ZwembadBranche #69

Page 30

Kraakhelder fris Het begon op een beurs in Stuttgart waar de directeur van Zwembad De Peppel, Ronald ter Hoeven, kennismaakte met het fenomeen natuurbad. Sindsdien heeft het Ter Hoeven niet losgelaten en 6 jaar later heeft hij - in samenwerking met de Koninklijke Ginkel Groep - het eerste openbaar natuurgezuiverd buitenbad in Nederland gerealiseerd. Het water in het openluchtbad wordt gezuiverd door planten en biofilters. Bij De Peppel is men er trots op dat het na jaren van voorbereiding is gelukt. “Het buitenbad heeft kraakhelder fris water en daar komt geen druppel chloor aan te pas.” Na de beurs in Stuttgart heeft het nog even geduurd voordat Ter Hoeven voorstelde om van het buitenbad in Ede een natuurbad te maken. “Toen 3 jaar geleden er plannen werden geopperd om het buitenbad te vervangen, heb ik voor het eerst bij de gemeente Ede aangegeven er dan graag een natuurbad van te willen maken. Gelukkig had men er bij de gemeente wel meteen oren naar. De gemeente hecht veel waarde aan duurzaamheid en daarbij past het natuurbad natuurlijk heel goed.” Dat het nog 3 jaar duurde voordat de deuren konden worden geopend, had volgens Ter Hoeven met name te maken met technologie en de wetgeving.

Strenge voorwaarden Uiteraard moet alles voldoen aan de huidige zwemwaterwet, veiligheid en hygiëne staan voorop. Omdat een natuurbad nog niet eerder in Nederland is gerealiseerd, was dit even pionieren. Particuliere natuurlijke zwemvijvers zijn er wel, maar de vertaling naar een openbaar zwembad is wel een ander verhaal. Wettelijk zijn er nog geen kwaliteitseisen waaraan natuurlijk zwemwater in een openbaar zwembad moet voldoen. Ter Hoeven: “Gelukkig

30

ZWEMBADBRANCHE

stond zowel de gemeente als de provincie er welwillend tegenover. Het was alleen wel belangrijk dat wij zouden voldoen aan de vastgestelde parameters.” Er zijn daarom veel gesprekken gevoerd met de provincie en het rijk. Tevens is er contact geweest met het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu). Uiteindelijk gaven de autoriteiten, onder strenge voorwaarden, toestemming voor het realiseren van het natuurbad. Wel moet het bad de eerste periode streng worden gemonitord, zo benadrukt Ter Hoeven. “Elke week wordt alles gecontroleerd. Na verloop van tijd zal de frequentie afnemen, maar voor nu vinden wij het ook van groot belang om goed in de gaten te houden dat het water schoon blijft.”

Precisie werk Om het wiel niet opnieuw uit te vinden, is er veel gekeken naar onze Oosterburen. Samen met een delegatie van de provincie is Ter Hoeven naar Duitsland geweest om daar de kunst af te kijken en de provincie te laten zien dat je voor zuiver water geen chloor nodig hebt. In Duitsland heeft men hiermee al veel kennis opgedaan. Een natuurbad is daar geen noviteit meer, je ziet vele


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.