Page 1

connectionS? ASsistenten der Akademie der bildenden K端nste Prag


Botschaft der Tschechischen Republik BERLIN und Akademie der bildenden K端nste Prag


Connections? Je v dnešní době možné nalézt něco, co spojuje umění, které vzniká ve stejné době a prostoru? Jsou současné umělecké projevy takové, že je lze vymezit podobným způsobem jako například florentskou renesanci, vlámské baroko nebo pařížskou školu? Tedy pojmy, které poukazují na konkrétní dobu a kulturní prostředí. Je stále možné rozlišovat umělecké projevy podle času a prostoru, kde se utvářejí? Spojuje něco umělce, kteří sdílejí společný čas a prostor? Žijeme v době, která je charakteristická vzrůstající globalizací a relativizací hodnot. Paradigmata našeho života jsou stále více unifikována a specifika historicky odlišných kultur se ztrácejí. Umění je univerzálnější a zaměnitelnější. Technický vývoj se akceleruje a přináší s sebou překotný boom v aplikování netradičních médií a patrně není daleko doba virtuálního umění ve virtuálním světě, který budeme vnímat tak, že už nepoznáme rozdíl mezi ním a realitou.Tedy pokud vůbec nějaká bude. Doba postmoderny či altermoderny nám nabízí mnoho možností, jak chápat roli umělce. Umělec se stále více prosazuje jako povrchní glosátor dění ve společnosti. Stává se často hráčem na poli politiky nebo chce pouze šokovat či mystifikovat. Umění tak nabývá mnoha podob od společenské kritiky až po hru či spekulaci. Umělec může pracovat solitérně, anonymně, ve skupinách, může tvořit „umění pro umění” či používat umění jako mocenského nástroje. Vše je legitimní. Nebo je snad umění pouze jedna z možností, jak sdělovat naše bytí? Existuje kód doby nebo si tento kód sami určujeme? Lze nalézt souvislosti mezi současnými umělci? A tak by se dalo pokračovat. Výstava na českém velvyslanectví v Berlíně, představuje umělce, kteří působí ve funkci asistentů na pražské Akademii výtvarných umění a zastupují celé spektrum disciplin, které se v této škole vyučují – to znamená klasické obory, jako je malba, grafika, sochařství, restaurování, architektura i intermediální obory a nová média. Vystavující jsou pedagogy na stejné umělecké škole, ve stejné době a všichni si sami zvolili vlastní formu prezentace. Kurátorský zásah je minimální a týká se pouze instalace. Výstava se svým způsobem dotýká všech výše uvedených otázek, aniž by si činila nárok na jejich zodpovězení. Nabízí však úvahu, zda lze najít kromě formálních spojitostí i další znaky a souvislosti, které by identifikovaly prostor a čas vzniku uměleckého díla.

Milan Perič, Kurátor 3


Connections? Ist es heutzutage noch möglich etwas zu finden, was die, in derselben Zeit und in demselben Raum entstehende Kunst verbindet? Lässt sich der heutige Kunstausdruck auf eine ähnliche Art und Weise abgrenzen wie z.B. die Florentiner Renaissance, der Flämische Barock oder die Pariser Schule? Das heißt, als ein Begriff, der auf eine konkrete Zeit und auf einen konkreten kulturellen Raum hinweist? Ist es immer noch möglich künstlerische Äußerungen nach Zeit und Raum zu unterscheiden, in denen sie sich formieren? Verbindet die Künstler etwas, die dieselbe Zeit und denselben Raum teilen? Wir leben in einer Zeit, die sich mit zunehmender Globalisierung und Relativierung der Werte auszeichnet. Die Paradigmen unseres Lebens werden immer mehr vereinheitlicht und die Besonderheiten der historisch unterschiedlichen Kulturen verschwinden. Die Kunst ist universaler und verwechselbarer als je zuvor. Die technische Entwicklung wird schneller und bringt einen rapiden Boom in der Anwendung der nicht traditionellen Medien mit. Vermutlich kommt bald eine Zeit der virtuellen Kunst in der virtuellen Welt, in der wir kaum den Unterschied zwischen dieser und der Wirklichkeit erkennen werden. Dies natürlich unter der Voraussetzung, dass es überhaupt eine Wirklichkeit gibt. Die Zeit der Postmoderne bzw. der Altermoderne bietet uns viele Möglichkeiten, wie die Rolle des Künstlers zu verstehen ist. Dieser setzt sich immer häufiger als ein oberflächlicher Glossator der Geschehnisse in der Gesellschaft durch. Oder als ein Akteur im politischen Bereich, jemand, der schockieren und mystifizieren will. Somit gewinnt die Kunst die Form einer gesellschaftlichen Kritik bis zu Spiel und Spekulation. Darüber hinaus kann der Künstler solitär, anonym oder in der Gruppe arbeiten, Kunst für Kunst machen oder sie als Machtinstrument benutzen. Alles ist legitim. Oder stellt die Kunst vielleicht nur eine der Möglichkeiten dar, wie unser Dasein mitzuteilen ist? Gibt es einen Code der Zeit oder bestimmen wir diesen Code selbst? Lassen sich Beziehungen zwischen aktuellen Künstlern verfolgen? So können wir uns noch lange weiter fragen. Die Ausstellung in den Räumen der tschechischen Botschaft in Berlin präsentiert Künstler, die als Assistenten in der Prager Kunstakademie tätig sind und vom breiten Spektrum der Disziplinen zeugen, die hier unterrichtet werden – d.h. klassische Gebiete wie Malerei, Graphik, Bild-

hauerei, Restaurierung, Architektur sowie intermediale Kunstrichtungen und neue Medien. Alle hier ausgestellten Künstler sind derzeitig Pädagogen an der Kunstakademie und haben eigens ihre Präsentationsform individuell gewählt. Der kuratorische Eingriff ist minimal und betrifft nur die Installation. Die Ausstellung setzt sich in gewisser Weise mit allen oben angeführten Fragen auseinander, ohne jedoch den Anspruch an sich zu stellen, diese beantworten zu müssen. Sie soll vielmehr zu einer Überlegung führen, ob man außer formalen Zusammenhängen auch weitere Stützpunkte und Beziehungen findet, welche den Raum und die Zeit der Werkentstehung identifizieren.

Milan Perič, Kurator

4


Jiří Kovanda Brötchen, kombinierte Technik, variable Größe / Houska, kombinovaná technika, variabilní rozměry, 2005

5


Petr Fiala Ăœberflug, Lithographie / PĹ™elet, litografie, 100 x 70 cm, 2009

6


Michal Polák G. P. Toscana, 1682, Die Heilige Jungfrau, Mariensäule in Bílina G. P. Toscana, 1682, Panna Marie Immaculata, Mariánský sloup v Bílině, 150 cm, 2009

7


Rastislav Jacko Ohne Titel, Holz, Kreide / Bez názvu, dřevo, křída, 169 x 47 x 9 cm, 2005

8


Mirek Pesch Porträt eines Mediums, Akryl / Portrét média, akryl, 200 x 170 cm, 2007

9


Milan Perič Tristan und Isolde, aus dem Zyklus Don’t worry, kombinierte Technik Tristan a Izolda, z cyklu Don’t worry, kombinovaná technika, 220 x 180 cm, 2010

10


George Hladík Objekt 002, CG Visualisation / Objekt 002, CG vizualizace, 180 x 180 cm, 2010 Das Werk entstand mit Unterstützung der ČAAA (Tschechische Assoziation der Modellbau Rennbahn Amateure) / dílo vzniklo za podpory ČAAA (česká asociace amaterské autodráhy)

11


Roman Franta Auf dem Parteitag, Öl auf Leinwand / Na stranickém sjezdu, olej na plátně, 130 x 180 cm, 2009

12


Dalibor Smutný Sonnenaufgang, Mezzotinto / Svítání, mezzotinta, 50 x 81 cm, 2008

13


Pavel Míka Sensenmann, Gips / Zubatá, sádra, 150 cm, 1989-99

14


Michal Cimala Berlinino, Polyethylen, Edelstahl, Gitarrentonabnehmer, Seiten Berlinino, polyetylen, nerez, kytarový snímač, struny, 200 x 170 cm, 1999 - 2002

15


Jiří Petrbok In der Ausstellung V., kombinierte Technik auf Papier Na výstavě V, kombinovaná technika na papíře, 150 x 250 cm, 2005

16


Markéta Urbanová Findling, Öl auf Leinwand / Nalezenec, olej na plátně, 50 x 60 cm, 2009

17


Pavel Holas Aus dem Zyklus Rätsel und Denkaufgaben, Akryl, Öl auf Leinwand Z cyklu Hádanky a hlavolamy, akryl, olej na plátně, 130 x 180 cm, 2009

18


Šárka Trčková Babywanne I, II, Aquarell / Vanička I, II, akvarel, 53 x 74 cm, 48 x 76 cm, 2009

19


Mikoláš Růžička Explosion II, Lithographie / litografie, 55 x 65 cm, 2009

20


Marek Kopeć Hausentwurf für einen einzelnen Bewohner, Holzmodell / Studie domu pro jednoho, dřevěný model, 1:50, 2009

21


Igor Korpaczewski Spell of a drug, Akryl, 180 x 200 cm, 2007

22


Vojtěch Míča Variation - Bílek, Acrystal, Polyurethanharz, Graphit Variace - Bílek, acrystal, polyuretanová pryskyřice, grafit, 52 x 44 x 64 cm, 2010

23


Dominik Lang Tageslicht, Stahl, Plexiglas, Rigipsplatte, Neonröhre Denní světlo, železo, plexisklo, sádrokarton, zářivky, 350 x 480 x 230 cm, 2009

24


Anetta Mona Chișa Xerox, Farbvideo mit Ton / barevné video se zvukem, PAL, 7 min. 34 sec., 2003

25


Michal Cáb Unbenannter Zyklus I - VI, Videoschleife, PAL / Nepojmenovaný cyklus I - VI, videoloop, PAL, 2010

26


Marcela Steinbachová Neuer Wenzelsplatz, CG Visualisation, Mitautor: B. Stratil Nové Václavské náměstí, CG vizualizace, spoluautor: B. Stratil, 2005

27


Jan Stoss Burg I, II, Öl auf Leinwand Hrad I, II, olej na plátně, 100 x 150 cm, 2004

28


Jana Peterkovรก Kamenec, c-print, 830 x 630 mm, 1997 - 2004

29


Theodora Popova Foto unter UV – Licht, Tageslicht und Licht bei Seiteneinfall / Snímkování při UV luminiscenci, denním a bočním světle František Kupka, Etude pour le Roman du Rose, 1911 – 1924 , Öl auf Leinwand / olej, plátno, 80 x 67 cm

30


31

Jiří Kovanda 1953, Praha Fachassistent Atelier Malerei II des Vladimír Skrepls jiri.kovanda@centrum.cz

Petr Fiala 1969, České Budějovice Fachassistent Grafischen Werkstätten der AVU petrrfiala@centrum.cz

Michal Polák 1980, Rakovník Assistent, Atelier für Restauration bildhauerischer Kunstwerke des Peter Siegels michalpolakcech@seznam.cz

Rastislav Jacko 1979, Košice, Slowakei Assistent Atelier für figurative Bildhauerei und Medaille des Jan Hendrychs Jacko17@seznam.cz

Miroslav Pesch 1954, Nový Jičín Fachassistent Grafischen Werkstätten der AVU pesch@avu.cz

Milan Perič 1957, Praha Fachassistent Atelier für intermediale Kunst des Milan Knížáks peric@quick.cz

George Hladík 1982, Jablonec nad Nisou Tech. Assistent Atelier für neue Medien II der Veronika Bromová georgeone@centrum.cz

Roman Franta 1962, Tábor Dozent Atelier Malerei III des Michael Rittsteins roman.franta@vol.cz

Dalibor Smutný 1964, Hořice v Podkrkonoší Fachassistent Atelier für Grafik I des Jiří Lindosvkys dalibor.smutny@seznam.cz

Pavel Míka 1952, Praha Fachassistent, Atelier für Restauration bildhauerischer Kunstwerke des Peter Siegels pavelmika@centrum.cz

Michal Cimala 1975, Havířov Assistent Atelier für Bildhauerei I des Jaroslav Rónas mcimala@yahoo.com

Jiří Petrbok 1962, Kladno Fachassistent Atelier für Zeichnung der Jitka Svobodová petrbokovi@volny.cz

Markéta Urbanová 1978, Turnov Assistentin Malerischen und bildhauerischen Vorbereitung der AVU (Peter Oriešek) urbatko@volny.cz

Pavel Holas 1968, Turnov Fachassistent Atelier für klassische Malerei des Zdeňek Berans 0042 737 403 988

Šárka Trčková 1965, Plzeň Fachassistentin Atelier für Grafik II des Vladimír Kokolias sarcin@email.cz

Mikoláš Růžička 1979, Tábor

Tech. Assistent Grafischen Werkstätten der AVU shalokim@seznam.cz


Marek Kopeć 1977, Praha Assistent Atelier für Architektur des Emil Přikryls marek.kopetz@seznam.cz

Igor Korpaczewski 1959, Praha

Jana Peterková 1966, Česká Lípa Fachassistentin Atelier für konzeptuelle Kunst des Miloš Šejns phagos@seznam.cz

Jan Stoss 1964, Praha Fachassistent Malerischen und bildhauerischen Vorbereitung der AVU (Peter Oriešek) jan@stoss.cz

Dominik Lang 1980, Praha Assistent Atelier für Gastpädagogen der AVU (Atelier des Šalouns) dominiklang@email.cz

Marcela Steinbachová 1975, Praha Assistent Atelier für Architektur des Emil Přikryls ms@skupina.org

Anetta Mona Chișa in Rumänien geboren Assistentin Atelier für neue Medien I des Markus Huemers a.m.chisa@gmail.com

Vojtěch Míča 1966, Praha Fachassistent Atelier für Bildhauerei II des Jindřich Zeithammls mica@avu.cz

Michal Cáb 1980, Kyjov Assistent Atelier für neue Medien II der Veronika Bromová michal.cab@gmail.com

Theodora Popova 1964, Plovdiv, Bulgarien Fachassistentin, Atelier für Restauration von Gemälden und polychromierten Holzplastiken des Karel Strettis popova@volny.cz

Fachassistent Atelier Malerei I des Jiří Sopkos igorkw@avu.cz

Kuratoren: Milan Perič und Mirek Pesch Design: Šimon Vahala / Fotografie: aus dem Autorenarchiv, Tomáš Rasl, Tomáš Souček, Šimon Vahala / Übersetzung: Anna Svobodová, Richard Nestler / Organisation der Ausstellung: Blanka Čermáková / Connections? 13.4. – 7.5.2010 Botschaft der Tschechischen Republik, Wilhelmstrasse 44, 10117 Berlin, www.mzv.cz/berlin + Akademie der bildenden Künste Prag, U Akademie 4, 170 22 Praha 7, www.avu.cz ISBN 978-80-87108-12-3

32


33

Petr Fiala 1969, České Budějovice odborný asistent

Jiří Kovanda 1953, Praha odborný asistent Ateliér Malba II Vladimíra Skrepla jiri.kovanda@centrum.cz

Grafické dílny AVU petrrfiala@centrum.cz

Michal Polák 1980, Rakovník asistent, Ateliér Restaurátorování uměleckých děl sochařských Petra Siegla michalpolakcech@seznam.cz

Rastislav Jacko 1979, Košice asistent Ateliér Figurálního sochařství Jana Hendrycha Jacko17@seznam.cz

Miroslav Pesch 1954, Nový Jičín odborný asistent

Grafické dílny AVU pesch@avu.cz

Milan Perič 1957, Praha odborný asistent Ateliér Intermediální tvorby Milana Knížáka peric@quick.cz

George Hladík 1982, Jablonec nad Nisou technický asistent Ateliér Nová média II Veroniky Bromové georgeone@centrum.cz

Roman Franta 1962, Tábor docent Ateliér Malba III Michaela Rittsteina roman.franta@vol.cz

Dalibor Smutný 1964, Hořice v Podkrkonoší odborný asistent Ateliér Grafika I Jiřího Lindovského dalibor.smutny@seznam.cz

Pavel Míka 1952, Praha odborný asistent, Ateliér Restaurátorování uměleckých děl sochařských Petra Siegla pavelmika@centrum.cz

Michal Cimala 1975, Havířov asistent Ateliér Socha I Jaroslava Róny mcimala@yahoo.com

Jiří Petrbok 1962, Kladno odborný asistent Ateliér Kresba Jitky Svobodové petrbokovi@volny.cz

Markéta Urbanová 1978, Turnov asistentka Malířská a sochařská přípravka AVU (Petr Oriešek) urbatko@volny.cz

Pavel Holas 1968, Turnov odborný asistent Ateliér Klasická malba Zdeňka Berana 0042 737 403 988

Šárka Trčková 1965, Plzeň odborná asistentka Ateliér Grafika II Vladimíra Kokolii sarcin@email.cz

Mikoláš Růžička 1979, Tábor odborný technolog Grafické dílny AVU shalokim@seznam.cz


Marek Kopeć 1977, Praha asistent Ateliér Architektura Emila Přikryla marek.kopetz@seznam.cz

Igor Korpaczewski 1959, Praha odborný asistent Ateliér Malba I Jiřího Sopka igorkw@avu.cz

Jana Peterková 1966, Česká Lípa odborný asistent Ateliér Konceptuální tvorby Miloše Šejna phagos@seznam.cz

Jan Stoss 1964, Praha odborný asistent Malířská a sochařská přípravka AVU (Petr Oriešek) jan@stoss.cz

Dominik Lang 1980, Praha asistent hostujícího pedagoga AVU (Šalounuv ateliér) dominiklang@email.cz

Marcela Steinbachová 1975, Praha asistent Ateliér Architektury Emila Přikryla ms@skupina.org

Anetta Mona Chișa Rumunsko asistentka Ateliér Nových médií I Marcuse Huemera a.m.chisa@gmail.com

Vojtěch Míča 1966, Praha odborný asistent Ateliér Socha II Jindřicha Zeithammla mica@avu.cz

Michal Cáb 1980, Kyjov asistent Ateliér Nová média II Veroniky Bromové michal.cab@gmail.com

Theodora Popova 1964, Plovdiv, Bulharsko odborná asistentka Restaurátorská škola uměleckých děl malířských a dřevěných polychromovaných plastik Karla Strettiho, popova@volny.cz

Kurátoři: Milan Perič a Mirek Pesch Grafická úprava: Šimon Vahala / Fotografie: archívy autorů, Tomáš Rasl, Tomáš Souček, Šimon Vahala / Překlad: Anna Svobodová, Richard Nestler / Organizace výstavy: Blanka Čermáková / Connections? 13.4. – 7.5.2010 Ambasáda České republiky, Wilhelmstrasse 44, 10 117 Berlín www.mzv.cz/berlin + Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7, www.avu.cz ISBN 978-80-87108-12-3

34


connectionS? asistenti Akademie výtvarných umění v praze

Connections  

Botschaft der Tschechischen Republik in Berlin und Akademie der bildenden Künste in Prag, Laden Sie zur Ausstellungseröffnung der Asisstent...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you