Page 1


Datblygwyd y cyfeiriadur hwn gan y Ganolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ar y cyd a Chanolfan Diwydiant Bwyd, Coleg Menai, Llangefni This directory was developed by the ZERO2FIVE Food Industry Centre at Cardiff Metropolitan University in conjunction with the Food Technology Centre, Coleg Menai, Llangefni


Cyflwyniad ae’r Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru yn anelu at gefnogi a datblygu mentrau sy'n hwyluso'r broses o rannu gwybodaeth, annog rhwydweithio a gyrru gweithgaredd traws-sector.

M

Mae'r Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru yn cefnogi'r nod hwn drwy gyflawni rôl bwysig yn hybu twf busnesau newydd ac yn datblygu cysylltiadau busnes i fusnes o fewn y gadwyn gyflenwi. Mae’r sector prosesu bwyd a diod yn rhan bwysig o economi Cymru ac yn cyflogi tua 25,000 o bobl ledled y wlad. Mae’r diwydiant bwyd a diod yn parhau i fod yn gystadleuol gyda galw cynyddol am gynhyrchion arloesol a ffyrdd o weithio. Mae cyfuniad o ffactorau, gan gynnwys pwysau ar brisiau, mwy o gystadleuaeth a Brexit yn cyflwyno heriau a chyfleoedd ar gyfer y sector. Gyda tharged o gyfradd twf o 30% erbyn 2020 (Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020), mae'r diwydiant yn parhau i wynebu'r heriau hyn a manteisio ar y cyfleoedd. Mae gwell marchnata ac ymgysylltu masnach yn elfen bwysig wrth yrru’r twf hwn ac mae'r cyfeiriadur hwn yn chwarae rhan bwysig o ran ei gwneud yn haws i brynwyr o sianeli gwahanol yn y diwydiant bwyd i nodi a gwneud

cysylltiad â chynhyrchwyr bwyd a diod addas o Gymru. O fewn y cyfeiriadur, rhestrir y cwmnïau bwyd a diod gan ddefnyddio categoreiddio cynhyrchion bwyd a diod Consortiwm Manwerthu Prydain (BRC). Mae hyn wedi galluogi'r cyfeiriadur i fod yn gymorth amhrisiadwy wrth helpu i gefnogi mentrau allforio cynhyrchwyr o Gymru gan y defnyddir y cyfeiriadur gan brynwyr ledled y byd. Fel y dengys y cofnodion yn y cyfeiriadur, mae Cymru yn cynhyrchu amrywiaeth eang o gynhyrchion bwyd a diod sydd ymhlith yr ansawdd gorau a mwyaf arloesol yn y byd.

Andy Richardson Cadeirydd Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru Food Industry Centre Cardiff Metropolitan University

Canolfan Diwydiant Bwyd Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Cefnogir twf a datblygiad diwydiant bwyd a diod Cymru gan y bartneriaeth Arloesi Bwyd Cymru. Mae'r bartneriaeth hon yn dwyn ynghyd y tair canolfan bwyd yng Nghymru; Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, y Ganolfan Technoleg Bwyd, Coleg Menai, Llangefni a’r Ganolfan Bwyd Cymru, Horeb. Mae Arloesi Bwyd Cymru yn ymroddedig i ddatblygiad y sector bwyd a diod yng Nghymru drwy ddarparu cymorth technegol, gweithredol a masnachol.

Wrth ddylunio a datblygu’r cyfeirlyfr hwn, gwnaed pob ymdrech i wirio manylion cwmniau er mwyn sicrhau bod yr holl wybodaeth yn gywir ac yn gyfredol. Er hynny, efallai y bydd rhai camgymeriadau anfwriadol, ac nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw gamgymeriadau teipograffegol neu unrhyw wybodaeth anghywir yn y cyfeirlyfr hwn. Nid yw’r cyfeirlyfr hwn yn gwarantu ansawdd, cynnwys, cyfaddasrwydd, prydlondeb unrhyw wybodaeth am gwmni neu ddigwyddiad. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw ddolenni i wefannau trydydd parti, nac unrhyw wybodaeth, cyfathrebu eu deunyddiau sydd ar gael ar y gwefannau yma. Mae gan bob gwefan trydydd parti ei pholisiau ei hun ynghylch y wybodaeth yma sydd yn briodol ar gyfer mynediad cyhoeddus ac felly, chi sydd yn gyfrifol dros ddefnyddio’r dolenni hyn.

2

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Introduction he Welsh Food and Drink Industry Board aims to support and develop initiatives that facilitate the sharing of information, encourage networking and drive cross-sector activity.

T

for buyers from the different channels in the food industry to identify and make contact with suitable Welsh food and drink producers.

The Welsh Food and Drink Directory supports this aim by fulfilling an important role in promoting new business growth and in the development of business-to-business links within the supply chain.

Within the directory, the food and drink companies are listed using the British Retail Consortium (BRC) categorisation of food and drink products. This has enabled the directory to be an invaluable aid in helping to support Welsh producers’ export initiatives as the directory is being used by buyers from across the globe.

The food and drink processing sector is an important part of the Welsh economy and employs approximately 25,000 people throughout the country. The food and drink industry remains competitive with an ever increasing demand for innovative products and ways of working. A combination of factors including price pressures, increased competition and Brexit present both challenges and opportunities for the sector. Targeted with a 30% growth rate by 2020 (Towards Sustainable Growth: An Action Plan for the Food and Drink Industry 2014-2020), the industry continues to rise to these challenges and to take advantage of the opportunities. Improved marketing and trade engagement is an important element in driving this growth and this directory plays an important role in making it easier

As the entries in the directory demonstrate, Wales produces a diverse range of food and drink products which are amongst the best quality and most innovative in the world.

Andy Richardson Chair of Food and Drink Wales Industry Board Food Industry Centre Cardiff Metropolitan University

Canolfan Diwydiant Bwyd Prifysgol Metropolitan Caerdydd

The growth and development of the Welsh food and drink industry is supported by the Food Innovation Wales partnership. This partnership brings together the three food centres in Wales; the ZERO2FIVE Food Industry Centre at Cardiff Metropolitan University, the Food Technology Centre, Coleg Menai, Llangefni and the Food Centre Wales, Horeb. Food Innovation Wales is dedicated to the development of the Welsh food and drink sector by providing technical, operational and commercial support.

In the design and development of this directory, every effort has been made to check company details to ensure all information is current and correct. Nevertheless, inadvertent errors may occur and we do not accept responsibility for any typographical errors or any inaccuracy in information that may appear in this directory. This directory makes no warranty or representations whatsoever regarding the quality, content, suitability or timeliness regarding company or event information. Any links to third party internet websites given as part of this directory are not under our control and therefore we do not assume responsibility or liability for any information, communications or materials available at such linked sites or any link thereafter. Any third party site has its own set of policies about the information that is appropriate for public access and thus you assume responsibility for use of these links.

Welsh Food and Drink Directory

3


6

Cig coch amrwd

15

Dofednod amrwd

22

Cynhyrchion amrwd wedi’u paratoi (cig a llysieuol)

30 Cynhyrchion a pharatoadau

Cynnwys

pysgod amrwd ○

34

Ffrwyth, llysiau a chnau

39

Ffrwyth, llysiau a chnau wedi’u paratoi

47

Llaeth, ŵy hylifol

57

Cynhyrchion cig/pysgod wedi’u coginio

65

Cig a physgod amrwd wedi’u halltu neu’u eplesu

70 Prydau parod, brechdanau a pwdinau yn barod i’w bwyta

78

84 Diodydd

90 Diodydd alcoholig a chynhyrchion brag

102 Popty

113 Bwydydd sych a chynhwysion

119 Melysion

128 Grawnfwyd a byrbrydau

131 Olewau a brasterau

134 Bwydydd analergaidd

163 Marchnadoedd ffermwyr

173 Gŵyliau bwyd

4

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Cynnyrch sefydlog mewn caniau neu wydr


Contents

6

Raw red meat

15

Raw poultry

22

Raw prepared products (meat and vegetarian)

30 Raw fish products and preparations

34

Fruit, vegetables and nuts

39

Prepared fruit, vegetables and nuts

47

Dairy, liquid egg

57

Cooked meat/fish products

65

Raw, cured and/or fermented meat and fish

70 Ready meals, sandwiches and ready-to-eat desserts

78

84 Beverages

90 Alcoholic drinks and fermented/

Ambient products in cans or glass

brewed products ○

102 Bakery

113 Dried foods and ingredients

119 Confectionery

128 Cereals and snacks

131 Oils and fats

134 Free-from

163 Farmers’ markets

173 Food festivals

Welsh Food and Drink Directory

5


Cig coch amrwd Raw red meat

6

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Raw red meat A-B A J Rees & Sons Ltd

Beacons Farm Shop

29 High Street, Narberth, Pembrokeshire SA67 7AR  Andrew Rees  +44(0) 1834 860470  admin@andrewreesbutchers .co.uk www.andrewreesbutchers.co.uk

Welsh Venison Centre, Middle Wood Farm, Brecon, Powys LD3 7HQ  Rachel Morgan  +44(0) 1874 730929  info@beaconsfarmshop.co.uk  /welshvenison  @welshvenison

Retail and catering butchers supplying hotels, restaurants, guest houses and other catering outlets.

Albert Rees Ltd Cig Moch a Mwy, Arfryn, Uplands, Carmarthen SA32 8DX  Chris Rees  +44(0) 1267 237687  chris@carmarthenham.co.uk www.carmarthenham.co.uk

Bailey Organics Beili Bog, Bwlch-Y-Sarnau, Pantypaper, Powys LD6 5NF  Rhydian Davies  +44(0) 1597 870253 Wagyu finest marbled beef and Welsh grass fed organic lamb.

Barcut Rosé Veal Bryn Barcut, Llangernyw, Abergele, Conwy LL22 8RN  Julie Ellis-Jones  +44(0) 1745 860404  info@barcutveal.co.uk  /BarcutRoseVeal  @barcutveal www.barcutveal.co.uk

Black Mountain Foods Ltd Cwmcochied, Cwmdu, Llandeilo, Carmarthenshire SA19 7EE  Helen Squirrell  +44(0) 1558 685018  mynydddu@aol.com

Black Welsh Lamb A family run business situated in the heart of the Brecon Beacons Offering a range of home produced venison, beef, lamb and local pork. Also local fresh bread, eggs, cheese and other deli items. Coffee shop with stunning views. Open: Mon-Sat 7:30-5:00.

Pen y Wyrlod, Llanvetherine Abergavenny, Monmouthshire NP7 8RG  Nick Miller  +44(0) 1873 821387  baa@blackwelshlamb.com  /BarcutRoseVeal /BlackWelshLamb  @BlackWelshLamb www.blackwelshlamb.com

Beef Direct Ltd Chwaen Goch Farm, Llanerchymedd, Isle of Anglesey LL71 7BP  Brian Thomas  +44(0) 1248 470387  beefdirect@hotmail.co.uk www.beefdirect.net Award winning company producing Welsh black beef directly off their own farm. Beef is traditionally hung and the emphasis of the company is on quality.

Bethesda Fresh Farm Meats Rose Villa, Bethesda, Narberth, Pembrokeshire SA67 8HQ  Geraint Bowen  +44(0) 1437 563124  bethesdameats@talk21.com

Black Welsh Lamb is pedigree Black Welsh Mountain, Soil Association certified organic and Pasture Fed Livestock Association accredited. Lambs only eat species-rich grass and hay from our farm and are slow matured for 15-20 months before slaughter as hoggets. Mutton is sometimes available by arrangement.

Bryn Cocyn Organic Farm Bryn Cocyn, Llannefydd, Denbigh, Denbighshire LL16 5DH  Joyce Brown  +44(0) 1745 540207  noblep243@aol.com www.bryncocynorganic.co.uk

Welsh Food and Drink Directory

7


Raw red meat B-C Bryn Dowsi Organic Farm

Castell Howell Foods Ltd

Bryn Dowsi Organic Farm, Henryd Road, Conwy LL32 8YF  Dafydd Roberts  +44(0) 7957 881473  berylanddafydd @bryndowsicottages.co.uk www.bryndowsicottages.co.uk

Cross Hands Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Natalie Jones  +44(0) 1269 846106  Natalie.jones@chfoods.co.uk  /CastellHowell  @CastellHowell www.castellhowellfoods.co.uk

C & G Morgan & Son Gellifeddgaer Farm, Blackmill, Bridgend CF35 6EN  Gillian Morgan  +44(0) 1443 672357  gp.morgan@btconnect.com Our family farm has been selling beef and lamb for 15 years. We are 9th generation farmers selling our own local produce. We have a 3 star Great Taste Award, Gold Awards and True Taste Awards. We sell direct from the farm gate as well as at farmers markets.

Carn Edward Farm Penrhiw Farm, Cilgwyn Road, Newport SA42 0QH  Robert Vaughn  +44(0) 7773 789850  robert@carnedward.co.uk www.caredward.co.uk Carn Edward Farms, home to our Longhorn cattle and Lleyn sheep, are traditional Pembrokeshire Hill farms set in the Gwaun Valley. We supply the gardens at Penlan Uchaf and our online shop with our beef and lamb.

8

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

We’re proud of our rural roots, which is why supplying and promoting regional produce is one of our core values. We believe in secure, sustainable and fair supply chains. Welsh meat, dairy produce, beverages and gourmet foods are an integral part of our extensive selection of products.

Celtica Foods Cross Hands Food Park, Llanelli SA14 6SX  Edward Morgan  +44(0) 1269 846080  edward@chfoods.co.uk www.chfoods.co.uk Celtica Foods are the catering butchery, red meat added value and processing division of Castell Howell Foods. We source carcase meat predominatly from Wales with cattle procured direct from the farm under the Celtic Pride Scheme.

Celtic Pride Ltd Llysonnen Mill, Travellers Rest, Carmarthen SA31 3SG  Gareth Evans  +44(0) 1267 222919  gareth@celticpride.co.uk www.celtic-pride.co.uk

Charcutier Ltd Felin Y Glyn, Pontnewydd, Llanelli, Carmarthenshire SA15 5TL  Illtud Dunsford  +44(0) 1554 810345  info@charcutier.co.uk  /charcutierltd  @charcutierltd www.charcutier.co.uk Multi award winning charcuterie and specialist meats business retailing to the public and supplying independent retailers. Own stall based at the historic Borough Market, London. Also able to offer new product development and training.

Cigydd Aberdyfi Butchers 3 Copperhill Street, Aberdyfi Gwynedd LL35 0SP  Martin Fowles  +44(0) 1654 767223  shop@aberdyfibutchers.co.uk  @aberdyfibutchers www.aberdyfibutchers.co.uk Cigydd Aberdyfi Buchers prides itself on sourcing local lamb, beef and pork. We specialise in Welsh produce, and offer first class customer service. We supply a number of local restaurants and hotels.


Raw red meat D-F D C Rees Frozen Foods Unit 13, Ponthenry Industrial Estate, Ponthenri, Llanelli SA15 5RA  Elizabeth Richards  +44(0) 1269 861425 We supply the catering trade with fresh, frozen and dry produce. Whatever caterers need we can supply. Delivering to West Wales.

DD, KA & MR Buck Glaisfer Uchaf Farm, Llangynidr, Crickhowell, Powys NP8 1LN  Martin Buck  +44(0) 1874 730876

Dawn Meats Cross Hands

F E Richards of Crickhowell

Cross Hands Food Park Llanelli, Carmarthenshire SA14 6RF  Michelle White  +44(0) 1269 846400  michelle.white@dawnmeats.com  @dawnmeatsgroup www.dawnmeats.com

55 High Street, Crickhowell, Powys NP8 1BH  Lee Naylor  +44(0) 1873 810459  richardsofcrickhowell@gmail.com

Farmers Pantry Dawn Meats is a premium meat processor and supplier of choice to a range of leading supermarket, foodservice and restaurant businesses. We work with some of the world’s leading food companies who are attracted by our commitment to sustainability and quality.

Suppliers of fresh meat and poultry.

Daniel Jones Butchers 5 Chester Street, St Asaph LL17 0RE  Neil Shaw  +44(0) 1745 583574 Local family butchers selling local produce including Welsh lamb, beef and pork. We sell also pies, our handmade sausage rolls and dairy produce. We supply the catering trade, schools and nursing homes. Please contact the shop or call in.

Direct Meat Supplies Limited Unit 39, 100 Trostre Road, Llanelli, Carmarthenshire SA15 2EA  Mark Jones  +44(0) 1554 776 655  dms10@btconnect.com

Rosedew Farm, Llantwit Major, Vale of Glamorgan CF61 1PZ  Eleri Long  +44(0) 1446 793002  farmerspantryltd@hotmail.co.uk  @farmerspantrys www.farmerspantry.co.uk To bring you the best quality meat we can find at a price that reflects the care and animal husbandry that our selected producers and farmers have put into rearing your meat.

Douglas Willis Ltd 5 Grange Industrial Estate, Llanfrechfa Way, Cwmbran NP44 8HQ  +44(0) 1633 877777  admin@douglaswillis.co.uk  @douglaswillis www.douglaswillis.co.uk A family owned company established over 70 years manufacturing products in the red meat, poultry and game sectors. Douglas Willis also manufactures a range of meat products and preparations.

Welsh Food and Drink Directory

9


Raw red meat F-H Farmyard Lamb & Beef

Gaer Farm Meats

Graig Farm Organics

Pentre Shop, Main Street, Llanon, Ceredigion SY23 5HB  Ben Evans  +44(0) 1974 202864  farmyardlamb@aol.com

Gaer Farm, Hundred House, Llandrindod Wells, Powys LD1 5RU  Patricia Harley  +44(0) 1982 570208

Tyn Y Fron, Mochdre, Newtown, Powys SY16 4JW  Jonathon Rees  +44(0) 1686 626979  sales@graigfarm.co.uk

Meat from the gate to the plate. Our butchers shop in Llanon, West Wales, has been in the family for over 50 years. We offer home produced Lamb and Beef, direct from the farm that can be cut the way you want. We hand select every piece of meat to make sure that it is always fresh, the best quality and of the highest standard.

George Burns Butcher

We have won a series of prestigious awards, including the ‘True Taste’ awards, in recognition of the quality of our organic meat. The Graig Farm Organics online shop allows the Rees family to provide their award winning produce to the public to your door. A range of products from their own farm, and from other fully traceable organic sources, are available.

Sutton, Newry Road, Builth Wells, Powys LD2 3DQ  George Burns  +44(0) 1982 553595 A mobile butcher providing a unique service. Delivering direct to customers and catering companies.

Gower Salt Marsh Lamb Weobley Castle, Leason, Llanrhidian, Swansea SA3 1HB  Will Pritchard  +44(0) 1792 390012  info@gowersaltmarshlamb .co.uk  @GowerLamb www.gowerwelshlamb.co.uk Award winning Welsh salt marsh lamb.

Harlech Foodservice Ltd Parc Bwyd, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd LL52 0LJ  Steven Crane  +44(0) 1766 810810  sales@harlech.co.uk  @harlechfoods www.harlech.co.uk Harlech Foodservice supply a wide range of food, drink, disposables and cleaning materials to caterers throughout North Wales, Mid Wales and Cheshire.

10

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Raw red meat H-N Harmony Herd

J Williams Butchers

Moody Sow Farm Shop

Bowls Farm, Beulah, Newcastle Emlyn, Ceredigion SA38 9QU  Sarah Tarbutt  +44(0) 1239 810740  info@harmonyheard.co.uk www.harmonyherd.co.uk

124 Vale Street, Denbigh LL16 3BS Glynn Davies  +44(0) 1745 812585  Jwilliams711@gmail.com

Cefn Mably Farm Park, Began Road, Old St Mellons, Cardiff CF3 6XL  Anthony Tilbury  +44(0) 1633 680034  mail@moodysow.com  @Moodysow www.moodysow.com

Keegans Butchers Free-range wild boar and pigs, producing high quality fresh meat, sausages and home cured bacon. From birth to bacon, we do the lot!

Howell's Butchers Ltd 11 Cae Folland, Penclawdd, Swansea SA4 3YJ  Christian Howells  +44(0) 1792 850371  mail@howellsbutchers.co.uk www.howellsbutchers.co.uk Suppliers of fresh meat to the catering trade.

Hughes Meats Company Ltd Unit 26, Llandygai Industrial Estate, Bangor, Gwynedd LL57 4YH  LlIo Hughes  +44(0) 1248 352370  hughes.meats@talk21.com

J Williams & Son Butchers Pengarth House, Temple Street, Llandrindod Wells, Powys LD1 5DL  Phil Taylor  +44(0) 1597 822331  jwilliamsandson@gmail.com www.jwilliamsandson.co.uk

Market Square, Tynllan, Llanrhaeadr-Ym-Mochnant, Oswestry SY10 0JL  David Keegan  +44(0) 1691 780251  davidkeegan@onetel.com www.keegansbutchers.co.uk Specialises in sourcing local produce and producing homemade sausages and cured bacon.

Llantrithyd Park (1645) Llantrithyd Deer Park, Bonvilston, Vale of Glamorgan CF5 6TQ  Caroline Morgan  +44(0) 7979 97069  caroline@llantrithydpark.com  @LlantrithydPark www.llantrithydpark.com

Mid Glam Meats The Quarry, Pentrebach Road, Glyntaff, Pontypridd CF37 4BW  Gwynne Jones  +44(0) 1443 402424  Gwynne@midglam-meats .co.uk www.midglam-meats.co.uk

Nantclyd Farm Nantclyd Farm, Llanilar, Aberystwyth SY23 4SL  Liz Findlay  +44(0) 1974 241543  liz@nantclydfarm.co.uk www.nantclydfarm.co.uk Small family farm producing eggs, poultry, seasonal fruit, vegetables, beef and lamb. We farm with Biodynamic methods and are Demeter certified.

Neuadd Farm Baconry Neuadd Fach, Llandinam, Powys SY17 5AS  Lynda Brown  +44(0) 1686 688734  lynda@baconry.co.uk www.baconry.co.uk We’ve been rearing pigs here in Llandinam, Montgomeryshire for over 20 years. We produce home-reared award winning bacon, sausages, gammon and other pork products. You can order direct through our online shop.

Manufacturing of sausages, cooked meat and poultry products.

Welsh Food and Drink Directory

11


Raw red meat N-R New Inn Butchers New Inn, Newbridge-on-Wye, Llandrindod Wells, Powys LD1 6HY  David Lang  +44(0) 1597 860211  dave@pigsfolly.orangehome .co.uk www.pigsfolly.co.uk Producing excellent raw and cooked foods.

P F Sweeney Family Butchers 9, 10 & 13 Market Arcade, Brecon, Powys LD3 9DA  Patrick Sweeney  +44(0) 1874 623428

The Parsons Nose Old House Farm, Dingestow, Monmouthshire NP25 4EB  Andrew Dobson  +44(0) 1600 740441  parsonsnose@btconnect.com www.theparsonsnose.com Producers of artisan, premium quality handmade sausages and beef burgers from our own rare breed livestock. Also produce a range of hand raised pies including beef, pork, venison and chicken.

Penrhiw Farm Organic Meat Penrhiw Farm, Trelewis, Treharris, Mid Glamorgan CF46 6TA  Celia Thomas  +44(0) 1443 412949  penrhiw.farm@virgin.net www.penrhiwfarmorganic.co.uk A small family business supplying organically produced meat to the local markets in South East Wales. Produce available from the farm gate or local farmers markets.

Pen-y-Wyrlod Lamb Pen-y-Wyrlod Farm, Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire NP7 8RG  Nick Miller  +44(0) 1873 821387  sheep@penywyrlodlamb.co.uk  @BlackWelshLamb www.penywyrlodlamb.co.uk

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

71 Herbert Street, Pontardawe, Swansea SA8 4ED  Clinton Roberts  +44(0) 1792 863197  clintonpontybutchers@hotmail .co.uk  @pontybutcher Award winning butchers specialising in homemade sausages and Welsh lamb and beef products.

Preseli Gold Sausage Company Unit 7, Feidr Castell, High Street, Fishguard, Pembrokeshire SA65 9BB  Peter Hughes  +44(0) 1348 875585  preseligold@btconnect.com www.preseligoldsausagecompany.co.uk

Randall Parker Foods Philip Hughes The Butcher Pentre Road, St Clears, Carmarthen SA33 4AA  Philip Hughes  +44(0) 1994 230062  Phil.hughes8@btopenworld.com www.hughesthebutcherstclears.co.uk At Hughes the Butcher you will find Welsh meats of the highest quality from local farms. Come in and pick up one of our renowned meat pies, fresh from the oven. Made here from choice ingredients, they are acclaimed throughout West Wales. We also provide a full outside catering service. Let us take the strain at your special event.

12

Ponty Butchers

Dolwen, Oakley Park, Llanidloes Powys SY18 6LX  Dale Williams  +44(0) 1686 412114  dalewilliams @randallparkerfoods.com www.randallparkerfoods.com Specialists in Welsh lamb and beef.


Raw red meat R-T Rhug Estate

Rob Rattray Butchers

Rhug Estate Office, Corwen LL21 0EH  Joanne Redmond  +44(0) 1490 413000  contact@rhug.co.uk  @rhugfarmshop www.rhug.co.uk

8 Chalybeate Street, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1HS  Sheila Rattray  +44(0) 1970 615353  admin@robrattray.co.uk www.robrattray.co.uk

Rhug Estate produces all organic Aberdeen Angus Beef, organic lamb and salt marsh lamb, organic chicken, wild game and organic pork. Bred and butchered on premises then sold direct.

Rogers & Son Butchers 19/20 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL  Chris Rogers  +44(0) 1267 238736  info@rogersbutchers.co.uk  @rogersandson www.rogersbutchers.co.uk

Rikki Lloyd Family Butchers 39 High Street, Welshpool, Powys S21 7JL  Rikki Lloyd  +44(0) 1938 552683  Rikki.lloyd@virgin.net Info@rikkilloyd.co.uk www.rikkilloyd.co.uk Award winning family butchers suppliers of local Welsh meat and locally produced products. Currently, we hold over 50 gold awards for our sausages, burgers, bacon and pies, the All Wales burger champion title and the Wales BBQ product champion title under our belt.

Traditional Welsh Sausage Co Ltd / Edwards of Conwy Unit 1, Crwst Business Park, Fordd Fam Pari, Morfa, Conwy LL32 8HH  +44(0) 1492 576800  info@edwardsofconwy.co.uk www.edwardsofconwy.co.uk Edwards of Conwy is a traditional, award winning Master Butcher dedicated to bringing high quality Welsh convenience meat products to supermarkets across the UK. Britain’s Best Butcher for 2014/15 and ‘Best Butchers Shop in Wales’ for 2016/17.

Sue & Co Minfield Farm, Bronllys, Brecon, Powys LD3 0LW  Sue How  +44(0) 7801 577 072  hello@sueandco.co.uk  @sueandco1 www.sueandco.co.uk

Ty Newydd Organics Ty Newydd Uchaf, Penmachno, Betws-y-Coed LL24 0AJ  Claire Barnard  +44(0) 1690 760350  clairebarnardburrows@yahoo .co.uk

T.J. Roberts & Son Tryweryn House, Station Road, Bala, Gwynedd LL23 7NG  Ffion Roberts  +44(0) 1678 520471  ffan2003@btconnect.com www.welshqualitymeat.co.uk Locally produced meat.

Welsh Food and Drink Directory

13


Raw red meat T-W Ty Siriol Welsh Pork 139 Pentre Road, Pontarddulais, Swansea SA4 8DQ  Martyn Williams  +44(0) 1792 882676  martyn@welshpork.co.uk shop@welshpork.co.uk  @tysiriolpork  /tysiriolpork www.welshpork.co.uk Small family company producing handmade traditional and gluten free sausages, pork burgers, pork faggots, dry cured bacon, gammon, pork cuts and joints from our Pedigree Welsh Pigs. All products are made by us on our smallholding in Pontarddulais, Swansea. We offer a free weekly local home delivery service.

Vale Food Services Ltd Ty Verlon Industrial Estate, Cardiff Road, Barry CF63 2BE  Tony Price  +44(0) 1446 700900  nicktucker@live.com

WJ George Butchers Ltd Cross House, High Street, Talgarth, Brecon, Powys LD3 0PD  Chris George  +44(0) 1874 711233  enquiries@georgebutchers.co.uk  @georgebutchers www.georgebutchers.co.uk

Weeks Wholesale Meat Company

William Lloyd Williams & Son

Unit 9D, Pennine Close, Parc-TŷGlas, Llanishen, Cardiff CF14 5DN  Gini Sevenoaks  +44(0) 29 2075 0100

5-7 Heol Maengwyn, Machynlleth, Powys SY20 8AA  Will Lloyd  +44(0) 1654 704106  wil-lloyd@fsmail.net www.wil-lloyd.co.uk

We are a family run business supplying local butchers and catering outlets. We supply beef lamb and pork.

Welsh Bros Ltd 13b Leeway Industrial Estate, Newport NP19 4SL  Simon Burns  +44(0) 1633 273344  enq@welshbros.co.uk  @welshbrosfoodltd www.welshbros.co.uk

Welsh Gourmet Butchers (Llechwedd) Parc Bryn Cesni, Industrial Estate Road, Llangefni, Gwynedd LL77 7JA  Nathan Roberts  +44(0) 1248 750205  info@welshgourmetbutchers .co.uk www.welshgourmetbutchers.co.uk

Established by the owner's Grandfather who started the abattoir 70 years ago in Corris, now located in Machynlleth. Our objective is to provide local, quality, sustainable, low carbon footprint, meat that is sourced from Dyfi Valley district. Providing to local people and holiday makers as well as offering a courier service to the UK and Europe. 'Traceability from grass to gravy.'

The Welsh Venison Centre Middlewood Farm, Bwlch, Brecon LD3 7HQ  Rachel Morgan  +44(0) 1874 730929  info@beaconsfarmshop.co.uk  @Welshvenison www.beaconsfarmshop.co.uk

Welsh Meat Online Unit 14, Severn Farm Ind Estate, Welshpool, Powys SY21 7DF  Arwyn Morris  +44(0) 1938 556890  arwyn.morris@cambriantraining .com www.welshmeatonline.co.uk

Wisco Quality Meats Ltd Progress Industrial Estate, Station Road, Rogiet, Caldicot NP26 3UE  John Lewis  +44(0) 1291 422188  wiscomeats@talktalkbusiness.net Supply leading hotels, restaurants and catering establishments in the South Wales area.

14

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Dofednod amrwd Raw poultry Welsh Food and Drink Directory

15


Raw poultry A-C A D & C M Holt-Wilson

Albert Rees Ltd

Cefn Maen, Usk Road, Raglan, Monmouthshire NP15 2HR  Caroline Holt-Wilson  +44(0) 1291 690428  carolineholtwilson@googlemail.com Monmouthshireturkeys@gmail.com www.monmouthshireturkeys.co.uk

Cig Moch a Mwy, Arfryn, Uplands, Carmarthen SA32 8DX  Chris Rees  +44(0) 1267 237687  chris@carmarthenham.co.uk www.carmarthenham.co.uk

Breed organic free range turkeys which are then traditionally prepared.

Beacons Farm Shop

A J Rees & Sons Ltd 29 High Street, Narberth, Pembrokeshire SA67 7AR  Andrew Rees  +44(0) 1834 860470  admin@andrewreesbutchers .co.uk www.andrewreesbutchers.co.uk Retail and catering butchers supplying hotels, restaurants, guest houses and other catering outlets.

Welsh Venison Centre, Middle Wood Farm, Brecon, Powys LD3 7HQ  Rachel Morgan  +44(0) 1874 730929  info@beaconsfarmshop.co.uk  /welshvenison  @welshvenison A family run business situated in the heart of the Brecon Beacons Offering a range of home produced venison, beef, lamb and local pork. Also local fresh bread, eggs, cheese and other deli items. Coffee shop with stunning views. Open: Mon-Sat 7:30-5:00.

Black Mountain Foods Ltd Cwmcochied, Cwmdu, Llandeilo, Carmarthenshire SA19 7EE  Helen Squirrell  +44(0) 1558 685018  mynydddu@aol.com

Castell Howell Foods Ltd Cross Hands Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Natalie Jones  +44(0) 1269 846106  Natalie.jones@chfoods.co.uk  /CastellHowell  @CastellHowell www.castellhowellfoods.co.uk We’re proud of our rural roots, which is why supplying and promoting regional produce is one of our core values. We believe in secure, sustainable and fair supply chains. Welsh meat, dairy produce, beverages and gourmet foods are an integral part of our extensive selection of products.

Bethesda Fresh Farm Meats Rose Villa, Bethesda, Narberth, Pembrokeshire SA67 8HQ  Geraint Bowen  +44(0) 1437 563124  bethesdameats@talk21.com

Celtica Foods Cross Hands Food Park, Llanelli SA14 6SX  Edward Morgan  +44(0) 1269 846080  edward@chfoods.co.uk www.chfoods.co.uk Celtica Foods are the catering butchery, red meat added value and processing division of Castell Howell Foods. We source carcase meat predominatly from Wales with cattle procured direct from the farm under the Celtic Pride Scheme.

16

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Raw poultry C-F Cigydd Aberdyfi Butchers 3 Copperhill Street, Aberdyfi Gwynedd LL35 0SP  Martin Fowles  +44(0) 1654 767223  shop@aberdyfibutchers.co.uk  @aberdyfibutchers www.aberdyfibutchers.co.uk Cigydd Aberdyfi Buchers prides itself on sourcing local lamb, beef and pork. We specialise in Welsh produce, and offer first class customer service. We supply a number of local restaurants and hotels.

D C Rees Frozen Foods Unit 13, Ponthenry Industrial Estate, Ponthenri, Llanelli SA15 5RA  Elizabeth Richards  +44(0) 1269 861425

Daniel Jones Butchers

Douglas Willis Ltd

5 Chester Street, St Asaph LL17 0RE  Neil Shaw  +44(0) 1745 583574

5 Grange Industrial Estate, Llanfrechfa Way, Cwmbran NP44 8HQ  +44(0) 1633 877777  admin@douglaswillis.co.uk  @douglaswillis www.douglaswillis.co.uk

Local family butchers selling local produce including Welsh lamb, beef and pork. We sell also pies, our hand sausage rolls and dairy produce. We supply the catering trade, schools and nursing homes. Please contact the shop or call in.

Dawn Meats Cross Hands Cross Hands Food Park Llanelli, Carmarthenshire SA14 6RF  Michelle White  +44(0) 1269 846400  michelle.white@dawnmeats.com  @dawnmeatsgroup www.dawnmeats.com

DD, KA & MR Buck

Dawn Meats is a premium meat processor and supplier of choice to a range of leading supermarket, foodservice and restaurant businesses. We work with some of the world’s leading food companies who are attracted by our commitment to sustainability and quality.

Glaisfer Uchaf Farm, Llangynidr, Crickhowell, Powys NP8 1LN  Martin Buck  +44(0) 1874 730876

Direct Meat Supplies Limited

We supply the catering trade with fresh, frozen and dry produce. Whatever caterers need we can supply. Delivering to West Wales.

Suppliers of fresh meat and poultry.

Unit 39, 100 Trostre Road, Llanelli, Carmarthenshire SA15 2EA  Mark Jones  +44(0) 1554 776 655  dms10@btconnect.com

A family owned company established over 70 years manufacturing products in the red meat, poultry and game sectors. Douglas Willis also manufactures a range of meat products and preparations.

F E Richards of Crickhowell 55 High Street, Crickhowell, Powys NP8 1BH  Lee Naylor  +44(0) 1873 810459  richardsofcrickhowell@gmail.com

Farmers Pantry Ltd Rosedew Farm, Llantwit Major, Vale of Glamorgan CF61 1PZ  Eleri Long  +44(0) 1446 793002  farmerspantryltd@hotmail.co.uk  @farmerspantrys www.farmerspantry.co.uk To bring you the best quality meat we can find at a price that reflects the care and animal husbandry that our selected producers and farmers have put into rearing your meat.

Welsh Food and Drink Directory

17


Raw poultry F-J Farmyard Lamb & Beef

GG, DJ & RGE Gibbons

Pentre Shop, Main Street, Llanon, Ceredigion SY23 5HB  Ben Evans  +44(0) 1974 202864  farmyardlamb@aol.com

Brynblodau, Llwyn y Groes, Tregaron, Ceredigion SY25 6PY  Dinah Gibbons  +44(0) 1570 493344  gibbons.dj@hotmail.co.uk

Meat from the gate to the plate. Our butchers shop in Llanon, West Wales, has been in the family for over 50 years. We offer home produced Lamb and Beef, direct from the farm that can be cut the way you want. We hand select every piece of meat to make sure that it is always fresh, the best quality and of the highest standard.

Family partnership providing high quality dressed turkeys for the Christmas market and free range eggs all year round.

Graig Farm Organics Tyn Y Fron, Mochdre, Newtown, Powys SY16 4JW  Jonathon Rees  +44(0) 1686 626979  sales@graigfarm.co.uk

Ffynnon Organics Llangolman, Clynderwen, Pembrokeshire SA66 7QL  Emma Emberson  +44(0) 1437 532542  info@organic-holiday.co.uk

George Burns Butcher Sutton, Newry Road, Builth Wells, Powys LD2 3DQ  George Burns  +44(0) 1982 553595 A mobile butcher providing a unique service. Delivering direct to customers and catering companies.

We have won a series of prestigious awards, including the ‘True Taste’ awards, in recognition of the quality of our organic meat. The Graig Farm Organics online shop allows the Rees family to provide their award winning produce to the public to your door. A range of products from their own farm, and from other fully traceable organic sources, are available.

Harlech Foodservice Ltd Parc Bwyd, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd LL52 0LJ  Steven Crane  +44(0) 1766 810810  sales@harlech.co.uk  @harlechfoods www.harlech.co.uk Harlech Foodservice supply a wide range of food, drink, disposables and cleaning materials to caterers throughout North Wales, Mid Wales and Cheshire.

Howell's Butchers Ltd 11 Cae Folland, Penclawdd, Swansea SA4 3YJ  Christian Howells  +44(0) 1792 850371  mail@howellsbutchers.co.uk www.howellsbutchers.co.uk Suppliers of fresh meat to the catering trade.

Hughes Meats Company Ltd Unit 26, Llandygai Industrial Estate, Bangor, Gwynedd LL57 4YH  LlIo Hughes  +44(0) 1248 352370  hughes.meats@talk21.com

J Williams & Son Butchers Pengarth House, Temple Street, Llandrindod Wells, Powys LD1 5DL  Phil Taylor  +44(0) 1597 822331  jwilliamsandson@gmail.com www.jwilliamsandson.co.uk

18

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Raw poultry K-P Keegans Butchers

Moody Sow Farm Shop

Market Square, Tynllan, Llanrhaeadr-Ym-Mochnant, Oswestry SY10 0JL  David Keegan  +44(0) 1691 780251  davidkeegan@onetel.com www.keegansbutchers.co.uk

Cefn Mably Farm Park, Began Road, Old St Mellons, Cardiff CF3 6XL  Anthony Tilbury  +44(0) 1633 680034  mail@moodysow.com  @Moodysow www.moodysow.com

Specialises in sourcing local produce and producing homemade sausages and cured bacon.

Welsh Gourmet Butchers (Llechwedd) Parc Bryn Cesni, Industrial Estate Road, Llangefni, Gwynedd LL77 7JA  Nathan Roberts  +44(0) 1248 750205  info@welshgourmetbutchers .co.uk www.welshgourmetbutchers.co.uk

Meadow Vale Foods Unit 18-19, Wilkinson Court, Clywedog Road South, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9AE  Nick Hassell  +44(0) 1978 666100  customerservice  @meadowvalefoods.co.uk www.meadowvalefoods.co.uk

Mid Glam Meats

P F Sweeney Family Butchers 9, 10 & 13 Market Arcade, Brecon, Powys LD3 9DA  Patrick Sweeney  +44(0) 1874 623428

The Patchwork Traditional Food Company Llys Parcwr, Ruthin, Denbighshire LL15 1NJ  Rufus Carter  +44(0) 1824 705832  rufus@patchwork-pate.co.uk  /patchworkfoods  @patchworkfoods www.patchwork-pate.co.uk Creators of a range of handmade pâtés and relishes for the independent retail trade and food service.

Pembroke Sea The Parsons Nose Old House Farm, Dingestow, Monmouthshire NP25 4EB  Andrew Dobson  +44(0) 1600 740441  parsonsnose@btconnect.com www.theparsonsnose.com Producers of artisan, premium quality handmade sausages and beef burgers from our own rare breed livestock. Also produce a range of hand raised pies including beef, pork, venison and chicken.

West Wales Business Park, Narberth, Pembrokeshire SA67 7ES  Gregg Summerly  +44(0) 1834 861997  enquiries@pembrokesea.co.uk  /TanYCastellFoods  @TanyCastell1 www.pembrokesea.co.uk Pembroke Sea is a family-owned and run frozen seafood and fine food wholesaler. We pride ourselves on carefully sourcing and selecting each and every product for both flavour and quality and our proud to support local Welsh producers.

The Quarry, Pentrebach Road, Glyntaff, Pontypridd CF37 4BW  Gwynne Jones  +44(0) 1443 402424  Gwynne@midglam-meats .co.uk www.midglam-meats.co.uk Manufacturing of sausages, cooked meat and poultry products.

Welsh Food and Drink Directory

19


Raw poultry P-R Penrhiw Farm Organic Meat

Philip Hughes The Butcher

Penrhiw Farm, Trelewis, Treharris, Mid Glamorgan CF46 6TA  Celia Thomas  +44(0) 1443 412949  penrhiw.farm@virgin.net www.penrhiwfarmorganic.co.uk

Pentre Road, St Clears, Carmarthen SA33 4AA  Philip Hughes  +44(0) 1994 230062  Phil.hughes8@btopenworld .com www.hughesthebutcherstclears.co.uk

Penrhiw Farm Organic Meat is a small family based business attached to the organic farming operations carried out on Penrhiw Farm. The farm rears sheep, cattle and pigs, which are slaughtered locally and sold directly to the consumer via Farmers Markets. Pies and faggots are also processed.

At Hughes the Butcher you will find Welsh meats of the highest quality from local farms. Come in and pick up one of our renowned meat pies, fresh from the oven. Made here from choice ingredients, they are acclaimed throughout West Wales. We also provide a full outside catering service. Let us take the strain at your special event.

Ponty Butchers 71 Herbert Street, Pontardawe, Swansea SA8 4ED  Clinton Roberts  +44(0) 1792 863197  clintonpontybutchers@hotmail .co.uk  @pontybutcher Award winning butchers specialising in homemade sausages and Welsh lamb and beef products.

Rhug Estate Rhug Estate Office, Corwen LL21 0EH  Joanne Redmond  +44(0) 1490 413000  contact@rhug.co.uk  @rhugfarmshop www.rhug.co.uk Rhug Estate produces all organic Aberdeen Angus Beef, organic lamb and salt marsh lamb, organic chicken, wild game and organic pork. Bred and butchered on premises then sold direct.

20 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Raw poultry R-W Rikki Lloyd Family Butchers 39 High Street, Welshpool, Powys S21 7JL  Rikki Lloyd  +44(0) 1938 552683  Rikki.lloyd@virgin.net Info@rikkilloyd.co.uk www.rikkilloyd.co.uk

S R Davis

Welsh Meat Online

Unit 5C, Palmers Vale Business Centre, Palmerston, Barry CF63 2XA  Sam Davies  +44(0) 1446 429340  Simonchickmart@aol.com www.srdavisltd.com

Unit 14, Severn Farm Ind Estate, Welshpool, Powys SY21 7DF  Arwyn Morris  +44(0) 1938 556890  arwyn.morris@cambriantraining .com www.welshmeatonline.co.uk

Don't settle for any old bird! Award winning family butchers suppliers of local Welsh meat and locally produced products. Currently, we hold over 50 gold awards for our sausages, burgers, bacon and pies, the All Wales burger champion title and the Wales BBQ product champion title under our belt.

William Lloyd Williams & Son T.J. Roberts & Son Tryweryn House, Station Road, Bala, Gwynedd LL23 7NG  Ffion Roberts  +44(0) 1678 520471  ffan2003@btconnect.com www.welshqualitymeat.co.uk Locally produced meat.

Rob Rattray Butchers 8 Chalybeate Street, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1HS  Sheila Rattray  +44(0) 1970 615353  admin@robrattray.co.uk www.robrattray.co.uk

Rogers & Son Butchers 19/20 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL  Chris Rogers  +44(0) 1267 238736  info@rogersbutchers.co.uk  @rogersandson www.rogersbutchers.co.uk

WJ George Butchers Ltd Cross House, High Street, Talgarth, Brecon, Powys LD3 0PD  Chris George  +44(0) 1874 711233  enquries@georgebutchers.co.uk  @georgebutchers www.geoegrebutchers.co.uk

Welsh Bros Ltd 13b Leeway Industrial Estate, Newport NP19 4SL  Simon Burns  +44(0) 1633 273344  enq@welshbros.co.uk  @welshbrosfoodltd www.welshbros.co.uk

5-7 Heol Maengwyn, Machynlleth, Powys SY20 8AA  Will Lloyd  +44(0) 1654 704106  wil-lloyd@fsmail.net www.wil-lloyd.co.uk Established by the owner's Grandfather who started the abattoir 70 years ago in Corris, now located in Machynlleth. Our objective is to provide local, quality, sustainable, low carbon footprint, meat that is sourced from Dyfi Valley district. Providing to local people and holiday makers as well as offering a courier service to the UK and Europe. 'Traceability from grass to gravy.'

Wisco Quality Meats Ltd Progress Industrial Estate, Station Road, Rogiet, Caldicot NP26 3UE  John Lewis  +44(0) 1291 422188  wiscomeats@talktalkbusiness.net Supply leading hotels, restaurants and catering establishments in the South Wales area.

Welsh Food and Drink Directory

21


Cynhyrchion amrwd wedi’u paratoi (cig a llysieuol)

Raw prepared products (meat and vegetarian)

22

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Raw prepared products (meat, fish and vegetarian) A-C Abergavenny Fine Foods Castle Meadows Park, Abergavenny, Monmouthshire NP7 7RZ  Suzanne Portsmouth  +44(0) 7818 451564  sportsmouth@abergavenny .uk.com www.abergavenny.uk.com

Albert Rees Ltd Cig Moch a Mwy, Arfryn, Uplands, Carmarthen SA32 8DX  Chris Rees  +44(0) 1267 237687  chris@carmarthenham.co.uk www.carmarthenham.co.uk

Beacons Farm Shop Welsh Venison Centre, Middle Wood Farm, Brecon, Powys LD3 7HQ  Rachel Morgan  +44(0) 1874 730929  info@beaconsfarmshop.co.uk  /welshvenison  @welshvenison A family run business situated in the heart of the Brecon Beacons Offering a range of home produced venison, beef, lamb and local pork. Also local fresh bread, eggs, cheese and other deli items. Coffee shop with stunning views. Open: Mon-Sat 7:30-5:00.

Beef Direct Ltd

Caermynydd Piggery

Chwaen Goch Farm, Llanerchymedd, Isle of Anglesey LL71 7BP  Brian Thomas  +44(0) 1248 470387  beefdirect@hotmail.co.uk www.beefdirect.net

Caermynydd, Penuwch, Tregaron SY25 6RF  Kathy Fordham  +44(0) 1974 4821361 www.caermynydd-piggery.co.uk

Castell Howell Foods Ltd Award winning company producing Welsh black beef directly off their own farm. Beef is traditionally hung and the emphasis of the company is on quality.

Bethesda Fresh Farm Meats Rose Villa, Bethesda, Narberth, Pembrokeshire SA67 8HQ  Geraint Bowen  +44(0) 1437 563124  bethesdameats@talk21.com

Black Mountain Foods Ltd Cwmcochied, Cwmdu, Llandeilo, Carmarthenshire SA19 7EE  Helen Squirrell  +44(0) 1558 685018  mynydddu@aol.com

The Burger Manufacturing Company Ltd Units 1 & 3, Wyeside Enterprise Park, Llanelwedd, Builth Wells, Powys LD2 3UA  Matthew Roberts  +44(0) 1982 551713  sales@qualityburgers.co.uk www.quality-burgers.co.uk

Cross Hands Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Natalie Jones  +44(0) 1269 846106  Natalie.jones@chfoods.co.uk  /CastellHowell  @CastellHowell www.castellhowellfoods.co.uk We’re proud of our rural roots, which is why supplying and promoting regional produce is one of our core values. We believe in secure, sustainable and fair supply chains. Welsh meat, dairy produce, beverages and gourmet foods are an integral part of our extensive selection of products.

Celtic Oriental Ltd 2A East Road, Penallta Industrial Estate, Penallta, Hengoed, Caerphilly CF82 7SU  Anthony Nyinaku  +44(0) 29 2102 3242  tony@celticoriental.com www.celticoriental.com Celtic Oriental Ltd is a bulk manufacturer of fermented soy sauces, black beans, yellow/red bean purees, gluten-free miso, allergen-free Worcester sauce and several industrial blends made entirely in the United Kingdom using non-GM ingredients.

Welsh Food and Drink Directory

23


Raw prepared products (meat, fish and vegetarian) C-F Celtic Pride Ltd

Coity Bach Produce

Douglas Willis Ltd

Llysonnen Mill, Travellers Rest, Carmarthen SA31 3SG  Gareth Evans  +44(0) 1267 222919  gareth@celticpride.co.uk www.celtic-pride.co.uk

5 Chester Street, St Asaph LL17 ORE  Neil Shaw  +44(0) 1745 583574

5 Grange Industrial Estate, Llanfrechfa Way, Cwmbran NP44 8HQ  +44(0) 1633 877777  admin@douglaswillis.co.uk  @douglaswillis www.douglaswillis.co.uk

DD, KA & MR Buck Charcutier Ltd Felin Y Glyn, Pontnewydd, Llanelli, Carmarthenshire SA15 5TL  Illtud Dunsford  +44(0) 1554 810345  info@charcutier.co.uk  /charcutierltd  @charcutierltd www.charcutier.co.uk Multi award winning charcuterie and specialist meats business retailing to the public and supplying independent retailers. Own stall based at the historic Borough Market, London. Also able to offer new product development and training.

Cigydd Aberdyfi Butchers 3 Copperhill Street, Aberdyfi Gwynedd LL35 0SP  Martin Fowles  +44(0) 1654 767223  shop@aberdyfibutchers.co.uk  @aberdyfibutchers www.aberdyfibutchers.co.uk Cigydd Aberdyfi Buchers prides itself on sourcing local lamb, beef and pork. We specialise in Welsh produce, and offer first class customer service. We supply a number of local restaurants and hotels.

24

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Glaisfer Uchaf Farm, Llangynidr, Crickhowell, Powys NP8 1LN  Martin Buck  +44(0) 1874 730876 Suppliers of fresh meat and poultry.

A family owned company established over 70 years manufacturing products in the red meat, poultry and game sectors. Douglas Willis also manufactures a range of meat products and preparations.

Dawn Meats Cross Hands Cross Hands Food Park Llanelli, Carmarthenshire SA14 6RF  Michelle White  +44(0) 1269 846400  michelle.white@dawnmeats.com  @dawnmeatsgroup www.dawnmeats.com Dawn Meats is a premium meat processor and supplier of choice to a range of leading supermarket, foodservice and restaurant businesses. We work with some of the world’s leading food companies who are attracted by our commitment to sustainability and quality.

F E Richards of Crickhowell 55 High Street, Crickhowell, Powys NP8 1BH  Lee Naylor  +44(0) 01873 810459  richardsofcrickhowell@gmail.com

Farm Fresh Foods Cross Hands Foods Park, Llanelli SA14 6SX  Gareth Curtis  +44(0) 1269 846878  gareth.curtis@chfoods.co.uk Farm Fresh Foods is the food manufacturing arm of Castell Howell Foods. We make a broad range of fresh food to go savoury lines, baked and unbaked pies, cooked meats, cured meats, tea time cakes and fresh sandwich fillings.


Raw prepared products (meat, fish and vegetarian) F-G Farmers Pantry

George Burns Butcher

Graig Farm Organics

Rosedew Farm, Llantwit Major, Vale of Glamorgan CF61 1PZ  Eleri Long  +44(0) 1446 793002  farmerspantryltd@hotmail.co.uk  @farmerspantrys www.farmerspantry.co.uk

Sutton, Newry Road, Builth Wells, Powys LD2 3DQ  George Burns  +44(0) 1982 553595

Tyn Y Fron, Mochdre, Newtown, Powys SY16 4JW  Jonathon Rees  +44(0) 1686 626979  sales@graigfarm.co.uk

To bring you the best quality meat we can find at a price that reflects the care and animal husbandry that our selected producers and farmers have put into rearing your meat.

Farmyard Lamb & Beef Pentre Shop, Main Street, Llanon, Ceredigion SY23 5HB  Ben Evans  +44(0) 1974 202864  farmyardlamb@aol.com

A mobile butcher providing a unique service. Delivering direct to customers and catering companies.

Glamorgan Vale Hog Roasts Ltd Lower Nex, Devauden, Chepstow, Monmouthshire NP16 6PN  Helen Tongue  +44(0) 1291 650378  hmetongue@gmail.com www.specialisthogroast.co.uk

We have won a series of prestigious awards, including the ‘True Taste’ awards, in recognition of the quality of our organic meat. The Graig Farm Organics online shop allows the Rees family to provide their award winning produce to the public to your door. A range of products from their own farm, and from other fully traceable organic sources, are available.

Traditionally reared pork from our herd of pedigree Welsh pigs.

Gower Salt Marsh Lamb

Meat from the gate to the plate. Our butchers shop in Llanon, West Wales, has been in the family for over 50 years. We offer home produced Lamb and Beef, direct from the farm that can be cut the way you want. We hand select every piece of meat to make sure that it is always fresh, the best quality and of the highest standard.

Weobley Castle, Leason, Llanrhidian, Swansea SA3 1HB  Will Pritchard  +44(0) 1792 390012  info@gowersaltmarshlamb .co.uk  @GowerLamb www.gowerwelshlamb.co.uk

Gaer Farm Meats

Award winning Welsh salt marsh lamb.

Gaer Farm, Hundred House, Llandrindod Wells, Powys LD1 5RU  Patricia Harley  +44(0) 1982 570208

Welsh Food and Drink Directory

25


Raw prepared products (meat, fish and vegetarian) H-L Harlech Foodservice Ltd Parc Bwyd, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd LL52 0LJ  Steven Crane  +44(0) 1766 810810  sales@harlech.co.uk  @harlechfoods www.harlech.co.uk Harlech Foodservice supply a wide range of food, drink, disposables and cleaning materials to caterers throughout North Wales, Mid Wales and Cheshire.

Harmony Herd Bowls Farm, Beulah, Newcastle Emlyn, Ceredigion SA38 9QU  Sarah Tarbutt  +44(0) 1239 810740  info@harmonyheard.co.uk www.harmonyherd.co.uk Free-range wild boar and pigs, producing high quality fresh meat, sausages and home cured bacon. From birth to bacon, we do the lot!

Howell's Butchers Ltd

Keegans Butchers

11 Cae Folland, Penclawdd, Swansea SA4 3YJ  Christian Howells  +44(0) 1792 850371  mail@howellsbutchers.co.uk www.howellsbutchers.co.uk

Market Square, Tynllan, Llanrhaeadr-Ym-Mochnant, Oswestry SY10 0JL  David Keegan  +44(0) 1691 780251  davidkeegan@onetel.com sales@keegansbutchers.com www.keegansbutchers.co.uk

Suppliers of fresh meat to the catering trade.

Hughes Meats Company Ltd Unit 26, Llandygai Industrial Estate, Bangor, Gwynedd LL57 4YH  LlIo Hughes  +44(0) 1248 352370  hughes.meats@talk21.com

J Williams Butchers 124 Vale Street, Denbigh LL16 3BS  Glynn Davies  +44(0) 1745 812585  Jwilliams711@gmail.com

Specialises in sourcing local produce and producing homemade sausages and cured bacon.

La Mediterranea Food UK Unit 8, The Blaenant Industrial Estate, Brynmawr, Blaenau Gwent NP23 4BX  Domenico Scarpetta  +44(0) 7850 123759  dscarpetta@hotmail.com  /lamediterraneafood www.lamediterraneafood.com Producing Italian and Mediterranean breads and various focaccia and savoury products including real authentic fresh pasta and ravioli.

Llantrithyd Park (1645) Llantrithyd Deer Park, Bonvilston, Cardiff CF5 6TQ  Caroline Morgan  +44(0) 7979 97069  caroline@llantrithydpark.com  @LlantrithydPark www.llantrithydpark.com

26

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Raw prepared products (meat, fish and vegetarian) M-P Mid Glam Meats

New Inn Butchers

The Quarry, Pentrebach Road, Glyntaff, Pontypridd CF37 4BW  Gwynne Jones  +44(0) 1443 402424  Gwynne@midglam-meats .co.uk www.midglam-meats.co.uk

New Inn, Newbridge-on-Wye, Llandrindod Wells, Powys LD1 6HY  David Lang  +44(0) 1597 860211  dave@pigsfolly.orangehome .co.uk www.pigsfolly.co.uk

Manufacturing of sausages, cooked meat and poultry products.

Producing excellent raw and cooked foods.

Nantclyd Farm

P F Sweeney Family Butchers

Nantclyd Farm, Llanilar, Aberystwyth SY23 4SL  Liz Findlay  +44(0) 1974 241543  liz@nantclydfarm.co.uk www.nantclydfarm.co.uk Small family farm producing eggs, poultry, seasonal fruit, vegetables, beef and lamb. We farm with Biodynamic methods and are Demeter certified.

9, 10 & 13 Market Arcade, Brecon, Powys LD3 9DA  Patrick Sweeney  +44(0) 1874 623428

Penrhiw Farm Organic Meat Penrhiw Farm, Trelewis, Treharris, Mid Glamorgan CF46 6TA  Celia Thomas  +44(0) 1443 412949  penrhiw.farm@virgin.net www.penrhiwfarmorganic.co.uk Penrhiw Farm Organic Meat is a small family based business attached to the organic farming operations carried out on Penrhiw Farm. The farm rears sheep, cattle and pigs, which are slaughtered locally and sold directly to the consumer via Farmers Markets. Pies and faggots are also processed.

The Parsons Nose

Philip Hughes The Butcher

Old House Farm, Dingestow, Monmouthshire NP25 4EB  Andrew Dobson  +44(0) 1600 740441  parsonsnose@btconnect.com www.theparsonsnose.com

Pentre Road, St Clears, Carmarthen SA33 4AA  Philip Hughes  +44(0) 1994 230062  Phil.hughes8@btopenworld.com www.hughesthebutcherstclears.co.uk

Producers of artisan, premium quality handmade sausages and beef burgers from our own rare breed livestock. Also produce a range of hand raised pies including beef, pork, venison and chicken.

At Hughes the Butcher you will find Welsh meats of the highest quality from local farms. Come in and pick up one of our renowned meat pies, fresh from the oven. Made here from choice ingredients, they are acclaimed throughout West Wales. We also provide a full outside catering service. Let us take the strain at your special event.

Neuadd Farm Baconry Neuadd Fach, Llandinam, Powys SY17 5AS  Lynda Brown  +44(0) 1686 688734  lynda@baconry.co.uk www.baconry.co.uk We’ve been rearing pigs here in Llandinam, Montgomeryshire for over 20 years. We produce home-reared award winning bacon, sausages, gammon and other pork products. You can order direct through our online shop.

Welsh Food and Drink Directory

27


Raw prepared products (meat, fish and vegetarian) P-T Ponty Butchers

Rob Rattray Butchers

71 Herbert Street, Pontardawe, Swansea SA8 4ED  Clinton Roberts  +44(0) 1792 863197  clintonpontybutchers @hotmail.co.uk  @pontybutcher

8 Chalybeate Street, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1HS  Sheila Rattray  +44(0) 1970 615353  admin@robrattray.co.uk www.robrattray.co.uk

Award winning butchers specialising in homemade sausages and Welsh lamb and beef products.

Sue & Co

Preseli Gold Sausage Company Unit 7, Feidr Castell, High Street, Fishguard, Pembrokeshire SA65 9BB  Peter Hughes  +44(0) 1348 875585  preseligold@btconnect.com www.preseligoldsausagecompany.co.uk

Rogers & Son Butchers 19/20 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL  Chris Rogers  +44(0) 1267 238736  info@rogersbutchers.co.uk  @rogersandson www.rogersbutchers.co.uk

28

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Minfield Farm, Bronllys, Brecon, Powys LD3 0LW  Sue How  +44(0) 7801 577 072  hello@sueandco.co.uk  @sueandco1 www.sueandco.co.uk

Traditional Welsh Sausage Co Ltd / Edwards of Conwy Unit 1, Crwst Business Park, Fordd Fam Pari, Morfa, Conwy LL32 8HH  +44(0) 1492 576800  info@edwardsofconwy.co.uk www.edwardsofconwy.co.uk Edwards of Conwy is a traditional, award winning Master Butcher dedicated to bringing high quality Welsh convenience meat products to supermarkets across the UK. Britain’s Best Butcher for 2014/15 and ‘Best Butchers Shop in Wales’ for 2016/17.

T.J. Roberts & Son Tryweryn House, Station Road, Bala, Gwynedd LL23 7NG  Ffion Roberts  +44(0) 1678 520471  sffan2003@btconnect.com www.welshqualitymeat.co.uk Locally produced meat.

Ty Siriol Welsh Pork 139 Pentre Road, Pontarddulais, Swansea SA4 8DQ  Martyn Williams  +44(0) 1792 882676  martyn@welshpork.co.uk shop@welshpork.co.uk  @tysiriolpork  /tysiriolpork www.welshpork.co.uk Small family company producing handmade traditional and gluten free sausages, pork burgers, pork faggots, dry cured bacon, gammon, pork cuts and joints from our Pedigree Welsh Pigs. All products are made by us on our smallholding in Pontarddulais, Swansea. We offer a free weekly local home delivery service.


Raw prepared products (meat, fish and vegetarian) V-W Vin Sullivan Foods Unit 2, Gilchrist Thomas Industrial Estate, Blaenavon, Pontypool, Gwent NP4 9RL  John Sullivan  +44(0) 1495 792792  sales@vin-sullivan.co.uk  @VinSullivan www.vin-sullivan.co.uk

The Welsh Sausage Company

William Lloyd Williams & Son

Greenfields, Foundry Lane, Welshpool, Powys SY21 7TR  John Langford  +44(0) 1938 553365  johnlangford@hotmail.co.uk www.langfordswelshsausage.co.uk

5-7 Heol Maengwyn, Machynlleth, Powys SY20 8AA  Will Lloyd  +44(0) 1654 704106  wil-lloyd@fsmail.net www.wil-lloyd.co.uk

Suppliers of fine fresh foods across the UK.

The Welsh Venison Centre

WJ George Butchers Ltd Cross House, High Street, Talgarth, Brecon, Powys LD3 0PD  Chris George  +44(0) 1874 711233  enquiries@georgebutchers.co.uk  @georgebutchers www.georgebutchers.co.uk

Welsh Gourmet Butchers (Llechwedd) Parc Bryn Cesni, Industrial Estate Road, Llangefni, Gwynedd LL77 7JA  Nathan Roberts  +44(0) 1248 750205  info@welshgourmetbutchers .co.uk www.welshgourmetbutchers.co.uk

Middlewood Farm, Bwlch, Brecon LD3 7HQ  Rachel Morgan  +44(0) 1874 730929  info@beaconsfarmshop.co.uk  @Welshvenison www.beaconsfarmshop.co.uk

Established by the owner's Grandfather who started the abattoir 70 years ago in Corris, now located in Machynlleth. Our objective is to provide local, quality, sustainable, low carbon footprint, meat that is sourced from Dyfi Valley district. Providing to local people and holiday makers as well as offering a courier service to the UK and Europe. 'Traceability from grass to gravy.'

Welsh Meat Online Unit 14, Severn Farm Ind Estate, Welshpool, Powys SY21 7DF  Arwyn Morris  +44(0) 1938 556890  arwyn.morris@cambriantraining .com www.welshmeatonline.co.uk

Welsh Bros Ltd 13b Leeway Industrial Estate, Newport NP19 4SL  Simon Burns  +44(0) 1633 273344  enq@welshbros.co.uk  @welshbrosfoodltd www.welshbros.co.uk

Welsh Food and Drink Directory

29


Cynhyrchion a pharatoadau pysgod amrwd Raw ďŹ sh products and preparations

30 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Raw fish products and preparations A-L Aberdaron Seafood Ltd Pendres, Aberdaron, Pendref, Gwynedd LL53 8BG  Natalie Harrison  +44(0) 1758 760209  natalie@aberdaronlink.co.uk www.aberdaroncrab.co.uk We are a small company with two fishermen who fish off the deep, fast waters of the Llyn peninsula. The crabs are landed, processed and delivered within 24 hours.

Celtic Crab Products Ltd Unit 1, Horeb House Business Park, Llandysul SA44 4JG  Diana White  +44(0) 7831 251923  sales@celticcrabproducts .co.uk  @CelticCrab www.celticcrabproducts.co.uk Suppliers of fresh seafood.

D C Rees Frozen Foods Castell Howell Foods Ltd Cross Hands Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Natalie Jones  +44(0) 1269 846106  Natalie.jones@chfoods.co.uk  /CastellHowell  @CastellHowell www.castellhowellfoods.co.uk We’re proud of our rural roots, which is why supplying and promoting regional produce is one of our core values. We believe in secure, sustainable and fair supply chains. Welsh meat, dairy produce, beverages and gourmet foods are an integral part of our extensive selection of products.

Unit 13, Ponthenri Industrial Estate, Ponthenri, Llanelli SA15 5RA  Elizabeth Richards  +44(0) 1269 861425 We supply the catering trade with fresh, frozen and dry produce. Whatever caterers need we can supply. Delivering to West Wales.

DASH Shellfish Walton West, Little Haven, Haverfordwest SA62 3UA  Elizabeth Richards  +44(0) 1269 861425 www.dashshellfish.co.uk

Graig Farm Organics Tyn Y Fron, Mochdre, Newtown, Powys SY16 4JW  Jonathon Rees  +44(0) 1686 626979  sales@graigfarm.co.uk www.graigfarm.co.uk We have won a series of prestigious awards, including the ‘True Taste’ awards, in recognition of the quality of our organic meat. The Graig Farm Organics online shop allows the Rees family to provide their award winning produce to the public to your door. A range of products from their own farm, and from other fully traceable organic sources, are available.

Leslie A Parsons & Sons (Burry Port) Ltd Ashburnham Works, Burry Port SA16 0ET  Colin McDonald  +44(0) 1554 833351  colin@parsonspickles.co.uk www.parsonspickles.co.uk

We supply the catering trade with fresh, frozen and dry produce. Whatever caterers need we can supply. Delivering to West Wales.

Welsh Food and Drink Directory

31


Raw fish products and preparations M-R Menai Oysters Ltd Tal Y Bont Bach, Dwyran, Llanfairpwll, Anglesey LL61 6UU  Brenda Krijnen  +44(0) 1248 430878  oysterman@btinternet.com

Pembroke Sea West Wales Business Park, Narberth, Pembrokeshire SA67 7ES  Gregg Summerly  +44(0) 1834 861997  enquiries@pembrokesea.co.uk  /TanYCastellFoods  @TanyCastell1 www.pembrokesea.co.uk Pembroke Sea is a family-owned and run frozen seafood and fine food wholesaler. We pride ourselves on carefully sourcing and selecting each and every product for both flavour and quality and our proud to support local Welsh producers.

32

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Philip Hughes The Butcher Pentre Road, St Clears, Carmarthen SA33 4AA  Philip Hughes  +44(0) 1994 230062  Phil.hughes8@btopenworld .com www.hughesthebutcherstclears.co.uk At Hughes the Butcher you will find Welsh meats of the highest quality from local farms. Come in and pick up one of our renowned meat pies, fresh from the oven. Made here from choice ingredients, they are acclaimed throughout West Wales. We also provide a full outside catering service. Let us take the strain at your special event.

Pwllheli Seafoods Ltd. Outer Harbour, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AY  Richard Evans  +44(0) 1758 614615  bwydormor@gmail.com  /PwllheliSeafoods  @bwydormor www.bwydormor.co.uk We are a local fishmonger who deals with the Hotel and Tourist trade. We also have a retail unit selling to the public.

Rhydlewis Trout Farm & Smokery Rhydlewis, Llandysul SA44 5QS  Rose Collins  +44(0) 1239 851224 Smoked fish, meats and cheese.


Raw fish products and preparations S-W Selective Seafoods

T.J. Roberts & Son

Ffridd Wen, Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd LL53 8BJ  Mary White  +44(0) 1758 770397  mary@selectiveseafoods.com

Tryweryn House, Station Road, Bala, Gwynedd LL23 7NG  Ffion Roberts  +44(0) 1678 520471  ffan2003@btconnect.com www.welshqualitymeat.co.uk

Thomas Shellfish Ltd

Locally produced meat.

Nant y Wrach Farm, Llanrhidian, Gower SA3 1EU  Melony Nichols  +44(0) 1792 713721  info@thomasshellfish.co.uk  @ThomasShellfish www.thomasshellfish.co.uk Thomas Shellfish is a producer of fresh rope-grown mussels from the clean, clear waters of the Gower Peninsula in South Wales. We supply tasty ropegrown mussels to a whole range of outlets, including fishmongers, wholesalers, restaurants and hotels.

Welsh Gourmet Butchers (Llechwedd) Parc Bryn Cesni, Industrial Estate Road, Llangefni, Gwynedd LL77 7JA  Nathan Roberts  +44(0) 1248 750205  info@welshgourmetbutchers .co.uk www.welshgourmetbutchers.co.uk

Vin Sullivan Foods Unit 2, Gilchrist Thomas Industrial Estate, Blaenavon, Pontypool, Gwent NP4 9RL  John Sullivan  +44(0) 1495 792792  sales@vin-sullivan.co.uk  @VinSullivan www.vin-sullivan.co.uk Suppliers of fine fresh foods across the UK.

Welsh Food and Drink Directory

33


Ffrwyth, llysiau a chnau Fruit, vegetables and nuts

34

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Fruit, vegetables and nuts A-C Aerona Rhedynog Isaf, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6LQ  Hazel Jones  +44(0) 1766 810387  info@aerona.wales  /Aerona  @AeronaLiqueur www.aerona.wales Unique aronia berry products from Wales, made with hand-picked aronia berries from plants grown on the family farm. Available through independents shops, delis, wholesalers, food fairs and festivals and online.

Baron Jackson Welsh Mushrooms

Bryn Cocyn Organic Farm

Castell Howell Foods Ltd

Bryn Cocyn, Llannefydd, Denbigh, Denbighshire LL16 5DH  Joyce Brown  +44(0) 1745 540207  noblep243@aol.com www.bryncocynorganic.co.uk

Cross Hands Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Natalie Jones  +44(0) 1269 846106  Natalie.jones@chfoods.co.uk  /CastellHowell  @CastellHowell www.castellhowellfoods.co.uk

Bryn Dowsi Organic Farm Bryn Dowsi Organic Farm, Henryd Road, Conwy LL32 8YF  Dafydd Roberts  +44(0) 7957 88473  berylanddafydd  @bryndowsicottages.co.uk www.bryndowsicottages.co.uk

We’re proud of our rural roots, which is why supplying and promoting regional produce is one of our core values. We believe in secure, sustainable and fair supply chains. Welsh meat, dairy produce, beverages and gourmet foods are an integral part of our extensive selection of products.

Mushroom Farm, Bryn Road, Coychurch, Bridgend CF35 6AE  I J and R L Hanmer  +44(0) 1656 659181  rhanmer@talktalk.net

Beacon Foods Ltd Unit 2, Warren Road, Brecon Enterprise Park, Brecon, Powys LD3 8BT  Edward Gough  +44(0) 1874 622577  sales@beaconfoods.co.uk www.beaconfoods.co.uk

Welsh Food and Drink Directory

35


Fruit, vegetables and nuts C-G Celtic Oriental Ltd

First Leaf

Fresh Start

2A East Road, Penallta Industrial Estate, Penallta, Hengoed, Caerphilly CF82 7SU  Anthony Nyinaku  +44(0) 29 2102 3242  tony@celticoriental.com www.celticoriental.com

Blaenafon, Brynberian, Crymych SA41 3TN  Derek Lewis  +44(0) 7748 613444  derek@firstleaf.co.uk  @firstleafderek www.firstleaf.co.uk

109 Glan Rhymni, Cardiff, Mid Glam CF24 2TW  Eve Armitage  +44(0) 7585 324101  hello@freshstartjuice.co.uk  /freshstartjuice  @freshstartjuice www.freshstartjuice.co.uk

Celtic Oriental Ltd is a bulk manufacturer of fermented soy sauces, black beans, yellow/red bean purees, gluten-free miso, allergen-free Worcester sauce and several industrial blends made entirely in the United Kingdom using non-GM ingredients.

Firstleaf grow and supply fresh, high quality edible flowers and decorative leaves for UK delivery. Established in 2004, firstleaf has developed a reputation for delivering chefs with exceptional, top quality produce. Our pickedto-order fresh edible flowers and innovative decorative leaves are all chosen for colour, flavour and versatility.

Chilli of the Valley 6 College Road, Cardiff CF14 2JY  Dan Reed  +44(0) 7970 797371  dan@chilliofthevalley.co.uk  /chilliotv  @Chilliotv www.chilliofthevalley.co.uk Chilli sauces and condiments made from locally grown produce. Vegetarian friendly.

Ffynnon Organics Llangolman, Clynderwen, Pembrokeshire SA66 7QL  Emma Emberson  +44(0) 1437 532542  info@organic-holiday.co.uk

36

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Fresh Start is dedicated to producing the best juice programmes and delivering them all across the UK. Born in Cardiff and made with love, our juices are raw and cold pressed. Always fresh. Never pasteurised.

The Gourmet Gardener 1 Brynich Cottage, Brecon, Powys LD53 7SH Simon Mackenzie-Mason  +44(0) 7805 898132  admin@thegourmetgardener .co.uk  /Thegourmetgardener  @Thegourmetgardener @gourmetplants www.thegourmetgardener.co.uk From our garden and nursery we grow a range of interesting and exciting edible plants. These plants have inspired us to create delicious selection of seasonal condiments including oils, vinegars, shrubs, cordials, jellies and pestos.


Fruit, vegetables and nuts G-M Graig Farm Organics

Matthews Fruit

Maesyffin Mushrooms

Tyn Y Fron, Mochdre, Newtown, Powys SY16 4JW  Jonathon Rees  +44(0) 1686 626979  sales@graigfarm.co.uk www.graigfarm.co.uk

Aberbran Fawr Farm, Aberbran, Brecon, Powys LD3 9NG  Andy Matthews  +44(0) 7977 091462  andy@aberbranfawr.co.uk www.aberbranfawr.co.uk

Maesymeillion, Llandysul, Ceredigion SA44 4NG  Gary Whiteley  +44(0) 1545 590467  info@maesymush.co.uk www.maesymush.co.uk

We have won a series of prestigious awards, including the ‘True Taste’ awards, in recognition of the quality of our organic meat. The Graig Farm Organics online shop allows the Rees family to provide their award winning produce to the public to your door. A range of products from their own farm, and from other fully traceable organic sources, are available.

Supply quality local soft fruit freshly picked daily.

Organic Mushroom grower specialising in fresh and dried Shiitake. Maker of organic Shiitake pâté as well.

Harlech Foodservice Ltd Parc Bwyd, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd LL52 0LJ  Steven Crane  +44(0) 1766 810810  sales@harlech.co.uk  @harlechfoods www.harlech.co.uk Harlech Foodservice supply a wide range of food, drink, disposables and cleaning materials to caterers throughout North Wales, Mid Wales and Cheshire.

Welsh Food and Drink Directory

37


Fruit, vegetables and nuts N-W Nantclyd Farm

Puffin Produce Ltd

Taylors

Nantclyd Farm, Llanilar, Aberystwyth SY23 4SL  Liz Findlay  +44(0) 1974 241543  liz@nantclydfarm.co.uk www.nantclydfarm.co.uk

Withybush, Haverfordwest SA62 4BS  Huw Thomas  +44(0) 1437 766716  info@puffinproduce.com  /blasytir  @blasytir www.puffinproduce.com

Unit 42, Hirwaun Industrial Estate, Hirwaun, Aberdare, Rhondda Cynon Taf CF44 9UP  Derick Lewes- Gale  +44(0) 7713 310619  Derick@welshcrisps.com  @welshcrisps www.taylorsfoodgroup.com

Welsh potatoes and vegetables.

We use only the best potatoes 'born and raised in Wales' in the Taylors Welsh Crisp range together with specially selected natural seasonings and our own unique cooking process. With traditional and Welsh varieties to choose from in both 150g sharing and 40g individual bag formats.

Small family farm producing eggs, poultry, seasonal fruit, vegetables, beef and lamb. We farm with Biodynamic methods and are Demeter certified.

Pont Farm Foods Pont Farm, Bettws, Newtown, Powys SY16 3BL  Janet Jenkins  +44(0) 1686 626447  orders@pontfarmfoods.co.uk www.pontfarmfoods.co.uk Box scheme and pick your own fresh vegetables.

Welsh Farmhouse Apple Juice Graig Barn Farm, Crickhowell, Powys NP8 1HB  John Morris  +44(0) 1873 810275  johng.morris@virgin.net  /welshfarmhouseapplejuice www.welshfarmhouseapplejuice.co.uk We are an artisan producer of single variety organic apple juice. Producing around 30 different varieties ranging from sweet to dry. We are the only food and drink business in Wales to hold a Royal Warrant from H.R.H. The Prince of Wales.

38

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Ffrwyth, llysiau a chnau wedi’u paratoi Prepared fruit, vegetables and nuts

Welsh Food and Drink Directory

39


Prepared fruit, vegetables and nuts A-C Avril's Country Kitchen Mandwa, Station Road, Llanwern Village, Newport NP18 2DX  Avril Lord  +44(0) 1633 412043  avrilelord@aol.com Handmade preserves. Additive free and gluten free. Suitable for vegetarians and vegans.

Beacon Foods Ltd Unit 2, Warren Road, Brecon Enterprise Park, Brecon, Powys LD3 8BT  Robert Sweet  +44(0) 7772 485686  rob@beaconfoods.co.uk www.beaconfoods.co.uk

CK Food And Drinks Ltd Heddfan Lon Pin, Llanbedrog, Gwynedd LL53 7PG  Paul Simon Withington  +44(0) 7786 364250  enquiries@thecoconutkitchen .co.uk  /coconut1kitchen  @coconut1kitchen www.thecoconutkitchen.co.uk Producers of multi award winning, restaurant quality Thai curry pastes and sauces.

Caerphilly Preserves Tredomen Business and Technology Centre, Tredomen Park, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7FN  Andrew Shakespeare  +44(0) 29 2083 0802  info@caerphillypreserves.co.uk www.caerphillypreserves.co.uk

Capital Cuisine Unit 4a, Swanbridge Court, Bedwas House Industrial Estate, Bedwas, Caerphilly CF83 8DW  Colin Gray  info@capitalcuisine.co.uk  @COLINGRAYevents www.capitalcuisine.co.uk

Castell Howell Foods Ltd Cross Hands Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Natalie Jones  +44(0) 1269 846106  Natalie.jones@chfoods.co.uk  /CastellHowell  @CastellHowell www.castellhowellfoods.co.uk We’re proud of our rural roots, which is why supplying and promoting regional produce is one of our core values. We believe in secure, sustainable and fair supply chains. Welsh meat, dairy produce, beverages and gourmet foods are an integral part of our extensive selection of products.

Celtic Country Wines The Winery, Henllan, Llandysul SA44 5TD  Neal Shipp  +44(0) 1559 372152  enquiries@celticwines.co.uk www.celticwines.co.uk Family owned company producing fruit wines, liqueurs, jams, chutneys and preserves.

The Celtic Kitchen Rhoslan, Caim, Penmon, Beaumaris, Anglesey LL58 8SP  Charlotte Townend-Thomas  +44(0) 1248 490213  info@theceltickitchen.co.uk www.theceltickitchen.co.uk

40 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Prepared fruit, vegetables and nuts C-D Celtic Oriental Ltd

Cherry Tree Wales

Claire's Kitchen

2A East Road, Penallta Industrial Estate, Penallta, Hengoed, Caerphilly CF82 7SU  Anthony Nyinaku  +44(0) 29 2102 3242  tony@celticoriental.com www.celticoriental.com

12 Woodland Place, Penarth, Vale of Glamorgan CF64 2EX  Ken Pugh  +44(0) 29 2070 7280  wales@cherrytreepreserves .co.uk  /cherrytreepreserves  @CherryTreeWales www.cherrytreepreserves.co.uk

28 Norse Way, Sedbury, Chepstow, Monmouthshire NP16 7BB  Claire Compton  +44(0) 1291 624506  claires-kitchen@hotmail.co.uk

Celtic Oriental Ltd is a bulk manufacturer of fermented soy sauces, black beans, yellow/red bean purees, gluten-free miso, allergen-free Worcester sauce and several industrial blends made entirely in the United Kingdom using non-GM ingredients.

Cherry Tree have been dedicated to producing award winning highest quality Pickles, Chutneys and Preserves since 1997. All our products are hand cooked in small batches, using only the finest ingredients and following traditional recipes.

Cwrtau Bach Farm Cwrtau Bach Farm, Cefnypant, Whitland SA34 0TR  Pam Gresty  +44(0) 1994 419086  info@cwrtaubach.co.uk  @Cwrtau Bach Farm www.cwrtaubach.co.uk

Chef on the Run Foods

Dimensions Dru Health Store

The Old Stables Tea Room, Bear Street, Hay-on-Wye HR3 5AN  Mike Carnell  +44(0) 7796 484766  info@chefontherunfoods.co.uk www.chefontherunfoods.co.uk

15 Holyhead Road, Bangor, Gwynedd LL57 2EG  Lynda Binks  +44(0) 1248 351562  dimensionshealth@druhealth.com www.druhealth.com

Chilli of the Valley 6 College Road, Cardiff CF14 2JY  Dan Reed  +44(0) 7970 797371  dan@chilliofthevalley.co.uk  /chilliotv  @Chilliotv www.chilliofthevalley.co.uk Chilli sauces and condiments made from locally grown produce. Vegetarian friendly.

To help people create optimum health by sourcing and supplying innovative, natural, organic and ethical foods, supplements, remedies and lifestyle options, while at the same time respecting and preserving a sustainable environment for future generations.

Welsh Food and Drink Directory

41


Prepared fruit, vegetables and nuts G-H Goetre Farm Preserves

Graig Farm Organics

Goetre Isaf, Caerdeon, Barmouth, Gwynedd LL42 1DZ  Karen Collett  +44(0) 1341 281422  goetrefarmpreserves @googlemail.com  /goetre farm preserves  @goetrefarm www.goetrefarmpreserves.co.uk

Tyn Y Fron, Mochdre, Newtown, Powys SY16 4JW  Jonathon Rees  +44(0) 1686 626979  sales@graigfarm.co.uk www.graigfarm.co.uk

Award winning true Welsh farmhouse kitchen preserves, chutneys, mustards and gift packs. All our products are bilingually labelled.

The Gourmet Gardener 1 Brynich Cottage, Brecon, Powys LD53 7SH Simon Mackenzie-Mason  +44(0) 7805 898132  admin@thegourmetgardener .co.uk  /Thegourmetgardener  @Thegourmetgardener @gourmetplants www.thegourmetgardener.co.uk From our garden and nursery we grow a range of interesting and exciting edible plants. These plants have inspired us to create delicious selection of seasonal condiments including oils, vinegars, shrubs, cordials, jellies and pestos.

42

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

We have won a series of prestigious awards, including the ‘True Taste’ awards, in recognition of the quality of our organic meat. The Graig Farm Organics online shop allows the Rees family to provide their award winning produce to the public to your door. A range of products from their own farm, and from other fully traceable organic sources, are available.

Harlech Foodservice Ltd Parc Bwyd, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd LL52 0LJ  Steven Crane  +44(0) 1766 810810  sales@harlech.co.uk  @harlechfoods www.harlech.co.uk Harlech Foodservice supply a wide range of food, drink, disposables and cleaning materials to caterers throughout North Wales, Mid Wales and Cheshire.

Homemade Country Preserves 10 Moorfield Avenue, Clarbeston Road, Pembrokeshire SA63 4UU  Chris Evans  +44(0) 1437 731553  countrypreserves@aol.com www.homemadecountrypreserves.co.uk

Hufenfa’r Castell At Capel Dwr, Castle Square, Harlech, Gwynedd LL462YH  Eddie & Jeanne  +44(0) 7166 780173  icecream@harlech.cymru  /harlechicecream  @harlechicecream www.hufenfa.co.uk Makers of award winning artisan hand crafted ice cream and sorbets, and also of fudge, preserves, and traditional baked products using only natural ingredients (no palm oil and no E472).


Prepared fruit, vegetables and nuts M-P MTA Foods (UK) Ltd

Passion Preserves

Regus House, Chester, Cheshire CH4 9QR  Tony Watson  +44(0) 1244 893808  tonywatson@mtafoods.co.uk  /mtafoods  @mtafoods

The Award Winning Old Stables Tearooms, Bear Street, Hay on Wye, Powys HR3 5AN  Michael Carnell  +44(0) 1497 821557 +44(0) 7796 484766  info@chefontherunfoods.co.uk  /the old stables tearooms hay on wye  @chefonrun www.chefontherunfoods.co.uk

Manufacturers of high quality soya based meat alternative products, containing no cholesterol with less than 5% fat. We offer the consumer a healthy option to meat protein but without the compromise on taste and texture.

Miranda’s Preserves Ltd Ivy Cottage, Trefecca, Brecon LD3 0PW  Anita Bellfield  +44(0) 7929 001874  Mirandaspreserves@gmail.com www.mirandas-preserves.co.uk

Mrs Teague's Emporium Chwaen Ddu, Carmel, Llanerchymedd, Anglesey LL71 7DE  Ginny Teague  +44(0) 1248 470371  vteague2@gmail.com  @ginny_t www.mrsteague.com

Artisan award winning preserves based at the old stables tearooms, Hay on Wye. We make old fashioned preserves with our own modern twist made by hand in open pans.

Pen Cae Mawr Farm Foods Pencae Mawr Farm, Llanfynydd, Carmarthen SA32 7TR  Helen Gillies  +44(0) 1558 668613  organicchutney@gmail.com

Peter Broughton Wholesale Fruit Centre, Bessemer Road, Cardiff CF11 8BB  Nick Broughton  +44(0) 29 2038 8011  @PeterBroughtonL Wholesaler of fruit and vegetables to the independent retail and catering industry.

Pastamoré 43 Park Street, Brigend CF31 4AX  Richard Morris  +44(0) 7712 223887  Richard@pastamore.co.uk  /pastamoreuk  @pastamore www.pastamore.co.uk Manufacturer of fine Italian sauces, pasta and breads.

Chocolates, syrups and vegetarian pâtés. All products are handmade using locally sourced natural ingredients. No preservatives or additives.

Welsh Food and Drink Directory

43


Prepared fruit, vegetables and nuts P-S Plas Farm Ltd

Popty Bach Y Wlad

Plas Farm, Gaerwen, Beaumaris, Anglesey LL60 6HR  Sam Yates  +44(0) 1248 422011  orders@plas-farm.co.uk  @plasfarmfroyo www.plas-farm.co.uk

Cwrt Farm, Pentre Cwrt, Llandysul SA44 5DA  Enfys Wyse  +44(0) 1559 362335  djmarks@btconnect.com

Plas Farm is the UK's leading frozen yogurt and speciality frozen dessert manufacturer, with a wide range of options for retail and foodservice customers, with branded, white label or private label capabilities.

We have been producing homemade cakes and preserves for 25 years using local producers. We sell in good food shops, at food fairs and in our tearoom.

The Preservation Society 26 Victoria Road, Chepstow, Monmouthshire NP16 5QW  Angharad Underwood  +44(0) 1291 626516  angharad @the-preservation-society.co.uk  @angharadtps www.the-preservation-society.co.uk Produces award winning chutneys, pickles, preserves and syrups that are prepared in small batches and packed with flavour.

Samosa Co. - SIM’s Food Ltd Unit 2, The Woodlands, Coedcae Lane, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Sokhy Sandhu  +44(0) 1443 800554  trade@samosaco.co.uk  @samosaco Samosaco is a leading producer of Vegetarian and Vegan snacks of high quality. Products include baked samosas, bhajees, vegetarian sausages, gluten free pakoras and samosas, gluten free mixes. Samosaco also produce vegan and gluten free soups.

44

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Prepared fruit, vegetables and nuts S-V Sarah Cooks

Shelly's Foods

The Spice Box

Rodgers Well, Carvan Lane, Whitland SA34 0QY  Sarah Miller  +44(0) 1994 240237  sarahcooksjam@gmail.com  @SarahCooksJam www.sarahcooks.co.uk

44 Brynteg Avenue, Bridgend CF31 3EN  Michelle Davies  +44(0) 7837 738723  shellysfoods@yahoo.co.uk

27 Dew Street, Haverfordwest SA61 1ST  Abdul Mannan  +44(0) 1437 765791

Seasons Farm Foods The Lawn Farm, Lake View, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf CF72 8LQ  Amanda Rees  +44(0) 7920 427410  sully24@btinternet.com  @seasonsfarmfood www.seasonsfarmfoods.co.uk

Seren Foods Ltd 2 Church Avenue, Bangor on Dee, Wrexham LL13 0AF  Gerry Moreton  +44(0) 1978 780696  info@seren-foods.co.uk www.seren-foods.co.uk

Our homemade, luxury Welsh Shortbread is made in 16 flavours. We also produce other biscuits along with our own family recipe Welsh Cakes and tray bake cakes, so check out our website and we might offer something for your special occasion or just for an everyday treat!

Sorai 9 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire NP7 5AA  Maria Stella  +44(0) 7552 606288  aroma@sorai.co.uk  @SoraiUK www.sorai.co.uk Newly created company with recently launched products. Producer of spicy premium sauces which are versatile and suitable for any dining pursuitist.

Spices and Oriental, Far East and Asian, food store and wholesale.

Toloja Orchards Ty Gwyn, Dihewyd, Lampeter SA48 7PP  Nikki Crewes-Sweet  +44(0) 1570 471295  sales@welshcider.com www.welshcider.com Toloja Orchards is a family company set up by Nikki and Kevin Sweet based near Cardigan Bay producing award winning traditional ciders and vinegars which are used to make our 'must-have-mustard' range, chutneys, relishes as well as jams and marmalades. Toloja is this year opening their shop and microheritage centre.

Vin Sullivan Foods Unit 2, Gilchrist Thomas Industrial Estate, Blaenavon, Pontypool, Gwent NP4 9RL  John Sullivan  +44(0) 1495 792792  sales@vin-sullivan.co.uk  @VinSullivan www.vin-sullivan.co.uk Suppliers of fine fresh foods across the UK.

Welsh Food and Drink Directory

45


Prepared fruit, vegetables and nuts W WK Foods

Welsh Speciality Foods

WhyNotHot

Unit 13, Albion Industrial Estate, Clifynydd, South Glamorgan CF37 4NX  William Rhys-Davies  +44(0) 7817 296192  thebrownieman@wkfoods .co.uk  @WKfoods www.wkfoods.co.uk

Unit 8, HTM Business Park, Rhuddlan, Denbighshire LL18 5UZ  David Jones  +44(0) 1745 355414  info@welshspecialityfoods.co.uk  @WelshSpeciality www.welshspecialityfoods.co.uk

Mynydd Bychan, Cwmgwili, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6PP  Nicola Watts  +44(0) 1269 845450  nikkiwatts999@hotmail.co.uk  @whynothot www.whynothot.co.uk

Family run business with a philosophy of sourcing quality ingredients and using traditional recipes to provide wonderful award winning hand made chutneys, conserves and sauces.

Specialises in making a fine selection of chilli sauces and chutneys.

WK Foods is a small team of keen bakers who supply a range of tray bakes to the coffee shop and hospitality trade. Contact The Brownie Man to find out more.

46

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Llaeth, ŵy hylifol Dairy, liquid egg

Welsh Food and Drink Directory

47


Dairy, liquid egg A-B Abergavenny Fine Foods Castle Meadows Park, Abergavenny, Monmouthshire NP7 7RZ  Suzanne Portsmouth  +44(0) 7818 451564  sportsmouth@abergavenny .uk.com www.abergavenny.uk.com

B Sidoli & Sons Ltd 11/12 Market Square, Ebbw Vale, Gwent NP23 6YN  Stefano Sidoli  +44(0) 1495 302323  sales@sidolis-icecream.co.uk  /sidolisicecream  @sidolisuk www.sidolis-icecream.co.uk

Beacons Farm Shop Welsh Venison Centre, Middle Wood Farm, Brecon, Powys LD3 7HQ  Rachel Morgan  +44(0) 1874 730929  info@beaconsfarmshop.co.uk  /welshvenison  @welshvenison A family run business situated in the heart of the Brecon Beacons Offering a range of home produced venison, beef, lamb and local pork. Also local fresh bread, eggs, cheese and other deli items. Coffee shop with stunning views. Open: Mon-Sat 7:30-5:00.

Beacon Foods Ltd Unit 2, Warren Road, Brecon Enterprise Park, Brecon, Powys LD3 8BT  Edward Gough  +44(0) 1874 622577  sales@beaconfoods.co.uk www.beaconfoods.co.uk

Birchgrove Free Range Eggs Trawscoed, Aberystwyth SY23 4AT  +44(0) 1974 261286 +44(0) 1974 261678  sales@birchgrove-eggs.co.uk www.birchgrove-eggs.co.uk

Black Mountains Smokery Ltd Leslie House, Elvicta, Crickhowell, Powys NP8 1DF  Jonathan Carthew  +44(0) 1873 811566  admin@smoked-foods.co.uk  /blackmountainssmokery  @BlackMountSmoke www.smoked-foods.co.uk A family run business, established 1996, we produce award winning traditionally oak smoked fish, meat and cheese; gourmet gifts and hampers. UK wide mail order and online sales. Corporate gifts. Trade sales to chefs, caterers and independent retail

The Blaenafon Cheddar Company 80 Broad Street, Blaenafon, Pontypool NP4 9NF  Susan Fiander-Woodhouse  +44(0) 7886 388573  achunkofwales@btinternet.com  @blaenafoncheese www.chunkofcheese.co.uk Family produced artisan handmade Welsh cheeses with no additives, preservatives, flavourings or colourings. Award winning cheese with a great taste and true taste of Wales. Winners of the British Cheese Awards and International Cheese Awards.

48

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Dairy, liquid egg B-C The Buffalo Dairy Ty Mawr, Llanon, Aberystwyth, Ceredigion SY23 5LZ  Duncan Aitkenhead  +44(0) 1974 202906  buffalo@buffalodairy.co.uk  @buffalodairy www.buffalodairy.co.uk

Calon Wen Dairy Produce Ltd Unit 8, West Wales Business Park, Redstone Road, Narberth SA67 7ES  Margaret Oakley  +44(0) 1834 862873  Margaret@calonwen-cymru.com  /calonwen  @calonwencymru www.calonwen-cymru.com Calon Wen is a co-operative of organic family farms across Wales. We produce organic butter, milk and cheese and believe in keeping things simple. Our cows graze clover rich pastures and when they are ready we milk them ourselves. We supply supermarkets and independant retailers and have an online shop, Calon Wen Direct.

Carmarthenshire Cheese Company Boksburg Hall, Llanllwch, Carmarthen SA31 3RN  Steve Peace  +44(0) 1267 221168  sales@carmarthenshirecheese .co.uk

Castell Howell Foods Ltd

Caws Rhyd Y Delyn Cheese

Cross Hands Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Natalie Jones  +44(0) 1269 846106  Natalie.jones@chfoods.co.uk  /CastellHowell  @CastellHowell www.castellhowellfoods.co.uk

Rhyd y Delyn Fawr, Pentraeth, Anglesey LL75 8YY  Menai Jones  +44(0) 1248 450229  menaijones@hotmail.com  @cawsrhydydelyncheese

We’re proud of our rural roots, which is why supplying and promoting regional produce is one of our core values. We believe in secure, sustainable and fair supply chains. Welsh meat, dairy produce, beverages and gourmet foods are an integral part of our extensive selection of products.

Caws Cenarth Cheese Ltd Fferm Glyneithinog, Lanych, Bonacath SA37 0LH  Carwyn Adams  +44(0) 1239 710432  info@cawscenarth.co.uk  @Cawscenarth www.cawscenarth.co.uk Makers of artisan and speciality cheeses.

Caws Caerfai Caerfai Farm, Ffordd Caerfai, St David's, Haverfordwest SA62 6QT  Linda Evans  +44(0) 1437 720548  chrismevans69@hotmail.com www.cawscaerfai.co.uk

Artisan cheese makers specialising in blue vein, Camembert and farmhouse cheese.

Caws Teifi Cheese Glynhynod, Llandysul, Ceredigion SA44 5JY  John Savage-Onstwedder  +44(0) 1239 851528  john@teificheese.com www.teificheese.co.uk Caws Teifi Cheese is the most highly awarded artisan raw milk cheese in the UK. Their Celtic Promise cheese is one of only two cheeses in the UK to have clinched the title of Supreme Champion twice at the British Cheese Awards. Made in Ceredigion.

Cherry Tree South Wales 32 Heol Pentwyn, Whitchurch, Cardiff CF14 7DD  Huw Williams  +44(0) 7794 169169  southwales@cherrytreepreserves .com  @cherrytreesw www.cherrytreepreserves.co.uk

Welsh Food and Drink Directory

49


Dairy, liquid egg C-D Continental Patisserie

D C Rees Frozen Foods

Dairy Partners Ltd

216-217 Springvale Industrial Estate, Cwmbran Torfaen NP44 5BJ  Piero Cutrupi  +44(0) 1633 860090  sales@continentalpatisserie .co.uk www.continentalpatisserie.co.uk

Unit 13, Ponthenri Industrial Estate, Ponthenri, Llanelli SA15 5RA  Elizabeth Richards  +44(0) 1269 861425

The Creamery, Newcastle Emlyn, Carmarthenshire SA38 9DQ  Will Bennett  +44(0) 1453 828890  will.bennett@dairypartners.co.uk  /CheesePeelers  @dairypartners

We supply the catering trade with fresh, frozen and dry produce. Whatever caterers need we can supply. Delivering to West Wales.

Conti’s Café 5 Harford Square, Lampeter SA48 7HD  Jo Conti  +44(0) 1570 423321  joconti@gmail.com  @contis_cafe www.contisicecream.com

Daffodil Foods Ltd Ceirios, Lon Uchaf, Morfa Nefyn, Pwllheli LL53 6AL  Lynne King  +44(0) 1758 770005  sales@daffodilfoods.co.uk  @daffodilfoods www.daffodilfoods.co.uk

Cothi Valley Produce Cilwr Farm, Talley, Llandeilo, Carmarthenshire SA19 7BQ  Lynn Beard  +44(0) 1558 685555  richardbeard01@btconnect .com  @lynncothivalley www.cothivalley.co.uk

Cowpots Penback, Cyffig, Whitland, Carmarthenshire SA34 0NG  Brian Bowman  +44(0) 1994 240434  cowpots@btinternet.co.uk Artisan ice-creams made on the farm with jersey cow’s milk and cream. Available wholesale and direct to the public through 'The Cowshed' our ice-cream parlour/cafe on the farm.

50 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Daffodil Foods produces a range of award-winning layered yogurts made from fresh Welsh milk and Cream. Also a supplier of Welsh Soured Cream.

Daioni Organic Ffosyficer, Abercych, Boncath, Pembrokeshire SA37 0EU  Daniel Jones  +44(0) 1239 682572  dan@daioni.co.uk  /daioni  @daionimilk www.daioni.co.uk Daioni Organic is a leading provider of premium quality organic dairy products, based in Wales, United Kingdom. Daioni Organic product ranges from fresh organic milk and cream (12 days shelf life) to UHT/long-life flavoured and plain milk (9 months).

Dairy Partners are a long established family owned British dairy company supplying UK and overseas markets. We manufacture a range of pasta filata cheese products including mozzarella and pizza cheese in various formats supplied UK and export markets.

Daniel Jones Butchers 5 Chester Street, St Asaph LL17 0RE  Neil Shaw  +44(0) 1745 583574 Local family butchers selling local produce including Welsh lamb, beef and pork. We sell also pies, our hand sausage rolls and dairy produce. We supply the catering trade, schools and nursing homes. Please contact the shop or call in.


Dairy, liquid egg E-G E & E R Davies

Fablas Ice Cream

Glancynin Farm, St Clears, Carmarthen SA33 4JR  Elfyn Davies  +44(0) 1994 231581  sanclerorganic@aol.com www.sanclerorganic.co.uk

Penllyn Estate, Llwynhelig, Cowbridge, Vale of Glamorgan CF71 7FF  +44(0) 1446 755493  @fablasicecream www.fablasicecream.co.uk

Sancler Organic produce a fresh soft cheese and other dairy products.

Producers of quality ice cream using milk from Holstein, Friesian and Jersey cows.

Ellis Eggs Ltd

Franks Ice Cream

Roseville, Hirwaun Road, Hirwaun, Aberdare, Mid Glamorgan CF44 9HP  Wendy Ellis  +44(0) 1685 811528  elliseggs@btinternet.com

Capel Hendre Industrial Estate, Ammanford SA18 3SJ  Giulio Dallavalle  +44(0) 1269 832400  giulio@franksicecream.co.uk www.franksicecream.co.uk

Evan Rees (Butter) Ltd

Manufacturer of premium quality ice cream.

73a Newton Road, Mumbles, Swansea SA3 4BL  Daniel Carmen  +44(0) 1792 310567  sales@evanrees.com  @welshbutter @HollybushButter www.evanreees.com

GRH Food Company Ltd Cromlech Fields, Y Ffor, Pwllheli LL53 6UW  Gareth Hockridge  +44(0) 1766 810062  sales@grhltd.co.uk www.grhfood.co.uk

George Burns Butcher Sutton, Newry Road, Builth Wells, Powys LD2 3DQ  George Burns  +44(0) 1982 553595 A mobile butcher providing a unique service. Delivering direct to customers and catering companies.

International dairy traders, specialising in butter for UK and international markets.

Welsh Food and Drink Directory

51


Dairy, liquid egg G-H Glanbia Cheese Glan Hwfa Road, Llangefni, Ynys Mon LL77 7TT  John O'Brien  +44(0) 1606 810900  johnobrien@glanbiacheese.co.uk www.glanbiacheese.co.uk Europe's largest producer of mozzarella, supplying the major businesses across the pizza industry, accounting for 20% of all of Wales' milk.

Gower View Foods Unit B, Heol Ty Newydd, Cross Hands Food Park, Carmarthenshire SA14 6RZ  Carolyn Mills  +44(0) 1269 846958  carolyn@gowerviewfoods.co.uk www.gowerviewfoods.co.uk Gower View specialises in butter and yellow fats, liquid potting and filling lines with cream, yogurt, brandy butter and breakfast muesli pots all filled on site. We also offer promotional packing such as netting, shrink wrapping and blister packs.

52

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Hafod Welsh Organic Cheddar

Harlech Foodservice Ltd

Bwlchwernen Fawr, Llangybi, Ceredigion SA48 8PS  Holden Farm Dairy  +44(0) 1570 493283  enquiries@hafodcheese.co.uk  @HafodCheese www.hafodcheese.co.uk

Parc Bwyd, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd LL52 0LJ  Steven Crane  +44(0) 1766 810810  sales@harlech.co.uk  @harlechfoods www.harlech.co.uk

Hafod is a traditional hard cheese handmade on Wales’ longest certified organic dairy farm, Bwlchwernen Fawr. We only use the raw (un-pasteurised) milk from our 75 Ayrshire cows to make Hafod, which has a deep, mellow, rich, buttery flavour.

Harlech Foodservice supply a wide range of food, drink, disposables and cleaning materials to caterers throughout North Wales, Mid Wales and Cheshire.

Holden Farm Dairy Hapus Real Dairy Ice Cream The Old Stables, Gelli Farm, Machen, Caerphilly CF83 8JE  Sian Powell  +44(0) 1554 776655  sian@hapusicecream.co.uk  @hapusicecream www.hapusicecream.co.uk Hapus manufactures a rich homemade dairy ice cream on our farm in Machen using an award winning recipe and organic milk and double cream.

Holden Farm Dairy, Bwlchwernen Fawr, Llangybi, Lampeter SA48 8PS  Rachel Holden  +44(0) 1520 493283  sam@hafodcheese.co.uk

Holdsworth Raglan House, Elvicta Business Park, Crickhowell, Powys NP8 1EB  Gary Adnitt  +44(0) 1873 811333  info@holdsworth-foods.co.uk www.holdsworthfoods.co.uk Wholesale food distribution to caterers.


Dairy, liquid egg H-L Hufenfa’r Castell At Capel Dwr, Castle Square, Harlech, Gwynedd LL462YH  Eddie & Jeanne  +44(0) 7166 780173  icecream@harlech.cymru  /harlechicecream  @harlechicecream www.hufenfa.co.uk Makers of award winning artisan hand crafted ice cream and sorbets, and also of fudge, preserves, and traditional baked products using only natural ingredients (no palm oil and no E472).

J Williams & Son Butchers Pengarth House, Temple Street, Llandrindod Wells, Powys LD1 5DL  Phil Taylor  +44(0) 1597 822331  jwilliamsandson@gmail.com www.jwilliamsandson.co.uk

Joe’s Ice Cream Limited

Llaeth Y Llan Cyf / Village Dairy

85 St. Helen’s Road, Swansea, West Glamorgan SA14 4BQ  Lucy Hughes  +44(0) 1792 702265  lucy@joes-icecream.co.uk  /Joes-Ice-Cream  @JoesIceCream www.joes-icecream.com

Tal Y Bryn, Denbigh, Conwy LL16 5DR  Gruff Roberts  +44(0) 1745 540256  gruffr@villagedairy.co.uk  /llaethyllan  @villagedairy www.villagedairy.co.uk

An Italian ice cream recipe, producing premium dairy ice cream in Wales since 1922. A family run business, Joe's Ice Cream has been passed down through 4 generations of the Cascarini family. With 5 traditional style ice cream parlours in Wales, Joe's Ice Cream serves both directly to the public, as well as via various indirect channels, supplying to activity centres, theatres, restaurants, independent retail and major retail supermarkets across Wales. Joe's Ice Cream is famous for its unique tasting Vanilla. As the slogan goes, Everything Else Is Just Ice Cream!

Llaeth Y Llan / Village Dairy have been producing award winning Bio-live yogurts for over 30 years and are happy to say that it is still being made on the Roberts family farm located in Llannefydd, North Wales.

Llanfaes Dairy 19 Bridge Street, Brecon, Powys LD3 8AH  Eirlys Cole  +44(0) 1874 625892  e.cole@llanfaesdairy.net  @LlanfaesDairy www.llanfaesdairy.com We pride ourselves on producing the finest quality artisan ice cream right in the heart of the Brecon Beacons. With a continued commitment to incorporating wholesome, natural produce using locally sourced fruit, milk, cream and the finest ingredients imported from one of Italy's top flavour houses. Creating a euphoric blend of Welsh Ice Cream, with Italian Flair!

Welsh Food and Drink Directory

53


Dairy, liquid egg L-M Lower House Farm Eggs

Mario’s Luxury Dairy Ice Cream

Lower House Farm, Dolau, Llandrindod Wells, Powys LD1 5TH  Rob Lyon  +44(0) 1597 851866  robert@stuart-lyon.freeserve.co.uk

Unit H, Cross Hands, Food Park, Cross Hands, Llanelli SA14 6SX  Riccardo Dallavalle  +44(0) 1269 845080  sales@mariosicecream.com  @mariosicecream www.mariosicecream.com

Mark Hunter Ltd The Fresh Produce Centre, East Estate, Withybush, Business Park, Haverfordwest SA62 4BS  Shan Hunter  +44(0) 1437 7601566  freshproduce@hotmail.co.uk

Mary's Farmhouse Ltd Mario Dallavalle is a third generation ice cream maker who has combined his Italian heritage with the finest ingredients to produce luxuriously indulgent ice cream. With over 20 years of experience in traditional ice cream making techniques, Mario ensures that all milk is sourced from the lushest Welsh pastures.

Unit 1 & 2, The Fairfields, Crymych, Pembrokeshire SA41 3QE  Mary Hursey  +44(0) 1239 831440  hq@marys-farmhouse.co.uk www.marys-farmhouse.co.uk

Melyn Mon Bod Hyfryd, Llaneilian, Anglesey LL68 9LN  Julie Morgan  +44(0) 1407 832814  Julie@melynmon.com  /Melynmon  @melynmon www.melynmon.com Melyn Mon is based in Anglesey where we produce our range of flavoured butters. All add a taste of gourmet deliciousness to meats, seafood and vegetables. Our product is hand blended, cut and wrapped and all ingredients are sourced from Wales.

Merlin Cheeses Tyn-y-Llwyn, Pontrhydygroes, Ystrad Meurig, Ceredigion SY25 6DP  Gill Pateman  +44(0) 1974 282636  enquiries@merlincheeses.co.uk www.merlincheeses.co.uk

54

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Dairy, liquid egg M-S Môn ar Lwy Taste of Anglesey Ty'n Rallt, Trefdraeth, Bodorgan, Anglesey, LL62 5HL  Helen Holland  +44(0) 7919 455652  monarlwy@gmail.com  /monarlwy  @monarlwy www.monarlwy.co.uk

Pantmawr Cheeses

Plas Farm Ltd

PantMawr Farm, Rosebush, Clynderwen, Pembrokeshire SA66 7QU  Jason Jennings  +44(0) 1437 532627  jason@pantmawrcheeses.co.uk www.pantmawrcheeses.co.uk

Plas Farm, Gaerwen, Beaumaris, Anglesey LL60 6HR  Sam Yates  +44(0) 1248 422011  orders@plas-farm.co.uk  @plasfarmfroyo www.plas-farm.co.uk

Parisella’s of Conwy Experience the unique flavours of Taste of Anglesey...an award winning luxury dairy ice cream. Lovingly handcrafted on our family farm, from purse to cone, with our customers' needs in mind. Using premium quality local Jersey milk and cream.

6A Lancaster Square, Conwy, LL32 8HT  Tony Parisella  +44(0) 1492 592448  info@parisellasiceceream.co.uk  /ParisellasIceCreamandSorbet www.parisellasicecream.co.uk

The Parsons Nose Oaklands Farm Eggs Limited 2 Wynnstay Technology park, Ruabon, Wrexham LL14 6EN  Kellie Roughley  +44(0) 1978 820499  kellie@oaklandsfarmeggs .co.uk  @oaklandseggs www.oaklandsfarmeggs.co.uk Oaklands Farm Eggs are a family owned farming business working closely with egg producers across Wales and beyond. Our British "Lion approved" facility based in Ruabon operates to the highest standards of food safety and traceability.

Old House Farm, Dingestow, Monmouthshire NP25 4EB  Andrew Dobson  +44(0) 1600 740441  parsonsnose@btconnect.com www.theparsonsnose.com

Plas Farm is the UK's leading frozen yogurt and speciality frozen dessert manufacturer, with a wide range of options for retail and foodservice customers, with branded, white label or private label capabilities.

Sanclêr Glancynin, St Clears, Carmarthen SA33 4JR  Elfyn Davis  +44(0) 1994 232999  sanclerorganic@aol.com www.sanclerorganic.co.uk Dairy farm processing of its own herd into dairy products including cheese and yoghurts.

Producers of artisan, premium quality handmade sausages and beef burgers from our own rare breed livestock. Also produce a range of hand raised pies including beef, pork, venison and chicken.

Welsh Food and Drink Directory

55


Dairy, liquid egg S-W Snowdonia Cheese Company Limited Unit 14, Cefndy Ind Park, Rhyl, Denbighshire LL18 2HJ  Ffion Roberts  +44(0) 1745 360246  reception@snowdonia-cheese .co.uk www.snowdoniacheese.co.uk Manufacturers of premium cheeses, such as Little Black Bomber and Ruby Mist, that are waxed encased and with an enhanced presentation option for 2017.

South Caernarfon Creameries Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6SB  Megi Williams  +44(0) 1766 810251  mwilliams@sccwales.co.uk  /dragondairy  @dragondairy www.dragonwales.co.uk South Caernarfon Creameries is a Dairy Co-operative since 1938. They produce a range of high quality Welsh cheese and butter using the finest milk from their farmer member across Wales.

Trioni Ltd Ffosyficer, Abercych, Boncath, Pembrokeshire SA37 0EU  Daniel Jones  dan@daioni.co.uk  /daioni /daionimilk www.daioni.co.uk

Ty Tanglwyst Dairy Pyle, Bridgend CF33 4SA  Rhys Lougher  +44(0) 1656 745656  info@tytanglwystdairy.com www.tytanglwystdairy.com Family dairy farm producing award winning dairy products. Pedigree cows treated with care and respect. Great Taste Golden Fork award winner!!

Vin Sullivan Foods Unit 2, Gilchrist Thomas Industrial Estate, Blaenavon, Pontypool, Gwent NP4 9RL  John Sullivan  +44(0) 1495 792792  sales@vin-sullivan.co.uk  @VinSullivan www.vin-sullivan.co.uk Suppliers of fine fresh foods across the UK.

T.J. Roberts & Son Tryweryn House, Station Road, Bala, Gwynedd LL23 7NG  Ffion Roberts  +44(0) 1678 520471  ffan2003@btconnect.com www.welshqualitymeat.co.uk Locally produced meat.

56

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

VCL (Vydex Corporation Ltd) Wroughton Business Estate, Ely, Cardiff CF5 4AB  Craig Coombs  +44(0) 29 2057 8578  craig@vydex.co.uk www.vydex.co.uk Manufacturers of Health, Wellbeing, Sports Nutrition Products. BRC, ISO9001, GMP, HALAL.

W J Phillips & Sons Cwm Farm, Bolahaul Road, Cwmffrwd, Carmarthen SA31 2LP  Michael Phillips  +44(0) 1267 237014  elaine@hgbryer.co.uk Fresh farm milk and cream produced from our own herd in Carmarthen. Available at local shops and through wholesalers.


Cynhyrchion cig/pysgod wedi’u coginio Cooked meat /fish products

Welsh Food and Drink Directory

57


Cooked meat/fish products A-C Albert Rees Ltd

Baraka Foods Ltd

Cig Moch a Mwy, Arfryn, Uplands, Carmarthen SA32 8DX  Chris Rees  +44(0) 1267 237687  chris@carmarthenham.co.uk www.carmarthenham.co.uk

Unit 45, Gelli Industrial Estate, Pentre, Mid Glamorgan CF41 7UW  Charles Newham  +44(0) 1443 444930  admin@barakafoods.co.uk  @barakafoods www.barakafoods.co.uk

Anglesey Hog Roasts

Baraka are preeminent suppliers of bespoke cooked proteins, both single serve entrees and bulk packs - we can butcher, prepare and cook to your in-house recipe, sourcing the best quality ingredients at surprisingly economical rates. BRC "AA".

8 Lon Menai, Menai Bridge, Anglesey LL59 5LG  Adrian Clarke  +44(0) 7980 748946  Info@angleseyhogroasts.co.uk  /AngleseyHogRoasts  @angleseyhog www.angleseyhogroasts.co.uk Suppliers of roast meats, hog, lamb, beef, goat, or turkey and paellas or tagines to events, parties, weddings, corporate events. BBQ range and associated sides also available.

58

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Black Mountains Smokery Ltd Leslie House, Elvicta, Crickhowell, Powys NP8 1DF  Jonathan Carthew  +44(0) 1873 811566  admin@smoked-foods.co.uk  /blackmountainssmokery  @BlackMountSmoke www.smoked-foods.co.uk A family run business, established 1996, we produce award winning traditionally oak smoked fish, meat and cheese; gourmet gifts and hampers. UK wide mail order and online sales. Corporate gifts. Trade sales to chefs, caterers and independent retail.

Bethesda Fresh Farm Meats Rose Villa, Bethesda, Narberth, Pembrokeshire SA67 8HQ  Geraint Bowen  +44(0) 1437 563124  bethesdameats@talk21.com

Capital Cuisine Unit 4a, Swanbridge Court, Bedwas House, Bedwas, Caerphilly CF83 8DW  Colin Gray  info@capitalcuisine.co.uk  @COLINGRAYevents www.capitalcuisine.co.uk


Cooked meat/fish products C-D Casa del Cymru Llysteifi, Llechryd, Cardigan, Ceredigion SA43 2NX  Simon Pope  +44(0) 7988 874876  info@casadelcymru.co.uk  /casadelcymru  @casadelcymru www.casadelcymru.co.uk We are manufacturers of fresh vegetable pasta and fresh ravioli supplying fresh and frozen ravioli to the wholesale and retail markets. Ravioli fillings are made from many of the best Welsh food producers including Cardigan bay Crab and Perl Las.

Castell Howell Foods Ltd Cross Hands Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Natalie Jones  +44(0) 1269 846106  Natalie.jones@chfoods.co.uk  /CastellHowell  @CastellHowell www.castellhowellfoods.co.uk We’re proud of our rural roots, which is why supplying and promoting regional produce is one of our core values. We believe in secure, sustainable and fair supply chains. Welsh meat, dairy produce, beverages and gourmet foods are an integral part of our extensive selection of products.

Celtic Crab Products Ltd Unit 1, Horeb Business Park, Llandysul SA44 4JG  Diana White  +44(0) 7831 251923  sales@celticcrabproducts.co.uk  @CelticCrab www.celticcrabproducts.co.uk Suppliers of fresh seafood.

Charcutier Ltd Felin Y Glyn, Pontnewydd, Llanelli, Carmarthenshire SA15 5TL  Illtud Dunsford  +44(0) 1554 810345  info@charcutier.co.uk  /charcutierltd  @charcutierltd www.charcutier.co.uk Multi award winning charcuterie and specialist meats business retailing to the public and supplying independent retailers. Own stall based at the historic Borough Market, London. Also able to offer new product development and training.

Cnwd Ltd Unit 9, Crosshands Business Centre, Heol Parc Mawr, Crosshands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6RE  Sarah Jones  +44(0) 1269 833703  info@cnwd.co.uk  /cnwd  @cnwdfood www.cnwd.co.uk Cnwd is a great little food company based in west Wales specialising in pâtés, terrines and smoked produce using locally sourced ingredients.

DD, KA & MR Buck Glaisfer Uchaf Farm, Llangynidr, Crickhowell, Powys NP8 1LN  Martin Buck  +44(0) 1874 730876 Suppliers of fresh meat and poultry.

DASH Shellfish Walton West, Little Haven, Haverfordwest SA62 3UA  Danny Curtis  +44(0) 7917 353323  enquiries@dashshellfish.co.uk www.dashshellfish.co.uk Wholesale suppliers of local brown crab, spider crab and lobster - live, cooked or processed.

Welsh Food and Drink Directory

59


Cooked meat/fish products D-K Dawn Meats Cross Hands Cross Hands Food Park Llanelli, Carmarthenshire SA14 6RF  Michelle White  +44(0) 1269 846400  michelle.white@dawnmeats.com  @dawnmeatsgroup www.dawnmeats.com Dawn Meats is a premium meat processor and supplier of choice to a range of leading supermarket, foodservice and restaurant businesses. We work with some of the world’s leading food companies who are attracted by our commitment to sustainability and quality.

Eastwest Cuisine Hillside, Coxhill, Narberth, Dyfed, Pembrokeshire SA67 8EH  Jacqueline Palit  +44(0) 1834 860268 www.eastwestcuisine.com

Farm Fresh Foods Cross Hands Foods Park, Llanelli SA14 6SX  Gareth Curtis  +44(0) 1269 846878  gareth.curtis@chfoods.co.uk Farm Fresh Foods is the food manufacturing arm of Castell Howell Foods. We make a broad range of fresh food to go savoury lines, baked and unbaked pies, cooked meats, cured meats, tea time cakes and fresh sandwich fillings.

Glamorgan Vale Hog Roasts Ltd Lower Nex, Devauden, Chepstow, Monmouthshire NP16 6PN  Helen Tongue  +44(0) 1291 650378  hmetongue@gmail.com www.specialisthogroast.co.uk Traditionally reared pork from our herd of pedigree Welsh pigs.

Hughes Meats Company Ltd Unit 26, Llandygai Industrial Estate, Bangor, Gwynedd LL57 4YH  LlIo Hughes  +44(0) 1248 352370  hughes.meats@talk21.com Specialises in sourcing local produce and producing home made sausages and cured bacon.

J Williams Butchers 124 Vale Street, Denbigh LL16 3BS  Glynn Davies  +44(0) 1745 812585  Jwilliams711@gmail.com

J Williams & Son Butchers Pengarth House, Temple Street, Llandrindod Wells, Powys LD1 5DL  Phil Taylor  +44(0) 1597 822331  jwilliamsandson@gmail.com www.jwilliamsandson.co.uk

Suppliers of bread and cakes. Private catering.

Harlech Foodservice Ltd Farmers Pantry Rosedew Farm, Llantwit Major, Vale of Glamorgan CF61 1PZ  Eleri Long  +44(0) 1446 793002  farmerspantryltd@hotmail.co.uk  @farmerspantrys www.farmerspantry.co.uk To bring you the best quality meat we can find at a price that reflects the care and animal husbandry that our selected producers and farmers have put into rearing your meat.

60 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Parc Bwyd, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd LL52 0LJ  Steven Crane  +44(0) 1766 810810  sales@harlech.co.uk  @harlechfoods www.harlech.co.uk Harlech Foodservice supply a wide range of food, drink, disposables and cleaning materials to caterers throughout North Wales, Mid Wales and Cheshire.

Keegans Butchers Market Square, Tynllan, Llanrhaeadr-Ym-Mochnant, Oswestry SY10 0JL  David Keegan  +44(0) 1691 780251  davidkeegan@onetel.com www.keegansbutchers.co.uk Specialises in sourcing local produce and producing homemade sausages and cured bacon.


Cooked meat/fish products K-P Kite Wholefoods 20 Tirwaun, Pwll, Llanelli SA15 4AY  Paul Hartland  +44(0) 1269 871035  sales@kitewholefoods.co.uk www.kitewholefoods.co.uk

Leonardo’s Delicatessen 4 Well St, Ruthin, Denbighshire LL15 1AE  Ceris Brunzel- Roberts  +44(0) 1824 707161  leonardosdeli@yahoo.co.uk www.leonardosdeli.co.uk Winner of True Taste of Wales Awards and British Pie Awards.

Meadow Vale Foods Unit 18-19, Wilkinson Court, Clywedog Road South, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9AE  Nick Hassell  +44(0) 1978 666100  customerservice @meadowvalefoods.co.uk www.meadowvalefoods.co.uk

P F Sweeney Family Butchers 9, 10 & 13 Market Arcade, Brecon, Powys LD3 9DA  Patrick Sweeney  +44(0) 1874 623428

The Patchwork Traditional Food Company Llys Parcwr, Ruthin, Denbighshire LL15 1NJ  Rufus Carter  +44(0) 1824 705832  rufus@patchwork-pate.co.uk  /patchworkfoods  @patchworkfoods www.patchwork-pate.co.uk

Pembroke Sea West Wales Business Park, Narberth, Pembrokeshire SA67 7ES  Gregg Summerly  +44(0) 1834 861997  enquiries@pembrokesea.co.uk  /TanYCastellFoods  @TanyCastell1 www.pembrokesea.co.uk Pembroke Sea is a family-owned and run frozen seafood and fine food wholesaler. We pride ourselves on carefully sourcing and selecting each and every product for both flavour and quality and our proud to support local Welsh producers.

Creators of a range of handmade pâtés and relishes for the independent retail trade and food service.

New Inn Butchers New Inn, Newbridge-on-Wye, Llandrindod Wells, Powys LD1 6HY  David Lang  +44(0) 1597 860211  dave@pigsfolly.orangehome .co.uk www.pigsfolly.co.uk Producing excellent raw and cooked foods.

Welsh Food and Drink Directory

61


Cooked meat/fish products P-R Penrhiw Farm Organic Meat

Philip Hughes The Butcher

Penrhiw Farm, Trelewis, Treharris, Mid Glamorgan CF46 6TA  Celia Thomas  +44(0) 1443 412949  penrhiw.farm@virgin.net www.penrhiwfarmorganic.co.uk

Pentre Road, St Clears, Carmarthen SA33 4AA  Philip Hughes  +44(0) 1994 230062  Phil.hughes8@btopenworld .com www.hughesthebutcherstclears.co.uk

Penrhiw Farm Organic Meat is a small family based business attached to the organic farming operations carried out on Penrhiw Farm. The farm rears sheep, cattle and pigs, which are slaughtered locally and sold directly to the consumer via Farmers Markets. Pies and faggots are also processed.

At Hughes the Butcher you will find Welsh meats of the highest quality from local farms. Come in and pick up one of our renowned meat pies, fresh from the oven. Made here from choice ingredients, they are acclaimed throughout West Wales. We also provide a full outside catering service. Let us take the strain at your special event.

Ponty Butchers 71 Herbert Street, Pontardawe, Swansea SA8 4ED  Clinton Roberts  +44(0) 1792 863197  clintonpontybutchers @hotmail.co.uk  @pontybutcher Award winning butchers specialising in homemade sausages and Welsh lamb and beef products.

Richardson’s Homebaking Nolands Lodge, Llansteffan, Carmarthen SA33 5JZ  Paula Richardson  +44(0) 1267 241248  paulacardew@gmail.com Established in 1964, Richardson’s Home Baking make traditional high quality pies, terrines, cooked meats, faggots and a variety of cakes - one of which was personally selected by Prince Charles to be served at his wedding to Camilla. We also supply local shops and hotels.

62

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Cooked meat/fish products R-V Rikki Lloyd Family Butchers 39 High Street, Welshpool, Powys S21 7JL  Rikki Lloyd  +44(0) 1938 552683  Rikki.lloyd@virgin.net Info@rikkilloyd.co.uk www.rikkilloyd.co.uk

Seasons Farm Foods The Lawn Farm, Lake View, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf CF72 8LQ  Amanda Rees  +44(0) 7920 427410  sully24@btinternet.com  @seasonsfarmfood www.seasonsfarmfoods.co.uk

Trealy Farm Charcuterie Unit C6 Park Farm Plough Road, Goytre Monmouth NP25 4BL  James Swift  +44(0) 1495 785090  info@trealyfarm.com  @trealyfarm www.trealyfarm.com

Award winning family butchers suppliers of local Welsh meat and locally produced products. Currently, we hold over 50 gold awards for our sausages, burgers, bacon and pies, the All Wales burger champion title and the Wales BBQ product champion title under our belt.

Minfield Farm, Bronllys, Brecon, Powys LD3 0LW  Sue How  +44(0) 7801 577 072  hello@sueandco.co.uk  @sueandco1 www.sueandco.co.uk

We produce a range of 30+ charcuterie meat products from British free-range Pork, Beef, Lamb, Venison, Wild Boar and Duck. All Beef and Lamb used is Welsh PGI, all Venison is wild. Winner BBC Food Awards and Observer Food Awards Best UK Food Producer.

Rob Rattray Butchers

T.J. Roberts & Son

Vin Sullivan Foods

8 Chalybeate Street, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1HS  Sheila Rattray  +44(0) 1970 615353  admin@robrattray.co.uk www.robrattray.co.uk

Tryweryn House, Station Road, Bala, Gwynedd LL23 7NG  Ffion Roberts  +44(0) 1678 520471  ffan2003@btconnect.com www.welshqualitymeat.co.uk

Unit 2, Gilchrist Thomas Industrial Estate, Blaenavon, Pontypool, Gwent NP4 9RL  John Sullivan  +44(0) 1495 792792  sales@vin-sullivan.co.uk  @VinSullivan www.vin-sullivan.co.uk

Sue & Co

Locally produced meat.

Rogers & Son Butchers 19/20 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL  Chris Rogers  +44(0) 1267 238736  info@rogersbutchers.co.uk  @rogersandson www.rogersbutchers.co.uk

Suppliers of fine fresh foods across the UK.

Welsh Food and Drink Directory

63


Cooked meat/fish products W WJ George Butchers Ltd Cross House, High Street, Talgarth, Brecon, Powys LD3 0PD  Chris George  +44(0) 1874 711233  enquiries@georgebutchers.co.uk  @georgebutchers www.georgebutchers.co.uk

Welsh Bros Ltd 13b Leeway Industrial Estate, Newport NP19 4SL  Simon Burns  +44(0) 1633 273344  enq@welshbros.co.uk  @welshbrosfoodltd www.welshbros.co.uk

Welsh Gourmet Butchers (Llechwedd) Parc Bryn Cesni, Industrial Estate Road, Llangefni, Gwynedd LL77 7JA  Nathan Roberts  +44(0) 1248 750205  info@welshgourmetbutchers .co.uk www.welshgourmetbutchers.co.uk

The Welsh Venison Centre Middlewood Farm, Bwlch, Brecon LD3 7HQ  Rachel Morgan  +44(0) 1874 730929  info@beaconsfarmshop.co.uk  @Welshvenison www.beaconsfarmshop.co.uk

64

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Cig a physgod amrwd wedi’u halltu neu’u eplesu Raw, cured and /or fermented meat and fish

Welsh Food and Drink Directory

65


Raw, cured and/or fermented meat and fish B-C Beacons Farm Shop Welsh Venison Centre, Middle Wood Farm, Brecon, Powys LD3 7HQ  Rachel Morgan  +44(0) 1874 730929  info@beaconsfarmshop.co.uk  /welshvenison  @welshvenison A family run business situated in the heart of the Brecon Beacons Offering a range of home produced venison, beef, lamb and local pork. Also local fresh bread, eggs, cheese and other deli items. Coffee shop with stunning views. Open: Mon-Sat 7:30-5:00.

Bethesda Fresh Farm Meats

Castell Howell Foods Ltd

Rose Villa, Bethesda, Narberth, Pembrokeshire SA67 8HQ  Geraint Bowen  +44(0) 1437 563124  bethesdameats@talk21.com

Cross Hands Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Natalie Jones  +44(0) 1269 846106  Natalie.jones@chfoods.co.uk  /CastellHowell  @CastellHowell www.castellhowellfoods.co.uk

Black Mountains Smokery Ltd Leslie House, Elvicta, Crickhowell, Powys NP8 1DF  Jonathan Carthew  +44(0) 1873 811566  admin@smoked-foods.co.uk  /blackmountainssmokery  @BlackMountSmoke www.smoked-foods.co.uk A family run business, established 1996, we produce award winning traditionally oak smoked fish, meat and cheese; gourmet gifts and hampers. UK wide mail order and online sales. Corporate gifts. Trade sales to chefs, caterers and independent retail.

We’re proud of our rural roots, which is why supplying and promoting regional produce is one of our core values. We believe in secure, sustainable and fair supply chains. Welsh meat, dairy produce, beverages and gourmet foods are an integral part of our extensive selection of products.

Celtic Crab Products Ltd Unit 1, Horeb Business Park, Llandysul SA44 4JG  Diana White  +44(0) 7831 251923  sales@celticcrabproducts.co.uk  @CelticCrab www.celticcrabproducts.co.uk Suppliers of fresh seafood.

66

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Raw, cured and/or fermented meat and fish C-H Celtic Oriental Ltd 2A East Road, Penallta Industrial Estate, Penallta, Hengoed, Caerphilly CF82 7SU  Anthony Nyinaku  +44(0) 29 2102 3242  tony@celticoriental.com www.celticoriental.com Celtic Oriental Ltd is a bulk manufacturer of fermented soy sauces, black beans, yellow/red bean purees, gluten-free miso, allergen-free Worcester sauce and several industrial blends made entirely in the United Kingdom using non-GM ingredients.

Dawn Meats Cross Hands

Harlech Foodservice Ltd

Cross Hands Food Park Llanelli, Carmarthenshire SA14 6RF  Michelle White  +44(0) 1269 846400  michelle.white@dawnmeats.com  @dawnmeatsgroup www.dawnmeats.com

Parc Bwyd, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd LL52 0LJ  Steven Crane  +44(0) 1766 810810  sales@harlech.co.uk  @harlechfoods www.harlech.co.uk

Dawn Meats is a premium meat processor and supplier of choice to a range of leading supermarket, foodservice and restaurant businesses. We work with some of the world’s leading food companies who are attracted by our commitment to sustainability and quality.

Harlech Foodservice supply a wide range of food, drink, disposables and cleaning materials to caterers throughout North Wales, Mid Wales and Cheshire.

Charcutier Ltd Felin Y Glyn, Pontnewydd, Llanelli, Carmarthenshire SA15 5TL  Illtud Dunsford  +44(0) 1554 810345  info@charcutier.co.uk  /charcutierltd  @charcutierltd www.charcutier.co.uk Multi award winning charcuterie and specialist meats business retailing to the public and supplying independent retailers. Own stall based at the historic Borough Market, London. Also able to offer new product development and training.

DD, KA & MR Buck Glaisfer Uchaf Farm, Llangynidr, Crickhowell, Powys NP8 1LN  Martin Buck  +44(0) 1874 730876

F E Richards of Crickhowell 55 High Street, Crickhowell, Powys NP8 1BH  Lee Naylor  +44(0) 01873 810459  richardsofcrickhowell@gmail.com

Harmony Herd Bowls Farm, Beulah, Newcastle Emlyn SA38 9QU  Sarah Tarbutt  +44(0) 1239 810740  info@harmonyherd.co.uk www.harmonyherd.co.uk Free-range wild boar and pigs, producing high quality fresh meat, sausages and home cured bacon. From birth to bacon, we do the lot!

Farmers Pantry Rosedew Farm, Llantwit Major, Vale of Glamorgan CF61 1PZ  Eleri Long  +44(0) 1446 793002  farmerspantryltd@hotmail.co.uk  @farmerspantrys To bring you the best quality meat we can find at a price that reflects the care and animal husbandry that our selected producers and farmers have put into rearing your meat.

Howell's Butchers Ltd 11 Cae Folland, Penclawdd, Swansea SA4 3YJ  Christian Howells  +44(0) 1792 850371  mail@howellsbutchers.co.uk www.howellsbutchers.co.uk Suppliers of fresh meat to the catering trade.

Suppliers of fresh meat and poultry.

Welsh Food and Drink Directory

67


Raw, cured and/or fermented meat and fish K-R Keegans Butchers

New Inn Butchers

Market Square, Tynllan, Llanrhaeadr-Ym-Mochnant, Oswestry SY10 0JL  David Keegan  +44(0) 1691 780251  davidkeegan@onetel.com www.keegansbutchers.co.uk

New Inn, Newbridge-on-Wye, Llandrindod Wells, Powys LD1 6HY  David Lang  +44(0) 1597 860211  dave@pigsfolly.orangehome .co.uk www.pigsfolly.co.uk

Specialises in sourcing local produce and producing homemade sausages and cured bacon.

Producing excellent raw and cooked foods.

P F Sweeney Family Butchers Leonardo’s Delicatessen 4 Well St, Ruthin, Denbighshire LL15 1AE  Ceris Brunzel-Roberts  +44(0) 1824 707161  leonardosdeli@yahoo.co.uk www.leonardosdeli.co.uk Winner of True Taste of Wales Awards and British Pie Awards.

9, 10 & 13 Market Arcade, Brecon, Powys LD3 9DA  Patrick Sweeney  +44(0) 1874 623428

Penrhiw Farm Organic Meat Penrhiw Farm, Trelewis, Treharris, Mid Glamorgan CF46 6TA  Celia Thomas  +44(0) 1443 412949  penrhiw.farm@virgin.net www.penrhiwfarmorganic.co.uk Penrhiw Farm Organic Meat is a small family based business attached to the organic farming operations carried out on Penrhiw Farm. The farm rears sheep, cattle and pigs, which are slaughtered locally and sold directly to the consumer via Farmers Markets. Pies and faggots are also processed.

Rhug Estate The Parsons Nose Old House Farm, Dingestow, Monmouthshire NP25 4EB  Andrew Dobson  +44(0) 1600 740441  parsonsnose@btconnect.com www.theparsonsnose.com

Rhug Estate Office, Corwen LL21 0EH  Joanne Redmond  +44(0) 1490 413000  contact@rhug.co.uk  @rhugfarmshop www.rhug.co.uk

Producers of artisan, premium quality handmade sausages and beef burgers from our own rare breed livestock. Also produce a range of hand raised pies including beef, pork, venison and chicken.

Rhug Estate produces all organic Aberdeen Angus Beef, organic lamb and salt marsh lamb, organic chicken, wild game and organic pork. Bred and butchered on premises then sold direct.

Mid Glam Meats The Quarry, Pentrebach Road, Glyntaff, Pontypridd CF37 4BW  Gwynne Jones  +44(0) 1443 402424  Gwynne@midglam-meats .co.uk www.midglam-meats.co.uk Manufacturing of sausages, cooked meat and poultry products.

Rhydlewis Trout Farm & Smokery Rhydlewis, Llandysul SA44 5QS  Rose Collins +44(0) 1239 851224 Smoked fish, meats and cheese.

68

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Raw, cured and/or fermented meat and fish T-W T.J. Roberts & Son

Welsh Bros Ltd

Welsh Meat Online

Tryweryn House, Station Road, Bala, Gwynedd LL23 7NG  Ffion Roberts  +44(0) 1678 520471  ffan2003@btconnect.com www.welshqualitymeat.co.uk

13b Leeway Industrial Estate, Newport NP19 4SL  Simon Burns  +44(0) 1633 273344  enq@welshbros.co.uk  @welshbrosfoodltd www.welshbros.co.uk

Unit 14, Severn Farm Ind Estate, Welshpool, Powys SY21 7DF  Arwyn Morris  +44(0) 1938 556890  arwyn.morris@cambriantraining .com www.welshmeatonline.co.uk

Welsh Gourmet Butchers (Llechwedd)

The Welsh Venison Centre

Parc Bryn Cesni, Industrial Estate Road, Llangefni, Gwynedd LL77 7JA  Nathan Roberts  +44(0) 1248 750205  info@welshgourmetbutchers .co.uk www.welshgourmetbutchers.co.uk

Middlewood Farm, Bwlch, Brecon LD3 7HQ  Rachel Morgan  +44(0) 1874 730929  info@beaconsfarmshop.co.uk  @Welshvenison www.beaconsfarmshop.co.uk

Locally produced meat.

Trealy Farm Charcuterie Unit C6 Park Farm Plough Road, Goytre Monmouth NP25 4BL  James Swift  +44(0) 1495 785090  info@trealyfarm.com  @trealyfarm www.trealyfarm.com We produce a range of 30+ charcuterie meat products from British free-range Pork, Beef, Lamb, Venison, Wild Boar and Duck. All Beef and Lamb used is Welsh PGI, all Venison is wild. Winner BBC Food Awards and Observer Food Awards Best UK Food Producer.

Vin Sullivan Foods Unit 2, Gilchrist Thomas Industrial Estate, Blaenavon, Pontypool, Gwent NP4 9RL  John Sullivan  +44(0) 1495 792792  sales@vin-sullivan.co.uk  @VinSullivan www.vin-sullivan.co.uk Suppliers of fine fresh foods across the UK.

Welsh Food and Drink Directory

69


Prydau parod, brechdanau a pwdinau yn barod i’w bwyta Ready meals, sandwiches and ready-to-eat desserts

70 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Ready meals, sandwiches and ready-to-eat desserts A-B Anglesey Hog Roasts 8 Lon Menai, Menai Bridge, Anglesey LL59 5LG  Adrian Clarke  +44(0) 7980 748946  Info@angleseyhogroasts.co.uk  /AngleseyHogRoasts  @angleseyhog www.angleseyhogroasts.co.uk Suppliers of roast meats, hog, lamb, beef, goat, or turkey and paellas or tagines to events, parties, weddings, corporate events. BBQ range and associated sides also available.

Anne's Patisserie Unit 36, Manor Business Park, Flint CH6 5UY  Anne Elwood  +44(0) 1352 763562  james@annespatisserie.co.uk www.annespatisserie.co.uk

asiaspicebox.com 4 Clos Nant-Y-Cwm, Pontprennau, Cardiff CF23 8LG  Peter Bowley  +44(0) 7810 293011  petebowley30@googlemail.com  /asiaspicebox  @asiaspicebox @bowleypete www.asiaspicebox.com Restaurant style curry kits (paste packs), spices and Indian sundries/pickles. Indian takeaway and catering.

Authentic Curry Company 46-47 Hirwaun Industrial Estate, Hirwaun, Aberdare, Mid Glam CF44 9UP  Paul Trotman  +44(0) 1685 810044  sales@authenticcurry.co.uk  @authentic_curry www.authenticcurry.co.uk

Baraka Foods Ltd Unit 45, Gelli Industrial Estate, Pentre, Mid Glamorgan CF41 7UW  Charles Newham  +44(0) 1443 444930  admin@barakafoods.co.uk  @barakafoods www.barakafoods.co.uk Baraka are preeminent suppliers of bespoke cooked proteins, both single serve entrees and bulk packs - we can butcher, prepare and cook to your in-house recipe, sourcing the best quality ingredients at surprisingly economical rates. BRC "AA".

Beacons Farm Shop Welsh Venison Centre, Middle Wood Farm, Brecon, Powys LD3 7HQ  Rachel Morgan  +44(0) 1874 730929  info@beaconsfarmshop.co.uk  /welshvenison  @welshvenison A family run business situated in the heart of the Brecon Beacons Offering a range of home produced venison, beef, lamb and local pork. Also local fresh bread, eggs, cheese and other deli items. Coffee shop with stunning views. Open: Mon-Sat 7:30-5:00.

Bethesda Fresh Farm Meats Rose Villa, Bethesda, Narberth, Pembrokeshire SA67 8HQ  Geraint Bowen  +44(0) 1437 563124  bethesdameats@talk21.com

Brombys Sandwiches The Old RAF Bunker, Templeton Airfield, Templeton, Narberth SA67 8SR  Graham Hawker  +44(0) 1834 862957  sales@brombys.com  /lovebrombys www.brombys.com Brombys produce and supply quality sandwiches and convenience foods across South Wales.

Welsh Food and Drink Directory

71


Ready meals, sandwiches and ready-to-eat desserts C-F Castell Howell Foods Ltd Cross Hands Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Natalie Jones  +44(0) 1269 846106  Natalie.jones@chfoods.co.uk  /CastellHowell  @CastellHowell www.castellhowellfoods.co.uk We’re proud of our rural roots, which is why supplying and promoting regional produce is one of our core values. We believe in secure, sustainable and fair supply chains. Welsh meat, dairy produce, beverages and gourmet foods are an integral part of our extensive selection of products.

Conti's Café 5 Harford Square, Lampeter SA48 7HD  Jo Conti  +44(0) 1570 423321  joconti1@gmail.com  @contis_cafe www.contisicecream.com

Contempo Catering

EJ Catering

14 Dol-Y-Dderwen, Llangain, Carmarthen SA33 5BE  Lisa Rees  +44(0) 7951 349087  info@contempocatering.co.uk www.contempocatering.co.uk

Unit P5, Capital Business Park, Parkways, Cardiff CF3 2PU  Emma Jenkins  +44(0) 29 2033 1723  emma@ejcatering.co.uk  /ejcater  @ejcatering www.ejcatering.co.uk

Dawn Meats Cross Hands Cross Hands Food Park Llanelli, Carmarthenshire SA14 6RF  Michelle White  +44(0) 1269 846400  michelle.white@dawnmeats.com  @dawnmeatsgroup www.dawnmeats.com Dawn Meats is a premium meat processor and supplier of choice to a range of leading supermarket, foodservice and restaurant businesses. We work with some of the world’s leading food companies who are attracted by our commitment to sustainability and quality.

We supply creative, home cooking for buffets, Directors tables, Corporate launches, Rugby hospitality, Weddings, Private house catering within South Wales to a high standard. We provide the full waiting, bar and crockery service and are fun to work with.

Eastwest Cuisine Hillside, Coxhill, Narberth, Dyfed, Pembrokeshire SA67 8EH  Jacqueline Palit  +44(0) 1834 860268  eastwestcuisine@aol.com Suppliers of bread and cakes. Private catering.

Continental Patisserie 216-217 Springvale Industrial Estate, Cwmbran, Torfaen NP44 5BJ  Piero Cutrupi  +44(0) 1633 860090  sales@continentalpatisserie .co.uk www.continentalpatisserie.co.uk

Farmers Pantry Rosedew Farm, Llantwit Major, Vale of Glamorgan CF61 1PZ  Eleri Long  +44(0) 1446 793002  farmerspantryltd@hotmail.co.uk  @farmerspantrys To bring you the best quality meat we can find at a price that reflects the care and animal husbandry that our selected producers and farmers have put into rearing your meat.

72

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Ready meals, sandwiches and ready-to-eat desserts F-L Farm Fresh

The Gourmet Gardener

Keegans Butchers

Castell Howell Foods Ltd, Cross Hands Food Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  +44(0) 1269 846060  @castellhowell www.chfoods.co.uk

1 Brynich Cottage, Brecon, Powys LD53 7SH Simon Mackenzie-Mason  +44(0) 7805 898132  admin@thegourmetgardener .co.uk  /Thegourmetgardener  @Thegourmetgardener @gourmetplants www.thegourmetgardener.co.uk

Market Square, Tynllan, Llanrhaeadr-Ym-Mochnant, Oswestry SY10 0JL  David Keegan  +44(0) 1691 780251  davidkeegan@onetel.com www.keegansbutchers.co.uk

Frank's Ice Cream Capel Hendre Industrial Estate, Ammanford SA18 3SJ  Giulio Dallavalle  +44(0) 1269 832400  giulio@franksicecream.co.uk www.franksicecream.co.uk

GHF Foods Ltd. Unit W7, Capital Business Park, Wentloog Avenue, Cardiff CF3 2PW  Gerry Tuffs  +44(0) 29 2079 5657  Gerryptuffs@gmail.com www.baronspatisserie.co.uk Wales leading supplier of desserts and patisserie products to Hotels, Restaurants, Local and National Government. We also Supply major Wholesalers and Restaurant Groups throughout The UK.

From our garden and nursery we grow a range of interesting and exciting edible plants. These plants have inspired us to create delicious selection of seasonal condiments including oils, vinegars, shrubs, cordials, jellies and pestos.

Gower View Foods Unit B, Heol Ty Newydd, Cross Hands Food Park, Carmarthenshire SA14 6RZ  Carolyn Mills  +44(0) 1269 846958  carolyn@gowerviewfoods.co.uk www.gowerviewfoods.co.uk

Specialises in sourcing local produce and producing homemade sausages and cured bacon.

La Crème Patisserie & Catering Company Ltd Unit 6, Mardon Park, Central Avenue, Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA12 7AX  Sian Hindle  +44(0) 1639 813166  sian@lacremepatisserie.co.uk www.lacremepatisserie.co.uk

Gower View specialises in butter and yellow fats, liquid potting and filling lines with cream, yogurt, brandy butter and breakfast muesli pots all filled on site. We also offer promotional packing such as netting, shrink wrapping and blister packs.

Welsh Food and Drink Directory

73


Ready meals, sandwiches and ready-to-eat desserts L-M La Mediterranea Food UK

Maddocks’ Cakes From Wales Ltd

Unit 8, The Blaenant Industrial Estate, Brynmawr, Blaenau Gwent NP23 4BX  Domenico Scarpetta  +44(0) 7850 123759  dscarpetta@hotmail.com  /lamediterraneafood www.lamediterraneafood.com

64 Southgate Road, Southgate, Swansea SA3 2DH  Patricia Maddocks  +44(0) 1792 233447  anthony@cakesfromwales.com www.maddockscakesfromwales.com

Producing Italian and Mediterranean breads and various focaccia and savoury products including real authentic fresh pasta and ravioli.

74

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Croeso/Welcome to Maddocks' Cakes from Wales where you can order from our range of homemade, bakestone cooked authentic recipe Welsh cakes for collection or delivery direct to your door. Order your own “True Taste of Wales” award winning Maddocks' Welshcakes and send a little piece of Wales in a fabulous gift box to someone special with your personalised message. Cakes from Wales company offers the best in Welsh home-baked cakes just like “mam makes”.

Moody Sow Farm Shop Cefn Mably Farm Park, Began Road, Old St Mellons, Cardiff CF3 6XL  Anthony Tilbury  +44(0) 1633 680034  mail@moodysow.com  @Moodysow www.moodysow.com

MTA Foods (UK) Ltd Regus House, Chester, Cheshire CH4 9QR  Tony Watson  +44(0) 1244 893808  tonywatson@mtafoods.co.uk  /mtafoods  @mtafoods Manufacturers of high quality soya based meat alternative products, containing no cholesterol with less than 5% fat. We offer the consumer a healthy option to meat protein but without the compromise on taste and texture.


Ready meals, sandwiches and ready-to-eat desserts P Panini's Ltd Prydwen Road, Swansea West Business Park, Swansea SA5 4HN  Beth Evans  +44(0) 1792 587711  beth@paninis-sandwiches .co.uk  /Paninis  @PaninisSandwich www.paninis-sandwiches.co.uk Manufacturer and supplier of premium chilled ready to eat and "heat to eat" snacks. All bread baked on site. Grade AA BRC accredited. Supply local authority, retail and travel sectors. Gluten free and lactose free available if required.

The Parsons Nose Old House Farm, Dingestow, Monmouthshire NP25 4EB  Andrew Dobson  +44(0) 1600 740441  parsonsnose@btconnect.com www.theparsonsnose.com Producers of artisan, premium quality handmade sausages and beef burgers from our own rare breed livestock. Also produce a range of hand raised pies including beef, pork, venison and chicken.

The Patchwork Traditional Food Company Llys Parcwr, Ruthin, Denbighshire LL15 1NJ  Rufus Carter  +44(0) 1824 705832  rufus@patchwork-pate.co.uk  /patchworkfoods  @patchworkfoods www.patchwork-pate.co.uk Creators of a range of handmade pâtés and relishes for the independent retail trade and food service.

Pastamoré 43 Park Street, Brigend CF31 4AX  Richard Morris  +44(0) 7712 223887  Richard@pastamore.co.uk  /pastamoreuk  @pastamore www.pastamore.co.uk Manufacturer of fine Italian sauces, pasta and breads.

Pembrokeshire Foods Hasguard Cross, Haverfordwest SA62 3UX  Angela George  +44(0) 1437 781888  info@pembrokeshirefoods .co.uk www.pembrokeshirefoods.co.uk Supplying retailers and caterers in South and West Wales for over 30 years. Pembrokeshire Foods offers popular, Welsh and Worldwide products at competitive prices. Our service is second to none and being a family company and dealing with the food industry for many year we realise that service is of upmost importance.

Peter’s Food Service Unit 1, Greenway, Bedwas House Industrial Estate Bedwas, Caerphilly CF83 8XP  James Osgood  +44(0) 8708 505606  enquiries@petersfood.com  /OfficialPeters  @OfficialPeters www.petersfood.co.uk Peter’s Food Service is an awardwinning pastry manufacturer based in Caerphilly and bakes over 3 million pastries every week. As well as producing pies, pasties, slices, and sausage rolls, we also manufacture sausages and saveloys, and deliver to food outlets across the country.

Welsh Food and Drink Directory

75


Ready meals, sandwiches and ready-to-eat desserts P-T Plant2Plate

Rogers & Son Butchers

Spice Thyme

17 Bryn Heulog Terrace, Machen CF83 8QB  Claire Lukins  +44(0) 1633 441272  info@plant2plate.co.uk www.plant2plate.co.uk

19/20 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AL  Chris Rogers  +44(0) 1267 238736  info@rogersbutchers.co.uk  @rogersandson www.rogersbutchers.co.uk

Ty Gwyn, Dihewyd, Lampeter SA48 7PP  Tom Sweet  +44(0) 1570 471295  spicethyme@btinternet.com www.spicethyme.co.uk

The Real Soup Company Rassau Industrial Estate, Ebbw Vale, Gwent NP23 5SD  David Colwell  +44(0) 1495 301999  TRSCInfo@therealsoupcompany .com www.therealsoupcompany.com The Real Soup Company produces fresh soup every day. Our recipes were developed by a Michelin trained chef and are made from quality ingredients and all are FSA 2017 salt compliant.

Richardson's Homebaking Nolands Lodge, Llansteffan, Carmarthen SA33 5JZ  Paula Richardson  +44(0) 1267 241248  paulacardew@gmail.com Established in 1964, Richardson’s Home Baking make traditional high quality pies, terrines, cooked meats, faggots and a variety of cakes - one of which was personally selected by Prince Charles to be served at his wedding to Camilla. We also supply local shops and hotels.

76

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Samosa Co. - SIM’s Food Ltd Unit 2, The Woodlands, Coedcae Lane, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Sokhy Sandhu  +44(0) 1443 800554  trade@samosaco.co.uk  @samosaco Samosaco is a leading producer of Vegetarian and Vegan snacks of high quality. Products include baked samosas, bhajees, vegetarian sausages, gluten free pakoras and samosas, gluten free mixes. Samosaco also produce vegan and gluten free soups.

Spice Thyme produces a large range of curry kits with recipes from around the world which can be found in various shops, food fairs and farmers markets.

Sugarloaf Catering 24 Broad Street, Blaenavon NP4 9NE  Mark Coulton  +44(0) 1495 793325  info@sugarloafcatering.co.uk  @sugarloafwales www.sugarloafcatering.co.uk

T.J. Roberts & Son Tryweryn House, Station Road, Bala, Gwynedd LL23 7NG  Ffion Roberts  +44(0) 1678 520471  ffan2003@btconnect.com www.welshqualitymeat.co.uk Locally produced meat.


Ready meals, sandwiches and ready-to-eat desserts V-W VCL (Vydex Corporation Ltd)

Vin Sullivan Foods

WK Foods

Wroughton Business Estate, Ely, Cardiff CF5 4AB  Craig Coombs  +44(0) 29 2057 8578  craig@vydex.co.uk www.vydex.co.uk

Unit 2, Gilchrist Thomas Industrial Estate, Blaenavon, Pontypool, Gwent NP4 9RL  John Sullivan  +44(0) 1495 792792  sales@vin-sullivan.co.uk  @VinSullivan www.vin-sullivan.co.uk

Manufacturers of Health, Wellbeing, Sports Nutrition Products. BRC, ISO9001, GMP, HALAL.

Unit 13, Albion Industrial Estate, Clifynydd, South Glamorgan CF37 4NX  William Rhys-Davies  +44(0) 7817 296192  thebrownieman@wkfoods .co.uk  @WKfoods www.wkfoods.co.uk

Suppliers of fine fresh foods across the UK.

Welsh Meat Online Veggie Fayre The Cocoa Rooms, Station Road, Rossett LL12 0HE  Susan Dresner  +44(0) 1978 265607  hello@veggiefayre.co.uk @veggiefayre www.veggiefayre.co.uk

Unit 14, Severn Farm Ind Estate, Welshpool, Powys SY21 7DF  Arwyn Morris  +44(0) 1938 556890  arwyn.morris@cambriantraining .com www.welshmeatonline.co.uk

WK Foods is a small team of keen bakers who supply a range of tray bakes to the coffee shop and hospitality trade. Contact The Brownie Man to find out more.

Small family business making quality vegetarian and vegan foods as well as chocolate brownies.

Welsh Food and Drink Directory

77


Cynnyrch sefydlog mewn caniau neu wydr Ambient products in cans or glass

78

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Ambient products in cans or glass A-C Aerona

Bim's Kitchen

Rhedynog Isaf, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6LQ  Hazel Jones  +44(0) 1766 810387  info@aerona.wales  /Aerona  @AeronaLiqueur www.aerona.wales

Pwll Gwyn Hotel, Denbigh Road, Afonwen, Flintshire, CH7 5UB  James Adedeji  +44(0) 7412 619013  sales@bimskitchen.com  /bimskitchen  @bimskitchen www.bimskitchen.com

Unique aronia berry products from Wales, made with handpicked aronia berries from plants grown on the family farm. Available through independents shops, delis, wholesalers, food fairs and festivals and online.

Bim's Kitchen produces an award-winning range of ambient African-inspired sauces and condiments suitable for vegetarians and a gluten free diet.

Brybeque Sauce Avril's Country Kitchen Mandwa, Station Road, Llanwern Village, Newport NP18 2DX  Avril Lord  +44(0) 1633 412043  avrilelord@aol.com

30 Somerset Street, Cardiff, South Glamorgan CF11 6SY  Huw Bryant  +44(0) 7816 497113  huw@brybeque.co.uk  /brybeque  @brybeque www.bimskitchen.com

Handmade preserves. Additive free and gluten free. Suitable for vegetarians and vegans.

Brybeque Sauce Original is a Homemade Barbeque Sauce that packs a punch and is perfect all year round. Made in Wales.

Bee Fruitful

Mae saws Brybeque yn saws barbeciw cartref, sydd yn llawn blas ac yn berffaith drwy gydol y flwyddyn. Gwnaed yng Nghymru.

61 Georgian Way, Brackla, Bridgend CF31 2EY  Jon Milgate  +44(0) 1656 768322  beefruitful@yahoo.co.uk  @beefruitful www.beefruitful.co.uk

Bwydydd Madryn Foods 10 Ty Maes, Pwllheli Gwynedd, LL53 5HD  Heulwen Williams  +44(0) 1758 701380  blas@madryn.co.uk  @JonesoGymru @BlodynAur @CalonLanFood www.madryn.co.uk Includes 3 brands: 1. Jones o Gymru - Welsh potato handcooked crisps. 2. Blodyn Aur - Cold-pressed Welsh rapeseed oil. 3. Calon Lân - Condiments, chutneys and preserves made to traditional recipes in small batches.

Castell Howell Foods Ltd Cross Hands Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Natalie Jones  +44(0) 1269 846106  Natalie.jones@chfoods.co.uk  /CastellHowell  @CastellHowell www.castellhowellfoods.co.uk We’re proud of our rural roots, which is why supplying and promoting regional produce is one of our core values. We believe in secure, sustainable and fair supply chains. Welsh meat, dairy produce, beverages and gourmet foods are an integral part of our extensive selection of products.

Welsh Food and Drink Directory

79


Ambient products in cans or glass C-G Cherry Tree Wales

Chilli of the Valley

Farmers Food At Home

12 Woodland Place, Penarth, Vale of Glamorgan CF64 2EX  Ken Pugh  +44(0) 29 2070 7280  wales@cherrytreepreserves .co.uk  /cherrytreepreserves  @CherryTreeWales www.cherrytreepreserves.co.uk

6 College Road, Cardiff CF14 2JY  Dan Reed  +44(0) 7970 797371  dan@chilliofthevalley.co.uk  /chilliotv  @Chilliotv www.chilliofthevalley.co.uk

The Paddock, Haverfordwest, Pembrokeshire SA62 5LG  Anne-Marie Harries  +44(0) 1348 831454  farmersfoodathome@gmail .com  /farmersfoodathome  @farmersfoodathome www.farmersfoodathome.co.uk

Cherry Tree have been dedicated to producing award winning highest quality Pickles, Chutneys and Preserves since 1997. All our products are hand cooked in small batches, using only the finest ingredients and following traditional recipes.

Chilli sauces and condiments made from locally grown produce. Vegetarian friendly.

Clarks UK Unit 7 & 8, Estuary Court, Queensway Meadows Industrial Estate, Newport NP19 4SX  Bob Clark  +44(0) 1633 293140  info@clarks-uk.co.uk  /clarksit  @clarks_it www.clarksit.co.uk Clarks UK Ltd is the UK’s leading brand of Maple Syrup and Natural Sweeteners. Maple Syrup, Honeys, Carob Fruit Syrup, Agave Syrup and Date Syrups can all be used as alternatives to sugar.

80 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Farmers Food At Home is based in Pembrokeshire and is a small artisan company making preserves from homegrown, hedgerow and local produce.

Goetre Farm Preserves Goetre Isaf, Caerdeon, Barmouth, Gwynedd LL42 1DZ  Karen Collett  +44(0) 1341 281422  goetrefarmpreserves @googlemail.com  /goetre farm preserves  @goetrefarm www.goetrefarmpreserves.co.uk Award winning true Welsh farmhouse kitchen preserves, chutneys, mustards and gift packs. All our products are bilingually labelled.


Ambient products in cans or glass G-P The Gourmet Gardener

Kite Wholefoods

New Quay Honey Farm

1 Brynich Cottage, Brecon, Powys LD53 7SH  Simon Mackenzie-Mason  +44(0) 7805 898132  admin@thegourmetgardener .co.uk  /Thegourmetgardener  @Thegourmetgardener @gourmetplants www.thegourmetgardener.co.uk

20 Tirwaun, Pwll, Llanelli SA15 4AY  Paul Hartland  +44(0) 1269 871035  sales@kitewholefoods.co.uk www.kitewholefoods.co.uk

Cross Inn, New Quay, Ceredigion SA44 6NN  Sam Cooper  +44(0) 1545 560822  enquiries@thehoneyfarm.co.uk www.afonmel.com

Miss Daisy's Kitchen

New Quay Honey Farm produces a range of the finest honey available, and brews a range of amazing Meads, in the wilds of Ceredigion.

From our garden and nursery we grow a range of interesting and exciting edible plants. These plants have inspired us to create delicious selection of seasonal condiments including oils, vinegars, shrubs, cordials, jellies and pestos.

Hilltop Honey Station Yard, Trefeglwys Road, Caersws, Powys SY17 5HH  Scott Davies  +44(0) 1686 689027  scott@hilltop-honey.com  /hilltophoney  @hilltop_honey www.hilltop-honey.com Producer, packer and wholesaler of raw honey, organic raw honey, cut comb and bee pollen from around Wales, UK and Europe.

Homemade Country Preserves 10 Moorfield Avenue, Clarbeston Road, Pembrokeshire SA63 4UU  Chris Evans  +44(0) 1437 731553  countrypreserves@aol.com www.homemadecountrypreserves.co.uk

55 Lansbury Road, Brynmawr, Blaenau Gwent NP23 4HZ  Anne Baker  +44(0) 7799 360012  scott@hilltop-honey.com  /Daisybookitchen  @Daisybookitchen Daisybookitchen@gmail.com Miss Daisy's Kitchen is a proud artisan jam, chutney and pickles company based in South Wales. All produce is selected from local suppliers, handcuff and then hand stirred. We specialise in vintage recipes and can supply in 1.5oz or 8oz jars.

Mrs Teague’s Emporium

Pantri Swswen Tyddyn Canol, Caersws, Powys SY17 5RE  Lizzie Jones  +44(0) 7903 704679  pantriswswen@gmail.com  /PantriSwswen  @pantriswswen www.pantriswswen.co.uk Mid Wales based artisan producers of luxury marmalades, conserves and chutneys made using Welsh ingredients for a true taste of Wales.

Chwaen Ddu, Carmel, Llanerchymedd, Anglesey LL71 7DE  Ginny Teague  +44(0) 1248 470371  vteague2@gmail.com  @ginny_t www.mrsteague.com Chocolates, syrups and vegetarian pâtés. All products are handmade using locally sourced natural ingredients. No preservatives or additives.

Welsh Food and Drink Directory

81


Ambient products in cans or glass P-R Parva Spices 6 Parva Springs, Tintern, Monmouthshire NP16 6TY  Ben Ford  +44(0) 7725 338600  ben@parva-spices.co.uk  /parvaspices  @ParvaSpices www.parva-spices.co.uk Handcrafted gourmet curry powders, spice blends and sauces from traditional recipes. We create exciting foundations for the adventurous cook. Toasted, ground and packed to order from our online shop or in person at farmers markets and food festivals.

Passion Preserves The Award Winning Old Stables Tearooms, Bear Street, Hay on Wye, Powys HR3 5AN  Michael Carnell  +44(0) 1497 821557 +44(0) 7796 484766  info@chefontherunfoods.co.uk  /the old stables tearooms hay on wye  @chefonrun www.chefontherunfoods.co.uk Artisan award winning preserves based at the old stables tearooms, Hay on Wye. We make old fashioned preserves with our own modern twist made by hand in open pans.

82

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

The Patchwork Traditional Food Company

The Preservation Society

Llys Parcwr, Ruthin, Denbighshire LL15 1NJ  Rufus Carter  +44(0) 1824 705832  rufus@patchwork-pate.co.uk  /patchworkfoods  @patchworkfoods www.patchwork-pate.co.uk

26 Victoria Road, Chepstow, Monmouthshire NP16 5QW  Angharad Underwood  +44(0) 1291 626516  angharad @the-preservation-society.co.uk  /ThePreservationSociety  @angharadtps www.the-preservation-society.co.uk

Creators of a range of handmade pâtés and relishes for the independent retail trade and food service.

The Preservation Society produces multi award winning chutneys, sirops and preserves packed with flavour.

Pip's Real Hot Chocolate Co.

Radnor Preserves

155 Penrhiwceiber Road, Mountain Ash, RCT CF45 3SG  Phillip Easton  +44(0) 7932 710126  pip@pipsformilk.co.uk  /RealHCC  @RealHCC www.realhotchocolate.co

Unit 2, Old Goods Shed, Station Yard, Trefeglwys Road, Caersws, Powys SY17 5HH  Joanna Morgan  +44(0) 1497 870007  sales@radnorpreserves.com  /radnorpreserves  @radnorpreserves www.radnorpreserves.com

Artisan hot chocolate preparations hand made in Wales in a number of flavours. Free-from Nuts, Gluten, and Dairy are available. Wholesale to gift shops and cafés, plus retail available. White label available. And it's delicious!

Artisan multi-award winner of luxury hand-made preserves, most recently crowned World Champion at World Marmalade Awards 2015 for Smoky Campfire Marmalade. Stockists include Fortnum and Mason, and Selfridges’ Food Halls.


Ambient products in cans or glass S-W Sabor de Amor

Sorai

29 Miller Road, Brymbo, Wrexham LL11 5FH  Beatriz Albo  +44(0) 7769 260329  Info@sabordeamor.com  /SabordeAmorBea  @SabordeAmorBea

9 Nevill Street, Anergavenny, Monmouthshire NP7 5AA  Maria Stella  +44(0) 7552 606288  aroma@sorai.co.uk  /Sorai  @soraiUK www.sorai.co.uk

Spanish Artisan Food blending modern and traditional gastronomy. Free from allergens, preservatives and additives.

Samosa Co. - SIM’s Food Ltd Unit 2, The Woodlands, Coedcae Lane, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Sokhy Sandhu  +44(0) 1443 800554  trade@samosaco.co.uk  @samosaco Samosaco is a leading producer of Vegetarian and Vegan snacks of high quality. Products include baked samosas, bhajees, vegetarian sausages, gluten free pakoras and samosas, gluten free mixes. Samosaco also produce vegan and gluten free soups.

Sarah Cooks Rodgers Well, Carvan Lane, Whitland SA34 0QY  Sarah Miller  +44(0) 1994 240237  sarahcooksjam@gmail.com  @SarahCooksJam www.sarahcooks.co.uk

Tropical Forest Products PO Box 92, Aberystwyth SY23 1AA  Sue Fisher  +44(0) 1970 832511  mail@tropicalforest.com www.tropicalforest.com

Wye Valley Foods Sorai the Flavours of Borneo produces premium, flavoursome, spicy, unique and versatile sauces and other product ranges suitable for any dining pursuit from gourmet to camping cooking. Sorai also serve the hospitality and food service industry.

Mill House, Upper Redbrook, Monmouth, Monmouthshire NP25 4LL  Gareth Baker  +44(0) 1600 714323  wvapiaries@aol.com

Toloja Orchards Ty Gwyn, Dihewyd, Lampeter SA48 7PP  Nikki Crewes-Sweet  +44(0) 1570 471295  sales@welshcider.com www.welshcider.com Toloja Orchards is a family company set up by Nikki and Kevin Sweet based near Cardigan Bay producing award winning traditional ciders and vinegars which are used to make our ‘must-have-mustard’ range, chutneys, relishes as well as jams and marmalades. Toloja is this year opening their shop and microheritage centre.

Welsh Food and Drink Directory

83


Diodydd Beverages

84

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Beverages A-C Aber Valley Fruits

Beacons Farm Shop

Aber Farm, Talybont on Usk, Brecon, Powys LD3 7YS  Richard Preece  +44(0) 1874 676321  abervalleyfruits@hotmail.co.uk

Welsh Venison Centre, Middle Wood Farm, Brecon, Powys LD3 7HQ  Rachel Morgan  +44(0) 1874 730929  info@beaconsfarmshop.co.uk  /welshvenison  @welshvenison

Producer of pure cloudy apple juice using the finest home grown apples.

Aerona Rhedynog Isaf, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6LQ  Hazel Jones  +44(0) 1766 810387  info@aerona.wales  /Aerona  @AeronaLiqueur www.aerona.wales Unique aronia berry products from Wales, made with handpicked aronia berries from plants grown on the family farm. Available through independents shops, delis, wholesalers, food fairs and festivals and online.

A family run business situated in the heart of the Brecon Beacons Offering a range of home produced venison, beef, lamb and local pork. Also local fresh bread, eggs, cheese and other deli items. Coffee shop with stunning views. Open: Mon-Sat 7:30-5:00.

Castell Howell Foods Ltd. Cross Hands Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Natalie Jones  +44(0) 1269 846106  Natalie.jones@chfoods.co.uk  /CastellHowell  @CastellHowell www.castellhowellfoods.co.uk We’re proud of our rural roots, which is why supplying and promoting regional produce is one of our core values. We believe in secure, sustainable and fair supply chains. Welsh meat, dairy produce, beverages and gourmet foods are an integral part of our extensive selection of products.

Bryn Cocyn Organic Farm Bryn Cocyn, Llannefydd, Denbigh, Denbighshire LL16 5DH  Joyce Brown  +44(0) 1745 540207  noblep243@aol.com www.bryncocynorganic.co.uk

Welsh Food and Drink Directory

85


Beverages C-F Crafty Devil Brewing Ltd

Evan-Evans Brewery Group

476A Cowbridge Road West, Cardiff CF5 1BL  Rhys Watkins  +44(0) 7766 014550  Info@craftydevilbrewing.co.uk  /craftydevilcardiff  @craftydevilbrew www.craftydevilbrewing.co.uk

1 Rhosmaen St, Llandeilo Carmarthenshire SA19 6BD  Simon Buckley  +44(0) 1558 824455  simonbuckley @westcoastbrands.com  @evan-evans1767 www.evan-evans.com

Delicia Cakes & Teas 35 Greenlans Road, Southgate, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf CF72 8QD  Deborah Ellis  +44(0) 7960 784591  email@deliciacakes.co.uk  @deliciacakesandteas www.deliciacakes.co.uk Delicia Cakes are a high-quality baker, based near Llantrisant in South Wales, specialising in freshly-made gourmet cakes and cupcakes. Whenever possible, all our cakes use locally sourced ingredients for fresher, better tasting products - while promoting and supporting local suppliers.

86

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

We are Wales’ number one specialist cask ale business and contract bottler. We specialise in high quality beverage bottling.

Felinfoel Brewery Company Farmers Row, Felinfoel, Llanelli, Carmarthenshire SA14 8LB  Philip Lewis  +44(0) 1554 773357  info@felinfoel-brewery.com Wales’ oldest brewer established in 1888 and still brewing award winning ales in the heart of Felinfoel. We are proud that these beers are well known and respected throughout the world.

Footprint Coffee Ltd Ednol Farm, Kinnerton, Presteigne, Powys LD8 2PF  Emma Jones  +44(0) 1547 560177  emma@footprintcoffee.co.uk  /FootprintCoffee  @FootprintCoffee www.footprintcoffee.co.uk Built on a strong code of ethics and the spirit of adventure Footprint hand roasts top quality 100% Arabica coffee beans carefully sourced from speciality coffee growers around the world to showcase their interpretation of the best that coffee can be.

Fresh Start 109 Glan Rhymni, Cardiff, Mid Glam CF24 2TW  Eve Armitage  +44(0) 7585 324101  hello@freshstartjuice.co.uk  /freshstartjuice  @freshstartjuice www.freshstartjuice.co.uk Fresh Start is dedicated to producing the best juice programmes and delivering them all across the UK. Born in Cardiff and made with love, our juices are raw and cold pressed. Always fresh. Never pasteurised.


Beverages F-M Fruitapeel Juice Ltd

The Gourmet Gardener

Llanllyr Water

Unit 2, Llantrisant Business Park, Llantrisant, South Wales CF27 8LF  Andrew Leslie  +44(0) 7993 509562  Andy.leslie@fruitapeeljuice .co.uk www.fruitapeeljuice.co.uk

1 Brynich Cottage, Brecon, Powys LD53 7SH  Simon Mackenzie-Mason  +44(0) 7805 898132  admin@thegourmetgardener .co.uk  /Thegourmetgardener  @Thegourmetgardener @gourmetplants www.thegourmetgardener.co.uk

Llanllyr, Talsarn, Lampeter SA48 8QB  Linda Ashworth  +44(0) 1570 470788  info@llanllyrwater.com  @LlanllyrWater www.llanllyrwater.com

Fruitapeel juice are a one stop shop for chilled and ambient fruit juice, smoothies and fresh but milks. We specialise in raw, pasteurised and HPP products from one advanced location in South Wales. Servicing retail, food service and contract pack.

The Hurns Brewing Co Ltd (Tomos Watkin) Unit 3, Alberto Road, Swansea Enterprise Park, Swansea, Glamorgan SA6 8RP  Connie Parry  +44(0) 1792 797321  ceo@tomoswatkin.co.uk www.tomoswatkin.com Tomos Watkin is a multi-award winning brewery based in Swansea producing traditional and craft products. All of our products are crafted using the finest raw materials. Tomos Watkin - 'The Great Ales of Wales'.

From our garden and nursery we grow a range of interesting and exciting edible plants. These plants have inspired us to create delicious selection of seasonal condiments including oils, vinegars, shrubs, cordials, jellies and pestos.

Gower View Foods Unit B, Heol Ty Newydd, Cross Hands Food Park, Carmarthenshire SA14 6RZ  Carolyn Mills  +44(0) 1269 846958  carolyn@gowerviewfoods.co.uk www.gowerviewfoods.co.uk Gower View specialises in butter and yellow fats, liquid potting and filling lines with cream, yogurt, brandy butter and breakfast muesli pots all filled on site. We also offer promotional packing such as netting, shrink wrapping and blister packs.

Llanllyr Source is one of the world’s premium quality bottled waters. It comes from our sources beneath certified organic fields in West Wales in the UK.

M&S Catering Supplies Ltd. Unit 11b, Trecenydd Industrial Estate, Caerphilly, Mid Glamorgan CF83 2RZ  Carl Andrews  +44(0) 29 2088 8877  enquiries@mscateringsupplies .co.uk www.mscateringsupplies.co.uk

Moody Sow Farm Shop Cefn Mably Farm Park, Began Road, Old St Mellons, Cardiff CF3 6XL  Anthony Tilbury  +44(0) 1633 680034  mail@moodysow.com  @Moodysow www.moodysow.com

Welsh Food and Drink Directory

87


Beverages M-P Morgansbrew Tea

Pant Du

Oldford House, Berriew Road, Welshpool, Powys SY21 7SS  Geoffrey Meredith  +44(0) 1938 552303  morgansbrew@hotmail.co.uk  /Morgansbrew Tea

Y Wern, Ffordd y Sir, Penygroes LL54 6HE  Richard a Iola Huws  +44(0) 1286 880806 +44(0) 1286 881819  post@pantdu.co.uk www.pantdu.co.uk

We are a small tea company that has a range of teas, fruit and herbals infusion. our products can make traditional style drink, also use as dried ingredient as a flavouring in any type of food hot, cold or bar work like our new flavoured Gin, and pale ale.

Mrs Teague’s Emporium Chwaen Ddu, Carmel, Llanerchymedd, Anglesey LL71 7DE  Ginny Teague  +44(0) 1248 470371  vteague2@gmail.com  @ginny_t www.mrsteague.com Chocolates, syrups and vegetarian pâtés. All products are handmade using locally sourced natural ingredients. No preservatives or additives.

88 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Pant Du Vineyard and Orchard situated on the slopes of the Nantlle Valley, Snowdonia, is a family-run business producing award winning wines, high quality craft cider, unique apple juices and premium bottled water. Great Taste 3* winner.

Pip's Real Hot Chocolate Co. 155 Penrhiwceiber Road, Mountain Ash, RCT CF45 3SG  Phillip Easton  +44(0) 7932 710126  pip@pipsformilk.co.uk  /RealHCC  @RealHCC www.realhotchocolate.co Artisan hot chocolate preparations hand made in Wales in a number of flavours. Free-from Nuts, Gluten, and Dairy are available. Wholesale to gift shops and cafés, plus retail available. White label available. And it's delicious!

The Preservation Society 26 Victoria Road, Chepstow, Monmouthshire NP16 5QW  Angharad Underwood  +44(0) 1291 626516  angharad @the-preservation-society.co.uk  /ThePreservationSociety  @angharadtps www.the-preservation-society.co.uk The Preservation Society produces multi award winning chutneys, sirops and preserves packed with flavour.

Purple Moose Brewery Ltd. Union Buildings, Madoc Street, Porthmadog LL49 9DB  Lawrence Washington  +44(0) 1766 515571  beer@purplemoose.co.uk  @PurpleMooseBrew www.purplemoose.co.uk Purple Moose Brewery manufactures and distributes a range of modern Welsh ales in both cask and bottle. Numerous national and international accolades have been awarded to our beers.


Beverages R-W Radnor Hills Mineral Water Company Ltd Heartsease Farm, Knighton, Powys LD7 1LU  Penny Butler  +44(0) 1547 530220  holly@radnorhills.co.uk  /Radnor-Hills  @radnorhills www.radnorhills.co.uk We have developed a strong portfolio of products over our 25 years in the soft drinks industry designed to suit all customers’ needs, including our natural mineral water, pure fruit juice, premium pressés and favoured waters and children's drinks!

Ty Nant Spring Water

Welsh Brew Tea

Bethania, Llanon, Ceredigion SY23 5LS  +44(0) 1974 272111  info@tynant.com www.tynant.com

57 Higher Lane, Langland, Swansea SA3 4PD  Alan Wenden  +44(0) 1792 363391  info@welshbrewtea.com  @welshbrewtea www.welshbrewtea.co.uk

VCL (Vydex Corporation Ltd) Wroughton Business Estate, Ely, Cardiff CF5 4AB  Craig Coombs  +44(0) 29 2057 8578  craig@vydex.co.uk www.vydex.co.uk Manufacturers of Health, Wellbeing, Sports Nutrition Products. BRC, ISO9001, GMP, HALAL.

Segafredo Zanetti UK a 5, Cyfarthfa Park Industrial Estate, Merthyr Tydfil CF47 8PE  Ian Clark  +44(0) 1685 384341  ianclark@segfredozanetti.co.uk www.segafredozanetti.co.uk

Tast Natur 39 Ffordd Ty Unnos, Caerdydd CF14 4NJ  Non Rhys  +44(0) 29 2062 7156  info@tastnatur.com  /tastnatur www.tastnatur.cymru Tast Natur artisan syrups use seasonally foraged and garden grown plants, so new and exclusive products are continuously created throughout the year. They can be diluted, drizzled or mixed to add a taste of nature to food and drink.

Weekes of Merthyr 1-2 Dynevor Street, Georgetown, Merthyr Tydfil, Mid-Glamorgan CF48 1AY  Martin Weekes  +44(0) 1685 723329  weekes6@aol.com www.weekesofmerthyr.co.uk

Welsh Farmhouse Apple Juice Graig Barn Farm, Llangenny Lane, Crickhowell, Powys NP8 1HB  John Morris  +44(0) 1873 810275  johng.morris@virgin.net www.welshfarmhouseapplejuice.co.uk We produce over thirty single variety organic apple juices using rare apples from traditional Welsh farm orchards. Winner of True Taste, Great Taste and served at the Ryder Cup and Nato Summit in Newport. In 2015 we were awarded a Royal Warrant by HRH The Prince of Wales, the only food and drink company in Wales to hold a warrant.

Weekes Bros is a family run confectionery distribution business based in the heart of South Wales in Merthyr Tydfil with over 160 years of experience in the industry. We are wholesalers of confectionery, crisps and snacks, soft drinks and sundries. Our company delivers to convenience stores, newsagents, service stations, leisure centres, educational establishments, clubs, public houses, factories, restaurants, cafés and many other types of outlets.

Welsh Food and Drink Directory

89


Diodydd alcoholig a chynhyrchion brag Alcoholic drinks and fermented /brewed products

90 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Alcoholic drinks and fermented/brewed products A-B Aerona

Apple County Cider Co

Rhedynog Isaf, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6LQ  Hazel Jones  +44(0) 1766 810387  info@aerona.wales  /Aerona  @AeronaLiqueur www.aerona.wales

Whitehouse Farm, Crossways, Newcastle, Monmouthshire NP25 5NS  Stephanie Culpin  +44(0) 1600 750835  hello@applecountycider.co.uk  @apple_countyco www.applecountycider.co.uk

Unique aronia berry products from Wales, made with handpicked aronia berries from plants grown on the family farm. Available through independents shops, delis, wholesalers, food fairs and festivals and online.

Apple County Cider Co specialises in single variety ciders made from 100% apple juice, cold fermented and lightly sparkling. Harvested from our orchards and made on our farm in Monmouthshire.

Boozy Bods Ltd. T/A Tudor Brewery Unit 1 & A, Llanhilleth Industrial Estate, Llanhilleth, Abertillery, Blaenau Gwent NP13 2RX  Jaime Devine  +44(0) 1495 214808  info@tudorbrewery.co.uk  @tudorbrewery www.tudorbrewery.co.uk A multi award winning family owned and run brewery, which uses only traditional methods to create true Welsh beers.

Bragdy Dinbych Beacons Farm Shop Ancre Hill Vineyard Rockfield Road, Monmouth, Monmouthshire NP25 5HS  Richard Morris  +44(0) 1600 714152  info@ancrehillestate.co.uk  @Ancrehillestate www.ancrehillestates.co.uk This family owned vineyard is planted with Pinot Noir, Chardonnay and Albarino grapes. Biodynamic vineyard produces world class, award winning wines.

Welsh Venison Centre, Middle Wood Farm, Brecon, Powys LD3 7HQ  Rachel Morgan  +44(0) 1874 730929  info@beaconsfarmshop.co.uk  /welshvenison  @welshvenison A family run business situated in the heart of the Brecon Beacons Offering a range of home produced venison, beef, lamb and local pork. Also local fresh bread, eggs, cheese and other deli items. Coffee shop with stunning views. Open: Mon-Sat 7:30-5:00.

Crown Workshop, Crown Lane, Denbigh, Denbighshire LL16 3SY  Alyn Ashworth  +44(0) 7850 687701  info@bragdydinbych.co.uk  /Bragdy Dinbych www.bragdydinbych.co.uk Nano-brewery producing a wide range of real ales, and occasional seasonal and special brews, including Denbigh Plum Ale. Brewery tours and brew-ityourself days. Beers available in bottles, in local pubs, and brewery tap Y Goron Fach in Denbigh.

Welsh Food and Drink Directory

91


Alcoholic drinks and fermented/brewed products B-C Bradgy Lleu Cyf

Brecon Brewing

Caffle Brewery

Unit A9, Ystad Ddiwydiannol Penygroes, Ffordd Llanllyfni, Penygroes, Caernarfon, Gwynedd LL54 6DB  Robat Jones  +44(0) 7724 902532  post@bragdylleu.co.uk  /bragdylleu www.bragdylleu.co.uk

8a Brecon Enterprise Park, Brecon, Powys LD3 8BT  Buster Grant  +44(0) 1874 620 800  beer@breconbrewing.co.uk  /breconbrewing  @BreconBrewing

The Old School, Llawhaden, Narberth, Pembrokeshire SA67 8DS  Sharon and Chris Bannister  +44(0) 1437 541502  contact@cafflebrewery.co.uk  /cafflebrewery  @cafflebrewery www.cafflebrewery.co.uk

Bragdy Lleu is a new Penygroesbased microbrewery producing quality real ale using only the finest natural ingredients. Lleu is a 4% ABV amber ale with a fresh, hoppy taste and a wonderful mouth feel. Combining only malted barley, wheat, yeast and Dyffryn Nantlle mountain water; Lleu is a truly memorable ale.

A range of Cask, Keg and Bottled beers reflecting both traditional and contemporary styles.

Bryn Ceiliog Vineyard Mill Farm, Pen-Y-Turnpike Road, Dinas Powys CF64 4HG  Ian Symonds  +44(0) 29 2051 3099  ian.symond@yahoo.co.uk

Buzzard Brewery Bragdy Twt Lol Uned/Unit B27, Ystad Ddiwydiannol Trefforest Industrial Estate, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf CF37 5YB  Philip Thomas  +44(0) 7966 467295  philip@twtlol.com  /twtlol  @BragdyTwtLol www.twtlol.com Rydym yn fragdy twt dynamig a ffres wedi'i lleoli yn Nhrefforest, De Cymru. We are a fresh and dynamic microbrewery located in Trefforest, South Wales.

92

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Speddyd Farm, Llandyrnog, Denbigh, Denbighshire LL16 4LE  Stuart Peasley  +44(0) 7972 202880  stu@buzzardbrewery.co.uk  /BuzzardBrewery  @BuzzardBrewery www.buzzardbrewery.co.uk Micro-brewery producing craft cask conditioned ales. We deliver direct to the pub trade as well as offering a range of bottle conditioned ale.

Caffle is a small batch brewery situated in the heart of Pembrokeshire producing a range of cask and bottle conditioned ales; some with locally grown hops.

Castles Brewery Ltd. Unit 51B, Symonds Cliffe Way, Severn Bridge Industrial Estate, Portskewett, Monmouthshire NP26 5PW  Nathan Micic  +44(0) 1291 422032  nathan@castlesbrewery.co.uk  /CastlesBreweryLtd  @castlesbrewery www.castlesbrewery.co.uk We are a family run micro-brewery based in South Wales. We currently supply our beers in cask and bottle, but will be looking at kegs/cans from 2017 onwards. We have a small dedicated team ensuring every product we make is to the highest standard.


Alcoholic drinks and fermented/brewed products C Castell Howell Foods Ltd. Cross Hands Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Natalie Jones  +44(0) 1269 846106  Natalie.jones@chfoods.co.uk  /CastellHowell  @CastellHowell www.castellhowellfoods.co.uk We’re proud of our rural roots, which is why supplying and promoting regional produce is one of our core values. We believe in secure, sustainable and fair supply chains. Welsh meat, dairy produce, beverages and gourmet foods are an integral part of our extensive selection of products.

Celtic Country Wines

Celtic Oriental Ltd.

The Winery, Henllan, Llandysul SA44 5TD  Richard Shipp  +44(0) 1559 372152  enquiries@celticwines.co.uk  /celteg  @celticwines www.celticwines.co.uk

2A East Road, Penallta Industrial Estate, Penallta, Hengoed, Caerphilly CF82 7SU  Anthony Nyinaku  +44(0) 29 2102 3242  tony@celticoriental.com www.celticoriental.com

Family owned company producing fruit wines, liqueurs, jams, chutneys and preserves.

Celtic Oriental Ltd is a bulk manufacturer of fermented soy sauces, black beans, yellow/red bean purees, gluten-free miso, allergen-free Worcester sauce and several industrial blends made entirely in the United Kingdom using non-GM ingredients.

The Celt Experience Pontygwindy Industrial Estate, Pontygwindy Road, Caerphilly CF83 3HU  Kevin Swords  +44(0) 29 2086 7707  kevin@celtexperience.com  @celtbeers www.celtexperience.com An adventurous and experimental Craft Brewery, inspired by Celtic Mythology. We have hand-carved a range of leftfield and extraordinary ales, that are exported all over the world.

Welsh Food and Drink Directory

93


Alcoholic drinks and fermented/brewed products C Celtic Spirit

Coles Family Brewers

Bryn Maethlu, Llanfaethlu, Anglesey LL65 4NW  Richard Jones  +44(0) 1407 730021  richard@celticspirit.co.uk  @CelticSpiritCo www.celticspirit.co.uk

White Hart Thatched Inn and Brewery, Llanddarog, Carmarthen, Carmarthenshire SA32 8NT  Cain Coles or Marcus Coles  +44(0) 1267 275395  bestpubinwales@btconnect .co.uk www.bestpubinwales.co.uk www.colesfamilybrewery.co.uk

Award winning producer of fine quality spirits and liqueurs from age old family recipes.

We are a family run business from a village in Llanddarog Carmarthen. Established in 1999 producing award winning beers, ciders, lagers and stouts.

Condessa Welsh Liqueurs Bryn Maethlu, Llanfaethlu, Anglesey LL65 4NW  Richard Jones  +44(0) 1407 730021  richard@condessa.co.uk www.condessa.co.uk Award winning fruit and cream liqueurs, cocktail recipes and liqueur gift products.

Conwy Brewery Unit 2, Ty Mawr Enterprise Park, Tan Y Graig Road, Llysfaen, Colwyn Bay LL29 8UE  Gwynne Thomas  +44(0) 1492 514305  enquiries@conwybrewery.co.uk  @ConwyBrewery www.conwybrewery.co.uk Producer of a range of cask and bottle conditioned ales with no artificial ingredients.

Crafty Devil Brewing LTD 476A Cowbridge Road West, Cardiff CF5 1BL  Rhys Watkins  +44(0) 7766 014550  Info@craftydevilbrewing.co.uk  /craftydevilcardiff  @craftydevilbrew www.craftydevilbrewing.co.uk

94

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Alcoholic drinks and fermented/brewed products C-G Cross Inn Pub and Cerddin Brewery

Evan-Evans Brewery Group

Maesteg Road, Maesteg, Bridgend CF34 9LB  Gillian Scott-Morgan  +44(0) 1656 732476  enquiries@cerddinbrewery@co.uk  @cerddinbrewery www.cerddinbrewery.co.uk

1 Rhosmaen st, Llandeilo Carmarthenshire SA19 6BD  Simon Buckley  +44(0) 1558 824455  simonbuckley @westcoastbrands.com  @evan-evans1767 www.evan-evans.com

Glyndwr Vineyard, Church Road, Llanblethian, Cowbridge, Vale of Glamorgan CF71 7JF  Richard Norris  +44(0) 1446 774564  glyndwrwine@gmail.com www.glyndwrvineyard.co.uk

The Gourmet Gardener

Cask ales, bottled conditioned beers. CAMRA Pub of the Year 2012, 2013 and Highly Credited. Our beer, Cascade, won Bronze at Ludlow Beer Festival, this summer.

We are Wales’ number one specialist cask ale business and contract bottler. We specialise in high quality beverage bottling.

Cwrw Cader / Cader Ales

Felinfoel Brewery Company

Uned 4 Parc Menter Marian Mawr, Dolgellau, Gwynedd LL40 1UU  Stephen Warner or Jane Warner  +44(0) 7931 734655  Stephen.warner@caderales.com jane.warner@caderales.com  @caderales www.caderales.com

Farmers Row, Felinfoel, Llanelli, Carmarthenshire SA14 8LB  Philip Lewis  +44(0) 1554 773357  info@felinfoel-brewery.com

Cwrw Cader/Cader Ales is a family run microbrewery in the picturesque market town of Dolgellau at the foot of Cader Idris in Southern Snowdonia. We produce a range of quality real ale in casks and bottles for sale to the trade and to the general public.

Glyndwr Vineyard

Wales’ oldest brewer established in 1888 and still brewing award winning ales in the heart of Felinfoel. We are proud that these beers are well known and respected throughout the world.

Geipel Brewing Pant Glas, Llangwm, Corwen, Conwy LL21 0RN  Erik Geupel  +44(0) 1490 420838  info@geipel.co.uk  /GeipelBrewing  @GeipelBrewing www.geipel.co.uk A rural microbrewery specialising in lagers made the traditional way: without filtration or pasteurisation.

1 Brynich Cottage, Brecon, Powys LD53 7SH  Simon Mackenzie-Mason  +44(0) 7805 898132  admin@thegourmetgardener .co.uk  /Thegourmetgardener  @Thegourmetgardener @gourmetplants www.thegourmetgardener.co.uk From our garden and nursery we grow a range of interesting and exciting edible plants. These plants have inspired us to create delicious selection of seasonal condiments including oils, vinegars, shrubs, cordials, jellies and pestos.

The Great Orme Brewery Builders Street, Llandudno LL30 1DR  Tristian Greenfield  +44(0) 1492 330680  sales@greatormebrewery.co.uk  @welsh_ale www.greatormebrewery.co.uk Producer of fine ales and lager to the license trade.

Welsh Food and Drink Directory

95


Alcoholic drinks and fermented/brewed products G-K Grey Trees Brewery

Heart of Wales Brewery

Unit 5&6 Gasworks Road, Aberaman, Aberdare, Rhondda Cynon Taff CF44 6RS  Tracey Davies  +44(0) 1685 267077  info@greytreesbrewery.com  /GreyTrees  @Greytreesbrewer www.greytreesbrewery.com

Zion Street, Llanwrtyd Wells, Powys LD5 4RD  Lindsay Ketteringham  +44(0) 1591 610236  Lindsay@heartofwalesbrewery .co.uk www.neuaddarmshotel.co.uk/brewery

Independent Craft Ale producers providing award winning products to a variety of customers. An on site shop sells a wide range of bottled and canned products, with Mini kegs and presentation packs also available.

The Hurns Brewing Co. Ltd. (Tomos Watkin) Unit 3, Alberto Road, Swansea Enterprise Park, Swansea, Glamorgan SA6 8RP  Connie Parry  +44(0) 1792 797321  phillparry@tomoswatkin.co.uk www.tomoswatkin.com

Gwynt Y Ddraig Cider Llest Farm, Llantwit Fardre, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf CF38 2PW  William George  +44(0) 1443 209852  sales@gwyntcider.com www.gwyntcider.com

Hallets Real Cider Blaengawney Farm, Mynydd Maen, Hafodyrynys, Crumlin NP11 5AY  Ann Janet  +44(0) 1495 244691  info@halletsrealcider.co.uk  /Hallets Real Cider  @halletscider www.halletsrealcider.co.uk Hand made, farm produced real cider, 100% juice with no artificial additives. Family business based on the family farm in South Wales. BBC Food and Farming Award Winner 2016 - Best UK Drinks Producer. Available direct or various UK outlets.

96

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Tomos Watkin is a multi-award winning brewery based in Swansea producing traditional and craft products. All of our products are crafted using the finest raw materials. Tomos Watkin - 'The Great Ales of Wales'.

The Jacobi Brewery of Caio Penlanwen Farm, Pumsaint, Carmarthenshire SA19 8RR  Justin Jacobi  +44(0) 1558 650605  justin@jacobibrewery.co.uk  @JacobiBrewery www.jacobibrewery.co.uk In 2006 Justin and David disenchanted with the uninteresting and flavourless ales available within the market, decided that action speaks louder than words and set up the Jacobi Brewery of Caio. Using only the best ingredients, we marry the brewing craft with passion producing individual characteristic premium ales with full flavour and aromas.

Kingstone Brewery Tintern, Chepstow, Monmouthshire NP16 7NX  Edward Biggs  +44(0) 1291 680111  info@kingstonebrewery.com www.kingstonebrewery.co.uk Produces a range of award winning cask and bottle conditioned real ales.


Alcoholic drinks and fermented/brewed products M-N Mantle Brewery

Monty’s

Moody Sow Farm Shop

Unit 16 Pentood Ind. Est., Cardigan, Ceredigion SA43 3AG

Unit 1, Castle Works, Hendomen, Montgomery, Powys SY15 6EZ  Pam Honeyman  +44(0) 1686 668 933  pam@montysbrewery.co.uk  montysbrewery www.facebook.com/montysbrewery www.montysbrewery.co.uk

Cefn Mably Farm Park, Began Road, Old St Mellons, Cardiff CF3 6XL  Anthony Tilbury  +44(0) 1633 680034  mail@moodysow.com  @Moodysow www.moodysow.com

 Ian Kimber

 +44(0) 1239 623898  info@mantlebrewery.com  /Mantle-Brewery-ltd358393000848511  @MantleBrewery www.mantlebrewery.com Fine Welsh ales from award winning Cardigan town craft brewery. Available in cask, craft keg and bottles. Brews include Rock Steady, MOHO, Cwrw Teifi, Dark Heart, Dis-Mantle and Hoodwinked. Contact for nearest stockist or buy direct from the brewery.

Meadow View Vineyard Cross Ways, Llanblethian, Cowbridge CF71 7LJ  Michael Lewis  +44(0) 29 205 15552  m.lewis@meadowviewvineyard .co.uk www.meadowviewvineyard.co.uk

Family run independent brewery based in Mid Wales on the Powys / Shropshire borders. Multi award winning with International Beer Challenge award winner SIBA, Great Taste, and CAMRA winner. Accredited SALSA supplier. Cask, Bottled beer and Craft Keg beer available.

New Quay Honey Farm Cross Inn, New Quay, Ceredigion SA44 6NN  Sam Cooper  +44(0) 1545 560822  enquiries@thehoneyfarm.co.uk www.afonmel.com New Quay Honey Farm produces a range of the finest honey available, and brews a range of amazing Meads, in the wilds of Ceredigion.

Family run business specialising in Welsh sparkling wine made by the traditional champagne method.

Welsh Food and Drink Directory

97


Alcoholic drinks and fermented/brewed products N-P North Wales Brewery

Oast House Brewery

Old Monty Cider

Ty Tan-y-Mynydd, Moelfre, Abergele LL22 9RF  John Wood  +44(0) 1745 832966  northwalesbrewery@uwclub.net

32 Brynystwyth, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1SS  John Dyer  +44(0) 1970 627907  info@oasthousebrewery.co.uk  /OastHouseBrewery  @OastHouseBrewer www.oasthousebrewery.co.uk

Glascoed, Garthmyl, Montgomery, Powys SY15 6RT  John Jenkins  +44(0) 1686 640899  oldmontycider@gmail.com www.oldmonty.co.uk

Brewer and purveyor of traditional real ales and medieval meads using historical mead recipes.

An Aberystwyth based business brewing quirky beers locally. We practise technical brewing to create great tasting beer in cask, keg and bottle.

Award winning traditional Welsh cider made from 100% freshly pressed apples.

Otley Brewing Company Unit 39, Albion Industrial Estate, Cilfynydd Road, Pontypridd CF37 4NX  Karl Greenhough  +44(0) 1443 480555  info@otleybrewing.co.uk  @OtleyBrewingCo www.otleybrewing.co.uk

Pant Du Y Wern, Ffordd y Sir, Penygroes LL54 6HE  Richard a Iola Huws  +44(0) 1286 880806 +44(0) 1286 881819  post@pantdu.co.uk www.pantdu.co.uk Pant Du Vineyard and Orchard situated on the slopes of the Nantlle Valley, Snowdonia, is a family-run business producing award winning wines, high quality craft cider, unique apple juices and premium bottled water. Great Taste 3* winner.

98

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Alcoholic drinks and fermented/brewed products P-T Parva Farm Vineyard Parva Farm & Vineyard, Tintern, Chepstow, Monmouthshire NP16 6SQ  Judith Dudley  +44(0) 1291 689636  parvafarm@hotmail.com www.parvafarm.com Grow grapes and produce award winning wines - red, rose, white and sparkling, as well as Welsh mead, fruit wines and cider.

Pipes Beer (Artisan Brewing Co. Ltd.) 183a Kings Rd, Cardiff CF11 9DF  Simon Doherty  +44(0) 77763 82244  info@pipesbeer.co.uk  @pipesbeer www.pipesbeer.co.uk Established early 2008 and based in a small Artisan Brewery in Pontcanna, Cardiff. We work tirelessly at creating the very best examples of some of the most unique and least known beer styles from all over the globe. All our beers are 100% natural, additive and preservative free and suitable for a Vegan diet.

Pixie Spring Brewing Ltd. (Hopcraft) Unit C1, Coed Cae Lane Industrial Estate, Pontyclun, Rhonda Cynon Taf CF72 9HG  Gazza Prescott  +44(0) 7814 255943  hops@hopcraftbrewing.co.uk  @HopcraftGazza www.hopcraftbrewing.co.uk Hopcraft / Pixie Spring Brewing started brewing in June 2013 after 6 hard months labour getting the second-hand brewery ready for action. We love hops and produce various one-off and seasonal beers showcasing different hop combinations and flavours plus some other stuff we feel like brewing too!

Purple Moose Brewery Ltd. Union Buildings, Madoc Street, Porthmadog LL49 9DB  Lawrence Washington  +44(0) 1766 515571  beer@purplemoose.co.uk  @PurpleMooseBrew www.purplemoose.co.uk Purple Moose Brewery manufactures and distributes a range of modern Welsh ales in both cask and bottle. Numerous national and international accolades have been awarded to our beers.

Radnorshire Ales Brookside Farm, New Radnor, Powys LD8 2SU  Ben Asson  +44(0) 1544 350456  radnorshireales@yahoo.com  /ranorhillsholidaycottages www.radnorshireales.co.uk Radnorshire Ales is a micro brewery producing cask and bottled ales using our own spring water. Situated in the Radnor Valley our ales celebrate the hills and landscape features of the locality. We currently produce five traditional and new wave ales.

Rhymney Brewery Gilchrist Industrial Estate, Blaenavon, Pontypool NP4 9RL  Andrew Thomas  +44(0) 1685 722253  mark@rhymneybreweryltd .com www.rhymneybreweryltd..com

Tenby Brewing Company Unit 15, The Salterns, Tenby, Pembrokeshire SA70 7NJ  Rob Faulkner  +44(0) 1834 218090  info@tenbybrewingco.com  /Tenbybrewingco  @Tenbybrewingco www.tenbybrewingco.com Independent brewers in Tenby producing a diverse range of small batch Craft Beers; direct to the licensed trade and Welsh wholesalers.

Welsh Food and Drink Directory

99


Alcoholic drinks and fermented/brewed products T-U Tiny Rebel Brewing Co. Unit 12A, Maesglas Industrial Estate, Newport, Gwent NP20 2NN  Bradley Cummings  +44(0) 1633 547378  bradley@tinyrebel.co.uk  @TinyRebelBrewingCo www.tinyrebel.co.uk It all began in a garage back in 2008 where Brad and Gazz homebrewed on weekends. We got pretty good at it and as we are beer geeks at heart we always took things that one step further. In 2010 the idea for Tiny Rebel was born, with the result being our official launch in February 2012.

Tomos a Lilford Brewery / Bragdy Tomos a Lilford Unit 11b, Vale Business Park, Cowbridge, Vale of Glamorgan CF71 7PF  Rolant Tomos  +44(0) 1446 677757  tomos.lilford@gmail.com  @tomosalilford www.tomosalilford.com Adventurous Microbrewery based in The Vale of Glamorgan. Great tasting beers for those with an adventurous palate. Ales include Rosemary Ale, Seaweed Stout, Hay Ale. Can also provide own label beers.

Toloja Orchards Ty Gwyn, Dihewyd, Lampeter SA48 7PP  Nikki Crewes-Sweet  +44(0) 1570 471295  sales@welshcider.com www.welshcider.com Toloja Orchards is a family company set up by Nikki and Kevin Sweet based near Cardigan Bay producing award winning traditional ciders and vinegars which are used to make our ’must-have-mustard’ range, chutneys, relishes as well as jams and marmalades. Toloja is this year opening their shop and microheritage centre.

100 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Tomos Watkin Brewery Unit 3, Alberto Close, Llansamlet, Swansea SA6 8RP  Connie Parry  +44(0) 1792 797280 +44(0) 1792 560020  connie@tomos-watkin.com info@hurnsbeer.com www.tomoswatkin.com A family run brewery priding itself on the quality of their ales produced using the finest ingredients. One of the largest breweries in Wales and the fastest growing beer brand. Tomos Watkin is brewed in Wales and enjoyed worldwide.

Tudor Brewery Unit A, Llanhilleth Ind Est, Abertillery, Bleanau Gwent NP13 2RX  James Carver  +44(0) 1495 214808  info@tudorbrewery.co.uk  /tudorbrewerywales  @tudorbrewery www.tudorbrewery.co.uk

The Untapped Brewing Company Unit 6, Little Castle Business Park, Raglan, Monmouthshire NP15 2BX  Martin Darby  +44(0) 7988 199794  sales@untappedbrew.com  /Untapped Brewing Company  @untappedbrew www.untappedbrew.com Independent craft beer producers. Creators of traditional styles of quality Real Ales. Based in Raglan, Monmouthshire.


Alcoholic drinks and fermented/brewed products W Warcop

White Castle Vineyard

Wrexham Lager

9 Nellive Park, St Brides, Wentlooge, Newport, Gwent NP10 8SE  Bill Picton  +44(0) 1633 680 058  williampicton@warcopales.com www.warcopales.com

Croft Farm, Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire NP7 8RA  Robb Merchant  +44(0) 1873 821443  info@whitecastlevineyard.com  /WhiteCastleVineyard  @welshwines www.whitecastlevineyard.com

43 St Georges Crescent, Wrexham, LL13 8DB  Mark Roberts  +44(0) 1978 266222  mark.roberts@wrexhamlager .co.uk  /wrexhamlager  @wrexhamlager www.wrexhamlager.co.uk /wrexhamlager

Warcop Ales is a small microbrewery situated on the Wentlooge levels between Newport and Cardiff. The brewery produces quite a large and varied number of cask and bottled conditioned real ales, ranging from dark mild’s to pale ales of high and low ABV’s.

White Castle vineyard is recognised as a top producer of Welsh wines, a family run business situated near Abergavenny in the Monmouthshire countryside. Our aim is to produce quality Welsh wines and become a top local visitor attraction.

Wrexham Lager Beer Co. is the UK’s first lager brewery and has a tremendous history. It also produces fine pilsner style lagers for the domestic and export market.

Wernddu Wine and Vineyard Wernddu Farm, Pen-y-Clawdd, Monmouth, Monmouthshire NP25 4BW  Leigh Strawford  +44(0) 1600 740104  info@wernddu.com  @leighstrawford www.wernddu.com Escape to the country in the heart of Monmouthshire and sample award winning wine, cider and perry in a relaxed atmosphere.

Welsh Food and Drink Directory 101


Cynnyrch becws Bakery

102 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Bakery A-B AJ Jones and Son

Baked by Mel

Beacons Farm Shop

23 Lion Street, Hay-on-Wye, Powys HR3 5AD  Ruth Hovmand  +44(0) 1497 820970  jonesthebaker@bbmax.co.uk

Cartref, High Street, Llantwit Major CF61 1SS  Melanie Constantinou  +44(0) 7972 795677  info@bakedbymel.co.uk  /bakedbymel  @bakedbymel www.barabrith.co

Welsh Venison Centre, Middle Wood Farm, Brecon, Powys LD3 7HQ  Rachel Morgan  +44(0) 1874 730929  info@beaconsfarmshop.co.uk  /welshvenison  @welshvenison

Baked By Mel bakes traditional Bara Brith which can be sent all over the UK. It is ideal to send as a personal gift, B2B or for conferences/meetings. Bara Briths can include personalised messages and come in a gift box with a nostalgic flavour.

A family run business situated in the heart of the Brecon Beacons Offering a range of home produced venison, beef, lamb and local pork. Also local fresh bread, eggs, cheese and other deli items. Coffee shop with stunning views. Open: Mon-Sat 7:30-5:00.

Bakestone Bakery

Brace’s Bakery Limited

Unit 12, ARD Industrial Estate, Polo Grounds, New Inn, Pontypool NP4 0SW  Rhys Thomas  +44(0) 1495 524435  hello@bakestonebakery.co.uk  @BakestoneBakery www.bakestonebakery.co.uk

Pen-Y-Fan Industrial Estate, Crumlin, Newport NP11 3EF  +44(0) 1495 241400  info@bracesbakery .co.uk  @bracesbakery www.bracesbakery.co.uk

Anne’s Patisserie Unit 36, Manor Business Park, Flint CH6 5UY  Anne Elwood  +44(0) 1352 763562  james@annespatisserie.co.uk www.annespatisserie.co.uk Supply desserts and celebration cakes. Winner of Great Taste Awards for range of sticky toffee puddings.

The Bake Shed Unit 13, Albion Industrial Estate, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf CF37 4NX  William Rhys-Davies (The Brownie Man)  +44(0) 7817 296192  @thebakeshed thebrownieman@wkfoods.co.uk www.wkfoods.co.uk (soon to be www.thebakeshed.com) Producers of gorgeous tray bakes such as chocolate brownies, caramel shortcakes and cakes amongst other tasty products. We supply to direct coffee shops and conference centres as well as small and large food service companies. Call us for a sample!!

Bakestone Bakery produces delicious top quality gluten and dairy free goodies including welsh cakes, muffins, steam puddings, bread and celebration cakes.

Barons Patisserie Unit W7, Capital Business Park, Wentloog Avenue, Cardiff CF3 2PW  Gerry Tuffs  +44(0) 29 2079 5657  info@baronspatisserie.co.uk www.baronspatisserie.co.uk

Welsh Food and Drink Directory 103


Bakery B-C Burts Biscuits and Cakes Limited Unit 9-11, Brynmenyn Business Centre, St. Theodores Way, Brynmenyn Industrial Estate, Brynmenyn, Bridgend CF32 9TZ  Edward Burt  +44(0) 1656 720220  eburt@burtsbiscuitsandcakes .com  @ogmorebakery www.ogmorevalebakery.com Burts Biscuits and Cakes Limited manufactures Novelty Shortbread Biscuits, Cake and Savoury Cracker products and distributes throughout the UK, Europe, Middle East, Asia and North America.

Cakes for Celebrations The Old Wool Barn, Verity’s Court, Cowbridge, Vale of Glamorgan CF71 7AJ  Terence Aylward  +44(0) 1446 771710  taylward@hotmail.co.uk

Caroline’s Real Bread Company The Old Vicarage Bakery, Merthyr Cynog, Brecon, Powys LD3 9SD  Nigel Devlin  +44(0) 1874 690378  info@carolinesrealbread company.co.uk www.carolinesrealbreadcompany.co.uk

104 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Casa del Cymru Llysteifi, Llechryd, Cardigan, Ceredigion SA43 2NX  Simon Pope  +44(0) 7988 874876  info@casadelcymru.co.uk  /casadelcymru  @casadelcymru www.casadelcymru.co.uk

The Chocolate Brownie Company Ltd. Chesnuts, Cardiff Road, Creigiau, Cardiff CF15 9NL  Vicky Critcher  +44(0) 7870 589960  vicky@chocbrownieco.co.uk  @chocbrownieco

We are manufacturers of fresh vegetable pasta and fresh ravioli supplying fresh and frozen ravioli to the wholesale and retail markets. Ravioli fillings are made from many of the best Welsh food producers including Cardigan bay Crab and Perl Las.

Clam’s Handmade Cakes

Castell Howell Foods Ltd.

Artisan Handmade Bakery, supplying the food service with ambient and frozen cakes.

Cross Hands Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Natalie Jones  +44(0) 1269 846106  Natalie.jones@chfoods.co.uk  /CastellHowell  @CastellHowell www.castellhowellfoods.co.uk We’re proud of our rural roots, which is why supplying and promoting regional produce is one of our core values. We believe in secure, sustainable and fair supply chains. Welsh meat, dairy produce, beverages and gourmet foods are an integral part of our extensive selection of products.

1-2 Gwent Court, Victoria Business Park, Ebbw Vale NP23 8AN  Lewis Phillips  +44(0) 1495 357620  clamscakes@live.co.uk  @clamscakes www.clamscakes.co.uk

Continental Patisserie 216-217 Springvale Industrial Estate, Cwmbran, Torfaen NP44 5BJ  Piero Cutrupi  +44(0) 1633 860090  sales@continentalpatisserie .co.uk www.continentalpatisserie.co.uk


Bakery C-E Cradoc’s Savoury Biscuits 34 Cradoc Road, Brecon, Powys LD3 9LH  Allie Thomas  +44(0) 1874 624339  cradocs@btinternet.com  /Cradocs Savoury Biscuits  @cradocsbiscuits www.cradocs.co.uk Great tasting snacks and biscuits baked for cheeseboards and sharing dipping and dunking. Find them on sharing platters, at parties, and where we like to see them most, scooping up loads of hummus dipped into mango chutney sat on the sofa watching the telly! Available from major wholesalers nationwide or call the Brecon bakery.

Creative Food 1 Berkley Road, Bassaleg, Newport, Gwent NP10 8PP  Beverley Reed  +44(0) 1633 897550  bev@creativefood.co.uk  @bevcreativefood www.creative-foods.co.uk Artisan producer of handmade chocolates and patisserie. Sells direct to consumer via farmers markets (Usk and Abergavenny).

Delicia Cakes & Teas

Easibake Foods Ltd.

35 Greenlans Road, Southgate, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf CF72 8QD  Deborah Ellis  +44(0) 7960 784591  email@deliciacakes.co.uk  @deliciacakesandteas www.deliciacakes.co.uk

Pontyfelin Avenue, Pontypool NP4 0DQ  Dominic Downey  +44(0) 28 3839 0501  d.downey@evronfoods.co.uk www.easibakefoods.co.uk

Eastwest Cuisine Delicia Cakes are a high-quality baker, based near Llantrisant in South Wales, specialising in freshly-made gourmet cakes and cupcakes. Whenever possible, all our cakes use locally sourced ingredients for fresher, better tasting products - while promoting and supporting local suppliers.

Hillside, Coxhill, Narberth, Dyfed, Pembrokeshire SA67 8EH  Jacqueline Palit  +44(0) 1834 860268  eastwestcuisine@aol.com Suppliers of bread and cakes. Private catering.

Eat My Flowers Doodle Bakes 3 Corndon Drive, Montgomery, Powys SY15 6RE  Nicky Markham  +44(0) 7706 556131  doodlebakes@hotmail.co.uk  @DoodleBakes11 www.doodlebakes.co.uk

Cae Mawr, Cynwyd, Corwen, Denbighshire LL21 0EU  Sarah Hughes  +44(0) 1490 412039  info@eatmyflowers.co.uk www.eatmyflowers.co.uk

The Dough Ball Deli 8 Ninian Road, Cardiff CF23 5EE  Michelle Wilkins  +44(0) 29 2021 9888  michelle@thedoughballdeli.co.uk  @doughballdeli www.thedoughballdeli.co.uk Freshly baked dough balls with delicious dips.

Welsh Food and Drink Directory 105


Bakery F-G Fabulous Welsh Cakes

Frantastic Crepes

Unit 14, Bute Street, Mermaid Quay, Cardiff CF10 5BZ  Jo Roberts  +44(0) 7795 473224  sales@fabulouswelshcakes.co.uk  @Fabcakes www.fabulouswelshcakes.co.uk

301 Coed y Gores, Llanedeyrn, Cardiff CF23 9NP  Francis Munro  +44(0) 29 2073 3522  frantasticcrepes@msn.com Traditional crepes and galettes at events. Vegan baked goods at farmers markets.

Glanbrydan The Cottage Bake-house Pont Isaac, Cwmifor, Llandeilo, Carmarthenshire SA19 7AP  Wilf Winter  +44(0) 1558 822846  glanbrydan@btinternet.com  @glanbrydan www.glanbrydan.com

Face of Flowers Ltd. 6 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AD  Donna Lewis  44(0) 1267 233445  enquiries@face-of-flowersorganic.co.uk www.face-of-flowers-organic.co.uk

Farm Fresh Foods Cross Hands Foods Park, Llanelli SA14 6SX  Gareth Curtis  +44(0) 1269 846878  gareth.curtis@chfoods.co.uk Farm Fresh Foods is the food manufacturing arm of Castell Howell Foods. We make a broad range of fresh food to go, savoury lines, baked and unbaked pies, cooked meats, cured meats, tea time cakes and fresh sandwich fillings.

106 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Gorg’ Cakes Limited GHF Foods Ltd. Unit W7, Capital Business Park, Wentloog Avenue, Cardiff CF3 2PW  Gerry Tuffs  +44(0) 29 2079 5657  Gerryptuffs@gmail.com www.baronspatisserie.co.uk Wales leading supplier of desserts and patisserie products to Hotels, Restaurants, Local and National Government. We also Supply major Wholesalers and Restaurant Groups throughout The UK.

Garth Bakery Ltd. Pontcynon Industrial Estate, Abercynon, Rhondda Cynon Taf CF45 4EP  Andrew Morris  +44(0) 1443 742080  enquiries@garthbakery.com www.garthbakery.com

PO Box 2390, Wrexham LL11 0LY  Fiona Rooza  +44(0) 7759 275260  fiona@gorgcakes.co.uk  /gorgcakesltd  @gorgcakesltd www.greatbritishcakes.com

The Gourmet Gardener 1 Brynich Cottage, Brecon, Powys LD53 7SH  Simon Mackenzie-Mason  +44(0) 7805 898132  admin@thegourmetgardener .co.uk  /Thegourmetgardener  @Thegourmetgardener @gourmetplants www.thegourmetgardener.co.uk From our garden and nursery we grow a range of interesting and exciting edible plants. These plants have inspired us to create delicious selection of seasonal condiments including oils, vinegars, shrubs, cordials, jellies and pestos.


Bakery G-L Gower Cottage Brownies

Just Love Food Company

La Mediterranea Food UK

Gower Cottage, Higher Green, Reynoldston, Swansea SA3 1AD  Kate Jenkins  +44(0) 1792 390011  kate @gowercottagebrownies .co.uk  @gowercottage www.gowercottagebrownies.co.uk

Unit 6, Oakdale Court, Bryn Brithdir, Oakdale Business Park, Blackwood, Gwent NP12 4AD  Mike Woods  +44(0) 7749 674921  mike@justlovefoodcompany.com www.justlovefoodcompany.com

Unit 8, Blaenant Industrial Estate, Brynmawr, Ebbw Vale, Blaenau Gwent NP23 4BX  Domenico Scarpetta  +44(0) 7850 123759  dscarpetta@hotmail.com  /lamediterraneafood www.lamediterraneafood.com

Award winning chocolate brownie producer. Instead of flowers, say it with Gower Cottage Brownies. "The Best Brownies we’ve ever tasted" - BBC Good Food.

Knightley Puddings

Producing Italian and Mediterranean breads and various focaccia and savoury products, including real authentic fresh pasta and ravioli.

Henllan Bread Colomendy Industrial Estate, Rhyl Road, Denbigh, Denbighshire LL16 5TA  Ainslie Edwards  +44(0) 1745 812671  ainslie@henllanbread.co.uk  @HenllanBread www.henllanbread.co.uk Producers of fresh bread, rolls and cakes from their own traditional recipes.

Home Baking 46 Herbert Thomas Way, Birchgrove, Swansea SA7 0HH  Meinir Morgan  +44(0) 1792 798079  homebaking@fsmail.net www.homebakingonline.co.uk

25 Bridget Drive, Sedbury, Chepstow, Monmouthshire NP16 7AR  Connor Haines  +44(0) 1594 529000  sales@oakden.co.uk www.mayhawk.co.uk

La Crème Patisserie and Catering Co. Ltd. Unit 6, Mardon Park, Baglan Energy Park, Port Talbot SA12 7AX  Sian Hindle  +44(0) 1639 813166 www.lacremepatisserie.co.uk

Lewis Pie & Pasty Company Units 3-6, Abergelly Road, Swansea West Business Park, Fforestfach, Swansea SA5 4DY  +44(0) 1792 579908  @lewispies www.lewispies.co.uk

The Little Welsh Deli

La Crème Patisserie supply restaurants and hotels with award winning desserts as well as specialising in designer wedding cakes and bespoke chilled desserts to private customers.

 Clare Phillips  +44(0) 7852 211458  sales@thelittlewelshdeli.co.uk  @thelittlewelshdeli www.thelittlewelshdeli.co.uk

Specialising in wedding and celebration cakes.

Welsh Food and Drink Directory 107


Bakery L-P Love at First Bake Ltd. Unit 10, Brecon Enterprise Park, Brecon, Powys LD3 8BT  Teri-Ann Winslow  +44(0) 7545 095746  teri-ann@loveatfirstbake.co.uk  /loveatfirstbake  @loveatfirstbake www.loveatfirstbake.co.uk

Mamgu Castles & Cakes

Odonnell Bakehouse

14 varieties of homemade cakes all made to order.

10 New Road, Crickhowell, Powys NP8 1AU  Darryl Evans  +44(0) 7583 082806  michelle@odonnellbakehouse .co.uk  @odonnellbake www.odonnellbakehouse.co.uk

Londonderry, Jeffreyston, Kilgetty, Pembrokeshire SA68 0RT  Nan Jenkins  +44(0) 1646 651558

Award winning scratch producer of Gluten and Wheat Free sweet and savoury baked goods to coffee shops and cafes across the UK. In our dedicated Gluten Free bakery all our recipes are crafted and finished by hand, from single serve items to large cakes.

Mary’s Farmhouse Ltd.

O P Chocolates Ltd.

Unit 1 & 2, The Fairfields, Crymych, Pembrokeshire SA41 3QE  Mary Hursey  +44(0) 1239 831440  hq@marys-farmhouse.co.uk www.marysfarmhouse.co.uk

High Street, Dowlais, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan CF48 3TB  Scot Coton  +44(0) 1685 352560  opchoc@cemoi.com www.opchocolate.com

Maddocks’ Cakes from Wales Ltd.

Memory Lane Cakes Ltd.

Panini's Ltd

64 Southgate Road, Southgate, Swansea SA3 2DH  Patricia Maddocks  +44(0) 1792 233447  anthony@cakesfromwales.com www.cakesfromwales.com

Maes y Coed Road, Cardiff CF14 4XR  Ian Mayo  +44(0) 29 2035 7500  info@finsburyfoods.co.uk www.finsburyfoods.co.uk

Croeso/Welcome to Maddocks’ Cakes from Wales where you can order from our range of homemade, bakestone cooked authentic recipe Welsh cakes for collection or delivery direct to your door. Order your own “True Taste of Wales” award winning Maddocks’ Welshcakes and send a little piece of Wales in a fabulous gift box to someone special with your personalised message. Cakes from Wales company offers the best in Welsh home-baked cakes just like “mam makes”.

108 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Moody Sow Farm Shop Cefn Mably Farm Park, Began Road, Old St Mellons, Cardiff CF3 6XL  Anthony Tilbury  +44(0) 1633 680034  mail@moodysow.com  @Moodysow www.moodysow.com

Prydwen Road, Swansea West Business Park, Swansea SA5 4HN  Beth Evans  +44(0) 1792 587711  beth@paninis-sandwiches .co.uk  /Paninis  @PaninisSandwich www.paninis-sandwiches.co.uk Manufacturer and supplier of premium chilled ready to eat and "heat to eat" snacks. All bread baked on site. Grade AA BRC accredited. Supply local authority, retail and travel sectors. Gluten free and lactose free available if required.


Bakery P The Parsons Nose

Popty Bach Y Wlad

Popty’r Bryn

Old House Farm, Dingestow, Monmouthshire NP25 4EB  Andrew Dobson  +44(0) 1600 740441  parsonsnose@btconnect.com www.theparsonsnose.com

Cwrt Farm, Pentre Cwrt, Llandysul SA44 5DA  Enfys Wyse  +44(0) 1559 362335  djmarks@btconnect.com

Cefn Arthen, Brynsiencyn, Llanfairpwllgwyngyll, Anglesey LL61 6SZ  Nerys Roberts  +44(0) 1248 430223  nerys@poptyrbryn.co.uk

Producers of artisan, premium quality handmade sausages and beef burgers from our own rare breed livestock. Also produce a range of hand raised pies including beef, pork, venison and chicken.

We have been producing homemade cakes and preserves for 25 years using local producers. We sell in good food shops, at food fairs and in our tearoom.

Popty Bakery Ltd. Poppychocs and Cake Confectioners 3 Fairfax View, Raglan, Monmouthshire NP15 2DR  Rachel Petrie  +44(0) 1291 690983  poppychocs@ymail.co.uk Great Taste award winning marshmallows, individually handmade chocolates as well as celebratory cakes and brownies.

Llanllechid, Bethesda, Bangor, Gwynedd LL57 3HU  Marian Williams  +44(0) 1248 600517  marian@caegroes.co.uk  /poptybakery  @poptybakeryltd www.caegroes.co.uk 100 year old Award Winning family bakery situated in the foothills of Snowdonia North Wales producing Welsh Cakes, Bara Brith Cake, Bara Brith Loaf, Madeira cakes, All butter Shortbread, Eccles Cakes, Sponge Cakes, Snack Pack Cakes, Mince Pies and seasonal Cakes.

Prima Foods Unit 1, Glanlliedi Business Park, Llanelli SA14 8PD  Peter Delfino-Rice  +44(0) 1604 791769  peter@primafoods.co.uk  /suetsecrets  @suetsecrets www.primafoods.co.uk Prima Foods manufacturers and supplies specialist bakery shortenings and pastry mixes for the manufacturing, wholesalers and retail sector. This includes a range of gluten free home bakery mixes and ready cooked dumplings.

Welsh Food and Drink Directory 109


Bakery R-T Richardson’s Homebaking

Samosa Co. - SIM’s Food Ltd

Nolands Lodge, Llansteffan, Carmarthen SA33 5JZ  Paula Richardson  +44(0) 1267 241248  paulacardew@gmail.com

Unit 2, The Woodlands, Coedcae Lane, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Sokhy Sandhu  +44(0) 1443 800554  trade@samosaco.co.uk  @samosaco

Established in 1964, Richardson’s Home Baking make traditional high quality pies, terrines, cooked meats, faggots and a variety of cakes - one of which was personally selected by Prince Charles to be served at his wedding to Camilla. We also supply local shops and hotels.

Samosaco is a leading producer of Vegetarian and Vegan snacks of high quality. Products include baked samosas, bhajees, vegetarian sausages, gluten free pakoras and samosas, gluten free mixes. Samosaco also produce vegan and gluten free soups.

Shelly’s Foods 44 Brynteg Avenue, Bridgend CF31 3EN  Michelle Davies  +44(0) 7837 738723  shellysfoods@yahoo.co.uk Our homemade, luxury Welsh Shortbread is made in 16 flavours. We also produce other biscuits along with our own family recipe Welsh Cakes and tray bake cakes, so check out our website and we might offer something for your special occasion or just for an everyday treat!

Sugar & Spice Seasons Farm Foods The Lawn Farm, Lake View, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf CF72 8LQ  Amanda Rees  +44(0) 7920 427410  sully24@btinternet.com  @seasonsfarmfoods www.seasonsfarmfoods.co.uk

68 Oxford Street, Swansea SA1 3JG  Heather Parry  +44(0) 1792 429815  hparry@hotmail.com www.sugarspicecakes.co.uk Cakes for all occasions. Designed to be unique for your special day. Fruit, sponge, chocolate, almost anything is possible.

Talgarth Bakery 8-12 Spelter Industrial Estate, Maesteg, Bridgend CF34 0TY  Steve Chapman  +44(0) 1656 733185  enquiries@talgarthbakery.co.uk www.talgarthbakery.co.uk

110 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Bakery T-W Tregroes Waffle Bakery

Veggie Fayre

WK Foods

Unit 2, Pencader Road, Pontwelly, Llandysul, Ceredigion SA44 4AE  Kees Huysmans  +44(0) 1559 363468  sales@tregroeswaffles.co.uk www.tregroeswaffles.co.uk

The Cocoa Rooms, Station Road, Rossett LL12 0HE  Susan Dresner  +44(0) 1978 265607  hello@veggiefayre.co.uk  @veggiefayre www.veggiefayre.co.uk

Unit 13, Albion Industrial Estate, Clifynydd, South Glamorgan, CF37 4NX  William Rhys-Davies  +44(0) 7817 296192  thebrownieman@wkfoods .co.uk  @WKfoods www.wkfoods.co.uk

Our waffles have been an item in the menu of any self respecting Welshman since the early 1980s. Slowly the whole of the British Isles is being taken over by them. Eating for the first time, you should sit down. Emotions you have never felt before!..

The Village Bakery (Coedpoeth) Ltd. Ruthin Road, Minera, Wrexham LL11 3RD  Robin Jones  +44(0) 1978 720 558  enquiries@village bakery www.villagebakery.co.uk

Tu Hwnt I’r Bont Tu Hwnt I’r Bont, Nr Inigo Jones Bridge, Llanrwst, Conwy LL26 0PU  Tim Maddox  +44(0) 1492 642322  sales@tuhwntirbont.co.uk  @tuhwntirbont www.tuhwntirbont.co.uk An award winning family run bakery based in the heart of the Conwy valley.

Ultrapharm Ltd. Mamhilad Technology Park, Pontypool NP4 0JJ  Marc Lewis  +44(0) 1495 765570  info@ultrapharm.eu  @ultrapharm www.ultrapharm.eu

WK Foods is a small team of keen bakers who supply a range of tray bakes to the coffee shop and hospitality trade. Contact The Brownie Man to find out more.

Welsh Cottage Cakes Village Bakery specialise in freshly crafted bread, rolls, pies and a variety of morning goods. We pride ourselves on our service and the quality of our ingredients, all of which are sourced locally. Please browse our selection of morning goods, sliced and whole loaves, rolls, pies and pasties. DELICIOUS!

Units 5-6, Beechwood Industrial Estate, Talley Road, Llandeilo, Carmarthenshire SA19 7HR  Anthony Frost  +44(0) 1558 824213  sales@welshcottagecakes.co.uk www.welshcottagecakes.co.uk The largest producer of Bara Brith in the principality. Three consecutive Gold Stars in the Taste of Britain. We also have a range of traditional recipe cakes produced by a team of 10 local people dedicated to the highest standards of food production. Available through our own distribution, supermarkets, good food shops and wholesalers.

Ultrapharm Ltd. is a leading gluten free bakery founded in 1984, supplying gluten free products to multiple retailers, wholesale and direct to the public through their online shop.

Welsh Food and Drink Directory

111


Bakery W-Z Welsh Gluten Free Bakery Products

Welsh Hills Bakery - Lovemore

9 Cae Ffynnon, Bancyfelin, Carmarthen, Carmarthenshire SA33 5DQ  Andrew Harvey-Dunton  +44(0) 1267 211409  sales@wgfbakeryproducts .co.uk  /wgfbakeryproducts

Tramway, Hirwaun, Aberdare CF44 9NY  Paul Haines  +44(0) 1685 813545  paul.haines@welshhills.com  /LovemoreFoods  @LovemoreFoods www.lovemorefoods.com

We produce a wide range of gluten free products which includes two types of bread, baguettes and bread rolls, sweet tarts, and Christmas products such as Christmas puddings and sweet mince tarts, not forgetting sausage rolls too.

Welsh Hills Bakery/ Lovemore Free From is a dedicated manufacturer of wheat, gluten and dairy free cakes, biscuits and sweet pastry pies, based in South Wales, supplying major retailers worldwide and across the UK both with branded and private label.

Wholebake Ltd. Ty’n Llidiart Industrial Estate, Corwen, Denbighshire LL21 9RR  Kendra Jones  +44(0) 1490 412297  info@wholebake.co.uk Wholebake produce a wide range of exciting and innovative Free From snacks including 9bar, the great tasting mixed seed energy bar. Carefully handmade in our bakery, in a small village in North Wales, our ranges use only the finest natural ingredients selected for quality of taste, nutrition and purity.

Zucchero Patisserie VCL (Vydex Corporation Ltd) Wroughton Business Estate, Ely, Cardiff CF5 4AB  Craig Coombs  +44(0) 29 2057 8578  craig@vydex.co.uk www.vydex.co.uk Manufacturers of Health, Wellbeing, Sports Nutrition Products. BRC, ISO9001, GMP, HALAL.

112 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Studio 5, The Woodlands Workshops, Coedcae Lane, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Massimo Bishop-Scotti  +44(0) 1443 222628  info@zuccheropatisserie.co.uk  @ZuccheroPatisserie www.zuccheropatisserie.co.uk Manufacturer of premium desserts to the food industry. Retailer of high-end, chocolate wrapped, wedding cakes. Our signature is cutting edge design, coupled with highest quality ingredients and sophisticated flavour combinations to deliver a superb culinary experience. We pride ourselves on making products that taste on the inside, as good as they look on the outside..


Bwydydd sych a chynhwysion Dried foods and ingredients

Welsh Food and Drink Directory

113


Dried foods and ingredients A-C The Anglesey Sea Salt Co. Ty Halen, Anglesey Saltcote, Brynsiencyn, Anglesey LL61 6TQ  Alison Lea-Wilson  +44(0) 1248 430871  alison@halenmon.com  @Halen_Mon www.halenmon.com Made from the clean waters around the beautiful Isle of Anglesey, Halen Môn's pure white sea salt and blends are sold across the globe and loved by chefs and food lovers alike.

Bodlon

Calbee UK Ltd

Dolgwynon, Llanarthne, Carmarthen SA32 8JD  Nia Evans  +44(0) 1558 668877  post@bodlon.com  @niabodlon www.bodlon.com

1200, Century Way, Leeds, West Yorkshire LS15 8ZA  Karen Shaw  +44(0) 3306 600015  info@calbee.co.uk  @calbeeUK www.calbee.co.uk

Brays Sweets Limited 2-6 Conway Road, Newport, Gwent NP19 8PA  Stephen Bray  +44(0) 1633 274757  sales@brays-sweets.co.uk  /brayssweets www.thewelshsweetshop.co.uk

asiaspicebox.com 4 Clos Nant-Y-Cwm, Pontprennau, Cardiff CF23 8LG  Peter Bowley  +44(0) 7810 293011  petebowley30@googlemail.com  /asiaspicebox  @asiaspicebox @bowleypete www.asiaspicebox.com Restaurant style curry kits (paste packs), spices and Indian sundries/pickles. Indian takeaway and catering.

114 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Brays Sweets manufacture a full range of traditional boiled sweets, fudges and toffees. Also sole stockists of Brays Coconut Toasties. Other Welsh brands include Welsh Pantry and Daffodil Cottage, suppliers of Biscuits, Preserves and Confectionery.

We supply a range of delicious Japanese inspired snacks that are better for you. They are made from green peas with a delicate blend of seasonings. Baked not fried high source of protein and suitable for vegans and vegetarians.

Castell Howell Foods Ltd. Cross Hands Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Natalie Jones  +44(0) 1269 846106  Natalie.jones@chfoods.co.uk  /CastellHowell  @CastellHowell www.castellhowellfoods.co.uk We’re proud of our rural roots, which is why supplying and promoting regional produce is one of our core values. We believe in secure, sustainable and fair supply chains. Welsh meat, dairy produce, beverages and gourmet foods are an integral part of our extensive selection of products.


Dried foods and ingredients C-K Celtic Oriental Ltd

Eat My Flowers

Fori Foods

2A East Road, Penallta Industrial Estate, Penallta, Hengoed, Caerphilly CF82 7SU  Anthony Nyinaku  +44(0) 29 2102 3242  tony@celticoriental.com www.celticoriental.com

Cae Mawr, Cynwyd, Corwen, Denbighshire LL21 0EU  Sarah Hughes  +44(0) 1490 412039  info@eatmyflowers.co.uk  /eatmyflowers  @eatmyflowers www.eatmyflowers.co.uk

Heol Ty Newydd, Cross Hands Food Park, Llanelli SA14 6RF  +44(0) 1269 846500  /forihq  @forihq www.fori.co.uk

Celtic Oriental Ltd is a bulk manufacturer of fermented soy sauces, black beans, yellow/red bean purees, gluten-free miso, allergen-free Worcester sauce and several industrial blends made entirely in the United Kingdom using non-GM ingredients.

Chilli of the Valley 6 College Road, Cardiff CF14 2JY  Dan Reed  +44(0) 7970 797371  dan@chilliofthevalley.co.uk  /chilliotv  @Chilliotv www.chilliofthevalley.co.uk Chilli sauces and condiments made from locally grown produce. Vegetarian friendly.

Based on our family farm at the foot of the Berwyn Mountains in North Wales, we grow and hand process edible flowers into 3 star Great Taste award winning crystallised flowers which can be used to decorate your cakes and desserts. We also create edible flower lollipops perfect for weddings, corporate gifts and events. Mail order.

Felin Talgarth Mill The Square, Talgarth, Powys LD3 0BW  Stephen Shearman  +44(0) 1874 711352  admin@talgarthmill.com www.talgarthmill.com

High in protein and Paleo friendly, Fori bars are a meat based savoury alternative to over processed, artificially sweetened snack bars. Each Fori bar is made from the finest grass-fed meat, nuts and fruit, using age-old marinating and dehydration techniques to provide superior sustenance on the go.

Kwan Yick (UK) Unit B, Venture Building, Caswell Way, Reevesland Industrial Estate, Newport NP19 4PW  Daniel Wo  +44(0) 1633 280280  admin@kwanyick.com www.kwanyick.com Largest suppliers of oriental foods, sauces and packaging materials in the UK.

Welsh Food and Drink Directory

115


Dried foods and ingredients L-P La Mediterranea Food UK Unit 8, The Blaenant Industrial Estate, Brynmawr, Blaenau Gwent NP23 4BX  Domenico Scarpetta  +44(0) 7850 123759  dscarpetta@hotmail.com  /lamediterraneafood www.lamediterraneafood.com Producing Italian and Mediterranean breads and various focaccia and savoury products including real authentic fresh pasta and ravioli.

My Own Curry

Pembrokeshire Foods

1 Penydarren Drive, Whitchurch, Cardiff CF14 2TT  Paul Willetts  +44(0) 7742 171303  myowncurry@gmail.com  /My Own Curry  @myowncurry

Hasguard Cross, Haverfordwest SA62 3UX  Angela George  +44(0) 1437 781888  info@pembrokeshirefoods .co.uk www.pembrokeshirefoods.co.uk

Producer of "Unique" hand crafted international spice blends. Currently selling through food festivals and Mail Order but Wholesale opportunities exist.

Supplying retailers and caterers in South and West Wales for over 30 years. Pembrokeshire Foods offers popular, Welsh and Worldwide products at competitive prices. Our service is second to none and being a family company and dealing with the food industry for many year we realize that service is of utmost importance.

Parva Spices Marvellous Superfood 85 Bridge Street, Lampeter, Dyfed SA48 7AB  Roxy Lepron  +44(0) 7749 798470  roxy@marvelloussuperfood .co.uk  /superfoodwales  @superfoodwales www.marvelloussuperfood.co.uk Marvellous Superfood Limited is a Welsh family business. They are multi award winning specialist blenders and purveyors of extraordinarily high quality, all natural food, drink and superfood.

Mary Margaret Mix 921 Carmarthen Road, Fforestfach, Swansea SA5 4AA  Angela Ashton  +44(0) 7577 964466  marymargaretmix@yahoo.co.uk www.marymargaretmix.co.uk Small family run business supplying Wales’ first dried Welsh cake mix.

116 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

6 Parva Springs, Tintern, Monmouthshire NP16 6TY  Ben Ford  +44(0) 7725 338600  ben@parva-spices.co.uk  /parvaspices  @ParvaSpices www.parva-spices.co.uk Handcrafted gourmet curry powders, spice blends and sauces from traditional recipes. We create exciting foundations for the adventurous cook. Toasted, ground and packed to order from our online shop or in person at farmers markets and food festivals.

Petals of the Valley Ltd. Tregout Farm, Crossway, Newcastle, Monmouthshire NP25 5NS  Desdemona Freeman  +44(0) 1600 750294  petals@petalsofthevalley.co.uk www.petalsofthevalley.co.uk Rosewater steam distilled from spring water and fragrant roses, delicious in sweet or savoury dishes and drinks.


Dried foods and ingredients P-S Prima Foods

Sorai

Spice Thyme

Unit 1, Glanlliedi Business Park, Llanelli SA14 8PD  Peter Delfino-Rice  +44(0) 1604 791769  peter@primafoods.co.uk  /suetsecrets  @suetsecrets www.primafoods.co.uk

9 Nevill Street, Abergavenny, Monmouthshire NP7 5AA  Maria Stella  +44(0) 7552 606288  aroma@sorai.co.uk  @SoraiUK www.sorai.co.uk

Ty Gwyn, Dihewyd, Lampeter SA48 7PP  Tom Sweet  +44(0) 1570 471295  spicethyme@btinternet.com www.spicethyme.co.uk

Prima Foods manufacturers and supplies specialist bakery shortenings and pastry mixes for the manufacturing, wholesalers and retail sector. This includes a range of gluten free home bakery mixes and ready cooked dumplings.

Samosa Co. - SIM’s Food Ltd Unit 2, The Woodlands, Coedcae Lane, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Sokhy Sandhu  +44(0) 1443 800554  trade@samosaco.co.uk  @samosaco

Newly created company with recently launched products. Producer of spicy premium sauces which are versatile and suitable for any dining pursuitist.

Spice Thyme produces a large range of curry kits with recipes from around the world which can be found in various shops, food fairs and farmers markets. Spice Thyme was set up by myself, aged 12 to help me overcome my dyslexia and build confidence.

The Spice Box 27 Dew Street, Haverfordwest SA61 1ST  Abdul Mannan  +44(0) 1437 765791 Spices and Oriental, Far East and Asian, food store and wholesale.

Samosaco is a leading producer of Vegetarian and Vegan snacks of high quality. Products include baked samosas, bhajees, vegetarian sausages, gluten free pakoras and samosas, gluten free mixes. Samosaco also produce vegan and gluten free soups.

Segafredo Zanetti UK Unit 5, Cyfarthfa Park Industrial Estate, Merthyr Tydfil CF47 8PE  Ian Clark  +44(0) 1685 384341  ianclark@segfredozanetti.co.uk www.segafredozanetti.co.uk

Welsh Food and Drink Directory

117


Dried foods and ingredients T-Y Tregroes Waffle Bakery Unit 2, Pencader Road, Pontwelly, Llandysul, Ceredigion SA44 4AE  Kees Huysmans  +44(0) 1559 363468  sales@tregroeswaffles.co.uk www.tregroeswaffles.co.uk

Vin Sullivan Foods Unit 2, Gilchrist Thomas Industrial Estate, Blaenavon, Pontypool, Gwent NP4 9RL  John Sullivan  +44(0) 1495 792792  sales@vin-sullivan.co.uk  @VinSullivan www.vin-sullivan.co.uk Suppliers of fine fresh foods across the UK.

VCL (Vydex Corporation Ltd) Wroughton Business Estate, Ely, Cardiff CF5 4AB  Craig Coombs  +44(0) 29 2057 8578  craig@vydex.co.uk www.vydex.co.uk Manufacturers of Health, Wellbeing, Sports Nutrition Products. BRC, ISO9001, GMP, HALAL.

WhyNotHot Mynydd Bychan, Cwmgwili, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6PP  Nicola Watts  +44(0) 1269 845450  nikkiwatts999@hotmail.co.uk  @whynothot www.whynothot.co.uk Specialises in making a fine selection of chilli sauces and chutneys.

Wye Valley Foods WK Foods Unit 13, Albion Industrial Estate, Clifynydd, South Glamorgan, CF37 4NX  William Rhys-Davies  +44(0) 7817 296192  thebrownieman@wkfoods .co.uk  @WKfoods www.wkfoods.co.uk WK Foods is a small team of keen bakers who supply a range of tray bakes to the coffee shop and hospitality trade. Contact The Brownie Man to find out more.

Mill House, Upper Redbrook, Monmouth, Monmouthshire NP25 4LL  Gareth Baker  +44(0) 1600 714323  wvapiaries@aol.com

Yr Ardd Fadarch Eryri/The Mushroom Garden Snowdonia Glan Meirion, Nantmor, Beddgelert, Gwynedd LL55 4YG  Cynan Jones  +44(0) 1766 890353  cynan@themushroomgarden .com www.themushroomgarden.com Cynhyrchwyr rhinflasau (seasonings) unigryw ar sail powdrau madarch egsotig.

118 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Melysion Confectionery

Welsh Food and Drink Directory

119


Confectionery A-B Aerona

Anne’s Patisserie

Rhedynog Isaf, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd LL53 6LQ  Hazel Jones  +44(0) 1766 810387  info@aerona.wales  /Aerona  @AeronaLiqueur www.aerona.wales

Unit 36, Manor Business Park, Flint CH6 5UY  Anne Elwood  +44(0) 1352 763562  james@annespatisserie.co.uk www.annespatisserie.co.uk

Unique aronia berry products from Wales, made with hand-picked aronia berries from plants grown on the family farm. Available through independents shops, delis, wholesalers, food fairs and festivals and online.

Afan Vale Chocolates Ltd 7 Cymmer Road, Glyncorrwg, Port Talbot SA13 3AB  Rory Dennis  +44(0) 7961 310180  rory@afanvalechocolates.co.uk  /Afan-Vale-Chocolates  @AfanValeChocs www.afanvalechocolates.co.uk We are manufacturers of HandMade Luxury Welsh Chocolates, based in Glyncorrwg (known locally as 'Little Switzerland'). We source locally where possible, and have an Online shop, and Members 'Choco-Tasting Club'.

120 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Supply desserts and celebration cakes. Winner of Great Taste Awards for range of sticky toffee puddings.

Barons Patisserie Unit W7, Capital Business Park, Wentloog Avenue, Cardiff CF3 2PW  Gerry Tuffs  +44(0) 29 2079 5657  info@baronspatisserie.co.uk www.baronspatisserie.co.uk

Botanic Chocolates by First Leaf Blaenafon, Crymych, Pembrokeshire SA41 3TN  Cathy Palmer  +44(0) 7474 732250  cathy@botanicchocolates .co.uk  /botanicchocolates  @firstleafderek www.botanicchocolates.co.uk Our range of Handcrafted Botanic Chocolates are naturally flavoured with flowers, leaves and fruit we grow or forage in Pembrokeshire. Entirely handmade using traditional recipes, our botanical expertise and only the best Single Origin Chocolate.

Boynes Ltd. Beacons Farm Shop Welsh Venison Centre, Middle Wood Farm, Brecon, Powys LD3 7HQ  Rachel Morgan  +44(0) 1874 730929  info@beaconsfarmshop.co.uk  /welshvenison  @welshvenison A family run business situated in the heart of the Brecon Beacons Offering a range of home produced venison, beef, lamb and local pork. Also local fresh bread, eggs, cheese and other deli items. Coffee shop with stunning views. Open: Mon-Sat 7:30-5:00.

Units 17-18, Vastre Enterprise Park, Kerry Road, Newtown, Powys SY16 1DZ  Michael de Haas  +44(0) 1686 625794  boynes@boynes.co.uk www.boynes.co.uk www.handmadefudgecompany.co.uk


Confectionery B-C Brighter Foods Ltd Pendre Industrial Estate, Tywyn, Gwynedd LL36 9LW  Robin Williams  +44(0) 1654 710975  contact@brighterfoods.co.uk  /BrighterFoods  @ BrighterFoods www.brighterfoods.co.uk Brighter Foods innovates and manufactures market-leading snack bars within the niche /healthier categories. As market experts, we're driven by the excitement of creating delicious and nutritious snacks and offering the very best quality and service.

Cakes for Celebrations The Old Wool Barn, Verity’s Court, Cowbridge, Vale of Glamorgan CF71 7AJ  Terence Aylward  +44(0) 1446 771710  taylward@hotmail.co.uk

Castell Howell Foods Ltd.

Cathryn Cariad Chocolates

Cross Hands Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Natalie Jones  +44(0) 1269 846106  Natalie.jones@chfoods.co.uk  /CastellHowell  @CastellHowell www.castellhowellfoods.co.uk

Blaenddol Farm, Ffestiniog, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd LL41 4PH  Cathryn O’Connell  +44(0) 1766 762796  cathryn.oconnell@btinternet .com  /CathrynCariadChocolates www.cathryncariad.com

We’re proud of our rural roots, which is why supplying and promoting regional produce is one of our core values. We believe in secure, sustainable and fair supply chains. Welsh meat, dairy produce, beverages and gourmet foods are an integral part of our extensive selection of products.

Multi award winning truffles, chocolates, caramels, fudge and bars, plus unique, personalised chocolate gift items (chocolate champagne bottles, beer bottles and wine bottles; chocolate dragons, chocolate sneakers and fashion boots; and chocolate stiletto shoes) - handmade in small batches in the heart of Snowdonia, North Wales. Real Welsh chocolates.

The Chocolate Factory 3 Kenfig Industrial Estate, Margam, Port Talbot SA13 2PE  Michelle Wadley  +44(0) 1792 561617  michelle@michton.com www.thechocolatefactory.com Chocolate Manufacturer.

Welsh Food and Drink Directory

121


Confectionery C-F Chocolate House

Doodle Bakes

Eboni ac Eifori

Unit 35, Main Avenue, Trefforest, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf CF37 5UR  Karl Evans  +44(0) 7855 442672  info@chocolate-house.co.uk  @chocolatehouse2 www.chocolate-house.co.uk

3 Corndon Drive, Montgomery, Powys SY15 6RE  Nicky Markham  +44(0) 7706 556131  doodlebakes@hotmail.co.uk  @DoodleBakes11 www.doodlebakes.co.uk

43 High Street, Pwllheli, Gwynedd LL53 5RT  Andrew Robertson  +44(0) 1758 614866  andrew@eboniaceifori.co.uk www.eboniaceifori.co.uk

Eastwest Cuisine Continental Patisserie 216-217 Springvale Industrial Estate, Cwmbran, Torfaen NP44 5BJ  Piero Cutrupi  +44(0) 1633 860090  sales@continentalpatisserie .co.uk www.continentalpatisserie.co.uk

Hillside, Coxhill, Narberth, Dyfed, Pembrokeshire SA67 8EH  Jacqueline Palit  +44(0) 1834 860268  eastwestcuisine@aol.com Suppliers of bread and cakes. Private catering.

Artisan, award winning fudge, toffee and toffee sauce manufacturer using pure local ingredients.

Face of Flowers Ltd. 6 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AD  Donna Lewis  +44(0) 1267 233445  enquiries@face-of-flowersorganic.co.uk www.face-of-flowers-organic.co.uk

Eat My Flowers Creative Food 1 Berkley Road, Bassaleg, Newport, Gwent NP10 8PP  Beverley Reed  +44(0) 1633 897550  bev@creativefood.co.uk  @bevcreativefood www.creativefood.co.uk Artisan producer of handmade chocolates and patisserie. Sells direct to consumer via farmers markets (Usk and Abergavenny).

122 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Cae Mawr, Cynwyd, Corwen, Denbighshire LL21 0EU  Sarah Hughes  +44(0) 1490 412039  info@eatmyflowers.co.uk  /eatmyflowers  @eatmyflowers www.eatmyflowers.co.uk Based on our family farm at the foot of the Berwyn Mountains in North Wales, we grow and hand process edible flowers into 3 star Great Taste award winning crystallised flowers which can be used to decorate your cakes and desserts. We also create edible flower lollipops perfect for weddings, corporate gifts and events. Mail order.

Fori Foods Heol Ty Newydd, Cross Hands Food Park, Llanelli SA14 6RF  +44(0) 1269 846500  /forihq  @forihq www.fori.co.uk High in protein and Paleo friendly, Fori bars are a meat based savoury alternative to over processed, artificially sweetened snack bars. Each Fori bar is made from the finest grass-fed meat, nuts and fruit, using age-old marinating and dehydration techniques to provide superior sustenance on the go.


Confectionery F-G Fruitapeel Ltd.

The Gourmet Gardener

Unit 8, Llantrisant Business Park, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf CF72 8LF  Paul Mortimer  +44(0) 1443 230350  info@fruitapeel.co.uk  @fruitapeel

1 Brynich Cottage, Brecon, Powys LD53 7SH  Simon Mackenzie-Mason  +44(0) 7805 898132  admin@thegourmetgardener .co.uk  /Thegourmetgardener  @Thegourmetgardener @gourmetplants www.thegourmetgardener.co.uk

One of the fastest growing juice manufacturers in the UK that boasts an industry leading team and outstanding manufacturing facilities to meet all juice and smoothie needs. Fruitapeel has a bottling facility, a carton facility and freshly squeezes fruit on site.

Glanbrydan The Cottage Bake-house

Gwynedd Confectioners 21 Business Park, Bala Gwynedd LL23 7NL  Steve Valentine  +44(0) 1678 521280  gifts@gwyneddconfectioners .co.uk www.gwyneddconfectioners.com

From our garden and nursery we grow a range of interesting and exciting edible plants. These plants have inspired us to create delicious selection of seasonal condiments including oils, vinegars, shrubs, cordials, jellies and pestos.

Pont Isaac, Cwmifor, Llandeilo, Carmarthenshire SA19 7AP  Wilf Winter  +44(0) 1558 822846  glanbrydan@btinternet.com  @glanbrydan www.glanbrydan.com

Welsh Food and Drink Directory 123


Confectionery H-L Henllan Bread

Hufenfa’r Castell

Knightley Puddings

Colomendy Industrial Estate, Rhyl Road, Denbigh, Denbighshire LL16 5TA  Ainslie Edwards  +44(0) 1745 812671  ainslie@henllanbread.co.uk  @HenllanBread www.henllanbread.co.uk

At Capel Dwr, Castle Square, Harlech, Gwynedd LL462YH  Eddie & Jeanne  +44(0) 7166 780173  icecream@harlech.cymru  /harlechicecream  @harlechicecream www.hufenfa.co.uk

25 Bridget Drive, Sedbury, Chepstow, Monmouthshire NP16 7AR  Connor Haines  +44(0) 1594 529000  sales@oakden.co.uk www.mayhawk.co.uk

Producers of fresh bread, rolls and cakes from their own traditional recipes.

Makers of award winning artisan hand crafted ice cream and sorbets, and also of fudge, preserves, and traditional baked products using only natural ingredients (no palm oil and no E472).

La Crème Patisserie and Catering Co. Ltd. Unit 6, Mardon Park, Baglan Energy Park, Port Talbot SA12 7AX  Sian Hindle  +44(0) 1639 813166 www.lacremepatisserie.co.uk La Crème Patisserie supply restaurants and hotels with award winning desserts as well as specialising in designer wedding cakes and bespoke chilled desserts to private customers.

124 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Confectionery L-P La Mediterranea Food UK Unit 8, Blaenant Industrial Estate, Brynmawr, Ebbw Vale, Blaenau Gwent NP23 4BX  Domenico Scarpetta  +44(0) 7850 123759  dscarpetta@hotmail.com  /lamediterraneafood www.lamediterraneafood.com Producing Italian and Mediterranean breads and various focaccia and savoury products, including real authentic fresh pasta and ravioli.

Nimbus Foods Ltd

Oncocoa

The Marian, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1UU  Jack Proctor  +44(0) 1341 423050  jack.proctor@nimbusfoods .co.uk www.nimbusfoods.co.uk

Britannia House, Caerphilly Business Park, Caerphilly CF83 3GG  Mike Mills  +44(0) 29 2120 2003  mike@oncocoa.com  /oncocoaconfectionery  @lifes_chocolate www.oncocoa.com

Nimbus is one of Europe's largest producers of inclusions and decorations for the ice cream, dairy, bakery, snack food and confectionery industries. Caramel, Fudge, Honeycomb, Toffee, Sugar Strands, Marshmallow, Meringue pieces. Barrier coated as required.

Moody Sow Farm Shop Cefn Mably Farm Park, Began Road, Old St Mellons, Cardiff CF3 6XL  Anthony Tilbury  +44(0) 1633 680034  mail@moodysow.com  @Moodysow www.moodysow.com

Mrs Teague’s Emporium Chwaen Ddu, Carmel, Llanerchymedd, Anglesey LL71 7DE  Ginny Teague  +44(0)1248 470371  vteague2@gmail.com  @ginny_t www.mrsteague.com Chocolates, syrups and vegetarian pâtés. All products are handmade using locally sourced natural ingredients. No preservatives or additives.

Manufacturer of own label and bespoke chocolate confectionery gift products for the retail, corporate and business gift markets. Specialising in new chocolate product design and development and own label products for retailers

O P Chocolates Ltd. High Street, Dowlais, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan CF48 3TB  Scot Coton  +44(0) 1685 352560  opchoc@cemoi.com www.opchocolate.com

Pip's Real Hot Chocolate Co. 155 Penrhiwceiber Road, Mountain Ash, RCT CF45 3SG  Phillip Easton  +44(0) 7932 710126  pip@pipsformilk.co.uk  /RealHCC  @RealHCC www.realhotchocolate.co Artisan hot chocolate preparations hand made in Wales in a number of flavours. Free-from Nuts, Gluten, and Dairy are available. Wholesale to gift shops and cafés, plus retail available. White label available. And it's delicious!

Welsh Food and Drink Directory 125


Confectionery P-W Pop Cycle

Popty’r Bryn

Rural Foodies Limited

85 Fairwood Road, Swansea SA3 5JP  Elizabeth Hudson  +44(0) 7906 958875  hello@popcycle.uk  /popcycleswansea  @PopCycleUK www.popcycle.uk

Cefn Arthen, Brynsiencyn, Llanfairpwllgwyngyll, Anglesey LL61 6SZ  Nerys Roberts  +44(0) 1248 430223  nerys@poptyrbryn.co.uk

9&12 Village Workshops, Station Road, Caersws SY17 5NA  Lori Whinn  +44(0) 1686 688012  lorraine@ruralfoodies.co.uk  /cocopzazz  @cocopzazz www.cocopzazz.co.uk

Popty Bakery Ltd. Hand made ice lollies and poptails served by tricycle. Our pops are made with real fruit, Fair Trade ingredients and 100% Vegan, in biodegradable packaging. Events, workshops and wholesale. Seasonal, low and no added sugar specialisms.

Poppychocs and Cake Confectioners 3 Fairfax View, Raglan, Monmouthshire NP15 2DR  Rachel Petrie  +44(0) 1291 690983  poppychocs@ymail.co.uk Great Taste award winning marshmallows, individually handmade chocolates as well as celebratory cakes and brownies.

Llanllechid, Bethesda, Bangor, Gwynedd LL57 3HU  Marian Williams  +44(0) 1248 600517  marian@caegroes.co.uk  /poptybakery  @poptybakeryltd. www.caegroes.co.uk 100 year old Award Winning family bakery situated in the foothills of Snowdonia North Wales producing Welsh Cakes, Bara Brith Cake, Bara Brith Loaf, Madeira cakes, All butter Shortbread, Eccles Cakes, Sponge Cakes, Snack Pack Cakes, Mince Pies and seasonal Cakes.

Rural Foodies Limited is home to the distinctive Coco Pzazz chocolate brand. Hand finished giant chocolate buttons flavoured with natural extracts and spices. They're perfect for retail, hospitality and gift markets.and we welcome own label enquiries.

Tregroes Waffle Bakery Unit 2, Pencader Road, Pontwelly, Llandysul, Ceredigion SA44 4AE  John Evans  +44(0) 1559 363468  sales@tregroeswaffles.co.uk www.tregroeswaffles.co.uk

WK Foods Unit 13, Albion Industrial Estate, Clifynydd, South Glamorgan CF37 4NX  William Rhys-Davies  +44(0) 7817 296192  thebrownieman@wkfoods .co.uk  @WKfoods www.wkfoods.co.uk WK Foods is a small team of keen bakers who supply a range of tray bakes to the coffee shop and hospitality trade. Contact The Brownie Man to find out more.

126 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Confectionery W-Z Weekes of Merthyr

Wild Trail

Zucchero Patisserie

1-2 Dynevor Street, Georgetown, Merthyr Tydfil, Mid-Glamorgan CF48 1AY  Martin Weekes  +44(0) 1685 723329  weekes6@aol.com www.weekesofmerthyr.co.uk

17-18 Agincourt Square (2nd Floor), Monmouth, Monmouthshire NP25 3DY  Jim Williams  +44(0) 1600 772334  jim@wildtrail.co.uk  /wildtrailsnacks  @wildtrailsnacks www.wildtrail.co.uk

Studio 5, The Woodlands Workshops, Coedcae Lane, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Massimo Bishop-Scotti  +44(0) 1443 222628  info@zuccheropatisserie.co.uk  @ZuccheroPatisserie www.zuccheropatisserie.co.uk

At Wild Trail, we make tasty freefrom snack bars using five simple, natural ingredients. Launched in 2016 (part of Brighter Foods) our bars are gluten and dairy free, vegan, no added sugar and are nutritionally balanced for SIMPLE. OUTDOOR. ENERGY.

Manufacturer of premium desserts to the food industry. Retailer of high-end, chocolate wrapped, wedding cake. Our signature is cutting edge design, coupled with highest quality ingredients and sophisticated flavour combinations to deliver a superb culinary experience. We pride ourselves on making products that taste on the inside, as good as they look on the outside.

Weekes Bros is a family run confectionery distribution business based in the heart of South Wales in Merthyr Tydfil with over 160 years of experience in the industry. We are wholesalers of confectionery, crisps and snacks, soft drinks and sundries. Our company delivers to convenience stores, newsagents, service stations, leisure centres, educational establishments, clubs, public houses, factories, restaurants, cafés and many other types of outlets.

Welsh Cottage Cakes Units 5-6, Beechwood Industrial Estate, Talley Road, Llandeilo, Carmarthenshire SA19 7HR  Anthony Frost  +44(0) 1558 824213  sales@welshcottagecakes.co.uk www.welshcottagecakes.co.uk The largest producer of Bara Brith in the principality. Three consecutive Gold Stars in the Taste of Britain. We also have a range of traditional recipe cakes produced by a team of 10 local people dedicated to the highest standards of food production. Available through our own distribution, supermarkets, good food shops and wholesalers.

Welsh Food and Drink Directory 127


Grawnfwyd a byrbrydau Cereals and snacks

128 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Cereals and snacks B-M Burts Biscuits and Cakes Limited

Castell Howell Foods Ltd.

Unit 12a, Brynmenyn Business Centre, St. Theodores Way, Brynmenyn Industrial Estate, Brynmenyn, Bridgend CF32 9TZ  Edward Burt  +44(0) 1656 720220  eburt@burtsbiscuitsandcakes .com  @ogmorebakery www.burtsbiscuitsandcakes.com

Cross Hands Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Natalie Jones  +44(0) 1269 846106  Natalie.jones@chfoods.co.uk  /CastellHowell  @CastellHowell www.castellhowellfoods.co.uk

Burts Biscuits and Cakes Limited manufacutres and distributes Sweet and Savoury Biscuit and Cake products throughout the UK, Europe, Middle East, Asia and North America. Based in Bridgend, South Wales, Burts Biscuits and Cakes has a heritage of producing the finest artisan flour confectionery dating back to 1914. We still make products using the same recipes and methods today as we did back then.

We’re proud of our rural roots, which is why supplying and promoting regional produce is one of our core values. We believe in secure, sustainable and fair supply chains. Welsh meat, dairy produce, beverages and gourmet foods are an integral part of our extensive selection of products.

The Dough Ball Deli 8 Ninian Road, Cardiff CF23 5EE  Michelle Wilkins  +44(0) 29 2021 9888  michelle@thedoughballdeli.co.uk  @doughballdeli www.thedoughballdeli.co.uk Freshly baked dough balls with delicious dips.

Face of Flowers Ltd. 6 Lammas Street, Carmarthen SA31 3AD  Donna Lewis  +44(0) 1267 233445  enquiries @face-of-flowers-organic.co.uk www.face-of-flowers-organic.co.uk

The Good Carb Food Company Grosvenor House, Oak Tree Court, Cardiff Gate Business Park, Cardiff CF23 8RS  Nigel Bryan  +44(0) 29 2054 6540  nigel@good-carb-food.co.uk  @lizisgranola www.lizis.co.uk

Mamgu Castles & Cakes Londonderry, Jeffreyston, Kilgetty, Pembrokeshire SA68 0RT  Nan Jenkins  +44(0) 1646 651558 14 varieties of homemade cakes all made to order.

Mintons Good Food Unit 3, Heart of Wales Business Park, Llandrindod Wells, Powys LD1 5AB  Roger Watkins  +44(0) 1597 824720  sales@mintonsgoodfood.co.uk www.mintonsgoodfood.co.uk

Welsh Food and Drink Directory 129


Cereals and snacks O-W The Oat So Good Company Llwyn-y-Graig, Garngoch Industrial Estate, Gorseinon, Swansea SA4 9WG  Andrew Grey  +44(0) 1792 899552  oatsogood21@yahoo.com

Samosa Co. - SIM’s Food Ltd Unit 2, The Woodlands, Coedcae Lane, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Sokhy Sandhu  +44(0) 1443 800554  trade@samosaco.co.uk  @samosaco Samosaco is a leading producer of Vegetarian and Vegan snacks of high quality. Products include baked samosas, bhajees, vegetarian sausages, gluten free pakoras and samosas, gluten free mixes. Samosaco also produce vegan and gluten free soups.

130 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Taylors

WK Foods

Unit 42, Hirwaun Industrial Estate, Hirwaun, Aberdare, Rhondda Cynon Taf CF44 9UP  Derek Lewes-Gale  +44(0) 7713 310619  derek@welshcrisps.com  @welshcrisps www.taylorsfoodgroup.com

Unit 13, Albion Industrial Estate, Clifynydd, South Glamorgan CF37 4NX  William Rhys-Davies  +44(0) 7817 296192  thebrownieman@wkfoods .co.uk  @WKfoods www.wkfoods.co.uk

We use only the best potatoes ‘born and raised in Wales’ in the Taylors Welsh Crisp range together with specially selected natural seasonings and our own unique cooking process. With traditional and Welsh varieties to choose from in both 150g sharing and 40g individual bag formats.

WK Foods is a small team of keen bakers who supply a range of tray bakes to the coffee shop and hospitality trade. Contact The Brownie Man to find out more.

Wholebake Ltd. Tyn Y Llidiart Industrial Estate, Corwen, Denbighshire LL21 9RR  Kendra Jones  +44(0) 1490 412297  info@wholebake.co.uk Wholebake produce a wide range of exciting and innovative Free From snacks including 9bar, the great tasting mixed seed energy bar. Carefully handmade in our bakery, in a small village in North Wales, our ranges use only the finest natural ingredients selected for quality of taste, nutrition and purity.


Olewau a brasterau Oils and fats

Welsh Food and Drink Directory

131


Oils and fats C-G Castell Howell Foods Ltd. Cross Hands Park, Cross Hands, Llanelli, Carmarthenshire SA14 6SX  Natalie Jones  +44(0) 1269 846106  Natalie.jones@chfoods.co.uk  /CastellHowell  @CastellHowell www.castellhowellfoods.co.uk We’re proud of our rural roots, which is why supplying and promoting regional produce is one of our core values. We believe in secure, sustainable and fair supply chains. Welsh meat, dairy produce, beverages and gourmet foods are an integral part of our extensive selection of products.

D C Rees Frozen Foods

The Gourmet Gardener

Unit 13, Ponthenri Industrial Estate, Ponthenri, Llanelli SA15 5RA  Elizabeth Richards  +44(0) 1269 861425

1 Brynich Cottage, Brecon, Powys LD53 7SH  Simon Mackenzie-Mason  +44(0) 7805 898132  admin@thegourmetgardener .co.uk  /Thegourmetgardener  @Thegourmetgardener @gourmetplants www.thegourmetgardener.co.uk

We supply the catering trade with fresh, frozen and dry produce. Whatever caterers need we can supply. Delivering to West Wales.

Drwytho 5 Pant-y-Fedwen, Aberdare, RCT CF44 6LL  Nigel Hunt  +44(0) 7564 394378  drwytho@outlook.com  /drwytho www.drwytho.co.uk Manufacturer of Herb infused Olive Oils, Vinegars and Salad Dressings, using Herbs grown on our own premises. Also we produce Raspberry Vinegar and Raspberry Balsamic using Raspberries grown in Wales.

From our garden and nursery we grow a range of interesting and exciting edible plants. These plants have inspired us to create delicious selection of seasonal condiments including oils, vinegars, shrubs, cordials, jellies and pestos.

Graig Farm Organics Tyn Y Fron, Mochdre, Newtown, Powys SY16 4JW  Jonathon Rees  +44(0) 1686 626979  sales@graigfarm.co.uk We have won a series of prestigious awards, including the ‘True Taste’ awards, in recognition of the quality of our organic meat. The Graig Farm Organics online shop allows the Rees family to provide their award winning produce to the public to your door. A range of products from their own farm, and from other fully traceable organic sources, are available.

132 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Oils and fats H-W Harlech Foodservice Ltd. Parc Amaeth, Llanystumdwy, Criccieth, Gwynedd LL52 0LJ  Steven Crane  +44(0) 1766 810810  sales@harlech.co.uk  @harlechfoods www.harlech.co.uk Harlech Foodservice supply a wide range of food, drink, disposables and cleaning materials to caterers throughout North Wales, Mid Wales and Cheshire.

Prima Foods

Vin Sullivan Foods

Unit 1, Glanlliedi Business Park, Llanelli SA14 8PD  Peter Delfino-Rice  +44(0) 1604 791769  peter@primafoods.co.uk  /suetsecrets  @suetsecrets www.primafoods.co.uk

Unit 2, Gilchrist Thomas Industrial Estate, Blaenavon, Pontypool, Gwent NP4 9RL  John Sullivan  +44(0) 1495 792792  sales@vin-sullivan.co.uk  @VinSullivan www.vin-sullivan.co.uk

Prima Foods manufacturers and supplies specialist bakery shortenings and pastry mixes for the manufacturing, wholesalers and retail sector. This includes a range of gluten free home bakery mixes and ready cooked dumplings.

Suppliers of fine fresh foods across the UK.

J Williams & Son Butchers

Rob Rattray Butchers

Pengarth House, Temple Street, Llandrindod Wells, Powys LD1 5DL  Phil Taylor  +44(0) 1597 822331  jwilliamsandson@gmail.com www.jwilliamsandson.co.uk

8 Chalybeate Street, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1HS  Sheila Rattray  +44(0) 1970 615353  admin@robrattray.co.uk www.robrattray.co.uk

P F Sweeney Family Butchers

WK Foods Unit 13, Albion Industrial Estate, Clifynydd, South Glamorgan CF37 4NX  William Rhys-Davies  +44(0) 7817 296192  thebrownieman@wkfoods .co.uk  @WKfoods www.wkfoods.co.uk WK Foods is a small team of keen bakers who supply a range of tray bakes to the coffee shop and hospitality trade. Contact The Brownie Man to find out more.

9, 10 & 13 Market Arcade, Brecon, Powys LD3 9DA  Patrick Sweeney  +44(0) 1874 623428

Welsh Food and Drink Directory 133


Bwydydd analergaidd Free-from

134 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Free-from

Free from foods that have been specially manufactured to cater for a specific dietary requirement. This includes Peanut and Nut free, Gluten Free, and Lactose Free products. Please note: While care was taken to check that manufacturers do produce free from products the food centres accept no responsibility for companies claiming to be ‘free from’, therefore this directory should not be used as a validation for ‘free from’ products. The centres recommend that evidence is received from suppliers on an individual basis.

Bwydydd analergaidd sydd wedi’u cynhyrchu’n arbennig i gwrdd ag anghenion dietegol penodol. Mae hyn yn cynnwys cynhyrchion sydd yn rhydd rhag Cnau Daear a Chnau, Glwten neu Lactos. Noder: Ers bod gofal wedi’i gymryd i wirio bod y cynhyrchwyr yn cynhyrchu Bwydydd analergaidd, nid yw’r canolfannau bwyd yn gyfrifol am gwmniau sy’n honni eu bod yn ‘analergaidd’, felly ni ddylid defnyddio’r cyfeirlyfr hwn fel dilysiad cynhyrchion ‘analergaidd’. Mae’r canolfannau’r argymell eich bod yn derbyn tystiolaeth gan gyflenwyr ar sail unigol.

Welsh Food and Drink Directory 135


Free-from - Celery C-P

Celery Charcutier Ltd Felin Y Glyn, Pontnewydd, Llanelli, Carmarthenshire SA15 5TL  Illtud Dunsford  +44(0) 1554 810345  info@charcutier.co.uk  /charcutierltd  @charcutierltd www.charcutier.co.uk Multi award winning charcuterie and specialist meats business retailing to the public and supplying independent retailers. Own stall based at the historic Borough Market, London. Also able to offer new product development and training.

136 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Marvellous Superfood

Panini's Ltd

85 Bridge Street, Lampeter, Dyfed SA48 7AB  Roxy Lepron  +44(0) 7749 798470  roxy@marvelloussuperfood .co.uk  /superfoodwales  @superfoodwales www.marvelloussuperfood.co.uk

Prydwen Road, Swansea West Business Park, Swansea SA5 4HN  Beth Evans  +44(0) 1792 587711  beth@paninis-sandwiches .co.uk  /Paninis  @PaninisSandwich www.paninis-sandwiches.co.uk

Marvellous Superfood Limited is a Welsh family business. They are multi award winning specialist blenders and purveyors of extraordinarily high quality, all natural food, drink and superfood.

Manufacturer and supplier of premium chilled ready to eat and "heat to eat" snacks. All bread baked on site. Grade AA BRC accredited. Supply local authority, retail and travel sectors. Gluten free and lactose free available if required.


Free-from - Cereals Containing Gluten B-C

Cereals Containing Gluten Bakestone Bakery Unit 12, ARD Industrial Estate, Polo Grounds, New Inn, Pontypool NP4 0SW  Rhys Thomas  +44(0) 1495 524435  hello@bakestonebakery.co.uk  @BakestoneBakery www.bakestonebakery.co.uk Bakestone Bakery produces delicious top quality gluten and dairy free goodies including welsh cakes, muffins, steam puddings, bread and celebration cakes.

Brighter Foods Ltd Pendre Industrial Estate, Tywyn, Gwynedd LL36 9LW  Robin Williams  +44(0) 1654 710975  contact@brighterfoods.co.uk  /BrighterFoods  @ BrighterFoods www.brighterfoods.co.uk Brighter Foods innovates and manufactures market-leading snack bars within the niche /healthier categories. As market experts, we're driven by the excitement of creating delicious and nutritious snacks and offering the very best quality and service.

CK Food And Drinks Ltd

Celtic Oriental Ltd.

Heddfan Lon Pin, Llanbedrog, Gwynedd LL53 7PG  Paul Simon Withington  +44(0) 7786 364250  enquiries@thecoconutkitchen .co.uk  /coconut1kitchen  @coconut1kitchen www.thecoconutkitchen.co.uk

2A East Road, Penallta Industrial Estate, Penallta, Hengoed, Caerphilly CF82 7SU  Anthony Nyinaku  +44(0) 29 2102 3242  tony@celticoriental.com www.celticoriental.com

Producers of multi award winning, restaurant quality Thai curry pastes and sauces.

Casa del Cymru Llysteifi, Llechryd, Cardigan, Ceredigion SA43 2NX  Simon Pope  +44(0) 7988 874876  info@casadelcymru.co.uk  /casadelcymru  @casadelcymru www.casadelcymru.co.uk We are manufacturers of fresh vegetable pasta and fresh ravioli supplying fresh and frozen ravioli to the wholesale and retail markets. Ravioli fillings are made from many of the best Welsh food producers including Cardigan bay Crab and Perl Las.

Celtic Oriental Ltd is a bulk manufacturer of fermented soy sauces, black beans, yellow/red bean purees, gluten-free miso, allergen-free Worcester sauce and several industrial blends made entirely in the United Kingdom using non-GM ingredients.

Charcutier Ltd Felin Y Glyn, Pontnewydd, Llanelli, Carmarthenshire SA15 5TL  Illtud Dunsford  +44(0) 1554 810345  info@charcutier.co.uk  /charcutierltd  @charcutierltd www.charcutier.co.uk Multi award winning charcuterie and specialist meats business retailing to the public and supplying independent retailers. Own stall based at the historic Borough Market, London. Also able to offer new product development and training.

Welsh Food and Drink Directory 137


Free-from - Cereals Containing Gluten C-M Cherry Tree Wales

Love at First Bake Ltd.

12 Woodland Place, Penarth, Vale of Glamorgan CF64 2EX  Ken Pugh  +44(0) 29 2070 7280  wales@cherrytreepreserves .co.uk  /cherrytreepreserves  @CherryTreeWales www.cherrytreepreserves.co.uk

Unit 10, Brecon Enterprise Park, Brecon, Powys LD3 8BT  Teri-Ann Winslow  +44(0) 7545 095746  teri-ann@loveatfirstbake.co.uk  /loveatfirstbake  @loveatfirstbake www.loveatfirstbake.co.uk

Cherry Tree have been dedicated to producing award winning highest quality Pickles, Chutneys and Preserves since 1997. All our products are hand cooked in small batches, using only the finest ingredients and following traditional recipes.

Clam’s Handmade Cakes 1-2 Gwent Court, Victoria Business Park, Ebbw Vale NP23 8AN  Lewis Phillips  +44(0) 1495 357620  clamscakes@live.co.uk  @clamscakes www.clamscakes.co.uk Artisan Handmade Bakery, supplying the food service with ambient and frozen cakes.

138 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Award winning scratch producer of Gluten and Wheat Free sweet and savoury baked goods to coffee shops and cafes across the UK. In our dedicated Gluten Free bakery all our recipes are crafted and finished by hand, from single serve items to large cakes.

Maddocks’ Cakes from Wales Ltd. 64 Southgate Road, Southgate, Swansea SA3 2DH  Patricia Maddocks  +44(0) 1792 233447  anthony@cakesfromwales.com www.cakesfromwales.com Croeso/Welcome to Maddocks’ Cakes from Wales where you can order from our range of homemade, bakestone cooked authentic recipe Welsh cakes for collection or delivery direct to your door. Order your own “True Taste of Wales” award winning Maddocks’ Welshcakes and send a little piece of Wales in a fabulous gift box to someone special with your personalised message. Cakes from Wales company offers the best in Welsh home-baked cakes just like “mam makes”.

Môn ar Lwy Taste of Anglesey Ty'n Rallt, Trefdraeth, Bodorgan, Anglesey, LL62 5HL  Helen Holland  +44(0) 7919 455652  monarlwy@gmail.com  /monarlwy  @monarlwy www.monarlwy.co.uk Experience the unique flavours of Taste of Anglesey...an award winning luxury dairy ice cream. Lovingly handcrafted on our family farm, from purse to cone, with our customers' needs in mind. Using premium quality local Jersey milk and cream.

Marvellous Superfood 85 Bridge Street, Lampeter, Dyfed SA48 7AB  Roxy Lepron  +44(0) 7749 798470  roxy@marvelloussuperfood .co.uk  /superfoodwales  @superfoodwales www.marvelloussuperfood.co.uk Marvellous Superfood Limited is a Welsh family business. They are multi award winning specialist blenders and purveyors of extraordinarily high quality, all natural food, drink and superfood.


Free-from - Cereals Containing Gluten P-S Panini's Ltd Prydwen Road, Swansea West Business Park, Swansea SA5 4HN  Beth Evans  +44(0) 1792 587711  beth@paninis-sandwiches .co.uk  /Paninis  @PaninisSandwich www.paninis-sandwiches.co.uk Manufacturer and supplier of premium chilled ready to eat and "heat to eat" snacks. All bread baked on site. Grade AA BRC accredited. Supply local authority, retail and travel sectors. Gluten free and lactose free available if required.

Prima Foods Unit 1, Glanlliedi Business Park, Llanelli SA14 8PD  Peter Delfino-Rice  +44(0) 1604 791769  peter@primafoods.co.uk  /suetsecrets  @suetsecrets www.primafoods.co.uk

The Real Soup Company

Samosa Co. - SIM’s Food Ltd

Rassau Industrial Estate, Ebbw Vale, Gwent NP23 5SD  David Colwell  +44(0) 1495 301999  TRSCInfo@therealsoupcompany .com www.therealsoupcompany.com

Unit 2, The Woodlands, Coedcae Lane, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Sokhy Sandhu  +44(0) 1443 800554  trade@samosaco.co.uk  @samosaco

The Real Soup Company produces fresh soup every day. Our recipes were developed by a Michelin trained chef and are made from quality ingredients and all are FSA 2017 salt compliant.

Samosaco is a leading producer of Vegetarian and Vegan snacks of high quality. Products include baked samosas, bhajees, vegetarian sausages, gluten free pakoras and samosas, gluten free mixes. Samosaco also produce vegan and gluten free soups.

Sabor de Amor 29 Miller Road, Brymbo, Wrexham LL11 5FH  Beatriz Albo  +44(0) 7769 260329  Info@sabordeamor.com  /SabordeAmorBea  @SabordeAmorBea Spanish Artisan Food blending modern and traditional gastronomy. Free from allergens, preservatives and additives.

Prima Foods manufacturers and supplies specialist bakery shortenings and pastry mixes for the manufacturing, wholesalers and retail sector. This includes a range of gluten free home bakery mixes and ready cooked dumplings.

Welsh Food and Drink Directory 139


Free-from - Cereals Containing Gluten T-V Traditional Welsh Sausage Co Ltd / Edwards of Conwy Unit 1, Crwst Business Park, Fordd Fam Pari, Morfa, Conwy LL32 8HH  +44(0) 1492 576800  info@edwardsofconwy.co.uk www.edwardsofconwy.co.uk Edwards of Conwy is a traditional, award winning Master Butcher dedicated to bringing high quality Welsh convenience meat products to supermarkets across the UK. Britain’s Best Butcher for 2014/15 and ‘Best Butchers Shop in Wales’ for 2016/17.

Trealy Farm Charcuterie Unit C6 Park Farm Plough Road, Goytre Monmouth NP25 4BL  James Swift  +44(0) 1495 785090  info@trealyfarm.com  @trealyfarm www.trealyfarm.com We produce a range of 30+ charcuterie meat products from British free-range Pork, Beef, Lamb, Venison, Wild Boar and Duck. All Beef and Lamb used is Welsh PGI, all Venison is wild. Winner BBC Food Awards and Observer Food Awards Best UK Food Producer.

Ty Siriol Welsh Pork 139 Pentre Road, Pontarddulais, Swansea SA4 8DQ  Martyn Williams  +44(0) 1792 882676  martyn@welshpork.co.uk shop@welshpork.co.uk  @tysiriolpork  /tysiriolpork www.welshpork.co.uk Small family company producing handmade traditional and gluten free sausages, pork burgers, pork faggots, dry cured bacon, gammon, pork cuts and joints from our Pedigree Welsh Pigs. All products are made by us on our smallholding in Pontarddulais, Swansea. We offer a free weekly local home delivery service.

VCL (Vydex Corporation Ltd) Wroughton Business Estate, Ely, Cardiff CF5 4AB  Craig Coombs  +44(0) 29 2057 8578  craig@vydex.co.uk www.vydex.co.uk Manufacturers of Health, Wellbeing, Sports Nutrition Products. BRC, ISO9001, GMP, HALAL.

140 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Free-from - Cereals Containing Gluten W WK Foods Unit 13, Albion Industrial Estate, Clifynydd, South Glamorgan CF37 4NX  William Rhys-Davies  +44(0) 7817 296192  thebrownieman@wkfoods .co.uk  @WKfoods www.wkfoods.co.uk WK Foods is a small team of keen bakers who supply a range of tray bakes to the coffee shop and hospitality trade. Contact The Brownie Man to find out more.

Welsh Gluten Free Bakery Products

Welsh Hills Bakery - Lovemore

Wild Trail

Tramway, Hirwaun, Aberdare CF44 9NY  Paul Haines  +44(0) 1685 813545  paul.haines@welshhills.com  /LovemoreFoods  @LovemoreFoods www.lovemorefoods.com

17-18 Agincourt Square (2nd Floor), Monmouth, Monmouthshire NP25 3DY  Jim Williams  +44(0) 1600 772334  jim@wildtrail.co.uk  /wildtrailsnacks  @wildtrailsnacks www.wildtrail.co.uk

Welsh Hills Bakery/ Lovemore Free From is a dedicated manufacturer of wheat, gluten and dairy free cakes, biscuits and sweet pastry pies, based in South Wales, supplying major retailers worldwide and across the UK both with branded and private label.

At Wild Trail, we make tasty freefrom snack bars using five simple, natural ingredients. Launched in 2016 (part of Brighter Foods) our bars are gluten and dairy free, vegan, no added sugar and are nutritionally balanced for SIMPLE. OUTDOOR. ENERGY.

9 Cae Ffynnon, Bancyfelin, Carmarthen, Carmarthenshire SA33 5DQ  Andrew Harvey-Dunton  +44(0) 1267 211409  sales@wgfbakeryproducts .co.uk  /wgfbakeryproducts We produce a wide range of gluten free products which includes two types of bread, baguettes and bread rolls, sweet tarts, and Christmas products such as Christmas puddings and sweet mince tarts, not forgetting sausage rolls too.

Welsh Food and Drink Directory

141


Free-from - Milk B-D

Milk Baked by Mel Cartref, High Street, Llantwit Major CF61 1SS  Melanie Constantinou  +44(0) 7972 795677  info@bakedbymel.co.uk  /bakedbymel  @bakedbymel www.barabrith.co Baked By Mel bakes traditional Bara Brith which can be sent all over the UK. It is ideal to send as a personal gift, B2B or for conferences/meetings. Bara Briths can include personalised messages and come in a gift box with a nostalgic flavour.

Brighter Foods Ltd

Dairy Partners Ltd

Pendre Industrial Estate, Tywyn, Gwynedd LL36 9LW  Robin Williams  +44(0) 1654 710975  contact@brighterfoods.co.uk  /BrighterFoods  @ BrighterFoods www.brighterfoods.co.uk

The Creamery, Newcastle Emlyn, Carmarthenshire SA38 9DQ  Will Bennett  +44(0) 1453 828890  will.bennett@dairypartners.co.uk  /CheesePeelers  @dairypartners

Brighter Foods innovates and manufactures market-leading snack bars within the niche /healthier categories. As market experts, we're driven by the excitement of creating delicious and nutritious snacks and offering the very best quality and service.

Charcutier Ltd Baraka Foods Ltd Unit 45, Gelli Industrial Estate, Pentre, Mid Glamorgan CF41 7UW  Charles Newham  +44(0) 1443 444930  admin@barakafoods.co.uk  @barakafoods www.barakafoods.co.uk Baraka are preeminent suppliers of bespoke cooked proteins, both single serve entrees and bulk packs - we can butcher, prepare and cook to your in-house recipe, sourcing the best quality ingredients at surprisingly economical rates. BRC "AA".

142 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Felin Y Glyn, Pontnewydd, Llanelli, Carmarthenshire SA15 5TL  Illtud Dunsford  +44(0) 1554 810345  info@charcutier.co.uk  /charcutierltd  @charcutierltd www.charcutier.co.uk Multi award winning charcuterie and specialist meats business retailing to the public and supplying independent retailers. Own stall based at the historic Borough Market, London. Also able to offer new product development and training.

Dairy Partners are a long established family owned British dairy company supplying UK and overseas markets. We manufacture a range of pasta filata cheese products including mozzarella and pizza cheese in various formats supplied UK and export markets.


Free-from - Milk F-P Fruitapeel Juice Ltd

Panini's Ltd

Pop Cycle

Unit 2, Llantrisant Business Park, Llantrisant, South Wales CF27 8LF  Andrew Leslie  +44(0) 7993 509562  Andy.leslie@fruitapeeljuice .co.uk www.fruitapeeljuice.co.uk

Prydwen Road, Swansea West Business Park, Swansea SA5 4HN  Beth Evans  +44(0) 1792 587711  beth@paninis-sandwiches .co.uk  /Paninis  @PaninisSandwich www.paninis-sandwiches.co.uk

85 Fairwood Road, Swansea SA3 5JP  Elizabeth Hudson  +44(0) 7906 958875  hello@popcycle.uk  /popcycleswansea  @PopCycleUK www.popcycle.uk

Fruitapeel juice are a one stop shop for chilled and ambient fruit juice, smoothies and fresh but milks. We specialise in raw, pasteurised and HPP products from one advanced location in South Wales. Servicing retail, food service and contract pack.

Marvellous Superfood 85 Bridge Street, Lampeter, Dyfed SA48 7AB  Roxy Lepron  +44(0) 7749 798470  roxy@marvelloussuperfood .co.uk  /superfoodwales  @superfoodwales www.marvelloussuperfood.co.uk Marvellous Superfood Limited is a Welsh family business. They are multi award winning specialist blenders and purveyors of extraordinarily high quality, all natural food, drink and superfood.

Manufacturer and supplier of premium chilled ready to eat and "heat to eat" snacks. All bread baked on site. Grade AA BRC accredited. Supply local authority, retail and travel sectors. Gluten free and lactose free available if required.

Hand made ice lollies and poptails served by tricycle. Our pops are made with real fruit, Fair Trade ingredients and 100% Vegan, in biodegradable packaging. Events, workshops and wholesale. Seasonal, low and no added sugar specialisms.

Plas Farm Ltd Plas Farm, Gaerwen, Beaumaris, Anglesey LL60 6HR  Sam Yates  +44(0) 1248 422011  orders@plas-farm.co.uk  @plasfarmfroyo www.plas-farm.co.uk Plas Farm is the UK's leading frozen yogurt and speciality frozen dessert manufacturer, with a wide range of options for retail and foodservice customers, with branded, white label or private label capabilities.

Welsh Food and Drink Directory 143


Free-from - Milk R-T The Real Soup Company Rassau Industrial Estate, Ebbw Vale, Gwent NP23 5SD  David Colwell  +44(0) 1495 301999  TRSCInfo@therealsoupcompany .com www.therealsoupcompany.com The Real Soup Company produces fresh soup every day. Our recipes were developed by a Michelin trained chef and are made from quality ingredients and all are FSA 2017 salt compliant.

Sabor de Amor 29 Miller Road, Brymbo, Wrexham LL11 5FH  Beatriz Albo  +44(0) 7769 260329  Info@sabordeamor.com  /SabordeAmorBea  @SabordeAmorBea Spanish Artisan Food blending modern and traditional gastronomy. Free from allergens, preservatives and additives.

Samosa Co. - SIM’s Food Ltd Unit 2, The Woodlands, Coedcae Lane, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Sokhy Sandhu  +44(0) 1443 800554  trade@samosaco.co.uk  @samosaco Samosaco is a leading producer of Vegetarian and Vegan snacks of high quality. Products include baked samosas, bhajees, vegetarian sausages, gluten free pakoras and samosas, gluten free mixes. Samosaco also produce vegan and gluten free soups.

Trealy Farm Charcuterie Unit C6 Park Farm Plough Road, Goytre Monmouth NP25 4BL  James Swift  +44(0) 1495 785090  info@trealyfarm.com  @trealyfarm www.trealyfarm.com We produce a range of 30+ charcuterie meat products from British free-range Pork, Beef, Lamb, Venison, Wild Boar and Duck. All Beef and Lamb used is Welsh PGI, all Venison is wild. Winner BBC Food Awards and Observer Food Awards Best UK Food Producer.

144 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Free-from - Milk V-W VCL (Vydex Corporation Ltd)

Welsh Gluten Free Bakery Products

Wroughton Business Estate, Ely, Cardiff CF5 4AB  Craig Coombs  +44(0) 29 2057 8578  craig@vydex.co.uk www.vydex.co.uk

9 Cae Ffynnon, Bancyfelin, Carmarthen, Carmarthenshire SA33 5DQ  Andrew Harvey-Dunton  +44(0) 1267 211409  sales@wgfbakeryproducts .co.uk  /wgfbakeryproducts

17-18 Agincourt Square (2nd Floor), Monmouth, Monmouthshire NP25 3DY  Jim Williams  +44(0) 1600 772334  jim@wildtrail.co.uk  /wildtrailsnacks  @wildtrailsnacks www.wildtrail.co.uk

We produce a wide range of gluten free products which includes two types of bread, baguettes and bread rolls, sweet tarts, and Christmas products such as Christmas puddings and sweet mince tarts, not forgetting sausage rolls too.

At Wild Trail, we make tasty freefrom snack bars using five simple, natural ingredients. Launched in 2016 (part of Brighter Foods) our bars are gluten and dairy free, vegan, no added sugar and are nutritionally balanced for SIMPLE. OUTDOOR. ENERGY.

Manufacturers of Health, Wellbeing, Sports Nutrition Products. BRC, ISO9001, GMP, HALAL.

Wild Trail

Welsh Food and Drink Directory 145


Free-from - Mollusc B-M

Mollusc Baraka Foods Ltd Unit 45, Gelli Industrial Estate, Pentre, Mid Glamorgan CF41 7UW  Charles Newham  +44(0) 1443 444930  admin@barakafoods.co.uk  @barakafoods www.barakafoods.co.uk Baraka are preeminent suppliers of bespoke cooked proteins, both single serve entrees and bulk packs - we can butcher, prepare and cook to your in-house recipe, sourcing the best quality ingredients at surprisingly economical rates. BRC "AA".

Celtic Oriental Ltd.

Love at First Bake Ltd.

2A East Road, Penallta Industrial Estate, Penallta, Hengoed, Caerphilly CF82 7SU  Anthony Nyinaku  +44(0) 29 2102 3242  tony@celticoriental.com www.celticoriental.com

Unit 10, Brecon Enterprise Park, Brecon, Powys LD3 8BT  Teri-Ann Winslow  +44(0) 7545 095746  teri-ann@loveatfirstbake.co.uk  /loveatfirstbake  @loveatfirstbake www.loveatfirstbake.co.uk

Celtic Oriental Ltd is a bulk manufacturer of fermented soy sauces, black beans, yellow/red bean purees, gluten-free miso, allergen-free Worcester sauce and several industrial blends made entirely in the United Kingdom using non-GM ingredients.

Award winning scratch producer of Gluten and Wheat Free sweet and savoury baked goods to coffee shops and cafes across the UK. In our dedicated Gluten Free bakery all our recipes are crafted and finished by hand, from single serve items to large cakes.

Charcutier Ltd Felin Y Glyn, Pontnewydd, Llanelli, Carmarthenshire SA15 5TL  Illtud Dunsford  +44(0) 1554 810345  info@charcutier.co.uk  /charcutierltd  @charcutierltd www.charcutier.co.uk Multi award winning charcuterie and specialist meats business retailing to the public and supplying independent retailers. Own stall based at the historic Borough Market, London. Also able to offer new product development and training.

146 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Marvellous Superfood 85 Bridge Street, Lampeter, Dyfed SA48 7AB  Roxy Lepron  +44(0) 7749 798470  roxy@marvelloussuperfood .co.uk  /superfoodwales  @superfoodwales www.marvelloussuperfood.co.uk Marvellous Superfood Limited is a Welsh family business. They are multi award winning specialist blenders and purveyors of extraordinarily high quality, all natural food, drink and superfood.


Free-from - Mollusc P-T Panini's Ltd

Sabor de Amor

Prydwen Road, Swansea West Business Park, Swansea SA5 4HN  Beth Evans  +44(0) 1792 587711  beth@paninis-sandwiches .co.uk  /Paninis  @PaninisSandwich www.paninis-sandwiches.co.uk

29 Miller Road, Brymbo, Wrexham LL11 5FH  Beatriz Albo  +44(0) 7769 260329  Info@sabordeamor.com  /SabordeAmorBea  @SabordeAmorBea

Manufacturer and supplier of premium chilled ready to eat and "heat to eat" snacks. All bread baked on site. Grade AA BRC accredited. Supply local authority, retail and travel sectors. Gluten free and lactose free available if required.

The Real Soup Company Rassau Industrial Estate, Ebbw Vale, Gwent NP23 5SD  David Colwell  +44(0) 1495 301999  TRSCInfo@therealsoupcompany .com www.therealsoupcompany.com The Real Soup Company produces fresh soup every day. Our recipes were developed by a Michelin trained chef and are made from quality ingredients and all are FSA 2017 salt compliant.

Spanish Artisan Food blending modern and traditional gastronomy. Free from allergens, preservatives and additives.

Samosa Co. - SIM’s Food Ltd Unit 2, The Woodlands, Coedcae Lane, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Sokhy Sandhu  +44(0) 1443 800554  trade@samosaco.co.uk  @samosaco

Trealy Farm Charcuterie Unit C6 Park Farm Plough Road, Goytre Monmouth NP25 4BL  James Swift  +44(0) 1495 785090  info@trealyfarm.com  @trealyfarm www.trealyfarm.com We produce a range of 30+ charcuterie meat products from British free-range Pork, Beef, Lamb, Venison, Wild Boar and Duck. All Beef and Lamb used is Welsh PGI, all Venison is wild. Winner BBC Food Awards and Observer Food Awards Best UK Food Producer.

Samosaco is a leading producer of Vegetarian and Vegan snacks of high quality. Products include baked samosas, bhajees, vegetarian sausages, gluten free pakoras and samosas, gluten free mixes. Samosaco also produce vegan and gluten free soups.

Welsh Food and Drink Directory 147


Free-from - Mustard C-P

Mustard Celtic Oriental Ltd. 2A East Road, Penallta Industrial Estate, Penallta, Hengoed, Caerphilly CF82 7SU  Anthony Nyinaku  +44(0) 29 2102 3242  tony@celticoriental.com www.celticoriental.com Celtic Oriental Ltd is a bulk manufacturer of fermented soy sauces, black beans, yellow/red bean purees, gluten-free miso, allergen-free Worcester sauce and several industrial blends made entirely in the United Kingdom using non-GM ingredients.

Charcutier Ltd

Marvellous Superfood

Felin Y Glyn, Pontnewydd, Llanelli, Carmarthenshire SA15 5TL  Illtud Dunsford  +44(0) 1554 810345  info@charcutier.co.uk  /charcutierltd  @charcutierltd www.charcutier.co.uk

85 Bridge Street, Lampeter, Dyfed SA48 7AB  Roxy Lepron  +44(0) 7749 798470  roxy@marvelloussuperfood .co.uk  /superfoodwales  @superfoodwales www.marvelloussuperfood.co.uk

Multi award winning charcuterie and specialist meats business retailing to the public and supplying independent retailers. Own stall based at the historic Borough Market, London. Also able to offer new product development and training.

Marvellous Superfood Limited is a Welsh family business. They are multi award winning specialist blenders and purveyors of extraordinarily high quality, all natural food, drink and superfood.

Panini's Ltd Prydwen Road, Swansea West Business Park, Swansea SA5 4HN  Beth Evans  +44(0) 1792 587711  beth@paninis-sandwiches .co.uk  /Paninis  @PaninisSandwich www.paninis-sandwiches.co.uk Manufacturer and supplier of premium chilled ready to eat and "heat to eat" snacks. All bread baked on site. Grade AA BRC accredited. Supply local authority, retail and travel sectors. Gluten free and lactose free available if required.

148 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Free-from - Mustard R-W The Real Soup Company

Samosa Co. - SIM’s Food Ltd

Welsh Gluten Free Bakery Products

Rassau Industrial Estate, Ebbw Vale, Gwent NP23 5SD  David Colwell  +44(0) 1495 301999  TRSCInfo@therealsoupcompany .com www.therealsoupcompany.com

Unit 2, The Woodlands, Coedcae Lane, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Sokhy Sandhu  +44(0) 1443 800554  trade@samosaco.co.uk  @samosaco

9 Cae Ffynnon, Bancyfelin, Carmarthen, Carmarthenshire SA33 5DQ  Andrew Harvey-Dunton  +44(0) 1267 211409  sales@wgfbakeryproducts .co.uk  /wgfbakeryproducts

The Real Soup Company produces fresh soup every day. Our recipes were developed by a Michelin trained chef and are made from quality ingredients and all are FSA 2017 salt compliant.

Samosaco is a leading producer of Vegetarian and Vegan snacks of high quality. Products include baked samosas, bhajees, vegetarian sausages, gluten free pakoras and samosas, gluten free mixes. Samosaco also produce vegan and gluten free soups.

Sabor de Amor 29 Miller Road, Brymbo, Wrexham LL11 5FH  Beatriz Albo  +44(0) 7769 260329  Info@sabordeamor.com  /SabordeAmorBea  @SabordeAmorBea Spanish Artisan Food blending modern and traditional gastronomy. Free from allergens, preservatives and additives.

We produce a wide range of gluten free products which includes two types of bread, baguettes and bread rolls, sweet tarts ,and Christmas products such as Christmas puddings and sweet mince tarts, not forgetting sausage rolls too.

Trealy Farm Charcuterie Unit C6 Park Farm Plough Road, Goytre Monmouth NP25 4BL  James Swift  +44(0) 1495 785090  info@trealyfarm.com  @trealyfarm www.trealyfarm.com We produce a range of 30+ charcuterie meat products from British free-range Pork, Beef, Lamb, Venison, Wild Boar and Duck. All Beef and Lamb used is Welsh PGI, all Venison is wild. Winner BBC Food Awards and Observer Food Awards Best UK Food Producer.

Welsh Food and Drink Directory 149


Free-from - Nut B-L

Nuts Baraka Foods Ltd Unit 45, Gelli Industrial Estate, Pentre, Mid Glamorgan CF41 7UW  Charles Newham  +44(0) 1443 444930  admin@barakafoods.co.uk  @barakafoods www.barakafoods.co.uk Baraka are preeminent suppliers of bespoke cooked proteins, both single serve entrees and bulk packs - we can butcher, prepare and cook to your in-house recipe, sourcing the best quality ingredients at surprisingly economical rates. BRC "AA".

Calbee UK Ltd 1200, Century Way, Leeds, West Yorkshire LS15 8ZA  Karen Shaw  +44(0) 3306 600015  info@calbee.co.uk  @calbeeUK www.calbee.co.uk We supply a range of delicious Japanese inspired snacks that are better for you. They are made from green peas with a delicate blend of seasonings. Baked not fried high source of protein and suitable for vegans and vegetarians.

Charcutier Ltd Felin Y Glyn, Pontnewydd, Llanelli, Carmarthenshire SA15 5TL  Illtud Dunsford  +44(0) 1554 810345  info@charcutier.co.uk  /charcutierltd  @charcutierltd www.charcutier.co.uk Multi award winning charcuterie and specialist meats business retailing to the public and supplying independent retailers. Own stall based at the historic Borough Market, London. Also able to offer new product development and training.

150 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Just Love Food Company Unit 6, Oakdale Court, Bryn Brithdir, Oakdale Business Park, Blackwood, Gwent NP12 4AD  Mike Woods  +44(0) 7749 674921  mike@justlovefoodcompany.com www.justlovefoodcompany.com

Llaeth Y Llan Cyf / Village Dairy Tal Y Bryn, Denbigh, Conwy LL16 5DR  Gruff Roberts  +44(0) 1745 540256  gruffr@villagedairy.co.uk  /llaethyllan  @villagedairy www.villagedairy.co.uk Llaeth Y Llan / Village Dairy have been producing award winning Bio-live yogurts for over 30 years and are happy to say that it is still being made on the Roberts family farm located in Llannefydd, North Wales.


Free-from - Nut M-S Marvellous Superfood

Sabor de Amor

85 Bridge Street, Lampeter, Dyfed SA48 7AB  Roxy Lepron  +44(0) 7749 798470  roxy@marvelloussuperfood .co.uk  /superfoodwales  @superfoodwales www.marvelloussuperfood.co.uk

29 Miller Road, Brymbo, Wrexham LL11 5FH  Beatriz Albo  +44(0) 7769 260329  Info@sabordeamor.com  /SabordeAmorBea  @SabordeAmorBea

Marvellous Superfood Limited is a Welsh family business. They are multi award winning specialist blenders and purveyors of extraordinarily high quality, all natural food, drink and superfood.

Spanish Artisan Food blending modern and traditional gastronomy. Free from allergens, preservatives and additives.

Samosa Co. - SIM’s Food Ltd Unit 2, The Woodlands, Coedcae Lane, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Sokhy Sandhu  +44(0) 1443 800554  trade@samosaco.co.uk  @samosaco Samosaco is a leading producer of Vegetarian and Vegan snacks of high quality. Products include baked samosas, bhajees, vegetarian sausages, gluten free pakoras and samosas, gluten free mixes. Samosaco also produce vegan and gluten free soups.

Panini's Ltd Prydwen Road, Swansea West Business Park, Swansea SA5 4HN  Beth Evans  +44(0) 1792 587711  beth@paninis-sandwiches .co.uk  /Paninis  @PaninisSandwich www.paninis-sandwiches.co.uk Manufacturer and supplier of premium chilled ready to eat and "heat to eat" snacks. All bread baked on site. Grade AA BRC accredited. Supply local authority, retail and travel sectors. Gluten free and lactose free available if required.

Welsh Food and Drink Directory

151


Free-from - Nut T-W Trealy Farm Charcuterie Unit C6 Park Farm Plough Road, Goytre Monmouth NP25 4BL  James Swift  +44(0) 1495 785090  info@trealyfarm.com  @trealyfarm www.trealyfarm.com We produce a range of 30+ charcuterie meat products from British free-range Pork, Beef, Lamb, Venison, Wild Boar and Duck. All Beef and Lamb used is Welsh PGI, all Venison is wild. Winner BBC Food Awards and Observer Food Awards Best UK Food Producer.

152 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Tregroes Waffle Bakery Unit 2, Pencader Road, Pontwelly, Llandysul, Ceredigion SA44 4AE  Kees Huysmans  +44(0) 1559 363468  sales@tregroeswaffles.co.uk www.tregroeswaffles.co.uk Our waffles have been an item in the menu of any self respecting Welshman since the early 1980s. Slowly the whole of the British Isles is being taken over by them. Eating for the first time, you should sit down. Emotions you have never felt before!..

Welsh Gluten Free Bakery Products 9 Cae Ffynnon, Bancyfelin, Carmarthen, Carmarthenshire SA33 5DQ  Andrew Harvey-Dunton  +44(0) 1267 211409  sales@wgfbakeryproducts .co.uk  /wgfbakeryproducts We produce a wide range of gluten free products which includes two types of bread, baguettes and bread rolls, sweet tarts, and Christmas products such as Christmas puddings and sweet mince tarts, not forgetting sausage rolls too.


Free-from - Peanut B-M

Peanuts Baraka Foods Ltd Unit 45, Gelli Industrial Estate, Pentre, Mid Glamorgan CF41 7UW  Charles Newham  +44(0) 1443 444930  admin@barakafoods.co.uk  @barakafoods www.barakafoods.co.uk Baraka are preeminent suppliers of bespoke cooked proteins, both single serve entrees and bulk packs - we can butcher, prepare and cook to your in-house recipe, sourcing the best quality ingredients at surprisingly economical rates. BRC "AA".

Just Love Food Company Unit 6, Oakdale Court, Bryn Brithdir, Oakdale Business Park, Blackwood, Gwent NP12 4AD  Mike Woods  +44(0) 7749 674921  mike@justlovefoodcompany.com www.justlovefoodcompany.com

Llaeth Y Llan Cyf / Village Dairy Tal Y Bryn, Denbigh, Conwy LL16 5DR  Gruff Roberts  +44(0) 1745 540256  gruffr@villagedairy.co.uk  /llaethyllan  @villagedairy www.villagedairy.co.uk

Marvellous Superfood 85 Bridge Street, Lampeter, Dyfed SA48 7AB  Roxy Lepron  +44(0) 7749 798470  roxy@marvelloussuperfood .co.uk  /superfoodwales  @superfoodwales www.marvelloussuperfood.co.uk Marvellous Superfood Limited is a Welsh family business. They are multi award winning specialist blenders and purveyors of extraordinarily high quality, all natural food, drink and superfood.

Charcutier Ltd Felin Y Glyn, Pontnewydd, Llanelli, Carmarthenshire SA15 5TL  Illtud Dunsford  +44(0) 1554 810345  info@charcutier.co.uk  /charcutierltd  @charcutierltd www.charcutier.co.uk

Llaeth Y Llan / Village Dairy have been producing award winning Bio-live yogurts for over 30 years and are happy to say that it is still being made on the Roberts family farm located in Llannefydd, North Wales.

Multi award winning charcuterie and specialist meats business retailing to the public and supplying independent retailers. Own stall based at the historic Borough Market, London. Also able to offer new product development and training.

Welsh Food and Drink Directory 153


Free-from - Peanut M-R Môn ar Lwy Taste of Anglesey Ty'n Rallt, Trefdraeth, Bodorgan, Anglesey, LL62 5HL  Helen Holland  +44(0) 7919 455652  monarlwy@gmail.com  /monarlwy  @monarlwy www.monarlwy.co.uk Experience the unique flavours of Taste of Anglesey...an award winning luxury dairy ice cream. Lovingly handcrafted on our family farm, from purse to cone, with our customers' needs in mind. Using premium quality local Jersey milk and cream.

154 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Panini's Ltd Prydwen Road, Swansea West Business Park, Swansea SA5 4HN  Beth Evans  +44(0) 1792 587711  beth@paninis-sandwiches .co.uk  /Paninis  @PaninisSandwich www.paninis-sandwiches.co.uk Manufacturer and supplier of premium chilled ready to eat and "heat to eat" snacks. All bread baked on site. Grade AA BRC accredited. Supply local authority, retail and travel sectors. Gluten free and lactose free available if required.

The Real Soup Company Rassau Industrial Estate, Ebbw Vale, Gwent NP23 5SD  David Colwell  +44(0) 1495 301999  TRSCInfo@therealsoupcompany .com www.therealsoupcompany.com The Real Soup Company produces fresh soup every day. Our recipes were developed by a Michelin trained chef and are made from quality ingredients and all are FSA 2017 salt compliant.


Free-from - Peanut S-W Sabor de Amor 29 Miller Road, Brymbo, Wrexham LL11 5FH  Beatriz Albo  +44(0) 7769 260329  Info@sabordeamor.com  /SabordeAmorBea  @SabordeAmorBea Spanish Artisan Food blending modern and traditional gastronomy. Free from allergens, preservatives and additives.

Samosa Co. - SIM’s Food Ltd Unit 2, The Woodlands, Coedcae Lane, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Sokhy Sandhu  +44(0) 1443 800554  trade@samosaco.co.uk  @samosaco

Trealy Farm Charcuterie

Welsh Gluten Free Bakery Products

Unit C6 Park Farm Plough Road, Goytre Monmouth NP25 4BL  James Swift  +44(0) 1495 785090  info@trealyfarm.com  @trealyfarm www.trealyfarm.com

9 Cae Ffynnon, Bancyfelin, Carmarthen, Carmarthenshire SA33 5DQ  Andrew Harvey-Dunton  +44(0) 1267 211409  sales@wgfbakeryproducts .co.uk  /wgfbakeryproducts

We produce a range of 30+ charcuterie meat products from British free-range Pork, Beef, Lamb, Venison, Wild Boar and Duck. All Beef and Lamb used is Welsh PGI, all Venison is wild. Winner BBC Food Awards and Observer Food Awards Best UK Food Producer.

We produce a wide range of gluten free products which includes two types of bread, baguettes and bread rolls, sweet tarts, and Christmas products such as Christmas puddings and sweet mince tarts, not forgetting sausage rolls too.

Samosaco is a leading producer of Vegetarian and Vegan snacks of high quality. Products include baked samosas, bhajees, vegetarian sausages, gluten free pakoras and samosas, gluten free mixes. Samosaco also produce vegan and gluten free soups.

Welsh Food and Drink Directory 155


Free-from - Sesame C-P

Sesame Celtic Oriental Ltd. 2A East Road, Penallta Industrial Estate, Penallta, Hengoed, Caerphilly CF82 7SU  Anthony Nyinaku  +44(0) 29 2102 3242  tony@celticoriental.com www.celticoriental.com Celtic Oriental Ltd is a bulk manufacturer of fermented soy sauces, black beans, yellow/red bean purees, gluten-free miso, allergen-free Worcester sauce and several industrial blends made entirely in the United Kingdom using non-GM ingredients.

Love at First Bake Ltd.

Marvellous Superfood

Unit 10, Brecon Enterprise Park, Brecon, Powys LD3 8BT  Teri-Ann Winslow  +44(0) 7545 095746  teri-ann@loveatfirstbake.co.uk  /loveatfirstbake  @loveatfirstbake www.loveatfirstbake.co.uk

85 Bridge Street, Lampeter, Dyfed SA48 7AB  Roxy Lepron  +44(0) 7749 798470  roxy@marvelloussuperfood .co.uk  /superfoodwales  @superfoodwales www.marvelloussuperfood.co.uk

Award winning scratch producer of Gluten and Wheat Free sweet and savoury baked goods to coffee shops and cafes across the UK. In our dedicated Gluten Free bakery all our recipes are crafted and finished by hand, from single serve items to large cakes.

Marvellous Superfood Limited is a Welsh family business. They are multi award winning specialist blenders and purveyors of extraordinarily high quality, all natural food, drink and superfood.

Panini's Ltd

Felin Y Glyn, Pontnewydd, Llanelli, Carmarthenshire SA15 5TL  Illtud Dunsford  +44(0) 1554 810345  info@charcutier.co.uk  /charcutierltd  @charcutierltd www.charcutier.co.uk

Prydwen Road, Swansea West Business Park, Swansea SA5 4HN  Beth Evans  +44(0) 1792 587711  beth@paninis-sandwiches .co.uk  /Paninis  @PaninisSandwich www.paninis-sandwiches.co.uk

Multi award winning charcuterie and specialist meats business retailing to the public and supplying independent retailers. Own stall based at the historic Borough Market, London. Also able to offer new product development and training.

Manufacturer and supplier of premium chilled ready to eat and "heat to eat" snacks. All bread baked on site. Grade AA BRC accredited. Supply local authority, retail and travel sectors. Gluten free and lactose free available if required.

Charcutier Ltd

156 Welsh Food and Drink Directory


Free-from - Sesame S Sabor de Amor 29 Miller Road, Brymbo, Wrexham LL11 5FH  Beatriz Albo  +44(0) 7769 260329  Info@sabordeamor.com  /SabordeAmorBea  @SabordeAmorBea Spanish Artisan Food blending modern and traditional gastronomy. Free from allergens, preservatives and additives.

Samosa Co. - SIM’s Food Ltd Unit 2, The Woodlands, Coedcae Lane, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Sokhy Sandhu  +44(0) 1443 800554  trade@samosaco.co.uk  @samosaco Samosaco is a leading producer of Vegetarian and Vegan snacks of high quality. Products include baked samosas, bhajees, vegetarian sausages, gluten free pakoras and samosas, gluten free mixes. Samosaco also produce vegan and gluten free soups.

Welsh Food and Drink Directory 157


Free-from - Soyabean C-P

Soyabeans Charcutier Ltd Felin Y Glyn, Pontnewydd, Llanelli, Carmarthenshire SA15 5TL  Illtud Dunsford  +44(0) 1554 810345  info@charcutier.co.uk  /charcutierltd  @charcutierltd www.charcutier.co.uk Multi award winning charcuterie and specialist meats business retailing to the public and supplying independent retailers. Own stall based at the historic Borough Market, London. Also able to offer new product development and training.

158 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Marvellous Superfood

Panini's Ltd

85 Bridge Street, Lampeter, Dyfed SA48 7AB  Roxy Lepron  +44(0) 7749 798470  roxy@marvelloussuperfood .co.uk  /superfoodwales  @superfoodwales www.marvelloussuperfood.co.uk

Prydwen Road, Swansea West Business Park, Swansea SA5 4HN  Beth Evans  +44(0) 1792 587711  beth@paninis-sandwiches .co.uk  /Paninis  @PaninisSandwich www.paninis-sandwiches.co.uk

Marvellous Superfood Limited is a Welsh family business. They are multi award winning specialist blenders and purveyors of extraordinarily high quality, all natural food, drink and superfood.

Manufacturer and supplier of premium chilled ready to eat and "heat to eat" snacks. All bread baked on site. Grade AA BRC accredited. Supply local authority, retail and travel sectors. Gluten free and lactose free available if required.


Free-from - Soyabean S-T Sabor de Amor 29 Miller Road, Brymbo, Wrexham LL11 5FH  Beatriz Albo  +44(0) 7769 260329  Info@sabordeamor.com  /SabordeAmorBea  @SabordeAmorBea Spanish Artisan Food blending modern and traditional gastronomy. Free from allergens, preservatives and additives.

Samosa Co. - SIM’s Food Ltd Unit 2, The Woodlands, Coedcae Lane, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Sokhy Sandhu  +44(0) 1443 800554  trade@samosaco.co.uk  @samosaco

Trealy Farm Charcuterie Unit C6 Park Farm Plough Road, Goytre Monmouth NP25 4BL  James Swift  +44(0) 1495 785090  info@trealyfarm.com  @trealyfarm www.trealyfarm.com We produce a range of 30+ charcuterie meat products from British free-range Pork, Beef, Lamb, Venison, Wild Boar and Duck. All Beef and Lamb used is Welsh PGI, all Venison is wild. Winner BBC Food Awards and Observer Food Awards Best UK Food Producer.

Samosaco is a leading producer of Vegetarian and Vegan snacks of high quality. Products include baked samosas, bhajees, vegetarian sausages, gluten free pakoras and samosas, gluten free mixes. Samosaco also produce vegan and gluten free soups.

Welsh Food and Drink Directory 159


Free-from - Sulphur dioxide B-C

Sulphur dioxide Baraka Foods Ltd Unit 45, Gelli Industrial Estate, Pentre, Mid Glamorgan CF41 7UW  Charles Newham  +44(0) 1443 444930  admin@barakafoods.co.uk  @barakafoods www.barakafoods.co.uk Baraka are preeminent suppliers of bespoke cooked proteins, both single serve entrees and bulk packs - we can butcher, prepare and cook to your in-house recipe, sourcing the best quality ingredients at surprisingly economical rates. BRC "AA".

160 Welsh Food and Drink Directory

Celtic Oriental Ltd.

Charcutier Ltd

2A East Road, Penallta Industrial Estate, Penallta, Hengoed, Caerphilly CF82 7SU  Anthony Nyinaku  +44(0) 29 2102 3242  tony@celticoriental.com www.celticoriental.com

Felin Y Glyn, Pontnewydd, Llanelli, Carmarthenshire SA15 5TL  Illtud Dunsford  +44(0) 1554 810345  info@charcutier.co.uk  /charcutierltd  @charcutierltd www.charcutier.co.uk

Celtic Oriental Ltd is a bulk manufacturer of fermented soy sauces, black beans, yellow/red bean purees, gluten-free miso, allergen-free Worcester sauce and several industrial blends made entirely in the United Kingdom using non-GM ingredients.

Multi award winning charcuterie and specialist meats business retailing to the public and supplying independent retailers. Own stall based at the historic Borough Market, London. Also able to offer new product development and training.


Free-from - Sulphur dioxide L-S Love at First Bake Ltd.

Panini's Ltd

Sabor de Amor

Unit 10, Brecon Enterprise Park, Brecon, Powys LD3 8BT  Teri-Ann Winslow  +44(0) 7545 095746  teri-ann@loveatfirstbake.co.uk  /loveatfirstbake  @loveatfirstbake www.loveatfirstbake.co.uk

Prydwen Road, Swansea West Business Park, Swansea SA5 4HN  Beth Evans  +44(0) 1792 587711  beth@paninis-sandwiches .co.uk  /Paninis  @PaninisSandwich www.paninis-sandwiches.co.uk

29 Miller Road, Brymbo, Wrexham LL11 5FH  Beatriz Albo  +44(0) 7769 260329  Info@sabordeamor.com  /SabordeAmorBea  @SabordeAmorBea

Award winning scratch producer of Gluten and Wheat Free sweet and savoury baked goods to coffee shops and cafes across the UK. In our dedicated Gluten Free bakery all our recipes are crafted and finished by hand, from single serve items to large cakes.

Manufacturer and supplier of premium chilled ready to eat and "heat to eat" snacks. All bread baked on site. Grade AA BRC accredited. Supply local authority, retail and travel sectors. Gluten free and lactose free available if required.

Spanish Artisan Food blending modern and traditional gastronomy. Free from allergens, preservatives and additives.

Marvellous Superfood 85 Bridge Street, Lampeter, Dyfed SA48 7AB  Roxy Lepron  +44(0) 7749 798470  roxy@marvelloussuperfood .co.uk  /superfoodwales  @superfoodwales www.marvelloussuperfood.co.uk Marvellous Superfood Limited is a Welsh family business. They are multi award winning specialist blenders and purveyors of extraordinarily high quality, all natural food, drink and superfood.

Welsh Food and Drink Directory

161


Free-from - Sulphur dioxide S-W Samosa Co. - SIM’s Food Ltd

Trealy Farm Charcuterie

Welsh Gluten Free Bakery Products

Unit 2, The Woodlands, Coedcae Lane, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf CF72 9DW  Sokhy Sandhu  +44(0) 1443 800554  trade@samosaco.co.uk  @samosaco

Unit C6 Park Farm Plough Road, Goytre Monmouth NP25 4BL  James Swift  +44(0) 1495 785090  info@trealyfarm.com  @trealyfarm www.trealyfarm.com

9 Cae Ffynnon, Bancyfelin, Carmarthen, Carmarthenshire SA33 5DQ  Andrew Harvey-Dunton  +44(0) 1267 211409  sales@wgfbakeryproducts .co.uk  /wgfbakeryproducts

We produce a range of 30+ charcuterie meat products from British free-range Pork, Beef, Lamb, Venison, Wild Boar and Duck. All Beef and Lamb used is Welsh PGI, all Venison is wild. Winner BBC Food Awards and Observer Food Awards Best UK Food Producer.

We produce a wide range of gluten free products which includes two types of bread, baguettes and bread rolls. sweet tarts, and Christmas products such as Christmas puddings and sweet mince tarts, not forgetting sausage rolls too.

Samosaco is a leading producer of Vegetarian and Vegan snacks of high quality. Products include baked samosas, bhajees, vegetarian sausages, gluten free pakoras and samosas, gluten free mixes. Samosaco also produce vegan and gluten free soups.

162 Welsh Food and Drink Directory


Marchnadoedd ffermwyr Farmers’ markets

Welsh Food and Drink Directory 163


Farmers’ markets A-B Aberaeron Country Market

Aberystwyth Country Market

Aberystwyth Farmers’ Market

Alban Square, Aberaeron, Ceredigion SA46 0AJ  every Tuesday  Morning

Market Hall, Upper Great Darkgate Street, Aberystwyth, Ceredigion SY23 1DW  February to December  Thursday 6:30am - 2:30pm Friday 10:00am - 4:00pm Saturday 10:00am - 4:00pm  Mrs Valerie Walsh  +44(0) 7784 841431  welshblue@btconnect.com www.aberystwythmarkethall.co.uk /en/traders/country-market

North Parade, Aberystwyth SY23 2NF  1st and 3rd Saturday every month  10:00am - 2:00pm  +44(0) 1559 362230 www.aberystwythfarmersmarket .co.uk

Abergavenny Farmers’ Market Market Hall, Abergavenny NP15 7EN  last Thursday of every month  9:30am - 2:30pm  Rachel Williams  +44(0) 1291 691993  welshblue@btconnect.com www.abergavennyfarmersmarket .co.uk/AbergavennyFarmersMarket

Anglesey Farmers’ Market Ysgol David Hughes, Menai Bridge, Anglesey LL59 5SS  3rd Saturday every month  9:00am - 1:00pm  Charlotte Townsend-Thomas  +44(0) 1248 490213  charlotte.thomas@rocketmail .com www.angleseyfarmersmarket .co.uk/AngleseyFarmersMarket

Brecon Country Market The Market Hall, Market Street, Brecon LD3 9AH  every Friday (closed three Fridays after Christmas)  8:30am - 2:00pm

Brecon Farmers’ Market Market Hall, High Street LD3 7LF  2nd Saturday every month  10:00am - 2:00pm  info@breconfarmersmarket .co.uk www.breconfarmersmarket.co.uk

164 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Farmers’ markets B-C Builth Wells Country Market

Cardigan Farmers’ Market

Chepstow Farmers’ Market

The White Horse, High Street, Builth Wells LD2 3DN  3rd Friday every month (closed January)  8:00am - 12:00pm  Charlotte Townsend-Thomas  +44(0) 1246 261508  info@country-markets.co.uk www.country-markets.co.uk

Pendre Car Park, Upper Market Hall, Cardigan SA48 7DR  2nd Thursday every month  10:00am - 2:00pm www.cardiganfarmersmarket.com

Senior Citizens Centre, Chepstow NP16 5HZ  2nd and 4th Saturday every month  9:00am - 1:00pm  Sarah Stone  +44(0) 1291 650672

Caerphilly Farmers’ Market Twyn Community Centre, Caerphilly CF83 1JL  2nd Saturday every month  9:30am - 1:30pm  Michael Pett  +44(0) 1656 658963 www.caerphillyfarmersmarket.co.uk

Cardiff Riverside Market Fitzhamon Embankment, Riverside, Cardiff CF11 7BE  every Sunday  10:00am - 2:00pm  Steve Garrett  +44(0) 29 2019 0036  mail@riversidemarket.org.uk  /Cardifffarmersmarkets  @RCMAmarkets www.riversidemarket.org.uk/ roath-market.aspx

Cardigan Bay Fish Cardiff Riverside Market, High Street, Cardigan SA43 3EF  every Sunday  9:00am - 1:00pm  +44(0) 29 2019 0036  mandyandlen@btinternet.com  @Cardiganbayfish www.cardiganbayfish.co.uk

Carmarthen Farmers’ Market Town Centre, Carmarthen, Carmarthenshire SA31 3DX  1st and 3rd Friday every month  9:00am - 1:00pm  Eifion Evans  +44(0) 1550 777244

Church Village Farmers’ Market

Celyn Farmers’ Market

Clydach Local Produce Market

St Mary’s Hall, King Street, Mold, Flintshire CH7 1AP  1st and 3rd Saturday every month  info@celynfarmersmarket.co.uk  /Celyn-Farmers-Market  @CelynFarmersMkt www.celynfarmersmarket.co.uk

Llantwit Farde Sport Centre, Church Village CF37 3PE  3rd Thursday every month  10:00am - 2:00pm

Clydach Community Centre, Vardre Road, Clydach, Swansea SA6 5LU  last Saturday every month  9:30am - 12:30pm

Colwyn Bay Farmers’ Market Chepstow Country Market The Senior Citizens Centre, Cormeilles Square, High Street, Chepstow NP16 5LH  alternate Fridays and Saturdays every month  8:00am - 1:00pm  Marjorie Bartlett  +44(0) 1291 420223

Bayview Shopping Centre, Colwyn Bay, Conwy LL29 9LJ  every Thursday  9:00am - 3:00pm  Tudor Jones  +44(0) 1492 680209

Conwy Farmers’ Market RSPB Reserve, Conwy LL31 9XZ  last Wednesday every month  9:00am - 2:00pm www.conwyfarmersmarket.co.uk

Welsh Food and Drink Directory 165


Farmers’ markets C-L Cowbridge Farmers’ Market

Glyndwr Farmers’ Market

Lampeter Farmers’ Market

Arthur John Car Park, 43 High Street, Cowbridge CF71 7AB  1st and 3rd Saturday every month  9:30am - 1:00pm  Myfanwy Edwards  +44(0) 7813 761474  info@valefarmersmarket.co.uk www.valefarmersmarket.co.uk

Rhug Estate, Corwen, Denbighshire LL21 0EH  1st Sunday every month during May - October  10:00am - 4:00pm  Kathy Williams  +44(0) 1691 870430  kathygfm@tiscali.co.uk

Market Street, Lampeter SA48 2JN  every other Friday  9:00am - 2:00pm

Denbigh Country Market Town Hall, Denbigh LL16 3TB  every Friday (closed January and February)  9:30am - 12:15pm

Dolgellau Farmers’ Market Eldon Square, Dolgellau, LL40 1PS  3rd Sunday every month  10:00am - 2:00pm

Haverfordwest Farmers’ Market Riverside Shopping Centre, Haverfordwest, Pembrokeshire SA61 2LJ  every Friday  9:00am - 3:00pm  Kate Morgan  +44(0) 1473 776168  Kate.Morgan@Pembrokeshire .gov.uk www.pembrokeshire.gov.uk

Hay-on-Wye Thursday Market Fishguard Farmers’ Market Town Hall, Fishguard, Pembrokeshire SA65 9HA  every Saturday  9:00am - 1:00pm  Robert Vaughan  +44(0) 7773 789850  robert@carnedward.co.uk

Castle St, Hay-on-Wye, Powys HR3  every Thursday  8:00am - Mid-afternoon  John Evans  +44(0) 1497 820590  market@hay-on-wye.co.uk www.hay-on-wye.co.uk/market

Knighton Community Market Community Centre, Knighton, Powys LD7 1DR  2nd and 4th Saturday every month  9:00am - 12:00pm

166 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Lampeter People’s Market Victoria Hall, Bryn Road, Lampeter SA48 7EE  2nd and 4th Saturday every month  10:00am - 12:00pm www.vichall.org.uk /#/peoples-market/4558751974

Llanddewi Brefi Local Produce Market The New Inn, Llanddewi Brefi SY25 6RS  2nd and 4th Saturday every month  10:00am - 12:00pm

Llandeilo Country Market Civic Hall Crescent Road, Llandeilo SA19 6HY  every Friday  8:00am - 12:00pm  +44(0) 1558 668744  info@country-markets.co.uk www.country-markets.co.uk /Llandeilo-Country-Market

Llandovery Farmers’ Market Market Square, Llandovery SA20 0AW  last Saturday of every month  9:00am - 2:00pm


Farmers’ markets L Llandysul Country Market

Llangynidr Farmers’ and Producers’ Market

Llanvihangel Farmers’ and Vintage Market

Sacred Hands Spiritual Centre, Lincoln Street, Llandysul SA44 4BS  every Friday (closed 1st two weeks in January)  9:00am - 12:45pm  +44(0) 1246 261508  info@country-markets.co.uk www.country-markets.co.uk

The Village Hall, Llangynidr, Crickhowell, Powys NP8 1LS  last Sunday every month  10:00am - 1:00pm www.llangynidrshow.org /farmers-market.html

Llanvihangel Court, Llanvihangel Crucorney, Monmouthshire NP7 8DH  2nd and 4th Saturday every month  10:00am - 2:00pm  +44(0) 1873 890 217  info@llanvihangelcourt.com www.llanvihangelcourt.com

Llangefni Country Market Llangefni Town Hall, Llangefni, Anglesey LL77 7TW  1st Saturday every month (closed January)  10:00am - 3:30pm  +44(0) 1246 261508  info@country-markets.co.uk www.country-markets.co.uk

Llangennith Produce Market Llangennith Village Hall, Llangennith, Gower, Swansea SA3 1HT  last Saturday of the month (April - September)  9:30am - 1:00pm  Jan Rimell  +44(0) 1792 386685  info@llangennith-hall.co.uk www.llangennith-hall.co.uk /Llangennith-produce-market

Llangollen Country Market Town Hall, Castle Street, Llangollen LL20 8PH  every Friday  9:45am - 12:45pm

Welsh Food and Drink Directory 167


Farmers’ markets L-M Llanyrafon Manor Food and Craft Market

Machynlleth Farmers’ Market

Llanyrafon Manor Rural Heritage Centre, Llanfrechfa Way, Llanyrafon NP44 8HT  last Sunday of the month  11:00am - 3:00pm  +44(0) 1633 648562  llanyrafonmanor@torfaen.gov.uk  /LlanyrafonManor  @llanyrafonmanor www.llanyrafonmanor.org

Maengwyn Street, Machynlleth SY20 8AA  every Wednesday  8:30am - 3:00pm www.machynllethmarket.co.uk

Marchnad Llanrwst Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst LL26 0DF  2nd Friday every month  9:30am - 1:30pm  @MarchLlanrwst

Merthyr Tydfil Farmers Market Town Centre, Merthyr Tydfil CF47 8AN  1st Friday every month  10:00am - 2:00pm  Rhian Prosser  +44(0) 1685 725106 www.merthyrfarmersmarket.org.uk

Mold Farmers’ Market St Mary’s Church Hall, King Street, Mold CH7 1LA  1st and 3rd Saturday every month  9:00am - 1:00pm  /Celyn-Farmers-Market  @CelynFarmersMkt www.celynfarmersmarket.co.uk /mold-farmers-market.php

Mumbles Local Produce Market Dairy Car Park, Oystermouth Square, Mumbles, Swansea SA3 4BU  2nd Saturday every month  9:30am - 12:30pm  +44(0) 1792 361012  mdtmumbles@btinternet.com  /mumbleslocalproducemarket www.mumblesdevelopmenttrust.org

168 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Farmers’ markets N-P Narberth Producers Market

Ogwen Local Produce Market

Penarth Farmers’ Market

Queens Hall, 44 High Street, Narberth SA67 7AS  every Friday from April to Christmas  8:30am - 2:20pm  /Narberth-Produce-Market

High Street, Bethesda LL57 3AN  2nd Saturday every month  9:30am - 1:00pm  Janet Jones  +44(0) 7745 430049  secretary@marchnadogwen.co.uk www.marchnadogwen.co.uk

Westbourne School, 4 Hickman Road, Penarth CF64 2EZ  4th Saturday every month  10:00am - 1:00pm  Myfanwy Edwards  +44(0) 7813 761474  info@valefarmersmarket.co.uk www.valefarmersmarket.co.uk

New Quay Country Market The Memorial Hall, New Quay, Ceredigion SA45 9QQ  every Friday (closed January)  10:30am - 12:00pm  +44(0) 1545 580496 www.newquay-westwales.co.uk /country_market.htm

Newcastle Emlyn Country Market Newcastle Emlyn Football Club, Newcastle Emlyn SA38 9DW  every Friday  9:30am - 12:30pm  +44(0) 1246 261508  info@country-markets.co.uk  /NewcastleEmlynCountryMarket www.country-markets.co.uk

Oswestry Farmers’ Market Bailey Head, Oswestry SY11 1PZ  last Friday every month  9:00am - 1:00pm  David Clough  +44(0) 1691 680222  d.clough@oswestry-tc.gov.uk  /oswestrytownmarket  @OswestryMarkets www.oswestrymarket.co.uk

Penclawdd Local Produce Market Penclawdd Community Centre, Banc Bach, Penclawdd, Swansea SA4 3FJ  3rd Saturday every month  9:30am - 12:30pm  Andrew Spowart  +44(0) 1792 850147  a.spowart@tiscali.co.uk  /Penclawdd-Local -Produce-Market

Oystermouth Country Market Victoria Hall, Dunns Lane, Mumbles, Swansea SA3 4AA  every Thursday in March and September  10:00am - 11:30pm

Newport Farmers’ Market

Pembroke Farmers’ Market

Bridge Street, Newport, Gwent NP20  2nd and 4th Saturday every month  10:00am - 2:00pm

Pembroke Town Hall, Main Street, Pembroke SA21 4JS  1st and 3rd Saturday every month  10:00am - 2:00pm www.pembrokefarmersmarket.com

Penderyn Farmers’ Market Community Centre, Penderyn CF44 9UX  last Sunday every month  10:00am - 2:00pm

Pennard Local Produce Market Pennard Community Hall, Pennard Road, Swansea SA3 2AD  2nd Saturday every month  9:30am - 12:30pm  /pennardproducemarket  @pennardpm

Welsh Food and Drink Directory 169


Farmers’ markets P-T Pontarddulais Local Produce Market

Rhiwbina Farmers’ Market

Ruthin Country Market

45 St Teilo Street, Swansea SA4 8SY  2nd Wednesday every month  9:30pm - 1:00pm

Butcher’s Arms, Heol-Y-Felin, Cardiff CF14 6NB  every Friday  10:00am - 1:00pm  +44(0) 29 2019 0036  mail@riversidemarket.org.uk  /Cardifffarmersmarkets  @RCMAmarkets www.riversidemarket.org.uk /rhiwbina-market.aspx

Market Hall, Market Street LL15 1BE  every Friday  8:30am - 12:30pm

Porthmadog Local Produce Market Y Ganolfan, Harbwr LL49 9LU  last Saturday every month  9:30am - 2:00pm  /MarchnadPorthmadogMarket www.marchnadporthmadogmarket .co.uk

Presteigne Farmers’ Market Memorial Hall, Presteigne, Powys LD8 2LB  1st Saturday every month  9:00am - 1:00pm  Richard Pitts  +44(0) 1544 267768 +44(0) 7896 707441

Pwllheli Farmers’ Market Frondeg Community Centre, Upper Ala Road, Pwllheli LL53 5RE  every Wednesday  9:00am - 12:00pm

170 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Rhos on Sea Country Market Rhos on Sea Methodist Church LL28 4HF  every Friday  10:00am - 12:00pm  Elizabeth Owen www.rhosonseacountrymarket.co.uk

Skenfrith Farmers’ Market Skenfrith Village Hall, Abergavenny, NP7 8UG  2nd Saturday every month  10:00am - 1:00pm

Sketty Local Produce Market Bishop Gore School Canteen, De-La-Beche Road, Sketty, Swansea SA2 9AP  1st Saturday every month  9:30am - 12:30pm  Dave Williams  +44(0) 1792 850162

Risca Farmers’ Market St Marys Church Hall, Risca NP11 6GF  2nd and 4th Saturday every month  10:00am - 4:00pm

Roath Real Food Market (Cardiff ) Mackintosh Centre, Keppoch Street, Plasnewydd, Cardiff CF24 3JW  every Saturday  9:30am - 1:00pm  Steve Garrett  +44(0) 29 2019 0036  mail@riversidemarket.org.uk  /Cardifffarmersmarkets  @RCMAmarkets www.riversidemarket.org.uk /roath-market.aspx

St Dogmaels Farmers’ Market Coach House, St Dogmaels, SA43 3DX  every Tuesday  9:30am - 1:00pm  +44(0) 1239 615389  info@stdogmaelsabbey.org.uk  /localproducersmarket www.stdogmaelsabbey.org.uk /producers_market.php

Tonyrefail Farmers’ Market Tonyrefail Leisure Centre CF39 8EW  2nd Tuesday every month  10:00am - 2:00pm


Farmers’ markets T-V Tregaron Country Market

Vale of Glamorgan Farmers’ Market

Vale of Glamorgan Farmers’ Market

Memorial Hall, The Square, Tregaron SY25 6JL  every Tuesday (closed 3rd week in December, reopens in February)  9:30am - 1:00pm  +44(0) 1246 261508  info@country-markets.co.uk www.country-markets.co.uk

Arthur Johns Car Park, North Road, Cowbridge, Vale of Glamorgan CF71 7DF  1st and 3rd Saturday every month  9:00am - 12:30pm  Myfanwy Edwards  +44(0) 1446 771033 www.farmersmarket.co.uk

Westbourne School, 4 Hickman Road, Penarth, Vale of Glamorgan CF64 2EZ  4th Saturday every month  9:00am - 12:30pm  Myfanwy Edwards  +44(0) 1446 771033 www.farmersmarket.co.uk

Undy Farmers’ Market Undy Church and Community Hall, Church Road, Undy NP26 3EN  4th Saturday every month  10:00am - 1:00pm

Uplands Market Gwydr Square, Uplands, Swansea SA2 0HD  last Saturday of the month  9:00am - 1:00pm www.uplandsmarket.com

Usk Farmers’ Market Memorial Hall, Maryport Street, NP15 1LH  1st and 3rd Saturday every month  10:00am - 1:00pm  @uskFM

Welsh Food and Drink Directory

171


Farmers’ markets W Waterfront Local Produce Market

Welshpool Farmers’ Market

Wrexham Country Market

National Waterfront Museum, Oystermouth Road, Swansea SA1 3RD  1st Sunday every month  10:00am - 4:00pm

Coed y Dinas, Town Hall, Broad Street, Welshpool SY21 7JQ  1st Saturday every month  9:00am - 2:00pm

Peoples Market, Chester St, Wrexham LL13 8BY  every Friday  9:00am - 2:00pm  1st Saturday every month (closed Christmas and Bank Holidays)  10:00am - 12:00pm  +44(0) 1246 261508  info@country-markets.co.uk www.country-markets.co.uk

Wrexham Farmers’ Market Queen’s Square, Wrexham LL11 5DY  every Friday  9:30am - 1:00pm

172 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Gŵyliau bwyd Food festivals

Welsh Food and Drink Directory 173


Food festivals A-B Aberaeron Mackerel Festival

Aberystwyth Food and Drink Festival

The Harbour, Aberaeron, Ceredigion SA46 0BT  August 2017  Meurig Jones  +44(0) 7966 097469

Baker Street, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2BJ  September 2017

With stalls, bands and a parade led by a 20-foot fish, the festival sees the fishing town of Aberaeron honour the mackerel.

Abergavenny Christmas Food & Drink Fair PO Box 49, Abergavenny, NP7 5XZ  December 2017  Angela Siddall  +44(0) 1873 851643  angie@abergavennyfoodfestival .com Producers sell a range of festive and seasonal produce: cheese, chocolate, meat, wine and more.

Abergavenny Food Festival PO Box 49, Abergavenny NP7 5XZ  16th - 17th September 2017  Angela Siddall  +44(0) 1873 851643  angie@abergavennyfoodfestival .com Producers sell a range of fresh produce including cheese, chocolate, fruit, vegetables, meat, wine and more.

174 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Producers sell a range of produce: cheese, chocolate, fruit, vegetables, meat and more.

Anglesey Oyster and Welsh Produce Festival The Trearddur Bay Hotel, Trearddur Bay, Isle of Anglesey LL65 2UN  October 2017  Jayne Jones (Festival Organiser)  +44(0) 1248 725700 +44(0) 1407 860301  jayne@mentermon.com Why not come and see the festival in glorious Trearddur Bay on the Isle of Anglesey? Producers sell a range of fresh produce including baked goods, cheese, crab, lobster, oysters and more.

Beaumaris Food Festival Canolfan Beaumaris, Rating Row, Beaumaris, Isle of Anglesey LL58 8AL  2nd - 3rd September 2017  beaumarisfoodfestival @btconnect.com Presenting an exciting new opportunity for food and drink producers from Anglesey, North Wales and the wider area to showcase their quality produce.

Big Welsh Bite Ynysangharad War Memorial Park, Bridge St, Pontypridd CF37 4PE  August 2017  +44(0) 1443 424123 All produce available at Big Welsh Bite is grown, reared, caught, brewed, pickled, baked, smoked or processed by the stallholders themselves, resulting in a scrumptious range of local produce.

Brecon Beacons Food Festival Brecon Market Hall, Market Street, Brecon LD3 9AH  October 2017 This one-day event is a great opportunity to exercise your tastebuds. Centred in Brecon’s Market Hall, it spills out all over town.

Brecon Beacons Summer Fayre National Park Visitor Centre, Libanus, Powys LD3 8ER  August 2017 The Brecon Beacons Summer Fayre is a great family day out at the National Park Visitor Centre in Libanus, supporting local Welsh producers. It’s free entry and only £2 to park for the full day. The festival runs from 10am to 5pm each day.


Food festivals C Caerphilly Food Festival

Cowbridge Food and Drink Festival

Pendragon House, Crescent Road CF83 1AB  May 2017

Cowbridge, Vale of Glamorgan CF71 7DF  May 2017  +44(0) 7875 290428  info@cowbridgefoodanddrink .org www.cowbridgefoodanddrink.org

Ty’r Ysgol, Ysgol y Preseli, Crymych, Pembrokeshire SA41 3QH  August 2017  +44(0) 1239 831129  gwylfwyd@mentersirbenfro.com  @GwylFwydCrymych www.mentersirbenfro.com /gwylfwyd/english/english.htm

A whole weekend of foodie family fun with over 80 food and drink exhibitors, food demonstrations, entertainments and so much more spread around the beautiful town of Cowbridge.

The emphasis at this craft and food festival in Crymych is very much on local produce. A variety of food and drink is on offer including meats, cheese, bread, honey, wine and ice cream.

Food Festival hosting a variety of food stalls, along with cookers demonstrations and other entertainment.

Cardiff International Food & Drink Festival Mermaid Quay, Cardiff Bay, Cardiff CF10 5AL  July 2017

Crymych Food Festival

Part of the Cardiff Festival, this event attracts over 70,000 visitors and showcases an array of food and drink from across the globe.

Cardigan River and Food Festival The Guildhall, Cardigan, Ceredigion SA43 1JL  July 2017 Cardigan’s River and Food Festival has grown to attract thousands of people to the town every year. Now in its seventeenth year, its objective remains the same: to celebrate the quality and diversity of the superb local independent food producers that abound in Wales.

Welsh Food and Drink Directory 175


Food festivals E-G Erddig Apple Festival Erddig Hall, Erddig, Wrexham LL13 0YT  October 2017  +44(0) 1978 355314  erddig@nationaltrust.org.uk The Apple Festival takes place in the autumn at the National Trust owned property at Erddig in Wrexham, where 180 different types of apples are harvested in the orchards.

Gorseinon Food Festival

Gower Chilli Festival and Chilli Cookoff

Canolfan Gorseinon Centre, Millers Drive, Gorseinon, Swansea SA4 4QN  April 2017

South Gower Sports Club, Port Eynon, Swansea SA3 1BA  July 2017  andrew.brooks@gowerchillis.com  /GowerChillis  @AndrewBrooks

This fantastic day celebrating the very best of Welsh Produce attracts thousands of visitors every year, and with 60 food stalls to browse it’s no surprise!

Gower Big Apple Weekend The Gower Heritage Centre, Parkmill, Swansea SA3 2EH  October 2017 Set in the historic Gower Heritage Centre, attendees will be treated to cider making demonstrations using apples from the centre’s own orchard through the utilization of a traditional cider press which is an astounding 150 years old.

A 2-day Chilli Extravaganza! Featuring local and regional specialist Chilli Companies with amazing products, a chilli cookoff, and much more.

Great Welsh Beer and Cider Festival Millenium Stadium, Westgate Street, Cardiff CF10 1NS  November 2017  Alex Simmens  +44(0) 7989 970664  admin@gwbcf.info The festival showcases all the best Welsh beers as well as the award-winning real ales, ciders and perries from across the whole of the UK. Over three days visitors can enjoy product sampling, top tips and demonstrations from the top brewers.

Gwledd Conwy Feast Castle Street, Conwy  22nd - 23rd October 2017  Celia Williams  +44(0) 1492 338083  info@conwyfeast.co.uk

176 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru


Food festivals G-L Gwyl Fwyd a Chrefft Portmeirion

Hay-on-Wye Winter Food Festival

Lampeter Young People’s Food Festival

Portmeirion, Gwynedd LL48 6ER  December 2017

Castle Street, Hay-on-Wye HR3 5AE  November 2017  Andrew Powell  +44(0) 7779 012019

Victoria Hall, Bryn Road, Lampeter SA48 7EE  July 2017  Chris Studman  +44(0) 1570 493649  youngpeople @lampeterfoodfestival.org.uk www.lampeterfoodfestival.org.uk/ youngpeople

In addition to local produce and crafts there is a full programme of entertainment including celebrity chefs giving seasonal cooking demonstrations in the exhibition pavilion using the best local produce.

Join Hay on Wye’s one-day Winter Food Festival. It’s limited to just 50 local producers to ensure the quality is the best, and there’s entertainment from local brass bands, male voice choirs and folk musicians.

Gwyl Fwyd Castell Newydd Emlyn Gwestyr Emlyn Hotel, Newcastle Emlyn, Carmarthenshire SA38 9DU  11th June 2017  +44(0) 1239 710317  gwylfwydcne@hotmail.co.uk The Newcastle Emlyn Food Festival showcases the quality of the local produce and give people the opportunity to come together and celebrate fine food.

Hay-on-Wye Summer Food Festival Memorial Car Park, Hay-on-Wye HR3 5DF  June 2017  Andrew Powell  +44(0) 7779 012019

All about food, all about young people! Includes workshops and competitions. Free entry in Victoria Hall.

Lampeter Food Festival College Street, Lampeter SA48 7ED  July 2017  Chris Studman  +44(0) 1570 493649  /Lampeterfoodfestival  @LampeterFoodFes www.lampeterfoodfestival.org.uk Includes over 90 stalls showcasing delectable local dishes and drinks. There’ll also be arts and crafts, food workshops, and educational stands to make the festival both enjoyable and educational.

Llanbedr Beer Festival Ty Mawr, Llanbedr, Gwynedd, North Wales LL452NH  15th - 16th September 2017  llanbedrbeerfestival@gmail.com www.llanbedrbeerfestival.co.uk Llanbedr Beer Festival is a small, friendly event for lovers of locally brewed real ales and Welsh Cider. Run and organised entirely by local volunteers, its sole purpose is to raise funds to help a range of local organisations and charities each year.

This one-day gourmet gathering is limited to a relatively small number of local food, cider and whisky producers to ensure the quality is the best.

Welsh Food and Drink Directory

177


Food festivals L-N Llandeilo Christmas Festival of the Senses Rhosmaen St, Llandeilo, Carmarthenshire SA19 6HD  November 2017 Llandeilo’s annual pre-Christmas Festival of the Senses offers a unique, chic and free event for all the family! Shopping, crafts, food, drinks, entertainment, accommodation, stalls, fireworks... what more could you want?

Llangollen Food Festival Llangollen Pavilion, Abbey Road, Llangollen LL20 8SW  14th - 15th October 2017 www.llangollenfoodfestival.com Discover great food and drink in a fabulous local producers market. Enjoy live cookery classes and take part in fun workshops.

Merthyr Food Festival Red House, Merthyr Tydfil CF47 8UX  July 2017  +44(0) 1685 726272  info@welovemerthyr.co.uk  /welovemerthyr  @welovemerthyr www.welovemerthyr.co.uk/public /event/merthyr-food-festival Fabulous food stalls, tasty cooking demos, delicious local produce, live entertainment, fun family activities, craft stalls and much more.

Southend Gardens, Mumbles, Swansea, Wales SA3 5TN  October 2017 www.mumblesoysterfestival.com If you love all things from the sea, then I’m shore that you’ll want to head over to Mumbles Oyster and Seafood Festival, an annual fourday celebration of the Mumbles Oyster and Inshore Fisheries of Mumbles, Gower and Swansea Bay.

Narberth Food Festival Mid Wales Beer Festival Llanwrtyd Wells, Powys LD5 4RB  November 2017 Held in the various Free Houses of the town, this friendly festival offers a tremendous selection of real ales to sample including many Welsh brews.

Menai Seafood Festival Mold Food and Drink Festival

Water St, Menai Bridge, Isle of Anglesey LL59  August 2017  +44(0) 1248 717903  info@menaiseafoodfestival .com  /MenaiSeafoodFestival  @menaiseafood www.menaiseafoodfestival.com

New Street, Mold CH7 1NY  September 2017  +44(0) 1352 741466  info@moldfoodfestival.co.uk  /moldfoodfestival  @moldfoodfest www.moldfoodfestival.co.uk

An event in Menai Bridge to celebrate North Wales’s coastal heritage and the abundance of seafood and fish available around the shores of Anglesey.

An annual food festival featuring local produce, cookery demonstrations, interactive food workshops, children’s entertainment, crafts and much more.

178 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Mumbles Oyster Festival

Narberth, Pembrokeshire SA67 7AG  September 2017  +44(0) 1834 869133  info@narberthfoodfestival.com www.narberthfoodfestival.com Narberth Food Festival is a familyfriendly event, with free entry for under-18s, free children’s activities - and free demonstrations, talks and entertainment for all.


Food festivals N-P Neath Food and Drink Festival

Newtown Food and Drink Festival

Penarth Local Food Festival

Orchard Street, Neath SA11 1DT  October 2017  +44(0) 1639 686413  g.m.nesbitt@npt.gov.uk  /Neath-Food-and -Drink-Festival  @NeathFoodFest www.neathfoodfestival.co.uk

Town Park, Newtown, Powys SY16 2BB  September 2017  Festival@newtown.org.uk  /newtownfoodfest  @newtownfoodfest www.newtown.org.uk

Kymin House, Beach Road, Penarth CF64 1JX  July 2017  gwyrddio.penarth.greening @gmail.com www.gpgpenarth.org.uk

Neath Food and Drink Festival was born in 2009 and has since established itself as one of the premier events in the town’s calendar. Over the past few years, the festival has highlighted the variety of high quality Welsh produce that is available locally and focused on the range of products available from award winning suppliers in the Town’s Victorian Market and the surrounding area.

Welsh local food, drink and music by local artists, centred around the beautiful market town of Newtown and set against the stunning backdrop of Mid Wales countryside.

A local food festival hosted by Gwyrddio Penarth Greening (GPG), taking place in Kymin House and Grounds on Beach Road, an ideal location with stunning views across the Bristol Channel. The festival provides a unique showcase for the best of local produce and local food businesses.

Newport Food Festival Upper Dock Street, Newport NP20 1DD  October 2017  newportfoodfestival@newport .gov.uk  /newportfoodfestival  @newportfoodfest www.newportfoodfestival.co.uk One day food festival in Newport, South Wales with chef demonstrations, teen chef, family cooking, street theatre, music, and fringe events.

Welsh Food and Drink Directory 179


Food festivals R-W Really Wild Food and Countryside Festival Pwll Caerog Farm, Berea, St David’s, Pembrokeshire SA62 6DG  28th - 29th May 2017  +44(0) 1348 837405  reallywildstdavids@gmail.com  /reallywildfestival www.reallywildfestival.co.uk The Really Wild Food and Countryside Festival champions rural life, and how we can make the most of it. It offers the chance to get back in touch with the countryside; eat it, cook it, learn about it, even play with it!

Royal Welsh Winter Fair The Royal Welsh Agricultural Society, Royal Welsh Showground, Llanelwedd, Builth Wells, Powys LD2 3SY  30th November 2017  +44(0) 1982 553683  requests@rwas.co.uk  /RoyalWelshAgricultural Society  @royalwelshshow www.rwas.wales/winter-fair First staged in 1990, the Winter Fair is now firmly established as one of the most popular attractions on the British agricultural show calendar, where the very best of Welsh food producers will be showcasing their produce.

180 Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru

Slow Food Fest

Welsh Tapas Festival

Margam Park  September/October 2017  +44(0) 7977 110103  carol@foodadventure.co.uk  /foodadventureuk /slowfoodsewales  @slowfoodSEwales @foodaventureuk www.foodadventure.co.uk

National Botanic Garden of Wales, Llanarthne SA32 8HN  September 2017

Unique food and drink tours, classes and experiences. Discover some of Wales' finest food and drink producers, restaurants and hidden gems. We’ve used all our foodie knowledge, contacts and passion to organise some very special days that you can only experience with Food Adventure. Join us on a Food Adventure and discover exceptional places, faces, plates and spaces. For more information about our tours and about us, please visit our website.

Wrexham Food Festival

Welsh Perry and Cider Festival Caldicot Castle, Church Road, Caldicot NP26 4HU  May 2017 www.welshciderfestival .wordpress.com The annual Welsh Perry and Cider Festival is held at Caldicot Castle, where it features live music, entertainment and the finest Welsh cider and perry!

A taste of Spain comes to Llanarthne in easy bite-sized portions for two days of in-thesummer-sun feasting.

Llwyn Isaf, Wrexham LL13 8TJ  May 2017  +44(0) 1978 314292  Laura.parry@nightingalehouse .co.uk www.wrexhamfoodfest.co.uk Annual Food and Drink Festival featuring local produce and cookery demonstrations.


Welsh Food and Drink Directory 2016-17  

Welsh Food and Drink Directory 2016-17