Page 1

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS LIETUVOS ŠVIETIMO UNIVERSITETAS IR MOKSLO MINISTERIJA UGDYMO MOKSLŲ FAKULTETAS

VILNIAUS „VERSMĖS“ KATALIKIŠKOJI GIMNAZIJA

Tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija

„ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ, EDUKACIJA: NUO ATSKIRTIES ĮTRAUKTIES LINK“ KVIETIMAS Konferencija vyks 2013 m. gruodžio 12 - 13 d. Lietuvos edukologijos universitete (Studentų g. 39, Vilnius)

„Pagrindinis bendrojo lavinimo mokyklos uždavinys – atsigręžus į žmogų kaip į absoliučią vertybę ... puoselėti jo fizinę ir psichinę prigimtį, sudaryti sąlygas atsiskleisti jo individualybei“ (Meilė Lukšienė, Tautinė mokykla, 1989). Įgyvendinat Lietuvos švietimo reformos nuostatą „kurti lanksčią, asmenybės skirtumus, nevienodus moksleivių polinkius, gabumus ir interesus atliepiančią švietimo sistemą, švenčiant Vilniaus „Versmės“ katalikiškosios gimnazijos, pradėjusios praktikoje diegti neįgaliųjų įtraukujį ugdymą Lietuvoje, 20 metų sukaktį, rengiama konferencija, kurioje Lietuvos ir kitų Europos valstybių politikai, mokslininkai ir mokytojai reflektuos nueitą kelią, kels naujas idėjas, brėš tolesnius tikslus. KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI Konferencijos pirmininkas: Prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis, Lietuvos edukologijos universitetas. Konferencijos pirmininko pavaduotojai: Prof. dr. Ona Monkevičienė, Lietuvos edukologijos universitetas. Doc. dr. Rolandas Zuoza, Švietimo ir mokslo ministerija. Vilniaus „Versmės“ katalikiškosios gimnazijos direktorė Violeta Ališauskienė KONFERENCIJOS MOKSLINIS KOMITETAS Pirmininkas. Prof.dr. Palmira Pečiuliauskienė, Lietuvos edukologijos universitetas. Pirmininko pavaduotoja. Prof. habil. dr. Marijona Barkauskaitė, Lietuvos edukologijos universitetas. Nariai: Prof. habil. dr. Juozas Žilionis, prof. habil. dr. Elvyda Martišauskienė, prof. dr. Loreta Žadeikaitė, doc. dr. Linas Jašinauskas, doc. dr. Dalia Survutaitė, doc. dr. Emilija Urniežienė, lekt. A. Meškauskienė, asist. A. Guoba. KONFERENCIJOS ORGANIZACINIS KOMITETAS Pirmininkas – doc. dr. Alvyra Galkienė, Lietuvos edukologijos universitetas . Pirmininko pavaduotojai – dr. Ilona Valantinaitė, Rita Meškelevičiūtė, Vilniaus „Versmės“ katalikiškoji gimnazija. Nariai: asist. Rasa Nedzinskaitė, asist. Agnė Juškevičienė, asist. Kristina Viršulienė, Sigita Dirgėlienė, Ieva Bunikytė, Nijolė Mileriuvienė, Jūratė Viskontienė, Dijana Brazauskienė. KONFERENCIJOS PROGRAMOS GAIRĖS

1


2013 m. gruodžio 12 d. plenarinis posėdis, pranešimai sekcijose, stendiniai pranešimai Lietuvos edukologijos universitete. 2013 m. gruodžio 13 d.: 9 val. vizitas Vilniaus „Versmės“ katalikiškojoje gimnazijoje; 13 val. konferencijos dalyvių panelinė diskusija Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijoje. Konferencijoje dalyvauti kviečiami aukštųjų mokyklų mokslininkai bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų (bendrųjų ir skirtų mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių) vadovai, specialistai bei pedagogai, nevyriausybinių organizacijų nariai. KONFERENCIJOS PRANEŠIMŲ TEMATIKA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo istorinis bei politinis kontekstas. Žmogus kaip absoliuti vertybė: dvasingumas, lygiavertiškumas, orumas. Neįgalumas ir šeima. Neįgalumą turintis ugdytinis: nuo lopšelio iki abituriento. Neįgalumą turinčio asmens studijos ir profesinė perspektyva. Įtraukiojo ugdymo pedagogo profesinė tapatybė. Įtraukiojo ugdymo pedagoginė patirtis. Kitos su konferencijos tematika susijusios temos.

Plenarinio pranešimo trukmė – 20 min., pranešimo sekcijoje – 15 min. Konferencija vyks lietuvių ir anglų kalbomis. Pranešimai skaitomi lietuvių ir anglų kalbomis. Stendiniai pranešimai rengiami lietuvių ir anglų kalbomis. Konferencijos datos ir dalyvio mokestis Laiko ribos: 2013 10 14 2013 10 21 2013 10 28

Registracija (užpildykite elektroninę registracijos formą) Santraukos priėmimo patvirtinimas Dalyvio mokesčio mokėjimas:

1. Dalyvis su pranešimu ir straipsniu į Pedagogikos žurnalą – 70 Lt. Mokesčio už nakvynę mokėjimas: Viešbutis, nakvynės kaina: vienvietis kambarys 200 Lt, dvivietis kambarys – 115 Lt, trivietis kambarys – 95 Lt Straipsnių pateikimas leidybai

2013 10 28 2013 12 12

Prašome konferencijos mokestį pervesti (nurodant pervedančio asmens vardą, pavardę): Sąsk. Nr. LT70 7044 0600 0113 7036 Mokėjimo paskirtis 358 AB SEB bankas Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius Gavėjas: Lietuvos edukologijos universitetas (Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, edukacija: nuo atskirties įtraukties link“). 1. Mokslinių pranešimų pagrindu pagal reikalavimus parengtus straipsnius, recenzentams įvertinus, planuojama spausdinti mokslo žurnale „Pedagogika“. Leidiniui sudaryti prašytume pateikti straipsnius pagal Pedagogikos mokslo žurnalo reikalavimus (pastarieji pateikti adresu: http://www.biblioteka.vpu.lt/pedagogika/pedagogika/infoaut.htm 2. Gerosios pedagoginės patirties straipsnių pagrindu planuojama išleisti elektroninę knygą. Reikalavimai straipsniams gerosios patirties knygai: Straipsnių apimtis - iki 10 - 12 psl. (tekstinis laukas - 16 × 25 cm). Jie renkami "Microsoft Word for Windows" teksto redaktoriumi. Lituanizatorius - "Winlika", raidynas - "Times New Roman", o jei reikia - "Times New Roman Cyr", dydis 12 pt., teksto intervalas normalus. Straipsnio pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis, 14 pt. Straipsnio struktūra: įžanga, pedagoginės patirties aprašymas (sėkmingai taikytas mokymo metodas, bendradarbiavimo patirtis, sėkmingo planavimo, pasiekimų vertinimo metodai ir kita), apibendrinimas, naudotos arba rekomenduojamos literatūros sąrašas.

2


Atskirai pateikiami duomenys apie autorių: vardas ir pavardė, užimamos pareigos, kvalifikacinis laipsnis arba kategorija, darbovietė, telefonas, elektroninis adresas. Straipsnius prašome siųsti adresu: rita.meskeleviciute@vvkg.lt 3. Stendiniai pranešimai rengiami vadovaujantis šiais reikalavimais Pranešime turi atsispindėti šios būtinosios dalys – pavadinimas, informacija apie pranešėją (vardas, pavardė; atstovaujama institucija; kontaktai – el. p.), apibūdinta tyrinėjama problema, tyrimo metodika, gauti rezultatai ir išvados, literatūros sąrašas arba geroji pedagoginė patirtis. Pranešimo formatas (ne didesnis) – A1, portretinė (angl. portrait) lapo orientacija. Pranešimas gali užimti du ir daugiau lapų. Pranešimo tekstas turi būti aiškus, įskaitomas ir matomas iš 2–3 m. atstumo (pavadinimai – ne mažiau kaip 30–40 pt dydžio, tekstas – ne mažiau kaip 20 pt dydžio); Rekomenduojama pranešime pateikti kuo mažiau teksto ir daugiau vaizdinės informacijos (lentelių, paveikslų, nuotraukų ir pan.). Stendinis pranešimas rengiamas lietuvių ir anglų kalbomis. Konferencijos dalyviams bus išduodami pažymėjimai. Kontaktinė informacija pasiteiravimui: El. p . galkiene@gmail.com T el. nr. (8 5) 2 79 00 42 Mob. +370 61626797

3

Kvietimas  

kvietimas,i,konf

Kvietimas  

kvietimas,i,konf

Advertisement