Vanheede Environment Group - Duurzaamheidsverslag 2013

Page 1

DUURZAAMHEIDSVERSLAG

2013


Materials

Managing Your Waste

Duurzaam materialenbeheer zou op ieder afvalvraagstuk een antwoord moeten kunnen bieden. Dit kan enkel door een integrale kijk op de materiaalketen. Bij industriële processen komen vaak grote hoeveelheden kunststofafval vrij. Via de meest moderne verwerkingstechnieken in onze eigen verwerkingsinstallatie en onze verregaande knowhow produceren we industriële grondstoffen met gelijkaardige of betere eigenschappen dan nieuwe grondstoffen. We leveren duurzame oplossingen aan onze klanten en met de kunststoffen van vandaag creëren we kunststoffen van morgen. “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is energie stoppen in mensen en middelen opdat ieder er beter uit komt.” Inzameling en verwerking van industrieel kunststofafval door Vanheede Polymers & Compounds, Dottenijs.

2


Inhoud

06 #pride

Het beleid weerspiegelt onze visie en missie Venturi, een nieuw informaticaplatform als motor voor change management David Vanheede twee dagen stagiair in het Vlaams Parlement

12

#passion

16

#people

26

#planet

PMD-sortering voor bedrijven op de rails Afval redt levens O-Mat recycleert oude matrassen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel Vanheede Environmental Logistics, het verhaal Raad van bestuur Modern HR-beleid als sleutel tot duurzaamheid 562 schone glasbollen in Antwerpen Investeren in vakbekwaamheid Veiligheid, een prioriteit Duurzame ontwikkeling promoten Woudaapje neemt intrek in Bergmolenbos Vuur - Efficiënt energiebeheer koppelen aan eigen energieproductie Water - Over niet verontreinigen en zelf zuiveren… Lucht - CO2-uitstoot bestrijden door pellets en hybride vuilniswagens

44 #profit

Aarde - Zorg dragen voor de rijkdom van de aarde Kerncijfers 2013 3Voorwoord

Meer dan ooit dekt de vlag de lading met dit duurzaamheidsverslag. Het is een weergave van waar Vanheede voor staat: een familiebedrijf met diepgaande waarden dat stap voor stap een lange termijnfilosofie uitwerkt zowel qua structuur als qua relatie met de klanten. Onze vijf P’s, pride, passion, people, planet en profit, staan daarbij centraal. 2013 werd het jaar van de innovatie, automatisatie en het verder digitaliseren van onze gegevens. Op vlak van milieu beschikken wij over een gigantisch gegevensbestand. Een optimaal gebruik daarvan verhoogt onze business intelligence. Daarom werd een nieuw ERP-pakket, AX 2012 of Microsoft Dynamics 2012, aangekocht en geïmplementeerd. Alle gegevens worden nu automatisch ingevoerd en bijgehouden. Dat is nodig voor onze klanten en daar staan wij altijd klaar voor. 2013 werd een correct jaar, een beter jaar dan 2012. Innova-

tie en automatisatie zijn de sleutels voor die groei. De totale markt van onze sector groeit niet en zit waarschijnlijk op zijn hoogtepunt wat volume betreft: het volume papier daalde met 6%, de industriële groei bedroeg slechts 0,1 %. Onze logistieke activiteit op het vlak van gevaarlijk en ongevaarlijk afval blijft zeer belangrijk maar wij moeten nieuwe diensten aanbieden, onze markt verruimen. De cijfers van 2013 tonen aan dat wij daarin geslaagd zijn. Wij investeerden in biomassa, in composteren, in het recycleren van kunststoffen, in een volautomatische PMD-sortering en maken energie en grondstoffen van afval. De knowhow en de ervaring die we in het verleden opbouwden, heeft ons daarbij stevig geholpen.

om op de meest accurate en veilige manier zijn of haar job te kunnen uitvoeren. De ontwikkeling van ons bedrijf wordt immers vooral bepaald door ons team van 550 medewerkers. Meer nog dan in de politiek, ik kan het weten want ik liep stage in het Vlaams Parlement, geldt hier de leuze: samen sterk. Daarom investeren wij in bijkomende opleidingen van ons administratief personeel en van onze tweehonderd chauffeurs. De toekomst bekijk ik dan ook voorzichtig positief. Volgens mij blijft het economisch klimaat in West-Europa de eerste 5 à 10 jaar eerder voorzichtig maar wij hebben de kwaliteiten om eruit te komen. Op vlak van gezondheid, milieu en welzijn wordt het een uitdagende periode met nieuwe mogelijkheden.

Vernieuwing betekent ook dat we investeren in de opleiding van alle medewerkers. Arbeiders en bedienden zijn gelijk voor de wet en dus krijgt iedereen hier bijscholing en opleiding

“Na onze interne optimalisatie en investeringen eigen aan onze organische groei, staan wij meer dan ooit klaar om nieuwe uitdagingen en investeringen aan te gaan. Dat is ondernemen!” David Vanheede, CEO Vanheede Environment Group 5


#pride Houtafval bestaat in 3 klassen: • A-hout, onbewerkt en niet vervuild hout • B-Hout, bewerkt hout • C-Hout, chemisch behandeld hout A-hout wordt volledig gerecycleerd. Eerst wordt het verkleind tot houtsnippers, deze grondstof wordt ingezet voor de productie van houtvezelplaten of zelfs uw nieuwe laminaatvloer. B-hout is minder geschikt voor recyclage. Dit hout gaat voor het grootste deel naar de biomassa centrale voor de productie van groene stroom. C-Hout bevat schadelijke stoffen en wordt op een milieuvriendelijke manier verwerkt. “Een open, eerlijke en oprechte relatie zorgt ervoor dat we elkaar in de ogen kunnen kijken en werken naar een win-win situatie voor alle betrokken partijen! Zo kunnen we terecht trots zijn op wat we doen!” Industriële verwerking van hout door Vanheede Biomass Solutions, Quévy


Het beleid weerspiegelt onze visie en missie Het beleid van Vanheede Environment Group zien we als een dynamische pijl gevormd door mensen. Het geeft een duidelijke vooruitblik op de toekomst met als speerpunt onze visie en missie. Vanuit deze visie en missie volgt onlosmakelijk onze strategie met daaraan gekoppeld de doelstellingen en KPI’s. Dit alles wordt beïnvloed door onze (familiale) bedrijfswaarden. Het menselijk aspect en de betrokkenheid van alle stakeholders zijn dus zeer belangrijke klemtonen in ons beleid! Dit zowel op intern vlak, tussen collega’s en diensten, als op extern vlak, voor al onze stakeholders. Samen bouwen we aan een mooie, duurzame toekomst!

Visie

Missie

Strategie

Doelstellingen

Via innovaties, het verleden vorm geven voor de toekomst.

Vanheede Environment Group wil een duurzame onderneming zijn die haar klanten de meest efficiënte oplossingen inzake afval-, materialen-, groene energie- en milieubeheer aanbiedt. We hanteren daarbij een kwaliteitsvolle, professionele en innoverende aanpak met toegevoegde waarde voor alle stakeholders.

De groep is geënt op 4 strategische assen:

Vanuit de strategie bepalen we concrete doelstellingen per Business Unit.

Duurzaam ondernemen betekent voor Vanheede Environment Group met een minimale impact op de omgeving de beste resultaten behalen voor al haar stakeholders.

1. Logistics, inzamelen en sorteren van afval

2. Services, inzamelen en sorteren van gevaarlijk en bijzonder afval

3. Raw Materials, afval wordt grondstof

Kwalitatieve doelstellingen: ook wel continue verbetervoorstellen genoemd, kwalitatief en niet meetbaar.

Kwantitatieve doelstellingen: duidelijk meetbare KPI’s.

4. Renewable Energy, afval wordt energie

#pride

I7


Venturi Een nieuw informaticaplatform als motor voor change management bij Vanheede

Prototype voorstelling door key-users

Een heel uitgebreid en compleet dienstenpakket zorgde voor een toegenomen complexiteit van onze interne processen. Dat vroeg om optimalisatie en automatisatie. Kortom: een nieuw informaticaplatform. Het dienstenpakket dat we met Vanheede ontwikkeld hebben, heeft de voorbije jaren een enorme vlucht genomen. Het aantal soorten afvalstromen dat we inzamelen en verwerken, is steeds groter geworden. En ook voor de inzameling beschikken we over uiteenlopende oplossingen: het aantal

8 I #pride

containertypes en bijhorende inzamel- en transportvoertuigen is hierdoor alleen maar toegenomen. Deze evolutie heeft een enorme complexiteit met zich meegebracht die we voorheen niet kenden. Met de komst van integraal afvalbeheer, waarbij we ook bij onze klanten zelf zorgen voor de inzameling en sortering van afvalstromen, is deze complexiteit alleen maar toegenomen.

Een open en eerlijke communicatie met onze klanten is voor Vanheede essentieel. We willen ook steeds uitgebreider met onze klanten kunnen communiceren. Van offerte over contract tot het order en de uiteindelijke inzameling: alles moet op een eenduidige en ondubbelzinnige manier genoteerd en doorgegeven worden. De snelle evolutie naar een onlinewereld waarbij we meer en meer in real time met elkaar communiceren, kan ons hierbij helpen. Onze processen moeten dan wel veel meer geautomatiseerd worden en de data eenduidig en direct beschikbaar zijn.

Een doorgedreven en structurele kennis van onze kosten is van vitaal belang voor een verzekerde toekomst van ons bedrijf. De milieusector is in de voorbije decennia enorm snel gegroeid maar heeft vrij snel een zekere maturiteit bereikt. Daardoor is efficiĂŤnt en kostenbewust onze processen beheren meer dan ooit van cruciaal belang. De crisis van de voorbije jaren heeft dit belang alleen maar doen toenemen.


Een korte historiek 2010

Beslissing een nieuw informaticasysteem (ERP) in te voeren ter ondersteuning van het uitwerken van nieuwe processen.

2011

“We look ahead and try to understand this changing world, in the meantime our company is going through a metamorphosis.”

Vastleggen van de basisdoelstellingen voor het hele project. Die zijn nog steeds actueel.

2012

Grondige analyse van onze bedrijfsprocessen en noden, keuze van informaticapakket en partners.

2013

Uitwerking van de ERP-oplossing.

2014

Implementatie en ingebruikname van de basis van het ERP-pakket.

Dieter Grimmelprez, COO Vanheede Environment Group

Metamorfose van Vanheede door het nieuw informatieplatform: een jarenlang traject. Het is duidelijk dat het aangaan van deze uitdagingen alleen kon door onze processen te optimaliseren en veel meer te automatiseren. Daarbij moesten een aantal van die processen helemaal herdacht en de organisatie grondig hertekend worden. Het is niet overdreven te stellen dat Vanheede hierdoor een volledige metamorfose onderging. Het beheren van die metamorfose of van dit “change management” is daarbij heel

belangrijk en hebben we ook gaandeweg moeten leren. Het invoeren van een nieuw informaticaplatform heeft ons alvast nieuwe inzichten bijgebracht.

De basisdoelstelling van ons Venturi project: • Volledige en geïntegreerde ondersteuning van alle primaire processen.

• Uitbreiding van de mogelijkheden tot opvolging en sturing van de primaire processen (KPI’s) van ophaling tot afzet, afgestemd op de strategische doelstellingen van de organisatie. • Uniformisering en standaardisering van de processen op groepsniveau. • Optimalisatie van alle resources op groepsniveau. • Structuur van de groep borgen en verstevigen ten behoeve van het faciliteren van verdere groei en ontwikkelingen. #pride

I9


Voka brengt politiek en ondernemers dichter bij elkaar

David Vanheede twee dagen stagiair in het Vlaams Parlement Voka en het Vlaams Parlement boden ondernemers twee dagen de kans om politici te ontmoeten en vergaderingen bij te wonen die normaal niet voor het publiek toegankelijk zijn. Onze voorzitter van de raad van bestuur, David Vanheede, maakte op die manier zijn opwachting in het Vlaams Parlement. Leuk detail: enkel maanden daarvoor liep Vlaams volksvertegenwoordiger Martine Fournier stage in ons bedrijf. De twee stagedagen hadden als doel ondernemers het politiek systeem beter te leren kennen”, zegt David Vanheede. “De eerste stagedag begon in aanwezigheid van Parlementsvoorzitter Jan Peumans, in het koffiehuis van de Vlaamse volksvertegenwoordigers. Daar komen normaal gezien alleen de parlementariërs maar wij mochten er ook in. Leuk om vast te stellen wie met wie informele contacten uitbouwt… Elke ondernemer kreeg een peter of meter toegewezen, een parlementair die ons tijdens de hele stage begeleidde. Bij mij was dat Oost-Vlaming Robrecht Bothuyne van de CD&V. Via hem kon ik de verschillende fasen van de politieke besluitvorming meemaken. Eerst was er een fractievergadering. Een unieke ervaring, want deze besloten vergaderingen worden normaal enkel door de politici en fractiemedewerkers bijgewoond. Op die manier kreeg ik een kijk op de interne strategie en maakte ik kennis met de voorzitter van de partij, de minis-

10 I #pride

ters, parlementairen en de fractievoorzitter. Daarna volgde een lunchgesprek met alle deelnemers. Tijdens dat rondetafelgesprek werd de zesde staatshervorming uitgelegd. In de namiddag woonde ik een commissie bij. Daar heb ik live meegemaakt hoe het decreet op de omgevingsvergunning, de milieu- en bouwvergunning in een pakket, werd goedgekeurd. Goed nieuws voor de bedrijven! Dat werd dan gestemd in de plenaire vergadering op woensdag. Ook daar was ik bij. Commissie en plenaire vergadering staan trouwens open voor het publiek. Het eens worden binnen dezelfde fractie vraagt al veel tijd. Ik kreeg ook meer duidelijkheid over het financieel budget. Het BBP bedraagt 387 miljard euro, de overheid beheert daar 54 % of 210 miljard euro van. Ze moet dus optimaal werken!

Bron: www.vlaamsparlement.be

Martine Fournier stagiair bij Vanheede

“Aan de stage hou ik een positief gevoel over. Het Vlaams Parlement heeft een bepaalde openheid en we leerden de werking van de democratie van nabij kennen. Het is echter wel een heel langzaam proces.” David Vanheede

Op donderdag 29 augustus liep Martine Fournier, burgemeester van Menen en Vlaams volksvertegenwoordiger, stage bij Vanheede Environment Group. De volksvertegenwoordiger kreeg het opleidingsprogramma van nieuwe werknemers aangeboden. Na de ontvangst in Geluwe door de HR-afdeling volgde een kennismaking met de aankoopdienst, de werkplaats, de commerciële en alle andere ondersteunende diensten. Daarna werd de opleiding verder gezet in Rumbeke. Tegen het einde van de dag kende de dienst COC, de sorteeractiviteiten, de stortplaats en de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen geen geheimen meer voor haar. Met onze hybride perswagen werd Martine terug naar Geluwe gevoerd waar ze haar diploma in ontvangst mocht nemen. Ze besloot met de woorden: “Een interessante stage die bijzonder leerrijk was voor mij.”


PMD-sortering voor bedrijven op de rails Ongeveer twee jaar geleden trad het Vlaams Regelement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) in werking. De meest opvallende wijziging die het VLAREMA voorziet, is de verplichte selectieve inzameling van PMD voor bedrijven. Ondertussen geldt die verplichting ook voor het Brussels Gewest.

Welke materialen halen we uit 1 ton PMD?

Doordat het selectief inzamelen van PMD in de huishoudens goed ingeburgerd is, lijkt het voor veel bedrijven en hun medewerkers een evidentie om dat ook op het werk te doen.

“We mogen stellen dat al meer dan 65% van onze klanten PMD sorteert.“

PET

METAAL

244

Kg

PET

25

PET

87

Kg

Kg

232

Kg

Caroline Vanheede , Commercial Director Met het materialenbeleid is het bewustzijn gegroeid ten aanzien van het omgaan met afval. België heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld op het vlak van sorteren en recycleren maar te weinig mensen weten welke grondstoffen en nieuwe producten uit ons afval kunnen worden gemaakt.

HDPE

TETRA

NON-FERO

100 108 Kg

Kg

50

Kg

ZAKKEN

27

Kg

RESIDU

127

Kg

#pride

I 11


#passion Na ophaling wordt er gekeken of het hoogcalorisch afval (afval met een hoge verbrandingswaarde) niet hergebruikt of gerecycleerd kan worden. Vaak gaat het over afgedankt textiel dat niet gerecycleerd kan worden. In een eerste voorbehandeling wordt het hoogcalorisch afval vermalen en worden de metalen eruit gesorteerd. In een tweede stap wordt de ontstane “fluff” omgevormd tot pellets. Deze pellets worden vervolgens als secundaire brandstof ingezet voor de productie van warmte en grondstof in de cementen kalkindustrie. “De passie van onze medewerkers is de energie voor onze onderneming.” Industriële vervaardiging van secundaire brandstof door Vanheede Alternative Fuels, Dottenijs.


Afval redt levens Taxussnoeisel wordt ingezet voor het vervaardigen van medicijnen tegen kanker. “Vergroot de Hoop� staat al jaren in voor het inzamelen van taxus via containerparken. Het logistieke gebeuren is echter niet hun competentie. Daar treedt Vanheede Environmental Logistics als betrouwbare partner op.

In 2012 hebben we een klein pilootproject opgezet om het gebruik van een perswagen te kunnen evalueren. Met een perswagen kan veel meer snoeisel in een keer worden opgehaald. Het risico bestond echter dat het compact maken van het snoeisel een negatieve invloed zou hebben op de kwaliteit ervan. Mits enkele voorzorgen (dagelijks ledigen, propere vrachtwagen) kan de perswagen evenwel zonder risico ingezet worden. In 2013 werd een groot deel van Oost-en West-Vlaanderen via Vanheede Environmental Logistics opgehaald. Evident is het niet. De campagne valt in de zomerperiode met een piek tijdens het verlof. Het gaat om een tijdelijk project waarvoor heel wat containers (meer dan 500 stuks) nodig zijn. Het aanbod van snoeisel is sterk afhankelijk van het weer. Onze medewerkers zorgen dat alles op wieltjes loopt zodat ook het inzamelen op een duurzame manier kan gebeuren. Op die manier helpen we niet alleen onze medemens, maar werken we ook mee aan een beter klimaat.

#passion

I 13


Nationale primeur voor Vanheede Environment Group

O-MAT

valorisa e van oude matrassen en boxsprings

recycleert oude matrassen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel! Weet u hoeveel matrassen er per jaar worden weggegooid in België? 1.100.800 om precies te zijn! Een matras weegt gemiddeld twintig kilogram dus is dat goed voor 22.016 ton afval per jaar. Kan daar iets aan gedaan worden, vroeg het Waalse Gewest zich af? Selectieve inzameling, valorisatie en recyclage, is het antwoord van O-Mat, adept van Vanheede Environment Group.

“In september 2012 lanceerde de Waalse minister van leefmilieu, Philippe Henry, via SPW (Service Public de Wallonie) een oproep om projecten ter verbetering van de selectieve inzameling en recyclage van afval, gebruikte grondstoffen en verpakkingsmateriaal, in te dienen. Vanheede Environment Group diende als geïntegreerd milieubedrijf gespecialiseerd in afvalmanagement en innovatieve milieutechnieken, het O-Mat project in”, zegt Nico Kimpe, manager tapijt- en polymeerrecyclage bij Vanheede. “O-Mat wil de selectieve inzameling van gebruikte matrassen bij containerparken, fabrikanten, verdelers en grootverbruikers verbeteren. Grootverbruikers dat zijn onder meer ziekenhuizen, kazernes, scholen, rust- en verzorgingstehuizen, hotelketens, gevangenissen en asielcentra. Ons pilootproject werd weerhouden en dat gaf ons de kans om de afvalstroom van matrassen te identificeren, te kwantificeren en te analyseren. Daaruit bleek dat het merendeel van

14 I #passion

Guy Deroy

de oude matrassen gewoon met het grof vuil werd vermengd en verbrand. In Wallonië ging dat over 350.000 matrassen op jaarbasis. Ook Vlaanderen en Brussel toonden interesse waardoor het onderzoek uitgebreid werd tot heel België en het een nationaal verhaal werd. De studie leerde ons dat er in België 1.100.800 matrassen worden weggegooid, goed voor 22.016 ton afval. Selectieve inzameling, valorisatie en recyclage van oude matrassen kan dat probleem oplossen. ”

O-Mat in proefversie “In april 2013 werd O-Mat opgezet en vanaf juli werd een proefversie opgestart. Ons geoptimaliseerd transportsysteem en onze verwerking van de materialen zorgen voor een aanzienlijk kleinere CO2-voetafdruk. 90%

van de ingezamelde matrassen worden in onze installaties in Dottenijs vermalen, van ijzer ontdaan en na samenvoeging met hoog calorische afvalstoffen tot pellets gevaloriseerd. Die worden als alternatief voor fossiele brandstoffen gebruikt in de cementen kalkindustrie. De as daarvan wordt dan weer verwerkt in cement waardoor er geen afvalstoffen meer overblijven. De sociale economie ontmantelt de overige tien procent van de matrassen zodat alle materialen afzonderlijk kunnen worden gerecupereerd en hergebruikt. Zo werken wij, bijvoorbeeld, voor Latexco dat op die manier latex recupereert en recycleert. En van die oude matrassen worden soms zelf nieuwe matrassen gemaakt, niet voor mensen maar voor de veestapel. Animal bedding heet dat…”

Op grote schaal “We zijn klaar om vanaf nu op grote schaal matrassen in te zamelen en te verwerken. Dat gebeurt betalend maar dat is nog altijd goedkoper dan matrassen als restafval te beschouwen. Marktonderzoek leerde ons dat een voldoende volume het verwerkingssysteem tot pellets rendabel maakt. Nu voeren we ook een haalbaarheidsstudie uit over de recuperatie en recyclage van de afzonderlijke materialen. Als die positief is, willen we centra opzetten om de verschillende bestanddelen van matrassen te ontmantelen en tot 85% te recupereren.” Voor alle info over het O-Mat project kan u terecht bij Nico Kimpe: 0477/99.64.25 nico.kimpe@vanheede.com of op www.o-mat.be


Vanheede Environmental Logistics, het verhaal

“Dat de familie Vanheede ooit actief zou zijn in vlas en in afvalstoffen, stond blijkbaar in de sterren geschreven. ‘Hede’ betekent immers ‘afval van vlas’. Veel toepasselijker kon de naam niet geweest zijn… “ (Bron: BVDA Nieuwsbrief)

Van vlasboer... In 1968 werden Herwig Vanheede en Claudette Descamps, de ouders van David en Caroline, gecontacteerd door de firma Contrabel, een Limburgs bedrijf. Contrabel, afvalbeheerder avant la lettre en containerbouwer, had bij de Grand Bazar en nog een aantal andere bedrijven een nationaal contract versierd. Herwig werd gevraagd of hij hen niet kon helpen als transporteur. Hij had daar wel oren naar. In het vlas ging het niet goed en hij had een stuk ervaring in vervoer van vlas opgebouwd. Herwig begon met de aankoop van een aangepaste legerwagen want het voertuig moest op moeilijk berijdbare stortplaatsen kunnen rijden. De samenwerking tussen de bedrijven bestond erin dat de firma Vanheede eigenaar was van de vrachtwagens en Contrabel van de containers. Maar Contrabel kreeg het moeilijk, mogelijk omdat deze pioniers te vroeg op de markt waren. Herwig Vanheede nam toen niet alleen de containers over die werden ingezet in West- en Oost-Vlaanderen maar ook de bijhorende contracten. Het was de tijd dat de afvaltransporteurs zich niet hoefden te bekommeren over de bestemming van het afval. De afvalproducenten zeiden zelf waar het afval moest gevoerd worden of het afval werd gewoon in brand gestoken achteraan de fabriek. Sommigen maakten bijna dagelijks vuur. Als de ashoop te hoog werd, laadde men die manueel op een kipwagen en reden ermee naar het gemeentelijk stort. Het vernieuwende aan het gebruik van containers- vooraleer de milieuwetgeving er was- was dat het afval proper opgeslagen was en dat er geen handwerk meer aan te pas kwam. Later bedacht Vanheede ook oplossingen voor de verwerking van de afvalstoffen en daar is de sterkte van het bedrijf pas goed tot zijn recht gekomen.

Herwig Vanheede

...tot afvalmanager Vandaag biedt Vanheede Environmental Logistics aan meer dan 10.000 klanten een duurzame, efficiënte en economische oplossing op het vlak van afvalmanagement. De innovatieve en duurzame visie, gebaseerd op het “Closing the Closest Loop”-principe, wordt gerealiseerd door elke afvalstroom te verwerken als “afval wordt grondstof” en/of als “afval wordt energie”. Daarnaast wordt er binnen deze complexe en internationaal georiënteerde sector gestreefd naar een persoonlijke aanpak op vlak van professioneel afvalbeleid. Samen met Vanheede Environmental Services, gespecialiseerd in gevaarlijke en bijzondere afvalstromen, bieden we onze klanten een brede waaier aan oplossingen voor elke uitdaging met betrekking tot de afvalproblematiek. Onze oplossingen starten van één rolcontainer tot het volledig Integraal Afvalbeheer binnen het bedrijf van de klant.

#passion

I 15


#people In een wegwerpmaatschappij is het van groot belang dat afvalstromen beheerst, gereduceerd en zelfs gerecycleerd worden tot nieuwe grondstoffen. Na de inzameling van papier en karton wordt alles gecentraliseerd. De verschillende kwaliteiten worden gesorteerd. Tijdens de verwerking wordt papier en karton met water gemengd, hierdoor ontstaat een dikke brij. Plastiek, nietjes, vernis, lijm en andere ongewenste bestanddelen worden uit de pulp verwijderd. Om een hogere kwaliteit te bekomen wordt een groot deel pulp ontinkt en gebleekt. De pulp wordt daarna ontwaterd, geperst en gedroogd om uiteindelijk nieuw papier van te maken. “Er wordt veel energie gestoken in onze medewerkers opdat zij zich optimaal zouden kunnen ontplooien.” Papier en karton inzameling door Vanheede Environmental Logistics, België & Noord-Frankrijk.


Raad van bestuur De Raad van Bestuur van de holding-vennootschap Vanheede Environment Group nv bestaat uit: Drie bestuurders Vamastine bvba, vertegenwoordigd door de heer David Vanheede, vaste vertegenwoordiger

Vanica bvba, vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Vanheede, vaste vertegenwoordiger

Imdaca nv,

David Vanheede

Caroline Vanheede

Claudette Descamps

Arnold Deceuninck

Karel Gielen

Evelyne Vanheede-Decrans

vertegenwoordigd door mevrouw Claudette Descamps, vaste vertegenwoordiger

Het adviescomité De Raad van Bestuur wordt ondersteund door het Adviescomité dat bestaat uit twee externe specialisten, de heren Arnold Deceuninck en Karel Gielen, en één interne specialist, mevrouw Evelyne Vanheede-Decrans.

#people

I 17


Modern HR-beleid als sleutel tot duurzaamheid Opleiding, communicatie en duurzaamheid zijn de pijlers van ons huidig HR-beleid. Mannen / Vrouwen 79,87% Mannen 20,13% Vrouwen

Chauffeurs / Bedienden / Arbeiders 37,53% Chauffeurs 32,91% Bedienden 29,56% Arbeiders

Voltijds / Deeltijds 93,08% Voltijds V.l.n.r. Wim Cannaert, Caroline Bostoen, Emmanuelle Debels, Anja Viaene, Ward Simoen, Mie Vandekerkhove

Het HR-departement speelt een belangrijke rol in het behalen van een goed bedrijfsresultaat. Medewerkers, directie en management zoeken voortdurend naar de beste manier om elke medewerker tot een echte professional te begeleiden. De volgende factoren spelen hierbij een doorslaggevende rol:

• Een continu opleidingsplan binnen ons bedrijf (individuele en collectieve opleidingen) • Een open communicatie via verschillende kanalen (opendeurmentaliteit, managementmeetings, de personeelskrant, individuele – en groepsgesprekken) • Een duurzame benadering van het globale HR-gebeuren (ethiek, diversiteit, correcte administratie, gerichte rekrutering, talentmanagement, loopbaanbegeleiding…)

18 I #people

6,92% Deeltijds

Indeling volgens taal 55,14% Nederlands 44,86% Frans


“Het doel is het bekomen en behouden van gemotiveerde medewerkers met impact op onze organisatie door middel van initiatief, innovatie en verantwoordelijkheidszin!” Wim Cannaert, HR Manager

500 400

366

376

431

466

477

500 400

300

300

200

200

100

100

350

359

410

450

465

600 500

401

421

2009

2010

481

538

548

2012

2013

400 300

0

2009

2010

2011

2012

2013

Vaste medewerkers in hoofden

0

200 100 2009

2010

2011

2012

2013

Vaste medewerkers in voltijds equivalent

Indeling volgens leeftijd

2011

Totale tewerkstelling (vaste medewerkers incl. interimarissen)

Anciënniteit 0,42% < 21 jaar 3,14% 21 -25 jaar 10,06% 26 - 30 jaar 15,72% 31 - 35 jaar 16,56% 36 - 40 jaar 16,77% 41 - 45 jaar 20,75% 46 - 50 jaar 10,90% 51 - 55 jaar 4,40% 56 - 60 jaar 0,63% 61 - 65 jaar 0,63% > 66 jaar

0

Indeling volgens nationaliteit 9,85% < 1 jaar 46,33% 1 - 5 jaar 22,22% 6 - 10 jaar 12,16% 11 - 15 jaar 5,45% 16 - 20 jaar 2,94% 21 - 25 jaar 0,21% 26 - 30 jaar 0,63% 31 - 35 jaar 0,21% 36 - 40 jaar

81,76% België 15,09% Frankrijk 1,05% Turkije 0,42% Portugal 0,21% Nederland 0,63% Marokko 0,21% Ivoorkust 0,21% Algerije 0,21% Griekenland 0,21% Italië

#people

I 19


562 schone glasbollen in Antwerpen Sociale tewerkstelling biedt mensen aan de rand van de maatschappij of mensen met een beperking de mogelijkheid om toch deel uit te maken van het officieel arbeidscircuit. Dit (re)integratieproces verloopt via verschillende organisaties en wordt gesteund door de overheid. Ook Vanheede doet actief mee aan sociale tewerkstelling.

Sociale tewerkstelling In 2007 hebben we in Antwerpen het glascontract verworven voor het plaatsen, verhuren en ledigen van 562 glasbollen in het werkgebied van Antwerpen (van Zandvliet tot Wilrijk). Dit houdt tevens in dat de sites waar de glasbollen staan, moeten worden gekuist en dat de glasbollen zelf gedurende de looptijd van het contract gereinigd moeten worden. Via de Stadsreiniging Antwerpen zijn we in contact gekomen met de vzw Manus die bereid was om deze activiteit op zich te nemen. Daardoor konden ze één persoon, fulltime, gedurende zeven jaar tewerk stellen. Dit gaat volgend jaar zijn (voorlopig) laatste jaar in en heeft steeds fantastisch gewerkt tot algemene tevredenheid van beide partijen. Het is trouwens nog altijd dezelfde persoon, Stephaan Aerts, die deze activiteit voor ons uitvoert.

“De mensen van Manus worden altijd begeleid door supervisors die zorgen dat de vereiste werkzaamheden op een correcte en vooraf vastgelegde manier worden uitgevoerd.”

Samenwerking op langere termijn Samen bekijken we de mogelijkheden om mensen van Manus op te leiden om nadien vast in dienst te komen bij Vanheede (bv chauffeurs en/of sorteerders, on site medewerkers binnen projecten van Integraal Afvalbeheer of andere). Dit is één van de doelstellingen van sociale tewerkstelling waar echter nog een lange weg af te leggen is, maar waar wij graag aan meewerken.

Manus deed nog veel meer voor ons tijdens die zeven jaar: • Groenonderhoud op de site op ecologische wijze • Ontpakkingsacties van te vernietigen goederen met 20 mensen gedurende 3 weken • Reinigingsacties bij klanten na breuk van olieleidingen • Overlading van te vernietigen goederen bij klanten • Laden en lossen van verpakte afvalstoffen • …

20 I #people

Koen Smits Area Manager Centrum Oost


Investeren in vakbekwaamheid Binnen Vanheede Environment Group begint het verhaal “vakbekwaamheid” vorm te krijgen. De opleiding vakbekwaamheid heeft de bedoeling om de bekwaamheid van onze chauffeurs op een hoger professioneel niveau te brengen. Om de geldigheid van hun rijbewijs te behouden, dient de meerderheid van onze chauffeurs tegen ten laatste september 2016 in totaal 35 uren opleiding gevolgd te hebben, gespreid over 5 dagen. Vanheede Environment Group startte sinds september 2013 met de opleidingen. In het schooljaar 2013-2014 volgden in totaal zo´n 60 chauffeurs al de 35 verplichte lesuren. Volgend schooljaar wordt een volgende groep van chauffeurs opgeleid zodat tegen 2016 alle chauffeurs van de Vanheede Environment Group over de nodige attesten ‘vakbekwaamheid’ beschikken. Deze opleidingen zullen voor het grootste deel doorgaan in het gloednieuwe opleidingscentrum “The Cube” in Geluwe. Andere opleidingscentra zijn in Quévy en Wanze.

Stephaan Aerts in actie

#people

I 21


Veiligheid, een prioriteit Veilig werken bleef ook in 2013 een absolute prioriteit waar we met de dienst Quality, Environment, Security & Health van de Vanheede Environment Group, maar vooral met alle medewerkers, hard aan gewerkt hebben. In het jaaractieplan Veiligheid 2013 werden, naast specifieke veiligheidsthema’s per site, de volgende algemene veiligheidsthema’ s behandeld:

Naast de gebruikelijke focus op het voorkomen van arbeidsongevallen binnen het jaaractieplan, zijn we dit jaar ook gestart met het introduceren van het schadegevallenbeleid. Dit omhelst onder andere het in kaart brengen van het aantal schadegevallen per dispatchcentrum.

• Opleiding CLP (regels om chemische stoffen en mengsels in te delen, te etiketteren en te verpakken) voor medewerkers die werken met gevaarlijke stoffen, producten.

Het doel is om de medewerkers te sensibiliseren tot het voorkomen van schade.

• Gezondheidstoezicht: de risicocodelijst werd à jour gezet (risicocodes zowel gelinkt aan functies als aan taken).

Veiligheidsprestaties worden gemeten aan de hand van de frequentiegraad en de ernstgraad. De frequentiegraad is een indicator van het aantal ongevallen terwijl de ernstgraad een indicator is van het aantal dagen arbeidsongeschiktheid.

• Sensibilisatie draagplicht werkkledij en veiligheidsschoenen. • Er werd ook verder gewerkt aan de site specifieke taakrisicoanalyse.

Bij de berekening van deze indicatoren wordt rekening gehouden met het aantal uren van blootstelling. Dit laat toe om de frequentiegraad en ernstgraad tussen interne of externe bedrijven onderling te vergelijken.

Frequentiegraad

Ernstgraad

Doelstelling 2013: Fg* < 60

Doelstelling 2013: Eg* < 0.9

• Opleiding in het kader van het KB meetportieken, inclusief voor de intervenanten.

120

116,30

100

3,0

2,99 2,59

2,5

92,52

1,92

2,0

82,41 80 68,02 55,63

60

51,42 40

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1,5 0,91

1,0

53,87

* Fg = (het aantal ongevallen * 1.000.000) / aantal uren blootstelling

22 I #people

60,13

2013

0,5

2006

2007

2008

1,55

1,11 1,11 2009

1,04 2010

2011

2012

2013

* Eg = (het aantal kalenderdagen arbeidsongeschiktheid * 1.000) / aantal uren blootstelling


Locatie van het letsel Dit overzicht leert ons welke lichaamsdelen meest getroffen werden in 2013.

Naast de frequentie- en ernstgraad worden nog andere gegevens bijgehouden. Die helpen ons het veiligheidsbeleid bij te sturen waar nodig. Hieruit blijkt, net zoals vorig jaar, dat de ledematen de vaakst getroffen lichaamsdelen zijn. Het gaat dan hoofdzakelijk over snijwonden of knelling van vingers. Verstuiking van de enkel komt ook veel als letsel voor. Oorzaak hiervan zijn vaak gladde en oneffen vloeren. Het consequent dragen van hoge veiligheidsschoenen en de geschikte handschoenen kunnen deze letsels of de ernst ervan in grote mate beperken.

Ogen 9

Hoofd en nek

8

Romp en Rug

Bovenste ledematen

10

20

20

Andere

Onderste ledematen

9

#people

I 23


Verdeling van de ongevallen en de dagen arbeidsongeschiktheid Per verschillende groepen medewerkers Omdat chauffeurs en arbeiders vaker met fysieke risico’s geconfronteerd worden dan bedienden zien we bij hen ook meer ongevallen. Onze preventiecampagnes zijn dan ook vooral gericht op het vermijden van ongevallen bij deze doelgroep.

Verdeling aantal ongevallen

Verdeling aantal kalenderdagen

55%

Chauffeurs

69%

Chauffeurs

3%

Bedienden

1%

Bedienden

42%

Arbeiders

30%

Arbeiders

Logisch gevolg is dat ook het aantal dagen arbeidsongeschiktheid als gevolg van een arbeidsongeval groter is bij chauffeurs en arbeiders dan bij bedienden.

Per bedrijf: absolute voorstelling Als we louter kijken naar het aantal ongevallen in de verschillende bedrijven springt Vanheede Environmental Logistics in het oog met een aandeel van 58% in het totaal aantal ongevallen. Die 58% vertegenwoordigt 47% van de verloren dagen in 2013.

Ongevallen

Verloren dagen 58% 2% 1% 6% 14% 1% 6% 2% 10%

24 I #people

Environmental Logistics Environmental Services Environment Group Biomass Solutions Alternative Fuels Polymers & Compounds Vanheede France Landfill Solutions Vanheede Propreté

47% 0% 0% 15% 18% 0% 19% 1% 12%

Environmental Logistics Environmental Services Environment Group Biomass Solutions Alternative Fuels Polymers & Compounds Vanheede France Landfill Solutions Vanheede Propreté


Per bedrijf: relatieve voorstelling

Besluit

Wanneer we het aantal medewerkers (aantal gepresteerde uren) per bedrijf in rekening brengen, zien we dat de verdeling evenwichtiger is. Vanheede Environment Group heeft nog steeds een erg klein aandeel hierin. De verklaring hiervoor is dat de taken binnen Vanheede Environment Group voornamelijk administratief zijn waardoor de risico’s veel kleiner zijn dan bij de logistieke- en productietaken in de andere bedrijven.

Ondanks de blijvende aandacht voor het welzijn van onze medewerkers heeft de dalende trend van de ongevallencijfers van de voorbije jaren zich niet doorgezet. Bij de frequentiegraad merken we een stijging ten opzichte van 2012. Namelijk van 54 naar 60. Hiermee zitten we net op onze maximum grens van 60, onze doelstelling. Bij de ernstgraad zien we een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2012, namelijk van 1,04 naar 1,55. We merken op dat de ernstgraad met 1,55 ruim boven onze grens van maximum 0,9 ligt. De verklaring hiervoor is hoofdzakelijk te herleiden tot één ongeval waarvan het aantal dagen werkverlet bijna overeenkwam met één fulltime equivalent.

Ongevallen 10% 6% 1% 10% 24% 14% 10% 5% 20%

Environmental Logistics Environmental Services Environment Group Biomass Solutions Alternative Fuels Polymers & Compounds Vanheede France Landfill Solutions

Algemeen wordt gewerkt rond het verhogen van het veiligheidsbewustzijn, zowel bij leidinggevende als bij operationele medewerkers. Leidinggevenden worden continu gevormd in het herkennen en behandelen van risico’s en het aanspreken van medewerkers op onveilige handelingen. Tijdens de toolboxmeetings en binnen de productievergaderingen worden veiligheidsitems samen met de leidinggevende besproken. Het gaat dan bijvoorbeeld over ongevallen, het toelichten van veiligheidsinstructiekaarten, het belang van het dragen en het correct gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen, het belang van orde en netheid, …

Vanheede Propreté

Naast de acties rond het verhogen van het algemeen veiligheidsbewustzijn, worden er per specifieke groep medewerkers ook specifieke acties opgezet.

Verloren dagen 7% 0% 0% 20% 27% 0% 25% 2% 20%

De diverse oorzaken van de arbeidsongevallen en de verschillende groepen betrokken werknemers vragen zowel om een gediversifieerde, als om een gespecialiseerde aanpak.

Environmental Logistics Environmental Services Environment Group Biomass Solutions Alternative Fuels Polymers & Compounds Vanheede France Landfill Solutions Vanheede Propreté

• Voor nieuwe medewerkers wordt een aangepast opleidingsplan voorzien waarin veiligheid steeds een belangrijk punt is. • Voor de chauffeurs ging de opleiding ‘vakbekwaamheid’ (verplichte bijscholing) van start in de loop van 2013. Van primordiaal belang in een veiligheidsbeleid is het uitvoeren van de taakrisicoanalyse. Daarin bekijken we kritisch alle mogelijke taken, werkmethodes en arbeidsomstandigheden om gevaren op te sporen en het risico in te schatten. Deze risico’s moeten worden verkleind door het nemen van preventieve maatregelen. De taakrisicoanalyse wordt continu aangepast in functie van nieuwe werkzaamheden, nieuwe werkmethodes enzoverder. De te nemen preventieve maatregelen worden opgenomen in onze veiligheidsplannen (JAP en GPP) voor de komende jaren.

#people

I 25


#planet Alles start bij het selectief inzamelen van de afvalstromen. Voor het recyclageproces van glas is het heel belangrijk dat wit en gekleurd glas goed gescheiden worden bij de inzameling. Wanneer er genoeg glas werd opgestapeld gaat alles per boot naar de glasverwerker. Het glas wordt verbrijzeld tot scherven van enkele centimeters. De ferrometalen worden verwijderd via magneten, de non-ferrometalen via ‘wervelstroomscheiders’. De zuivere glasscherven, ook wel ovenklaar glas genoemd, worden dan gesmolten in de ovens. Daarna krijgen ze een nieuwe vorm en een nieuwe bestemming als… glas. “Schaarse grondstoffen worden uitgespaard door het recycleren van al gewonnen grondstoffen. Duurzaam ondernemen door heel de economische kringloop is de toekomst.” Glasinzameling door Vanheede Environmental Logistics, België & Noord-Frankrijk. Glasrecyclage door Vanheede Glass Recycling, Rumbeke


Duurzame ontwikkeling promoten De wereld is langzaam maar zeker bezig aan een “groene” beweging. Niet alleen op politiek vlak worden beslissingen in die zin genomen, maar iedereen probeert (of zou moeten proberen) het beschermen van het milieu als een topprioriteit te aanzien.

Bij Vanheede Environment Group zijn de zorg voor het milieu en een ecologische manier van werken basisprincipes voor de volledige organisatie. Ook bij onze klanten zien we deze “groene” beweging meer en meer naar voor komen. Dat juichen we natuurlijk toe.

Onze manier van werken is verankerd in ons duurzaamheidsmanagementsysteem, dat we in mei 2013 opnieuw lieten aftoetsen aan de normen ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). De certificaten werden opnieuw met succes behaald voor alle Belgische vestigingen van Vanheede Environment Group.

We mogen vandaag verwachten en zelfs eisen dat iedereen een positieve bijdrage levert tot een gezondere omgeving. Een betere leefomgeving is een noodzaak voor ons eigen welzijn en dat van onze kinderen, zelfs voor ons voortbestaan. Het is dus in ieders belang om duurzame ontwikkeling te promoten. Vanheede Environment Group beschouwt het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om hieraan mee te helpen. De zorg voor het milieu blijft voor Vanheede Environment Group één van haar belangrijkste doelstellingen. Daarbij werken we altijd op verschillende niveaus. Door te investeren in hoogtechnologische installaties proberen we ons energieverbruik en onze milieulast zo laag mogelijk te houden. We sensibiliseren onze eigen werknemers op vlak van hun dagelijkse impact op het milieu, dit zowel in hun werkomgeving als bij hen thuis (bijvoorbeeld op vlak van energie- en waterverbruik). We proberen deze kennis uit te dragen naar onze klanten. Via onze bijdrage aan educatieve afvalprojecten in scholen, proberen we ook de jongsten mee te krijgen in dit verhaal. Verder maken we van onze eigen bedrijven voorbeeld-milieubedrijven door duurzame facility toe te passen. Ten slotte bieden we met onze kernactiviteiten oplossingen voor een aantal milieu- en maatschappelijke problemen door afval om te zetten in nieuwe grondstoffen en energie.

Rondleiding van de VOKA Business Club Innovatie door Jürgen Desmedt

#planet

I 27


Vanheede creëert nieuw stadsnatuurgebied

Woudaapje neemt intrek in Bergmolenbos Bij de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van het regionaal stedelijk gebied van het Vlaams Gewest werden op het grondgebied van Roeselare twee zones vastgelegd voor de inrichting van stadsrandbossen: het Bergmolenbos te Rumbeke en het Krommebeekbos te Beveren.

“Het staat nu al vast dat de stortplaats een mooi natuurgebied wordt.”

Aanleg van een nieuwe Categorie 1 stortcel, Vanheede Landfill Solutions, Rumbeke

De visie op de stadsrandbossen is binnen een stuurgroep, bestaande uit afgevaardigden van de stad Roeselare, de provincie West-Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de WVI, verder uitgewerkt in de vorm van een masterplan. Dit masterplan tekent de grote lijnen uit van de toekomstige stadsbossen. Het dient als leidraad voor de opmaak van gedetailleerde landschapsplannen.

28 I #planet

40 ha natuur De site van Vanheede Landfill Solutions bevindt zich in de zone van het Bergmolenbos. Dit impliceert dat een gebied van 40 ha van de site kon worden opgenomen in een landschapsplan, dat eveneens moet voldoen aan een resem andere regelgevingen en beleidsvisies. Bovendien willen we van dit plan dé referentie maken voor zowel het bedrijfs- als het overheidsbeleid, o.a. bij diverse vergunningsaanvragen.

Jürgen Desmedt, Director Vanheede Landfill Solutions Met een eindbestemming binnen een (stads)natuurgebied als het Bergmolenbos, was het een logische stap om zowel het stadsbestuur als Natuurpunt te betrekken bij de opmaak van dit landschapsplan. Hoewel natuur en economische bedrijvigheid tegenpolen lijken, illustreert dit plan dat er samen een andere weg kan worden bewandeld.


Waterpartijen en bloemrijk grasland Wachten tot het landschapsplan volledig is gerealiseerd, hoeft niet. Naast de huidige kleiputten zullen eerder al nieuwe stukken tijdelijke natuur tot stand komen. Zo leeft de idee om werk te maken van het loodrecht afgraven van de voorlopige aardestockage. Samen met een waterpartij en een bloemrijk grasland wordt dit een zeer aantrekkelijk gebied voor vele soorten vogels. Oeverzwaluwen vinden dan een gedroomde plek om hun nestgangen te graven. Veertig jaar geleden huisde hier zelfs een kolonie. Nu zal iedere alerte wandelaar ze opnieuw kunnen ontdekken.

Een waterpartij aangelegd op de afgewerkte stortplaats, een ideale habitat voor de oeverzwaluw

Woudaapje als symbool Op langere termijn moet dit een biotoop worden waar ook zeldzame (water)vogelen dierensoorten zich thuis voelen. Het woudaapje, de kleinste reigerachtige die een zeer stiekem leven leidt en klautert als een aap tussen het riet, is daar het prototype van. De terugkeer van een bedreigde vogelsoort als het woudaapje wijst onmiskenbaar op een moerasbiotoop met hoge waterkwaliteit, specifieke planten en dieren. Omdat woudaapjes zeer hoge eisen aan het milieu stellen, kunnen ze gerust ambassadeurs van natuurherstel worden genoemd.

Het PLAN WOUDAAPJE is dus een uitgelezen naam voor het landschapsplan dat voortvloeit uit de unieke samenwerking tussen Stad Roeselare, Vanheede Landfill Solutions en Natuurpunt. Dit landschapsplan biedt niet alleen een coherente referentie voor zowel het bedrijfs- als overheidsbeleid, maar zal ook een kwaliteitsvolle moerasbiotoop creĂŤren met de terugkomst van het woudaapje als ultieme doelstelling. Waarmee Vanheede Environment Group opnieuw een concrete uitwerking van haar duurzame bedrijfsvisie presenteert.

#planet

I 29


VUUR De milieuprestaties van Vanheede Environment Group voor het jaar 2013 bespreken en illustreren we aan de hand van de vier natuurelementen: VUUR, WATER, LUCHT en AARDE.

EfficiĂŤnt energiebeheer koppelen aan eigen energieproductie Vuur is het meest actieve element van allemaal. Vuur staat niet alleen symbool voor passie maar refereert ook naar energie. Energieverbruik en -productie, zijn meteen ook twee heel belangrijke items binnen Vanheede Environment Group. Energieverbruik Binnen Vanheede Environment Group is het energieverbruik en de aard ervan in belangrijke mate afhankelijk van de specifieke activiteit. De verwerkingsbedrijven (Raw Materials en Renewable Energy) verbruiken voornamelijk elektriciteit gedurende de productieprocessen; het dieselverbruik van de transportactiviteiten vormt het hoofdaandeel van het energieverbruik binnen de logistieke bedrijven (Vanheede Environmental Logistics en Vanheede Environmental Services). De administratieve centra maken dan weer vooral gebruik van elektriciteit voor, onder andere, verwarming, verlichting en IT-toestellen (computers, printers, ...).

30 I #planet

Elektriciteit Figuur 1 geeft het elektriciteitsverbruik weer van de productieprocessen en de administratieve centra. De grootste energieverbruikers zijn en blijven de productieprocessen van Vanheede Alternative Fuels en Vanheede Biomass Solutions. Het elektriciteitsverbruik bij Vanheede Alternative Fuels is toegenomen. Dit is enerzijds te wijten aan een hoger verwerkt tonnage maar anderzijds was er ten opzichte van 2011 en 2012 minder kWh per ton nodig om het hoog calorisch afval te verwerken. Dit heeft alles te maken met de investeringen van de laatste jaren die hebben geleid tot een hogere energie-efficiĂŤnte.


6.000.000

5.787.578

Voor 2014 worden de volgende doelstellingen gehandhaafd: • Verdere focus op de grootste energieverbruikers en doorvoeren van optimalisaties via maandelijkse rapportering en opvolging • Duurzame aankopen en facility, zoals energiezuinige verlichting en elektrische apparaten, installeren van timers en sensoren • Sensibilisatie van werknemers

5.000.000

20

20

4.000.000

20

3.059.355

3.000.000

20

20

6000000

2013

2.000.000

1.596.658

1.000.000

5000000

2012

4000000

2011

3000000

2010

614.367

2000000

435.286 233.170 33.149 0 Environmental Environmental Alternative Logistics Logistics Fuels Geluwe Dottenijs Dottenijs VEL-GEL VEL DOT VAF

95.277

82.439

1000000

50.726

203.304 36.169

30.000

0 VEL-GEL VEL DOT VAFVEL-OOS VEL-ANT VES VEL-RUMVLS Vanheede VBSVEL-QUE VFVH-WIND-POWER MARQ Environmental Environmental Environmental Environmental Landfill Biomass Environmental Vanheede Polymers &VPC Logistics Logistics Services Logistics Solutions Solutions Logistics France Windpower Compounds Oostkamp Antwerpen Rumbeke Rumbeke Rumbeke Quévy Quévy Genk VEL-OOS VEL-ANT VES VEL-RUM VLS VBS VEL-QUE VF MARQ VH-WIND-POWER VPC

Fig. 1. Elektriciteitsverbruik productieprocessen en administratieve centra (kWh)

2009

#planet

I 31


Energieproductie Dieselverbruik

Elektriciteit

Het dieselverbruik van ons wagenpark blijft één van de belangrijkste milieuaspecten voor Vanheede Environmetal Logistics en Vanheede Environmental Services. Met een vloot van meer dan 200 vrachtwagens is een correcte opvolging van primordiaal belang.

We produceren binnen Vanheede Environment Group ook zelf energie. Dat gebeurt onder de vorm van elektriciteit en warmte. De productie van elektriciteit gebeurt op drie sites van de groep: in Geluwe, Rumbeke en in Quévy.

Het verbruik wordt maandelijks opgevolgd per type vrachtwagen en per chauffeur. Op die manier is het mogelijk om ongewoon hoge verbruiken te identificeren en acties te ondernemen. De site in Wanze beschikt nu ook over een tankpiste die volledig in het netwerk van de groep is geïntegreerd. In 2013 werden 16 nieuwe vrachtwagens met euro-5-motoren in gebruik genomen waaronder een lichte vrachtwagen. Die wordt ingezet ter ondersteuning van de huis-aan-huis-ophaling in de provincie Luik en voor kleine opdrachten. Een lichte vrachtwagen verbruikt maar een derde van de brandstof van zijn grote broer, wat resulteert in een besparing van diesel.

In Quévy zijn er maar liefst drie businessunits die energie produceren: Vanheede Biomass Solutions met een vergistingsinstallatie in werking sinds eind 2007, Vanheede Windpower met een windmolen volledig in eigen beheer sinds 2010 en tenslotte Vanheede Solar. 1065 zonnepanelen werden eind 2011 op het dak van een gebouw geïnstalleerd goed voor een productie van 225 MWh in 2012 en 207 MWh in 2013.

Sinds enkele jaren beschikken de vrachtwagens ook over een automatische motoruitval na 300 seconden stationair draaien: dit om het dieselverbruik en dus ook de uitlaatgassen te reduceren. Sinds 2013 wordt dit principe ook toegepast op de nieuwe zware werfmachines (wielladers en hydraulische kranen). In 2014 wordt er van start gegaan met euro-6-motoren die nog milieuvriendelijker zijn ten opzichte van de huidige euro-5-motoren. Daarnaast worden inspanningen geleverd om de transporten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen: via de beste transportroutes, door het optimaliseren van de hoeveelheid afval per voertuig, ... nooit leeg rijden is daarbij het motto. In 2014 willen we op dezelfde weg verder gaan om het dieselverbruik te beperken: • Reverse Logistics • Intelligent transport • Verfijning van de meting voor het opvolgen van het verbruik • De meest efficiënte transportroutes uittekenen • Onderzoek naar en investering in zuiniger transportmiddelen • Onderzoek naar alternatieve vervoermethoden

32 I #planet

In Figuur 2 wordt de evolutie van de elektriciteitsproductie van Vanheede Environment Group weergegeven. De jarenlange inspanning van Vanheede Environment Group om steeds meer materiaal te recycleren en nuttig toe te passen, resulteerde in een sterk dalend volume van gestort organisch belast afval. Hierdoor is het logisch dat de gasproductie op de deponie verder daalt. Dankzij de maatregelen die werden genomen om het aanwezige biogaspotentieel maximaal te benutten, bleef de daling beperkt. In de toekomst zal de productie nog verder dalen. Daardoor komt er capaciteit vrij in de WKK’s. In samenwerking met onze elektriciteitsleverancier en nog enkele bedrijven wordt een studie uitgevoerd om flexibel te produceren. Dit zal ons toelaten om in de toekomst beter in te spelen op piekbehoeften van het net. In de studie wordt ook bekeken of de andere sites, zowel hun productie als afname beter kunnen laten variëren om zo het volledige elektriciteitsprofiel van de Vanheede Environment Group gunstiger te maken. Belangrijk voor de toekomst!


35.000.000 35.000.000

30.000.000

Bij Vanheede Biomass Solutions zien we een lichte stijging van de productie. Met de huidige capaciteit aan biogasproductie en WKK’s is er bijna geen ruimte meer om nog meer te produceren.

30.000.000

So

De windmolen produceerde wat minder elektriciteit. Dat is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid wind. De beschikbaarheid van de windturbine was optimaal. De eerste maanden van 2014 waren wel topmaanden, nu afwachten of dit zich zal doorzetten.

25.000.000 25.000.000

So

VH

VH

20.000.000

So

20.000.000

So

VB 15.000.000

VB

15.000.000

VL

10.000.000 10.000.000

35000000

Solar Quévy

30000000

Vanheede Windpower

25000000 5.000.000

20000000

5.000.000

15000000

VL

Solar Geluwe Biomass Solu ons Quévy Landfill Solu ons Rumbeke

10000000 5000000 0 0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0 “2005” “2006” “2007” “2010” “2011” “2012” 2009“2003” “2004”2010 2011“2008”“2009””2012 2013“2013”

2005

2006

2007

2008

2009

Fig. 2. Evolutie elektriciteitsproductie (kWh)

2003

2004

2010

2011

2012

2013 #planet

I 33


40.000 40.000

Groenestroomcertificaten 35.000

Voor alle elektriciteit die Vanheede Environment Group geproduceerd heeft, en alle warmtevalorisatie, ontvangt het groenestroomcertificaten (zie figuur 3).

35.000

So

Een deel van de geproduceerde elektriciteit wordt op de sites Rumbeke en Quévy zelf verbruikt. Voor het overige deel, dat dus beschikbaar is voor het elektriciteitsnet, ontvangt Vanheede Environment Group labels “garantie van oorsprong (GVO)”. Die labels kunnen aan een hoeveelheid elektriciteit toegekend worden, zodat die elektriciteit “groen” kleurt. Er zijn al samenwerkingsverbanden met klanten die zo via Belgische GVO’s hun elektriciteit groen kleuren.

30.000 30.000

25.000 25.000

So

Va

Va

So

So 20.000

Bio 20.000

Bio 15.000

Lan

15.000 35000000

Solar Quévy

10.000

30000000

Vanheede Windpower

10.000

25000000

Solar Geluwe

20000000

Biomass Solu ons Quévy

5.000 15000000

Landfill Solu ons Rumbeke

5.000 10000000 0

5000000

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2007

2008

0

“2003” “2006” “2007”2011 “2008”“2009””“2010” 2009 “2004” “2005” 2010 2012 “2011” “2012” 2013“2013”

Fig. 3. Evolutie aantal groenestroomcertificaten en warmtecertificaten Vanheede Environment Group

2002

34 I #planet

2003

2004

2005

2006

2009

2010

2011

2012

2013

Lan


35000000

Solar Quévy

30000000

Vanheede Windpower

25000000

Warmte De in 2012 in Quévy gestarte test met een ORC (Organic Rankine Cycle) loopt nog altijd. Samen met BEP, de Belgische fabrikant van de machine, wordt een nieuwe machine ontworpen die zo dicht mogelijk aansluit bij de behoeften van Vanheede Landfill Solutions en Vanheede Biomass Solutions. In figuur 4 wordt de gevaloriseerde warmte afkomstig van de biogasmotoren van Vanheede Landfill Solutions en Vanheede Biomass Solutions weergegeven. Bij Vanheede Biomass Solutions wordt een project opgestart om met de restwarmte producten te drogen. Er zal gekozen worden voor een systeem dat heel flexibel is, zowel in het omgaan met sterke schommelingen in de beschikbaarheid van warmte als wat betreft de producten die gedroogd worden. Die producten kunnen zowel afvalstromen zijn als andere biomassa. In verschillende fasen willen we de techniek en de secundaire problemen, zoals geurhinder die kan ontstaan bij het drogen van bepaalde stromen, goed onder controle krijgen. Dit zal vanaf 2015 leiden tot een significante verhoging van de warmtevalorisatie.

Solar Geluwe

20000000 12.000.000

Biomass Solu ons VLS Quévy

15000000 10.000.000

Landfill Solu ons VBS Rumbeke

10000000 8.000.000 5000000 6.000.000 0

“2003” “2004” “2005” “2006” “2007” “2008”“2009””“2010” “2011” “2012” “2013”

4.000.000

2.000.000

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fig. 4. Evolutie warmtevalorisatie Vanheede Environment Group

Zelfvoorziening Het globale elektriciteitsverbruik binnen Vanheede Environment Group is t.o.v. 2012 lichtjes gestegen. De eigen productie van elektriciteit is in 2013 lichtjes gedaald t.o.v. 2012, maar zit nog altijd boven de 30.000 MWh, wat beduidend hoger is dan het absolute productiecijfer van 2010.

35.000.000

2013

30.000.000 2012 25.000.000 2011

Koen Vandenbroucke, QESH Manager

“Ondanks een daling van de elektriciteitsproductie en een stijging van het elektriciteitsverbruik in 2013, blijven we veel meer elektriciteit produceren dan we verbruiken binnen de volledige groep die dus ook in 2013 een belangrijke energieproducent blijft.”

20.000.000 2010 15.000.000 2009 10.000.000 5.000.000 0

produc e

verbruik

Fig. 5. Elektriciteitsproductie t.o.v. elektriciteitsverbruik Vanheede Environment Group #planet

I 35


WATER Grondstoffen en fossiele brandstoffen worden schaarse en gegeerde goederen.

Over niet verontreinigen en zelf zuiveren‌ Water is een kostbaar goed en bron van alle leven. Vanheede Environment Group gaat dan ook met de grootste zorg om met zijn water en probeert zijn en haar medewerkers daar op een correcte manier voor te sensibiliseren. Waterverbruik Binnen Vanheede Environment Group verbruikt enkel Vanheede Biomass Solutions water in de productieprocessen: bij het bevochtigen van de compost, in de ontpakkingslijn, bij het reinigen van boxen voor voedingsafval. Vanheede Biomass Solutions heeft een eigen biologische waterzuiveringsinstallatie die ongeveer 76 m³ gezuiverd water per dag produceert. In 2013 werd er ook een zeeftrommel in gebruik genomen om proceswater te recupereren en opnieuw in te zetten in het productieproces. Daarnaast is er het huishoudelijk waterverbruik. Water dat we nodig hebben voor het reinigen van kantoorgebouwen, de aanmaak van koffie, voor de vaatwasmachine, de aanmaak van drinkbaar water via sip wellsysteem en het sanitair. Dit leidt tot de productie van huishoudelijk afvalwater. Tot slot zijn er de wasplaatsen voor vrachtwagens en containers. Dit levert verontreinigd bedrijfsafvalwater op. Gezuiverd bedrijfsafvalwater wordt opnieuw gebruikt in het productieproces.

36 I #planet

De types water die verbruikt worden zijn leidingwater, water afkomstig van eigen waterzuivering, regenwater en bronwater. Figuur 1 geeft een overzicht van het verbruik van leidingwater binnen de verschillende bedrijven van Vanheede Environment Group in de periode 2008 tot en met 2013. Uit Figuur 1 blijkt eveneens dat de grootste daling van het waterverbruik op onze site in Dottenijs is vast te stellen. In 2012 hadden we echter een abnormaal hoog waterverbruik door een groot lek in de toevoerleiding van het drinkwater. In januari 2013 zorgde een lek aan een haspel in de productiehal bij Vanheede Alternative Fuels ervoor dat het waterverbruik in 2013 toch nog een stuk hoger lag dan in 2011. Om sneller te kunnen ingrijpen als er lekken zijn, investeerden we in de tweede helft van 2013 in een automatisch alarmsysteem in Dottenijs, dat signaleert het begin van een waterlek.


4.000

In 2013 is er ook een serieuze daling opgetreden van het waterverbruik in Marquette-Lez-Lille van Vanheede France. Dit is te verklaren door het feit dat halfweg 2013 alle activiteiten van Marquette-Lez-Lille verhuisd zijn naar de nieuwe site in Billy-Berclau. De verbruiksgegevens van 2013 in Billy-Berclau zijn nog niet gekend. In Billy-Berclau wordt wel regenwater gebruikt op de wasplaats dit in tegenstelling tot Marquette-Lez-Lille waar stadswater werd gebruikt.

3.500

3.000

20

In 2014 zullen verder inspanningen geleverd worden om het waterverbruik te beperken: • Digitaal (elektronisch) opvolgen van het waterverbruik in onze vestiging in Dottenijs • Omschakeling van leidingwater naar regenwater in onze vestiging te Antwerpen

2.485

2.500

20

20

2.000

20

1.500

20

4000

2013

3500 2012

3000

1.000

20 2011

2500

574

2000

373

500

468

627

1500

107

1000

18

0

0 Environmental Logistics Geluwe 1

Environmental Logistics + Alternative Fuels Dottenijs 2

Environmental Logistics Oostkamp 3

Fig. 1. Overzicht verbruik leidingwater 2008 tot 2013 (m3)

Environmental Logistics Antwerpen 4

Landfill Solutions Rumbeke 5

500 0 1 Environmental Services Rumbeke 6

2010

88

2

3 4 Environmental Logistics Rumbeke 7

5 6 Vanheede France 8

7

2009 2008

8 Polymers & 9 Compounds Genk 9 #planet

I 37


Verontreiniging regenwater voorkomen Het regenwater dat in contact kan komen met de afvalstoffen, opgeslagen op de verschillende sites, kan verontreinigd worden. Het wordt daarom telkens behandeld in een voorbehandelingsinstallatie (bezinkputten, olie-waterafscheiders en controleput) vooraleer geloosd te worden. Het regenwater dat op de stortplaats Vanheede Landfill Solutions terechtkomt en door de gestorte materie sijpelt, wordt opgevangen als percolaat en afgevoerd naar externe waterzuiveringsinstallaties. In Figuur 2 is de afgevoerde hoeveelheid percolaat weergegeven sinds 2004. Figuur 2 toont aan dat er tussen 2006 en 2010 een afname is van de hoeveelheid percolaat. In 2011 trad er een stijging op, in 2012 een lichte daling maar in 2013 zien we opnieuw een forse stijging van de hoeveelheid percolaat die werd afgevoerd naar externe waterzuiveringsinstallaties. De daling in de periode 2006 tot en met 2010 is te verklaren door het feit

dat Vanheede Landfill Solutions steeds meer tussenafdeklagen in folie aanbrengt. Dit zorgt ervoor dat meer niet verontreinigd hemelwater afgeleid wordt naar het oppervlaktewater en dus ook niet verontreinigd wordt. In 2013 is de grote stijging aan productie van percolaatwater te verklaren door re誰nfiltratie, een groter stortoppervlak dat open lag en de meer dan gemiddelde regenval in 2013. Re誰nfiltratie betekent dat er extra water in de organische stortcel komt, waardoor de biologische activiteit toeneemt en er zo ook meer percolaatwater wordt geproduceerd. Dit dient dus ook opgepompt en afgevoerd te worden naar een externe verwerker. Vanheede Environment Group streeft ernaar dat zo weinig mogelijk regenwater verontreinigd wordt. Dat kan door de afvalstoffen op de sites binnen of onder een afdak te stockeren en door het verder aanleggen van tussenafdeklagen in folie op de stortplaats Vanheede Landfill Solutions. Dit kan ook gerealiseerd worden door een duidelijke scheiding te voorzien tussen verontreinigd hemelwater en niet verontreinigd hemelwater op een verharde ondergrond.

20.000

18.342,63 15.129,79

15.811,45

15.445,80

15.149,92

15.000

13.591,00 12.112,61

11.960,57

10.880,98

10.358,78

10.000

5000

0 2004

2005

2006

Fig. 2. Afgevoerd percolaatwater van Vanheede Landfill Solutions (m3)

38 I #planet

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013


Niet-verontreinigd hemelwater kan rechtstreeks geloosd worden in oppervlaktewater via het passeren van een slibvangput, een KWS-afscheider met coalescentiefilter en een controleput. Het is ook niet heffingsplichtig. De watervisie van de Vanheede Environment Group werd in 2013 operationeel ge誰mplementeerd op de vestigingen in Rumbeke, Antwerpen en de nieuwe vestiging van Vanheede France in Billy- Berclau.

Silo voor opslag van percolaatwater, Vanheede Landfill Solutions, Rumbeke

#planet

I 39


LUCHT De 1850 afvalstromen die binnen de Vanheede Environment Group verwerkt worden, proberen we op zo’n duurzaam en ecologisch mogelijk verantwoorde manier te verwerken.

CO2-uitstoot bestrijden door pellets en hybride vuilniswagens Lucht symboliseert de kracht van het denken en de kennis in het leven. Voor Vanheede Environment Group is denken heel belangrijk. Meedenken met onze klanten en blijven innoverend op zoek gaan naar de beste oplossingen voor elke afvalstroom. Bijdrage tot emissies De activiteiten van Vanheede Environment Group hebben een invloed op twee broeikasgassen, namelijk koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4). De voornaamste bronnen van CO2 zijn de transportactiviteiten en de productieprocessen.

Methaan wordt geproduceerd bij de biologische afbraak van afval. Zo ontstaat methaan in de stortplaats van Vanheede Landfill Solutions en in de vergistingsinstallatie van Vanheede Biomass Solutions. Het methaan wordt in beide installaties gecapteerd, afgeleid naar de biogasmotoren en omgezet in elektriciteit, CO2 en water.

Persvoorstelling van de eerste hybride perswagen in BelgiĂŤ

40 I #planet


Afname van globale emissies door compensatie Vanheede Environment Group levert uiteraard ook zijn bijdrage tot de vermindering van de globale CO2-emissies. Enerzijds door de productie van groene energie en de valorisatie van warmte door de vergistingsinstallatie in QuĂŠvy en de stortplaats in Rumbeke. Door de omzetting van methaan in elektriciteit, CO2 en water, wordt CO2 uitgestoten in plaats van het vijfentwintig maal sterkere broeikasgas methaan. Anderzijds door de productie van secundaire brandstoffen, pellets, door het bedrijf Vanheede Alternative Fuels. Door het inzetten van die pellets als brandstof in een cementoven of hoogoven voorkomt men heel wat CO2 -productie. Bij onze transportactiviteiten, ten slotte, streven we naar een minimale CO2-uitstoot door de ingebruikname van onze hybride vuilniswagen en door het gebruik van met Euro 5 motoren-uitgeruste vrachtwagens. Vanaf 2014 zullen er vrachtwagens met Euro 6 motoren in gebruik genomen worden om de CO2-uitstoot nog meer te doen afnemen.

Valorisatie van biogas en warmte, Vanheede Landfill Solutions, Rumbeke

#planet

I 41


AARDE Afvalstoffen worden gerecycleerd en/of omgevormd tot nieuwe grondstoffen en energie.

Zorg dragen voor de rijkdom van de aarde De aarde geeft ons veel grondstoffen. Grondstoffen die gebruikt worden in processen of verwerkt worden tot producten. Ooit worden die afval en dan moeten wij dat als milieubedrijf ophalen, verzamelen en recycleren om er terug een volwaardige grondstof van te maken. Aarde is rijkdom en daar wil Vanheede Environment Group zorg voor dragen Afval afkomstig van eigen activiteiten De activiteiten van Vanheede Environment Group genereren geen grote hoeveelheden afvalstoffen. De eigen geproduceerde afvalstoffen zijn voornamelijk afkomstig van administratie (papier, restafval, PMD), de garage en het onderhoud (klein gevaarlijk afval). Voor de inzameling, het transport en de verwerking van haar eigen afval past Vanheede Environment Group dezelfde werkwijze toe als voor haar klanten: aparte inzamelrecipiënten, sensibilisering van werknemers, efficiënte en meest duurzame ophaling en verwerking.

42 I #planet

de meest duurzame verwerkingswijzen voor niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen. Afval kan naar de eigen verwerkingssites gevoerd worden of naar externe verwerkers. Dit kan rechtstreeks gebeuren of na een tussenstop op één van de logistieke sites. De aard van verwerking van de afvalstoffen, opgehaald door Vanheede Environmental Logistics en Vanheede Environmental Services is weergegeven in figuur 1 en 2.

Aard van verwerking van opgehaald afval

Uit deze figuren blijkt de inspanning van Vanheede Environment Group om zoveel mogelijk afval een nuttige toepassing te geven. De meest duurzame vorm van verwerking krijgt altijd de voorkeur. De onderverdeling van de aard van verwerking voor de treatment-bedrijven Vanheede Landfill Solutions, Vanheede Alternative Fuels, Vanheede Biomass Solutions, Vanheede Glass Recycling, is in figuur 3 en 4 weergegeven.

De eigen afvalproductie is verwaarloosbaar ten opzichte van het tonnage afval dat Vanheede Environment Group jaarlijks ophaalt bij haar klanten en voor hen ook verder ‘beheert’. De bedrijven Vanheede Environmental Logistics en Vanheede Environmental Services screnen constant de markt, op zoek naar

Uit de figuren 3 en 4 blijkt dat door de treatment-bedrijven 58% van het afval nuttig wordt aangewend. 42% van het afval wordt verwijderd. In het laatste geval gaat het voornamelijk over ultieme afvalresidu’s die van externe installaties aangeleverd werden op onze stortplaats Vanheede Landfill Solutions.


Vanheede Environment Group is constant op zoek naar de meest duurzame manier van verwerking van afval. Zo wordt een bijdrage geleverd tot het behoud van de op onze planeet beschikbare grondstoffen (afval wordt grondstof!) en het vervangen van fossiele brandstoffen door hernieuwbare (afval wordt energie!). Ook alle emissies worden tot een minimum beperkt. Vanheede Environment Group draagt dus stevig bij tot een leefbaar milieu. Niet voor niets is dat onze missie! 100%

0% 10% 2% 5% 35% 18% 4% 6% 20%

Biologische behandeling

2013 2012

80%

Co誰ncineratie Fysicochemische behandeling Compostering

2011

60%

2010

Recyclage Sortering

40%

2009

Storten Verbranding

2008

20%

Vergisting 0

Fig. 1. Aard van verwerking van het opgehaald afval door logistieke bedrijven voor het jaar 2013

nu ge toepassing

verwijdering (storten + verbranding)

Fig. 2. Evolutie aard van verwerking van het opgehaald afval door logistieke bedrijven

80%

0% 18% 0% 9% 10% 0% 42% 0% 21%

Biologische behandeling Co誰ncineratie Fysicochemische behandeling Compostering Sortering

30%

Vergisting

2010 2009

20%

2008

10% 0

Fig. 3. Aard van verwerking treatment-bedrijven voor het jaar 2013

2011

50% 40%

Verbranding

2012

60%

Recyclage Storten

2013

70%

nu ge toepassing

verwijdering (storten + verbranding)

Fig. 4. Evolutie aard van de verwerking treatment-bedrijven #planet

I 43


#profit Staal wordt gesorteerd met magneten. Aluminium wordt gescheiden via een specifieke techniek, de “wervelstroomscheider”. Stalen en aluminium verpakkingen worden vermalen en gezuiverd tot schroot dat klaar is voor de oven. Het schroot wordt toegevoegd aan het gietijzer uit de hoogoven, doorgaans in een verhouding van 40%. Sommige staalfabrieken hebben elektrische ovens waarin het schroot opnieuw gesmolten en tot 100% gerecycleerd wordt, zonder aan het gietijzer te worden toegevoegd. Aluminium balen worden in speciale ovens gesmolten. Het staal en aluminium wordt in vormen gegoten om nieuwe afgewerkte producten te maken. “Metalen hebben sinds de bronstijd gezorgd voor een economische groei en welvaart met als hoogtepunt de industriële revolutie. Onze onderneming kan enkel groeien met het dragen van de juiste kernwaarden.” Metaalinzameling door Vanheede Environmental Logistics, België & Noord-Frankrijk.


Kerncijfers 2013 Wij rapporteren u graag over de geconsolideerde financiële toestand van Vanheede Environment Group per 31/12/2013 (boekjaar 01/01/2013 – 31/12/2013), zowel op balansniveau als op niveau van de resultatenrekening. Alle jaarrekeningen van Vanheede Environment Group nv en haar respectievelijke dochterondernemingen, alsook de geconsolideerde jaarrekening, kunnen vrij geraadpleegd worden bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. In dit duurzaamheidsrapport vindt u een korte samenvatting.

“2013 : een beter resultaat met dezelfde omzet!”

Jan Minne, CFO

#profit

I 45


Kerncijfers 2013 Bij de omzetvergelijking tussen de jaren 2013 en 2012 zullen we rekening houden met een overgenomen handelsfonds in de Luikse regio (jaar 2012 ; omzet ten belope van 9 maanden ipv 12 maanden).

In de grafiek ‘niet geconsolideerde omzet’ geven wij u, naast de totale omzet, ook een uitsplitsing van onze omzet per activiteit: • Logistics (logistieke activiteiten met uitzondering van speciale afvalstoffen)

De niet geconsolideerde omzet over het jaar 2013 is ongeveer status quo (+0,25%) gebleven in vergelijking met het jaar 2012 nl. K€ 105.672 jaar 2013 t.o.v. K€ 105.399 jaar 2012. Rekening houdende met de correctie ivm de overname van het handelsfonds in de loop van het jaar 2012 (omzet ten belope van 9 maanden in plaats van 12 maanden) is er reëel een lichte omzetdaling van ongeveer 0,50% voor het jaar 2013.

120.000

• Services (logistieke activiteiten m.b.t. speciale afvalstoffen en saneringen) • Renewable Energy (hernieuwbare energie; secundaire brandstoffen) • Raw Materials (secundaire grondstoffen)

Re

100.000

26.130

120.000

Ra

24.049

24.798 80.000

20.040

19.549

2.790 5.790

60.000

100.000

2.569 7.390

1.900 6.300

1.906

2.021 7.828

22.650 3.155 7.327

7.904

Renewable Energy 80.000

Raw Materials

40.000

Services

53.260

50.520

57.141

60.000

62.644

69.420

71.813 Logis cs

20.000

40.000

0

2008

Niet geconsolideerde omzet in keur per activiteit

46 I #profit

Se

2009

2010

2011 20.000

2012

2013

Lo


Balans

Resultatenrekening

De geconsolideerde balans over het jaar 2013 wordt afgesloten met een balanstotaal van K€ 97.752.

De geconsolideerde resultatenrekening sluit per 31/12/2013 af met een geconsolideerde winst van K€ 520.

Aan de actiefzijde neemt de boekwaarde van de immateriële en materiële vaste activa af als gevolg van de geboekte afschrijvingen. De investeringen bleven beperkt tot M€ 7,54. Merk op dat de post ‘vaste activa in aanbouw’ (jaar 2012 = K€ 5.025) werd overgeboekt naar de post ‘terreinen en gebouwen’. Het betreft de opstart van onze nieuwe site in Billy-Berclau (Frankrijk), operationeel sinds 01/05/2013. Op het vlak van de waarderingsregels zijn er geen wijzigingen t.o.v. vorig jaar. Bij de vorderingen op ten hoogste één jaar stellen we een toename vast van de openstaande handelsvorderingen per 31/12/2013, hoofdzakelijk te wijten aan het betalingsgedrag van klanten die betalingen langer uitstellen. De beschikbare liquide middelen dalen met ongeveer K€ 726. De liquiditeitsratio daarentegen stijgt naar 1,14. Dit is voldoende om alle verplichtingen op korte termijn na te komen. Aan de passiefzijde bemerken we een aangroei van de voorzieningen voor risico’s en lasten met ongeveer K€ 255, voornamelijk om verder in de afdeken nazorgverplichtingen binnen de activiteiten van ons bedrijf Vanheede Landfill Solutions te voorzien. De financiële schulden op lange termijn en de schulden op korte termijn dalen. Enerzijds is er een toename van de post ‘overige leningen’, als gevolg van een herschikking van schulden van onze entiteiten Vanheede Biomass Solutions en Vanheede Alternative Fuels ten aanzien van de Dacar-holding (holding van de familie Vanheede): openstaande leveranciersschulden (korte termijn) en lopende rekeningen (korte termijn) werden omgezet naar lange-termijn-leningen. Anderzijds is er een aanzienlijke daling van de posten ‘leasingschulden’ en ‘financiële schulden bij kredietinstellingen’. De solvabiliteit van Vanheede Environment Group stijgt van 46,60% (2012) naar 48,86% (2013); we houden hierbij wel rekening met de toevoeging van de achtergestelde ‘DACAR’-lening op LT (M€ 34,32) aan het eigen vermogen.

De geconsolideerde omzet is licht gestegen (+0,50%) in vergelijking met het jaar 2012. Als we evenwel rekening houden met een correctie als gevolg van de overname van een handelsfonds in het jaar 2012 (omzet 9 maanden ipv 12 maanden), dan is onze omzet voor 2013 iets minder (-0,50%) dan de gerealiseerde omzet in het jaar 2012. De totale bedrijfskosten zijn licht gedaald (- 1%), waardoor het bedrijfsresultaat (iets hogere omzet en iets lagere kosten) stijgt met ruim M€ 1,20 (nl. van M€ 1,28 jaar 2012 naar M€ 2,50 jaar 2013). De bruto-marge (code 70 – code 60) verbetert in vergelijking met vorig jaar, van 64,60% naar 67,78%. Dit als gevolg van een kostendaling in de posten ‘aankopen en onderaannemingen’, ‘verwerkingskosten’ en ‘aankopen diversen (recuperatieproducten)’. De diensten en diverse goederen (code 61) stijgen met ongeveer 3%. Er is een belangrijke toename van de post ‘onderhoud en herstellingen’ (+11%), evenwel vrij gelijkmatig verspreid over alle entiteiten. ‘Marketingkosten’ en ‘uitzendkrachten’ zijn dan weer gedaald. De loonkost (code 62) stijgt met ongeveer 10%. De totale loonkost (gedaalde interimkost èn gestegen bezoldigingen en sociale lasten) is per 31/12/2013 gestegen met 7,30% tov het jaar 2012. Om beide jaren ècht met elkaar te vergelijken moeten we rekening houden met dezelfde correctie als bij de omzet (overname handelsfonds jaar 2012). Dat resulteert uiteindelijk in een stijging met 5,30%. De jaarlijkse afschrijving op de consolidatiegoodwill (à rato van 5%) wordt in de consolidatie afzonderlijk vermeld onder de rubriek ‘afschrijvingen op consolidatieverschillen’. De afschrijvingen op de andere immateriële en materiële vaste activa zijn licht gedaald. De voorzieningen voor risico’s en kosten zijn sterk gedaald (het betreft de provisie voor de afdek- en nazorgactiviteiten van onze stortplaats te Rumbeke). Vorig jaar werd, naar aanleiding van een actualisatie van de te voorziene kosten, een inhaalbeweging geboekt. In 2013 wordt deze provisie opnieuw normaal. Anderzijds zijn de aangelegde provisies dubieuze debiteuren sterk toegenomen als gevolg van de toegenomen risico’s bij onze klanteninningen (toename faillissementen en toename wco’s). De EBITDA van Vanheede Environment Group stijgt in 2013 naar 15,63% (2012: 14,90%). De EBIT volgt deze trend: 2,70% (t.o.v. 1,38% in 2012). Het geconsolideerde resultaat na belastingen komt voor het jaar 2013 uit op een winst van K€ 520 (ter vergelijking: jaar 2012: geconsolideerd verlies van K€ 2.114).

#profit

I 47


Kerncijfers 2013 Geconsolideerde balans - periode 01/01/2013 - 31/12/2013 (in KEUR) Activa

2013

2012

Immateriële vaste activa

11.894

12.430

Kapitaal

Materiële vaste activa

51.705

55.144

Financiële vaste activa

888

891

64.487

68.465

1

6

2224

1.970

24.043

23.615

6.289

7.015

708

568

VLOTTENDE ACTIVA

33.265

33.174

TOTAAL DER ACTIVA

97.752

101.639

VASTE ACTIVA Vorderingen op meer dan één jaar Voorraden Vorderingen op ten hoogste één jaar Liquide middelen Overlopende rekeningen

Passiva

2013

2012

3.350

3.350

Geconsolideerde reserves

10.092

9.687

EIGEN VERMOGEN

13.442

13.037

Belangen van derden

0

0

BELANGEN VAN DERDEN

0

0

3.061

2.805

172

215

3.233

3.020

Schulden op méér dan één jaar

54.145

54.779

Schulden op ten hoogste één jaar

26.542

30.365

390

438

SCHULDEN

81.077

85.582

TOTAAL DER PASSIVA

97.752

101.639

Voorzieningen voor risico’s en lasten Uitgestelde belastingen VOORZIENINGEN, UITGESTELDE BELASTINGEN

Overlopende rekeningen

48 I #profit


Investeringen

Omzet

20.000

EBITDA

100.000 16.800

25

17.672

17.029

92.731

22,14%

92.321 15.000

20 11.850

83.378

80.000

17,12%

10.000

74.757 7.569

62.338 5.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

15

67.195

7.545

8.150

60.000

2007

15,24%

14,90%

65.837 2008

2009

2010

2011

2012

2013

10

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Evolutie van de omzet in KEUR

Evolutie van de EBITDA (in % van de geconsolideerde omzet)

EBIT

Afschrijvingen

Cash flow

9,34%

15.000

12.000

10.319

10.000

6 4

2,70%

3,52% 1,90% 2007

8.000

7.858

8.097

2008

2009

2010

2011

2012

Evolutie van de EBIT (in % van de geconsolideerde omzet)

2013

6.000

2008

12.510 11.568

9.101

8.340 6.000 4.683

6.276 2007

12.000

9.000

2,13% 1,38%

13.515

10.357

9.598

4,90%

2013

12.334

10.430

8

0

15,63%

Evolutie van de investeringen in KEUR

10

2

17,91%

18,26%

2009

2010

2011

2012

2013

Evolutie van de afschrijvingen in KEUR (=excl. afschr. consolidatiegoodwill)

3.000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Evolutie van de cash flow in KEUR

#profit

I 49


Kerncijfers 2013 Geconsolideerde resultatenrekening periode 01/01/2013 - 31/12/2013 (in KEUR) 2013

2012

2013

2012

92.731

92.321

Omzet

92.731

92.321

Voorraadwijziging

188

211

EBITDA

14.489

13.753

Andere bedrijfsopbrengsten

798

918

Netto-resultaat

520

-2.114

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

93.717

93.450

Eigen vermogen

13.442

13.036

Aankopen en onderaannemingen

29.868

32.890

Achtergestelde ‘DACAR’-lening

34.320

34.320

Diensten en diverse goederen

24.508

23.783

Gecorrigeerd eigen vermogen

47.762

47.356

Bezoldigingen en sociale lasten

23.967

21.847

Balanstotaal

97.752

101.640

Afschrijvingen

10.319

10.430

Solvabiliteitsratio

48,86%

46,60%

Waardeverminderingen en voorzieningen

615

893

1,14

1,01

Andere bedrijfskosten

885

1.176

1.056

1.155

91.218

92.174

2.499

1.276

650

266

FINANCIËLE KOSTEN

1.748

1.621

WINST/VERLIES uit de gewone bedrijfsvoering

1.401

-79

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

39

26

UITZONDERLIJKE KOSTEN

33

1.249

1407

-1.302

43

52

BELASTINGEN

930

864

GECONSOLIDEERDE WINST/VERLIES

520

-2.114

Omzet

Afschrijvingen op consolidatieverschillen BEDRIJFSKOSTEN BEDRIJFSRESULTAAT FINANCIËLE OPBRENGSTEN

WINST/VERLIES van het boekjaar voor belastingen ONTTREKKINGEN

50 I #profit

Samenvatting geconsolideerde resultatenrekening (in KEUR)

Liquiditeitsratio


KEUR

47.762

KEUR

EIGEN

GECORRIGEERD

VERMOGEN

RATIO

48,86%

LIQUIDITEITS

520

KEUR

RESULTAAT

NETTO

SOLVABILITEITS

RATIO

KEUR

KEUR

EBITDA

97.752

TOTAAL

14.489

BALANS

OMZET

92.731

1,14

Colofon Uitgave VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP nv Dullaardstraat 11, 8940 Geluwe www.vanheede.com Verantwoordelijke uitgever Kim Delvoye p.a. Dullaardstraat 11, 8940 Geluwe Concept en layout BOA, Lauwe – www.boa.be Contact Kim Delvoye, Marketing Manager U kunt uw reactie op deze uitgave mailen naar kim.delvoye@vanheede.com

#profit

I 51


Materials

Managing Your Waste