ZwembadBranche #69

Page 16

Corine Persijn, exploitatiespecialist adviesbureau Praesentis

‘Elke organisatie stuurt op een zo efficiënt mogelijke personele inzet’ Volgens Corine Persijn begint het allemaal met het probleem inzichtelijk maken. Hoe? Door zo snel mogelijk een landelijke campagne op te starten waarin de aandacht wordt gevestigd op het grote aantal vacatures. Persijn ziet daarin een voortrekkersrol voor bijvoorbeeld de WIZZ, de werkgeversorganisatie voor zwembaden en zwemscholen. Ook waarschuwt ze voor al te hoge verwachtingen. “Wie nu een baan zoekt, kan overal werken. Een eenduidige oplossing is er niet.” Dertig jaar is Persijn actief in de zwembadwereld, in tal van functies. Als exploitatiespecialist van adviesbureau Praesentis weet ze van de hoed en de rand. In de meest uiteenlopende accommodaties komt ze binnen, verspreid over het hele land. Haar vaststelling: de zoektocht naar goed opgeleide en gemotiveerde zwemonderwijzers is niet iets wat zich beperkt tot bijvoorbeeld krimpregio’s. “Het is een landelijke trend.” Natuurlijk zijn er in de grote steden meer oplossingen voorhanden. Een uitzendbureau als Rand­ stad heeft in Amsterdam een eigen pool met beschikbare mensen. In de regio Utrecht is Payroll Driessen sterk vertegenwoordigd. Maar ook dat soort partijen kan steeds moeilijker leveren, merkt Persijn. “Het inhuren van ZZP-ers neemt toe, maar is slechts een oplossing voor de korte termijn. Tarieven schieten als een gek de hoogte in.”

Dure uren De huidige arbeidsmarktproblematiek in de zwembaden wordt volgens Persijn veroorzaakt door een combinatie van factoren. “Natuurlijk speelt geld een rol. Combinatiefuncties werden lang als een kansrijke oplossing gezien

16

ZWEMBADBRANCHE

om voltijdsbanen aan te bieden. Maar een toezichthouder is nu eenmaal goedkoper dan een zwemonderwijzer. Als werkgever hik je meteen aan tegen te dure uren.” Het directe gevolg is een scala aan parttimers, vooral vrouwen. “Maar voor veel herintreders zijn we niet interessant. Onze piek in de late middag en vroege avond is voor hen een rottijd.” Het onderwijs dan? Ook dat traject zit vol hobbels. “Studenten hebben vandaag de dag kans om te kiezen uit een aanbod met disciplines als sportmanagement, outdoor activiteiten of buurtsporten. Dat is voor hen allemaal zoveel sexyer dan het zwembad.” Wat steeds terugkomt, in elke discussie: de financiën. “Er woedt een strijd tussen de diverse CAO’s.”

Jeugdzorg Persijn wijst ook op het veranderde verdienmodel van zwembaden. Het afschaffen van het schoolzwemmen heeft een negatieve invloed op exploitaties van baden, tot op de dag van vandaag. “Dat waren belangrijke uren overdag om zweminstructeurs werkgelegenheid te bieden. Wat er nog over is? “Alleen zwemles en het begeleiden van doelgroepen levert baden nu geld

op.” Oorzaken genoeg voor die lastige marktpositie. Maar hoe zit het met de oplossingen? Een landelijke campagne is volgens Persijn keihard nodig. “Met E-Learning is het ook mogelijk om snel op te leiden. Kandidaten kunnen thuis studeren en gelijk als stagiair meelopen in de praktijk.” Persijn pleit ook voor meer samenwerking met andere partijen, zoals bijvoorbeeld het onderwijs en kinderopvang. “Je moet op zoek gaan naar organisaties waar het werk tegen vier uur in de middag ophoudt.” Persijn is ook realistisch. “Er zijn zoveel maatschappelijke uitdagingen en de personeelsvraag van zwembaden is er eentje van. Gemeenteraden hebben bij hun besluitvorming ook te maken met kwesties als het geldtekort in de jeugdzorg. Het is en blijft een worsteling.”


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.