Page 1

University of Bari Yr Eidal

University of Bologna Bologna, Yr Eidal

Astudio Dramor

University of Montenegro Podgorica, Montenegro

University of Tirana Tirana, Albania

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Dobrich, Sofia & Varna, Bwlgaria

Al-Farabi Kazakh National University

Perrotis College

Almaty, Kazakhstan

Caerdydd, DU

University of Santiago de Compostela

Varna University of Management

Santiago de Compostela, Sbaen

University of Salamanca Salamanca, Sbaen

Modern University of Business & Science

Rhufain

Cadi Ayyad University Superior Institutions of Science & Technology Casablanca, Rabat & Tangier, Moroco

University of Sfax

CYDWEITHIO AG ERAILL I GRYFHAU ADDYSG UWCH Mae cydweithio a phartneriaethau yn sail i amcan strategol allweddol y Brifysgol o hyd. Mae’r enghreifftiau’n cynnwys darlithoedd cyhoeddus ac academaidd poblogaidd a gynhelir gydol y flwyddyn, a chynnal a threfnu amrywiaeth eang o ddigwyddiadau cyhoeddus.

Diolch i fenter ar y cyd â Chyngor Dinas Caerdydd, mae adran Chwaraeon Met Caerdydd bellach yn gyfrifol am gyflenwi prosiect Datblygu Chwaraeon yn y brifddinas, gan gryfhau cysylltiadau’r Brifysgol â rhanddeiliaid allweddol fel Chwaraeon Cymru a chlwb pêl-droed Dinas Caerdydd.

Mae Symposiwm Ewropeaidd y Gymdeithas Ryngwladol er Diogelu Bwyd wedi llywio dyfodol diogelwch bwyd erioed trwy gynnig fforwm i rannu syniadau â chydweithwyr o bob cwr o Ewrop law yn llaw â’r diwydiant, y llywodraeth a’r byd academaidd.

Bydd y prosiect yn hybu bywydau chwaraeon 60,000 o blant mewn 22 o ysgolion cyfun a 101 o ysgolion cynradd. Bydd y fenter hefyd yn cysylltu â 400 o glybiau cymunedol ac yn rheoli cannoedd o wirfoddolwyr sydd wedi cofrestru i gynorthwyo mewn digwyddiadau mawr.

Roedd hyn yn cynnwys cynnal 11fed Symposiwm IAFP Ewrop ar Ddiogelwch Bwyd. Canolfan Diwydiant Bwyd y Brifysgol fu’n gyfrifol am reoli’r digwyddiad pwysig hwn yng nghwmni cannoedd o weithwyr proffesiynol y diwydiant bwyd.

Llwyddodd cynhadledd The Service Design for Public Services (SPIDER), a drefnwyd gan y Brifysgol a Chyngor Caerdydd, i ddenu 140 o staff gwasanaethau cyhoeddus o’r DU ac Ewrop benbaladr i drafod sut gall cynllunio helpu i greu gwasanaethau cyhoeddus mwy effeithlon, arloesol a haws i’w llywio. Nod y digwyddiad, a ariannwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd, oedd sbarduno syniadau, prosiectau a chysylltiadau newydd sy’n gallu helpu i fynd i’r afael â diweithdra pobl ifanc, er mwyn gwella iechyd a gofal cymdeithasol ac er mwyn meithrin diwylliant o arloesi ledled Ewrop.

Mae Ysgol Addysg Caerdydd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i gynnal rhagor o waith ymchwil ym maes datblygu deunyddiau i blant ysgol Cymru er mwyn gwella perfformiad y wlad yn y Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr (PISA). Yn dilyn prosiect 2012-13 o fewn Adran Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon Ysgol Addysg Caerdydd, mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu’r Ysgol Addysg i gynhyrchu amryw o ddeunyddiau dosbarth ar gyfer CA3 a CA4 sy’n mynd i’r afael ag anghenion disgyblion gwyddoniaeth i gyflawni’n dda ym mhrofion PISA a TGAU.

Mae Met Caerdydd wedi cyrraedd y rhestr fer yng ngwobrau Research Councils UK & PraxisUnico Impact Awards am ei phrosiect Cyfnewid Gwybodaeth Arloesi a Thechnoleg (KITE), yn y categori ‘Outstanding Knowledge Exchange and Commercialisation Initiative’. Mae KITE wedi cynyddu gwerthiant cynhyrchion bwyd a diod o Gymru £75 miliwn, sydd saith gwaith yn fwy na’r targed a dwy flynedd yn gynt na’r disgwyl.

Renmin University of China Beijing, Tsieina

Samsung Art & Design Institute Seoul, De Korea

Planet EDU

City Unity College Athens, Gwlad Groeg

Alexandria University Alexandria, Yr Aifft

Applied Science University Bahrain

Gulf College Muscat, Oman

The University of Jordan Amman, Jordan

Cardiff Met Nigeria Office Abuja, Nigeria

Ain Shams University

Association of Arab Universities

Cairo, Yr Aifft

Jordan

Hong Kong University

Cardiff Met India Office

Hong Kong

Delhi, India

The Universal Business School

 Coleg y Cymoedd

Mae gan Met Caerdydd lu o gysylltiadau byd-eang ac mae’n gysylltiedig â phartneriaid o fri yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae modd i fyfyrwyr ddilyn cyrsiau gradd Met Caerdydd mewn sawl lleoliad byd-eang. Mae holl raglenni cydweithredol Met Caerdydd yn cael eu gwirio’n drylwyr ac yn cael eu harchwilio’n rheolaidd er mwyn sicrhau bod ansawdd a safonau’r rhaglenni a gynigir o’r radd flaenaf. Dyma restr o’n partneriaid Addysg Drawswladol:

East Asia Institute of Management Singapore

Alexandria & Cairo

University of Kerala Kerala, India

Myfyrwyr Erasmus Met Caerdydd yn Denmarc

Partneriaid TNE Rhyngwladol:  Applied Science University (ASU), Bahrain

International College of Business & Technology

 Arab Academy for Science and Technology (AAST), Yr Aifft

Sri Lanka

CTI Education Group

Swyddfa dramor Met Caerdydd

 Coleg Caerdydd a’r Fro

Mumbai, India

Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport

Addysg drawswladol

 Coleg Pen-y-bont ar Ogwr

Karjat, India

Indian Institute of Technology, Bombay

Partneriaid byd-eang

Mae cyfleoedd o sawl ffynhonnell wahanol ar gael; er enghraifft, prosiectau wedi’u hariannu gan y Comisiwn Ewropeaidd, cyllid symudedd tymor byr Met Caerdydd, ysgoloriaethau Santander a phartneriaid Addysg Drawswladol (TNE) Met Caerdydd.

 Acorn Learning Solutions

Gurgaon, New Delhi, India

Beirut, Lebanon

Sfax, Tunisia Uchod: Cyn-fyfyriwr Met Caerdydd, Luke Evans yn gwirfoddoli mewn digwyddiad Chwaraeon Caerdydd ym Mae Caerdydd

Beijing, Tsieina

Thessaloniki, Gwlad Groeg

Sapienza University of Rome Moroco

Cardiff Met China Office

Fel un o fyfyrwyr neu staff Met Caerdydd, mae cyfleoedd di-ri i gymryd rhan yn y rhaglen Outward Mobility. Gall myfyrwyr a staff astudio neu weithio mewn 1,000 a mwy o brifysgolion ar draws chwe chyfandir.

Partneriaid yng Nghymru:

 City Unity College (CUC), Gwlad Groeg

De Affrica

 CTI Group (CTI), De Affrica

PARTENRIAID RHYNGWLADOL

Diwrnood Cenedlaethol Omani ym Met Caerdydd

 East Asia Institute of Management (EASB), Singapore

ADOLYGIAD BLYNYDDOL 2014 - 2015

 Gulf College (GC), Oman Swyddfeydd tramor

Prosiectau wedi’u cyllido gan Ewrop

Delhi yw cartref swyddfa Met Caerdydd yn India. Fe’i hagorwyd ym mis Ebrill 2012 ac mae’n gwneud cyfraniad pwysig yn cefnogi gwaith y Brifysgol yn India. Mae’n cynnig cymorth uwch i fyfyrwyr, yn meithrin perthynas ehangach a dyfnach â phartneriaid yn y wlad honno ac yn darparu cyfleoedd pellach ar gyfer partneriaethau addysgol yn India.

Mae prosiectau sydd wedi’u hariannu dan gynllun Erasmus+ (Erasmus Mundus a Tempus, gynt) yn rhan hanfodol o Strategaeth Ryngwladoli Met Caerdydd.

Mae swyddfa Met Caerdydd Tsieina yn Beijing. Agorodd ym mis Mehefin 2014 ac mae’n darparu cymorth a chyngor proffesiynol i fyfyrwyr, noddwyr a phartneriaid Met Caerdydd. Mae’r swyddfa hefyd yn gartref i’n partneriaid strategol ni – Coleg Caerdydd a’r Fro a Chyngor Busnes Caerdydd, sy’n helpu i hyrwyddo brand Caerdydd a Chymru draw yn Tsieina.

Met Caerdydd yw prifysgol fwyaf blaenllaw’r DU o ran cydlynu prosiectau Erasmus Mundus 2. Mae’r llwyddiant hwn yn golygu bod cyfanswm cyllid Met Caerdydd yn werth tua €27 miliwn, ac yn cynnwys portffolio o 6 o brosiectau cysylltiedig Mundus Action 2 Erasmus, 12 prosiect partner Mundus Action 2 Erasmus, a 2 brosiect cydgysylltiedig Tempus.

 Hong Kong University (HKU), Tsieina  International College of Business and Technology (ICBT), Sri Lanka  London School of Commerce (LSC), Llundain (a champysau tramor)  Modern University for Business and Science (MUBS), Lebanon Dawnswyr yn seremoni graddio ICBT yn Sri Lanka

Cinio Rhyngwladol y Clwb Rotari, Caerdydd

 Perrotis College (PC), Gwlad Groeg

Tîm ICBT Met Caerdydd yn Sri Lanka

 Planet EDU/QAI, India  Renmin University (RMU), Tsieina

Mae Met Caerdydd hefyd yn gysylltiedig â cheisiadau newydd am Erasmus+ ac wedi ennill cyllid symudedd credyd newydd Rhyngwladol a’r UE. Eleni, mae’r Brifysgol wedi sicrhau dros €600,000 o gyllid ar gyfer rhaglenni cyfnewid myfyrwyr a staff gyda Brasil, Tsieina, yr Aifft, Ewrop, India, Indonesia, Libanus a Moroco.

 Samsung Art and Design Institute (SADI), De Korea  Superior Institutions for Science and Technology (SIST), Moroco  Universal Business School (UBS), India Dathliadau’r seremoni graddio yn MUBS, Lebanon

Lynn Davies a’r Arglwydd Sebastian Coe yn Swyddfa Met Caerdydd yn Tsieina

 Varna University of Management (VUM), Bwlgaria

Myfyrwyr a staff Met Caerdydd yn ymweld â Phrifysgol Rennin yn Tsieina

Gellir darllen fersiynau Cymraeg a Saesneg o’r cyhoeddiad hwn yn cardiffmet.ac.uk/adolygiadblynyddol


O’r chwith i’e dde, Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd Y Cynghorydd David Walker, Llywydd Anrhydeddus a Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Metropolitan Caerdydd; Barbara Willding, CBE, QPM, Canghellor a Chadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr; a’r Athro Antony J Chapman, Llywydd ac Is-Ganghellor.

NEGES Y CANGHELLOR Y Canghellor a Chadeirydd y Llywodraethwyr Barbara Wilding, CBE, QPM Yn union fel fy nghydweithwyr ddoe a heddiw ar y corff llywodraethwyr, rwy’n cydnabod y cyfrifoldebau a ymddiriedwyd ynom fel llywodraethwyr ers ein sefydlu ym 1992 er mwyn penderfynu ar weledigaeth, cenhadaeth a chyfeiriad strategol y Brifysgol a sicrhau ei chynaliadwyedd a’i datblygiad fel sefydliad annibynnol, bywiog ac arloesol. Mae llwyddiant unrhyw gorff llywodraethu yn dibynnu i raddau helaeth, wrth gwrs, ar gymorth y gweithredwyr. Yn y cyd-destun hwn, rwy’n falch o gydnabod a chymeradwyo gwaith a chymorth yr Is-ganghellor, y swyddogion gweithredol a holl aelodau’r staff wrth i ni gydweithio i gynnal sefydliad sy’n canolbwyntio ar ragoriaeth academaidd, cyflogadwyedd, ehangu mynediad a thriniaeth a chyfle cyfartal i bawb. Ers 1996, mae Arglwydd Faer Dinas Caerdydd wedi’i benodi bob blwyddyn i swydd anrhydeddus y Llywydd. Yn y blynyddoedd diweddar, enillodd y sefydliad dan faner UWIC, bwerau dyfarnu graddau ymchwil ar ôl ymwahanu o Brifysgol Cymru, ennill teitl prifysgol cyn mabwysiadu ei enw presennol yn 2011. Wrth bwyso a mesur y llwyddiannau hyn, sy’n hollbwysig i ymreolaeth ac annibyniaeth y Brifysgol, roedd Bwrdd y Llywodraethwyr yn fwyfwy ymwybodol o’r ffaith mai Prifysgol Metropolitan Caerdydd oedd yr unig Brifysgol yng Nghymru ac un o’r ychydig rai yn y DU, i fod heb Ganghellor. Ym mis Gorffennaf eleni, felly, penderfynodd Bwrdd y Llywodraethwyr i fynd ati i sefydlu swydd Canghellor, swydd anrhydeddus na fydd yn rhan o’r drefn lywodraethol ond yn hytrach yn arwain materion seremonïol a llysgenhadol, gan weithio mewn partneriaeth â’r Arglwydd Faer fel Llywydd Anrhydeddus a’r Dirprwy Ganghellor. Braint o’r mwyaf yw cael fy ngwahodd i fod yn Ganghellor cyntaf Met Caerdydd. Dymunaf ddiolch o galon i bawb am roi o’u hamser a’u sgiliau fel llywodraethwyr ar hyd y blynyddoedd ac am gyfrannu at ddatblygiad y sefydliad fel prifysgol fodern a llwyddiannus. Mae Bwrdd y Llywodraethwyr a’r Swyddogion Gweithredol yn falch o gydnabod a dathlu gwaith caled a llwyddiannau staff a myfyrwyr yn ystod y flwyddyn a aeth heibio, ac yn edrych ymlaen at ragolygon cyffrous yn y flwyddyn academaidd nesaf.

NEGES YR IS-GANGHELLOR

Dathlodd Prifysgol Metropolitan Caerdydd ei phen-blwydd yn 150 oed gyda chyfres o ddigwyddiadau gydol y flwyddyn – gan gynnwys gwasanaeth yng nghadeirlan Llandaf, cinio yn Neuadd y Ddinas Caerdydd i ddathlu perthynas y Brifysgol â’r Brifddinas a chyfres o ddarlithoedd cyhoeddus o fri.

Y Llywydd a’r Is-Ganghellor Yr Athro Antony J Chapman Bu’n flwyddyn eithriadol o bwysig i Brifysgol Metropolitan Caerdydd eleni wrth ddathlu ei phenblwydd yn 150 oed. Cynhaliwyd digwyddiadau di-ri i nodi’r garreg filltir hon, gyda’r uchafbwyntiau’n cynnwys cinio mawreddog yn Neuadd y Ddinas Caerdydd yng nghwmni cannoedd o’n rhanddeiliaid a’n cyfeillion, gan gynnwys dros gant o bartneriaid rhyngwladol. Digwyddiad a welodd Barbara Wilding, Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr, yn cael ei phenodi’n Ganghellor cyntaf y Brifysgol.

GWAITH YMCHWIL A PHARTNERIAETHAU FFYNIANNUS AC EFFEITHIOL

LLUNIAU O DDATHLIADAU’R 150 MLWYDDIANT

Cafodd canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil y DU 2014 eu cyhoeddi ym mis Rhagfyr. Roedd 80% o geisiadau’r Brifysgol naill ai ‘o ragoriaeth ryngwladol’ (3*) neu ‘gyda’r gorau yn y byd’ (4*), gan sicrhau lle Met Caerdydd fel y brifysgol ‘ôl-1992’ orau (ac yn rhif 41 yn gyffredinol’) yn rhestr y ‘Times Higher Education’. Cafodd Met Caerdydd ei rhestru’n safle rhif 50 mewn cynghrair sefydliadol yn seiliedig ar ‘effaith’ a chafodd ei henwi’n brifysgol ‘ôl-1992’ orau ond un yn y DU.

Gwasanaeth 150 oed yn Eglwys Gadeiriol Llandaf

Hefyd, Met Caerdydd yw cartref cyntaf Labordy Gweuthuriadau (FabLab) wedi’i achredu gan y Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dyma’r labordy cyntaf o’i fath yng Nghymru, canolfan gyffrous ac ysgogol ar gyfer gweithgareddau ymgysylltu cyhoeddus, ymchwil, menter ac addysgu Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd.

Darlunio a dylunio technegol yw gwreiddiau’r Brifysgol, pan sefydlwyd Ysgol y Celfyddydau a’r Gwyddorau Caerdydd ym 1865, ond rhaid oedd aros tan 1992 pan ddechreuodd ein rhanddeiliaid gyfeirio atom fel “Prifysgol Newydd Caerdydd” (neu “Prifysgol Ôl-92 Caerdydd”). Peth diweddar iawn yw’n ‘teitl prifysgol’ felly. Erbyn heddiw, rydym yn atebol i nifer fawr mewn cymdeithas (ar lawr gwlad yma yng Nghaerdydd, yng Nghymru, y DU ac yn fyd-eang), ond yn nhermau llywodraethu, rydym yn gorff ymreolaethol. Yn bwysicach oll, mae’n ‘tras’ Caerdydd yn dal i gael ei chydnabod a’i dathlu trwy gael un Arglwydd Faer ar ôl y llall i wasanaethu fel Llywydd Anrhydeddus y Brifysgol a bellach yr Arglwydd Faer yw’r Dirprwy Ganghellor hefyd, ar ôl cyflwyno rôl y Canghellor.

Y Parchedicaf Ddoctor Barry Morgan, Archesgob Cymru, yn arwain y gwasanaeth pen-blwydd

David Emanuel yn agor adeilad newydd Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd

DARPARU PROFIAD DYSGU O’R RADD FLAENAF

Mae Caerdydd yn datblygu’n brifddinas y byd, ac rydym yn gwneud cyfraniad cadarn i’w hagenda ryngwladol. Rydym yn gwneud hynny trwy ryngwladoli ein maes llafur (ac felly’n paratoi ein myfyrwyr ar gyfer y farchnad fyd-eang), a thrwy bartneriaethau rhyngwladol cryf. Awyrgylch carnifal yng Ngŵyl Met Caerdydd

Hwyl a sbri yng Ngŵyl Met Caerdydd

Erbyn hyn, mae gan Met Caerdydd tua 5,000 o fyfyrwyr llawn amser o dros 125 o wledydd ym mhedwar ban yn astudio mewn canolfannau ar hyd a lled y byd. Rydym wedi datblygu swyddfa ysblennydd Beijing, ger Sgwâr Tiananmen ac yn falch o’i rhannu gyda Chyngor Busnes Caerdydd a Choleg Caerdydd a’r Fro. Mae gennym swyddfa yn Delhi hefyd. Mae gennym bartneriaethau yn Bangladesh, Bwlgaria, yr Aifft, Gwlad Groeg, Hong Kong, India, Libanus, Malaysia, Moroco, Oman, Serbia, Singapore, De Korea a Sri Lanka.

Mae’r Brifysgol wedi cyflawni llawer o ganlyniadau llwyddiannus wrth iddi ganolbwyntio ar ddarparu profiad dysgu ac addysgu tan gamp.

Mae’r Brifysgol wedi buddsoddi’n sylweddol yn adeilad Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, gan gynnig amgylchedd a chyfleusterau gwell i fyfyrwyr yr Ysgol hon.

Bellach, ni yw ‘prifysgol ôl-92’ orau’r DU o ran ansawdd y gwaith ymchwil, ac mae 94% o’n myfyrwyr cartref naill ai’n gweithio neu’n gwneud astudiaethau pellach o fewn chwe mis i raddio.

Noson yng nghwmni John Cridland, Cyfarwyddwr Cyffredinol y CBI

Mae cartref newydd yr Ysgol Celf a Dylunio, a agorwyd gan y cyn-fyfyriwr a’r cynllunydd ffasiwn David Emanuel, yn cynnig canolfan ragoriaeth a chyfleusterau ymchwil ac addysgu o fri. Enillodd wobr y Royal Institute of British Architects mewn derbyniad a drefnwyd gan Gymdeithas Frenhinol y Penseiri yng Nghymru.

Ers ei sefydlu, mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i’r wireb, a fabwysiadwyd amser maith yn ôl, mai ‘gorau meddiant gwybodaeth’. Mae’n gweledigaeth yn rhoi pwyslais ar ddarparu cwricwlwm o ansawdd, myfyrwyr-ganolog, a rhyngwladol berthnasol. Rwy’n hynod falch o fyfyrio dros lwyddiannau lu’r Brifysgol eleni, ac yn edrych ymlaen at yr hyn sydd i ddod i’r Brifysgol, ei myfyrwyr, ei staff, partneriaid byd-eang, ffrindiau a chyn-fyfyrwyr.

Uchod: Met Caerdydd yn anrhydeddu’r chwe rhaglen a gafodd sgôr bodlonrwydd cyffredinol o 100% yn Arolwg Myfyrwyr Prydain. (chwith i’r dde): Yr Athro Jacqui Hare, Dirprwy Is-ganghellor Met Caerdydd, Malcolm James (Cyfarwyddwr Rhaglen BA (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid), Dr Jane Dorrian (Cyfarwyddwr Rhaglen BA (Anrh) Saesneg a’r Cyfryngau Cyfoes, Julie Duffy (Cyfarwyddwr Rhaglen BSc (Anrh) Gofal Iechyd Cyflenwol (â statws Ymarferwr), Y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd David Walker, Llywydd Anrhydeddus a Dirprwy Ganghellor, Yr Athro Antony J Chapman, Llywydd ac Is-ganghellor, Denise Parish Cyfarwyddwr Rhaglen BSc (Anrh) Maetheg a Deieteg Ddynol, Sofia Santos (cynrychiolydd ar ran y Rhaglen BSc (Anrh) Hyfforddi Chwaraeon a BSc (Anrh) Datblygu Chwaraeon.)

Erbyn hyn, Met Caerdydd sydd â’r nifer uchaf o Gymrodorion Addysgu Cenedlaethol yng Nghymru.

Cyflwynwyd sawl gwobr ac anrhydedd i Met Caerdydd yn ystod blwyddyn academaidd 2014-15.  Enillodd Canolfan Entrepreneuriaeth Myfyrwyr

Met Caerdydd y National Guardian University Award for Entrepreneurship. Mae’r gwobrau hyn yn rhoi llwyfan i arferion gorau a chyflawniadau mewn addysg uwch ledled y DU.

Defnyddiodd ymchwilwyr FabLab gyfleuster argraffu 3D y labordy i greu dwylo prosthetig ar gyfer bachgen 5 oed a aned heb fysedd llawn dwf ar ei law dde, ac ar gyfer merch 8 oed a aned gyda bysedd anghyflawn ar ei llaw chwith. Cafodd y cynlluniau llaw prosthetig eu lawrlwytho o’r prosiect ‘Enabling the Future’– rhwydwaith byd-eang o wirfoddolwyr sy’n hyrwyddo “potensial aruthrol” argraffu 3D ar gyfer plant heb aelodau o’u cyrff – a chafodd y rhannau amrywiol eu hargraffu mewn tri dimensiwn yn y FabLab yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd wedyn. Dwy awr gymerodd hi i osod y cyfan at ei gilydd, a dim ond £60 gostiodd y ddyfais.

Mae arbenigwyr Met Caerdydd wedi helpu i gynllunio a chyflwyno cynnyrch diogelu plant rhag yr haul i’r farchnad, ar ôl i ddau riant gysylltu ag Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd am gymorth i ddatblygu ateb i ddiogelwch plant yn yr haul yn yr ysgol.

A’r canlyniad? Potel eli haul ddigyffwrdd y gellir ei hail-lenwi, o’r enw ‘Solar Buddies’. Mae’n cynnwys potel drwchus, hawdd gafael ynddi, pêl-rolwr i reoli llif yr eli a sbwng i’ch helpu i rwbio’r eli ar y croen, er mwyn ei gwneud hi’n haws i blant ac athrawon ei defnyddio. Mae Melanoma UK wedi cefnogi’r fenter.

Diwrnod Graddio yng Nghanolfan y Mileniwm

Cinio’r dathlu yn Neuadd y Ddinas

9,000 8,000 7,000

Mae gwaith ymchwil i ddiogelwch helmed mewn gemau criced a gynhaliwyd gan Dr Craig Ranson, uwch-ddarlithydd a chyfarwyddwr rhaglen Meddygaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff Met Caerdydd, wedi arwain at gynyddu’r Safon Brydeinig ar gyfer criced y byd. Mae Dr Ranson, sy’n aelod o Banel Meddygol y Cyngor Criced Rhyngwladol, yn gweithio gydag arbenigwyr eraill Met Caerdydd i ddatblygu dillad diogelu ar gyfer chwaraewyr, dyfarnwyr a hyfforddwyr batio, sy’n ceisio cyfyngu ar anafiadau pen mewn gemau criced a champau trawiad uchel eraill.

Mae’r Brifysgol wedi cael patent y DU ar gyfer cynllunio caeadau plygadwy ar gyfer Laparoscopic Trocars. Cafodd y cynlluniau eu cynhyrchu gan Ben Mazur, myfyriwr Mynediad i Radd Meistr yn Met Caerdydd. Mae gweithdrefnau laparosgopig yn cynnig manteision aruthrol i gleifion gan gynnwys llai o boen, haint a chreithiau ar ôl llawdriniaeth. Mae Gwasanaethau Ymchwil a Menter Met Caerdydd yn cydweithio â Ben Mazur i gyflwyno’r syniad arloesol hwn i’r farchnad.

Mae Met Caerdydd wedi ail-lofnodi cytundeb partneriaeth tair blynedd gyda’r cwmni bancio o Sbaen, Santander, a fydd yn sicrhau £143,000 o fuddion i staff a myfyrwyr yn ystod 2015-16. Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithgareddau amrywiol gan gynnwys prosiectau staff a myfyrwyr yn y DU a thramor, addysg entrepreneuriaeth a lleoliadau myfyrwyr â busnesau lleol.

Defnyddiodd y Brifysgol ei myfyrwyr israddedig ac ôlraddedig i ddatblygu’r cynnyrch yn ogystal â chynnig cymorth o safon byd gan ei Labordy Gwneuthuriadau a achredwyd gan MIT.

 Unwaith eto, cafodd Met Caerdydd ei henwi

6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Rownd derfynol 2014 – 2015

BUCS

Addysg Drawswladol (TNE) Mae gwledydd TNE yn cynnwys: Bangladesh Bwlgaria Cyprus Yr Aifft Gwlad Groeg Hong Kong India

Libanus Malaysia Moroco Serbia Singapore De Korea Sri Lanka

Mae Bahrain, Tsieina ac Oman yn bwriadu cychwyn yn 2015-16 Arolwg o gyrchfan y rhai sy’n gadael addysg uwch Llwyddodd 94% o’n graddedigion i sicrhau swydd neu fynd ymlaen i astudiaeth bellach o fewn chwe mis i raddio, yn ôl y data diweddaraf. Dyma’r ffigur uchaf o blith holl brifysgolion modern Cymru.

ymhlith sefydliadau addysg uwch mwyaf ecogyfeillgar y DU, yn ôl tabl cynghrair prifysgolion People & Planet.

British Universities & Colleges Sport

Rygbi Merched 1af Sboncen i Ferched 1af Pêl-rwyd 1af Criced dan do i ferched Pencampwriaeth Rygbi merched 2il Rygbi dynion 1

Pencampwriaeth Pencampwriaeth Pencampwriaeth

Tlws Fâs

Arolwg Bodlonrwydd Myfyrwyr Prydain (NSS)* Yn arolwg Bodlonrwydd Myfyrwyr Prydain 2014/15, dywedodd 83% o’n myfyrwyr eu bod yn fodlon gydag ansawdd eu cwrs. Dyma’r ffigur uchaf o blith unrhyw brifysgol fodern yng Nghymru. Cafodd chwech o’n cyrsiau sgôr bodlonrwydd o 100%: • Cyfrifeg a Chyllid • Saesneg a’r Cyfryngau Cyfoes • Gofal Iechyd Cyflenwol • Maetheg a Deieteg Ddynol • Hyfforddi Chwaraeon • Datblygu Chwaraeon 55% Israddedigion 2% Ymchwil Cyfanswm y Myfyrwyr

Myfyrwyr Caerdydd gan gynnwys partneriaethau cydweithio yn Ne Cymru 10000

 Y Brifysgol yw’r gorau ond un yng Nghymru yng

Mae’r Academi Addysg Uwch (HEA) wedi cyflwyno Cymrodoriaeth Addysgu Cenedlaethol i Gary Beauchamp o Ysgol Addysg Caerdydd ac Ingrid Murphy o Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, gan gydnabod llwyddiant aruthrol mewn dysgu ac addysgu ym myd addysg uwch.

Gwarged Costau Hanesyddol 2002 - 03 i 2014 – 15 £

nghategori ‘Dosbarth Cyntaf’ cynghrair Prydain gyfan.  Hefyd, llwyddodd Met Caerdydd i ddal gafael ar

Wobr Aur y Safon Iechyd Gorfforaethol am dair blynedd arall.

20000

43% Ôl-raddedig a addysgir

Cyfanswm y Myfyrwyr

20000 Myfyrwyr yn Llundain a thramor 10000

Uchod: Cian Morris, pum mlwydd oed a Emilie Riddell, wyth mlwydd oed gyda'u dwylo prosthetig newydd o Fablab Met Caerdydd.

Ailgylchwch y cyhoeddiad hwn.

ADOLYGIAD BLYNYDDOL 2014-2015  
ADOLYGIAD BLYNYDDOL 2014-2015