Page 1

Technegol, ymarferol, yn gyson arloesol Technical, practical and always innovative

Arloesi Bwyd Cymru Food Innovation Wales

Cyfeiriadur Cynhyrchwyr Bwyd a Diod Cymru Welsh Food and Drink Producers’ Directory

2018-19


ARLOESI BWYD CYMRU

Wrth ddylunio a datblygu’r cyfeirlyfr hwn, gwnaed pob ymdrech i wirio manylion cwmniau er mwyn sicrhau bod yr holl wybodaeth yn gywir ac yn gyfredol. Er hynny, efallai y bydd rhai camgymeriadau anfwriadol, ac nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw gamgymeriadau teipograffegol neu unrhyw wybodaeth anghywir yn y cyfeirlyfr hwn. Nid yw’r cyfeirlyfr hwn yn gwarantu ansawdd, cynnwys, cyfaddasrwydd, prydlondeb unrhyw wybodaeth am gwmni neu ddigwyddiad. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw ddolenni i wefannau trydydd parti, nac unrhyw wybodaeth, cyfathrebu eu deunyddiau sydd ar gael ar y gwefannau yma. Mae gan bob gwefan trydydd parti ei pholisiau ei hun ynghylch y wybodaeth yma sydd yn briodol ar gyfer mynediad cyhoeddus ac felly, chi sydd yn gyfrifol dros ddefnyddio’r dolenni hyn.

In the design and development of this directory, every effort has been made to check company details to ensure all information is current and correct. Nevertheless, inadvertent errors may occur and we do not accept responsibility for any typographical errors or any inaccuracy in information that may appear in this directory. This directory makes no warranty or representations whatsoever regarding the quality, content, suitability or timeliness regarding company or event information. Any links to third party internet websites given as part of this directory are not under our control and therefore we do not assume responsibility or liability for any information, communications or materials available at such linked sites or any link thereafter. Any third party site has its own set of policies about the information that is appropriate for public access and thus you assume responsibility for use of these links.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Datblygwyd y cyfeiriadur hwn gan Arloesi Bwyd Cymru – partneriaeth rhwng y tair canolfan arbenigol ym maes diwydiant bwyd Cymru: Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE, Caerdydd, Canolfan Technoleg Bwyd, Coleg Menai, Llangefni a Chanolfan Bwyd Cymru, Horeb, Llandysul. Mae fersiwn digidol ar gael ar www.foodinnovation.wales/directory This directory was developed by Food Innovation Wales - a partnership between the three centres of food industry expertise in Wales: ZERO2FIVE Food Industry Centre, Cardiff, Food Technology Centre, Llangefni and Food Centre Wales, Horeb, Llandysul. A digital version is available at www.foodinnovation.wales/directory

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

01


ARLOESI BWYD CYMRU

Cynnwys Rhif Tudalen

Categori BRC

09 

67

Cig a physgod awrwd wedi’u halltu neu’u eplesu

10 

71

Prydau parod

11 

77

Caniau a jariau

Cynhyrchion a pharatoadau pysgod amrwd

12 

87

Diodydd

13 

95

Diodydd alcoholig

14 

109

Popty

15 

125

Bwydydd a chynhwysion sych

16 

131

Melysion

17 

139

Grawnfwyd a chnau

18 

143

Olewau a brasterau

01 

09

Cig coch amrwd

02 

21

Dofednod amrwd

03 

29

Cynhyrchion amrwd wedi’u paratoi (cig a llysieuol)

04 

37

05 

41

Ffrwyth, llysiau a chnau

06 

45

Ffrwyth, llysiau a chnau wedi’u paratoi

07 

08 

02

Rhif Tudalen

Categori BRC

51

63

Llaeth, wy hylifol

Cynnyrch cig a physgod wedi'u coginio

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Contents Page Number

01 

09

Raw red meat

02 

21

Raw poultry

03 

04 

05 

06 

07 

08 

29

37

41

45

51

63

Page Number

BRC Category

09 

67

Raw, cured and/ or fermented meat and fish

10 

71

Ready to eat meals

11 

77

Cans and jars

12 

87

Beverages

13 

95

Alcoholic drinks

14 

109

Bakery

15 

125

Dried foods and ingredients

16 

131

Confectionery

17 

139

Cereals and nuts

18 

143

Oils and fats

BRC Category

Raw prepared products (meat and vegetarian)

Raw fish products and preparations

Fruit, vegetables and nuts

Prepared fruit, vegetables and nuts

Dairy, liquid egg

Cooked meat and fish products

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

03


ARLOESI BWYD CYMRU

Cyflwyniad roeso i Gyfeiriadur Cynhyrchwyr Bwyd a Diod Cymru sy’n cynnwys enwau dros 440 o gwmnïau, sef y nifer uchaf erioed.

C

Mae diwydiant bwyd a diod Cymru yn parhau i ffynnu drwy arloesedd, entrepreneuriaeth a thrwy ddeall y marchnadoedd a wasanaethir. Erbyn hyn, ategir cryfderau traddodiadol Cymru sef cig coch uchel ei ansawdd a chynnyrch llaeth uchel eu hansawdd gyda chynnyrch blaenllaw’r byd mewn categorïau mor amrywiol â chwrw crefft y bragdai bach a bwydydd rhag alergedd o’n pobai.

Sir Ceredigion, Llandysul), Canolfan Technoleg Bwyd (Coleg Menai, Llangefni) a Chanolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE (Prifysgol Metropolitan Caerdydd). Pwrpas Arloesi Bwyd Cymru ydy annog datblygiad y sector bwyd a darparu cymorth technegol, gweithredol a masnachol i ddiwydiant bwyd a diod Cymru. Gobeithio bydd y cyfeiriadur hwn yn helpu eich busnes i ganfod a datblygu cysylltiadau newydd gyda chynhyrchwyr bwyd a diod Cymru.

y

 BREXIT ar y gorwel, mae diwydiant bwyd a a diod Cymru yn paratoi ar gyfer sialensiau a chyfleoedd newydd. Er enghraifft, bydd y digwyddiad rhyngwladol llwyddiannus iawn, BlasCymru (TasteWales) a gynhaliwyd yn 2017 yn cael ei gynnal eto ym mis Mawrth 2019. Bydd hyn yn arddangos bwyd a diod cynhyrchwyr o Gymru i’r byd ac yn gyfle i gwrdd â nifer o’r cynhyrchwyr a enwir yn y cyfeiriadur (ewch i www.tastewales.com i gael rhagor o fanylion).

Arloesi Bwyd Cymru Food Innovation Wales

Er mwyn hwyluso’r defnydd yn fyd eang o’r cyfeiriadur digidol ac argraffedig, rhestrir cwmnïau yn unol ag 18 Safon Byd Eang Diogelwch Bwyd Consortiwm Manwerthu Prydain (BRC) ar gyfer categoreiddio cynhyrchion bwyd a diod. Am y tro cyntaf, cynhyrchwyd y cyfeiriadur hwn yn ddigidol ac mae ar gael nawr ar www.foodinnovation.wales/directory. Bydd y fersiwn digidol yn haws i’w ddefnyddio drwy fod iddo adnodd chwilota a bydd modd diweddaru pethau’n barhaus, megis ychwanegu enwau cwmnïau a chynnyrch newydd. Cynhyrchwyd y Cyfeiriadur digidol a’r fersiwn argraffedig gan Arloesi Bwyd Cymru, partneriaeth y tair canolfan fwyd yng Nghymru; Canolfan Bwyd Cymru (Cyngor 04

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Introduction W

elcome to this year’s Welsh Food and Drink Producers’ Directory, which contains a record number of entries from over 440 companies. The Welsh food and drink industry continues to prosper through innovation, entrepreneurship and by an understanding of the markets being served. Wales’ traditional strengths of high quality red meat and dairy products are now complemented Food Industry Centre Cardiff Metropolitan University

by world leading products in categories as diverse as craft ale and free-from bakery. With BREXIT on the horizon, the Welsh food and drink industry is preparing for some new challenges and opportunities. For example, the hugely successful international TasteWales trade event held in 2017 will be occurring again in March 2019. This will showcase Wales’ food and drink producers to the world and will be an opportunity to meet many of the producers featured in this directory (please see www.tastewales.com for more details).

Canolfan Diwydiant Bwyd Prifysgol Metropolitan Caerdydd

To enable global and easy use of both the printed and digital directory, companies are listed in line with the 18 British Retail Consortium (BRC) Global Standards for Food Safety categorisation of food and drink products. For the first time, this directory has been produced digitally and is now available at www.foodinnovation.wales/directory. The digital version will make the directory more usable by having a search function and will enable on-going updates, such as the addition of new companies and products. Both the printed and digital Directory have been produced by Food Innovation Wales, a partnership of the three food centres in Wales; Food Centre Wales (Ceredigion County Council, Llandysul), Food Technology Centre (Coleg Menai, Llangefni) and ZERO2FIVE Food Industry Centre (Cardiff Metropolitan University). Food Innovation Wales is dedicated to encouraging the development of the food sector and providing technical, operational and commercial support to the Welsh food and drink industry. We hope the directory helps your business to identify and develop new relationships with Welsh food and drink producers.

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

05


ARLOESI BWYD CYMRU

Allwedd Cwmni    

 

Cyfeiriad

Enw cyswllt

Rhif ffôn

Cyfeiriad ebost

Facebook

Twitter

Cyfeiriad gwefan

Ardystio

 06

Crynodeb o’r busnes

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Company Key    

 

Address

Contact name

Phone number

Email address

Facebook

Twitter

Website address

Certification

Summary of the business

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

07


ARLOESI BWYD CYMRU

08

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Cig coch amrwd 01 Raw red meat www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

09 9


ARLOESI BWYD CYMRU

A J Rees & Sons Ltd

 29 High Street, Narbeth, Pembrokeshire SA67 7AR  Andrew Rees  +44 (0) 1834 860470  admin@andrewreesbutchers.co.uk  www.andrewreesbutchers.co.uk  Retail and catering butchers supplying hotels, restaurants, guest houses and other catering outlets.

Beef Direct Ltd

 Chwaen Goch Farm, Llanaerchymedd, Anglesey LL71 7BT  Brian Thomas  +44 (0) 1248 470387  beefdirect@hotmail.co.uk  www.beefdirect.net  Award winning company producing Welsh black beef directly off their own farm. Beef is traditionally hung and the emphasis of the company is on quality.

AJ Jones and Son

 23 Lion Street, Hay-on-Wye, Hereford HR3 5AD  Ruth Hovmand  +44 (0) 1497 820970  /ajjones&son

Bethesda Fresh Farm Meats

 Rose Villa, Narbeth, Pembrokeshire SA67 8HQ  Geraint Bowen  +44 (0) 1437 563124  bethesdameats@talk21.com  www.bethesdafarmshop.co.uk

Beacons Welsh Lamb

 Cefn Fedw Ganol, Brecon, Powys LD3 8ST  Steven Forsyth  +44 (0) 7957 295425  steve@beaconswelshlamb.wales  /beaconswelshlamb  www.beaconswelshlamb.wales  Grass fed Black Welsh Mountain and Welsh lamb reared in the Brecon Beacons National Park. Supplying, restaurants, caterers and lamb boxes to the public.

10

Black Mountain Foods Ltd

 Cwmcochied, Cwmdu, Llandeilo, Carmarthenshire SA19 7EE  Helen Squirrell  +44 (0) 7966 471545  mynydddu@aol.com  www.blackmountainfoods.co.uk

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Black Welsh Lamb

 Pen y Wyrlod, Abergavenny, Monmouthshire NP7 8RG  Sarah Dickins  +44 (0) 1873 821387  baa@blackwelshlamb.com  /blackwelshlamb  @blackwelshlamb  www.blackwelshlamb.com  Black Welsh Lamb offers sustainably produced, rare breed organic lamb, hogget and mutton on a small upland farm in north Monmouthshire. We are PFLA Pasture-Fed Accredited and place a strong emphasis on careful hanging and preparation.

Brambletigh Produce

 Cherry Orchard, Halton, Chirk, Wrexham LL14 5BG  Rob Hughes  +44 (0) 1691 774033  brambletigh@live.co.uk  /brambletighproduce  www.gorgeousgoatmeat.com  Producer of home bred and reared goats meat.

Bryn Dowsi Organic Farm

 Bryn Dowsi Organic Farm, Henryd Road, Gyffin, Conwy LL32 8YF  Dafydd Roberts  +44 (0) 7957 881473  berylanddafydd@bryndowsicottages.co.uk  www.bryndowsicottages.com

C & G Morgan & Son

 Gellifeddgaer Farm, Blackmill, Bridgend CF35 6EN  Gillian Morgan  +44 (0) 1443 672357  gp.morgan@btconnect.com  Our family farm has been selling beef and lamb for 15 years. We are 9th generation farmers selling our own local produce. We have a 3 star Great Taste Award, Gold Awards and True Taste Awards. We sell direct from the farm gate and farmers markets.

Bryn Cocyn Organic Farm

 Bryn Cocyn, Llannefydd, Denbighshire LL16 5DH  Joyce Brown  +44 (0) 1745 540207  noblep243@aol.com  www.bryncocynorganic.co.uk

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

11


ARLOESI BWYD CYMRU

Carn Edward Meats

 Penlan Uchaf, Gwaun Valley, Fishguard, Pembrokeshire SA65 9UA  Robert Vaughan  +44 (0) 1239 820418  robert@carnedward.co.uk  /carnedward  @carnedward  www.carnedward.co.uk Protected Geographical Identification (PGI)  Carn Edward Meats produced direct from the mountain pastures of North Pembrokeshire. Supplying farmers markets, food festivals and direct to the kitchen table.

Castell Howell Foods Ltd

 Cross Hands Food Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Christophe Straczek  +44 (0) 1269 846060  /castellhowell  @castellhowell  www.chfoods.co.uk British Retail Consortium (BRC), International Organisation for Standardisation (ISO)  As Wales’ leading independent food wholesaler, they are proud of their rural roots and supplying and promoting regional produce is one of their core values. Stocking over 12,000 lines, they confidently offer a one stop shop for their customers.

12

Celtic Pride Ltd

 Cross Hands Business Park, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Gareth Evans  +44 (0) 7966 554095  gareth@celticpride.co.uk  @celticpridebeef  www.celtic-pride.co.uk Protected Geographical Identification (PGI)  Celtic Pride procure Welsh beef and pigs.

Cig Oen Ty Unnos Welsh Lamb

 Penlanwen, Llanddewi-Brefi, Ceredigion SY25 6PE  Lisa Jones  +44 (0) 7870 265238  farm@tyunnoslamb.co.uk  /tyunnoslamb  @ty_unnos  www.tyunnoslamb.co.uk  Sweet Welsh Lamb from our mountain to your door. Boxed home grown lamb cut and vacuumed packed and delivered to your door. Half box and full box options.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Cigydd Aberdyfi Butchers

 3 Copperhill Street, Aberdyfi, Gwynedd LL35 0SP  Martin Fowles  +44 (0) 1654 767223  shop@aberdyfibutchers.co.uk  @aberdyfibutchers  www.aberdyfibutchers.co.uk  Cigydd Aberdyfi Butchers prides itself on sourcing local lamb, beef and pork. We specialise in Welsh produce and offer first class customer service. We supply a number of local restaurants and hotels.

Daniel Jones Butchers

 5 Chester Street, St Asaph LL17 0RE  Neil Shaw  +44 (0) 1745 583574  Local family butchers selling local produce including Welsh lamb, beef and pork. We also sell pies, our handmade sausage rolls and dairy produce. We supply the catering trade, schools and nursing homes. Please contact the shop or call in.

Dawn Meats

 Cross Hands Food Park, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6RF  Michelle White  +44 (0) 1269 846400  michelle.white@dawnmeats.com  @dawnmeatsgroup  www.dawnmeats.com  Dawn Meats is a premium meat processor and supplier of leading supermarket, foodservice and restaurant business. We work with some of the world’s leading food companies who are attracted by our commitment to sustainability and quality.

www.foodinnovation.wales/directory

DD, KA & MR Buck

 Glaisfer Uchaf Farm, Llangynidr, Crickhowell, Powys NP8 1LN  Martin Buck  +44 (0) 1874 730876  Suppliers of fresh meat and poultry.

Direct Meat Supplies Limited

 Unit 39, 100 Trostre Road, Llanelli, Carmarthenshire SA15 2EA  Mark Jones  +44 (0) 1554 776655  dms10@btconnect.com

Douglas Willis Ltd

 5 Grange Industrial Estate, Cwmbran NP44 8HQ  +44 (0) 1633 877777  admin@douglaswillis.co.uk  @douglaswillis  www.douglaswillis.co.uk  The family business has been operating for over 60 years in butchery. The company manufactures products in the red meat, poultry and game categories.

Edwards of Conwy

 Unit 1, Crwst Business Park, Morfa, Conwy LL32 8HH  +44 (0) 1492 576800  info@edwardsofconwy.co.uk  www.edwardsofconwy.co.uk  Edwards of Conwy is a traditional, award winning Master Butcher dedicated to bringing high quality Welsh convenience meat products to supermarkets across the UK. Britain’s Best Butcher for 2014/15 and Best Butchers Shop in Wales for 2016/17.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

13


ARLOESI BWYD CYMRU

Farmers Pantry

 Rosedew Farm, Llantwit Major, Vale of Glamorgan CF61 1P2  Eleri Long  +44 (0) 1446 792356  farmerspantryltd@hotmail.co.uk  @farmerspantrys  www.farmerspantry.co.uk  To bring you the best quality meat we can find at a price that reflects the care and animal husbandry that our selected producers and farmers have put into rearing your meat.

Farmyard Lamb & Beef

 Pentre Shop, Llanon SY23 5HB  +44 (0) 1974 202864  farmyardlamb@aol.com  Meat from the gate to the plate. Our butchers shop has been in the family for over 50 years. We offer home produced lamb and beef, direct from the farm that can be cut the way you want. We hand select every piece of meat to make sure that it is always fresh, the best quality and of the highest standard.

F E Richards of Crickhowell

 55 High Street, Crickhowell, Powys NP8 1BH  Lee Naylor  +44 (0) 1873 810459  richardsofcrickhowell@gmail.com

Ffermydd Teuluol / Family Farms

 Crud y Wennol, Bordorgan, Ynys Mon LL62 5ET  Trystan Sian  +44 (0) 7733 061694  hello@familyfarms.wales  /ffermyddteuluol  @ffermyddteuluol British Retail Consortium (BRC), Safe and Local Supplier Approval (SALSA), Protected Geographical Identification (PGI)  Rydym yn gr p o gynhyrchwyr cig oen Cymreig wedi ein lleoli yng Ngogledd Cymru. Fel ffermwyr Cymreig rydym yn gweithio gyda’n gilydd i greu cynnyrch cig oen Cymreig o ffermydd teuluol ledled Cymru ar gael i’w brynu fel pryd o fwyd cyfleus. We are a Group of eight Welsh lamb producers located in North Wales who farm in harmony with the enviroment. As Welsh farmers we are working together to create Welsh lamb products from family farms the length and breadth of Wales, to be sold as convenient meals suitable for every day of the week under the brand.

Gaer Farm Meats

 Gaer Farm, Hundred House, Llandrindod Wells, Powys LD1 5RU  Patricia Harley  +44 (0) 1982 570208

George Burn Butchers

 Sutton, Newry Road, Builth Wells, Powys LD2 3DQ  +44 (0) 1982 553595  A mobile butcher providing a bespoke service. Delivering direct to customers and catering companies.

14

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Gower Salt Marsh Lamb

 Weobley Castle, Llanrhidian, Swansea SA3 1HB  +44 (0) 1792 390012  info@gowersaltmarshlamb.co.uk

J Williams & Son Butchers

 Pengarth House, Llandrindod Wells, Powys LD1 5DL  Phil Taylor  +44 (0) 1597 822331  jwilliamsandson@gmail.com

Graig Farm Organics

 Tyn Y Fron, Newtown, Powys SY16 4JW  Jonathon Rees  +44 (0) 1686 626979  sales@graigfarm.co.uk  We have won a series of prestigious awards, including the ‘True Taste’ awards, in recognition of the quality of our organic meat. The Graig Farm Organics online shop allows the Rees family to provide their award winning produce to the public. A range of products from their own farm and from other fully traceable organic sources are available.

J Williams Butchers

 124 Vale Street, Denbigh LL16 3BS  Glynn Davies  +44 (0) 1745 812585

Keegans Butchers

 Market Square, Oswestry SY10 0JL  David Keegan  +44 (0) 1691 780251  davidkeegan@onetel.com  Specialises in sourcing local produce and producing homemade sausages and cured bacon.

Howell’s Butchers Ltd

 11 Cae Folland, Penclawdd, Swansea SA4 3YJ  Christian Howells  +44 (0) 1792 850371  mail@howellsbutchers.co.uk  www.howellsbutchers.co.uk  Suppliers of fresh meat to the catering trade.

NS James

 Crown Square, Raglan, Monmouthshire NP15 2EB  +44 (0) 1291 690675  neil@nsjames.co.uk  www.nsjames.co.uk

Hughes Meats Company Ltd

 Unit 26, Llandygai Industrial Estate, Bangor, Gwynedd LL57 4YH  +44 (0) 1248 352370  hughes.meats@talk21.com

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

15


ARLOESI BWYD CYMRU

Offmyland

 2 Maesyffynon Bungalows, Maesyffynon Lane, Aberdare, Rhondda Cynon Taf CF44 6EJ  Rachel  +44 (0) 7950 939869  rachel@offmyland.co.uk  /offmyland  @offmyland  www.offmyland.co.uk Great Taste Awards 1 star for Beef  We are a family farm based in Aberdare, South Wales. The farm has been in our family since 1902 and we pride ourselves on rearing slow grown, wholesome, happy animals. We feed mostly grass and use GM free cereals as they love them! Lamb, beef and veg.

Penrhiw Farm Organic Meat

 Penrhiw Farm, Treharris, Merthyr Tydfil CF46 6TA  Celia Thomas  +44 (0) 1443 412949  penrhiworganic@gmail.com  /penrhiwfarmorganicmeat  www.penrhiwfarmorganic.co.uk Protected Geographical Identification (PGI), Soil Association  Suppliers of a full range of organic meat produced on our farms.

Philip Hughes The Butcher

 Pentre Road, St Clear, Carmarthenshire SA33 4AA  Philip Hughes  +44 (0) 1994 230062  phil.hughes8@btopenworld.com  www.hughesthebutcherstclears.co.uk  At Hughes the Butcher you will find Welsh meats of the highest quality from local farms. Come in and pick up one of our renowned meat pies, fresh from the oven. Made here from choice ingredients, they are acclaimed throughout West Wales. We also provide a full outside catering service.

Ponty Butchers

 Ponty Butchers, Herbert St, Pontardawe, Swansea SA8 4ED  Clinton Roberts  +44 (0) 1792 863197  clintonpontybutchers@hotmail.co.uk  @pontybutcher  Award winning butchers specialising in homemade sausages, Welsh lamb and beef products.

P F Sweeney Family Butchers

 9, 10 & 13 Market Arcade, Brecon, Powys LD3 9DA  Patrick Sweeney  +44 (0) 1874 623428

16

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Randall Parker Foods

 Dolwen, Oakley Park, Llanidloes, Powys SY1 2UT  Paul Brown  +44 (0) 1686 412114  sales.wales@randallparkerfoods.com  www.randallparkerfoods.com British Retail Consortium (BRC), Protected Geographical Identification (PGI), Soil Association  Randall Parker Foods are a leading lamb processor in Wales and UK, operating out of three plants across the UK; Llanidloes (abattoir and primal cutting), Andover (primal cutting and retail packing) and Leicester (retail packing and frozen products).

Rhosyn Farm

 Parcyrodyn, Carmarthen, Carmarthenshire SA33 6HB  Emma Rose  +44 (0) 1267 281631  rhosynfarm@gmail.com  /rhosyn-Farm-Produce  www.rhosynfarmproduce.com  Award winning produce from Welsh Meat Supplier of the Year 2017. Based in rural Carmarthenshire, rearing and processing rare breed meats on their farm; beef, pork, venison, goat, hogget and mutton.

Rhug Estate

 Rhug Estate Office, Corwen, Denbighsire LL21 0EH  Joanne Redmond  +44 (0) 1490 413000  contact@rhug.co.uk  @rhugfarmshop  www.rhug.co.uk  Rhug Estate produces all organic Aberdeen Angus Beef, organic lamb and salt marsh lamb, organic chicken, wild game and organic pork. Bred and butchered on premises, then sold direct.

Rikki Lloyd Family Butchers

 39 High Street, Welshpool, Powys S21 7JL  Rikki Lloyd  +44 (0) 1938 552683  rikki.lloyd@virgin.net  www.rikkilloyd.co.uk  Award winning family butchers, suppliers of local Welsh meat and locally produced products. Currently, we hold over 50 gold awards for our sausages, burgers, bacon and pies; the All Wales Burger Champion title and the Wales BBQ Product Champion title. We supply many hotels, nursing homes and restaurants throughout Mid Wales and Shropshire.

Rob Rattray Butchers

 8 Chalybeate Street, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1HS  Sheila Rattray  +44 (0) 1970 615353  admin@robrattray.co.uk  www.robrattray.co.uk

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

17


ARLOESI BWYD CYMRU

Rogers & Son Butchers

T.J. Roberts & Son

Sam’s Wild and Rare Breeds Butchery

Ty Siriol Welsh Pork

 19/20 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL  Chris Rogers  +44 (0) 1267 238736  info@rogersbutchers.co.uk  @rogersandson  www.rogersbutchers.co.uk

 Llwynpiod, Taliaris, Llandeilo, Carmarthenshire SA19 7DF  +44 (0) 1550 777244  sarahneath@hotmail.com

Sue & Co

 Minfield Farm, Brecon, Powys LD3 0LW  +44 (0) 7801 577072  hello@sueandco.co.uk  @sueandco1  www.sueandco.co.uk

The Welsh Venison Centre

 Welsh Venison Centre, Brecon, Powys LD3 7HQ  Rachel Morgan  +44 (0) 1874 730929  info@beaconsfarmshop.co.uk  /welshvenison  www.beaconsfarmshop.co.uk  A family run business situated in the heart of the Brecon Beacons offering a range of home produced venison, beef, lamb and local pork. We also offer local fresh bread, eggs, cheese and other deli items. Coffee shop with stunning views. Open: Mon-Sat 7:30-5:00.

18

 Tryweryn House, Bala, Gwynedd LL23 7NG  Ffion Roberts  +44 (0) 1678 520471  ffan2003@btconnect.com  www.welshqualitymeat.co.uk  Locally produced meat.

 139 Pentre Road, Swansea SA4 8DQ  Martyn Williams  +44 (0) 1792 882676  shop@welshpork.co.uk  /tysiriolpork  @tysiriolpork  www.welshpork.co.uk  Small family company producing handmade traditional and gluten free sausages, pork burgers, pork faggots, dry cured bacon, gammon, pork cuts and joints from our Pedigree Welsh pigs. All products are made by us on our smallholding in Pontarddulais, Swansea. We offer a free weekly local home delivery service.

Welsh Bros Ltd

 13b Leeway Industrial Estate, Newport NP19 4SL  Simon Burns  +44 (0) 1633 273344  enq@welshbros.co.uk  @welshbrosfoodltd

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Welsh Gourmet Butchers (Llechwedd)

 Parc Bryn Cesni, Llangefni, Gwynedd LL77 7JA  Nathan Roberts  +44 (0) 1248 750205  info@welshgourmetbutchers.co.uk

Wisco Quality Meats Ltd

 Progress Industrial Estate, Caldicot, Monmouthshire NP26 3UE  John Lewis  +44 (0) 1291 422188  wiscomeats@talktalkbusiness.net  Supply leading hotels, restaurants and catering establishments in the South Wales area.

Welsh Meat Online

 Unit 14, Severn Farm Enterprise Park, Severn Road, Welshpool, Powys SY21 7DF  Arwyn Morris  +44 (0) 1938 556890  sales@welshmeatonline.co.uk  www.welshmeatonline.co.uk

William Lloyd Williams & Son

WJ George Butchers Ltd

 Cross House, Talgarth, Powys LD3 0PD  Chris George  +44 (0) 1874 711233  enquiries@georgebutchers.co.uk  @georgebutchers  www.georgebutchers.co.uk

 5-7 Heol Maengwyn, Machynlleth, Powys SY20 8AA  Will Lloyd  +44 (0) 1654 704106  wil-lloyd@fsmail.net  www.wil-lloyd.co.uk  Established by the owner’s Grandfather who started the abattoir 70 years ago in Corris, now located in Machynlleth. Our objective is to provide local, quality, sustainable, low carbon footprint meat that is sourced from Dyfi Valley district. Providing local people and holiday makers as well as offering a courier service to the UK and Europe. ‘Traceability from grass to gravy.’

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

19


ARLOESI BWYD CYMRU

20

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Dofednod amrwd 02 Raw poultry www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

21


ARLOESI BWYD CYMRU

A D & C M Holt-Wilson

 Cefn Maen, Usk Road, Raglan, Monmouthshire NP15 2HR  Caroline Holt-Wilson  +44 (0) 1291 690428  monmouthshireturkeys@gmail.com  Breed organic free range turkeys which are then traditionally prepared.

A J Rees & Sons Ltd

 29 High Street, Narbeth, Pembrokeshire SA67 7AR  Andrew Rees  +44 (0) 1834 860470  admin@andrewreesbutchers.co.uk  www.andrewreesbutchers.co.uk  Retail and catering butchers supplying hotels, restaurants, guest houses and other catering outlets.

AJ Jones and Son

 23 Lion Street, Hay-on-Wye, Hereford HR3 5AD  Ruth Hovmand  +44 (0) 1497 820970  /ajjones&son

Capestone Organic Poultry

 Capeston Farm, Walwyn’s Castle, Haverfordwest SA62 3DY  +44 (0) 1437 781247  orders@capestoneorganic.co.uk  @capestoneFarm  www.capestone.co.uk  An award-winning fully integrated organic free-range poultry farm Capestone rear, produce and process all their own poultry on site.

22

Cigydd Aberdyfi Butchers

 3 Copperhill Street, Aberdyfi, Gwynedd LL35 0SP  Martin Fowles  +44 (0) 1654 767223  shop@aberdyfibutchers.co.uk  @aberdyfibutchers  www.aberdyfibutchers.co.uk  Cigydd Aberdyfi Butchers prides itself on sourcing local lamb, beef and pork. We specialise in Welsh produce and offer first class customer service. We supply a number of local restaurants and hotels.

Daniel Jones Butchers

 5 Chester Street, St Asaph LL17 0RE  Neil Shaw  +44 (0) 1745 583574  Local family butchers selling local produce including Welsh lamb, beef and pork. We also sell pies, our handmade sausage rolls and dairy produce. We supply the catering trade, schools and nursing homes. Please contact the shop or call in.

DD, KA & MR Buck

 Glaisfer Uchaf Farm, Llangynidr, Crickhowell, Powys NP8 1LN  Martin Buck  +44 (0) 1874 730876  Suppliers of fresh meat and poultry.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Douglas Willis Ltd

 5 Grange Industrial Estate, Cwmbran NP44 8HQ  +44 (0) 1633 877777  admin@douglaswillis.co.uk  @douglaswillis  www.douglaswillis.co.uk  The family business has been operating for over 60 years in butchery. The company manufactures products in the red meat, poultry and game categories.

Farmers Pantry

 Rosedew Farm, Llantwit Major, Vale of Glamorgan CF61 1XY  Eleri Long  +44 (0) 1446 792356  farmerspantryltd@hotmail.co.uk  @farmerspantrys  www.farmerspantry.co.uk  To bring you the best quality meat we can find at a price that reflects the care and animal husbandry that our selected producers and farmers have put into rearing your meat.

Edwards of Conwy

 Unit 1, Crwst Business Park, Morfa, Conwy LL32 8HH  +44 (0) 1492 576800  info@edwardsofconwy.co.uk  www.edwardsofconwy.co.uk  Edwards of Conwy is a traditional, award winning Master Butcher dedicated to bringing high quality Welsh convenience meat products to supermarkets across the UK. Britain’s Best Butcher for 2014/15 and Best Butchers Shop in Wales for 2016/17.

F E Richards of Crickhowell

 55 High Street, Crickhowell, Powys NP8 1BH  Lee Naylor  +44 (0) 1873 810459  richardsofcrickhowell@gmail.com

www.foodinnovation.wales/directory

Gaer Farm Meats

 Gaer Farm, Hundred House, Llandrindod Wells, Powys LD1 5RU  Patricia Harley  +44 (0) 1982 570208

George Burn Butchers

 Sutton, Newry Road, Builth Wells, Powys LD2 3DQ  +44 (0) 1982 553595  A mobile butcher providing a bespoke service. Delivering direct to customers and catering companies.

GG, DJ & RGE Gibbons

 Brynblodau, Tregaron, Ceredigion SY25 6PY  Dinah Gibbons  +44 (0) 1570 493344  gibbons.dj@hotmail.co.uk  Family partnership providing high quality dressed turkeys for the Christmas market and free range eggs all year round.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

23


ARLOESI BWYD CYMRU

Graig Farm Organics

 Tyn Y Fron, Newtown, Powys SY16 4JW  Jonathon Rees  +44 (0) 1686 626979  sales@graigfarm.co.uk  We have won a series of prestigious awards, including the ‘True Taste’ awards, in recognition of the quality of our organic meat. The Graig Farm Organics online shop allows the Rees family to provide their award winning produce to the public. A range of products from their own farm and from other fully traceable organic sources are available.

J Williams Butchers

 124 Vale Street, Denbigh LL16 3BS  Glynn Davies  +44 (0) 1745 812585

Keegans Butchers

 Market Square, Oswestry SY10 0JL  David Keegan  +44 (0) 1691 780251  davidkeegan@onetel.com  www.keegansbutchers.co.uk  Specialises in sourcing local produce and producing homemade sausages and cured bacon.

Howell’s Butchers Ltd

 11 Cae Folland, Penclawdd, Swansea SA4 3YJ  Christian Howells  +44 (0) 1792 850371  mail@howellsbutchers.co.uk  www.howellsbutchers.co.uk  Suppliers of fresh meat to the catering trade.

MGW Trumper

 Pant-y-beiliau, Llanfair Kilgeddin, Abergavenny, Monmouthshire NP7 9BE  +44 (0) 1873 840270  mgwtrumper@yahoo.co.uk  www.trumpersturkeys.co.uk

Monmouthshire Turkeys Hughes Meats Company Ltd

 Unit 26, Llandygai Industrial Estate, Bangor, Gwynedd LL57 4YH  +44 (0) 1248 352370  hughes.meats@talk21.com

J Williams & Son Butchers

 Pengarth House, Llandrindod Wells, Powys LD1 5DL  Phil Taylor  +44 (0) 1597 822331  jwilliamsandson@gmail.com

24

 Cefn Maen, Usk Road, Raglan, Monmouthshire NP15 2HR  Juliet Holt-Wilson  +44 (0) 1291 691988  monmouthshireturkeys@gmail.com  /monmouthshireturkeys  www.monmouthshireturkeys.co.uk Soil Association  We’ve been rearing organic dry-aged bronze turkeys on our family farm near Raglan in Monmouthshire for 25 years. Our approach to farming marries high welfare standards with exceptional taste.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

P F Sweeney Family Butchers

 9, 10 & 13 Market Arcade, Brecon, Powys LD3 9DA  Patrick Sweeney  +44 (0) 1874 623428

Penrallt Goch Poultry

 The Old Farmhouse, Penrallt Goch, Newchapel, Pembrokeshire SA37 0HH  Rachel  +44 (0) 01239 842270  rachel@penralltgoch.com

Philip Hughes The Butcher

 Pentre Road, St Clear, Carmarthenshire SA33 4AA  Philip Hughes  +44 (0) 1994 230062  phil.hughes8@btopenworld.com  www.hughesthebutcherstclears.co.uk  At Hughes the Butcher you will find Welsh meats of the highest quality from local farms. Come in and pick up one of our renowned meat pies, fresh from the oven. Made here from choice ingredients, they are acclaimed throughout West Wales. We also provide a full outside catering service.

Penrhiw Farm Organic Meat

 Penrhiw Farm, Treharris, Merthyr Tydfil CF46 6TA  Celia Thomas  +44 (0) 1443 412949  penrhiworganic@gmail.com  /penrhiwfarmorganicmeat  www.penrhiwfarmorganic.co.uk Protected Geographical Identification (PGI), Soil Association  Suppliers of a full range of organic meat produced on our farms.

Ponty Butchers

 Ponty Butchers, Herbert St, Pontardawe, Swansea SA8 4ED  Clinton Roberts  +44 (0) 1792 863197  clintonpontybutchers@hotmail.co.uk  @pontybutcher  Award winning butchers specialising in homemade sausages, Welsh lamb and beef products.

Rhosyn Farm

 Parcyrodyn, Carmarthen, Carmarthenshire SA33 6HB  Emma Rose  +44 (0) 1267 281631  rhosynfarm@gmail.com  /rhosyn-farm-produce  www.rhosynfarmproduce.com  Award winning produce from Welsh Meat Supplier of the Year 2017. Based in rural Carmarthenshire, rearing and processing rare breed meats on their farm; beef, pork, venison, goat, hogget and mutton.

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

25


ARLOESI BWYD CYMRU

Rhug Estate

 Rhug Estate Office, Corwen, Denbighsire LL21 0EH  Joanne Redmond  +44 (0) 1490 413000  contact@rhug.co.uk  @rhugfarmshop  www.rhug.co.uk  Rhug Estate produces all organic Aberdeen Angus Beef, organic lamb and salt marsh lamb, organic chicken, wild game and organic pork. Bred and butchered on premises, then sold direct.

Rikki Lloyd Family Butchers

 39 High Street, Welshpool, Powys S21 7JL  Rikki Lloyd  +44 (0) 1938 552683  rikki.lloyd@virgin.net  www.rikkilloyd.co.uk  Award winning family butchers, suppliers of local Welsh meat and locally produced products. Currently, we hold over 50 gold awards for our sausages, burgers, bacon and pies; the All Wales Burger Champion title and the Wales BBQ Product Champion title. We supply many hotels, nursing homes and restaurants throughout Mid Wales and Shropshire.

Rob Rattray Butchers

 8 Chalybeate Street, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1HS  Sheila Rattray  +44 (0) 1970 615353  admin@robrattray.co.uk  www.robrattray.co.uk

26

Rogers & Son Butchers

 19/20 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL  Chris Rogers  +44 (0) 1267 238736  info@rogersbutchers.co.uk  @rogersandson  www.rogersbutchers.co.uk

S R Davis

 Unit 5C, Palmers Vale Business Centre, Barry, Vale of Glamorgan CF63 2XA  Sam Davis  +44 (0) 1446 429340  simonchickmart@aol.com  www.srdavispoultry.co.uk

T.J. Roberts & Son

 Tryweryn House, Bala, Gwynedd LL23 7NG  Ffion Roberts  +44 (0) 1678 520471  ffan2003@btconnect.com  www.welshqualitymeat.co.uk  Locally produced meat.

Vale Food Services Ltd

 Ty Verlon Industrial Estate, Barry, Vale of Glamorgan CF63 2BE  Tony Price  +44 (0) 1446 700900  sales@valefoodservices.com  www.valefoodservices.com

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Welsh Bros Ltd

Wisco Quality Meats Ltd

Welsh Gourmet Butchers (Llechwedd)

WJ George Butchers Ltd

 13b Leeway Industrial Estate, Newport NP19 4SL  Simon Burns  +44 (0) 1633 273344  enq@welshbros.co.uk  @welshbrosfoodltd  www.welshbros.co.uk

 Parc Bryn Cesni, Llangefni, Gwynedd LL77 7JA  Nathan Roberts  +44 (0) 1248 750205  info@welshgourmetbutchers.co.uk

 Progress Industrial Estate, Caldicot, Monmouthshire NP26 3UE  John Lewis  +44 (0) 1291 422188  wiscomeats@talktalkbusiness.net  Supply leading hotels, restaurants and catering establishments in the South Wales area.

 Cross House, Talgarth, Powys LD3 0PD  Chris George  +44 (0) 1874 711233  enquries@georgebutchers.co.uk  @georgebutchers  www.georgebutchers.co.uk

Welsh Meat Online

 Unit 14, Severn Farm Enterprise Park, Severn Road, Welshpool, Powys SY21 7DF  Arwyn Morris  +44 (0) 1938 556890  sales@welshmeatonline.co.uk  www.welshmeatonline.co.uk

William Lloyd Williams & Son

 5-7 Heol Maengwyn, Machynlleth, Powys SY20 8AA  Will Lloyd  +44 (0) 1654 704106  wil-lloyd@fsmail.net  www.wil-lloyd.co.uk  Established by the owner’s Grandfather who started the abattoir 70 years ago in Corris, now located in Machynlleth. Our objective is to provide local, quality, sustainable, low carbon footprint, meat that is sourced from Dyfi Valley district. Providing local people and holiday makers as well as offering a courier service to the UK and Europe. ‘Traceability from grass to gravy.’ www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

27


ARLOESI BWYD CYMRU

28

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Cynhyrchion amrwd wedi’u paratoi (cig a llysieuol)

03 Raw prepared products (meat and vegetarian) www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

29


ARLOESI BWYD CYMRU

AJ Jones and Son

 23 Lion Street, Hay-on-Wye, Hereford HR3 5AD  Ruth Hovmand  +44 (0) 1497 820970  /ajjones&son

A J Rees & Sons Ltd

 29 High Street, Narbeth, Pembrokeshire SA67 7AR  Andrew Rees  +44 (0) 1834 860470  admin@andrewreesbutchers.co.uk  www.andrewreesbutchers.co.uk  Retail and catering butchers supplying hotels, restaurants, guest houses and other catering outlets.

Anglesey Hog Roasts

 8 Lon Menai, Menai Bridge, Anglesey LL59 5LG  Adrian Clarke  +44 (0) 7980 748946  info@angleseyhogroasts.co.uk  /angleseyhogroasts  @angleseyhog  www.angleseyhogroasts.co.uk  Suppliers of roast meats, hog, lamb, beef, goat, or turkey and paellas or tagines for events, parties, weddings, corporate events. BBQ range and associated sides also available.

30

Casa del Cymru

 Unit 18, Parc Teifi, Cardigan, Ceredigion SA43 1EW  Simon  +44 (0) 7988 874876  info@casadelcymru.co.uk  /casadelcymru  @casadelcymru  www.casadelcymru.co.uk  We are a family run fresh pasta and ravioli manufacturing company based near the coast in west Wales. We specialise in ravioli with contemporary Welsh fillings. Our primary market is the food service sector.

Celtic Pride Ltd

 Cross Hands Business Park, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Gareth Evans  +44 (0) 7966 554095  gareth@celticpride.co.uk  @celticpridebeef  www.celtic-pride.co.uk Protected Geographical Identification (PGI)  Celtic Pride procure Welsh beef and pigs.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Celtica Foods

 Cross Hands Food Park, Llanelli SA14 6SX  Edward Morgan  +44 (0) 1269 846080  edward@chfoods.co.uk PGI status Welsh meat, Red Tractor accredited and Freedom Foods branded lines.  Celtica Foods is the red and white meat processing division of Castell Howell Foods. We supply the food service and hospitality sector with a broad range of fresh and frozen protein.

Dawn Meats

 Cross Hands Food Park, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6RF  Michelle White  +44 (0) 1269 846400  michelle.white@dawnmeats.com  @dawnmeatsgroup  www.dawnmeats.com  Dawn Meats is a premium meat processor and supplier of leading supermarket, foodservice and restaurant business. We work with some of the world’s leading food companies who are attracted by our commitment to sustainability and quality.

Cigydd Aberdyfi Butchers

 3 Copperhill Street, Aberdyfi, Gwynedd LL35 0SP  Martin Fowles  +44 (0) 1654 767223  shop@aberdyfibutchers.co.uk  @aberdyfibutchers  www.aberdyfibutchers.co.uk  Cigydd Aberdyfi Butchers prides itself on sourcing local lamb, beef and pork. We specialise in Welsh produce and offer first class customer service. We supply a number of local restaurants and hotels.

Daniel Jones Butchers

 5 Chester Street, St Asaph LL17 0RE  Neil Shaw  +44 (0) 1745 583574  Local family butchers selling local produce including Welsh lamb, beef and pork. We also sell pies, our handmade sausage rolls and dairy produce. We supply the catering trade, schools and nursing homes. Please contact the shop or call in.

www.foodinnovation.wales/directory

DD, KA & MR Buck

 Glaisfer Uchaf Farm, Llangynidr, Crickhowell, Powys NP8 1LN  Martin Buck  +44 (0) 1874 730876  Suppliers of fresh meat and poultry.

Douglas Willis Ltd

 5 Grange Industrial Estate, Cwmbran NP44 8HQ  +44 (0) 1633 877777  admin@douglaswillis.co.uk  @douglaswillis  www.douglaswillis.co.uk  The family business has been operating for over 60 years in butchery. The company manufactures products in the red meat, poultry and game categories.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

31


ARLOESI BWYD CYMRU

Edwards of Conwy

 Unit 1, Crwst Business Park, Morfa, Conwy LL32 8HH  +44 (0) 1492 576800  info@edwardsofconwy.co.uk  www.edwardsofconwy.co.uk  Edwards of Conwy is a traditional, award winning Master Butcher dedicated to bringing high quality Welsh convenience meat products to supermarkets across the UK. Britain’s Best Butcher for 2014/15 and Best Butchers Shop in Wales for 2016/17.

Gaer Farm Meats

 Gaer Farm, Hundred House, Llandrindod Wells, Powys LD1 5RU  Patricia Harley  +44 (0) 1982 570208

George Burn Butchers

 Sutton, Newry Road, Builth Wells, Powys LD2 3DQ  +44 (0) 1982 553595  A mobile butcher providing a bespoke service. Delivering direct to customers and catering companies.

F E Richards of Crickhowell

 55 High Street, Crickhowell, Powys NP8 1BH  Lee Naylor  +44 (0) 1873 810459  richardsofcrickhowell@gmail.com

J Williams & Son Butchers

 Pengarth House, Llandrindod Wells, Powys LD1 5DL  Phil Taylor  +44 (0) 1597 822331  jwilliamsandson@gmail.com

Fori Foods

 12 Wernddu Court, Caerphilly CF83 3SG  Carl Austin  +44 (0) 1269 846500  carl@fori.co.uk  /forihq  @forihq  www.fori.co.uk  High in protein and paleo friendly, Fori bars are a meat based savoury alternative to over processed, artificially sweetened snack bars. Each Fori bar is made from the finest grassfed meat, nuts and fruit, using age-old marinating and dehydration techniques to provide superior sustenance on the go.

32

J Williams Butchers

 124 Vale Street, Denbigh LL16 3BS  Glynn Davies  +44 (0) 1745 812585

Mid Glam Meats

 The Quarry, Pentrebach Road, Pontypridd CF37 4BW  Gwynne Jones  +44 (0) 1443 402424  gwynne@midglam-meats.co.uk  www.midglam-meats.co.uk  Manufacturing of sausages, cooked meat and poultry products.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Moody Sow Farm Shop

 Began Road, Cardiff CF3 6XL  +44 (0) 1633 680312  mail@moodysow.com

Neuadd Farm Baconry

 Neuadd Fach, Llandinam, Powys SY17 5AS  Lynda Brown  +44 (0) 1686 688734  lynda@baconry.co.uk  www.baconry.co.uk  We’ve been rearing pigs here in Llandinam, Montgomeryshire for over 20 years. We produce home reared award winning bacon, sausages, gammon and other pork products. You can order direct through our online shop.

New Inn Butchers

 New Inn, Llandrindod Wells, Powys LD1 6HY  David Lang  +44 (0) 1597 860211  dave@pigsfolly.orangehome.co.uk  www.pigsfolly.co.uk  Producing excellent raw and cooked foods.

P F Sweeney Family Butchers

 9, 10 & 13 Market Arcade, Brecon, Powys LD3 9DA  Patrick Sweeney  +44 (0) 1874 623428

www.foodinnovation.wales/directory

Philip Hughes The Butcher

 Pentre Road, St Clear, Carmarthenshire SA33 4AA  Philip Hughes  +44 (0) 1994 230062  phil.hughes8@btopenworld.com  www.hughesthebutcherstclears.co.uk  At Hughes The Butcher you will find Welsh meats of the highest quality from local farms. Come in and pick up one of our renowned meat pies, fresh from the oven. Made here from choice ingredients, they are acclaimed throughout West Wales. We also provide a full outside catering service.

Ponty Butchers

 Ponty Butchers, Herbert St, Pontardawe, Swansea SA8 4ED  Clinton Roberts  +44 (0) 1792 863197  clintonpontybutchers@hotmail.co.uk  @pontybutcher  Award winning butchers specialising in homemade sausages, Welsh lamb and beef products.

Preseli Gold Sausage Company

 Unit 7, Feidr Castell, High Street, Fishguard, Pembrokeshire SA65 9BB  Peter Hughes  +44 (0) 1348 875585  preseligold@btconnect.com  www.preseligoldsausagecompany.co.uk

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

33


ARLOESI BWYD CYMRU

Rhug Estate

 Rhug Estate Office, Corwen, Denbighsire LL21 0EH  Joanne Redmond  +44 (0) 1490 413000  contact@rhug.co.uk  @rhugfarmshop  www.rhug.co.uk  Rhug Estate produces all organic Aberdeen Angus Beef, organic lamb and salt marsh lamb, organic chicken, wild game and organic pork. Bred and butchered on premises, then sold direct.

Rikki Lloyd Family Butchers

 39 High Street, Welshpool, Powys S21 7JL  Rikki Lloyd  +44 (0) 1938 552683  rikki.lloyd@virgin.net  www.rikkilloyd.co.uk  Award winning family butchers, suppliers of local Welsh meat and locally produced products. Currently, we hold over 50 gold awards for our sausages, burgers, bacon and pies; the All Wales Burger Champion title and the Wales BBQ Product Champion title. We supply many hotels, nursing homes and restaurants throughout Mid Wales and Shropshire.

Rogers & Son Butchers

 19/20 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL  Chris Rogers  +44 (0) 1267 238736  info@rogersbutchers.co.uk  @rogersandson  www.rogersbutchers.co.uk

34

Sam’s Wild and Rare Breeds Butchery

 Llwynpiod, Taliaris, Llandeilo, Carmarthenshire SA19 7DF  +44 (0) 1550 777244  sarahneath@hotmail.com

The Burger Manufacturing Co

 Units 1 & 3, Wyeside Enterprise Park, Llanelwedd, Builth Wells, Powys LD2 3UA  Mathew Roberts  +44 (0) 1982 551713  sales@qualityburgers.co.uk  www.quality-burgers.co.uk

T.J. Roberts & Son

 Tryweryn House, Bala, Gwynedd LL23 7NG  Ffion Roberts  +44 (0) 1678 520471  ffan2003@btconnect.com  www.welshqualitymeat.co.uk  Locally produced meat.

The Parsons Nose

 13, Queens Hill, Dingestow, Monmouthshire NP25 4BE  +44 (0) 1600 740664  clare.edmonds2012@gmail.com

The Welsh Sausage Company T/A Langfords Welsh Sausage

 Green Fields, Foundry Lane, Welshpool, Powys SY21 7TR  John Langford  +44 (0) 1938 553365  john@langfords-foodhall.co.uk

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Ty Siriol Welsh Pork

 139 Pentre Road, Swansea SA4 8DQ  Martyn Williams  +44 (0) 1792 882676  shop@welshpork.co.uk  /tysiriolpork  @tysiriolpork  www.welshpork.co.uk  Small family company producing handmade traditional and gluten free sausages, pork burgers, pork faggots, dry cured bacon, gammon, pork cuts and joints from our Pedigree Welsh Pigs. All products are made by us on our smallholding in Pontarddulais, Swansea. We offer a free weekly local home delivery service.

Welsh Bros Ltd

 13b Leeway Industrial Estate, Newport NP19 4SL  Simon Burns  +44 (0) 1633 273344  enq@welshbros.co.uk  @welshbrosfoodltd  www.welshbros.co.uk

Welsh Meat Online

 Unit 14, Severn Farm Enterprise Park, Severn Road, Welshpool, Powys SY21 7DF  Arwyn Morris  +44 (0) 1938 556890  sales@welshmeatonline.co.uk  www.welshmeatonline.co.uk

William Lloyd Williams & Son

 5-7 Heol Maengwyn, Machynlleth, Powys SY20 8AA  Will Lloyd  +44 (0) 1654 704106  wil-lloyd@fsmail.net  www.wil-lloyd.co.uk  Established by the owner’s Grandfather who started the abattoir 70 years ago in Corris, now located in Machynlleth. Our objective is to provide local, quality, sustainable, low carbon footprint, meat that is sourced from Dyfi Valley district. Providing local people and holiday makers as well as offering a courier service to the UK and Europe. ‘Traceability from grass to gravy.’

WJ George Butchers Ltd Welsh Gourmet Butchers (Llechwedd)

 Parc Bryn Cesni, Llangefni, Gwynedd LL77 7JA  Nathan Roberts  +44 (0) 1248 750205  info@welshgourmetbutchers.co.uk

www.foodinnovation.wales/directory

 Cross House, Talgarth, Powys LD3 0PD  Chris George  +44 (0) 1874 711233  enquries@georgebutchers.co.uk  @georgebutchers  www.georgebutchers.co.uk

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

35


ARLOESI BWYD CYMRU

36

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Cynhyrchion a pharatoadau pysgod amrwd

04 Raw fish products and preparations www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

37


ARLOESI BWYD CYMRU

Aberdaron Seafood Ltd

 Pendres, Aberdaron, Gwynedd LL53 8BG  Natalie Harrison  +44 (0) 1758 760209  natalie@aberdaronlink.co.uk  www.aberdaroncrab.co.uk Marine Stewardship Council  We are a small company with two fishermen who fish off the deep, fast waters of the Llyn peninsula. The crabs are landed, processed and delivered within 24 hours.

Bangor Mussel Producers Ltd

 Port Penrhyn, Bangor, Gwynedd LL57 4HN  Trevor Jones  +44 (0) 1248 722969  info@menaimusselmen.com  www.menaimusselmen.com Marine Stewardship Council

Cardigan Bay Fish

 The Villa, High Street, St. Dogmaels, Cardigan, Pembrokeshire SA43 3EF  Len or Mandy Walters  +44 (0) 1239 621043  cardiganbayfish@icloud.com  /cardiganbayfish  @cardiganbayfish  www.cardiganbayfish.co.uk  My husband and son fish out in Cardigan Bay and I (Mandy) do the dressing and local produce markets. We have lovely fresh crab, lobster, spider crab, hand line sea bass mackerel, coracle caught sewin and salmon, prawns, scallops and pâtés.

38

Castell Howell Foods Ltd

 Cross Hands Food Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Christophe Straczek  +44 (0) 1269 846060  /castellhowell  @castellhowell  www.chfoods.co.uk British Retail Consortium (BRC), International Organisation for Standardisation (ISO)  As Wales’ leading independent food wholesaler, they are proud of their rural roots and supplying and promoting regional produce is one of their core values. Stocking over 12,000 lines, they confidently offer a one stop shop for their customers.

Celtic Crab Products Ltd

 Unit 1, Horeb Business Park, Llandysul, Ceredigion SA44 4JG  Diana White  +44 (0) 7831 251923  sales@celticcrabproducts.co.uk  www.celticcrabproducts.co.uk  Suppliers of fresh seafood.

DASH Shellfish

 Walton West, Little Haven, Haverfordwest SA62 3UA  Danny Curtis  +44 (0) 7917 353323  enquiries@dashshellfish.co.uk  www.dashshellfish.co.uk  Wholesale suppliers of local brown crab, spider crab and lobster - live, cooked or processed.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Menai Oysters Ltd

 Tal Y Bont Bach, Llanfairpwll, Anglesey LL61 6UU  Brenda Krijnen  +44 (0) 1248 430878  oysterman@btinternet.com

Myti Mussels Ltd

 Porth Penrhyn, Bangor LL57 4HN  +44 (0) 1248 354878

Pwllheli Seafoods Ltd.

 Outer Harbour, Pwllheli, Gwynedd LL53 5AY  Richard Evans  +44 (0) 1758 614615  bwydormor@gmail.com  /pwllheliseafoods  @bwydormor  We are a local fishmonger who deals with the hotel and tourist trade. We also have a retail unit selling to the public.

Selective Seafoods

 Ffridd Wen, Pwllheli, Gwynedd LL53 8BJ  Mary White  +44 (0) 1758 770397  mary@selectiveseafoods.com

www.foodinnovation.wales/directory

The Lobster Pot

 Church Bay, Holyhead, Anglesey LL65 4EU  Tristan Wood  +44 (0) 1407 730471  info@thelobsterpot.com  www.thelobsterpot.com Shellfish Association of Great Britain (SAGB)  Wholesale Supplier of the Finest Live European Lobster (Homarus Gammarus) and Brown Crab (Cancer Pagurus). Regular monitoring and controls guarantee quality and consistency. Third generation family business with over 70 years export experience.

Thomas Shellfish Ltd

 Nant y Wrach Farm, Llanrhidian, Gower SA3 1EU  Melony Nichols  +44 (0) 1792 713721  info@thomasshellfish.co.uk  @thomasshellfish  www.thomasshellfish.co.uk Shellfish Association of Great Britain (SAGB)  Thomas Shellfish is a producer of fresh rope-grown mussels from the clean, clear waters of the Gower Peninsula in South Wales. We supply tasty ropegrown mussels to a whole range of outlets, including fishmongers, wholesalers, restaurants and hotels.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

39


ARLOESI BWYD CYMRU

40

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Ffrwyth, llysiau a chnau 05 Fruit, vegetables and nuts www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

41


ARLOESI BWYD CYMRU

Baron Jackson Welsh Mushrooms

 Mushroom Farm, Bryn Road, Coychurch CF35 6AE  +44 (0) 1656 659181  rhanmer@talktalk.net

Bryn Cocyn Organic Farm

 Bryn Cocyn, Llannefydd, Denbighshire LL16 5DH  Joyce Brown  +44 (0) 1745 540207  noblep243@aol.com  www.bryncocynorganic.co.uk

First Leaf

 Blaenafon, Brynberian SA41 3TN  Derek Lewis  +44 (0) 7748 613444  derek@firstleaf.co.uk  @firstleafderek  www.firstleaf.co.uk  Firstleaf grow and supply fresh, high quality edible flowers and decorative leaves for UK delivery. Established in 2004, Firstleaf has developed a reputation for delivering chefs with exceptional, top quality produce. Our picked-to-order fresh edible flowers and innovative decorative leaves are all chosen for colour, flavour and versatility.

Eat My Flowers

 Cae Mawr, Corwen, Denbighshire LL21 0EU  Sarah Hughes  +44 (0) 1490 412039  info@eatmyflowers.co.uk  www.eatmyflowers.co.uk

Hooton’s Homegrown

 Gwydryn Hir, Brynsiencyn, Llanfairpwll, Isle of Anglesey LL61 6HQ  +44 (0) 1248 430344  info@hootonshomegrown.co.uk  @hootonsfarmshop  www.hootonshomegrown.co.uk

Face of Flowers Ltd

 6 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AD  Donna Lewis  +44 (0) 1267 233445  enquiries@face-of-flowers-organic.co.uk  www.face-of-flowers-organic.co.uk

42

Maesyffin Mushrooms

 Maesymeillion, Llandysul, Ceredigion SA44 4NG  Gary Whiteley  +44 (0) 1545 590467  info@maesymush.co.uk  www.maesymush.co.uk  Organic mushroom grower specialising in fresh and dried Shiitake. Maker of organic Shiitake pâté as well.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Nantclyd Farm

 Nantclyd Farm, Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4SL  Liz Findlay  +44 (0) 1974 241543  liz@nantclydfarm.co.uk  /nantclydfarm  www.nantclydfarm.co.uk Demeter biodynamic accreditation

No Nonsense Foods Limited

 Sunnymead, Taffs Mead Embankment, Cardiff CF11 6RG  Michael Baker  +44 (0) 7970 317955  michael.baker@nononsensefoods.co.uk  @nononsensefoods  www.nononsensefoods.co.uk Safe and Local Supplier Approval (SALSA)  No Nonsense Foods is a startup company dedicated to the manufacture of small batch, artisan food made in Wales. The initial offering is a range of three artisan chutneys: tomato and apple, red onion and orange, chilli and chocolate. Good food, made well.

The Fabulous Fruit Co

 Betws Gwerfil Goch, Corwen, Denbighshire LL21 9PT  Diane Foster  +44 (0) 1490 460441  diane@fabulousfruit.co.uk  @fabulousfruit  www.fabulousfruit.co.uk BRC has been obtained by the manufacturer but not Fabulous Fruit  Fabulous Fruit is a fruit based preserve with a twist. Delicious flavours with a splash of alcohol for that special treat. The preserves are made in Wales using the traditional method of copper based pans.

The Mushroom Garden

 Glan Meirion, Nantmor, Beddgelert, Caernarfon, Gwynedd LL55 4YG  +44 (0) 1766 890353  cynan@themushroomgarden.com  /themushroomgarden  @nantmormushroom  www.themushroomgarden.com  Cynhyrchwyr rhinflasau (seasonings) unigryw ar sail powdrau madarch egsotig.

Peter Broughton Ltd

 Wholesale Fruit Centre, Bessemer Road, Cardiff CF11 8PD  Scott Richardson  +44 (0) 2920 388011  sales@peterbroughtonltd.co.uk  www.peterbroughtonltd.co.uk British Retail Consortium (BRC)  Here at Peter Broughton’s we are all about fresh food. We take huge pride in being one of Wales’ largest independent fresh produce suppliers to the wholesale and catering industries. Our core business has always been as fruit and veg suppliers. www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

43


ARLOESI BWYD CYMRU

44

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Ffrwyth, llysiau a chnau wedi’u paratoi

06 Prepared fruit, vegetables and nuts www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ PRODUCER’S DIRECTORY

45


ARLOESI BWYD CYMRU

Beacon Foods Ltd

 Unit 2 Brecon Enterprise Park, Brecon, Powys LD3 8BT  Edward Gough  +44 (0) 1874 622577  sales@beaconfoods.co.uk  www.beaconfoods.co.uk

Brighter Foods Ltd

 Pendre Industrial Estate, Tywyn, Gwynedd LL36 9LW  Robin Williams  +44 (0) 1654 710975  contact@brighterfoods.co.uk  /brighterfoods  @brighterfoods  www.brighterfoods.co.uk British Retail Consortium (BRC), Safe and Local Supplier Approval (SALSA), Soil Association  At Brighter Foods we innovate and manufacture market-leading snack bars in the niche, speciality and healthier categories. As market experts, we’re driven by the excitement of creating delicious snacks and offering the very best quality and service.

46

Bwydydd Madryn Foods Cyf T/A Jones Crisps

 3 Ty Connaught, Parc Busnes Riverside, Conwy LL32 8UB  Heulwen Williams  +44 (0) 1758 701380  blas@madryn.co.uk  /jonescrisps  @jonesogymru  www.madryn.co.uk British Retail Consortium (BRC), Safe and Local Supplier Approval (SALSA)  We offer 3 distinct quality Welsh brands: 1. Jones Crisps - Welsh hand cooked potato crisps 2. Blodyn Aur - Welsh cold-pressed rapeseed oil, including dressings and mayonnaise 3. Calon Lân - Condiments, chutneys, preserves and pestos

Contempo Catering

 14 Dol-Y-Dderwen, Llangain, Carmarthenshire SA33 5BE  Lisa Rees  +44 (0) 7951 349087  info@contempocatering.co.uk  www.contempocatering.co.uk

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Grocery Box

 35 High Street, St David’s, Pembrokeshire SA62 6SB  +44 (0) 7977 269353  matthew.james@btinternet.com  www.grocery-box.co.uk

Marvellous Superfood LTD

 85 Bridge St, Lampeter, Ceredigion SA48 7AB  Roxy Lepron  +44 (0) 1570 423594  info@marvelloussuperfood.co.uk  /superfoodwales Soil Association  Marvellous Superfood LTD is a true family business, run by three sisters and our mother in the green valleys of west Wales. We produce high quality, organic superfoods and natural health products.

Miranda’s Preserves Ltd

 Ivy Cottage, Trefecca LD3 0PW  +44 (0) 7929 001874  mirandaspreserves@gmail.com  www.mirandas-preserves.co.uk  Artisan, home-made award-winning preserves. An extensive range of jams, chutneys, marmalades and jellies all with high fruit content and without artificial additives.

www.foodinnovation.wales/directory

Mostyn Kitchen Garden

 Mostyn Hall, Holywell, Flintshire CH8 9HN  Debbie Handley  +44 (0) 7734 739513  debbie@mostynkitchengarden.co.uk  /mostynkitchengarden  @mostyngarden  www.mostynkitchengarden.co.uk  Mostyn Kitchen Garden is a Victorian walled garden set in the grounds of Mostyn Hall. The 2.5 acres are used to grow a wide range of fruit and vegetables for our range of jams, chutneys and pasta sauces.

No Nonsense Foods Limited

 Sunnymead, Taffs Mead Embankment, Cardiff CF11 6RG  Michael Baker  +44 (0) 7970 317955  michael.baker@nononsensefoods.co.uk  @nononsensefoods  www.nononsensefoods.co.uk Safe and Local Supplier Approval (SALSA)  No Nonsense Foods is a startup company dedicated to the manufacture of small batch, artisan food made in Wales. The initial offering is a range of three artisan chutneys: tomato and apple, red onion and orange, chilli and chocolate. Good food, made well.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

47


ARLOESI BWYD CYMRU

Pencae Mawr Farm Foods

 Pencae Mawr Farm, Llanfynydd, Carmarthen, Carmarthenshire SA32 7TR  +44 (0) 1558 668613  organicchutney@gmail.com  www.theorganicchutneykitchen.co.uk

Peter Broughton Ltd

 Wholesale Fruit Centre, Bessemer Road, Cardiff CF11 8PD  Scott Richardson  +44 (0) 2920 388011  sales@peterbroughtonltd.co.uk  www.peterbroughtonltd.co.uk British Retail Consortium (BRC)  Here at Peter Broughton’s we are all about fresh food. We take huge pride in being one of Wales’ largest independent fresh produce suppliers to the wholesale and catering industries. Our core business has always been as fruit and veg suppliers.

Popty Bach y Wlad

 Cwrt Farm, Llandysul, Ceredigion SA44 5DA  Enfys Wyse  +44 (0) 1559 362335  djmarks@btconnect.com  We have been producing homemade cakes and preserves for 25 years using local producers. We sell in good food shops, at food fairs and in our tearoom.

48

Puffin Produce Ltd

 Woodlands Site, Withybush Road, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 4BS  James Smith  +44 (0) 1437 766716  bev@puffinproduce.com British Retail Consortium (BRC), Protected Geographical Identification (PGI), Soil Association  Potato and Vegetable Packers.

Sabor de Amor

 29 Miller Road, Brymbo, Wrexham LL11 5FH  Beatriz Albo  +44 (0) 7769 260329  info@sabordeamor.com  /sabordeamorbea  @sabordeamorbea  www.sabordeamor.com  Spanish Artisan Producer of: paella, sofrito, alioli, tapenade and salsa brava. The absence of additives in our sauces enhances the authentic flavours I grew up with and that many people experience when visiting Spain. Made in Wales with Spanish passion.

Seasons Farm Foods

 Seasons Farm Foods, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf CF72 8LQ  Amanda Rees  +44 (0) 7920 427410  sully24@btinternet.com  @seasonsfarmfood  www.seasonsfarmfoods.co.uk

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Seren Foods Ltd

 2 Church Avenue, Bangor on Dee, Wrexham LL13 0AF  Gerry Moreton  +44 (0) 1978 780696  info@seren-foods.co.uk

The Bridge Lodge Company Limited

 The Bridge Lodge, Pen-Y-Lan, Ruabon, Wrexham LL14 6HS  Angus Birditt  +44 (0) 7999 888570  hello@thebridgelodge.co.uk  /thebridgelodge  @thebridgelodge  www.thebridgelodge.co.uk  A micro food producer based in the Dee Valley of North Wales. Specialising in wild garlic leaves that grow naturally within nearby ancient woodland, The Bridge Lodge make award-winning products from wild garlic leaf pestos, flakes, and flavoured salt.

The Celtic Kitchen

 Rhoslan Caim, Beaumaris LL58 8SP  +44 (0) 1248 490213

www.foodinnovation.wales/directory

The Fabulous Fruit Co

 Betws Gwerfil Goch, Corwen, Denbighshire LL21 9PT  Diane Foster  +44 (0) 1490 460441  diane@fabulousfruit.co.uk  @fabulousfruit  www.fabulousfruit.co.uk BRC has been obtained by the manufacturer but not Fabulous Fruit  Fabulous Fruit is a fruit based preserve with a twist. Delicious flavours with a splash of alcohol for that special treat. The preserves are made in Wales using the traditional method of copper based pans.

The Parsnipship Ltd

 Unit C, Penllwyngwent, Saville Road, Ogmore Vale, Bridgend CF32 7AX  Flo Ticehurst  +44 (0) 1656 857130  info@theparsnipship.co.uk  /theparsnipship  @theparsnipship  www.theparsnipship.co.uk  The Parsnipship makes unique and original vegetarian and vegan food from a production kitchen in Ogmore Vale. Our hand crafted award winning products can be served with accompaniments as main meals or stand alone as food to go.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

49


ARLOESI BWYD CYMRU

The Preservation Society

 26 Victoria Road, Chepstow, Monmouthshire NP16 5QW  Angharad Underwood  +44 (0) 1291 626516  angharad@thepreservationsociety.co.uk  /thepreservationsociety  @angharadtps  www.thepreservationsociety.co.uk

The Real Soup Company

 Rassau Ind Est, Ebbw Vale, Blaenau Gwent NP23 5SD  David Colwell  +44 (0) 1495 301999  trscinfo@therealsoupcompany.com  www.therealsoupcompany.com  The Real Soup Company produces fresh soup every day. Our recipes were developed by a Michelin trained chef and are made from quality ingredients and all are FSA 2017 salt compliant.

The Rosebush Delights Group CIC

 Flat, Godre’r Garth, Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd LL23 7TT  Mayowa Adebiyi  +44 (0) 1678 540890  info@rosebushdelights.co.uk  /rosebushdelights  @rosebushdelight  www.rosebushdelights.co.uk  The Rosebush Delights Group CIC is a social enterprise specialising in luxury corporate hampers and food gifts. Each gift item is delicately handmade from a home kitchen in Snowdonia, North Wales.

50

Welsh Speciality Foods

 Unit 8, HTM Business Park, Rhuddlan, Denbighshire LL18 5UZ  David Jones  +44 (0) 1745 355414  info@welshspecialityfoods.co.uk  @welshspeciality  www.welshspecialityfoods.co.uk  Family run business with a philosophy of sourcing quality ingredients and using traditional recipes to provide wonderful award winning hand made chutneys, conserves and sauces.

Wild Trail

 17-18 Agincourt Square (2nd Floor), Monmouth, Monmouthshire NP25 3DY  Jim Williams  +44 (0) 1600 772334  jim@wildtrail.co.uk  /wildtrailsnacks  @wildtrailsnacks  www.wildtrail.co.uk British Retail Consortium (BRC), Safe and Local Supplier Approval (SALSA), AOECS (Gluten Free)  At Wild Trail we make tasty fruit and nut snack bars from just five natural ingredients. All our bars are gluten and dairy free, no added sugar and vegan. Inspired by Snowdonia, our bars are nutritionally balanced to give you SIMPLE. OUTDOOR. ENERGY.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Llaeth, wy hylifol 07 Dairy, liquid egg www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ PRODUCER’S DIRECTORY

51


ARLOESI BWYD CYMRU

Abergavenny Fine Foods

 Castle Meadows Park, Merthyr Road, Abergavenny NP7 7RZ  +44 (0) 1873 850001  enquiries@abergavenny.uk.com

Birchgrove Free Range Eggs

 Trawscoed, Aberystwyth, Dyfed SY23 4AT  +44 (0) 1974 261286 +44 (0) 1974 261678  sales@birchgrove-eggs.co.uk  www.birchgrove-eggs.co.uk

Bodnant Welsh Food (Bodnant Dairy) T/A Furnace Farm Limited

 Tal y Cafn, Conwy, Conwy LL28 5RP  Michele Rogowski  +44 (0) 1492 651936  dairy@bodnant-welshfood.co.uk  @bodnantdairy  www.bodnant-welshfood.co.uk Safe and Local Supplier Approval (SALSA)

Bridgehead Food Partners Limited

 Unit 65, Clywedog Road North, Wrexham LL13 9XN  Lorraine Beaton  +44 (0) 1691 776342  lorraine@bridgeheadfoods.co.uk  www.bridgeheadfoods.co.uk Safe and Local Supplier Approval (SALSA)  We pride ourselves on being innovators in the cheese industry, developing exciting new brands which closely target different consumer needs. We are totally passionate about cheese and are experts in our field.

52

B. Sidoli & Sons

 11/12 Market Square, Ebbw Vale, Gwent NP23 6YN  Stefano Sidoli  +44 (0) 1495 302323  sales@sidoli-icecream.co.uk  /sidolisicecream  @sidolisuk  www.sidolis-icecream.co.uk

Calon Wen Dairy Produce Ltd

 Unit 8, West Wales Business Park, Narberth SA67 7ES  Margaret Oakley  +44 (0) 1834 862873  margaret@calonwen-cymru.com  /calonwen  @calonwencymru  www.calonwen-cymru.com  Calon Wen is a co-operative of organic family farms across Wales. We produce organic butter, milk and cheese and believe in keeping things simple. Our cows graze clover rich pastures and when they are ready we milk them ourselves. We supply supermarkets and independant retailers and have an online shop, Calon Wen Direct.

Carmarthenshire Cheese Company  Boksburg Hall, Llanllwch, Carmarthen, SA31 3RN  +44 (0) 1267 221168  sales@carmarthenshirecheese.co.uk

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Castell Gwyn Ltd

Caws Rhyd y Delyn Cheese

Caws Caerfai

Caws Teifi Cheese

 Thornycroft, Gloddaeth Avenue, Llandudno, Conwy LL30 2DN  +44 (0) 7464 590297  jackie@castellgwyn.com  @castellgwyn  www.castellgwyn.com  Award winning cheese producer from North Wales specialising in fresh cream cheese with local added flavours.

 Caerfai Farm - Ffordd Caerfai, St David’s, Haverfordwest SA62 6QT  Linda Evans  +44 (0) 1437 720548  chrismevans69@hotmail.com  www.cawscaerfai.co.uk

Caws Cenarth Cheese Ltd

 Fferm Glyneithinog, Bonacath SA37 0LH  Carwyn Adams  +44 (0) 1239 710432  info@cawscenarth.co.uk  www.cawscenarth.co.uk  Makers of artisan and speciality cheeses.

www.foodinnovation.wales/directory

 Rhyd y Delyn Fawr, Pentraeth, Anglesey LL75 8YY  Menai Jones  +44 (0) 1248 450229  menaijones@hotmail.com  @cawsrhydydelyncheese  Artisan cheese makers specialising in blue vein, Camembert and farmhouse cheese.

 Glynhynod, Llandysul, Ceredigion SA44 5JY  John Savage-Onstwedder  +44 (0) 1239 851528  john@teificheese.com  www.teificheese.co.uk  Caws Teifi Cheese is the most highly awarded artisan raw milk cheese in the UK. Their Celtic Promise cheese is one of only two cheeses in the UK to have clinched the title of Supreme Champion twice at the British Cheese Awards. Made in Ceredigion.

Conti’s Ice Cream Limited

 Unit 15, Lampeter Industrial Estate, Lampeter, Ceredigion SA48 7HD  Tom Lewis  +44 (0) 1570 422202  info@contisicecream.com  /contisicecream  @contis_cafe  www.contisicecream.com  Makers of award winning artisan dairy ice cream since 1933.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

53


ARLOESI BWYD CYMRU

Cosyn Cymru

 2 Gwernydd, Gerlan, Bethesda, Gwynedd LL57 3TY  +44 (0) 7813 463666  carrierimes@gmail.com  /cosyncymru  @cosyncymru  www.cosyn.cymru

Country Fresh Eggs

 Ty Mawr Farm, St. Brides, Newport NP10 8SF  Victoria Shervington  +44 (0) 7957 825031  victoria@shervingtonfarms.co.uk  /countryfresheggs  @countryfreshegg Lion code  We are a family run business on the Gwent Levels in Newport, South Wales! We have 39,500 free range chickens and supply quality fresh free range eggs to local businesses across South Wales.

Cowpots

 Penback, Whitland, Carmarthenshire SA34 0NG  +44 (0) 1994 240434  info@cowpotsicecream.co.uk  Artisan ice-creams made on the farm with Jersey cow’s milk and cream. Available wholesale and direct to the public through ‘The Cowshed’ - our ice-cream parlour/cafe on the farm.

54

Cresswell Goats Ltd T/A Pembrokeshire Goat Cheese

 Horse Park, Kilgetty, Pembrokeshire SA68 0TY  Ryan Cole  +44 (0) 1645 651319  farmersfinestpembrokeshire@gmail.com  /pembrokegoatcheese  A company formed by two young brothers, having left school are now farming in their own right. Milking over 100 goats, they are producing brie and feta style cheese from their own milk. Blue cheese and cheddar style are being introduced Spring 2018.

Cyw Hapus

 Brynchwith Farm, Heol y Cyw, Bridgend CF35 6NL  Phil Thomas  +44 (0) 7861 394335  eggs@cywhapus.co.uk  /cywhapus  www.cywhapus.co.uk  A family run business established since 2003. We supply free range eggs to local business, and pride ourselves in high animal welfare and great customer service.

Daffodil Foods Ltd

 Ceirios, Morfa Nefyn, Pwllheli LL53 6AL  +44 (0) 1758 770005  sales@daffodilfoods.co.uk  @daffodilfoods  www.daffodilfoods.co.uk  Daffodil Foods produce a range of award-winning layered yogurts made from fresh Welsh milk and cream. Also a supplier of Welsh soured cream.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Daioni Organic

 Ffosyficer, Abercych, Pembrokeshire SA37 0EU  Daniel Jones  +44 (0) 1239 682572  dan@daioni.co.uk  /daioni  @daionimilk  www.daioni.co.uk British Retail Consortium (BRC), Soil Association

Dairy Partners Ltd

 The Creamery, Newcastle Emlyn, Carmarthenshire SA38 9DQ  Will Bennett  +44 (0) 1453 828890  enquiries@dairypartners.co.uk  /cheesepartners  @dairypartners  Dairy partners are a long established family owned British dairy company supplying UK and overseas markets. We manufacture a range of pasta filata cheese products including mozzarella and pizza cheese in various formats. Supply UK and export markets.

Ellis Eggs

 Roseville Bungalow, Hirwaun Road, Hirwaun, Aberdare, Rhondda Cynon Taff CF44 9HP  Jason Ellis  +44 (0) 1685 811528  elliseggs@btinternet.com British Retail Consortium (BRC), BEIC (Lion), Freedom Food  All our eggs are of Welsh origin produced and packaged in Wales, we offer various sizes of packaging and trays to meet customers needs including a charity pack supporting a childrens charity. We operate a full traceability service of all products.

Evan Rees (Butter) Ltd

 73a Newton Road, Swansea SA3 4BL  Daniel Carmen  +44 (0) 1792 310567  sales@evanrees.com  @welshbutter  International dairy traders, specialising in butter for UK and international markets.

Fablas Ice Cream Defaid Dolwerdd

 Defaid Dolwerdd, Crymych, Pembrokeshire SA41 3QU  Nick and Wendy Holtham  +44 (0) 7824 772547 +44 (0) 7380 564246  defaiddolwerdddairysheep@gmail.com nickholtham1@gmailo.com  /defaiddolwerdddairysheep  Dairy sheep and famers, makers of a Halwmi style cheese, Aur Preseli a hard cheese, a brie type soft cheese and a blue cheese.

www.foodinnovation.wales/directory

 The Old Calf Shed, Penllyn Estate Farm, Cowbridge, Vale of Glamorgan CF71 7EG  Lauren Evans  +44 (0) 1446 771188  lauren@fablasicecream.co.uk  /fablasicecream  Hand-made artisan ice cream using locally sourced milk and cream by mother and daughter team.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

55


ARLOESI BWYD CYMRU

Fire and Ice

 65 St James Street, Narbeth, Pembrokeshire SA67 7DB  +44 (0) 1834 861995  info@fireandicewales.co.uk  /fireandicenarberth  @sorbetnarberth  www.fireandicewales.co.uk

Glanbia Cheese

 Glan Hwfa Road, Llangefni, Ynys Môn LL77 7TT  John O’Brien  +44 (0) 1606 810900  johnobrien@glanbiacheese.co.uk  www.glanbiacheese.co.uk

Gower View Foods Forte’s Ice Cream

 69 Mostyn Street, Llandudno, Conwy LL30 2NN  +44 (0) 1492 876739  david.forte40@gmail.com  www.fortesicecream.co.uk

Franks Ice Cream

 Capel, Hendre Industrial Estate, Ammanford SA18 3SJ  Giulio Dallavalle  +44 (0) 1269 832400  guilio@franksicecream.co.uk  www.franksicecream.co.uk  Manufacturer of premium quality ice cream.

Glamorgan Cheeses Ltd T/A The Welsh Cheese Company

 The Worklabs, Rombourne Business Centre, Taffs Well, Cardiff CF15 7QR  Tom Pinder  +44 (0) 2920 362375  tom@welshcheesecompany.co.uk  /welshcheeseco  @welshcheeseco  www.welshcheesecompany.co.uk

56

 Unit B Heol Ty Newydd, Cross Hands Food Park, Carmarthenshire SA14 6RZ  Carolyn Mills  +44 (0) 1269 846958  carolyn@gowerviewfoods.co.uk  www.gowerviewfoods.co.uk  Gower View specialises in butter and yellow fats, liquid potting and filling lines with cream, yogurt, brandy butter and breakfast muesli pots all filled on site. We also offer promotional packing such as netting, shrink wrapping and blister packs.

Green and Jenks

 11 Agincourt Square, Monmouth, Monmouthshire NP25 3DY  +44 (0) 7753 604296  hello@greenandjenks.com  www.greenandjenks.com

GRH Food Company

 Cromlech Fields, Pwllheli LL53 6UW  +44 (0) 1766 819962  sales@grhltd.co.uk  www.grhfood.co.uk

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Hafod Welsh Organic Cheddar

 Bwlchwernen Fawr, Llangybi, Ceredigion SA48 8PS  +44 (0) 1570 493283  enquiries@hafodcheese.co.uk  @hafodcheese  www.hafodcheese.co.uk  Hafod is a traditional hard cheese handmade on Wales’ longest certified organic dairy farm, Bwlchwernen Fawr. We only use the raw (un-pasteurised) milk from our 75 Ayrshire cows to make Hafod, which has a deep, mellow, rich, buttery flavour.

Hufenfa’r Castell

 At Capel Dwr, Castle Square, Harlech, Gwynedd LL46 2YH  Eddie, Jeanne or Melissa  +44 (0) 1766 780173 +44 (0) 7810 164547  icecream@harlech.cymru  /harlechicecream  @harlechicecream  www.harlechicecream.co.uk www.hufenfa.co.uk  Makers and purveyors of award winning artisan hand crafted ice cream and sorbets. Made in small batches using only the very finest milk and cream together with the best natural, clean label ingredients. Also hand crafted chocolates, fudge and preserves.

www.foodinnovation.wales/directory

Joe’s Ice Cream Limited

 85 St. Helen’s Road, Swansea, West Glamorgan SA14 4BQ  Lucy Hughes  +44 (0) 1792 702265  lucy@joes-icecream.co.uk  /joes-ice-cream  @joesicecream  www.joes-icecream.com  An Italian ice cream recipe, producing premium dairy ice cream in Wales since 1922. A family run business, Joe’s Ice Cream has been passed down through 4 generations of the Cascarini family. With five traditional ice cream parlours we supply foodservice, independent retail and major retail supermarkets across Wales. Joe’s Ice Cream is famous for its unique tasting Vanilla. As the slogan goes, Everything Else Is Just Ice Cream!

Llaeth Y Llan CYF T/A Village Dairy

 Tal Y Bryn , Llannefydd, Denbigh, Conwy LL16 5DR  Gruff Roberts  +44 (0) 1745 540256  sales@villagedairy.co.uk  /llaethyllan  @villagedairy  www.villagedairy.co.uk British Retail Consortium (BRC), Red Tractor  Llaeth Y Llan / Village Dairy have been producing award winning biolive yogurts for over 30 years on Tal Y Bryn Farm, home of the Roberts family. Sourcing milk from surrounding local Red Tractor assured farms to ensure the highest quality yogurt.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

57


ARLOESI BWYD CYMRU

Llanfaes Dairy

 19 Bridge Street, Brecon, Powys LD3 8AH  Eirlys Cole  +44 (0) 1874 625892  e.cole@llanfaesdairy.net  @llanfaesdairy  www.llanfaesdairy.com  We pride ourselves on producing the finest quality artisan ice cream right in the heart of the Brecon Beacons. With a continued commitment to incorporating wholesome, natural produce using locally sourced fruit, milk, cream and the finest ingredients imported from one of Italy’s top flavour houses. Creating a euphoric blend of Welsh ice cream, with Italian flair!

Mario’s Ice Cream Limited

 Unit H, Cross Hands Food Park, Cross Hands, Carmarthenshire SA14 6RZ  Caitlin Daniel  +44 (0) 1269 845080  caitlin@mariosicecream.com  /mariosicecream  @mariosicecream  www.mariosicecream.com British Retail Consortium (BRC)  Mario Dallavalle is a third generation, award winning ice cream maker who has combined his Italian heritage with the finest ingredients to produce luxuriously indulgent dairy ice cream. Mario has over forty years’ experience.

Mark Hunter Ltd

 The Fresh Produce Centre, Withybush, Haverfordwest SA62 4BS  +44 (0) 1437 760156  www.totallywelsh.co.uk

58

Marys Farmhouse Ltd

 Unit 1 & 2, The Fairfield, Crymch, Pembrokeshire SA41 3QE  Rob Hursey  +44 (0) 1239 831440  rob@marys-farmhouse.co.uk  www.marys-farmhouse.co.uk Safe and Local Supplier Approval (SALSA)  Manufacturers of ice cream, sorbet and meringue.

Mead Farm Foods

 Mead Lane, Redwick, Caldicot, South Wales NP26 3DE  Lawrence and Izabela Hembrow  +44 (0) 1633 881401  info@meadfarmfoods.co.uk  /meadfarmfoods  @mead_farm_foods  www.meadfarmfoods.co.uk

Melyn Môn

 Bod Hyfryd, Llaneilian, Anglesey LL68 9LN  Julie Morgan  +44 (0) 1407 832814  julie@melynmon.com  /melynmon  @melynmon  www.melynmon.com  Melyn Môn is based in Anglesey, where we produce our range of flavoured butters. All add a taste of gourmet deliciousness to meats, seafood and vegetables. Our product is hand blended, cut and wrapped and all ingredients are sourced from Wales.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Merlin Cheeses

 Tyn-y-Llwyn, Pontrhydygroes, Ceredigion SY25 6DP  Gill Pateman  +44 (0) 1974 282636  enquiries@merlincheeses.co.uk  www.merlincheeses.co.uk

Môn Ar Lwy Taste of Anglesey

 Ty’n Rallt, Trefdraeth, Bodorgan, Anglesey LL62 5HL  Phil and Helen Holland  +44 (0) 1407 840178  monarlwy@gmail.com  /monarlwy  @monarlwy  www.monarlwy.co.uk Safe and Local Supplier Approval (SALSA)  Cynhyrchwyr gwobrwyedig hufen ia a sorbets wedi ei wneud â llaeth ffres Jersey a hufen lleol. Cynhyrchir blasau unigryw ar gyfer sawl sefydliad. Award winning dairy ice cream and sorbet manufacturers creating bespoke products for our customers.

Nantclyd Farm

 Nantclyd Llanilar, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4SL  Liz Findlay  +44 (0) 1974 241543  liz@nantclydfarm.co.uk  /nantclydfarm  www.nantclydfarm.co.uk Demeter biodynamic accreditation

www.foodinnovation.wales/directory

Oaklands Farm Eggs Ltd

 2 Wynnstay Technology Park, Ruabon, Wrexham LL14 6EN  Sue Mintz  +44 (0) 1952 770322  mintzs@btinternet.com  /thebestegg  @oaklandseggs  www.oaklandsfarmeggs.co.uk British Lion Accredited, Freedom Food RSPCA Assured, Organic Farmers and Growers  The Griffiths family at Oaklands Farm, produce eggs to the highest level of welfare and quality from their flocks. Farming for over 60 years and producing eggs to outstanding levels of safety under the British Lion code of practice.

Pant Mawr Farmhouse Cheeses  Pant Mawr Farm, Clynderwen, Pembrokeshire SA66 7QU  +44 (0) 1437 532627  jason@pantmawrcheeses.co.uk  www.pantmawrcheeses.co.uk

Parisella’s of Conwy

 6A Lancaster Square, Conwy LL32 8HT  Tony Parisella  +44 (0) 1492 592448  info@parisellasiceceream.co.uk  /parisellasicecreamandsorbet  www.parisellasicecream.co.uk

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

59


ARLOESI BWYD CYMRU

Plas Farm Ltd

 Celtic House, Gaerwen Industrial Estate, Gaerwen, Isle of Anglesey LL60 6HR  David Williams  +44 (0) 1437 532627  sales@plas-farm.co.uk  @plasfarmfroyo  www.plas-farm.co.uk British Retail Consortium (BRC), Soil Association  Award winning, low fat frozen yogurt in countless flavours, from soft serve for foodservice, to take home retail tubs. Speciality frozen desserts also available, e.g. dairy free and high protein.

Sanclêr

 Glancynin, St Clears, Carmarthen, SA33 4JR  Elfyn Davies  +44 (0) 1994 232999  sanclerorganic@aol.com  www.sanclerorganic.co.uk  Dairy farm processing of its own herd into dairy products - including cheese and yoghurts.

Science Cream Ltd

 28 Castle Arcade, Cardiff, CF10 1BW  +44 (0) 2920 372391  ckarran@sciencecream.com  /sciencecream  www.sciencecream.co.uk  Artisan liquid nitrogen ice cream, dessert parlour and events caterer.

60

Snowdonia Cheese Company Limited

 Unit 14, Cefndy Ind Park, Rhyl, Denbighshire LL18 2HJ  +44 (0) 1745 360246  reception@snowdonia-cheese.co.uk  www.snowdoniacheese.co.uk  Manufacturers of premium cheeses, such as Little Black Bomber and Ruby Mist, that are waxed and encased.

Snowdonia Ice Cream Company T/A Glasu  Bryn Rhydd, Edern, Pwllheli, Gwynedd LL53 8YY  Mrs Annwen Jones  +44 (0) 1758 720435  post@glasu.co.uk  /glasu  @glasuicecream  www.glasu.co.uk

South Caernarfon Creameries

 Rhydygwystl, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6SB  +44 (0) 1766 810251  mail@sccwales.co.uk  /dragoncymru  @dragondairy  www.sccwales.co.uk British Retail Consortium (BRC)  We are a dairy farmer co-operative since 1938, located on the beautiful Llyn Peninsula. We produce a range of high quality Welsh cheese and butter using the finest milk from our member farmers across Wales.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Subzero Ice Cream

 Subzero, Ely Industrial Estate, Williamstown, Rhondda Cynon Taf CF40 1RA  +44 (0) 1443 441159  hello@iamsubzero.com  /iamsubzero  @iamsubzero  www.iamsubzero.com

Ty Tanglwyst Dairy

 Pyle, Bridgend CF33 4SA  Rhys Lougher/John Lougher  +44 (0) 1656 745656  info@tytanglwystdairy.com  /tytanglwystdairy  www.tytanglwystdairy.com

Vydex Corporation Ltd The Blaenafon Cheddar Company Ltd

 80 Broad Street, Blaenafon, Torfaen NP4 9NF  Susan Fiander-Woodhouse  +44 (0) 1495 793123  achunkofwales@btinternet.com  @blaenafoncheese  www.chunkofcheese.co.uk EC licence  The Blaenafon Cheddar Company is a family business producing some of the best Welsh award winning cheeses. Our award winning Pwll Mawr Cheddar is matured 300ft below ground in The Big Pit Mining Museum and is the International Cheese Award Bronze winner.

 Wroughton Business Estate, Ely, Cardiff CF5 4AB  Craig Coombs  +44 (0) 2920 578578  craig@vydex.co.uk  www.vydex.co.uk BRC, ISO9001, GMP, HALAL  Manufacturers of health, wellbeing, sports nutrition products.

W J Phillips & Sons

 Cwm Farm, Carmarthen SA31 2LP  Michael Phillips  +44 (0) 1267 237014  elaine@hgbryer.co.uk  Fresh farm milk and cream produced from our own herd in Carmarthen. Available at local shops and through wholesalers.

The Buffalo Dairy

 Ty Mawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 5LZ  +44 (0) 1974 202906  buffalo@buffalodairy.co.uk  @buffalodairy  www.buffalodairy.co.uk

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

61


ARLOESI BWYD CYMRU

62

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Cynnyrch cig a physgod wedi'u coginio

08 Cooked meat and fish products www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

63


ARLOESI BWYD CYMRU

Albert Rees Ltd

 Cig Moch a Mwy, Uplands, Carmarthen SA32 8DX  Chris Rees  +44 (0) 1267 237687  chris@carmarthenham.co.uk  www.carmarthenham.co.uk

Black Mountains Smokery Ltd

 Elvicta Estate, Crickhowell, Powys NP8 1DF  Jo Carthew  +44 (0) 1873 811566  admin@smoked-foods.co.uk  /blackmountainssmokery  @blackmountsmoke  www.smoked-foods.co.uk  Producers of award winning artisan oak smoked fish, meats and cheese. UK trade and mail order. Online gourmet gifts and hampers.

Capital Cuisine

 4A Swanbridge Court, Bedwas House Ind Est, Caerphilly CF83 8FW  Teresa Reed  +44 (0) 2920 851997  info@capitalcuisine.co.uk  /capitalcuisinecardiff  @colingrayevents  www.capitalcuisine.co.uk Safe and Local Supplier Approval (SALSA), EU Approved premises  Artisan producer of dressings, pesto, sauces, chutneys, pates, terrines and gravadlax. Using local ingredients to exacting recipe specifications made by hand by real chefs with passion. Specialising in private label production.

64

Cardigan Bay Fish

 The Villa, High Street, St. Dogmaels, Cardigan, Pembrokeshire SA43 3EF  Len or Mandy Walters  +44 (0) 1239 621043  cardiganbayfish@icloud.com  /cardiganbayfish  @cardiganbayfish  www.cardiganbayfish.co.uk  My husband and son fish out in Cardigan Bay and I (Mandy) do the dressing and local produce markets. We have lovely fresh crab, lobster, spider crab, hand line sea bass mackerel, coracle caught sewin and salmon, prawns, scallops and pâtés.

Carn Edward Meats

 Penlan Uchaf, Gwaun Valley, Fishguard, Pembrokeshire SA65 9UA  Robert Vaughan  +44 (0) 1239 820418  robert@carnedward.co.uk  /carnedward  @carnedward  www.carnedward.co.uk Protected Geographical Identification (PGI)  Carn Edward Meats produced direct from the mountain pastures of North Pembrokeshire. Supplying farmers markets, food festivals and direct to the kitchen table.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Great Eggspectations

 83b Hamilton Street, Pontcanna, Cardiff CF11 9BQ  +44 (0) 7854 423900  /gecardiff  @gecardiff

Gwella (Aberystwyth) Ltd

 Llety’r Boda, Llanfarian, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4QG  Lowri Thomas or Gwenllian Thomas  +44 (0) 7791 325706  gwella1@outlook.com  /gwellacymru  @gwella3  www.gwellacymru.co.uk  We are a company that wet cures Welsh lamb, beef and mutton. To our knowledge we are the only company that wet cures lamb in this way in Europe. All the meat is produced on our farm. We produce a range of flavours to suit a number of needs.

Meadow Vale Foods

 Unit 18-19 Wilkinson Court, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9AE  Nick Hassell  +44 (0) 1978 666100  customerservice@ meadowvalefoods.co.uk  www.meadowvalefoods.co.uk

www.foodinnovation.wales/directory

New Inn Butchers

 New Inn, Llandrindod Wells, Powys LD1 6HY  David Lang  +44 (0) 1597 860211  dave@pigsfolly.orangehome.co.uk  www.pigsfolly.co.uk  Producing excellent raw and cooked foods.

Ninkee Ltd

 Unit 4 Food Centre Wales, Horeb, Llandysul, Ceredigion SA44 4JG  Alistair Henderson  +44 (0) 1559 362364  alistair@ninkee.com  The Ninkee is a healthier hot savoury food to go. It`s created from steamed bread with delicious savoury fillings such as chilli, curry, cheese, beans, bolognaise, veggie etc. The Ninkee is supplied frozen and is microwave heated to serve.

Rob Rattray Butchers

 8 Chalybeate Street, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1HS  Sheila Rattray  +44 (0) 1970 615353  admin@robrattray.co.uk  www.robrattray.co.uk

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

65


ARLOESI BWYD CYMRU

Seasons Farm Foods

 Seasons Farm Foods, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf CF72 8LQ  Amanda Rees  +44 (0) 7920 427410  sully24@btinternet.com  @seasonsfarmfood  www.seasonsfarmfoods.co.uk

The Patchwork Traditional Food Company

 Llys Parcwr, Ruthin, Denbighsire LL15 1NJ  Jo Rudkin  +44 (0) 1824 705832  info@patchwork-pate.co.uk  /patchworkfoods  @patchworkfoods  www.patchworkfoods.com Safe and Local Supplier Approval (SALSA)  Manufacturers and distributors of award winning handmade artisan pâtés, chutneys and relishes. Pâtés ranging from the original chicken liver, brandy and herb through to the Golden Fork Award winning Red Pesto Pâtés. Established in 1981.

66

The Pembrokeshire Beach Food Company

 The Mermaid Grotto, Unit 1A, Warrior Way, Pembroke Dock, Pembrokeshire SA72 6UB  +44 (0) 1645 278101  mail@beachfood.co.uk  /pembrokeshirebeachfoodcompany  @beach_food  www.beachfood.co.uk  Inspired by the sea, The Pembrokeshire Beach Food Company is a celebration of all seashore goodness. The seaweed specialists in Wales with a multi award winning Café Môr serving up hot food from Easter to September at Freshwater West.

Trealy Farm Charcuterie

 Unit C6, Park Farm, Goytre, Monmouthshire NP25 4BL  James Swift  +44 (0) 1495 785090  info@trealyfarm.com  @trealyfarm  www.trealyfarm.com  We produce a range of 30+ charcuterie meat products from British free-range pork, beef, lamb, venison, wild boar and duck. All beef and lamb used is Welsh PGI, all venison is wild. Winner of BBC Food Awards and Observer Food Awards Best UK Food Producer.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Cig a physgod awrwd wedi’u halltu neu’u eplesu

09 Raw, cured and/or fermented meat and fish www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ PRODUCER’S DIRECTORY

67


ARLOESI BWYD CYMRU

Black Mountains Smokery Ltd

 Elvicta Estate, Crickhowell, Powys NP8 1DF  Jo Carthew  +44 (0) 1873 811566  admin@smoked-foods.co.uk  /blackmountainssmokery  @blackmountsmoke  www.smoked-foods.co.uk  Producers of award winning artisan oak smoked fish, meats and cheese. UK trade and mail order. Online gourmet gifts and hampers.

Charcutier Ltd

 Felin Y Glyn, Llanelli, Carmarthenshire SA15 5TL  Illtud Dunsford  +44 (0) 1554 810345  info@charcutier.co.uk  /charcutierltd  @charcutierltd  www.charcutier.co.uk  Multi award winning charcuterie and specialist meats business retailing to the public and supplying independent retailers. Own stall based at the historic Borough Market, London. Also able to offer new product development and training.

Howatson Meats

 Cig Howatson Meats, Blaen Nant, Llannefydd, Conwy LL16 5EP  +44 (0) 1745 540232  post@cighowatsonmeats.co.uk  /cighowatsonmeats  www.howatsonmeats.weebly.com  Blaen y Nant farm based deep in the beautiful Conwy countryside is home to the Howatson family business, where the livestock is lovingly cared for by the family. These animals are then used to create artisan cured meats, ensuring full traceability, product provenance, low food miles and superior product taste.

Penrhiw Farm Organic Meat

 Penrhiw Farm, Treharris, Merthyr Tydfil CF46 6TA  Celia Thomas  +44 (0) 1443 412949  penrhiworganic@gmail.com  /penrhiwfarmorganicmeat  www.penrhiwfarmorganic.co.uk Protected Geographical Identification (PGI), Soil Association  Suppliers of a full range of organic meat produced on our farms.

Cwm Farm Charcuterie

 Garth Road, Pontardawe, Swansea SA8 4ST  Ruth Davies  +44 (0) 7446 555102  cwmfarm@hotmail.co.uk  www.cwmfarm.co.uk

68

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

The Baker’s Pig

 Ty’r Cwm Farm, 144 Cwmgarw Road, Upper Brynamman, Ammanford, Carmarthenshire SA18 1DB  Liz Baker  +44 (0) 1269 823010  thebakerspig@outlook.com  /thebakerspig  www.thebakerspig.co.uk  The Baker’s Pig is a family run charcuterie business, specialising in the manufacture of hand-crafted salami made from our own rare-breed, free-range Berkshire Pork and locally sourced wild venison.

Trealy Farm Charcuterie

 Unit C6, Park Farm, Goytre, Monmouthshire NP25 4BL  James Swift  +44 (0) 1495 785090  info@trealyfarm.com  @trealyfarm  www.trealyfarm.com  We produce a range of 30+ charcuterie meat products from British free-range pork, beef, lamb, venison, wild boar and duck. All beef and lamb used is Welsh PGI, all venison is wild. Winner of BBC Food Awards and Observer Food Awards Best UK Food Producer.

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

69


ARLOESI BWYD CYMRU

70

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Prydau parod 10 Ready to eat meals www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ PRODUCER’S DIRECTORY

71


ARLOESI BWYD CYMRU

Authentic Curry

 46-47 Hirwaun Industrial Estate, Aberdare, Rhondda Cynon Taf CF44 9UP  Paul Trotman  +44 (0) 1685 810044  sales@authenticcurry.co.uk  @authentic_curry  www.authenticcurry.co.uk

Baraka Foods Ltd

 Unit 45, Gelli Industrial Estate, Pentre, Rhondda Cynon Taf CF41 7UW  Charles Newham  +44 (0) 1443 444930  admin@barakafoods.co.uk  @barakafoods  www.barakafoods.co.uk British Retail Consortium (BRC)  Baraka are pre-eminent suppliers of bespoke cooked proteins, both single serve entrees and bulk packs. We can butcher, prepare and cook to your in-house recipe, sourcing the best quality ingredients at surprisingly economical rates.

Bar Foods

 Nine Mile Point Industrial Estate, Ynysddu, Cwmfelinfach, Newport NP11 7HZ  +44(0) 1495 202100  info@barfoods.com  /barfoods  @bar_foods  www.barfoods.com British Retail Consortium (BRC)  We have two fully accredited production sites where we can produce chilled, frozen and ambient products for the foodservice market. Our dedicated technical team ensure all products are produced to the highest standard. All products have organoleptic positive release to meet the highest possible standards.

Blas ar Fwyd Cyf

 Heol yr Orsaf, Llanrwst, Gwynedd LL26 0BT  +44 (0) 1492 640215  criw@blasarfwyd.com  www.blasarfwyd.com

Brombys Sandwiches

 The Old RAF Bunker, Templeton Airfield, Templeton, Narbeth SA67 8SR  Graham Hawker  +44 (0) 1834 862957  sales@brombys.com  /lovebrombys  www.brombys.com  Brombys produce and supply quality sandwiches and convenience foods across South Wales.

72

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Capital Cuisine

 4A Swanbridge Court, Bedwas House Ind Est, Caerphilly CF83 8FW  Teresa Reed  +44 (0) 2920 851997  info@capitalcuisine.co.uk  /capitalcuisinecardiff  @colingrayevents  www.capitalcuisine.co.uk Safe and Local Supplier Approval (SALSA), EU Approved premises  Artisan producer of dressings, pesto, sauces, chutneys, pates, terrines and gravadlax. Using local ingredients to exacting recipe specifications made by hand by real chefs with passion. Specialising in private label production.

Chatamari Nepal

 14 Digby Road, Neath, West Glamorgan SA11 3HY  Wayne Halpin  +44 (0) 7445 965066  halpinchatamari@hotmail.com  /chatamarinepal  @chatamarinepal  www.chatamarinepal.co.uk

Dylan’s Restaurant

 Unit 7, Pen Yr Orsedd, Industrial Estate Road, Llangefni, Isle of Anglesey LL77 7AW  +44 (0) 1248 750814  amanda@dylansrestaurant.co.uk  www.dylansrestaurant.co.uk

Castell Howell Foods Ltd

 Cross Hands Food Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Christophe Straczek  +44 (0) 1269 846060  /castellhowell  @castellhowell  www.chfoods.co.uk British Retail Consortium (BRC), International Organisation for Standardisation (ISO)  As Wales’ leading independent food wholesaler, they are proud of their rural roots and supplying and promoting regional produce is one of their core values. Stocking over 12,000 lines, they confidently offer a one stop shop for their customers.

www.foodinnovation.wales/directory

Hawarden Estate Farm Shop

 Castle Court, Castle Grounds, Hawarden, Flintshire CXH5 3NY  +44 (0) 1244 784124  lorna@hawardenestate.co.uk  /hawardenestatefarmshop  @hawardenestate  www.hawardenestate.co.uk

Hot Diggidy Dog

 Atlantic Crescent, Barry CF63 3RF  Simon Llewellyn  +44 (0) 8448 793265  sales@doggidy.com  @hotdiggidydogTV  www.doggidy.com

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

73


ARLOESI BWYD CYMRU

House of Flavours Portuguese Traditional Flavours

 21 Ty Mynydd, Cwmbran, Torfaen NP44 1NT  Luis Carvalho  +44 (0) 7593 952002  info@houseofflavours.co.uk  /houseofportugueseflavours  www.houseoflavours.co.uk  Homemade traditional Portuguese foods including Pastel de Nata, cornbreads, and more! Find us at local food markets in Torfaen and Newport.

Jack and Amelie

 112 Wyndham Crescent, Cardiff CF11 9EG  +44 (0) 7968 119240  hello@jackandamelie.co.uk  @jackandamelie  www.jackandamelie.co.uk

Mrs Teague’s Emporium

 Chwaen Ddu, Llanerchymedd, Anglesey LL71 7DE  Ginny Teague  +44 (0) 1248 470371  vteague2@gmail.com  @ginny_t  www.mrsteague.com  Chocolates, syrups and vegetarian pâtés. All products are handmade using locally sourced natural ingredients. No preservatives or additives.

74

Ninkee Ltd

 Unit 4 Food Centre Wales, Horeb, Llandysul, Ceredigion SA44 4JG  Alistair Henderson  +44 (0) 1559 362364  alistair@ninkee.com  The Ninkee is a healthier hot savoury food to go. It`s created from steamed bread with delicious savoury fillings such as chilli, curry, cheese, beans, bolognaise, veggie etc. The Ninkee is supplied frozen and is microwave heated to serve.

Old Griffin Kitchen

 Old Griffin, 2 Cwrt Griffin, Rudry, Caerphilly CF83 3JQ  Sarah Wilson  +44 (0) 7747 035846  oldgriffinkitchen@gmail.com  /sarahwilsonrudry  Delicious cakes, bakes and pies homemade in Rudry, Caerphilly. We pride ourselves on our large range of baked treats and savoury goods, and offer gluten-free and vegetarian options. Available at local markets and through our event catering.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Panini’s Ltd

 4 Prydwen Road, Swansea SA5 4HN  Beth Evans  +44 (0) 1792 587711  beth@paninis-sandwiches.co.uk  /paninis  @paninissandwich  www.paninis-sandwiches.co.uk British Retail Consortium (BRC)  Manufacturer and supplier of premium chilled ready to eat and “heat to eat” snacks. All bread baked on site. Supply local authority, retail and travel sectors. Gluten free and lactose free available if required.

Peter’s Food Service

 Unit 1, Greenway, Bedwas House Industrial Estate, Caerphilly CF83 8XP  +44 (0) 8708 505606  enquiries@petersfood.com  /officialpeters  @officialpeters  www.petersfood.co.uk  Peter’s Food Service is an award winning pastry manufacturer based in Caerphilly and bakes over 3 million pastries every week. As well as producing pies, pasties, slices, and sausage rolls, we also manufacture sausages and saveloys. Deliver to food outlets across the country.

Plant2Plate

 17 Bryn Heulog Terrace, Machen, Caerphilly CF83 8QB  Claire Lukins  +44 (0) 1633 441272  info@plant2plate.co.uk  www.plant2plate.co.uk

www.foodinnovation.wales/directory

Samosa Co.

 Unit 2, The Woodlands, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Sokhy Sandhu  +44 (0) 1443 800554  trade@samosaco.co.uk  @samosaco  Samosa Co. is a leading producer of vegetarian and vegan snacks of high quality. Products include baked samosas, bhajees, vegetarian sausages, gluten free pakoras and samosas, gluten free mixes. Samosa Co. also produce vegan and gluten free soups.

Spice Thyme

 Ty Gwyn, Lampeter, Ceredigion SA48 7PP  Tom Sweet  +44 (0) 1570 471295  spicethyme@btinternet.com  Spice Thyme produces a large range of curry kits with recipes from around the world which can be found in various shops, food fairs and farmers markets.

The Little Welsh Deli

 Unit 24, Delta Lakes, Machynys, Llanelli SA15 2DR  Clare Phillips  +44 (0) 7413 099970  sales@thelittlewelshdeli.co.uk  @thelittlewelshdeli  www.thelittlewelshdeli.co.uk

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

75


ARLOESI BWYD CYMRU

The Parsnipship Ltd

 Unit C, Penllwyngwent, Saville Road, Ogmore Vale, Bridgend CF32 7AX  Flo Ticehurst  +44 (0) 1656 857130  info@theparsnipship.co.uk  /theparsnipship  @theparsnipship  www.theparsnipship.co.uk  The Parsnipship makes unique and original vegetarian and vegan food from a production kitchen in Ogmore Vale. Our hand crafted award winning products can be served with accompaniments as main meals or stand alone as food-to-go.

Veggie Fayre

 The Cocoa Rooms, Rossett LL12 0HE  Susan Dresner  +44 (0) 1978 265607  hello@veggiefayre.co.uk  @veggiefayre  www.veggiefayre.co.uk  Small family business making quality vegetarian and vegan foods, as well as chocolate brownies.

The Real Soup Company

 Rassau Ind Est, Ebbw Vale, Blaenau Gwent NP23 5SD  David Colwell  +44 (0) 1495 301999  trscinfo@therealsoupcompany.com  www.therealsoupcompany.com  The Real Soup Company produces fresh soup every day. Our recipes were developed by a Michelin trained chef and are made from quality ingredients and all are FSA 2017 salt compliant.

Tillery Valley Foods

 Cwmtillery Industrial Estate, Cwmtillery, Abertillery NP13 1LZ  +44 (0) 1495 211555  tvfsales@tilleryvalley.com  www.tilleryvalley.com

76

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Caniau a jariau 11 Cans and jars www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCER’S DIRECTORY

77


ARLOESI BWYD CYMRU

Avril’s Country Kitchen

 Mandwa, Station Road, Llanwern, Newport, Gwent NP18 2DX  Avril Lord  +44 (0) 1633 412043  avrilelord@aol.com  /avrilscountrykitchen  @avrilskitchen  Handmade additive and gluten free preserves - jam, chutney, marmalade, mustard, sauces and pickles. Suitable for vegetarians and vegans. Most of our jams are seedless and also contain home-grown or hand picked fruits.

Blas ar Fwyd Cyf

 Heol yr Orsaf, Llanrwst, Gwynedd LL26 0BT  +44 (0) 1492 640215  criw@blasarfwyd.com  www.blasarfwyd.com

Bwydydd Madryn Foods Cyf T/A Calon Lân

 3 Ty Connaught, Parc Busnes Riverside, Conwy LL32 8UB  Heulwen Williams  +44 (0) 1758 701380  blas@madryn.co.uk  /jonescrisps  @jonesogymru  www.madryn.co.uk British Retail Consortium (BRC), Safe and Local Supplier Approval (SALSA)  We offer 3 distinct quality Welsh brands: 1. Jones Crisps - Welsh hand cooked potato crisps 2. Blodyn Aur - Welsh cold-pressed rapeseed oil, including dressings and mayonnaise 3. Calon Lân - Condiments, chutneys, preserves and pestos

Brybeque Sauce

 30 Somerset Street, Cardiff, South Glamorgan CF11 6SY  Huw Bryant  +44 (0) 7816 497113  huw@brybeque.co.uk  /brybeque  @brybeque  www.brybeque.co.uk  Brybeque Sauce Original is a homemade barbeque sauce that packs a punch and is perfect all year round. Made in Wales.

78

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Capital Cuisine

 4A Swanbridge Court, Bedwas House Ind Est, Caerphilly CF83 8FW  Teresa Reed  +44 (0) 2920 851997  info@capitalcuisine.co.uk  /capitalcuisinecardiff  @colingrayevents  www.capitalcuisine.co.uk Safe and Local Supplier Approval (SALSA), EU Approved premises  Artisan producer of dressings, pesto, sauces, chutneys, pates, terrines and gravadlax. Using local ingredients to exacting recipe specifications made by hand by real chefs with passion. Specialising in private label production.

Celtic Oriental Ltd

 2A East Road Penallta Industrial Estate, Penallta, Caerphilly CF82 7SU  Anthony Nyinaku  +44 (0) 2921 023242  tony@celticoriental.com  www.celticoriental.com  Celtic Oriental Ltd is a bulk manufacturer of fermented soy sauces, black beans, yellow/red bean purees, gluten-free miso, allergen-free worcester sauce and several industrial blends made entirely in the United Kingdom using non-GM ingredients.

www.foodinnovation.wales/directory

Charlannah Ltd T/A Good Carma Foods

 Arfryn, Glandy Cross, Llandissilio, Pembrokeshire SA66 7RP  +44 (0) 7855 354516  charlotte@goodcarmafoods.com  /goodcarmafoods  @charlottgoodca  www.goodcarmafoods.com  Specialising in a range of alternative natural, dairy free products, based in Carmarthenshire, west Wales.

Cherry Tree South Wales

 12 Woodland Place, Penarth, Vale of Glamorgan CF64 2EX  Ken Pugh  +44 (0) 2920 707280  wales@cherrytreepreserves.co.uk  /cherrytreepreserves  @cherrytreewales  Cherry Tree have been dedicated to producing award winning highest quality pickles, chutneys and preserves since 1997. All our products are hand cooked in small batches, using only the finest ingredients and following traditional recipes.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

79


ARLOESI BWYD CYMRU

Chilli of the Valley

 6 College Road, Cardiff CF14 2JY  Dan Reed  +44 (0) 7970 797371  dan@chilliofthevalley.co.uk  /chilliotv  @chilliotv  www.chilliofthevalley.co.uk  Producers of a range of chilli sauces and condiments

Cilgwenyn Bee Farm

 Porthdafen, Llangennech, Llanelli, Carmarthenshire SA14 8NZ  +44 (0) 7580 982470  richard@bees.wales  /cilgwenyn  @cilgwenyn  www.bees.wales

CK Food And Drinks Ltd

 Heddfan Lon Pin, Llanbedrog, Gwynedd LL53 7PG  Paul Simon Withington  +44 (0) 7786 364250  enquiries@thecoconutkitchen.co.uk  /coconut1kitchen  @coconut1kitchen  www.thecoconutkitchen.co.uk  Producers of multi award winning, restaurant quality Thai curry pastes and sauces.

Clarks UK Ltd

 Unit 7 & 8, Estuary Court, Queensway Meadows Industrial Estate, Newport NP19 4SX  Elaine McCulloch  +44 (0) 1633 293140  info@clarks-uk.co.uk  /clarksit  @clarks_it  www.clarksit.co.uk British Retail Consortium (BRC), Organic Food Federation (OFF)  Clarks is a family run sweetener, syrup and dessert sauce business, based in Newport Wales. Clarks is the UKs Number 1 best selling Maple Syrup and Natural Sweetener brand.

Coedcanlas

 Lilac Cottage, Lawrenny, Kilgetty, Pembrokeshire SA68 0PY  +44 (0) 1646 650073  annette@coedcanlas.com  /coedcanlas  @coedcanlasstore  www.coedcanlas.com

Cwrtau Bach Farm

 Cefnypant, Whitland SA34 0TR  Pam Gresty  +44 (0) 1994 419086  info@cwrtaubach.co.uk  www.cwrtaubach.co.uk

Claire’s Kitchen

 28 Norse Way, Chepstow, Monmouthshire NP16 7BB  Claire Compton  +44 (0) 1291 624506  claires-kitchen@hotmail.co.uk

80

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Eboni ac Eifori

Goch and Company

Farmers Food At Home

Goetre Farm Preserves

 43 High Street, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RT  Andrew Robertson  +44 (0) 1758 614866  andrew@eboniaceifori.co.uk  Artisan, award winning fudge, toffee and toffee sauce manufacturer using pure local ingredients.

 The Paddock, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 5LG  Anne-Marie Harries  +44 (0) 1348 831454  farmersfoodathome@gmail.com  /farmersfoodathome  @farmersfoodathome  Farmers Food At Home is based in Pembrokeshire and is a small artisan company making preserves from home-grown, hedgerow and local produce.

 Unit A9 and B2 Bersham Enterprise Park, Colliery Road, Rhostyllen, Wrexham LL14 4EG  +44 (0) 1978 362609  gochcompany@gmail.com  /www.gochandcompany.co.uk  @gochco  www.gochandcompany.co

 Goetre Isaf, Barmouth, Gwynedd LL42 1DZ  Karen Collett  +44 (0) 1341 281422  mail@goetrefarmpreserves.co.uk  www.goetrefarmpreserves.co.uk  True Welsh farmhouse kitchen preserves, chutneys, mustards and gift packs, traditional and creative recipes, natural ingredients. Presented with bilingual labels.

Guy Hottie T/A Capital Guy Flavaroo

 Unit 10A, Parc Caer Seion, Conwy LL32 8FA  Michaella  +44 (0) 1492 593062  farmersfoodathome@gmail.com  /flavaroo  www.flavaroo.co.uk Tesco LFMS, Morrisons Supplier  Flavaroo supplies a range of natural flavour drops, which are sugar free, calorie free, fat free and allergen free.

www.foodinnovation.wales/directory

 7 St Mary St, Bedwas, Caerphilly CF83 8EE  Darren Thomas  +44 (0) 7727 619459  guyhottie15@yahoo.com  /notorhot  www.guyhottie15.wordpress.com  Hot chilli chutneys, sauces, jams and relish homemade in Bedwas, Caerphilly. Try them if you dare at local markets and food festivals!

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

81


ARLOESI BWYD CYMRU

Gwenyn Gruffydd

 Brynbach, Dryslwyn, Carmarthenshire SA32 8SE  +44 (0) 7772 118786  gwenyngruff@gmail.com  @gwenyngruff

Hilltop Honey Ltd

 Unit 5, Dyffryn Industrial Estate, Newtown, Powys SY16 3BD  +44 (0) 1686 689027  info@hilltop-honey.com  /hilltophoney  @hilltop_honey  www.hilltop-honey.com Safe and Local Supplier Approval (SALSA), Soil Association  Producer, packer and wholesaler of raw honey, organic raw honey, cut comb and bee pollen from around Wales, UK and Europe.

Homemade Country Preserves

 10 Moorfield Avenue, Clarbeston Road, Pembrokeshire SA63 4UU  Chris Evans  +44 (0) 1437 731553  countrypreserves@aol.com  www.homemadecountrypreserves.co.uk

JCFJ

 19 Clos Y Gelli, Llanelli, Carmarthenshire SA14 9BA  +44 (0) 3333 350388  carol@jcfj.co.uk  /welovecoconutoil  @bouolicoconut  www.bouoli.com

82

Jock’s Hot Sauce

 Hen Dy Hir, Llansilin, Powys SY10 7QQ  Jock Tyldesley  +44 (0) 1691 791500  jockt66@gmail.com  /jockshotsauce  @jockshotsauce  www.jockshotsauce.com  Small batch home-smoked habanero and garlic hot sauce. Gluten free, vegan, free from artificial colours and preservatives. Use as a table sauce or a cooking essential. Just add food.

Kwan Yick (UK)

 Unit B, New Venture Buildings, Reevesland Industrial Estate, Newport NP19 4PW  Daniel Wo  +44 (0) 1633 280280  admin@kwanyick.com  www.kwanyick.com  Largest suppliers of oriental foods, sauces and packaging materials in the UK.

Leslie A Parsons & Sons (Burry Port) Ltd

 Ashburnham Works, Burry Port SA16 0ET  Colin McDonald  +44 (0) 1554 833351  colin@parsonspickles.co.uk  www.parsonspickles.co.uk

Maggie’s Exotic Foods

 19 High Street, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd LL54 6PL  +44 (0) 1286 880650  maggie@maggiesexotic.com  www.maggies-exotic-foods.com

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Miranda’s Preserves Ltd

 Ivy Cottage, Trefecca LD3 0PW  +44 (0) 7929 001874  mirandaspreserves@gmail.com  www.mirandas-preserves.co.uk  Artisan, home-made award-winning preserves. An extensive range of jams, chutneys, marmalades and jellies all with high fruit content and without artificial additives.

Miss Daisy’s Kitchen

 55 Lansbury Road, Brymawr, Blaenau Gwent NP23 4HZ  +44 (0) 1495 445553  daisybookkitchen@gmail.com  /daisybookitchen  @daisybookitchen  www.missdaisyskitchen.co.uk

Mon Stir Sauce T/A The Little Chilli Shop

 4 Church Street, Beaumaris, Anglesey LL58 8AA  Suzanne Silcock  +44 (0) 01248 810077  littlechillishop@gmail.com  /thelittlechilliShop  @thelittlechilliShop  www.littlechillishop.com Safe and Local Supplier Approval (SALSA), Great Taste of Britain. Wales True Taste. Daily Mail Business of the Year  Multi award winning chilli sauces produced in Anglesey. From mild and sweet chilli chutney to the worlds hottest chilli sauce ever made. As featured on BBC TV and received by Buckingham Palace. We are fast becoming internationally renowned!

www.foodinnovation.wales/directory

Mostyn Kitchen Garden

 Mostyn Hall, Holywell, Flintshire CH8 9HN  Debbie Handley  +44 (0) 7734 739513  debbie@mostynkitchengarden.co.uk  /mostynkitchengarden  @mostyngarden  www.mostynkitchengarden.co.uk  Mostyn Kitchen Garden is a Victorian walled garden set in the grounds of Mostyn Hall. The 2.5 acres are used to grow a wide range of fruit and vegetables for our range of jams, chutneys and pasta sauces.

New Quay Honey Farm

 Cross Inn, New Quay, Ceredigion SA44 6NN  Sam Cooper  +44 (0) 1545 560822  enquiries@thehoneyfarm.co.uk  www.afonmel.com  New Quay Honey Farm produces a range of the finest honey available, and brews a range of amazing meads, in the wilds of Ceredigion.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

83


ARLOESI BWYD CYMRU

No Nonsense Foods Limited

 Sunnymead, Taffs Mead Embankment, Cardiff CF11 6RG  Michael Baker  +44 (0) 7970 317955  michael.baker@nononsensefoods.co.uk  @nononsensefoods  www.nononsensefoods.co.uk Safe and Local Supplier Approval (SALSA)  No Nonsense Foods is a startup company dedicated to the manufacture of small batch, artisan food made in Wales. The initial offering is a range of three artisan chutneys: tomato and apple, red onion and orange, chilli and chocolate. Good food, made well.

Pantri Swswen

 Tyddyn Canol, Weeg Lane, Caersws, Powys SY17 5RE  Lizzie Jones  +44 (0) 7903 704679  lizzie@pantriswswen.co.uk  /pantriswswen  @pantriswswen  www.pantriswswen.co.uk  Mid Wales based artisan producers of award winning luxury preserves marmalade, pickles, chutney, jam, conserves, curds, jelly, luxury cakes, baked goods and hampers made with Welsh ingredients for a true taste of Wales.

84

Parva Spices

 6 Parva Springs, Tintern, Monmouthshire NP16 6TY  Ben Ford  +44 (0) 7725 338600  ben@parva-spices.co.uk  /parvaspices  @parvaspices  www.parva-spices.co.uk  Handcrafted award winning chilli sauces, sambals and spice blends.

Pen y Lan Preserves

 5 Blenheim Road, Cardiff CF23 5DR  +44 (0) 7850 054383  cmwilliams2@hotmail.co.uk  /penylanpreserves  @penylanpreserves  www.penylanpreserves.co.uk

Radnor Preserves

 Unit 2, Old Goods Shed, Caersws, Powys SY17 5HH  Joanna Morgan  +44 (0) 1497 870007  sales@radnorpreserves.com  /radnorpreserves  @radnorpreserves  www.radnorpreserves.com  Artisan multi-award winner of luxury hand-made preserves, crowned World Champion at World Marmalade Awards 2015 for Smoky Campfire Marmalade. Stockists include Fortnum & Mason, and Selfridges’ Food Halls.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Sabor de Amor

Sorai

Samosa Co.

The Fabulous Fruit Co

 29 Miller Road, Brymbo, Wrexham LL11 5FH  Beatriz Albo  +44 (0) 7769 260329  info@sabordeamor.com  /sabordeamorbea  @sabordeamorbea  www.sabordeamor.com  Spanish Artisan Producer of: paella, sofrito, alioli, tapenade and salsa brava. The absence of additives in our sauces enhances the authentic flavours I grew up with and that many people experience when visiting Spain. Made in Wales with Spanish passion.

 Unit 2, The Woodlands, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Sokhy Sandhu  +44 (0) 1443 800554  trade@samosaco.co.uk  @samosaco  Samosa Co. is a leading producer of vegetarian and vegan snacks of high quality. Products include baked samosas, bhajees, vegetarian sausages, gluten free pakoras and samosas, gluten free mixes. Samosa Co. also produce vegan and gluten free soups.

 9 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire NP7 5AA  Maria Stella  +44 (0) 7552 606288  aroma@sorai.co.uk  /sorai  @soraiuk  www.sorai.co.uk  Sorai-Flavours of Borneo is an artisan producer of artisan, savoury and versatile sauces. Our flavours capture traditional, ethnic and fusion flavours with available options of low salt, sugar, fat and options for vegans and vegetarians.

 Betws Gwerfil Goch, Corwen, Denbighshire LL21 9PT  Diane Foster  +44 (0) 1490 460441  diane@fabulousfruit.co.uk  @fabulousfruit  www.fabulousfruit.co.uk BRC has been obtained by the manufacturer but not Fabulous Fruit  Fabulous Fruit is a fruit based preserve with a twist. Delicious flavours with a splash of alcohol for that special treat. The preserves are made in Wales using the traditional method of copper based pans.

The Gourmet Gardener

 1 Brynich Cottage, Brecon, Powys LD53 7SH  Simon Mackenzie-Mason  +44 (0) 7805 898132  admin@thegourmetgardener.co.uk  www.thegourmetgardener.co.uk

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

85


ARLOESI BWYD CYMRU

The Mushroom Garden

The Real Soup Company

The Patchwork Traditional Food Company

Tropical Forest Products Limited

 Glan Meirion, Nantmor, Beddgelert, Caernarfon, Gwynedd LL55 4YG  +44 (0) 1766 890353  cynan@themushroomgarden.com  /themushroomgarden  @nantmormushroom  www.themushroomgarden.com  Cynhyrchwyr rhinflasau (seasonings) unigryw ar sail powdrau madarch egsotig.

 Llys Parcwr, Ruthin, Denbighsire LL15 1NJ  Jo Rudkin  +44 (0) 1824 705832  info@patchwork-pate.co.uk  /patchworkfoods  @patchworkfoods  www.patchworkfoods.com Safe and Local Supplier Approval (SALSA)  Manufacturers and distributors of award winning handmade artisan pâtés, chutneys and relishes. Pâtés ranging from the original chicken liver, brandy and herb through to the Golden Fork Award winning Red Pesto Pâtés. Established in 1981.

The Preservation Society

 26 Victoria Road, Chepstow, Monmouthshire NP16 5QW  Angharad Underwood  +44 (0) 1291 626516  angharad@thepreservationsociety.co.uk  /thepreservationsociety  @angharadtps  www.thepreservationsociety.co.uk

86

 Rassau Ind Est, Ebbw Vale, Blaenau Gwent NP23 5SD  David Colwell  +44 (0) 1495 301999  trscinfo@therealsoupcompany.com  www.therealsoupcompany.com  The Real Soup Company produces fresh soup every day. Our recipes were developed by a Michelin trained chef and are made from quality ingredients and all are FSA 2017 salt compliant.

 PO Box 92, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1AA  Sue Fisher  +44 (0) 1970 832511  mail@tropicalforest.com  /tropicalforestproducts  www.tropicalforest.com Soil Association  Produces own honey in Wales and England and imports organic honey and beeswax from Africa. Packs and sells honey to wholesalers, quality retailers and food manufacturers, as well as supplying honey and beeswax to the ethical cosmetic industry.

Welsh Lady Preserves

 Bryn, Y Ffor, Pwllheli, Gwynedd LL53 6RL  +44 (0) 1766 810496  carol@welshladypreserves.com  www.welshladypreserves.com

Wye Valley Foods

 Mill House, Upper Redbrook, Monmouthshire NP25 4LL  Gareth Baker  +44 (0) 1600 714323  wvapiaries@aol.com

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Diodydd 12 Beverages www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

87


ARLOESI BWYD CYMRU

Aber Valley Fruits

 Aber Farm, Talybont on Usk, Powys LD3 7YS  Richard Preece  +44 (0) 1874 676321  abervalleyfruits@hotmail.co.uk  Producer of pure cloudy apple juice using the finest home grown apples.

Coaltown Coffee Roasters

 The Roastery, Glynhir Road, Llandybie, Ammanford, Carmarthenshire SA18 2TB  +44 (0) 8455 442613  info@coaltowncoffee.co.uk  /coaltowncoffeeroasters  @coaltowncoffee  www.coaltowncoffee.co.uk

Brecon Carreg

 Llwyndewi Isaf, Trap, Llandeilo, Carmarthenshire SA19 6TT  Jeff Phillips  +44 (0) 1269 850175  sales@breconwater.co.uk  /breconwater  @breconwater  www.breconwater.co.uk British Retail Consortium (BRC)

Chantler Teas

 21 Garn Fawr, Fishguard, Pembrokeshire SA65 9JU  Elizabeth Chantler  +44 (0) 1348 218508  info@chantlerteas.co.uk  /chantlerteas  @chantlerteas  www.chantlerteas.co.uk Pembrokeshire Produce Award  Ethically sourced loose leaf teas and accessories including a range of our own Welsh tea blends.

88

Complete Co-Packing Services Limited

 Ynysboeth Estate, Abercynon, Rhondda Cynon Taff CF45 4SF  Rachel Sugarman  +44 (0) 1443 740786  info@complete-copacking.co.uk  @completecopack  www.complete-copacking.co.uk Safe and Local Supplier Approval (SALSA), Soil Association, International Organisation for Standardisation (ISO), SEDEX, FDA  Complete Co-Packing Services Limited fills, packs, stores and distributes food, drink and organic products on behalf of many of Europe’s leading retail brands.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Footprint Coffee Ltd

 Ednol Farm, Kinnerton, Powys LD8 2PF  Emma Jones  emma@footprintcoffee.co.uk  /footprintcoffee  @footprintcoffee  Built on a strong code of ethics and the spirit of adventure Footprint hand roasts top quality 100% arabica coffee beans carefully sourced from speciality coffee growers around the world to showcase their interpretation of the best that coffee can be.

Fresh Start

 109 Glan Rhymni, Cardiff CF24 2TW  Eve Armitage  +44 (0) 7585 324101  hello@freshstartjuice.co.uk  /freshstartjuice  @freshstartjuice  www.freshstartjuice.co.uk

www.foodinnovation.wales/directory

G J & M M Morris T/A Welsh Farmhouse Apple Juice

 Graig Barn Farm, Llangenny Lane, Crickhowell, Powys NP8 1HB  Margaret Morris  +44 (0) 1873 810275  johng.morris@virgin.net  /welshfarmhouseapplejuice  www.welshfarmhouseapplejuice.co.uk Quality Welsh Food Certification Ltd. (Organic body.) We also have a Royal warrant awarded in January 2015 by HRH The Prince of Wales  Welsh Farmhouse apple juice is a family run business. We produce a 75cl single variety juice (mainly organic), ranging in flavours from sweet to dry. Our 25cl organic blend of medium sweet juice is ideal for cafes and pubs. An excellent juice.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

89


ARLOESI BWYD CYMRU

Glyndwr Vineyard

 Glyndwr Vineyard, Cowbridge, Vale of Glamorgan CF71 7JF  Richard Norris  +44 (0) 1446 624759  info@glyndwrvineyard.co.uk  /glyndwr.vineyard  www.glyndwrvineyard.co.uk Protected Designation of Origin (PDO), Protected Geographical Identification (PGI)  Glyndwr Vineyard is the oldest and largest established vineyard in Wales. The current owners pioneered the revival of viticulture in Wales, establishing Glyndwr Vineyard in 1979, making it the oldest family estate in Wales.

Llanllyr Source

 Llanllyr, Lampeter SA48 8QB  Linda Ashworth  +44 (0) 1570 470788  info@llanllyrwater.com  @llanllyrwater  www.llanllyrsource.com  Llanllyr Source is one of the world’s premium quality bottled waters. It comes from our sources beneath certified organic fields in west Wales in the UK.

90

Lowe Bros. (Cardiff) Ltd

 P.O. Box 693, Cardiff CF11 1HP  Katie Sieniawski  +44 (0) 2920 340432  katie@lowessoftdrinks.co.uk  /lowessoftdrinks  www.lowessoftdrinks.co.uk British Retail Consortium (BRC)  We at Lowes have provided quality soft drinks for over 100 years and we still continue to provide our services to businesses throughout the UK. Whilst manufacturing processes and regulations have changed over the years, our values remain the same.

Morgan’s Brew Tea Company Ltd

 Oldford House, Berriew Road, Welshpool, Powys SY21 7SS  Geoff or Anne Meredith  +44 (0) 1938 552303  hello@morgansbrewtea.co.uk  /morgans-brew-tea-company  @morgansbrewtea  www.morgansbrewtea.co.uk  Morgan’s Brew Tea Company is a family business based in Welshpool mid Wales. From our 19th century townhouse we operate an online shop, delivering our distinctive range of teas and infusion to customers across the world.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Pant Du

 Y Wern, Ffordd y Sir LL54 6HE  Richard a Iola Huws  +44 (0) 1286 880806 +44 (0) 1286 881819  post@pantdu.co.uk  /pantdu  @pantdu  www.pantdu.co.uk  Pant Du Vineyard and Orchard situated on the slopes of the Nantlle Valley, Snowdonia, is a family-run business producing award winning wines, high quality craft cider, unique apple juices and premium bottled water. Great Taste 3* winner.

Prince’s Gate

 Prince’s Gate, Narbeth, Pembrokeshire SA67 8JD  +44 (0) 1834 831225  enquiries@princesgate.com  /princesgatecoolwater  @pgcoolwater  www.princesgate.com

Radnor Hills

 Heartsease Farm, Knighton, Powys LD7 1LU  Penny Butler  +44 (0) 1547 530220  sales@radnorhills.co.uk  www.radnorhills.co.uk

Pip’s Real Hot Chocolate Co

 155 Penrhiwceiber Road, Mountain Ash, Rhondda Cynon Taf CF45 3SG  Phillip Easton  +44 (0) 7932 710126  pip@pipsformilk.co.uk  /realhcc  @realhcc  www.realhotchocolate.co  Artisan hot chocolate preparations hand made in Wales in a number of flavours. Free-from nuts, gluten, and dairy are available. Wholesale to gift shops and cafes, plus retail available. White label available. And it’s delicious!

www.foodinnovation.wales/directory

Segafredo Zanetti UK

 Unit 5, Cyfarthfa Park Industrial Estate, Merthyr Tydfil CF47 8PE  Ian Clark  +44 (0) 1685 384341  ianclark@segfredozanetti.co.uk  www.segafredozanetti.co.uk

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

91


ARLOESI BWYD CYMRU

Tast Natur

 39 Ffordd Ty Unnos, Caerdydd CF14 4NJ  Non Rhys  +44 (0) 2920 627156  info@tastnatur.com  /tastnatur  @tastnatur  www.tastnatur.com  Artisan Botanical Syrups handmade using home grown and foraged plants, for adding a natural and seasonal flavour to food and drink. Dilute, mix or drizzle!.

Ty Nant Spring Water

 Bethania, Llanon, Ceredigion SY23 5LS  +44 (0) 1974 272111  info@tynant.com  @tynantwater  www.tynant.com

Welsh Brew Tea

 57 Higher Lane, Swansea SA3 4PD  Alan Wenden  +44 (0) 1792 363391  info@welshbrewtea.com  @welshbrewtea  www.welshbrewtea.co.uk

The Preservation Society

 26 Victoria Road, Chepstow, Monmouthshire NP16 5QW  Angharad Underwood  +44 (0) 1291 626516  angharad@thepreservationsociety.co.uk  /thepreservationsociety  @angharadtps  www.thepreservationsociety.co.uk

Welsh Coffee Roasters

 Claremont House, Slon Lane, Ogmore by Sea, Bridgend, Vale of Glamorgan CF32 0PN  +44 (0) 7900 011244  huw@welshcoffee.com  /welshcoffeeco  @welshcoffeeco  www.welshcoffee.com

Tovali Ltd

 Glanyrafon Road, Carmarthen, Carmarthenshire SA31 3AR  Cynthia Davies  +44 (0) 1267 237331  sales@tovali.co.uk  www.tovali.co.uk STS (Support, Training and Services)  Tovali is a soft drinks manufacturer established in 1937 based in Carmarthen with customers throughout the United Kingdom, the European Union and worldwide. We produce a comprehensive range of squashes and cordials in one and five litre PET bottles.

92

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Wonky Drinks LTD T/A Get Wonky

 5th Floor, 1 Central Square, Cardiff CF10 1FS  Sebastian Norman  +44 (0) 7459 527969  hello@getwonky.co  /getwonkyuk  @getwonkyuk  www.getwonky.co British Retail Consortium (BRC)  Get Wonky believes that every fruit no matters its size, shape or color deserves a chance. That is why we relieve farmers of their wonky fruits that would otherwise have been discarded and lovingly cold-press them into sustainable juices.

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

93


ARLOESI BWYD CYMRU

94

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Diodydd alcoholig 13 Alcoholic drinks www.foodinnovation.wales/directory

PRODUCER’S DIRECTORY WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’

95


ARLOESI BWYD CYMRU

Aerona

Apple County Cider Co

 Rhedynog Isaf, Pwllheli, Gwynedd LL536LQ  Hazel Jones  +44 (0) 1766 810387  info@aerona.wales  /aerona  @aeronaliqueur  www.aerona.wales  Unique aronia berry products from Wales, made with hand-picked aronia berries from plants grown on the family farm. Available through independents shops, delis, wholesalers, food fairs, festivals and online.

 Whitehouse Farm, Newcastle, Monmouthshire NP25 5NS  Stephanie Culpin  +44 (0) 1600 750835  hello@applecountycider.co.uk  /applecountycider  @apple_countyco  www.applecountycider.co.uk  Apple County Cider Co specialises in single variety ciders made from 100% apple juice, cold fermented and lightly sparkling. Harvested from our orchards and made on our farm in Monmouthshire.

Ancre Hill Vineyard

Artisan Brewing Co T/A Pipes Beer

 Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire NP25 5HS  Richard Morris  +44 (0) 1600 714152  info@ancrehillestate.co.uk  @ancrehillestate  www.ancrehillestates.co.uk  This family owned vineyard is planted with Pinot Noir, Chardonnay and Albarino grapes. Biodynamic vineyard produces world class, award winning wines.

 183A Kings Road, Cardiff CF11 9PN  Chelsea Enness  +44 (0) 1600 750835  info@pipesbeer.co.uk  /pipesbeers  @pipes  www.pipesbeer.co.uk  Established early 2008 Artisan Brewing Co is based in a tiny brewery quarter in Pontcanna, Cardiff. They create unadulterated pure beers with no preservatives or additives in their production. Beer as nature intended.

Baa Brewery

 Unit 4 Station Road Industrial Estate, Chepstow NP16 5PF  +44 (0) 1291 408240  info@baabrewing.com  /baabrewing  @baabrewing  www.baabrewing.com

96

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Bluestone Brewing Company

 Tyriet, Cilgwyn, Newport, Pembrokeshire SA42 0QW  +44 (0) 1239 820833  brew@bluestonebrewing.co.uk  /bluestonebrewingcompany  @bluestoneales  www.bluestonebrewing.co.uk

Boozy Bods Ltd T/A Tudor Brewery

 Unit 1, Llanhilleth Industrial Estate, Abertillery, Blaneau Gwent NP13 2RX  Jaime Devine  +44 (0) 1495 214808  info@tudorbrewery.co.uk  @tudorbrewery  www.tudorbrewery.co.uk  A multi award winning family owned and run brewery, which uses only traditional methods to create true Welsh beers.

Boss Brewing Company

 Unit 14, Worcester Court, Mannesmann Close, Swansea SA7 9JR  +44 (0) 1792 790726  sarah.john@bossbrewing.co.uk  /bossbrewingco  @bossbrewingco  www.bossbrewing.co.uk

www.foodinnovation.wales/directory

Bragdy Dinbych

 Crown Workshop, Crown Lane, Denbigh, Denbighshire LL16 3SY  Alyn Ashworth  +44 (0) 7850 687701  info@bragdydinbych.co.uk  /bragdydinbych  www.bragdydinbych.co.uk  Nano-brewery producing a wide range of real ales, and occasional seasonal and special brews, including Denbigh Plum Ale. Brewery tours and brew-ityourself days. Beers available in bottles, local pubs and brewery tap Y Goron Fach in Denbigh.

Bragdy Lleu Cyf

 Uned A9, Stad Ddiwydiannol Penygroes, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd LL54 6DB  Robat Jones  +44 (0) 7724 902532  post@bragdylleu.cymru  /bragdylleu  @bragdylleu  www.bragdylleu.cymru Safe and Local Supplier Approval (SALSA), Great Taste Award  Bragdy crefft gwobrwyedig bro Dyffryn Nantlle. Rydym yn creu cwrw bendigedig gan ddefnyddio cynhwysion naturiol o’r safon uchaf. An award winning craft brewery in Dyffryn Nantlle. We brew tasty ales made with the finest natural ingredients.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

97


ARLOESI BWYD CYMRU

Brecon Brewing

 8a Brecon Enterprise Park, Brecon, Powys LD3 8BT  Buster Grant  +44 (0) 1874 620 800  beer@breconbrewing.co.uk  /breconbrewing  @breconbrewing  www.breconbrewing.co.uk  A range of cask, keg and bottled beers reflecting both traditional and contemporary styles.

Buzzard Brewery

 Speddyd Farm, Llandyrnog, Denbighshire LL16 4LE  Stuart Peasley  +44 (0) 7972 202880  stu@buzzardbrewery.co.uk  /buzzardbrewery  @buzzardbrewery  www.buzzardbrewery.co.uk  Micro-brewery producing craft cask conditioned ales. We deliver direct to the pub trade as well as offering a range of bottle conditioned ale.

Castles Brewery Ltd

 Unit 51B, Symonds Cliffe Way, Severn Bridge Industrial Estate, Portskewett, Monmouthshire NP26 5P  Nathan Micic  +44 (0) 1291 422032  nathan@castlesbrewery.co.uk  /castlesbreweryltd  @castlesbrewery  www.castlesbrewery.co.uk  We are a family run micro-brewery based in South Wales. We currently supply our beers in cask and bottle, but will be looking at kegs/cans from 2017 onwards. We have a small dedicated team ensuring every product we make is to the highest standard.

Celtic Country Wines

 The Winery, Llandysul, Ceredigion SA44 5TD  Richard Shipp  +44 (0) 1559 372152  enquiries@celticwines.co.uk  www.celticwines.co.uk  Family owned company producing fruit wines, liqueurs, jams, chutneys and preserves.

Caffle Brewery

 The Old School, Narberth, Pembrokeshire, SA67 8DS  +44 (0) 1437 541502  contact@cafflebrewery.co.uk  /cafflebrewery  @cafflebrewery  www.cafflebrewery.co.uk  Caffle is a small batch brewery situated in the heart of Pembrokeshire producing a range of cask and bottle conditioned ales; some with locally grown hops.

98

Celtic Spirit

 Bryn Maethlu, Llanfaethlu, Anglesey LL65 4NW  Richard Jones  +44 (0) 1407 730021  richard@celticspirit.co.uk  @celticspiritco  www.celticspirit.co.uk  Award winning producer of fine quality spirits and liqueurs from age old family recipes.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Cerddin Brewery

 Maesteg Road, Maesteg, Bridgend CF34 9LB  Gillian Scott-Morgan  +44 (0) 1656 732476  enquiries@cerddinbrewery@co.uk  @cerddinbrewery  www.cerddinbrewery.co.uk  Cask ales, bottled conditioned beers. CAMRA Pub of the Year 2012, 2013 and Highly Credited. Our beer, Cascade, won Bronze at Ludlow Beer Festival, this summer.

Conwy Brewery

 Unit 2, Ty Mawr Enterprise Park, Tan Y Graig Road, Llysfaen, Colwyn Bay LL29 8UE  Gwynne Thomas  +44 (0) 1492 514305  enquiries@conwybrewery.co.uk  @conwybrewery  www.conwybrewery.co.uk  Producer of a range of cask and bottle conditioned ales with no artificial ingredients.

Crafty Devil Brewing LTD Coles

 White Hart Inn, Llanddarog, Carmarthenshire SA32 8NT  +44 (0) 1267 275395  bestpubinwales@btconnect.com  www.coles.wales  We are the only brewer, cider maker and distiller in Wales. The only distillery in Wales to make all its spirits from the raw ingredients. Also the biggest craft distillery in Wales. The distillery has a visitor centre where it can all be seen.

Condessa Welsh Liqueurs

 Bryn Maethlu, Llanfaethlu, Anglesey LL65 4NW  Richard Jones  +44 (0) 1407 730021  richard@condessa.co.uk  Award winning fruit and cream liqueurs, cocktail recipes and liqueur gift products.

www.foodinnovation.wales/directory

 476A Cowbridge Rd West, Cardiff CF5 1BL  Rhys Watkins  +44 (0) 7766 014550  info@craftydevilbrewing.co.uk  www.craftydevilbrewing.co.uk

Cwrw Cader / Cader Ales

 Uned 4, Parc Menter Marian Mawr, Dolgellau, Gwynedd LL40 1UU  Stephen Warner or Jane Warner  +44 (0) 7931 734655  stephen.warner@caderales.com jane.warner@caderales.com  @caderales  www.caderales.com  Cwrw Cader/Cader Ales is a family run microbrewery in the picturesque market town of Dolgellau at the foot of Cader Idris in southern Snowdonia. We produce a range of quality real ale in casks and bottles for sale to the trade and to the general public.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

99


ARLOESI BWYD CYMRU

Da Mhile Distillery

 Glynhynod Farm, Llandysul, Ceredigion SA44 5JY  +44 (0) 1239 851528  sales@damhile.co.uk  /damhile  @damhile  www.damhile.co.uk

Dyfi Distillery

 Unit 5, Corris Craft Centre, Corris, Machynlleth, Gwynedd SY20 9RF  +44 (0) 1654 761551  danny@dyfidistillery.com  /dyfidistillery  @dyfidistillery  www.dyfidistillery.com

Evan Evans Brewery

 1 Rhosmaen Street, Llandeilo, Carmarthenshire SA19 6LU  James Buckley  +44 (0) 1558 824455  admin@evanevans.com  /evanevansbrewery  @evanevans1767  www.evanevansbrewery.com Safe and Local Supplier Approval (SALSA), Soil Association

100

Felinfoel Brewery Company

 Farmers Row, Llanelli, Carmarthenshire SA14 8LB  Philip Lewis  +44 (0) 1554 773357  info@felinfoel-brewery.com  www.felinfoel-brewery.com  Wales’ oldest brewer established in 1888 and still brewing award winning ales in the heart of Felinfoel. We are proud that these beers are well known and respected throughout the world.

Geipel Brewing

 Pant Glas, Corwen, Conwy LL21 0RN  Erik Geipel  +44 (0) 1490 420838  info@geipel.co.uk  /geipelbrewing  @geipelbrewing  www.geipel.co.uk  A rural microbrewery specialising in lagers made the traditional way: without filtration or pasteurisation.

Glyndwr Vineyard

 Glyndwr Vineyard, Cowbridge, Vale of Glamorgan CF71 7JF  Richard Norris  +44 (0) 1446 624759  info@glyndwrvineyard.co.uk  /glyndwr.vineyard  www.glyndwrvineyard.co.uk Protected Designation of Origin (PDO), Protected Geographical Identification (PGI)  Glyndwr Vineyard is the oldest and largest established vineyard in Wales. The current owners pioneered the revival of viticulture in Wales, establishing Glyndwr Vineyard in 1979, making it the oldest family estate in Wales.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Grey Trees Independent Craft Brewers

 Unit 5 & 6 Gasworks Road, Aberaman, Rhondda Cynon Taff CF44 6RS  Ray Davies  +44 (0) 1685 267077  sales@greytreesbrewery.com  /greytreesbrewery  @greytrees  www.greytreesbrewery.com  A multi award winning independent craft brewery offering a wide variety of hand crafted ales. Using traditional methods but with a modern twist we devise our recipes to suit all palates.

Gwynt y Ddraig Cider Ltd

 Llest Farm, Llantwit Fardre, Rhondda Cynon Taf CF38 2PW  Sales Team  +44 (0) 1443 209852  sales@gwyntcider.com  /gwyntcider  @gwyntyddraig  www.gwyntcidershop.com  Since 2001 we have been producing our extensive range of Welsh cider and perry. Our emphasis is on using only the highest quality fruit to create our unique blends of cider and perry. Available throughout the UK and in limited outlets in Europe.

Gwaun Valley Brewery

 Kilkiffeth Farm, Pontfaen, Fishguard, Pembrokeshire SA65 9TP  Leonard Davies  +44 (0) 1348 881304  gwaunvalleybrewery@gmail.com  /gwaunvalleybrewery  www.gwaunvalleybrewery.co.uk  A family-run microbrewery where real ales are brewed, bottled and barrelled on the premises. Visitors are encouraged to smell the malt and the hops and have a taste of one of the delicious ales together with an explanation of the brewing process.

www.foodinnovation.wales/directory

Hallets Cider

 Blaengawney Farm, Hafodyrynys, Newport NP11 5AY  Ann Hallett  +44 (0) 1495 244691  annie@halletsrealcider.co.uk  /halletscider  @halletscider  www.halletsrealcider.co.uk Safe and Local Supplier Approval (SALSA)  Family run, farm based craft cider producers. BBC Radio 4 Food and Farming Award winners in 2016 for Best Drinks Producer in UK. The Hallett family has been making cider since 2006 and earned the accolade of being experts in the craft cider industry.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

101


ARLOESI BWYD CYMRU

Heart of Wales Brewery

 Zion Street, Llanwrtyd Wells, Powys LD5 4RD  Lindsay Ketteringham  +44 (0) 1591 610236  lindsay@heartofwalesbrewery.co.uk  www.neuaddarmshotel.co.uk/brewery

Heavy Industry Brewing Ltd

 Old Slaughterhouse, Henllan, Denbighshire LL16 5AR  Tom McNeill  +44 (0) 1745 814 655  sales@heavyindustrybrewing.com  @heavybrew SIBA FSQ  Ten barrel microbrewery situated in the Vale of Clwyd producing modern beers. Brewer of “77” CAMRA Champion Beer of Britain Gold Champion, Strong Bitters 2016.

Kingstone Brewery

 Tintern, Chepstow, Monmouthshire NP16 7NX  Edward Biggs  +44 (0) 1291 680111  info@kingstonebrewery.com  www.kingstonebrewery.co.uk  Produces a range of award winning cask and bottle conditioned real ales.

102

Mantle Brewery Limited

 Unit 16, Pentood Industrial Estate, Cardigan, Ceredigion SA43 3AG  Dominique Kimber  +44 (0) 1239 623898  domi@mantlebrewery.com  /mantle-brewery-ltd  @mantlebrewery  www.mantlebrewery.com SIBA Assured Independent Craft Brewer  Mantle Brewery started brewing in 2013. The brewery was founded by Ian and Domi Kimber, and together with Owen and Alex, we brew great beer. The same care and attention goes into each brew, each step in the process, each and every cask, keg and bottle.

Meadow View Vineyard

 Cross Ways, Cowbridge CF71 7LJ  Michael Lewis  +44 (0) 2920 515552  m.lewis@meadowviewvineyard.co.uk  www.meadowviewvineyard.co.uk  Family run business specialising in Welsh sparkling wine made by the traditional champagne method.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Monty’s

 Unit 1, Castle Works, Hendomen, Powys SY15 6EZ  Pam Honeyman  +44 (0) 1686 668933  pam@montysbrewery.co.uk  /montysbrewery  @montysbrewery  www.montysbrewery.co.uk  Family run independent brewery based in mid Wales on the Powys / Shropshire borders. Multi award winning with International Beer Challenge award winner SIBA. Great Taste, and CAMRA winner. Accredited SALSA supplier. Cask, bottled beer and craft keg beer available.

Oast House Brewery

 32 Brynystwyth, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1SS  John Dyer  +44 (0) 1970 627907  info@oasthousebrewery.co.uk  /oasthousebrewery  @oasthousebrewer  www.oasthousebrewery.co.uk  An Aberystwyth based business brewing quirky beers locally. We practise technical brewing to create great tasting beer in cask, keg and bottle.

Old Monty Cider

 Glascoed, Montgomery, Powys SY15 6RT  John Jenkins  +44 (0) 1686 640899  oldmontycider@gmail.com  www.oldmonty.co.uk  Award winning cider made from 100% freshly pressed apples.

www.foodinnovation.wales/directory

Otley Brewing

 Unit 39, Albion Industrial Estate, Pontypridd CF37 4NX  Karl Greenhough  +44 (0) 1443 480555  info@otleybrewing.co.uk  @otleybrewingco  www.otleybrewing.co.uk

Pant Du

 Y Wern, Ffordd y Sir LL54 6HE  Richard a Iola Huws  +44 (0) 1286 880806 +44 (0) 1286 881819  post@pantdu.co.uk  /pantdu  @pantdu  www.pantdu.co.uk  Pant Du Vineyard and Orchard situated on the slopes of the Nantlle Valley, Snowdonia, is a family-run business producing award winning wines, high quality craft cider, unique apple juices and premium bottled water. Great Taste 3* winner.

Parva Farm Vineyard

 Tintern, Chepstow, Monmouthshire NP16 6SQ  +44 (0) 1291 689636  info@parvafarm.com

Penderyn Distillery

 Penderyn Distillery, Penderyn, Rhondda Cynon Taff CF44 0SX  +44 (0)1685 813300  info@penderyn-distillery.co.uk  /penderyndistillery  @penderynwhiskey  www.penderyn.wales

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

103


ARLOESI BWYD CYMRU

Pixie Spring Brewing Ltd

 Unit C1, Coed Cae Lane Industrial Estate, Rhondda Cynon Taf CF72 9HG  Gazza Prescott  +44 (0) 7814 255943  hops@hopcraftbrewing.co.uk  /hopcraftbrewing  @hopcraftbrewing  www.hopcraftbrewing.co.uk  A small craft brewery situated in the Ely Valley in South Wales, producing hoppy and interesting cask and keg beers for the UK market.

Radnorshire Ales

 Brookside Farm, New Radnor, Powys, LD8 2SU  Ben Asson  +44 (0) 1544 350456  radnorshireales@yahoo.com  /radnorhillsholidaycottages  Radnorshire Ales is a micro brewery producing cask and bottled ales using our own spring water. Situated in the Radnor Valley our ales celebrate the hills and landscape features of the locality. We currently produce 5 traditional and new wave ales.

Purple Moose Brewery Ltd

 Union Buildings, Porthmadog, Gwynedd LL49 9DB  Lawrence Washington  +44 (0) 1766 515571  beer@purplemoose.co.uk  @purplemoosebrew  www.purplemoose.co.uk  Purple Moose Brewery manufactures and distributes a range of modern Welsh ales in both cask and bottle. Numerous national and international accolades have been awarded to our beers.

Rhymney Brewery

 Gilchrist Industrial Estate, Blaenavon, Pontypool, Torfaen NP4 9RL  Andrew Thomas  +44 (0) 1685 722253  mark@rhymneybreweryltd.com  www.rhymneybreweryltd.com

SA Brain and Company

 The Cardiff Brewery, Crawshay Street, Cardiff CF10 5DS  +44 (0) 2920 334762  enquiries@sabrain.com  /brainsbrewery  @brainsbrewery  www.sabrain.com

Seidr y Mynydd

 Maesteg, Meinciau Road, Mynyddygarreg, Kidwelly, Carmarthenshire SA17 4RA  +44 (0) 7901 552144  sionew@yahoo.com  www.seidrymynydd.cymru

104

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Tenby Brewing Company

 Unit 15, The Salterns, Tenby, Pembrokeshire SA70 7NJ  Rob Faulkner  +44 (0) 1834 218090  info@tenbybrewingco.com  /tenbybrewingco  www.tenbybrewingco.com  Independent brewers in Tenby producing a diverse range of small batch craft beers direct to the licensed trade and Welsh wholesalers.

The Hurns Brewing Co Ltd (Tomos Watkin)

 Unit 3, Alberto Road, Swansea Enterprise Park, Swansea SA6 8RP  Connie Parry  +44 (0) 1792 797321  ceo@tomoswatkin.co.uk  www.tomoswatkin.com  Tomos Watkin is a multi-award winning brewery based in Swansea producing traditional and craft products. All of our products are crafted using the finest raw materials. Tomos Watkin ‘The Great Ales of Wales’.

The Celt Experience

 Pontygwindy Industrial Estate, Caerphilly CF83 3HU  Kevin Swords  +44 (0) 2920 867707  kevin@celtexperience.com  @celtbeers  www.celtexperience.com  An adventurous and experimental Craft Brewery, inspired by Celtic Mythology. We have hand-carved a range of leftfield and extraordinary ales, that are exported all over the world.

The Great Orme Brewery

 Unit 3, The Old Abattoir, Builder St, Llandudno, Conwy, North Wales LL30 1DR  +44 (0) 1492 330680

www.foodinnovation.wales/directory

The Pembrokeshire Beach Food Company

 The Mermaid Grotto, Unit 1A, Warrior Way, Pembroke Dock, Pembrokeshire SA72 6UB  +44 (0) 1645 278101  mail@beachfood.co.uk  /pembrokeshirebeachfoodcompany  @beach_food  www.beachfood.co.uk  Inspired by the sea, The Pembrokeshire Beach Food Company is a celebration of all seashore goodness. The seaweed specialists in Wales with a multi award winning Café Môr serving up hot food from Easter to September at Freshwater West.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

105


ARLOESI BWYD CYMRU

The Untapped Brewing Company Ltd

 Unit 6, Little Castle Business Park, Raglan, Monmouthshire NP15 2BX  Owen Davies  +44 (0) 1291 690074  enquiries@untappedbrew.com  /theuntappedbrewingcompany  @untappedbrew  www.untappedbrew.com Soil Association, SIBA FSQ  An independent craft brewery making a wide range, including pales, IPA, bitters, old style, stout, wheat and saison. Great Taste winner 2015, 2016, 2017. Bronze Champion Beer of Wales 2017. Approved organic producer. Available in cask, and bottle.

Tiny Rebel Brewing Co

 Unit 12A, Maesglas Industrial Estate, Newport NP20 2NN  Bradley Cummings  +44 (0) 1633 547378  bradley@tinyrebel.co.uk  @tinyrebelbrewingco  www.tinyrebel.co.uk  It all began in a garage back in 2008 where Brad and Gazz homebrewed on weekends. We got pretty good at it and as we are beer geeks at heart we always took things that one step further. In 2010 the idea for Tiny Rebel was born, with the result being our official launch in February 2012.

106

Toloja Orchards

 Ty Gwyn, Dihewyd, Lampeter, Ceredigion SA48 7PP  Nikki Crewes-Sweet  +44 (0) 1570 471295  sales@welshcider.com  www.welshcider.com  Toloja Orchards is a family company set up by Nikki and Kevin Sweet based near Cardigan Bay producing award winning traditional ciders and vinegars which are used to make our ‘Must-haveMustard’ range, chutneys, relishes as well as jams and marmalades. This year Toloja is opening their shop and microheritage centre.

Tomos a Lilford Brewery

 Unit 11b, Vale Business Park, Cowbridge, Vale of Glamorgan CF71 7PF  Rolant Tomos  +44 (0) 1446 677757  tomos.lilford@gmail.com  /tomosalilford  @tomosalilford  www.tomosalilford.com  Adventurous Microbrewery based in The Vale of Glamorgan. Great tasting beers for those with an adventurous palate. Ales include - Rosemary Ale, Seaweed Stout, Hay Ale. Can also provide own label beers.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Twt Lol Cyf T/A Bragdy Twt Lol

 Unit B27, Trefforest Industrial Estate, Rhondda Cynon Taf CF37 5YB  Philip Thomas  +44 (0) 7966 467295  philip@twtlol.com  /twtlol  @bragdytwtlol  www.twtlol.com SIBA FSA  We are a fresh and dynamic microbrewery located in Trefforest, South Wales. Born out of exceptional ales, crafted and honed at such a small scale we have been able to truly push the taste experience of real ale.

Vale Cider

 Ffaid Wen, Bonvilston, Cardiff CF5 6TS  +44 (0) 1446 781003  nick@valecider.co.uk  /valecider  www.valecider.co.uk

Warcop

 9 Nellive Park, Newport, NP10 8SE  Bill Picton  +44 (0) 1633 680058  williampicton@warcopales.com  www.warcopales.com  Warcop Ales is a small microbrewery situated on the Wentlooge levels between Newport and Cardiff. The brewery produces quite a large and varied number of cask and bottled conditioned real ales, ranging from dark mild’s to pale ales of high and low ABV’s.

www.foodinnovation.wales/directory

Wernddu Wine and Vineyard

 Pen-y-Clawdd, Monmouth, Monmouthshire NP25 4BW  Leigh Strawford  +44 (0) 1600 740104  info@wernddu.com  @leighstrawford  www.wernddu.com  Escape to the country in the heart of Monmouthshire and sample award winning wine, cider and perry in a relaxed atmosphere.

White Castle Vineyard

 Croft Farm, Abergavenny, Monmouthshire NP7 8RA  Robb Merchant  +44 (0) 1873 821443  info@whitecastlevineyard.com  /whitecastlevineyard  @welshwines  www.whitecastlevineyard.com  White Castle Vineyard recognised as a top producer of Welsh wines, is as family run business situated near Abergavenny in the Monmouthshire countryside. Our aim is to produce quality Welsh wines and become a top local visitor attraction.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

107


ARLOESI BWYD CYMRU

Wrexham Lager

 42 St George’s Crescent, Wrexham LL13 8DB  Mark Roberts  +44 (0) 1978 266222  mark.roberts@wrexhamlager.co.uk  /wrexhamlager  @wrexhamlager  www.wrexhamlager.co.uk  Wrexham lager beer company is the UK’s first lager brewery and has a tremendous history. The brewery also produces fine pilsner style lagers for the domestic and export market.

108

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Popty 14 Bakery www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

109


ARLOESI BWYD CYMRU

Aberffraw Biscuit Company

 Preswylfa, 1 Fford Gogor, Llansannan, Conwy LL16 5HZ  +44 (0) 1492 642705  james@aberffrawbiscuits.com  www.aberffrawbiscuits.com

Anne’s Patisserie

 Unit 36, Manor Business Park, Flint, Flintshire CH6 5UY  Anne Elwood  +44 (0) 1352 763562  www.annespatisserie.co.uk

Baked By Mel

 High Street, Llantwit Major, Vale of Glamorgan CF61 1SS  Melanie Constantinou  +44 (0) 7972 795677  info@bakedbymel.co.uk  /bakedbymel  @bakedbymel  www.barabrith.co  Baked By Mel bakes traditional Bara Brith, which can be sent all over the UK. It is ideal to send as a personal gift, B2B or for conferences/meetings. Bara Briths can include personalised messages and come in a gift box with a nostalgic flavour.

Bakestone Bakery

 Unit 12, ARD Industrial Estate, Pontypool, Torfaen NP4 0SW  Rhys Thomas  +44 (0) 1495 524435  hello@bakestonebakery.co.uk  @bakestonebakery  Bakestone Bakery produces delicious top quality gluten and dairy free goodies, including Welsh cakes, muffins, steam puddings, bread and celebration cakes.

Bill King Artisan Baker

 Unit 2, New Road, New Inn, Pontypool, Torfaen NP4 0TL  Bill King  +44 (0) 7785 516459  bill@billkingartisanbaker.co.uk  /bill-king-artisan-baker  @billking  www.billkingartisanbaker.co.uk

Brace’s Bakery Limited

 Pen-Y-Fan Industrial Estate, Crumlin, Newport NP11 3EF  +44 (0) 1495 241400  info@bracesbakery.co.uk  @bracesbakery  www.bracesbakery.co.uk

Brutons the Bakers

 60-62 Holmesdale Street, Grangewton, Cardiff CF11 7HF  +44 (0) 2920 224346  brutonsthebakers@hotmail.co.uk  www.brutonsthebakers.co.uk

110

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Burts Biscuits and Cakes Limited

 Unit 12a, Brynmenyn Business Centre, Brynmenyn, Bridgend CF32 9TZ  Edward Burt  +44 (0) 1656 720220  sales@burtsbiscuitsandcakes.com  /burtsbiscuitsandcakes  @burtsthebakers  www.burtsbiscuitsandcakes.com Safe and Local Supplier Approval (SALSA)  Burts Biscuits and Cakes Limited is a manufacturer and distributor of Cake, Biscuit and Cracker products with distribution throughout the UK, Europe, North America, Middle East and Asia.

Casa del Cymru

 Unit 18, Parc Teifi, Cardigan, Ceredigion SA43 1EW  Simon  +44 (0) 7988 874876  info@casadelcymru.co.uk  /casadelcymru  @casadelcymru  www.casadelcymru.co.uk  We are a family run fresh pasta and ravioli manufacturing company based near the coast in west Wales. We specialise in ravioli with contemporary Welsh fillings. Our primary market is the food service sector.

Chef on the Run Foods Cakes for Celebrations

 The Old Wool Barn, Cowbridge, Vale of Glamorgan CF71 7AJ  Terence Aylward  +44 (0) 1446 771710  taylward@hotmail.co.uk

 The Old Stables Tea Room, Bear Street, Hay-on-Wye HR3 5AN  Mike Carnell  +44 (0) 7796 484766  info@chefontherunfoods.co.uk  www.chefontherunfoods.co.uk

Clam’s Handmade Cakes Caroline’s Real Bread Company

 The Old Vicarage Bakery, Merthyr Cynog, Brecon, Powys LD3 9SD  +44 (0) 1874 690378  info@carolinesrealbreadcompany.co.uk  www.carolinesrealbreadcompany.co.uk

www.foodinnovation.wales/directory

 1-2 Gwent Court, Victoria Business Park, Ebbw Vale NP23 8AN  Lewis Phillips  +44 (0) 1495 357620  clamscakes@live.co.uk  @clamscakes  www.clamscakes.co.uk  Artisan Handmade Bakery, supplying the food service with ambient and frozen cakes.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

111


ARLOESI BWYD CYMRU

Contempo Catering

 14 Dol-Y-Dderwen, Llangain, Carmarthenshire SA33 5BE  Lisa Rees  +44 (0) 7951 349087  info@contempocatering.co.uk  www.contempocatering.co.uk

Continental Patisserie

 216-217 Springvale Industrial Estate, Cwmbran, Torfaen NP44 5BJ  Coles  +44 (0) 1633 860090  sales@continentalpatisserie.co.uk

Creative Food

 1 Berkley Rd, Bassaleg, Newport NP10 8PP  Beverly Reed  +44 (0) 1633 897550  bev@creativefood.co.uk  /bevcreativefood  @bevcreativefood  www.creativefood.co.uk  Artisan producer and an experienced pastry chef with Michelin starred experience in Europe and the UK Beverly prepares freshly baked patisserie, handmade luxury chocolates, Turkish delight and award winning fudge using the finest quality ingredients.

Cothi Valley Produce

 Cilwr Farm, Llandeilo, Carmarthenshire SA19 7BQ  Lynn Beard  +44 (0) 1558 685555  richardbeard01@btconnect.com  @lynncothivalley

Cradoc’s Savoury Biscuits

 34 Cradoc Road, Brecon, Powys, LD3 9LH  Allie Thomas  +44 (0) 1874 624339  info@cradocs.co.uk  /cradocssavourybiscuits  @cradocsbiscuits  www.cradocs.co.uk  Artisan Cradocs offers a range of unique snacks made with vegetables fruits, flowers, seeds, herbs and spice. Savoury flavours are low in sugar. With vegetarian, vegan, dairy and salt free options, delicious on a cheeseboard, with pate dips and drinks.

112

Delicia Cakes & Teas

 Unit 19d, Cambrian Industrial Estate East Side, Coedcae Lane, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9EW  Deborah Ellis  +44 (0) 7960 784591  email@deliciacakes.co.uk  @deliciacakesandteas  www.deliciacakes.co.uk  Delicia Cakes are a high-quality baker, based near Llantrisant in South Wales, specialising in freshly-made gourmet cakes and cupcakes. Whenever possible, all our cakes use locally sourced ingredients for fresher, better tasting products while promoting and supporting local suppliers.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Doodle Bakes

 3 Corndon Drive, Montgomery, Powys SY15 6RE  Nicky Markham  +44 (0) 7706 556131  doodlebakes@hotmail.co.uk  @doodlebakes11  www.doodlebakes.co.uk

Easibake Foods Ltd

 Pontyfelin Avenue, Pontypool NP4 0DQ  Dominic Downey  +44 (0) 2838 390501  d.downey@evronfoods.co.uk  www.evronfoods.co.uk

Flapjack Nation

 Lucy Brierley  +44 (0) 7598 522871  sayhello@flapjacknation.co.uk  @flapjacknation

Frantastic Crepes

 301 Coed y Gores, Cardiff CF23 9NP  Francis Munro  +44 (0) 2920 733522  frantasticcrepes@msn.com  Traditional crepes and galettes at events. Vegan baked goods at farmers markets.

Garth Bakery Ltd  Hillside, Narberth, Pembrokeshire SA67 8EH  +44 (0) 1834 860268  eastwestcuisine@aol.com  Suppliers of bread and cakes. Private catering.

 Pontcynon Industrial Estate, Abercynon, Rhondda Cynon Taf CF45 4EP  Andrew Morris  +44 (0) 1443 742080  enquiries@garthbakery.co.uk  www.garthbakery.co.uk

Fabulous Welsh Cakes

Gorg’ Cakes Ltd

Eastwest Cuisine

 Unit 14, Bute Street, Cardiff CF10 5BZ  Jo Roberts  +44 (0) 7795 473224  sales@fabulouswelshcakes.co.uk  @fabcakes  www.fabulouswelshcakes.co.uk

Felin Talgarth Mill

 The Square, Talgarth, Powys LD3 0BW  Stephen Shearman  +44 (0) 1874 711352  admin@talgarthmill.com  www.talgarthmill.com

www.foodinnovation.wales/directory

 PO Box 2390, Wrexham LL11 0LY  Fiona Rooza  +44 (0) 1244 422615  fiona@gorgcakes.co.uk  /gorgcakesltd  @gorgcakesltd  www.greatbritishcakes.com Safe and Local Supplier Approval (SALSA)  Supplier of individual sweet treats.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

113


ARLOESI BWYD CYMRU

Gower Cottage Brownies Ltd

 Gower Cottage, Swansea SA3 1AD  Kate Jenkins  +44 (0) 1792 390011  kate@gowercottagebrownies.co.uk  /gowercottagebrownies  @gowercottage  www.gowercottagebrownies.co.uk  Gower Cottage Brownies produce award winning artisan chocolate brownies available as a gift delivered to your door, “the best brownies we’ve ever tasted” BBC Good Food Magazine. Also our new range of spreadable brownie butters (brownie in a jar).

House of Flavours Portuguese Traditional Flavours

 21 Ty Mynydd, Cwmbran, Torfaen NP44 1NT  Luis Carvalho  +44 (0) 7593 952002  info@houseofflavours.co.uk  /houseofportugueseflavours  www.houseoflavours.co.uk  Homemade traditional Portuguese foods including Pastel de Nata, cornbreads, and more! Find us at local food markets in Torfaen and Newport.

Isabel’s Bakehouse

Henllan Bread

 Colomendy Industrial Estate, Denbigh, Denbighshire LL16 5TA  Ainslie Edwards  +44 (0) 1745 812671  ainslie@henllanbread.co.uk  @henllanbread  www.henllanbread.co.uk  Producers of fresh bread, rolls and cakes from their own traditional recipes.

Home Baking

 46 Herbert Thomas Way, Birchgrove, Swansea SA7 0HH  Meinir Morgan  +44 (0) 1792 798079  homebaking@fsmail.net  www.homebakingonline.co.uk  Specialising in wedding and celebration cakes.

114

 Cribyn, Court Gardens, St. Arvans, Chespstow, Monmouthshire NP16 6DZ  Isabel Partridge  +44 (0) 7966 592368  isabel@isabelsbakehouse.com  /isabelsbakehouse  @isabelbakehouse  www.isabelsbakehouse.com  As a trained pastry chef, Isabel produces a wide range of bespoke handmade, all butter cakes for every occasion, including weddings, celebrations and Christmas. A unique range of baking kits has also been designed and they make the perfect gift.

Jayne’s Bakes

 Millbrook Cottage, 6 Cefn Road, High Cross, Newport NP10 9AQ  +44 (0) 1633 896212  jmrees1@btinternet.com  /jaynesbakes  @jaynebakes

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Just Love Food Company Ltd

 Unit 6, Oakdale Court, Oakdale Business Park, Blackwood, Caerphilly NP12 4AD  Mike Woods  +44 (0) 1495 249710  orders@justlovefoodcompany.com  @justlovefoodco  www.justlovefoodcompany.com British Retail Consortium (BRC)  Manufacturer of hand decorated gluten free, dairy free, nut free celebration cakes that taste just as good as non free from cakes .

La Crème Patisserie & Catering

 Unit 6, Mardon Park, Port Talbot SA12 7AX  Sian Hindle  +44 (0) 1639 813166  www.lacremepatisserie.co.uk  La Crème Patisserie supply restaurants and hotels with award winning desserts as well as specialising in designer wedding cakes and bespoke chilled desserts to private customers.

La Mediterranea Food UK

 Unit 8, Blaenant Industrial Estate, Ebbw Vale, Blaenau Gwent NP23 4BX  Domenico Scarpetta  +44 (0) 7849 547857  dscarpetta@hotmail.com  www.lamediterranea.com  Specialising in fresh pasta and Mediterranean bread products.

www.foodinnovation.wales/directory

Lee & Lewis Enterprise Ltd T/A Becws Mon

 Unit 13, Gaerwen Industrial Estate, Gaerwen, Anglesey LL60 6HR  Richard Lewis  +44 (0) 1248 422257  hello@monbakery.co.uk Safe and Local Supplier Approval (SALSA)  Becws Mon is directed by Benjamin Lee and Richard Lewis. Benjamin and Richard started baking in 1992 and between them have a wealth of baking experience owning two other bakeries in the local area.

Lewis Pie & Pasty Company

 Units 3-6, Abergelly Road, Swansea West Business Park, Fforestfach, Swansea SA5 4DY  +44 (0) 1972 579908  enquiries@lewispies.co.uk  @lewispies  www.lewispies.co.uk

Lewis’s Bread

 9 College Street, Lampeter, Ceredigion SA48 7DY  Tracy Lewis  +44 (0) 7805 358623  info@lewissbread.co.uk  www.lewissbread.co.uk  Artisan bakery in Lampeter, producer of bread, pies, cakes and pastries, including sandwiches and drinks to go. Call in and say hello.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

115


ARLOESI BWYD CYMRU

Little Devils Heavenly Bakes

 1 Glanfedw, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4RE  Luiza Davey  +44 (0) 7939 876066  luizadavey@hotmail.com  /luidavey  @luizadavey  Motivated by quality, with all products homemade from the best ingredients.

Love at First Bake Ltd

 Unit 10, Brecon Enterprise Park, Brecon, Powys LD3 8BT  Teri-Ann Winslow  +44 (0) 1874 620240  teri-ann@loveatfirstbake.co.uk  /loveatfirstbake  @loveatfirstbake  Award winning scratch producer of gluten and wheat free sweet and savoury baked goods to coffee shops and cafes across the UK. In our dedicated gluten free bakery all our recipes are crafted and finished by hand, from single serve items to large cakes.

Magmu Castles & Cakes

 Londonderry, Kilgetty, Pembrokeshire SA68 0RT  Nan Jenkins  +44 (0) 1646 651558  14 varieties of homemade cakes all made to order.

Mama Zo’s Cookies

 42 Lake Avenue, Rhyl, Denbighshire LL18 1HY  +44 (0) 7949 861663  info@mamazoscookies.co.uk  /mamazoscakesandcookies  www.mamazoscookies.co.uk

Marys Farmhouse Ltd

 Unit 1 & 2, The Fairfield, Crymch, Pembrokeshire SA41 3QE  Rob Hursey  +44 (0) 1239 831440  rob@marys-farmhouse.co.uk  www.marys-farmhouse.co.uk Safe and Local Supplier Approval (SALSA)  Manufacturers of ice cream, sorbet and meringue.

Maddocks’ Cakes From Wales Ltd

 64 Southgate Road, Southgate, Swansea SA3 2DH  Patricia Maddocks  +44 (0) 1792 233447  anthony@cakesfromwales.com  A range of homemade, bakestone cooked authentic recipe Welsh cakes for collection or delivery direct to your door. Order your own “True Taste of Wales” award winning Maddocks’ Welshcakes. We offer the best in Welsh home-baked cakes just like “mam makes”.

116

Memory Lane Cakes Ltd

 Maes y Coed Road, Cardiff CF14 4XR  Ian Mayo  +44 (0) 2920 357500  info@finsburyfoods.co.uk  www.finsburyfoods.co.uk

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Nimbus Foods Ltd

 The Marian, Dolgellau, Gwynedd LL40 1UU  Jack Proctor  +44 (0) 1341 423050  jack.proctor@nimbusfoods.co.uk  www.nimbusfoods.co.uk British Retail Consortium (BRC)  Established in 1996, Nimbus Foods rests in the heart of the Welsh mountains and manufactures high quality inclusions, decorations and toppings for the food industry from its 50,000 square foot state of the art nut free production facility.

Old Griffin Kitchen

 Old Griffin, 2 Cwrt Griffin, Rudry, Caerphilly CF833JQ  Sarah Wilson  +44 (0) 7747 035846  oldgriffinkitchen@gmail.com  /sarahwilsonrudry  Delicious cakes, bakes and pies homemade in Rudry, Caerphilly. We pride ourselves on our large range of baked treats and savoury goods, and offer gluten-free and vegetarian options. Available at local markets and through our event catering.

Orchard Pigs (Wales) Ninkee Ltd

 Unit 4 Food Centre Wales, Horeb, Llandysul, Ceredigion SA44 4JG  Alistair Henderson  +44 (0) 1559 362364  alistair@ninkee.com  The Ninkee is a healthier hot savoury food to go. It`s created from steamed bread with delicious savoury fillings such as chilli, curry, cheese, beans, bolognaise, veggie etc. The Ninkee is supplied frozen and is microwave heated to serve.

www.foodinnovation.wales/directory

 Unit ER, Bryn Business Centre, Bryn Lane, Wrexham LL13 9UT  +44 (0) 1978 660371  robert@orchardpigs.co.uk  www.orchardpigs.co.uk

Pantri Swswen

 Tyddyn Canol, Weeg Lane, Caersws, Powys SY17 5RE  Lizzie Jones  +44 (0) 7903 704679  lizzie@pantriswswen.co.uk  /pantriswswen  @pantriswswen  www.pantriswswen.co.uk  Mid Wales based artisan producers of award winning luxury preserves marmalade, pickles, chutney, jam, conserves, curds, jelly, luxury cakes, baked goods and hampers made with Welsh ingredients for a true taste of Wales.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

117


ARLOESI BWYD CYMRU

Peter’s Food Service

 Unit 1, Greenway, Bedwas House Industrial Estate, Caerphilly CF83 8XP  +44 (0) 8708 505606  enquiries@petersfood.com  /officialpeters  @officialpeters  www.petersfood.co.uk  Peter’s Food Service is an award winning pastry manufacturer based in Caerphilly and bakes over 3 million pastries every week. As well as producing pies, pasties, slices, and sausage rolls, we also manufacture sausages and saveloys. Deliver to food outlets across the country.

Popty Bakery Ltd

 Llanllechid, Bethesda, Bangor, Gwynedd LL57 3HU  Marian Williams  +44 (0) 1248 600517  marian@popty.co.uk  /poptybakery  @poptybakeryltd  www.popty.co.uk Safe and Local Supplier Approval (SALSA), RSPO  Award winning 3rd generation family Bakery producing traditional family recipe Welsh Cakes, Bara Brith Cake, Bara Brith Loaf, Shortbread and Mince Pies. Situated in the beautiful Snowdonia National Park, North Wales.

Poppychocs and Cake Confectioners

 3 Fairfax View, Raglan, Monmouthshire NP15 2DR  Rachel Petrie  +44 (0) 1291 690983  poppychocs@ymail.co.uk  Great Taste award winning marshmallows, individually handmade chocolates, as well as celebratory cakes and brownies.

Popty Bach y Wlad

 Cwrt Farm, Llandysul, Ceredigion SA44 5DA  Enfys Wyse  +44 (0) 1559 362335  djmarks@btconnect.com  We have been producing homemade cakes and preserves for 25 years using local producers. We sell at good food shops, at food fairs and in our tearoom.

118

Popty’r Bryn

 Cefn Arthen, Llanfairpwllgwyngyll, Anglesey L61 6SZ  Nerys Roberts  +44 (0) 1248 430223  nerys@poptyrbryn.co.uk

Prima Foods (UK) Ltd

 Glanlliedi Business Park Llanelli, Carmarthenshire SA14 8PD  Peter Rice  +44 (0) 1554 759959  info@primafoods.co.uk  /chefspromise  @chefspromise  www.primafoods.co.uk British Retail Consortium (BRC)

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Richardson’s Homebaking

 Nolands Lodge, Llansteffan, Carmarthenshire SA33 5JZ  Paula Richardson  +44 (0) 1267 241248  paulacardew@gmail.com  Established in 1964, Richardson’s Home Baking make traditional high quality pies, terrines, cooked meats, faggots and a variety of cakes - one of which was personally selected by Prince Charles to be served at his wedding to Camilla. We also supply local shops and hotels.

Ridiculously Rich by Alana

 The Barn, Aberystwyth SY23 5AS  Alana Spencer  contact@ridiculouslyrichbyalana.co.uk  @ridic_rich  www.ridiculouslyrichbyalana.co.uk

Seasons Farm Foods

 Seasons Farm Foods, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf CF72 8LQ  Amanda Rees  +44 (0) 7920 427410  sully24@btinternet.com  @seasonsfarmfood  www.seasonsfarmfoods.co.uk

www.foodinnovation.wales/directory

Shellys - The Welsh Shortbread Company

 44 Brynteg Avenue, Bridgend CF31 3EN  Michelle Davies  +44 (0) 7837 738723  shellysfoods@yahoo.co.uk  /shellysshortbread  @shellysfoods  shellys-thewelshshortbreadcompany.co.uk  Shellys - Welsh Shortbread Company is a South Wales based family business, creating amazing flavours of shortbread. We have developed a range of sensational flavours to tantalize your taste buds from peanut butter to dark chocolate and sea salt.

Siwgr a Sbeis

 Parc Ty Gwyn, Ffordd Berth Ddu, Llanrwst, Conwy LL26 0PQ  +44 (0) 1492 641940  siwgrasbeis@btinternet.com  www.siwgrasbeis.co.uk

Sugar & Spice

 68 Oxford Street, Swansea SA1 3JG  Heather Parry  +44 (0) 1792 429815  hparry@hotmail.com  www.sugarspicecakes.co.uk  Cakes for all occasions. Designed to be unique for your special day. Fruit, sponge, chocolate, almost anything is possible.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

119


ARLOESI BWYD CYMRU

Talgarth Bakery

 8 -12 Spelter Industrial Estate, Maesteg, Bridgend CF34 0TY  Steve Chapman  +44 (0) 1656 733185  enquiries@talgarthbakery.co.uk  www.talgarthbakery.co.uk

Tan Y Castell Foods Ltd

 Unit 1, West Wales Business Park, Redstone Road, Narberth, Pembrokeshire SA67 7ES  Gregg Summerly  +44 (0) 1834 861997  info@welshcakes.com  /tanycastellfoods  @tanycastell  www.welshcakes.com British Retail Consortium (BRC)  Est 20 years ago, family run manufacturers of bakery goods. Welsh cakes, bara brith, scones, biscuits. Supply to top end retailers, supermarkets, wholesalers, local shops, restaurants, cafes, hotels. We have a gluten free Bakery on site making, tray bakes, Welsh cakes, muffins, bread.

Terry’s Patisserie

 Unit 1, Euro Business Park, Aberbargoed, Caerphilly CF81 9AG  +44 (0) 1443 828150  /terryspatisserie  www.terryspatisserie.co.uk

120

The Bake Shed

 Unit 13, Albion Industrial Estate, Cilfynydd, Rhondda Cynon Taf CF37 4NX  William Rhys Davies  +44 (0) 7817 296192  thebrownieman@thebakeshed.com  @thebakeshed  www.thebakeshed.com Safe and Local Supplier Approval (SALSA)  Hello! We are The Bake Shed!! We love baking incredible products that people love to eat, then eat more! We bake tray bakes for the coffee shop and have a wide range of gluten free and vegan products. Call us for a sample!

The Chocolate Brownie Company

 Chestnuts, Cardiff Road, Creigiau, Cardiff CF15 9NL  Vicky Critcher  +44 (0) 7870 589960  vicky@chocbrownieco.co.uk  /chocbrownieco  @chocbrownieco  www.chocbrownieco.co.uk Safe and Local Supplier Approval (SALSA)  Award winning Great taste 2013, specialising in dark Belgian chocolate brownies in a variety of flavours and pack sizes. Creator of the brownie pick and mix.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

The Dough Ball Deli

 8 Ninian Road, Cardiff CF23 5EE  Michelle Wilkins  +44 (0) 2920 219888  michelle@thedoughballdeli.co.uk  @doughballdeli  www.thedoughballdeli.co.uk  Freshly baked dough balls with delicious dips.

The Little Welsh Deli

 Unit 24, Delta Lakes, Machynys, Llanelli SA15 2DR  Clare Phillips  +44 (0) 7413 099970  sales@thelittlewelshdeli.co.uk  @thelittlewelshdeli  www.thelittlewelshdeli.co.uk

The Village Bakery

 Ruthin Road, Minera, Wrexham LL11 3RD  Robin Jones  +44 (0) 1978 720 558  enquiries@village bakery  www.villagebakery.co.uk  Village Bakery specialise in freshly crafted bread, rolls, pies and a variety of morning goods. We pride ourselves on our service and the quality of our ingredients, all of which are sourced locally. Please browse our selection of morning goods, sliced and whole loaves, rolls, pies and pasties. DELICIOUS!

www.foodinnovation.wales/directory

Tregroes Waffle Bakery

 Unit 2, Pencader Road, Llandysul, Carmarthenshire SA44 4AE  Steve Edwards  +44 (0) 1559 363468  steve@tregroeswaffles.co.uk  www.tregroeswaffles.co.uk British Retail Consortium (BRC)  Tregroes Waffles have been baking waffles in the Teifi Valley in west Wales since 1983. A delicious range of butter toffee waffles, milk chocolate and dark chocolate waffles. Also new to our range, savoury crackers, rustic crackers and cheese crackers.

Tu Hwnt I’r Bont

 Nr Inigo Jones Bridge, Llanrwst, Conwy LL26 0PU  Tim Maddox  +44 (0) 1492 642322  sales@tuhwntirbont.co.uk  @tuhwntirbont  www.tuhwntirbont.co.uk  An award winning family run bakery based in the heart of the Conwy valley.

Ultrapharm ltd.

 Mamhilad Technology Park, Pontypool, Torfaen NP4 0JJ  Marc Lewis  +44 (0) 1495 765570  info@ultrapharm.eu  @ultrapharm  www.ultrapharm.eu  Ultrapharm Ltd is a leading gluten free bakery founded in 1984, supplying gluten free products to multiple retailers, wholesale and direct to the public through their online shop.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

121


ARLOESI BWYD CYMRU

Veggie Fayre

 The Cocoa Rooms, Rossett LL12 0HE  Susan Dresner  +44 (0) 1978 265607  hello@veggiefayre.co.uk  @veggiefayre  www.veggiefayre.co.uk  Small family business making quality vegetarian and vegan foods as well as chocolate brownies.

Welsh Cottage Cakes

 Units 5-6, Beechwood Industrial Estate, Llandeilo, Carmarthenshire SA19 7HR  Anthony Frost  +44 (0) 1558 824213  sales@welshcottagecakes.co.uk  www.welshcottagecakes.co.uk  The largest producer of Bara Brith in the principality. Three consecutive Gold Stars in the Taste of Britain. We also have a range of traditional recipe cakes produced by a team of 10 local people dedicated to the highest standards of food production. Available through our own distribution, supermarkets, good food shops and wholesalers.

122

Welsh Gluten Free Bakery Products

 9 Cae Ffynnon, Bancyfelin, Carmarthen, Carmarthenshire SA33 5DQ  Andrew or Joyce Harvey-Dunton  +44 (0) 1267 211409  sales@wgfbakeryproducts.co.uk  @wgfbakery  www.wgfbakeryproducts.co.uk  We are an artisan gluten free bakery. We produce a small range of gluten free breads of which we have a Great Taste Award for the brown seeded loaf. We also have a range of tarts, some cake fingers in craft boxes, Welsh cakes in two sizes, also shortbread in 2 packs.

Welsh Hills Bakery - Lovemore

 Tramway, Hirwaun, Aberdare CF44 9NY  Paul Haines  +44 (0) 1685 813545  paul.haines@welshhills.com  /lovemorefoods  @lovemorefoods  www.lovemorefoods.com  Welsh Hills Bakery / Lovemore Free From is a dedicated manufacturer of wheat, gluten and dairy free cakes, biscuits and pastries based in South Wales, supplying major retailers worldwide and across the UK both with branded and private label.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Wholebake Ltd

 Tyn Y Llidiart Industrial Estate, Corwen, Denbighshire LL21 9RR  Kendra Jones  +44 (0) 1490 412297  info@wholebake.co.uk  Wholebake produce a wide range of exciting and innovative Free From snacks including 9bar, the great tasting mixed seed energy bar. Carefully handmade in our bakery, in a small village in North Wales, our range use only the finest natural ingredients selected for quality of taste, nutrition and purity.

Zucchero Patisserié

 Studio 5, The Woodlands Workshops, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Massimo Bishop-Scotti  +44 (0) 1443 222628  info@zuccheropatisserie.co.uk  @zuccheropatisserie  Manufacturer of premium desserts to the food industry. Retailer of high-end, chocolate wrapped, wedding cake. Our signature is cutting edge design, coupled with highest quality ingredients and sophisticated flavour combinations to deliver a superb culinary experience. We pride ourselves on making products that taste on the inside, as good as they look on the outside.

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

123


ARLOESI BWYD CYMRU

124

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Bwydydd a chynhwysion sych 15 Dried foods and ingredients www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

125


ARLOESI BWYD CYMRU

Asiaspicebox.com

 4 Clos Nant-y-Cwm, Pontprennau, Cardiff CF23 8LG  Pete Bowley  +44 (0) 7810 293011  petebowley30@googlemail.com  @bowleypete @asiaspicebox  www.asiaspicebox.com  Gluten free, vegan curry kits (vacuum packed pastes) Low salt and low fat easy prepared curry for four in 30 minutes! With 30 years experience I have captured that true restaurant taste!

Calbee UK Ltd

 90 First Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside CH5 2NU  Karen Shaw  +44 (0) 3306 600015  info@calbee.co.uk  @calbeeuk  www.calbee.co.uk British Retail Consortium (BRC)  We supply a range of delicious Japanese inspired snacks that are better for you. They are made from green peas with a delicate blend of seasonings. Baked not fried, a high source of protein and suitable for vegans and vegetarians.

126

Charlannah Ltd T/A Good Carma Foods

 Arfryn, Glandy Cross, Llandissilio, Pembrokeshire SA66 7RP  +44 (0) 7855 354516  charlotte@goodcarmafoods.com  /goodcarmafoods  @charlottgoodca  www.goodcarmafoods.com  Specialising in a range of alternative natural, dairy free products, based in Carmarthenshire, west Wales.

La Mediterranea Food UK

 Unit 8, Blaenant Industrial Estate, Ebbw Vale, Blaenau Gwent NP23 4BX  Domenico Scarpetta  +44 (0) 7849 547857  dscarpetta@hotmail.com  www.lamediterraneafood.com  Specialising in fresh pasta and Mediterranean bread products.

Marvellous Superfood LTD

 85 Bridge St, Lampeter, Ceredigion SA48 7AB  Roxy Lepron  +44 (0) 1570 423594  info@marvelloussuperfood.co.uk  /superfoodwales Soil Association  Marvellous Superfood LTD is a true family business, run by three sisters and our mother in the green valleys of west Wales. We produce high quality, organic superfoods and natural health products.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Morgan’s Brew Tea Company Ltd

 Oldford House, Berriew Road, Welshpool, Powys SY21 7SS  Geoff or Anne Meredith  +44 (0) 1938 552303  hello@morgansbrewtea.co.uk  /morgans-brew-tea-company  @morgansbrewtea  www.morgansbrewtea.co.uk  Morgan’s Brew Tea Company is a family business based in Welshpool mid Wales. From our 19th century townhouse we operate an online shop, delivering our distinctive range of teas and infusion to customers across the world.

My Own Curry

 1 Penydarren Drive, Cardiff CF14 2TT  Paul Willetts  +44 (0) 7742 171303  myowncurry@gmail.com  Producer of “Unique” hand crafted international spice blends. Currently selling through food festivals and mail order but wholesale opportunities exist.

Pembrokeshire Sea Salt Co.

 Bridge Farm, Fishguard Road, Dinas, Pembrokeshire SA42 0UF  Sherrill Evans  +44 (0) 1348 811136  info@pembrokeshireseasalt.co.uk  /pemseasaltco  @pemseasaltco  www.pembrokeshireseasalt.co.uk

Petals of the Valley Ltd

 Tregout Farm, Crossways, Nr Newcastle, Monmouth NP25 5NS  +44 (0) 1600 750294  petals@petalsofthevalley.co.uk

Segafredo Zanetti UK

 Unit 5, Cyfarthfa Park Industrial Estate, Merthyr Tydfil CF47 8PE  Ian Clark  +44 (0) 1685 384341  ianclark@segfredozanetti.co.uk  www.segafredozanetti.co.uk

Spice Thyme Parva Spices

 6 Parva Springs, Tintern, Monmouthshire NP16 6TY  Ben Ford  +44 (0) 7725 338600  ben@parva-spices.co.uk  /parvaspices  @parvaspices  www.parva-spices.co.uk  Handcrafted award winning chilli sauces, sambals and spice blends.

www.foodinnovation.wales/directory

 Ty Gwyn, Lampeter, Ceredigion SA48 7PP  Tom Sweet  +44 (0) 1570 471295  spicethyme@btinternet.com  Spice Thyme produces a large range of curry kits with recipes from around the world which can be found in various shops, food fairs and farmers markets.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

127


ARLOESI BWYD CYMRU

The Anglesey Sea Salt Company T/A Halen Môn

 Ty Halen, Brynsiencyn, Llanfairpwllgwyngyll, Isle of Anglesey LL61 6TQ  Alison Lea-Wilson  +44 (0) 1248 430871  hello@halenmon.com  /halenmon  @halen_mon  www.halenmon.com British Retail Consortium (BRC), Protected Designation of Origin (PDO), Soil Association, Kosher  Halen Mon sea salt is made from 100% pure Anglesey seawater and absolutely nothing else. We have our own saltcote and smokery and our seawater comes from the designated area of the Menai Strait.

The Bridge Lodge Company Limited

 The Bridge Lodge, Pen-Y-Lan, Ruabon, Wrexham LL14 6HS  Angus Birditt  +44 (0) 7999 888570  hello@thebridgelodge.co.uk  /thebridgelodge  @thebridgelodge  www.thebridgelodge.co.uk  A micro food producer based in the Dee Valley of North Wales. Specialising in wild garlic leaves that grow naturally within nearby ancient woodland, The Bridge Lodge make award-winning products from wild garlic leaf pestos, flakes, and flavoured salt.

128

The Gourmet Gardener

 1 Brynich Cottage, Brecon, Powys LD53 7SH  Simon Mackenzie-Mason  +44 (0) 7805 898132  admin@thegourmetgardener.co.uk  www.thegourmetgardener.co.uk

The Pembrokeshire Beach Food Company

 The Mermaid Grotto, Unit 1A, Warrior Way, Pembroke Dock, Pembrokeshire SA72 6UB  +44 (0) 1645 278101  mail@beachfood.co.uk  /pembrokeshirebeachfoodcompany  @beach_food  www.beachfood.co.uk  Inspired by the sea, The Pembrokeshire Beach Food Company is a celebration of all seashore goodness. The seaweed specialists in Wales with a multi award winning Café Môr serving up hot food from Easter to September at Freshwater West.

Volac

 Felinfach, Lampeter, Ceredigion SA48 8AG  +44 (0) 1570 470362  enquire@volac.com  Volac is one of Europe’s fastest growing and ambitious international dairy nutrition businesses.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Vydex Corporation Ltd

 Wroughton Business Estate, Ely, Cardiff CF5 4AB  Craig Coombs  +44 (0) 2920 578578  craig@vydex.co.uk  www.vydex.co.uk BRC, ISO9001, GMP, HALAL  Manufacturers of Health, Wellbeing, Sports Nutrition Products.

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

129


ARLOESI BWYD CYMRU

130

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Melysion 16 Confectionery

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ PRODUCER’S DIRECTORY

131


ARLOESI BWYD CYMRU

Afan Vale Chocolates

 7 Cymmer Road, Glyncorrwg, Port Talbot SA13 3AB  Rory Dennis  +44 (0) 3335 772080  rory@afanvalechocolates.co.uk  /afan-vale-chocolates  @afanvalechocs  www.afanvalechocolates.co.uk  We are manufacturers of handmade luxury Welsh chocolates based in Glyncorrwg (known as little Switzerland). We locally source where possible and have an online shop and members ‘Choco-tasting club’.

Botanic Chocolates by Firstleaf

 Blaenafon, Crymych, Pembrokeshire SA41 3TN  Cathy Palmer  +44 (0) 7474 732250  cathy@botanicchocolates.co.uk  /botanicchocolates  @cathybotanic  www.botanicchocolates.co.uk  Our range of Handcrafted Botanic Chocolates are naturally flavoured with flowers, leaves and fruit we grow or forage in Pembrokeshire. Entirely handmade using traditional recipes, our botanical expertise and only the best Single Origin Chocolate.

Althaea Artisan Mallows

 65 Pleasant View, Wattstown, Porth, Rhondda Cynon Taf CF39 0PN  Alison Evans  +44 (0) 1443 756755  /althaeamallows  @althaeamallows  Producers of artisan marshmallows. Bespoke mallows available for your personal or corporate event. Online purchasing available. Hand finshed in small batches. Great Taste Award winner. Based in the Rhondda. Mail order throughout the UK.

Baravelli’s

 13 Bangor Road, Upper Gate Quarter, Conwy LL32 8NG  +44 (0) 1492 330540  sweetstuff@baravellis.com  /baravellis  @baravellis  www.baravellis.com

132

Boynes Limited

 17/18 Vastre Industrial Estate, Newtown, Powys SY16 1DZ  Mike de Haas  +44 (0) 1686 625794  boynes@boynes.co.uk  www.boynes.co.uk Safe and Local Supplier Approval (SALSA)

Brays Sweets (Newport) Ltd.  2 - 6 Conway Rd, Newport, Gwent NP19 8PA  +44 (0)1633 274757  sales@brays-sweets.co.uk  www.thewelshsweetshop.com

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Brighter Foods Ltd

 Pendre Industrial Estate, Tywyn, Gwynedd LL36 9LW  Robin Williams  +44 (0) 1654 710975  contact@brighterfoods.co.uk  /brighterfoods  @brighterfoods  www.brighterfoods.co.uk British Retail Consortium (BRC), Safe and Local Supplier Approval (SALSA), Soil Association, AOECS (Gluten Free)  At Brighter Foods, we innovate and manufacture market-leading snack bars in the niche, speciality and healthier categories. As market experts, we’re driven by the excitement of creating delicious snacks and offering the very best quality and service.

Cathryn Cariad Chocolates

 Blaenddol Farm, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 4PH  +44 (0) 1766 762796  cathryn.oconnell@btinternet.com  /cathryncariadchocolates  www.cathryncariad.com  Multi award winning truffles, chocolates, caramels, fudge and bars, plus unique, personalised chocolate gift items (chocolate champagne bottles, beer bottles and wine bottles; chocolate dragons, chocolate sneakers and fashion boots; and chocolate stiletto shoes) - handmade in small batches in the heart of Snowdonia, North Wales. Real Welsh chocolates.

www.foodinnovation.wales/directory

Chocolate House

 Unit 35, Main Avenue, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf CF37 5UR  Karl Evans  +44 (0) 7855 442672  info@chocolate-house.co.uk  @chocolatehouse2  www.chocolate-house.co.uk

Creative Food

 1 Berkley Rd, Bassaleg, Newport NP10 8PP  Beverly Reed  +44 (0) 1633 897550  bev@creativefood.co.uk  /bevcreativefood  @bevcreativefood  www.creativefood.co.uk  Artisan producer and an experienced pastry chef with Michelin starred experience in Europe and the UK Beverly prepares freshly baked patisserie, handmade luxury chocolates, Turkish delight and award winning fudge using the finest quality ingredients.

Eboni ac Eifori

 43 High Street, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RT  Andrew Robertson  +44 (0) 1758 614866  andrew@eboniaceifori.co.uk  Artisan, award winning fudge, toffee and toffee sauce manufacturer using pure local ingredients.

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

133


ARLOESI BWYD CYMRU

Fwdge 

Catrin Komor  enquiries.fwdge@gmail.com  /fwdge  www.fwdge.com

Gwynedd Confectioners

 21 Business Park, Bala, Gwynedd LL23 7NL  Steve Valentine  +44 (0) 1678 521280  gifts@gwyneddconfectioners.co.uk SAI Global EFSIS

House of Flavours Portuguese Traditional Flavours

 21 Ty Mynydd, Cwmbran, Torfaen NP44 1NT  Luis Carvalho  +44 (0) 7593 952002  info@houseofflavours.co.uk  /houseofportugueseflavours  www.houseoflavours.co.uk  Homemade traditional Portuguese foods including Pastel de Nata, cornbreads and more! Find us at local food markets in Torfaen and Newport.

134

Hufenfa’r Castell

 At Capel Dwr, Castle Square, Harlech, Gwynedd LL46 2YH  Eddie, Jeanne or Melissa  +44 (0) 1766 780173 +44 (0) 7810 164547  icecream@harlech.cymru  /harlechicecream  @harlechicecream  www.hufenfa.co.uk  Makers and purveyors of award winning artisan hand crafted ice cream and sorbets. Made in small batches using only the very finest milk and cream together with the best natural, clean label ingredients. Also hand crafted chocolates, fudge and preserves.

Lee & Lewis Enterprise Ltd T/A Becws Mon

 Unit 13, Gaerwen Industrial Estate, Gaerwen, Anglesey LL60 6HR  Richard Lewis  +44 (0) 1248 422257  hello@monbakery.co.uk Safe and Local Supplier Approval (SALSA)  Becws Mon is directed by Benjamin Lee and Richard Lewis. Benjamin and Richard started baking in 1992 and between them have a wealth of baking experience owning two other bakeries in the local area.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Little Devils Heavenly Bakes

 1 Glanfedw, Aberystwyth, Ceredigion SY23 4RE  Luiza Davey  +44 (0) 7939 876066  luizadavey@hotmail.com  /luidavey  @luizadavey  Motivated by quality, with all products homemade from the best ingredients.

Nom Nom Chocolates

 The Abandoned Chocolate Factory, Llanboidy SA34 0EX  Liam Burgess  +44(0) 1994 448761  thecowshed@nomnom.cymru  /nomnomchocolate  @nomnomchocolate  www.nomnom.cymru

Old Griffin Kitchen Nimbus Foods Ltd

 The Marian, Dolgellau, Gwynedd LL40 1UU  Jack Proctor  +44 (0) 1341 423050  jack.proctor@nimbusfoods.co.uk  www.nimbusfoods.co.uk British Retail Consortium (BRC)  Established in 1996, Nimbus Foods rests in the heart of the Welsh mountains and manufactures high quality inclusions, decorations and toppings for the food industry from its 50,000 square foot state of the art nut free production facility.

 Old Griffin, 2 Cwrt Griffin, Rudry, Caerphilly CF833JQ  Sarah Wilson  +44 (0) 7747 035846  oldgriffinkitchen@gmail.com  /sarahwilsonrudry  Delicious cakes, bakes and pies homemade in Rudry, Caerphilly. We pride ourselves on our large range of baked treats and savoury goods, and offer gluten-free and vegetarian options. Available at local markets and through our event catering.

O P Chocolates Ltd

 High Street, Merthyr Tydfil CF48 3TB  Scot Coton  +44 (0) 1685 352560  opchoc@cemoi.com  www.opchocolate.com

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

135


ARLOESI BWYD CYMRU

Oncocoa

 Britannia House, Caerphilly Business Park, Caerphilly CF83 3GG  Mike Mills  +44 (0) 2921 202003  mike@oncocoa.com  /oncocoaconfectionery  @lifes_chocolate  www.oncocoa.com

Poppychocs and Cake Confectioners

 3 Fairfax View, Raglan, Monmouthshire NP15 2DR  Rachel Petrie  +44 (0) 1291 690983  poppychocs@ymail.co.uk  Great Taste award winning marshmallows, individually handmade chocolates as well as celebratory cakes and brownies.

Pembrokeshire Sea Salt Co.

 Bridge Farm, Fishguard Road, Dinas, Pembrokeshire SA42 0UF  Sherrill Evans  +44 (0) 1348 811136  pembrokeshireseasalt@gmail.com  /pemseasaltco  @pemseasaltco  www.pembrokeshireseasalt.co.uk

Pop Cycle

 85 Fairwood Road, Swansea SA3 5JP  Elizabeth Hudson  +44 (0) 7906 958875  hello@popcycle.uk  /popcycleswansea  @popcycleuk  www.popcycle.uk  Hand made ice lollies and poptails served by tricycle. Our pops are made with real fruit, Fair Trade ingredients and 100% vegan, in biodegradable packaging. Events, workshops and wholesale. Seasonal, low and no added sugar specialisms.

136

Popty Penrhos

 Unit 5, Minafon Industrial Park, Betws yn Rhos Abergele, Conwy LL22 8AW  Rhian  +44 (0) 1492 680580  rhianmair.jones@btinternet.com  /poptypenrhos  Popty Penrhos supplies home made desserts, and traditional homemade cakes, to cafes, deli shops and outdoor centres.

Rural Foodies Limited

 9 & 12 Village Workshops, Caersws, Powys SY17 5NA  Lori Whinn  +44 (0) 1686 688012  lorraine@ruralfoodies.co.uk  /cocopzazz  @cocopzazz  www.cocopzazz.co.uk  Rural Foodies Limited is home to the distinctive Coco Pzazz chocolate brand. Hand finished giant chocolate buttons flavoured with natural extracts and spices. They’re perfect for retail, hospitality and gift markets. We welcome own label enquiries.

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Sarah Bunton Chocolates

 Y Caban, Devils Bridge, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3JL  +44 (0) 1970 890650  info@sarahbunton.co,uk  /sarahbuntonchocolates  @sbuntonchocs  www.sarahbunton.co.uk

Science Cream Ltd

 28 Castle Arcade, Cardiff CF10 1BW  +44 (0) 2920 372391  ckarran@sciencecream.com  /sciencecream  @sciencecream.com  www.sciencecream.co.uk  Artisan liquid nitrogen ice cream and dessert parlour and events caterer.

Sloane Home

 The Rectory, Llandow, Cowbridge, Vale of Glamorgan CF71 7NT  +44 (0) 7815 303359  leanne@sloanehome.co.uk  /sloanehome.co.uk  @SloaneHome  www.sloanehome.co.uk

Tregroes Waffle Bakery

 Unit 2, Pencader Road, Llandysul, Carmarthenshire SA44 4AE  Steve Edwards  +44 (0) 1559 363468  steve@tregroeswaffles.co.uk  www. tregroeswaffles.co.uk British Retail Consortium (BRC)  Tregroes Waffles have been baking waffles in the Teifi Valley in west Wales since 1983. A delicious range of butter toffee waffles, milk chocolate and dark chocolate waffles. Also new to our range, savoury crackers, rustic crackers and cheese crackers.

Wickedly Welsh Chocolate Company

 Unit 13, Withybush Trading Estate, Whithybush Road, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 4BS  +44 (0) 1437 557122  mmm@wickedlywelsh.co.uk  /wickedly-welsh-chocolate  @wickedly_welsh  www.wickedlywelsh.co.uk

The Chocolate Factory

 3 Kenfig Industrial Estate, Port Talbot, Neath Port Talbot SA13 2PE  Michelle Wadley  +44 (0) 1792 561617  michelle@michton.com  www.thechocfactory.com  Chocolate Manufacturer.

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

137


ARLOESI BWYD CYMRU

Wild Trail

 17-18 Agincourt Square (2nd Floor), Monmouth, Monmouthshire NP25 3DY  Jim Williams  +44 (0) 1600 772334  jim@wildtrail.co.uk  /wildtrailsnacks  @wildtrailsnacks  www.wildtrail.co.uk British Retail Consortium (BRC), Safe and Local Supplier Approval (SALSA), AOECS (Gluten Free)  At Wild Trail we make tasty fruit and nut snack bars from just five natural ingredients. All our bars are gluten and dairy free, no added sugar and vegan. Inspired by Snowdonia, our bars are nutritionally balanced to give you SIMPLE. OUTDOOR. ENERGY.

Zucchero Patisserié

 Studio 5, The Woodlands Workshops, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Massimo Bishop-Scotti  +44 (0) 1443 222628  info@zuccheropatisserie.co.uk  @zuccheropatisserie  Manufacturer of premium desserts to the food industry. Retailer of high-end, chocolate wrapped, wedding cake. Our signature is cutting edge design, coupled with highest quality ingredients and sophisticated flavour combinations to deliver a superb culinary experience. We pride ourselves on making products that taste on the inside, as good as they look on the outside

138

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Grawnfwyd a chnau 17 Cereals and nuts www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

139


ARLOESI BWYD CYMRU

Brighter Foods Ltd

 Pendre Industrial Estate, Tywyn, Gwynedd LL36 9LW  Robin Williams  +44 (0) 1654 710975  contact@brighterfoods.co.uk  /brighterFoods  @brighterFoods  www.brighterfoods.co.uk British Retail Consortium (BRC), Safe and Local Supplier Approval (SALSA), Soil Association, AOECS (Gluten Free)  At Brighter Foods, we innovate and manufacture market-leading snack bars in the niche, speciality and healthier categories. As market experts, we’re driven by the excitement of creating delicious snacks and offering the very best quality and service.

Complete Co-Packing Services Limited

 Ynysboeth Estate, Abercynon, Rhondda Cynon Taff CF45 4SF  Rachel Sugarman  +44 (0) 1443 740786  info@complete-copacking.co.uk  @completecopack  complete-copacking.co.uk Safe and Local Supplier Approval (SALSA), Soil Association, International Organisation for Standardisation (ISO), SEDEX, FDA  Complete Co-Packing Services Limited fills, packs, stores and distributes food, drink and organic products on behalf of many of Europe’s leading retail brands.

140

Deeside Cereals

 Fourth Avenue, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire CH5 2NR  +44 (0) 1244 286588  enquiries@deesidecereals.co.uk  www.deesidecereals.co.uk British Retail Consortium (BRC), International Organisation for Standardisation (ISO), Zero Waste to Landfill, IFS, Sedex  Deeside Cereals is a 100% private label business, based in Deeside, North Wales who manufacture quality breakfast cereals and bars for UK and export markets. We are a customer driven business, who are proud of Great People and Great Products.

The Good Carb Food Co

 Grosvenor House, Cardiff CF23 8RS  Nigel Bryan  +44 (0) 2920 546540  nigel@good-carb-food.co.uk  @lizisgranola  www.lizis.co.uk

The Oat So Good Company

 Llwyn-y-Graig, Garngoch Industrial, Swansea SA4 9WG  Andrew Grey  +44 (0) 1792 899552  oatsogood21@yahoo.com

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Wholebake Ltd

 Tyn Y Llidiart Industrial Estate, Corwen, Denbighshire LL21 9RR  Kendra Jones  +44 (0) 1490 412297  info@wholebake.co.uk  Wholebake produce a wide range of exciting and innovative Free From snacks including 9bar, the great tasting mixed seed energy bar. Carefully handmade in our bakery, in a small village in North Wales, our ranges use only the finest natural ingredients selected for quality of taste, nutrition and purity.

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

141


ARLOESI BWYD CYMRU

142

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Olewau a brasterau 18 Oils and fats www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ PRODUCER’S DIRECTORY

143


ARLOESI BWYD CYMRU

Amanda Jane’s of Anglesey

 Tan Y Fynwent, Llandegfan, Menai Bridge, Anglesey LL59 5RA  +44 (0) 1248 717734  ajrankenhohn@aol.com  /amanda-janes-of-anglesey  www.amandajanesofanglesey.co.uk

Bwydydd Madryn Foods Cyf T/A Blodyn Aur

 3 T Connaught, Parc Busnes Riverside, Conwy LL32 8UB  Heulwen Williams  +44 (0) 1758 701380  blas@madryn.co.uk  /jonescrisps  @jonesogymru  www.madryn.co.uk British Retail Consortium (BRC), Safe and Local Supplier Approval (SALSA)  We offer 3 distinct quality Welsh brands: 1. Jones Crisps - Welsh hand cooked potato crisps 2. Blodyn Aur - Welsh cold-pressed rapeseed oil, including dressings and mayonnaise 3. Calon Lân - Condiments, chutneys, preserves and pestos

144

Drwytho

 5 Pant-y-Fedwen, Aberdare, Rhondda Cynon Taf CF44 6LL  Nigel Hunt  +44 (0) 7564 394378  drwytho@outlook.com  /drwytho  www.drwytho.co.uk  Evolved from a love of herbs and a passion for cooking, we have a range of herb infused olive oils, vinegars and salad dressings to complement any meal or occasion.

Goch and Company

 Unit A9 and B2 Bersham Enterprise Park, Colliery Road, Rhostyllen, Wrexham LL14 4EG  +44 (0) 1978 362609  gochcompany@gmail.com  /www.gochandcompany.co.uk  @gochco  www.gochandcompany.co

JCFJ

 19 Clos Y Gelli, Llanelli, Carmarthenshire SA14 9BA  +44 (0) 333 335 0388  carol@jcfj.co.uk  /welovecoconutoil  @bouolicoconut  www.bouoli.com

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Marvellous Superfood LTD

 85 Bridge St, Lampeter, Ceredigion SA48 7AB  Roxy Lepron  +44 (0) 1570 423594  info@marvelloussuperfood.co.uk  /superfoodwales Soil Association  Marvellous Superfood LTD is a true family business, run by three sisters and our mother in the green valleys of west Wales. We produce high quality, organic superfoods and natural health products.

Prima Foods (UK) Ltd

 Glanlliedi Business Park, Llanelli, Carmarthenshire SA14 8PD  Peter Rice  +44 (0) 1554 759959  info@primafoods.co.uk  /chefspromise  @chefspromise  www.primafoods.co.uk British Retail Consortium (BRC)

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

145


ARLOESI BWYD CYMRU

Mynegai / Index A Aber Valley Fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Aberdaron Seafood Ltd . . . . . . . . . . . . . . .38 Aberffraw Biscuit Company . . . . . . . . . .110 Abergavenny Fine Foods . . . . . . . . . . . . . .52 A D & C M Holt-Wilson . . . . . . . . . . . . . . . .22 Aerona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Afan Vale Chocolates . . . . . . . . . . . . . . . .132 AJ Jones and Son . . . . . . . . . . . . . .10, 22, 30 A J Rees & Sons Ltd . . . . . . . . . . . .10, 22, 30 Albert Rees Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Althaea Artisan Mallows . . . . . . . . . . . . .132 Amanda Jane's of Anglesey . . . . . . . . .144 Ancre Hill Vineyard . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Anglesey Hog Roasts . . . . . . . . . . . . . . . . .30 Anne's Patisserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Apple County Cider Co . . . . . . . . . . . . . . . .96 Artisan Brewing Co T/A Pipes Beer . . . . .96 Asiaspicebox.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Authentic Curry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Avril's Country Kitchen . . . . . . . . . . . . . . . .78

B Baa Brewery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Baked By Mel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Bakestone Bakery . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Bangor Mussel Producers Ltd . . . . . . . . . .38 Baraka Foods Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Baravelli's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Bar Foods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Baron Jackson Welsh Mushrooms . . . . .42 Beacon Foods Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Beacons Welsh Lamb . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Beef Direct Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Bethesda Fresh Farm Meats . . . . . . . . . . .10 Bill King Artisan Baker . . . . . . . . . . . . . . .110 146

Birchgrove Free Range Eggs . . . . . . . . . . .52 Black Mountain Foods Ltd . . . . . . . . . . . . .10 Black Mountains Smokery Ltd . . . . . .64, 68 Black Welsh Lamb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Blas ar Fwyd Cyf . . . . . . . . . . . . . . . . . .72, 78 Bluestone Brewing Company . . . . . . . . . .97 Bodnant Welsh Food (Bodnant Dairy) T/A Furnace Farm Limited . . . . . . . . . . . . .52 Boozy Bods Ltd T/A Tudor Brewery . . . .97 Boss Brewing Company . . . . . . . . . . . . . . .97 Botanic Chocolates by Firstleaf . . . . . .132 Boynes Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Brace’s Bakery Limited . . . . . . . . . . . . . .110 Bragdy Dinbych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Bragdy Lleu Cyf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Brambletigh Produce . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Brays Sweets (Newport) Ltd. . . . . . . . . .132 Brecon Brewing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Brecon Carreg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Bridgehead Food Partners Limited . . . . .52 Brighter Foods Ltd . . . . . . . . . .46, 133, 140 Brombys Sandwiches . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Brutons the Bakers . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Brybeque Sauce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Bryn Cocyn Organic Farm . . . . . . . . . .11, 42 Bryn Dowsi Organic Farm . . . . . . . . . . . . .11 B. Sidoli & Sons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Burts Biscuits and Cakes Limited . . . . .111 Buzzard Brewery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Bwydydd Madryn Foods Cyf T/A Blodyn Aur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Bwydydd Madryn Foods Cyf T/A Calon Lân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Bwydydd Madryn Foods Cyf T/A Jones Crisps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

C Caffle Brewery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Cakes for Celebrations . . . . . . . . . . . . . . .111 Calbee UK Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Calon Wen Dairy Produce Ltd . . . . . . . . .52 Capestone Organic Poultry . . . . . . . . . . . .22 Capital Cuisine . . . . . . . . . . . . . . . .64, 73, 79 Cardigan Bay Fish . . . . . . . . . . . . . . . .38, 64 Carmarthenshire Cheese Company . . . .52 Carn Edward Meats . . . . . . . . . . . . . . .12, 64 Caroline’s Real Bread Company . . . . . .111 Casa del Cymru . . . . . . . . . . . . . . . . . .30, 110 Castell Gwyn Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Castell Howell Foods Ltd . . . . . . .12, 38, 73 Castles Brewery Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Cathryn Cariad Chocolates . . . . . . . . . .133 Caws Caerfai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Caws Cenarth Cheese Ltd . . . . . . . . . . . . .53 Caws Rhyd y Delyn Cheese . . . . . . . . . . . .53 Caws Teifi Cheese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Celtica Foods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Celtic Country Wines . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Celtic Crab Products Ltd . . . . . . . . . . . . . . .38 Celtic Oriental Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Celtic Pride Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12, 30 Celtic Spirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Cerddin Brewery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 C & G Morgan & Son . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Chantler Teas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Charcutier Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Charlannah Ltd T/A Good Carma Foods . . . . . . . . . . . . . .79, 126 Chatamari Nepal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Chef on the Run Foods . . . . . . . . . . . . . .111 Cherry Tree South Wales . . . . . . . . . . . . . .79 Chilli of the Valley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Chocolate House . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 Cig Oen Ty Unnos Welsh Lamb . . . . . . . .12 Cigydd Aberdyfi Butchers . . . . . .13, 22, 31 Cilgwenyn Bee Farm . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 CK Food And Drinks Ltd . . . . . . . . . . . . . . .80 www.foodinnovation.wales/directory

Claire's Kitchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Clam's Handmade Cakes . . . . . . . . . . . .111 Clarks UK Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Coaltown Coffee Roasters . . . . . . . . . . . . .88 Coedcanlas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Coles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Complete Co-Packing Services Limited . . . . . . . . . . . . . . . . .88, 140 Condessa Welsh Liqueurs . . . . . . . . . . . . .99 Contempo Catering . . . . . . . . . . . . . .46, 112 Conti's Ice Cream Limited . . . . . . . . . . . .53 Continental Patisserie . . . . . . . . . . . . . . .112 Conwy Brewery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99 Cosyn Cymru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Cothi Valley Produce . . . . . . . . . . . . . . . .112 Country Fresh Eggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Cowpots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Cradoc’s Savoury Biscuits . . . . . . . . . . .112 Crafty Devil Brewing LTD . . . . . . . . . . . . .99 Creative Food . . . . . . . . . . . . . . . . . .112, 133 Cresswell Goats Ltd T/A Pembrokeshire Goat Cheese . . . . . . . . . . 54 Cwm Farm Charcuterie . . . . . . . . . . . . . . .68 Cwrtau Bach Farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Cwrw Cader / Cader Ales . . . . . . . . . . . . . .99 Cyw Hapus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54

D Da Mhile Distillery . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Daffodil Foods Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Daioni Organic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Dairy Partners Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Daniel Jones Butchers . . . . . . . . .13, 22, 31 DASH Shellfish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Dawn Meats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, 31 DD, KA & MR Buck . . . . . . . . . . . . .13, 22, 31 Deeside Cereals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Defaid Dolwerdd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Delicia Cakes & Teas . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Direct Meat Supplies Limited . . . . . . . . . .13 Doodle Bakes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

147


ARLOESI BWYD CYMRU

Douglas Willis Ltd . . . . . . . . . . . . .13, 23, 31 Drwytho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Dyfi Distillery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Dylan's Restaurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

E Easibake Foods Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Eastwest Cuisine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Eat My Flowers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Eboni ac Eifori . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81, 133 Edwards of Conwy . . . . . . . . . . . . .13, 23, 32 Ellis Eggs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Evan Evans Brewery . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Evan Rees (Butter) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . .55

F Fablas Ice Cream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 Fabulous Welsh Cakes . . . . . . . . . . . . . . .113 Face of Flowers Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Farmers Food At Home . . . . . . . . . . . . . . .81 Farmers Pantry . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14, 23 Farmyard Lamb & Beef . . . . . . . . . . . . . . .14 Felin Talgarth Mill . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Felinfoel Brewery Company . . . . . . . . . .100 F E Richards of Crickhowell . . . . .14, 23, 32 Ffermydd Teuluol / Family Farms . . . . . .14 Fire and Ice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 First Leaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Flapjack Nation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Flavaroo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 Footprint Coffee Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Fori Foods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Forte's Ice Cream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Franks Ice Cream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Frantastic Crepes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Fresh Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Fwdge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

148

G Gaer Farm Meats . . . . . . . . . . . . . .14, 23, 32 Garth Bakery Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Geipel Brewing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 George Burn Butchers . . . . . . . . . .14, 23, 32 GG, DJ & RGE Gibbons . . . . . . . . . . . . . . . .23 G J & M M Morris T/A Welsh Farmhouse Apple Juice . . . . . . . . .89 Glamorgan Cheeses Ltd T/A The Welsh Cheese Company . . . . . . . . . .56 Glanbia Cheese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Glyndwr Vineyard . . . . . . . . . . . . . . . .90, 100 Goch and Company . . . . . . . . . . . . . .81, 142 Goetre Farm Preserves . . . . . . . . . . . . . . . .81 Gorg' Cakes Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Gower Cottage Brownies Ltd . . . . . . . . .114 Gower Salt Marsh Lamb . . . . . . . . . . . . . .15 Gower View Foods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Graig Farm Organics . . . . . . . . . . . . . .15, 24 Great Eggspectations . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Green and Jenks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Grey Trees Independent Craft Brewers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 GRH Food Company . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Grocery Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Guy Hottie T/A Capital Guy . . . . . . . . . . .81 Gwaun Valley Brewery . . . . . . . . . . . . . . .101 Gwella (Aberystwyth) Ltd . . . . . . . . . . . . .65 Gwenyn Gruffydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Gwynedd Confectioners . . . . . . . . . . . . .134 Gwynt y Ddraig Cider Ltd . . . . . . . . . . . .101

H Hafod Welsh Organic Cheddar . . . . . . . .57 Hallets Cider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Hawarden Estate Farm Shop . . . . . . . . . .73 Heart of Wales Brewery . . . . . . . . . . . . . .102 Heavy Industry Brewing Ltd . . . . . . . . .102 Henllan Bread . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Hilltop Honey Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Home Baking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Homemade Country Preserves . . . . . . . .82 Hooton's Homegrown . . . . . . . . . . . . . . . .42 Hot Diggidy Dog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 House of Flavours Portuguese Traditional Flavours . . . . . . . . .74, 114, 134 Howatson Meats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Howell's Butchers Ltd . . . . . . . . . . . . .15, 24 Hufenfa'r Castell . . . . . . . . . . . . . . . .57, 134 Hughes Meats Company Ltd . . . . . . .15, 24

I Isabel's Bakehouse . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

J J Williams Butchers . . . . . . . . . . . .15, 24, 32 J Williams & Son Butchers . . . . . .15, 24, 32 Jack and Amelie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Jayne's Bakes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 JCFJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82, 144 Jock's Hot Sauce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Joe’s Ice Cream Limited . . . . . . . . . . . . . .57 Just Love Food Company Ltd . . . . . . . . .115

K Keegans Butchers . . . . . . . . . . . . . . . . .15, 24 Kingstone Brewery . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 Kwan Yick (UK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82

L La Crème Patisserie & Catering . . . . . . .115 La Mediterranea Food UK . . . . . . .115, 126 Lee & Lewis Enterprise Ltd T/A Becws Mon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115, 134 Leslie A Parsons & Sons (Burry Port) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Lewis Pie & Pasty Company . . . . . . . . . .115 Lewis's Bread . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 Little Devils Heavenly Bakes . . . . .116, 135 Llaeth Y Llan CYF T/A Village Dairy . . . .57 www.foodinnovation.wales/directory

Llanfaes Dairy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Llanllyr Source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 Love at First Bake Ltd . . . . . . . . . . . . . . . .116 Lowe Bros. (Cardiff) Ltd . . . . . . . . . . . . . . .90

M Maddocks’ Cakes From Wales Ltd . . . .116 Maesyffin Mushrooms . . . . . . . . . . . . . . . .42 Maggie's Exotic Foods . . . . . . . . . . . . . . . .82 Magmu Castles & Cakes . . . . . . . . . . . . .116 Mama Zo's Cookies . . . . . . . . . . . . . . . . .116 Mantle Brewery Limited . . . . . . . . . . . . .102 Mario's Ice Cream Limited . . . . . . . . . . . .58 Mark Hunter Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Marvellous Superfood LTD . . .47, 126, 145 Marys Farmhouse Ltd . . . . . . . . . . . .58, 116 Mead Farm Foods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Meadow Vale Foods . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Meadow View Vineyard . . . . . . . . . . . . .102 Melyn Môn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Memory Lane Cakes Ltd . . . . . . . . . . . . .116 Menai Oysters Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Merlin Cheeses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 MGW Trumper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Mid Glam Meats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Miranda's Preserves Ltd . . . . . . . . . . .47, 83 Miss Daisy's Kitchen . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Môn Ar Lwy Taste of Anglesey . . . . . . . . .59 Mon Stir Sauce T/A The Little Chilli Shop . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Monmouthshire Turkeys . . . . . . . . . . . . . .24 Monty's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Moody Sow Farm Shop . . . . . . . . . . . . . . .33 Morgan's Brew Tea Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90, 127 Mostyn Kitchen Garden . . . . . . . . . . .47, 83 Mrs Teague's Emporium . . . . . . . . . . . . . .74 My Own Curry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Myti Mussels Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

149


ARLOESI BWYD CYMRU

N Nantclyd Farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43, 59 Neuadd Farm Baconry . . . . . . . . . . . . . . . .33 New Inn Butchers . . . . . . . . . . . . . . . . .33, 65 New Quay Honey Farm . . . . . . . . . . . . . . .83 Nimbus Foods Ltd . . . . . . . . . . . . . .117, 135 Ninkee Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65, 74, 117 Nom Nom Chocolates . . . . . . . . . . . . . . .135 No Nonsense Foods Limited . . . .43, 47, 84 NS James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

O O P Chocolates Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 Oaklands Farm Eggs Ltd . . . . . . . . . . . . . .59 Oast House Brewery . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Offmyland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Old Griffin Kitchen . . . . . . . . . .74, 117, 135 Old Monty Cider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Oncocoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Orchard Pigs (Wales) . . . . . . . . . . . . . . . .117 Otley Brewing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

P Panini's Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Pant Du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91, 103 Pant Mawr Farmhouse Cheeses . . . . . . .59 Pantri Swswen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84, 117 Parisella’s of Conwy . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Parva Farm Vineyard . . . . . . . . . . . . . . . .103 Parva Spices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84, 127 Pembrokeshire Sea Salt Co. . . . . .127, 136 Pen y Lan Preserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Pencae Mawr Farm Foods . . . . . . . . . . . . .48 Penderyn Distillery . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Penrallt Goch Poultry . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Penrhiw Farm Organic Meat . . . .16, 25, 68 Petals of the Valley Ltd . . . . . . . . . . . . . .127 Peter Broughton Ltd . . . . . . . . . . . . . . .43, 48 Peter’s Food Service . . . . . . . . . . . . .75, 118 P F Sweeney Family Butchers . . .16, 25, 33 150

Philip Hughes The Butcher . . . . .16, 25, 33 Pip's Real Hot Chocolate Co . . . . . . . . . . .91 Pixie Spring Brewing Ltd . . . . . . . . . . . . .104 Plant2Plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Plas Farm Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Ponty Butchers . . . . . . . . . . . . . . . .16, 25, 33 Pop Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Poppychocs and Cake Confectioners . . . . . . . . . . . . .118, 136 Popty Bach y Wlad . . . . . . . . . . . . . . .48, 118 Popty Bakery Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Popty Penrhos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Popty'r Bryn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Preseli Gold Sausage Company . . . . . . . .33 Prima Foods (UK) Ltd . . . . . . . . . . . . . . . .118 Prince's Gate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Puffin Produce Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Purple Moose Brewery Ltd . . . . . . . . . . .104 Pwllheli Seafoods Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . .39

R Radnor Hills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 Radnor Preserves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 Radnorshire Ales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Randall Parker Foods . . . . . . . . . . . . . . . . .17 Rhosyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17, 25 Rhug Estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17, 26, 34 Rhymney Brewery . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Richardson’s Homebaking . . . . . . . . . . .119 Ridiculously Rich by Alana . . . . . . . . . . .119 Rikki Lloyd Family Butchers . . . . .17, 26, 34 Rob Rattray Butchers . . . . . . . . . .17, 26, 65 Rogers & Son Butchers . . . . . . . . .18, 26, 34 Rural Foodies Limited . . . . . . . . . . . . . . . .136

S S R Davis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 SA Brain and Company . . . . . . . . . . . . . .104 Sabor de Amor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48, 85 Sam's Wild and Rare Breeds Butchery . . . . . . . . . . . . .18, 34

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

Samosa Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75, 85 Sanclêr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Sarah Bunton Chocolates . . . . . . . . . . . .137 Science Cream Ltd . . . . . . . . . . . . . . .60, 137 Seasons Farm Foods . . . . . . . . . .48, 66, 119 Segafredo Zanetti UK . . . . . . . . . . . .91, 127 Seidr y Mynydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 Selective Seafoods . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Seren Foods Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Shellys - The Welsh Shortbread Company . . . . . . . . . . . . . . .119 Siwgr a Sbeis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Sloane Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Snowdonia Cheese Company Limited . .61 Snowdonia Ice Cream Company T/A Glasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Sorai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 South Caernarfon Creameries . . . . . . . . .61 Spice Thyme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75, 127 Sub Zero Ice Cream . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Sue & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Sugar & Spice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119

T Talgarth Bakery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 Tan Y Castell Foods Ltd . . . . . . . . . . . . . .120 Tast Natur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Tenby Brewing Company . . . . . . . . . . . .105 Terry's Patisserie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 The Anglesey Sea Salt Company T/A Halen Mon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 The Bake Shed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 The Baker's Pig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69 The Blaenafon Cheddar Company Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 The Bridge Lodge Company Limited . . . . . . . . . . . . . . . .49, 128 The Buffalo Dairy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 The Burger Manufacturing Co . . . . . . . . .31 The Celt Experience . . . . . . . . . . . . . . . . .105 The Celtic Kitchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 The Chocolate Brownie Company . . . .120 www.foodinnovation.wales/directory

The Chocolate Factory . . . . . . . . . . . . . .137 The Dough Ball Deli . . . . . . . . . . . . . . . . .121 The Fabulous Fruit Co . . . . . . . . . .43, 49, 85 The Good Carb Food Co . . . . . . . . . . . . .140 The Gourmet Gardener . . . . . . . . . .85, 128 The Great Orme Brewery . . . . . . . . . . . .105 The Hurns Brewing Co Ltd (Tomos Watkin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 The Little Welsh Deli . . . . . . . . . . . . .75, 121 The Lobster Pot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 The Mushroom Garden . . . . . . . . . . . .43, 86 The Oat So Good Company . . . . . . . . . .140 The Parsnipship Ltd . . . . . . . . . . . . . . .49, 76 The Parsons Nose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 The Patchwork Traditional Food Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66, 86 The Pembrokeshire Beach Food Company . . . . . . . . . . . . .66, 105, 128 The Preservation Society . . . . . . .50, 86, 92 The Real Soup Company . . . . . . .50, 76, 86 The Rosebush Delights Group CIC . . . . .50 The Untapped Brewing Company Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 The Village Bakery . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 The Welsh Sausage Company T/A Langfords Welsh Sausage . . . . . . . . . . . . .34 The Welsh Venison Centre . . . . . . . . . . . .18 Thomas Shellfish Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Tillery Valley Foods . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Tiny Rebel Brewing Co . . . . . . . . . . . . . . .106 T.J. Roberts & Son . . . . . . . . . . . . .18, 26, 34 Toloja Orchards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 Tomos a Lilford Brewery . . . . . . . . . . . . .106 Tovalli Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Trealy Farm Charcuterie . . . . . . . . . . .66, 69 Tregroes Waffle Bakery . . . . . . . . .121, 137 Tropical Forest Products Limited . . . . . . .86 Tu Hwnt I'r Bont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Twt Lol Cyf T/A Bragdy Twt Lol . . . . . . .107 Ty Nant Spring Water . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Ty Siriol Welsh Pork . . . . . . . . . . . . . . . 18, 35 Ty Tanglwyst Dairy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY

151


ARLOESI BWYD CYMRU

U Ultrapharm ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

V Vale Cider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Vale Food Services Ltd . . . . . . . . . . . . . . . .26 Veggie Fayre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76, 122 Volac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Vydex Corporation Ltd . . . . . . . . . . .61, 129

W Warcop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 Welsh Brew Tea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 Welsh Bros Ltd . . . . . . . . . . . . . . . .18, 27, 35 Welsh Coffee Roasters . . . . . . . . . . . . . . . .92 Welsh Cottage Cakes . . . . . . . . . . . . . . . .122 Welsh Gluten Free Bakery Products . . .122 Welsh Gourmet Butchers (Llechwedd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19, 27, 35 Welsh Hills Bakery - Lovemore . . . . . . . .122 Welsh Lady Preserves . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Welsh Meat Online . . . . . . . . . . . .18, 27, 35 Welsh Speciality Foods . . . . . . . . . . . . . . . .50 Wernddu Wine and Vineyard . . . . . . . .107 White Castle Vineyard . . . . . . . . . . . . . . .107 Wholebake Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . .122, 141 Wickedly Welsh Chocolate Company . . . . . . . . . . . . . . . .137 Wild Trail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50, 138 William Lloyd Williams & Son . . .19, 27, 35 Wisco Quality Meats Ltd . . . . . . . . . .19, 27 WJ George Butchers Ltd . . . . . . .19, 27, 35 W J Phillips & Sons . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Wonky Drinks LTD T/A Get Wonky . . . . .93 Wrexham Lager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Wye Valley Foods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

Z Zucchero Patisserie . . . . . . . . . . . . .122, 138 152

CYFEIRIADUR CYNHYRCHWYR BWYD A DIOD CYMRU

www.foodinnovation.wales/directory


FOOD INNOVATION WALES

www.foodinnovation.wales/directory

WELSH FOOD AND DRINK PRODUCERS’ DIRECTORY


ZERO2FIVE Food Industry Centre

 Cardiff Metropolitan University Western Avenue Cardiff CF5 2YB  029 2041 6306  ZERO2FIVE@cardiffmet.ac.uk

Food Industry Centre Cardiff Metropolitan University

Canolfan Diwydiant Bwyd Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Food Technology Centre

 Coleg Menai Penmynydd Road Llangefni Anglesey LL77 7HY  01248 383345  ftc@gllm.ac.uk

Food Centre Wales

 Horeb Business Park Horeb Llandysul Ceredigion SA44 4JG  01559 362230  gen@foodcentrewales.org.uk

www.foodinnovation.wales/directory 2

CYFEIRIADUR CYN-

Profile for Cardiff Metropolitan University

Welsh Food and Drink Producers’ Directory 2018-19/Cyfeiriadur Cynhyrchwyr Bwyd a Diod Cymru 2018-19  

Welsh Food and Drink Producers’ Directory 2018-19/Cyfeiriadur Cynhyrchwyr Bwyd a Diod Cymru 2018-19