Biuletyn informacyjny WNS nr 1 grudzień 2020

Page 1

G R U D Z I E Ń 2 0 2 0 • N U M E R 1

BIULETYN INFORMACYJNY WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Władze wydziału i jednostek wydziałowych Wydarzenia wydziałowe Publikacje naukowe Granty i projekty Popularyzacja nauki Studenci i doktoranci


SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZY, DOKTORANTKI, DOKTORANCI, STUDENTKI I STUDENCI WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH, Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer naszego wydziałowego biuletynu informacyjnego. Mamy nadzieję, że stanie się on kolejnym elementem nowej polityki informacyjnej i przyczyni się do poprawy wizerunku naszego wydziału. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego pierwszego numeru. Wierzę, że grono Autorów i Redaktorów będzie się stale powiększać. Naszym zamiarem jest wydawanie kolejnych numerów jak najczęściej, docelowo raz w miesiącu. Za nami niezwykły rok. 11 marca zapadła decyzja o przejściu uczelni na zdalny tryb pracy – i tego dnia nasz znany, bezpieczny świat akademickiej codzienności zupełnie się zmienił. Zdalne zajęcia, kolokwia i egzaminy, zdalne prace rad i komisji, seminaria, debaty i konferencje na odległość – cały nasz świat ograniczony i zamknięty w okienkach naszej ulubionej aplikacji, o której istnieniu jeszcze niedawno nie mieliśmy pojęcia, a która zdominowała nasze życie zawodowe. Wielu członków naszej społeczności musiało stoczyć walkę z wirusem, a także troszczyć się o życie i zdrowie najbliższych. W kolejnych miesiącach staną przed nami kolejne wyzwania. Musimy zaplanować proces stopniowego przywracania normalnych zajęć dydaktycznych, gdy tylko sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli. Przed nami bardzo ważna ewaluacja dyscyplin naukowych, kontynuacja reformy kształcenia doktorantów, kolejne przedsięwzięcia związane z funkcjonowaniem programu uczelni badawczej. Przed nami zmiany organizacyjne: nowe zasady realizacji zamówień publicznych i wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku odbędą się na Wydziale zaplanowane poprzednio na rok 2020 ważne wydarzenia naukowe: Kongres Europeistyki oraz X Jubileuszowa Konwencja PTSM, a może jeszcze jedna duża impreza międzynarodowa, o którą zabiegamy. O tym wszystkim będziemy informować w naszym biuletynie. Mam nadzieję, że ta forma komunikacji przypadnie Państwu do gustu i włączycie się w jego przygotowanie. Na razie prosimy o spostrzeżenia i uwagi po lekturze pierwszego numeru. Korzystając z okazji, chciałbym złożyć Państwu życzenia spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz powodzenia i sukcesów w Nowym Roku.

prof. dr hab. Robert Alberski Dziekan


NOWE WŁADZE D Z I E K A Ń S K I E Przez całą swoją dotychczasową karierę akademicką byłem związany z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia ukończyłem w 1988 r., w 1996 roku obroniłem pracę doktorską, w 2011 r. zdobyłem stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. „Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych”. W 2020 r. uzyskałem tytuł profesora. Zajmuję się badaniem współczesnych systemów politycznych, systemami oraz zachowaniami wyborczymi. jestem autorem ponad 60 publikacji naukowych. W latach 2014-2020 byłem dyrektorem Instytutu Politologii.

PROF. DR HAB. ROBERT ALBERSKI Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

Cele: Chciałbym w ciągu najbliższych czterech lat zwiększyć aktywność naukową pracowników Wydziału, zadbać o nowoczesną dydaktykę, nastawioną na potrzeby i oczekiwania studentów oraz doktorantów. Chciałbym, był Wydział był przyjaznym miejscem dla pracowników i studentów. Zależy mi na sprawnym zarządzaniu Wydziałem oraz na poprawie jego wizerunku.

Hobby: Czas wolny, którego jest zdecydowanie za mało, spędzam najczęściej w górach. Jeżdżę na nartach, regularnie gram w tenisa. Kibicuję nie tylko tenisistom, ale także koszykarzom i żużlowcom. Lubię dobrą muzykę, zwłaszcza klasycznego rocka oraz muzykę elektroniczną.

3


DR HAB. MARTA RYNIEJSKAKIEŁDANOWICZ Prodziekan ds. kształcenia

Moje zainteresowania badawcze skupiają się wokół dyplomacji publicznej, brandingu i międzynarodowego public relations. Byłam wykonawczynią dwóch grantów z MNiSW, efektem ostatniego było uzyskanie tytułu doktora habilitowanego w 2019 r. Moja praca organizacyjna zawsze skupiała się wokół zagadnień dydaktycznych. Zaczynałam jako koordynator ECTS w ISM, później przez ponad pięć lat pełniłam funkcję Zastępcy dyrektora ISM ds. dydaktyki, teraz zajmuję się koordynowaniem nauczania na Wydziale Nauk Społecznych.

Hobby: Pasje to przede wszystkim ogród, zieleń która daje mi równowagę. Uwielbiam czytać kryminały, przede wszystkim polskich autorów, wymienię tylko kilku: W. Chmielarz czy K. Puzyńska, czy etnokryminały Kuźmińskich.

4

NOWE WŁADZE DZIEKAŃSKIE

Cele: Zmierzam w ścisły sposób współpracować z dyrektorami instytutów ds. dydaktycznych na WNS w celu umiędzynarodowienia naszych programów studiów, dostosowania ich do nowych wyzwań, stojących przed nami. Warto wykorzystać potencjał, jaki drzemie w naszych wspaniałych dydaktykach i prowadzonych przez nich badaniach naukowych, które powinniśmy łączyć z programami studiów.


NOWE WŁADZE DZIEKAŃSKIE

Naukowo zajmuję się komunikowaniem międzykulturowym, dyplomacją diaspor, studiami nad pluralizmem kulturowym w mediach, mediami mniejszości narodowych i etnicznych oraz systemem medialnym i polityką wielokulturowości w Szwajcarii. Odbyłam staże badawcze oraz wykłady m.in. na uniwersytetach Bochum, Padwie, Rzymie (Tor Vergata), Zurichu, Plymouth, Ljublianie, Budapeszcie (CEU) oraz Kolonii. Uzyskałam grant w ramach programu Garnet (FP 6 Network of Excellence) oraz stypendium konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jestem stypendystką programu Erasmus Mundus na Uniwersytecie Dalhausie w Kanadzie.

DR HAB. MAGDALENA RATAJCZAK, PROF. UWR. Prodziekan ds. współpracy międzynarodowej

Cele: W najbliższych latach zajmować się będę współpracą międzynarodową i promocją WNS. Chciałabym zwiększyć rozpoznawalność wydziału (instytutów, katedr i pracowni) także w przestrzeni międzynarodowej. Stąd już dziś przygotowywane są aplikacje do kilku programów, które mają uatrakcyjnić ofertę studiów anglojęzycznych na wydziale oraz zwiększyć wymianę pracowników naszego wydziału. Programy te mają nam także umożliwić zapraszanie znacznie większej liczby zagranicznych naukowców (w celach naukowych i dydaktycznych). Zwiększenie umiędzynarodowienia wydziału jest w najbliższej kadencji priorytetem. Przygotowujemy się także do organizacji znaczących kongresów międzynarodowych i konferencji. Chciałabym zwiększyć aktywność naszych pracowników w mediach społecznościowych. Już dziś ważną, nową inicjatywą jest podcast wydziałowy, który będzie miał także swoje odcinki w języku angielskim. Moim celem jest przygotowanie dobrze obsługiwanej, aktualnej strony WNS w języku angielskim (odświeżenia wymagają także strony wszystkich jednostek WNS). Bardzo ważnym celem jest dla mnie dobra współpraca i komunikacja między poszczególnymi jednostkami, nie tylko w obszarze współpracy międzynarodowej. By wiedzieć o sobie więcej publikować będziemy wydziałowy biuletyn. Hobby: Ogródek to mój azyl i miejsce, gdzie kocham pracować. Kocham morze i morskie ... muszle. Włochy to moja pasja - kuchnia, architektura, literatura i język. Od dziecka kocham czytać (ostatnio zbyt wiele kryminałów, ale za to ... głównie zagranicznych autorów). Uwielbiam Jo Nesbo, oraz Henninga Mankela (nie tylko kryminały), do którego można wracać bez końca. Polecam fantastyczne dwie książki: "27 śmierci Toby'ego Obeda" Joanny Gierak-Onoszko i "Drwale" Annie Proulx.

5


Prodziekan ds. nauki i rozwoju

Cele: Na najbliższe lata stawiam przed sobą trzy główne cele: Po pierwsze zależy mi na wprowadzeniu rozwiązań służących ułatwieniom w prowadzeniu działalności badawczej i publikacyjnej. W zakres tych działań wchodzi m.in. program inkubacji grantów (szczególnie młodych pracowników), uporządkowanie procedur związanych z zarządzaniem grantami badawczymi, wprowadzenie rozwiązań technicznych i instytucjonalnych wspierających realizację projektów naukowych. Po drugie podniesienie jakości prowadzonych w WNS badań i publikacji naukowych, m.in. poprzez wspieranie tworzenia międzynarodowych konsorcjów badawczych, wspieranie rozwoju czasopism prowadzonych na WNS, ułatwianie publikowania wyników badań w uznanych, międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach tudzież szkolenia w zakresie nowoczesnego warsztatu pracy naukowej. Zależy mi również na przygotowaniu dyscyplin prowadzonych na WNS do ewaluacji, zarówno tej, jak i przyszłej. Strategicznym celem jest tu osiągnięcie przynajmniej kategorii B+ przez "nasze" dyscypliny. Hobby: Wolny czas poświęcam na zabawy z modelami regresji, wspinaczkę wysokogórską i kolarstwo. 6

NOWE WŁADZE DZIEKAŃSKIE

DR HAB. MATEUSZ BŁASZCZYK, PROF. UWR.

Socjolog z zawodu, wykształcenia i zamiłowania. Od lat związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Główne obszary zainteresowań badawczych to ekonomia polityczna miasta, kultura miejska oraz problematyka zmian społeczno-gospodarczych w dobie czwartej industrializacji. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji naukowych w zakresie socjologii, ekonomii, geografii społecznoekonomicznej oraz nauk o zdrowiu.


NOWE WŁADZE DZIEKAŃSKIE

W roku 1996 ukończyłem złożeniem egzaminu ex universa theologiae studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu W 1994 roku uzyskałem tytuł magistra filozofii, a w 1997 roku stopień doktora filozofii. W tym też roku rozpocząłem swoją przygodę akademicką, pracując pod czujnym okiem swojej mistrzyni i szefa w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej. Swoją karierę akademicką wiążę przede wszystkim z działalnością na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego, ale ze względu swoje drugie wykształcenie - teologiczne, byłem między innymi związany z Ewangelikalną Wyższą Szkołą Teologiczną we Wrocławiu. W 2009 roku zostałem powołany na funkcję Associate Director Centrum Jonathana Edwardsa – Polska, będącego owocem współpracy z The Jonathan Edwards Center at Yale University. Jestem jednym z założycieli Towarzystwa Studiów Interdyscyplinarnych przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a obecnie jego wiceprezesem. We wrześniu 2014 r. uzyskałem stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii "Koncepcja creatio ex nihilo w myśli Apologetów greckich II w." Od tego też roku pełnię funkcję Kierownika Zakładu Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Od 2018 r. jestem członkiem Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Zaś w 2019 roku zostałem uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W kadencji 2016-2020 pełniłem funkcję Prodziekana ds. kształcenia.

DR HAB. JACEK ZIELIŃSKI Prodziekan ds. studenckich

Cele: 1. Być zawsze blisko studentów i ich spraw. 2. Włączenie jak największej ilości studentów WNS w działania aktywizujące w ramach Centrum Aktywności Studentów UWr. 3. Wspomaganie rozwoju istniejących Studenckich Kół Naukowych oraz pomoc w tworzeniu nowych. 4. Bezpośrednia współpraca z Wydziałową Radą Samorządu Studentów WNS w podejmowaniu działań aktywizujących społeczność studencką (inicjowanie i realizacja projektów studenckich). Hobby: Bardzo lubię góry, szczególnie Bieszczady, które przeszedłem wzdłuż i wszerz. Zawsze czekam na zimę i te chwile, gdy mogę w poczuciu pełnej wolności szusować po stoku narciarskim. O książkach, które namiętnie czytam, mógłbym mówić godzinami. Wśród nich jest jednak jedna, do której wracam codziennie, a jest nią Biblia. 7


NOWI KIEROWNICY JEDNOSTEK WYDZIAŁOWYCH Na lata 2020-2024 wybrani zostali też nowi kierownicy jednostek wydziałowych: Instytutem Studiów Międzynarodowych pokieruje dr hab. Krzysztof Kociubiński, prof. UWr. W jego zespole znalazło się czterech zastępców: dr Katarzyna JędrzejczykKuliniak (zastępca dyrektora ds. nauki), dr Artur Drzewicki (zastępca dyrektora ds. ogólnych), dr Marek Musioł (zastępca dyrektora ds. współpracy z zagranicą) i dr Adam Sokołowski (zastępca dyrektora ds. dydaktyki). Dyrektorem Instytutu Politologii został dr hab. Dariusz Skrzypiński, prof. UWr. Funkcję zastępcy dyrektora ds. nauczania objęła dr hab. Dorota Moroń, prof. UWr, a zastępcy dyrektora ds. nauki i rozwoju dr hab. Piotr Sula. Dr Michał Kuś powołany został na zastępcę dyrektora ds. współpracy międzynarodowej. Instytutem Socjologii pokieruje dr hab. Ewa Banaszak. Funkcję zastępcy dyrektora ds. ogólnych objął dr Piotr Pieńkowki. Dr hab. Kamila Dolińska została zastępczynią dyrektora ds. dydaktycznych, a dr hab. Elżbieta Opiłowska, prof. UWr. zastępczynią dyrektora ds. badań i współpracy międzynarodowej. Dr Dawid Krasiński odpowiedzialny będzie za finanse i rozwój. Dyrektorką Instytutu Filozofii została dr hab. Ilona Błocian, prof. UWr. Funkcję zastępcy dyrektora ds. badań naukowych objął dr hab. Artur Pacewicz, dr hab. Paweł Korobczak zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych zaś dr Paweł Wróblewski zastępcy dyrektora ds. ogólnych. Na Kierownika Katedry Studiów Europejskich wybrany został dr hab. Piotr Grabowiec. Jego zastępami zostali: dr Jakub Bornio (ds. ogólnych i dydaktycznych oraz dr hab. Maciej Bachryj-Krzywaźnia (ds. nauki i współpracy z zagranicą). Kierownikiem Katedry Logiki i Metodologii Nauk został dr hab. Marek Magdziak prof. nadzw. UWr. 8


NOWI KIEROWNICY JEDNOSTEK WYDZIAŁOWYCH

Dziekan WNS powołał również nowych pełnomocników na kadencję 2020-2024. Prace zespołu dziekańskiego wesprą: Pełnomocnik Dziekana ds. prawnych - dr hab. Lucyna Szot, prof. UWr. Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa - dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. UWr. Pełnomocnik Dziekana ds. równego traktowania - dr Olga Nowaczyk Pełnomocnik Dziekana ds. zarządzania bezpieczeństwem IT i ochrony danych osobowych - inż. Marcin Opęchowski Pełnomocnik Dziekana ds. PR - dr Bartłomiej Łódzki Pełnomocnik Dziekana ds. kształcenia doktorskiego - dr hab. Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz Pełnomocnik Dziekana ds. studentów anglojęzycznych - dr hab. Jarosław Jarząbek

9


WYDARZENIA WYDZIAŁOWE: KONFERENCJE, DEBATY, SEMINARIA Pomimo zawieszenia zajęć i ograniczenia wyjazdów służbowych, pierwsze miesiące nowego roku akademickiego obfitowały w liczne wydarzenia organizowane na WNS lub we współpracy z badaczami WNS.

Instytut Politologii W dniach 7-11 września w Instytucie Politologii po raz 8 odbywała się Letnia szkoła demokracji. W ciągu 5 dni doktoranci z naszego uniwersytetu oraz Uniwersytetów w Kopenhadze i Hradec Králové dyskutowali o politycznej partycypacji. Szkołę otworzyła Prorektor UWr, Prof. Patrycja Matusz. https://bit.ly/37I4wME

30 września miał miejsce dzień orientacyjny dla studentów z wymian (głównie Erasmus+). Oprócz informacji dotyczących samego nauczania tradycyjnie już mieli oni okazję zapoznać się z działalnością partnerów Instytutu Politologii - Komisji Europejskiej w Polsce oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego.

10


21 października Instytut Politologii we współpracy z Katedrą Studiów Europejskich współorganizował konferencję on-line Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich pt. Główne obszary i podmioty polityki kosmicznej Unii Europejskiej. Perspektywa polityczna, instytucjonalna i programowo-technologiczna. Konferencję otworzył Dziekan WNS, prof. Robert Alberski, obrady moderowali: prof. UWr Paweł Turczyński (Katedra Studiów Europejskich) i dr hab. Bartosz Smolik (Instytut Politologii). Za sprawy techniczne odpowiedzialny był Marcin Opęchowski, kierownik sekcji informatycznej WNS. W konferencji wzięli udział wybitni przedstawiciele świata nauki (prof. Małgorzata Polkowska ASzW i prof. Paweł Frankowski - UJ), reprezentanci agencji koordynujących rozwój sektora kosmicznego w Polsce (dr Piotr Świerczyński - Krajowy Punkt Kontaktowy UE, P. Zbigniew Burdzy Polska Agencja Kosmiczna), a także resortów kreujących politykę kosmiczną Polski - naczelnik P. Piotr Zabadała (Wydział Polityki Kosmicznej Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii). Wśród uczestników znaleźli się także przedstawiciele wiodących firm sektora kosmicznego, w tym dr Monika Świech-Szczepańska (PIAP Space), Mariusz Słonina (Sybilla Technologies). Spotkanie odbyło się zdalnie, lecz nie zabrakło publiczności, która mogła je obserwować i zadawać pytania.

24 listopada we współpracy z Mars Society Polska została przeprowadzona debata na temat zasadności lotu na Marsa. Czy wysyłać ludzi na Czerwoną Planetę? - to pytanie od kilkudziesięciu lat elektryzuje opinię publiczną. Spotkanie otworzyli dyrektor Instytutu Politologii, prof. Dariusz Skrzypiński, oraz dziekan WNS, prof. Robert Alberski. Obrady prowadzili: dr Mateusz Zieliński (IP, PTNP) i dr hab. Bartosz Smolik (IP, Mars Society Polska). Techniczną stronę debaty zabezpieczył P. Marcin Opęchowski. Współorganizatorami wydarzenia były: Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych o. Wrocław oraz Wrocławski Oddział Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich. Debata miała charakter multidyscyplinarny: politologiczno-prawiczy, techniczny i ekonomiczny. Uczestniczyli w nich specjaliści z astronomii, geologii planetarnej, fizyki, inżynierii transportu, architektury, chemii, prawa, europeistyki i oczywiście politologii. W panelu ekonomicznym uczestniczył także dr hab. Grzegorz Brona, były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Zebranie tak imponującego i różnorodnego zespołu dowodzi wieloaspektowości analizowanego zagadnienia. 11

WYDARZENIA WYDZIAŁOWE

Więcej informacji: https://bit.ly/3mZnoNh


Instytut Filozofii

16 października odbyła się konferencja online z okazji 10-lecia Akademii Młodych Uczonych i Artystów, którą współorganizowała pracowniczka Instytutu Filozofii oraz przewodnicząca AMUiA, dr Urszula Lisowska. AMUiA to powołana przez Prezydenta Rafała Dutkiewicza i działająca przy Wrocławskim Centrum Akademickim organizacja integrująca młodych przedstawicieli i przedstawicielki wrocławskich uczelni. W minionych latach funkcję przewodniczącego AMUiA sprawował absolwent IF, dr Bartłomiej Skowron (obecnie: Politechnika Warszawska). Więcej o AMUiA: https://bit.ly/3qAHgsq Informacja o konferencji i programie: https://bit.ly/33Pr8tp

24 października przeprowadzono online konferencję Teatr/filozofia – mapa wspólna zorganizowana przez Instytut Grotowskiego. Wydarzenie stanowiło podsumowanie tegorocznego kursu wiodącego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań pod hasłem Teatr dla filozofii – filozofia dla teatru. Podczas konferencji referat pt. Artystyczne strategie rewolucyjne – związki teatru Brechtowskiego i sytuacjonizmu wygłosiła absolwentka studiów licencjackich w Instytucie Filozofii, pani Emilia Jeziorowska. Opis wydarzenia: https://bit.ly/36Wp8BB

W poprzednich miesiącach w wydarzeniach zorganizowanych w ramach cyklu Teatr dla filozofii – filozofia dla teatru wzięli udział pracownicy Instytutu Filozofii: dr Piotr Martin, prof. Leszek Kleszcz oraz (emerytowana) prof. Maria Kostyszak.

WYDARZENIA WYDZIAŁOWE

Więcej o cyklu: https://bit.ly/3qGPZcv

12


Prof. Bogusław Paź z Zakładu Filozofii Nowożytnej był gościem debaty filozoficznej pt. Byt i proces. Wokół przemian nowożytnej metafizyki, którą 27 października zorganizował Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie. Osią dyskusji była monografia profesora Pazia, Filum cognitionis. Przemiany nowożytnej metafizyki w ontologię od Suareza do Kanta (IFiS PAN, Warszawa 2019). Informacja o dyskusji oraz program: https://bit.ly/37Ko0QG Zapis wydarzenia można obejrzeć pod adresem: https://bit.ly/3mWE8Vr

Katedra Studiów Europejskich 6 listopada prof. Paweł Turczyński wziął udział w seminarium Racja stanu Polski w Unii Europejskiej organizowanym przez Katedrę Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Prof. Turczyński wraz z prof. Agnieszką Legucką oraz dr hab. prof. UW Markiem Madejem rozmawiali o racji stanu w kontekście polskiej polityki zagranicznej.

13

WYDARZENIA WYDZIAŁOWE

Katedra Studiów Europejskich wraz Polskim Towarzystwem Europejskim zapraszają na III Kongres Europeistyki, który odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2021 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1 lutego 2021 roku. Więcej informacji, wraz z wykazem paneli oraz formularzem rejestracyjnym dostępne są na stronie http://kongres2020.uni.wroc.pl/


Instytut Socjologii

21 października odbyła się wydziałowa odsłona akcji Różowa skrzyneczka. Pierwsze skrzyneczki wypełnione podpaskami i tamponami zawisły w czterech budynkach kampusu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Koszarowej. Znajdują się one w Instytucie Socjologii, Instytucie Studiów Międzynarodowych, Instytucie Politologii oraz bibliotece. Podziękowania należą się inicjatorce pomysłu, dr hab. prof. UWr Katarzynie Kajdanek, W akcję włączyła się też dr Olga Nowaczyk, pełnomocniczka Dziekana WNS do spraw równego traktowania, dr Monika WiktorowiczSosnowska, wraz z AKNSPS „Po Moc”, oraz inicjatorki Różowej Skrzyneczki, Adriana Klimaszewska i Bożena Powaga. Relacja z wydarzenia: https://bit.ly/37zCpyY

WYDARZENIA WYDZIAŁOWE

26 października odbyła się konferencja online: Innowacje społeczne na wsi, którą współorganizowali Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa raz Uniwersytet Wrocławski. Dr inż. Barbara Szczepańska z wystąpiła w podwójnej roli - współorganizatorki konferencji oraz prelegentki. W swoim referacie zaprezentowała wyniki badań nad tożsamością pracowników gospodarstwa wielkoobszarowego.

28-29 października odbyła się konferencja Social Boundaries of Work 2020 online, w organizację której zaangażowani byli dr hab. prof UWr Adam Mrozowicki oraz dr Mateusz Karolak. Więcej o konferencji: https://bit.ly/3lIf7Mt

14


Instytut Studiów Międzynarodowych 28 września w gronie politologów i ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych odbyła się dyskusja online poświęcona tekstowi dr hab. Andrzeja Polusa, prof. UWr i dr Karola Chwedczuka-Szulca pt. Social Constructivism as a forecasting matrix. Collective Habitus in International Relations o przewidywaniu w naukach społecznych przy użyciu koncepcji habitusu Pierre'a Bourdieu. Tekst ukazał w "Polish Political Science Review, Polski Przegląd Politologiczny". Publikacja: https://cutt.ly/hhWTorR Zapis dyskusji: https://cutt.ly/6hWTqme

28 września studenci III roku bezpieczeństwa narodowego, Oskar Wiaderny i Kacper Woźniczko razem z dr Marcinem Koczanem, który jest promotorem ich prac licencjackich, wzięli udział w Forum G2 - Geopolityka i Gospodarka. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Strategii Gospodarczych i Geopolitycznych na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. Forum G2 to nowe wydarzenie na kongresowej mapie Polski, na którym spotykają się najważniejsi przedstawiciele świata biznesu, nauki i polityki. Podczas tegorocznego spotkania odbyło się ponad dwadzieścia paneli dyskusyjnych, poświęconych najważniejszym wydarzeniom światowej polityki, relacjom gospodarczym, globalizacji, energetyce oraz sprawom klimatu.

7 października odbyła się online konferencja pt. Ukraina w warunkach transformacji systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. Organizatorami konferencji są Lwowski Uniwersytet Narodowy imienia I. Franki Wydział Stosunków Międzynarodowych, Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa oraz Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyskutowano m.in. o wojskowym komponencie jako czynniku bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. https://bit.ly/3oLQkJt

15

WYDARZENIA WYDZIAŁOWE

Więcej informacji: https://cutt.ly/ghWRJnu


26 października odbyła się międzynarodowa konferencja Media (&) Life After/During Covid-19 Pandemic, organizowana przez Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS we współpracy z Academia Europaea Wroclaw Knowledge Hub i Instytutem Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem konferencji było omówienie wyzwań, przed jakimi stanęła nauka o mediach i komunikacji społecznej w czasach pandemii. O metodologicznych, technicznych i etycznych aspektach zagadnienia oraz o ich skutkach wypowiedzieli się zaproszeni eksperci z Danii, Szwecji, Włoch, Niemiec oraz Serbii. Konferencję otworzyła prof. Magdalena Ratajczak, prodziekan ds. współpracy zagranicznej Wydziału Nauk Społecznych. Moderatorami sesji panelowych byli dr Justyna Arendarska i dr Bartłomiej Łódzki. Więcej o wydarzeniu: https://cutt.ly/zhWENFJ

Trzy monografie pracowników Instytutu Studiów Międzynarodowych otrzymały nominację do nagrody Książka Geopolityczna Roku 2019. Na liście znalazły się następujące pozycje: 1. Jarząbek, J., Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa, Warszawa 2019; 2. Ryniejska-Kiełdanowicz, M., Dyplomacja publiczna Unii Europejskiej, Warszawa 2019; 3. Szydzisz, M., Sekurytyzacja jako narzędzie polityki zagranicznej Izraela w świetle teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa, Warszawa 2019. W tym roku nominacje do nagrody przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne otrzymało łącznie 19 prac. W konkursie oceniane są publikacje naukowe z zakresu: geopolityki, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, geografii historycznej i politycznej, nauki o cywilizacji, geoekonomii, zagadnień teoretycznych dotyczących władzy w aspekcie międzynarodowym, metodologii nauk społecznych w odniesieniu do spraw międzynarodowych. Jak piszą organizatorzy konkursu, jest on organizowany celem popularyzowania problematyki geopolitycznej, a także w celu podnoszenia czytelnictwa książek o tematyce międzynarodowej. Nagroda zostanie wręczona w grudniu na Zjeździe Geopolityków Polskich.

WYDARZENIA WYDZIAŁOWE

Więcej: https://bit.ly/2K7EMRp

16


Instytut Studiów Międzynarodowych był współorganizatorem konferencji międzynarodowej Data-driven human rights research. Konferencja, która odbyła się w dn. 9-10 listopada 2020 r. była organizowana razem z Human Rights Consortium (School of Advanced Studies, University of London, Wielka Brytania), the School of Global Studies (University of Gothenburg, Szwecja); the UNESCO Chair in Human Rights and Human Security (University of Graz, Austria). Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji byli: Human Rights Centre „Antonio Papisca” na Uniwersytecie w Padwie oraz Wydział Nauk Politycznych, Prawa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Padwie i katedra UNESCO „Human Rights, Democracy and Peace”. W komitecie naukowym konferencji zasiedli dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. UWr i dr Bartłomiej Łódzki. Podczas konferencji referat wygłosiła dr Anna Cichecka, absolwentka Instytutu Studiów Międzynarodowych. Konferencja ma charakter cykliczny. Tegoroczne wydarzenie miało na celu podjęcie interdyscyplinarnych rozważań nad „pomiarem” praw człowieka, a także służyło inspirowaniu badań opartych na dowodach i danych (data-driven research). Celem konferencji było również promowanie badań nad prawami człowieka, a także zwrócenie uwagi na rozdźwięk między prawem a rzeczywistością. Więcej informacji: https://cutt.ly/NfW7dWv

4 grudnia odbyła się promocja książki pod redakcją dr hab. prof. UWr Larysy Leszczenko i dr Heleny Giebień pt. Republika Białoruś - polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, która ukazała się w 2020 roku nakładem Domu Wydawniczego Elipsa. Książka jest pokłosiem jubileuszowego XV polsko-białoruskiego Okrągłego Stołu na temat Białoruś w stosunkach międzynarodowych - wymiar bilateralny i multilateralny, który odbył się w październiku 2019 roku we Wrocławiu. Rozprawy autorów polskich i białoruskich, które zostały zaprezentowane w tej monografii, dotyczą wybranych aspektów polityki zagranicznej, częściowo również odnoszą się do współpracy Polski z Białorusią.

7 grudnia miał miejsce wykład otwarty poświęcony globalnej strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Wykład poprowadzi Dirk Dubois, szef European Security and Defence College (ESDC, Bruksela).

17

WYDARZENIA WYDZIAŁOWE

1 grudnia miał miejsce wykład otwarty Georga Tarkhan-Mouraviego, dyrektora Instytutu Studiów Politycznych (Tbilisi, Gruzja) na temat: Karabakh War 2020 and Its Consequences: Regional Security and Beyond? zorganizowany przez Zakład Badań Wschodnich.


PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW

Instytut Politologii Dorota Drałus, Kondycja kosmopolityczna. Poza wspólnotę i społeczeństwo otwarte, Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 278, ISBN: 978-837977-440-1 Przedmiotem niniejszej rozprawy są wybrane doktryny filozoficznopolityczne określane łącznym mianem nowego kosmopolityzmu. Argumentacja zawarta w książce jest podporządkowana osiągnięciu trzech celów. Pierwszym z nich jest wykazanie podstawowych różnic między znanymi z historii, tradycyjnymi stanowiskami kosmopolitycznymi a ich współczesnymi kontynuacjami. Drugim celem jest zbadanie, w jakiej mierze platforma intelektualna kosmopolityzmu może stanowić skuteczną próbę przekroczenia nierozwiązywalnych sprzeczności między liberalnym uniwersalizmem i komunitarnym partykularyzmem oraz wypracowanie modelu kosmopolityzmu, dla którego konstytutywną rolę odgrywałyby idee uniwersalizmu i zróżnicowania. Niekonkluzywność sporów między współczesnymi wersjami stanowisk uniwersalistycznych i partykularystycznych, jak również krytyczna ocena dawnych i współczesnych wersji kosmopolityzmu, skłoniła autorkę – i jest to trzeci cel książki – do podjęcia próby naszkicowania takiej wersji kosmopolityzmu, która byłaby odporna na zarzuty formułowane wobec jego dotychczas funkcjonujących wersji. Owocem tych starań jest idea kosmopolityzmu wzajemnościowego. https://bit.ly/3gbaqtn

Kamil Glinka, Polityka miejska w marketingu prezydentów największych miast Dolnego Śląska, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 279, ISBN: 978-83-8019-823-4 Celem monografii jest analiza zależności pomiędzy polityką miejską a aktywnością marketingową prezydentów czterech największych miast Dolnego Śląska, która przypada na okres samorządowej rywalizacji o władzę. Przyjęcie założenia, że polityka miejska może być interpretowana w dwóch kontekstach: nie tylko wyborczym (ang. urban politics), ale również prorozwojowym (ang. urban policy), determinuje prezentowaną perspektywę badawczą. Zestawienie i porównanie obu kontekstów działalności prezydentów, uzupełnione o parametryczny ogląd ich pozycji na arenie miejskiej, składa się na koncepcję pracy. https://bit.ly/2JBAD8B

18


Instytut Filozofii

Prof. Adam Chmielewski z Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej opublikował w wydawnictwie Routledge monografię pt. Politics and Recognition. Towards New Political Aesthetics. Praca przedstawia nową koncepcję estetyki politycznej w oparciu o pojęcie porządku jako kategorii postrzegania, by wykazać wzajemny wpływ polityki i percepcji oraz jego znaczenie dla naszych sądów moralnych. Wśród omawianych autorów znajdują się Thorstein Veblen, Alex Honneth, Michel Foucault, Karl Popper i Alasdair MacIntyre.1 Informacje o książce: https://bit.ly/2L1uhj6

Prof. Radosław Kuliniak współredagował, wraz z dr. Mariuszem Pandurą z Biblioteki WNS, numer kwartalnika "Ruch Filozoficzny" poświęcony Romanowi Ingardenowi. Vol. 56, Nr 1 2020 został przygotowany z okazji 50. rocznicy śmierci polskiego filozofa. Publikacja stanowi część obchodów Roku Romana Ingardena, ustanowionego przez Sejm RP w czerwcu 2019 roku. Link do czasopisma: https://bit.ly/2JMDKdy

W ramach obchodów roku Romana Ingardena, prof. R. Kuliniak i dr Pandura przygotowali również wyjątkową publikację wydaną nakładem Wydawnictwa Marek Derewiecki – Roman Witold Ingarden we Wrocławiu. Zapomniana historia z Uniwersytetu Wrocławskiego z 1945 roku.

PUBLIKACJE NAUKOWE

Informacje o książce: https://bit.ly/3mLzsSh

Prof. Jan Krasicki z Zakładu Antropologii Filozoficznej opublikował artykuł w najnowszym numerze "Teologii Politycznej Co Tydzień". Temat wiodący numeru to Kierkegaard. Wiara i wyzwania rzeczywistości, a w swoim tekście – O stąpaniu "po powietrzu" – Kierkegaard i inni – prof. Krasicki przedstawia znaczenie duńskiego filozofa dla myśli religijnej. Link do artykułu: https://bit.ly/3opAWSz

19


Ukazał się drugi w tym roku numer uwzględnionego w ministerialnym wykazie czasopism (20 punktów) kwartalnika Studia Philsophica Wratislaviensia. Pismo jest redagowane przez pracowników Instytutu Filozofii pod kierownictwem prof. Adama Chmielewskiego. Vol. XV, fasc. 2 obejmuje artykuły anglojęzyczne (wśród autorów są, m.in. Jeremy David Bendik-Keymer, W.P. Małecki oraz Issam Khriallah) i polskojęzyczne (autorstwa m.in. Mikołaja Domaradzkiego i Anny Jedynak). Zawartość numeru: https://wuwr.pl/spwr/issue/view/787 Więcej o kwartalniku: https://wuwr.pl/spwr/

Katedra Studiów Europejskich Monografia pracownika Katedry Studiów Europejskich dra Jakuba Bornio pt. Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego. Wymiar polityczno-militarny , Difin 2019, [415 s.] została uznana za jedną z 10 najlepszych książek geopolitycznych 2019 roku i dostała się do finału konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Link do konkursu: https://bit.ly/2VTfDwM

Dr Jakub Bornio opublikował kolejną analizę w ramach swojej działalności eksperckiej dla think-tanku the Jamestown Fundation. Tym razem dr Bornio skupił się na szczycie Trójmorza w Tallinie.

Dr hab. prof. UWr Piotr Żuk z Zakładu Socjologii Sfery Publicznej i dr hab. prof. nadzw. UWr Anna Pacześniak z Zakładu Europejskich Procesów Politycznych opubikowali artykuł w czasopiśmie "Sustainability" 2020, pt. Sustainable Development, Energy Transition, and Climate Challenges in the Context of Gender: The Framework of Gender Determinants of Environmental Orientation in Poland. Link do artykułu: https://bit.ly/2VFKlcw

20

PUBLIKACJE NAUKOWE

Wszystkie jego analizy można przeczytać na: https://bit.ly/33N7IFp


Dr Katarzyna Zalas-Kamińska z Zakładu Badań nad Konfliktami i Przemocą Polityczną Instytutu Politologii oraz mgr Oskar Chmiel z Katedry Studiów Europejskich są współautorami najnowszego raportu Grupy Zagranica, poświęconego polskiej współpracy rozwojowej. W tegorocznej edycji publikacji Dr Katarzyna Zalas-Kamińska przeprowadziła analizę ilości i jakości działań pomocowych podjętych przez Polskę w 2019 roku natomiast mgr Oskar Chmiel przygotował studium współpracy na rzecz krajów rozwijających się w kontekście pandemii Covid-19. Grupa Zagranica to stowarzyszenie polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną oraz edukację globalną. Link do raportu: https://bit.ly/3qvaU2o

W publikacji Polska i Europa w perspektywie politologicznej. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi z okazji 45-lecia pracy akademickiej, ukazał się artykuł prof. Pawła Turczyńskiego, „Europejska Strategia Bezpieczeństwa z 2016 roku – próba krytycznej analizy”. Informacje o książce: https://bit.ly/3ord9lo

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego we wrześniu ukazał się piąty numer „Rocznika Integracji Europejskiej” wydawany w Katedrze Studiów Europejskich. W nowym numerze znajdują się artykuły dotyczące m.in. Brexitu, działań Parlamentu Europejskiego na rzecz mniejszości czy też potencjału gospodarczego Europy w kontekście strategii Europa 2020.

PUBLIKACJE NAUKOWE

Link do wydania: https://bit.ly/2VSeoOb

21


Instytut Socjologii Artykuł The Covid-19 crisis: the end of a borderless Europe? autorstwa dr hab. prof. UWr Elżbiety Opiłowskiej został opublikowany w czasopiśmie "European Societies" . This article reflects on the impact of the coronavirus pandemic and border control measures on the narratives and experience of territorial borders and the social construction of boundaries. The Covid-19 crisis has revealed how strong and durable territorial borders still are and how rapidly the idea of a borderless Europe might change in divided Europe. The imposition of border controls and the temporary closure of borders in order to prevent the spread of the coronavirus was particularly problematic for border region residents who live transnational lives and who share a common space by working, shopping and having friends and family on both sides of a border. The revival of territorial borders has demonstrated not only the power of national states, but also how interwoven the border regions have become. Hence, the article sheds light on the potential consequences of re-bordering processes for borderlands, presents public and ontological narratives that have emerged as a reaction to border closure and outlines new research fields. Link do artykułu: https://bit.ly/37PfHTP

Nakładem Wydawnictwa Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” ukazała się publikacja pt. Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 r. Ciągłość czy zmiana?, a w niej trzy artykuły osób związanych z Zakładem Socjologii Miasta i Wsi: 1. Stanisław Witold Kłopot, Wieś na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945.: kontekst historyczny, społeczny, kulturowy i polityczny. 2. Barbara Szczepańska, Stare i nowe funkcje rytuałów pogrzebowych w pamięci mieszkańców obszarów wiejskich Dolnego Śląska. 3. Jacek Szczepański, Drogi modernizacji indywidualnych gospodarstw rolnych.

22

PUBLIKACJE NAUKOWE

Link do publikacji: https://bit.ly/37IkWVf


Artykuł dr hab. Barbary Pabjan, Czy wiedza naukowa jest społecznie uwarunkowana?, ukazał się w miesięczniku Forum Akademickie, 9/2020. Link do artykułu: https://bit.ly/2IeDN1t

W wydawnictwie Nomos została wydana książka Sąsiedztwa III RP. Niemcy. Zagadnienia społeczne, pod redakcją dr hab. prof. UWr. Julity Makaro i dr hab. prof. UWr Marcina Dębickiego z Zakładu Socjologii Pogranicza. Link do publikacji: https://bit.ly/39IWHcb

PUBLIKACJE NAUKOWE

Instytut Studiów Międzynarodowych

Maciej Mróz, Wybrane aspekty relacji polsko - litewskich w latach 1991-2019 i ich wpływ na kondycję mniejszości polskiej w Republice Litewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Nowa monografia Kierownika Zakładu Polityki Zagranicznej RP prof. dr hab. Maciej Mroza jest poświęcona stosunkom polsko – litewskim. Publikacja stanowi syntetyczną prezentację najważniejszych kwestii w relacjach dwustronnych, począwszy od stanowiska Polski wobec niepodległościowych dążeń Litwy, poprzez problem kształtowania statusu mniejszości polskiej, a na współpracy w obszarze bezpieczeństwa, przede wszystkim militarnego i energetycznego, kończąc. Autor, analizując w swoim raporcie stosunki polsko-litewskie po odzyskaniu przez oba państwa suwerenności na przełomie lat 80. i 90. XX w., wyszczególnia cztery główne etapy rozwoju relacji bilateralnych, a mianowicie: giedroyciowskiego mitu (1994 - 2005), zbliżenia (2005 - 2010), pragmatyzmu (2010 - 2015) oraz nowego otwarcia (2016 - 2019). Wskazuje przy tym, iż determinantami tych relacji były zarówno wspólna, starsza i nowsza historia, jak i sytuacja mniejszości narodowych w obu państwach, determinujące w zasadniczy sposób politykę, bezpieczeństwo, ekonomię, i to w podwójnym wymiarze – wewnętrznym i bilateralnym. Link do publikacji: https://bit.ly/37wlai4

23


Znakomici Mińszczanie przełomu XIX i XX wieku, red. Zdzisław J. Winnicki Nakładem Instytutu Polskiego w Mińsku ukazał się XI tom serii pt. "Znakomici Mińszczanie przełomu XIX i XX wieku" pod redakcją prof. Zdzisława J. Winnickiego. Praca dotyczy losów oraz udziału wychodźców z Mińska i Mińszczyzny po roku 1921 w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym II Rzeczypospolitej. Na tom składają się referaty oraz studia autorów polskich i białoruskich. Teksty ze strony polskiej zamieścili: prof. Zdzisław J. Winnicki, prof. Mikołaj Iwanow (Uniwersytet Opolski), prof. Roman Jurkowski (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski), prof. Krzysztof Polechoński (Uniwersytet Wrocławski) oraz prof. Joanna Gierowska - Kałłaur (Instytut Historii PAN).

Marek Kulczycki, Marek Musioł, Transformacja Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu, Wydawnictwo Adam Marszałek. Monografia przybliża treści związane z działalnością Sojuszu Północnoatlantyckiego w wybranych obszarach jego aktywności. Treści pierwszej części monografii odnoszą się do kwestii związanych z adaptacją Sojuszu Północnoatlantyckiego do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego. Kolejny rozdział monografii nawiązuje do współpracy Sojuszu Północnoatlantyckiego w obliczu wyzwań i nowych możliwości oraz do komplementarnych form współpracy na rzecz bezpieczeństwa w dobie pojawiających się wyzwań i kryzysów. Istota trzeciej części monografii sprowadza się do wniosków z dwóch dekad polityczno-wojskowego wymiaru członkostwa Polski w NATO. Książka jest podsumowaniem i rezultatem międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Dwie dekady polityczno-wojskowego wymiaru członkostwa Polski w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego”, współfinansowanej przez Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego.

Michał Piekarski, Karolina Wojtasik, Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek Monografia podejmuje ważną i aktualną tematykę rozwiązań prawnych i organizacyjnych przyjętych w Polsce po wejściu w życie ustawy o działaniach antyterrorystycznych w roku 2016. Ustawa ta wprowadziła nie tylko nowe pojęcia i narzędzia do polskiego systemu bezpieczeństwa państwa, ale także spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu szeregu służb i instytucji. Zmiany te dotyczyły zarówno zapobiegania zagrożeniom o charakterze terrorystycznym, jak i działania podmiotów odpowiedzialnych za reagowanie na te zagrożenia. Autorzy dokonali opisu aktualnego kształtu systemu antyterrorystycznego w Polsce według stanu prawnego i organizacyjnego na pierwszą połowę roku 2020, jak również poddali analizie jego skuteczność. Szczególną uwagę zwrócono na trendy w zakresie ewolucji taktyki działania sprawców zamachów oraz wynikające z tego wyzwania w zakresie reakcji na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oprócz wartości naukowej książka może być wykorzystana jako materiał dydaktyczny podczas zajęć związanych tematycznie z zagadnieniami terroryzmu oraz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Link do monografii: https://bit.ly/3mMXWKX

24

PUBLIKACJE NAUKOWE

Link do monografii: https://bit.ly/33IzRNK


GRANTY I PROJEKTY Grant NAWA na WNS Grant wydziałowy w programie Promocja zagraniczna. Tytuł projektu: „Od kandydata do absolwenta. Promocja programów anglojęzycznych na WNS UWr dzięki atrakcyjnej stronie www, kampaniom w social media i spotkaniom networkingowym w ramach szkoły letniej”. Grant realizowany był od 1 października 2019 roku końca 30 września 2020 roku. Koordynatorką projektu była dr hab. Katarzyna Kajdanek prof. UWr. Do głównych celów projektu należało: 1. Zwiększenie rozpoznawalności studiów anglojęzycznych wśród kandydatów; 2. Wzrost liczby potencjalnych kandydatów i zrekrutowanych studentów z zagranicy; 3. Poprawa jakości komunikacji ze studentami i absolwentami w celu budowania trwałych relacji z Uczelnią. W ramach projektu udało się: 1. Wykonać w pełni przystosowaną do urządzeń mobilnych stronę internetową anglojęzycznych studiów na WNS UWr - https://studysocialsciences.uni.wroc.pl/en/. W tym celu opracowano od podstaw polską wersję treści na stronę, następnie dokonano jej tłumaczenia na język angielski, a także tłumaczenia najważniejszych informacji dla kandydatów na dodatkowych dwanaście języków (min. perski, hindi, bengalski, tajski, gruziński i inne). Na stronie znalazły się między innymi: opisy programów studiów, sylwetki prowadzących, wizytówki absolwentów, a także opisy Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławia i Polski. jest pierwszą wydziałową przestrzenią o charakterze informacyjnym i rekrutacyjnym, oferującą kandydatom, studentom, jak równeż absolwentom informację o możliwościach edukacyjnych w ramach programów BA / MA i PhD oferowanych na Wydziale Nauk Społecznych. 2. Przeprowadzić w mediach społecznościowych profesjonalną kampanię marketingową, zwiększającą międzynarodową rozpoznawalność WNS (zlecenie kampanii Google Ads i działania promocyjne w mediach społecznościowych). Dla przeprowadzenia tej kampanii uprzednio zlecono i wykonano sześć filmów promocyjnych, z których pięć - krótszych - zostało wykorzystanych w kampaniach na Facebooku, Instagramie i portalu vKontakte, a jeden dłuższy został wykorzystany jako video na stronę główną (landing page) nowej strony studiów anglojęzycznych na WNS. Efekty: 1. Trwałe i skuteczne uzupełnienie luki informacyjnej o programach anglojęzycznych oferowanych na Wydziale, co przekłada się na zwiększenie konkurencyjności oferty wydziałowej w porównaniu z ofertą innych Uniwersytetów w Polsce. 2. Zwiększenie rozpoznawalności Wydziału i Uniwersytetu Wrocławskiego na arenie globalnej 3. Zwiększenie liczby potencjalnych kandydatów i kandydatek na kolejne lata 4. Stworzenie zespołu zaangażowanych koordynatorów studiów anglojęzycznych na Wydziale Nauk Społecznych wraz z monitoringiem po stronie władz Wydziału (dziekan ds. współpracy międzynarodowej, dziekan ds. kształcenia), którzy są gwarantem długofalowego oddziaływania efektów projektu.

25


Instytut Politologii Dr hab. prof. UWr Przemysław Żukiewicz z Zakładu Systemów Politycznych i Administracyjnych, uzyskał finansowanie dla projektu Sieci społeczne i semantyka w teorii systemów politycznych Anatola Rapoporta. Dzięki wsparciu NCN w konkursie MINIATURA Pan Profesor przeprowadzi swoje badania w trakcie wizyty studyjnej na Uniwersytecie w Toronto. Projekt ten będzie pierwszym przedsięwzięciem naukowym realizowanym w ramach utworzonego w Instytucie w sierpniu tego roku Laboratorium Danych i Sieci Społecznych. Kwota dofinansowania: 32 403 zł

Dr Aleksandra Moroska-Bonkiewicz z Zakładu Systemów Politycznych i Administracyjnych rozpoczęła realizację projektu Populism and Democratic Defence in Europe, realizowanego pod kierownictwem Tore Vincents Olsena z Aarhus University (Dania). Projekt finansowany jest w ramach grantu Carlsberg Foundation (7,5 mln DKK). Celem projektu jest zbadanie wpływu partii populistycznych na demokracje europejskie i ich instytucje. Dr Moroska-Bonkiewicz tworzy wraz z A. Sroką z Uniwersytetu Warszawskiego zespół mający zająć się populizmem w Europie Środkowej (Polska, Węgry, Niemcy). W ramach projektu w Instytucie Politologii zatrudniona zostanie także badaczka postdoc, dr Benedicte Laumond.

26

GRANTY I PROJEKTY

Dr Kamil Glinka z Zakładu Systemów Politycznych i Administracyjnych Instytutu Politologii, otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 4 na projekt badań pilotażowych Polityka miejska w warunkach pandemii COVID-19. Przykład polskich i szwedzkich metropolii centralnych (Warszawa i Sztokholm). Głównym celem projektu jest analiza możliwości i ograniczeń związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty miejskiej w warunkach bezprecedensowego kryzysu zdrowotnego, gospodarczego i społecznego, za jaki uznaje się pandemię COVID-19. Dobór Warszawy i Sztokholmu pokaże czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu ogólnokrajowa strategia walki z pandemią warunkuje działania miejskiej administracji samorządowej. Dostarczy również odpowiedzi na pytanie o oddolne inicjatywy samych miast.


Instytut Studiów Międzynarodowych Projekt Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Wrocławski - Uniwersytet w Padwie: podwójne dyplomowanie. Wzrost kompetencji międzykulturowych, konkurencyjność na rynku pracy (DD - DO DOUBLE), realizowany jest od 1 października 2019 roku do 30 września 2021 roku. Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są dr hab. Magdalena Ratajczak prof. UWr (kierownik projektu) oraz dr hab. Marta Ryniejska – Kiełdanowicz. Celem projektu jest wymiana doświadczeń jak również dobrych praktyk we współpracy z uczelnią zagraniczną. Program odpowiada na potrzebę internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, które stanowi szansę na podwyższenie jakości kształcenia, jak i podniesienie jakości nauki i promocji osiągnięć naukowych. Projekt ten realizowany jest w Uniwersytetem w Padwie, który zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni wyższych w Europie, co bez wątpienia gwarantuje wysoką jakość realizacji projektu. Należy dodać, że Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego realizuje we współpracy z Human Rights Center „Antonio Papisca” University of Padua program kształcenia w ramach umowy o podwójnym dyplomowaniu tzw. Double Degree od 2014 roku. Uczestnicy tego programu po ukończeniu dwóch lat studiów magisterskich uzyskują dwa dyplomy: Magistra Stosunków Międzynarodowych oraz Laurea Magistrale (master’s degree) in Human Rights and Multi-Level Governance. Zaplanowane w ramach projektu działania to przede wszystkim dodatkowe stypendia dla studentów decydujących się na podjęcie studiów w ramach double degree, wykłady i warsztaty. Innowacyjnym narzędziem przewidzianym w programie jest wprowadzenie mentoringu dla studentów. Realizowany będzie on na dwóch poziomach: akademickim oraz praktycznym całkowicie zorientowanym na rozwój potencjału studenta w obszarach wiedzy, kompetencji społecznych oraz umiejętności.

GRANTY I PROJEKTY

W 2020 roku w programie udział bierze 8 studentów Uniwersytetu w Padwie i 9 studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

27


Instytut Socjologii

W konkursie NCN OPUS 19 finansowanie otrzymał projekt COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego, kierowany przez dr hab. Adama Mrozowickiego, prof. UWr z Zakładu Socjologii Ogólnej IS UWr. Projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum, w którym liderem jest Uniwersytet Wrocławski, zaś partnerem Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej (kierownik: dr Jan Czarzasty) w latach 2021-2024. W ramach projektu zbadane zostaną społeczno-ekonomiczne konsekwencje pandemii COVID-19 i post-pandemicznego kryzysu dla świata pracy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy pracowników. Socjologowie i socjo-ekonomiści przeanalizują świadomość społecznoekonomiczną Polaków w sytuacji (post-)pandemicznej, doświadczenia biograficzne oraz strategie radzenia sobie ze zmianami pracowników i pracownic edukacji, służby zdrowia, pomocy społecznej i logistyki, a także konflikty i dialog społeczny oraz sposoby ich prezentowania w dyskursie medialnym w trakcie i po pandemii. Zaplanowano badania sondażowe CATI na ogólnopolskich próbach losowo-warstwowych (dwie edycje, w 2021 i 2023 roku), realizację 90 biograficznych wywiadów narracyjnych oraz 13 zogniskowanych wywiadów grupowych (z komponentem prognostycznym) w trzech badanych branżach, a także krytyczną analizę dyskursu odzwierciedlonego w doniesieniach medialnych w latach 20202023 dotyczących efektów pandemii oraz kryzysu społecznogospodarczego w trzech sektorach.

28

PROJEKTY I GRANTY

W ramach konkursu NCN MINIATURA 4 do finansowania został wybrany projekt dr Justyny Kajty Przekraczając (nie)widzialne granice. Doświadczenie awansu klasowego w biografiach jednostek. Projekt skupia się na biograficznym doświadczaniu awansu klasowego. Łącząc założenia metodologii teorii ugruntowanej oraz metody biograficznej, w ramach projektu planowane jest przeprowadzenie wywiadów biograficznonarracyjnych z osobami, które doświadczyły awansu klasowego i które związane są zawodowo z jednym z trzech pól społecznych: akademickim, sztuki oraz biznesu. Podczas gdy awans klasowy jest często prezentowany – w duchu merytokracji - jako indywidualny sukces, celem działania jest przyjrzenie się też temu, w jaki sposób odczuwane jest przekraczanie (nie)widzialnych granic, jak wpływa ono na tożsamość jednostki, jej relacje ze „starym” i „nowym” światem.


POPULARYZACJA NAUKI WYWIADY EKSPERCKIE Wydziałowy podcast Uruchomiony został wydziałowy podcast Wiedza, Nauka, Społeczeństwo – Uniwersyteckie debaty z Wrocławia. Podczas audycji naukowcy z WNS komentują, analizują najważniejsze wydarzenia i problemy współczesnego świata. Celem podcastu jest przystępne tłumaczenie złożoności zjawisk społecznych, politycznych i kulturalnych. Nagrania dostępne są na kilku platformach: Spotify, Sounder, Apple Podcasts i Google Podcasts: https://www.wns.uni.wroc.pl/Wydzial/Media-WNS Odcinek 1: 23 padzienika - wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych (2020). W nagraniu pierwszego odcinka wzięli udział: prof. Anna Pacześniak z Katedry Studiów Europejskich, dr Karol Chwedczuk-Szulc z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego i dr hab. Jarosław Jarząbek z Instytutu Studiów Międzynarodowych. Odcinek 2: 3 grudnia - społeczny wymiar pandemii Covid-19. W nagraniu wzięli udział: dr Urszula Lisowska z Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej Instytut Filozofii, dr Karolina Borońska-Hryniewiecka z Instytut Politologii i dr Łukasz Moll z Instytut Socjologii.

29


Katedra Studiów Europejskich 10 września dr hab. prof. nadzw. UWr Anna Pacześniak z Zakładu Europejskich Procesów Politycznych wzięła udział w dyskusji "Co nam daje konstytucja?" w ramach cyklicznych pokazów filmowych "City Docs" podczas festiwalu Millennium Docs Against Gravity w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Pretekstem do rozmowy o praworządności był film „W obronie prawa”, dający wgląd w sądowe batalie prowadzone przez prawników z American Civil Liberties Union z administracją Donalda Trumpa. Czy sytuacje ukazane w filmie przekładają się na nasze realia? Czy demokracja w Polsce jest zagrożona? Jak korzystać z przysługujących nam praw i nie dać ich sobie odebrać? https://bit.ly/2JMulTs

Prof. Anna Pacześniak w dniach 05 września, 12 września, 26 września i 10 października, przeprowadziła warsztaty dla 15 grup dzieci w wieku 10-11 lat pt. „Dlaczego państwa ze sobą współpracują?” na Uniwersytecie Dzieci we Wrocławiu. Za pomocą autorskiej gry decyzyjnej młodzi studenci na własnej skórze przekonują się, co popycha państwa do współpracy, jakie korzyści przynoszą sojusze, jakie problemy są nieodłącznym elementem relacji międzynarodowych. Link do profilu wykładowcy: https://bit.ly/2IslVjL

30 września prof. Anna Pacześniak, udzieliła komentarza dla audycji „Eurofakty” w TVP3 Wrocław na temat wyzwań, przed jakimi stanie Unia Europejska i państwa członkowskie w nadchodzącym roku. Pretekstem do wypowiedzi było coroczne orędzie przewodniczącej Komisji Europejskiej o stanie Unii Europejskiej.

16 października prof. Anna Pacześniak wygłosiła wykład pt. „Współczesne dyskursy populistyczne w Europie i o Europie” na Universität der Drei Generationen (Uniwersytecie Trzech Pokoleń) w Berlinie w ramach cyklu wykładów pt. „Populizm i pogarda w komunikacji społecznej – dokąd zmierza Europa”. Anna Pacześniak odpowiadała m.in. na pytania, czy populizm jest zagrożeniem dla demokracji, czy stanowi jej emanację, czy obserwowany wzrost poparcia dla partii populistycznych oraz ich rosnący wpływ na politykę, to zjawisko chwilowe, czy trwały trend zwiastujący jakościową zmianę, jak doświadczenie pandemii wpłynie na podatność wyborców na populistyczną retorykę. Wykład dostępny jest na YouTube lub pod linkiem: https://bit.ly/36WmiML

30

POPULARYZACJA NAUKI

Link do audycji: https://bit.ly/3mJlErj


Prof. Anna Pacześniak regularnie udziela komentarzy dla mediów, dotyczących polskiej sceny politycznej oraz relacji Polski z Unią Europejską dla stacji TVN 24 i TVN Biznes i Świat. Przykładowy komentarz z 27 października dotyczy dynamiki protestów społecznych po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży: Link do audycji: https://bit.ly/3qwK363

12 listopada prof. Anna Pacześniak wypowiadała się na temat Marszu Niepodległości w Warszawie i jego konsekwencjach dla polskiej sceny politycznej: Link do audycji: https://bit.ly/2JMuEh4

1 października dr Paula Wiśniewska dołączyła do zespołu „Team Europe” działającym przy Komisji Europejskiej w Polsce. Team Europe jest siecią około 550 ekspertów do spraw europejskich, funkcjonujących niemalże w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej i stanowi integralną część systemu informowania obywateli o pracy instytucji unijnych, unijnym prawie oraz wszelkich innych zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Unii Europejskie. Więcej informacji: https://bit.ly/3oqyoDI

21 października dr Paula Wiśniewska była gościem programu Rozmawiamy przy wspólnym stole o Europie organizowanym przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Słupsk. Pierwsza rozmowa z Maciejem Waszczykiem dotyczyła m.in. tego jak działa Europejski Korspus Solidarności? Jakie instrumenty uruchomiła Komisja Europejska aby walczyć z bezrobociem wśród młodych? Jak funkcjonuje program Erasmus+?

POPULARYZACJA NAUKI

Link do nagrania: https://bit.ly/3oBybOq

Natomiast następne spotkanie, które odbyło 9 listopada, zostało poświęcone zagadnieniom instytucji unijnych, więc szczegółowo omówiono pracę Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej. Dr Paula Wiśniewska starała się także wyjaśnić różnicę pomiędzy Radą Europejską a Radą Europy. Link do nagrania: https://bit.ly/3gpfYAB

31


Instytut Politologii

Doktor Paweł Nowakowski z Zakładu Teorii Polityki pełnił rolę eksperta w projekcie „Ewaluacja ex-ante projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Jego zadanie polegało na analizie i ocenie strategii oraz na zaproponowaniu ew. poprawek do strategii. Link do raportu: https://bit.ly/33RQ57i

Dr Katarzyna Zalas-Kamińska z Zakładu Badań nad Konfliktami i Przemocą Polityczną Instytutu Politologii jest współautorką najnowszego raportu Grupy Zagranica, poświęconego polskiej współpracy rozwojowej. Tegoroczna edycja publikacji to analiza ilości i jakości działań pomocowych podjętych przez Polskę w 2019 oraz studium współpracy na rzecz krajów rozwijających się w kontekście pandemii Covid-19.

Agnieszka Kaniewska, absolwentka Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego przygotowała artykuł dla rosyjskiego wydania Forbes Women na temat przyczyn rozwoju obecnej sytuacji społecznopolitycznej w Polsce. Wśród cytowanych ekspertów był prof. Robert Alberski, Dziekan WNS. Link do artykułu: https://bit.ly/2IjLH9J

32

POPULARYZACJA NAUKI

Więcej informacji: https://bit.ly/2K5R4K1


6 listopada dr Karol Chwedczuk-Szulc z Zakładu Polityki Zagranicznej i Zagrożeń Globalnych wystąpił w trakcie online spotkania informacyjnego poświęconego programom stypendialnym Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Dr Karol Chwedczuk-Szulc jest byłym stypendystą, który podzieli się swoimi doświadczeniami z udziału w programie "Fulbright Schuman Grant for Post-Doctoral Resarcher". Więcej informacji: https://bit.ly/3qGIAtJ

Dr Karol Chwedczuk-Szulc w rozmowie z Piotrem Gembarowskim z YouTube – kanału: Comparic Gospodarka i Polityka skomentował bieżącą sytuację polityczną w Polsce, Link do nagrania: https://bit.ly/3qDi7x7

Artykuł dr Karola Chwedczuka-Szulca pt. Trendy, które przesądzą o wyniku wyborów prezydenckich w USA, ukazał się na łamach magazynu „Wszystko Co Najważniejsze” w dniu 25 października. Link do artykułu: https://bit.ly/2JFVebL

POPULARYZACJA NAUKI

2 listopada dr Karol Chwedczuk-Szulc, pojawił się o godz. 18:20, w magazynie informacyjnym "Godziny szczytu" na antenie Polsat News, komentując wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.

4 listopada Dr Karol Chwedczuk-Szulc, o godz. 20:00, w Radiu Wrocław, w programie "Wieczór zDOLNEGO ŚLĄSKA", udzielił komentarza odnoście wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Link do audycji: https://bit.ly/2JMA9we

33


Instytut Studiów Międzynarodowych

2 września dr hab. prof. UWr Andrzej Polus był gościem red. Adama Ozgi w Popołudniu Radia Tok FM. W audycji skomentował doniesienia o zwrocie ziemi białym farmerom w Zimbabwe. Link do audycji: https://bit.ly/33GfhxJ

13 listopada dr hab. prof. UWr. Andrzej Polus był gościem red. Przemysława Iwańczyka w audycji Popołudnie Radia TOK FM. Profesor skomentował konflikt pomiędzy rządem federalnym a regionem Tigraj w Etiopii. Link do audycji: https://bit.ly/2L5IvQ1

W 31 wydaniu magazynu FragOut ukazały się dwa artykuły autorstwa dr Michała Piekarskiego pt. Iran: analiza oraz Formoza, pamięci Komandora Rębisza. Link do wydania: https://bit.ly/3lYjHGk

16 października Dr Anna Jagiełło-Szostak wzięła udział w debacie eksperckiej zorganizowanej przez Instytut Europy Środkowej, poświęconej omówieniu sytuacji w Serbii z okazji rocznicy obalenia Slobodana Miloševicia. Seminarium odbywało się w formacie online.

25 listopada dr Bartłomiej Łódzki wygłosił (online) prelekcję pt. Social media i ich wpływ na życie społeczne. Został zaproszony w roli eksperta podczas wydarzenia Elsa Day. Articical Intelligence and Human Right.

34

POPULARYZACJA NAUKI

Link do debaty: https://bit.ly/33NloQN


Instytut Socjologii Dr hab. Barbara Pabjan z Zakładu Socjologii Kultury i Cywilizacji, oraz prof. Tyll Krüger (Politechnika Wrocławska), eksperci grupy MOCOS (MOdelling Coronavirus Spread), udzielili wywiadu dla Gazety Wyborczej, w którym omówili sytuację epidemiologiczną w Polsce. Link do artykułu: https://bit.ly/33NuI78

18 października odbyło się spotkanie SocjoPercepcji, debata socjologów poza murami uczelni, organizowana przez wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, pt. Ciało zrekonstruowane, czyli krótki kurs z socjologii ciała. Rozmowa dotyczyła związków pomiędzy transplantologią i socjologią. Dyskutantką była dr Katarzyna Kowal – adiunkt w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, socjolożka zdrowia, choroby i medycyny oraz socjolożka ciała. Spotkanie poprowadziła dr hab. Ewa Banaszak – dyrektor IS. 22 listopada odbyło się kolejne spotkanie SocjoPercepcji pt. Społeczne wytwarzanie pandemii: w jaki sposób współkreujemy koronawirusa? W dyskusji prowadzonej przez dra Dawida Krysińskiego wzięli udział: dr hab. Barbara Pabjan (Uniwersytet Wrocławski, MOCOS), prof. Tyll Krüger (Politechnika Wrocławska, MOCOS), dr hab. prof. UWr Adam Mrozowicki (Uniwersytet Wrocławski). Rozmowa dotyczyła m.in. wpływu koronawirusa na porządek społeczny, rozprzestrzeniania się teorii spiskowych oraz modelach matematycznych, które symulują ludzkie zachowania i pozwalają oszacować aktualne tempo rozprzestrzeniania się wirusa.

POPULARYZACJA NAUKI

Więcej o SocjoPercepcji: https://bit.ly/3gol4wW

20 listopada dr hab. Katarzyna Kajdanek z Zakładu Socjologii Miasta i Wsi podczas DOFA - Dolnośląskiego Festiwalu Architektury wygłosiła wykład pt. Nieobecna obecność kobiet w mieście otwartym. https://bit.ly/3n0UUmr

35


19 listopada dr Łukasz Moll z Zakładu Socjologii Miasta i Wsi wygłosił referat pt. Commoning as the new philosophy of praxis. Between flaneurs and glaneuse na konferencji From Cooperativism to Commoning. Historical and contemporary institutions of the common. International Conference. Referat dotyczył związków zbieractwa z walką o dostęp do dóbr wspólnych. https://bit.ly/3oy9nXl

Instytut Filozofii 9 listopada dr hab. Maciej Dombrowski z Zakładu Ontologii i Filozofii Przyrody był gościem audycji „Pogawędnik filozoficzny” przygotowywanej przez pracowników i doktorantów Instytutu Filozofii UMK w Toruniu. Dr hab. Dombrowski wziął udział w dyskusji pt. O historii filozofii, czyli czy warto wracać do Talesa. Link do audycji: https://bit.ly/37G14Ss

W ubiegłych miesiącach w „Pogawędniku filozoficznym” gościli również pracownicy Zakładu Filozofii Nowożytnej: dr hab. Dorota Leszczyna opowiedziała o filozofii Ortegi y Gasseta, a prof. Radosław Kuliniak – o Romanie Ingardenie. Więcej o „Pogawędniku filozoficznym”: https://bit.ly/33Ts8wE

Profesor Damian Leszczyński z Zakładu Epistemologii i Filozofii Umysłu opublikował felieton w najnowszym numerze czasopisma popularnonaukowego Filozofuj!. Wiodący temat numeru 6 (36) to Współczesne mity, a felieton profesora Leszczyńskiego jest zatytułowany „Zabobon tolerancji”.

19 listopada obchodzono Światowy Dzień Filozofii. Z tej okazji gościem audycji „Dzieje się” w Radio LUZ była dr Urszula Lisowska z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego https://bit.ly/3oAlfbu

36

POPULARYZACJA NAUKI

Więcej o numerze: https://bit.ly/3mIMlfP


STUDENCI I DOKTORANCI

Na rok akademicki 2020/2021 zostali wybrani nowi członkowie Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego: Przewodniczący: Patryk Korolko Wiceprzewodnicząca: Dorota Orlińska Przewodniczący Komisji Prawno-Finansowej: Michał Jerz Przewodnicząca Komisji Socjalnej: Miłosława Sysio Przewodnicząca Komisji Dydaktycznej: Sandra Nowak Profil Samorządu Studentów na Facebook: https://www.facebook.com/samorzad.uwr

W środę, 28 października odbyło się szkolenie z zagadnień dotyczących kształcenia doktorantów – szkoła doktorska i tzw. „stary tryb” przeprowadzone przez Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. Szkolenie było prowadzone przez mgr Mateusza Bartoszewicza (Przewodniczącego Samorządu Doktorantów UWr) oraz mgr Łukasza Cymbaluka (Przewodniczącego Wydziałowej Rady Doktorantów działającej przy WNS UWr). Na szkoleniu zostały poruszone takie tematy jak status doktoranta w świetle Ustawy 2.0, organizacja szkoły doktorskiej UWr, jak i organizacja Samorządu Doktorantów. Studentka WNS Miłosława Sysio jest koordynatorką ważnej inicjatywy Samorządu Studenckiego - UWrHelp+. Inicjatywa jest skierowana do wszystkich osób, które w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju potrzebują pomocy w czynnościach codziennych. Jeśli chcesz dołączyć do zespołu, wypełnij formularz i czekaj na kontakt ze strony zespołu UWrHelp+. Formularz: https://bit.ly/3lUsAAH

37


Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego

Julia Porczyńska

Ela Olszewska Przewodnicząca WRSS WNS

Wiceprzewodnicząca WRSS WNS kontakt: julia.porczynska@ss-uwr.edu.pl

kontakt: elzbieta.olszewska@ss-uwr.edu.pl Hej! Mam na imię Ela i obecnie studiuję Zarządzanie Projektami Społecznymi na stopniu magisterskim. Przez to kręci mnie wszystko, co dotyczy psychologii i prawidłowości w funkcjonowaniu ludzi w sferze społecznej, a szczególnie ich zachowanie w Internecie. Moim guilty pleasure, niezrozumiałym wśród znajomych, jest oglądanie polskich youtuberów i

Cześć, nazywam się Julia Porczyńska i jestem studentką III roku na kierunku socjologia ekonomiczna. Od początku swoich studiów jestem związana z Samorządem Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego poprzez działalność na rzecz studentów; początkowo członkini komisji dydaktycznej, następnie komisji HR.; realizowałam projekty m.in. "Zróbmy sobie wykład" oraz Juwenalia Wrocławskie.

streamerów oraz moderowanie dyskusji na ich

Odkąd pamiętam zawsze lubiłam przewodniczyć i

kanałach. Powiem Wam w tajemnicy, że po prostu

organizować, o czym świadczy m. in. fakt, że na każdym

lubię patrzeć jak ktoś gra i jestem gadułą! Uwielbiam

etapie mojej edukacji pełniłam funkcję przewodniczącej

spędzać czas w gronie bliskich znajomych, dzielić się

klasy a aktualnie pełnię obowiązki starościny roku. W

opiniami i konfrontować punkty widzenia.

pracy także realizuję się jako organizatorka, planując

Jestem cierpliwa, o czym najlepiej świadczy bycie

szkolenia. Rzecz z jaką kojarzy mnie absolutnie każdy

mamą 4 kotów. Jednocześnie rozsadza mnie energia i

kto mnie zna to mój ukochany zestaw notes plus

chęć realizowania projektów dla innych. Działam

kalendarz, o którym nigdy nie zapominam. Uwielbiam

aktywnie w Samorządzie Studentów od 2 lat zaczęłam od pomocy przy Juwenaliach, a obecnie pełnię

funkcję

Wizerunkowej.

Na

wiceprzewodniczącej

Komisji

co

grupce

dzień

przewodzę

zapaleńców, którzy chcą robić coś dla innych. Liczę na to, że wspólnymi siłami stworzymy coś fajnego na naszym wydziale!

uwieczniać chwile w każdej formie (dużo piszę, a moja karta w telefonie zawsze przepełniona jest masą zdjęć). Z natury jestem gadułką o optymistycznym nastawieniu. Uwielbiam dobrą kawę i szeroko pojętą sztukę, której kontemplacja sprawia mi ogromną przyjemność.

W

malarstwie

najbardziej

lubię

impresjonizm, a moimi ulubionymi malarzami są Józef Mehoffer, Olga Boznańska i Renoir.

38


Gosia Kocierz Sekretarz WRSS WNS

kontakt: milosława.sysio@ss-uwr.edu.pl

kontakt: malgorzata.kocierz@ss-uwr.edu.pl

Hej! Mam na imię Miłka i jestem tym przypadkiem, kiedy imię mówi bardzo dużo o człowieku. W Samorządzie Studentów UWr aktywnie działam od 2018 r. Uwielbiam pracę z ludźmi i dla ludzi, dlatego zajmuję się szeroko pojętą działalnością charytatywną i społeczną. Studiuję niestacjonarnie Zarządzanie Projektami Społecznymi, ale szkołę średnią skończyłam z tytułem technika chemii analitycznej (lubię łączyć wiele dziedzin życia i tworzyć coś nowego!). Zadowolę się dobrą psychologiczną powieścią w akompaniamencie muzyki lat 80. i 90.

Hej wszystkim! Nazywam się Gosia Kocierz i aktualnie jestem studentką II roku Stosunków Międzynarodowych oraz I roku Prawa. Mam to szczęście, że (prawie na pewno) wiem, co chciałabym robić w życiu - stąd też połączenie tych dwóch kierunków. Od początku studiów jestem również związana z Samorządem Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz działałam obecnie w dwóch kołach naukowych. Moja działalność samorządowa i społeczna zaczęła się już w podstawówce, od tego czasu należałam do samorządów szkolnych, a także pomagałam przy wielu akcjach charytatywnych. Muszę przyznać, że tkwi we mnie nieustanna potrzeba "robienia czegoś więcej”, dlatego wszędzie mnie pełno! Uwielbiam być w miejscach, w których coś się dzieje brać udział w przeróżnych projektach, eventach czy też masowych koncertach. Typowo, ale szczerze, powiem również, że podróżowanie jest moją ogromną pasją. Szczególne miejsce w moim serduszku zajmują architektura, ludzie, jedzenie i kultura Wielka Brytanii oraz Węgier! Mam też dość eklektyczny gust muzyczny – słucham praktycznie wszystkiego, co mnie urzeknie, niezależnie od gatunku.

STUDENCI I DOKTORANCI

Miłka Sysio Skarbnik WRSS WNS

39


Paweł Sznycer Starosta Wydziału Nauk Społecznych kontakt: pawel.sznycer@ss-uwr.edu.pl

Mam na imię Paweł, jestem Starostą Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie studiuję bezpieczeństwo międzynarodowe, wcześniej — dyplomację europejską, a w przyszłości mam zamiar zostać oficerem Wojska Polskiego. Wrocław zauroczył mnie możliwościami rozwoju, bo jako najbardziej prostudenckie miasto w Polsce, pozwala wspólnie działać i pomagać. Poza uczelnią trenuję siatkówkę, uczę się samodzielnie języków obcych (obecnie niemieckiego i arabskiego) oraz próbuję różnych przepisów kulinarnych (carbonara tylko na żółtkach!). Uwielbiam oglądać filmy Quentina Tarantino ("say‚ what’ again") i grać w Scrabble. Zawsze staram się być otwartym i spojrzeć na problem z różnych perspektyw! Jeśli masz jakiś pomysł, który możemy razem zrealizować, albo problem, który trudno rozwiązać, daj znać — na pewno coś wymyślimy!

Koła Naukowe WNS Akademickie Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej "PO MOC" zakłada kontynuację celów Koła Naukowego, takich jak m.in. cykl spotkań w ramach seminarium naukowego, praca z dziećmi ze świetlicy środowiskowej, udział w Giełdzie Kół Naukowych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną działania te będą w razie konieczności prowadzone w formie online. Kołem opiekuje się dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska.

29 października odbyło się spotkanie rekrutacyjne Akademickiego Koła Naukowego Security & Society. Został wybrany zarząd Koła: Przewodnicząca - Nikola Lalek; Wiceprzewodnicząca - Kamila Jędrzejczyk; Sekretarz - Hubert Głuch. Opiekunem koła jest dr Małgorzata Stochmal. Po zmianie statutu, do Koła mogą dołączać także doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studenci i doktoranci innych uczelni. Profil Akademickiego Koła Naukowego Security & Society na Facebooku: https://www.facebook.com/aknsskolonaukowe/

40

STUDENCI I DOKTORANCI

Polecamy śledzenie działań koła na Facebooku: https://www.facebook.com/AKNSPSPoMoc/


31 października działające w Instytucie Studiów Międzynarodowych Koło Naukowe Ruch na Rzecz Wspierania Edukacji Międzynarodowej współorganizowało seminarium pt. Get to know me better. Celem spotkania była integracja polskich i zagranicznych studentów podejmujących studia w Instytucie Studiów Międzynarodowych. Ze względu na wymuszoną sytuacją epidemiczną konieczność ograniczenia kontaktów społecznych seminarium odbyło się tylko w wersji online, ale planowane są dalsze spotkania i wspólne inicjatywy studentów. Opiekunem koła REM jest dr Marcin Koczan. Profil Koła REM na Facebooku: https://www.facebook.com/REMskn/

4 listopada Studenckie Koło Inicjatyw Społecznych Studentów zorganizowało debatę o ogólnopolskim strajku kobiet.

STUDENCI I DOKTORANCI

Profil KISS na Facebooku: https://www.facebook.com/KissUWr

Za inicjatywy Koła Wschodnioeuropejskiego Stosunków Międzynarodowych (KWSM) 4 grudnia odbył się wykład dr Heleny Giebień pt. Współczesna społeczno-polityczna sytuacja na Białorusi w świetle protestów. Po wystąpieniu dr Heleny Giebień miała miejsce interesująca dyskusja między uczestnikami spotkania. Opiekunem koła jest dr Tomasz Szyszlak. Profil KWSM na Facebooku: https://www.facebook.com/KWSM.UWr

41


Granty i projekty

Mgr Mariusz Wieczerzyński, doktorant dr. hab. Mariusza Turowskiego z Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej, opublikował wirtualny przewodnik Żagań – portret miasta. Literacki przewodnik praktyczny. Publikacja powstała w ramach grantu Narodowego Centrum Kultury/Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci”. Link do przewodnika: https://bit.ly/2JDqUyr

42

STUDENCI I DOKTORANCI

Informacje o programie „Kultura w sieci”: https://bit.ly/39KoeK0


KONKURS

Uwaga! Ogłaszamy konkurs na nazwę wydziałowego biuletynu informacyjnego. Konkurs jest skierowany do studentów i doktorantów WNS. Nagrodą jest wydziałowa bluza. Czekamy na Wasze zgłoszenia do 11 stycznia 2020 roku. Zgłoszenia prosimy wysyłać za pomocą linka znajdującego się poniżej lub przy użyciu kodu QR. Formularz zgłoszeniowy: https://bit.ly/3nsfaxE

43


STRONY INTERNETOWE Wydział Nauk Społecznych: https://www.wns.uni.wroc.pl Dziekanat WNS: http://dziekanat.wns.uni.wroc.pl Instytut Filozofii: https://www.filozofia.uni.wroc.pl Instytut Politologii: https://politologia.uni.wroc.pl Instytut Socjologii: https://www.socjologia.uni.wroc.pl Instytut Studiów Międzynarodowych: https://www.ism.uni.wroc.pl Katedra Logiki i Metodologii Nauk: https://www.klmn.uni.wroc.pl

Katedra Studiów Europejskich: http://www.europeistyka.uni.wroc.pl

Zespół redakcyjny dr Bartłomiej Łódzki, mgr Olha Tarnavska Koordynatorzy instytutowi: dr Justyna Arendarska (ISM), dr Paula Wiśniewska (KSE), dr Barbara Szczepańska (IS), dr Urszula Lisowska (IF), dr Michał Kuś (IP). Wszystkie zdjęcia zamieszczone w biuletynie pochodzą ze stron internetowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk Społecznych, poszczególnych jednostek wydziałowych oraz profilów w sieciach społecznościowych. Kontakt: Pełnomocnik Dziekana WNS ds. PR bartlomiej.lodzki@uwr.edu.pl Tel: 695 505 829