Page 1


Profile for value chain

การเลี้ยงปลานิลด้วยการใส่ปุ๋ยสร้างอาหารธรรมชาติตามแนวทางเกษตรอินทรีย์  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เบอร์ติดต่อ 053-875100-2

การเลี้ยงปลานิลด้วยการใส่ปุ๋ยสร้างอาหารธรรมชาติตามแนวทางเกษตรอินทรีย์  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ เบอร์ติดต่อ 053-875100-2

Advertisement