Page 1

VækstTendens 2013

Vækst og beskæftigelse i de sjællandske kommuner

Download til print her

Center for

VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland


2

VækstTendens 2013

forord Der er økonomisk vækst i Region Sjælland og produktiviteten er stigende. Det er gode nyheder. Nu mangler vi blot at få beskæftigelsen til at følge trop, der stadig halter efter. Det er den første, store konklusion fra VækstTendens 2013. VækstTendens er i år opdelt i flere dele. Det sker for at få de økonomiske og statistiske nøgletal ud til erhvervsfremmesystemet hurtigere end det tidligere har været muligt. Denne første udgave fokuserer på den økonomiske vækstudvikling og på beskæftigelsesudviklingen. Tilsammen udgør de to indikatorer de vigtigste nøgletal for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Som et nyt element sætter den første del af VækstTendens et særligt fokus på beskæftigelsesudviklingen i hver af de 17 sjællandske kommuner.

Center for

VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

Marienbergvej 132, 2. 4760 Vordingborg Tlf.: 55 35 30 35 info@vhsj.dk

Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 57 87 59 52 vaekstforum@regionsjaelland.dk

Sådan har vi gjort: VækstTendens 2013 – Vækst og Beskæftigelse i de Sjællandske Kommuner er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik, dels de Regionale Nationalregnskaber og dels den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, der er behandlet i samarbejde med eStatistik. Statistikkerne omfatter samtlige arbejdspladser og virksomheder der ligger i regionen. Der har frem til offentliggørelsen været mindre justeringer i statistikkerne. Det betyder, at tallene fra denne VækstTendens ikke stemmer helt overens med tallene i de tidligere analyser. Dette påvirker dog ikke de overordnede tendenser. Tidsmæssigt beskriver VækstTendens 2013 udviklingen fra starten af 2011 til starten af 2012. Den anvendte metode er beskrevet nærmere bagerst i publikationen. Vi håber, at VækstTendens vil være til inspiration og gavn. God læselyst!

Væksttendens 2013

Udarbejdet af: Analysekonsulent Christian Kjær Monsson og Analysekonsulent Thomas Trøster, Center for VækstAnalyse for Vækstforum Sjælland. Juni 2013 Design og layout: Agnete Schepelern og Helle Hauskov

for yderligere information kontakt: Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf. 53 72 71 87, ckm@vhsj.dk Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf. 53 72 71 93, tht@vhsj.dk.


VækstTendens 2013

Indhold 4 de vigtigste POINTER OG anbefalinger 6 økonomisk vækstudvikling i region sjælland 10 beskæftigelsesudvikling i region sjælland 14 beskæftigelsesudvikling i de sjællandske kommuner 16 Faxe 17 Greve 18 Guldborgsund 19 Holbæk 20 Kalundborg 21 Køge 22 Lejre 23 Lolland 24 Næstved 25 Odsherred 26 Ringsted 27 Roskilde 28 Slagelse 29 Solrød 30 Sorø 31 Stevns 32 Vordingborg

34 forklaringer

3


4

VækstTendens 2013

de vigtigste pointer

på 2 minutter

Økonomisk vækst i regionen

Jobvækst i 8 ud af 17 kommuner

Der er økonomisk vækst i Region Sjælland. De seneste tal fra de regionale virksomhedsregnskaber viser positive tendenser for væksten i virksomhederne i Region Sjælland. Bruttoværdiskabelsen, der er et mål for den samlede økonomiske værdi skabt i virksomhederne, voksede fra 2010 til 2011 med 1,6 %. Der er stadig et stykke vej før værdiskabelsen er oppe på niveauet fra før finanskrisen, men det er positivt, at det går den rigtige vej. Væksten i Region Sjælland er dog den laveste blandt de fem danske regioner, hvilket understreger, at der fortsat er behov for at styrke virksomhedernes vækstvilkår.

I 8 ud af de 17 kommuner i Region Sjælland var den økonomiske vækst stærk nok til at trække beskæftigelsen opad. Tilsammen var der i disse kommuner en vækst på 1.520 nye private job. Det er især i de stærke erhvervskommuner som Ringsted, Greve og Kalundborg, at der har været stor vækst, men også Lejre Kommune imponerer med en vækstrate på 6 %. Til sammenligning var der sidste år kun jobvækst i 6 ud af de 17 kommuner, hvor der samlet blev skabt 763 nye private job. Det betyder, at væksten har spredt sig til flere virksomheder, men da jobtabet i de resterende virksomheder er fastholdt på samme niveau, er væksten ikke stærk nok til at modvirke et samlet jobtab.

Produktiviteten stiger Der er for andet år i træk vækst i produktiviteten i Region Sjælland. Det er positivt, da det er et tegn på en styrket konkurrenceevne blandt de sjællandske virksomheder. Væksten i realproduktiviteten kombineret med stigende priser på sjællandske eksportvarer betyder, at Region Sjællands produktivitetsniveau nu er på niveau med Region Syddanmark, Midt- og Nordjylland.

Beskæftigelsen står stille Den økonomiske vækst har endnu ikke resulteret i nye arbejdspladser. Fra 2011 til 2012 forsvandt der endnu 600 private arbejdspladser i de sjællandske virksomheder. Dermed har der for tredje år i træk været et fald i den private beskæftigelse. Faldet er dog lavt når man sammenligner med de foregående år.

Store udsving i Bygge- og boligområdet påvirker regionen Bygge/boligområdet udgør det største beskæftigelsesområde i Region Sjælland, og derfor er regionen særligt afhængig af udviklingen her. En betydelig vækst i byggebeskæftigelsen fra 2011 til 2012 betød, at den samlede beskæftigelsesudvikling i regionen forblev relativ stabil. Desværre viser de første statistiske indikatorer for 2013 at byggebeskæftigelsen igen er ved at falde.


VækstTendens 2013

anbefalinger

På baggrund af analysen har vi udarbejdet fire anbefalinger til en erhvervspolitik, der vil styrke væksten i Region Sjælland.

1. Prioriter erhvervsområdet og hav tålmodighed Der findes ingen hurtige løsninger! Det er de kommuner der igennem mange år har prioriteret erhvervsområdet, og som har et effektivt samarbejde med erhvervslivet, der de seneste år har oplevet den største vækst. VækstTendens 2013 peger på, at det især er i de såkaldte stærke erhvervskommuner, hvor der skabes vækst og nye private job. Succesfuld erhvervsudvikling er resultatet af et langsigtet samarbejde med bred politisk opbakning, og hvor indsatsen er stabil og uden hyppige retningsskift.

3. Tilbyd gode brede programmer VækstTendens 2013 viser, at der skabes vækst i mange forskellige virksomheder og i mange forskellige brancher. Der findes kvalitet og potentiale inden for alle typer af virksomheder. Erfaringer viser, at virksomheder i højere grad har brug for brede programmer af høj kvalitet, der arbejder med generelle temaer såsom strategi, eksport, og ledelse, end for meget specialiserede og nichefokuserede tilbud. Derfor bør programmer og projekter have et bredt fokus og inddrage de virksomheder, der har det største potentiale. Efterfølgende kan der inden for de enkelte programmer oprettes mere specialiserede tilbud og netværk.

Center for

VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

2. Anlægsinvesteringer skal skabe vækst og arbejdspladser i Region Sjælland Der findes mange job i de sjællandske byggevirksom­ heder, og det gør Bygge- og Boligområdet til en afgørende faktor for den samlede jobudvikling. I de kommende år vil der blive brugt betydelige summer på store anlægsprojekter i regionen. Der er bl.a. tale om Femern Bælt-forbind­elsen, supersygehuset i Køge samt udbygninger af det sjællandske jernbane- og motorvejsnet. For at bryde den negative beskæftigelsesudvikling er det vigtigt, at regionens virksomheder får del i disse opgaver, hvis de skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser i Region Sjælland. Derfor bør udbudsprocesser tilrettelægges således, at sjællandske virksomheder har mulighed for at deltage. Samtidig skal virksomhederne hjælpes med opkvalificering af kompetencer og til dannelsen af konsortier således, at de kan levere den kvalitet og soliditet, der vil blive krævet for at vinde store opgaver.

4. Fasthold og tiltræk store virksomheder I mange kommuner er det især lukningen af store arbejdspladser, der har påvirket beskæftigelsesudviklingen. Erhvervsindsatsen bør derfor målrettes de virksomheder, der allerede er placeret i Region Sjælland, og sikre at de forsat finder det attraktiv at drive virksomhed fra regionen. Dette gælder særligt store koncerner, der har under­ afdelingen i regionen. Tilfredse virksomhedsledere er samtidig de stærkeste ambassadører for tiltrækning af flere nye virksomheder. Tiltrækning af store virksomheder er forsat en vækstkatalysator, der kan bryde den negative beskæftigelsesudvikling. Det er vigtigt at de sjællandske kommuner har attraktive lokalitet­er til rådighed og en organisering, der hurtigt kan reagere på henvendelser fra potentielle nytilflyttere.

5


6

VækstTendens 2013

Økonomisk Vækstudvikling i Region Sjælland

Der er vækst i Region Sjællands private sektor. I 2011 var realvæksten på 1,6 %, hvilket dog er lav­ere end i de øvrige danske regioner. Realvæksten er væksten efter der er korrigeret for de almindelige prisstigninger også kaldet inflation. Region Sjælland oplevede et drastisk fald i værdi­tilvæksten under finanskrisen, men har nu for andet år i træk økonomisk vækst, om end væksten stadig er beskeden.

Realvækst i brutto­ værditilvæksten for den private sektor (2010-2011)

3,6 %

3,3 %

2,3 % 1,6 %

Hele landet

Region Hovedstaden

Region Sjælland

2,1 %

2,3 %

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Kilde: Danmarks Statistik


VækstTendens 2013

Krisen medførte et stort velstandstab i Region Sjælland. Af figuren fremgår det, at der stadig er et stykke op til, at værdiskabelsen er tilbage på 2003-niveau og langt op til 2007-niveau.”

Indekseret real bruttoværdi­ tilvækstudvikling for den private sektor (Indeks 100 = 2003)

120 115 110 105 100 95 90

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden

Den private sektor er her defineret som værende alle private brancher.

Kilde: Kilde: Danmarks Danmarks Statistik Statistik

7


8

VækstTendens 2013

Den positive udvikling i værditilvæksten i de sjællandske virksomheder har sammen med stigende priser på sjællandske eksportprodukter betydet, at produktivitetsniveauet i Region Sjælland nu er på niveau med Region Syddanmark, Midt- og Nordjylland. De to seneste års vækst i realproduktiviteten betyder, at Region Sjælland er tilbage på 2003-niveau.

Produktivitetsniveau i den private sektor (2011) (Løbende priser, Indeks 100 = Hele landet)

100

Hele landet

Indekseret realproduktivitetsudvikling (2003-2011) (Indeks 100 = Hele landet 2003)

110

Region Hovedstaden

87

89

85

86

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

130

120

110

100

90

80

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden Produktiviteten er defineret som arbejdsproduktiviteten, dvs. bruttoværdiskabelsen per arbejdstime. Den private sektor er her defineret som værende alle private brancher. Kilde: Danmarks Statistik


VækstTendens 2013

Især i Hovedstadsregionen er produktivitet­ en høj. Ellers er der kun små forskelle imellem regionerne.”

9


10

VækstTendens 2013

Beskæftigelsesudvikling i Region Sjælland De nyeste tal for den samlede beskæftigelsesudvikling i Region Sjælland beskriver perioden fra starten af 2011 til starten af 2012. I den periode tabte regionen 649 private arbejdspladser. De foregående år har Region Sjælland mistet mere end henholdsvis 17.200 og 1.200 privat beskæftigede, så faldet i antallet af arbejdsplader har været markant aftagende. Baseret på foreløbige statistiske indikatorer, for­ventes det desværre, at der i perioden fra starten af 2012 til starten af 2013 igen vil være tabt et betydeligt større antal private arbejdspladser både i Region Sjælland og på landsplan.

Kilde: Danmarks Statistik


VækstTendens 2013

11.807

11.483 2.880 -2.800

-646

-3.700

-2.043

-5.300

-4.300

Region Syddanmark

Region Midtjylland

-117 -600

Absolut udvikling i privat beskæftig­else (2011-2012) og forventet (2012-2013)

-15.500 Hele landet

Region Hovedstaden

Region Sjælland 2011-2012

Region Nordjylland

Forventet 2012-2013

Forventet 2012-2013 2011-2012 Relativ udvikling i privat beskæftig­else (2011-2012) og forventet (2012-2013)

2%

0,7 %

-0,9 %

0,7 %

-0,5 %

-0,3 %

-0,6 %

-0,3%

-1,1 % -1,9 %

Hele landet

-0,1 %

Region Hovedstaden

Region Sjælland 2011-2012

-1,5 % Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Forventet 2012-2013

Kilde: Danmarks Statistik

11


12

VækstTendens 2013

Selvom den overordnede udvikling i Region Sjælland har været relativ stabil, så er der store udsving inden for de enkelte ressourceområder fra 2011 til 2012. Byggeboligområdet har oplevet en markant fremgang på næsten 1.400 beskæftigede. Ligeledes er der pæn fremgang inden for Turisme og Transport. Til gengæld er der store fald inden for Energi og Miljø samt Fødevareområdet. I den offentlige sektor har beskæftigelsesfaldet været langt større end i den private sektor. Hele 2.928 offentlige arbejdspladser er forsvundet.

Udvikling i den samlede beskæftig­else (2011-2012)

2012 Ressourceområde

2011-2012

Antal

Vækst

Relativ

195.851

-646

0%

35.392

-740

-2 %

Møbler/Beklædning

7.240

-225

-3 %

Turisme

6.671

+236

+4 %

Bygge/Bolig

47.691

+1.390

+3 %

IT/kommunikation

11.688

-183

-2 %

Transport

20.308

+279

+1 %

5.284

-956

-15 %

Medico/Sundhed

13.681

+194

+1 %

Øvrige Erhverv

45.840

-621

-1 %

124.217

-2.928

-2 %

Privat Sektor Fødevarer

Energi/miljø

Offentlig Sektor


VækstTendens 2013

Region Sjællands erhvervsstruktur er generelt præget af lokalt orienterede erhverv. Det er særlig tydeligt inden for Føde­vareområdet samt Byggeog Boligområdet.

Andel af den private beskæftigelse fordelt på ressourceområder (2012)

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

de

var

er

By Tu IT/ Tra Me En Øv Uo ris rig ply me gge/B komm nspo ergi/m dico e st r/B E / r S o r t u i ekl hve lig un ljø nik d æd r ati he v nin d on g

ble

Hele landet

Region Sjælland

Kilde: Danmarks Statistik

13


14

VækstTendens 2013

Beskæftigelsesudvikling i DE SJÆLLANDSKE KOMMUNER 8 ud af de 17 sjællandske kommuner oplevede vækst i den private beskæftigelse fra 2011 til 2012. Det er især stærke erhvervskommuner som Ringsted, Kalund­borg og Greve der har oplevet vækst. I de 8 vækstkommuner er der sammenlagt kommet 1.520 nye arbejdspladser til. Det viser at der er betydelig dynamik i de sjællandske virksomheder, og at mange virksomheder skaber vækst. I Slagelse og Roskilde kommune er den negative spiral fortsat, og der er for tredje år i træk tabt et betydeligt antal arbejdspladser. På Lolland-Falster er der ligeledes tabt knap 700 private arbejdspladser. Med undtagelse af Roskilde og Odsherred er der tabt offentlige arbejdspladser i samtlige af Region Sjællands kommuner.


VækstTendens 2013

Absolut vækst i privat beskæftigelse (2011-2012)

476 282 269 230

164 49

44

6

476

-42 -56 -63 282 269 230

-111 -220

164 49

44

-299

-381 -387

6

-607 -42 -56 -63 -111 Gr Le Ri Ka So St Kø So Ho Fa Od Vo Næ Gu Sl Lo Ro ev jre ng lu rø ev ge lrø lb xe sh rd-220 s ld ag lla sk ns tv b e e ste nd i n d æk er ing -299 re bo ed org lse d lde d bo d s rg rg -381 -387 un d 6%

-607

L R S K S H F O V N G S L R K S ev ejre ing alu orø tev øge olrø olb axe dsh ord æs uld lag olla osk ns e4% ste nd d æk er ing tve bo els nd ild re bo d rg e e d bo d su rg rg nd 3% 3% 2% 1% 6% 0% 0% Gr

-1% -1% -1% -1% -2%

4% 3% 3%

2%

-2% -2% 1%

-3%

-3% 0% 0% Le Gr Ri So Ka St Kø So Ho Fa Od Vo Næ Sl Gu Ro Lo jre ev ng rø lu ev ge lrø lb xe sh rd s ll s ag l ste e nd ns d-1% æk e in tv e db ki an -1% -1% rre gb ed lse org lde d bo d su -1%d -2%org rg nd -2% -2% -3% -3% H F N S G R L O V G R S K S K S jre rev ing orø alu tev øge olrø olb axe dsh ord æs lag uld osk olla i ste e æ nd ns d er ng tve els bo ild nd k re bo d e bo rg e d d su rg rg nd

Le

Kilde: Danmarks Statistik

RELATIV vækst i privat beskæftigelse (2011-2012)

15


VækstTendens 2013

faxe kommune Udvikling i den samlede beskæftigelse (2011-2012)

Faxe Kommune har oplevet et lille fald i den private beskæftigelse fra 2011 til 2012.

Særligt i Faxes store Fødevareområde har der været fald i beskæftigelsen, idet de store industrivirksomheder har skåret i antallet af medarbejdere. Til gengæld er der igen fremgang inden for Bygge- og Boligområdet, hvor flere virksomheder har haft vækst.

2012 Ressourceområde

Relativ

8.025

-56

-1 %

2.061

-160

-7 %

Møbler/Beklædning

221

-32

-13 %

Turisme

182

-7

-4 %

2.006

+109

+6 %

IT/kommunikation

341

+4

+1 %

Transport

779

+55

+8 %

Energi/miljø

526

-23

-4 %

Medico/Sundhed

390

-21

-5 %

1.415

+10

+1 %

3.989

-204

-5 %

Fødevarer

Bygge/Bolig

Øvrige Erhverv Offentlig Sektor

Udviklingen i den private beskæftig­else (2009-2012)

Antal

2011-2012 Vækst

Privat Sektor

105 Indekseret beskæftigelsesudvikling

16

9.326 100 95 90 8.217

85 80

8.081

2009

2010

2011

8.025 2012

Region Sjælland (Indeks 100 = Faxe 2009) Faxe Kommune (antal beskæftigede) Kilde: Danmarks Statistik


VækstTendens 2013

greve kommune •

Med en beskæftigelsesfremgang i den private sektor på hele 476 personer, er Greve Kommune den kommune, der bidrager med flest nye arbejdspladser til regionen.

Der er fremgang over en bred vifte af ressourceområder, og særligt serviceerhvervene inden for Bygge- og Boligområdet samt handels­erhvervene inden for Transportområdet bidrag­er med mange nye job.

2012

2011-2012

Ressourceområde

Antal

Vækst

Relativ

Privat Sektor

12.240

+476

+4 %

1.175

-42

-3 %

Møbler/Beklædning

695

-66

-9 %

Turisme

273

+48

+21 %

Bygge/Bolig

2.854

+173

+6 %

IT/kommunikation

1.005

+25

+3 %

Transport

1.782

+218

+14 %

Energi/miljø

282

-20

-7%

Medico/Sundhed

427

+93

+28 %

3.624

+33

+1 %

4.637

-58

-1 %

Fødevarer

Øvrige Erhverv Offentlig Sektor

Udviklingen i den private beskæftig­else (2009-2012)

Indekseret beskæftigelsesudvikling

105 12.748 100 11.830 95

12.240 11.764

90 85 80

2009

Udvikling i den samlede beskæftigelse (2011-2012)

2010 2011 2012 Region Sjælland (Indeks 100 = Greve 2009) Greve Kommune (antal beskæftigede) Kilde: Danmarks Statistik

17


VækstTendens 2013

guldborgsund kommune

Udvikling i den samlede beskæftigelse (2011-2012)

Guldborgsund kommune har mistet næsten 300 private arbejdspladser fra 2011 til 2012.

Særligt inden for IT/kommunikationsområdet har der været et stort beskæftigelsesfald, især inden for medieproduktion.

2012 Ressourceområde

Antal

Privat Sektor

Relativ

13.686

-299

-2 %

3.402

-18

-1 %

Møbler/Beklædning

419

-14

-3 %

Turisme

491

+3

1%

3.043

+15

0%

901

-139

-13 %

1.357

-11

-1 %

Energi/miljø

221

-100

-31 %

Medico/Sundhed

774

-5

-1%

2.898

-27

-1 %

10.531

-95

-1 %

Bygge/Bolig IT/kommunikation Transport

Øvrige Erhverv Offentlig Sektor

Udviklingen i den private beskæftig­else (2009-2012)

2011-2012 Vækst

Fødevarer

105 Indekseret beskæftigelsesudvikling

18

9.326 100 95 90 8.217

85 80

8.081

2009

2010

2011

8.025 2012

Region Sjælland (Indeks 100 = Faxe 2009) Faxe Kommune (antal beskæftigede) Kilde: Danmarks Statistik


VækstTendens 2013

holbæk kommune •

Holbæk Kommune har haft en lille tilbagegang i den private beskæftigelse fra 2011 til 2012. Inden for den offentlige sektor har beskæftigelsesfaldet været ganske stort, og samlet er den offentlige beskæftigelse faldet med næsten 350 personer. Statistikkerne viser en nedgang både inden for socialinstitutioner, offentlige operationelle services samt en række offentlige selskaber.

I den private sektor har særligt Fødevareområdet været årsag til et fald i beskæftigelsen, imens Bygge- og Boligområdet har oplevet markant vækst.

2012 Ressourceområde

Antal

Privat Sektor

2011-2012 Vækst

Relativ

16.733

-42

0%

2.546

-187

-7 %

Møbler/Beklædning

844

-50

-6 %

Turisme

579

+3

+1 %

Bygge/Bolig

3.971

+180

+5 %

IT/kommunikation

1.069

-55

-5 %

Transport

2.090

-58

-3 %

Energi/miljø

560

+97

+21 %

Medico/Sundhed

994

+59

+6 %

3.910

-42

-1 %

10.480

-346

-3 %

Fødevarer

Øvrige Erhverv Offentlig Sektor

Indekseret beskæftigelsesudvikling

105

Udviklingen i den private beskæftig­else (2009-2012)

17.926 100 16.683

95

16.775

16.733

90 85 80

2009

Udvikling i den samlede beskæftigelse (2011-2012)

2010 2011 2012 Region Sjælland (Indeks 100 = Holbæk 2009) Holbæk Kommune (antal beskæftigede) Kilde: Danmarks Statistik

19


VækstTendens 2013

kalundborg kommune

Udvikling i den samlede beskæftigelse (2011-2012)

I Kalundborg kommune er der igen vækst i den private beskæftigelse, der er vokset med 230 nye beskæftigede.

Det er særligt en bred fremgang inden for Fødevareområdet, hvor der er kommet 114 nye beskæftigede til, men også medicinalvirksomheden Novo Nordisk og servicefagene inden for Bygge- og Boligområdet oplever vækst.

2012 Antal

Vækst

Relativ

Privat Sektor

13.301

+230

+2 %

2.146

+114

+6 %

Møbler/Beklædning

248

+10

+4 %

Turisme

312

+1

0%

3.259

+67

+2 %

205

-32

-14 %

1.158

+23

+2 %

730

+6

+1 %

Medico/Sundhed

2.685

+68

+3 %

Øvrige Erhverv

2.445

-9

0%

6.311

-138

-2 %

Fødevarer

Bygge/Bolig IT/kommunikation Transport Energi/miljø

Offentlig Sektor

Udviklingen i den private beskæftig­else (2009-2012)

2011-2012

Ressourceområde

105 Indekseret beskæftigelsesudvikling

20

100 14.742 95 90

13.553

13.301

13.071 85 80

2009

2010

2011

2012

Region Sjælland (Indeks 100 = Kalundborg 2009) Kalundborg Kommune (antal beskæftigede)

Kilde: Danmarks Statistik


VækstTendens 2013

køge kommune •

I Køge kommune har der været en mindre vækst i den private beskæftigelse med 44 nye private arbejdsplader. Til gengæld er den offentlige beskæftigelse faldet med 103 personer, hvilket primært skyldes et fald i beskæftigelsen inden for socialinstitutioner.

I den private sektor har særligt Bygge- og Boligområdet oplevet en markant vækst med hele 326 nye beskæftigede. Det er både industribeskæftigelsen og serviceerhvervene, der går frem. I flere andre ressourceområder er der dog tilbagegang.

Ressourceområde

2012 Antal

Privat Sektor

2011-2012 Udvikling

Relativ

17.168

+44

0%

2.648

-40

-1 %

Møbler/Beklædning

543

+33

+6 %

Turisme

514

+1

0%

Bygge/Bolig

4.067

+326

+9 %

IT/kommunikation

1.193

-39

-3 %

Transport

2.076

+30

+1 %

365

-173

-32 %

Medico/Sundhed

1.378

-3

0%

Øvrige Erhverv

4.254

-79

-2 %

8.195

-103

-1 %

Fødevarer

Energi/miljø

Offentlig Sektor

Udviklingen i den private beskæftig­else (2009-2012)

Indekseret beskæftigelsesudvikling

105 18.296 100 95 90

17.124

17.168

2011

2012

16.827

85 80

2009

Udvikling i den samlede beskæftigelse (2011-2012)

2010

Region Sjælland (Indeks 100 = Køge 2009) Køge Kommune (antal beskæftigede)

Kilde: Danmarks Statistik

21


VækstTendens 2013

LEJRE kommune Udvikling i den samlede beskæftigelse (2011-2012)

Lejre kommune har den største relative fremgang inden for den private beskæftigelse. Der er kommet næsten 300 nye private job til kommunen.

Der er fremgang inden for en række ressourceområder, men særligt Transport samt Bygge- og Boligområdet har bidraget med mange nye beskæftigede. Det er blandt andre industrivirksomheden Vestergaard, der ansætter flere. Den offentlige sektor står derimod for en nedgang i beskæftigelsen.

2012 Ressourceområde

Relativ

4.859

+282

+6 %

Fødevarer

896

+24

+3 %

Møbler/Beklædning

127

+2

+2 %

Turisme

121

+3

+3 %

1.374

+88

+7 %

IT/kommunikation

272

+13

+5 %

Transport

691

+91

+15 %

Energi/miljø

110

-11

-9 %

Medico/Sundhed

379

-17

-4 %

Øvrige Erhverv

809

+66

+9 %

2.786

-86

-3 %

Bygge/Bolig

Offentlig Sektor

Udviklingen i den private beskæftig­else (2009-2012)

Antal

2011-2012 Vækst

Privat Sektor

105 Indekseret beskæftigelsesudvikling

22

4.928

4.859

100 4.653 95

4.577

90 85 80

2009

2010

2011

2012

Region Sjælland (Indeks 100 = Lejre 2009) Lejre Kommune (antal beskæftigede) Kilde: Danmarks Statistik


VækstTendens 2013

LOLLAND kommune •

I de seneste beskæftigelsestal oplever Lolland kommune er stort beskæftigelsesfald i den private sektor. Dette skyldes at effekten af Vestas-lukningen først nu kan ses i statistikkerne. Blandt de øvrige private ressourceområder er der samlet vækst i beskæftigelsen.

I den offentlige sektor er beskæftigelsesfaldet faktisk større end i den private sektor. Her er næsten 500 arbejdspladser forsvundet, hovedsageligt fordi Nakskov Sygehus er lukket.

2012 Ressourceområde

Antal

Privat Sektor

2011-2012 Vækst

Relativ

10.680

-387

-3 %

2.792

-22

-1 %

Møbler/Beklædning

343

0

0%

Turisme

327

-8

-2 %

2.410

+77

3%

335

-14

-4 %

1.218

+14

+1 %

Energi/miljø

483

-482

-50 %

Medico/Sundhed

539

-35

-6 %

2.110

+80

+4 %

6.456

-481

-7 %

Fødevarer

Bygge/Bolig IT/kommunikation Transport

Øvrige Erhverv Offentlig Sektor

Udviklingen i den private beskæftig­else (2009-2012)

Indekseret beskæftigelsesudvikling

105 11.869 100 11.067

95 90

10.879

10.680

85 80

2009

Udvikling i den samlede beskæftigelse (2011-2012)

2010

2011

2012

Region Sjælland (Indeks 100 = Lolland 2009) Lolland Kommune (antal beskæftigede) Kilde: Danmarks Statistik

23


VækstTendens 2013

NÆSTVED kommune Udvikling i den samlede beskæftigelse (2011-2012)

Næstved kommune har både oplevet et fald i den private og i den offentlige sektors beskæftig­ else. Samlet er beskæftigelsen faldet med mere end 500 personer. I den offentlige sektor er det særligt inden for socialinstitutionerne, at der nu er færre beskæftigede.

I den private sektor er der betydelig vækst inden for Transportområdet, men fald inden for mange andre ressourceområder. Sidste års fremgang i kommunens byggevirksomheder er i år afløst af tilbagegang. Dette skyldes dog ikke en nedgang i håndværksvirksomhederne, men et fald i industribeskæftigelsen.

2012 Ressourceområde

Antal

Privat Sektor

Relativ

17.881

-220

-1 %

2.903

-13

0%

Møbler/Beklædning

801

-98

-11 %

Turisme

670

+25

4%

Bygge/Bolig

4.559

-120

-3 %

IT/kommunikation

1.115

+29

+3 %

Transport

1.771

+104

+6 %

Energi/miljø

313

-72

-19 %

Medico/Sundhed

798

+2

0%

4.756

-89

-2 %

13.205

-297

-2 %

Øvrige Erhverv Offentlig Sektor

Udviklingen i den private beskæftig­else (2009-2012)

2011-2012 Vækst

Fødevarer

105 Indekseret beskæftigelsesudvikling

24

19.876 100 95

18.101

90

18.067

17.881

85 80

2009

2010

2011

2012

Region Sjælland (Indeks 100 = Næstved 2009) Næstved Kommune (antal beskæftigede)

Kilde: Danmarks Statistik


VækstTendens 2013

ODSHERRED kommune •

Odsherred kommune har oplevet et mindre fald i den private beskæftigelse. Tilbagegangen er jævnt fordelt, og det er over en bred kam at der er forsvundet arbejdspladser i Odsherred. Medico/Sundhed skiller sig dog positivt ud og har oplevet en pæn fremgang på 6 %, hvilket særligt skyldes en fremgang inden for serviceerhvervene.

Som en af få kommuner havde Odsherred kommune en fremgang i den offentlige beskæftigelse fra 2011 til 2012.

2012 Ressourceområde

Vækst

Relativ

7.215

-63

-1 %

1.566

-13

-1 %

Møbler/Beklædning

212

-25

-11 %

Turisme

260

-2

-1 %

1.700

+6

0%

IT/kommunikation

546

-25

-4 %

Transport

692

-5

-1 %

Energi/miljø

212

-26

-11%

Medico/Sundhed

720

+42

+6 %

1.208

-19

-2 %

4.437

+72

+2 %

Privat Sektor Fødevarer

Bygge/Bolig

Øvrige Erhverv Offentlig Sektor

Antal

2011-2012

Udviklingen i den private beskæftig­else (2009-2012)

Indekseret beskæftigelsesudvikling

105 8.007 100 95 90

7.318

7.278

2010

2011

7.215

85 80

2009

Udvikling i den samlede beskæftigelse (2011-2012)

2012

Region Sjælland (Indeks 100 = Odsherred 2009) Odsherred Kommune (antal beskæftigede) Kilde: Danmarks Statistik

25


VækstTendens 2013

RINGSTED kommune Udvikling i den samlede beskæftigelse (2011-2012)

Ringsted Kommune har oplevet markant vækst i beskæftigelsen, og der er kommet hele 269 ekstra privat beskæftigede til kommunen.

Det er særligt Fødevareområdet samt Bygge- og Boligområdet, der står for langt den største del af væksten i kommunen. Udslaget inden for Fødevareområdet skyldes at Supergros A/S har flyttet aktiviteter til kommunen, imens det inden for Bygge- og Boligområdet særligt skyldes en fremgang inden for materialeproduktion.

2012 Ressourceområde

Antal

Privat Sektor

Relativ

10.893

269

+3 %

2.624

151

+6 %

Møbler/Beklædning

409

14

+4 %

Turisme

350

37

+12 %

2.976

178

+6 %

643

8

+1 %

1.122

-55

-5 %

97

-9

-8 %

373

80

+27 %

2.234

-104

-4 %

4.459

-82

-2 %

Bygge/Bolig IT/kommunikation Transport Energi/miljø Medico/Sundhed Øvrige Erhverv Offentlig Sektor

Udviklingen i den private beskæftig­else (2009-2012)

2011-2012 Vækst

Fødevarer

105 Indekseret beskæftigelsesudvikling

26

11.612 100 10.893

95 90

10.764

10.624

2010

2011

85 80 2009

2012

Region Sjælland (Indeks 100 = Ringsted 2009) Ringsted Kommune (antal beskæftigede)

Kilde: Danmarks Statistik


VækstTendens 2013

ROSKILDE kommune •

Roskilde kommune har oplevet et overraskende stort fald i den private beskæftigelse fra 2011 til 2012. Mere end 600 private arbejdsplader er forsvundet. Det er især områderne Bygge- og Bolig, IT/kommunikation og Øvrige erhverv der er hårdt ramt. Faldene skyldes en kombination af flere faktorer, og der er blandt andet beskæftigelsesfald inden for finansieringssektoren og industribeskæftigelsen.

Til gengæld har der været stor vækst i den offentlige beskæftigelse, der er øget med mere end 350 personer. Det skyldes bl.a. at UCSJ har flyttet undervisningspersonale til Roskilde.

2012 Ressourceområde

Antal

Privat Sektor

2011-2012 Vækst

Relativ

21.941

-607

-3 %

2.408

+46

+2 %

Møbler/Beklædning

955

+41

+4 %

Turisme

973

+77

+9 %

Bygge/Bolig

4.865

-115

-2 %

IT/kommunikation

1.935

-103

-5 %

Transport

1.739

-29

-2 %

464

-17

-4 %

Medico/Sundhed

2.008

-93

-4 %

Øvrige Erhverv

6.404

-406

-6 %

18.385

+352

+2 %

Fødevarer

Energi/miljø

Offentlig Sektor

Indekseret beskæftigelsesudvikling

105

Udviklingen i den private beskæftig­else (2009-2012)

24.568 100 22.886

95

22.548

90 21.941 85 80

2009

Udvikling i den samlede beskæftigelse (2011-2012)

2010

2011

2012

Region Sjælland (Indeks 100 = Roskilde 2009) Roskilde Kommune (antal beskæftigede)

Kilde: Danmarks Statistik

27


VækstTendens 2013

SLAGELSE kommune Udvikling i den samlede beskæftigelse (2011-2012)

Slagelse kommune oplever for tredje år i træk faldende beskæftigelse. Det er særligt Fødevare- samt Energi- og Miljøområdet, der trækker beskæftigelsen nedad. Dermed er effekten af lukningen af en række store fødevarefabrikker i Slagelse nu fuldt indfaset. Der er dog fremgang inden for Bygge- og Boligområdet.

Inden for den offentlige sektor er beskæftigelsesfaldet markant. Her er der mistet mere end 600 beskæftigede. Der er særligt nedlagt statslige arbejdspladser inden for forsvar og politi og arbejdspladser på de kommunale institutioner.

2012 Ressourceområde

Antal

Privat Sektor

Relativ

17.529

-381

-2 %

3.309

-418

-11 %

Møbler/Beklædning

768

-18

-2 %

Turisme

765

+65

+9 %

4.041

+182

+5 %

978

+95

+11 %

1.613

-79

-5 %

Energi/miljø

317

-176

-36 %

Medico/Sundhed

891

+19

+2 %

4.689

-54

-1 %

14.492

-602

-4 %

Bygge/Bolig IT/kommunikation Transport

Øvrige Erhverv Offentlig Sektor

Udviklingen i den private beskæftig­else (2009-2012)

2011-2012 Vækst

Fødevarer

105 Indekseret beskæftigelsesudvikling

28

20.140 100 95 18.561

90

17.910 85 80

2009

2010

2011

17.529

2012

Region Sjælland (Indeks 100% = Slagelse 2009) Slagelse Kommune (antal beskæftigede) Kilde: Danmarks Statistik


VækstTendens 2013

SOLRØD kommune •

Solrød kommune er kommet stabilt igennem det seneste år. Der har været en lille beskæftigelsesfremgang i den private sektor og en mindre tilbagegang i den offentlige sektor.

IT/kommunikationsområdet står for den største fremgang og har generelt mange beskæftigede i Solrød kommune.

2012 Ressourceområde

Vækst

Relativ

3.721

+6

0%

Fødevarer

487

-25

-5 %

Møbler/Beklædning

140

+9

+7 %

70

-39

-36 %

1.127

+7

+1 %

IT/kommunikation

358

+47

+15 %

Transport

425

+9

+2 %

Energi/miljø

107

+12

+13 %

Medico/Sundhed

266

-1

0%

Øvrige Erhverv

698

-12

-2 %

1.786

-25

-1 %

Privat Sektor

Antal

2011-2012

Turisme Bygge/Bolig

Offentlig Sektor

Indekseret beskæftigelsesudvikling

105 3.893 100

3.756

3.715

3.721

2010

2011

2012

95 90 85 80

2009

Region Sjælland (Indeks 100% = Solrød 2009) Kilde: Danmarks Statistik Solrød Kommune (antal beskæftigede)

Udvikling i den samlede beskæftigelse (2011-2012)

Udviklingen i den private beskæftig­else (2009-2012)

29


VækstTendens 2013

SORØ kommune Udvikling i den samlede beskæftigelse (2011-2012)

Sorø kommune har oplevet en stor fremgang i den private beskæftigelse, hvor der er kommet over 160 nye arbejdspladser til. Det er særligt Bygge- og Boligområdet, der skaber ny beskæftigelse.

Til gengæld er der et markant fald i den offentlige beskæftigelse, der er faldet med 12 % og næsten 700 arbejdspladser. Det ser ud til, at størstedelen af faldet skyldes at et stort antal arbejdspladser på University College Sjælland der tidligere var registreret i Sorø Kommune, er flyttet ud på UCSJ’s mange undervisningssteder i regionen.

2012 Ressourceområde Privat Sektor

2011-2012 Udvikling

Relativ

+164

+3 %

1.652

+6

0%

Møbler/Beklædning

138

-24

-15 %

Turisme

247

+4

+2 %

1.787

+191

+12 %

IT/kommunikation

212

-15

-7 %

Transport

617

+5

+1 %

Energi/miljø

152

-59

-28 %

Medico/Sundhed

343

+16

+5 %

1.448

+25

+2 %

5.023

-689

-12 %

Bygge/Bolig

Øvrige Erhverv Offentlig Sektor

Udviklingen i den private beskæftig­else (2009-2012)

Antal 6.671

Fødevarer

105 Indekseret beskæftigelsesudvikling

30

6.849 100 6.362

6.507

6.671

95 90 85 80

2009

2010

2011

2012

Region Sjælland (Indeks 100 = Sorø 2009) Kilde: Danmarks Statistik Sorø Kommune (antal beskæftigede)


VækstTendens 2013

STEVNS kommune •

Stevns kommune har oplevet en lille stigning i den private beskæftigelse. Særligt Bygge- og Boligområdet trækker udviklingen i den rigtige retning.

Derimod er der nedgang inden for Fødevareområdet og i den offentlige sektor. Nedgangen i beskæftigelsen skyldes især et fald i beskæftigelsen inden for landbruget, hvor udviklingen i den offentlige sektor er drevet af, at der er nedlagt stillinger på kommunale institutioner.

2012 Ressourceområde

Antal

Privat Sektor

2011-2012 Udvikling

Relativ

3.740

+49

+1 %

Fødevarer

790

-54

-6 %

Møbler/Beklædning

126

0

0%

Turisme

152

-18

-11 %

1.283

+96

8%

IT/kommunikation

165

+21

15 %

Transport

308

-14

-4 %

60

+7

+13 %

Medico/Sundhed

144

+15

+12 %

Øvrige Erhverv

654

+11

+2 %

2.297

-81

-3 %

Bygge/Bolig

Energi/miljø

Offentlig Sektor

Udviklingen i den private beskæftig­else (2009-2012)

Indekseret beskæftigelsesudvikling

105 4.133 100 95 90

3.720

3.740 3.691

85 80

2009

Udvikling i den samlede beskæftigelse (2011-2012)

2010

2011

2012

Region Sjælland (Indeks 100 = Stevns 2009) Stevns Kommune (antal beskæftigede)

Kilde: Danmarks Statistik

31


VækstTendens 2013

VORDINGBORG kommune

Udvikling i den samlede beskæftigelse (2011-2012)

Vordingborg Kommune har oplevet et samlet fald i den private beskæftigelse fra 2011 til 2012. I modsætning til mange andre kommuner har Vordingborg oplevet et fald inden for Bygge- og Boligområdet.

Fremgangen inden for Energi/miljø skyldes fremgang i industrivirksomhederne. Det ser dog ud til at en del af fremgangen skyldes at arbejdspladser der tidligere var registreret i Guldborgsund Kommune nu er flyttet til Vordingborg. 2012 Ressourceområde

Antal

Relativ

9.568

-111

-1 %

1.987

-89

-4 %

Møbler/Beklædning

251

-7

-3 %

Turisme

385

+43

+13 %

2.369

-70

-3 %

IT/kommunikation

415

-3

-1 %

Transport

870

-19

-2%

Energi/miljø

285

+90

+46 %

Medico/Sundhed

572

-25

-4 %

2.284

-5

0%

6.748

-65

-1 %

Fødevarer

Bygge/Bolig

Øvrige Erhverv Offentlig Sektor

Udviklingen i den private beskæftig­else (2009-2012)

2011-2012 Vækst

Privat Sektor

105 Indekseret beskæftigelsesudvikling

32

10.898 100 95 90 9.713

9.679

9.568

85 80

2009

2010

2011

2012

Region Sjælland (Indeks 100 = Vordingborg 2009) Vordingborg Kommune (antal beskæftigede)

Kilde: Danmarks Statistik


VĂŚkstTendens 2013

Kilde: Danmarks Statistik

33


34

VækstTendens 2013

Forklaringer Hvilken tidsperiode ser VækstTendens 2013 på? VækstTendens 2013 fokuserer hovedsageligt på udviklingen igennem 2011 og frem til starten af 2012. Det gælder både vækstudviklingen og beskæftigelsesudviklingen. Tallene fra starten af 2012 er de nyeste tilgængelige tal og dermed de mest valide data, der indfanger udviklingen for samtlige beskæftigede og samtlige virksomheder. På side seks er udviklingen estimeret for 2012 og frem til 2013. Men denne udvikling er indtil de endelige statistikker er færdigudviklet, relativ usikker.

Hvad er ressourceområder? Vi benytter til vores beskæftigelsestal, de såkaldte ressourceområder. Et ressourceområde er en større sammenhængende erhvervsfamilie, der går på tværs af traditionelle brancheinddelinger. Ressourceområderne er produktorienterede og inkluderer alle brancher i den samlede værdikæde. Eksempelvis indeholder bygge- og boligområdet både produktion af byggematerialer, opførelse af bygninger samt ingeniør- og arkitektvirksomheder. Fordelen ved at se på ressourceområderne frem for klassiske brancheopdelinger er, at ressourceområderne i højere grad inddrager den interaktion, der foregår inden for værdikæderne. Ressourceområdestatistikkerne er udviklet i samarbejde med eStatistik.


VækstTendens 2013

Hvad betyder det, at statistikkerne er blevet revurderet? Revurderingerne af statistikkerne sker i takt med at vi bliver klogere, og i takt med at Danmarks Statistik bliver bedre til at indsamle og behandle data. Ny information og nye erkendelser gør at Danmarks Statistik fra tid til anden genberegn­er statistikkerne for at inddrage forhold der tidligere ikke har været kendte. Dette er i år både sket med de Regionale Nationalregnskaber og den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik. For beskæftigelsesudviklingen er revurderingen ganske lille, men den betyder, at de nye tal i VækstTendens 2013 ikke vil stemme overens med tal fra tidligere VækstTendens og VækstVilkår.

Center for

VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

35


Center for

VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

Kilde: Danmarks Statistik

VækstTendens 2013 juni  

udgivet af Center for VækstAnalyse, juni 2013 for Vækstforum Sjælland.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you