Page 1

Professional Experience Program


g

re ite ct u rc h

rin

•a

ee

in

Professional Experience Program

r e rio ur te ct •in hite c ar

•urbanism

ng •e

•landscape architecture


voorwoord

In 2003 startte toenmalig Rijksbouwmeester Jo Coenen Het Experiment, een programma om pas afgestudeerde ontwerpers aan professionele beroepservaring te helpen. Het tweejarige traject De Beroepservaring kwam hier uit voort. Een afgeronde ontwerpopleiding betekent immers niet automatisch dat je klaar bent voor de praktijk. Ook de wetgever heeft dit erkend. Met een wijziging van de Wet op de Architectentitel (WAT) wordt beroepservaring verplicht vanaf 2015. Pas na twee jaar ervaring in de praktijk en het voldoen aan in de wet gestelde eindtermen mag je je inschrijven in het Architectenregister en ben je gerechtigd om de titel te voeren. De Beroepservaring biedt als enige in Nederland een erkend, ge誰ntegreerd programma en gaat vanaf nu verder onder een nieuwe naam: PEP. PEP staat voor:  Professional Experience Program 05


over PEP

De ervaring leert…

PEP Werkt! “Na het beroepservaringstraject is 95% van de deelnemers nog steeds werkzaam als architect, stedenbouwkundige, landschapsof interieurarchitect.” Evaluatieonderzoek Het Experiment en De Beroepservaring, mei 2014

07


inhoud

Voorwoord pag. 05 Boost voor je carrière pag. 09 Het werkt! pag. 10 Vakgebied in beweging pag. 11 Waarom PEP? pag. 14 Hoe werkt PEP? pag. 16 De ervaring leert… pag. 18

Colofon Tekst: Studio-RO, Anne Luijten, Amsterdam Concept & vormgeving: Van Lennep, Amsterdam

Disclaimer Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Data, locaties en opsommingen van thema’s kunnen aan verandering onderhevig zijn. Op de website wordt steeds de actuele informatie weergegeven.

08


Een boost voor je carrière

PEP is een programma dat al tien jaar lang bewezen heeft een verrijking te zijn voor de professionele beroepspraktijk van de deelnemers. Het volgen van PEP betekent een gegarandeerde boost voor iedereen die er aan deelneemt, of je nu binnen een bureau werkt of ZZP’er bent. Door het gevarieerde programma van gemeenschappelijke onderdelen met trainingen, bureaubezoeken en excursies en het individuele programma met een mentorsysteem, krijgt je professionele ontwikkeling een enorme versnelling. Niet alleen leer je van gerenommeerde ontwerpers het vak in de praktijk, ook bouw je een waardevol netwerk op van mededeelnemers en docenten. Je leert van elkaar én van ontwerpers van naam, die je helpen bij het uitvoeren van je persoonlijke ontwikkelingsplan. Dit netwerk wordt bovendien gefaciliteerd door de Alumnivereniging, waarvan alle oud-deelnemers én alle mentoren automatisch lid worden. 09


PEP werkt!

En het werkt. PEP wordt georganiseerd door de enige door Bureau Architectenregister erkende organisatie voor het ge誰ntegreerde beroepservaringsprogramma. Uit recent onderzoek blijkt dat maar liefst 95% van de 233 deelnemers van de afgelopen tien jaar nog steeds werkzaam is in de ontwerpbranche. Slechts 1,7% is werkloos. Dat is zeker in deze crisistijd een ongelofelijk resultaat. PEP biedt als enige de kwaliteit van een ge誰ntegreerd programma, met de beste ontwerpers, dat na met goed gevolg afleggen van het traject gegarandeerd, leidt tot inschrijving in het Architectenregister. Kortom: PEP biedt je een grote kans op een goede toekomst als ontwerper. Daarom: PEP werkt!

10


Vakgebied in beweging

Het vakgebied is onmiskenbaar in beweging. Voor alle disciplines geldt dat de contouren van het vak drastisch anders zijn dan nog maar een paar jaar geleden. Projecten worden complexer, maar er is tegelijkertijd ook meer aandacht voor kleinschaligheid en nieuwe opdrachtgevers zoals particulieren en maatschappelijke organisaties. De rol van de ontwerper verbreedt zich. Samenwerking en integraliteit zijn meer dan ooit sleutelwoorden in de hedendaagse bouwpraktijk. De ontwerper speelt vaker een verbindende rol, tussen een breed palet aan partijen en opdrachtgevers. Het werken in teams vraagt om nieuwe competenties. Vaardigheden die je niet automatisch leert op de opleidingen, omdat deze verder gaan dan goed kunnen ontwerpen. Ook kunnen luisteren, wensen kunnen vertalen, het kunnen invoelen van de context waarbinnen je opereert en een flinke dosis overtuigings11

→


Vakgebied in beweging

kracht behoren tegenwoordig onverkort tot het CV van de ontwerper. Bovendien neemt de ontwerper steeds vaker een (mede)initiërende rol, bijvoorbeeld samen met ontwikkelaars of in CPO-projecten. Dat vraagt om een scherp ondernemerschap, in houding én in kennis van zaken. Het leren van vaardigheden die horen bij deze nieuwe, brede rol van de ontwerper is een belangrijk onderdeel van het beroepservaringsprogramma van PEP. Het programma biedt de volgende modules en semesters aan: • offertes en contracten • kostencalculaties • acquisitie • het Bouwbesluit • s electies en aanbestedingen • kwaliteitsbeleid •b  ouwvoorbereiding en ruimtelijke ordening

12

• masterclass Ondernemerschap • semester Samenwerken • semester Internationalisering • semester Het Project • semester Realisatie


Vakgebied in beweging

De modules en semesters geven kennis van praktijkthema’s die niet of nauwelijks voorkomen op de curricula van ontwerpopleidingen, maar die onontbeerlijk zijn voor het uitoefenen van een professionele beroepspraktijk als ontwerper. Of, zoals een van de deelnemers het stelt: “Doordat ik me veel meer bewust ben geworden van kosten ben ik echt een betere ontwerper geworden. Ik kies nu vaker voor slimmere ontwerpoplossingen. Deze kennis heb ik niet op de TU geleerd maar is net zo belangrijk voor het maken van een mooi gebouw als goed kunnen tekenen.”

13


Waarom PEP? Het opdoen van twee jaar beroepspraktijk is voor ontwerpers die na 31 december 2014 afstuderen verplicht voor het verkrijgen van de titel. Het kiezen voor het programma van PEP biedt je veel voordelen.

14


Waarom PEP? • Binnen het geïntegreerde programma van PEP krijg je een totaalpakket aangeboden waarin je volledig wordt begeleid. Het gehele programma is voor je georganiseerd • De opzet van het programma is multidisciplinair, waardoor je leert van andere disciplines. Tegelijkertijd is er ruimte om per discipline de verdieping op te zoeken • Het programma wordt speciaal voor ZZP’ers ook flexibel aangeboden, zodat je zelf kunt kiezen wanneer je de modules doet • Alle belangrijke thema’s en fasen uit de praktijk - van ontwerp tot realisatie - komen bij PEP aan bod • Je leert van de beste docenten, zoals gerenommeerde ontwerpers, het vak in de praktijk. Ook opdrachtgevers en andere professionals uit de praktijk worden uitgenodigd als spreker op de bijeenkomsten • Het programma biedt een leerzaam en inspirerend kijkje in de keuken bij andere bureaus en bij opdrachtgevende partijen

15

• Je bouwt een waardevol netwerk op van docenten en mededeelnemers. Alle deelnemers én mentoren worden automatisch lid van de nieuwe Alumnivereniging. Een onderdeel hiervan is de mentorenmaatschap. Inmiddels gingen al 233 deelnemers je voor, waarvan het merendeel van 95 procent nog steeds werkzaam is in de ontwerppraktijk. • PEP leidt tot een ware accelleratie van je beroepspraktijk. Je leert in twee jaar net zoveel als waar anderen misschien wel vijf jaar over doen. Daarmee krijg je vaak eerder meer verantwoordelijkheden binnen het bureau. Voor ZZP’ers geldt dat de modules van PEP vaak één op één direct in de praktijk kunnen worden gebracht. • In een veranderende vakpraktijk speelt PEP in op vaardigheden en competenties die horen bij een nieuwe, brede rol van de ontwerper. PEP versterkt je ondernemerschap en je samenwerkingsvaardigheden. • Voor ZZP’ers biedt PEP structuur en een vangnet in de startfase van je bedrijf


Hoe werkt PEP

PEP is de enige erkende aanbieder van een totaalpakket waarin alle aspecten van de beroepspraktijk aan bod komen. Het programma bestaat uit een gemeenschappelijk deel en een individueel deel. Je traint bij de nieuwste smaakmakende projecten zoals afgelopen jaar het Stedelijk Museum en Muziekcentrum Vredenburg. Middels een persoonlijk ontwikkelplan en een logboek houd je je eigen vorderingen bij. In het gehele traject wordt je begeleid door een mentor volgens het mentor-gezelprincipe. PEP is multidisciplinair opgezet, dat wil zeggen dat je binnen het programma samenwerkt met architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. PEP biedt, speciaal voor zelfstandigen, vanaf 2015 ook een flexibel programma aan. Daarmee is het mogelijk om een individueel traject uit te stippelen, waarmee je direct kunt inspelen op thema’s die zich voordoen in jouw beroepspraktijk. Ook kun je als dat nodig is tijdelijk stoppen met het programma.

16


De ervaring leert‌

10x Ouddeelnemers aan het woord

17


De ervaring leert…

01

“Als starter gaf het beroepservaringstraject me zelfvertrouwen. Zowel persoonlijk als professioneel was het een verrijking”

02

“Ik heb er een netwerk van creatieve mensen aan over gehouden. Ik weet wie ik waarvoor moet vragen”

03

“Ik heb de kans gekregen om meer verantwoordelijkheden te pakken binnen het bureau. Mensen die gelijk met mij zijn begonnen zitten nog specifiek in projecten”

18


De ervaring leert…

04

“Dankzij de beroepservaring heb ik een vliegende start gemaakt met mijn bureau”

05

“Tijdens de bijeenkomsten kreeg ik altijd de meest creatieve ideeën. Je leert toch het meeste doordat je van mensen uit de praktijk hoort over hun ervaringen. Dat is heel wat anders dan er een boek over lezen”

“Door de beroepservaring heb ik mijn vak in de breedte én in de diepte leren kennen. Het vak is zoveel meer dan ontwerpen alleen”

19


De ervaring leert…

“Die twee jaar hebben me leren focussen op wat ik wil met mijn vak”

08

“De beroepservaring bood me structuur en was ook echt die stok achter de deur die je soms gewoon nodig hebt” “Ik ben me bewust geworden van het spel en hoe om te gaan met de spelregels. Ik heb in twee jaar in de volle breedte aangeraakt wat een ander in vijf jaar doet” “Ik ben in een heel interessant netwerk terechtgekomen”

20


Programma

PEP PROGRAMMA 2015 + Ge誰ntegreerd PEP programma en Zelfstandige route

21


Programma

PEP PROGRAMMA IS INCLUSIEF:

• PEP-startalk • Werken onder begeleiding van een mentor of het starten van een eigen bureau • Mogelijk een mentor uit de PEPmentorenmaatschap • Begeleiding bij het POP & Logboek • Volgen van een workshop Ondernemerschap • Volgen van vier PEP-semesters •B  ijeenkomsten op vakgerelateerde locaties • Bureaubezoek van de PEP-vakcoördinator aan de deelnemer en zijn of haar mentor • Opbouw van een groot netwerk • Multidisciplinair werken • PEP-eindgesprek ZELFSTANDIGE ROUTE:

• Volgen van losse PEP modules 22


Professional Experience Program (2 jaar)

Samenwerken SEMESTER I Internationalisering SEMESTER P Het Project SEMESTER R Realisatie MASTERCLASS Ondernemerschap SEMESTER S

MULTIDISCIPLINAIR: Architectuur, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur Interieurarchitectuur

SEMESTER P SEMESTER R

Het Project Realisatie

DISCIPLINAIR + combinaties van disciplines

23


Curriculum

MASTERCLASS

O1 Debat- en presentatietechnieken O2 Organisatie en profiel O3 Hoe start ik een eigen bedrijf? S1 Het nieuwe werken ketenintegratie S2 Procesmanagement

SEMESTER S → SAMENWERKEN

S3 Tekenen in de praktjk

MULTIDISCIPLINAIR

S4 Flexibel werken; intern en extern

LEGENDA:  A= Architectuur  S= Stedenbouw  L= Landschapsarchitectuur  I= Interieurarchitectuur

24


Curriculum I1 Attitude, Acquisitie en selectieprocedures SEMESTER I → (INTER)NATIONALISERING

I2 Het professionele veld: regionaal en stedelijk

MULTIDISCIPLINAIR

I3 Beleid en regelgeving I4 Europees aanbesteden P1 Interpretatie van de opdracht, PVE, offerte en Plan van Aanpak

SEMESTER P → HET PROJECT

P2 Vergunningen, Bouwbesluit en Inspraak

DISCIPLINAIR EN MULTIDISCIPLINAIR

P3 Kwaliteitsbeleid: Monumentenbeleid A I WRO s l P4 Aanbesteding A I H et project van idee tot beheer S L

25


Curriculum R1 Bouwplaats A I en s l gezamenlijk R2 Kostencalculatie A I Grondexploitatie S L SEMESTER R → REALISATIE DISCIPLINAIR EN MULTIDISCIPLINAIR

R3 Bouwvoorbereiding: de toekomst(waarde) van het bestek

R4 Kennis in de praktjk: Bouwmethodiek A Duurzaamheid s Transformatie van het landschap l Materiaalkennis I

LEGENDA:  A= Architectuur  S= Stedenbouw  L= Landschapsarchitectuur  I= Interieurarchitectuur

26


Profesional Experience Program De beroepservaring PEP wordt georganiseerd door de Stichting Beroepservaring Jonge Architecten en Stedenbouwkundigen (BEJAS) in samenwerking met de Stichting Post Academisch Onderwijs (PAO). PEP wordt begeleid door het Comité PEP: • Jo Coenen, voorzitter • Thijs Asselbergs • Dirk Sijmons • Gerrit Schilder • Maurits de Hoog • Jan Westra • Julietta Zanders De Beroepservaring is in 2003 als Het Experiment opgezet door voormalig Rijksbouwmeester Jo Coenen vanuit het Atelier Rijksbouwmeester. Sedert 2003 zijn er vijf ronden voor architecten georganiseerd. Sinds 2010 doen stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten mee. Vanaf 2012 is de Beroepservaring tevens opengesteld voor interieurarchitecten.

27

Vanaf 2003 werd de Beroepservaring georganiseerd vanuit het Atelier van de Rijksbouwmeester, Rijksgebouwendienst, Den Haag. Het projectbureau PEP is gehuisvest aan de Keizersgracht 126 te Amsterdam. Het projectteam bestaat uit: • Julietta Zanders, Dagelijkse leiding • Reinder Douwes, projectcoördinator • Jeroen van de Ven, Vakcoördinator architectuur • Noël van Dooren, Vakcoördinator landschapsarchitectuur en stedenbouw • Gerrit Schilder, Vakcoördinator interieurarchitectuur • Guus Enning, Voorzitter Alumnivereniging PEP


Interesse? Heb je interesse? Geef je geheel vrijblijvend op bij info@PEPnl.eu Je wordt hiermee van alles betreft beroepservaring op de hoogte gehouden! Voor meer informatie over de ronde 2012-2014: www.beroepservaring.nl Vragen? info@PEPnl.eu www.pepnl.eu

Professional Experience Program

Projectbureau PEP Keizersgracht 126 1015 CW Amsterdam www.pepnl.eu

PEP - Professional Experience Program  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you