Page 1

3. Bursă de cercetare în domeniul documentării cercetărilor ştiinŃifice privind minorităŃile naŃionale din România – 3 burse Bursa reprezintă un stagiu de cercetare în cadrul proiectului ISPMN, cu titlul RE/SEARCH şi se oferă studenŃilor în domeniul ştiinŃelor socioumane sau absolvenŃilor cu diplomă de licenŃă în specializarea sociologie, ştiinŃe politice, istorie etc. Prin proiectul RE/SEARCH se doreşte pe de o parte colectarea şi sistematizarea publicaŃiilor, proiectelor, filmelor documentare şi evenimentelor ştiinŃifice care abordează minorităŃile naŃionale din România, mai precis, rezultate apărute după anul 1990. Pe de altă parte, această bază de date va fi pusă la dispoziŃia publicului larg pe o suprafaŃă online care dispune de un motor de căutare complex. Bursierii vor lucra împreună cu cercetătorii implicaŃi în acest proiect desfăşurând următoarele tipuri de activităŃi: compilarea bibliografiilor; construcŃia bazei de date care conŃine setările pentru filtrare; colectarea abstractelor ataşate publicaŃiilor; încărcarea informaŃiilor pe pagina web a institutului. Activitatea bursierilor va fi organizată, monitorizată şi evaluată de către un coordonator, cercetător din Centrul de Documentare. CerinŃe: 1. Student sau absolvent de studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenŃă în domeniul ştiinŃelor socioumane, specializările sociologie, ştiinŃe politice, istorie, 2. CunoştinŃe în gestionarea bazelor de date, 3. Cunoaşterea limbii engleze, nivel intermediar, 4. Cunoaşterea unor programe de gestiune a referinŃelor ştiinŃifice (Mendelay, Zotero, Endnote etc.) şi cunoaşterea limbii maghiare, constituie avantaje. Criterii de evaluare: - ExperienŃă în gestionarea bazelor de date, - ExperienŃă în gestionarea referinŃelor ştiinŃifice.

Metode de selecŃie:

-

1. SelecŃia dosarelor - CV(cu accent pe experienŃele relevante cerinŃelor şi derulării proiectului) - Copia diplomei de licenŃă sau adeverinŃă care dovedeşte calitatea de student - AdeverinŃe şi certificate relevante pentru cerinŃele menŃionate Scrisoare de motivaŃie (max. 600 de cuvinte) 2. Interviu pe baza scrisorii de motivaŃie şi a CV-ului.

Nr%203%20research  

http://ispmn.gov.ro/uploads/nr%203%20research.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you