fragmenten zijn kenmerkend :

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 17 -


1.

2.

Gesloten bebouwing met overwegend ĂŠĂŠngezinswoningen geconcentreerd in binnengebieden

Binnen het dichte dorpsweefsel vinden we enkele kenmerkende wijken terug met stadslandschappelijke waarde :

Ten westen van de Peter Benoitlaan

3.

Ten zuiden van de Sint-Antoniusstraat

De hoofdassen en het centrum worden veelal getypeerd door handel en meergezinswoningen :

Bondgenotenlaan

WVI aug 2007

De Bolle

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 18 -


4.

Drie grotere handelszones bevinden zich in het dorpsweefsel :

Ten oosten van de Peter Benoitlaan

5.

c)

Ten oosten van de Hendrik Consciencestraat

Enkele projectzones: o het Maes & Boereboomplein, het gemeentehuis en cultureel centrum van Heist o het weinig samenhangende geheel rond het station en het beschermde momunent ‘Het Boerenhof’ o zone rond Elizabetlaan

De spoorweg vormt echter zowel een fysische als visuele barrière tussen het noordelijk en het zuidelijk deel. Volgende doorsteken onder de spoorweg zijn aanwezig : o o

WVI aug 2007

motorisch verkeer kan via de Heistlaan, de Westkapellestraat en de Krommedijk de spoorweg onderdoor naast het station is een voetgangerstunnel gelegen

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 19 -


WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 20 -


2. JURIDISCH KADER 2.1

Gewestplan Brugge – Oostkust (KB 07.04.1977)

Volgens de bepalingen van het gewestplan Brugge - Oostkust (KB 07.04.1977) is het plangebied hoofdzakelijk gelegen in een zone voor woongebied en gedeeltelijk in de bestemmingszones voor gemeenschapsvoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen, woonuitbreidingsgebied en gebieden voor dagrecreatie. De voorschriften van het gewestplan worden voor het grondgebied waarop dit GRUP betrekking heeft, opgeheven (art. 201, decreet 18 mei 1999). Het zuidelijk gelegen project Heulebrug (niet behorende tot het plangebied) is gelegen in woonuitbreidingsgebied (BPA H-19 Heulebrug Art.15 goedgekeurd bij B.V.E. van 25/09/1991, B.S. van 03/01/1992).

Uittrekstel uit het gewestplan Brugge – Oostkust (KB 07.04.1977)

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 21 -


2.2

BPA’s en RUP’s (historiek)

H03 – Nieuw Stationskwartier

MB 17/01/89

H04 – Pannestraat

MB 13/04/88

H11 – De Moefe

MB 24/12/92

H08 – Panneslag

MB 24/12/92

H20 – Oostwinkel

MB 30/10/91

H19 – Heulebrug Heist Zuid

BVE 25/09/91

H06 – Zeedijk-West

MB 27/01/93

H10 – Logenhoek (vervallen)

H03 - BPA Nieuw Stationskwartier - MB 17.01.1989 Het BPA werd in herziening gesteld bij MB 19.10.1992 (BS 10.12.1992). Het BPA is gesitueerd in de deelgemeente Heist, gelegen ten noorden van de spoorweg en het station van Heist. T.a.v. het gewestplan dient gesteld dat het BPA zich volledig in de woonzone situeert. Er is een structuurschets over de ruimere stationsomgeving van Heist opgemaakt n.a.v. het project ‘Heulebrug’, de in herzieningstelling van het BPA Oostwinkel, BPA Logenhoek en BPA Nieuw Stationskwartier. Deze structuurschets is opgemaakt omdat uitvoeringsplannen een logisch gevolg dienen te zijn van een ontwikkelde visie op een gebied, een visie vertaalt in een structuurschets aan de hand van conceptelementen. Hierbij werd een korte gemeentelijke reflexie gemaakt, vooraleer te focussen op het studiegebied. Hieronder gaan we in op specifieke knelpunten in het kader van onderhavig BPA : −

Actualisering van de bestaande toestand van dit woongebied met in achtname van de intussen goedgekeurde verkavelingen en bouwvergunningen;

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 22 -


− − − −

Verlaging van het aantal mogelijke bouwlagen van 3 bouwlagen tot 2 bouwlagen met dak en dit om contextuele redenen en om redenen dat een trend tot appartementering niet dient te worden bevorderd teneinde een maximaal aanbod aan woongelegenheden voor de autochtone bevolking te kunnen aanbieden; Aanduiden van specifieke wijk met tuinwijkkarakter ter hoogte van de Weststraat; Het voorzien van een specifieke zone (huidige bestemmingszone openbaar nut - school) ter hoogte van de hoek Marktstraat/Heistlaan als zone voor gezondheidszorg; Aanduiding van de site rond het station van Heist, het beschermd monument ‘Boerenhof’, Koudekerkelaan, de chiro ‘De Krinkel’ en gemeentedepot als projectzone;

H04 - BPA Pannestraat - MB 13.04.1988 (BS 14.06.1988) − − −

In herziening gesteld bij MB 11.01.1993 (BS 04.03.1993); Bijkomend in herziening gesteld bij MB 09.06.1998 (BS 05.08.1998); Gelegen in woongebied cfr. het gewestplan. Gesitueerd in het oude dorp van Heist. In het kader van een herinrichtings - en renovatieprogramma van het museum ‘Sincfala’ dringt zich een gedeeltelijke herziening van het BPA op. Het museum ‘Sincfala’, als ruimtelijk zwaartepunt, belichaamt de eigenheid van de deelgemeente Heist met ondermeer aandacht voor het vissersverleden.

H06 - Zeedijk-West - MB 27.01.1993 (BS 04.03.1993) In hoofdzaak gelegen in woongebied cfr. het gewestplan, een klein westelijk gedeelte in natuurgebied. Gesitueerd t.h.v. het westelijke deel van de Zeedijk van Heist en grenst aan het havengebied van Zeebrugge. Doelstelling was een globale visie inzake bestemming, bouwhoogten en dakopvatting uit te werken voor de bebouwing langs de Zeedijk (een gelijkaardige visie en gelijkaardige beoordelingscriteria, zie ook BPA H02Heldenplein en BPA H05-De Kinkhoorn). Ter hoogte van de uiterst westelijke zone werd een grenscorrectie doorgevoerd.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 23 -


H08 - Panneslag - MB 24.12.1992 (BS 18.02.1993) Gelegen deels in woongebied en deels in gebied voor dagrecreatie (bestaand sportpark De Taeye en omgeving) cfr. het gewestplan. Gesitueerd in het oude dorp van Heist t.h.v. de Krommedijk, spoorweg en Pannestraat. Volgende doelstellingen werden beoogd : −

− − −

Geopteerd werd om de trend tot collectieve (appartementen) bebouwing te beperken tot de Knokkestraat, de Krommedijk en de Pannestraat. In de overige woonstraten zoals de P. Benoitlaan en de H. Consciencestraat wordt er geopteerd om het ééngezinstype te handhaven of opnieuw ingang te doen vinden (tegengaan van de toeristische druk, eigenheid van de woonomgeving vrijwaren); Actualisatie van de bestaande toestand, bevestiging van diverse bestaande kleine bedrijvigheden; Toepassing van de dakvolume - reglementering met dominante hellende vlakken in de woonstraten; Doelstelling is het BPA op korte termijn gedeeltelijk te herzien, dit ter hoogte van het binnengebied nabij de spoorweg en gekenmerkt door handelszaken (Olivier, Hubo, Aldi, Blokker…) en een binnengebied ter hoogte van de Knokkestraat (voormalig bedrijf Van Laere). Het betreft een updating van de mogelijkheden van deze sites binnen de draagkracht van de dorpskern en als versterking van de dorpskern van Heist.

H11 - De Moefe - MB 24.12.1992 (BS 18.02.1993) Gelegen voor het overgrote deel in woongebied en voor een kleine oostelijke deelzone in natuurgebied cfr. het gewestplan. Gesitueerd in de bouwblokken van Heist bepaald door de Elisabethlaan, Knokkestraat, Polderstraat en Noordstraat. −

− −

Geopteerd werd om de trend tot collectieve (appartementen) bebouwing te beperken tot de Knokkestraat en de Pannestraat. In de overige woonstraten zoals de P. Benoitlaan en de H. Consciencestraat wordt er geopteerd om het ééngezinstype te handhaven of opnieuw ingang te doen vinden (tegengaan van de toeristische druk, eigenheid van de woonomgeving vrijwaren); Actualisatie van de bestaande toestand, bevestiging van diverse bestaande kleine bedrijvigheden; Toepassing van de dakvolume-reglementering met dominante hellende vlakken in de woonstraten;

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 24 -


H19 - Heulebrug Heist-Zuid (art. 15) - BVE 03.01.1992 Dit plangebied, gelegen ten zuiden van de spoorweg te Heist, is in het gewestplan volledig opgenomen als woonuitbreidingsgebied. Een eerste fase van het verkavelingsplan is opgemaakt. De gemeente plant op korte termijn hier de realisatie van een woonproject. Binnen dit geplande nieuwe stadsdeel in Heist-Zuid worden ca. ongeveer 580 woongelegenheden voorzien in een eigen karakter en in een specifieke weldoordachte configuratie (new urbanism – zie bijlage) die een eigen karakter wenst na te streven refererend naar de sfeer terug te vinden in enkele polderdorpen zoals bijvoorbeeld St. Anna Ter Muiden, Lissewege, Damme, Oostkerke,... .

H20 - Oostwinkel - BVE 30.10.1991 (BS 14.02.1992) Gesitueerd in de deelgemeente Heist, gelegen ten zuiden van de spoorweg en het station van Heist. T.a.v. het gewestplan dient gesteld dat het BPA zich grotendeels in de woonzone situeert. Een deelzone (huidige begraafplaats) bevindt zich in de zone ‘gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen’ en in een deelzone in ‘woonuitbreidingsgebied’. Er is een structuurschets over de ruimere stationsomgeving van Heist opgemaakt n.a.v. het project ‘Heulebrug’, de in herzieningstelling van het BPA Oostwinkel, BPA Logenhoek en BPA Nieuw Stationskwartier. De voornaamste doelstelling is de inpassing mogelijk maken van het sociale verkavelingsproject ‘Heulebrug’, zoals geconcipieerd in het Masterplan Heulebrug, in het bestaande omliggende stedelijke weefsel. In het kader hiervan wijzen we op volgende specifieke aandachtspunten : −

Op het domein van het sportcentrum ‘De Speelman’, gelegen volgens het huidige BPA H-20 Oostwinkel in de zone voor Sportparken met bijhorende voorzieningen, wordt in het Masterplan van Heulebrug, de centrale toegangsweg tot het nieuwe stadsdeel van Heist-Zuid geconcipieerd. Hier takt de centrale oost-west hoofdstraat van het project Heulebrug aan op de N300, de Heistlaan. De gemeente wenst de huidige sportzaal ‘De Speelman’ af te bouwen. Ter hoogte van de bestaande sportzaal worden woningen geplant; Over een deel van de zone voor gemeenschapsuitrustingen volgens het BPA H-20 Oostwinkel (met name voor een jeugdheem) aan de straat ‘Breed Veertien’ wordt de westelijke aantakking van de centrale oost-west hoofdstraat door het project Heulebrug gepland. Deze inname van de zone voor gemeenschapsvoorzieningen is gewenst om een éénduidige verlenging (zowel ruimtelijk als verkeerstechnisch) van de Breed Veertien te krijgen via de oost-west hoofdstraat doorheen het nieuwe stadsdeel van Heist-Zuid; Het voorzien van een groene as i.f.v. voetgangers, fietsers tussen het centrum van het nieuwe stadsdeel van Heist-Zuid onder de spoorweg naar het centrum van Heist toe;

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 25 -


− − − − − − − −

De vraag van vele bewoners om binnen het sociaal woonproject Oostwinkel, kubistisch ontworpen woningen met plat dak, een hellend dak te kunnen oprichten. De vaststelling dat de huidige voorschriften in zone 3 een bouwdiepte bij gesloten bebouwing toelaten op de verdieping tot max. 20 meter, hetgeen ervaren wordt als een te hoge bouwdiepte op de verdieping (lichtafname, burenhinder, ...); Het mogelijk verdichten van de open ruimte rond de achterzijde van het station ter hoogte van de onderdoorsteek; Het mogelijk verdichten van de diepe achtertuinen van woningen gelegen langs de Heistlaan nabij de Isabellavaart; Het voorzien van nabestemming wonen bij eventuele verschuiving van huidig jeugdhuis en drugpreventiecentrum (zone openbaar nut) langs de Breed Veertien; Het herdefiniëren van de groene open ruimte zoals voorzien binnen het sociale woonproject ‘Kijkdorp’ ten zuiden van de spoorweg; Het voorzien van een ruimere bezetting binnen de zone waar het OCMW - rustoord is gevestigd, het herbekijken van het toegelaten bouwvolume; Het voorzien van mogelijke uitbreiding voor de ambachtelijke bedrijven gelegen langs de Westkapellestraat;

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 26 -


2.3 Goedgekeurde, nog geldende verkavelingen 045 : Peter Benoitlaan. Monbaliu-Loeys-De Corte. Collegebesluit van 04 maart 1964. Kenmerk Stedenbouw :V.64/191.109 046 : Emanuel Hielstraat. Lameire-Nyckees-Coppens. Collegebesluit van 04 maart 1964. Kenmerk Stedenbouw :V.64/191.112 047 : Hoek Heistlaan-Markstraat. M. Gilles de Pelichy en kinders. Collegebesluit van 04 maart 1964. Kenmerk Stedenbouw :V.64/191.108 058 : Witte Bankstraat. Myland nv. Collegebesluit van 16 september 1964. Kenmerk Stedenbouw :V.64/191.118 078 : Invalidenlaan. Bronders. Collegebesluit van 15 september 1965. Kenmerk Stedenbouw :V.65/191.126 080 : Frans Vantorrestraat-Onderwijsstraat. Verkabo bvba. Collegebesluit van 13 oktober 1965. Kenmerk Stedenbouw :V.65/191.125 Wijz.: Verkabo bvba Collegebesluit van 10 mei 1967 Depre Leon Collegebesluit van 23 augustus 1967

105 : Felix Timmermansstraat. Degraeve John ns. COO Lissewege, Kerkfabriek Lissewege en Kerkfabriek Dudzele. Besluit Stedenbouw van 14 juli 1966. Kenmerk Stedenbouw :V.66/191.138 105 : Felix Timmermansstraat. Degraeve John ns. COO Lissewege en Kerkfabriek Dudzele. Besluit Stedenbouw van 03 juli 1968. Kenmerk Stedenbouw :V.66/191.138 155 : Marktstraat-Koudekerkelaan. Degraeve John ns. Wed. Demuynck. Collegebesluit van 06 augustus 1969. Kenmerk Stedenbouw :V.69/191.149 Wijz.:

Schram Marcel en Daveloose Joseph Collegebesluit van 06 januari 1972 Kenmerk Stedenbouw :V.71/092.090 Gobert H. ns. Schram Marcel en Daveloose J. Collegebesluit van 04 oktober 1975 Kenmerk Stedenbouw :V.71/092.090

162 : Felix Timmersmansstraat. Rommel-Standaert Collegebesluit van 04 maart 1970. Kenmerk Stedenbouw :V.70/191.152 172 : de Vrièrestraat. Debedts Roger & Ronny. Collegebesluit van 06 mei 1971. Kenmerk Stedenbouw :V.71/092.085

096 : Vuurkruisersstraat. Gemeentebestuur Heist. Besluit Stedenbouw van 16 maart 1966. Kenmerk Stedenbouw :V.66/191.134

173 : Peter Benoitlaan. Bommelé-Demunter. Collegebesluit van 10 juni 1971. Kenmerk Stedenbouw :V.71/092.086

099 : Pannenstraat-Onderwijsstraat. Camiel Bonny. Collegebesluit van 11 mei 1966. Kenmerk Stedenbouw :V.66/191.136

187 : Vlamingstraat. Dekeyser Maurice. Collegebesluit van 29 maart 1973. Kenmerk Stedenbouw :V.73/092.164

WVI aug 2007

188 : Noorhinder WIH Besluit Stedenbouw van 28 juni 1973. Kenmerk Stedenbouw :V.73/092.166

222 : Emanuel Hielstraat-Zuidstraat. Ebes nv, Lameire-Baert & ’t Heist Best. Collegebesluit van 14 oktober 1976. Kenmerk Stedenbouw :V.76/092.204

Verv.: 1974.

Wijz.:

Besluit Stedenbouw van 31 mei Kenmerk Stedenbouw :V.73/092.166

Wijz.:

Reynaert Johan Collegebesluit van 12 augustus 1991

200 : Walstraat-Weibroekstraat. Immovan & Immo GMC. Collegebesluit van 13 juni 1974. Kenmerk Stedenbouw :V.74/092.177 208 : Westkapellestraat. Verlinde-Desmedt Collegebesluit van 17 juli 1975 Kenmerk Stedenbouw :V.75/092.188 213 : Zeetrapper-Scheurleg. WIH. Besluit Stedenbouw van 06 augustus 1975. Kenmerk Stedenbouw :V.70/092.150 Wijz.:

WIH Collegebesluit van 27 januari 1976 Kenmerk Stedenbouw :V.70/092.150

214 : IJzerstraat. Coddens Maurice (erfgenamen). Collegebesluit van 09 oktober 1975 Kenmerk Stedenbouw :V.75/092.190 Wijz.:

Bouckaert Fl. & Vantorre R. Collegebesluit van 09 december 1976 Kenmerk Stedenbouw :V.75/092.191

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

Debue-Lameire. Collegebesluit van 01 juli 1985 Kenmerk Stedenbouw :V.76/092.204 228 : Emanuel Hielstraat-Pannenstraat. Demunter-Vanden Eynde, Bommele-Coene & Coppens-De Snick. Collegebesluit van 24 maart 1977. Kenmerk Stedenbouw :V.71/092.087 263 : Pannenstraat-KnokkestraatKrommedijk. Van Belleghem-Van Halewijn. Collegebesluit van 06 maart 1980 Kenmerk Stedenbouw :V.525.1029 Wijz.:

Archipro. Collegebesluit van 05 april 1993 Kenmerk Stedenbouw :V.93/B/019

268 : Hof van Koudekerke (SintAntoniusstraat). Decelrcq Robert. Collegebesluit van 08 mei 1980. Kenmerk Stedenbouw :V.525.1033 Wijz.:

Declercq robert. Collegebesluit van 29 april 1985. De Jonghe-Puype. Collegebesluit van 12 december 1997. Vancompernolle Peter. Collegebesluit van 10 juni 2005

- 27 -


285 : Leenstraat-Albrecht Rodenbachstraat. Dudema bvba. Collegebesluit van 29 oktober 1981. Kenmerk Stedenbouw :V.525.1049

338 : Heistlaan. Goormachtigh Emile. Collegebesluit van 22 december 1986. Kenmerk Stedenbouw : V.525.1077

345 : Noordstraat. EBES. Collegebesluit van 14 december 1987. Kenmerk Stedenbouw : -

327 : Felix Timmermansstraat. Gemeentebestuur. Besluit Stedenbouw van 11 juni 1985. Kenmerk Stedenbouw : V.525.1065

339 : Heistlaan. Goormachtigh Emile. Collegebesluit van 22 december 1986. Kenmerk Stedenbouw : V.525.1078

375 : Witte Bankstraat. Depre-Debel Leon. Collegebesluit van 19 maart 1990. Kenmerk Stedenbouw : 5/31043/1106

337 : Middeldiep. WIH Besluit Stedenbouw van 15 december 1986. Kenmerk Stedenbouw : V.525.1073

344 : Westkapellestraat. De Jonghe Frieda. Collegebesluit van 30 november 1987. Kenmerk Stedenbouw : -

380 : Oostenhem. WIH. Collegebesluit van 15 mei 1990. Kenmerk Stedenbouw : 5/31043/1073

387 : Pannenstraat. De Lille. Collegebesluit van 15 april 1991. Kenmerk Stedenbouw : 5/31043/1110

2.4 Motivatie tot opheffing van de verkavelingen De verkavelingen binnen het plangebied worden allemaal opgeheven. De motivatie om deze op te heffen bestaat erin om : − éen duidelijk werkbaar juridisch instrument te krijgen, waarbij de voorschriften voor iedereen dezelfde zijn; − duidelijke en eenvoudige informatie te kunnen geven aan bouwheren, architecten, burgers, investeerders, notarissen,… − niet geconfronteerd te worden met strijdige voorschriften van oudere verkavelingen; − niet meer geconfronteerd te worden met oudere verkavelingsvoorschriften die verwijzen naar oudere BPA’s;

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 28 -


2.5

Beschermde monumenten

Volgende gebouwen zijn beschermd als monument. Deze bouwwerken zijn op het bestemmingsplan aangegeven. Elke stedenbouwkundige aanvraag aan deze bouwwerken dient voor bindend advies voorgelegd te worden aan de dienst Monumenten en Landschappen. Geheel van de oorspronkelijke gebouwen van het Boerenhof, KB 27/05/1971

Schoolhuis Pannestraat, MB 30/10/1985

Voormalige zeevisserijschool ‘De Golfbreker’ MB 18/10/1995

Het geklasseerde monument doet nu dienst als restaurant en

Het huidige heemkundig museum Sincfala is ondergebracht in

Het gebouw staat momenteel leeg, de visserrijschool is

galerie. De jaarankers aan de buitenkant geven aan dat het

dit gerestaureerd schoolgebouw uit 1899. Het museum omvat

gecentraliseerd in Oostende.

woonhuis uit 1837 en de schuur uit 1737 stamt.

taferelen en materialen over het dagelijkse leven van de vissersfamilies en de evolutie van de Zwinstreek van een plattelandsgemeenschap tot een toeristische verblijfplaats.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 29 -


2.6

Habitat- en vogelrichtlijngebieden

Niet van toepassing voor het plangebied.

2.7

Rooilijnen

Niet van toepassing voor het plangebied.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 30 -


3. PLANNINGSCONTEXT EN OVERIGE BELEIDSPLANNEN 3.1

Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen

Knokke-Heist maakt deel uit van het stedelijk netwerk Kust. Het is een stedelijk netwerk op Vlaams niveau. De rol van dit gebied ligt, gerelateerd naar Knokke-Heist, vooral in de kustgebonden toeristisch-recreatieve ontwikkeling. Knokke-Heist is binnen het RSV geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied en is bijgevolg een economisch knooppunt.

3.2

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

Het PRS is in maart 2002 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De visie en gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het PRS sluit aan bij het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen en geeft een nadere uitwerking en invulling aan de elementen die vragen om een samenhangend beleid over de gemeentelijke grenzen heen. De bindende bepalingen vormen het kader voor de maatregelen waarmee de provincie de gewenste structuur wil realiseren. Binnen het stedelijk netwerk kust dienen wonen, werken, voorzieningen en toeristisch-recreatieve ontwikkelingen te worden gebundeld in de stedelijke gebieden waaronder Knokke-Heist, waarbij de kustgebonden toeristisch-recreatieve ontwikkeling verder wordt geconcentreerd in de bestaande toeristische centra. De visie op het provinciale niveau omtrent de verschillende deelstructuren wordt gebiedsgericht vertaald per deelruimte. Per deelgebied worden voor specifieke elementen ontwikkelingsperspectieven en beleidsdoelstellingen geformuleerd. Knokke - Heist is gelegen deels in de kustruimte en deels in de oostelijke polderruimte. Onderhavig RUP Dorpskern Heist is gelegen in de kustruimte en binnen het voorstel tot afbakening van het stedelijk gebied van Knokke-Heist (zoals opgemaakt door het WES in opdracht van het Provinciebestuur).

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 31 -


3.3 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) – B.D. 02.12.2004 Het GRS is definitief aanvaard door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2004 en goedgekeurd door de bestendige deputatie in zitting van 2 december 2004. De bekendmaking in het Staatsblad gebeurde op 22 februari 2005.

3.3.1

Entiteiten binnen de ruimtelijke structuur (zie kaart)

De bestaande ruimtelijke structuur is door de samenhang en het voorkomen van de onderscheiden ruimtelijke structuren te differentiëren in gebieden met specifieke ruimtelijke kenmerken. Deze differentiatie vormt de aanleiding om afzonderlijke ruimtelijke entiteiten te benoemen. Het ruimtelijk karakter van elke entiteit creëert specifieke kansen en beperkingen voor ruimtelijke ontwikkeling. Ze vragen dan ook om een specifiek beleid. Binnen de gewenste ruimtelijke structuur wordt per entiteit een gebiedsgerichte visie uitgewerkt, die inspeelt op de kansen en beperkingen mede gedefinieerd vanuit de bestaande ruimtelijke structuur.

Onderhavig plandocument situeert zich gedeeltelijk binnen het ‘kustfront’ meer specifiek binnen de deelentiteit ‘verstedelijkte zone van Heist’ en gedeeltelijk binnen het polderfront. Het kustfront wordt begrensd door de haven van Zeebrugge enerzijds en het natuurreservaat het Zwin anderzijds. Het kustfront bestaat uit een kraal van bebouwde ruimten (Heist, Duinbergen, Knokke en het Zoute) en open ruimten (verharde openbare ruimten en duinrelicten). Het polderfront loopt parallel met de kuststrook, bevindt zich ten zuiden hiervan. De spoorwegberm en de Knokkestraat vormen de overgang tussen beide entiteiten. Het is nog geen aan elkaar gegroeide verstedelijkte band, de woon- en recreatievoorzieningen vormen de voornaamste functies binnen deze entiteit.

Kaart uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Knokke-Heist met aanduiding van de onderscheiden ruimtelijke entiteiten.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 32 -


Overzichtskaart uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Knokke-Heist. Onderhavig plangebied is gesitueerd binnen ‘de versterkte dorpskern’.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 33 -


3.3.2

Visie met betrekking tot het richtinggevend gedeelte, relevant voor het plangebied

Omtrent het plangebied zijn in het richtinggevend gedeelte van het GRS volgende relevante doelstellingen te lezen : 1.

BELEIDSDOELSTELLINGEN VOOR DE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

Versterken van de woonstructuur in de stedelijke driehoek Volgende ontwikkelingsperspectieven dienen voorop te staan: − Behoud van morfologie en typologie binnen de kern Heist, samen met het behoud en het versterken van aanbod aan (betaalbare) woningen voor de eigen inwoners. − Concentreren van tweede verblijven binnen de concentratiezone tweede verblijven Differentiatie van het woningaanbod Naast een voldoende aantal en een voldoende kwaliteit is ook de geschiktheid van de woningen een belangrijk aspect van de huisvestingsproblematiek De gemeente wenst in haar beleid extra inspanningen te leveren aan de creatie van betaalbare woningen voor de eigen bevolking. Binnen het plangebied is het project Heulebrug tweede fase (binnen masterplan en op gronden van de WVI en de gemeente) gepland op middellange termijn. Vrijwaren van de kwaliteit van de woningen en van de leefomgeving − Verbeteren van de verkeersleefbaarheid en verblijfskwaliteit in de kernen door een heraanleg van het openbaar domein in het algemeen en de doortocht in de kern − Voldoende groen in of in de nabijheid van de kernen, o.a. door de aanleg van groenzones waar de recreatieve functie primeert op de ecologische functie − Tegengaan van visuele vervuiling (b.v. disharmonie in het straatbeeld) − Een veilige en kindvriendelijke woonomgeving, waarbij de nodige voorzieningen in de onmiddellijke omgeving of in de ruimere omtrek makkelijk te bereiken. Het behoud en de opwaardering van de waardevolle historische bebouwing en sites en aandacht voor kwaliteit bij nieuwe bebouwing Knokke-Heist wordt gekarakteriseerd door een zeer sterke dynamiek naar bouwprojecten toe. Belangrijk hierin is dan ook dat er gelet wordt op de architectuurkwaliteit van de verschillende projecten. Dit houdt in dat, naast beperkte kwantitatieve toename met aandacht voor de draagkracht en de uitstraling van de plek, gestreefd dient te worden naar een kwaliteitsverbetering in bebouwing. Momenteel bestaat er reeds een stedenbouwkundige begeleidingscommissie, deze moet behouden blijven en kan eventueel verder aangevuld worden i.f.v. specifieke projecten, bv. Heulebrug (Heulebrug Planning Comité (HPC)). Opwaardering van het openbaar domein Er dienen verdere inspanningen geleverd te worden naar het openbaar domein toe. Bij het inrichten van de openbare ruimte moeten alle onderdelen zorgvuldig ontworpen én op elkaar worden afgestemd, bijvoorbeeld pleinaanleg en materialen, verlichting, straatmeubilair, groenvoorzieningen, fonteinen enz. Elementen die op termijn een invulling dienen te krijgen zijn : − Heraanpak van de stationsomgeving Heist, Duinbergen en Knokke. − Bij de heraanleg van pleinen en straten dient meer groen voorzien te worden en dient de verharding zich te beperken tot het strikt noodzakelijke.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 34 -


Kwaliteitscriteria bij de midden- en hoogbouwzone en dakvolume reglementering Teneinde duidelijkheid te geven over hoe de voorschriften van BPA’s (specifiek inzake dakvolume reglementering, mezzanine,…) dienen geïnterpreteerd te worden, werd er door een werkgroep vanuit de gecoro en in direct overleg met de gecoro een nota opgemaakt inzake kwaliteitscriteria bij de midden- en hoogbouwzone en inzake dakvolume reglementering. Bedoeling van dit beleidsdocument is om het in een gemeentelijke verordening op te nemen en/of uit te werken in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze beleidsoptie van het GRS heeft ondertussen geresulteerd in een goedgekeurde gemeentelijke bouwverordening. 2.

BELEIDSDOELSTELLINGEN VOOR DE VERKEER EN VERVOERSSTRUCTUUR

Komen tot een functionele opdeling van lokale wegen Lokale wegen hebben volgens het RSV en PRS als belangrijkste doelstelling het verlenen van toegang. Toch is een verdere functionele opdeling van deze wegen binnen een gemeente belangrijk. Op deze manier wordt niet enkel rekening gehouden met het lokale autoverkeer, maar ook met het lokaal vrachtverkeer en het fietsverkeer. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende types: lokale verbindingswegen, lokale ontsluitingswegen en straten met verblijfsfunctie. De hoofdfunctie van de lokale ontsluitingsweg is verzamelen c.q. ontsluiten op lokaal en interlokaal niveau. Ontsluiten betekent het verkeer van het gebied verzamelen naar een weg van hogere orde en het inkomend verkeer verdelen in het gebied. De weg heeft slechts in tweede instantie een verbindende functie. De weg ontsluit in een lokaal gebied (bv. wijk, kern, industrie- of dienstenzone) naar een weg van hogere categorie. Bij de straten met verblijfsfunctie vormt verblijven en toegang verlenen de hoofdfunctie. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen woonstraten (verblijven) en straten voor industriële vestigingen (ontsluiten – toegang verlenen). Streven naar een hogere verkeersleefbaarheid van de verblijfsgebieden Belangrijke aandacht moet uitgaan naar de (verkeers)leefbaarheid en –veiligheid binnen de verblijfsgebieden, waar de woonkwaliteit voorop staat. Dit is mogelijk door deze gebieden in te richten als verkeersarm, verkeersluw of verkeersvrij gebied. Bij de inrichting van de verblijfsgebieden moeten maatregelen genomen worden die de woon - en leefkwaliteit garanderen, dient de vervoerswijzekeuze te worden beïnvloed en knelpunten te worden weggewerkt ten voordele van het zwakke wegverkeer. Aangepaste snelheidsregimes dienen te worden vooropgesteld afhankelijk van de gekozen functie van de weg en de omgevingskarakteristieken. Zowel voor de centrumgebieden (gebieden die gekenmerkt worden door de aanwezigheid van diverse diensten en handelszaken) als voor de typische woonomgevingen is het aangewezen over te gaan tot de invoering van het zone 30-statuut, enerzijds ter beveiliging van de langzame verkeersvormen, anderzijds ter verhoging van de verkeersleefbaarheid. Binnen de centrumgebieden dient maximaal plaats geboden te worden aan de langzame verkeersvormen en dient de auto een marginale plaats in te nemen. Voor de schoolomgevingen dienen langs drukke gewestwegen bijkomende maatregelen te worden voorzien teneinde de veiligheid te bevorderen. Alternatieven voor het autoverkeer versterken Ter bevordering van het fietsverkeer en om te komen tot een veilig en samenhangend fietsnetwerk wordt een zeer uitgebreid fietsnetwerk vooropgesteld dat bestaat uit een functioneel en een aanvullend (secundair) net. Het functionele fietsnetwerk verbindt de voornaamste functies binnen de gemeente via de hoofdinfrastructuur. Dit netwerk wordt aangevuld door een goed uitgewerkt secundair netwerk dat een ontsluitende functie heeft naar het functionele net en/of een meer recreatieve functie heeft. Het biedt zodoende de mogelijkheid aan de fietser om drukke wegen (die dikwijls minder aangenaam zijn om te fietsen) te vermijden en alternatieve routes te volgen. Verder wordt het gebruik van

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 35 -


de fiets door bewoners en tweede verblijvers voor de korte verplaatsingen bevorderd. Kwaliteitseisen zoals verkeersveiligheid, samenhang en continuïteit, directheid, afstemming op het openbaar vervoer, …vormen belangrijke aandachtspunten. Om het netwerk te kunnen concretiseren worden er twee soorten maatregelen voorzien, nl. enerzijds het voorzien van nieuwe, veilige fietspaden langsheen de drukkere wegen en anderzijds het aanpassen van de infrastructuren, vnl. teneinde de snelheid en de intensiteit van het autoverkeer af te remmen (zie hoofdstuk maatregelen en acties). Optimaliseren van de parkeergelegenheid Er dient een aangepast parkeerbeleid uitgestippeld te worden : een sturend parkeerbeleid vormt immers een instrument om de leefbaarheid van de centra en verblijfsgebieden te versterken, de bereikbaarheid te garanderen en op selectieve wijze het autogebruik terug te dringen. Bij de uitwerking van het parkeerbeleid wordt in het mobiliteitsplan ten minste het stand-still principe gehanteerd. Dit houdt in dat bijkomende parkeerplaatsen worden gecompenseerd door het wegnemen van parkeerplaatsen op de straat. Hierdoor kan het openbaar domein worden verfraaid en kan er meer plaats gemaakt worden voor de zwakke weggebruiker. Selecties binnen het plangebied Lokale weg type II: − De Westkapellestraat − Breed Veertien − De Krommedijk − De Marktstraat − Kursaalstraat - Bondgenotenlaan De overige wegen hebben een verblijfsfunctie en behoren tot verblijfsgebieden Functionele route fietsverkeer − Heistlaan - Marktstraat - Westkapellestraat - Krommedijk - route langsheen de spoorweg Aanvullende routes fietsverkeer − Zuidelijke route langsheen station Heist tot en met de Westkapellestraat − Bondgenotenlaan - Kursaalstraat − Krommedijk (tussen Elisabethlaan - spoorweg) Verder te onderzoeken Uitwerken zuidelijke fietsas langsheen het spoortraject Heist - Knokke tot en met Meer van Heist met doorsteek onder de spoorweg ter hoogte van sportterrein i.p.v. doorsteek via Krommedijk.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 36 -


3.

GEWENSTE STRUCTUUR VAN HET KUSTFRONT, FOCUS HEIST

VERSTEDELIJKTE ZONE VAN HEIST Behoud van de dorpskern Heist De kern van Heist, ten zuiden van de Elisabethlaan, wordt gekenmerkt door overwegend ééngezinswoningen voor de eigen inwoners. Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan de woonkwaliteit van deze doelgroep. De trend tot appartementering dient te worden beperkt, teneinde een maximaal aanbod aan woongelegenheden voor de authentieke bevolking te kunnen aanbieden en de toeristische druk tegen te gaan. Hiervoor dient op termijn een ruimtelijk uitvoeringsplan te worden opgemaakt. Er zijn in de kern geen nieuwe woongebieden te creëren. Het benutten van de nog beschikbare bouwgronden langs uitgeruste wegen en van de als woongebied bestemde, nog niet uitgeruste gronden, vormt een uitdaging op zich. De volgende inbreidingsprojecten zijn mogelijk: − Inbreiding ter hoogte van het bestaande sporthal ‘De Speelman’ (aansluitend bij project Heulebrug) − Inbreiding ter hoogte van de Isabellavaart (aansluitend bij project Heulebrug) − Inbreiding ter hoogte van de Westkapellestraat. Versterking van de centrumzone Het gebied langsheen de Elisabethlaan/d’Ursellaan, rond de kerk en De Bolle vormt het commerciële centrum met handel, horeca en kantoren. Het centrum van Heist wordt door de drukke Elisabethlaan en door de doorkruising van de tram in twee helften opgedeeld. De relatie tussen beide delen wordt hierdoor bemoeilijkt. Teneinde het centrum te versterken, dienen kernversterkende diensten aangetrokken te worden en het openbaar domein te worden opgewaardeerd. Hieronder wordt o.a. het versterken van de handelszone op de horizontale as Kerkstraat – Vlamingstraat – De Bolle – Kursaalstraat, rond de H. Consciencestraat – Pannestraat en ter hoogte van de Knokkestraat – P. Benoitlaan bedoeld en de revaluatie van de noordzuid georiënteerde Kursaalstraat, waarbij de verbinding met het Heldenplein, over de Elisabethlaan heen, geaccentueerd dient te worden. Ook wordt een integratie van bestaande ambachtelijke bedrijvigheid (voor zover niet hinderend voor de woonomgeving), onder meer langsheen de Westkapellestraat in het stedelijk gegeven beoogd. Het stadhuis van Heist, dat momenteel leeg staat, dient zijn gemeenschapsfunctie te behouden. Het OCMW-gebouw zal zich herlocaliseren naar het torengebouw binnen het project Heulebrug. Het postgebouw dat momenteel een functie heeft van openbaar nut, zal op termijn bestemd worden voor sociale/betaalbare woningbouw. Andere functionele gebouwen die reeds of op termijn leeg komen te staan en waarvoor een nieuwe bestemming dient te worden gezocht zijn de depot Heistlaan in combinatie met gronden Kerkfabriek en Boerenhof en de visserijschool in de Kursaalstraat (= projectzone stationsomgeving Heist). Bundelen en versterken van de sportinfrastructuur Een mogelijke zone voor de herlocalisatie van de sporthal ‘De Speelman’ situeert zich in het verlengde van sportstadion ‘De Taeye’, ten zuiden van de spoorweg. Door een onderdoorgang te ontwikkelen voor de zwakke weggebruiker, ontstaat er een concentratiepool van multifunctionele hoog - dynamische sportfaciliteiten voor een ruimere omgeving, onder de vorm van tennis en watersport (Laguna Beach), voetbal en atletiek (Sportstadion De Taeye) en zaalsporten (het eventuele herlocalisatieproject sporthal De Speelman). Voor de Humorhall binnen de Laguna Beach dient een mogelijke nieuwe bestemming nader te worden onderzocht.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 37 -


Opwaardering van het kruispunt Elisabethlaan (N34) en Heistlaan (N300) als poort, als merkpunt Het kruispunt fungeert als een inkomfoyer van de gemeente Heist en wordt momenteel gekenmerkt als een onoverzichtelijk geheel met weinig beeldkwaliteit. Gelet op de goede zichtbaarheid, de goede bereikbaarheid houdt dit knooppunt vele potenties in voor verder te ontwikkelen activiteiten. Het succesvol winkelcentrum, langsheen de Elisabethlaan, vormt hierbij een sluitend voorbeeld. Ruimtelijke zwaartepunten als dragers van de stedelijke assen De gebruiks- en belevingswaarde rondom ruimtelijke en/of natuurlijke zwaartepunten dient geoptimaliseerd te worden. Als zwaartepunten worden o.a. het station, de markt, het gemeentehuis, de scholen, het museum scinfala,… bedoeld. Zij fungeren als dragers van stedelijke assen en vormen potentiële knooppunten in het verder te ontwikkelen netwerk voor voetgangers en fietsers en voor de uitbouw van nieuwe of het herlocaliseren van bestaande publieke voorzieningen. Hierbinnen kadert het herinrichtings- en renovatieprogramma van het museum Sincfala. Linken van het project Heulebrug met de kern van Heist en het strandgebeuren Binnen het project Heulebrug zullen er à rato 600 woongelegenheden worden gecreëerd, wat een relatief grote impact op Heist zal inhouden. Teneinde het nieuwe project een meerwaarde te geven is het noodzakelijk dit nieuw stedelijk weefsel te gaan binden en verweven met de gemeente Knokke-Heist en met Heist in het bijzonder. Rond het station dient de bestaande doorsteek opgewaardeerd te worden om de toekomstige inwoners van Heulebrug een betere bereikbaarheid te geven tot het strandgebeuren. Hierdoor wordt een stedelijke as (t.h.v. Bondgenotenlaan en marktplein) gecreëerd die het centrum van Heulebrug met het station en het commerciële centrum van Heist verbindt. Verder langs de Kursaalstraat wordt de link gelegd met het eindpunt t..h.v. het Heldenplein en het strandgebeuren. Opwaardering en structurerend vermogen van de stationsomgeving Heist De bestaande onderdoorsteken dienen, zowel voor gemotoriseerd verkeer als voetgangersverkeer, bijzondere aandacht te krijgen. De opwaardering van het openbaar domein/publieke ruimte t.h.v. het station, dwz het voorliggende stationsplein, moet een hefboom zijn voor de herwaardering van deze site. Deze inrichting van de publieke ruimte moet op een geïntegreerde manier gebeuren, met aandacht voor mobiliteit, verblijfkwaliteit, verlichting en straatmeubilair. Het stationsgebouw zelf (welke momenteel onderbenut is) kan tevens dienst doen als ruimte voor kantoren, vergaderruimtes, fuifzaal,… De gefragmenteerde spoorwegbermen ten noorden en ten zuiden dienen opgenomen te worden binnen de ruimere groenstructuur. Het groengegeven ten zuiden van de spoorwegbedding maakt deel uit van het gemeentelijk stadspark welke zal fungeren als drager van recreatieve ‘all-weather voorzieningen’. De zone ten westen van het stationsgebouw, kan uitgebouwd worden in functie van jongeren- en speelpleinwerking. Aansluitend bij de Heistlaan kan ruimte voorzien worden voor het plaatsen van mobilhomes (aansluitend bij de bestaande kampeerterreinen). De zone ten oosten van het stationsgebouw wordt ingericht voor volkstuintjes en gemeentelijke composteringsvoorzieningen. Fiets- en wandelpaden binden de zuidelijke groene recreatieve fragmenten. Het parkgegeven kan tevens aansluiten met de westelijke gelegen natuurlijke structuren van Heist zoals de Kleiputten, de Baai van Heist, afleidingskanalen,...

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 38 -


Kaart visievorming op de dijkstructuur, focus Heist

4.

Kaart visievorming kustfront en polderfront, focus Heist

GEWENSTE STRUCTUUR VAN HET POLDERFRONT, FOCUS HEIST

Randafwerking bebouwd gebied – open ruimte: tweezijdig karakter van het polderfront De eigenheid van de 3 componenten ‘kust – polderfront – polders’ dient behouden en versterkt te worden : − de stedelijke kustzone verder verdichten en uitbouwen − het open polderlandschap open houden − het overgangsgebied tussen beide voorgaande, het polderfront, verweven met de bestaande stedelijke enrecreatieve functies uit de kustzone. In het polderfront onderscheiden we 4 stedelijke deelgebieden die momenteel ofwel in uitvoering, in een uitvoeringsplan ofwel in conceptfase zitten. Belangrijk bij deze deelgebieden is ten eerste de afwerking binnen de eigenheid van het tweezijdig karakter van het polderfront. Ten tweede het ruimtelijk als programmatisch binden van deze deelgebieden zowel onderling (parallelle assen - polderfront) als in hun relatie tot de totaliteit van de gemeente (dwarse assen - zie kustfront). Binnen het plangebied vormt het project Heulebrug één van deze projecten. Het project Heulebrug heeft betrekking op een plangebied van ca 25 ha, ten zuiden van de spoorweg.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 39 -


Teneinde het nieuwe project een meerwaarde te geven is het noodzakelijk dit nieuw stedelijk weefsel te gaan binden en verweven met de gemeente Knokke-Heist en met Heist in het bijzonder. De centrale hoofdstraat (oost – west) van het project zal ontsloten worden langsheen de Heistlaan. Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te kunnen maken is een herziening van BPA Oostwinkel noodzakelijk, waarbij een openbare wegenisontsluiting dient gerealiseerd te worden. Als randafwerking naar de aanliggende open polders is langs de randen van het project een ruime ringgracht gegraven. Vertrekkend hiervan wordt centraal een ruime waterpartij binnenin het project getrokken met als eindpunt een torenelement. De percelen langs de rand bestaan uit ruimere percelen, t.h.v. de centrale as wordt gesloten bebouwing voorzien (meergezinswoningen). Ontwikkelen van een parallelle randstedelijke recreatieve as als intergemeentelijke, zuidelijke binding. Het lineair park ten zuiden van de spoorverbinding dient gedeeltelijk te fungeren als drager van recreatieve allweather voorziening en tevens als zuidelijk en bindend gegeven tussen Knokke – Duinbergen en Heist. Zoals uit het informatief gedeelte blijkt moet er ruimte voorzien worden voor de uitbreiding van de sportinfrastructuur, concreet een ‘allweather‘ infrastructuur. Als locatie wordt het gebied langsheen de stationsomgeving voorgesteld waarbij de relatie met het stedelijk gebied, o.a. via het project Duinenwater, alsook de relatie met het buitengebied, gedeeltelijk via het mogelijk stadsrandbos en de tweede golf (westelijk stadslandschap) als structuurversterkend gegeven wordt gegenereerd. Door de uitbouw van een samenhangend sport - en recreatiecomplex waarbij het stadspark ten zuiden van de spoorweg als recreatieve ruggengraat fungeert, ontstaat er een parallelle randstedelijke sportinfrastructuur onder de vorm van het sportstadion De Taeye met aanpalend het meer van Heist, Put van De Cloedt met de nieuwe allweather infrastructuur in combinatie met het stadsrandbos en de tweede golf. Spoorweg als visuele en fysische barrière De spoorwegberm gaat in dalende lijn van Heist naar Knokke, waardoor de spoorweg zowel een fysische en visuele barrière vormt ter hoogte van Heist en enkel een visuele barrière ter hoogte van Knokke. Gelet op de barrière, nl. visueel en op bepaalde plaatsen ook fysisch, die de spoorverbinding vormt, dienen de bestaande onderdoorsteken zowel voor gemotoriseerd verkeer als voetgangersverkeer, bijzondere aandacht te krijgen. Bestaande doorsteken : − De onderdoorsteek ter hoogte van de Heistlaan − De onderdoorsteek voor fietsers ter hoogte van het stationsgebouw te Heist − De onderdoorsteek ter hoogte van de Westkapellestraat − De onderdoorsteek ter hoogte van de Krommendijk Nieuwe doorsteken : − Er dient een nieuwe onderdoorsteek voor voetgangers en fietsers te worden gecreëerd ter hoogte van sportstadion De Taeye.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 40 -


3.4 Mobiliteitsplan Het mobiliteitsplan, conform verklaard door de provinciale auditcommissie van 18 november 2002 en bekrachtigd is door de gemeenteraad op 30 januari 2003, opteert onder andere voor een sturend parkeerbeleid. Dat is een belangrijk instrument om de leefbaarheid van de centra en de verblijfsgebieden te versterken, de bereikbaarheid te garanderen en op selectieve wijze het autogebruik terug te dringen. In de kustgemeenten bestaat de uitdaging er in zowel normale periodes als piekperiodes op te vangen. De parkeerdruk is het grootst in de gebieden met hoge woondensiteiten; de parkeervraag gaat er uit van bewoners, tweede verblijvers, werknemers in de handel- en horecasector en bezoekers aan het winkelcentrum. In de weekends en in het seizoen wordt de parkeervraag verveelvoudigd door verblijf- en dagtoeristen, waarbij de parkeerdruk zich verspreid over de residentiële gebieden, met overlast als gevolg. De gemeente Knokke-Heist wenst een selectief parkeerbeleid te voeren waarbij een aantal doelgroepen prioritair “beschermd” worden: de bewoners, tweede verblijvers en verblijftoeristen, bezoekers aan het winkelcentrum (shopping-toerisme). Bewoners, tweede verblijvers en verblijftoeristen worden opgevangen op bijkomende ondergrondse stallingplaatsen. 30 tot 40% van de tweede verblijven heeft behoefte aan een stallingsplaats op het openbaar domein of in een parkeergarage. Dit blijkt uit de resultaten van de parkeertelling (1989) en een WES studie (1997). Ten behoeve van de inwoners wordt ook een bewonerskaart ingevoerd. Het winkelgebeuren dient behouden te worden. Het aantal parkeerplaatsen zal nog afnemen omdat het openbaar domein in het verstedelijkt gebied het meest behoefte heeft aan vernieuwing. Doelstelling is méér parkeerplaatsen ondergronds aan te bieden ten voordele van de verblijfskwaliteit bovengronds. Verder is het belangrijk een hoger rendement te bekomen door het verruimen van de bestaande zones waar kort parkeren geldt. De shopping toerist zal dus de keuze hebben: parkeren in de winkelstraten tegen een hoger tarief en kortere duur ofwel op een ondergrondse parking. Parkeerbalans In het parkeerplan, dat deel uitmaakt van het mobiliteitsplan, wordt aangegeven dat parkeerplaatsen zullen verdwijnen, vooral in functie van de verfraaiing van het openbaar domein en de verbetering van de verkeersleefbaarheid. In de verstedelijkte zones, waar de parkeervraag zeer groot is, wordt dit verlies gecompenseerd door de bouw van ondergrondse parkeergarages. Hierbij wordt een evenwichtige balans gezocht tussen het te creëren aanbod rotatieparkings en stallingplaatsen. In die zin wordt in onderhavig plandocument ter hoogte van de ‘minigolf’ de mogelijkheid voorzien van bouwen van ondergrondse garages.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 41 -


Figuur beleidsplan : parkeerstructuur.

WVI aug 2007

Figuur beleidsplan : categorisering der wegen: wensstructuur.

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 42 -


3.5 Lokale Archeologische Advieskaart (LAA) in opmaak Een lokale archeologische advieskaart wordt opgesteld in functie van een zorgzaam gemeentelijk beleid voor het archeologische erfgoed. Aan de hand van een basisinventaris, landschappelijke kenmerken en knelpunten bakent deze kaart zones af waarin al dan niet advies aan de bevoegde archeologische dienst moet worden gevraagd. Volgens het ontwerp LAA – kaart strekt het plangebied van onderhavig Rup zich uit over drie zones : 2 2 − de zone met advies als met advies vanaf 2500 m (beige en wit). Dit betekent dat bij de behandeling van elke aanvraag of bij elke aanvraag vanaf 2500m voor een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning met een structurele wijziging van de bodem, advies dient te worden gevraagd aan de bevoegde archeologische dienst. − De zone met vroeger advies (rood). Dit betekent een beschermde zone of zone die in een RUP als behoudszone is aangeduid, waarbij het dossier alleen ter kennisgeving aan de bevoegde archeologische dienst dient toegestuurd te worden.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 43 -


WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 44 -


4. WERKEN MET PROJECTZONES 4.1

Algemeen

De gemeente is voor de deelgemeente Heist momenteel actief op enkele globale stadsvernieuwingsprojecten en een zuidelijke staduitbreiding. Deze projecten hebben en zullen een grote impact hebben op de dorpskern waarbij het belangrijk is dat de visie ontwikkeld binnen de masterplannen optimaal worden afgestemd en worden teruggekoppeld naar een ruimere omgeving en waarbij bestaande potenties en stedelijke assen binnen Heist worden versterkt en doorgetrokken binnen de projecten. Onderhavig uitvoeringsplan tracht echter deze hogerliggende doelstelling te realiseren door de grote lijnen van zowel de projecten (niet behorende tot het plangebied) als de globale visie op elkaar af te stemmen. Er is bewust geopteerd om deze strategische projectzones niet op te nemen binnen het onderhavig bestemmingsplan aangezien deze nog in ontwerpfase zijn en om zodoende geen voorbarige beperkingen op te leggen. Bovendien is er op politiek niveau beslist om pas in het najaar van ’07 inhoudelijk te communiceren naar de bevolking toe en het verdere planproces op te starten. Strategische zones en globale visie In het kader van de projectzones werden 3 structurerende deelzones en een centrale bindende as binnen het plangebied onderscheiden.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 45 -


1.

Deelzone 1 : Noordelijke dynamische toeristische zone gedragen door de Elisabetlaan

Deze zone kent een sterke dynamiek vanuit het hoogdynamisch toeristisch recreatieve gebeuren (tweede verblijven) en behoeft dan ook geen ingrepen vanuit de overheid in gebouwen. Ingrepen in deze zone beperken zich tot ingrepen in het openbare domein (heraanleg pleinen, voorzien van ondergronds parkeren), cf. de volgende deelzones : • Inkom Heist : snijpunt Elisabetlaan met de Heistlaan • Snijpunt Kursaalstraat, Knokkestraat, Elisabetlaan, Heldenplein met specifiek aandacht voor de heraanleg van het Heldenplein • Openbare ruimte tussen de Graaf d’Ursellaan en Knokkestraat. 2.

Deelzone 2 : Zuidelijke woonzone gedragen door de centrale as Heulebrug

De eerste fase van het project Heulebrug is in volle ontwikkeling. In deze fase worden zowel ééngezinswoningen (grootste deel), sociale één- en meerwoningen en meergezinswoningen voorzien. Het betreft hier een eerder laagdynamisch gegeven, nl. een residentiële omgeving aansluitend bij de polders. De tweede fase bestaat erin de zone t.h.v. de Speelman en de zone t.h.v. het jeugdcentrum aan de Breed Veertien tot ontwikkeling te brengen. Hierdoor wordt de centrale as gerealiseerd die een verbinding maakt tussen de Heistlaan, langs het centrale plein met de Breed Veertien. Deze as zal het nodige verkeer genereren. Op deze centrale as dienen de handels-, diensten- en horeca zaken ingeplant worden.

Heulebrug, het grootschalige huisvestingsproject ten zuiden van de dorpskern, is gebaseerd op de principes van het New Urbanism, ontworpen door Léon Krier en Duany & Plater Zyberk. De bedoeling is om de vormgeving van de gebouwen te laten aansluiten met de traditionele lokale bouwstijl van in het polderlandschap rondom Knokke-Heist.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 46 -


3.

Deelzone 3 : Centraal te versterken en op te waarderen kerngebied dorpskern Heist

Het betreft het centrale kerngebied. Waar dit kerngebied vroeger zich concentreerde rond het stadhuis en de Bolle, wordt, mede door toedoen van het project Heulebrug, dit kerngebied eerder geplaatst tussen het stadhuis, de Visserschool en het station van Heist. Belangrijk is dit kerngebied niet te laten ‘leeglopen’ (centralisatie stadhuis Knokke) maar eerder te versterken met socio- culturele functies en verdichtingprojecten i.f.v. het wonen. Binnen dit kerngebied worden de volgende belangrijke projectzones onderscheiden : • Stadhuis Heist en Maes en Boereboomplein – bundeling van gemeenschapsvoorzieningen, synergie aan functies, herwaardering van het plein. • Voormalig Postgebouw van Heist – mogelijkheid tot verdichting i.f.v. het wonen. • Visserschool en omgeving – mogelijkheid tot verdichting i.f.v. het wonen. • Scholensite t.h.v. de Heistlaan. • Historische site rond het Boerenhof en voormalige gemeentelijke depot – plaats waar vroeger de begraafplaats was (tot eind jaren 70) en daarvoor de voormalige ‘Koudekerk’ stond, als eerste kerk van Heist. • Stationsomgeving Heist. 4.

Centrale bindende as : noord - zuid as toren Heulebrug – Heldenplein

Deze as bindt de polders met de zee, bindt de verschillende deelruimtes binnen Heist met elkaar, we onderscheiden van zuid naar noord : • Vijvergracht Heulebrug, centraal plein en toren. • Sociale wijk Oostwinkel, OCMW complex en composteringscentrum ten zuiden van het station. • Station van Heist, Boerenhof, Maes en Boereboomplein. • Bontgenotenlaan, Kursaalstraat, Visserijschool site. • Eindpunt t.h.v. het Heldenplein en zeedijk. Deze as zal ten volle betekenis krijgen indien het openbaar domein hier éénvormig wordt aangelegd (type beplanting, verlichting, materiaalgebruik …) en indien deze as effectief over zijn volledige lengte toegankelijk is.

4.2

Focus projectzones

Drie strategische projectzones rond de ‘Elisabetlaan’, ‘Maes en Boerenboomplein’ en ‘Koudekerke’- werden aangeduid als startpunten voor een vernieuwde ontwikkeling van de gemeente, met als bedoeling om Heist opnieuw tot een coherente, vitale en aangename gemeente te maken. De ontwikkelingen op voorgestelde projectgebieden hebben daarenboven tot doel om financieel selfsupporting te zijn. Dit impliceert dat de gemeente de betrokken gronden en gebouwen ter beschikking zal stellen van private investeerders in ruil voor een kwalitatieve ontplooiing van de deelgemeente. In functie van de effectieve realisatie heeft het gemeentebestuur een AGSO (autonoom gemeentelijk stadsontwikkelingbedrijf) opgericht. Dit met de bedoeling om de meerwaarden in de gemeente te kunnen houden, waardoor er op die manier opnieuw kan geïnvesteerd worden in projecten ten behoeve van het algemeen belang, bv. investeringen in openbaar domein, betaalbare en/of sociale huisvesting,….

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 47 -


4.2.1

Projectzone 1 : Elisabethlaan (ontwerper West 8)

Het projectgebied omvat twee belangrijke uitgangspunten : 1. Het project dient vooruitstrevend en vernieuwend te zijn. Centraal staat de herwaardering van het openbaar domein, specifiek van de Elisabetlaan, de aanpalende pleinen en belangrijke kruisende stedelijke infrastructurele assen. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de beeldkwaliteit en de beleving voor de zwakke weggebruiker. 2. Daarnaast dient het project zo veel mogelijk selfsupporting te zijn.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden : • •

• • • •

Ondergronds parkeren, deels verkoop, deels rotatief. Heraanleg van het openbaar domein: o Elisabetlaan als drager; o Symboliek van het Vissershuldeplein; o Activiteitenzone van het Heldenplein en de tussenruimte; o Visie op mogelijke nieuwe winkelas van de Bondgenotenlaan – Kursaalstraat; o Visie op stedelijke as Heldenplein – centraal plein Heulebrug; Plaatsen van nieuw tramhokje, openbaar sanitair, infoloket toerisme Mogelijkheid van woonfuncties. Mogelijkheid voor kampeerauto’s (eventueel achterzijde station). Meegeven van studie op het Willemspark.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 48 -


4.2.2

Projectzone 2 : Maes en Boerenboomplein (ontwerper Jacob & Macfarlane)

Onderhavige opdracht gaat uit van volgende twee belangrijke uitgangspunten : − Vooreerst is het de duidelijke doelstelling van het gemeentebestuur om hier een vooruitstrevend en vernieuwend project te realiseren. Er dient een stedelijk landschap te worden ontworpen dat opnieuw leeft door een synergie aan functies. − Daarnaast dient het project zo veel mogelijk self-supporting te zijn. Dit door het voorzien van woon- of hotelfuncties.

Stedenbouwkundige randvoorwaarden : • • • • • • • •

Behoud van Ravelingen en integratie in het nieuwe project. Afbraak van het bestaande stadhuis van Heist. De inplanting van het nieuwe gebouw wordt niet op voorhand bepaald. Het volledige Maes en Boereboomplein wordt vrijgeven voor de inplanting van het nieuwe gebouw. Evenwel is het behoud van pleinfunctie een uitgangspunt. Het nieuwe gebouw dient een nieuw baken (nieuw kloppend hart) te zijn voor de deelgemeente Heist. Het openbaar domein aflijnen van gevel tot gevel. Herwaardering van het plein is cruciaal met hierbij de link tot de as Kursaalstraat – Bontgenotenlaan en parklandschap Koudekerke. Het plein zo veel mogelijk autovrij maken en zo te laten aansluiten bij het parklandschap Coudekerke. Financiële haalbaarheid door voorzien van woonfuncties, ondergrondse parkeerplaatsen (bodemonderzoek noodzakelijk), verkoop Postgebouw … Voorzien van Agora-space en petanque op plein of in projectzone Coudekerke.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 49 -


4.2.3

Projectzone 3 : site Koudekercke (ontwerper Zaha Hadid)

Het projectgebied omvat twee belangrijke uitgangspunten : 1. Het project dient vooruitstrevend en vernieuwend te zijn. Er dient een stedelijk landschap te worden ontworpen dat opnieuw leeft door een synergie aan functies. 2. Het project dient zo veel mogelijk selfsupporting te zijn, dit door het voorzien van woon- of hotelfuncties. Stedenbouwkundige randvoorwaarden : •

Ontwikkelen van een parklandschap op de aangegeven projectsite waarin gebouwen kunnen ingepland worden als onderdeel van het park en ‘ingegraven’ in dit nieuwe park. Doortrekken site tot tegen of onder de spoorwegberm, stationsgebouw en achterzijde station.

Het Boerenhof is beschermd als monument.

Behoud van de voormalige ‘pastorij’.

Stationsgebouw dient opnieuw opgeladen te worden met wervende functies (bijvoorbeeld hotel). Berm, doorgang, achterzijde en stationsgebouw zelf moeten opnieuw vorm en betekenis krijgen.

Financiële haalbaarheid door verkoop gronden in Heulebrug, door voorzien van woonfuncties (stationsomgeving) …

Aspect mobiliteit in relatie tot Maes en Boereboomplein.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 50 -


4.3

Schoolomgevingen

De schoolomgevingen ter hoogte van de Kursaalstraat – Guido Gezellestraat – Noordstraat (voormalige vissersschool (staat leeg) en rijksschool (verouderd)) en ter hoogte van de Pannestraat (Sincfala en gemeenteschool), werden bij de opmaak van onderhavig rup eveneens uitgesloten. Verder stedenbouwkundig onderzoek is noodzakelijk, waarbij het de bedoeling is om op termijn deze zones op te nemen in projectzones. Mogelijke invullingen situeren zich in inbreidingsprojecten voor betaalbare huisvesting, seniorenhuisvesting,…

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 51 -


WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 52 -


5. ANALYSE EN KNELPUNTEN VAN HET RUIMERE PLANGEBIED 5.1

Algemeen

Gelet op de huidige stedenbouwkundige voorschriften vastgelegd in de onderscheiden BPA’s, gelet op de beslissing van het CBS om de sportzaal ‘De Speelman’ te herlokaliseren en gelet op de krachtlijnen van de eerder opgemaakte structuurschets voor de deelgemeente Heist - Stationsomgeving, kunnen een aantal concrete knelpunten worden onderscheiden. Het is geenzins de bedoeling op alle knelpunten een concreet antwoord te formuleren, sommige problemen zijn wellicht nog niet rijp om ingevuld te worden, voor andere kan een vorm van flexibiliteit worden ingebouwd, nog andere vragen concrete bestemmingsvoorschriften. In de rand kan een vorm van fasering/flexibiliteit worden ingebouwd, dit door bijvoorbeeld te werken met nabestemmingen, met projectzones, ... .

5.2

Morfologie en typologie

De wijk Heulebrug buiten beschouwing gelaten daar ze nog volop in ontwikkeling is, kan men stellen dat Heist uit drie duidelijk gescheiden morfologische delen bestaat: de spoorwegberm zorgt voor een tweedeling tussen de gesloten bebouwing ten noorden en de open bebouwing ten zuiden, en de Elisabethlaan zorgt voor een scheiding tussen de zeedijk en de kern van Heist. Daar de Elisabethlaan geselecteerd werd als projectzone en de ontwerpers als opgave hebben een betere relatie tot stand te brengen tussen zeedijk en dorp, wordt de Elisabetlaan en de zeedijk niet opgenomen in het plangebied. Bouwhoogte is één van de belangrijkste factoren die morfologie en bovenal typologie bepaalt. Combineren we de voorschriften over hoogte van de huidige BPA’s met het masterplan Heulebrug dan komen we bij benadering tot de volgende kaart van Heist. Vergelijken we de kaart met de bestaande toestand dan merken we op dat de zones waar maximaal 5 of 4 bouwlagen toegelaten zijn men gemaximaliseerd heeft, terwijl in de zones waar maximaal 3 bouwlagen toegelaten zijn men vaak gekozen heeft voor twee bouwlagen. Dit geldt vooral voor het centrale deel van Heist. In de Knokkestraat, de Elisabethlaan en in Heulebrug wordt daarenboven steevast voor de maximaal aantal bouwlagen gekozen.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 53 -


WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 54 -


Legende

Kaart : overzicht percelen naar grootorde

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 55 -


Het noordelijk deel t.a.v. het spoor wordt gekenmerkt door een dichte dorpsstructuur waarin tal van voorzieningen genesteld zijn. De dichte dorpsstructuur valt eveneens af te leiden uit de perceelsstructuur, waar het noordelijk gedeelte in hoofdzaak uit kleine percelen (< 300 m2) bestaat. De gesloten bouwblokken bestaan voornamelijk uit kleinschalige gebouwen waarvan de verticale geleding primeert en de bouwhoogte varieert tussen 2 en 3 bouwlagen. Binnen deze structuur vindt men enkele significante delen terug:

De wijk rond de Vredestraat

De wijk westelijk van de Peter Benoitlaan

De Bondgenotenlaan

De Onderwijsstraat en F. Timmermansstraat

Maar ook Heist blijkt niet te ontsnappen aan de schaalvergroting ten gevolge van tweede verblijven die de kust typeert. Langs weerszijden van de Elisabethlaan staan hoge appartementsgebouwen die meer en meer uitdijen naar de dorpskern. Zo vinden we rond het plein De Bolle en in de H. Lybaertstraat, de Pannestraat en St.-Jozefstraat al heel wat grootschalige gebouwen, zowel in hoogte als in breedte, die qua voorkomen en programma (2de verblijven) niet thuishoren in een fijnmazig dorpsweefsel.

De Elisabethlaan

De Bolle

In het gebied ten zuiden van het spoor is het Kijkdorp het meest kenmerkende morfologische element. Het Kijkdorp is opgebouwd volgens het ‘radburn’-principe, een systeem dat bestaat uit een ringweg waaraan doodlopende straten gekoppeld zijn. Dit zorgt ervoor dat elke woning met de achterzijde grenst aan de centrale groene ruimte die enkel bereikbaar is voor fiets-en voetgangersverkeer. Het Kijkdorp bestaat uit verschillende delen die elk bestaan uit een verschillende typologieën, open- of halfopen bebouwing.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 56 -


Veel van deze typologieën zijn echter niet aangepast aan de huidige noden (1 bouwlaag, te kleine bezettinspercentages …) en heel wat delen liggen er door verwaarlozing wat troosteloos bij. Het deel grenzend aan de Zeetrapper is het meest samenhangende en waardevolle deel van het Kijkdorp.

In de loop van de jaren zijn er rond deze ‘ringweg’, of meer bepaald Noordhinder, Breed Veertien en Zeetrapper heel wat verkavelingen bijgekomen. Hiervan is Heulebrug, met zijn circa 560 woonentiteiten, ruim de grootste. Heulebrug bestaat hoofdzakelijk uit aaneengesloten bebouwing en moet enerzijds door de deze dichte structuur, en anderzijds door een horizontale as die Breed Veertien verlegd en een verticale as die de verschillende zuidelijke delen verbindt, het zuidelijk deel meer op de dorpskern van Heist betrekken.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 57 -


Heist beschikt tevens over heel wat beeldbepalende gebouwen:

De kerk

WVI aug 2007

De Visserschool

Laguna Beach

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

OCMW

- 58 -


5.3

Functies en voorzieningen

Heulebrug buiten beschouwing gelaten, vinden we de meeste kleinhandel, groothandel, meergezinswoningen/2de verblijven en vooorzieningen in het noordelijk deel van het plangebied. Groen daarentegen is sterker vertegenwoordigd in het zuidelijk deel, het centrale park van het Kijkdorp, de aangrenzende polders en de grote tuinen geven een veel groener gevoel dan het noordelijke Willemspark en zee omdat de drukke Elisabetlaan zowel fysiek als gevoelsmatig als barrière werkt.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 59 -


Handel De centrumzone bevindt zich in hoofdzaak aan de noordelijke rand van Heist op en rond de T-vormige as Elisabethlaan-Kursaalstraat. De sterkste concentratie van horeca en handel vindt men op het plein De Bolle en de Kursaalstraat. De zone ligt heel excentrisch t.o.v. de woonkern van Heist, en heeft weinig relatie met de permanente bewoning in de deelgemeente. De zone ligt immers helemaal ten noorden in een gebied voornamelijk gekarakteriseerd door appartementsbouw voor tweede verblijvers. Naast de barrière van de spoorwegberm en het verschil in typologie vormt de afstand tot deze centrumzone eveneens een factor die het zuidelijk deel afzondert van de rest van Heist. Het masterplan Heulebrug tracht aan het tekort aan kleinhandel tegemoet te komen door deze functie te stimuleren ter hoogte van de centrale as, maar de de binding met het noordelijk deel wordt hiermee niet opgelost.

Het plein De Bolle

de Kursaalstraat

De grootwarenhuizen in Heist liggen verspreid over drie locaties. De twee concentraties in het noordoosten van Heist betreffen binnengebieden van bouwblokken, de locatie in het noordwesten ligt aan de kruising tussen de Heistlaan en de Elisabethlaan. De toegankelijkheid tot de handelsconcentraties in het noordoosten dient zorgvuldig bekeken te worden. Voor de toegang langs de H. Consciencestraat is een pand afgebroken i.f.v. een betere toegankelijkheid.

Terrein aan de H.Consciencestraat

WVI aug 2007

Terrein aan de P. Benoitlaan

smalle toegang aan de Knokkestraat

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 60 -


Wonen De deelgemeente Heist heeft een traditie van permanente bewoning, en meer bepaald sociale woningbouw. De laatste jaren komt Heist echter onder druk te staan door een toenemende appartementering. Zo is de zone tussen de Elisabethlaan en de Kerkstraat sterk onderhevig aan schaalvergroting en een golf van tweede verblijvers. Ook in delen van de Knokkestraat en de Pannestraat worden heel wat meergezinswoningen gebouwd. De negatieve gevolgen van deze tendens merkt men voornamelijk ter hoogte van de zone rond de Elisabethlaan: schaalbreuken, reductie van diversiteit, teloorgang van het dorpsweefsel, ... Toch mag men de meergezinswoningen niet volledig negatief beschouwen. Dit type kan immers, wanneer eveneens bestemd voor permanente bewoning, pistes zoals zuinig ruimtegebruik en betaalbare huisvesting ten goede komen. Om woonkwaliteit, architecturale en contextuele meerwaaden te garanderen dient deze vorm weliswaar aan strenge eisen te voldoen. Groen en recreatie Het zuidelijk deel, omgeven door polders en waar de verweving van wonen en groen centraal stond bij de verwezenlijking van het Kijkdorp, voelt veel groener en meer open aan dan het noordelijk deel. Het concept van verweving tussen grijs en groen/publieke ruimte en de relatie met de polders wordt eveneens doorgezet in de nieuwe verkaveling Heulebrug, zowel in morfologie als in aanleg van openbaar domein. De groene/publieke ruimte in het noordelijke deel bevindt zich voornamelijk aan de andere zijde van de Elisabetlaan, de dijk en het Willemspark, en helemaal oostelijk, het sportstadion. De heraanleg van de Bondgenotenlaan en de Westkapellestraat geeft al een groenere aanleg en de toekomstige projecten ter hoogte van stationsomgeving en Elisabethlaan beloven een groener en aangenamer verblijfsklimaat. Doch is er naast deze initiatieven een visie nodig voor voornamelijk het oostelijk deel boven de spoorweg, een deel waar nauwe straten en grijze profilering voor een mistroostig beeld zorgen. Omwille van de centralisatie en versterken van sport en omwille van de realisatie van één van de toegangspoorten tot Heulebrug wordt het Sportstadion ‘de Speelman’ geherlocaliseerd naar het gebied ten zuiden van het sportstadion ‘De Taeye’.

Voorzieningen De scholen bevinden zich in het noordelijk deel van Heist. Het is dus van groot belang dat er veilige fietsverbindingen tussen woongebieden, en meer bepaald het zuidelijk deel, en de scholen gegarandeerd worden. Met het oog op de herinrichting van de scholen grenzend aan de Noordstraat wordt het gebied als projectzone voorlopig uitgesloten uit het RUP.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 61 -


WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 62 -


5.4 Infrastructuur Het plangebied ligt in de oksel van de twee hoog geklasseerde wegen die toegang geven tot Heist, de Heistlaan en de Elisabethlaan.

De Westkapellestraat, Breed Veertien, De Krommedijk, de Marktstraat en de Kursaalstraat – Bondgenotenlaan kennen een verzamel – en verbindingsfunctie op lokaal niveau. De overige wegen hebben eerder een verblijfsfunctie. De Heistlaan - Marktstraat - Westkapellestraat - Krommedijk - route langsheen de spoorweg vormen de functionele fietsroutes, aangevuld met de zuidelijke route langsheen het station tot de Westkapellestraat, de Bondgenotenlaan – Kursaalstraat en de Krommedijk.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 63 -


WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 64 -


6. INRICHTINGSPRINCIPES 6.1

Algemeen

Zoals blijkt uit de bespreking van de bestaande toestand kampt Heist met enkele negatieve tendensen. De toenemende appartementering, de beperkte morfologische en functionele binding tussen noord en zuid, de excentrische ligging van kleinhandel en de nogal grijze aanblik van het noordelijke deel zorgen ervoor dat de oorspronkelijke dorpsstructuur onder druk staat. In de projectzones wordt verder stedenbouwkundig geploegd om de fysische breuklijn van de Elisabethlaan (West 8) en de breuk van de spoorlijn (Zaha Hadid) op te heffen. De fysieke gevolgen zoals schaalvergroting, weinig publieke ruimtes, toenemende mono- functionaliteit in plaats van verweving, … maken de dreiging dat bewoners van Heist nog slechts een band hebben met de eigen woning en niet met de omgeving reëel. Er is dus dringend nood aan een gebiedsgerichte geïntegreerde benadering die een programmatorische differentiatie en ruimtelijke herstructurering kan genereren. Hierdoor kan een attractieve woonomgeving gecreëerd worden waarin verweving van functies, woontypologieën en publieke ruimtes terug geïntroduceerd kunnen worden. De specifieke kansen voor het gebied worden onder meer bepaald en beïnvloed door de optimalisatie en versterking van de ruimtelijke structuur en de gebruiks-en belevingswaarde rondom ruimtelijke zwaartepunten, het kunnen invoegen van nieuwe en verweven of schakelen van bestaande functies, de versterking en garantie van differentiatie in woontypologieën en morfologieën en het streven naar een hogere verkeersleefbaarheid. In de projectzones wordt verder stedenbouwkundig onderzocht om de fysische breuklijn van de Elisabethlaan (West 8) en de breuk van de spoorlijn (Zaha Hadid) op te heffen. Het uitzetten van de bakens voor een gewenste ruimtelijke structuur voor de deelgemeente is gebaseerd op het zoeken naar een evenwicht tussen een aangenaam woonklimaat, herkenbare socio-en culturele voorzieningen, een gewaardeerd groen netwerk, een veilige en vlotte verkeerssituatie en een attractief sport-en recreatienetwerk. Dit vertaalt zich in: − − − − − − − − − − − −

versterken van dwarse en parallelle structuren opwaarderen van de open en groene structuur stedelijke assen draagkracht geven sportvoorzieningen bundelen infrastructurele knooppunten accentueren categorisering van wegenis en herkenbaar maken fiets-en voetgangerspaden binnen de gemeente linken verdichten van stedelijke kernen, inbreiden waar mogelijk afgrenzen van zones met bestemming ééngezinswoningen en meergezinswoningen woonkwaliteit voor inwoners van de gemeente opwaarderen waardevolle wijken, straten en gebouwen bewaren en beschermen duidelijkheid omtrent bouwhoogtes

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 65 -


Deze doelstellingen zijn vertaald naar enkele conceptelementen. De conceptelementen zijn een vereenvoudigde weergave van de visie in ruimtelijke taal. Een concept omschrijft de betekenis die men aan de ruimte wil toekennen, het geeft een doel aan, een wens, een betrachting.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 66 -


6.2 Multifunctionele ontwikkeling 6.2.1

Versterken van dwarse en parallelle structuren

ALGEMEEN Om de reductie aan diversiteit, verweving en publieke ruimte tegen te gaan en om te keren, is er nood aan een structuur die ontwikkelingen kan dragen en genereren die van Heist een samenhangend geheel maken dat groter is dan de som van de delen. Concreet wordt dit verwezenlijkt door centrumversterkende assen die belangrijke zwaartepunten en stedelijke fragmenten aan elkaar rijgen en een positief klimaat aanbieden voor de opwaardering van bestaande en de creatie van nieuwe functies zoals kleinhandel, nieuwe woontypologieën en recreatie... De assen zijn als aders die door het weefsel kronkelen en het nieuw leven inblazen.

TE ONTWIKKELEN DWARSEN 1. Kust - polderfront - polder De zee, het strand en duinen blijven de belangrijkste recreatieve trekpleisters aan de kust. De kwaliteiten die ze bevatten zijn echter niet oneindig. In het overgangsgebied tussen duin en polder komen ook (groene) ruimtes voor die naar functioneren en verschijnigsvorm niet uitdrukkelijk tot de kustdorpen en badplaatsen, noch tot de poldervlakte behoren. We noemen ze polderfronten. Belangrijk is het ontwikkelen van de ‘verborgen’ kwaliteiten van de overgang tussen het open-en bebouwd landschap door een landschappelijke koppeling tussen de verschillende deelgebieden van de polderfronten. De eigenheid van de 3 componenten kust-polderfront-polders dient behouden en zelfs versterkt te worden:

− − −

de stedelijke kustzone verder verdichten en uitbouwen het open polderlandschap open houden het overgangsgebied tussen beide voorgaande, het polderfront, verweven met de bestaande stedelijke en recreatieve functies uit de kustzone. Transparantie en doorzichten vanuit de kustzone op het polderfront behouden naar het open landschap toe. Op de schaal van het bebouwd landschap zal deze groene dwarse as noord en zuid van Heist verbinden.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 67 -


2. Zwaartepunten Er wordt enerzijds een optimale gebruiks -en belevingswaarden van en rondom de zwaartepunten beoogd, en anderzijds wordt de verbinding van deze punten nagestreefd. We onderscheiden vier soorten zwaartepunten:

− − −

gemeenschapsvoorzieningen zijn knooppunten van voetgangers-en fietsverkeer. We onderscheiden de verschillende scholen, het museum Sincfala, de kerk van Heist, het OCMW en de toren van Heulebrug Kleinhandelzones: zone tussen Elisabetlaan en Kerkstraat, De Bolle en de as Heulebrug groenzones: centrale groenzone van het Kijkdorp, de spoorwegberm, het park van Heulebrug, Willemspark en de sportzones projectzones zijn een mix van voorgaande programma’s met wonen: de stationsomgeving, de as van Heulebrug, het Maes-en Boereboomplein en een deel van de Elisabethlaan

3. De assen De assen verbinden dus polder en kust, noord en zuid en de verschillende zwaartepunten van Heist om zo een grotere verwevenheid en diversiteit te krijgen die ingebed zit in de context kust-polders. Verweving van functies zoals kleinhandel worden langs deze assen sterk gestimuleerd. Een uitgebreid traag netwerk en groenaanplanting zorgen voor een aangenaam verblijfsklimaat of doorgangsruimte. Het beginpunt van deze as vindt men in het vlakke polderlandschap ten zuiden van Heulebrug, het eerste stedelijke zwaartepunt is het poortgebouw in het centrum van Heulebrug. Het eindpunt van deze as zijn de duinen, het strand en de zee. Het lijkt bijna een evidentie dat zowel het eindpunt als het beginpunt van dit verhaal de natuurlijke landschappelijke dragers zijn van de gemeente.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 68 -


In het midden split de as op in twee takken. De eerste tak verbindt de nieuwe projectzones met de kleinhandelzone, de tweede tak verbindt de scholen met de kleinhandelzone. Om de verbinding tussen noord en zuid te garanderen wordt de optie open gelaten om naast de onderdoorgang voor traag verkeer eveneens een doorgang voor mechanisch verkeer te voorzien ter hoogte van de as.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 69 -


4. Ruimtelijke vertaling naar het bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften HOOFDLIJNEN : • •

Ter hoogte van de as zijn de projectzones geënt. De betrokken wegen worden ten noorden van de spoorweg gezoneerd als ‘centrumversterkende as’, hierbij is een eenvormigheid in aanleg, groenaanplantingen, materiaalgebruik, belangrijk. Op deze assen dient volledige doorgang voor fietsers en voetgangers mogelijk gemaakt worden. De dwarse as ten zuiden van de spoorweg krijgt een specifieke vertaling naar ‘zone voor pleinfunctie’. De dwarse assen worden in hoofdzaak gezoneerd in een multifuntionele zone, waardoor een verweving van functies (o.a. kleinhandel, kantoren, diensten,…) in hoofdbestemming mogelijk wordt.

TE ONTWIKKELEN PARALLELLEN 1. Groene trage assen Aan de dwarse groen/stedelijke as die noord met zuid verbindt, takken haaks trage netwerken aan die enerzijds recreatieve functies verbinden met de centrumversterkende as, en anderzijds een groter bereik in andere richting geven aan de dwarse as. Zo knoopt enerzijds het fietspad dat langs de spoorwegberm loopt en de link maakt met de sportterreinen, met de trage wegen van het centrale park van het Kijkdorp, en anderzijds met de groene boulevard van Heulebrug, de trage wegen van het landschapspark ter hoogte van de Elizabetlaan maakt de verbinding met het Willemspark aan de dwarse multifunctionele as.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 70 -


2. Groene snelle assen Grosso modo kan men stellen dat de paralllelle groene assen twee functies vervullen in Heist. Enerzijds zorgen ze door hun groene inrichting en centrale ligging voor een aangenaam woonklimaat en beeld wars van grijze impressies. Anderzijds zijn het belangrijke verkeersaders van zowel autoverkeer als fiets-en voetgangersverkeer. De Westkapellestraat, de as Heulebrug, de Knokkestraat en de Pannestraat zijn immers wegen die verkeer verzamelen van nabijgelegen woongebieden. Ze verzamelen het autoverkeer en leiden het naar het hoger wegennet en ze verzamelen traag verkeer en leiden het naar de centrale centrumversterkende as. Wegprofielen die een vlotte en veilige verkeersafwikkeling combineren met een groene inrichting zoals de herinrichting van de Bondgenotenlaan zijn goede voorbeelden.

Bondgenotenlaan

Bondgenotenlaan

Lebbeke

Brasschaat

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 71 -


3. Ruimtelijke vertaling naar het bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften HOOFDLIJNEN : • •

Groene snelle assen worden in het bestemmingsplan gezoneerd als ‘zone voor openbare wegenis met een verzamelfunctie op lokaal niveau. Hierbij dient het doorgaand verkeer zo vlot mogelijk te zijn en zijn aparte fiets- en voetpaden noodzakelijk. Specifieke bepalingen naar groenaanleg werden binnen de voorschriften opgenomen. Groene trage assen : o trage assen ter hoogte van de Elisabethlaan krijgen geen vertaling binnen het plangebied (maken er geen deel van uit), maar zullen geconcretiseerd worden binnen het specifieke strategisch projectgebied. o De groene trage assen binnen het plangebied worden in hoofdzaak vertaald binnen ‘openbare parkzone’ waar de inrichting in hoofdzaak dient te bestaan uit groenaanleg onder de vorm van graspartijen, laag- en hoogstammige beplantingen, wandel- en fietspaden en waterpartijen. Specifiek werd de aanduiding van het fiets- en wandelpad evenwijdig met de spoorweg op het bestemmingsplan aangeduid.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 72 -


6.2.2

Versterken bestaande en creĂŤren nieuwe zwaartepunten/lijnen

ALGEMEEN: STEDELIJKE ASSEN DRAAGKRACHT GEVEN De dwarse en parallelle assen zijn gekozen op basis van reeds bestaande centrumfuncties zoals kleinhandelconcentraties, gemeenschapsvoorzieningen, beeldbepalende elementen, verkeersfunctie, e.d. Deze bestaande zwaartepunten zijn echter niet voldoende om de verbindingen te laten functioneren als multifunctionele assen. I. Dwarse assen a)

Algemeen De dwarse as heeft zuidelijk vooral een groen/recreatieve functie. Van de vijver en ringgracht van Heulebrug gaat ze over de toren van Heulebrug naar het park van het Kijkdorp om vervolgens aan te sluiten op het fietspad langs de spoorwegberm of onderdoor de spoorweg de verbinding met het zuidelijk deel te maken. Op voorwaarde dat de knoop OCMW-park-onderdoorgang herzien wordt, heeft het zuidelijk deel voldoende draagkracht voor de versterking en creatie van nieuwe zwaartepunten en voor de te totstandkoming van een as die meer is dan een verbinding. De dwarse as heeft noordelijk vooral een stedelijke functie: gemeenschapsvoorzieningen, kleinhandelconcentraties en publieke ruimte in de vorm van goed aangelegde straten en pleinen. De huidige zwaartepunten zijn echter onvoldoende om de assen enerzijds te laten werken als verbinding tussen de punten, en anderzijds op zichzelf te laten functioneren als generators van nieuwe functies. Zo is er nood aan nieuwe zwaartepunten die sleutelgebieden in het weefsel opwaarderen en aan het opladen van belangrijke verbindingslijnen.

Knoop OCMW â&#x20AC;&#x201C; park - onderdoorgang

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 73 -


b) Gebied ten zuiden van de spoorweg Knoop OCMW – park – onderdoorgang 1. Onderdoorgang Visie − Ruimtelijk accentueren door kleur -en materiaalgebruik van de tunnel zelf en van de omliggende ruimte − aantrekkelijk verblijfsklimaat creëren door bijvoorbeeld straatmeubilair, kiosken, speeltuin, .... − herprofileren van de onderdoorgang

2. Terrein van OCMW Visie −

− −

Deze dwarse as wordt momenteel plaatselijk onmogelijk gemaakt door een draadafsluiting rond het OCMW - bejaardentehuis. Het doel is hier een strook van ca. 3 meter terug vrij te maken om de doorgang te realiseren. Het vrijmaken van de doorgang is immers een essentieel onderdeel om deze as mogelijk te maken. Deze strook is momenteel ongebruikt. De huidige parking ten westen van het OCMW - bejaardentehuis wordt bijna niet gebruikt. Het OCMW-bejaardentehuis wordt goed ontsloten langs de oostzijde met daarbij horende ruime parking. Het doel is om deze huidig ongebruikte parking gedeeltelijk te supprimeren en op te waarderen als recreatief punt in de groene/stedelijke as. De aangrenzende Scheurleg kan vertrekkend van de Zeetrapper eveneens een andere dimensie krijgen. Gelet op de grote aandacht die uitgaat in het Masterplan Heulebrug naar beplanting en groenaanleg, is het wenselijk dit gegeven door te trekken langs deze as, met éénduidige en éénvormige streekeigen beplanting en hoogstammige bomen die versterkend werken naar de eigenheid en identiteit van deze deelgemeente. Momenteel wordt een stuk groen - speelterrein binnen het ‘Kijkdorp’, ter hoogte van de Breed Veertien en het OCMW - bejaardentehuis ondergewaardeerd. Gelet op de strategische locatie, nl. ter hoogte van de dwarse as en tegenaan het project Heulebrug, is een verdere inbreiding ten behoeve van sociale en/of betaalbare huisvesting, opportuun. Binnen het concept van het sociale woonproject het ‘Kijkdorp’ werd veel groene open ruimte voorzien (welke door de gemeente wordt onderhouden). Deze open ruimte kan herdefinieerd worden, maar dan met het accent op parkkarakter en de knoop met de dwarse as. Wellicht is het zinvol eerst een plan op te maken om na te gaan waar en hoe dit aangepakt kan worden.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 74 -


3. Oversteekplaats Breed Veertien Visie In het masterplan Heulebrug is voorzien dat de verzamelfunctie van Breed Veertien verlegd wordt naar de as Heulebrug. Breed Veertien wordt m.a.w. een weg waarvan het profiel en de inrichting gericht is op een verblijfskarakter. Op termijn kan ter hoogte van de as een veilige oversteek voorzien worden. Dit kan bijvoorbeeld concreet verwezenlijkt worden door een langwerpig verkeersplatform in een kleinschalig of ander materiaal dan de straat. Men kan ook de volledige straat met een kleinschalig materiaal aanleggen met een profilering zoals in Heulebrug. Men kan ook dezelfde beplanting gebuiken als in Heulebrug.

4. Ruimtelijke vertaling naar het bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften − −

Aspect onderdoorgang : behoort niet tot het plangebied, maar krijgt een verdere invulling bij het strategisch projectgebied voor de stationsomgeving. Terrein van het OCMW De dwarse as ten westen van het OCMW - gebouw krijgt een specifieke vertaling naar ‘zone voor pleinfunctie’, waarbinnen bepalingen rond groenaanleg en beplanting worden opgelegd. De westelijke parking wordt voor een deel meegeïntegreerd binnen deze bestemming. De open ruimte binnen het Kijkdorp wordt in hoofdzaak vertaald binnen ‘openbare parkzone’ waar de inrichting in hoofdzaak dient te bestaan uit groenaanleg onder de vorm van graspartijen, laag- en hoogstammige beplantingen, wandel- en fietspaden en waterpartijen. Het terrein binnen het ‘Kijkdorp’ wordt opgenomen binnen de bestemming ‘projectzone Heulebrug’, als inbreidingsproject. Aspect oversteekplaats Breed Veertien, deze krijgt een specifieke vertaling naar ‘zone voor pleinfunctie’. De straat Breed Veertien zelf wordt vertaald in een bestemmingszone ‘zone voor openbare wegenis met hoofdzakelijk verblijfskarakter’.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 75 -


c) Gebied ten noorden van de spoorweg : nieuwe zwaartepunten en opladen van belangrijke verbindingslijnen

De as is in voorgaande goed uitgewerkt ter hoogte van de spoorweg en zuidelijk van de spoorweg. Noordelijk ontbreken er echter heel wat zwaartepunten, veilige oversteken en interessante trajecten. De breed en groen geprofileerde Bondgenotenlaan heeft meer draagkracht dan het faciliteren van wonen. Als nieuwe sleutelgebieden worden de stationsomgeving, het Maes-en Boereboomplein, de Elisabetlaan en de scholen aan de Noordstraat als projectzones ontwikkeld. Voor het opladen van de as wordt de Bondgenotenlaan, de Kursaalstraat en de straten omheen het Maes-en Boereboomplein gekozen voor de ontwikkeling van een multifunctionele zone. Dit betekent concreet dat er gestreefd wordt naar een meer stedelijke morfologie en typologie waarbij de verweving van kleinhandel met wonen (ĂŠĂŠngezinswoningen of appartementen voor permanente bewoning) nagestreefd wordt. Zo wordt kleinhandel/verweving dieper doorgetrokken in het dorpsweefsel. De trend van appartementering wordt op die manier beperkt door deze ontwikkelingen te sturen en te concentreren op deze structurerende assen.

Ruimtelijke vertaling naar het bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften â&#x20AC;˘

De assen krijgen de bestemming van zone voor meergezinswoningen, eengezinswoningen en hotels. Op die manier wordt de trend tot appartementering beperkt in andere zones en tevens gestuurd ter hoogte van deze bestemmingszone. Dit is trouwens een van de beleidsopties binnen het GRS, waarin duidelijk staat vermeld dat, om het centrum te versterken, kernversterkende diensten dienen aangetrokken worden en het openbaar domein dient te worden opgewaardeerd t.h.v. bepaalde structurerende assen. Een bijkomende dynamiek t.h.v. deze assen is vanuit de planopties binnen het GRS dan ook te motiveren en te verantwoorden. (Richtinggevend gedeelte,

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 76 -


• • •

gewenste structuur Verstedelijkte dorpskern Heist). Het betreft bovendien grotendeels bestaande toestand waarbij de meergezinswoningen bedoeld zijn voor eigen inwoners (permanente bewoning). De assen worden in hoofdzaak gezoneerd in een multifuntionele zone, waardoor een verweving van functies (o.a. kleinhandel, kantoren, diensten,…) in hoofdbestemming mogelijk wordt. De projectzones maken geen deel uit van het uitvoeringsplan. De Bondgenotenlaan / Kursaalstraat en de straten rond het Maes- en Boereboomplein werden gezoneerd als zone voor openbare wegenis, deelzone centrumversterkende as. Deze assen dienen met de ‘allure’ van centrumversterkende assen vormgegeven te worden.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 77 -


WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 78 -


II. Parallelle assen Voor de groene snelle assen is hoofdzakelijk het wegprofiel van belang. Als lokale verzamelwegen dienen ze immers zowel voor een goede verkeersafwikkeling te zorgen, als voor een groen klimaat te midden van het woonweefsel. Voor de groene trage assen zijn voornamelijk een goed uitgebouwd traag wegennet en samenhang van recreatieve functies belangrijk. Zo dient het centrale park van het Kijkdorp opnieuw bekeken te worden naar inrichting, functie en beheer en dient spoorwegberm meer kwalitatieve inrichting en programmatorische dichtheid te hebben. Bundelen sportinfrastructuur en linken aan lineaire open ruimte zuidelijk langs de spoorweg

Op het domein van het sportcentrum ‘De Speelman’, gelegen volgens het huidige BPA H-20 Oostwinkel in de zone voor Sportparken met bijhorende voorzieningen, wordt in het Masterplan van Heulebrug, de centrale toegangsweg tot het nieuwe stadsdeel van Heist-Zuid geconcipieerd. Hier takt de centrale oost-west hoofdstraat van het project Heulebrug aan op de N300, de Heistlaan. De sportzaal ‘De Speelman’ (staat momenteel leeg) wordt binnenkort afgebroken, deze werd heropgericht ten noorden van de spoorweg ter hoogte van de bestaande sportvoorzieningen en is reeds operationeel. De sportvoorzieningen van Heist worden dus zoveel mogelijk gebundeld en gecentraliseerd in het gebied afgebakend door de Pannestraat en de Krommedijk. Dit gebied voor sportvoorzieningen maakt deel uit van de lineaire open ruimte die zuidelijk langs de spoorweg loopt tussen het station van Knokke en het station van Heist. Ter hoogte van het station van Heist vindt dit lineair park zijn eindpunt. Op dit zuidelijke park zullen allerlei vormen van ‘all weather’ recreatie worden geënt. Bijvoorbeeld ter hoogte van de Put van De Cloedt zal hierop het gemeentelijke zwembad worden ingeplant, tussen de Put van De Cloedt en de Laguna Beach zal een speelbos worden aangeplant, via fiets- en wandelwegen kunnen deze gegevens verbinding krijgen met het gebied waarop hier wordt gefocust.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 79 -


Visie − −

− −

− −

gelet dat één van de accenten van het masterplan Heulebrug hierin bestond om ter hoogte van het torenvolume een kleinschalig handels – en horecacentrum te creëren, wordt voorgesteld om ter hoogte van de momenteel leegstaande sportzaal ‘De Speelman’ eerder grootschalige handelsactiviteiten in te planten (bv. grootwarenhuis). de groenzone hierop aansluitend kan gedeeltelijk als open ruimte behouden worden, evenwel kunnen hier bijvoorbeeld sportvelden (vb krachtbal) geconcentreerd worden, alsook jeugdinfrastructuur, ... een herlocalisatie vinden, m.a.w. kan op deze open groene ruimte jeugdinfrastructuur inplant worden. Een gedeelte kan eveneens in invulling krijgen naar woonfuncties, verder stedenbouwkundig onderzoek dient dit uit te klaren. De spoorweg is een barrière tussen de twee sportgebieden: sportstadion De Taeye - tennisvelden. Weliswaar gescheiden door deze fysische en visuele barrière vormen zowel de Laguna Beach (watersporten, tennis) als het Sportstadion De Taeye (voetbal, atletiek) een centrum van het sportgebeuren voor de ruimere omgeving. Er wordt onderzocht in hoever deze huidig gescheiden fragmenten door de spoorweg, in de toekomst versterkend naar elkaar kunnen toe werken door tussen de twee sportgebieden een onderdoorgang te voorzien voor traag verkeer die aansluit op het fietspad dat langs de spoorwegberm loopt. Zo wordt de groen/recreatieve ruimte langs het spoor verbonden met het centrale sportgebied. Ter hoogte van het snijpunt Westkapellestraat met de spoorweg ligt een braakliggend stuk terrein dat langs de spoorweg doorloopt. De fiets- en voetweg kan hier worden aangesloten met het verder gelegen sportgebieden ter hoogte van de Laguna Beach en De Taeye-tennispleinen. het westelijke deel van deze lineaire open ruimte strook heeft een onverzorgde en ongedefinieerde indruk, nochtans heeft dit westelijke deel vele potenties in zich. dit dient te kaderen binnen een globale visie voor de stationsomgeving, wellicht kan hier jeugdinfrastructuur geconcentreerd worden. Het vormt het uitgangspunt bij de projectdefinitie ‘projectzone station Heist’. In deze lineair groene ruimte kunnen her en der kleine gemeenschapsvoorzieningen worden ingeplant, bv. composteringscentra. Het is eveneens belangrijk om ter hoogte van de stationsomgeving, langs paden door het projectgebied of langs aanliggende straten, een verbinding te voorzien naar het natuurgebied ten westen van de Heistlaan.

Ruimtelijke vertaling naar het bestemmingsplan en stedenbouwkundige voorschriften − −

De speelman en omgeving krijgt de bestemming van ‘projectzone Heulebrug’, waarin bepalingen worden opgelegd naar bestemming, stedenbouwkundige principes,…conform de hoger liggende visies. Het gegeven rond de spoorweg zal een verdere invulling krijgen bij de projectzone stationsomgeving, de zone onmiddellijk ten zuiden van de spoorweg wordt gezoneerd naar openbare parkzone.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 80 -


6.3 Infrastructuur 6.3.1

Infrastructurele knooppunten accentueren

1. Kruispunt Elisabetlaan (N34) en Heistlaan (N300) als poort en merkpunt

Dit kruispunt van twee gewestwegen is meer dan enkel een verkeerstechnisch snijden. Deze stedelijke ruimte wordt in zijn huidige vorm gekenmerkt als een gebied met geringe beeldkwaliteit. Nochtans fungeert dit knooppunt als een ‘binnenkomen’ in de deelgemeente Heist en vanuit Zeebrugge, een binnenkomen in de gemeente KnokkeHeist. Dit snijpunt is scharnier tussen het ‘toeristische’ Heist en die van de permanente bewoner, het betekent een eindpunt van het commerciële centrum van Heist. Gelet op de goede zichtbaarheid, goede bereikbaarheid en gelet op de plaats binnen de gemeente houdt dit ‘snijpunt’ vele potenties in zich (hetgeen zich reeds vertaalde in een succesvol winkelcentrum). Visie Het kruispunt wordt opgenomen in de projectzone Elisabetlaan. Nader onderzoek is noodzakelijk rond de relatie Vissershuldeplein en het Heldenplein. 2. Kruispunt Heistlaan en parallelle as Marktstraat-Westkapellestraat Deze T-kruising (we laten de wijkweg Evendijk buitenbeschouwing) tussen de Heistlaan en de Marktstraat is voornamelijk van belang voor de bewoners van het noordelijke deel van Heist. De parallelle as Westkapellestraat - Marktstraat is immers een verzamelweg die woonstraten verbindt met het hoger wegennet, hier de Heistlaan. Tevens dient

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 81 -


men rekening te houden met het feit dat het kruispunt Elisabetlaan - Heistlaan als poort en merkpunt voor bezoekers fungeert. De T-kruising mag met andere woorden zowel wat betreft beeld als wat verkeersafwikkeling betreft hiermee niet concurreren. Visie â&#x2C6;&#x2019;

een verkeersremmend vlak in kleinschalig materiaal dat over de banen loopt

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 82 -


3. Kruispunt Heistlaan en parallelle as Heulebrug Ook deze T-kruising is voornamelijk van belang voor inwoners van Heist. De zuidelijke helft zal immers zich in de toekomst naar deze multifunctionele as richten. Reeds Duany Plater-Zyberg & Co drukten op het belang van deze knoop als poort voor de inwoners van Heist. Enerzijds dient deze poort benadrukt te worden door de architectuur van de aangrenzende gebouwen, en anderzijds dient deze functie ook verkeerstechnisch duidelijk te zijn.

Visie â&#x2C6;&#x2019; Er kan eveneens geopteerd worden voor een plein

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 83 -


6.3.2

Categorisering van wegen en herkenbaar maken

Voor deze categorisering (zie Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen) wordt uitgegaan van de gewenste (hoofd)functie van de weg ten aanzien van de bereikbaarheid enerzijds en de leefbaarheid anderzijds. De bereikbaarheid en de leefbaarheid kunnen slechts verbeterd door de bestaande wegen per functie te selecteren en afhankelijk van de functie een duidelijkere en consequente keuze naar inrichting en gebruikskarakteristieken te maken. Aan de specifieke functie van de weg zijn aldus zowel ruimtelijke gevolgen (vorm/inrichting) als gebruikskarakteristieken verbonden. We onderscheiden : (Tritel) − secundaire wegen type 2: Heistlaan (N300): verzamelfunctie op bovenlokaal niveau − lokale weg type 1: Elisabetlaan: verbindingsfunctie op lokaal niveau − lokale weg type 2: Westkapellestraat, as Heulebrug, Knokkestraat, Bondgenotenlaan: lokale ontsluitingswegen (verzamelen). Bijkomend selecteren we de Pannestraat en Krommedijk als verzamelweg wegens de centrale ligging en de aansluiting met de Heistlaan. − wegen die toegang geven : wijkwegen De dichte kern van Heist is opgebouwd uit verschillende afzonderlijke wijken waar de woonfunctie prioritair is. Wijkwegen fungeren als ruggengraat van deze woonfunctie en het is dus belangrijk dat de (her)inrichting van deze wegen (het belang van) de verblijfsfunctie aanwijsbaar maakt.

6.3.3

Fiets- en voetgangerspaden optimaliseren en linken

1. Vervolledigen van fietsnetwerk Binnen het plangebied zijn de voornaamste fiets- en wandelpaden gelegen ten zuiden van de spoorweg, nl. langs de berm en het netwerk doorheen het Kijkdorp. Naar verbindingen toe is het pad langs het spoor het interessantste omdat, op voorwaarde dat het uitgebreid wordt, het belangrijke recreatieve plekken verbindt. De bewoners kunnen makkelijk op dit centrale pad aantakken via de dwarse en parallelle assen. Bij de inrichting van deze assen dient er dan ook voldoende aandacht uit te gaan naar de zwakke weggebruiker. 2. Doorbreken van spoorweg door fiets- en voetgangerswegen Noord en zuid moeten in de toekomst meer verbonden zijn zodat ze beiden kunnen profiteren van elkaars troeven. Zo kunnen de bewoners van het zuidelijk deel genieten van de groeninrichting ten noorden van het spoor en kunnen de bewoners van het noordelijk deel genieten van de handelsinrichting en de kust in het zuiden.

6.3.4 − −

Ruimtelijke vertaling naar het bestemmingsplan

Het kruispunten Elisabethlaan / Heistlaan behoort niet tot het plangebied en zal een vertaling krijgen in de strategische projectzone. Het kruispunt Heistlaan / Marktstraat krijgt de bestemming als weg met verzamelfunctie op lokaal niveau met deelzone ‘pleinfunctie’.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 84 -


− −

Het kruispunt Heistlaan / as Heulebrug situeert zich ter hoogte van het inbreidingsproject Heulebrug waarbinnen bepaalde stedenbouwkundige principes werden vastgelegd, maar meerdere invullingen mogelijk houdt. Categorisering wegenis : o lokale weg type 2 werden binnen het bestemmingsplan gezoneerd als ‘zone voor openbare wegenis met verzamelfunctie op lokaal niveau’. De doorstroming van het verkeer is hierbij belangrijk. De Bondgenotenlaan / Kursaalstraat en de straten rond het Maes- en Boereboomplein werden gezoneerd als zone voor openbare wegenis, deelzone centrumversterkende as. Niet zozeer de doorstroming maar de vormgeving met de ‘allure’ van centrumversterkende assen is hierbij belangrijk. o Wijkwegen (toegang geven) werden binnen het bestemmingsplan gezoneerd als ‘zone voor openbare wegenis met hoofdzakelijk verblijfskarakter.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 85 -


6.3.5

Synthese

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 86 -


6.4

Wonen

6.4.1

Compact en gedifferentieerd inbreiden

Het benutten van de nog beschikbare bouwgronden langs uitgeruste wegen en van de als woongebied bestemde, nog niet uitgeruste gronden, is een uitdaging. Volgende inbreidingsprojecten zijn mogelijk : − de nieuwe projectzones, nl. de stationsomgeving en het Maes-en Boereboomplein, waarin de nadruk wordt gelegd op de verweving van wonen en goed ingerichte publieke ruimte − verdere inbreiding ter hoogte van het snijpunt spoorweg - Westkapellestraat (recente verkaveling) − de inbreiding van bestaande sporthal ‘de Speelman’ fungeert als poort van Heulebrug ter hoogte van de Heistlaan (b). Verschillende invullingen zijn mogelijk, enkel de globale stedenbouwkundige principes worden binnen het uitvoeringsplan vastgelegd nl. o gesloten bebouwing langsheen de Heistlaan (a) o Creatie van een nieuw plein (voor- en binnenplein) waarlangs meergezinswoningen en niet-woonfuncties dienen te worden ingeplant (c ) en waarbij voldoende ruime wordt gecreëerd om de centrale as van Heulebrug te kunnen realiseren.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 87 -


de inbreiding van het bestaande jeugdhuis en drugpreventiecentrum fungeert als poort van Heulebrug ter hoogte van Breed Veertien De bedoeling is om ter hoogte van de hoofdas Breed Veertien een gesloten typologie te creëren, de achterliggende percelen dienen de open structuur van het achterliggende project Heulebrug te volgen.

inbreiding binnen het ‘Kijkdorp’. Nieuwe woontypologieën kunnen de verouderde (tenzij ze waardevol zijn) vervangen. Typologieën zoals clusterwoningen kunnen hogere dichtheden nastreven. percelen grenzend aan de vaart en aan de Heistlaan

6.4.2

Wonen voor inwoners van de gemeente

1. Aspect betaalbare en/of sociale huisvesting Als kustgemeente legt de immobiliënmarkt een zware druk op de vastgoedprijzen, waardoor betaalbare huisvesting voor de inwoners van de gemeente in de praktijk nog moeilijk te vinden is. Het uitvoeringsplan tracht deze druk op bepaalde punten te kanaliseren door het nemen van de volgende maatregelen : − −

3 projectzones ter hoogte van Heulebrug : hier dient een mix. van woonvormen en doelgroepen nagestreefd te worden, vrije verkoop en betaalbare en/of sociale huisvesting (koop- en huurwoningen). Ook het voorzien van woningen in erfpacht (behoud van de grond) behoort tot de mogelijkheden. In de zone voor ééngezinswoning kan, in functie van sociale huisvesting, de bestemming van meergezinswoning worden toegestaan, onder de volgende voorwaarden : o mits realisatie door een sociale huisvestingsmaatschappij; o mits sociale huurwoningen (geen koopwoningen); o na stopzetting van het sociale huisvestingsproject is de bestemming opnieuw deze van ééngezinswoning.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 88 -


Concrete projectzones voor sociale huisvestingszones bevinden zich ter hoogte van de De Kreeft, De Bocht, Roompot, Steendiep en Trapegeer ten zuiden van de spoorweg en de zone ter hoogte van de Herfstraat ten noorden van de spoorweg.

2. Aspect appartementering Om de trend tot appartementering en tweede verblijven binnen de perken te houden, wordt in onderhavig RUP een onderscheid gemaakt tussen de zone voor één- of meergezinswoningen en de zone voor ééngezinswoningen. In onderhavig RUP worden de gebieden voor één- of meergezinswoningen als volgt bepaald, volgende zones komen in aanmerking voor meergezinswoningen :: − indien de bestaande toestand dermate ver gevorderd is waardoor de aantasting van het weefsel onomkeerbaar is. Dit slaat voornamelijk op de zone tussen de Elisabetlaan en de Kerkstraat, H. Lybaertstraat, de Knokkestraat en een deel van de Pannestraat. − indien de weg breed genoeg en groen geprofileerd is en dus de draagkracht heeft voor een grotere schaal, wat de hoogte en/of de breedte van de gebouwen betreft. Tevens dient de weg ver genoeg verwijderd te zijn van de kust, zodanig dat de kans groot is dat de meergezinswoningen permanent bewoond worden en gekozen wordt voor een kwalitatieve typologie die zich onderscheidt van de naar toeristen gerichte promotorbouw. Dit kan bijvoorbeeld door het aantal woongelegenheden te beperken ifv de breedte. De typologie meergezinswoning voor permanente bewoning is immers interessant voor betaalbare huisvesting. De straten die hiervoor in aanmerking komen zijn: de Bondgenotenlaan, de Westkapellestraat, de Invalidenlaan, rond het Maes- en Boereboomplein, de Witte-Bankstraat en de as Heulebrug.

6.4.3

Woonkwaliteit opwaarderen

De opwaardering en verzekering van de woonkwaliteit gebeurt op twee manieren. Enerzijds verzekeren de reeds toegelichte assen een aangenaam publiek domein en veilige trajecten, en anderzijds wordt de kwaliteit van de wooneenheden/gebouwen benadrukt in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening en in de stedenbouwkundige voorschriften van onderhavig RUP.

6.4.4

Bewaren van morfologie en/of typologie in bepaalde delen

Bepaalde sociale woonwijken of straten zijn in architectuur en/of in inrichting beeldbepalend en historisch interessant. Afhankelijk van welke aspecten beeldbepalend zijn of kwalitatief zijn, worden maatregelen genomen. Zo zullen er strengere voorschriften gelden voor historisch waardevolle wijken die zowel architecturaal als stedenbouwkundig kwalitatief zijn, dan voor bepaalde straten waarvan vooral de voortuinstrook en platte daken beeldbepalend zijn. Volgende delen worden geselecteerd: de wijk grenzend aan de P. Benoitlaan de wijk grenzend aan de Zeetrapper de F. Timmermansstraat de wijk rond de Vredestraat de P. Benoitlaan de E. Hielstraat de Onderwijsstraat de F. Vantorrestraat

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 89 -


De wijk grenzen aan de P. Benoitlaan, betreft een

De wijk grenzend aan de Zeetrapper, omvattende woningen in

architecturaal waardevolle sociale woonwijk

kubistische vormpatroon

De wijk rond de Vredestraat, betreft een architecturaal waardevolle sociale woonwijk

WVI aug 2007

De omgeving rond de F. Timmermansstraat

De straat t.h.v. de P. Benoitlaan, waar meerbepaald de

De omgeving rond de Onderwijsstraat, ondermeer de

voortuinen een bepaald accent geven

voortuinen zijn hier sterk beeldbepalend

De omgeving rond de E. Hielstraat

De omgeving rond de F. Vantorrestraat

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 90 -


6.4.5

Synthese

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 91 -


WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 92 -


6.5 Structuurschets

Dwarse assen

Infrastructuur Wonen

WVI aug 2007

Parallelle assen

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 93 -


Legende

Synthesekaart algemene structuurschets, waarbij enkel het plangebied werd uitgelicht (kleur)

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 94 -


7. 7.1

RUIMTEBALANS Opgave van voorschriften en bepalingen

Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het Gemeentelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden. Volgende voorschriften en bepalingen worden opgeheven bij goedkeuring van onderhavig Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan : De bepalingen van het gewestplan Brugge – Oostkust (KB 07.04.1977) en BPA’s Nieuw Stationskwartier; H04 – Pannestraatt, H11 – De Moefe, H08 – Panneslag, H20 – Oostwinkel, H19 – Heulebrug Heist Zuid, H06 – Zeedijk-West voor die percelen die gelegen zijn binnen het plangebied van onderhavige Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan; Volgende verkavelingplannen: zie hoofdstuk 2.3; 7.2

Ruimtebalans

Volgens de bepalingen van het gewestplan Brugge-Oostkust (KB 07.04.1977) gelegen in een zone voor woongebied en gedeeltelijk in de bestemmingszones voor gemeenschapsvoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen, woonuitbreidingsgebied en gebieden voor dagrecreatie. Er zijn derhalve geen afwijkingsaspecten van het gewestplan. Het gewestplan Brugge-Oostkust wordt als volgt gedetailleerd : GEWESTPLANBESTEMMING

BESTEMMING IN RUP

OPPERVLAKTE

woongebied

Artikel 2: Zone voor meergezinswoningen, ééngezinswoningen en hotels

12 ha 47 a 07 ca

woongebied

Artikel 3: Zone voor ééngezinswoningen

44 ha 59 a 78 ca

woongebied

Artikel 4: Zone voor garages en stapelplaatsen

03 ha 53 a 56 ca

woongebied

Artikel 5: Zone voor handel en horeca

03 ha 62 a 96 ca

woongebied

Artikel 6: KMO-zone

00 ha 36 a 24 ca

woongebied

Artikel 7: Achteruitbouwzone

01 ha 15 a 32 ca

woongebied

Artikel 8: Openbare parkzone

04 ha 86 a 63 ca

woongebied

Artikel 9: Zone voor sport en recreatie

08 ha 56 a 50 ca

woongebied

Artikel 10 : Zone voor gemeenschapsvoorzieningen en voorzieningen kaderend binnen de verzorgingssector.

04 ha 04 a 23 ca

woongebied

Artikel 11: Projectzone Heulebrug

01 ha 35 a 63 ca

woongebied

Artikel 12: Zone voor openbare wegenis

19 ha 47 a 72 ca

De oppervlakte van het totale plangebied van onderhavig gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan bedraagt ca 104 ha 05 a 65 ca.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 95 -


8.

WATERTOETS

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid, in voege van 24/12/03, legt een aantal verplichtingen op die de watertoets genoemd worden. Het decreet voorziet in de invoering van de watertoets (art. 8). De watertoets is het instrument waarmee uitvoering wordt gegeven aan het principe van de integratie van integraal waterbeleid bij de planvorming en vergunningverlening die plaats vindt in het kader van de verschillende beleidsdomeinen. Het decreet van 18 juli 2003 bevat voor wat de door artikel 8 opgelegde watertoets betreft geen specifieke overgangs- of inwerkingtredingsbepalingen. Samen met de rest van het decreet werd de verplichting om de watertoets uit te voeren bijgevolg van kracht bij het inwerkingtreden van het decreet, namelijk 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 14 november 2003 (dus op 24 november 2003). Het feit dat de Vlaamse regering op die datum de in § 3 van genoemd artikel 8 bedoelde adviesinstantie nog niet heeft aangewezen, blijft zonder weerslag op de inwerkingtreding van de watertoetsregeling vervat in § 1 en 2 van deze bepaling. De overheid die over een vergunning, plan of programma moet beslissen draagt er zorg voor dat er geen schadelijk effect ontstaat op het watersysteem, of zoveel mogelijk wordt beperkt. Het watersysteem is het geheel van oppervlaktewater, het grondwater en de natuur die daarbij hoort. Om die eventuele schadelijke effecten te beoordelen worden volgende elementen bekeken: de bodemkenmerken (infiltratiemogelijkheden van de ondergrond), de aanwezigheid van overstromingsgebieden en de elementen uit het plan die schadelijke effecten kunnen veroorzaken. Bodemkenmerken De bodemkaart heeft als bodemtype voor het plangebied ‘antropogeen’ weer. Dat komt neer op het feit dat het gebied reeds voor grote delen verstedelijkt is. In de huidige situatie stellen er zich geen problemen naar infiltratiemogelijkheden. Overstromingsgebieden In het kader van het DuLo-waterplan en Waterhuishoudingsplan voor het deelbekken Zwinstreek is een basisinventaris opgemaakt die o.a. een inventarisatie van de overstromingsgebieden ‘recent overstroomde gebieden of ROG’ bevat. Er is geen enkele risicozone gelegen binnen of in de omgeving van het plangebied.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 96 -


Mogelijke effecten van het plan Het plangebied is nagenoeg volledig gerealiseerd. De ontwikkelingen moeten voldoen aan de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake ‘hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater’ alsook aan de voorschriften van de gemeentelijke stedenbouwkundige bouwverordening. Samen met de correcte naleving van de bepalingen opgenomen in onderhavig RUP inzake ondergrondse constructie , bovengrondse verhardingen en bezettingen en gelet op de grootte van de percelen, zijn geen schadelijke effecten op het watersysteem en de kwantitatieve toestand van het grondwater te verwachten. In de voorschriften staat bv. expliciet vermeld dat het grondwater dat dient opgepompt te worden tijdens de bouwwerken opnieuw in de bodem moet geïnfiltreerd worden (artikel 1.2.4). Indien geen valabele mogelijkheden aanwezig zijn in de directe omgeving, dient het water op eigen terrein opnieuw geïnfiltreerd te worden. Bij ondergrondse constructies binnen artikel 2 dient het oppervlakte water, na uitvoering, op eigen terrein in de bodem te kunnen infiltreren, hetgeen inhoudt dat het perceel niet volledig ondergronds kan worden verhard (behoudens kleine percelen). Bijkomend is het plangebied gelegen in een voormalig duinlandschap bestaande uit zandgrond die een vlotte infiltratie van regenwater toelaat.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 97 -


9.

PROCESVERLOOP

Adviesvraag Aan de volgende besturen werd advies gevraagd : − − − − − − − − − − − − − −

Voorzitter van de Gecoro Het agentschap RO-Vlaanderen van het Vlaamse Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (AROHM, hoofdbestuur voor Ruimtelijke Ordening, ARP) Afdeling Ruimtelijke Ordening West-Vlaanderen, gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar (AROHM, afdeling ROHM, West-Vlaanderen) Provincie West-Vlaanderen, DRUM De entiteit van het Agentschap RO-Vlaanderen die met de zorg voor het onroerend erfgoed is belast (cel M&L Het agentschap Wonen Vlaanderen (Arohm, bestuur huisvesting) Het agentschap economie Het Agentschap infrastructuur (AWV) De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) Agentschap Natuur en Bos De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen De Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn ’t Heist Best Raakvlak (intergemeentelijke dienst archeologie Brugge en Ommeland)

Procesverloop − Plenaire vergadering : 18 juni 2007 − Gemeenteraad : voorlopige aanvaarding : 30 augustus 2007 − Openbaar onderzoek : − Gecoro : − Gemeenteraad : definitieve aanvaarding : − Goedkeuring door Bestendige Deputatie :

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 98 -


10. Verslag plenaire vergadering (18/06/’07) 1. VERSLAG AANWEZIG − Dhr. Danny Lannoy − Dhr. Jean-Pierre Vantorre − Dhr. Jan Van Coillie. − Dhr. Guy Demeestere − Mevr. Biete Hillewaer − Dhr. Bart Verbeke − Dhr. Koen Joye − Mevr. Katrien Vervaet

Schepen Ruimtelijke Ordening Knokke-Heist Coördinator dienst stadsontwikkeling Knokke-Heist Directeur stadsontwikkeling Knokke-Heist Voorzitter t’ Heist Best Raakvlak Drum Afdeling R-O West-Vlaanderen WVI

VERONTSCHULDIGD − Agentschap Economie − Agentschap Wonen West-Vlaanderen − Voorzitter Gecoro − Wegen en verkeer West-Vlaanderen VERSLAG Dhr. Bart Verbeke overhandigt tijdens het overleg een schriftelijk advies m.b.t. het voorontwerp van het Grup. Dhr Koen Joye heeft geen schriftelijk advies opgemaakt, maar zal zijn opmerkingen mondeling toelichten. Er zijn adviezen ontvangen van Raakvlak, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen (geen opmerkingen) en Wonen West-Vlaanderen (gunstig advies). Het plandocument is uitgebreid toegelicht geweest in de gecoro. Dhr. J. Van Coillie geeft in de eerste plaats kort een toelichting omtrent de motivatie en planopvattingen van het grup, het grup zal nog hier en daar worden aangepast op basis van lopende bouwdossiers. 1. −

ALGEMEEN Dhr. Verbeke vindt voorliggend grup een goed onderbouwd document met een duidelijke visie, maar betreurt het feit dat de projectgebieden niet zijn opgenomen binnen het plangebied. Het document in niet strijdig met de bepalingen van het PRS, maar vormt voor 2 aspecten geen volledige vertaling van bepaalde elementen binnen het GRS. − In het GRS staat vermeld dat de trend tot appartementeringen dient te worden beperkt, terwijl in onderhavig uitvoeringsplan meergezinswoningen worden toegelaten op plaatsen waar er nu nog geen zijn, bv. t.h.v. de Bondgenotenlaan. De woningen ter hoogte van de Bondgenotenlaan hebben echter een typologie die meergezinswoningen toelaat, nl. 3 à 4 bouwlagen. Voorliggend uitvoeringsplan tracht niet alleen de trend tot appartementering te beperken maar ook bepaalde ontwikkelingen te sturen. De Bondgenotenlaan staat in het GRS vermeld als een van de assen waarop de centrumzone dient te worden versterkt en

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 99 -


waarbij o.a. kernversterkende diensten dienen te worden aangetrokken. Bijkomende dynamiek is vanuit die planopties van het GRS dan ook te motiveren en te verantwoorden. Dit gegeven dient binnen het grup verder te worden aangevuld. Binnen het GRS staat de integratie van bestaande ambachtelijke bedrijvigheid opgenomen. Dit gegeven strookt bijgevolg niet met de bepalingen van onderhavig rup, waar een uitdoofscenario wordt voorzien. Aangezien de ambachtelijke bedrijvigheid binnen de vigerende BPA - bestemmingen reeds effectief als ambachtelijke bedrijvigheid zijn bestemd, zonder nabestemming en om te druk op deze bedrijven te vermijden van de woningmarkt tot verkoop, zal van de nabestemming worden afgezien.

Het advies van dhr. Joye is globaal gezien gunstig, maar betreurt in de eerste plaats het feit dat de globale doelstelling, zijnde de verbinding van het gedeelte ten noorden van de spoorweg met het gedeelte ten zuiden ervan, binnen onderhavig rup niet echt tot uiting komt. Dit valt voor een deel te verklaren door het feit dat het scharnierpunt, zijnde het gegeven rond de spoorweg, in weze niet tot het plangebied behoord. Om meer duidelijkheid te creëren dient een kaart te worden toegevoegd met de bestaande fysische linken en toekomstige visie-elementen waarbij de aspecten die specifiek worden vertaald in het uitvoeringsplan worden uitgelicht. De voorschriften die strijdig zijn met het gemeentelijk RUP en die opgeheven worden, worden opgeheven bij de goedkeuring, en niet bij de definitieve vaststelling. Een grup wordt (voorlopig) vastgesteld door de gemeenteraad en niet (voorlopig) aangenomen. De contouren van de bestaande niet – vervallen BPA’s dienen beter op het plan bestaande toestand te worden aangeduid. Een gedeelte van het BPA Zeedijk West is vervallen en staat dus verkeerdelijk in het toelichtende gedeelte. De monumenten dienen op het plan bestaande toestand te worden aangeduid.

Mevr. Hillewaert : bij elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning met een structurele wijziging van de bodem gelden bepaalde bepalingen, afhankelijk van de zone binnen de lokale archeologische advieskaart (LAA kaart in opmaak). Hierbij dient bij elke aanvraag al dan niet advies gevraagd te worden aan de bevoegde archeologische dienst. De vraag wordt gesteld of het niet opportuun is om deze zones op het bestemmingsplan aan te duiden en in de voorschriften concrete bepalingen op te nemen die verwijzen naar deze zones. Het is echter beter om deze niet op het bestemmingsplan aan te duiden (zijn immers nog in ontwerpfase) en dus meer algemene bewoordingen te formuleren. In de stedenbouwkundige voorschriften kan dit bv. op de volgende manier vertaald worden in het verordenend gedeelte : ‘In de zones die archeologisch waardevol zijn moet specifiek aandacht gegeven worden aan het archeologisch patrimonium’. In de toelichtende kolom : ‘hierbij dient op zijn minst te worden verwezen naar de bepalingen in de memorie van toelichting en de specifieke afbakening op het plan bestaande toestand’. Dhr. Verbeke zal zich over de juiste formulering (al dan aanduiden op het bestemmingsplan) verder bevragen, waarna het alsnog als reactie op het verslag van de plenaire vergadering kan worden toegevoegd.

Algemene kanttekening K. Joye : Het is beter om vooraf met de (interne)administraties het voorontwerp te bespreken, waarna de plenaire integraal kan voorbehouden worden voor de adviesverlening van de, in het decreet voorziene, instanties.

Dhr. Demeestere merkt op dat er gestreefd dient te worden naar een integratie van het sociale woningaanbod binnen het bestaande kernweefsel. Voorliggend uitvoeringsplan heeft hiervoor reeds een goede aanzet en deblokkeert bepaalde aspecten in de vigerende BPA’s (bv. de verplichting van garages op het gelijkvloers). Hij merkt evenwel op dat de druk verhoogd wordt op de woningen die vandaag de dag eengezinswoningen zijn en die kunnen omgeschakeld worden naar meergezinswoningen. De kans bestaat erin dat huurders terug op de sociale huurmarkt komen, aangezien ze uit hun huurwoning worden uitgezet, omwille van de omschakeling naar meergezinswoning (bv. ter hoogte van de Panneslag). Dit gegeven wordt weerlegd aangezien dit reeds kon in de vigerende BPA’s en aangezien nu

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 100 -


reeds, wat de Panneslag betreft, concrete bouwaanvragen ingediend zijn. De vraag wordt gesteld om in ‘Oostwinkel Kijkdorp’ i.f.v. een bepaald project, een herverdeling naar perceelsstructuur te maken. Er wordt aangegeven dat dit logisch lijkt, dit zal ter verduidelijk in de voorschriften worden aangevuld. Het herschikken van de groenzones is evenwel niet wenselijk. De morfologie en groenstructuur is bepalend voor het gebied en vormt juist een sterkte. In de voorschriften staat bepaald dat de woningen in Oostwinkel niet kunnen afgebroken worden, behoudens indien een bouwblok in zijn totaliteit wordt afgebroken en indien i.f.v. sociale huisvesting. Het begrip bouwblok dient herbekeken te worden. Indien afgebroken wordt dienen aaneengesloten gehelen in hun totaliteit worden afgebroken, anders wordt een morfologische breuk gerealiseerd. −

Aspect definiëring van sociale huisvesting. − Dhr. Joye : verwijzing naar sociale huisvesting kan niet. Ruimtelijke criteria moeten binnen de voorschriften gehanteerd worden die beantwoorden aan de typologie van sociale huisvesting. Bestemmingen en voorschriften kunnen immers niet neergeschreven worden voor één bepaalde partij, de privémarkt moet eveneens de kans krijgen om sociale huisvesting te realiseren. Dhr. Joye stelt zich ook vragen bij de omschakeling van meergezinswoningen in de zone voor eengezinswoningen i.f.v. sociale huisvesting. Opnieuw is dit geen ruimtelijke criteria en wordt er op basis van een bepaalde doelgroep ingegrepen. − Dhr. Verbeke gaat wel akkoord met het inschrijven van het begrip ‘sociale huisvesting’, maar vindt de criteria dat deze dienen te worden gerealiseerd door een sociale huisvestingsmaatschappij en dat dit enkel huurwoningen mogen zijn, te verregaand en vreest dat dit niet via een rup verordenend kan worden vastgelegd. Er is echter bewust voor huurwoningen geopteerd, gelet op de hoge immobiliëndruk in de gemeente en gelet op het feit dat sociale koopwoningen na een aantal jaar gewoon privé kunnen worden doorverkocht. − Dhr. Demeestere vindt het zeer belangrijk dat er op zijn minst instaat dat het gerealiseerd dient te worden door een erkende maatschappij die werken onder de Vlaamse Wooncode. Dit is de enige manier om het gegeven rond sociale woningen controleerbaar te houden, deze maatschappijen moeten zich immers houden aan bepaalde regels (huurprijzen, wachtlijsten, inkomens,…). Hij stelt zich grote vragen hoe dit praktisch door de privémarkt kan gerealiseerd worden. de − Er worden vragen gesteld bij de 3 voorwaarde die stelt dat na stopzetting van het sociale huisvestingsproject, de bestemming opnieuw ééngezinswoning moet zijn. Op deze manier wordt de herbestemming i.f.v. één bepaalde doelgroep nog meer bevestigd. − De gemeente gaat bijkomend juridisch advies inwinnen over bovengaande aspecten en benadrukt het belang van sociale huisvesting onder de vorm van huurwoningen en de realisatie door een sociale huisvestingsmaatschappij.

2.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Bepaalde aspecten in de rechterkolom, het toelichtende gedeelte, dienen beter in het verordenend gedeelte te worden geplaatst. − p. 103, 107; aspect nevenbestemming − p. 107 : kleinere percelen tot max. 300 m2, circa dient geschrapt te worden. De bestaande perceelsgroottes in het plangebied zullen nagekeken worden en bijkomend opgenomen worden in het informatief gedeelte. − p. 113 : ambachtelijke bedrijven zijn enkel toegelaten indien geen abnormale hinder…. − p. 124 : artikel 11, aspect nieuw plein Niet limitatieve opsomming hoort thuis in de rechterkolom, het toelichtende gedeelte :

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 101 -


− − − − − − − −

− − −

− − − −

− −

p. 104; p. 110 : aspect architecturaal voorkomen en materialen p. 108 :terreinaanleg en afsluiting (zoals een zwembad, tennisterreinen,….) p. 111 : aspect architecturaal voorkomen en terreinorganisatie : (draaicirkels, toegang tot zone,…) p. 113 : aspect bestemming (zoals parkeerplaatsen en bergplaatsen) p. 117 : artikel 7, aspect bestemming (inkom, garage,…) en artikel 8 (bv. straatmeubilair, speel- en sporttoestellen,…) p. 119 : artikel 9, aspect bestemming (zoals parking, cafetaria,…) p. 121 : artikel 10, aspect inrichtingsvoorschriften (zoals een fietsberging) p. 127 - 128 : artikel 12, aspect bestemmings- en inrichtingsvoorschriften (zoals ondergrondse en bovengrondse nutleidingen, verlichting, straatmeubilair,…) en (verlichting, banken, vuilnisbakken,…) Begrip logiesverstrekkend bedrijf : er wordt verordenend verwezen naar de ‘desbetreffende specifieke wetgeving’. Gezien deze wetgeving onderhevig kan zijn aan verandering, kan dit niet in het verordenend gedeelte worden vastgelegd. Een verwijzing in de toelichtende kolom is wel mogelijk. Eventueel kan definitie van hotel uit de Van Daele worden gebruikt. p. 99 : artikel 1.1.6 : de kenmerken van de samenhang die beoogd wordt dienen verduidelijkt te worden. p. 100 : artikel 1.3, aspect specifieke bepalingen omtrent de te behouden morfologie : ‘deze gebouwen kunnen in principe …’ : aan toevoegen dat dit de gebouwen zijn die specifiek op het bestemmingsplan zijn aangeduid. p. 104 : − artikel 2.2.2; bouwdiepte : de bepaling ‘met een max. bouwhoogte van…’ heeft betrekking op de bouwhoogte en is hier dus niet op zijn plaats. − Artikel 2.2.4 : dakvorm en dakfunctie : niet verwijzen naar de gemeentelijke bouwverordening, maar de bepalingen van de verordening expliciteren. Dit wil dan ook zeggen dat, als de bouwverordening wordt aangepast, dit in het grup niet wordt meeaangepast. Vandaar is het beter om geen specifieke bepalingen neer te schrijven, eventueel kan in het informatief gedeelte gemeld worden dat dit wordt geregeld via de gemeentelijke bouwverordening. p. 108 : artikel 3.2.2, aspect inplanting : … ‘voor zover geen bijkomende abnormale burenhinder wordt veroorzaakt’ : deze bepaling is hier niet van toepassing en kan bijgevolg geschrapt worden. p. 109 : Oppervlakte van garages, bijgebouwen worden meegerekend bij de maximale 40% norm van de terreinaanleg : dit gegeven klopt niet, aangezien het percentage slaat op de maximale verharding van de onbebouwde ruimte. P. 115 : aspect nabestemming verdwijnt P. 117 : artikel 8 openbare parkzone : o aspect sociale functie dient te worden verduidelijkt (bv. wat met de bestaande moestuinen). o behoudens ondergrondse constructies : het is niet duidelijk of deze wel of niet zijn toegelaten, dit gegeven dient duidelijk te worden omschreven P. 122 : artikel 10.2.3 : de bestemming voor ééngezinswoningen is artikel 3 en niet artikel 2 P. 123 -124: o aspect inrichtingsplan : het inschrijven van een extra procedure kan juridisch niet. Het is wel mogelijk om in te schrijven dat bij de vergunningsaanvraag een inrichtingsstudie dient gevoegd te worden, maar dan in functie van een informatief document voor de vergunningverlenende overheid. Dit informatief document dient aan te geven dat de aanvraag conform is met wat het RUP vraagt, dit laatste dient verder te worden uitgeschreven.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 102 -


o o o −

De inplantingvoorschriften, evenals de bijgevoegde schema’s van mogelijke invullingen zijn niet zo duidelijk en dienen dus aangevuld en/of aangepast te worden. (bv. aspect nieuw plein, aansluiting bij bestaande zuidelijke ééngezinswoningen,…) ‘Deze zone dient steeds als een geheel ontworpen te worden, zowel in architectuur, materiaalgebruik, aanleg onbebouwde ruimte’ : je kan in een rup niet opleggen dat de ene bouwheer bepaalde zaken dient uit te voeren, door wat een andere bouwheer heeft uitgevoerd. Gefaseerde uitvoering : zelfde opmerking als hierboven : bij gefaseerde uitvoering dient de eerste bouwaanvraag aan te geven hoe deze past binnen de globale inrichting van deze zone.

p. 127-128 : o ‘ter hoogte van deze assen dient het plaatsen van garagepoorten tot een minimum beperkt te worden : is hier niet relevant en daarbij te verblijvend. Voorstel om dit te schrappen. o benaming bestemmingszone wegenis komt niet 100% overeen met de benaming op het bestemmingsplan, dient bijgevolg aangepast te worden. o Aspect onderdoorgang : dient verder te worden verduidelijkt, symboolaanduiding op het bestemmingsplan is verwarrend met andere pijlaanduidingen i.f.v. bouwhoogtes en dient dus beter gespecificeerd te worden.

Voor verslaggeving, Katrien Vervaet – Jan van Coillie 25/06/07 2. OPMERKINGEN EN/OF AANVULLINGEN OP HET VERSLAG

Reactie met betreffende ‘het aanduiden van archeologisch waardevolle zones’, email Bart Verbeke (03/06/’07) “We zijn er voorstander van om deze zones en informatie hieromtrent op te nemen in de toelichtingsnota en op het plan bestaande toestand. Op het verordenende bestemmingsplan kunnen deze zones echter niet aangeduid worden, ook al zouden ze definitief zijn. Indien de definitieve zones toch nog wijzigen, zou in dit geval in principe ook het RUP moeten gewijzigd worden. Ook met het opnemen van verordenende voorschriften moet omzichtig omgesprongen worden. Een algemene bepaling als : Er dient aandacht gegeven te worden aan het archeologisch patrimonium is aanvaardbaar. In de toelichtende kolom kan dan verwezen worden naar de toelichtingsnota en het plan bestaande toestand. De bepaling die in het verslag van de plenaire vergadering werd opgenomen (In de zones die archeologisch waardevol zijn, moet specifiek aandacht gegeven te worden aan het archeologisch patrimonium) is niet aanvaardbaar, omdat hier in een verordenend voorschrift wordt verwezen naar zones die op het bestemmingsplan niet (kunnen) verordenend vastgelegd zijn.” 3.

ADVIEZEN DIE ONTVANGEN ZIJN NA DE PLENAIRE VERGADERING

Het advies van Afdeling Natuur en Bos en het advies van Infrabel werden na datum van plenaire vergadering ontvangen. Beide adviezen waren globaal gezien gunstig.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 103 -


WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 104 -


11. Belangrijkste aanpassingen na de plenaire vergadering 1.

Vormelijke aspecten :

Contouren van bestaande goedgekeurde, niet-vervallen BPA’s werden op kaart aangeduid;

Formuleringen omtrent opgeheven voorschriften, (voorlopige) vaststelling,… werden gecorrigeerd.

Bijkomende kaart werd toegevoegd met de bestaande fysische linken en toekomstige visie – elementen

Bijkomende kaart werd toegevoegd met de bestaande perceelsstructuur

2.

Inhoudelijke aspecten :

Aanvullende motivering voor de bijkomende toelating van appartementering t.h.v. de Bondgenotenlaan, cf. de bepalingen binnen het GRS.

Nabestemming t.h.v. de ambachtelijke bedrijvigheid naar wonen (artikel 6) wordt geschrapt.

Contouren van de LAA – kaart in opmaak (lokale archeologische kaart) werd op plan (niet – verordenend) aangeduid met verwijzing naar de stedenbouwkundige voorschriften

Aspect sociale huisvesting : 1.

aspect verplichting van huurwoningen is geschrapt, evenals het aspect ‘na stopzetting is de nabestemming van meergezinswoning toegestaan’.

2.

de verplichting van realisatie door een sociale huisvestingsmaatschappij is geschrapt in het verordende gedeelte en herschikt naar het toelichtende gedeelte, onder de noemer ‘een erkende huisvestingsmaatschappij die werkt onder de Vlaamse Wooncode’.

3.

verdere verduidelijking dat wijziging van perceelstructuur, o.a. t.h.v. Oostwinkel Kijkdorp i.f.v. sociale huisvesting, mogelijk is.

4.

begrip bouwblok wordt anders gedefinieerd.

Aan de hand van o.a. reeds vergevorderde bouwdossiers werden kleine aanpassingen aan het bestemmingsplan gedaan, zoals : 1.

beperkte omzetting naar bestemming meergezinswoningen t.h.v. de Pannestraat en de Brouwersstraat.

2.

aanpassingen naar toegelaten bouwhoogtes en dakvorm, cf. bestaande toestand

3.

dakvorm is vrij te bepalingen t.h.v. (bestaande morfologie is 2 bouwlagen met een plat dak) eindpunt Schooneveld en Westdiep.

De stedenbouwkundige accenten ter hoogte van de Marktstraat / Koudekerkelaan en Heistlaan / Elisabethlaan werden in de voorschriften aangevuld met bijkomende randvoorwaarden.

T.h.v. de Kursaalstraat wordt het plaatsen van garagepoorten en/of garagetoeritten verboden, behoudens de bestaande toestand.

De voorschriften voor artikel 9 (zone voor sport en recreatie) werden ruimer geschreven.

Een overgangsbouwlaag wordt toegelaten binnen artikel 3 indien t.h.v. de aanpalende zone een verschil van meer dan twee bouwlagen bestaat.

De mogelijkheden van bouwdiepte op verdiepingen zijn teruggebracht cf. de bestaande opties in de vigerende BPA’s, specifiek voor de artikels 2 en 3.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 105 -


â&#x2C6;&#x2019;

De stedenbouwkundige voorschriften werden aangepast conform de opmerkingen op de plenaire vergadering en het advies van Drum.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 106 -


II. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 107 -


WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 108 -


Artikel 1. BEGRIPPEN, ALGEMENE – EN SPECIFIEKE BEPALINGEN VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 1.1 Begrippen

TOELICHTING EN VISIE

1.1.1 Eengezinswoning : woning geschikt voor de huisvesting van één particulier gezin. 1.1.2 Hotel : een logiesverstrekkend bedrijf.

Met een logiesverstrekkend bedrijf wordt bedoeld deze zoals gedefinieerd in de desbetreffende specifieke wetgeving. Deze toelichting beoogt, in het licht van het handhavingrecht, elke discussie over het begrip ‘hotel’ uit te sluiten en oneigenlijk gebruik maximaal te voorkomen. Er is niet verwezen naar de thans bestaande regelgeving vermits deze uiteraard in de toekomst kan wijzigen en die eventuele evolutie zonder planwijziging moet kunnen worden gevolgd. Belangrijk bij de hotelfunctie is de centrale exploitatie, dit onafhankelijk van de eigendomstructuur.

1.1.3 Tuinzone : de oppervlakte van het perceel die overblijft na aftrek van de effectieve bebouwde bovengrondse oppervlakte. 1.1.4 Te behouden morfologie : bebouwing en/of omgeving aangeduid met een asterix op het bestemmingsplan. 1.1.5 Aanduiding landschappelijke afwerking : ten aanzien van het openbaar domein (spoorweg, wegenis) en het sportstadion kunnen in de eerste 5 meter geen gebouwen worden geplaatst, behoudens de bestaande toestand. Verhardingen dienen tot een minimum beperkt te worden en kunnen enkel i.f.v. het toegang nemen worden voorzien. Deze 5 meter dient aangeplant te worden met streekeigen beplanting. De gevels van de gebouwen die zichtbaar zijn van op de trein en van op het sportstadion dienen volwaardig afgewerkt te worden.

Doel is ten aanzien van het openbaar domein, open ruimtes of spoorweg een groene en landschappelijke afwerking te bewerkstellingen. Dit hoeft niet geïnterpreteerd te worden als ‘buffer’groen, wel veeleer als een volwaardige creatieve afwerking met groen.

1.1.6 Aanduiding stedenbouwkundig accent : ter hoogte van de site met ster aanduiding op het bestemmingsplan mag een gebouw voorzien worden dat maximaal 2 bouwlagen hoger is dan de aangeduide bouwhoogte. Ter hoogte van dit accent mag de bestemming bestaan uit meergezinswoningen of kantoren.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 109 -


We onderscheiden twee locaties : • het gebouw op de hoek van de Marktstraat en Koudekerkelaan dient in samenhang met het Maes- en Boereboomplein ontworpen te worden. Volgende randvoorwaarden zijn van toepassing : o als hoekpunt dient een eindpunt gecreëerd te worden aan de bestaande huizenrij; o als enig onbebouwd perceel t.a.v. het plein dient het ontwerp in relatie tot de projectzone Maes- en Boereboomplein vorm gegeven te worden; o het ontwerp dient bijkomend vorm gegeven te worden als schakel tussen de projectzone Maes- en Boereboomplein en de projectzone stationsomgeving Heist; o het gebouw dient een stedenbouwkundige en architecturale meerwaarde te geven t.a.v. het voorliggende plein; • het gebouw op de hoek van de Heistlaan en de Elisabetlaan dient in samenhang met het voorliggende kruispunt ontworpen te worden. Volgende randvoorwaarden zijn van toepassing : o het gebouw dient schaal te geven aan het voorliggende kruispunt; o het gebouw dient de beeldkwaliteit van het voorliggende openbaar domein te ondersteunen; o het gebouw dient als vista vorm gegeven te worden;

Het betreft een nog onbebouwd terrein als hoekperceel gelegen aan het Maes- en Boereboomplein. Het betreft de afwerking van een bestaande huizenrij. Dit perceel is strategisch gelegen tussen twee projectzones in, namelijk de projectzone Maes- en Boereboomplein en de projectzone stationsomgeving Heist. Gelet op de strategische locatie op 1 van de assen door Heist houdt deze locatie grotere potenties in zich dan wel eenvoudig de bestaande gevelrij af te werken.

Het kruispunt Heistlaan – Elisabetlaan fungeert als poort, inkomfoyer voor mensen komende van Zeebrugge en verder. Het betreft een strategische locatie in de gemeente. Dit kruispunt wordt momenteel gekenmerkt als een ongedefinieerd verkeersknooppunt met weinig beeldkwaliteit.

De locatie fungeert als een vista (perspectief beëindigingpunt) komende vanuit Zeebrugge.

1.1.7 Aanduiding fiets- en wandelpad : deze aanduiding geeft aan dat hier een fietsen wandelpad kan gerealiseerd worden.

Artikel 1.2 Algemene bepalingen 1.2.1 Er dient ten allen tijde gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit en vrijwaring van de goede plaatselijke ordening. Voor zover hieraan voldaan is, moeten verder de numerieke voorschriften gerespecteerd.

De bepalingen van de gemeentelijke bouwverordening zijn van toepassing voor zover zij met de onderhavige voorschriften niet strijdig zijn.

1.2.2 Gebouwen, inbegrepen meergezinswoningen, die strijdig zijn met de in dit grup voorziene stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 110 -


inrichting of voorschriften m.b.t. architecturaal voorkomen en materialen, maar die vergund zijn of krachtens het decreet ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 geacht worden vergund te zijn, kunnen worden gerestaureerd, verbouwd en herbouwd, doch binnen het bestaande volume en met maximum hetzelfde aantal woongelegenheden en bouwlagen. 1.2.3 Gebouwen en/of constructies dienstig voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut worden in elke bebouwingszone toegelaten voor zover de bouwkarakteristieken ervan voldoen aan de voorschriften van de betreffende zone en mits hun functie geen fundamentele afbreuk doet aan de kwaliteit van de woonomgeving. 1.2.4 Het grondwater dat dient opgepompt te worden tijdens de bouwwerken moet opnieuw in de bodem geïnfiltreerd te worden. Indien geen valabele mogelijkheden aanwezig zijn in de directe omgeving, dient het water op eigen terrein opnieuw geïnfiltreerd te worden. Dit behoudens bij kleine werken of werken met beperkte bouwdiepte waarvan wordt aangetoond dat reïnfiltratie redelijkerwijs niet mogelijk is. 1.2.5 Er dient aandacht gegeven te worden aan het archeologisch patrimonium.

Valabele mogelijkheden : aansluitend park, aansluitende gracht, …

Kleinere werken : bijvoorbeeld zwembaden, uitbreiding bestaand kelder …

Inzake de meest belangrijke locatie in functie van archeologisch onderzoek verwijzen we naar de LAA kaarten (Locale Archeologische Advieskaart) zoals opgenomen in de toelichtingnota en op het plan ‘Overzicht BPA’s, monumenten, verkavelingen en LAAkaart in opmaak (blad 2).

Artikel 1.3 Specifieke bepalingen omtrent de te behouden morfologie 1.3.1 De gebouwen aangeduid met asterix (zie bestemmingsplan) kunnen in principe, behoudens bij overmacht, niet gesloopt worden, wel gerenoveerd en verbouwd worden.

Overmacht : structurele schade n.a.v. calamiteiten buiten de wil van de eigenaar, zoals brand of storm (art. 145, §1,1° van het decreet van 18 mei 1999).

1.3.2 Uitbreiding van de bestaande gebouwen i.f.v. hedendaags wooncomfort zijn toegelaten binnen de bepalingen van de betrokken bestemmingszone. 1.3.3 Afbraak is enkel toegelaten in functie van sociale huisvesting, onder de voorwaarde dat steeds aaneengesloten gehelen als geheel wordt afgebroken. De

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 111 -


nieuwbouw dient zich te integreren in het geheel. Hierbij kan de perceelsstructuur herverdeeld worden.

Artikel 1.4 Opheffingsbepalingen 1.4.1 Volgende verkavelingsvergunningen worden opgeheven bij goedkeuring van onderhavig Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan : V.64/191.109, V.64/191.112, V.64/191.108, V.64/191.118, V.65/191.126, V.65/191.125, V.66/191.134, V.66/191.136, V.66/191.138, V.66/191.138, V.69/191.149, V.70/191.152, V.71/092.085, V.71/092.086, V.73/092.164, V.73/092.166, V.74/092.177, V.75/092.188, V.70/092.150, V.75/092.190, V.76/092.204, V.71/092.087, V.525.1029, V.525.1033, V.525.1049, V.525.1065, V.525.1073, V.525.1077, V.525.1078, 5/31043/1106, 5/31043/1073, 5/31043/1110, Westkapellestraat Collegebesluit 30/11/1987, Noordstraat Collegebesluit 14/12/1987, 5/31043/1106, 5/31043/1073, 5/31043/1110

WVI aug 2007

Hierbij verwijzen we naar de uitgewerkt lijst zoals opgenomen in de toelichtingsnota (hoofdstuk 2.3).

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 112 -


Artikel 2. ZONE VOOR MEERGEZINSWONINGEN, EENGEZINSWONINGEN EN HOTELS VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 2.1 Bestemmingsvoorschriften

TOELICHTING EN VISIE

2.1.1 Hoofdbestemming : meergezinswoningen, ééngezinswoningen en hotels. 2.1.2 Nevenbestemming : horeca, detailhandel, diensten, stapelruimtes, garages en toegangen tot achterliggende gronden en vrije beroepen. De nevenbestemming is toegelaten voor zover geen abnormale burenhinder wordt teweeggebracht. De nevenbestemming is steeds minder dan 50% van de vloeroppervlakte in functie van de hoofdbestemming. 2.1.3 Gearceerde deelzone : multifunctionele zone : in deze zone zijn in hoofdbestemming eveneens horeca, detailhandel, diensten kantoren en vrije beroepen toegelaten voor zover geen abnormale burenhinder wordt teweeggebracht. 2.1.4 Gronden in achterliggende positie gelegen kunnen deels als garagezone of semi-publieke groenzone worden ingericht. Dit voor zover de woonkwaliteit op het gelijkvloers wordt gewaarborgd, hierbij dient specifieke aandacht besteed te worden aan een tuin aansluitend bij de gelijkvloerse wooneenheden.

Het kan niet de bedoeling zijn de gronden in achterliggende positie volledig in te richten als garagezone. Deze tuinen aansluitend bij de gelijkvloerse wooneenheden dienen een minimale diepte te hebben van 5 meter, dit kan meer bedragen afhankelijk van de diepte van het perceel.

Artikel 2.2 Inrichtingsvoorschriften 2.2.1 Onverminderd de bepalingen van artikel 1.2.2 kunnen bestaande kleinschalige ambachtelijke bedrijven behouden worden, enkel functionele aanpassingen i.f.v. de bedrijfsvoering zijn toegelaten. 2.2.2 Inplanting • Afstand tot de rooilijn : de inplanting van de bestaande gebouwen is richtinggevend. Bij bebouwing op onbebouwde percelen is de inplanting van de aanpalende bebouwing richtinggevend. • Afstand tot de zijperceelsgrens : ofwel 0.00 meter (bij gekoppelde bebouwing) ofwel minimum 3 meter, behoudens de bestaande toestand.

WVI aug 2007

Doel is het behoud van de bestaande, her en der verspreide, kleinschalige activiteiten mogelijk te maken.

Reeds meer dan 90% van het plangebied is gerealiseerd, zodat gemakkelijk kan verwezen worden naar de bestaande inplantingen.

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 113 -


Afstand tot de achterperceelsgrens : ofwel 0.00 meter ofwel minimum 3 meter.

Bij het bepalen van de afstand tot de achterperceelsgrens dient steeds de bouwmogelijkheden van de aanpalende panden bekeken te worden. Er dient gezocht naar een verantwoorde stedenbouwkundige overgang.

2.2.3 Bouwdiepte • Gelijkvloers indien woonfunctie : maximum 17.00 meter • Gelijkvloers indien niet woonfunctie : vrij • Verdieping : o vanaf 4 bouwlagen : maximum 17.00m o 3 en 2 bouwlagen : maximum 12.00m 2.2.4 Maximale bouwhoogte : zie plan Bij vaststelling van hoogte gerekend in aantal bouwlagen wordt aan een bouwlaag een maximum hoogte van 3,00 meter toebedacht, waarvan echter in functie van de woonkwaliteit, de bestaande toestand en de kwaliteit voor de handelszaken kan worden afgeweken. De kroonlijst – en nokhoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het peil gelijkvloers. 2.2.5 Ondergrondse constructies • maximum 2 ondergrondse bouwlagen, behoudens indien kan aangetoond worden dat onvoldoende parkeerplaatsen kunnen voorzien worden in relatie tot het te realiseren aantal woongelegenheden. In dit geval zijn maximum 3 ondergrondse bouwlagen toegelaten; • de bepalingen van artikel 1.2.4 zijn van toepassing; • het oppervlaktewater dient, na uitvoering, op eigen terrein in de bodem te kunnen infiltreren, hetgeen inhoudt dat minimum 10% van het perceel niet volledig boven en - ondergronds kan worden verhard. Een uitzondering is toegelaten voor kleinere percelen (tot max 300 m2) of indien het gelijkvloers volledig is bebouwd;

WVI aug 2007

Bijvoorbeeld het voorzien van een gelijkvloerse bouwhoogte van 3.50 meter om een hoge plafondhoogte te verkrijgen. Inzake dakvorm en dakfunctie zijn de bepalingen van de gemeentelijke bouwverordening van toepassing. Hierbij verwijzen we ondermeer naar artikel 2.8 van de gemeentelijke bouwverordening. Dit zijn constructies onder het peil afgewerkte vloer gelijkvloers of onder het bestaande reliëf. De ondergrondse constructies kunnen garages, bergingen, zwembaden en dergelijke zijn. Inzake ondergrondse constructies verwijzen we eveneens naar de bepalingen zoals opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening. Doel is dat het regenwater zo veel mogelijk wordt gebruikt in het gebouw (bijvoorbeeld i.f.v. toiletten). Doel is dat het teveel aan regenwater via de overloop langs een bezinkput terug in de bodem wordt geïnfiltreerd.

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 114 -


Artikel 2.3 Architecturaal voorkomen en materialen 2.3.1 Inzake de te behouden morfologie zijn de artikels 1.3.1 en 1.3.2 van toepassing. 2.3.2 De architectuur in dient in al haar onderdelen te getuigen van kwaliteit zowel in vormgeving als materiaalgebruik. Vrijblijvende geveldelen dienen met façadesteen afgewerkt te worden.

Haar onderdelen : zowel van gevels, inkom, garage, uitbouwen, schrijnwerk â&#x20AC;Ś

2.3.3 Ter hoogte van de 'openbare wegenis type centrumversterkende as' (artikel 12.2.1) dient het plaatsen van garagepoorten en/of garage toeritten tot een minimum beperkt te worden. Ter hoogte van de Kursaalstraat is het plaatsen van garagepoorten en/of garage toeritten verboden, behoudens de bestaande toestand.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 115 -


WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 116 -


Artikel 3. ZONE VOOR EENGEZINSWONINGEN VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 3.1 Bestemmingsvoorschriften

TOELICHTING EN VISIE

3.1.1 Hoofdbestemming • ééngezinswoningen; • in functie van sociale huisvesting is de bestemming van meergezinswoning toegestaan.

Deze sociale woningen dienen gerealiseerd te worden door een erkende huisvestingsmaatschappij die werkt onder de Vlaamse Wooncode. Doel is huurwoningen te realiseren teneinde een blijvend aanbod te kunnen behouden. Indien geen sociale huisvesting voorzien wordt is de bestemming deze van ééngezinswoning.

3.1.2 Nevenbestemming : horeca, detailhandel, diensten, stapelruimtes, toegangen tot achterliggende gronden en vrije beroepen. De nevenbestemming is toegelaten voor zover geen abnormale burenhinder wordt teweeggebracht. De nevenbestemming is steeds minder dan 50% van de vloeroppervlakte in functie van de hoofdbestemming.

Artikel 3.2 Inrichtingsvoorschriften 3.2.1 Onverminderd de bepalingen van artikel 1.2.2 kunnen bestaande kleinschalige ambachtelijke bedrijven behouden worden, enkel functionele aanpassingen i.f.v. de bedrijfsvoering zijn toegelaten. 3.2.2 Inplanting • Afstand tot de rooilijn : de inplanting van de bestaande gebouwen is richtinggevend. Bij bebouwing op onbebouwde percelen is de inplanting van de aanpalende bebouwing richtinggevend. • Afstand tot de zijperceelsgrens : ofwel 0.00 meter (bij gekoppelde bebouwing) ofwel minimum 3 meter, behoudens de bestaande toestand. • Afstand tot de achterperceelsgrens : o Bij gesloten en halfopen bebouwing : ƒ ofwel 0.00 m indien aanbouw met een gelijkaardig gebouw mogelijk is ƒ ofwel minimum 3 m

WVI aug 2007

Doel is het behoud van de bestaande, her en der verspreide, kleinschalige activiteiten mogelijk te maken.

Reeds meer dan 90% van het plangebied is gerealiseerd, zodat gemakkelijk kan verwezen worden naar de bestaande inplantingen.

Gelijkaardig gebouw : gebouw bestaande uit hetzelfde toegelaten aantal bouwlagen.

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 117 -


o

Bij open bebouwing : minimum 5 meter, behoudens de bestaande toestand. Een tolerantie is toegelaten tot minimum 3 meter voor volumes bestaande uit maximum 1 bouwlaag.

Indien een totaalproject i.f.v. sociale huisvesting of i.f.v. een inbreidingsproject wordt gerealiseerd mag van de hierboven aangegeven voorschriften afgeweken worden, voor zover de ruimtelijke- en woon kwaliteit gegarandeerd blijven. 3.2.3 Bouwdiepte • Gelijkvloers : o indien niet woonfunctie : vrij o indien woonfunctie : maximum 20 meter • Verdieping : o voor gesloten en halfopen bebouwing : maximum 12 meter o voor alleenstaande bebouwing : maximum 15 meter

Het betreft specifiek de sociale huisvestingszones ter hoogte van de De Kreeft, De Bocht, Roompot, Steendiep en Trapegeer ten zuiden van de spoorweg en de zone ter hoogte van de Herfstraat ten noorden van de spoorweg. Inbreidingsprojecten : ondermeer de verkaveling ter hoogte van de Westkapellestraat (is lopende), achterliggende gronden van woningen Heistlaan in relatie tot project Heulebrug.

3.2.4 Maximale bouwhoogte : zie aanduiding op plan

Bij vaststelling van hoogte gerekend in aantal bouwlagen wordt aan een bouwlaag een maximum hoogte van 3,00 meter toebedacht, waarvan echter

Bijvoorbeeld het voorzien van een gelijkvloerse bouwhoogte van 3.50 meter om een hogere plafondhoogte te verkrijgen.

in functie van de woonkwaliteit, de bestaande toestand en de kwaliteit voor de handelszaken kan worden afgeweken. De kroonlijst – en nokhoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het peil gelijkvloers. Indien ten aanzien met een aanpalende zone een verschil van meer dan twee bouwlagen bestaat, kan op het betrokken perceel een bijkomende bouwlaag toegelaten worden 3.2.5 Dakvorm en dakfunctie De dakvorm is vrij, behoudens indien aangeduid als plat dak op het bestemmingsplan. Bij gesloten bebouwing dient de hellende dakvorm van het hoofdvolume in hoofdzaak te bestaan uit hellende bedaking van 45°, behoudens de bestaande toestand. Dit geldt niet voor gelijkvloerse uitbouwen, dakterrassen, dakkapellen en andere ondergeschikte volumes.

WVI aug 2007

Sommige percelen palen aan de bestemmingszone van artikel 2 waar 5 bouwlagen toegelaten zijn. Hier bestaat een breuk in de overgang. Teneinde deze breuk in bouwhoogteverschil architecturaal op te lossen wordt een bijkomende bouwlaag toegelaten.

Het hoofdvolume betreft het volume binnen de 12 meter bouwdiepte.

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 118 -


In het dak is de woonfunctie toegelaten. 3.2.6 Terreinaanleg en afsluitingen Maximum 1/3 van de niet bebouwde oppervlakte mag verhard worden. Grotere voorzieningen eigen aan een tuin zoals een zwembad, tennisterrein en bijhorende infrastructuur zijn toegelaten tot op minimum 2 meter van de perceelsgrens. Deze worden meegerekend in de verhardingsnorm. Een tolerantie is toegelaten voor kleinere percelen, hier mag maximum 80% van de niet bebouwde oppervlakte verhard worden.

Kleinere percelen : percelen tot max 300 m2. Het betreft in hoofdzaak de gesloten bebouwingsstructuur in de dorpskern ten noorden van de spoorweg (zie percelenkaart in de toelichtingsnota).

3.2.7 Garages – afzonderlijke bijgebouwen Volgende bepalingen van toepassing : • ze bestaan uit maximum 1 bouwlaag met dak en kunnen maximaal 30 m2 groot zijn; • ten opzichte van de perceelsgrenzen moet een afstand van ofwel 0.00 meter (indien koppeling mogelijk is), ofwel minimum 2 meter vrijgehouden worden; • kleinere bijgebouwen van maximum 3m x 3m zijn toegelaten tot op minimum 1 meter van de perceelsgrenzen. 3.2.8 Ondergrondse constructies • maximum 1 ondergrondse bouwlaag; • een afstand van minimum 2 meter van de perceelsgrenzen en de rooilijn moet bewaard worden. Bebouwbaar tot op de perceelsgrens indien op het aanpalende perceel reeds tot op de perceelsgrens is gebouwd met de ondergrondse constructie of indien een totaalproject wordt gerealiseerd over meer dan één perceel. • maximum 40% van het perceel kan ingenomen worden door ondergrondse constructies. Bij nieuwbouw dient de bovengrondse bebouwing zich in hoofdzaak boven de ondergrondse constructie te bevinden. Voor kleinere percelen is een tolerantie op deze norm toegelaten met de restrictie dat er slechts plaats mag worden voorzien voor maximum 3 wagens. • de bepalingen van artikel 1.2.4 zijn van toepassing.

WVI aug 2007

Dit zijn constructies onder het peil afgewerkte vloer gelijkvloers of onder het bestaande reliëf. De ondergrondse constructies kunnen garages, bergingen, zwembaden en dergelijke zijn. Inzake ondergrondse constructies verwijzen we eveneens naar de bepalingen zoals opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening.

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 119 -


Artikel 3.3 Architecturaal voorkomen en materialen 3.3.1 Inzake de te behouden morfologie is artikel 1.3 van toepassing. 3.3.2 De architectuur in dient in al haar onderdelen te getuigen van kwaliteit zowel in vormgeving als materiaalgebruik. Vrijblijvende geveldelen dienen met façadesteen afgewerkt te worden.

WVI aug 2007

Haar onderdelen : zowel van gevels, inkom, garage, uitbouwen, schrijnwerk â&#x20AC;Ś

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 120 -


Artikel 4. ZONE VOOR GARAGES EN STAPELPLAATSEN VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 4.1 Bestemmingsvoorschriften

TOELICHTING EN VISIE

De gronden zijn bestemd voor parkeerplaatsen, garages, stapelplaatsen en/of groenzones. Ondergrondse constructies zijn toegelaten bestaande uit maximum 2 ondergrondse bouwlagen, evenwel dient het oppervlaktewater, na uitvoering, op eigen terrein in de bodem te kunnen infiltreren, hetgeen inhoudt dat minimum 10% van het perceel niet volledig onder – en bovengronds kan worden verhard.

De aanvraag dient duidelijk te maken hoe het oppervlaktewater terug in de bodem zal geïnfiltreerd worden.

Artikel 4.2 Inrichtingsvoorschriften en bepalingen inzake architecturaal voorkomen 4.2.1 Bouwhoogte : maximum 1 bouwlaag.

1 bouwlaag : kroonlijsthoogte van maximum 3 meter, nokhoogte van maximum 6 meter.

4.2.2 Dakvorm : platte of hellende bedaking. Indien hellende bedaking is de dakvorm beperkt tot maximum 45°. 4.2.3 Bebouwingspercentage : maximum 70% 4.2.4 Architecturaal voorkomen en terreinorganisatie • het geheel dient te getuigen van architecturale kwaliteit in al zijn onderdelen; • een vlotte bereikbaarheid zowel voor het autoverkeer als voor vrachtwagenverkeer (laden en lossen) dient steeds gewaarborgd te zijn; • de zones voor laden en lossen moeten op eigen terrein aanwezig zijn; • het stapelen in open lucht is verboden; • bij de stedenbouwkundige aanvraag dient zowel een beplantingsplan als circulatieplan bijgevoegd te worden waarbij het aspect beplanting in relatie tot ruimtelijke kwaliteit en het aspect verkeercirculatie in relatie tot het aspect mobiliteit wordt verduidelijkt.

WVI aug 2007

Aspect mobiliteit : aangeven van draaicirkels, toegang tot zones, consequenties inzake mobiliteit in de aanpalende straten, …

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 121 -


WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 122 -


Artikel 5. ZONE VOOR HANDEL EN KANTOREN VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 5.1 Bestemmingsvoorschriften

TOELICHTING EN VISIE

5.1.1 Hoofdbestemming : handel, kantoren, diensten en ambachtelijke bedrijven met bijhorende infrastructuur. De ruimtes voor laden en lossen dienen op eigen terrein plaats te vinden. Ondergrondse constructies zijn toegelaten. Ambachtelijke bedrijven zijn enkel toegelaten indien geen abnormale hinder of risico voor de omgeving wordt veroorzaakt.

Bijhorende infrastructuur : parkeerplaatsen, bergplaatsen, …

5.1.2 Nevenbestemming : in ondergeschikte orde zijn woningen toegelaten. 5.1.3 Aanduiding interne wegenis : deze pijlaanduiding geeft de twee toegangen tot de site en het verloop van de interne wegenis aan.

Artikel 5.2 Inrichtingsvoorschriften 5.2.1 Inplanting • Afstand tot de rooilijn : vrij, het voorstel dient een meerwaarde te betekenen voor het straatbeeld. • Afstand tot de perceelsgrenzen en/of zonegrenzen : ofwel 0.00 meter (indien koppeling met een gelijkaardig gebouw mogelijk is) ofwel minimum 5 meter, behoudens de bestaande toestand. 5.2.2 Bouwhoogte : maximum 2 bouwlagen

Hierbij wordt een maximale kroonlijsthoogte gerekend van 7 meter en een maximale nokhoogte van 11 meter.

5.2.3 Bouwdiepte, dakvorm en dakfunctie De bouwdiepte en dakvorm is vrij. In het dak is de woonfunctie toegelaten.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 123 -


5.2.4 Terreinaanleg en terreinorganisatie • een vlotte bereikbaarheid zowel voor autoverkeer als voor vrachtwagenverkeer (laden en lossen) dient steeds gewaarborgd te zijn; • de zones voor laden en lossen moeten op eigen terrein aanwezig zijn; • op eigen terrein moet minimum 1 parkeerplaats per 50 m2 bedrijfsvloeroppervlakte ingericht worden. Deze dienen duidelijk op de plannen aangegeven te worden; • indien woonfuncties dienen minimum 2 parkeerplaatsen voor de woningen op eigen terrein voorzien worden; • minimum 20% van de niet bebouwde ruimte moet onverhard blijven en dient aangelegd te worden met laag- en hoogstammige beplanting. Een beplantingsplan dient bij de stedenbouwkundige aanvraag gevoegd te worden; • er dient duidelijk aangegeven te worden hoe de afwerking t.a.v. bebouwing gelegen in andere bestemmingszones zal gebeuren. Deze afwerking dient volwaardig te zijn; • het stapelen in open lucht is verboden; • maximum 2 ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten; • de bepalingen van artikel 1.2.4 zijn van toepassing. • het oppervlaktewater dient, na uitvoering, op eigen terrein in de bodem te kunnen infiltreren, hetgeen inhoudt dat minimum 10% van het perceel niet volledig onder – en bovengronds kan worden verhard;

De circulatie binnen deze zone voor bezoekers en in functie van laden en lossen dient duidelijk op de plannen aangeduid worden en gemotiveerd worden. Er dient steeds een vlotte circulatie op eigen terrein mogelijk te zijn.

Artikel 5.3 Architecturaal voorkomen en materialen •

• • •

het geheel dient te getuigen van architecturale kwaliteit in al zijn onderdelen. Ook de gevelwanden zichtbaar vanaf de sporen dienen te getuigen van dezelfde architecturale kwaliteit als de voorgevel; reclamepanelen dienen geïntegreerd te worden in de architectuur; de hoogte en de diepte, de dakvorm en het dakvolume van de gebouwen dienen het (binnen)straatbeeld te ondersteunen. de aanvraagdossiers dienen aan te tonen dat de bedrijfsfuncties getuigen van voldoende ruimtelijke-functionele diversiteit, zonder monotone, voor de plek te grootschalige handelszaken;

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 124 -


Artikel 6. KMO ZONE VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 6.1 Bestemmingsvoorschriften

TOELICHTING EN VISIE

6.1.1 Hoofdbestemming Deze zone is bestemd voor de inplanting van onschadelijke en ongevaarlijke productie-, verwerkende- en/of dienstverlenende bedrijven die niet hinderlijk zijn voor de omgeving. Dit behelst eveneens alle noodzakelijke sociale uitrustingen en voorzieningen in functie van de bedrijfsvoering. Evenals kantoorruimtes, verkoopruimtes en stapelruimtes gekoppeld aan de activiteiten van de individuele bedrijven zijn toegelaten. Per bedrijf is één bedrijfswoning of conciërgewoning toegelaten. Ondergrondse constructies zijn toegelaten.

Artikel 6.2 Inrichtingsvoorschriften 6.2.1 Inplanting : de bestaande inplanting is richtinggevend. Beperkte uitbreidingen zijn toegelaten, er dient evenwel een minimale afstand van 5 meter tot de rooilijn gerespecteerd te worden. 6.2.2 Bouwhoogte : maximum 2 bouwlagen.

Twee bouwlagen : nokhoogte maximum 6.50 meter, kroonlijsthoogte maximum 11 meter.

6.2.3 Terreinaanleg • de niet-bebouwde delen dienen ingericht te worden als parking, inritten, laad- en losplaatsen en groenzones; • minimum 10% van de niet bebouwde ruimte moet onverhard blijven en dient aangelegd te worden met laag- en hoogstammige beplanting. Een beplantingsplan dient bij de stedenbouwkundige aanvraag gevoegd te worden; • de parkeerproblematiek dient op eigen terrein opgelost te worden. De parking dient een groene aankleding te krijgen;

Alternatieve vormen van parkeren, zoals ondergronds parkeren, parkeren op het dak en halfverzonken parkings zijn toegelaten.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 125 -


WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 126 -


Artikel 7. ACHTERUITBOUWZONE VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 7.1 Bestemmingsvoorschriften

TOELICHTING EN VISIE

De achteruitbouwzones zijn bestemd als stroken voor groenaanleg en als toegangzone tot de woning.

De achteruitbouwzones zijn grafisch aangeduid op het plan waar ze heel belangrijk zijn voor het karakter van het straatbeeld. Toegangszone tot de woning : inkompad, oprit van de garage …

Artikel 7.2 Inrichtingsvoorschriften In deze zone kunnen afsluitmuurtjes, brievenbussen en dergelijke worden geplaatst. Deze zone mag niet volledig worden verhard. Een beplantingsplan dient duidelijk te maken hoe de verhardingen en groenaanleg zich verhoudt in de voortuinstrook. Minimaal dient er deels ter hoogte van de rooilijn en ter hoogte van beide zijdelingse perceelsgrenzen groenaanplantingen voorzien te worden.

De inrichting dient in overeenstemming te zijn met het karakter van de wijk en/of straat waarvan het deel uitmaakt. Inzake verhardingspercentage kunnen we verwijzen naar het artikel 2.13 van de gemeentelijke bouwverordening.

Artikel 8. OPENBARE PARKZONE VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 8.1 Bestemmings- en inrichtingsvoorschriften

TOELICHTING EN VISIE

De zone is bestemd als openbaar park. In deze zone zijn eveneens volkstuintjes toegelaten. Enkel werken nuttig of nodig om de sociale functie van het park te behouden of te stimuleren zijn toegelaten. De inrichting dient in hoofdzaak te bestaan uit groenaanleg onder de vorm van graspartijen, streekeigen laag- en hoogstammige beplantingen, volkstuintjes, wandel- en fietspaden en waterpartijen. Speel- en sporttoestellen en andere inrichtingen welke de wijkrecreatie bevorderen zijn in ondergeschikte orde toegelaten

WVI aug 2007

Streekeigen beplanting : Gelderse roos, éénstijlige meidoorn, gewone sleedoorn, zomereik, gewone es, rode kornoelje, wegedoorn, zoete kers, gladde iep … . Mogelijke inrichtingen : bijvoorbeeld straatmeubilair, zitbanken, verlichting, kunstobjecten ….

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 127 -


WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 128 -


Artikel 9. ZONE VOOR SPORT EN RECREATIE VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 9.1 Bestemmingsvoorschriften

TOELICHTING EN VISIE

De gronden zijn bestemd voor sport- en/of recreatieve voorzieningen met bijhorende infrastructuur. In nevenbestemming wordt een conciërgewoning toegelaten.

Deze voorzieningen kaderen binnen de verdere uitbouw en centralisatie van de sportinfrastructuur in de gemeente. Bijhorende infrastructuur : parking, cafetaria, tribunes, schietstand … .

Pijlaanduiding onderdoorgang : dit geeft aan dat onder de spoorweg een doorgang mag gecreëerd worden die de centra aan de beide zijden van de spoorweg linken.

Artikel 9.2 Inrichtingsvoorschriften De inplanting van de gebouwen dient zo opgevat dat geen abnormale burenhinder wordt veroorzaakt. Het gehele sportcomplex dient te getuigen van architecturale kwaliteit, dit zowel in vormgeving als materaal gebruik. Een beplantingsplan dient deel uit te maken van elke stedenbouwkundige aanvraag.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 129 -


Artikel 10. ZONE VOOR GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN EN VOORZIENINGEN KADEREND BINNEN DE VERZORGINGSSECTOR VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 10.1 Bestemmingsvoorschriften

TOELICHTING EN VISIE

De gronden zijn bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen, openbare nutdoeleinden, onderwijs en/of voorzieningen kaderend binnen de verzorgingssector. Dit telkens met de bijhorende infrastructuur.

Het betreft thans volgende gebouwen : • Het schoolgebouw ter hoogte van de Kursaalstraat. • Het OCMW gebouw ter hoogte van de Noordhinder (bejaardentehuis). • De Klinker ter hoogte van de Marktstraat : onderwijs minder validen, Kind en Gezien en kinderopvang. • De kerk en de pastorie ter hoogte van de Kerkstraat

Artikel 10.2 Inrichtingsvoorschriften 10.2.1 Inzake de gebouwen ter hoogte van de Kursaalstraat • Herstellingen, herbouw, verbouwingen en beperkte uitbreidingen zijn toegelaten mits architecturale eenheid en stedenbouwkundige integratie in de omgeving. 10.2.2 Inzake de gebouwen ter hoogte van de Noordhinder • Inplanting : minimum 10 meter t.a.v. de zonegrenzen, behoudens de bestaande toestand. Kleinere afzonderlijke nutgebouwtjes bestaande uit 1 bouwlaag kunnen tot op minimum 2 meter van de zonegrenzen worden ingeplant. • Bouwhoogte : maximum 4 bouwlagen met dak, behoudens de bestaande toestand. • Bebouwingspercentage : maximum 40%. • Een beplantingsplan en circulatieplan dient deel uit te maken van de stedenbouwkundige aanvraag. Hierbij dient aangegeven te worden hoe het geheel landschappelijk geïntegreerd wordt binnen deze groene omgeving en hoe het mobiliteitsaspect (parkeren, laden en lossen) wordt georganiseerd. Hierbij kan geen toegang genomen worden via de Ruitingen. • Deze zone dient steeds als geheel ontworpen te worden, zowel in architectuur, materiaalgebruik, aanleg onbebouwde ruimte. Deze zone kan

WVI aug 2007

Deze site is reeds volledig gerealiseerd. Aanpassingen door gewijzigde wetgeving (bijvoorbeeld brandweernormen) of noden dienen mogelijk te blijven.

Het OCMW heeft plannen om het oostelijke gebouw volledig af te breken en hier een volledige nieuwbouw te plaatsen. Kleinere afzonderlijke nutgebouwtjes : fietsenberging, vuilnisberging, …

4 bouwlagen en dak : kroonlijsthoogte van max. 12.50 meter, nokhoogte van max. 20 meter.

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 130 -


niet ‘verkaveld’ worden in afzonderlijke entiteiten die geen samenhang vertonen. 10.2.3 Inzake de gebouwen ter hoogte van de Marktstraat • Inplanting : vrij, mits met de bebouwing het straatbeeld te ondersteunen en mits t.a.v. de bestemmingzone voor ééngezinswoningen (artikel 3) een minimale afstand van 5 meter te behouden. • Bouwhoogte : maximum 2 bouwlagen en dak. De dakvorm is vrij. • Bebouwingspercentage : maximum 60% • Bij elke stedenbouwkundige aanvraag dient aangegeven te worden hoe de aanvraag zich verhoudt ten aanzien van het geheel van de betrokken bestemmingszone. • Deze zone dient steeds als geheel ontworpen te worden, zowel in architectuur, materiaalgebruik, aanleg onbebouwde ruimte. Deze zone kan niet ‘verkaveld’ worden in afzonderlijke entiteiten die geen samenhang vertonen. 10.2.4 Inzake de gebouwen ter hoogte van de Kerkstraat • Inplanting : vrij, mits met de bebouwing het straatbeeld te ondersteunen en stedenbouwkundige afwerking van aanpalende gebouwen. • Bouwhoogte : o voor het kerkgebouw : vrij o voor de overige gebouwen : maximum 3 bouwlagen en dak. • Bebouwingspercentage : maximum 60%

WVI aug 2007

2 bouwlagen en dak : kroonlijsthoogte van max. 6.50 meter, nokhoogte van max. 11 meter.

3 bouwlagen en dak : kroonlijsthoogte van max. 10 meter, nokhoogte van max. 17 meter.

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 131 -


WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 132 -


Artikel 11. PROJECTZONE HEULEBRUG VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 11.1 Algemene bestemming- en inrichtingsvoorschriften

TOELICHTING EN VISIE

11.1.1 Projectzone I en II • Bestemming : één- en meergezinswoningen, handel, kantoren, diensten, stapelruimtes, horeca, parkeervoorzieningen en wegeninfrastructuur. Ondergrondse constructies zijn toegelaten. • Niet woonfuncties zijn toegelaten voor zover geen abnormale burenhinder wordt veroorzaakt.

Het betreft volgende projectzones (zie toelichtingsnota):

11.1.2 Projectzone III • Bestemming : ééngezinswoningen en wegeninfrastructuur. 11.1.3 Bij elke vergunningsaanvraag dient een globaal inrichtingsplan over de betrokken projectzones gevoegd te worden. Bij een gefaseerde uitvoering dient de eerste bouwaanvraag aan te geven hoe deze past binnen de globale inrichting van de betrokken projectzone. De betrokken projectzones dienen zowel in architectuur, materiaalgebruik als aanleg onbebouwde ruimte een geheel te vormen.

Projectzone I : zone ter hoogte van Heistlaan. Het betreft de site van het voormalige sportcentrum Speelman dat ondertussen geherlocaliseerd is naar de site ter hoogte van de Laguna Beach. Hier dient een inbreidingsproject plaats te vinden en dient de centrale as van het project Heulebrug aangetakt te worden op de Heistlaan.

Projectzone II : zone ter hoogte van de Breed Veertien. Het betreft de site van de ‘Korenbloem’ waar momenteel speelpleinwerking, jeugdbeweging Oranje en delen van de muziekschool een onderdak hebben. Deze functies zullen geherlocaliseerd worden in de projectzone Coudekercke. Na realisatie kan ook hier een inbreidingsproject gerealiseerd worden. Voorafgaandelijk kan reeds de centrale as van het project Heulebrug aangetakt worden op de Breed Veertien.

Projectzone III : huidige groene open zone ter hoogte van de Breed Veertien, nabij het bestaande OCMW bejaardentehuis. Gezien in het project Heulebrug, noordelijk aanpalend aan de projectzone 1 een groene long wordt voorzien, wordt voorgesteld op deze huidige open ruimte eveneens een inbreidingsproject te voorzien.

Doel is hier de stedenbouwkundige randvoorwaarde enerzijds zo ruim mogelijk te definiëren en anderzijds voldoende rechtszekerheid te geven naar de omwonenden. Op het niveau van de stedenbouwkundige aanvraag kan het gemeentebestuur strengere randvoorwaarden opleggen. Het betreft projectzones die volledig op gemeentelijke gronden zullen worden gerealiseerd.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 133 -


Artikel 11.2 Specifieke bestemming- en inrichtingsvoorschriften 11.2.1 Inzake de gebouwen ter hoogte van de projectzone I • Afwerking van de straatwanden : o aansluiting bij bestaande zuidelijke ééngezinswoningen langs de Heistlaan met gesloten bebouwing bestaande uit ééngezinswoningen. Bouwhoogte wordt beperkt tot twee bouwlagen met dak (a); o herplaatsen van een baken volume ter hoogte van de bestaande Speelman (b) die zowel het voorplein als binnenplein dient te profileren, evenwel op minimum 8 meter van de zijperceelsgrens van de bestaande aansluitende noordelijk geplaatste woning langs de Heistlaan. De bestemming kan bestaan uit één- als meergezinswonigen, handel, kantoren, diensten, toeristisch recreatieve infrastructuur, sportinfrastruur en horeca. De bouwhoogte kan bestaan uit maximum 3 bouwlagen met dak. • Zuidelijke afwerking t.h.v. van wanden nieuwe binnenplein en centrale as : één- en meergezinswoningen, handel, kantoren, diensten en horeca bestaande uit maximum 3 bouwlagen met dak (c). • De centrale as dient op de Heistlaan aangetakt te worden : o tussen de nieuwe bebouwing dient een voldoende ruim gabariet vrijgehouden te worden teneinde deze centrale as voldoende 'allure' te kunnen geven; o deze as dient op het nieuwe binnenplein geïntegreerd te worden zodat hierdoor een ruimtelijke verkeersbarrière wordt ingebouwd; • Architecturaal voorkomen : de architectuur dient aansluiting te vinden bij het project Heulebrug. Dit zowel in vormgeving als materiaalgebruik. • Een beplantingsplan en circulatieplan dient deel uit te maken van de stedenbouwkundige aanvraag. Hierbij dient aangegeven te worden hoe het geheel landschappelijk geïntegreerd wordt en hoe het

WVI aug 2007

Principeschetsen (indicatief) van mogelijke invullingen : bv. het omsluiten van het binnenplein door een “wand” van gebouwen, of bv. het doorbreken van de wand door het doortrekken van een open parkstructuur tot het binnenplein

Volgende principes staan ruimtelijk vast : We onderscheiden volgende nieuw te ontwikkelen pleinen ten aanzien van de bestaande bebouwing van de Speelman : • ten oosten : nieuw te ontwikkeling binnenplein langs de centrale as; • ten westen : ter hoogte van bestaande achteruitgeplaatste positie van de Speelman, voorplein tegenaan de Heistlaan; We onderscheiden volgende nieuw te ontwikkelen bebouwing : • ter hoogte van de bestaande Speelman (b); • als afwerking van de zuidelijke gesloten bebouwing langs de Heistlaan (a); • rond het nieuwe binnenplein (c); Centrale as : het betreft de centrale ontsluitingsas van het project Heuleburg, vertrekkende van de Heistlaan, langs het centrale plein welke aantakt op de Breed Veertien.

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 134 -


mobiliteitsaspect (realisatie centrale as, aantakking op Heistlaan) wordt georganiseerd.

Sfeerbeeld inkom ter hoogte van de Heistlaan

11.2.2 Inzake de gebouwen ter hoogte van de projectzone II • Inplanting : vrij, mits naleven van volgende stedenbouwkundige principes : o afwerking van de straatwanden, meer- en ééngezinswoningen ter hoogte van de centrale as (a), ééngezinswoningen ter hoogte van de zuidelijke aan te leggen wegenis (b); o interne wegenis in functie van ontsluiting garages (conform opties project Heulebrug); o gesloten bebouwing ter hoogte van de centrale as (a), open en halfopen bebouwing ter hoogte van de zuidelijke aan te leggen aanpalende wegenis (b); • Bouwhoogte : maximum 2 bouwlagen en dak. • Architecturaal voorkomen : de architectuur dient aansluiting te vinden bij het project Heulebrug. Dit zowel in vormgeving als materiaalgebruik. • Een beplantingsplan en circulatieplan dient deel uit te maken van de stedenbouwkundige aanvraag. Hierbij dient aangegeven te worden hoe het geheel landschappelijk geïntegreerd wordt en hoe het mobiliteitsaspect (realisatie centrale as, aantakking op Heistlaan) wordt georganiseerd.

Principeschema van mogelijke inrichting

11.2.3 Inzake de gebouwen ter hoogte van de projectzone III • Inplanting : vrij, mits de morfologie zich inpast in de morfologie van de onmiddellijke omgeving. • Bouwhoogte : maximum 2 bouwlagen en dak. • Architecturaal voorkomen : vrij, voor zover er een hedendaagse

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 135 -


â&#x20AC;˘

kwalitatieve vormgeving en materiaalgebruik wordt voorgesteld. Een beplantingsplan en circulatieplan dient deel uit te maken van de stedenbouwkundige aanvraag. Hierbij dient aangegeven te worden hoe het geheel landschappelijk geĂŻntegreerd wordt en hoe het mobiliteitsaspect (ontsluiting project, inplanting garages/autostandplaatsen) wordt georganiseerd.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 136 -


Artikel 12. ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN Artikel 12.1 Bestemmingsvoorschriften

TOELICHTING EN VISIE

Zone voor wegen, paden, voet- en fietspaden, parkeerzones, pleinen, waterpartijen, groenzones en hun infrastructuren zoals ondergrondse- en bovengrondse nutleidingen, verlichting, straatmeubilair, kunstwerken, groenaanplantingen, ondergrondse constructies en nutgebouwtjes.

De doorgang voor de brandweer en andere hulpdiensten dient steeds gewaarborgd te zijn.

Beplantingen dienen te bestaan uit streekeigen soorten.

Streekeigen beplanting : Gelderse roos, éénstijlige meidoorn, gewone sleedoorn, zomereik, gewone es, rode kornoelje, wegedoorn, zoete kers, gladde iep … .

Op deze gronden is het verboden afgedankte goederen, afval, wrakken, containers, grondstoffen en verkoopsgoederen te plaatsen.

Artikel 12.2 Inrichtingsvoorschriften

12.2.1 Openbare wegenis type centrumversterkende as • deze assen dienen met de ‘allure’ van centrumversterkende assen vormgegeven te worden; • er moet een eenheid en eenvormigheid bestaan in aanleg, groenaanplantingen, materiaalgebruik en allerlei armaturen; • op deze assen dient ruime aandacht besteed aan de voetganger en fietser die een vlotte circulatie mogelijk maken van polder naar zee en vise versa. • brede voetpaden dienen het handelsgebeuren te ondersteunen; 12.2.2 Openbare wegenis met verzamelfunctie • het ontwerp uitgangpunt is het vlot doorgaand verkeer; • aparte fiets- en voetpaden; • er moet een eenheid en eenvormigheid bestaan in aanleg, groenaanplantingen, materiaalgebruik en allerlei armaturen; • beplanting, ritmisch aangeplant, dient de beeldkwaliteit van deze wegenis te ondersteunen.

WVI aug 2007

Gelet op hun specifiek karakter en functie worden deelzones met specifieke bepalingen onderscheiden. Openbare wegenis type centrumversterkende as : het betreft de verticale drager van het plangebied die de polders met het zeegebeuren bindt.

Allerlei armaturen : verlichtingsarmaturen, zitbanken, vuilnisbanken, …

Het betreft de Westkapellestraat - Marktstraat, de Breed Veertien (aansluitend bij de centrale as van Heulebrug), de Knokkestaat en de Pannestraat

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 137 -


12.2.3 Openbare wegenis met verblijfskarakter â&#x20AC;˘ ontwerp uitgangspunten zijn zo veel mogelijk gemengd verkeer en maatregelen om het autoverkeer af te remmen;

Het betreft de uitgesproken woonstraten. Deze wijkwegen fungeren als ruggengraat van de woonfuncties. Het is belangrijk dat de (her)inrichting het verblijfskarakter aanwijsbaar maken.

12.2.4 Deelzone voor pleinfunctie : doel is hier ruimtelijke pleingehelen te creĂŤren in relatie tot het sociale gebeuren van de buurt. Op deze pleinen is mechanisch verkeer ondergeschikt.

WVI aug 2007

Gemeentelijk RUP DORPSKERN HEIST

- 138 -

RUP Dorpskern Heist  

RUP Dorpskern Heist

RUP Dorpskern Heist  

RUP Dorpskern Heist

Advertisement